Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхатын және азаматтығы жоқ адамның куәлігін жеделдетілген тәртіппен беру үшін бағалар прейскурантын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 22 ақпандағы № 143 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16576 болып тіркелді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 04.07.2024 № 539 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      "Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 04.07.2024 № 539 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхатын және азаматтығы жоқ адамның куәлігін жеделдетілген тәртіппен беру үшін бағалар прейскуранты бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 04.07.2024 № 539 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитеті:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін баспа және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитетіне (М.Т. Қабденов) және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің "Ақпараттық-өндірістік орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына (Б.А. Омаров) жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі полиция
генерал-полковнигі
Қ. Қасымов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      Т. Сүлейменов

      2018 жылғы "__" _________

  Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2018 жылғы 22 ақпандағы
№143 бұйрығымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхатын және азаматтығы жоқ адамның куәлігін жеделдетілген тәртіппен беру үшін бағалар прейскуранты

      Ескерту. Прейскурант жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің 21.12.2023 № 919 (01.01.2024 бастап күшіне енеді); өзгеріс енгізілді – ҚР Ішкі істер министрінің 04.07.2024 № 539 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

Мерзімі

ҚҚС-сыз бағасы (теңге)

Астана, Алматы, Ақтөбе, Шымкент қалалары үшін:

1-санатты жеделдік – 1 (бір) жұмыс күніне дейін

3011,12

2- санатты жеделдік – 3 (үш) жұмыс күніне дейін

1581,14

облыс орталықтары үшін:

1-санатты жеделдік – 3 (үш) жұмыс күніне дейін

3011,12

2- санатты жеделдік – 5 (бес) жұмыс күніне дейін

1581,14

облыстардың аудандары мен қалалары үшін:

3-санат - 7 (жеті) жұмыс күніне дейін

605,31

      Ескертпе: Жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындаудың жеделдетілген тәртібін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырады.

Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 февраля 2018 года № 143. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 марта 2018 года № 16576.

      В соответствии со статьей 29 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 21.12.2023 № 919 (вводится в действие с 01.01.2024).

      1. Утвердить прилагаемый прейскурант цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения.

      2. Комитету миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан и Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Кабденов М.Т.) и Республиканское государственное предприятие "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Омаров Б.А.).

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр внутренних дел
Республики Казахстан
генерал-полковник полиции
К. Касымов

      "СОГЛАСОВАН"
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
_______________Т. Сулейменов
"_____"____________2018 год

  Утвержден
приказом
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 22 февраля 2018 года № 143

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения

      Сноска. Прейскурант в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 21.12.2023 № 919 (вводится в действие с 01.01.2024).

Срок

Цена без НДС (тенге)

для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент:

1 категория срочности – до 1 (одного) рабочего дня

3011,12

2 категория срочности – до 3 (трех) рабочих дней

1581,14

для областных центров:

1 категория срочности – до 3 (трех) рабочих дней

3011,12

2 категория срочности – до 5 (пяти) рабочих дней

1581,14

для районов и городов областей:

3 категория – до 7 (семи) рабочих дней

605,31