Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 211 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 3 желтоқсанда № 19672 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есептің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес инвестициялық қорлар жөніндегі есептің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің құны туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есептің нысаны;

      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес зейнетақы төлемдері туралы есептің нысаны;

      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

      18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

      19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есептің нысаны;

      20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтердің нысаны;

      21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есептің нысаны;

      22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есептің нысаны;

      23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есептің нысаны;

      24) осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      25) осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептің нысаны;

      27) осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есептің нысаны;

      27-1) осы қаулыға 27-1-қосымшаға сәйкес сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есептің нысаны;

      27-2) осы қаулыға 27-2-қосымшаға сәйкес ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есептің нысаны;

      27-3) осы қаулыға 27-3-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігінің коэффициенттері туралы есептің нысаны;

      28) осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есептің нысаны;

      29) осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес кастодиан клиенттерінің саны туралы есептің нысаны;

      30) осы қаулыға 30-қосымшаға сәйкес ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есептің нысаны;

      31) осы қаулыға 31-қосымшаға сәйкес шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есептің нысаны;

      32) осы қаулыға 32-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

      33) осы қаулыға 33-қосымшаға сәйкес есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есептің нысаны;

      34) осы қаулыға 34-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есептің нысаны;

      35) осы қаулыға 35-қосымшаға сәйкес мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есептің нысаны;

      36) осы қаулыға 36-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есептің нысаны;

      37) осы қаулыға 37-қосымшаға сәйкес оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есептің нысаны;

      38) осы қаулыға 38-қосымшаға сәйкес туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есептің нысаны;

      39) осы қаулыға 39-қосымшаға сәйкес мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есептің нысаны;

      40) осы қаулыға 40-қосымшаға сәйкес шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есептің нысаны;

      41) осы қаулыға 41-қосымшаға сәйкес шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есептің нысаны;

      42) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      43) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      44) осы қаулыға 44-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есептің нысаны;

      45) осы қаулыға 45-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      46) осы қаулыға 46-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есептің нысаны;

      47) осы қаулыға 47-қосымшаға сәйкес мәмілелер көлемі туралы есептің нысаны;

      48) осы қаулыға 48-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есептің нысаны;

      49) осы қаулыға 49-қосымшаға сәйкес клиенттердің шоттары туралы есептің нысаны;

      50) осы қаулыға 50-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімінің нысаны;

      51) осы қаулыға 51-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

      52) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      53) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      54) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      55) осы қаулыға 55-қосымшаға сәйкес клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есептің нысаны;

      56) осы қаулыға 56-қосымшаға сәйкес экономика секторлары бойынша (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есептің нысаны;

      57) осы қаулыға 57-қосымшаға сәйкес экономика секторлары бойынша (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есептің нысаны;

      58) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      59) осы қаулыға 59-қосымшаға сәйкес Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың, бірыңғай оператордың есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.06.2021 № 60 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      2. Инвестициялық портфельді басқару қызметін (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы), бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер) жүзеге асыратын ұйымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) осы қаулыға 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын ұсынады.

      Инвестициялық портфельді басқарушы осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша Ұлттық Банкке осы қаулыға 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 және 26-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын ұсынады.

      Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) Ұлттық Банкке осы қаулыға 11, 12, 13, 14 және 27-2-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын қосымша ұсынады.

      Сенімгерлік басқаруға зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы) Ұлттық Банкке осы қаулыға 11, 12, 27, 27-1 және 27-3 -қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын қосымша ұсынады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкпен жасалған активтерді инвестициялық басқару шартына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры осы қаулыға 11, 12, 13 және 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке осы қаулыға 56 және 57-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінен) кешіктірмей тоқсан сайын ұсынады.

      Брокерлер және (немесе) дилерлер осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша Ұлттық Банкке осы қаулыға 6, 19 және 26-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын ұсынады.

      Брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке осы қаулыға 20, 21, 22, 23, 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын қосымша ұсынады.

      Бірыңғай оператор Ұлттық Банкке осы қаулыға 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын ұсынады.

      Кастодиан Ұлттық Банкке осы қаулыға 24, 25, 28 және 29-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын ұсынады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан Ұлттық Банкке осы қаулыға 30, 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын қосымша ұсынады.

      Сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке осы қаулыға 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 және 41-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта келесі жұмыс күнінің соңына дейін күн сайын ұсынады.

      Сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке осы қаулыға 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 және 51-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын ұсынады.

      Клиринг ұйымы Ұлттық Банкке осы қаулыға 55-қосымшаға сәйкес есептілікті электрондық форматта келесі жұмыс күнінің соңына дейін күн сайын ұсынады.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке осы қаулыға 21, 22, 23, 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалдары және Ұлттық пошта операторы Ұлттық Банкке осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6 және 26-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы жоқ брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке осы қаулыға 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен айналысуға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушы Ұлттық Банкке осы қаулыға 16-қосымшаның 1-кестесіне сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Ұлттық Банкке осы қаулыға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Инвестициялық портфельді басқарушы Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін және сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 және 18-қосымшаларда белгіленген нысандарды толтыру кезінде көрсетпейді.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.06.2021 № 60 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Осы қаулыға 60-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

      4. Қаржы нарығының статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      5. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Е. Әбілқасымоваға жүктелсін.

      7. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Е. Досаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігінің

      Статистика комитеті

      2019 жылғы "___" _________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
1-қосымша

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың, бірыңғай оператордың есептілігі мыналарды қамтиды:

      1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      2) меншікті активтер есебінен жасалған "керi репо" және репо операциялары туралы есеп;

      3) меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп;

      4) меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

      5) меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп;

      6) инвестициялық қорлар жөніндегі есеп;

      7) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

      8) инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп;

      9) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп;

      10) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

      11) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

      12) зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;

      13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;

      14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      16) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      17) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      18) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

      19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;

      20) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

      21) брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп;

      22) брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;

      23) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

      24) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

      25) инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп;

      26) инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп;

      27) сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп;

      28) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп;

      29) зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп;

      30) клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп;

      31) кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп;

      32) ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп;

      33) шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп;

      34) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

      35) есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп;

      36) бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп;

      37) мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп;

      38) бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп;

      39) оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп;

      40) туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп;

      41) мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп;

      42) шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп;

      43) шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп;

      44) сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп;

      45) сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп;

      46) сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп;

      47) мәмілелер көлемі туралы есеп;

      48) бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп;

      49) клиенттердің шоттары туралы есеп;

      50) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;

      51) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      52) клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп;

      53) экономика секторлары бойынша (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп;

      54) экономика секторлары бойынша (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
2-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_CBSA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

      (мың теңгемен)

Эмитенттің атауы

Эмитент елі

Бағалы қағаз түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны

барлығы

оның ішінде ауыртпалығы бар бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

барлығы

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары1.1.2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары2.1.

екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары2.1.1.2.2.

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары2.2.1.3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары3.1.4

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары4.1.5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары5.1.6

Пайлар6.1.7

Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Бағалы қағазды сатып алу валютасының коды

Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы

Кезеңі

Бағалы қағаздарды сатып алу құны

Номиналдық құны

есепке қойылған күні

өтеу күні

валюта код

бір бағалы қағаздың құны

9

10

11

12

13

14

15

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны

барлығы

дисконт (сыйлықақы)

есептелген сыйақы

оң (теріс) түзету

ауыртпалығы бар бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

16

17

18

19

20

21

22

      кестенің жалғасы:

Есепке алу санаты

Бағалы қағаз рейтингі

Портфельдегі ағымдық купондық мөлшерлеме

есепке қойылған күні

есепті күні

23

24

25

26

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Меншікті активтер есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп нысанына
қосымша

"Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі: 1- RCB_CBSA, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

      6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

      7. 5-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты - талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі.

      8. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

      9. 7-бағанда есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

      10. 8-бағанда есепті күнге репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

      11. 9 және 14-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      12. 10-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің және (немесе) дилердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

      13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі.

      14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі.

      15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны қосқанда, тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға төлеген пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

      16. 14 және 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда облигацияны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен берілген сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі.

      17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

      18. 17-бағанда дисконттың (шегеру белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.

      19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі. Осы бағанды толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша купон көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.

      20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.

      21. 20-бағанда есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құнын қоса алғанда, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

      22. 21-бағанда есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

      23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) мөлшері абсолюттік шамада көрсетіледі

      24. 23-бағанда бағалы қағаздың "басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін", "пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есептелетін" немесе "амортизацияланған құны бойынша есептелетін" санаты көрсетіледі.

      25. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 және 25-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

      27. 7, 8, 20 және 21-бағандар 6 және 16-бағандарда көрсетілген бағалы қағаздарға қатысты толтырылады.

      28. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
3-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтер есебінен жасалған "керi репо" және репо операциялары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_REPO_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Меншікті активтер есебінен жасалған "керi репо" және репо операциялары туралы есеп

      (мың теңгемен)

Эмитенттің атауы

Эмитент елі

Бағалы қағаз түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны

Номиналдық құн валютасының коды

Кезең

Операция ашылған күн

Операция жабылған күн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

"Керi репо" операциялары
1.1.

Тура тәсіл
1.1.1.

1.2.

Автоматты тәсіл
1.2.1.

2

Репо операциялары
2.1.

Тура тәсіл
2.1.1.

2.2.

Автоматты тәсіл
2.2.1.

      кестенің жалғасы:

Операция мерзімі күнмен

Сыйақы мөлшерлемесі

Баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Бағалы қағаздың рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

мәміле жасалған күні

есепті күні

мәміле жасалған күні

есепті күні

10

11

12

13

14

15

16

17

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Меншікті активтер есебінен
жасалған "керi репо" және
репо операциялары
туралы есеп нысанына
қосымша

"Меншікті активтер есебінен жасалған "керi репо" және репо операциялары туралы есеп" (индексі: 1- RCB_REPO_SA, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтер есебінен жасалған "керi репо" және репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо және (немесе) "кері репо" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

      6. 6-бағанда репо және (немесе) "кері репо" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 7-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
4-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_Vklady_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша

      (мың теңгемен)

Банктің (ұйымның) атауы

Банк (ұйым) рейтингі

Салым валютасының коды

Банктік салым шартының жасалу күні және нөмірі

Салымның мерзімі (күндермен)

Салымды орналастыру күніне

Есепті күнге

күні

нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша1.1.2

Талап етуге дейiнгi салымдар2.1.3

Мерзімді салымдар3.1.4

Шартты салымдар4.1.5.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша5.1.6.

Бағалы қағаздар нарығында қызмет көрсететін ұйымдардың шоттарындағы ақша6.1.7.

Жолдағы ақша7.1.8

Барлығы      кестенің жалғасы:

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Салым бойынша негізгі борыш сомасы

Баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Ескертпе

теңгемен

шетел валютасымен

барлығы

оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы

9

10

11

12

13

14

15

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Меншікті активтердің
құрамында есепке алынатын
салымдар мен ақша туралы
есеп нысанына
қосымша

"Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп" (индексі: 1- RCB_Vklady_SA, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің салымдары бойынша толтырылмайды.

      6. 5-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салымның мерзімі ұзартылған кезде ұзартуы ескерілген мерзім көрсетіледі.

      8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі, екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, ұлттық валютамен теңгедегі баламасы бір мезгілде көрсетіле отырып 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валютада - теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 10-баған толтырылады.

      9. Егер салымның меншік құқығына шектеулер бар болса, онда 15-бағанда "иә" сөзі көрсетіледі.

      10. Кесте салымдар мен ақша сомасын көрсете отырып әрбір валюта, екінші деңгейдегі банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым және бағалы қағаздар нарығында тиісті шарт бойынша қызмет көрсететін ұйым бойынша бөлек толтырылады. Инвестициялық портфельді басқарушының, брокердің және (немесе) дилердің Астана халықаралық биржасының (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) орталық депозитарий шоттарындағы бағалы қағаздары бойынша есеп айырысуға арналған АІХ меншікті ақшасы Нысанның 6-жолында көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
5-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_IKDU

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

      (мың теңгемен)

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны

Баланстық құны

Жарғылық капиталдағы үлесі (пайызбен)

Сатып алу күні

Ескертпе

Барлығы

оның ішінде есептелген дивидендтер

1

2

3

4

5

6

7

8

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Меншікті активтер есебінен
басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар
туралы есеп нысанына
қосымша

"Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" (индекс: 1- RCB_IKDU, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына меншікті активтері есебінен ұйымдардың инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Нысанның барлық деректері капиталына ұйым қатысатын заңды тұлғаның қызметінің сипаты бойынша беріледі.

      7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте берлген заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

      8. 5-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.

      9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бастапқы тану күні "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
6-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_DZ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек

      (мың теңгемен)

Клиенттің атауы (меншікті активтер), талаптардың түрі

Контрагенттің (дебитордың) атауы

Беру (туындау) күні

Өтеу (жабу) күні

Валюта коды

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Меншікті активтер бойынша барлығы


1.1.

2.

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы


2.1.3.

Басқа да клиенттердің активтері бойынша барлығы


3.1.      кестенің жалғасы:

Есепті күнгі талаптардың ағымдағы құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Мәміленің негіздемесі

барлығы

оның ішінде есептелген сыйақы

8

9

10

11

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Меншікті активтер мен
клиенттердің активтері
құрамында есепке алынатын
берілген қарыздар мен
дебиторлық берешек
туралы есеп нысанына
қосымша

"Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп" (индекс: 1- RCB_ DZ, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының меншікті активтерінің және инвестициялық портфельді басқарушы клиенттерінің активтерінің құрамында есепке алынатын берілген қарыздар және дебиторлық берешек туралы, оның ішінде басқаға талап ету құқықтарын беру шарттары бойынша туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде қызмет көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметке байланысты дебиторлық берешек сомасы жинақталған түрде беріледі. Брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде қызмет көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметке байланысты дебиторлық берешекке қатысты 3, 4, 5, 6, 7 және 11-бағандар толтырылмайды.

      6. 3-бағанда контрагенттің (дебитордың) атауы көрсетіледі.

      7. 4-бағанда қарыз беру күні немесе дебиторлық берешектің (басқаға талап ету құқықтарын беру шарттары бойынша талап ету құқықтары) туындаған күні "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі.

      Эмитенттің бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу берешегі көрсетілген кезде бағалы қағаздар бойынша сыйақы алу құқығы бар, бағалы қағаздар шығару проспектісінде және (немесе) эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде белгіленген бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін жасау күні көрсетіледі.

      8. 5-бағанда қарызды өтеу күні немесе дебиторлық берешек бойынша міндеттемелерді өтеу күні "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі.

      9. 6-бағанда қарыз немесе дебиторлық берешек валютасы көрсетіледі. Валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      10. 8 және 9-бағандарда есептелген сыйақы бар болса, оны көрсете отырып талаптардың ағымдағы құны көрсетіледі.

      11. 10-бағанда бар болған жағдайда актив бойынша резервтер (провизиялар) сомасы көрсетіледі.

      12. 11-бағанда оның негізінде қарыз берілген немесе дебиторлық берешек туындаған бастапқы есептік құжат (қарыз беру шарты, талап ету құқығын басқаға беру шарты, келісімдер және басқалар) көрсетіледі.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
7-қосымша
Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_IF

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Инвестициялық қорлар

      (мың теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы

Айналыстағы пайлар (акциялар) саны

Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін)

Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық пайызбен

есепті кезеңнің басында

есепті кезеңнің соңында

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы:

Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)

Заңды тұлғалардың пайшылар саны (инвестициялық пай қоры үшін)

Жеке тұлғалардың пайшылар саны (инвестициялық пай қоры үшін)

Кастодиан банктің атауы

Ескертпе

6

7

8

9

10

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Инвестициялық қорлар
жөніндегі есеп нысанына
қосымша

"Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп" (индекс: 1- RCB_IF, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады..

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-баған ((Р1/Р2-1)/N х 365 күн х 100) формула бойынша толтырылады, мұнда:

      P1 - есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептік құны (4-баған);

      P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептік құны (3-баған);

      N - есепті кезеңдегі күндер саны.

      6. 3, 4, 5 және 6-бағандар үтірден кейін төрт таңбамен көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
8-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_СП_client

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

      (мың теңгемен)

Клиенттің атауы

Эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаздың түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (дана)

барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

барлығы

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы1.1.

2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы2.1.


Барлығы:      кестенің жалғасы:

Номиналдық құны

Төлем валютасының коды

Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы

Кезең

Бағалы қағаздың сатып алу құны

валюта коды

бір бағалы қағаздың құны

есепке қою күні

өтеу күні

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

барлығы

оның ішінде есептелген сыйақы

барлығы

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

17

18

19

20

21

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме, жылдық пайызбен

есепке қою күніне

есепті күнге

есепке қою күніне

есепті күнге

22

23

24

25

26

      2-кесте. Клиенттердің активтері есебінен "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

      (мың теңгемен)

Клиенттің атауы

Эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаздың түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы

1.1.

2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы

2.1.


Барлығы:

      кестенің жалғасы:

Номиналдық құн валютасының коды

Мәміле валютасының коды

Бір бағалы қағаздың ашу бағасы

теңгемен

номиналдық құнның валютасымен

8

9

10

11

      кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаздың жабу бағасы

Кезең

Бағалы қағаздардың баланстық құны

Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Бағалы қағаздың рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

теңгемен

номиналдық құнның валютасымен

Операцияны ашу күні

Операцияны жабу күні

есепке қою күніне

есепті күнге

есепке қою күніне

есепті күнге

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

      3-кесте. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

      (мың теңгемен)

Клиенттің атауы

Банктің атауы

Банктің рейтингі

Салым валютасының коды

Банктік салым шартының жасалған күні және нөмірі

Салымның мерзімі (күндер)

салымды орналастыру күні

есепті күні

күні

нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы1.1.

2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы2.1.


Барлығы:      кестенің жалғасы:

Сыйақы төлеу кезеңі

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Салым бойынша негізгі борыш сомасы

Баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Кезеңділігі

күні

номиналды

тиімді

барлығы

шетел валютасымен

барлығы

оның ішінде, есептелген сыйақы

10

11

12

13

14

15

16

17

18

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Клиенттердің активтері есебінен
сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы
есеп нысанына
қосымша

"Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" (индексі: 1- RCB_СП_client, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан әрбір инвестициялық қор бойынша және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

      6. 1-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі.

      2) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

      3) 5-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

      4) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      5) 8-бағанда есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      6) 9-бағанда есепті күнге репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      7) 10 және 12-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      8) 11-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады;

      9) 12-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің және (немесе) дилердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

      10) 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі;

      11) 15-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі;

      12) 16-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны қосқанда, тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға төлеген пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

      13) 17-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

      14) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

      15) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

      16) 21-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

      17) 22 және 23-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының қаулысының (бұдан әрі – № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 22 және 23-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 22-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

      18) 24 және 25-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 24 және 25-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 24-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

      19) 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;

      20) 8, 9, 19 және 20-бағандар 7 және 17-бағандарда көрсетілген бағалы қағаздарға қатысты толтырылады;

      21) 1-кестеде зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

      7. 2-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

      2) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

      3) 5-бағанда "кері репо" операциялары бойынша типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

      4) 8 және 9-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      5) 10 және 11-бағандарда "кері репо" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 10 және 12-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11 және 13-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен ақы төленген жағдайда, 10 және 12-бағандар толтырылады;

      6) 16-бағанда бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі;

      7) 18 және 19-бағандарды толтыру кезінде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 18 және 19-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 18-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

      8) 20 және 21-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 20 және 21-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 20-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

      9) 2-кестеде зейнетақы активтері есебінен "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

      8. 3-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

      2) 3-бағанда банктің атауы көрсетіледі;

      3) 4 және 5-бағандарды толтыру кезінде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4 және 5-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

      4) 6-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      5) 9-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда, ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі;

      6) 10 және 11-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі. 11-бағанда күні "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі.

      7) 14 және 15-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасымен салымға орналастырылған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 14-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 15-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта - теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 14-баған толтырылады;

      8) 16-бағанда бухгалтерлік есепте жазылған құн көрсетіледі;

      9) 3-кесте әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады;

      10) 3-кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
9-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_PROPERTY

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы

      (мың теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы

Мүліктің атауы

Сатып алу құны

Баланстық құны

Есепке қою күні

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

1.

х

Жер телімдері

1.1.

2

х

Үйлер мен ғимараттар

2.1.

3.

х

Басқа да негізгі құралдар

3.1.


Барлығы


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Инвестициялық қордың өзге
мүлігінің құрылымы туралы
есеп нысанына
қосымша

"Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп" (индексі: 1- RCB_PROPERTY, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда өзге мүліктің атауы мен оның орналасқан жері көрсетіледі.

      6. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару бойынша банк шығыстары осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге мүліктің құнына сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы енгізіледі (мұндай бар болса).

      7. 5-бағанда бухгалтерлік есепте берілген мүліктің құны көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
10-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_IKDU_client

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      Кесте. Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп

инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің атауы

Эмитенттің атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Төлеу күні

Баланстық құны (мың теңгемен)

Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (пайызбен)

Меншік құқығын тіркеу күні

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы
1.1.

2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы
2.1.


Барлығы:
      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Акционерлік қоғамдар болып
табылмайтын заңды
тұлғалардың капиталына
инвестициялық қордың және
басқа да клиенттердің
инвестициялары
туралы есеп нысанына
қосымша

"Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп" (индексі – 1-RCB_IKDU_client, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер бір мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), инвестициялық қордың немесе инвестициялық портфельді басқарушының клиенті болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда сатып алу күніне акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

      7. 6-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялардың құны көрсетіледі.

      8. Нысан әрбір клиент бойынша бөле отырып толтырылады.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
11-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_PA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Зейнетақы активтерінің құны

      (теңгемен)

Көрсеткіш

күні

күні

1

2

3

1.

Күннің басындағы инвестициялық шоттардағы қалдық, оның ішінде:1.1

теңгемен1.2

шетел валютасымен2.

Инвестициялық шоттарға күн соңында түскен ақша, оның ішінде:2.1

теңгемен2.2

шетел валюталарымен3.

Инвестициялық шоттардан күн соңында шығарылған ақша, оның ішінде:3.1

теңгемен3.2

шетел валютасымен4.

Инвестициялық шоттарда күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:4.1

теңгемен4.2

шетел валютасымен5.

Басқа да активтердің күн басындағы құны, оның ішінде:5.1

теңгемен5.2

шетел валютасымен6.

Басқа да активтердің күн соңындағы құны, оның ішінде:6.1

теңгемен6.2

шетел валютасымен7.

Күн басындағы қаржылық инвестициялар құнының барлығы, оның ішінде:7.1

туынды қаржы құралдары8.

Күн соңында түскен қаржы құралдары9.

Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары10.

Күн соңындағы қаржылық инвестициялар құнының барлығы ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1)), оның ішінде:10.1

туынды қаржы құралдары11.

Күн соңында есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде11.1

қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кіріс (шығыс)11.2

әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кіріс (шығыс)11.3

басқа да активтер құнының өзгеруінен кіріс (шығыс)11.4

шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс), оның ішінде:11.4.1

инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтерді қайта бағалаудан кіріс (шығыс)11.4.2

қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)11.5

бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығынды өтеу үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кіріс (шығыс)11.6

басқа да кіріс (шығыс)12.

Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10))13.

Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:13.1

Есептелген13.2

Төленген14.

Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы15.

Күн аяқталғанда инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:15.1

Есептелген15.2

Төленген16.

Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы17.

Зейнетақы активтеріне жатқызылатын есептелген зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда, оның ішінде:17.1

қате (жаңылыс есепке алынған) сома17.2

төлемдер және аударымдар17.3

басқалары18.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн соңында:18.1

инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есепке алынған) сома18.2

төлемдер және аударымдар18.3

басқалары19.

Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы20.

Күн соңындағы зейнетақы активтері бойынша міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(19)):21.

Күн соңындағы "таза" зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((12)-(20))      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Зейнетақы активтерінің
құны туралы есеп нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" (индексі – 1-RCB_PA, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, сенімгерлік басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңге толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. Күні "жылы.күні. айы" форматында көрсетіледі.

      6. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге балама сома көрсетіледі

      7. 6-жолда көрсетілген есепті кезеңнің соңындағы басқа да активтердің тізбесі ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

      8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығын бойынша бағаланатын қаржы құралдары жөнінде мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығын, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығысы осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алған сәтке дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар (осындай бар болса) да кіреді.

      9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. 10-жол бойынша мәліметтер осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

      11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) айына бір рет, олар қалыптасқан күннің соңында көрсетіледі.

      12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кіріс көздерінің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген шеккен зиян туралы мәліметтер қоса беріледі.

      13. 13 және 15-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, сенімгерлік басқарушының комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

      14. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы деректер ескеріле отырып, өспелі жиынтығымен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы көрсетіледі.

      15. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, сақтандыру ұйымдарына аударылған зейнетақы жинақтарының сомасы, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сома, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.

      16. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

      17. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
12-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_SPPA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

      (теңгемен)

Эмитенттің атауы

Экономикалық қызмет түрі

Эмитенттің елі

Бағалы қағаздың түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.1.


x

x
2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1.

екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары

2.1.1.2.2.

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары

2.2.1.3.

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.1.


x

x
4.

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары

4.1.


x

x
5.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.1.


x

x
6

Пайлар

6.1.7

Жиынтығы:

х
      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар саны

Номиналды құны

Төлем валютасының коды

Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы

Кезең

Бағалы қағазды сатып алу құны

валюта коды

бір бағалы қағаздың құны

теңгемен

номиналды құнның валютасымен

есепке қою күні

өтеу күні

7

8

9

10

11

12

13

14

15

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны

Бағалы қағаздар санаты

Бағалы қағаздар рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме

Барлығы

Анықтама үшін: қалыптасқан резервтер (провизиялар)

есепке қойылған күні

есепті күні

есепке қойылған күні

есепті күні

барлығы

номиналды құнның валютасымен

оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

      2-кесте. "Кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

      (теңгемен)

Эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаз түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны (дана)

Номиналды құн валютасының коды

Мәміле валютасының коды

1

2

3

4

5

6

7

8


Жиынтығы:      кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаздың ашылу бағасы

Бір бағалы қағаздың жабылу бағасы

Кезең

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны

Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі

теңгемен

номиналды құнның валютасымен

теңгемен

номиналды құнның валютасымен

операцияларды ашу күні

Операцияларды жабу күні

9

10

11

12

13

14

15

16

      3-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

      (теңгемен)

Банктің атауы

Банктің рейтингі

Салым валютасының коды

Банктік салым шарты жасалған күн және оның нөмірі

Салым мерзімі (күндермен)

Сыйақы төлеу кезеңі

салым орналастырылған күні

есепті күні

күні

нөмірі

кезеңділігі

күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы:

      кестенің жалғасы:

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Салым бойынша негізгі борыш сомасы

Ағымдағы құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

номиналды

тиімді

барлығы

шетел валютасымен

барлығы

оның ішінде, есептелген сыйақы

теңгемен

шетел валютасымен

11

12

13

14

15

16

17

18

      4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар

      (теңгемен)

Аффинирленген бағалы металдың атауы

Троя унцияларының саны

Төлем валютасының коды

Бір троя унциясын сатып алу бағасы

Жиынтық сатып алу құны

Ағымдағы құны

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы:

      5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

      (теңгемен)

Туынды қаржы құралы түрінің атауы

Базалық актив

Валюта коды

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Туынды құралмен операция жүзеге асырылған күнгі талаптар (міндеттемелер) сомасы

Есепті күнгі ағымдағы құны

1

2

3

4

5

6

7

1

Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар


1.11.1.1

2

Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер


2.12.1.1

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы
есеп нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" (индексі – 1-RCB_SPPA, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, сенімгерлік басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезең үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) 1-кестеде бағалы қағаздар және эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер көрсетіледі;

      2) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы" ҚР ҰС 03 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасының резидент-эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады.Осы баған Қазақстан Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

      3) 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле отырып көрсетіледі;

      4) 6-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

      5) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасының номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      6) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      7) 9-бағанда облигациялар бойынша облигация шығарылған кезде айқындалған, оған купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасымен көрсетіледі;

      8) 11 және 12-бағандарда мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау) көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен бір мезгілде 11-бағанда көрсетіле отырып, 12-баған толтырылады. 11-бағанда борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналдық құнына қатысты пайызбен көрсетіледі;

      9) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі;

      10) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

      11) 15-бағанда бағалы қағазды тікелей сатып алуға байланысты шығысты, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ сатып алушы сатушыға төлеген пайыз мөлшеріне азайтылған аударым бойынша банк қызметтерін (осындай бар болса) қоса алғанда, бағалы қағазды сатып алу құны көрсетіледі;

      12) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың ағымдағы құны көрсетіледі;

      13) 20-бағанда "әділ құн бойынша бағаланатын", "амортизациялық құны бойынша бағаланатын" бағалы қағаздың санаты көрсетіледі;

      14) 21 және 22-бағандарды толтырған кезде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (бұдан әрі – Қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтинг3 болмаған кезде 21 және 22-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі;

      15) 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

      16) 25-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 4-бағанда репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың түрі, оның типі көрсетіле отырып көрсетіледі;

      2) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      3) 9 және 10-бағандарда "кері репо" операциясының жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен ақы төленген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

      4) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

      7. 3-кесте бойынша:

      1) 3 және 4-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі. Рейтинг болмаған жағдайда 3 және 4-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Аталған бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

      2) 5-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзарту ескеріле отырып көрсетіледі;

      4) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

      5) 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасымен орналастырған жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 13-бағанда бір мерзімде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін салымға ұлттық валюта – теңгемен орналастырған жағдайда, 13-баған толтырылады;

      6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдар құны көрсетіледі;

      7) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтер (провизиялар) сомасы көрсетіледі;

      8) 3-кесте салым сомасын әрбір банк бойынша және әрбір салым валютасы бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.

      8. 4-кесте бойынша:

      1) 4-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      2) 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы мәміле жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі. Аффинирленген бағалы металдарды ұлттық валюта – теңгемен сатып алған жағдайда, 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

      3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

      9. 5-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

      2) 4-бағанда мәміле валютасы "Валюталарды және қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      3) 5-баған бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болып табылған жағдайда толтырылады;

      4) 6-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының талаптарына сәйкес туынды құралдармен операция жүргізу кезінде қалыптасатын шартты талаптар мен міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

      5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол мынаны білдіреді:

      сатып алу мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мөлшері (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мөлшері (шартты міндеттемелер);

      сату мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мөлшері (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мөлшері (шартты міндеттемелер).

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
13-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_DPV

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны

      (мың теңгемен)

Салымшылардың (алушылардың) жасы

Ерлер

Әйелдер

Саны (адамдар)

Сомасы

Саны (адамдар)

Сомасы

1

2

3

4

5

20 жасқа дейін

21 жас

22 жас

23 жас

24 жас

25 жас

26 жас

27 жас

28 жас

29 жас

30 жас

31 жас

32 жас

33 жас

34 жас

35 жас

36 жас

37 жас

38 жас

39 жас

40 жас

41 жас

42 жас

43 жас

44 жас

45 жас

46 жас

47 жас

48 жас

49 жас

50 жас

51 жас

52 жас

53 жас

54 жас

55 жас

56 жас

57 жас

58 жас

59 жас

60 жас

61 жас

62 жас

63 жас

64 жас

65 жас

66 жас

67 жас

68 жас

69 жас

70 жас

71 жас

72 жас

73 жас

74 жас

75 жас

76 жас

77 жас

78 жас

79 жас

80 жас

81 жас және одан үлкен

Жиынтығы

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Зейнетақы жинақтарының
көлемі және ерікті зейнетақы
жарналары салымшыларының
(алушыларының) саны туралы
есеп нысанына
қосымша

"Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DPV, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер бір мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке сәйкестендіру нөмірімен жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны жөнінде мәліметтер болған жағдайда, олар бойынша мәліметтер ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

      6. 2 және 4-бағандарда салымшылар (алушылар) саны салымшының (алушының) жасына қарай бөлінген, зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған ерлер мен әйелдер бойынша (тиісті бағандарда) бөлек көрсетіледі. Зейнетақы жинақтарының сомасы олар бойынша тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
14-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_Vyplaty

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Зейнетақы төлемдері

      (мың теңгемен)

Жол коды

Баптардың атауы

Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең үшін

салымшылар (алушылар) саны

төлем саны

сомасы

1

2

3

4

5

100

Зейнетақы жинақтарының төлемдері
300

ерікті зейнетақы жарналары:
301

елу жасқа келген кезде
302

мүгедектігі бойынша
303

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге шығуға байланысты
304

мұрагерлерге
305

жерлеуге
306

басқа тұлғаларға
400

Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару
600

ерікті зейнетақы жарналары:
601

жасы бойынша
602

мүгедектігі бойынша
700

Басқа зейнетақы төлемдері
1000

Барлығы
      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Зейнетақы төлемдері
туралы есеп нысанына
қосымша

"Зейнетақы төлемдері туралы есеп" (индексі – 1-RCB_Vyplaty, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер бір мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда шоттарынан жыл басынан бергі кезең үшін төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

      6. 4-бағанда салымшыларға (алушыларға) жыл басынан бергі кезең үшін жүргізілген төлемдер саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі. Төлемдер саны жөнінде ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдер (транзакциялар) негізге алына отырып көрсетіледі.

      7. 5-бағанда жыл басынан бергі кезең үшін төлемдер сомасы (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
15-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_DEALINGS_client

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

      (теңгемен)


Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Брокердің және (немесе) дилердің атауы

Мәміле түрі

Нарық

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы

1


2

3

4

5

6

7

8

1


Зейнетақы активтері бойынша барлығы1.1.

2


Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы2.1.

3


Басқа да клиенттер бойынша барлығы3.1.

4


Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Номиналды құн валютасының коды

Бір бағалы қағаздың номиналды құны

Бағалы қағаздар саны

Төлем валютасының коды

Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы

Мәміле жасалған күнгі бір бағалы қағаздың ең төменгі бағасы

Мәміле жасалған күнгі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы

9

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Мәміле жасалған күнгі бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы

Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)

Мәміле көлемі

Контрәріптестің атауы

17

18

19

20

      2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

      (теңгемен)

Клиенттің атауы

Ақша аударылған күн

Банктің атауы

Салым бойынша операциялар

Операция сомасы

1

2

3

4

5

6

1

Зейнетақы активтері бойынша барлығы

1.1.2

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы

2.1.3

Басқа да клиенттер бойынша барлығы

3.1.4

Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Банктік салым шартын жасау күні мен нөмірі

Салым мерзімі (күндермен)

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Салым валютасының коды

Салым сомасы

7

8

9

10

11

      3-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар

      (теңгемен)

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Контрагенттің атауы

Қызметке ақы төлеу

Мәміле түрі

Аффинирленген бағалы металл түрі

Мәміле көлемі (бірлік)

Төлем валютасының коды

Бір бірлігінің сатып алу бағасы

Мәміле сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зейнетақы активтері бойынша барлығы


1.1.

2

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы


2.1.

3

Басқа да клиенттер бойынша барлығы


3.1.

4

Жиынтығы


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Клиенттердің активтерін
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

"Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DEALINGS_client, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) 5-бағанда Қазақстан Республикасы брокерінің не шетелдік брокердің, ұйым қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеуге) бұйрық және (немесе) тапсырма берген Астана халықаралық биржасында (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) аккредиттелген брокердің (мүшенің) атауы көрсетіледі;

      2) 6-бағанда мәміле түрі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, репо ашу (жабу), "кері репо" операциясын ашу (жабу), конвертациялау, бастапқы орналастыру, сатып алу) көрсетіледі;

      3) 7-бағанда мәліметтер мынадай:

      Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау (операция жасау) кезінде "ұйымдастырылмаған";

      Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/қор биржасының атауы";

      Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/биржадан тыс";

      AIX сауда жүйесінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ AIX".

      AIX сауда жүйесінен тыс "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ биржадан тыс" форматында көрсетіледі.

