"Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 7 ақпандағы № 18 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 8 ақпанда № 31874 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау қағидаларында:

      2-тармақтың 54) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "54) пилоттық жоба – Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген Астана қаласында, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстарында денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй құрылысы салаларындағы объектілерді салу бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы шеңберінде іске асыру жоспарланып отырған инвестициялық жоба;";

      14-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Қағидалардың 6-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген құжаттарға ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын адам, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген адам қол қояды.".

      15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. ББӘ осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды қамтитын МИЖ инвестициялық ұсыныстарын қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы беріледі.

      Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі болмаған жағдайда, инвестициялық ұсыныс қағаз жеткізгіште енгізіледі. Инвестициялық ұсыныстың әр парағына қол қойылады не тігіледі, нөмірленеді және инвестициялық ұсынысты әзірлеуге жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесі басшысының қолымен расталады.

      16. Экономикалық қорытынды дайындау үшін осы Қағидалардың 6-тармағына сәйкес қажет құжаттардың толық топтамасы болмаған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган МИЖ инвестициялық ұсынысын ББӘ-ге қайтарады.";

      127-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "127. "Стратегиялық алғышарттар" тарауы оларды іске асыру үшін Инвестициялар жоспарланатын стратегиялық құжаттар туралы ақпаратты (елдегі жағдай және Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы, нормативтік құқықтық актілер, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк жоспарлау жүйесінің құжаттары, бюджеттік бағдарлама, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы) қамтиды.";

      136-3-тармақтың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "адамның тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) (ұйымның атауын);";

      148-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "148. Бір квазимемлекеттік сектор субъектісінің бір және одан көп ҚЭН-ін іске асыру қорытындылары бойынша бюджет қаражатын үнемдеу түрінде қалыптасқан қолма-қол ақшаның бақылау шоттарындағы, ағымдағы шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтарды жаңа жобаны (ларды) іске асыруға бағыттаған жағдайда Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жаңа БИ ҚЭН әзірлеу талап етіледі.";

      182-38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-38. Институционалдық бөлімде жобаны басқарудың ұсынылатын тиімді схемасы, олардың функциялары, олардың өзара іс-қимыл тәртібі сипатталады, бұл ретте схема кредиттік шарт жасасатын негізгі қатысушылар деңгейіне дейін сипатталады.

      Осы бөлім мыналарды:

      1) қаржы схемасының әрбір қатысушысы бойынша ақпаратты, сондай-ақ ақша ағындарының сомалары мен бағыттарын көрсете отырып, іс-шараларды іске асырудың қаржылық схемасын;

      2) бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша іс-шараларды іске асыру жоспарланатын жобаның стратегиялық алғышарттары туралы ақпарат (елдегі жағдай және Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы, нормативтік құқықтық актілер, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары).";

      182-46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-46. Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенінің экономикалық сараптамасы бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша, оның ішінде түзетілгені бойынша құжаттар топтамасы ұсынылған күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      Бюджеттік кредит ҚЭН-нің экономикалық сараптамасы ұсынылған бюджеттік кредит ҚЭН-нің, уәкілетті органдардың оң салалық қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің және жобаның ерекшелігіне байланысты талап етілетін сараптамалардың тиісті оң қорытындыларының негізінде жүргізіледі.

      Экономикалық сараптама ҚЭН-нің, уәкілетті органдардың оң салалық қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің негізінде мамандандырылған ұйымның жоба бойынша бюджеттік кредиттің сұрау салған сомасына ғана жүргізіледі.

      Жүргізілген сараптамаларда және/немесе тәуелсіз сараптамада, сондай-ақ берілген құжаттамада қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша ақпарат ұсыну және (немесе) қосымша сараптама жүргізу қажет болған жағдайда, бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын, жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғалар тиісті ақпаратты сұратады және (немесе) қосымша сараптамалар жүргізуді сұрайды.

      Қосымша ақпаратқа қатысушылардың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенін ҚЭН-ін енгізуі алдындағы айдың соңғы күніне жасалған қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар жатады.

      Қосымша сараптамаларға:

      1) кешенді ведомстводан тыс сараптама;

      2) уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасы жатады.

      Қажетті ақпаратты ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізу бойынша сұрау салулар тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне, сұрау салудың көшірмесі - осы Қағидалардың 182-36-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.

      ББӘ ресми хат түрінде сұрау салу түскен сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаға ұсынады.

      Экономикалық сараптама жүргізу мерзімі ұзартылған жағдайда, бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенін ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлға ББӘ хатын қоса бере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға экономикалық сараптама жүргізудің ұзартылғаны туралы хабарлайды.

      Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімі тоқтатыла тұрады.

      Бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасының нәтижесі оң қорытынды немесе теріс қорытынды немесе пысықтауға жіберілген қорытынды болып табылады.";

      182-55-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-55. Мемлекеттің әлеуметтік саясат міндеттерін шешуге бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиісті құжатын келісу немесе бюджеттік кредит беру арқылы қаржыландыруға жоспарланған іс-шараларды көздейтін осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы, жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырылады:";

      182-56-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-56. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының жобасы, сондай-ақ бюджеттік кредиттеу арқылы қаржыландыруға жоспарланған іс-шаралар көзделетін осы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, бюджет комиссиясына шығарылуға тиіс.";

      191-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "191. Қажетті ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін қазақ және орыс тілдерінде, қағаз және электрондық жеткізгіштерде тоқсан сайын дайындайды және мыналарды қамтиды.";

      193-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "193. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дер бойынша жылдық мониторингті қазақ және орыс тілдерінде жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға ұсынады.";

      194-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "194. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ және жергілікті БИЖ бойынша жылдық мониторингті республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері қазақ және орыс тілдерінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға, оның ішінде электрондық порталға жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.";

      195-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "195. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын БИЖ-ді іске асыру барысы туралы жылдық мониторингті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган қазақ және орыс тілдерінде дайындайды және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктеріне жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.";

      201-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "201. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізу үшін ақпарат қазақ және орыс тілдерінде мынадай есептілік құрамында ұсынылады:";

      205-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "205. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға қазақ және орыс тілдерінде ұсынады.";

      209-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "209. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізеді және ақпаратты есепті жылдан кейінгі жылдың 10 шілдесіне дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға қазақ және орыс тілдерінде ұсынады.";

      214-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) инвестициялар есебінен заңды тұлға іске асыратын іс-шаралар нәтижелерінің нақты қол жеткізілген көрсеткіштерін және Инвестициялар ҚЭН-інде және (немесе) мемлекеттік органдардың даму жоспарларында және (немесе) заңды тұлғаларды стратегиялық даму құжаттарында жоспарланған тиісті нәтижелерді, сондай-ақ оларға қол жеткізбеу себептерін салыстыру арқылы әрбір кезеңде қол жеткізілген іске асыру көлемдері мен шығындарды талдау.";

      220, 221 және 222-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "220. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылуы бойынша жылдық мониторингті қазақ және орыс тілдерінде, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 наурызынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға ұсынады.

      221. Республикалық Инвестициялар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылуы бойынша жылдық мониторингті республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға қазақ және орыс тілдерінде жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

      222. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы жылдық мониторингті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган қазақ және орыс тілдерінде дайындайды және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктеріне жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.";

      1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      7-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      15-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      18 және 18-1-қосымшалар осы бұйрыққа 4 және 5-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      30-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Куантыров


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің
2023 жылғы 7 ақпандағы
№ 18
Бұйрыққа 1-қосымша
  Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
1-қосымша
Нысан

"Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы"

      1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі және іске асыруға ұсынылатын мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) жөніндегі деректер

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі ______________________________________

      МИЖ атауы _______________________________________________________

      МИЖ іске асыру көзделген мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларының, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларының, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің орындаудың атауы (нақты тармақтарға сілтемелер).

      Инвестицияларды алушы (болған жағдайда) заңды тұлғаның атауы

      МИЖ іске асыру кезеңі (белгісіз болса, жобалап көрсетіңіз):

      Іске асырудың ұзақтығы: ____________ ай

      МИЖ іске асырудың басталуы: жыл: ________ ай: ________

      МИЖ іске асырудың болжамды аяқталуы: жыл: ______ ай: ______

      МИЖ-дің пайдаланылу (қызмет ету) кезеңі

      МИЖ-дің жалпы құны: ____ мың теңге, оның ішінде (қажет жағдайда толтырылады):

      Техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) әзірлеу құны: __________ мың теңге

      ТЭН түзету құны: ___________ мың теңге

      Объектіні ұстауға арналған жыл сайынғы шығындар, сондай-ақ инвестициядан кейінгі кезең (қаржыландыру көзін көрсете отырып)

      МИЖ-ді іске асырылатын жері:

      (МИЖ-дің, оның негізгі құрамдауыштарының іске асырылатын жері мен МИЖ бойынша шығындардың өңірлерге бөлінуін көрсетіңіз)

      1) Елді мекен (ауыл, аудан, қала, облыс, ел)

      2) Баланс ұстаушы* (қажет жағдайда толтырылады)

      3) МИЖ үшін бөлінген жердің болуы* (қажет жағдайда толтырылады)

      иә (жер учаскесі мен сол орында тұрған жылжымайтын мүліктің берілгені жөніндегі шешімнің нөмірі мен күні көрсетіледі);

      жоқ (жер учаскесін сатып алу үшін қажетті сома көрсетіледі).

      4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбырлар, электр-, жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа да инфрақұрылымның) болуы:

      иә (қандай екені көрсетіледі);

      жоқ (қосымша қанша шығын қажет екені көрсетіледі)

      Ескертпе:

      * жаңа объект құрылған (салынған) жағдайда, болашақ меншік иесі көрсетіледі, реконструкцияланған жағдайда қазіргі меншік иесі көрсетіледі

      2. Ретроспектива (МИЖ бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпарат)


Атауы

Инвестициялар жүзеге асырылатын жылдың алдындағы жылдар

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі

жылы

жылы

жылы

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауыБюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сипаттамасыСтратегиялық бағыты

нөміріатауыМақсаты

нөміріатауыМіндеті

нөміріатауыБюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сомасы, мың. теңгеБюджеттік бағдарлама (кіші бағдарламаны) бекітілген нормативтік құқықтық акт

түріқабылданған күнінөміріНәтижесі

Р/с

Нысаналы индикатор

Өлшем бірлігі

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

Тікелей нәтиже (сан көрсеткіштері)

1.

Түпкілікті нәтиже (нәтиже көрсеткіштері)

1.

      3. Саланың маркетингтік талдауы

      1) объектілерді құру (салу) мен реконструкциялауды, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құру мен дамытуды болжайтын МИЖ үшін қаралып отырған өңірде жобада (жобалар) болжанған өнімдерге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) қазіргі кездегі және перспективадағы сұранысты не жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігін талдауды көрсетеді.

      2) квазимемлекеттік сектор субъектілерін жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланы (салаларды) институционалдық дамытуды болжайтын МИЖ үшін іс-шараларды іске асыру ықпал ететін негізгі көрсеткіштер мен даму серпінін көрсете отырып, іс-шараларды іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдауды көрсетеді.

      4. Іске асырылуы болжанатын МИЖ-дің жалпы сипаттамасы (МИЖ-ді жалпы сипаттау басымдылық тәртібінде жеке (жоба бойынша) баяндалады.

      МИЖ-дің мақсаты мен міндеттері:

      1) мақсат (мақсат Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында белгіленген экономика саласын (аясын) дамытудың неғұрлым кең міндеттерін/басымдықтарын көрсетуге тиіс);

      2) сандық есептер (жобаның ауқымын анықтауға болатын жобаның сандық өлшенетін есептерін көрсетіңіз. Белгілі бір сандық көрсеткіштерді көрсетіңіз, мысалы, жобалық қуат және басқалар);

      3) тікелей және түпкілікті нәтижелер (жобаны іске асыру нәтижесінде оларды алушылар үшін өндірілетін өнімнің/көрсетілетін қызметтің әсері, сондай-ақ бизнес субъектілеріне (оның ішінде шағын және орта бизнеске) әсер ету, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштері негізінде жобаны іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымның ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу).

      Жобаның негіздемесі: (осы жобаны іске асыру қажеттілігін негіздеу; жобаны іске асырған жағдайда осы саланың көрсеткіші қаншалықты көтерілетіндігін көрсету).

      Ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалар үшін:

      инвестициялық және пайдалану кезеңдерінде іске асырудың әрбір нұсқасы құнының есептеулері мен негіздемелерін келтіре отырып, кемінде 2 іске асыру нұсқасын көрсетіңіз;

      осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес жобаны іске асыру нұсқасын оңтайлы таңдауды негіздеу үшін әрбір нұсқа бойынша ең аз шығындарға талдау жүргізу.

      МИЖ сипаттамасы:

      (1 және 2-кестеге сәйкес жобаның және оның барлық іс-шаралары мен құрамдауыштар мазмұнын сипаттаңыз)

  1-кесте

Іс-шараларды іске асыру кезеңі мен құны

Іс-шаралар мен құрамдауыштар атауы

Кезеңі

Кезеңі

Кезеңі

Жиыны

құны

құны

құны

1.


1)


2)


2.


1)


2)


Жиыны

  2-кесте

Жекелеген құрамдауыштар мен іске асыру кезеңдері

Сандық көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Жоба бойынша

Құны (мың теңге)

1.

1)

2)

2.

1)

2)

Жиыны
      5. МИЖ-ді институционалдық басқару схемасы

      Негізгі қатысушыларды сипаттау, олардың өзара іс-қимыл схемасы, пайдалар мен шығындарды бөлу, инвестициялық және инвестициядан кейінгі кезеңдерде жобаны басқару схемасы, сондай-ақ пайда алушылар (жобаның іске асырылуынан пайда табатын нысаналы топтар мен адамдар санын көрсетіңіз);

      6. Әлеуметтік және экологиялық әсері:

      (жобаның қоршаған орта мен тұрғындарға әсер етуін қысқаша сипаттаңыз)

      Тұрғындардың жұмыспен қамтылуына әсері (жобаның іске асырылуына тікелей немесе жанама қатысатын адамдар санын бағалауды ұсыныңыз).

      7. МИЖ-ді қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша іске асырудың балама нұсқалары.

      Тиісті негізделген есептерді қоса бере отырып, қаржыландырудың мынадай түрлері мен тәсілдері бойынша МИЖ-ді іске асыру мүмкіндігін (мүмкін еместігін) жазыңыз:

      1) бюджеттік инвестициялық жоба (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады, теңгерім ұстаушысы тікелей бюджеттік бағдарлама әкімшісі болып табылатын әлеуметтік-экономикалық әсердің болуы);

      2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады және/немесе Инвестицияларды алушының белгілі бір көлемде және сапада өнім өндіруі);

      3) бюджеттік кредит (ақпаратты бюджеттік кредиттеу қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан көрсету, оның ішінде:

      бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес өтеу міндеттілігін көздейтін қайтарымдылық;

      міндеттемелердің орындалуын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз етудің болуы көзделген қамтамасыз етілу;

      бюджеттік кредитті бергені үшін қарыз алушының сыйақы төлеуі көзделген ақылылық;

      бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділік);

      4) мемлекеттік жекешелік-әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобасы, оның ішінде концессиялық жоба (сәйкестікке қатысты ақпаратты көрсету):

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" және "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарында белгіленген МЖӘ, оның ішінде концессия қағидаттарын сақтау;

      жобаны МЖӘ, оның ішінде концессия схемасы бойынша іске асырудың әлеуметтік тиімділігі;

      жобаны МЖӘ, оның ішінде концессия схемасы бойынша іске асырудың экономикалық тиімділігі;

      МЖӘ, оның ішінде концессия схемасы бойынша ұсынылатын шешімдердің негізделуі);

      5) жеке инвестициялар (ақпаратты МИЖ-дің жоғары өтімділігіне сәйкестігі тұрғысынан көрсету).

      8. Ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жоба үшін болжанатын техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы мен негіздемесі:

      1) жоба ауқымының сипаттамасы және жоба қуатының есептік негіздемесі, жоба қуатын игеру серпіні;

      2) технологиялар мен жабдықтарды таңдау негіздемесі, пайдаланылатын жабдықпен технологиялық үйлесімділік, баға-сапа оңтайлы арақатынасы, технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың балама нұсқалары, инновациялық жабдықты қолдану, жобада сапа стандарттарын пайдалану туралы ақпарат;

      3) жобаның құрамдауыштары бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша);

      4) автоматтандырылған функциялар, процестер және оларды тұтынушылар тізбесі (use-case схемасы);

      5) телекоммуникация схемасы және байланыс арналарына қойылатын талаптар, жобаның ауқымы мен қуатының сандық көрсеткіштері негізінде есептеу қуаттары мен сақтау көлемдеріне және есептеу құралдарының санына қойылатын талаптардың негіздемесі;

      6) жүйе архитектурасының, жүйе құрамдауыштарының және олардың өзара байланысының жалпы сипаттамасы;

      7) жобаны іске асыру нәтижесінде өзекті болмай қалуы мүмкін мемлекеттік ақпараттандыру объектілерін және олардың құрамдауыштарын көрсету;

      8) сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграцияны көрсету;

      9) ақпараттық қауіпсіздік талаптарын көрсету.

      Инвестициялық ұсыныстың осы бөлімінде салыстырмалы талдау жүргізілетін және таңдап алынған нұсқаның негіздемесі ұсынылатын жобаның мақсатына және нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің кемінде екі ықтимал нұсқасы көрсетіледі.

      Байланысатын адамның деректемелері

      Тегі, аты, әкесінің аты

      (болған жағдайда):_________________________________________________________

      Лауазымы:________________________________________________________________

      Бөлімше/ұйым:_____________________________________________________________

      Мекенжайы:_______________________________________________________________

      Байланыс телефоны: ________________________________________________________

      Электрондық пошта: ________________________________________________________

      __________________ ___________

      Мөрдің орны (болған жағдайда)______________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, қолы

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің
2023 жылғы 7 ақпандағы
№ 18
Бұйрыққа 2-қосымша
  Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
7-қосымша
Нысаны

"_______________________жобасының қаржы-экономикалық моделінің базалық параметрлері"

Р/с №

Параметр атауы

Параметр мәні

Негіздеме

1.

2

3

4

2.

Жобаның жалпы құны

мың теңге


3.

Инвестициялық кезең

жыл-жыл


4.

Инвестициядан кейінгі кезең

%


5.

Инфляция деңгейі

%


6.

Салық мөлшерлемелері

%


7.

Амортизация нормалары8.

Салалық көрсеткіштер9.

Макроэкономикалық индикаторлар10.

Басқа      Ескертпе:

      4-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын ТЭН әзірлеу кезіндегі (бірақ 6 айдан аспайтын) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі көрсетіледі.

      5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте одан кейінгі инвестициялаудан кейінгі кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылғы инфляция деңгейі қабылданады.

      6-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын ТЭН әзірлеу кезіндегі Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемелері көрсетіледі.

      7-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын ТЭН әзірлеу кезінде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес амортизация нормалары көрсетіледі.

      8-жолда мынадай сипаттамаларға жауап беретін қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын көрсеткіштер көрсетіледі:

      Ұлттық шоттар жүйесінде деректердің болуы;

      нысаналы мәндердің, Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, оның ішінде мемлекеттік органның стратегиялық құжаттарының болуы.

      9-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес макроэкономикалық индикаторлардың мәндері көрсетіледі. Сондай-ақ экономиканың макроэкономикалық дамуының негізгі немесе интеграцияланған индикаторын (оны ұсыну мүмкін болған жағдайда) қолдануға болады. Мысалы, ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі, өнеркәсіп өнімінің көлемі, мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы) және басқалары.

      10-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын басқа да көрсеткіштер (параметрлер) көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің
2023 жылғы 7 ақпандағы
№ 18
Бұйрыққа 3-қосымша
  Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
15-қосымша
Нысан

"Бюджеттік инвестициялық жобаның экономикалық қорытындысы"

1.

Жобаның атауы

2.

Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)

3.

Құрылыс мерзімі (құрылу) (жылы)

4.

Пайдалану мерзімі (жыл)

5.

Өтелімділік мерзімі (тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатудан түскен тікелей ақша қаражаты ағындарын алуға әкеп соқпайтын жобаларды қоспағанда) (жылы)

6.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларына, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілері нормаларының орындалуына сәйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету)

7.

Мемлекеттік органның даму жоспарында айқындалған нәтижелер көрсеткіштері

8.

Жобаның құны (пайдалануға беруге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге)

9.

Жерді сатып алу құны (мың теңге)

10.

Қаржыландыру көздері (мың теңге)

11.

Жоба бойынша құжаттаманың құрамы, оның ішінде экономикалық сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы (экономикалық қорытындыны дайындау кезінде назарға алынған құжаттар мен материалдарды; ұсынылған құжаттардың құрамына ескертулерді көрсету)

12.

Техникалық-технологиялық шешімдерді бағалау

13.

Институционалдық шешімдерді бағалау

14.

Тәуекелдерді бағалау

15.

Әлеуметтік әсерді бағалау

      Қорытынды: (саланы дамытудың стратегиялық бағыттарын орындауға жобаның теріс

      немесе оң әсері көрсетіледі).

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің
2023 жылғы 7 ақпандағы
№ 18
Бұйрыққа 4-қосымша
  Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-қосымша
Нысаны

"Қатысушылар туралы ақпарат"

Қатысушылар

Қатысушының атауы


1.

Мекен-жайы

деректемелер

заңды

нақты

2.

Индексі

3.

Облысы

4.

Қала (кент)

5.

Көше (шағын аудан)

6.

Үй

7.

офис

8.

АҚ акционер(лер)і (не ЖШС заңды тұлға-қатысушысының қатысушы(лар)ы (бюджеттік инвестициялар болған жағдайда) немесе қаржылық схема (бюджеттік кредиттеу болған жағдайда) қатысушысы

9.

Қаржылық схема қатысушысының мемлекеттік акциялар пакетін (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік органның атауы

10.

құру туралы шешім қабылдаған орган

атауы

құжаттың №

қабылданған күні

күні (КК)

айы (АА)

жылы (ЖЖЖЖ)

11.

...

...

...

...

...

...

...

12.

Қызметтің түрі (Жарғыға сәйкес)

...

13.

...

14.

...

15.

Стратегиялық даму құжатының атауы

Стратегиялық құжатты бекіткен орган


стратегиялық даму құжаты бекітілген құжат


16.

атауы

қабылданған күні

17.

күні (КК)

айы (АА)

жылы (ЖЖЖЖ)

18.

...

...

...

...

...

...

...

...

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің
2023 жылғы 7 ақпандағы
№ 18
Бұйрыққа 5-қосымша
  Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-1-қосымша
Нысан

"Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің салалық картасы"

Жобаның атауы

Іс-шаралардың/құрамдауыштардың атаулары

Жобаның тапсырыс берушісі

Қатысушылардың (инвестицияны алушы) атаулары

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары

Экономика секторы

Жобаны іске асыруды бастау

Жобаны іске асыру кезеңі

Квазимемлекеттік сектордың іске асырылған инвестициялық жобалары (10 жыл ішінде) 


Квазимемлекеттік сектордың іске асырылатын инвестициялық жобалары


Квазимемлекеттік сектордың іске асырылуы жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде)


      Кестенің жалғасы

Жобаның аяқталу күні

Жобаны іске асыру орны

Жоба тиімділігінің көрсеткіштері

Жобаның өтелу мерзімі

Нәтижелері

Жобаның құны (мың теңге)

Қаржыландыру көзі

ЕскертпеРеспубликалық бюджет

Жергілікті бюджет

Ұлттық қор

Қарыз қаражаты

Меншікті қаражат

Басқалары (қаржыландыру көзін көрсету)


Квазимемлекеттік сектордың іске асырылған инвестициялық жобалары (10 жыл ішінде)


Квазимемлекеттік сектордың іске асырылып жатқан инвестициялық жобалары


Квазимемлекеттік сектордың іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде)


      Ескертпе:

      Жобаның атауы бағанында жобаның атауы көрсетіледі.

      Іс-шаралардың/құрамдауыштардың атауы бағанында жоба іс-шараларының атауы көрсетіледі.

      Тараулардың саны мен атауы қаржы-экономикалық негіздемелерде (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болған жағдайда) не заңды тұлғаны дамыту жоспарында (қаржыландыру көзі қарыз қаражаты не меншікті қаражат болған жағдайда) көрсетілген және жоба активтерін сатып алуды көздейтін іс-шаралардың саны мен атауына сәйкес келуге тиіс.

      "Жобаның тапсырыс берушісі" деген бағанда жауапты мемлекеттік органның – бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болған жағдайда) не заңды тұлғаның (қаржыландыру көзі қарыз не меншікті қаражат болып табылған жағдайда) атауы көрсетіледі.

      Қатысушылардың атауы (инвестицияларды алушы) бағанында квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы, сондай-ақ қаражат бөлінген/бөлініп жатқан/бөлінетін инвестициялардың түпкілікті алушылары көрсетіледі.

      "Қазақстан Республикасы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары" деген бағанда жобаны іске асыру шеңберінде көзделген Қазақстан Республикасы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының атауы (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болған жағдайда) көрсетіледі.

      "Экономика секторы" деген бағанда жобаны іске асыру әсер ететін экономика саласының атауы көрсетіледі.

      "Жобаны іске асырудың басталуы" бағанында жобаны іске асырудың басталу күні көрсетіледі.

      "Жобаны іске асыру сатысы" деген бағанда ақпаратты ұсыну кезіндегі жоба бойынша ағымдағы жағдай көрсетіледі.

      "Жобаның аяқталу күні" деген бағанда аяқталған жобалар бойынша жобаның аяқталу күні немесе іске асырылатын және іске асыруға жоспарланған жобалар бойынша жоспарланған аяқталу күні көрсетіледі.

      "Жобаны іске асыру орны" деген бағанда жобаны іске асыру/іске асыру/іске асыру жоспарланған елді мекен және мекенжай көрсетіледі.

      "Жоба тиімділігінің көрсеткіштері" деген бағанда жобаны іске асыруға жұмсалған шығындар мен оның нәтижелерінің арақатынасы көрсетіледі.

      "Жобаның өзін-өзі ақтау мерзімі" бағанында инвестициялармен жинақталатын кірістер инвестицияларға арналған шығындарды жабуға қажетті уақыт кезеңі көрсетіледі (тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатудан тікелей ақша ағындарын алуды көздемейтін жобаларды қоспағанда).

      "Нәтижелер" деген бағанда даму жоспарында және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің және (немесе) бюджеттік бағдарламалардың құжаттарында (Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатына) іске асыру жөніндегі мемлекеттік органның қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлар, тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсетіледі.

      "Жобаның құны (мың теңге)" деген бағанда қаржыландырудың барлық көздерін ескере отырып, жобаның жалпы құны көрсетіледі.

      "Қаржыландыру көзі (мың теңге)" бағанында бөлінген/бөлініп жатқан/бөлінетін қаражат шеңберінде қаржыландыру көзінің тиісті бағанында қаражат көрсетіледі.

      "Ескертпе" деген бағанда жобаның тиімділік көрсеткіштері мен нәтижелеріне қол жеткізілмеген, сондай-ақ жобаны іске асыру мерзімдері үзілген жағдайда, олардың себептері мен қолданылатын шаралар (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Республика ұлттық қорының қаражаты болып табылған жағдайда) көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің
2023 жылғы 7 ақпандағы
№ 18
Бұйрыққа 6-қосымша
  Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
30-қосымша
Нысаны

"20 __ жылғы ____________________бюджеттік инвестициялық жобалардың
(кезең көрсетіледі) мониторингі бойынша есепке жиынтық анықтама" __________________________________________________________________________ (республикалық бюджеттік бағдармалардың әкімшісі немесе жергілікті атқарушы орган)

      Жалпы құны _________________________________________ мың теңге (жобалардың

      құны көрсетіледі)____________ бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның

      ішінде (саны) 20 ______ жылы ___________________________ бюджет қаражаты

      есебінен (ағымдағы жыл) (республикалық немесе жергілікті)___________ мың теңге

      бөлінді.

      Инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 20 __ жылғы___________

      __________________ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

      20______жылғы______кассалық атқарылу _______мың теңгені құрады. (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы _______________ мың

      теңгені немесе_______%-ды құрады.

      1. Есепті кезеңде жалпы құны ________________________ мың теңге ___________

      (саны) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар

      бойынша 20 ___ жылы ____________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары 20 ___ жылғы __________ _____ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылуы ______ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.

      ______________________________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған

      (себебін көрсету) жоспарға қарағанда игерілмеген сома _________ мың теңгені немесе

      ___ %-ды құрады.

      Оның ішінде:

      1. есепті кезеңде жалпы құны ________ мың теңге ________ бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыру толығымен (саны) аяқталды, оның ішінде 20 ________ жылы

      __________ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______________ мың (есепті кезең)

      теңгені құрады, кассалық атқарылуы _______________ мың теңгені немесе ______ %-

      ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мынадай тікелей нәтижелерге

      қол жеткізілді:

      1) __________________________________________________________________;

      2) __________________________________________________________________;

      3) __________________________________________________________________;

      4) __________________________________________________________________;

      n)___________________________________________________________________.

      (қол жеткізілген нәтижелерді мемлекеттік органның мемлекеттік жоспарлау жүйесінің

      даму жоспарында және құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес көрсету қажет)

      ______________________________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған

      (себебін көрсету) жоспарға қарағанда игерілмеген сома _________ мың теңгені немесе

      __ %-ды құрады.

      2) жалпы құны ___________бюджеттік инвестициялық________________ (саны) құны

      ________ мың теңге, оның ішінде 20__ жылы_______мың теңге бөлінді (ағымдағы

      жылға).

      Қаржыландыру жоспары________ 20___(есепті кезең) кассалық

      атқарылуы_______мың теңгені немесе_______ %-ды құрады.

      ______________________________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған

      (себебін көрсету)

      жоспарға қарағанда игерілмеген сома _________ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты _____ объекті _________ пайдалануға беріледі;

      (саны) (пайдалануға беру күні)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _______ объекті _____________________

      жылы (саны) (пайдалануға беру күні) аяқталады;

      3) ____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы жүргізбеу (саны) және/немесе

      созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті

      өнім берушілердің болмауы);

      4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы және (саны) адал

      орындамауына байланысты;

      5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау). Бюджеттік инвестициялық жобаларды

      аяқтау жөнінде қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20_______жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20 ___ жылғы _______ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

      ________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда (себебін

      көрсету) игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе %-ды __ құрады.

      Оның ішінде салалар бойынша:

      Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер жалпы құны________мың теңге_______ жоба

      іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы ________ мың теңге бөлінді.

      20____ жылғы _____қаржыландыру жоспары ________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ___жылғы _____кассалық атқарылуы __________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені

      немесе _____ % - ды құрады.

      1. Есепті кезеңде жалпы құны ________________________ мың теңге ___________

      (саны) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар

      бойынша 20 ___ жылы ____________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл) 20 ____

      жылғы _______ қаржыландыру жоспары ___________ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу ________ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.

      ___________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      (себебін көрсету) сома ____ мың теңге немесе ____% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _____________ мың теңге ___________________ бюджеттік

      инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20___жылы

      ____________ __________________________ мың теңге (ағымдағы жылға) бөлінді.

      20 ____жылғы ________ қаржыландыру жоспары ________мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу________ мың теңгені нем ____%-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша даму жоспарында және

      мемлекеттік органның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      _____________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда

      игерілмеген (себебін көрсету) сома ____ мың теңге немесе ____% құрады.

      2) жалпы құны ________мың теңге____бюджеттік инвестициялық жоба (саны)

      аяқталған жоқ, оның ішінде 20_____ жылы ________мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жылға) 20 ____жылғы ________қаржыландыру жоспары ___________мың

      теңгені құрады. (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ %-

      ды құрады. ______________________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған

      жоспарға (себебін көрсету) қарағанда игерілмеу сомасы ___мың теңгені немесе _____

      %-ды құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде,________________(саны)___________

      (енгізілген күні) аяқталады.

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізудің уақтылы және/немесе ұзаққа созылған

      сипатының (саны) салдарынан _______жоба (конкурсты кешірек, қайта өткізу, әлеуетті

      өнім берушілердің болмауы);

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны) бойынша;

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттаңыз). Бюджеттік инвестициялық жобаларды

      аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20____жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20____жылғы ________ қаржыландыру жоспары__________ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу ______ мың теңгені немесе _____________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Қорғаныс Жалпы құны _______ мың теңге___________ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы________________ мың теңге бөлінді.

      Қаржыландыру жоспары 20__________________________мың теңгені құрады. (есепті

      кезең)

      Кассалық орындау 20__________________мың теңгені құрады. (есепті кезең)

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      1. Есепті кезеңде жалпы құны ________________________ мың теңге___________

      (саны) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар

      бойынша 20 ___ жылы ____________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 _______жылғы _______ қаржыландыру жоспары_______мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу ___________ мың теңгені немесе_________% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _____________мың теңге___________________бюджеттік

      инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20___жылы

      ____________мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы _______қаржыландыру жоспары ______________мың теңгені (есепті

      кезең) құрады, кассалық атқарылу ___________ мың теңгені немесе ________ %-ды

      құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша даму жоспарында және

      мемлекеттік органның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      2) жалпы құны _______ мың теңге_____ бюджеттік инвестициялық жоба аяқталған жоқ,

      оның ішінде 20____жылы ______________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл) 20____

      жылғы _______қаржыландыру жоспары ______________мың теңгені құрады. (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      1. объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты, инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде,___________(саны) объекті________

      аяқталады; (енгізілген күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін (конкурсты кешірек, қайта өткізу, әлеуетті өнім

      берушілердің болмауы) уақтылы жүргізбеу және/немесе ұзаққа созылуы нәтижесінде

      _________ (саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба;

      (саны)

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _______ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20____жылғы _______ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу __________ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы _______мың теңге бөлінді.

      20 _____ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ____ жылғы _______ кассалық атқарылу _________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      ________________мың теңгені немесе _________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны _________мың теңге ___________(саны) __________ бюджеттік

      инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___

      жылы_________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 ___жылғы_____қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады, (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.

      ______________________нәтижесінде (себебін көрсету)

      есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе

      ____% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _________ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны

      іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы ______ мың теңге бөлінді.

      20 ______ жылғы_____ қаржыландыру жоспары ______________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған

      жоспарға қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____% құрады.

      2) жалпы құны _______мың теңге___(саны) бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы _____ мың теңге бөлінді.

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады. (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ % - ды құрады.

      ______________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда

      игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______% құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы емес және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілу (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің

      болмауы) нәтижесіндегі ______жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _______ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20 _____ жылғы _____қаржыландыру жоспары ___________мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Білім Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20___ жылы________ мың теңге бөлінді.

      20 ____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 _____ жылғы ________кассалық атқарылу _________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _______________

      ___________ мың теңгені немесе ___________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны ____________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___

      жылы_______ мың теңге бөлінді.

      20 _____ жылғы ______қаржыландыру жоспары _____________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _______ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы ______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20______ жылғы ______ қаржыландыру жоспары ________________мың теңгені

      құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ %-ды

      құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      2) жалпы құны _________ мың теңге ______саны) бюджеттік инвестициялық жоба

      аяқталмаған, оның ішінде

      20____ жылы_______________мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 _______ жылғы _______қаржыландыру жоспары ______________мың теңгені

      құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ %-ды

      құрады. ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________ жылы аяқталады;

      (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы емес және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілу (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің

      болмауы) нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20____жылғы ________қаржыландыру жоспары __________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ %-ды

      құрады. ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Денсаулық сақтау Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20___ жылы______ мың теңге бөлінді.

      (есепті кезең)

      Қаржыландыру жоспары_______ 20______ мың теңгені құрады.

      20____жылғы ______кассалық атқарылу ____________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген

      _______________________ мың теңгені немесе _________ % - ды құрады.

      1. Жалпы құны ______________ мың теңгеге___________(саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша

      20___жылы________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 ______ жылғы ______қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе __________% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны ______ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы ______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 _____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары __________мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      2) жалпы құны _____________ мың теңге _________ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобалар аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы _____ мың теңге бөлінді. (ағымдағы

      жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы __________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы жүргізілмеуі және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілуі (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің

      болмауы) нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ______ жылы _____________мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20 _____ жылғы _________қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

      Жалпы құны __________ мың теңге____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20___ жылы________ мың теңге бөлінді.

      20 _____ жылғы _______ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ______ жылғы ________кассалық атқарылу ________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген

      ______________________ мың теңгені немесе ___________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны ___________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___

      жылы____________ мың теңге бөлінді.

      20 ______жылғы ______қаржыландыру жоспары ____________мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны ________ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны

      іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ___жылы ___________ мың теңге

      бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 ______ жылғы _________ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _________ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      2) жалпы құны ___________ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы _ _ _ мың теңге бөлінді.

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ % - ды құрады.

      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома__________ мың теңгені

      немесе _______ нәтижесінде _____________________%. (себебін көрсету)

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім

      берушілердің болмауы) нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ___________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20 ________ жылғы ____________қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

      Жалпы құны _________ мың теңге____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы _________ мың теңге бөлінді.

      20 ____ жылғы _________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ______ жылғы _______ кассалық атқарылу _____ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      _________________ мың теңгені немесе _________нәтижесінде %-ды құрады.

      1. Жалпы құны _______________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___

      жылы_______мың теңге бөлінді.

      20 _______ жылғы _______қаржыландыру жоспары ____________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе______% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны ______ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20___жылы _______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 _____жылғы _____ қаржыландыру жоспары __________мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______% құрады.

      2) жалпы құны _________ мың теңге ______ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы _____ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе _______% - ды құрады.

      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома__________ мың теңгені

      немесе _______ нәтижесінде _____________________%. (себебін көрсету)

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы __________________ жылы аяқталады;

      (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім

      берушілердің болмауы) нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. _____________ бюджеттік инвестициялық жобалар іске асырылуда (саны) аяқталу

      мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес

      кейінгі жылдары жалпы құны _____________ мың теңгеге көзделген, олар бойынша

      20___жылы ______________мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы_______қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20___ жылы _____ мың теңге бөлінді.

      20 _____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары __________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20____жылғы _______кассалық атқарылу _____________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      ____________________ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны _____________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20__

      жылы________ мың теңге бөлінді.

      20_____жылғы _____қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Оның ішінде: 1) жалпы құны _______мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20___жылы ____ мың теңге

      бөлінді. (ағымдағы жыл) 20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ________ мың

      теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ %-

      ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе____% құрады.

      2) жалпы құны _____ мың теңге _____ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы ____ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе_____ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________ жылы аяқталады;

      (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуі және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _______ жылы _____________мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20___ жылғы ______қаржыландыру жоспары ___________мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

      Жалпы құны _________ мың теңге____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы _________ мың теңге бөлінді.

      20____жылғы ______ қаржыландыру жоспары _______мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 _______жылғы ________ кассалық атқарылу ________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген ______мың теңгені

      немесе ______ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны ______ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы_________ мың

      теңге бөлінді.

      20___жылғы ____________қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ____ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _____ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20____жылы _______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20_____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ___________ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______% құрады.

      2) жалпы құны __________ мың теңге ______ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы______мың теңге бөлінді.

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ % - ды құрады.

      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома__________ мың теңгені

      немесе _______ нәтижесінде _____________________%. (себебін көрсету)

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, ______________(саны) нысандар

      құрылысы ___________ жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуі және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны_______мың теңгеге көзделген,

      20 _____ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20___жылғы________қаржыландыру жоспары __________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______%-ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған

      ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы_______ мың теңге бөлінді.

      20 ____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары __________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ____ жылғы_______кассалық атқарылу_____________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома ________

      __________ мың теңгені немесе ______________%-ды құрады.

      1. Жалпы құны______________________мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы

      _________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы __________қаржыландыру жоспары ___________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _________% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _________ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _______ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20______ жылы_________мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20______ жылғы_________қаржыландыру жоспары _________мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _________% құрады.

      2) жалпы құны ______________ мың теңге________ (саны)бюджеттік инвестициялық

      жобалар аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы ____ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ________% - ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе______ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _____ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады. (ағымдағы жыл)

      20___жылғы____қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе______% құрады.

      Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы ______ мың теңге бөлінді. 20____жылғы

      ______ қаржыландыру жоспары ___________мың теңгені құрады. (есепті кезең)

      20_____жылғы ________кассалық атқарылу _____________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      __________________ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны _________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы______ мың

      теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы ______қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _________% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны ________мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20____жылы _______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 ______ жылғы _______қаржыландыру жоспары _______мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____% құрады.

      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы______мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе _________ %-ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе _________% құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ____________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20____жылғы______қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе __________%-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _________% құрады.

      Көлік және коммуникация

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы _________ мың теңге бөлінді. 20____жылғы

      ______ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20_____жылғы _______кассалық атқарылу ____________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      ____________________ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны __________________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы

      ___________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы_____қаржыландыру жоспары ___________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _________% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _________ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны

      іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы ____мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20_____жылғы ____________ қаржыландыру жоспары ___________ мың теңгені

      құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе __________ %-

      ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______% құрады.

      2) жалпы құны ____________ мың теңге ______ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобалар аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ______% - ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, ______________(саны) нысандар

      құрылысы ___________ жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ___________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы____қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады, (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе _____% құрады.

      Өзгелері

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға

      20__ жылы ________ мың теңге бөлінді.

      20 ______жылғы __________қаржыландыру жоспары_______мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 _____ жылғы __________кассалық атқарылу_________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома ____

      ____________ мың теңгені немесе _________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны __________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы__________

      мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 ____жылғы ______қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны________мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20_____жылы ____мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 ________ жылғы ________ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе_____%-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе_______% құрады.

      2) жалпы құны __________мың теңге ______ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы_____мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе _________ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ____________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады. (ағымдағы жыл)

      20 ________ жылғы _________қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      ____________________________________________

      Мөрдің орны (болған жағдайда) ________________

      Мемлекеттік орган басшысының

      Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады