Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 277 "Ойыл ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 2020 жылғы 13 наурыздағы № 380 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 17 наурызда № 6892 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 2023 жылғы 31 тамыздағы № 76 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 31.08.2023 № 76 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 50 бабына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 277 "Ойыл ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4724 тіркелген, 2016 жылғы 26 ақпанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген шешіммен бекітілген Ойыл ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларында:

      8 тармақ келесі мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және мүгедектеріне теңестірілген адамдарға, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысы қатысушыларына теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 3 500 (үш мың бес жүз) теңге мөлшерiнде.".

      12 тармақта:

      1) тармақшасында:

      "100 000 (жүз мың)" сандары мен сөздері "500 000 (бес жүз мың)" сандарымен және сөздерімен ауыстырылсын;

      2) тармақшасында:

      "50 000 (елу мың)" сандары мен сөздері "100 000 (жүз мың)" сандарымен және сөздерімен ауыстырылсын;

      3) тармақшасында:

      "30 000 (отыз мың)" сандары мен сөздері "50 000 (елу мың)" сандарымен және сөздерімен ауыстырылсын;

      4) тармақшасында:

      "15 000 (он бес мың)" сандары мен сөздері "30 000 (отыз мың)" сандарымен және сөздерімен ауыстырылсын;

      5) тармақшасында:

      "25 000 (жиырма бес мың)" сандары мен сөздері "50 000 (елу мың)" сандарымен және сөздерімен ауыстырылсын;

      6) тармақшасында:

      "25 000 (жиырма бес мың)" сандары мен сөздері "30 000 (отыз мың)" сандарымен және сөздерімен ауыстырылсын;

      15 тармақта:

      2) тармақша алынып тасталсын;

      3 бөлім келесі мазмұндағы 24-1 тармақпен толықтырылсын:

      "24-1. Уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы (бас тартқан жағдайда - негіздемесін көрсете отырып) өтініш берушіні жазбаша хабардар етеді.".

      2. "Ойыл аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ойыл аудандық
      мәслихатының сессия төрағасы С. Нурбаев
      Ойыл аудандық
мәслихатының хатшысы
Е. Жиеналин
      "КЕЛІСІЛДІ"
"Ақтөбе облысының жұмыспен
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасы" мемлекеттік
мекемесінің басшысы
Б. Елеусінова
      "_____" _______________ 2020 жыл

О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 277 "Об утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Уилском районе"

Решение Уилского районного маслихата Актюбинской области от 13 марта 2020 года № 380. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 17 марта 2020 года № 6892. Утратило силу решением Уилского районного маслихата Актюбинской области от 31 августа 2023 года № 76

      Сноска. Утратило силу решением Уилского районного маслихата Актюбинской области от 31.08.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", Уилский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 277 "Об утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Уилском районе" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4724, опубликованное 26 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      в правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Уилском районе, утвержденных указанным решением:

      пункт 8 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны на коммунальные услуги в течение 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь) в размере 3 500 (трех тысяч пятьсот) тенге.".

      в пункте 12:

      в подпункте 1):

      цифры и слова "100 000 (ста тысяч)" заменить цифрами и словами "500 000 (пятьсот тысяч)";

      в подпункте 2):

      цифры и слова "50 000 (пятидесяти тысяч)" заменить цифрами и словами "100 000 (ста тысяч)";

      в подпункте 3):

      цифры и слова "30 000 (тридцати тысяч)" заменить цифрами и словами "50 000 (пятидесяти тысяч)";

      в подпункте 4):

      цифры и слова "15 000 (пятнадцати тысяч)" заменить цифрами и словами "30 000 (тридцати тысяч)";

      в подпункте 5):

      цифры и слова "25 000 (двадцати пяти тысяч)" заменить цифрами и словами "50 000 (пятидесяти тысяч)";

      в подпункте 6):

      цифры и слова "25 000 (двадцати пяти тысяч)" заменить цифрами и словами "30 000 (тридцати тысяч)";

      в пункте 15:

      подпункт 2) исключить;

      раздел 3 дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:

      "24-1. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя о принятом решении (в случае отказа - с указанием основания) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.".

      2. Государственному учреждению "Аппарат Уилского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области.

      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии Уилского
районного маслихата
С. Нурбаев
      Секретарь Уилского
районного маслихата
Е. Жиеналин
      "СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного учреждения
"Управление координации занятости и
социальных программ
Актюбинской области"
Б. Елеусинова
      "_____" _______________ 2020 года