      4) 8-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

      5) 10 және 13-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      6) 12-бағанда бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасымен номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      7) 14-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты, төлем құжаттары) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнына қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле бойынша (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) шетел валютасымен есеп айырысу жасалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

      8) 15 және 16-бағандарда Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдамалық жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасымен осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі;

      9) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік, репо және "кері репо" операциялары бойынша – репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

      10) 19-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыс шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз үшін шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күніне қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

      11) 20-баған халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады;

      12) Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалған Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы мәмілелер көрсетілмейді;

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда салым енгізілген жағдайда, клиенттің банктік шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банктік шотқа ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шарт бұзылған жағдайда ақшаны клиенттің банктік шотына қайтару күні көрсетіледі;

      2) 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өткеннен кейін салымды қайтару) көрсетіледі;

      3) 6-бағанда шетел валютасына номинирленген салым бойынша операцияның сомасы операция жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

      4) 11-бағанда салым бойынша операцияның қорытындысы бойынша есептелген сыйақы ескеріле отырып, үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен салым сомасы көрсетіледі. Шетел валютасындағы салым сомасы операция жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша теңгемен көрсетіледі;

      7. 3-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда мәміле жасалған күн (trade date) көрсетіледі;

      2) 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі;

      3) 7-бағанда металл шот түрлері (аллокирленген металл шот және аллокирленбеген металл шот) көрсетіле отырып, аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

      4) 9-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      5) 11-бағанда сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

      9. Осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес Нысанда көрсетілген мәмілелер Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілмейді.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
16-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_DEALINGS_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      1-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

      (теңгемен)

Мәміле жасалған күн

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Брокердің және (немесе) дилердің атауы

Мәміле түрі

Нарық

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Номиналды құн валютасының коды

Бір бағалы қағаздың номиналды құны

Бағалы қағаздар саны

Төлем валютасының коды

7

8

9

10

11

12

      кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы

Мәміле жасалған күнгі бір бағалы қағаздың ең төменгі бағасы

Мәміле жасалған күнгі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы

Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)

Мәміле көлемі

Контрәріптестің атауы

13

14

15

16

17

18

      2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

      (теңгемен)

Ақша аударылған күн

Банктің атауы

Салым бойынша операциялар

Операция сомасы

Банктік салым шартын жасау күні мен нөмірі

Салым мерзімі (күндермен)

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Салым валютасының коды

Салым сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар

      (теңгемен)

Мәміле жасалған күн

Контрагенттің атауы

Қызметке ақы төлеу

Мәміле түрі

Аффинирленген бағалы металл түрі

Мәміле көлемі (бірлік)

Төлем валютасының коды

Бір бірлігінің сатып алу бағасы

Мәміле сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

"Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DEALINGS_SA, кезеңділігі: ежемесячная) әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) 4-бағанда Қазақстан Республикасы брокерінің не шетелдік брокердің, ұйым қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеуге) бұйрық және (немесе) тапсырма берген Астана халықаралық биржасында (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) аккредиттелген брокердің (мүшенің) атауы көрсетіледі;

      2) 5-бағанда мәміле түрі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, репо ашу (жабу), "кері репо" операциясын ашу (жабу), конвертациялау, бастапқы орналастыру, сатып алу) көрсетіледі;

      3) 6-бағанда мәліметтер мынадай:

      Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау (операция жасау) кезінде "ұйымдастырылмаған";

      Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/қор биржасының атауы";

      Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/биржадан тыс";

      AIX сауда жүйесінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ AIX";

      AIX сауда жүйесінен тыс "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ биржадан тыс" форматында көрсетіледі;

      4) 7-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

      5) 9 және 12-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      6) 11-бағанда бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасымен номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      7) 13-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты, төлем құжаттары) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнына қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле бойынша (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) шетел валютасымен есеп айырысу жасалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

      8) 14 және 15-бағандарда Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдамалық жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасымен осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі;

      9) 16-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік, репо және "кері репо" операциялары бойынша – репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

      10) 17-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыс шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз үшін шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күніне қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

      11) 18-баған халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады;

      12) Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалған Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы мәмілелер көрсетілмейді;

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда салым енгізілген жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушының банктік шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктегі банктік шотқа ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шарт бұзылған жағдайда ақшаны инвестициялық портфельді басқарушының банктік шотына қайтару күні көрсетіледі;

      2) 4-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өткеннен кейін салымды қайтару) көрсетіледі;

      3) 5-бағанда шетел валютасына номинирленген салым бойынша операцияның сомасы операция жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

      4) 10-бағанда салым бойынша операцияның қорытындысы бойынша есептелген сыйақы ескеріле отырып, үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен салым сомасы көрсетіледі. Шетел валютасындағы салым сомасы операция жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша теңгемен көрсетіледі;

      7. 3-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда мәміле жасалған күн (trade date) көрсетіледі;

      2) 5-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату және басқалары) көрсетіледі;

      3) 6-бағанда металл шот түрлері (аллокирленген металл шот және аллокирленбеген металл шот) көрсетіле отырып, аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

      4) 8-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      5) 10-бағанда сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
17-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_PFI

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Брокердің және (немесе) дилердің атауы

Қаржы құралдарын есепке қою күні

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Туынды қаржы құралының түрі

Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зейнетақы активтерінің барлығы1.1.2

Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы2.1.3

Басқа да активтердің барлығы3.1.4.

Меншікті активтердің барлығы4.1.

xx      кестенің жалғасы:

Нарық

Базалық актив және оның рейтингі

Контрагент және оның рейтингі

Мәміле шарттарының сипаттамасы

Мәміле түрі

Қаржы құралдарының саны, дана

Мәміле бағасы, теңгемен

Мәміле сомасы,
мың теңгемен

Мәміле валютасының коды

9

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Хеджирлеу объектісі

Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні

Мәміле жасалған күнгі вариациялық маржа, теңгемен

Мәміле жасалған күнгі бастапқы маржа, пайызбен

Сауда-саттық режимі

Ескертпе

17

18

19

20

21

22

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Клиенттердің активтерін
және меншікті активтерді
туынды қаржы құралдарына
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

"Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_PFI, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда мәміле жасау күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      6. 5-бағанда есепке қою күні бухгалтерлік есепте бастапқы тану күніне "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 6-бағанда мәміле бойынша есеп айырысу күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      8. 7-бағанда туынды қаржы құралының түрі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары) көрсетіледі.

      9. 8-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда, бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

      10. 9-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және оның резиденттік елі "қор биржасының атауы (елі)" форматында не мәміленің қор биржасында "ұйымдастырылмаған нарық" форматында жасалмағаны көрсетіледі.

      11. 10-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) және "базалық актив (рейтинг) (рейтингілік агенттік)" форматында рейтингтік агенттік берген (бар болса) мәміле жасалған күнгі базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және "базалық актив (рейтингі жоқ)" форматында рейтингтің жоқ екені көрсетіледі.

      12. 11-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда, контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке "контрагент/ел/рейтинг (рейтингілік агенттік)" форматында берілген мәміле жасалған күнгі рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда, ақпарат "контрагент/ел/рейтингі жоқ" форматында көрсетіледі.

      13. 12-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату және басқалары) көрсетіледі.

      14. 17-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, "иә" деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, саны, құны, мөлшері, валютасы) "иә-хеджирлеу объектісінің деректемелері" форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      15. 18-бағанда инвестициялық комитеттің мәміле жасау туралы инвестициялық шешімді қабылдаған күні және нөмірі көрсетіледі.

      16. 19-бағанда бар болса вариациялық маржа – қор биржасы есептейтін және мерзімді келісімшарттың белгіленген бағасының өзгеруі ескерілетін сауда-саттыққа қатысушы міндеттемелерінің өзгеруінің ақшалай көрінісі көрсетіледі.

      17. 20-бағанда бар болса бастапқы маржа – қор биржасы айқындайтын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтық құнының үлесі көрсетіледі.

      18. 21-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не қор биржасының қағидаларында көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

      19. 22-бағанда мәміле тараптарында талаптар мен міндеттемелердің туындау жағдайлары көрсетіледі.

      20. Мәміле тараптарының бір уақытта екі операцияны (ашу және жабу) жасауын көздейтін мәмілелерді жасау кезінде Нысанда әрбір операция жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

      21. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
18-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_AFL

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер

      (теңгемен)

Активтердің түрі, клиенттің атауы

Клиенттің үлестес болу белгісі

Мәміле жасалған күн

Мәміле бойынша есеп айырысудың белгіленген күні

Мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күні

Нарық

Мәміле түрі

Мәміле бойынша контрәріптестің атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Зейнетақы активтерінің барлығы
1.1.

2

Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы
2.1.

3

Басқа да активтердің барлығы
3.1.

4.

Меншікті активтердің барлығы
4.1.

5.

Брокерлік қызметті тұтынатын клиенттер активтерінің барлығы
5.1.

      кестенің жалғасы:

Контрәріптестің үлестес болу белгісі

Қаржы құралының параметрлері

Қаржы құралының түрі

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы

Сәйкестендіру нөмірі

Біреуінің бағасы

Қаржы құралдарының саны

Мәміле сомасы

Банк салымы шартының аяқталу күні

Ескертпе

10

11

12

13

14

15

16

17

18

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Клиенттердің активтерін
және меншікті активтерді
инвестициялау бойынша
үлестес тұлғалармен
жасалған мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

"Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_AFL, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан клиенттердің активтері (инвестициялық қорлар, зейнетақы активтері, басқа да клиенттер және брокерлік қызметті тұтынатын клиенттер) және меншікті активтер есебінен есепті кезеңде орындалған мәмілелер бойынша толтырылады. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалған Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы мәмілелер көрсетілмейді.

      6. 3-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы заң) 64-бабына сәйкес инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты клиент үлестес тұлға ретінде танылатын белгі көрсетіледі.

      7. 4-бағанда мәміле жасау күні "жылы.айы.күні" форматында көрсетіледі.

      8. 5-бағанда шарт, келісім немесе мәміленің жасалғанын растайтын басқа құжат талаптарына сәйкес мәмілені жасау күні көрсетіледі.

      9. 6-бағанда мәміле бойынша нақты есеп айырысу күні көрсетіледі.

      10. 7-бағанда мәліметтер мынадай:

      Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау кезінде "ұйымдастырылмаған";

      Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау кезінде "халықаралық/қор биржасының атауы";

      Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәміле жасау кезінде "халықаралық/биржадан тыс";

      Астана халықаралық биржасы (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) сауда жүйесінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау кезінде "АХҚО/AIX".

      AIX сауда жүйесінен тыс "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау кезінде "АХҚО/ биржадан тыс" форматында көрсетіледі.

      11. 8-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, репоны ашу (жабу), "кері репо" операциясын ашу (жабу), бастапқы орналастыру, сатып алу, банктік салым шартын жасау) көрсетіледі.

      12. 9-бағанда мәміле бойынша контрәріптестің атауы көрсетіледі. Банктік салым шарты жасалған жағдайда банктік салым ашылған банктің атауы көрсетіледі.

      13. 10-бағанда АҚ туралы заңның 64-бабына сәйкес клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға қатысты контрәріптес үлестес тұлға ретінде танылатын белгі көрсетіледі.

      14. 14 және 16-бағандарда жинақталған және төленбеген сыйақы ескеріле отырып (борыштық бағалы қағаздар үшін), мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты) көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі, мәмілелер көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Мәміле шетел валютасымен орындалған жағдайда, көрсетілген бағандардағы сома мәміле бойынша есеп айырысу жүзеге асырылған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша теңгемен көрсетіледі. Борыштық қаржы құралының бағасы 14 бағанда номиналды құнынан пайызбен көрсетіледі.

      15. 15-бағанда бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасымен номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

      16. 17-бағанда банктік салым шартының аяқталатын күні "жылы.күні.айы." форматында көрсетіледі.

      17. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
19-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_DEALINGS_BD

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар)

Мәміле жасау (операцияны тіркеу) күні

Мәміле бойынша есеп айырысудың белгіленген күні

Мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күні

Эмитенттің атауы

Эмитенттің резиденттік елі

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Қаржы құралының түрі

Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі

Бір қаржы құралының шығарылым валютасындағы номиналдық құны

Қаржы құралының рейтингі

Қаржы құралдарының саны

7

8

9

10

11

      кестенің жалғасы:

Бір қаржы құралының таза бағасы

Бір қаржы құралының алымдар шегерілмеген бағасы

Мәміле көлемі

Номиналды құн валютасының коды

Төлем валютасының коды

Нарық

Брокердің атауы

Брокердің резиденттік елі

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

      кестенің жалғасы:

Қаржы құралын сатушы (жөнелтуші) туралы мәліметтер

Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
немесе заңды тұлғаның атауы

Резиденттік елі

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН) не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Ұйым мәмілеге (операцияға) қандай тарап ретінде қатысты

22

23

24

25

      кестенің жалғасы:

Қаржы құралын сатып алушы (алушы) туралы мәліметтер

Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты
(ол бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Резиденттік елі

ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Ұйым мәмілеге (операцияға) қандай тарап ретінде қатысты

26

27

28

29

      кестенің жалғасы:

Кастодиан банктің атауы
(бар болса)

Шетелдік номиналды
ұстаушының атауы
(бар болса)

Есеп айырысу депозитарлық жүйесінің атауы
(бар болса)

Ескертпе30

31

32

33


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасының
ұйымдастырылмаған нарығында
және халықаралық (шетелдік)
бағалы қағаздар нарықтарында
жасалған (тіркелген) қаржы
құралдарымен мәмілелер
(операциялар) туралы
есеп нысанына
қосымша

"Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DEALINGS_BD, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан есепті кезеңде орындалған, бағалы қағаздарға меншік құқығын ауыстыруды көздейтін мәмілелер (операциялар), сондай-ақ бағалы қағаздарды конвертациялауға байланысты операциялар бойынша толтырылады.

      6. 2-бағанда мәмілені жасау (егер мәмілені клиент брокердің қатысуынсыз жасаған жағдайда, номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 3-бағанда шарт, келісім немесе мәміленің жасалғанын растайтын басқа құжат талаптарына сәйкес мәмілені жасау күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      8. 4-бағанда мәміле бойынша нақты есеп айырысу күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      9. Ұйым номиналды ұстаушы ретінде әрекет еткен жағдайда, 3, 4, 10-бағандар толтырылмайды.

      10. 10-бағанда мәмілені жасау күні қаржы құралына, борыштық бағалы қағазға, үлестік бағалы қағазға берілген рейтинг немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер қаржы құралына, борыштық бағалы қағазға, үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаздың эмитентіне) бірнеше рейтингтік агенттіктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берілген рейтингтер көрсетіледі. Рейтингтер "рейтинг (рейтингтік агенттік)" форматында көрсетіледі. Егер қаржы құралында, борыштық бағалы қағазда, үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      11. 11-бағанда бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасыменноминалды құны бойынша көрсетіледі.

      12. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны есепке алмағанда, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен, номиналдық құнынан пайызбен көрсетіледі.

      13. 13, 14, 15 және 16-бағандарда жинақталған және төленбеген сыйақы ескеріле отырып (борыштық бағалы қағаздар үшін), мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты, төлем құжаттары) көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі, мәмілелер көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық қаржы құралының бағасы 13 немесе 14-бағандарда (қаржы құралын шығару валютасына байланысты) жинақталған және төленбеген сыйақы ескеріле отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнынан пайызбен көрсетіледі.

      Қаржы құралдарымен мәміле бойынша есеп айырысулар шетел валютасымен жасалған кезде 13, 14, 15, 16-бағандар толтырылады. Мәміле шетел валютасымен орындалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі, бұл ретте 14-баған бағасы номиналды құннан пайызбен көрсетілген қаржы құралдары бойынша толтырылмайды. Мәміле ұлттық валютамен орындалған жағдайда, 14 және 16-бағандар толтырылады. Мәміле көлемі мәмілені орындауға байланысты шығыстар шегеріле отырып, үтірден кейінгі екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      14. 19-бағанда мәліметтер мынадай:

      Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау (операция жасау) кезінде "ұйымдастырылмаған";

      Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/қор биржасының атауы";

      Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/биржадан тыс";

      Астана халықаралық биржасы (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) сауда жүйесінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ AIX".

      AIX сауда жүйесінен тыс "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ биржадан тыс" форматында көрсетіледі.

      15. 20-баған ұйым Қазақстан Республикасының басқа брокеріне не шетелдік брокерге не AIX аккредиттеген брокерге (мүшеге) қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеуге) бұйрықтар және (немесе) тапсырмалар берген жағдайда толтырылады.

      16. 22 және 26-бағандарда жасалған мәміле (тіркелген операция) тараптарының тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі.

      Репоны ашу/жабу операцияларын жүргізген жағдайда, бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алушы ретінде қатысады, бұл ретте 33-бағанда "репо операциясы" түрі туралы белгі қойылады.

      17. 25 және 29-бағандарда:

      ұйым "қатаң міндеттемелер" тәсілін қоса алғанда андеррайтер ретінде қатысқан жағдайда "А" белгісі;

      ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда "B" белгісі;

      ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда "D" белгісі;

      ұйым маркет-мейкер ретінде қатысқан жағдайда "М" белгісі;

      ұйым номиналды ұстаушы ретінде қатысқан жағдайда "ND" белгісі қолданылады.

      Ұйым мәміле (операция) тараптарының бірі ретінде бір мезгілде брокер (дилер) және андеррайтер, не брокер (дилер) және маркет-мейкер ретінде қатысқан жағдайда, 25 және (немесе) 29-бағандарда тиісінше "А" немесе "М" белгісі ғана көрсетіледі. 22, 23, 24, 26, 27, 28-бағандарда, егер ұйым өз мүддесі үшін және өз есебінен әрекет етсе ұйымның деректемелері, не егер ұйым тапсырма бойынша, клиенттің есебінен және мүддесі үшін әрекет етсе клиенттің деректемелері, сондай-ақ мәміле (операция) бойынша контрагенттің (контрәріптестің) деректемелері көрсетіледі. Контрагент туралы ақпарат болмаған кезде, бұл мәліметтер толтырылмайды

      18. 30, 31 және 32-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасалған (операциялар жүргізілген) кезде толтырылады.

      19. 6, 21, 23 және 27-бағандарда заңды тұлға бойынша оның тіркелген елі және (немесе) аумағы, жеке тұлға бойынша – азаматтығы толтырылады.

      20. Нысанда бағалы қағаздарды конвертациялауға байланысты операцияларды көрсеткен кезде 4, 5, 6, 7, 8, 11, 26, 27, 28 және 33-бағандар толтырылады.

      Конвертациялау операциясы туралы мәліметтер конвертациялау нәтижесінде алынған бағалы қағаздарға қатысты беріледі.

      4-бағанда конвертациялау нәтижесінде бағалы қағаздарды алу күні көрсетіледі.

      33-бағанда "конвертациялау" операциясының түрі көрсетіледі.

      21. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
20-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_SVED_BD

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Ұйым туралы мәліметтер

Көрсеткіштің атауы

Мәліметтер

1

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні) туралы мәліметтер


2

Атқарушы орган сайлаған, есепті күні ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдайтын инвестициялық комитеттің құрамы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), атқаратын лауазымы, инвестициялық комитеттің құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, қызметкер қай күннен бастап инвестициялық комитеттің құрамына енгізілді)


3

Басқарма құрамы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), атқаратын лауазымы, басқарма құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, басқарма құрамына қосу күні) туралы мәліметтер


4

Директорлар кеңесінің құрамы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), атқаратын лауазымы, директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, директорлар кеңесінің құрамына қосу күні) туралы мәліметтер


5

Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі он және одан да көп пайызын) он және одан да көп пайызын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер:
1) резиденттер:
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер, бизнес-сәйкестендіру нөмірі; заңды тұлғаға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен);
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса); туған күні;
жеке тұлғаға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен);
2) бейрезиденттер:
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы, заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және (немесе) тіркелген және орналасқан жері (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген болса, онда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысына сәйкес осы оффшорлық аймақ көрсетіледі) заңды тұлғаға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен);
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), азаматтығы,
заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері, жеке тұлғаға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)


6

Есепті күнге брокерлік қызмет көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған қолданыстағы шарттардың саны туралы мәліметтер:
номиналды ұстау қызметтерін көрсетуді көздемейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттар саны;
номиналды ұстау қызметтерін көрсетуді көздейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттар саны


7

Ұйым есепті күні қолданыста болатын бағалы қағаздар нарығында оған кәсіби қызмет бойынша қызмет көрсетуге шарттар жасаған бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың атауы:
шарт (қосымша келісім) жасалған күн;
ұйым жасалған шарт шеңберінде ұсынатын қызметтердің (қызметтің) түрі


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиясы бар ұйым
туралы мәліметтер нысанына
қосымша

"Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер" (индексі – 1-RCB_SVED_BD, кезеңділігі: тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2, 3, 4 және 5-жолдарды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк және Ұлттық пошта операторы толтырмайды.

      6. 6-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
21-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_PFI_2

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

      (теңгемен)

Мәмілені жасау күні мен уақыты

Қаржы құралдарын брокерге және (немесе) дилерге есепке қою күні

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Туынды қаржы құралының түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Нарық

Базалық актив және оның рейтингі

Орталық контрагент

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      кестенің жалғасы:

Контрагент және оның рейтингі

Мәміле шарттарының сипаттамасы

Хеджирлеу объектісі

Мәміле түрі

Қаржы құралдарының саны

Мәміле бағасы

Мәміле көлемі

Мәміле валютасының коды

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Мәміледе кім ретінде қатысты

Клиенттік тапсырыстың нөмірі, тіркелген күні және уақыты

Клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы және оның резиденттік елі

Мәмілені жасаған күнгі вариациялық маржа, теңгемен

Мәмілені жасаған күнгі бастапқы маржа, пайызбен

Сауда-саттық режимі

Мәміле бойынша міндеттеме жай-күйі

Ескертпе

17

18

19

20

21

22

23

24

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Туынды қаржы құралдарымен
мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

"Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" (индексі: 1- RCB_PFI_2, кезеңділігі: тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды. Нысан бойынша деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2, 3 және 4 бағандарды толтыру кезінде мәміле жасалған күн, ішкі есептілік жүйесіндегі брокерде және (немесе) дилерде қаржы құралдарының есепке алыну күні, сондай-ақ мәміле бойынша есеп айырысу күні "жылы.күні. айы." форматында көрсетіледі. Мәміле жасалған уақыт "сағат/минут/секунд" форматында көрсетіледі (ұйымдасқан нарықта жасалған мәміле үшін).

      6. 3-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні көрсетіледі.

      7. 5-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

      8. 6-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады.

      9. 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған қор биржасының атауы және резиденттігі бар елдің "биржаның/елдің атауы" форматындағы не мәміленің қор биржасында емес "ұйымдаспаған нарық" форматында жасалғандығы көрсетіледі.

      10. 8-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық ставка, тауар және өзге де базалық активтер) және "базалық актив/рейтинг (рейтинг агенттігі)" форматында рейтинг агенттігі (бар болса) берген базалық актив рейтингі көрсетіледі. Базалық активте рейтинг болмаған жағдайда, онда базалық актив және "базалық актив/рейтинг жоқ" форматында рейтинг жоқ екендігі көрсетіледі.

      11. 9-бағанда, орталық контрагенттің қатысуымен мәміле қор биржасында жасалған жағдайда "иә" деген сөз көрсетіледі. Мәміле қор биржасында орталық контрагенттің қатысуынсыз жасалған жағдайда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      12. 10-бағанда мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке "контрагент/ел/рейтингі (рейтинг агенттігі)" форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда "контрагент/ел/рейтингі жоқ" деген форматтағы ақпарат көрсетіледі.

      13. 16-бағанды толтыру кезінде, егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалған болса, "иә" деген сөз көрсетіледі және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, саны, құны, көлемі, валютасы) "иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері" форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсаты үшін жасалмаса, "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      14. 17-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, "B" символы көрсетіледі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда, "D" символы көрсетіледі.

      15. 18-бағанды толтыру кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен дилерлік қызмет аясында мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен мәміле жасаған жағдайда (зейнетақы активтері есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушымен мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғандығы туралы қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

      16. 19-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, ақпарат "Клиенттің/елдің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) не атауы" форматында көрсетіледі және мәміле олардың есебінен және мүддесі үшін жасалған брокер клиентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі:

      Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы активтері есебінен мәмілелер жасау кезінде осы бағанды толтырмайды.

      17. 20-бағанда қор биржасы есептейтін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелерінің өзгеруі кезіндегі ақша белгісін және мерзімді келісім-шарттың баға белгілеуінің өзгеруін ескеретін - вариациялық маржа көрсетіледі.

      18. 21-бағанда қор биржасы анықтайтын базалық активтің сомалық нарықтық құнының үлесін клиент әрбір ашық позиция үшін енгізетін бастапқы маржа көрсетіледі.

      19. 22-бағанда сауда-саттық режимі Т+0 немесе Т+n к форматында көрсетіледі, не қор биржасының қағидаларымен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

      20. 23-бағанда мәміле бойынша мынадай жай-күйлердің бірі көрсетіледі:

      1) міндеттемелер мәмілелерді мәміле талаптарының бұзылуы немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардың тууы салдарынан мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, тиісінше тоқтатылған немесе мерзімінен бұрын тоқтатылған;

      2) міндеттемелерді орындау мерзімі кейінге қалдырылған;

      3) көзделген негіздемелер бойынша міндеттемелерді орындау уақытша тоқтатылған;

      4) міндеттемелер тараптың мәміле талаптарын бұзуына байланысты немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардан соң тоқтатылған;

      5) көзделген жағдайлардың немесе оқиғалардың туындауы нәтижесінде мәмілені орындау мерзімін ұзарту.

      21. 24-бағанда мәмілені жасау орны көрсетіледі.

      22. Нысанға депозитарлық қолхаттармен жасалған мәмілелер енгізілмейді.

      23. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
22-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_CASH_BD

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары

      (теңгемен)

Күні

Меншікті ақша қалдығы

Клиенттер шоттарындағы ақша қалдығы

1

2

3
      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Брокердің шоттарындағы
ақша қалдықтары туралы
есеп нысанына
қосымша

"Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп" (индексі: 1-RCB_CASH_BD, кезеңділігі: тоқсан сайын) әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды. Нысан бойынша деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті күнге белгілеген ресми бағамы бойынша теңгеде толтырылады.

      6. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер 2-бағанды толтырмайды.

      7. 3-бағанды толтыру кезінде клиенттің тапсыруы, оның есебінен және оның мүддесі бойынша эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін ашылған клиенттердің банктік шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
23-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_SERV_BD

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі

Қызмет түрі

Эмитенттің (клиенттің) атауы

Шарт жасау күні

Қызмет көрсету басталған күн

Шартты тоқтату күні

Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі

Қаржы құралының атауы

Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастырудың тәсілі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Итого


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Брокердің және (немесе)
дилердің қызмет көрсетуі
туралы есеп нысанына
қосымша

"Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" (индексі: 1-RCB_SERV_BD, кезеңділігі: тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды брокер және (немесе) дилер қызмет көрсету аясында толтырады. Есепте есепті кезеңінде брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы, сондай-ақ есепті кезеңде қолданыста болған және (немесе) қолданылуы тоқтатылған шарттар туралы ақпарат көзделеді.

      6. 2-бағанда көрсетілетін қызметтердің түрлері: эмиссиялық, маркет-мейкерлік бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру, бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты мәселелері бойынша консультациялық, аналитикалық және (немесе) ақпараттық қызметі, облигацияларды ұстаушылар өкілінің, исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің қызметі көрсетіледі.

      7. 3-бағанда қаржы құралы эмитентінің атауы не қызмет көрсетілетін клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы көрсетіледі.

      8. 4, 5 және 6-бағандар "жылы.күні.айы." форматында толтырылады.

      9. Брокер және (немесе) дилер бағалы қағаздар мәселесі бойынша эмитентке қызмет көрсеткен жағдайда 7-баған осы бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге дейін толтырылмайды;

      10. 9-баған брокер және (немесе) дилер бағалы қағаздарды орналастыру мәселесі бойынша эмитентке қызмет көрсеткен жағдайда толтырылады.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
24-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_NOM_DER

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер, бірыңғай оператор, кастодиандар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Номиналдық ұстаушының атауы

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Барлығы

Қазақстан Республикасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері)

Қазақстан Республикасының инвестициялық қорларының (инвестициялық қорлардың активтері)

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Жиынтығы


      кестенің жалғасы:

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (меншік иелерінің)

Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)

Қазақстан Республикасының брокерлері дилерлерінің (екінші деңгейдегі банктер болып табылмайтын меншік иелері)

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының басқа да лицензиаттарының (меншік иелерінің)

Қазақстан Республикасының резиденттері - номиналдық ұстаушыларының

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

      кестенің жалғасы:

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - номиналдық ұстаушылардың

Қазақстан Республикасының резиденттері - басқа да заңды тұлғалардың

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - басқа да заңды тұлғалардың

Қазақстан Республикасының резиденттері - жеке тұлғалардың

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - жеке тұлғалардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Номиналды ұстаудағы
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша

"Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі: 1-RCB_NOM_DER, кезеңділігі: тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан номиналды ұстаушы ретінде брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан ретіндегі клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі аясында толтырылады.

      6. 4-бағанда номиналдық ұстаушының (депозитарийдің, кастодианның немесе кастодиан номиналдық ұстауды жүзеге асыратын басқа ұйымның) атауы көрсетіледі.

      7. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 және 29-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шоттарында есептелінетін бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      8. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 және 30-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
25-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_NOM_DER_IN

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер, бірыңғай оператор, кастодиандар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар

Сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы

Номиналды ұстаушының атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы

Есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенттерінің шоттарында бар, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7
Жиынтығы

х

х

х

х

х


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Шет мемлекеттің заңнамасына
сәйкес шығарылған, номиналды
ұстаудағы бағалы қағаздар
туралы есеп нысанына
қосымша

"Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі: 1-RCB_NOM_DER_IN, кезеңділігі: тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің 5-бағанда көрсетілген ұйымдарға бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

      6. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттері бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтерді брокерге және (немесе) дилерге (кастодиан банк, орталық депозитарий және басқа да есептік ұйымдар) көрсететін ұйымның атауы көрсетіледі.

      Кастодиан Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау бойынша қызмет көрсететін номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің атауын көрсетеді.

      7. 6-бағанда бағалы қағаздардың түпкілікті меншік иесі-номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің, бірыңғай оператордың, кастодианның клиенті (жеке тұлға үшін – тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), заңды тұлға үшін – атауы) көрсетіледі.

      8. 7-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
26-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: К1_BD-UIP

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы мәліметтер

      (мың теңгемен)

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

Ескерілетін көлем (пайызбен)

Есеп айырысу сомасы

1

2

3

4

5

1

Ақша және салымдар - барлығы, оның ішінде:
1.1

инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – Ұйымның) балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша


100


1.2

осы кестенің 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша


100


1.3

осы кестенің 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша


90


1.4

орталық депозитарийдегі шоттардағы ақша


100


1.5

клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Ұйымның ақшасы


100


1.6

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша


100


1.7

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының
1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша


100


1.8

Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері бойынша халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша (International Securities Services Association)


100


1.9

Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "премиум" санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


1.10

Мына талаптардың біреуіне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:
Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, олардың бас банктері шетел валютасында Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "А-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылады.


100


1.11

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB"-ден "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


90


1.12

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар


100


1.13

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар


100


2

Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде
2.1

Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


100


2.2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар


100


2.3

акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


2.4

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкі", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі, "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


2.5

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


90


2.6

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" не "Балама" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген және "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының және (немесе) "Қазақстанның Даму Банкі", акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады


95


2.7

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары немесе "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің "Баламалы" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


60


2.8

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары


100


2.9

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B+"-тен "B-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB+"-тен "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


85


2.10

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар


100


2.11

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


100


2.12

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


90


2.13

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


80


2.14

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


100


2.15

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


85


2.16

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В+"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


3

Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде:
3.1

негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.2

қор биржасының ресми тізіміне "Негізгі" алаңының "акциялар" секторы "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.3

қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "стандарт" санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін, ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және осы кестенің 3.4-жолында көрсетілген осы акциялар базалық активі болып табылатын акциялар мен депозитарлық қолхаттарды қоспағанда базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


80


3.4

қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "акциялар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, немесе жария сауда-саттыққа жіберілген, "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының "Өңірлік акциялар нарығының сегменті" ресми тізімінің кіші бөліміне енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


60


3.5

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.6

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


80


3.7

Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В+"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


60


4

Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:
4.1

қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары


70


4.2

активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds) пайлары


90


4.3

Морнинстар (Morningstar) рейтингтік агенттігінің "3 жұлдыз" төмен емес рейтингтік бағасы бар, Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange Traded Notes) пайлары


80


4.4

орталық контрагенттің қатысуымен жасалған "кері репо" операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар


100


4.5

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының және (немесе) "Қазақстанның Даму Банкі", акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар есебінен активі қалыптастырылған инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары, оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады


95


5

Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:
5.1

аффинирленген бағалы металдар және металл шоттар


100


5.2

бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) дебиторлық берешек (Ұйымның үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) – Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада


100


5.3

бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген)


100


5.4

Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі Ұйымның негізгі құрал-жабдықтары


100


6

Өтімді активтердің (ӨА) жиынтығы
6.1

Өтімділігі жоғары активтердің (ӨЖА) жиынтығы
7

Баланс бойынша міндеттемелер, оның ішінде
7.1

7 күнге дейін
7.2

30 күнге дейін
7.3

90 күнге дейін
7.4

Маржалық қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер
8

Меншікті капиталдың ең төмен мөлшері (МКТМ)

Х

Х


8.1

Активтерді сенімгерлік басқарумен байланысты операциялық тәуекел ИПБ От

Х

Х


8.2

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен байланысты операциялық тәуекел БД От

Х

Х


9

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (К)

Х

Х


10

Өтімділік коэффициенті (Өк)

Х

Х

Х

10.1

Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-1

Х

Х


10.2

Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-2

Х

Х


10.3

Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-3

Х

Х


10.4

Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-4

Х

Х


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Инвестициялық портфельді
басқаруды және (немесе) бағалы
қағаздар нарығында брокерлік
және (немесе) дилерлік қызметті
жүзеге асыратын ұйымдардың
пруденциялық нормативтерді
орындауы туралы
есеп нысанына
қосымша

"Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп" (индексі: К1_BD-UIP, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды есепті кезеңнің соңында инвестициялық портельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17008 болып тіркелген "Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің түрлерін белгілеу, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауы міндетті пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу қағидаларын және әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 79 қаулысына сәйкес инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17005 болып тіркелген "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің түрлерін белгілеу, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауы міндетті пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу қағидаларын және әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 80 қаулысына сәйкес бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар толтырады.

      6. Нысанды толтыру мақсаттары үшін Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) және Фитч (Fitch) агенттіктерінің бағалары басқа рейтингтік агенттіктердің рейтингтік бағалары деп танылады.

      7. Қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан да көп өлшемшартқа сәйкес келген кезде қаржы құралының санатын Ұйым дербес анықтайды.

      8. 5.4-жолда көрсетілген Ұйымның жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде баланстық құны мен нарықтық құнының ең аз шамасының 100 (бір жүз) пайызы көлемінде ескеріледі.

      Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі құрал-жабдықтардың нарықтық құнын анықтау үшін Ұйым олардың құнын жылына бір реттен сиретпей бағалаушы арқылы бағалайды.

      9. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер толтырылады.

      10. 5-бағанда 3 және 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есептелген, есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептелетін сома толтырылады.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
27-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-LIMITS-NPF

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      1-кесте. Эмитенттің бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарына

Эмитенттің атауы

Сәйкестендіру нөмірі

Осы шығарылымның орналастырылған борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны (дана)

Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған осы шығарылымның бағалы қағаздарының саны (дана)

Зейнетақы активтері есебінен осы шығарылымның орналастырылған борыштық бағалы қағаздарының жалпы санының пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6      2-кесте. Қазақстан Республикасының резиденті-эмитенттің дауыс беретін акцияларына

Қазақстан Республикасының резиденті-эмитенттің атауы

Сәйкестендіру нөмірі

Осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы саны (дана)

Эмитенттің дауыс беретін, оның ішінде зейнетақы активтері есебінен сатып алынған депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларының саны
(дана)

Эмитенттің дауыс беретін, оның ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алынған депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларының саны (дана)

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайызбен жиынтығы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алынған дауыс беретін акциялардың жалпы санының пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

      3-кесте. Бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы

2-бағанда көрсетілген эмитенттің үлестес тұлғасының атауы

Эмитент және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (мың теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (мың теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6      4-кесте. Шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарына

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы

Қаржы құралының түрі

Номинал валютасының коды

Қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (мың теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (мың теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7
      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Инвестициялау лимиттерін
сақтау туралы
есеп нысанына
қосымша

"Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп" (индексі: 1-LIMITS-NPF, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сенімгерлік басқарушы ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Қаржы құралдарына инвестициялардың және зейнетақы активтерінің ағымдағы құны, сондай-ақ пайызбен мәндер үтірден кейін екі таңбамен көрсетіледі.

      6. 1-кесте бойынша:

      1) 4-баған Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдамалық жүйелерінен және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушының интернет-ресурсынан алынған деректер негізінде толтырылады;

      2) 6-баған 5-бағанның 4-бағанға қатынасы ретінде есептеледі.

      7. 2-кесте бойынша:

      1) 4-баған сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми сайтының және (немесе) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның интернет-ресурсының деректері негізінде толтырылады;

      2) 6-бағанда эмитенттің дауыс беретін, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және инвестициялық портфельді басқарушылардың сенімгерлік басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алынған депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларының саны көрсетіледі. 6-баған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің интернет-ресурсында жариялаған зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы соңғы мәліметтер негізінде толтырылады;

      3) 7-баған 5-бағанның 4-бағанға қатынасы ретінде есептеледі;

      4) 8-баған 6-бағанның 4-бағанға қатынасы ретінде есептеледі.

      8. 3-кесте бойынша:

      1) 3-баған дауыс беретін акцияларының 50 (елу) пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тиесілі тұлғаларға қатысты толтырылмайды;

      2) 4-баған, егер оның дауыс беретін акцияларының 50 (елу) пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тиесілі болған жағдайда, үлестес тұлғаның қаржы құралдарына салынатын инвестицияларды есепке алмай толтырылады;

      3) 6-баған 4-бағанның 5-бағанға қатынасы ретінде есептеледі.

      9. 4-кесте бойынша:

      1) 4-кестені толтыру кезінде осы зейнетақы активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын кастодианның банк шоттарындағы шетел валютасындағы қалдықтар да қосылады;

      2) 3-бағанда бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

      3) 7-баған 5-бағанның 6-бағанға қатынасы ретінде есептеледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
27-1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. Қағида 27-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.06.2021 № 60 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_YE

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны

      (теңгемен)

Есептеу күні

Басқа инвестициялық портфельді басқарушыдан және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен сенімгерлік басқаруға алынған зейнетақы активтерінің есептеу кезеңіндегі аударымдары

Басқа инвестициялық портфельді басқарушыға және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға есептеу кезеңі үшіні аударымдар

"Таза" зейнетақы активтерінің есептеу күніне ағымдағы құны

1

2

3

4

      кестенің жалғасы:

Есептеу күніндегі шартты бірліктер саны

Есептеу күніндегі бір шартты зейнетақы активінің құны

Есептеу кезеңіндегі зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы

Есептеу кезеңіндегі инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы

Есепті кезеңге есептелген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кіріс

5

6

7

8

9

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сенімгерлік басқарудағы
зейнетақы активтерінің
бір шартты бірлігінің
құны туралы
есеп нысанына
қосымша

"Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" (индексі: 1-RCB_YE, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сенімгерлік басқарушы ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-бағанда зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің саны үтірден кейін нақты үш таңбаға дейін көрсетіледі.

      6. 6-бағанда зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін нақты жеті таңбаға дейін көрсетіледі.

      7. 7, 8 және 9 бағандар анықтама үшін толтырылады.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
27-2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. Қағида 27-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.06.2021 № 60 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_DNPF_YE

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны

Күні

Зейнетақы жарналары

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан аударымдар

Зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін және зейнетақы активтерінің уақтылы инвестицияланбағаны үшін алынған өсімпұл

Төлемдер мен аударымдар

Зейнетақы жарналарын және (немесе) зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін алынған өсімпұлды қайтару бойынша міндеттемелер

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)

"Таза" зейнетақы активтерінің ағымдағы құны

Шартты бірліктер саны

Зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны

Зейнетақы активтерінің комиссиялық сыйақысы

Инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақы

Зейнетақы активтері бойынша бір күнде есептелген инвестициялық кіріс

7

8

9

10

11

12

13

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтерінің
бір шартты бірлігінің құны
туралы есеп нысанына
қосымша

"Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" (индексі: 1-RCB_DNPF_YE, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда күні "жылы.күні.айы." форматында көрсетіледі.

      6. 7-бағанда бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігі құнының есебіне енгізілуге тиіс аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы және айдың соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы бөлінбеген пайданың (өтелмеген шығынның) сомасы көрсетіледі.

      7. 9-бағанда шартты бірліктердің саны үтірден кейін үш таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      8. 10-бағанда зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін жеті таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      9. 11, 12, 13-бағандар анықтама үшін толтырылады.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
27-3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. Қағида 27-3-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.06.2021 № 60 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-RCB_K2

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігінің коэффициенттері

Көрсеткіштің атауы

Көрсеткіштің мәні

1

2

3

1

Есепті кезеңдегі зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны


2

12 (он екі) ай бұрынғы ұқсас кезеңдегі зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны


3

К2 номиналды кірістілік коэффициенті (12 (он екі) айға)


4

24 (жиырма төрт) ай бұрынғы ұқсас кезеңдегі зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны


5

К2 номиналды кірістілік коэффициенті (24 (жиырма төрт) айға)


6

36 (отыз алты) ай бұрынғы ұқсас кезеңдегі бір шартты бірліктің орташа құны


7

К2 номиналды кірістілік коэффициенті (36 (отыз алты) айға)


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Зейнетақы активтерінің
номиналдық кірістілігінің
коэффициенттері туралы
есеп нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп" (индексі: 1-RCB_К2, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сенімгерлік басқарушы ай сайын толтырады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3, 5 және 7-жолдарда номиналдық кірістілік коэффициенті үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      6. 1, 2, 4 және 6-жолдара зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны үтірден кейін жеті таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
28-қосымша
Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-CUST_BLOK

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: кастодиан

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалар

Күні

Клиенттің атауы

Активтердің түрі

Қаржы құралының түрі

Эммитенттің атауы

Бағалы қағаздың коды

Сәйкестендіру нөмірі

Нарық

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Мәміле жасау туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырма түрі

Мәміле жасау туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырманың көлемі

Бас тартуға негіз

9

10

11

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Клиенттердің бұғатталған
(орындалмаған) тапсырмалары
туралы есеп нысанына
қосымша

"Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп" (индексі: 1-CUST_BLOK, кезеңділігі: тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда кастодианның клиенттері болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның атауы көрсетіледі.

      6. 3-бағанда кастодианның кастодиандық қызмет көрсетуіндегі ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті немесе зейнетақы активтері не инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттерінің активтері көрсетіледі.

      7. 8-бағанда нарық атауы "қор биржасы", "ұйымдастырылмаған нарық", "халықаралық нарық" форматында көрсетіледі. Егер мәміле қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асырылған болса, оның резиденттік елі "қор биржасының/елінің атауы" форматында көрсетіледі.

      8. 9-бағанда мәмілені жасау (сатып алу, сату, репоны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын және басқа мәмілелерді жасау) туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырманың түрі көрсетіледі. Репо операциялары бойынша репо операциясының түрі де көрсетіледі: репо немесе "кері репо".

      9. 11-бағанда кастодианның мәміле жасау туралы тапсырманы бұғаттау (орындамау) негіздемесі көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
29-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-CUST_CLIENT

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: кастодиан

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Кастодиан клиенттерінің саны

Клиенттің атауы

Резиденттік белгісі

Клиенттердің саны

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органның лицензиясына сәйкес жүзеге асырылатын қызмет түрін көрсете отырып қаржы нарығының лицензиаттарының

Басқа заңды тұлғалардың

Басқа жеке тұлғалардың

1

2

3

4

5

6Жиынтығы

X

X
      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Кастодиан клиенттерінің саны
туралы есеп нысанына
қосымша

"Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп" (индексі: 1-CUST_CLIENT, кезеңділігі: тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын толтырады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда кастодианның клиенттері болып табылатын жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

      6. 3-бағанда кастодиан клиентінің резиденттік белгісі (резидент немесе бейрезидент) көрсетіледі.

      7. 4, 5 және 6-бағандарда тиісті баған бойынша "1" деген цифр көрсетіледі және "Жиынтығы" деген жолда жинақталады.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
30-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-CUST_PA_KZT

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтау мен есептеуді жүзеге асыратын кастодиан

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы

      ___________________

      (шоттың нөмірі)

      __________________________________________________________________________

      (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

      (теңгемен)

Күні

Күн басындағы қалдығы

Түсімдер

Басқа зейнетақы қорларынан аударымдар

Ерікті зейнетақы жарналары

Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер мен сыйақы

Бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсімдер

Барлығы

оның ішінде, жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер

Барлығы

оның ішінде, жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Түсімдер

Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар бойынша қайтару сомасы

Зейнетақы төлемдерінің шотынан қайтарулар

Алынған өсімпұлдар/
айыппұлдар

Шетел валютасын сатудан түскен түсімдер

Қате есептелген сомалар

Басқа да түсімдер

Түсімдердің барлығы

Салым сомасы

Салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы

9

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Шығынға жазулар

Күннің соңындағы қалдық ((2)+(16)-(25))

Бағалы қағаздарды сатып алу шығыстары

Банктерге салымды орналастыру

Зейнетақы төлемдері шотына аударымдар

Комиссиялық сыйақы

Қате есептелген сомаларды қайтару

Шетел валютасын сатып алу шығыстары

Басқа да шығыстар

Барлық шығынға жазу

зейнет ақы активтерінен

Инвестициялық кірістен

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ұлттық валютадағы
инвестициялық
шот бойынша зейнетақы
активтерінің қозғалысы
туралы есеп нысанына
қосымша

"Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" (индексі: 1-CUST_PA_KZT, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда күні "жылы.күні. айы." форматында көрсетіледі.

      6. Көрсетілуге жатпайтын сомалар түсіндірмелер енгізіле отырып 15 және 24-бағандарға енгізіледі.

      7. 3 және 4-бағандарда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан аударымдардың сомасы көрсетіледі.

      8. 15-бағанды толтыру кезінде есептің нысанына алынған басқа да түсім көздерінің тізбесі қоса беріледі.

      9. 16-бағанда есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі түсімдердің жиынтық сомалары көрсетіледі.

      10. 20 және 21-бағандарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына төленген комиссиялық сыйақы сомалары көрсетіледі.

      11. 24-бағанды толтыру кезінде есептің нысанына зейнетақы активтерінің құнына қосылған басқа да шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

      12. 25-бағанда есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі шығыстардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
31-қосымша
Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-CUST_PA_FC

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтау мен есептеуді жүзеге асыратын кастодиан

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы

      ___________________

      (шоттың нөмірі)

      _________________________________

      (шетел валютасының атауы)

      _______________________________________________________________________

      (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

      (теңгемен)

күні

Түсімдер

Күн басындағы қалдығы

Бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсімдер

Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер және сыйақы (мүдде)

Банктердегі салымдар бойынша қайтару сомасы

Салымдар сомасы

Банктердегі салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      кестенің жалғасы:

Түсімдер

Сатып алынған шетел валютасы

Басқа да түсімдер

Түсімдердің барлығы

шетел валютасымен

теңгемен, шетел валютасын сатып алу бағамы бойынша

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

12

13

14

15

16

17

      кестенің жалғасы:

Шығынға жазулар

Күннің соңындағы қалдық

бағалы қағаздарды сатып алу шығыстары

банктердегі салымға орналастыру

сатылған шетел валютасы

басқа да шығыстар

барлық шығынға жазулар

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен, шетел валютасын сату бағамы бойынша

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Шетел валютасындағы
инвестициялық шот бойынша
зейнетақы активтерінің
қозғалысы туралы
есеп нысанына
қосымша

"Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" (индексі: 1- CUST_PA_FC, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша ақша бар болған және қозғалысы кезінде есепті кезеңдегі барлық позициялар бойынша жиынтық соманды көрсете отырып, өткен айдың әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырылып, ұсынылады.

      6. 1-баған "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. Көрсетілмейтін сома түсіндірмелер енгізіле отырып, 14, 15, 24 және 25-бағандарға қосылады.

      8. Бірнеше шетел валюталары бар болған және қозғалысы кезінде Нысан әрбір шетел валютасы бойынша жеке ұсынылады.

      9. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде алынған басқа да түсім көздерінің тізбесі қоса беріледі.

      10. 16 және 17-бағандар бойынша есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі түсімдердің жиынтық сомасы толтырылады.

      11. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде зейнетақы активтерінің құнына қосылған басқа да шығыстар туралы мәліметтер тізбесі қоса беріледі.

      12. 26 және 27-бағандар бойынша есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі шығыстардың жиынтық сомасы толтырылады.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
32-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 32-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-CUST_SPPA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

      _________________________________________________________________________

      (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

Эмитенттің атауы

Экономикалық қызмет түрі

Эмитенттің елі

Бағалы қағаздың түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


1.1.


x


x

2.

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары


2.1.

Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары


2.1.1.

2.2.

Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары


2.2.1.

3.

Шетелдік мемлекеттердің бағалы қағаздары


3.1.


x


x

4.

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары


4.1.


x


x

5.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары


5.1.


x


x

6.

Инвестициялық қорлардың пайлары


6.1.


Жиынтығы:


      кестенің жалғасы:

Номиналды құны

Төлем валютасының коды

Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы

Кезең

валюта коды

бір бағалы қағаздың құны

теңгемен

номиналды құнның валютасымен

есепке қою күні

өтеу күні

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағазды сатып алу құны

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны

Бағалы қағаздар санаты

Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме (жылдық пайызбен)

барлығы (теңгемен)

номиналды құнның валютасымен

оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен

15

16

17

18

19

20

      2-кесте. "Кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

      _________________________________________________________________________

      (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

Эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаздың түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны (дана)

Номиналды құн валютасының коды

Мәміле валютасының коды

Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы

теңгемен

номиналды құнның валютасымен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы:

      кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы

Кезең

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен)

Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

теңгемен

номиналды құнның валютасымен

Операцияны ашу күні

Операцияны жабу күні

11

12

13

14

15

16

      3-кесте. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

      ________________________________________________________________________

      (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

Банктің атауы

Салым валютасының коды

Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі

Салым мерзімі (күнмен)

Сыйақы төлеу кезеңі

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

күні

нөмірі

кезеңділігі

күні

номиналды

тиімді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыш сомасы (теңгемен)

Ағымдағы құны (теңгемен)

барлығы

шетел валютасымен

барлығы

оның ішінде есептелген сыйақы

теңгемен

шетел валютасымен

11

12

13

14

15

      4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар

      ________________________________________________________________________

      (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

      (теңгемен)

Аффинирленген бағалы металдың атауы

Трой унцияларының саны

Төлем валютасының коды

Бір трой унциясына сатып алу бағасы

Жиынтық сатып алу құны

Ағымдағы құны

теңгемен

валютамен

теңгемен

валютамен

теңгемен

валютамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы:

      5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

      __________________________________________________________________________

      (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

      (теңгемен)

Туынды қаржы құралы түрінің атауы

Базалық актив

Валюта коды

Сәйкестендіру нөмірі

Туынды құралмен операцияны жүзеге асыру күніне қойылатын талаптардың (міндеттемелердің) сомасы

Есепті күнге ағымдағы құны

1

2

3

4

5

6

7

1.

Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар


1.11.1.1

2.

Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер


2.12.1.1

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы
есеп нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" (индексі: 1- CUST_SPPA, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1.Осы түсіндірмеде "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) Нысанда бағалы қағаздар және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі;

      2) 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

      3) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы" ҚР ҰС 03 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетілді. Бұл баған Қазақстан Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

      4) 5-бағанда типі көрсетіле отырып, бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

      5) 6-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты - талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі;

      6) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

      7) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      8) 9-бағанда купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалатын облигацияның ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигацияны ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

      9) 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің (дилердің) есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау) жазылған баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 12-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен төлеген жағдайда 11-баған толтырылады;

      10) 13-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі;

      11) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі;

      12) 15-бағанда бағалы қағазды сатып алу құны, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақыны және комиссияны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ сатып алушының сатушыға төлеген, мөлшері азайтылған пайызын (мұндай болған кезде) аудару бойынша банк қызметі қоса көрсетіледі;

      13) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

      14) 19-бағанда "әділ құны бойынша бағаланатын", "амортизацияланған құны бойынша бағаланатын" бағалы қағаздардың санаты көрсетіледі;

      15) 20-бағанда Нысан берілетін күнгі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 4-бағанда типі көрсетіле отырып, бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

      2) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

      3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      4) 9 және 10-бағандарда "кері репо" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейін көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен төлеген жағдайда 9 және 11-бағандар толтырылады;

      5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

      7. 3-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      2) 6-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым ұзартылғанда, мерзім ұзартуды ескере отырып көрсетіледі;

      3) 7 және 8-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу мерзімділігі мен күні банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

      4) 11 және 12-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде және екінші деңгейдегі банктерде салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін ұлттық валютада салымға орналастырған жағдайда 11-баған толтырылады;

      5) 3-кесте салымдар сомасын көрсете отырып, әр банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке толтырылады.

      8. 4-кесте бойынша:

      1) 4-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      2) 5 және 7-бағандарда баға және сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан нарықтық валюта айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күні қалыптасқан нарықтық валюта айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валютада аффинирленген бағалы металдар сатып алынған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады;

      3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

      9. 5-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі көрсетіледі (бағалы қағаздардың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

      2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      3) 5-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған кезде толтырылады;

      4) 6-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының талаптарына сәйкес туынды құралдармен операциялар жүргізген кезде қалыптасатын шартты талаптар мен міндеттемелер сомасы көрсетіледі;

      5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (ауыстыру құны) көрсетіледі, ол мынадай болады:

      сатып алу мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер);

      сату мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер).

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
33-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-CUST_REWARD

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы _______________

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар

      _________________________________________________________________________

      (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

      (теңгемен)

Күні

Есептелгені

Төленгені

зейнетақы активтерінен

инвестициялық кірістен

зейнетақы активтерінен

инвестициялық кірістен

1

2

3

4

5


Жиынтығы:

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Есептелген және төленген
комиссиялық сыйақылар
туралы есеп нысанына
қосымша

"Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп" (индексі: 1- CUST_REWARD, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда есепті айдың жеке жұмыс күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      6. 2 және 3-бағандарда есептелген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

      7. 4 және 5-бағандарда төленген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

      8. "Жиынтығы" деген жолда есепті айдағы барлық позициялар бойынша жиынтық сома көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
34-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_PSS

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер

Өтінім нөмірі

Өтінім беру күні мен уақыты

Өтінім түрі

Өтінім бағыты

Нарық түрі

күні

уақыты

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың коды

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Баға белгілеу валютасының коды

Бағасы

Таза бағасы

Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік

7

8

9

10

11

12

      кестенің жалғасы:

Саны

Көлемі

Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Депо шоты

Дербес сәйкестендіру нөмірі

Өтінім белгісі

13

14

15

16

17

18

      кестенің жалғасы:

Клиент коды

Өтінім мәртебесі

Өтінімді алып тастау күні мен уақыты

Нарықтық баға

Орташа өлшемді баға

Сауда-саттық режимі

күні

уақыты

19

20

21

22

23

24

25

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Бағалы қағаздарды сатып
алуға (сатуға) өтінімдер
туралы есеп нысанына
қосымша

"Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" (индексі: 1- KASE_PSS, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсініктеме

      5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

      6. 2 және 20-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 3 және 21-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты "сағат: минут: секунд" форматында көрсетіледі.

      8. 4-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: "limit" – лимиттелген өтінім, "market" – нарықтық өтінім, "nego" – тікелей өтінім.

      9. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

      10. 6-бағанда нарықтың түрі көрсетіледі: "Tbills" – мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, "Equities" – акциялар нарығы, "Debts" – облигациялар нарығы.

      11. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

      12. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

      13. 10 және 14-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 10 ("Бағасы") және 13 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағазды сатып алуға (сатуға) дайын баға көрсетіледі.

      14. 11 және 12-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазды сатып алуға (сатуға) дайын болған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен таза бағасы мен кірістілік пайызбен көрсетіледі. 11 және 12-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

      15. 13-бағанда өтінімдегі бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.

      16. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

      17. 16-бағанда бағалы қағаздарды ұстаушының орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

      18. 17-бағанда мәмілелерді жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      19. 18-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді маркет-мейкер бермеген болса - "0", егер өтінімді сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағаздардың баға белгілеулерін ұстап тұру жөніндегі маркет-мейкердің функцияларын орындау мақсатында берген болса - "1".

      20. 19-бағанда клиенттің орталық депозитарий берген бірегей коды көрсетіледі.

      21. 20-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

      22. 23-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес айқындаған мәміле жасалған күнгі бағалы қағаздың нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. 23-бағандағы деректер үтірден кейін төрт таңбамен көрсетіледі.

      23. 24-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген акциялардың орташа өлшемді нарықтық бағаларын және облигациялардың өтеуге орташа өлшемді нарықтық кірістілігін есептеу тәртібіне сәйкес айқындаған акцияның орташа өлшемді нарықтық бағасы немесе мәміле жасалған күнгі өтелетін облигацияның орташа өлшемді нарықтық кірістілігі көрсетіледі.

      24. 25-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

      25. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
35-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 35-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Мәміле тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_ST

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Мәміле тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелері

Мәміле нөмірі

Мәміле жасау күні мен уақыты

Нарық типі

Сауда-саттық әдісі

Нарық түрі

күні

уақыты

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың коды

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Баға белгілеу валютасының коды

Бағасы

Таза бағасы

Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілігі

Борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні

Саны

7

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы:

Көлемі

Сатушы ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесінің коды

Депо сату шоты

Сатушы клиентінің коды

Сатуға арналған өтінім нөмірі

Сатып алушы ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесінің коды

Депо сатып алу шоты

15

16

17

18

19

20

21

      кестенің жалғасы:

Сатып алушы клиентінің коды

Сатып алуға арналған өтінім нөмірі

Мәміле мәртебесі

Есептесу күні

Нарықтық бағасы

Орташа өлшемді бағасы

Сауда-саттық режимі

22

23

24

25

26

27

28

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Мәміле тараптарын көрсете
отырып, бағалы қағаздармен
сауда-саттық нәтижелері
туралы есеп нысанына
қосымша

"Мәміле тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп" (индексі: 1- KASE_ST, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Мәміле тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

      6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

      8. 4-бағанда нарықтың типі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың қайталама нарығында жасалған болса - "0", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың бастапқы нарығында жасалған болса - "1".

      9. 5-бағанда сауда-саттық әдісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалған болса - "0", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі тікелей (атаулы) мәмілелер жасау әдісімен жасалған болса - "1", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі фиксинг әдісімен жасалған болса - "2", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі франкфурттық сауда-саттық әдісімен жасалған болса - "3", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі мамандандырылған сауда-саттық әдісімен жасалған болса - "4", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі ағылшын сауда-саттық әдісімен жасалған болса - "5", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі голландтық сауда-саттық әдісімен жасалған болса - "6", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жазылу әдісімен жасалған болса - "7", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі дискреттік сауда-саттық әдісімен жасалған болса - "8", сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге әдістер - "9".

      10. 6-бағанда сауда жүйесінде көзделген нарық түрі көрсетіледі.

      11. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

      12. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

      13. 10 және 15-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 10 ("Бағасы") және 14 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушының бағалы қағазбен мәміле жасаған бағасы көрсетіледі.

      14. 11 және 12-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазбен мәміле жасаған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен таза бағасы мен кірістілігі пайызбен көрсетіледі. 11 және 12-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

      15. 14-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.

      16. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

      17. 17 және 20-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

      18. 18 және 22-бағандарда орталық депозитарий берген клиенттердің бірегей кодтары көрсетіледі.

      19. 24-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

      20. 26-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес анықтаған мәміле жасалған күнгі бағалы қағаздың нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. 26-бағандағы деректер үтірден кейін төрт таңбамен көрсетіледі.

      21. 27-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген акциялардың орташа өлшемді нарықтық бағасы немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы акциялардың орташа өлшемді нарықтық бағасын және өтелетін облигациялардың орташа өлшемді нарықтық кірісін есептеу тәртібіне сәйкес айқындаған мәміле жасалған күнгі өтелетін облигацияның орташа өлшемді нарықтық кірістілігі көрсетіледі.

      22. 28-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

      23. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
36-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 36-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_ABR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер

Өтінім нөмірі

Өтінімді беру күні мен уақыты

Өтінімнің бағыты

Репо түрі

Репо құралының коды

Бағалы қағаздың коды

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

күні

уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Баға белгілеу валютасының коды

Баға

Кірістілік

Бағалы қағаздардың саны

Көлемі

Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Депо шоты

9

10

11

12

13

14

15

      кестенің жалғасы:

Клиенттің коды

Дербес сәйкестендіру нөмірі

Өтінім мәртебесі

Өтінімді алып тастау күні мен уақыты

Репо мерзімі

Дисконт мөлшері

Сауда- саттық режимі

күні

уақыты

16

17

18

19

20

21

22

23

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Бағалы қағаздармен репо
операцияларына өтiнiмдер
туралы есеп нысанына
қосымша

"Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп" (индексі: 1- KASE_ST, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

      6. 2 және 19-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 3 және 20-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

      8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

      9. 5-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: "тікелей репо" немесе "автоматты репо".

      10. 6-бағанда репо операциясы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген репо операциясының құралдарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған код көрсетіледі.

      11. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

      12. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

      13. 10 және 13-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 10 ("Бағасы") және 12 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. Автоматты репо операциялары бойынша сатып алуға өтінім беру кезінде өтінімнің көлемі ретінде ақша көлемі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасауға дайын баға көрсетіледі.

      14. 11-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жүргізуге дайын болатын, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайызбен көрсетіледі.

      15. 12-бағанда "тікелей (автоматты) репо" операциясының бағалы қағаздарын сатушы қойған бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі

      16. 14-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

      17. 15-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

      18. 16-бағанда орталық депозитарий берген клиенттің бірегей коды көрсетіледі.

      19. 17-бағанда бағалы қағаздармен репо операциясын жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      20. 18-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

      21. 21-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.

      22. 21-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына қолданылған дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

      23. 23-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

      24. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
37-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Қатысушыларды көрсете отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_ABRvP

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Қатысушыларды көрсете отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп

Мәміленің нөмірі

Мәмілені жасау күні мен уақыты

Репо түрі

Операция түрі

Құрал коды

Бағалы қағаз коды

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Бағасы

Кірістілік

күні

уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      кестенің жалғасы:

Саны

Көлемі

Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Депо сату шоты

Сатушы клиентінің коды

Сатушы өтінімінің нөмірі

Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

11

12

13

14

15

16

17

      кестенің жалғасы:

Депо сатып алу шоты

Сатып алушы клиентінің коды

Сатып алушы өтінімінің нөмірі

Мәміле мәртебесі

Репо мерзімі

Жабу күні

Дисконт мөлшері

Ашу мәмілесінің нөмірі

Сауда-саттық режимі

18

19

20

21

22

23

24

25

26

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қатысушыларды көрсете
отырып, бағалы қағаздармен
репо операциялары
туралы есеп нысанына
қосымша

"Қатысушыларды көрсете отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп" (индексі – 1-KASE_ABRvP, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Қатысушыларды көрсете отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

      6. 2-бағанда мәміле жасалған күн "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 3-бағанда мәмілені жасау уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

      8. 4-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: "тікелей репо" немесе "автоматты репо".

      9. 5-бағанда репо операциясының типі ретінде ашылуы немесе жабылуы көрсетіледі.

      10. 9 және 12-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 9 ("Бағасы") және 11 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады.

      11. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасаған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайызбен көрсетіледі.

      12. 11-бағанда репо операциясының сатушысы қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

      13. 13-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

      14. 14 және 17-бағандарда депоның шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

      15. 15 және 19-бағандарда орталық депозитарий берген клиенттердің бірегей кодтары көрсетіледі.

      16. 16 және 20-бағандарда бағалы қағаздарды сатушы және сәйкесінше сатып алушы репо операцияларын жасауға берген өтінімдердің реттік нөмірлері көрсетіледі.

      17. 21-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

      18. 22-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.

      19. 23-бағанда репо операциясын жабу күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі. Бұл баған репоны ашу операциясы үшін ғана толтырылады.

      20. 24-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын қаржы құралының бағасына қолданылатын дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

      21. 25-бағанда тиісті репо ашу мәмілесінің реттік нөмірі көрсетіледі. Бұл баған репоны жабу операциясы үшін ғана толтырылады.

      22. 26-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

      23. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
38-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 38-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_ABD

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер

Өтінімнің нөмірі

Өтінімді беру күні мен уақыты

Типі

Өтінімнің бағыты

Құралдың коды

Бір келісімшарттың бағасы

Валютаның атауы

Келісімшарттар саны

күні

уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      кестенің жалғасы:

Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны

Көлемі

Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Сауда шотының коды

Есеп айырысу коды

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы:

Дербес сәйкестендіру нөмірі

Өтінім белгісі

Өтінімді алып тастау күні және уақыты

Өтінімнің мәртебесі

күні

уақыты

15

16

17

18

19

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Туынды қаржы құралдарын
сатып алуға (сатуға)
өтінімдер туралы
есеп нысанына
қосымша

"Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" (индексі – 1-KASE_ABD, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

      6. 2 және 17-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 3 және 18-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

      8. 4-бағанда өтінімнің типі көрсетіледі: "limit" - лимиттелген өтінім, "nego" - тікелей өтінім.

      9. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

      10. 7 және 11-бағандарда бір келісімшарттың бағасы және өтінім көлемі теңгемен көрсетіледі. 11-бағанда өтінімнің көлемі 7 ("Бір келісімшарттың бағасы") және 9 ("Келісімшарттардың саны") бағандардың көбейтіндісіне тең болады. 7-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға дайын болатын баға көрсетіледі.

      11. 8-бағанда өтінім валютасының атауы көрсетіледі.

      12. 9 және 10-бағандарда өтінім келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

      13. 14-бағанда сауда-саттыққа қатысушыны ақшалай қаражатпен қамтамасыз ету жөніндегі ақпаратты және (немесе) тарабы сауда-саттыққа қатысушы болатын мәміле бойынша міндеттемелерді есепке алуға арналған клиринг тіркелімі көрсетіледі.

      14. 15-бағанда туынды қаржы құралдарымен мәміле жасасуға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      15. 16-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді маркет-мейкер бермеген болса - "0", егер өтінімді сауда-саттыққа қатысушы туынды бағалы қағаздар бойынша баға белгілеуді қолдау жөніндегі маркет-мейкердің функцияларын орындау мақсатында берген болса - "1".

      16. 19-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

      17. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
39-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 39-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Мәміле тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_DT

      Кезеңділігі: күн сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" ______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Мәміле тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттық нәтижелері

Мәміленің нөмірі

Мәмілені жасау күні мен уақыты

Құралдың коды

Сауда-саттық әдісі

Бір келісімшарттың бағасы

Валютаның атауы

Келісімішарттардың саны

күні

уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны

Көлемі

Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Сату шотының коды

Сатудың есеп айырысу коды

Сатуға арналған өтінімнің нөмірі

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы:

Сатып алушы болып табылатын сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Сатып алудың сауда шотының коды

Сатып алудың есеп айырысу коды

Сатып алуға арналған өтінімнің нөмірі

Орындау күні

15

16

17

18

19

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Мәміле тараптарын көрсете
отырып, туынды қаржы
құралдарымен сауда-саттық
нәтижелері туралы
есеп нысанына
қосымша

"Мәміле тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп" (индексі – 1-KASE_DT, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Мәміле тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

      6. 2-бағанда мәміле жасалған күн "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 3-бағанда мәмілені жасау уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

      8. 5-бағанда сауда-саттық әдісі ретінде цифр көрсетіледі: егер туынды қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілесі үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалған болса - "0", егер туынды қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілесі тікелей (атаулы) мәмілелер жасау әдісімен жасалған болса - "1".

      9. 6 және 10-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. 10-бағанда мәміленің көлемі ретінде 6 ("Бір келісімшарттың бағасы") және 8 ("Келісімшарттардың саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. 6-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасаған баға көрсетіледі.

      10. 7-бағанда мәміле валютасының атауы көрсетіледі.

      11. 8 және 9-бағандарда мәміле келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны дана түрінде көрсетіледі.

      12. 11 және 15-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

      13. 13-бағанда сауда-саттыққа қатысушыны ақшалай қаражатпен қамтамасыз ету жөніндегі ақпаратты және/немесе тарабы сауда-саттыққа қатысушы болып табылатын туынды қаржы құралын сату мәмілелері бойынша міндеттемелерді есепке алуға арналған клиринг тіркелімі көрсетіледі.

      14. 17-бағанда сауда-саттыққа қатысушыны ақшалай қаражатпен қамтамасыз ету жөніндегі ақпаратты және (немесе) тарабы сауда-саттыққа қатысушы болып табылатын туынды қаржы құралын сатып алу мәмілелері бойынша міндеттемелерді есепке алуға арналған клиринг тіркелімі көрсетіледі.

      15. 19-бағанда мәмілені есептеудің нақты күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
40-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_FC

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп

Өтінімнің нөмірі

Өтінімді беру күні мен уақыты

Өтінімнің бағыты

Қаржы құралының коды

Бағасы

Саны

Көлемі

күні

уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Сауда шотының коды

Клиент коды

Өтінімнің түрі

Өтінімнің мәртебесі

Валюталық своптың кірістілігі

Сауда-саттық режимі

9

10

11

12

13

14

15

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Шетел валюталарын сатып алуға
(сатуға) өтінімдер туралы
есеп нысанына
қосымша

"Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" (индексі – 1-KASE_FC, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

      6. 2-бағанда өтінімді беру күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі

      7. 3-бағанда өтінімді беру уақыты "сағат: минут: секунд" форматында көрсетіледі.

      8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

      9. 5-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

      10. 6 және 8-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір қаржы құралының бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Валюталық своп операцияларын қоспағанда, өтінім көлемі ретінде 8 ("Баға") және 9 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушының қаржы құралын сатып алуға (сатуға) дайын бағасы көрсетіледі.

      11. 7-бағанда өтінімнің қаржы құралдарының саны дана түрінде көрсетіледі.

      12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған cауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

      13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған клиенттің коды көрсетіледі.

      14. 12-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: "limit" - лимиттелген өтінім, "market" - нарықтық өтінім, "nego" - тікелей өтінім.

      15. 13-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

      16. 14-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған, қатысушы шетел валютасын сатып алуға (сатуға) дайын кірістілік баға белгілеу дәлдігімен көрсетіледі. 14-баған валюталық своп операциялары үшін толтырылады.

      17. 15-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

      18. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
41-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 41-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Шетел валюталарымен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_RFC

      Кезеңділігі: күн сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" ______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Шетел валюталарымен сауда-саттық нәтижелері

Мәміленің нөмірі

Мәмілені жасау күні мен уақыты

Қаржы құралының коды

Бағасы

Кірістілігі

Саны

Көлемі

күні

уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Сатудың сауда шотының коды

Клиент коды

Сатуға берілген өтінімнің нөмірі

Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Сатып алудың сауда шотының коды

Клиент коды

9

10

11

12

13

14

15

      кестенің жалғасы:

Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі

Мәміленің мәртебесі

Орындалу күні

Мәміле белгісі

Сауда-саттық режимі

16

17

18

19

20

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Шетел валюталарымен
сауда-саттық нәтижелері
туралы есеп нысанына
қосымша

"Шетел валюталарымен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп" (индексі – 1-KASE_RFC, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Шетел валюталарымен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

      6. 2 және 18-бағандарда мәміле жасалған күн және мәміле бойынша есеп нақты айырысу күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 3-бағанда мәмілені жасау уақыты және мәміле бойынша нақты есеп айырысу уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

      8. 4-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

      9. 5 және 8 бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір қаржы құралының бағасы және мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 5 ("Бағасы") және 7-бағандардың ("Саны") көбейтіндісі танылады.

      10. 6-бағанда сауда-саттыққа қатысушылар валюталық своп бойынша мәміле жасасқан, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайызбен көрсетіледі.

      11. 7-бағанда дана қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

      12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің кодтары көрсетіледі.

      13. 11 және 15-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған клиенттердің кодтары көрсетіледі.

      14. 17-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

      15. 19-бағанда своп негізгі мәмілесінің нөмірі көрсетіледі. 19-баған валюталық своп операциялары үшін толтырылады.

      16. 20-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

      17. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
42-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 42-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы
№ 211 қаулысына
43-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 43-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
44-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 44-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_SEM

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы ___________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы мәліметтер

Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы

Лицензияның түрі мен деректемелері

Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды

Күні

Мүшелік ету санаты

қабылдау

шығарылуы

----

----

----

1

2

3

4

5

6

7

8


Жиынтығы: сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің саны

(мүшелер саны)

х

х

х
оның ішінде бағалы қағаздармен және қаржы құралдарымен мәмілелер жасағандары

(мәміле жасаған мүшелер саны)

х

х

х
      2-кесте. Қаржы құралдарына, оның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарға қатысты маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп

Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы

Қаржы құралының коды (Бағалы қағаздың коды)

Күні

Қаржы құралдарының (бағалы қағаздардың) міндетті баға белгілеуінің ең аз көлемі

Қаржы құралдарына (бағалы қағаздарға) сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулері арасындағы айырма

Өзге талаптар

мәртебе беру

мәртебені жоғалту

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Жиынтығында маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерiнің саны, олардың ішінде:
бағалы қағаздар бойынша;
бағалы қағаздар болып табылмайтын өзге қаржы құралдары бойынша.

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сауда-саттықты
ұйымдастырушының
мүшелерi туралы есеп нысанына
қосымша

"Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп" (индексі – 1-KASE_SEM, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ай сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) Нысан сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін қабылдаудың хронологиялық тәртібі бойынша толтырылады;

      2) 3-бағанда лицензияның түрі мен деректемелері ретінде оның толық атауы, нөмірі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің немесе қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның оны берген күні көрсетіледі;

      3) 4-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі;

      4) 7, 8-бағандарда және одан кейінгі бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында анықталған мүшелік санаттары көрсетіледі.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда қаржы құралының (бағалы қағаздың) коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады;

      2) 4 және 5-бағандарда маркет-мейкер мәртебесін беру және жоғалту күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі;

      3) 7-бағанда қаржы құралдарының маркет-мейкері сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулерінің арасындағы айырма сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындайтын мәнге сәйкес көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
45-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 45-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_S

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн

      бағалы қағаздар туралы есеп

Бағалы қағаздар эмитентінің атауы

Резиденттік белгісі

Бағалы қағаздың коды

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Күні

Номиналды валюта коды

Номиналы

бағалы қағазды тізімге енгізу

тізімнен шығару (оның ішінде өтеу кезінде)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тізім секторы

Тізім санаты _________

1

Бағалы қағаздың түрі

1.1.

Жиынтығы: ___ санаты ____ бойынша (бағалы қағаздың түрі)

(эмитенттер саны)

(бағалы қағаздар саны)

x

x

Тізім санаты _________

Бағалы қағаздың түрі

Жиынтығы: ___ санаты ____ бойынша (бағалы қағаздың түрі)

(эмитенттер саны)

(бағалы қағаздар саны)

x

x

Жиынтығы: ________ тізімінің санаты бойынша

(эмитенттер саны)

(бағалы қағаздар саны)

x

x

Жиынтығы: ________ тізімінің санаты бойынша

(эмитенттер саны)

(бағалы қағаздар саны)

x

x

Эмитенттердің барлығы _________, оның ішінде бейрезиденттер _________

      кестенің жалғасы:

Мәмілелердің саны

Мәмілелердің көлемі

Мәміленің ең төменгі бағасы

Мәміленің ең жоғары бағасы

Мәмілелердің орташа өлшемді бағасы

Соңғы мәміле

барлығы

орналастыру

айналыс

барлығы

орналастыру

айналыс

күні

бағасы

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сауда-саттықты
ұйымдастырушы
тiзiмiнiң жекелеген
секторларына
(санаттарына) кiретiн
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша

"Сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 1-KASE_S, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ай сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда резиденттік белгісі ретінде бағалы қағаздар эмитентінің резиденттік елі көрсетіледі.

      6. 4-бағанда бағалы қағаздың коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

      7. 5-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

      8. 6, 7 және 19-бағандарда бағалы қағазды сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізу, оны тізімнен шығару күні, сондай-ақ соңғы мәміле жасау күні "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      9. 10, 11 және 12-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

      10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа өлшемді бағалары, сондай-ақ соңғы мәміленің бағасы теңгемен көрсетіледі.

      11. Тізімнің секторы ретінде мыналар көрсетіледі: "Акциялар", "Борыштық бағалы қағаздар", "Исламдық бағалы қағаздар", "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары", "Туынды бағалы қағаздар", "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары", "Мемлекеттік бағалы қағаздар", сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге секторлар.

      12. Тізімнің санаты ретінде мыналар көрсетіледі: "Акциялар" секторы үшін - бірінші, екінші санаттар, "Борыштық бағалы қағаздар" секторы үшін – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары, өзге борыштық бағалы қағаздар, буферлік санаттың борыштық бағалы қағаздары, "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы үшін – Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар, жергілікті атқару органдарының облигациялары.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
46-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 46-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурcында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_FI

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: cауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары

Қаржы құралының жалпы деректемелері

Қаржы құралының коды

Күні

Мәмілелердің саны

Мәмілелердің көлемі (теңгемен)

Ең төменгі баға (теңгемен)

Ең жоғары баға (теңгемен)

Орташа өлшемді баға (теңгемен)

қаржы құралын саудаға шығару

тізімнен шығару (оның ішінде фьючерсті орындау кезінде)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Қаржы құралдарының жиынтығы

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сауда-саттықты
ұйымдастырушының
тiзiмiне кiретiн бағалы
қағаздарды қоспағанда,
қаржы құралдары
туралы есеп нысанына
қосымша

"Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп" (индексі – 1-KASE_FI, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады. Нысанда бағалы қағаздар олардың тізімге енгізілуінің хронологиялық тәртібімен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда қаржы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

      6. 4 және 5-бағандарда қаржы құралын саудаға шығару және тізімнен шығару күні (оның ішінде фьючерсті орындау кезінде) "жылы.күні.айы" форматында көрсетіледі.

      7. 6-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

      8. 7, 8, 9 және 10-бағандарда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа мөлшерленген бағалары теңгемен көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
47-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 47-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Мәмілелер көлемі туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-VOLUME_DEALINGS

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Мәмілелердің көлемі

Тізім секторлары

Мәмілелер саны

Мәмілелер көлемі, теңгемен

1

2

3

4

1.

Орналастыру:1.1.2.

Айналысы:2.1.3.

Репо мәмілелері:3.1.4.

Барлығы      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Мәмілелердің көлемі
туралы есеп нысанына
қосымша

"Мәмілелер көлемі туралы есеп" (индексі – 1-VOLUME_DEALINGS, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Мәмілелер көлемі туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының оқшауландырылған алаңдары, қор биржасы ресми тізімінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

      6. 3-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

      7. 4-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлем мөлшері көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
48-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 48-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_С

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру

Алаң, санат, шағын санат секторы

Бағалы қағаздар шығарылымдарының саны

Эмитенттердің саны

Нарықты капиталдандыру
(мың теңгемен)

1

2

3

4

5

1.

1.1.

2.

2.1.

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Бағалы қағаздар нарығын
капиталдандыру есеп нысанына
қосымша

"Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп" (индексі – 1-KASE_С, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының оқшауландырылған алаңдары, қор биржасы ресми тізімінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

      6. 3-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар шығарылымдарының саны көрсетіледі.

      7. 4-бағанда бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген эмитенттердің саны көрсетіледі.

      8. 5-бағанда ресми тізімде (облигациялар бойынша) саудаланатын орналастырылған облигациялардың жиынтық Номиналдық құнын және өзінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне (акциялар бойынша) енгізілген акциялардың нарықтық құнын көрсететін индикатор мың теңгемен көрсетіледі. Бұл баған тек қана акциялар нарығы мен корпоративтік облигациялар нарығы бойынша толтырылады.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
49-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 49-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Клиенттердің шоттары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_SK

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Клиенттердің шоттары

      (мың теңгемен)

Клиенттердің шоттары

Заңды тұлғалар

Резидент-банктер

Бейрезидент-банктер

Басқа заңды тұлғалар

1

2

3

4

5

1.

Ағымдағы шоттар

Барлығы, оның ішінде:
шетел валютасымен
2.

Корреспонденттік шоттар

Барлығы, оның ішінде:
шетел валютасымен
3.

Басқа да шоттар

Барлығы, оның ішінде:
шетел валютасымен
4.

Жиынтығы

Барлығы, оның ішінде:
шетел валютасымен
      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Клиенттердің шоттары
туралы есеп нысанына
қосымша

"Клиенттердің шоттары туралы есеп" (индексі – 1-KASE_SK, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің шоттары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушы заңды тұлғалар бойынша, оның ішінде шетел валютасымен тартқан ағымдағы, корреспонденттік және басқа да шоттардың құрылымы ашып көрсетіледі.

      6. 3, 4 және 5-бағандарда шоттардағы ақша қалдықтары көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
50-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 50-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_DEALING_REGISTER

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__жылғы "___" ________ қолданыстағы мәмілелер

Заңды тұлғаның атауы және жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты ( ол бар болса)

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін) не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Резиденттік елі

Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушы мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі

Операцияның түрі

Мәміленің мақсаты

Шарттың нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8


Барлығы      кестенің жалғасы:

Шарт жасалған күн (талаптарын орындай бастау күні

Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні)

Сауда-саттықты ұйымдастырушының директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда)

Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)

Валюта-ның түрі

Қамтамасыз ету түрі

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы:

Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)

Сыйақы (жылдық пайызбен)

барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны

сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушының пайдасына

сауда-саттықты ұйымдастырушымен сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына

сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес

15

16

17

18

19

      кестенің жалғасы:

Есептелген кіріс (шығыс)

Есепті күндегі ағымдағы қалдық

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда)

Ескертпе

сомасы (мың теңгемен)

баланстық шот

сомасы (мың теңгемен)

баланстық шот

20

21

22

23

24

25

26

      Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушы операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы "Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген, сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан аспайтын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20__жылғы "__" _____ жағдай бойынша ________ мың теңгені құрайды.

      Сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті айда сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдік жағдайлары ұсынылмағанын және сауда-саттықты ұйымдастырушының 1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

      2-кесте. 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін) не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Резиденттік елі

Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі

1

2

3

4

5      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сауда-саттықты
ұйымдастырушымен
ерекше қатынастармен
байланысты тұлғалармен есепті
ай ішінде жасалған, сондай-ақ
есепті күні қолданыстағы
мәмілелер туралы есеп және
сауда-саттықты
ұйымдастырушымен ерекше
қатынастармен байланысты
тұлғалар тізілімі нысанына
қосымша

"Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі" (индексі – -KASE_DEALING_REGISTER, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар туралы (2-кесте) мәліметтер көрсетіледі.

      6. Тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылық белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабымен және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабымен айқындалады.

      7. 2-кестені толтыру кезінде тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылығының барлық белгілері көрсетіледі.

      8. 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы "Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген, сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. Егер сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерінің мөлшерінен жиынтығында 0,001 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. 1-кестенің 2-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында заңды тұлға үшін – атауы, жеке тұлға үшін – тегі, аты әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіледі.

      11. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптары қамтамасыз етудің болуын болжайтын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

      12. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптары сыйақы төлеуді болжайтын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

      13. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

      14. Егер мәміле жасау кезінде тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай деп көрсетіледі: "тұлға ________ бастап (жылы, айы, күні көрсетілген мерзімі) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты болып табылады".

      15. 2-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

      16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
51-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 51-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE_Dealings_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер

Мәміле жасалған күн

Брокердің және (немесе) дилердің атауы

Қызмет көрсетулерге ақы төлеу

Мәміленің түрі

Нарық

Бағалы қағаздың түрі

Эмитентінің атауы

брокердің және (немесе) дилердің

банктің

қор биржасының

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      кестенің жалғасы:

Сәйкестендіру нөмірі

Номиналды құн валютасының коды (орналастыру бағасы)

Бір бағалы қағаздың номиналды құны
(орналастыру бағасы)

Мәміле көлемі

Төлем валютасының коды

Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы

Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)

Мәміле сомасы

11

12

13

14

15

16

17

18

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

"Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-KASE_Dealings_SA, кезеңділігі: ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысанның 13, 15 және 17-бағандарындағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 7-бағанда мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, "кері репо" операциясы - ашу/жабу және басқалар) көрсетіледі.

      6. 8-бағанда бағалы қағаздар нарығының түрі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көрсетіледі. Егер мәміле ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған болса, онда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі.

      7. 12 және 15-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыныптаушысына сәйкес көрсетіледі.

      8. 16-бағанда сатушыға төленген сыйақы ескеріле отырып мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау қамтылатын баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      9. 17-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық пайыздармен (облигациямен мәміле бойынша - иеліктен алу не иелену нәтижесінде қалыптасқан өтеуге кірістілік) көрсетіледі.

      10. 18-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыстарды ескермегендегі сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
52-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 52-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
53-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 53-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
54-қосымша

      Ескерту. 54-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211қаулысына
55-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 55-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: Clearing_TO

      Кезеңділігі: ай сайын

      Отчетный период: 20__жылғы __________ үшін

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: клиринг ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: келесі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

      Нысан

      Кесте. Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің міндеттемелері

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің талаптары

валютаның атауы

валютаның атауы

валютаның атауы

валютаның атауы

1

2

3

4-1

5-1
      кестенің жалғасы:

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің нетто-позициясы

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің мәмілелер саны

Кепілдік жарнаның сомасы

Маржалық жарналардың (маржалық қамтамасыз етудің) сомасы

Қаржы нарығы

валютаның атауы

валютаның атауы

валютаның атауы

валютаның атауы

валютаның атауы

валютаның атауы

6-1

7

8-1

9-1

10

      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Клиринг ұйымының
қызметтерін пайдаланатын
субъектілердің нетто-талаптары
мен нетто-міндеттемелері
туралы есеп нысанына
қосымша

"Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп" (индексі – Clearing_TO, кезеңділігі: күн сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды клиринг ұйымы күн сайын жасайды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Есеп нысаны тек клиринг қызметін көрсетуге қабылданған қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 2-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы көрсетіледі.

      7. 3-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды көрсетіледі.

      8. 4-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің міндеттемелері тиісті валютада көрсетіледі.

      9. 5-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің талаптары тиісті валютада көрсетіледі.

      10. 6-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің 4 және 5-бағандарда көрсетілген деректердің айырмасы ретінде есептелген нетто-позициясы тиісті валютада көрсетіледі.

      11. 7-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мәмілелерінің саны көрсетіледі.

      12. 8-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын кепілдік жарнаның сомасы тиісті валютада көрсетіледі.

      13. 9-бағанда клиринг клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің маржалық жарналардың (маржалық қамтамасыз етудің) сомасы тиісті валютада көрсетіледі.

      14. 10-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектіге мәртебе берілген қор нарығын және (немесе) валюталық нарықты және (немесе) туынды қаржы құралдарының нарығын (деривативтер нарығын) қамтитын қаржы нарығы көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
56-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 56-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Экономика секторлары бойынша (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-DNPF-AL(OA)

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      1-кесте. Активтер

      (мың теңгемен)

Жол коды

Көрсеткіштің атауы

Барлығы (есепті кезеңнің соңына)

оның ішінде

ұлттық
валютамен

ұлттық
валютамен

1

2

3

4

5

1

Ақша және ақшалай қаражаттардың баламалары
1.15.01

Кассадағы қолма-қол ақша
1.15.02

Жолдағы ақша
1.14.03

Басқа депозиттік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша
1.15.04

Басқа қаржы ұйымдарының ағымдағы шоттарындағы ақша
1.20.05

Бейрезиденттердің ағымдағы шоттарындағы ақша
1.14.06

Басқа депозиттік ұйымдардың жинақ шоттарындағы ақша
1.15.07

Басқа қаржы ұйымдарының жинақ шоттарындағы ақша
1.20.08

Бейрезиденттердің жинақ шоттарындағы ақша
1.14.09

Басқа депозиттік ұйымдардағы басқа да ақша
1.15.10

Басқа қаржы ұйымдардағы басқа да ақша
1.16.11

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардағы басқа да ақша
1.17.12

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардағы басқа да ақша
1.20.13

Бейрезиденттердің басқа да ақшасы
2

Аффинирленген бағалы металдар
2.14.01

Басқа депозиттік ұйымдардағы аффинирленген бағалы металдар
2.15.02

Жолдағы аффинирленген бағалы металдар
2.14.03

Басқа депозиттік ұйымдардың металл шоттарында орналастырылған аффинирленген бағалы металдар
3

Орналастырылған салымдар
3.13.01

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар
3.14.02

Басқа депозиттік ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар
3.15.03

Басқа қаржы ұйымдарында бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар
3.20.04

Бейрезиденттердің бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдары
3.14.05

Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді талап етуге дейінгі салымдар
3.15.06

Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған қысқа мерзімді талап етуге дейінгі салымдар
3.20.07

Бейрезиденттерде орналастырылған қысқа мерзімді талап етуге дейінгі салымдар
3.14.08

Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар
3.15.09

Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған қысқа мерзімді салымдар
3.20.10

Бейрезиденттерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар
3.14.11

Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар
3.15.12

Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар
3.20.13

Бейрезиденттерде орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар
3.14.14

Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар
3.15.15

Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар
3.20.16

Бейрезиденттерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар
3.14.17

Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар
3.15.18

Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар
3.20.19

Бейрезиденттерде орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар
3.1

Минус: құнсыздану резервтері
4

Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар
4.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған бағалы қағаздар
4.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдары шығарған бағалы қағаздар
4.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздар
4.14.04

Басқа депозиттік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
4. 14. 04. 01

Үлестік бағалы қағаздар
4. 14. 04. 02

Борыштық бағалы қағаздар
4.15.05

Басқа қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
4. 15. 05. 01

Үлестік бағалы қағаздар
4. 15. 05. 02

Борыштық бағалы қағаздар
4.16.06

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
4. 16. 06. 01

Үлестік бағалы қағаздар
4. 16. 06. 02

Борыштық бағалы қағаздар
4.17.07

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
4. 17. 07. 01

Үлестік бағалы қағаздар
4. 17. 07. 02

Борыштық бағалы қағаздар
4.18.08

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
4. 18. 08. 01

Үлестік бағалы қағаздар
4. 18. 08. 02

Борыштық бағалы қағаздар
4.20.09

Бейрезиденттер шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
4. 20. 09. 01

Үлестік бағалы қағаздар
4. 20. 09. 02

Борыштық бағалы қағаздар
5

Туынды қаржы құралдары
5.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметімен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.14.04

Басқа депозиттік ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.15.05

Басқа қаржы ұйымдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.16.06

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.17.07

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.18.08

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.19.09

Үй шаруашылықтарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар
5.20.10

Бейрезиденттермен туынды қаржы құралдарымен операциялар
6

Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар
6.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған бағалы қағаздар
6.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдары шығарған бағалы қағаздар
6.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздар
6.14.04

Басқа депозиттік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
6. 14. 04. 01

Үлестік бағалы қағаздар
6. 14. 04. 02

Борыштық бағалы қағаздар
6.15.05

Басқа қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
6. 15. 05. 01

Үлестік бағалы қағаздар
6. 15. 05. 02

Борыштық бағалы қағаздар
6.16.06

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
6. 16. 06. 01

Үлестік бағалы қағаздар
6. 16. 06. 02

Борыштық бағалы қағаздар
6.17.07

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
6. 17. 07. 01

Үлестік бағалы қағаздар
6. 17. 07. 02

Борыштық бағалы қағаздар
6.18.08

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
6. 18. 08. 01

Үлестік бағалы қағаздар
6. 18. 08. 02

Борыштық бағалы қағаздар
6.20.09

Бейрезиденттер шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
6. 18. 09. 01

Үлестік бағалы қағаздар
6. 18. 09. 02

Борыштық бағалы қағаздар
6.1

Минус: құнсыздану резервтері
7

"Кері репо" операциясы
7.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметімен "кері репо" операциясы
7.13.02

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен "кері репо" операциясы
7.14.03

Басқа депозиттік ұйымдармен "кері репо" операциясы
7.15.04

Басқа қаржы ұйымдарымен "кері репо" операциясы
7.16.05

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен "кері репо" операциясы
7.17.06

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен "кері репо" операциясы
7.18.07

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен "кері репо" операциясы
7.19.08

Үй шаруашылықтарымен "кері репо" операциясы
7.20.09

Бейрезиденттермен "кері репо" операциясы
8

Берілген аванстар
8.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметіне мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар
8.12.02

Мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге өңірлік және жергілікті басқару органдары берген аванстар
8.14.03

Басқа депозиттік ұйымдарға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар
8.15.04

Басқа қаржы ұйымдарына мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар
8.16.05

Мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға берілген аванстар
8.17.06

Мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға берілген аванстар
8.18.07

Үй шаруашылықтарына мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға берілген аванстар
8.19.08

Үй шаруашылықтарына мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар
8.20.09

Бейрезиденттерге мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар
8.11.10

Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген басқа да аванстар
8.12.11

Өңірлік және жергілікті басқару органдары берген басқа да аванстар
8.14.12

Басқа депозиттік ұйымдарға берілген басқа да аванстар
8.15.13

Басқа қаржы ұйымдарына берілген басқа да аванстар
8.16.14

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға берілген басқа да аванстар
8.17.15

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға берілген басқа да аванстар
8.18.16

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға берілген басқа да аванстар
8.19.17

Үй шаруашылықтарына берілген басқа да аванстар
8.20.18

Бейрезиденттерге берілген басқа да аванстар
9

Болашақ кезеңдердің шығыны
10

Комиссиялық сыйақылар
10.19.01

Инвестициялық кірістен есептелген комиссиялық кіріс (зиян)
10.19.02

Зейнетақы активтерінен есептелген комиссиялық кіріс
11

Қорлар
12

Амортизацияланған құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар
12.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған амортизацияланған құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар
12.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдары шығарған амортизацияланған құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар
12.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған амортизацияланған құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар
12.14.04

Басқа депозиттік ұйымдар шығарған амортизацияланған құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар
12.15.05

Басқа қаржы ұйымдары шығарған амортизацияланған құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар
12.16.06

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған амортизацияланған құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар
12.17.07

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған амортизацияланған құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар
12.18.08

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған амортизацияланған құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар
12.20.09

Бейрезиденттер шығарған амортизацияланған құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар
12.1

Минус: құнсыздану резервтері
13

Инвестициялық мүлік
14

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
14.14.01

Басқа депозиттік ұйымдардың капиталына инвестициялар
14.15.02

Басқа қаржы ұйымдарының капиталына инвестициялар
14.16.03

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың капиталына инвестициялар
14.17.04

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың капиталына инвестициялар
14.18.05

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардың капиталына инвестициялар
14.20.06

Бейрезиденттердің капиталына инвестициялар
15

Дебиторлық берешек
15.11.01

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (Қазақстан Республикасының Үкіметі)
15.12.02

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (өңірлік және жергілікті басқару органдары)
15.16.03

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар)
15.17.04

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар)
15.18.05

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар)
15.19.06

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (үй шаруашылықтары)
15.20.07

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (бейрезидент)
15.15.08

Еншілес (тәуелді) ұйымдардың (басқа қаржы ұйымдарының) берешегі
15.17.09

Еншілес (тәуелді) ұйымдардың (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың) берешегі
15.11.10

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жалдау бойынша берешегі
15.12.11

Өңірлік және жергілікті басқару органдарын жалдау бойынша берешек
15.13.12

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жалдау бойынша берешегі
15.14.13

Басқа депозиттік ұйымдарды жалдау бойынша берешек
15.15.14

Басқа қаржы ұйымдарын жалдау бойынша берешек
15.16.15

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарды жалдау бойынша берешек
15.17.16

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарды жалдау бойынша берешек
15.18.17

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарды жалға беру бойынша берешек
15.19.18

Үй шаруашылықтарын жалға беру бойынша берешек
15.20.19

Бейрезиденттерді жалдау бойынша берешек
15.11.20

Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынатын сыйақылар
15.12.21

Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынатын сыйақылар
15.14.22

Басқа депозиттік ұйымдардан алынатын сыйақылар
15.15.23

Басқа қаржы ұйымдарынан алынатын сыйақылар
15.16.24

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынатын сыйақылар
15.17.25

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардан алынатын сыйақылар
15.18.26

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан алынатын сыйақылар
15.19.27

Үй шаруашылықтарынан алуға берілетін сыйақылар
15.20.28

Бейрезиденттерден алынатын сыйақылар
15.1

Минус: құнсыздану резервтері
16

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)
17

Материалдық емес активтер
18

Негізгі құрал-жабдықтар
19

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер
20

Ағымдағы салық активі
21

Кейінге қалдырылған салық активі
22

Басқа да дебиторлық берешек
22.14.01

Брокерлермен есеп айырысу (басқа депозиттік ұйымдар
22.15.02

Брокерлермен есеп айырысу (басқа қаржы ұйымдары)
22.17.03

Брокерлермен есеп айырысу (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар)
22.20.04

Брокерлермен есеп айырысу (бейрезиденттер)
22.11.05

Акционерлермен есеп айырысу (Қазақстан Республикасының Үкіметі)
22.14.06

Акционерлермен есеп айырысу (басқа депозиттік ұйымдар)
22.15.07

Акционерлермен есеп айырысу (басқа қаржы ұйымдары)
22.16.08

Акционерлермен есеп айырысу (мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар)
22.17.09

Акционерлермен есеп айырысу (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар)
22.18.10

Акционерлермен есеп айырысу (үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар)
22.19.11

Акционерлермен есеп айырысу (үй шаруашылықтары)
22.20.12

Акционерлермен есеп айырысу (бейрезиденттер)
22.11.13

Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
22.12.14

Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
22.13.15

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
22.14.16

Басқа депозиттік ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
22.15.17

Басқа қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
22.16.18

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
22.20.19

Бейрезиденттерден алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
22.11.20

Қазақстан Республикасының Үкіметіне сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері
22.13.21

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері
22.14.22

Басқа депозиттік ұйымдарға сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері
22.15.23

Басқа қаржы ұйымдарына сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері
22.20.24

Бейрезиденттерге сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері
22.11.25

Қазақстан Республикасының Үкіметіне есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.12.26

Өңірлік және жергілікті басқару органдарына есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.13.27

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.14.28

Басқа депозиттік ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.15.29

Басқа қаржы ұйымдарына есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.16.30

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.17.31

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.19.32

Үй шаруашылықтарына есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.20.33

Бейрезиденттерге есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
22.19.34

Қызметкерлердің және басқа резидент тұлғалардың берешегі
22.20.35

Қызметкерлердің және басқа бейрезидент тұлғалардың берешегі
22.11.36

Қазақстан Республикасы Үкіметінің басқа да дебиторлық берешегі
22.12.37

Жергілікті басқару органдарының басқа да дебиторлық берешегі
22.13.38

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқа да дебиторлық берешегі
22.14.39

Басқа депозиттік ұйымдардың басқа да дебиторлық берешегі
22.15.40

Басқа қаржы ұйымдарының басқа да дебиторлық берешегі
22.16.41

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың басқа да дебиторлық берешегі
22.17.42

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың басқа да дебиторлық берешегі
22.18.43

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардың басқа да дебиторлық берешегі
22.19.44

Үй шаруашылықтарының басқа да дебиторлық берешегі
22.20.45

Бейрезиденттердің бсқа да дебиторлық берешегі
22.1

Минус: құнсыздану резервтері
23

Басқа да активтер, оның ішінде
23.01

Қаржы активтері
23.02

Қаржылық емес активтер
24

Активтердің барлығы
      2-кесте. Міндеттемелер

      (мың теңгемен)

Жол коды

Көрсеткіштің атауы

Барлығы (есепті кезеңнің соңына)

оның ішінде

ұлттық
валютамен

ұлттық
валютамен

1

2

3

4

5

25

Туынды қаржы құралдары
25.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметімен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.14.04

Басқа депозиттік ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.15.05

Басқа қаржы ұйымдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.16.06

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.17.07

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.18.08

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.19.09

Үй шаруашылықтарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар
25.20.10

Бейрезиденттермен туынды қаржы құралдарымен операциялар
26

Жалдау бойынша міндеттемелер
26.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметіне жалдау бойынша міндеттемелер
26.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдарына жалдау міндеттемелері
26.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жалдау бойынша міндеттемелер
26.14.04

Басқа депозиттік ұйымдарға жалдау бойынша міндеттемелер
26.15.05

Басқа қаржы ұйымдарына жалдау бойынша міндеттемелер
26.16.06

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша міндеттемелер
26.17.07

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша міндеттемелер
26.18.08

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға жалдау міндеттемелері
26.19.09

Үй шаруашылықтарына жалдау бойынша міндеттемелер
26.20.10

Бейрезиденттерге жалдау бойынша міндеттемелер
27

Репо операцииялары
27.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметімен репо операциялары
27.13.02

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен репо операциялары
27.14.03

Басқа депозиттік ұйымдармен репо операциялары
27.15.04

Басқа қаржы ұйымдарымен репо операциялары
27.16.05

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен репо операциялары
27.17.06

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен репо операциялары
27.18.07

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен репо операциялары
27.19.08

Үй шаруашылықтарымен репо операциялары
27.20.09

Бейрезиденттермен репо операциялары
28

Алынған қарыздар
28.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қысқа мерзімді қарыздар
28.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар
28.14.03

Басқа депозиттік ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар
28.15.04

Басқа қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар
28.20.05

Бейрезиденттерден алынған қысқа мерзімді қарыздар
28.11.06

Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді қарыздар
28.12.07

Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар
28.14.08

Басқа депозиттік ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар
28.15.09

Басқа қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар
28.20.10

Бейрезиденттерден алынған ұзақ мерзімді қарыздар
29

Кредиторлық берешек
29.11.01

Жеткізушілер мен мердігерлерге (Қазақстан Республикасының Үкіметі) берешек
29.12.02

Жеткізушілер мен мердігерлерге (өңірлік және жергілікті басқару органдары) берешек
29.16.03

Жеткізушілер мен мердігерлерге (мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар) берешек
29.17.04

Жеткізушілер мен мердігерлерге (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар) берешек
29.18.05

Жеткізушілер мен мердігерлерге (үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар) берешек
29.19.06

Жеткізушілер мен мердігерлерге (үй шаруашылықтары) берешек
29.20.07

Жеткізушілер мен мердігерлерге (бейрезиденттер) берешек
29.15.08

Еншілес (тәуелді) ұйымдарға (басқа қаржы ұйымдары) берешек
29.17.09

Еншілес (тәуелді) ұйымдарға (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар) берешек
29.19.10

Қызметкерлерге және басқа резидент-тұлғаларға берешек
29.20.11

Қызметкерлерге және басқа бейрезидент-тұлғаларға берешек
29.11.12

Қазақстан Республикасының Үкіметіне жалдау бойынша берешек
29.12.13

Өңірлік және жергілікті басқару органдарына жалдау бойынша берешек
29.13.14

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жалдау бойынша берешек
29.14.15

Басқа депозиттік ұйымдарға жалдау бойынша берешек
29.15.16

Басқа қаржы ұйымдарына жалдау бойынша берешек
29.16.17

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек
29.17.18

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек
29.18.19

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек
29.19.20

Үй шаруашылықтарына жалдау бойынша берешек
29.20.21

Бейрезиденттерге жалдау бойынша берешек
29.11.22

Қазақстан Республикасының Үкіметіне төленетін сыйақы
29.12.23

Өңірлік және жергілікті басқару органдарына төленетін сыйақы
29.14.24

Басқа депозиттік ұйымдарға төленетін сыйақы
29.15.25

Басқа қаржы ұйымдарына төленетін сыйақы
29.20.26

Бейрезиденттерге төленетін сыйақы
29.11.27

Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.12.28

Өңірлік және жергілікті басқару органдары алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.13.29

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.14.30

Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.15.31

Басқа қаржы ұйымдары алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.16.32

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.17.33

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.18.34

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.19.35

Үй шаруашылықтары алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі
29.11.36

Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.12.37

Өңірлік және жергілікті басқару органдары алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.13.38

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.14.39

Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.15.40

Басқа қаржы ұйымдары алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.16.41

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.17.42

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.18.43

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.19.44

Үй шаруашылықтары алдындағы басқа кредиторлық берешек
29.20.45

Бейрезиденттер алдындағы басқа кредиторлық берешек
30

Алынған аванстар
30.14.01

Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
30.15.02

Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
30.20.03

Бейрезиденттерде орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
30.11.04

Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған басқа да аванстар
30.12.05

Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған басқа да аванстар
30.13.06

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған басқа да аванстар
30.14.07

Басқа депозиттік ұйымдардан алынған басқа да аванстар
30.15.08

Басқа қаржы ұйымдарынан алынған басқа да аванстар
30.16.09

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынған басқа да аванстар
30.17.10

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардан алынған басқа да аванстар
30.18.11

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан алынған басқа да аванстар
30.19.12

Үй шаруашылықтарынан алынған басқа да аванстар
30.20.13

Бейрезиденттерден алынған басқа да аванстар
31

Резервтер
31.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметінен қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдарына қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.14.04

Басқа депозиттік ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.15.05

Басқа қаржы ұйымдарынан қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.16.06

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.17.07

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.18.08

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.19.09

Үй шаруашылықтарынан қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.20.10

Бейрезиденттерден қабылданған кепілдік міндеттемелер
31.19.11

Қызметкерлерге (резиденттер) сыйақылар бойынша бағалау міндеттемелері
31.20.12

Қызметкерлерге (бейрезиденттер) сыйақылар бойынша бағалау міндеттемелері
31.11.13

Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы шағым-талап жұмысы жөніндегі міндеттемелер
31.12.14

Өңірлік және жергілікті билік органдары алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер
31.13.15

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы талап шағым-талап жұмысы жөніндегі міндеттемелер
31.14.16

Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер
31.15.17

Басқа қаржы ұйымдары алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер
31.16.18

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер
31.17.19

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер
31.18.20

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер
31.19.21

Үй шаруашылықтары алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер
31.20.22

Бейрезиденттер алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер
31.11.23

Қазақстан Республикасының Үкіметіне басқа да бағалау міндеттемелері
31.12.24

Өңірлік және жергілікті басқару органдарына басқа да бағалау міндеттемелері
31.13.25

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне басқа да бағалау міндеттемелері
31.14.26

Басқа депозиттік ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері
31.15.27

Басқа қаржы ұйымдарына басқа да бағалау міндеттемелері
31.16.28

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері
31.17.29

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері
31.18.30

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері
31.19.31

Үй шаруашылықтарына қатысты басқа да бағалау міндеттемелері
31.20.32

Бейрезиденттерге басқа да бағалау міндеттемелері
32

Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыс
32.11.01

Қатысушылардың Қазақстан Республикасының Үкіметімен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
32.13.02

Қатысушылардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
32.14.03

Қатысушылардың басқа депозиттік ұйымдармен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
32.15.04

Қатысушылардың басқа қаржы ұйымдарымен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
32.16.05

Қатысушылардың мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
32.17.06

Қатысушылардың мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
32.18.07

Қатысушылардың үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
32.19.08

Қатысушылардың үй шаруашылықтарымен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
32.20.09

Қатысушылардың бейрезиденттермен дивидендтер мен кірістер бойынша есеп айырысулары
33

Персоналмен есеп айырысу бойынша есептелген шығыс
33.19.01

Еңбекақы төлеу бойынша персоналмен (резиденттермен) есеп айырысу
33.20.02

Еңбекақы төлеу бойынша персоналмен (бейрезиденттермен) есеп айырысу
34

Болашақ кезеңдердің кірісі
35

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
35.11.01

Мерзімі кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
36

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме
37

Басқа да міндеттемелер
37.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы басқа да міндеттемелер
37.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдары алдындағы басқа да міндеттемелер
37.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы басқа да міндеттемелер
37.14.04

Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер
37.15.05

Басқа қаржы ұйымдары алдындағы басқа да міндеттемелер
37.16.06

Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер
37.17.07

Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер
37.18.08

Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер
37.19.09

Үй шаруашылықтары алдындағы басқа да міндеттемелер
37.20.10

Бейрезиденттер алдындағы басқа да міндеттемелер
38

Міндеттемелердің жиынтығы
      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________                         _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Экономика секторлары бойынша
(ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының меншікті активтері
бойынша) сыныпталған
активтер мен міндеттемелер
туралы есеп нысанына
қосымша

"Экономика секторлары бойынша (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп" (индексі – 1-DNPF-AL(OA), кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Экономика секторлары бойынша (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік балансының "Активтер" және "Міндеттемелер" деген бөлімдерінің барлық баптары бойынша есепті күнгі жағдай бойынша мешікті активтері бойынша деректерді қамтиды.

      1-кестеде көрсетілетін активтердің жалпы көлемі сол есепті күнге меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланс активтерінің жалпы сомасына сәйкес келеді.

      2-кестеде көрсетілетін міндеттемелердің жалпы көлемі сол есепті күнге меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланс міндеттемелерінің жалпы сомасына сәйкес келеді.

      6. Нысанның 1 және 2-кестелері жолының (көрсеткішінің) коды мынадай құрылым бойынша айқындалады:

      1) бірінші бөлім бухгалтерлік баланстың негізгі бабының нөміріне сәйкес келеді;

      2) екінші бөлім екі цифрдан тұрады – резиденттік белгісінің коды және экономика секторының коды;

      3) үшінші бөлім – көрсеткіштің реттік нөмірі.

      Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес резиденттігі белгісі мен экономика секторы үшін кодтар көрсетіледі.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының активтері мен міндеттемелері экономика секторлары бойынша бейрезиденттерге қатысты бөлінбейді. Бұл жағдайда экономика секторының бейрезидентке қатысты коды – "0" көрсетіледі.

      Мысал: 15.15.08-жолдың коды, мұндағы бірінші цифр "15" – баланстың негізгі бабының нөмірі, екінші цифр "15" – резидент, басқа қаржы ұйымдары және үшінші цифр "08" – реттік нөмір.

      7. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 3-баған бойынша барлық жолдар бойынша деректер 4 және 5-бағандар бойынша деректер сомасына тең;

      2) "24" кодымен жол бойынша "активтер жиынтығы" көрсеткіші "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", және "23" кодтарымен жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең;

      3) "38" кодымен жол бойынша "мендеттемелер жиынтығы" көрсеткіші "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36" және "37" кодтарымен жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 211 қаулысына
57-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 57-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.06.20203 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Экономика секторлары бойынша (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-DNPF-AL(PA)

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      1-кесте. Активтер

      (мың теңгемен)

Жол коды

Көрсеткіштің атауы

Барлығы (есепті кезеңнің соңына)

оның ішінде

ұлттық
валютамен

ұлттық
валютамен

1

2

3

4

5

1

Ақша және ақшалай қаражат баламалары
1.13.01

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттардағы (салымдар шоты) ақша (зейнетақы активтері)
1.13.02

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттардағы (инвестициялық шот) ақша (зейнетақы активтері)
1.14.03

Басқа депозиттік ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы (инвестициялық шот) ақша (зейнетақы активтері)
1.15.04

Басқа қаржы ұйымдарындағы ағымдағы шоттардағы (инвестициялық шот) ақша (зейнетақы активтері)
1.13.05

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттардағы (төлем шоты) ақша (зейнетақы активтері)
1.14.06

Басқа депозиттік ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы (төлем шоты) ақша (зейнетақы активтері)
1.15.07

Басқа қаржы ұйымдарындағы ағымдағы шоттардағы (төлем шоты) ақша (зейнетақы активтері)
2

Аффинирленген бағалы металдар
2.14.01

Басқа депозиттік ұйымдардағы аффинирленген бағалы металдар
2.20.02

Бейрезиденттердегі аффинирленген бағалы металдар
2.14.03

Басқа депозиттік ұйымдардағы металл шоттарда орналастырылған аффинирленген бағалы металдар
2.20.04

Бейрезиденттердегі металл шоттарда орналастырылған аффинирленген бағалы металдар
3

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар
3.13.01

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар
3.14.02

Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған салымдар
3.10.03

Бейрезиденттерде орналастырылған салымдар
3.1

Минус: құнсыздану резервтері
4

Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар
4.11.01

Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған бағалы қағаздар
4.12.02

Өңірлік және жергілікті басқару органдары шығарған бағалы қағаздар
4.13.03

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздар
4.14.04

Басқа депозиттік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде
4. 14. 04. 01

Үлестік бағалы қағаздар
4. 14. 04. 02

Борыштық бағалы қағаздар