Аудиторлық кәсіби ұйымды, бухгалтерлердiң кәсiби ұйымын, бухгалтерлердi кәсiби сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу туралы куәліктердің нысандарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 1341 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 10 қаңтарда № 26414 болып тіркелді

      "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағына және "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес кәсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу туралы күәліктің нысаны;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес бухгалтерлердің кәсіби ұйымын аккредиттеу туралы куәліктің нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес бухгалтерлерді кәсіби сертификаттауға арналған ұйымның аккредиттеу туралы куәлігінің нысаны.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бухгалтерлік есеп әдістемесі, аудит және бағалау бөлімі:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен сон қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1341 Бұйрығына
1 қосымша
  Нысан

Куәлік нөмірі
_____________

Берілген күні______________________________
Заңды тұлғаның атауы______________________
Заңды тұлғаның мекенжайы _________________

Аудиторлық кәсіби ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

      Куәлік шектеусіз мерзімге беріледі және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

      Куәлікті берген орган_____________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (уәкілетті органның толық атауы)

      Негіздеме: 20 ___ жылғы "____" _____________№____ бұйрық

      Басшы (уәкілетті тұлға)____________________________________

      Тегі, Аты, Әкесінің аты (оның болған кезінде) (қол қоюшының)_________

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1341 Бұйрығына
2 қосымша
  Нысан

Куәлік нөмірі
______________

Берілген күні_______________________________
Заңды тұлғаның атауы______________________
Заңды тұлғаның мекенжайы __________________

Аудиторлық кәсіби ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

      Куәлік шектеусіз мерзімге беріледі және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

      Куәлікті берген орган_____________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (уәкілетті органның толық атауы)

      Негіздеме: 20 ___ жылғы "____" _____________№____ бұйрық

      Басшы (уәкілетті тұлға)_____________________________________

      Тегі, Аты, Әкесінің аты (оның болған кезінде) (қол қоюшының)______

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1341 бұйрығына
3 қосымша
  Нысан

Куәлік нөмірі
______________

Берілген күні_______________________________
Заңды тұлғаның атауы______________________
Заңды тұлғаның мекенжайы __________________

Аудиторлық кәсіби ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

      Куәлік шектеусіз мерзімге беріледі және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

      Куәлікті берген орган_____________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (уәкілетті органның толық атауы)

      Негіздеме: 20 ___ жылғы "____" _____________№____ бұйрық

      Басшы (уәкілетті тұлға)_____________________________________

      Тегі, Аты, Әкесінің аты (оның болған кезінде) (қол қоюшының)________

Об утверждении форм свидетельств об аккредитации профессиональной аудиторской организации, профессиональной организации бухгалтеров, организации по профессиональной сертификации бухгалтеров

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2021 года № 1341. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 января 2022 года № 26414

      В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" и подпунктом 1 статьи 1 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1) форму свидетельства об аккредитации профессиональной аудиторской организации согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму свидетельства об аккредитации профессиональной организации бухгалтеров согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) форму свидетельства об аккредитации организации по профессиональной сертификации бухгалтеров согласно приложению 3 к настоящему приказу.

      2. Департаменту методологии бухгалтерского учета, аудита и оценки Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр финансов
Республики Казахстан
Е. Жамаубаев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

  Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 декабря 2021 года № 1341
  Форма

Номер свидетельства
__________________

Дата выдачи_____________________________
Наименование юридического лица__________
Адрес юридического лица________________

Свидетельство об аккредитации профессиональной аудиторской организации

      Свидетельство выдается без ограничения срока и действует на всей территории
Республики Казахстан.
Орган, выдавший свидетельство:________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа)
Основание: приказ от "___" ___________ 20___ года № ____
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) (подписывающего) ______________

  Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 декабря 2021 года № 1341
  Форма

Номер свидетельства
_____________________

Дата выдачи _____________________________
Наименование юридического лица __________
Адрес юридического лица _________________

Свидетельство об аккредитации профессиональной организации бухгалтеров

      Свидетельство выдается сроком на 5 лет и действует на всей территории Республики Казахстан.
Орган, выдавший свидетельство: _______________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа)
Основание: приказ от "___" ___________ 20___ года № ____
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) (подписывающего)

  Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 декабря 2021 года № 1341
  Форма

Номер свидетельства
_____________________

Дата выдачи _____________________________
Наименование юридического лица __________
Адрес юридического лица _________________

Свидетельство об аккредитации организации по профессиональной сертификации бухгалтеров

      Свидетельство выдается сроком на 3 года и действует на всей территории Республики Казахстан.
Орган, выдавший свидетельство: ________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа)
Основание: приказ от "___" ___________ 20___ года № ____
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) (подписывающего) _______________