"Генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салуға арналған аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 30 сәуірдегі № 161 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2022 жылғы 24 маусымдағы № 222 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 24 маусымда № 28594 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салуға арналған аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2021 жылғы 30 сәуірдегі № 161 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22727 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салуға арналған аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларында:

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

      1) банк кепілдігі – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 21 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14915 болып тіркелген) Банк кепілдіктері мен кепілгерлігін беру қағидаларына сәйкес ресімделген және банктің клиентке (борышкер тұлғаға) оның өтініші негізінде үшінші тұлғаның (кредитор тұлғаның) пайдасына берілетін жазбаша құжат, осы құжат негізінде онда көрсетілген шарттарға сәйкес банк шекті соманы үшінші тұлғаға (кредитор тұлғаға) төлеуге міндеттенеді;

      2) бенефициар – пайдасына төлем және (немесе) ақша аудару жүзеге асырылатын тұлға;

      3) борышкер тұлға – эмитент банкке бенефициар пайдасына банк кепілдігі немесе резервтік аккредитивті шығаруға тапсырма беретін заңды тұлға;

      4) бір жақты аукцион – жеңімпазды және жеңімпазға үміткерді, жеңімпаз сатып алу шартын жасасудан бас тартқан жағдайда, аукцион затын сатып алу үшін аукционға қатысушының бастапқы бағасынан бастап аукцион адымына баға туралы ағымдағы ұсынысты төмендету жолымен анықтауға бағытталған аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру нысаны;

      5) бірыңғай сатып алушы – Заңда көзделген тәртіппен электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті орталықтандырылған сатып алуды және электр қуатының жүктеме көтеруге әзірлігін қамтамасыз ету бойынша орталықтандырылған қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, уәкілетті орган айқындайтын заңды тұлға;

      6) генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салуға арналған аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы барлық аукциондық сауда-саттық қорытындылары бойынша қалыптастыратын және өткізілген сауда-саттық нәтижелерін растайтын құжат;

      7) генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салу кезінде электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке арналған жеке тариф – аукциондық сауда-саттықтың қорытындылары бойынша айқындалған тариф;

      8) генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салуға арналған аукциондық сауда-саттық – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы аукцион негізінде электрондық жүйеде ұйымдастыратын және өткізетін, генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салу жөніндегі жобаларды іріктеуге және электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке олардың жеке тарифтерін айқындауға бағытталған процесс;

      9) генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салуға арналған аукциондық сауда-саттыққа қатысушы – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушының электрондық жүйесінде тіркеуден өткен және аукциондық сауда-саттыққа қатысушы мәртебесін алған заңды тұлға;

      10) генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салуға арналған аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы – уәкілетті орган айқындайтын, Заңда көзделген тәртіппен аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыратын, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке және онымен үлестес тұлғаларға тиесілі заңды тұлға;

      11) жүйелік оператор – орталықтандырылған оралымды-диспетчерлiк басқаруды, басқа мемлекеттердiң энергия жүйелерiмен қатарлас жұмыс iстеудi қамтамасыз етудi, энергия жүйесiндегi теңгерiмдi ұстап тұруды, жүйелік қызмeттep көрсетуді және электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектiлерiнен қосалқы көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуды, сондай-ақ электр энергиясын ұлттық электр желiсi бойынша берудi, оған техникалық қызмет көрсетудi және оны пайдалану әзiрлiгiнде ұстап тұруды жүзеге асыратын ұлттық компания;

      12) комиссия – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы жүзеге асыратын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге байланысты шешімдер қабылдау мақсатында электр энергетикасы саласындағы уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган), мүдделі мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің, жүйелік оператордың, бірыңғай сатып алушының және аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушының өкілдерінен кемінде 9 адамнан тұратын, уәкілетті орган құратын комиссия;

      13) қаржылық қамтамасыз ету – банк кепілдігі немесе резервтік аккредитив түріндегі қаржы ресурстары;

      14) өтініш беруші – аукциондық сауда-саттыққа қатысуды жоспарлайтын заңды тұлға;

      15) резервтік аккредитив – борышкер тұлға бенефициар алдындағы міндеттемелерін орындамаған жағдайдың басталуы кезіндегі соманы аккредитив бойынша бенефициардың пайдасына төлеу жөніндегі банктің міндеттемесі (резервтік аккредитив SWIFT жүйесі бойынша шығарылады);

      16) саудалық сессия – аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдер беруі, аукциондық сауда-саттық тарифін айқындау жүзеге асырылатын және аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі қалыптастырылатын процесс;

      17) Тұлғалар тобының тізіліміне енгізілген тұтынушылар – уәкілетті орган қалыптастыратын және ресми интернет-ресурсында орналастыратын, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 10 желтоқсандағы № 489 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17923 болып тіркелген) Тұлғалар тобының тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес энергия өндіруші ұйымдар мен тұтынушылар қатарынан тұратын Тұлғалар тобының тізіліміндегі көтерме сауда нарығының субъектілері;

      18) уәкілетті орган – электр энергетикасы саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      19) электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызмет –энергия өндіруші ұйымдардың белгіленген тәртіппен аттестатталған генерациялайтын қондырғылардың электр қуатының жүктеме көтеруге әзірлігін ұстап тұру бойынша бірыңғай сатып алушыға көрсететін қызметі;

      20) электр қуатын реттеу бойынша көрсетілетін қызметке арналған шарт (бұдан әрі – реттеу жөніндегі шарт) – электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектілерінің нақты электр жүктемесінің мәлімделген электр жүктемесінен ауытқуын өтеу үшін қызметтер көрсету жөніндегі жүйелік оператор мен аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазы арасында жыл сайын жасалатын шарт;

      21) электр қуатын сатып алу шарты – генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салу кезінде электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі көрсетілетін қызметке жеке тариф бойынша бірыңғай сатып алушы мен аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазы арасында жасалатын электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі көрсетілетін қызметті сатып алу туралы шарт;

      22) электрондық жүйе – интернет арқылы аукциондық сауда-саттық өткізуді қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық, техникалық, сауда, бағдарламалық компоненттер кешені.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Аукциондық сауда-саттық нәтижелерінің күші жойылған жағдайда уәкілетті орган күші жойылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірмей, аукциондық сауда-саттықты қайта өткізуді қамтамасыз етеді.

      Бұл ретте электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметтің көлемі және ол бойынша аукциондық сауда-саттық өткізілген, Графикте көрсетілген шекті аукциондық тариф шамасы өзгертуге немесе түзетуге жатпайды.

      Уәкілетті орган аукциондық сауда-саттықты қайта өткізудің болжамды күніне дейін 2 (екі) айдан кешіктірмей, өзінің интернет-ресурсында Графикті жариялайды.

      Жарияланған күннен кейін График өзгертуге немесе түзетуге жатпайды.

      Электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке аукциондық бағаны төмендетуге берілген өтінімдердің болмауы аукциондық сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою үшін негіз болып табылады.";

      13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Нақты алаң бойынша өткізілетін аукциондық сауда-саттық құжаттамасы осы Қағидаларға сәйкес бірыңғай сатып алушы дайындаған тиісті алдын ала ТЭН негізінде әзірленеді.

      Бұл ретте аукциондық сауда-саттық жеңімпазы осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген талаптарды және Графикті орындаған жағдайда, генерацияның маневрлік режимі бар генерациялайтын қондырғының конфигурациясын және өндірушісін дербес айқындайды.";

      47-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "47. Өтініш беруші аукциондық сауда-саттыққа қатысу үшін аукциондық сауда-саттық өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) жарғының көшірмесі;

      2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі;

      3) заңды тұлғаның тиісті органының бірінші басшыны тағайындау туралы шешімінің көшірмесі;

      4) өкілге сенімхат (мүдделерді білдірген кезде бірінші басшы жүзеге асырмайды);

      5) заңды тұлғаның деректемелері туралы ақпарат (банктік деректемелері, мекенжайы, байланыс телефондары, электрондық мекенжайы);

      6) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етудің көшірмесі;

      7) уәкілетті органның интернет-ресурсында өтініш берушілер үшін орналастырылған құжаттамамен өтініш берушінің танысқаны туралы растау-хат.

      Осы тармақта көрсетілген құжаттарды өтініш беруші уәкілетті органға тігілген түрде, беттері нөмірленіп, соңғы бетінде сыртынан мөрленген конвертте оның қолымен куәландырылған түрде ұсынады.

      Бұл ретте, аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етудің түпнұсқасын өтініш беруші Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан бөлек қоса береді.

      Осы құжаттар салынған конвертті уәкілетті орган сол күні Комиссияның қарауына береді.

      Өтініш беруші осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттармен бірге генерацияның маневрлік режимі бар генерациялайтын қондырғылардың бір немесе бірнеше өндірушілерімен жасалған ниет туралы құжатты (шарт, келісім, меморандум) (құжаттың түпнұсқасы) уәкілетті органға енгізеді, оның шеңберінде өтініш беруші аукциондық сауда-саттықта жеңіске жеткен кезде осы өндірушінің тиісті жобаны іске асыруға және (немесе) өтініш берушіге аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазы ретінде аукциондық сауда-саттықтың қорытындылары бойынша жасалатын тиісті электр қуатын сатып алу шартына сәйкес бірыңғай сатып алушыға электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ тиісті алдын ала ТЭН нәтижелерін ескере отырып, оның ішінде реттеудің талап етілетін диапазоны бойынша осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген техникалық, технологиялық және пайдалану талаптарына сәйкес келетін генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салу жөніндегі тиісті жоба үшін генерациялайтын жабдықты дайындауға және жеткізуге әзірлігі көрсетіледі.

      Өтініш беруші уәкілетті органға ұсынған аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді (құжаттың түпнұсқасын) қаржылық қамтамасыз етуді комиссия осы құжатты комиссия қарағаннан кейін бірыңғай сатып алушыға жібереді.

      Өтініш берушілер ұсынған құжаттарды тексеру, өтініш берушілерді аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушының электрондық жүйесінде тіркеуге жіберу, оларды аукциондық сауда - саттықты ұйымдастырушының электрондық жүйесінде тіркеу және оларға тиісті аукциондық сауда-саттыққа қатысушы мәртебесін беру осы Қағидалардың 33-39-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.";

      50-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "50. Өтініш беруші аукциондық сауда-саттыққа қатысу үшін аукциондық сауда-саттық өткізілгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) жарғының көшірмесі;

      2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі;

      3) заңды тұлғаның тиісті органының бірінші басшыны тағайындау туралы шешімінің көшірмесі; ;

      4) өкілге сенімхат (мүдделерді білдірген кезде бірінші басшы жүзеге асырмайды);

      5) заңды тұлғаның деректемелері туралы ақпарат (банктік деректемелері, мекенжайы, байланыс телефондары, электрондық мекенжайы);

      6) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етудің көшірмесі;

      7) уәкілетті органның интернет-ресурсында өтініш берушілер үшін орналастырылған құжаттамамен өтініш берушінің танысқаны туралы растау-хат.

      Осы тармақта көрсетілген құжаттарды өтініш беруші уәкілетті органға тігілген түрде, беттері нөмірленіп, соңғы бетінде сыртынан мөрленген конвертте оның қолымен куәландырылған түрде ұсынады.

      Бұл ретте, аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етудің түпнұсқасын өтінім беруші Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан бөлек қоса береді. Осы құжаттар салынған конвертті уәкілетті орган сол күні Комиссияның қарауына береді.

      Өтініш беруші уәкілетті органға ұсынған аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді (құжаттың түпнұсқасын) қаржылық қамтамасыз етуді комиссия осы құжатты комиссия қарағаннан кейін бірыңғай сатып алушыға жібереді.

      Өтініш берушілер ұсынған құжаттарды тексеру, өтініш берушілерді аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушының электрондық жүйесінде тіркеуге жіберу, оларды аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушының электрондық жүйесінде тіркеу және оларға тиісті аукциондық сауда-саттыққа қатысушы мәртебесін беру осы Қағидалардың 33-39-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.";

      54-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "54. Өтініш беруші аукциондық сауда-саттыққа қатысу үшін аукциондық сауда-саттық өткізілгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) жарғының көшірмесі;

      2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі;

      3) заңды тұлғаның тиісті органының бірінші басшыны тағайындау туралы шешімінің көшірмесі;

      4) өкілге сенімхат (мүдделерді білдірген кезде бірінші басшы жүзеге асырмайды);

      5) заңды тұлғаның деректемелері туралы ақпарат (банктік деректемелері, мекенжайы, байланыс телефондары, электрондық мекенжайы);

      6) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз ету (құжаттың түпнұсқасы);

      7) уәкілетті органның интернет-ресурсында аукциондық сауда-саттықта өтініш берушілер үшін орналастырылған құжаттамамен өтініш берушінің танысқаны туралы растау-хат;

      8) Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелері;

      9) электр желісіне қосуға арналған алдын ала техникалық шарттардың көшірмесін ұсына отырып, электр желілеріне қосылу нүктесі.

      Осы тармақта көрсетілген құжаттарды өтініш беруші уәкілетті органға тігілген түрде, беттері нөмірленіп, соңғы бетінде сыртынан мөрленген конвертте оның қолымен куәландырылған түрде ұсынады.

      Бұл ретте аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімнің қаржылық қамтамасыз етілгенін растайтын құжаттың түпнұсқасын өтінім беруші Қағидалардың осы тармағында көрсетілген құжаттардан бөлек қоса береді.

      Осы құжаттар салынған конвертті уәкілетті орган сол күні комиссияға қарауға береді.

      Өтініш беруші уәкілетті органға ұсынған аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді (құжаттың түпнұсқасын) қаржылық қамтамасыз етуді комиссия осы құжатты комиссия қарағаннан кейін бірыңғай сатып алушыға жібереді.

      61-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "61. Қатысушының аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімінде мынадай негізгі мәліметтер қамтылады:

      1) қатысушының атауы;

      2) қосылған құн салығын есепке алмағанда, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетілген электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі көрсетілетін қызметке аукциондық баға;

      3) осы аукциондық сауда-саттыққа арналған Графикте көрсетілген (бұдан әрі – іріктеу көлемі) электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі көрсетілетін қызметтің тиісті көлемінен аспайтын МВт-пен 50 (елу) МВт-қа тең немесе одан асатын мәні бойынша (бүтін санға дейін дөңгелектеніп көрсетіледі) электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі көрсетілетін қызметтің көлемі.

      осы тармақтың 3) тармақшасы аукциондық сауда-саттықтың Екінші және Үшінші түрлері үшін ғана қолданылады.";

      86-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "86. Аукциондық сауда-саттық осы сауда-саттыққа қатысушылардың саны кемінде екі қатысушыны және сатуға арналған аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдердің электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі көрсетілетін қызметтің жиынтық көлемі іріктеу көлемінің кемінде 130% - ын құраған жағдайда өткізіледі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шарт орындалмаған кезде аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы сауда сессиясының жабылу уақыты өткеннен кейін тиісті аукциондық сауда-саттықты жабады және сауда-саттық өткізілмеді деп жариялайды.";

      93-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "93. Аукциондық сауда-саттық жеңімпазы электр қуатын сатып алу шартының жобасын алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде есептеу осы Қағидалардың 104-тармағының 2) тармақшасында көзделген мерзімдер өткеннен кейін келесі айдың бірінші күнінен басталатын, 15 (он бес) жылға тең мерзімге аукциондық сауда-саттық нәтижесі бойынша айқындалған генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салу кезінде электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі көрсетілетін қызметке жеке тариф бойынша көрсетілген шартқа қол қояды.

      Осы Қағидалардың 104-тармағының 2) тармақшасында көзделген мерзімдер өткенге дейін генерацияның маневрлік режимі бар генерациялайтын қондырғыларды бірінші аттестаттаудан өткізу кезінде электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алудың басталуы осы Қағидалардың 104-тармағының 2) тармақшасында көзделген мерзімдер өткеннен кейінгі келесі айдың бірінші күні болып табылады.

      Осы Қағидалардың 104-тармағының 2) тармақшасында көзделген мерзімдер өткеннен кейін генерацияның маневрлік режимі бар генерациялайтын қондырғыларды бірінші аттестаттаудан өткізу кезінде электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алудың басталуы аукциондық сауда-саттық жеңімпазы бірінші аттестаттаудан өткен келесі айдың бірінші күні болып табылады.

      Бұл ретте генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салу кезінде электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке жеке тариф, осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген аукциондық сауда-саттық жеңімпазының электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу мерзімі ұлғаю жағына қарай түзетуге жатпайды.";

      96-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "96. Графикте көрсетілетін электр қуатын сатып алу шарты талаптарының орындалуын қаржылық қамтамасыз етудің қажетті көлемі электр қуатын сатып алу шарты талаптарының орындалуын қаржылық қамтамасыз етудің үлестік мәнінің (теңге/МВт-пен) және Графикте көрсетілген электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі көрсетілетін қызмет көлемінің (МВт-пен) көбейтіндісі ретінде айқындалады.

      Электр қуатын сатып алу шарты талаптарының орындалуын қаржылық қамтамасыз етудің үлестік мәні 1 000 000 (бір миллион) теңге/МВт құрайды.";

      103-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "103. Электр қуатын сатып алу шарты осы Қағидалардың 2-тармағының 1), 7), 8), 13), 15), 20), 21) тармақшаларын, 73, 93 – 97, 99 – 101, 104 – 106, 108 – 112, 118-тармақтарын ескере отырып, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 683 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12522 болып тіркелген) электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу туралы үлгілік шартқа сәйкес ресімделеді.";

      Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасын дамыту департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
Б. Акчулаков

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
2022 жылғы 24 маусымдағы
№ 222 Бұйрығына
қосымша
  Генерацияның маневрлік режимі
бар жаңадан пайдалануға
берілетін генерациялайтын
қондырғыларды салуға арналған
аукциондық сауда-саттықты
ұйымдастыру мен өткізу
қағидаларына
1-қосымша

Генерацияның маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларға қойылатын техникалық, технологиялық және пайдалану талаптары мен реттеу диапазоны (бұдан әрі – талаптар)

      1. Қазақстан Республикасы электр станцияларының жиілік пен қуат ағындарын қайталама реттеуге қатысатын реттеуші электр қуатының қолда бар көлемі мыналарды қамтамасыз етеді:

      1) ҚР БЭЖ оқшауланған жұмысы кезінде – "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ҚР БЭЖ стандартты жиілігін қолдау;

      2) ҚР БЭЖ-інің Ресей БЭЖ-імен қатар жұмыс істеуі кезінде – Қазақстан жүйелік операторының ұлттық диспетчерлік орталығы беретін, жиілік бойынша түзете отырып, сыртқы байланыстар бойынша жиынтық қуат ағындарын (қуат ағындары сальдосы) қолдау;

      3) энергия жүйесі жұмысының орнықтылығы, электр беру желілері сымдарының, кіші станциялардың электр техникалық жабдығының рұқсат етілген ток жүктемесінің шарттары бойынша қуат ағынын шектеу;

      4) реттеуші электр қуатының қолда бар көлемі қуат теңгерімінің тұрақты емес ауытқуларының, жүктеме кестесінің ауыспалы бөлігінің сағаттарында қуат теңгерімін реттеу қателіктерінің, сондай-ақ генерацияның немесе тұтынудың неғұрлым ықтимал авариялық ысыраптарының, бірақ ең ірі агрегаттың қуатынан төмен емес немесе ҚР БЭЖ ағымдағы тұтынуының 8% - ына дейінгі ауытқулардың толық өтелуін қамтамасыз етеді.

      2. Жиілік пен қуат ағындарын қайталама реттеуге қатысу үшін жұмыс істеп тұрған электр станцияларының реттеуші электр қуаты мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) реттеуші электр қуаты жиілік пен қуаттың автоматты (жедел) қайталама реттеуіне қатысады;

      2) электр станциясының реттеуші электр қуатының жиынтық көлемі 50 МВт кем емес;

      3) жиілік пен қуатты автоматты (жедел) қайталама реттеуге реттеуші электр қуатын іске қосуды реттеуші электр қуатының барлық берілген шамасына уақыт пен ұзақтығы бойынша шектеусіз электр станциясы қамтамасыз етеді.

      3. Жиілік пен қуат ағындарын қайталама реттеуге қатысу үшін 2022 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілетін электр станцияларының реттеуші электр қуаты мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) реттеуші электр қуаты жиілік пен қуатты автоматты түрде қайталама реттеуге қатысады;

      2) реттеуші электр қуатының көлемі жаңадан енгізілетін реттеуші электр қуатына қойылатын және осы Талаптарға қосымшада келтірілген реттеу диапазонына сәйкес келеді;

      3) генерациялайтын қондырғылардың реттеуші электр қуатының көлемін жүктеуге немесе түсіруге өзгерту жылдамдығы (реттеу диапазонына сәйкес келетін) жаңадан енгізілетін реттеуші электр қуатына қойылатын және осы Талаптарға қосымшада келтірілген реттеуші электр қуатын өзгерту жылдамдығына сәйкес келеді;

      4) жиілік пен қуатты автоматты реттеуге реттеуші электр қуатын іске қосуды реттеуші электр қуатының барлық берілген шамасына уақыт пен ұзақтығы бойынша шектеусіз электр станциясы қамтамасыз етеді;

      5) сыртқы электр желісінде кернеу болмаған кезде генерациялайтын қондырғыларды қосу және іске қосу мүмкіндігі қамтамасыз етілген;

      6) реттеуші электр қуатын жүктеуге-түсіруге іске қосу жедел түрде де, диспетчерлік персоналдың командалары бойынша да, жүйелік оператордың жиілігі мен қуатын автоматты реттеу жүйесінен автоматты түрде де жүзеге асырылады.

  Генерацияның маневрлік режимі
бар жаңадан пайдалануға
берілетін генерациялайтын
қондырғыларға қойылатын
техникалық, технологиялық
және пайдалану талаптары мен
реттеу диапазонына
қосымша

Жаңадан енгізілетін реттеуші электр қуатына қойылатын реттеу диапазоны

№ р/н

Энергия өндіруші ұйымның электр станциясының типі

Реттеуші электр қуатының диапазоны, МВт

Реттеуші электр қуаты көлемінің өзгеру жылдамдығы, МВт / минут

Ескертпе

1.

Газтурбиналық электр станциялары

+/- 50 % Рраб.-дан

10-нан кем емес

***

2.

Бу-газ электр станциялары

+/- 50 % Р*-дан.

10-нан кем емес

***

3.

Жылумен жабдықтауға қатысатын бу-газ электр станциялары

+/- 20% Р*-дан.

10-нан кем емес

**

4.

Газпоршеньді электр станциялары

+/- 50 % Рраб -дан.

10-нан кем емес

***

5.

Гидроэлектр станциялары, оның ішінде контрреттегіш

+/- 20% Р*-дан.

10-нан кем емес

**

      Ескертпе:

      * - Р – айнымалы база, МВт, оның мәні тәуліктің әрбір сағатына мынадай формула бойынша айқындалады:      Ржұм – генерацияның жұмыс электр қуаттарының, технологиялық және техникалық минимумдардың ведомосына сәйкес энергия өндіруші ұйымның электр станциясы генерациясының тәуліктің тиісті сағатындағы жұмыс электр қуатының мәні, МВт-пен;


– генерацияның жұмыс электр қуаттарының, технологиялық және техникалық минимумдардың ведомосына сәйкес энергия өндіруші ұйымның электр станциясының тәуліктің тиісті сағатындағы техникалық минимумының мәні, МВт-пен;

– генерацияның жұмыс электр қуаттарының, технологиялық және техникалық минимумдардың ведомосына сәйкес энергия өндіруші ұйымның электр станциясының тәуліктің тиісті сағатындағы технологиялық минимумының мәні, МВт-пен;

– мәндердің ең үлкенімәндері Қуат нарығының қағидаларына сәйкес анықталады. Реттеуші электр қуатын іске қосу жұмыс электр қуатының шегінде жүктеуге, энергия өндіруші ұйымның электр станциясының

ең үлкен мәндеріне дейін түсіруге жүргізіледі.

      Аукциондық сауда-саттықтың Екінші түрі шеңберінде

параметрлер осы аукциондық сауда-саттық шеңберінде енгізілген генерациялайтын қондырғылар үшін ғана қолданылады

      ** - реттеудің берілген диапазонын қамтамасыз ету мақсатында генерацияның тәуліктік графиктерін, жаңадан пайдалануға берілетін генерацияның маневрлік режимі бар генерациялайтын қондырғыларды қалыптастыру кезінде электр энергиясының орташа сағаттық генерациясы мынадан аспайтын деңгейде ескеріледі:      *** - реттеудің берілген диапазонын қамтамасыз ету мақсатында жаңадан пайдалануға берілетін генерацияның маневрлік режимі бар генерациялайтын қондырғылардың генерациясының тәуліктік графиктерін қалыптастыру кезінде электр энергиясының орташа сағаттық генерациясы мынадай деңгейде ескеріледі:Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады