"Өнеркәсіп және қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 ақпандағы № 24 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 25 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 19 қыркүйекте № 29657 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Өнеркәсіп және қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 ақпандағы № 24 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20076 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағының 22) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      9, 10, 13, 14, 17 және 18 қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Экология, геология және

      табиғи ресурстар министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 16 қыркүйектегі
№ 25 бұйрығына
1-қосымша 

 
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттықэкономика министрлігінің Статистика комитетітөрағасының 2020 жылғы "21" ақпандағы № 24 бұйрығына 9-қосымша
Приложение 9 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года № 24

Дара кәсіпкердің өнеркәсіп өнімін (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру туралы есебі Отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг) индивидуальным предпринимателем

Индексі
Индекс

01-ИП (пром)

2 жылда 1 рет
1 раз в 2 года

Есепті кезең
Отчетный периоджыл
год

      Негізгі немесе қосалқы экономикалық қызмет түрі Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 05-33, 35-39 кодтарына сәйкес дара кәсіпкерлер және қызмет түрлеріне қарамастан, өнеркәсіп өнімін өндірумен айналысатын шаруа немесе фермер қожалықтары ұсынады

      Представляют индивидуальные предприниматели с основным и (или) вторичным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 05-33, 35-39 и крестьянские или фермерские хозяйства независимо от вида деятельности, занимающиеся производством промышленной продукции

      Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 20 ақпанға (қоса алғанда) дейін

      Срок представления – до 20 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН1.

Дара кәсіпкердің тіркелген жеріне қарамастан, өнеркәсіп өнімін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз
- облыс, қала, аудан, елді мекен

Укажите фактическое место производства промышленной продукции независимо от места регистрации индивидуального предпринимателя - область, город, район, населенный пункт1.1

Әкімшілік - аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсырған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)

Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при сдаче респондентом статистической формы на бумажном носителе)2.

Өндірілген өнім және көрсетілген қызметтер көлемін көрсетіңіз
Укажите объемы произведенной продукции и оказанных услугӨӨСЖ1 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП1

ӨӨСЖ коды (респондент толтырады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Заттай көріністегі өндірілген өнім, ӨӨСЖ-да белгіленген өлшем бірлігімен
Произведено продукции
в натуральном выражении
в единицах измерения согласно СКПП

Есепті
жылға
құндық көріністегі өнімнің (тауар, қызмет) шығарылымы,
мың теңге
Выпуск продукции (товаров, услуг)
в стоимостном выражении
за отчетный год,
тысяч тенге

 
Өткен жылға/
за предыдущий год

Есепті жылға /
за отчетный год

А

Б

В

1

2

3

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы"

      1 Здесь и далее СКПП – "Справочник промышленной продукции (товаров, услуг)", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________________ Адрес __________________________

      (респондента)___________________________________ ___________________________________

      Телефоны (респонденттің) __ ___ Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) ___

      Телефон (респондента) стационарлық ұялы Адрес электронной почты (респондента)

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель ___________________________ __________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты қолы, телефоны (орындаушы)

      фамилия, имя и отчество подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер

      Главный бухгалтер ____________________________ ____________________________

      тегі, аты және әкесінің аты                   қолы (бас бухгалтер)

      фамилия, имя и отчество                   подпись (главного бухгалтера)

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы

      Руководитель или лицо, исполняющее

      его обязанности______________________________ ____________________________

      тегі, аты және әкесінің аты                   қолы

      фамилия, имя и отчество                   подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 16 қыркүйектегі
№ 25 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 ақпандағы
№24 бұйрығына
10-қосымша

"Дара кәсіпкердің өнеркәсіп өнімін (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру туралы есебі" (индексі 01-ИП (пром), кезеңділігі 2 жылда 1 рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Дара кәсіпкердің өнеркәсіп өнімін (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру туралы есебі" (индексі 1-ИП (пром), кезеңділігі 2 жылда 1 рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта келесі анықтамалар пайдаланылады:

      1) алыс-беріс шикізаты – бұл тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізат;

      2) заттай көріністегі өнеркәсіп өнімін өндіру – дара кәсіпкердің (бұдан әрі - ДК) және шаруа немесе фермер қожалықтарының (бұдан әрі – ШФҚ) өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне жұмсалған, алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді қоса алғанда заттай көріністегі өнімнің нақты түрлерінің жалпы шығарылымы;

      3) өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктер – бұл ДК және ШФҚ өндірген заттай және құндық көріністегі дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар (осы ДК және ШФҚ негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа).

      3. Құндық көріністегі өнімнің (тауар, қызмет) шығарылымы алыс-беріс шикізатынан жасалған, басқа жаққа өткізуге арналған ДК және ШФҚ өндірген барлық дайын өнімдерді (бұйымдарды), өз өндірісінің жартылай фабрикаттарын (өз шикізаты және материалдарымен қатар, тапсырыс берушінің шикізаты және материалдарынан дайындалған) ескерумен ДК және ШФҚ акцизсіз және қосылған құн салығынсыз ағымдағы жылы қолданыстағы нақты босату бағасында анықталады.

      4. Өнеркәсіптік сипаттағы қызметтерге:

      алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу бойынша жұмыстар (полиграфия өнеркәсібіндегі басып шығару; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынығынан түсті металдар алу және тағы басқасы);

      материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу бойынша, басқа кәсіпорындар дайындаған бұйымдарды толық дайындауға жеткізу бойынша жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау және басқалар);

      жабдықтарды, көлік құралдарын, тетіктерді, аспаптарды және басқа өнімдерді жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету;

      бұрғы мұнарасын жөндеу және бөлшектеу, мұнай және газ ұңғымаларының шегендеу құбырларын цементтеу, ұңғымаларды сору, бітеу, жою;

      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату, (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау бойынша қызметтер жатады. Электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағанда, қызмет көрсету көлеміне тек "таза қызмет көрсету" ғана (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер) енгізіледі.

      5. 1, 2, 3-бағандар бойынша заттай көріністегі өнім және өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдер бойынша жалпы шығарылым - кәсіпорындардың өзінің қажеттіліктеріне пайдаланған (зауытішілік айналымға) және алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен шығарылым көрсетіледі.

      6. Статистикалық нысан өндірістің нақты орналасқан орны бойынша тапсырылады. Әртүрлi елдiмекендерде орналасқан бірнеше цех болған жағдайда 1-бөлімде өнеркәсіп өнімін өндіру жүзеге асырылатын әрбір елдімекенді (бөлек) көрсету қажет.

      7. А, Б және В бағандарында шығарылатын өнім түрінің атауы, коды және өлшем бірлігі Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында "Жіктеуіштер" бөлімінде орналастырылған Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығына сәйкес толтырылады.

      8. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді онлайн режимде жинау" ақпараттық жүйесін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

      9. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) егер 2-баған>0 болса, онда 3-баған>0, өлшем бірлігі мың теңгемен өлшенетін өнім түрлерінен басқа;

      2) өлшем бірлігі мың теңге өнімдері бойынша 3-баған=2-баған;

      3) егер 2-баған>0 болса, онда 1-баған>0.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 16 қыркүйектегі
№ 25 бұйрығына
3-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпы мемлекеттік статистикалықбайқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения
Аумақтық статистика органына ұсынылады
Представляется территориальному органу статистики

Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрлігіСтатистика комитеті төрағасының2020 жылғы 21 ақпандағы№ 24 бұйрығына 13-қосымша
Приложение 13 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года № 24

Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов

Индексі
Индекс

1-қалдықтар
1-отходы

Жылдық
Годовая

Есепті кезең
Отчетный периоджыл
год

      Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 38110 "Қауіпcіз қалдықтарды жинау" кодына сəйкес негізгі және (немесе) қосалқы қызмет түрлерімен барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері мен дара кәсіпкерлер ұсынады

      Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели с основным и (или) вторичным видами деятельности "Сбор неопасных отходов" согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности– 38110

      Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1 ақпанға (қоса алғанда) дейін

      Срок представления – до 1 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН1.

Аумағынан коммуналдық қалдықтарды жинау мен шығару жүзеге асырылатын елді мекенді, ауданды, қаланы, облысты көрсетіңіз (заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшесі мен дара кәсіпкердің тіркелген жеріне қарамастан)
Укажите населенный пункт, район, город, область с территории которого осуществляется сбор и вывоз коммунальных отходов (независимо от места регистрации юридического лица и (или)е го структурного и обособленного подразделения и индивидуального предпринимателя)1.1

Әкімшілік - аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсырған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальныхобъектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при сдаче респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Қалдықтармен айналысу тәсілдерін көрсетіңіз (коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару) ("

" белгісімен белгілеңіз)

      Укажите способы обращения с отходами (сбор и вывоз коммунальных отходов) (отметьте знаком "

")

01.

Үй шаруашылықтарының қалдықтарын жинау
Сбор отходов домашних хозяйств02.

Базарлар, кәсіпорындар, бақтар, саябақтар, көшелер аумақтарынан қалдықтарды жинау
Сбор отходов с территорий рынков, предприятий, садов, парков, улиц03.

Қайта өңделетін (сортталатын) қалдықтарды жинау
Сбор перерабатываемых (сортируемых) отходов04.

Қалдықтарды тасымалдау
Транспортировка отходов05.

Қалдықтарды қайта өңдеу (сорттау)
Переработка (сортировка) отходов06.

Қалдықтарды кәдеге жарату
Утилизация отходов07.

Қалдықтарды көму
Захоронениеотходов      3. Жиналған коммуналдық қалдықтардың көлемі, тоннамен

      Объем собранных коммунальных отходов, в тоннах


Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Жиналған коммуналдық қалдықтардың көлемі
Объем собранных коммунальных отходов

А

Б

1

1

Барлығы
Всегосоның ішінде:
в том числе:

х

1.1

тамақ қалдықтары
пищевые отходы


1.2

макулатура, картон жәнеқағаз қалдықтары
макулатура, картони отходы бумаги


1.3

шыны сынықтары
стеклобой


1.4

пластмасса, пластик, полиэтилен қалдықтары және полиэтилентерефталат орамасы
отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовая упаковка


1.5

электрондық және электр жабдықтары
электронное и электрическое оборудование


1.6

металдар
металлы


1.7

шиналар
шины


1.8

киім, тоқыма
одежда, текстиль


1.9

көшетазалауқалдықтары
отходы уборки улиц


1.10

базарлардың қалдықтары
отходы рынков


1.11

өзге де аралас қалдықтар
прочие смешанные отходы


2

Үй шаруашылықтарының қалдықтарын 1-жолдан көрсетіңіз
Выделите из строки 1 отходы домашних хозяйств


      4. Тасымалданған қалдықтардың көлемі, тоннамен

      Объем транспортированных отходов, в тоннах


Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Тасымалданған қалдықтардың көлемі
Объем транспортированных отходов

А

В

1

1

Барлығы
Всегоcоның ішінде:
в том числе:

х

2

тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған полигондарға
на полигоны для твердо-бытовых отходов


3

бөгде ұйымдарға/қоқысты қайта өңдеу зауыттарына берілгені
передано сторонним организациям/мусороперерабатывающим заводам


4

қалдықтарды басқару жөніндегі меншікті объектілер
на собственные объекты по управлению отходами


5

өзгелері
прочие


      5. Қалдықтар берілген объектінің деректемелерін көрсетіңіз

      Укажите реквизиты объекта, куда были переданы отходы

р/с №
п/п№

Объектінің атауы1
Наименование объекта1

Қалдықтарды басқару объектілерінің анықтамалығы бойынша коды1
Код по справочнику объектовуправления отходами1

Кәсіпорынның атауы
Наименование предприятия

БСН коды
Код БИН

Шығарылған қалдықтардың көлемі, тонна
Объем вывезенных отходов, тонн


A

B

C

D

1

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


      9. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      ___________________________________

      Ескертпе:

      Примечание:

      1Осы статистикалық нысанның "Қалдықтарды басқару объектілері" қосымшасына сәйкес

      1Согласно приложению "Объекты управления отходов" к данной статистической форме

      Атауы Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _______________________ Адрес ________________________________

      (респондента)_____________________________ ________________________________

      Телефоны (респонденттің) _______________ __________________________________

      Телефон(респондента)             стационарлық            ұялы

      стационарный             мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) _______________________________

      Адрес электронной почты (респондента)

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты             қолы, телефоны (орындаушы)

      фамилия, имя и отчество             подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер

      Главный бухгалтер ___________________________ ______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты             қолы (бас бухгалтер)

      фамилия, имя и отчество       подпись (главного бухгалтера)

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы

      Руководитель или лицо, исполняющее

      его обязанности _______________________ __________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты             қолы

      фамилия, имя и отчество             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  "Коммуналдық қалдықтарды
жинау және шығару туралы
есеп" (индексі 1-қалдықтар,
кезеңділігі жылдық)
статистикалық нысанына
қосымша
  Приложение
к статистической форме "Отчет
о сборе и вывозе коммунальных
отходов" (индекс 1-отходы,
периодичность, годовая)

Қалдықтарды басқару объектілері Объекты управления отходов

р/с №
№п/п

Коды
Код

Аталуы
Наименование

1

01

Полигон
Полигон

2

02

Үйінді
Свалка

3

03

Қалдықтарды қайта өңдеу бойынша объект
Объект по переработке отходов

4

04

Қалдықтарды өртеу бойынша объект
Объект по сжиганию отходов

5

05

Қалдықтарды қайта өңдеу үшін бөлінген жеке алаңдар
Собственные площадки по переработке отходов

6

09

Басқа объектілер
Другие объекты

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 16 қыркүйектегі
№ 25 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 ақпандағы
№ 24 бұйрығына
14-қосымша

"Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп" (индексі 1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп" (индексі 1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) қалдықтарды қалпына келтіруге немесе жоюға одан әрі жіберу мақсатында мамандандырылған ұйымдардың жеке және заңды тұлғалардан қалдықтарды ұйымдасқан түрде қабылдау жөніндегі қызметі қалдықтарды жинау деп түсініледі;

      2) Коммуналдық қалдықтар деп мынадай тұтыну қалдықтары түсініледі:

      өзгелермен қатар қағаз бен картонды, шыныны, металдарды, пластмассаны, органикалық қалдықтарды, сүректі, тоқыманы, қаптаманы, пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды, батареялар мен аккумуляторларды қоса алғанда, үй шаруашылықтарының аралас қалдықтары мен бөлек жиналған қалдықтары;

      егер аралас қалдықтар және басқа көздерден бөлек жиналған қалдықтар өзінің сипаты мен құрамы бойынша үй шаруашылықтарының қалдықтарына ұқсас болса, осындай қалдықтар;

      3) қалдықтарды кәдеге жарату деп қалдықтарды қайта өңдеуден басқа өзге де мақсатта, оның ішінде жылу немесе электр энергиясын алуға, әртүрлі отын түрлерін өндіругеарналған қайталама энергетикалық ресурс ретінде пайдалану, сондай-ақ құрылыс салу, жердегі немесе жер қойнауындағы қазылған кеңістіктерді (бос жерлерді) толтыру (салу, көму) мақсатында немесе ландшафтарды жасау немесе өзгерту кезінде инженерлік мақсатта қайталама материалдық ресурс ретінде пайдалану процесін түсінеді;

      4) қалдықтарды көму – қалдықтарды алу ниетінсіз, шектелмеген мерзім ішінде қауіпсіз сақтау үшін қалдықтарды арнайы белгіленген орындарда жинап қою болып табылады;

      5) қалдықтарды тасу деп қалдықтарды жинау, сұрыптау, өңдеу, қалпына келтіру және (немесе) жою процесінде түзілген, жинақталатын орындар арасында арнайы көлікқұралдарының көмегімен қалдықтардың орнын ауыстыруға байланысты қызметінтүсінеді;

      6) қалдықтарды бөлек жинау деп қалдықтарды одан әрі мамандандырылған басқаруды оңайлату мақсатында оларды түрлері немесе топтары бойынша бөлек жинау түсініледі.

      3. Статистикалық нысанды толтыруға коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару (тапсыру) бойынша бухгалтерлік және алғашқы есепке алу деректері негіз болып табылады.

      Статистикалық нысанында 3, 4, 5-бөлімдер толтырылады. 2-бөлімде қалдықтардың жұмыс тәсілдерінің тиісті кодтары белгіленеді.

      Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару бойынша қалдықтармен жұмыс тәсілдерін жүзеге асыратын респонденттер бланкінің барлық бөлімдерін толтырады, 3-бөлім бойынша деректер "Жиналған коммуналдық қалдықтар көлемі" 1-бағаны бойынша көрсетіледі.

      4. 1-бөлімде заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшесінің немесе дара кәсіпкердің тіркелу орнына қарамастан аумағынан коммуналдық қалдықтарды жинау мен шығару жүзеге асырылатын елді мекен, аудан, қала, облыс көрсетіледі.

      5. 2-бөлімде есепті кезеңде жүзеге асырылған қалдықтармен айналысу тәсілдерінің барлық түрлерін "" белгісімен көрсету қажет.

      Коммуналдық қалдықтарды жинау мен шығаруды, сондай-ақ көмуді (сақтауға беру) жүзеге асыратын кәсіпорындар 2-бөлімнің сәйкес кодтарын белгілейді және "Қалдықтарды қайта өңдеу (сорттау), кәдеге жарату және көму (сақтауға беру) туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тапсырады.

      Бөлек жиналатын коммуналдық қалдықтарды жинауды жүзеге асыратын кәсіпорындар 2-ші бөлімнің 03 кодын міндетті түрде белгілеуі тиіс.

      Егер кәсыпорындар қалдықтардан одан әрі өнімді өндіруде (дайындауда) пайдалану үшін жарамды пайдалы компоненттерді, шикізаты және (немесе) өзге де материалдарды алуға бағытталған операцияларды (престеу, ұсақтау, буып-түю) дербес жүзеге асырса, 2-бөлімнің 05-тармағы белгілінеді.

      6. 3-бөлімде 1-ші жолында жиналған коммуналдық қалдықтардың жалпы көлемі көрсетіледі.

      1.1 – 1.10- жолдары бойынша бөлек жиналған қалдықтар түрлері сәйкес әрбір қалдық түрлерінің көлемі көрсетіледі.

      1.5-жолда жиналған электр және электрондық есептен шығарылған жабдық көлемі көрсетілген.

      1.9-жолда көшелерді жинау қалдықтарына саябақтардан, скверлерден, жасыл желек аймақтарынан жиналған қалдықтар, көшелерден жиналған қоқыстар қосылады. Оларға өсімдік тектес қалдықтар (жапырақтар, бұтақтар, пәлек, шөптер) және бейорганикалық қалдықтар жатады. Жолдарды, жер асты өткелдерін, қоғамдық көлік тұрақтарын, митингілер, демонстрациялар, ойын-сауық көріністер өткізгеннен кейін алаңдарды тазарту нәтижесінде жиналған қоқыс қосылады.

      1.10-жол бойынша базарлар аумағынан жиналған тұрмыстық қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      1.11-жолда бөлімнің басқа жолдарында көрсетілмеген, бөлек жиналатын өзге де аралас қалдықтар көрсетіледі.

      2-жол бойынша үй шаруашылықтары жинақтайтын және қоқыс үшін бөлінген жерлерден жиналған қалдықтардың жалпы көлемінен (1-жол) жинақталған қалдықтар көлемі көрсетіледі. Бұл үй шаруашылықтарымен түзілетін тамақ қалдықтары, тамақ дайындаудан қалған қалдықтар, үй жинау және пәтерлерді ағымдағы жөндеуден, қалған қалдықтар, пайдаланудан шыққан аяқкиім, киім, шыныдан, пластмассадан қалған қалдықтар, басқа да көлемі кішкентай үй керек-жарағының заттары және бау-бақша қалдықтары.

      7. 4-бөлімде тасымалданған коммуналдық қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      2-жол бойынша одан әрі көму үшін ҚТҚ арнайы белгіленген полигондарына әкетілген қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      Қоқыс өңдейтін зауытқа тасымалданған қалдықтардың көлемі, сондай-ақ қайта өңдеуге жататын және қайталама шикізатты алу үшін бөгде ұйымдарға берілетін бөлек жиналатын қалдықтар 4 бөлімнің 3 жолы бойынша көрсетіледі.

      4-жолда кәсіпорынның балансында тұрған қалдықтарды басқару жөніндегі операциялар бойынша (қалдықтарды өңдеу, сұрыптау, қайта өңдеу) мамандырылған алаңдарға тасымалданған қалдықтар көлемі көрсетіледі.

      5-жолда осы бөлімде есепке алынбаған қалдықтарды уақытша қоймалау үшін өзге объектілер (рұқсат етілмеген қоқыс жинау орындары).

      8. 5-бөлімде қалдықтар орналасқан объекті (қалдықтар шығарылған жерлер) туралы ақпарат көрсетіледі.

      "В" бағанында қалдықтарды басқару объектісінің сәйкес коды (полигон, қоқыс тастайтын жерлер, қалдықтарды қайта өңдеу бойынша объекті, қайта өңдеу бойынша өз алаңдары) статистикалық нысанға қосымшада келтірілген одан әрі қалдықтарды басқару үшін "Қалдықтарды орналастыру объектілеріне" анықтамалығына сәйкес көрсетіледі. Материалдарды немесе заттарды одан әрі өндіруде (дайындауда) пайдалану үшін жарамды болатын пайдалы құрамдастарды, шикізатты және (немесе) өзге де материалдарды қалдықтарды пайнадалануға бағытталған,олардың мақсатына қарамастан, қалдықтарды басқару бойынша операцияларды өздігінен атқаратын кәсіпорындар "05" объект кодын "Қалдықтарды қайта өңдеу бойынша меншікті алаңдар" көрсетеді. Басқа елдердің аумағында орналасқан қайта өңдеу кәсіпорындарына тасымалданатын қалдықтар "09" "Басқа объекттер" кодын белгілейді.

      "С" және "D" бағандарында осы орналастыру объектісі қандай кәсіпорынға жататыны туралы ақпарат көрсетіледі.

      9. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      10. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы онлайн режимде жүзеге асырылады.

      11. Ескертпе: Х – аталғанпозициятолтыруғажатпайды.

      12. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 3-бөлім 1-баған 1-жол = ∑ 1.1-1.11 жолдары;

      2) 3-бөлім-2 жол ≤ 1 жолына;

      3) 4-бөлім 1-баған 1-жол "Барлығы" = ∑ 2, 3, 4, 5 жолдары;

      4) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      Егер 4-бөлім 3-жол ≠ 0 болса, онда 1.1-1.11 жолдарынан біреуі немесе бірнешеуі 3≠0 (рұқсат етілген)

      Егер 1.1-1.11 жолдарынан біреуі немесе бірнешеуі 3≠0 болса, онда 2 бөлімде 03-тармағы белгіленуі керек.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 16 қыркүйектегі
№ 25 бұйрығына
5-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттықэкономика министрлігінің Статистика комитетітөрағасының 2020 жылғы "21" ақпандағы № 24 бұйрығына 17-қосымша
Приложение 17 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года № 24

Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп Отчет об охране атмосферного воздуха

Индексі
Индекс

2-ТП (ауа)
2-ТП (воздух)

Жылдық
Годовая

Есепті кезең
Отчетный периоджыл
год

 
Шығарындылардың құрамында 1 және (немесе) 2 қауіптiлік сыныбының ластаушы заттары болған жағдайда жылына 0,999 тоннадан астам және (немесе) 0,500-ден 0,999 тоннаға дейін қоса алғанда атмосфералық ауаға шығаруға рұқсат етілгенм немесе декларацияланатын ластаушы заттардың көлемімен ауаны ластайтын тұрақты көздері бар заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники загрязнения воздуха, с объемами загрязняющих веществ, разрешенныхили декларируемых к выбросу в атмосферный воздухболее 0,999 тонн в год и (или) от 0,500 до 0,999 тонн включительно при наличии в составе выбросов загрязняющих веществ 1 и (или) 2 класса опасности.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 сәуірге ( қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 10 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН

ЖСН коды
код ИИН

1.

Ауаны ластайтын тұрақты көздері бар объектінің нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшесінің тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен.
Укажите фактическое местонахождение объекта, имеющего стационарные источники загрязнения воздуха (независимо от места регистрации юридического лица и (или) его структурного и обособленного подразделения) - область, город, район, населенный пункт


1.1

Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификаторуадминистративно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Есептікезеңде осы объектіатмосферағаластаушызаттаршығарындыларын шығаруды жүзеге асырдыма("√" белгісімен белгіленеді")

      Осуществлялись ли выбросы загрязняющих веществ в атмосферу данным объектом в отчетном периоде (отмечается знаком √)

2.1

иә
да

3-бөлім
3 раздел

2.2 жоқ
нет
      Егер Сіз 2.1-тармақты толтырсаңыз, онда 3, 4,5-бөлімдертолтырылады.

      Если Вы отметили пункт 2.1, то заполняются разделы3, 4, 5.

      Егер Сіз 2.2-тармақты толтырсаңыз, онда 1-баған5-бөлімге көшіңіз.

      Если Вы заполнили пункт 2.2, то переходите к графе 1 раздела 5.

      3. Осы объекті қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететінIII санаттағы объектілерге жатады ма?("√" белгісімен белгіленеді")

      Относится ли данный объект к объектам IIIкатегории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду(отмечается знаком √)

3.1

иә
да3.2 жоқ
нет      Егер Сіз 3.1-тармақты толтырсаңыз, онда 4-бөлімнің 7-бағанын және 5-бөлімін толтыру қажет

      Если Вы заполнили пункт 3.1, заполняются графа 7 раздела 4 и раздел 5

      4. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының оларды тазарту, кәдеге жарату және жол берілетін немесе декларацияланатын шекті шығарындыларының көлемі, тоннада

      Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка, утилизация и предельно-допустимый или декларируемый выброс, в тоннах

Жол коды
Код стро ки

Ластаушы заттың атауы1
Наименование загрязняющего вещества1

Ластаушы заттың коды1
Код загрязняющего вещества1

Тазартусыз шығарылғандардың көлемі
Объем выброшенных без очистки

Ластаушы заттардың тазарту имараттарына түскен көлемі
Объем поступивших на очистные сооружения загрязняющих веществ

оның ішінде ұсталғаны және залалсыздандырыл-ғаны
из них уловленных и обезвреженных

Есепті кезеңде атмосфераға шығарылған ластаушы заттар шығарындыларының көлемі
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за отчетный период

Есепті жылғаерекше ластаушы заттардың белгіленген жол берілетін немесе декларацияланатын шекті шығарындылары
Установленныйпредельно-допустимыйили декларируемыйвыброс специфических загрязняющих веществ на отчетный период

барлығы
всего

оның ішінде ластаудың ұйымдасты-рылған көздерінен
из нихот организованных источников загрязнения

барлығы
всего

оның ішінде кәдеге асырылғаны
из нихутилизиро-ванных

А

Б

С

1

2

3

4

5

6

7

1

Барлығы
Всего


одан
из них

1.1

РМ 10 өлшенген бөлшектер (10 мкм диаметрлі (ҚБ10) қатты бөлшектер)
взвешенные частицы РМ 10 (ТЧ 10-твердые частицы диаметром менее 10 мкм)

х
      Есертпе:

      Примечание:

      1 Осы статистикалықнысанға қосымшағасәйкестолтырылады

      1 Заполняется согласно приложению к настоящей статистической форме

Жол коды
Код стро ки

Ластаушы заттың атауы1
Наименование загрязняющего вещества1

Ластаушы заттың коды1
Код загрязняющего вещества1

Тазартусыз шығарылғандардың көлемі
Объем выброшенных без очистки

Ластаушы заттардың тазарту имараттарына түскен көлемі
Объем поступивших на очистные сооружения загрязняющих веществ

оның ішінде ұсталғаны және залалсыздандырыл-ғаны
из них уловленных и обезвреженных

Есепті кезеңде атмосфераға шығарылған ластаушы заттар шығарындыларының көлемі
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за отчетный период

Есепті жылға ерекше ластаушы заттардың белгіленген жол берілетін немесе декларацияланатын шекті шығарындысы
Установленный предельно-допустимый или декларируемый выброс специфических загрязняющих веществ на отчетный период

барлығы
всего

оның ішінде ластаудың ұйымдасты-рылған көздерінен
из нихот организованных источников загрязнения

барлығы
всего

оның ішінде кәдеге асырылғаны
из нихутилизиро-ванных

А

Б

С

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

одан РМ 2,5 өлшенген бөлшектер (2,5 мкм диаметрлі (ҚБ2,5) қатты бөлшектер)
из них взвешенные частицы РМ 2,5 (ТЧ 2,5-твердые частицы диаметром менее 2,5 мкм)

х
1.2

Азот тотықтары (NO2-ге қайта есептегенде)
Окислы азота (впересчете на NO2)

х

Жол коды
Код стро ки

Ластаушы заттың атауы1
Наименование загрязняющего вещества1

Ластаушы заттың коды1
Код загрязняющего вещества1

Тазартусыз шығарылғандардың көлемі
Объем выброшенных без очистки

Ластаушы заттардың тазарту имараттарына түскен көлемі
Объем поступивших на очистные сооружения загрязняющих веществ

оның ішінде ұсталғаны және залалсыздандырыл-ғаны
из них уловленных и обезвреженных

Есепті кезеңде атмосфераға шығарылған ластаушы заттар шығарындыларының көлемі
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за отчетный период

Есепті жылға ерекше ластаушы заттардың белгіленген жол берілетін немесе декларацияланытыншекті шығарындысы,
Установленный предельно-допустимый или декларируемый выброс специфических загрязняющих веществ на отчетный период

барлығы
всего

оның ішінде ластаудың ұйымдасты-рылған көздерінен
из нихот организованных источников загрязнения

барлығы
всего

оның ішінде кәдеге асырылғаны
из нихутилизиро-ванных

А

Б

С

1

2

3

4

5

6

7

1.3

Көмірсутектер (ұшпалы органикалық қосылыстарсыз)
Углеводороды (без летучихорганическихсоединений)

х
2

Ластаушы заттар бойынша 1-жолдан бөліңіз1
Выделите из строки 1 по загрязняющим веществам1

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1


2.2


2.3


2.4


2.5


2.6


2.7


2.8


2.9


      5. Есепті кезеңнің соңына атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының тұрақты көздерінің санын бірлікпен көрсетіңіз

      Укажите количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на конец отчетного периода, в единицах

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

1-бағаннан есепті кезеңде шығарындыларды жүзеге асырғандар
Из графы 1 осуществлявшие выбросы в отчетном периоде

Оның ішінде
Из них

жол берілетін немесе декларацияланатын шекті шығарындының белгіленген нормаларымен
с установленными нормами предельно-допустимых или задекларированнымивыбросамизагрязняющих веществ

А

Б

1

2

3

1

Шығарындылардың тұрақты көздерінің саны, барлығы
Количество стационарных источников выбросов, всего

ның ішінде:
из них:

х

х

х

1.1

ұйымдастырылғандардың
организованных

оның ішінде:
из них:

х

х

х

1.1.1

тазарту имараттарымен жабдықталғандардың
оборудованных очистными сооружениями
      6. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық


до 1 часа

более 40 часов


      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _____________________ Адрес(респондента) _____________________

      Телефоны (респонденттің)             Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента) ______ ______ Адрес электронной почты (респондента) ______

      стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель ________________________________ ______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты                   қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество                   подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее

      его обязанности ____________________________ ______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты                   қолы

      фамилия, имя и отчество                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _________________ __________

      тегі, аты және әкесінің аты             қолы

      фамилия, имя и отчество             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверныхи непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  "Атмосфералық ауаны қорғау
туралы есеп" (индексі 2-ТП
(ауа), кезеңділігі жылдық)
статистикалық нысанына
қосымша

Ең көп таралған ерекше ластаушы заттардың тізбесі

Гигиеналық нормативтерге сәйкес ластаушы заттардың коды

Ерекше ластаушы заттардың анықтамалығы бойынша ластаушы заттардың коды

Заттың атауы

Агрегаттық жай-күйі

Қауіптілік сыныбы

0104

006

Барий карбонаты (барийге қайта есептегенде)

қатты

1

0109

007

Берилий және оның қосылыстары (берилийге қайта есептегенде)

қатты

1

0110

008

ДиВанадий пентоксид тозаң (Ванадий бес тотығы)

қатты

1

0123

144

Темір (II,ІІІ) оксиді (темірге есептелген) (диТемір үшоксиді, темір оксиді)

қатты

3

0128

110

Кальций оксиді (өшірілмеген әктас)

қатты

4

0133

009

Кадмий және оның қосылыстары (кадмийге қайта есептегенде)

қатты

1

0134

111

Кобальт (металдық кобальт)

қатты

2

0138

010

Магний оксиді

қатты

3

0143

012

Марганец және оның қосылыстары (марганец диоксидіне қайта есептегенде)

қатты

2

0146

013

Мыс оксиді (мысқа қайта есептегенде)

қатты

2

0152

014

Натрий хлориды

қатты

3

0163

015

Металды никель

қатты

2

0183

016

Сынап және оның қосылыстары (сынапқа қайта есептегенде)

газ тәріздес және сұйық,

1

0184

017

Қорғасын және оның бейорганикалық қосылыстары ( қорғасынға қайта есептегенде)

қатты

1

0197

112

Марганецті мырышты феррит (марганецке қайта есептегенде)

қатты

2

0203

018

Алты валенттік хром (хромның үш тотығына қайта естептегенде)

қатты

1

0229

019

Мырыш диацетат (Мырышқа қайта есептегенде) (Мырыш ацетаты)

қатты

3

0231

021

Барий және оның тұздары (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) барийге қайта есептегенде

қатты

2

0287

113

Мырыш карбонаты (мырышқа қайта есептегенде)

қатты

4

0301

004

Азот тотықтары (NO2-ге қайта есептегенде)

газ тәріздес және сұйық

3

0302

022

Азот қышқылы

газ тәріздес және сұйық

2

0303

005

Аммиак (NН3)

газ тәріздес және сұйық

4

0304

146

Азот оксиді (NО)

газ тәріздес және сұйық

3

0305

023

Аммоний нитраты

қатты

4

0307

024

Бром (Br)

Ұшпалы органикалық қосылыстар (бұдан әрі – ҰОҚ)

2

0314

025

Арсин (күшәннің сутегі)

газ тәріздес және сұйық

2

0316

026

Гидрохлорид (Тұз қышқылы сутегі хлориді)

газ тәріздес және сұйық

2

0317

027

Гидроцианид (синил кышқылы, құмырсқа қышқылының нитрилы, цианды сутегі)

газ тәріздес және сұйық

2

0322

028

Күкірт қышқылы (H2SO4 молекуласы бойынша)

газ тәріздес және сұйық

2

0325

029

Күшән, бейорганикалық қосылыстар (күшәнге қайта есептегенде)

қатты

2

0326

030

Озон

газ тәріздес және сұйық

1

0328

031

Көміртек (күйе, қара көміртек)

қатты

3

0329

032

Селен диоксиді (Селен (IV) оксиді) (селенге қайта есептегенде)

қатты

1

0330

001

Күкіртті ангидрид (SO2)

газ тәріздес және сұйық

3

0333

002

Күкіртсутек (H2S)

газ тәріздес және сұйық

2

0334

033

Күкірт көміртегі

газ тәріздес және сұйық

2

0337

003

Көміртек тотығы (CO)

газ тәріздес және сұйық

4

0342

034

Газ тәрізді фторлы қосылыстар (фторға қайта есептегенде)

газ тәріздес және сұйық

2

0344

035

Нашар еритін бейорганикалық фторидтер (алюминий фториді, кальций фториді, натрий гексафторалюминаты)

қатты

2

0349

036

Хлор (Cl)

газ тәріздес және сұйық

2

0355

037

Аммоний гумат

қатты

3

0402

038

Бутан (С4Н10)

ҰОҚ

4

0403

138

Гексан

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0405

149

Пентан

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ


0406

039

Полиэтен (полиэтилен)

қатты

4

0408

040

Циклогексан (С6Н12)

ҰОҚ

4

0409

150

Циклопентан (пентаметилен)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0410

169

Метан

газ тәріздес және сұйық. көмірсутектер

-

0415

294

С1Н4-С5Н12 қаныққан көмірсүтіктер қоспасы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0416

295

С6Н14-С10Н22 қаныққан көмірсүтіктер қоспасы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0501

151

Пентилены (амилендер изомерлер қоспасы)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0502

114

Бут-1-ен (Бутилен)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0503

152

1,3-бутадиен (дивинил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0508

153

Гептен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0509

154

3,4 – Дихлорбут-1-ен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0510

155

1,4 – Дихлорбут-2-ен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0515

156

Метиленциклобутан

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

-

0516

157

2-Метилбута-1,3-диен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0521

158

Пропилен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0526

159

Этилен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0528

160

Этин (Ацетилен)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

-

0533

161

Циклогексилэтен (винилциклогексан)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

-

0602

041

Бензол (С6Н6)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

2

0605

162

Техникалық дивинилбензол (дивинилбензол мен этилстирол қоспасы) (этилстирол бойынша)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0612

163

Изопропилбензол (кумол)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0614

164

2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

-

0616

042

Ксилол (о-, м-, п-изомерлерін ің қоспасы) (Диметилбензол (о-, м- п-изомерлерінің қоспасы)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0617

165

Жиһаз еріткіші (АМР-3) (толуол бойынша бақылау)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0618

166

a-метилстирол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0620

043

Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

2

0621

044

Толуол (С7Н8)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0622

167

1,2,4,5-Тетраметилбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0623

168

1,3,5 – Триметилбензол (мезитилен) 2,6 – Диметилфенол (2,6 - ксиленол)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

-

0626

045

1,2,4-Триметилбензол(Псевдокумол)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

2

0627

046

Этилбензол (С8Н10)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

3

0703

047

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

қатты, көмірсүтіктер (без ҰОҚ)

1

0708

048

Нафталин (Платидиам, Цисплатин)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

0801

115

3-Хлорпроп-1-ен (Хлорлы аллил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0802

170

Хлорметилбензол (Хлорды бензил )

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0803

116

Бензоилхлориді ( хлорлы бензойд)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

0805

171

Бензосульфонилхлорид

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

0808

139

Бромэтан

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

0810

172

Бромбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0811

173

1-Бромбутан (бромды бутил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0812

174

1-Бромгексан (бромды гексил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0813

175

1-Бромгептан (бромды гептил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0814

176

1-Бромдекан (бромды децил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0815

177

1-Бром-3-метилбутан (бромды изоамил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0817

178

1-Бромпропан (бромды пропил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0818

179

2-Бромпропан (бромды изопропил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0819

180

1-Бромпентан (бромды амил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0826

181

Хлорлы бутил

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

1

0828

182

Гексафторбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0836

183

Дибромбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0845

184

1,3-Дихлорпропан

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0856

049

1,2-Дихлорэтан (Дихлорэтан)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0857

185

Дихлордифторметан (фреон 12)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

0858

186

Дихлорфторметан (фреон 21)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

0859

187

Дифторхлорметан (фреон 22)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

0861

050

1,2-Дихлорпропан

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

0862

188

1,3-Дихлорпропилен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0863

189

2-Хлорпропан (Хлорды изопропил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0864

051

Үшйодметан (Йодоформ)

қатты

3

0863

189

2-Хлорпропан (Хлорды изопропил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0866

190

Бромды метилен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

0867

191

Метиленийдид (йодты метилен)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

0869

192

Хлорлы метилен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

0875

052

Пентафторбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

0882

193

Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0883

194

Тетрафторэтилен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

0884

195

Тетрахлорпропен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

0890

196

Трибромметан (бромоформ)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

0898

197

Трихлорметан (хлороформ)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0901

198

Трихлорфторметан (фреон 11)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

0902

053

Үшхлорэтилен (C2HCl3)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

0903

199

1,2,3-трихлорпропан

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ


0906

054

Тетрахлорметан (тетрахлорид көміртегі, төртхлорлы көміртегі)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0915

200

Хлорбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

0930

201

Хлоропрен

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0931

202

Эпихлоргидрин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

0932

203

Хлорэтан (этилхлорид, хлорды этил)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1018

204

2,6 – Диметилфенол (2,6 ксиленол)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1032

205

b-нафтол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1039

207

Амил спирті

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1041

208

Бензилкарбинол (бензил спирті)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1042

209

Бутил спирті

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1048

210

Изобутил спирті

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1050

211

Изооктил спирті

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1051

055

Пропан-2-ол (Изопропил спирті)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1052

056

Метанол (Метил спирті) (СH4O)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1054

117

Пропан-1-ол (Пропил спирті)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1061

212

Этил спирті

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1069

057

Гидрооксиметилбензол (о-, м-, п- изомерлер коспалары) (Үшкрезол)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1071

058

Фенол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1073

213

Диоксолан -1,3 (формальгликоль)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1076

214

4-Хлорфенол (1-гидрокси -4-хлорбензол, п-хлорфенол)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1077

215

2-Хлорэтанол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1079

216

Циклогексанол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

3209

217

2-Феноксиэтанол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1101

218

2,2- Оксибис (пропан), диизопропил эфирі

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1105

219

Диэтил эфирі

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1110

220

Этиленгликольдің (бутилцеллозоль) моноизобутил эфирі

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1111

221

Этиленгликольдің (пропилцеллозальз) моноизопропил эфирі

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1119

222

2-Этоксиэтанол (этиленгликольдің этил эфирі, этилцеллозольв)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1210

059

Бутилацетат (Сірке қышқылының бутил эфирі)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1213

223

Винилацетат (Этенилацетат)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1215

224

Дибутилфталат (фталдық қышқылының дибутил эфирі)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1224

060

Метилацетат (Сірке қышқылының метил эфирі)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1225

225

Метилацетат

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1232

226

Метилметакрилат

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1238

061

Пропилацетат (Сірке қышқылының пропил эфирі)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1239

062

Циан-(3-феноксифенил) метил-4-хлор-а-(1-метил этил) фенилацетат (Сумицидин, Фенвалерат, 1-Изопропил-4-хлорфенил сірке қышқылының 3-фенокси-1-цианобензил эфирі)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1240

063

Этилацетат (С4Н8О2)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1241

064

Этилпроп-2-еноат (Акрил қышқылының этил эфирі, Этилакрилат)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1242

065

Этилпентаноат (Этилвалерат, Пентан қышқылының этил эфирі)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1260

227

2-Этоксиэтилацетат (сірке қышқылдың 2-этоксиэтилдің эфир, целлозольвацетат)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1301

066

Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1302

067

Бензальдегид (Бензой альдегиді)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1305

228

Каприл альдегиді

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1306

229

Каприн альдегиді

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1307

230

Капрон альдегиді

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1310

231

Май альдегиді

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1313

232

Пелларгон альдегиді

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1314

145

Пропаналь (пропиональдегиді, Пропиондық альдегид, метилқышқылды альдегид) (С3Н6О)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1317

233

Ацетальдегид

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1321

234

Метальдегид (ацетальдегид тетрамер)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1324

235

Трихлорацетальдегид (хлораль)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1302

067

Бензальдегид (Бензой альдегиді)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1325

068

Формальдегид (Метаналь)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1401

069

Пропан-2-он (Ацетон)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1402

070

1-Фенилэтанол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1404

071

4-Метиленоксетан-2-он (Дикетен, Бутен-3-олид-1,3)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1405

118

Ағашты-спирттік А маркасының еріткіші (ацетонды эфирлі)/ацетон бойынша/

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1406

236

Э таңбалы сүректі спирт еріткіші (эфирацетондық) (ацетон бойынша бақылау)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1407

072

Пентан-3-он (Диэтилкетон)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1408

073

4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1409

237

Метилэтилкетон

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1411

074

Циклогексанон

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1505

238

Малеинді ангидрид (булар, аэрозоль)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1507

239

Сірке ангидриді

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1508

075

1,3-Изобензофурандион (Фталь ангидриді)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1512

119

Акрил (пропен) қышқылы

газ тәріздес және сұйық. ҰОҚ

3

1519

240

Валериан қышқылы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1523

241

Диметилформамид

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1530

076

е-Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1531

242

Капрон қышқылы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1534

243

Май қышқылы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1537

244

Құмырсқа қышқылы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1541

245

Перфторвалериан қышқылы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1546

246

Пропион қышқылы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1551

077

1,4-Бензолдикарбонды қышқылы (терефтал қышқылы)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

1

1555

078

Сірке қышқылы (Этан қышқылы)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1578

247

4-Метилпентан қышқылы (изокапрон қышқылы)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1583

248

L-2-Гидроксипропан қышқылы (сүт кышқылы)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1601

249

Изопропилбензолдың гидроасқынтотығы (кумолдың гидроасқын тотығы)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1603

250

4,4-Диметилдиоксан-1,3

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1608

251

Пропилен тотығы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

1

1611

252

Этилен тотығы

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1715

079

Метантиол (метилмеркаптан)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1716

253

Табиғи меркаптандардың қоспасы (этилмеркаптанға есептелгенде)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1722

254

Тетраметилтиурамдисульфид ТМТД

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1726

255

Тиофенол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1728

080

Этантиол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1730

081

Этенсульфид (Этиленсульфид)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

1

1802

256

5/6 Амин, (2-парааминфенил) бензимидазол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1803

257

С15-С20 алифатты аминдер

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1804

258

2 Амино-1,3,5-триметилбензол (мезидин)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1805

259

Анилин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1811

260

4-Бутиланилин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1812

261

1-Аминобутан (н-Бутиламин)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1813

262

Гексаметилендиамин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1819

120

Гексаметиленимин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1820

263

Диметиланилин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1830

264

3,4-Дихлоранилин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1832

265

Циклогексиламин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1833

266

Диэтиламин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1834

267

b-Диэтиламиноэтилмеркаптан

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1847

268

Монометиланилин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1849

269

Монометиланилин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1851

270

Моноэтиламин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

1862

271

Триметиламин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1863

272

Триэтиламин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

1868

121

3-Хлоранилин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

1

1869

273

п-Хлоранилин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1879

274

Этиленимин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

1

1880

275

Ди (2-гидроксиэтил) амин (диэтаноламин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1891

276

Ксилидин

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1901

277

Бутилнитрит (азот қышқылының бутилді эфирі)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

1905

122

Нитробензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1906

278

м-Нитробромбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1919

279

м-Нитрохлорбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1920

280

о-Нитрохлорбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

1921

281

п-Нитрохлорбензол

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

2001

123

Проп-2-еннитрил

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

2009

282

N,N1-Диметилацетамид

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

2011

283

Дифенилметандинзодианат

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

2016

284

Метилизоцианит

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

2021

285

С17-С20 карбон қышқылының нитрилдері

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

2031

286

Толуилендиизоцианат

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

1

2034

124

Формамид (Құмырсқа қышқылының амиді)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

2042

287

3-Оксо –N-фенилбутанамид (ацетоацетанилид)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

2055

082

Бензамид

қатты

3

2117

125

О,О-Диэтилхлортиофосфат

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

2

2119

126

0,0-Диметил-0- (3-метил-4-нитрофенил ) –фосфат (Метилнитрофос)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

2303

288

a-Нафтахинон

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

1

2418

127

Пиридин

газ тәріздес және сұйық

2

2419

289

Тетрагидрофуран

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

2420

290

Тиофен (тиофуран)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

2425

128

Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

2447

129

2-(2-1 Гидрокси-5-метилфенил)-бензтриазол (Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) Трикрезол)

ҰОҚ

4

2509

130

Азықтық хлортетрациклин

қатты

2

2602

084

Ақуызды-дәруменді концентрат (АДК) (ақуыз бойынша)

қатты

2

2701

085

Аммофос (аммоний сульфатының қоспасы бар моно және диаммоний қоспасы)

қатты

4

2704

086

Бензин (мұнайлы, аз күкіртті) көміртекке қайта есептегенде

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

2705

291

Тақтатасты бензин (көміртекке қайта есептегенде)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

4

2706

087

Қоңыр көмірдің жоғары жылдамдықтағы пиролизі жеңіл шайырының бензин фракциясы (көміртекке қайта есептегенде)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

2

2731

088

Эпоксидті ұнтақ бояу

қатты

3

2735

089

Минералды мұнайлы май (ұршықты, машиналы және тағы басқалар)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

2738

131

Бутилформиантты еріткіш (ацетаттар қосындысы бойынша) (БЭФ)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

3

2748

132

Скипидар (көміртекке қайта есептегенде)

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

4

2750

292

Сольвент

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

-

2752

293

Уайт-спирит

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ, көмірсүтіктер

-

2753

133

Белсендірілген шайыршықты флюс (шайыршық бойынша бақылау)

қатты

4

2754

143

С-ға есептелген С12-19 алкандар аударғанда/ С12-С19 шектелген көмірсутектері (С-ға қайта есептелген); РПК-265 П еріткіштері

ҰОҚ/көмірсутектер

4

2755

140

ФЛОКР-3 Флотореагенті (хлор бойынша)

газ тәріздес және сұйық

2

2756

090

Қоңыр көмірдің жоғары жылдамдықтағы пиролиз жеңіл шайырының фенол фракциясы

ҰОҚ

2

2902

091

Өлшенген бөлшектер

қатты

3

2904

093

Мазут күлі (ванадийге қайта есептегенде)

қатты

2

2906

134

Мелиорант (қоспалар: кальций карбонаты, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид- 10-13%, магний оксиді - 3,5%; темір оксиді-1,6% және т.б.)

қатты

4

2907

094

Қос тотықты кремнийі бар бейорганикалық тозаң, % > 70

қатты

3

2908

095

Қос тотықты кремнийі бар бейорганикалық тозаң, %-бен: 70-20 (цемент өндірісінің шамот, цемент, тозаңы - балшық, балшықты тақтатас, домна қожы, құм, клинкер (кремнезелі күлі, қазақстандық кен орындарының көмір күлі және т.б.),

қатты

3

2909

141

Құрамында кремнийі бар бейорганикалық тозаң,%-бен берілген - 20-дан кем (цемент өндірісінің доломиті, тозаңы- әктас, бор, тұқылдар, шикізат қоспасы, айналмалы пештің тозаңы, боксит және т.б.)

қатты

3

2910

096

Құрғақ карбомид желімінің тозаңы

қатты

4

2911

097

Құрама жем тозаңы (ақуызға қайта есептегенде)

қатты

4

2912

135

Сүйек ұнының тозаңы/ ақ уызға қайта есептегенде/

қатты

4

2914

098

Фосфогипстен цемент қосылған тұтқыр гипсті (бейорганикалық) тозаң

қатты

4

2915

136

Шыныталшық тозаңы

қатты

4

2916

099

Шыныпластик тозаңы

қатты

4

2917

100

Мақта тозаңы (зығыр тозаңы)

қатты

3

2918

101

Цемент өндірісінің тозаңы (60% кальций оксиді бар)

қатты

4

2926

102

Жылу электрстанциялары көмірінің күлі (дисперстілігі 3 мкм-ге дейін және кемінде 97%-дан төмен 35-40% кальций тотығы бар)

қатты

2

2930

142

Абразивті тозаңы

қатты

4

2933

103

Алюмосиликаттар (цеолиттер, цеолиттік туфтар)

қатты

2

2936

104

Сүрек тозаңы

қатты

4

2937

137

Астық тозаңы /сақталатын саңырауқұлақтар бойынша/

қатты

3

3070

105

Бацитрацин (Бациллихин)

қатты

1

3534

106

Бензилбензоат (Бензой қышқылының бензил эфирі)

ҰОҚ

3

3721

206

Ұнды тозаңы

қатты

4

9999

999

Өзге заттар9991

9991

өзге қатты заттар

қатты

-

9992

9992

өзге газ тәріздес және сұйық заттар

газ тәріздес және сұйық

-оның ішінде:9993

9993

өзге көмірсүтектер (ұшпалы органикалық қосылыстарсыз, метанды қоспағанда)

газ тәріздес және сұйық, көмірсүтіктер

-

9994

9994

өзге ұшпалы органикалық қосылыстар

газ тәріздес және сұйық, ҰОҚ

-

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 16 қыркүйектегі
№ 25 бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 ақпандағы
№ 24 бұйрығына
18-қосымша

"Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп" (индексі 2-ТП (ауа), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп" (индексі 2-ТП (ауа), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) атмосфераға ластаушы заттардың шығарындысы – шығарындылардың тұрақты көздерінен атмосфералық ауаға ластаушы (халықтың денсаулығы мен қызметіне, қоршаған ортаға қолайсыз әсер ететін) заттардың түсуі;

      2) атмосфераны ластайтын тұрақты көздер – пайдалану процесінде зиянды заттар бөлетін технологиялық агрегат (қондырғы, құрылғы, аппарат);

      3) ластаушы заттарды ұстау және кәдеге жарату – өндіріске қайта қайтарылып, тауарлық өнім алуға пайдаланылған немесе басқа жаққа өткізілген ұсталған ластаушы заттардың мөлшері;

      4) ұйымдастырылған ластау көздері – зиянды заттарды ұстау үшін тиісті газ тазарту және шаң тұту қондырғыларын қолдануға мүмкіндік беретін газ немесе ауа өткізгіш (құбыр, аэрационды фонарь, вентиляциялық шахта) жүйесіне түсетін көздер зиянды заттар,

      5) ұйымдастырылмаған ластау көздері – герметикалық емес технологиялық жабдықтар, көліктік құрылғылар, резервуарлардың салдарынан зиянды заттар тікелей атмосфераға түсетін шығарынды көздері;

      6) ұшпалы органикалық қосылыстар – күн сәулесі болған кезде азот тотықтарымен реакцияға түскенде фотохимиялық тотықтырғыштарды түзетін метаннан басқа, адамның іс-әрекетінің нәтижесінде пайда болатын барлық органикалық қосылыстар.

      3. Статистикалық нысанды ауаны ластайтын тұрақты көздері бар кәсіпорындар және (немесе) дара кәсіпкерлер ұсынады.

      Статистикалық нысан ауаны ластайтын тұрақты көздері бар әрбір бөлімше бойынша кәсіпорынның заңды мекенжайына қарамастан, оның нақты орналасқан жеріне сәйкес толтырылады.

      Статистикалық нысан кәсіпорында ұйымдастырылған бастапқы есепке алу деректерінің, тұрақты ластайтын көздер мен олардың сипаттамаларын есепке алу журналдарының, газ тазарту және шаң тұту қондырғыларының жұмысын есепке алу журналдарының, сондай-ақ қондырғылар паспортының негізінде құрастырылады. Заңды тұлға және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері мен дара кәсіпкерлер бойынша мәліметтер:

      жылына 0,999 тоннадан артық рұқсат берілгеннемесе декларацияланған шығарындының көлемімен;

      ластаушы заттар шығарындыларының құрамында қауіптіліктің 1 және (немесе) 2 класы болған жағдайда 0,500-ден 0,999-ға тоннаға дейінгі рұқсат берілгеннемесе декларацияланған шығарындының көлемімен ұсынылады.

      Статистикалық нысанда тұрақты ластаушы көздер шығарындыларын нақты жүзеге асырғандар санынан ластаушы заттардың шығарылатын көлемін сипаттайтын және тазарту имараттарымен жабдықталған тұрақты көздерден (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған) нақты тұтылған және кәдеге жаратылған атмосфераға шығарылатын ластаушы заттар шығарындылары бойынша деректер көрсетіледі.

      Ластаушы заттар шығарындыларының көлемі тоннамен үтірден кейін бес таңбаға дейін толтыру мүмкіндігімен көрсетіледі.

      Жыл бойы (жыл ішінде оларды бөгде ұйымдарға беру салдарынан, жыл соңына ластаушы заттардың шығарындылары көздерінің болмауына қарамастан) кәсіпорындардағы тұрақты ластаушы көздерден шыққан газдардағы және аспирациялық ауадағы ластаушы заттардың бәрі (төменде аталғандардан басқасы) есепке алуға жатады. Есепті кезеңдегі ластаушы заттардың (қатты, газ тәріздес және сұйық заттар бойынша барлығы) көлемі құралдармен жүргізілген өлшеу және (немесе) есептеулер негізінде көрсетіледі.

      Статистикалық нысанда автокөлікті қоса алғанда ластаудың жылжымалы көздері бойынша деректер көрсетілмейді.

      Тұрақты орналастыруды қажет ететін жылжымалы ластау көздері (дизельді генераторлар) оларды пайдалану кезінде осы статистикалық нысанға қосылады.

      Статистикалық нысанда, егер бұл әуел бастан осы технологияның жобасында көзделген болса, өнім өндірісінің технологиялық процестерінде шикізат немесе жартылай фабрикат ретінде пайдаланылатын газбен қоса кететін заттардың мөлшері туралы деректер ескерілмейді. Техникалық көміртек зауыттарында күйе өндірген кезде реактордан шығатын газдарды тазарту кезінде, фосфор зауыттарында сары фосфор өндіргенде рудалық-термикалық пештерден шығатын газдарды тазарту кезінде, химия зауыттарында көмір қышқылын өндіргенде "қайнаған қабат" пештерінен шығатын газдарды тазарту кезінде пайда болатын және кәдеге жаратылатын заттар есепке алынбайды. Қара металлургия кәсіпорындарында домендік газда пайда болып, технологиялық отын ретінде пайдаланылатын көміртек тотығы есепке алынбайды. Түсті және қара металлургия, химия, мұнай-химия және басқа салалар зауыттарынан шығатын газдардан өнім алу үшін пайдаланылатын "қос қабатты адсорбция" және "қос түйісу" қондырғылары мен жүйелер ұстаған заттар да есепке алынбайды. Заттардың пайда болуы мен шығарындысы жөнінде жоғарыда келтірілгендердің арасынан газдың толық тұтылмауы мен технологиялық жабдықтарда саңылау болғандықтан, газдың шығуы салдарынан атмосфераға түсетін ластаушы заттар ғана есепке алынуға жатады.

      4. 1-бөлімде ауаны ластайтын тұрақты көздері бар объектінің нақты орналасқан жері (заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшесінің тіркелген жеріне қарамастан) көрсетіледі. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ кодын аумақтық статистика органының қызметкері толтырады.

      5. 2-бөлімде тұрақты көздері бар объекті ластаушы заттардың шығарындыларын шығаруды есепті кезең ішінде жүзеге асырғандығы көрсетіледі.

      Егер кәсіпорын шығарындыларға рұқсаттың немесе қоршаған ортаға теріс әсер ету туралы декларацияның болуына қарамастан шығарындыларды іс жүзінде жүзеге асырса немесе болмаса, 2-бөлімде 2.1-тармақ белгіленеді және статистикалық нысанның сәйкес бөлімдері толтырылады. Бұл ретте, 5-бөлімде барлық тұрақты көздер саны, сондай-ақ ластаушы заттар шығарындыларын нақты жүзеге асырғандар туралы ақпарат көрсетіледі. Есепті кезеңде жұмыс істемеген тұрақты көздер (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған) 4-бөлімдегі 1-бағанға жалпы санға қосылады.

      Егер кәсіпорын шығарындыларды жүзеге асырмаса, 2-бөлімдегі 2.2-тармақ белгіленеді және 4-бөлімнің 1 бағаны толтырылады.

      6. 3-бөлімде кәсіпорынның қолданыстағы экологиялық заңнамаға сәйкес уәкілетті орган айқындайтын қоршаған ортаға теріс әсер ететін III санаттағы объектілерге жататындығы көрсетіледі.

      7. 4-бөлімде ластаушы заттардың атмосфераға шығарындыларының көлемі осы статистикалық нысанға қосымшаға сәйкес көп таралған ерекше ластаушы заттардың тізбесіне сәйкес көрсетіледі. Көлем үтірден кейін бес белгіге дейін толтыру мүмкіндігімен тоннада көрсетіледі.

      ІІІ санаттағы объектілерге жататын кәсіпорындар 4-бөлімде 7-бағанды толтырады.

      4-бөлімнің 1-бағанында тазарту имараттарын қоспай, барлық ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған көздерден атмосфераға түсетін ластаушы заттардың, сондай-ақ оларды тұтуға (зарарсыздандыруға) арналмаған газ тазарту және шаң тұту қондырғылары арқылы өткен, ұсталмаған зиянды заттар шығарындыларының жалпы көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 2-бағанында атмосфераға арнайы жабдықталған құрылғылар (құбырлар, вентиляциялық құрылғылар, аэрациялық фонарлар, ауа өткізгіштер, алау құрылғылары, газ өткізгіштері) арқылы түсетін, бірақ бұл ретте алдын ала тазалауға түспейтін, сондай-ақ оларды тұтуға арналмаған газ тазарту және шаң тұту құрылғыларынан өткен ұсталмаған ластаушы заттардың көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 3-бағанына кәсіпорындағы газ тазарту және шаң тұту қондырғыларына (олардың нақты жұмысына байланыссыз) түсетін және тазартуға жататын ластаушы заттар (барлығы және жекелеген ингредиенттер бойынша) бойынша деректер енгізіледі.

      4-бөлімнің 4-бағанында тұтылған (зарарсыздандырылған) ластаушы заттардың нақты көлемі келтіріледі.

      4-бөлімнің 5-бағанында өндіріске қайтарылып, тауарлық өнім алу үшін пайдаланылған немесе басқа жаққа өткізілген тұтылған ластаушы заттардың көлемі көрсетіледі.

      Тұтылған және кәдеге жаратылған ластаушы заттарға, егер бұл технологияда көзделсе, өнім өндірудің технологиялық процестерінде шикізат немесе жартылай фабрикат ретінде пайдаланылатын заттар жатпайды.

      4-бөлімнің 6-бағанында тазартудан кейін және тазартылмай шығарылған ауа бассейніне түскен ластаушы заттардың (барлығы, қатты, газ тәріздес және сұйық) жалпы көлемі көрсетіледі.

      7-бағанда есептік немесе аспаптық жолмен бекітілген және негізделген жол берілетін шекті шығарындылардың нормативтері немесе атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының жарияланатын көрсетіледі. Парниктік газдар шығарындыларын және ластаушы заттар шығарындылары мен төгiндiлерiн қоспағанда, өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастырудың жол берiлетiн шектi нормативтері қоршаған орта сапасы нормативтерiне қол жеткiзудi қамтамасыз ететiн эмиссиялардың әрбiр тұрақты көзi мен кәсiпорын үшін есептеулер негiзiнде Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 10 наурыздағы № 63 бұйрығымен бекітілген(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22317 болып тіркелген) Қоршаған ортаға эмиссиялардың нормативтерін айқындау әдістемесімен (бұдан әрі - Қоршаған ортаға эмиссиялардың нормативтерін айқындау әдістемесі) анықталатын эмиссиялардың шамалары болып табылады. Жол берілетін шығарындылардың белгіленген нормативінің қолданылу мерзімі нормативтерді қамтитын жобаларға берілген мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындыларының қолданылу мерзімімен айқындалады.

      Кәсіпорындарда тазарту құрылғылары болмаған жағдайда 4-бөлімнің 3-5-бағандарында сызықша қойылады. Бұл жағдайда 1 және 6-бағандардың мәндері өзара тең.

      4-бөлімнің 1.1 және 1.1.1-жолдарының коды бойынша қатты ластаушы заттар ҚБ10 (10 мкм диаметрлі қатты бөлшектер) және ҚБ2,5 (2,5 мкм диаметрлі қатты бөлшектер) диаметрі бойынша бөліністе көрсетіледі.

      Көрсеткіш сынаманы қосымша алу және кәсіпорындар жүзеге асыратын шаңды фракцияларға бөлу негізінде толтырылады. Кәсіпорында тиісті өлшемдерді өлшеу мүмкіндігі болмаған жағдайда, бұл жолдар толтырылмайды.

      1.2-жол бойынша NO2 қайта есептегенде азот тотықтарының шығарындылары бойынша деректер көрсетіледі.

      Қайта есептеуге арналған формула Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістемесінде қамтылған.

      8. 5-бөлімде есепті кезеңнің соңына қолда бар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған тұрақты көздерден шығатын шығарындылар саны туралы деректер, сондай-ақ оның ішінде есепті кезеңде нақты жұмыс істегендер туралы деректер көрсетіледі.

      Атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуына жол берілетін шекті шығарындылардың нормативтерін әзірлеген және осы заттардың шығарылуына рұқсат алған және атмосфералық ауаға теріс әсер ету туралы декларация алған респонденттер 5-бөлімнің 1, 2, 3-бағандарын толтырады. Бұл ретте, 3-баған бойынша есептік кезеңде нақты жұмыс істеген 2-бағанның санынан шекті жол берілетін шығарындылардың немесе ластанатын заттардың декларацияланған көлемінің белгіленген нормаларымен көздердің саны бойынша деректер көрсетіледі.

      5-бөлімнің 1-бағанындағы 1-жолда осы объектіде бар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған шығарындылардың тұрақты көздерінің жалпы саны көрсетіледі, 2-бағанда – есепті кезеңде шығарындыларды нақты жүзеге асырғандар саны көрсетіледі.

      5-бөлімнің 1.1 және 1.1.1-жолдарында тұрақты көздердің жалпы санынан ластаушы заттар шығарындыларының ұйымдастырылған көздерінің, сондай-ақ тазарту имараттарымен жабдықталған шығарындылар көздерінің саны бойынша деректер бөлініп көрсетіледі.

      9. Осы статистикалық нысанды ұсыну электронды түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы онлайн режимде жүзеге асырылады.

      10. Ескертпе: Х – бұл позиция толтыруға жатпайды.

      11. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      4-бөлім: 6-баған = 1-баған + 3-баған – 4-баған әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 2-баған әрбір жол үшін;

      4-баған≥ 5-баған әрбір жол үшін;

      1-жол = 2.1, 2.2, 2.3 және одан әрі жолдардың ∑;

      1.1-жол ≥ 1.1.1 жол;

      1.1-жол ≤ қатты заттардың коддар бойынша ∑;

      5-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған, әрбір жол үшін;

      2-баған ≥ 3-баған, әрбір жол үшін;

      1-жол ≥ 1.1-жол, әрбір баған үшін;

      1.1-жол ≥ 1.1.1-жол, әрбір баған үшін.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады