"Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 2 ақпандағы № 124 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы"

Жаңа

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 26 шiлдедегі № 366 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 26 шiлдеде № 23694 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 2 ақпандағы № 124 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13364 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
А. Аймагамбетов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Бас прокуратурасы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Жоғарғы соты

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қорғаныс министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Мәдениет және спорт министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ішкі істер министрлігі

  Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
2021 жылғы 26 шілдедегі
№ 366 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 2 ақпандағы
№ 124 бұйрығымен
бекітілген

Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары (бұдан әрі – Өлшемшарттар) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 21-2) тармақшасына сәйкес білім беру ұйымдарының білім беру қызметін өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру кезінде пайдалану мақсатында әзірленген.

      2. Осы Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары – білім беру ұйымын бағалауды анықтау үшін қолданылатын, білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілермен бекітілген талаптардың жиынтығы;

      2) бағалау өлшемшарттары – білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүргізуге негіз болатын белгілер мен нақты өлшеуіштер;

      3) білім беру бағдарламасы – оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының біртұтас кешені;

      4) кешенді тестілеу – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қолданылып, бірнеше оқу пәндері бойынша бір мезгілде өткізілетін емтихан нысаны;

      5) оқыту нәтижелері – білім алушылардың білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша алған, көрсететін білімінің, машықтарының, дағдыларының бағалаумен расталған көлемі және қалыптасқан құндылықтар мен қарым-қатынастар;

      6) оқу бағдарламасы – әрбір оқу сабағы, әрбір оқу пәні және (немесе) модуль бойынша меңгерілуге тиіс білімнің, машықтың, дағды мен біліктіліктің мазмұны мен көлемін айқындайтын бағдарлама;

      7) оқу жоспары – тиісті білім беру деңгейінде білім алушылардың оқу сабақтарының, оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің, кәсіптік практиканың, өзге де оқу қызметі түрлерінің тізбесін, реттілігін, көлемін (еңбекті қажетсінуін) және бақылау нысандарын регламенттейтін құжат.

2-тарау. Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      3. Бағаланатын кезеңге қойылатын талаптар:

      1) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес алдыңғы бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау (бұдан әрі – бармай профилактикалық бақылау) болып табылмайтын білім беру ұйымдарын жыл сайынғы бағалау оқу нәтижелеріне бағалау жүргізбей өткізіледі, сонымен қатар білім алушылардың қорытынды аттестаттауын ескере отырып, бағаланатын кезең толық оқу жылы болып табылады;

      2) бармай профилактикалық бақылау алдындағы білім беру ұйымдарына бағалау оқу нәтижелеріне бағалау қолдану арқылы өткізіледі, сонымен қатар бағаланатын кезең бұрын өткен төрт оқу жылы мен ағымдағы оқу жылы осы бақылау басталғанға дейінгі бір ай болып табылады.

      4. Оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттары келесі нақты өлшеуіштерге сәйкес жүзеге асырылады:

      1) оқыту нәтижелеріне бағалау жоғары оқу орнынан кейінгі докторантураны қоспағанда, 4, 9, 11-сыныптардың және бітіруші курстардың білім алушылары арасында жүргізіледі;

      2) білім беру ұйымында бітіруші сыныптар мен курстар болмаған жағдайда, оқыту нәтижелерін бағалау жоғары сынып және курс білім алушыларымен өткен оқу материалына сәйкес жүргізіледі;

      3) оқыту нәтижелерін бағалау білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру саласындағы уәкілетті органмен айқындалған тестілеу мәселелері жөніндегі ұйым әзірлеген компьютерлік форматтағы кешенді тестілеу (бұдан әрі – компьютерлік тестілеу) технологиясы бойынша жүргізіледі;

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары тест тапсырмаларын білім беру бағдарламалары шеңберінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелген) тиісті деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі – МЖМБС) талаптарына сәйкес дербес әзірлейді және тестілерді өткізу нысанын (бұдан әрі – тестілік бақылау) таңдайды;

      4) оқыту нәтижелерін бағалау кезінде білім алушыларға өз білімдері, іскерліктері мен дағдыларының деңгейін көрсету үшін бірыңғай жағдайлар мен тең мүмкіндіктер жасалады;

      компьютерлік тестілеу және тестілік бақылау білім беру саласындағы уәкілетті органмен айқындалған бақылаушылардың қатысуымен жүзеге асырылады;

      5) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқыту нәтижелерін бағалаудың орнына тәрбиеленушілердің оқу жылы ішіндегі жетістіктеріне мониторинг жүргізіледі (біліктер мен дағдылардың диагностикасы);

      мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарымен жүргізілген тәрбиеленушілер жетістіктерінің мониторинг деректерінің сәйкестігін айқындау үшін мектепалды жастағы тәрбиеленушілердің ата-аналарына (заңды өкілдеріне) сауалнама жүргізіледі, мектепалды жастағы топтар болмаған жағдайда сауалнама ересек жастағы тәрбиеленушілердің ата-аналарына (заңды өкілдеріне) жүргізіледі;

      6) компьютерлік тестілеу немесе тестілік бақылау немесе ата-аналармен (заңды өкілдермен) сауалнама оқыту нәтижелерін бағалауға жататын белгілі бір білім деңгейі немесе мамандық (даярлау бағыты) бойынша контингенттің тізімдік құрамынан білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) кемінде 90 %-ы тестілеуге қатысқан кезде жүргізіледі (бітірушілердің жалпы саны 10 немесе одан аз білім алушыларды (тәрбиеленушілерді) құрайтын білім беру ұйымдары үшін – кемінде 80 %);

      7) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім алушылары үшін компьютерлік тестілеу кезіндегі бағалау шәкілі (пайыздық қатынаста) мынадай түрде айқындалады:

      "өте жақсы" – 85-100 %;

      "жақсы" – 65-84 %;

      "қанағаттанарлық" – 40-64 %;

      "қанағаттанарлықсыз" – дұрыс жауаптар емтихан материалындағы сұрақтар санынан 40 % -дан кем болғанда;

      8) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім алушылары үшін тестілік бақылау кезіндегі бағалау шәкілі (пайыздық қатынаста) мынадай түрде айқындалады:

      "өте жақсы" – 90-100 %;

      "жақсы" – 70-89 %;

      "қанағаттанарлық" – 50-69 %;

      "қанағаттанарлықсыз" – дұрыс жауаптар емтихан материалындағы сұрақтар санынан 50 %-дан кем болғанда;

      9) компьютерлік тестілеу және тестілік бақылау нәтижелері төрт балдық жүйе бойынша бағаланады, сонымен қоса оқыту нәтижелерін бағалау қорытындылары бойынша апелляция рәсімі көзделмеген;

      10) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін тәрбиеленушілердің жетістіктерін мониторингтеу нәтижелері (білік пен дағдылар диагностикасы) осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген 50 %-дан кем емес респонденттердің МЖМБС 2-қосымшасына сәйкес тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған жағдайда МЖМБС талаптарына сәйкес деп есептеледі;

      11) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың дайындық деңгейін бағалау нәтижелері осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген контингенттің тізімдік құрамынан кемінде 40 %-дан кем емес білім алушылардың "қанағаттанарлық" деген бағадан төмен емес дұрыс жауап бергені білім беру ұйымымен айқындалған жағдайда МЖМБС талаптарына сәйкес келеді деп есептеледі;

      12) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың дайындық деңгейін бағалау нәтижелері осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген контингенттің тізімдік құрамынан 50 %-дан кем емес білім алушылардың "қанағаттанарлық" деген бағадан төмен емес дұрыс жауап бергені білім беру ұйымымен айқындалған жағдайда МЖМБС талаптарына сәйкес келеді деп есептеледі;

      13) әскери және арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың дайындық деңгейін бағалау нәтижелері осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген контингенттің тізімдік құрамынан 70 %-дан кем емес білім алушылардың дұрыс жауап бергені білім беру ұйымымен айқындалған жағдайда МЖМБС талаптарына сәйкес келеді деп есептеледі.

      5. Әскери және арнаулы оқу орындарындағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді қоспағанда, білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына "uzdik", "zhaqsy", "ortasha" бағаларының біріне сәйкес келетін өлшеуіштер қолданылады.

      Бағалауға сәйкес келетін балл:

      "uzdik" – 5;

      "zhaqsy" – 4;

      "ortasha" – 3.

      6. Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына өлшеуіштер, осы Өлшемшарттардың 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес қолданылады.

      7. Білім беру ұйымына баға жақын бүтіндікке дөңгелектеу арқылы өлшемшарттар бойынша бағалар сомасының орташа арифметикалық мәні ретінде қойылады.

1-параграф. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      8. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар:

      1) білім беру салаларының және ұйымдастырылған оқу қызметінің МЖМБС талаптарына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8275 болып тіркелген) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларына (бұдан әрі – МДТО ҮОЖ) сәйкестігі. Бағаланатын кезеңде әзірленген және білім беру ұйымының басшысымен бекітілген жұмыс оқу жоспарларының көшірмелері қоса беріледі;

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14235 болып тіркелген) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасына (бұдан әрі – МДТО үлгілік оқу бағдарламасы) сәйкес білім беру қызметін жүзеге асыру, соның ішінде:

      оқытудың күтілетін нәтижелері түрінде ұсынылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу;

      қимыл, коммуникативтік, танымдық, шығармашылық, әлеуметтік білім, білік, дағдыларын, өз бетінше үйрену дағдыларын, сонымен бірге аталған білім, білік, дағдыларды ерте жастағы балаларда қалыптастыру;

      тәрбиелеу мен оқытуға психологиялық-педагогикалық жағдай жасау;

      мектеп жасына дейінгі тәрбиеленушілерді бастауыш білім беру ұйымдарында оқыту үшін тең бастапқы мүмкіндіктерді құру;

      мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту және бастауыш білім беру арасында

      оқыту, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін ескеріп, сабақтастық пен үздіксіздік ұстанымдарын қамтамасыз ету;

      тәрбиеленушілердің жеке және жас ерекшеліктерін ескеріп, оқу қызметіне дайындау;

      креативтілікті, коммуникативтілікті, сыни ойлауды және командада жұмыс істей білуді дамытуға бағытталған әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру;

      "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру шеңберінде ұлттық салт-

      дәстүрлер мен жалпы адами құндылықтарға негізделген рухани-адамгершілік дағдыларды қалыптастыру бойынша (бағаланатын кезеңде ұйымдастырылған оқу қызметінің (арнайы түзету оқу қызметі) бөлінуін растайтын құжаттардың, күн тәртібі, бекітілген өтпелі тақырыптар мен циклограммаларға сәйкес перспективалық жоспар, оның ішінде жылдық жұмыс жоспарларының көшірмелері қоса беріледі);

      3) МДТО үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес баланың өмірін қорғауды және денсаулығын нығайтуды қамтамасыз ететін пәндік-кеңістіктік дамытушы орта құру (жалпы білім беру ұйымы бойынша мектеп жасына дейінгі баланың жеке, тұлғалық, зияткерлік, әлеуметтік және эмоционалдық дамуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасау туралы бейнематериалдар, сондай-ақ жабдықтар мен жиһазға жүкқұжаттардың көшірмелері және бухгалтерлік есептілік деректерінен негізгі құралдар тізбесінің көшірмелері қоса беріледі);

      4) МЖМБС және МДТО үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын орындауды қамтамасыз ететін "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту" мамандығы бойынша білімі бар педагогтердің болуы (тәрбиеленушілерді тәрбиелеу және оқыту бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыратын педагогтер дипломдарының көшірмелері қоса беріледі);

      5) жеке оқу жоспарлары мен жеке бағдарламаларды әзірлеу кезінде баланың ерекшеліктерін ескере отырып ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытуда инклюзивті білім беру талаптарын орындау (бағаланатын кезеңге жеке оқу жоспары мен жеке бағдарламаның көшірмелері қоса беріледі);

      6) баланың даму мониторингін қамтамасыз ететін және оның жеке дамуын жоспарлаудың негізі болып табылатын оқыту нәтижелерінің болуы (мектепалды жасындағы тәрбиеленушілердің жеке даму жоспарларының (карталарының) көшірмелері, олар болмаған жағдайда, ересек жастағы тәрбиеленушілер жоспарларының (карталарының) көшірмелері қоса беріледі);

      7) "Денсаулық", "Қатынас", "Таным", "Шығармашылық", "Әлеумет" білім беру салаларына негізделген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын түрлі іс-әрекеттерді ұйымдастыру арқылы оларды кіріктіру жолдарымен іске асыру (бағаланатын кезеңге перспективалық жоспар көшірмелері, сонымен қатар зияткерлік, спорттық, шығармашылық және көркемдік конкурстарға қатысу нәтижелері қоса беріледі);

      8) тәрбиеленушілердің даму мониторингісінің (бастапқы мониторинг) болуы (бағаланатын кезеңге мониторингтің көшірмесі қоса беріледі).

      9. Тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар:

      1) МДТО ҮОЖ белгіленген тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптарға сәйкестігі және сақталуы;

      2) оқыту тілдері бойынша апталық оқу жүктемесінің сақталуы.

      10. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың МЖМБС 2-қосымшасына сәйкес туғаннан бастап 1-сыныпқа қабылданғанға дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының тізбесін игеру бойынша оқыту нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар (осы Өлшемшарттардың 6 немесе 7-қосымшаларына сәйкес мектепалды жастағы тәрбиеленушілердің, олар болмаған жағдайда, ересек жастағы тәрбиеленушілердің ата-аналарымен немесе заңды өкілдерімен жүргізілген сауалнама нәтижелері қоса беріледі).

      11. Тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:

      1) МЖМБС мен МДТО үлгілік оқу бағдарламасында анықталған әрбір білім беру саласы және әрбір ұйымдастырылған оқу қызметі бойынша жас топтары бойынша меңгеруге тиіс игеруге жататын білім, білік, дағдылар мен құзыреттіліктердің көлемін игеру (МДТО ҮОЖ әрбір білім беру саласы бойынша ұйымдастырылған оқу қызметінің бір бейне материалы қоса беріледі);

      2) жас кезеңіне сәйкес тәрбиеленушілер жетістіктерінің мониторингі (қорытынды) нәтижелерінің болуы және талдау (осы Өлшемшарттардың 8-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте, мониторингісінің (қорытынды) көшірмелері қоса беріледі).

      12. Оқу мерзіміне қойылатын талаптар:

      1) жас кезеңдерін сақтау және топтарды бірдей жастағы немесе әртүрлі жастағы принцип бойынша жинақтау (осы Өлшемшарттардың 9-қосымшасына сәйкес жас топтары тізімдерінің көшірмелері қоса беріледі);

      2) тәрбиеленушіні 1-сыныпқа қабылдағанға дейін МДТО үлгілік оқу бағдарламасын игеру бойынша талаптарды сақтау.

2-параграф. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      13. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жаңартылған мазмұнына қойылатын талаптар:

      1) білім беру ұйымының жылдық жұмыс жоспарының болуы және МЖМБС талаптарында айқындалған жалпы орта білім берудің базалық құндылықтарына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігі (бағаланатын кезеңге жылдық жұмыс жоспарларының көшірмелері қоса беріледі);

      2) білім беру ұйымының басшысымен бекітілген жұмыс оқу жоспары мен сабақтар кестелерінің болуы және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларына (бұдан әрі – ЖББ ҮОЖ) және МЖМБС талаптарына сәйкестігі. Бағалаланатын кезеңге жұмыс оқу жоспары мен сабақтар кестелерінің көшірмелері қоса беріледі;

      3) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8424 болып тіркелген) жалпы білім беретін пәндер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына (бұдан әрі – ЖББ үлгілік оқу бағдарламалары) сәйкес жүзеге асырылатын инвариантты компонент пәндерінің базалық мазмұнын игеру;

      4) білім алушылардың таным мәселелерін шешуге және субъективті жаңа білімді меңгеруге, ұлттық дәстүрлерді, мәдениетті зерделеуге және жалпыадамзаттық құндылықтарды дарытуға бағытталған тәрбие жұмысын іске асыру (бағаланатын кезеңге тәрбие жұмысы жоспарының көшірмесі қоса беріледі);

      5) білім алушылардың рухани-адамгершілік, азаматтық-патриоттық, көркемдік-эстетикалық, еңбек және дене тәрбиесін іске асыруды қамтамасыз ететін жиынтығында сабақтан тыс іс-әрекеттің әртүрлі нысандарын ұйымдастыру сабақтан тыс іс-әрекеттің әртүрлі нысандарын ұйымдастыру (бағаланатын кезеңге қосымша сабақтар кестелерінің көшірмелері, сонымен қатар спорттық, шығармашылық және мәдени конкурстарға, жарыстарға, фестивальдар мен байқауларға қатысу нәтижелері қоса беріледі);

      6) білім алушылардың жеке мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, бейінді оқытуды іске асыру (оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейі);

      7) ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушылардың ерекшеліктерін және жеке мүмкіндіктерін ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру (бағаланатын кезеңге жеке оқу жоспарлары мен бағдарламаларының көшірмелері қоса беріледі);

      8) ЖББ ҮОЖ сәйкес жүзеге асырылатын вариативтік компоненттің факультативтері мен таңдау курстарын іске асыру (бағаланатын кезеңге вариативтік компонент сабақ кестелерінің көшірмелері, сонымен қатар зияткерлік олимпиадалар мен конкурстарға қатысу нәтижелері қоса беріледі);

      9) "Өмір қауіпсіздігінің негіздері" міндетті оқу курсын зерделеу;

      10) "Жолда жүру ережелері" міндетті оқу курсын іске асыру;

      11) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 11716 болып тіркелген) білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін (бұдан әрі – біліктілік талаптары) сақтау. Біліктілік талаптарының сақталуы бойынша барлық растайтын құжаттары (жабдыққа арналған жүкқұжаттардың және/немесе бухгалтерлік есептілік деректерінен негізгі құралдардың тізбесі көшірмелері), осы Өлшемшарттардың 10, 11, 12, 13, 14, 17-қосымшаларына сәйкес толтырылған кестелер, оның ішінде жалпы білім беру ұйымы бойынша оқу және оқу-зертханалық жабдықтар мен жиһаздардың болуы жөніндегі бейне материалдар қоса беріледі.

      14. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар:

      1) білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғары көлемінің сәйкестігі және сақталуы;

      2) білім алушылардың инвариантты және вариативті компонентін (арнайы білім беру ұйымы үшін түзету компоненті) құрайтын оқу жүктемесінің жалпы көлемінің, сондай-ақ ЖББ ҮОЖ-мен белгіленген сыныптар бойынша апталық және жылдық оқу жүктемесінің сәйкестігі және сақталуы;

      3) сыныптарды, оның ішінде инклюзивті білім беру шеңберінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушылардың ерекшеліктерін ескере отырып, топтарға бөлуге қойылатын талаптарды сақтау.

      15. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:

      1) ЖБП үлгілік оқу бағдарламалары мен МЖМБС талаптарына сәйкес тиісті білім беру деңгейінің әрбір білім беру саласы (және оқу пәндеріне) бойынша білім алушылардың дайындық деңгейі (оқытудан күтілетін нәтижелер) (білім алушыларды қорытынды аттестаттау хаттамаларының, сондай-ақ ЖББ ҮОЖ инвариантты компонентінің әрбір оқу пәні бойынша бір бейне материал қоса беріледі);

      2) 2, 3, 4-сыныптар үшін оны орындау мүмкіндігін ескере отырып (астрономиялық сағаттарда) үй тапсырмасына қойылатын талаптарды сақтау;

      3) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 52 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13137 болып тіркелген) білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттарына сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асыру мен қалыптастырушы және жиынтық бағалау талаптарын сақтау;

      4) МЖМБС талаптарына сәйкес ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды оқыту кезінде инклюзивті білім берудің (дамудың бұзылуын түзету және әлеуметтік бейімдеу) талаптарын орындау;

      5) 4, 9, 11-сыныптардың білім алушыларымен күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізуін айқындау және МЖМБС бекіткен тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпы білім беру стандартының талаптарында көзделген білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру бойынша оқыту нәтижелерін бағалау (білім алушылардың білік және дағды, білім сапасын бағалау ведомостарының көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 15 және 16-қосымшаларына сәйкес толтырылған кестелер қоса беріледі).

      16. Оқу мерзіміне қойылатын талаптар:

      1) тиісті деңгейдегі жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын игеру мерзімдеріне қойылатын талаптарды сақтау;

      2) сыныптар бойынша оқу жылының ұзақтығына және оқу жылындағы каникул уақытының ұзақтығына қойылатын талаптарды сақтау.

3-параграф. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      17. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұнына қойылатын талаптар:

      1) білім беру ұйымдарының жылдық жұмыс жоспарының болуы және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің міндеттеріне сәйкестігі:

      тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;

      білім алушылармен кәсіби бағдарлау жұмысын қамтамасыз ету;

      теориялық оқыту, өндірісте оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ететін оқыту жүйелерін дамыту;

      кәсіптік білім берудің қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне уақытылы бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану;

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары мен өндірісті интеграциялау (бағаланатын кезеңдегі жылдық жоспарлардың көшірмелері қоса беріледі);

      2) мыналардың:

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларының (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16013 болып тіркелген);

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11690 болып тіркелген);

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің МЖМБС (үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарлары болмаған жағдайда бір мамандық шеңберінде ұқсас біліктіліктер бойынша) негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің әзірленген оқу жұмыс бағдарламаларының (бұдан әрі – ТжКБ ОЖБ) болуы. Бағаланатын кезеңдегі ТжКБ ОБ көшірмелері қоса беріледі;

      3) үлгілік оқу жоспары негізінде, ол болмаған жағдайда, техникалық және кәсіптік білім беру МЖБС-ның 1, 2 және 3-қосымшалары мен орта білімнен кейінгі білім берудің МЖМБС қосымшасында келтірілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің оқу жоспары модельдерінің, модульдік оқыту технологиясы кезіндегі оқу жоспарының немесе кредиттік оқыту технологиясы кезіндегі оқу жоспары моделінің негізінде оқу нысаны мен мерзімін көрсете отырып белгілі бір бейін, мамандық және біліктілік бойынша әзірленген оқу жұмыс жоспарларының болуы (бұдан әрі – ТжКБ ОЖЖ);

      4) оқу бағдарламалары мен жоспарлары негізінде білім беру қызметін жоспарлау және ұйымдастыру (бағаланатын кезеңдегі оқу-тәрбие процесінің бекітілген кестелері мен теориялық және практикалық сабақтар кестелерінің көшірмелері қоса беріледі);

      5) білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдар үшін жеке оқу жоспарын және арнайы оқу бағдарламасын (бар болған жағдайда) іске асыру (бағаланатын кезеңдегі жеке оқу жоспарының және арнайы оқу бағдарламасының көшірмелері қоса беріледі);

      6) техникалық және кәсіптік білім берудің МЖМБС 1-қосымшасына сәйкес білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандарының (бар болған жағдайда) деңгейлері үшін техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының моделі бойынша оқу процесін ұйымдастыру және іске асыру;

      7) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6976 болып тіркелген) техникалық және кәсіптік білім берудің МЖБС-ның 2-қосымшасына және кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына сәйкес кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру және іске асыру (бар болған жағдайда). Жұмыс оқу жоспарлары мен мамандық бойынша элективті пәндер каталогы және (немесе) модульдері негізінде жасалған бағаланатын кезеңдегі жеке оқу жоспарларының көшірмелері қоса беріледі;

      8) техникалық және кәсіптік білім берудің МЖМБС-на 3-қосымшаға сәйкес модульдік оқыту технологиясы бойынша (болған жағдайда) оқу процесін ұйымдастыру және іске асыру;

      9) орта білімнен кейінгі білім берудің МЖМБС қосымшасына сәйкес орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жоспарының моделі бойынша оқу процесін ұйымдастыру және іске асыру;

      10) зерделеудің реттілігін сақтау мен оқу пәндерін және (немесе) модульдерді интеграциялау, оқу уақытын олардың әрқайсысы бойынша курстар мен семестрлер бойынша бөлу;

      11) жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен көлемін көздейтін бейіндік оқытуды ескере отырып, білім беру мазмұнының кәсіптік бағдарлануын іске асыру;

      12) топты кіші топтарға бөлуге қойылатын талаптарды сақтау;

      13) факультативтік сабақтар мен консультацияларды іске асыру;

      14) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13395 болып тіркелген) МЖМБС талаптарына және кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларына және кәсіпорындарды (ұйымдарды) практика базасы ретінде айқындау қағидаларына сәйкес өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы жүзеге асыру және одан өту;

      15) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5191 болып тіркелген) Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес білім алушыларды бақылау, ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттау нысандарын жүргізу;

      16) білім беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкес ұлттық құндылықтарды дарытуға, патриотизм мен азаматтықты қалыптастыруға, білім алушылардың жан-жақты мүдделері мен қабілеттерін дамытуға бағытталған тәрбие компонентін іске асыру;

      17) біліктілік талаптарын сақтау (біліктілік талаптарының сақталуы бойынша барлық растайтын құжаттары (жабдыққа арналған жүкқұжаттардың және/немесе бухгалтерлік есептілік деректерінен негізгі құралдардың тізбесі көшірмелері), осы Өлшемшарттардың 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20-қосымшаларына сәйкес толтырылған кестелер, сонымен қатар жалпы білім беру ұйымы, оның ішінде мамандықтар бойынша оқу және оқу-зертханалық жабдықтар мен жиһаздардың болуы жөніндегі бейне материалдар қоса беріледі).

      18. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар:

      1) МЖМБС белгіленген білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптардың сақталуы және сәйкестігі;

      2) МЖМБС талаптарына сәйкес күндізгі оқу нысаны кезіндегі міндетті апталық оқу жүктемесін сақтау;

      3) ТжКБ ОЖЖ және МЖМБС талаптарына сәйкес оқу жылының ұзақтығын сақтау;

      4) МЖМБС талаптарына сәйкес оқу уақытының көлемін сақтау.

      19. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:

      1) білім беру деңгейіне сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұнымен, базалық және кәсіптік құзыреттіліктермен айқындалатын білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптарды сақтау (бағаланатын кезеңдегі білім алушыларды қорытынды аттестаттау хаттамаларының көшірмелері қоса беріледі);

      2) бітіруші курстардағы білім алушылардың құзыреттілігіне қойылған талаптардың (базалық және кәсіби) оқу нәтижелерін бағалау немесе жалпы білім беретін пәндерді және (немесе) кәсіптік модульдерді немесе жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді меңгеру деңгейін МЖМБС сәйкестігін бағалау (білім алушылардың білім сапасын, іскерлігін, дағдылары мен құзыреттерін бағалау ведомостарының көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 21 және 22-қосымшаларына сәйкес толтырылған кестелер, қоса беріледі).

      20. Оқу мерзіміне қойылатын талаптар: МЖМБС талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын меңгеру мерзімдерін сақтау.

4-параграф. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын әскери және арнаулы оқу орындарында іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      21. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, жоғары білім беру мазмұнына қойылатын талаптар:

      1) білім беру бағдарламалары негізінде әзірленген оқу жұмыс жоспарларының болуы (бағаланатын кезеңдегі білім беру бағдарламалары бойынша оқу жұмыс жоспарларының көшірмелері қоса беріледі);

      2) білім беру бағдарламаларының МЖМБС сәйкестігі (бағаланатын кезеңдегі бағыттар бойынша білім беру бағдарламаларының көшірмелері қоса беріледі);

      3) білім беру бағдарламаларының пәндеріне сәйкес оқытушылардың болуы, оқытушылар білімінің оқытатын пәндер бейініне және/немесе "ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми дәрежесіне немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" академиялық дәрежесіне немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" дәрежесіне және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағының (бар болған жағдайда) оқытатын пәндер бейініне сәйкестігі (педагог және оқытушы кадрлармен жасақталғаны туралы растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 10-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      4) кадрларды даярлау бағыты бойынша оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын Ұлттық біліктілік шеңберінің 8-деңгейіне сәйкес келетін мамандарды қоса алғандағы, оқытушылардың үлесі-кемінде 60 % болуы;

      "Құқық" кадрларды даярлау бағыты бойынша лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын Ұлттық біліктілік шеңберінің 8-деңгейіне сәйкес келетін мамандарды қоса алғанда, оқытушылардың үлесі кадрларды даярлау бағыты бойынша оқытушылардың жалпы санының кемінде 70 %-ын құруы;

      "Құқық" кадрларды даярлау бағыты бойынша оқытылатын пәндер бойынша кемінде 5 жыл практикалық жұмыс тәжірибесі бар оқытушылардың кадрларды даярлау бағыты бойынша оқытушылардың жалпы санынан үлесі кемінде – 60 % болуы (педагог және оқытушы кадрлармен жасақталғанын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 10-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      5) оқытушылардың жалпы санынан негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын, "ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" академиялық дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" дәрежесі және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағы бар және/немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен емес оқытушылардың жалпы санынан үлесі кемінде 40 % болуы (педагог және оқытушы кадрлармен жасақталғанын растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 10-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      6) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы (осы Өлшемшарттардың 11-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте, сонымен қатар медициналық қызмет көрсетудің болуын растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі);

      7) білім алушылар үшін тамақтану объектісінің болуы (санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тамақтану объектісінің болуын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 12-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      8) білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару құқығындағы материалдық активтердің, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 ақпандағы № 71 қаулысының 16 бабының 132-1) тармақшасына сәйкес бекітілген санитариялық қағидаларға (бұдан әрі – санитариялық қағидалар) және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15501 болып тіркелген) бекітілген өрт қауіпсіздігі талаптарына (бұдан әрі – өрт қауіпсіздігі талаптары) сәйкес келетін ауданымен оқу үй-жайларының болуы, сонымен қатар білім беру ұйымдарының үй-жайларында және (немесе) іргелес аумақтарында бейнебақылауды қамтамасыз ету (Шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімді басқару құқығын растайтын құжаттардың немесе ғимаратты жалдау шартының және өрт қауіпсіздігі саласындағы сәйкестікті тексеру нәтижелері туралы актінің/хаттың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 13-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      "Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс" бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін криминалистік полигонның болуы;

      9) оқу және ғылыми әдебиет кітапхана қорының болуы: соңғы он жыл ішінде кадрларды даярлау бағытындағы білім беру бағдарламасы пәндерінің 100 %-ын қамтамасыз ететін, оның ішінде оқыту тілі бойынша басып шығарылған баспа және электрондық басылымдар форматында;

      "Құқық" бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін лицензияланатын халықаралық және ұлттық құқықтық ақпарат базаларына жазылудың болуы (оқу және ғылыми әдебиет қорының болуын растайтын құжаттардың көшірмелері, оның ішінде цифрлық тасымалдағыштарда, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 17 және 19-қосымшаларына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      10) оқытушылардың біліктілігін кемінде бес жылда бір рет арттыруды қамтамасыз ету; білім беру ұйымдарының басшылары үшін менеджмент саласында кемінде бес жылда бір рет біліктілігін арттыру (оқытылатын пәндердің бейініне сәйкес немесе оқыту әдістемесі бойынша біліктілікті арттырғанын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 18-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      11) 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі бар Ұлттық біліктілік шеңберінің 8-деңгейіне сәйкес келетін тиісті бейін бойынша оқытушылардың және (немесе) мамандардың студенттердің диплом жұмыстарына (жобаларына) жетекшілік етуі (осы Өлшемшарттардың 23-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      12) кадрларды даярлау бағыты бойынша бакалавриат түлектерінің жұмысқа орналасуы туралы мәліметтер, бұл ретте кадрлар даярлау бағыты бойынша бітірушілердің жалпы санынан бітірген жылы жұмысқа орналасқандардың үлесі – кемінде 50 %, оның ішінде кемінде үш ай үздіксіз еңбек қызметімен қамтамасыз етілгені – 50 % (жұмыс орнынан растайтын құжаттардың көшірмелері ұсынылады);

      13) жалпы мұқтаж білім алушылар санынан басқа қаладан келген білім алушылардың кемінде 70 %-ының тұруы үшін (жатақханалар/хостелдер/қонақ үйлер) жағдай жасау;

      14) білім беру қызметін МЖМБС талаптарына және білім беру бағдарламаларына сәйкес жүзеге асыру;

      15) өндірісте практикадан өту және жүзеге асыру;

      16) білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттау нысандарын жүргізу.

      22. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып магистратураның білім беру бағдарламалары мазмұнына қойылатын талаптар:

      1) білім беру бағдарламалары негізінде әзірленген жұмыс оқу жоспарларының болуы (бағаланатын кезеңдегі білім беру бағдарламалары бойынша жұмыс оқу жоспарларының көшірмелері қоса беріледі);

      2) білім беру бағдарламаларының МЖМБС сәйкестігі (бағаланатын кезеңдегі бағыттары бойынша білім беру бағдарламаларының көшірмелері қоса беріледі);

      3) кемінде штаттағы төрт оқытушыда:

      кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша ғылым кандидаты және (немесе) ғылым докторы және (немесе) философия докторы (PhD) және (немесе) бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесінің және (немесе) философия докторы (PhD) академиялық дәрежесінің болуы;

      сұратылып отырған "Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс" саласындағы кадрларды даярлау бағыты бойынша бір ғылым докторының немесе бір ғылым кандидатының немесе философия (PhD) докторының болуы (педагог және оқытушы кадрлармен жасақталғанын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 10-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      4) оқытушылардың білім беру бағдарламасының пәндеріне сәйкес қамтамасыз етілуі, оқытушылар білімінің оқытылатын пәндердің бейініне және олардың ғылыми дәрежесіне және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағына сәйкестігі (педагог және оқытушы кадрлармен жасақталғанын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 10-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      5) оқытушылардың жалпы санынан негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын "ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" академиялық дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" дәрежесі және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағы және/немесе әскери (арнайы атағы, сыныптық шені) подполковниктен төмен емес оқытушылардың үлесі – кемінде 40 %-дан кем емес болуы (педагог және оқытушы кадрлармен жасақталғанын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 10-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      6) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы (медициналық қызмет көрсетудің болуын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 11-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      7) білім алушылар үшін тамақтану объектісінің болуы (санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін тамақтану объектісінің болуын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 12-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      8) білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін қажетті материалдық активтер, ғимараттардың (оқу корпустары) болуы: аудандары санитариялық қағидаларға және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін оқу жайларымен меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару құқығы білім беру ұйымдары үшін кемінде 5 % мемлекеттік органдардың немесе квазимемлекеттік ұйымдардың қатысуымен (ғимаратты жүргізу немесе басқару не жалға алу құқығын растайтын құжаттардың, өрт қауіпсіздігі саласындағы сәйкестікті тексеру нәтижелері туралы актінің көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 13-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      9) білім беру ұйымдарының үй-жайларында және (немесе) іргелес аумақтарында бейнебақылауды қамтамасыз ету;

      10) лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, кадрларды даярлау бағыты бойынша кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, даярлау бейіні бойынша отандық басылымдардағы ғылыми жарияланымның, халықаралық конференциялардағы еңбектердің авторы болып табылатын ғылым докторы немесе ғылым кандидаты немесе философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі бар немесе әскери (арнайы атағы, сыныптық шені) атағы подполковниктен немесе судьядан немесе отставкадағы судьядан төмен емес оқытушының немесе ғылым саласына сәйкес келетін білікті маманның магистранттарда ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруы (кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша ғылыми нұсқаулықты жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметті растайтын құжаттардың, ғылыми жарияланымдардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 20-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      11) білім беру бағдарламасына сәйкес кадрларды даярлау бағыты бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік базамен қамтамасыз етілуі (осы Өлшемшарттардың 23-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      12) білім беру қызметін МЖМБС талаптарына және білім беру бағдарламаларына сәйкес жүзеге асыру;

      13) педагогикалық, өндірістік және зерттеуді жүргізу практикасын жүзеге асыру және одан өту;

      14) білім алушылардың академиялық және қорытынды аттестаттау нысандарын жүргізу.

      23. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнына қойылатын талаптар (докторантура):

      1) білім беру бағдарламасының МЖМБС сәйкестігі (оқытудың толық кезеңіне әзірленген сұратылып отырған кадрларды даярлау бағыты бойынша білім беру бағдарламасының, оқу жоспарының қазақ және орыс тілдеріндегі көшірмелері қоса беріледі);

      2) "ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" академиялық дәрежесі немесе "бейіні бойынша доктор" немесе "философия докторы (РhD)" дәрежесі және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағы немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен емес немесе әділет кеңесшісі кластық шенінен төмен емес, немесе судья немесе отставкадағы судья оқытушылардың үлесі 100 %-дан кем емес болуы (педагог және оқытушы кадрлармен жасақталғанын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 10-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      3) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы (медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы, оның ішінде медициналық пункттің және медициналық қызметке лицензияның болуы туралы құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 11-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      4) білім алушыларды тамақтандыру үшін жағдайлар жасау (санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тамақтану объектісінің болуын растайтын құжаттардың көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 12-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      5) білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін қажетті материалдық активтер, ғимараттардың (оқу корпустары) болуы: білім беру ұйымдары үшін меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі аудандары санитариялық қағидаларға және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін оқу жайларымен (ғимаратты жүргізу немесе басқару не жалға алу құқығын растайтын құжаттардың, өрт қауіпсіздігі саласындағы сәйкестікті тексеру нәтижелері туралы актінің көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 13-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      6) білім беру ұйымдарының үй-жайларында және (немесе) іргелес аумақтарында бейнебақылауды қамтамасыз ету;

      7) оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті материалдық техникалық және оқу-зертханалық базалармен, кең жолақты интернет желісімен, компьютерлік кабинеттермен, кітапханамен жарақтандырылуы (жабдыққа арналған жүкқұжаттардың және/немесе бухгалтерлік есептілік деректерінен негізгі құралдардың тізбесі, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 14, 17 және 19-қосымшаларына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      8) негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, даярлау бейіні бойынша отандық басылымдарда, халықаралық конференциялардың еңбектерінде ғылыми жарияланымдардың және оқу құралының авторы болып табылатын кадрларды даярлаудың әрбір ғылыми бағыты бойынша кемінде бір ғылым докторының немесе кемінде екі ғылым кандидатының, не философия докторларының (PhD) не бейіні бойынша докторлардың болуы (кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша ғылыми басшылықты жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметті растайтын құжаттардың, ғылыми жарияланымдар, дайындалған оқулықтар мен оқу құралдарының көшірмелері, сонымен қатар осы Өлшемшарттардың 20-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      9) сұратылып отырған кадрларды даярлау бағыты бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік базаның болуы (осы Өлшемшарттардың 23-қосымшасына сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі);

      10) білім беру қызметін МЖМБС талаптарына және білім беру бағдарламаларына сәйкес жүзеге асыру;

      11) педагогикалық, өндірістік және зерттеуді жүргізу практикасын жүзеге асыру және одан өту;

      12) білім алушылардың академиялық және қорытынды аттестаттау нысандарын жүргізу.

      24. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар:

      1) МЖМБС-да белгіленген білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптардың сақталуы және сәйкестігі;

      2) МЖМБС талаптарына сәйкес академиялық кезеңді сақтау;

      3) МЖМБС талаптарына сәйкес академиялық кредиттерді меңгеру;

      4) жеке жұмыс жоспарының болуы және МЖМБС (магистратура, докторантура) талаптарына сәйкестігі.

      25. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:

      1) жоғары білім берудің тиісті деңгейлерінің Дублин дескрипторлары негізінде айқындалған және оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде көрсетілген игерілген құзыреттерді көрсететін білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптарды сақтау;

      2) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру докторантурасын қоспағанда, білім алушылардың бітіру курстарынан күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізуін айқындау және МЖМБС талаптарында көзделген құзыреттерді игеру бойынша оқыту нәтижелерін бағалау (білім сапасын, іскерлігін және дағдыларын бағалау ведомостарының көшірмелері қоса беріледі).

      26. Оқу мерзіміне қойылатын талаптар: МЖМБС талаптарына сәйкес академиялық кредиттердің негізгі көлемдерін игеру бойынша оқыту мерзімдерін сақтау.

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
1-қосымша

Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметін бағалауға арналған өлшемшарттар

№ р/с

Бағыттар және бағалау өлшемшарттары

Баға

Өлшеуіштер

1

Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар

1.1

МЖМБС және үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын орындауды қамтамасыз ететін "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту" мамандығы бойынша білімі бар тәрбиешілердің болуы

uzdik

"Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша педагогтердің үлесі 72 % -дан астам

zhaqsy

"Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша педагогтердің үлесі 65 – 71 %

ortasha

"Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша педагогтердің үлесі 60 – 64 %

1.2

Үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес баланың өмірін қорғауды және денсаулығын нығайтуды қамтамасыз ететін пәндік-кеңістіктік дамытушы орта құру

uzdik

Интернет жылдамдығы 30 Мб/с-тан астам

zhaqsy

Интернет жылдамдығы 10 Мб/с-тан астам

ortasha

Интернет жылдамдығы 4 Мб/с-тан төмен

1.3

Зияткерлік конкурстарға қатысу нәтижелері

uzdik

Тәрбиеленушілер күндізгі немесе қашықтықтан өтетін халықаралық және республикалық зияткерлік конкурстардың жеңімпаздары, жүлдегерлері не қатысушылары болып табылады

zhaqsy

Тәрбиеленушілер қашықтықтан немесе күндізгі облыстық, аймақтық зияткерлік конкурстардың жеңімпаздары, жүлдегерлері немесе республикалық деңгейдегі қатысушылар болып табылады

ortasha

Тәрбиеленушілер қашықтықтан немесе күндізгі қалалық зияткерлік конкурстардың жеңімпаздары, жүлдегерлері немесе облыстық деңгейдегі қатысушылар болып табылады

1.4

Көркемдік, шығармашылық конкурстар мен байқауларға қатысу нәтижелері

uzdik

Тәрбиеленушілер күндізгі немесе сырттай халықаралық немесе республикалық деңгейдегі байқаулар мен шығармашылық, көркемдік конкурстар мен байқаулардың жеңімпаздары, жүлдегерлері не қатысушылары болып табылады

zhaqsy

Тәрбиеленушілер күндізгі және сырттай облыстық немесе аймақтық деңгейдегі шығармашылық, көркемдік конкурстар мен байқаулардың жеңімпаздары, жүлдегерлері не республикалық деңгейдегі қатысушылар болып табылады

ortasha

Тәрбиеленушілер күндізгі және сырттай қалалық немесе аудандық деңгейдегі шығармашылық, көркемдік конкурстар мен байқаулардың жеңімпаздары, жүлдегерлері не не облыстық деңгейдегі қатысушылар болып табылады

2

Тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

2.1

МЖМБС-да және үлгілік оқу бағдарламасында айқындалған әрбір ұйымдастырылған оқу қызметі мен білім беру саласы бойынша жас топтары бойынша игерілуге жататын білім, білік, дағды және құзырет көлемін игеру

uzdik

75 %-дан астам респонденттер тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған

zhaqsy

60 %-дан астам респонденттер тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған

ortasha

50 %-дан астам респонденттер тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
2-қосымша

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған өлшемшарттар

№ р/с

Бағыттар және бағалау өлшемшарттары

Баға

Өлшеуіштер
(толық жиынтықталған білім беру ұйымдары үшін)

Өлшеуіштер
(шағын жиынтықталған білім беру ұйымдары үшін)

1

Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, білім беру мазмұнына қойылатын талаптар

1.1

Бастауыш білім беру деңгейіндегі педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шеберлердің үлесі

uzdik

жалпы білім беретін мектептер үшін 45 %-дан астам,
мектеп-гимназиялар үшін 45 %-дан астам,
мектеп-лицейлер үшін 45 %-дан астам,
гимназиялар үшін 50 %-дан астам

жалпы білім беретін мектептер үшін 35 %-дан астам

zhaqsy

35 – 44 % жалпы білім беретін мектептер үшін,
35 – 44 % мектеп-гимназиялар үшін,
35 – 44 % мектеп-лицейлер үшін,
40 – 49 % гимназиялар үшін

30 – 34 % жалпы білім беретін мектептер үшін

ortasha

25 – 34 % жалпы білім беретін мектептер үшін,
25 – 34 % мектеп-гимназиялар үшін,
25 – 34 % мектеп-лицейлер үшін,
30 – 39 % гимназиялар үшін

25 – 29 % жалпы білім беретін мектептер үшін

1.2

Негізгі орта, жалпы орта білім беру педагогтерінің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шеберлердің үлесі

uzdik

жалпы білім беретін мектептер үшін 55 %-дан астам,
мектеп-гимназиялар үшін 55 %-дан астам,
мектеп-лицейлер үшін 55 %-дан астам,
лицейлер үшін 60 %, оның ішінде жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша 50 %-дан астам,
гимназиялар үшін 60 %-дан астам, оның ішінде қоғамдық-гуманитарлық бағытында 50 %-дан астам,
дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдары үшін 65 %-дан астам, соның ішінде (болған жағдайда) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен конкурстар мен жарыстардың аудандық және/немесе облыстық кезеңдерінің жеңімпаздарын және/немесе соңғы бес жылдағы Республикалық конкурстар мен жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер

жалпы білім беретін мектептер үшін
45 %-дан астам

zhaqsy

45 – 54 % жалпы білім беретін мектептер үшін,
45 – 54 % мектеп-гимназиялар,
45 – 54 % мектеп-лицейлер,
50 – 59 % лицейлер үшін, оның ішінде жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша педагогтер үлесі 40 – 49 %,
50 – 59 % гимназиялар үшін, қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы педагогтер үлесі 40 - 49 %,
55 – 64 % дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдары үшін, оның ішінде соңғы бес жылдағы білім беру саласындағы уәкілетті орган мен бекітілген конкурстар мен жарыстардың аудандық және/немесе облыстық кезеңдерінің жеңімпаздарын және/немесе Республикалық конкурстар мен жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер (болған жағдайда)

40 – 44 % жалпы білім беретін мектептер үшін

ortasha

35 – 44 % жалпы білім беретін мектептер үшін,
35 – 44 % мектеп-гимназиялар,
35 – 44 % мектеп-лицейлер,
40 – 49 % лицейлер үшін, оның ішінде жаратылыстану-математикалық бағыттағы педагогтердің үлесі 30 – 39 %,
40 – 49 % гимназиялар үшін, оның ішінде қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы педагогтердің үлесі 30 - 39 %,
45 – 54 % дарынды адамдарға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдары үшін, оның ішінде білім беру саласындағы уәкілетті орган мен бекітілген соңғы бес жылдағы конкурстар мен жарыстардың аудандық және/немесе облыстық кезеңдерінің жеңімпаздарын және/немесе Республикалық конкурстар мен жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер (болған жағдайда)

35 – 39 % жалпы білім беретін мектептер үшін

1.3

Зияткерлік олимпиадалар мен конкурстарға қатысу нәтижелері

uzdik

Халықаралық немесе республикалық зияткерлік олимпиадалар мен конкурстар жеңімпаздарының, жүлдегерлерінің үлесі:
- мамандaндырылған білім беру ұйымдары үшін 3 % - 5 % жалпы білім алушылар контингентінен;
- жалпы білім беретін мектептер үшін 2 % - 3 % жалпы білім алушылар контингентінен;
- шағын жиынтықталған мектептер үшін 1 % жалпы білім алушылар санынан

zhaqsy

Өңірлік немесе облыстық зияткерлік олимпиадалар мен конкурстар жеңімпаздарының, жүлдегерлерінің үлесі:
- жалпы білім алушылар санынан мамандaндырылған білім беру ұйымдары үшін 12 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан жалпы білім беретін мектептер үшін 10 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан шағын жиынтықталған мектептер үшін 2 %-дан кем емес

ortasha

Қалалық немесе аудандық зияткерлік олимпиадалар мен конкурстардың жеңімпаздарының, жүлдегерлерінің үлесі:
- жалпы білім алушылар санынан мамандaндырылған білім беру ұйымдары үшін 15 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан жалпы білім беретін мектептер үшін 12 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан шағын жиынтықталған мектептер үшін 1 %-дан кем емес

1.4

Спорттық, шығармашылық және мәдени конкурстарға, жарыстарға, фестивальдер мен байқауларға қатысу нәтижелері

uzdik

Халықаралық немесе республикалық спорттық, мәдени, шығармашылық іс-шаралардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің, лауреаттары мен дипломанттарының үлесі:
- жалпы білім алушылар санынан мамандaндырылған білім беру ұйымдары үшін 5 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан жалпы білім беретін мектептер үшін 3 % -дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан шағын жиынтықталған мектептер үшін 1 % -дан кем емес

zhaqsy

Өңірлік немесе облыстық спорттық, мәдени, шығармашылық іс-шаралардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің, лауреаттары мен дипломанттарының үлесі:
- жалпы білім алушылар санынан мамандaндырылған білім беру ұйымдары үшін 10 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан жалпы білім беретін мектептер үшін 7 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан шағын жиынтықталған мектептер үшін 5 %-дан кем емес

ortasha

Қалалық немесе аудандық спорттық, мәдени, шығармашылық іс-шаралардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің, лауреаттары мен дипломанттарының үлесі:
- жалпы білім алушылар санынан мамандaндырылған білім беру ұйымдары үшін 15 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан жалпы білім беретін мектептер үшін 13 %-дан кем емес;
- жалпы білім алушылар санынан шағын жиынтықталған мектептер үшін 10 %-дан кем емес

1.5

Интернет желісіне қосылу

uzdik

Жылдамдығы 30 Мб/с асатын Интернет

Жылдамдығы 10 Мб/с асатын Интернет

zhaqsy

Жылдамдығы 10 Мб/с асатын Интернет

Жылдамдығы 4 Мб/с асатын Интернет

ortasha

Жылдамдығы 4 Мб/с асатын Интернет

Интернет. Жылдамдығы 4 Мб/с-тан кем

2.

Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

2.1

Оқыту нәтижелері (білім, білік және дағды сапасын бағалау)

uzdik

білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі 70%-дан асады

zhaqsy

білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі 60 %-дан асады

ortasha

білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі 50 %-дан асады

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшем шарттарына
3-қосымша

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған өлшемшарттар

№ р/с

Бағыттар және бағалау өлшемшарттары

Баға

Өлшеуіштер

1

Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұнына қойылатын талаптар

1.1

дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі

uzdik

80 %-дан астам

zhaqsy

75 – 79 %

ortasha

70 – 74 %

1.2

медициналық білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін, мамандығы бойынша педагогтердің жалпы санынан қолданбалы бакалавриат (бакалавриат), магистратура деңгейі бар мейірбикелер қатарындағы педагогтер (оқытушылар) үлесі

uzdik

20 %-дан астам

zhaqsy

14 – 19 %

ortasha

10 – 13 %

1.3

дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын өнер және мәдениет саласында білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін педагогтердің үлесі

uzdik

60 %-дан астам

zhaqsy

55 – 59 %

ortasha

50 – 54 %

1.4

лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер және (немесе) магистрлердің үлесі (техникалық және кәсіптік білім беру үшін)

uzdik

40 %-дан астам

zhaqsy

35 – 39 %

ortasha

30 – 34 %

1.5

лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер және (немесе) магистрлердің үлесі (орта білімнен кейінгі білім беру үшін)

uzdik

50 %-дан астам

zhaqsy

45-49 %

ortasha

40 – 44 %

1.6

мамандықтың даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер (мамандық бойынша педагогтердің) санынан ұйымдарда және/немесе өндірісте соңғы 3 жылда көлемі кемінде 72 сағат тағылымдамадан өткен лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын арнайы пәндер педагогтері мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі

uzdik

16 – 20 %

zhaqsy

13 – 15 %

ortasha

10 – 12 %

1.7

магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі бар педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі

uzdik

16 – 20 %

zhaqsy

13 – 15 %

ortasha

10 – 12 %

1.8

студенттердің тұруы үшін жағдайлар жасау, жеке не шаруашылық жүргізу, немесе жедел басқару, немесе сенімгерлік басқару құқығымен, немесе жатақханалардың, және/немесе хостелдердің және/немесе қонақ үйдің тұруын қамтамасыз ететін толық оқу кезеңіне жалға алу құқығымен тиесілі болуы

uzdik

40 – 45 %

zhaqsy

35 – 39 %

ortasha

30 – 34 %

1.9

білім беру ұйымдары түлектерінің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы және жұмыспен қамтылуы туралы мәліметтер, бұл ретте мамандық бойынша бітіру жылы ішінде бітірушілердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандардың және жұмыспен қамтылғандардың үлесі

uzdik

80 – 85 %

zhaqsy

75 – 79 %

ortasha

70 – 74 %

1.10

Интернет желісіне қосылу

uzdik

Жылдамдығы 30 Мб/с асатын Интернет

zhaqsy

Жылдамдығы 16 Мб/с асатын Интернет

ortasha

Жылдамдығы 10 Мб/с асатын Интернет

2.

Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

2.1

Базалық және кәсіби модульдерді меңгеру

uzdik

білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі 70 %-дан асады

zhaqsy

білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі 60 %-дан асады

ortasha

білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі 50 %-дан асады

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
4-қосымша

Бағалау қорытындысы _____________________________ (білім беру ұйымының атауы)

№ р/с

Бағыттар

Бағалау өлшемшарттары

Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына 19-ші немесе 20-ші немесе 21-қосымшаларға сәйкес өлшеуіштің мазмұны

Тиісті білім беру ұйымының өлшеуіштің бағалаудың мазмұны

1

2

3

4

5      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
5-қосымша

Бағалау парағы ____________________________ (білім беру ұйымының атауы)

№ р/с

Бағыттар мен бағалау өлшемшарттарының атауы

Баға

12
Қорытынды баға:


      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
6-қосымша

Мектепалды жастағы балалардың ата-аналарына арналған сауалнама (бес жастан бастап)

      Құрметті ата-аналар! Комиссия білім беру ұйымына бағалау жүргізеді. Біз Сіздің балаңыздың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес жас топтары бойынша меңгерілуі тиіс білім, білік, дағды көлемін табысты игеруіне мүдделіміз. Сіздің жауабыңыз бізге тәрбиеленушілердің жетістіктеріне объективті мониторинг жүргізуге және мектепке дейінгі ұйымдар ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын жақсартуға көмектеседі.

      Сондықтан Сізден сауалнаманы жеке толтыруыңызды сұраймыз. Ынтымақтастық үшін рахмет!

      Ата-ананың немесе заңды өкілінің Т.А.Ә _____________________________________________

      Телефон нөмірі __________________________________________________________________

      Тәрбиеленуші тобының атауы ______________________________________________________

      Тәрбиеленушінің Т.А.Ж. __________________________________________________________

Р/с№

Дағдылар тізбесі

Дағдылар мазмұны

Толы ғымен келіс пеймін

Келіспей мін

Жауап беруге қина ламын

Келі семін

Толы ғымен келісемін

-2

-1

0

+1

+2

Денсаулық сақтау дағдылары

1

Мәдени-гигиеналық дағдылар

Гигиеналық шынықтыру шараларын өздігінен орындайды


2

Дене шынықтыру

Негізгі қимыл түрлерін орындау кезінде шығармашылық танытады


3

Дербес қимыл белсенділігі

Командада қимылды ойындарды ұйымдастыру дағдыларын игерген


4

Дербес қимыл белсенділігі

Қимыл белсенділігіне қарапайым өзіндік бақылауы қалыптасқан


5

Салауатты өмір салты

Қауіпсіздік қағидаларын саналы түрде орындайды


6

Салауатты өмір салты

Шынықтыру шараларының маңыздылығы мен қажеттілігін түсінеді


7

Салауатты өмір салты

Күн тәртібін сақтайды


Коммуникативтік-тілдік дағдылар

8

Қарым-қатынас мәдениеті

Қоғамдық орындардағы тәртіп ережелерін біледі және оларды сақтайды


9

Қарым-қатынас мәдениеті

Қарым-қатынастың қарапайым ережелерін, сөйлеу этикетін меңгерген


10

Тілдің грамматикалық құрылымы

Сөйлемдерді дұрыс құрастыра алады


11

Тілдің грамматикалық құрылымы

Грамматикалық дұрыс сөйлеуге тырысады


12

Сөйлеудің дыбыстық мәдениеті

Дұрыс, мәнерлі сөйлей алады


13

Сөйлеудің дыбыстық мәдениеті

Интонациялық мәнерлеудің түрлі тәсілдерін қолданады


14

Сөздік қор

Сөйлеуде антоним, синоним сөздерді қолдана отырып, тілдегі сөздің көп мағыналылығын түсінеді


15

Байланыстырып сөйлеу

Әртүрлі сөз таптарын, эпитеттер мен салыстыруларды қолдана отырып, монолог құра алады


16

Шығармашылық, тілдік қызметтер

Оқиғаларды құрастыра алады, астарлы және ауыспалы мағыналы сөздерді түсінеді және қолданады. Өлең жолдарының ұйқасы мен сөздік ойынға қызығушылық танытады


17

Шығармаларды қабылдауы

Кітапқа қызығушылық танытады, өлеңдерді жатқа мәнерлеп оқи алады


18

Сауат ашу негіздері

Үш дыбыстан тұратын сөздерге дыбыстық талдау жасай алады және буындарды ажыратады


19

Сауат ашу негіздері

Жазудың қарапайым дағдыларын: қарындаш, қалам ұстауды, сызықтар сызуды, сурет салуды, бастыруды меңгерген


20

Сауат ашу негіздері

Қағаздың, кітаптың бетінде бағдарлай біледі


Танымдық дағдылар

21

Заттардың қасиеттерін бағдарлау

Заттарды қарастыра алады, олардың қасиеттері мен белгілерін анықтай алады


22

Қоршаған ортаны тану

Танымдық міндеттерді жүйелей, топтастыра және көрнекі-қимылдық және көрнекі-бейнелі жоспарда шеше алады


23

Қоршаған ортаны тану

Ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу қабілетін меңгерген


24

Құрастыру дағдылары

Құрастырудың бірнеше және қарапайым жинақтау тәсілдерін меңгерген және түрлі нәтиже алу үшін бір және бірнеше тәсілдерді қолданады


25

Экологиялық мәдениет негіздері

Қоршаған әлемнің алуан түрлілігін түсінеді


26

Экологиялық мәдениет негіздері

Өсімдіктердің белгілері мен қасиеттерін, олардың тіршілік ортасын біледі


27

Экологиялық мәдениет негіздері

Табиғат бұрышын мекендеушілерге күтім жасай алады


28

Қарапайым математикалық ұғымдар

Геометриялық пішіндердің құрылымдық сипаттамаларын, тура және кері реттегі сандық қатынасты біледі


29

Ізденіс және эксперименттік әрекет

Ретімен және нәтижелі эксперимент жасай алады, Қарапайым себеп-салдарлық байланыс орната алады


30

Ақпаратпен жұмыс

Жаңа ақпаратты қызығушылық танытқандарға қалай ұсынуды түсінеді және біледі


Шығармашылық дағдылар

31

Музыкалық әрекет

Балалардың музыкалық аспаптарында ойнаудың қарапайым дағдыларын меңгерген


32

Музыкалық әрекет

Халық әндерін, билерін орындайды


33

Музыкалық әрекет

Әнді ойдан шығарып айту қабілетін меңгерген


34

Өнімді әрекет

Бейненің сипатына тән бейнелеудің техникалық тәсілдері мен құралдарын өз бетінше таңдай алады


35

Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау

Халық өнеріне және сәндік өнерге, дизайнға қызығушылық білдіреді, жұмыс тәсілдерін таңдайды және негіздейді, материалдарды жұмыс үшін тиімді қолдана алады


36

Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау

Табиғаттың әсемдігіне, киімге және бөлменің жинақылығына эмоционалды түрде мән береді


Әлеуметтік дағдылар

37

Мәдени мінез-құлық дағдылары

Қажетті жағдайларда көмек сұрай алады, басқа адамдардың тілектеріне құрметпен қарайды


38

Мәдени мінез-құлық дағдылары

Мінез-құлық нормаларын біледі


39

Ересектермен және құрдастарымен өзара әрекет

Ересектермен және құрдастарымен бірге еңбек ете алады, ортақ мақсат қояды және оның нәтижесін талқылай алады, ересектермен бірлескен қызметке қосылады


40

Адамгершілік нормалары туралы түсінік

Отбасылық құндылықтарды сақтайды


41

Адамгершілік нормалары туралы түсінік

Өзінің кіші Отанына, туған елінің мәдениетіне сүйіспеншілік және құрмет танытады


      1. Осы сауалнаманың өз қолыңызбен толтырылғанын растайсыз ба?      _______      _______

      иә            жоқ

      2. Сауалнаманы толтыру кезінде сізге білім беру ұйымының өкілдері тарапынан қысым болды ма?

      __________      ______

      иә      жоқ

      20___жыл "_____" ____________________ ____________(қолы)

  Білім беру ұйымдарын
бағалау өлшемшарттарына
7-қосымша

Ересек жастағы балалардың ата-аналарына арналған сауалнама (төрт жастан бастап)

      Құрметті ата-аналар! Комиссия білім беру ұйымына бағалау жүргізеді. Біз Сіздің балаңыздың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес жас топтары бойынша меңгерілуі тиіс білім, білік, дағды көлемін табысты игеруіне мүдделіміз. Сіздің жауабыңыз бізге тәрбиеленушілердің жетістіктеріне объективті мониторинг жүргізуге және мектепке дейінгі ұйымдар ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын жақсартуға көмектеседі.

      Сондықтан Сізден сауалнаманы жеке толтыруыңызды сұраймыз. Ынтымақтастық үшін рахмет!

      Ата-ананың немесе заңды өкілінің Т.А.Ә _____________________________________________

      Телефон нөмірі __________________________________________________________________

      Тәрбиеленуші тобының атауы ______________________________________________________

      Тәрбиеленушінің Т.А.Ә. ___________________________________________________________

Р/с№

Дағдылар тізбесі

Дағдылар мазмұны

Толы ғымен келіс пеймін

Келіспей мін

Жауап беруге қина ламын

Келісемін

Толы ғымен келісемін

-2

-1

0

+1

+2

Денсаулық сақтау дағдылары

1

Мәдени-гигиеналық дағдылар

Гигиеналық шараларды орындау ретін біледі


2

Дене шынықтыру

Өмірлік маңызы бар қимылдарды өздігінен орындай алады


3

Дербес қимыл белсенділігі

Түрлі ойындарды, оның ішінде ұлттық ойындарды ойнай алады, ойын ережелерін сақтайды


4

Салауатты өмір салты

Салауатты өмір салтының қарапайым ережелерін біледі және сақтайды


5

Салауатты өмір салты

Өсімдіктерге, жануарларға, жәндіктерге күтім жасай алады


Коммуникативтік-тілдік дағдылар

6

Қарым-қатынас мәдениеті

Ересектермен, балалармен қарым-қатынасқа түсе алады және олардың өтініштерін орындайды


7

Тілдің грамматикалық құрылымы

Ересектердің сұрақ қоюы арқылы салалас және сабақтас құрмалас сөйлемдерді келісіп құрастыра алады


8

Сөйлеудің дыбыстық мәдениеті

Ана тілінің барлық дыбыстарын дұрыс айтады


9

Сөздік қор

Жағдайды көрмей-ақ сөздерді қолданып, сөйлеуде етістіктерді белсенді қолдана алады


10

Байланыстырып сөйлеу

Тілдесудің негізгі формасын, диалогтік сөйлеуді меңгерген


11

Байланыстырып сөйлеу

2-3 сөйлеммен өз ойын жеткізе алады


12

Шығармашылықпен тілдік қызмет

Таныс ертегілерді айтады, ойыншықтар туралы шағын әңгімелер құрастырады


13

Шығармаларды қабылдауы

Өзіне ұнайтын бірнеше шығармаларды атай алады, әдеби кейіпкерлерді ойында қолданады


Танымдық дағдылар

14

Заттардың қасиеттерін бағдарлау

Заттарға тән ерекшеліктерді және белгілерді иісі, дәмі, дыбысы негізінде қабылдайды


15

Қоршаған ортаны тану

Тірі және өлі табиғат пен қоғамдық өмірдегі қарапайым себеп-салдарлық байланыстарды түсінеді


16

Құрастыру дағдылары

Құрылыс материалдарын өз бетінше таңдайды, өзі құрастыруға тырысады


17

Құрастыру дағдылары

Командада жұмыс істеуді біледі


18

Экологиялық мәдениет негіздері

Табиғатта өзін-өзі ұстаудың кейбір нормаларын меңгереді


19

Қарапайым математикалық ұғымдар

Уақыт туралы (тәулік бөліктері: таңертең, күндіз, түн; күндер: бүгін, кеше, ертең), жылдам, баяу түсініктерін біледі


20

Ізденіс және эксперименттік әрекет

Мақсатты түрде жаңа материалдармен эксперимент, үлгі жасай алады және заттар арасындағы жалпы белгілерді ажырата біледі


21

Ақпаратпен жұмыс

Жаңа ақпарат алу қажеттігін түсінеді


Шығармашылық дағдылар

22

Музыкалық әрекет

Дауыс тембрін ажыратады, әнді созып айтады, сөздерді анық айтады; музыкалық-ырғақты би қимылдарын орындайды


23

Музыкалық әрекет

Отандық композиторлардың шығармаларын тыңдайды және қабылдайды


24

Өнімді әрекет

Бейнелеу өнерінің түрлері туралы ұғымдары бар (кескіндеме, мүсіндеу, халық өнері)


25

Өнімді әрекет

Ата-бабалардың тұрған үйлерін, тұрмыстық заттарды, ұлттық киімнің бөліктерін атайды


26

Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау

Геометриялық пішіндерді және өсімдік элементтерін халық өнері шығармаларының желісі бойынша біркелкі орналастырады. Түрлі заттарды дайындаудың қарапайым дағдыларын игереді


Әлеуметтік дағдылар

27

Мәдени мінез-құлық дағдылары

Айналадағы және жақын адамдарға қамқорлық көрсетеді


28

Ересектермен және құрдастарымен өзара әрекет

Ересектермен бірге еңбек әрекеттерін орындайды, командада әрекет ете алады


29

Ересектермен және құрдастарымен өзара әрекет

Құрдастарының арасында өзінің орнын, өзінің "Мен" екенін сезінеді


30

Ересектермен және құрдастарымен өзара әрекет

Ересектермен және құрбы-құрдастарымен қарым-қатынас жасағанда адамгершілік нормалары мен ережелерін сақтайды


31

Адамгершілік нормалары туралы түсінік

Қазақстан халқының салт-дәстүрлері туралы түсінігі бар


      1. Осы сауалнаманың өз қолыңызбен толтырылғанын растайсыз ба?      _______      _______

      иә            жоқ

      2. Сауалнаманы толтыру кезінде сізге білім беру ұйымының өкілдері тарапынан қысым болды ма?

      ______      _______

      иә            жоқ

      20___жыл "_____" _________________ _________ (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
8-қосымша

Балалардың біліктері мен дағдыларының тізбесі

Р/с№

Дағ
ды
лар тізбе
сі

Бөбек жасы (1-3 жас)

Мектепке дейінгі жас (3-6 жас)

Ерте жас (1 жастан бастап)

Кіші жас (2 жастан
бастап)

Орта жас (3 жастан бастап)

Ересек жас (4 жастан бастап)

Мектепалды жасы (5 жастан бастап)

Барлығы игерген
%

Топтар саны/
балалардың саны*

Дағды
ларды игерген балалар саны %*

Топтар саны/
балалардың саны*

Дағды
ларды игерген балалар саны %*

Топтар саны/
балалардың саны*

Дағды
ларды игерген балалар саны %*

Топтар саны/
балалардың саны*

Дағды
ларды игерген балалар саны %*

Топтар саны/
балалардың саны*

Дағды
ларды игерген балалар саны %*

Барлы ғы топтар саны/
балалардың саны*

Барлығы дағды
ларды игерген балалар саны %*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      Ескертпе *

      Кестеде 3, 5, 7, 9, 11, 13-бағандар бөлшекпен көрсетіледі: алымда – топтар саны, бөлгіште – балалар саны.

      Кестеде 4, 6, 8, 10, 12, 14-бағандар бөлшекпен көрсетіледі: алымда – іскерліктер мен дағдыларды меңгерген балалар саны, бөлгіште – іскерліктер мен дағдыларды игеру пайызы.

      Қосымша оқу жылы бойынша толтырылады.

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
9-қосымша

Тәрбиеленушілер контингентінің құрылымы

Р/с№

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған күні, айы, жылы

Топтың атауы

Жас кезеңдері

Жас топтары

1

2

3

4

5

6      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      Ескертпе *

      Кестедегі 5-бағанда бөбек жасы немесе мектепке дейінгі жас көрсетіледі. Мысалы, орта жас.

      Кестедегі 6-бағанда топтың жасы көрсетіледі. Мысалы, 3 жастан 4 жасқа дейін.

      Қосымша оқу жылы бойынша толтырылады.

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
10-қосымша

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер __________________________________________________ (білім беру ұйымының атауы) (______ жағдай бойынша)

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Туған жылы мен жері

Жоғары және/немесе техникалық және кәсіптік, және/немесе орта білімнен кейінгі білімі, қайта даярлаудан өткен туралы мәлімет, мамандығы, диплом бойынша біліктілігі, бітірген жылы, бейіні бойынша соңғы 3 жылда кемінде 72 сағат көлемінде ұйымдарда және/немесе өндірісте тағылымдамадан өтуі (өнірістің, ұйымның атауы, оқу мерзімі)

Негізгі жұмыс орны (ұйым ның мекен жайы)

Оқытылатын пәндер бейіні бойынша практикалық жұмыс туралы мәлімет,
жұмыс өтілі

Сотталмағандығы (сотталғандығы) туралы мәлімет*

Санаты, берілген күні, санат берілгені туралы бұйрықтың нөмірі* педагог - сарапшылар, педагог-зерттеушілер, педагог -шеберлер туралы мәлімет. Конкурстар мен жарыстардың жеңімпаздарын дайындаған педагогтер туралы мәліметтер

Медициналық тексеруден өткені туралы мәлімет (санитарлық кітаптың болуы) *

Магистр дәрежесі туралы мәлімет (мамандығы, берілген жылы) *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      кестенің жалғасы

"Философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" академиялық дәрежесі туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

"Философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" дәрежесі туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

"Ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми дәрежесі туралы мәлімет, мамандығы,берілген жылы

"Қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағы туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттарымен және құрметті атақтары, "Еңбек сiңiрген жаттықтырушы" спорттық атақтары немесе жоғары мен бірінші дәрігерлік санаты туралы мәлімет, берілген жылы

Тану туралы куәліктің болуы туралы мәлімет

Оқытатын пәні

11

12

13

14

15

16

17
      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      Ескертпе* бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін.

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
11-қосымша

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер ____________________________________________________ (білім беру ұйымының атауы) (_________ жағдай бойынша)

Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекен жайы

Медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәлімет (нөмірі)

Ескертпе

1

2

3
      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      * Лицензияның мәртебесі "Е-лицензиялау" МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

      * Біліктілік талаптардағы денсаулық сақтау ұйымдарымен медициналық қызмет көрсету туралы шарттың болуы тек шағын жинақты мектептерге қолданылады.

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
12-қосымша

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер ____________________________________________________ (білім беру ұйымының атауы) (________ жағдай бойынша)

Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Тамақтандыру объектісінің атауы (асхана, буфет, дәмхана)

Тамақтандыру объектісінің санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы (күні және нөмірі)

Ескертпе (тамақтандыру объектісін жалға берген жағдайда жалға алушылар туралы мәліметтерді көрсету)

1

2

3

4

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
13-қосымша

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер __________________________________________________ (білім беру ұйымының атауы) (_______ жағдай бойынша)

Құрылыстың типі (типтік жоба, ыңғайластырылған, өзге) білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Материалдық-қаржылық активтердің болуы (меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару құқығына тиесілі), материалдық активтерді жалға алу туралы мәлімет

Меншік үй-жайлардың түрі (кабинеттер, дәрісхана аудиториялары, практикалық сабақтарға арналған үй-жайлар, нақты мамандықтар, кәсіптер бойынша зертханалар мен шеберханалар, мәжіліс және спорт залдары), әлеуметтік-тұрмыстық (өткізу пункттерінің, санитариялық тораптардың болуы (унитаздар, қол жуғыштар), білім беру ұйымының үй-жайларында және іргелес жатқан аумақтарында бейнебақылаудың болуы, ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін жағдайлардың болуы (кіру жолдары, ақпараттық-навигациялық қолдау құралдары, баспалдақтарды пандустармен немесе көтеру құрылғыларымен және баспалдақтар мен пандустарды тұтқалармен жабдықтау, есіктер мен баспалдақтарды контрасты бояумен бояу), тұру үшін жағдай жасау.

Жалпы алаңы (м2)

1

2

3

4

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
14-қосымша

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер

Жалпы және пайдалы алаңының ауданы (м2) көрсетілген ғимараттың (құрылыс тың) нақты мекен жайы

Жарақтандырылуы туралы мәліметтерАтауы мен ауданы көрсетілген аудиториялар, пән кабинет тері*

Оқу-өндірістік шеберха налар, оқу-тәжірибелік учаскелер, оқушаруашылықтары, оқу полигон дары*

Атауы көрсетілген зертханалар* (м2)

Түрі көрсетілген оқу және оқу-зертхана жабдықтарының, техникалық оқу құралдарының тізбесі

Мәжіліс залы, спорт залы (м2)

Компьютерлік сыныптар, компьютерлер, жабдықтар, жиһаз, жеке пайдалануға арналған шкафтар, бейне камералар

кітап хана

"Клиникаға дейінгі симуляциялық кабинеттер" медицина лық бағыты бойынша кадрлар даярлау үшін*

Контингент туралы өзекті дерекқорлары бар білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесі, edu. kz аймағында үшінші деңгейдегі домендік атау

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      Ескертпе* техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін сұратылып отырған мамандық және/немесе біліктілік бойынша, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін сұратылып отырған бағыт бойынша ақпарат ұсынылады.

      *Компьютерлік сыныптардың болуы туралы біліктілік талаптары шағын жинақты мектептерге қолданылмайды.

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
15-қосымша

Білім алушылар контингентінің құрылымы.

Р/с№

Контингент құрылымы

Бастауыш мектеп

Негізгі мектеп

Орта мектеп

Мектеп бойынша барлығы

1

Білім алушылар саны

2

Жалпы сыныптар саны/ білім алушылар саны


-жалпы білім беретін


-жоғары деңгейдегі (гимназиялық, лицейлік, академиялық және басқа)


-түзеу

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      Ескертпе. Кестеде бөлшек көрсетіледі: алымда – тиісті сыныптардың саны, бөлгіште – тиісті сыныптың орташа толымдылығы.

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
16-қосымша

Бітіруші сыныптардың тестілеу нәтижелері (кесінділері)

Р/с №

Cыныбы

Тізім бойынша журналдағы оқушылар саны

Нақты қатысқан оқушылар саны

Бағалар саны
"5"

Бағалар саны
"4"

Бағалар саны
"3"

Бағалар саны
"2"

Орташа балл

Оң бағалар %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
17-қосымша

Оқу, көркем және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер ________________________________________________________________ (Білім беру ұйымының атауы) (______________ Жағдай бойынша)

Р/с №

Оқу пәні, кәсіп бойынша, даярланатын мамандық біліктілігі бойынша, кадрларды даярлау бағыты бойынша оқу пәні, қызмет түрі, тәрбиелеу және оқыту бағдарламасының бөлімі

Пәнді оқитын білім алушылардың саны (болжамды жинақталуы)

Оқу әдебиеті (атауы, басылып шыққан жылы, авторлары)

Оқу-әдістемелік, көркем, ғылыми әдебиеттер (атауы, басылып шыққан жылы, авторлары)*

Саны кемінде 1 дана

1

2

3

4

5

6Барлығы:

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      Ескертпе:* техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін толтырылады.

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
18-қосымша

Оқытылатын пәннің бейініне сәйкес соңғы бес жылда кадрлардың біліктілік арттырудан және қайта даярлаудан өткені туралы мәліметтер

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тақырыптың атауы

Оқыған орны мен кезеңі

Оқыған ұйымның атауы

Сағаттар саны және жұмыс өтілі

Аяқталу нысаны

1

2

3

4

5

6

7
      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
19-қосымша

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттердің болуы туралы мәліметтер _________________________________________________________ (Білім беру ұйымының атауы) (______________ Жағдай бойынша)

Р/с №

Кәсіп бойынша, кадрларды даярлау бағыты бойынша, даярланатын мамандық біліктілігі бойынша оқу пәні

Атауы, жасалған жылы

Авторлары

Халықаралық, ұлттық дерекқорларға жазылу туралы мәлімет

1

2

3

4      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
20-қосымша

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқулығы немесе оқу құралы көрсетілген тиісті кадрларды даярлау бағыты бойынша ғылыми жетекшілікті жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметтер

Р/с №

Ғылыми жетекшінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Білімі туралы ақпарат ("ғылым кандидаты" және/немесе "ғылым докторы", ғылыми дәрежесінің және/немесе "бейіні бойынша доктор" және/немесе "философия докторы (РhD)" дәрежесінің болуы туралы мәліметтер, резидентураны бітіргені туралы мәліметтер)

Жұмыс өтілі (ғылыми-педагогикалық, клиникалық)

Жарияланымдар тізбесі

Оқулықтың не оқу құралының атауы

отандық мерзімді басылымдарда

шетелдік мерзімді басылымдарда

халықаралық конференция еңбектерінде

1

2

3

4

5

6

7

8

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
21-қосымша

Күндізгі, кешкі, сырттай бөлімдер, экстернат бойынша оқу жылына арналған оқыту нысандары мен тілдері бойынша оқушылар контингенті туралы мәліметтер (бөлгішінде білім алушыларды мемлекеттік тілде көрсету)

Р/с №

Шифр, мамандықтың атауы (біліктілігі)

Білім алушылар контингенті (адам)

жалпы

Курстар бойынша
күндізгі__________
(кешкі, сырттай) ___________ бөлім

Дайындықтың басталуы

Лицензияны беру күні

барлығы

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
22-қосымша

Бітіруші курс білім алушыларының тестілеу нәтижелері

Р/с №

Курс, кәсіп, мамандық

Тізім бойынша журналдағы оқушылар саны

Нақты қатысқан оқушылар саны

Бағаларсаны "5" (А, А +)

Бағаларсаны "4" (В+, В, В-, С+)

Бағаларсаны "3" (С, С-, D+. D)

Бағаларсаны "2" (F)

Орташа балл

Оң бағалар %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
23-қосымша

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер *

Ғылыми-зерттеу институтының, клиникалық базасының, ғылыми зертханасының, техникалық паркінің, бизнес-инкубаторының болуы (қажеттісін таңдау)

Орналасқан мекен жайы

Меншік құқығында немесе шарт негізінде

Ескертпе (базаның қызметі туралы қысқаша ақпарат)

1

2

3

4

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      Ескертпе: * ақпарат кадрларды даярлау бағытының бөлінісінде беріледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады