Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 28 ақпандағы № 220 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 1 наурызда № 31985 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары
- Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары – Қаржы
министрінің
2023 жылғы 28 ақпандағы
№ 220 бұйрығымен
бекітілген
Нысан

Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20 ___ жылғы "___" _____________ №________

      ___________________________________________________________________

      (мемлекеттік кірістер органының атауы)

      ___________________________________________________________________

      "Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және

      банкроттық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3-тармағына

      сәйкес (бұдан әрі – Заң) Сізді __________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.) (ол болған кезде)

      ___________________________________________________________________

      қаржы басқарушысы)

      ___________________________________________________________________

      (жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН))

      ___________________________________________________________________

      (борышкердің Т.А.Ә (ол болған кезде))

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (борышкердің ЖСН)

      Борышкердің тіркелген жерінің мекенжайы: _____________________________

      ___________________________________________________________________

      20 __ жылғы "_____" __________________ анықталған

      ___________________________________________________________________

      (азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және

      ___________________________________________________________________

      банкроттығы туралы заңнама нормаларын бұзу)

      __________________________________ бұзушылықтар туралы хабардар етеді.

      Хабарламаны қаржы басқарушысы хабарлама табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарламаның орындалуы туралы есепті мемлекеттік кірістер органына ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою жолымен орындайды.

      Заңның 11-бабының 5-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, қаржы басқарушысы хабарлама табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

      Заңның 11-бабының 6-тармағына сәйкес бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне барумен профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен бақылау субъектісіне барумен профилактикалық бақылау тағайындауға әкеп соғады.

      Қосымша: анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы ____ парақта.

      Аумақтық мемлекеттік кірістер органының басшысы не басшы уәкілеттік берген тұлға:

      _________________________________________ _____________________

      (Т.А.Ә. (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөр орны

      Хабарламаны алды: _____________________________________________

      (қаржы басқарушысының Т.А.Ә. (ол болған кезде)

      ___________________________________________________________________

      (қолы, күні)

      Хабарлама қаржы басқарушысына жіберілді: _______________________

      ___________________________________________________________________

      (жіберу және (немесе) алу фактісін растайтын құжат)

Об утверждении формы уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2023 года № 220. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2023 года № 31985

      В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемую форму уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
Е. Жамаубаев

  Утверждено
приказом Заместителя
Премьер-Министра
- Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 февраля 2023 года № 220
  Форма

Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам
профилактического контроля без посещения субъекта контроля

"___" _____________ 20 ___ года№________

      ___________________________________________________________________
(наименование органа государственных доходов)
___________________________________________________________________
в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан
"О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан
Республики Казахстан" (далее – Закон)
уведомляет Вас _____________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.) (при его наличии)
___________________________________________________________________
финансового управляющего)
___________________________________________________________________
(индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН))
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии) должника)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(ИИН должника)
Адрес места регистрации должника: ___________________________________
___________________________________________________________________
о нарушениях, выявленных "___" __________________ 20 __ года __________
___________________________________________________________________
(нарушения норм законодательства о восстановлении
___________________________________________________________________
платежеспособности и банкротстве граждан)
___________________________________________________________________
Уведомление исполняется финансовым управляющим путем устранения в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления,
нарушений, указанных в уведомлении, с представлением в орган государственных
доходов отчета об исполнении уведомления.
Согласно пункту 5 статьи 11 Закона при несогласии с нарушениями, указанными
в уведомлении, финансовый управляющий вправе направить в уполномоченный
орган возражение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем
вручения уведомления.
В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона неисполнение в установленный срок
уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам
профилактического контроля без посещения субъекта контроля, влечет назначение
профилактического контроля с посещением субъекта контроля путем включения
в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением
субъекта контроля.
Приложение: описание выявленных нарушений на ____ листе (ах).
Руководитель территориального органа государственных доходов либо лицо,
уполномоченное руководителем:
__________________________________________ ___________________
(Ф.И.О. (при его наличии)) (подпись)
Место печати
Уведомление получил: __________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии) финансового
______________________________________________________________
управляющего (подпись, дата)
Уведомление отправлено финансовому управляющему: ______________
______________________________________________________________
(документ, подтверждающий факт отправки и (или) получения)