"Махамбет ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы" Махамбет аудандық әкімдігінің 2020 жылғы 6 ақпандағы № 14 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Атырау облысы Махамбет ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 17 ақпандағы № 21 қаулысы. Атырау облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 22 ақпанда № 4890 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31, 37-баптарына, "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы, мемлекеттік басқару жүйесін, бюджетаралық қатынастарды жетілдіру, кредиттеу және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Заңына, "Құқықтық актілер туралы" "Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 27-бабына сәйкес, Махамбет аудандық әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Махамбет аудандық әкімдігінің 2020 жылғы 6 ақпандағы № 14 "Махамбет ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4586 болып тіркелген, 2020 жылдың 14 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.
      Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары С. Аманшиеваға жүктелсін.

      3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған құқықтық қатынастарға таратылады.

      Аудан әкімі Р. Джанглишов

О признании утратившим силу постановления акимата Махамбетского района от 6 февраля 2020 года № 14 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы по Махамбетскому району"

Постановление акимата Махамбетского района Атырауской области от 17 февраля 2021 года № 21. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 22 февраля 2021 года № 4890

      В соответствии со статьями 31, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования", статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат Махамбетского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившим силу постановление акимата Махамбетского района от 6 февраля 2020 года № 14 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы по Махамбетскому району" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4586, опубликованное 14 февраля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Аманшиеву С.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

      Аким района Р. Джанглишов