Басқарушы компанияға берілген активтерді басқару қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 5 қазандағы № 1061 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 9 қазанда № 33523 болып тіркелді

      "Заңсыз сатып алынған және шығарылған активтерді мемлекетке қайтару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабының 7-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Басқарушы компанияға берілген активтерді басқару қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары - Қаржы министрі
2023 жылғы 5 қазандағы
№ 1061 Бұйрығымен
бекітілген

Басқарушы компанияға берілген активтерді басқару қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Басқарушы компанияға берілген активтерді басқару қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 33-бабының 7-тармағына сәйкес әзірленді және басқарушы компанияның Заңда көзделген негіздер бойынша басқарушы Компания мүлкінің құрамына түскен активтерді басқару тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда келесі ұғымдар қолданылады:

      1) Арнаулы мемлекеттік қор – Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық жобаларын, сондай-ақ активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті органның шығыстарын қаржыландыру мақсатында түсімдерді есепке жатқызу және ақшаны жұмсау үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған қолма-қол ақшаны бақылау шоты;

      2) аукцион – қатысушылар тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып электрондық форматта өткізілетін өз ұсыныстарын жария түрде мәлімдейтін сауда-саттық нысаны;

      3) байқау кеңесі – басқарушы компанияның атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асыратын сайланбалы, алқалы орган.

      4) басқарушы компания – Заңға сәйкес құрылған заңды тұлға;

      5) басқарушы компанияның комиссиясы - активтерді қабылдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын басқарушы компанияның консультативтік - кеңесші органы;

      6) бірыңғай оператор – мемлекеттік мүлікті есепке алу және ұйымдастыру саласындағы бірыңғай техникалық саясатты іске асыру жөніндегі міндеттер жүктелген Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша айқындалған жарғылық капиталында мемлекет қатысатын заңды тұлға;

      7) комиссиялық сыйақы – басқарушы компания ұстайтын активтерді өткізуден бастап активтерді сатудан түскен қаражатты Заңға сәйкес арнаулы мемлекеттік қорға аударуға дейінгі қаражаттың бір бөлігі.

      8) консервациялау – активтердің коммерциялық тартымдылығын, құндылығы мен құнын сақтау міндетінде белгіленген кезеңге және шектерде активтерді сыртқы факторлардың ықпалынан қорғау жөніндегі іс-шаралар кешені;

      9) сарапшы – арнаулы және (немесе) техникалық білімі, тәжірибесі мен біліктілігі бар, тиісті қызметтер көрсететін заңды және жеке тұлғалар;

      10) тендер – жалға беруші немесе сенімгерлік басқарушы өзі қабылдаған бастапқы шарттар негізінде жалға беруші немесе сенімгерлік басқарудың құрылтайшысы үшін шарттың ең жақсы талаптарын ұсынатын тендерге қатысушылардың бірімен шарт жасасуға міндеттенетін активтерді жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі сауда-саттық нысаны;

      11) тізілімнің веб-порталы – интернет желісінде www.e-qazyna.kz мекенжайы бойынша орналастырылған интернет-ресурс, тізілім деректеріне бірыңғай кіру нүктесін ұсынады.

2-тарау. Басқарушы компания мүлкінің құрамына активтерді қабылдау тәртібі

      3. Ақшалай нысандағы активтерді қоспағанда, Заңның 4-тарауында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша мемлекет меншігіне қайтарылған активтер басқарушы компания мүлкінің құрамына түседі.

      4. Ақшалай нысанда қайтарылған активтер тікелей Арнаулы мемлекеттік қорға есептеледі.

      5. Активтер басқарушы компанияға оның жарғылық капиталын арттырмай беріледі.

      6. Басқару және іске асыру мақсаттары үшін басқарушы компания Заңда көзделген жағдайларда активтерге меншік құқығын ресімдейді.

      7. Активтерді басқарушы компанияның қызметкерлері қатарынан тұратын активтерді қабылдау жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия) қабылдайды.

      8. Комиссия құрамын басқарушы компанияның атқарушы органының басшысы бекітеді.

      9. Комиссияның міндеттері активтің болуы мен жай-күйін анықтау, құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарын зерделеу болып табылады.

      10. Қажет болған жағдайда (активтің күрделілігі, шектеулі уақытша және еңбек ресурстары және активтің ерекшелігіне байланысты басқада мән-жайлар) активке құқықтарды, активтің болуы мен жай - күйін растау, технологиялық тұтастығы мен техникалық жай-күйін айқындау және актив туралы өзге де мәліметтерді белгілеу үшін сарапшылар тартылады.

      11. Актив басқарушы компания мүлкінің құрамына қабылданғаннан кейін Заңға және басқарушы компанияның ішкі құжаттарына сәйкес әртүрлі жағымсыз сыртқы факторлар мен шығындардың әсерінен жоғалту (бұзылу, ұрлау, бүліну, бүлдіру) тәуекелдерін азайту, шығыстарды оңтайландыру бойынша шаралар қабылданады, олар мыналарды қамтиды, бірақ:

      1) күзет қызметтерін көрсететін ұйымдарды тартумен;

      2) коммуналдық қызметтермен және өзге де қызмет көрсететін ұйымдармен шарттар жасасумен;

      3) қажет болған жағдайда мүлікті әртүрлі жағымсыз сыртқы факторлардың әсерінен жоғалту (бұзылу, ұрлану, бүліну, бүлдіру) қаупінен сақтандырумен;

      4) инфрақұрылым объектілеріне техникалық қызмет көрсету жөнінде шаралар қолданумен шектелмейді.

3-тарау. Басқарушы компанияның активтерін есепке алу тәртібі

      12. Басқарушы компания бухгалтерлік есепті жүргізеді және басқарушы компанияның мүлкінің құрамына қабылданған өз қаражаты мен активтері бойынша қаржылық есептілікті бөлек ұсынады.

      13. Басқарушы компанияға берілген активтер:

      1) кепіл заты болып табылмайды;

      2) кредиторлардың талабы бойынша өндіріп алынбайды;

      3) тыйым салу немесе мүлікке өзге де ауыртпалық салу мәні болып табылдмайды;

      4) басқарушы компанияның және үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша инкассалық өкіммен өндіріп алынбайды;

      5) мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету мәні болып табылмайды;

      6) регрессиялық талаптар тәртібімен өндіріп алынбайды;

      7) міндеттемелер бойынша, оның ішінде басқарушы компанияның міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету мәні болып табылмайды.

      14. Басқарушы компания Заңға сәйкес оның мүлкінің құрамына түскен активтер туралы ақпаратты тізілімнің веб-порталында орналастырады.

4-тарау. Активтерді басқару әдістері

      15. Активтерді басқару, оларды ұстау:

      1) жеке және заңды тұлғаларды тартусыз дербес;

      2) өзге де ұйымдармен, кәсіби сарапшылармен, халықаралық ұйымдармен жүзеге асырылады;

      16. Активтер түріне байланысты активтерді басқару келесі әдістерді қамтиды:

      1) мүліктік жалдау (жалға алу/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алу);

      2) сенімгерлік басқаруға беру (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен);

      3) консервация;

      4) іске асыру;

      5) "Cыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі № 1103 қаулысымен бекітілген Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидаларында көзделген тәртіппен активтерді мемлекеттік меншікке беру;

      6) басқарушы компания айқындайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында және актив орналасқан елдің заңнамасында көзделген өзге де тәсілдер.

      17. Активтерді басқару тәсілі туралы шешімді мынадай факторларды ескере отырып, байқау кеңесі мақұлдаған жағдайда басқарушы компания қабылдайды:

      1) активтің жеке ерекшеліктері;

      2) активтердің құрамы мен құрылымы;

      3) актив басқарушы компания мүлкінің құрамына айналғанға дейін субъектінің өндірістік, коммерциялық қызметін талдау;

      4) активтің құнын бағалау;

      5) консалтингтік компаниялардың ұсынымдары;

      6) нарықты зерттеу;

      7) экономикалық орындылығы;

      8) осы активке қатысты өзге де қажетті ақпаратты қамтиды.

      18. Байқау кеңесі қажет болған жағдайда басқарушы компанияға активтерді басқару бойынша ұсыныстар береді.

      19. Активтерді басқару әдістері туралы ұсыныстарда келесі материалдар мен құжаттар болуы мүмкін:

      1) түсіндірме жазба;

      2) активтің жалпы түрін көрсететін фотоматериалдар;

      3) тәуелсіз сарапшының қорытындысы (қажет болған жағдайда);

      4) ішкі құжаттарға сәйкес басқарушы компанияның құрылымдық бөлімшелерінің қорытындылары;

      5) активті басқару мәселелерін қарау үшін қажетті өзге де қажетті мәліметтер/деректер, өзге де құжаттар.

      20. Активтерді басқару тәсілдерін айқындау кезінде басқарушы компания шешім қабылдау мақсаттары үшін дәлелді негіздемені көрсете отырып, рәсімдердің ашықтығы мен конкурстығын қамтамасыз етеді.

5-тарау. Активтерді мүліктік жалдауға беру (жалға алу/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алу) тәртібі

      21. Актив басқарушы компания тарапынан объектінің орналасқан жеріне, техникалық жай-күйіне және пайдалану мүмкіндігіне және басқа да факторларға сүйене отырып, нарықтық бағаларды ескере отырып, жалдауға (жалға алуға/ кейіннен сатып алу құқығымен жалға алуға) беріледі.

      22. Активті жалға алу құны, күрделі немесе ағымдағы жөндеу қажет болған жағдайда, басқарушы компания тарапынан түзетіледі.

      23. Жалпы пайдаланымдағы үй-жайларды жалдау (жалға алу/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алу) үшін төлемақы құны активтің жалпы ауданынан алынған ауданның үлесіне пропорционалды түрде есептеледі.

      24. Қазақстан Республикасының аумағында жер учаскелерін мүліктік жалдаудың (жалға алу/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алу) ең төменгі шекті мәндері "Жер учаскелеріне төлемақының базалық ставкаларын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі № 890 қаулысына сәйкес айқындалады.

      25. Жеке тұлғалар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалар жалға алушылар болып табылады.

      26. Активті жалдауға беру (жалға алуға/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алуға) тізілімнің веб-порталы арқылы тендерлік негізде жүзеге асырылады.

      27. Активті жалдауға беру (жалға алуға/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алуға) басқарушы компаниямен мынадай шарттарда тендер өткізілмей жүзеге асырылады:

      1) тендер өткізу кезінде әлеуетті қатысушылардан өтінімдердің болмауы;

      2) активті сату кезінде сату алдындағы дайындықты жүргізу.

      28. Активті мүліктік жалдауға (жалға алуға/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алуға) беру жөніндегі жоспарланған тендер туралы хабарламаны басқарушы компания басқарушы компанияның сайтында және тізілімнің веб-порталында жариялайды.

      29. Басқарушы компания тендердің шарттарын, сондай-ақ активтің бастапқы жалдау мөлшерлемесін, кепілдік жарнаны осы Қағидалардың талаптарына сәйкес анықтайды.

      Жалға алу мөлшерлемесі активті жалдауға беру (жалға алуға/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алуға) туралы шешім қабылданған күнгі активтің нарықтық құнына сәйкес келеді.

      30. Қатысушылар бірыңғай оператордың шотына тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген мөлшерде, мерзімде және тәртіппен кепілдік жарнаны енгізеді.

      31. Тендер өткізу кезінде объект үшін жалдау ақысының ең көп сомасын ұсынған және басқарушы компанияның талаптарына жауап беретін жалғыз қатысушы немесе тендер қатысушысы жеңімпаз болып танылады.

      32. Қатысушылар ұсынған жалдау ақысының сомалары сәйкес келген (тең) кезде өтінімді бұрын тіркеген қатысушы жеңімпаз деп танылады.

      33. Тендер қорытындысы бойынша тендер нәтижелері туралы хаттама қалыптастырылады, оған басқарушы компанияның уәкілетті адамы және тендер өткізілетін күні жеңімпаз қол қояды.

      34. Әлеуетті жалдаушылар/жалға алушылар тарапынан өтінімдерді қабылдау мерзімі ішінде активті жалдауға (жалға алуға/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алуға) беруге өтінімдер болмаған кезде басқарушы компания әлеуетті жалдаушыларды/жалға алушыларды дербес іздестіруді жүзеге асырады.

      35. Жалдау (жалға алу/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алу) шарты жеңімпазбен 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалады.

6-тарау. Активтерді сенімгерлік басқаруға беру тәртібі

      36. Активті сенімгерлік басқаруға кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен беру, осы Қағидалардың 37-тармағына көрсетілген жағдайды қоспағанда, тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып, тендерлік негізде жүзеге асырылады.

      37. Активтерді кейіннен сатып алу құқығынсыз тендерді өткізбей сенімгерлік басқаруға беруді басқарушы компания активті сақтау және оның жоғалуына жол бермеу үшін оны жедел басқаруды қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаған жағдайларда жүзеге асырады:

      38. Жеке тұлғалар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалар сенімгерлік басқарушы болып табылады.

      39. Тендерді өткізу туралы хабарландыру басқарушы компанияның сайтында және тізілімнің веб-порталында олар өткiзiлгенге дейiн кемiнде күнтізбелік 15 (он бес) күн қалғанда жарияланады және оған мыналар кіреді:

      1) активтің қысқаша сипаттамасы, орналасқан жері, нысаналы пайдаланылуы және қажет болған жағдайда актив жөнінде басқа да мәліметтер;

      2) тендерді өткізу күні мен уақыты;

      3) әлеуетті сенімгерлік басқарушылардың өтінімдерін қабылдауының аяқталу мерзімі;

      4) тендерге қатысуға кепілдік жарнаның мөлшері;

      5) сенімгерлік басқаруға беру мерзімі (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен);

      6) сенімгерлік басқаруға беру шарттары (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен).

      40. Қатысушылар бірыңғай оператордың шотына тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген мөлшерде, мерзімде және тәртіппен кепілдік жарнаны енгізеді.

      41. Келіп түскен өтінімдер басқарушы компаниямен тендер өткізілетін күні қаралады.

      Өтінімдерді ашу тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген тендердің күні мен уақыты келгенде тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты түрде жүргізіледі.

      Басқарушы компания тізілімнің веб-порталында тендерге жіберілген қатысушыларды айқындау мақсатында өтінімдерді, сондай-ақ оларға қоса берілетін құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қарайды.

      Қатысушы хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген кезде басқарушы компания себебін көрсете отырып, қатысушыны тендерге жібермейді.

      42. Активті кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беруді 2 (екі) және одан да көп өтінім берілген жағдайда, ең жақсы баға ұсыныстарын ұсынған тұлғаға артықшылық беріледі. Баға ұсыныстары бірдей 2 (екі) және одан да көп өтінім түскен жағдайда өтінімді бұрын тіркеген қатысушы жеңімпаз болып танылады.

      43. Тендер қорытындысы бойынша тендер нәтижелері туралы хаттама тізілім веб-порталында қалыптастырылады, оған басқарушы компанияның уәкілетті тұлғасы және тендер өткізілетін күні жеңімпаз қол қояды.

      44. Активті сенімгерлік басқаруға беру шартына тендер өткізілген күннен бастап 10 (он) күнтізелік күн ішінде қол қойылады.

      45. Әлеуетті сенімгерлік басқарушылар тарапынан өтінімдерді қабылдау мерзімі ішінде активті сенімгерлік басқаруға беруге (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен) өтінімдер болмаған жағдайда басқарушы компания тарапынан әлеуетті сенімгерлік басқарушыларды дербес іздеу жүргізіледі.

      46. Сенімгерлік басқару шарты бойынша (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен) пайда алушы басқарушы компания болып табылады.

      47. Сенімгерлік басқарушы актив орналасқан елдің заңнамасында және сенімгерлікпен басқару шартында (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен) белгіленген тәртіппен сенімгерлікпен басқару кезінде өзі жүргізген қажетті шығыстарды өтеуге құқылы.

      48. Сенімгерлік басқарушы басқарушы компанияға сенімгерлік басқару шартында (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен) белгіленген мерзімдерде және тәртіппен өз қызметі туралы есеп береді.

      49. Сыйақы мөлшері, сенімгерлік басқарудың қолданылу мерзімі (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен), сондай-ақ сенімгерлік басқарудың талаптары сенімгерлік басқару шартында айқындалады.

      50. Кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқару шарты сенімгерлік басқаруға берілген активті иеліктен шығару туралы талаптарды көздейді.

7-тарау. Активтерді консервациялау тәртібі

      51. Активті ұстау мен оған қызмет көрсетудің экономикалық тиімсіздігі, залал алу тәуекелдерінің туындауы кезінде басқарушы компания активті консервациялау туралы шешім қабылдайды.

      52. Активті консервациялау басқарушы компанияның ыстық/суық суды, кәрізді, газды, қалааралық және халықаралық телефон байланысын, интернетті, кабельді теледидарды, домофон қызметтерін және қажет болған жағдайда басқа да ықтимал қызметтерді өшіру жөніндегі коммуналдық қызметтерге жүгінуі арқылы жүзеге асырылады.

      53. Консервациялауға ұшыраған активке қатысты осы Қағидаларда көзделген активтерді басқару жөніндегі оны іске асыруға бағытталған іс-шаралар орындалады.

8-тарау. Активтерді сату тәртібі

      54. Активтерді сату арнаулы мемлекеттік қорды толықтыру мақсатында жүзеге асырылады және басқарушы компанияның оның мүлкінің құрамына келіп түскен, оның ішінде алдын ала жалға берілген, сенімгерлік басқаруға (кейіннен сатып алу құқығынсыз және құқығымен), сондай-ақ консервацияланған активтерді басқарудың негізгі мақсаты болып табылады.

      55. Активті сату активтің орналасқан жері бойынша ел заңнамасының талаптарына сәйкес бағалаушы айқындайтын нарықтық құн бойынша басқарушы компания жүзеге асырады.

      56. Активті сатудың негізі оның мазмұнның/күтіп ұстау қызметтерінің экономикалық тиімділігі, активтің ағымдағы жоғары өтімділігі және қолайлы нарықтық жағдай болып табылады.

      57. Активтерді сату мынадай тәсілдермен жүзеге асырылады:

      1) аукцион нысанындағы (оның ішінде электрондық) сауда-саттықты өткізу;

      2) талап ету құқықтарын беру;

      3) қор биржасында активтерді сату (биржа қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады);

      4) актив орналасқан елдің заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен.

      58. Басқарушы компания заңды тұлғалардың акцияларын немесе жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін сату туралы шешім қабылдаған кезде "Акционерлік қоғамдар туралы", "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы", "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде не заңды тұлға қызметін жүзеге асыратын елдің заңнамасында көзделген талаптар сақталады.

      59. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан активтерді сату актив орналасқан елдің заңнамасы шеңберінде жүзеге асырылады.

      60. Активті сатып алу-сату шартында активтің құнын толық төлегенге дейін оның сақталуын қамтамасыз ету, оның ішінде активті сақтандыру жөніндегі талаптар көзделеді.

      61. Төлемдерді уақтылы өтеуді қамтамасыз ету басқарушы компанияның сатып алушы сатып алған активке немесе сатып алу-сату шартында көзделген өзге тәсілге кепіл беру құқығы болып табылады.

      62. Аукцион нысанындағы электрондық сауда-саттық активтерді өткізудің таңдаулы тәсілі болып табылады және тізілімнің веб-порталында өткізіледі.

      63. Басқарушы компания аукционды өткізуге дайындық шеңберінде активті өткізу үшін қажетті материалдарды жинауды жүргізеді, сондай-ақ сауда-саттықты өткізу туралы хабарламаны жариялауды және әлеуетті қатысушылардың сауда-саттықта өткізілетін активке қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

      64. Аукцион сауда-саттықтың 2 (екі) әдісімен өткізіледі:

      1) бағаны көтеруге;

      2) бағаны төмендетуге.

      65. Активті сатудың бастапқы бағасы, осы Қағидаларда көзделген жағдайларды қоспағанда, активтің орналасқан жері бойынша ел заңнамасының талаптарына сәйкес бағалаушы айқындайтын алғашқы бағаға тең.

      66. Алғашқы сауда-саттыққа актив бағаны көтеру әдісін қолдана отырып аукционға қойылады.

      Екінші сауда-саттыққа актив бастапқы бағаның 80 (сексен) пайызы мөлшерінде ең төменгі бағаны белгілей отырып, бағаны төмендету әдісін қолдана отырып, аукционға қойылады.

      Үшінші сауда-саттыққа актив бастапқы бағаның 50 (елу) пайызы мөлшерінде ең төменгі бағаны белгілей отырып, бағаны төмендету әдісін қолдана отырып, аукционға қойылады.

      Аукцион нысанындағы әрбір кейінгі сауда-саттық алдыңғы аукцион күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей өткізіледі.

      Бағаны төмендету әдісін қолдана отырып, аукцион өткізу кезінде активті өткізудің бастапқы бағасы алғашқы бағаны 3-ке тең арттырушы коэффициентке көбейту жолымен айқындалады.

      Актив сауда-саттықтың жалғыз қатысушысына, егер ол бастапқы бағадан кем емес баға ұсынған жағдайда сатылады.

      Үшінші сауда-саттық өтпеді деп танылған жағдайда басқарушы компания осы Қағидаларға сәйкес активті өткізу тәсілін өзгерту туралы не активті жалға және сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім шығарады.

      Бағаны өзгерту қадамы келесідей белгіленеді:

      1) Активтің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезінде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 10 (он) пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      2) активтің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20000 еселенгеннен бастап 50000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезінде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 7 пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      3) активтің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 50000 еселенгеннен бастап 100000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      4) активтің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 100000 еселенгеннен бастап 250000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 2,5 пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгіленеді;

      5) активтің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 250000 еселенгеннен бастап 500 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында 1 (бір) пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгіленеді;

      6) активтің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 500000 еселенген мөлшерінде және одан жоғары болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында 0,5 пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгіленеді.

      Бағаны өзгерту қадамын белгілеу аралығы 5 (бес) минутты құрайды.

      Сауда-саттықтың басталуына 5 (бес) минут қалғанда өтінімдерді тіркеу тоқтатылады.

      67. Әрбір сатылған мүлік объектісі бойынша аукцион нәтижелері аукцион өткізілетін күні басқарушы компанияның уәкілетті адамы және жеңімпаз қол қоятын сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамамен:

      1) егер сауда-саттық тізілімнің веб-порталында өткізілсе, электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, сауда-саттық өткізілетін күні;

      2) егер сауда-саттық өзге тәсілмен өткізілсе, күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде ресімделеді.

      68. Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаздың және басқарушы компанияның сату бағасы бойынша активті сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемелерін тіркейтін құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына аукцион өткізілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын мерзімде қол қойылады.

      69. Жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға не белгіленген мерзімдерде сатып алу-сату шартына қол қоймаған жағдайда, басқарушы компания сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды (тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып сауда-саттық жүргізу кезінде акт тізілімнің веб-порталында қалыптастырылады).

9-тарау. Активтерді басқарудан түскен қаражатқа билік ету тәртібі

      70. Активті мүліктік жалдауға (жалға алуға/кейіннен сатып алу құқығымен жалға алуға) тапсырудан түскен қаражат басқарушы компания табыстарының құрамына енгізіледі.

      71. Активті сатудан түскен қаражат басқарушы компанияның жеке шотында жинақталады және 3 (үш) жұмыс күні ішінде төлемі осы Қағидалардың 10-тарауында айқындалған комиссиялық сыйақыны шегере отырып Арнаулы мемлекеттік қорға аударылады.

      72. Қаржы жылының қорытындысын бекіту туралы жалғыз қатысушының шешімін қабылдау күнінен 10 (он) күн ішінде басқарушы компания республикалық бюджеттің кірісіне 100 (жүз) пайыз мөлшерінде таза кіріс аударуды қамтамасыз етеді.

10-тарау. Комиссиялық сыйақы төлеу тәртібі

      73. Басқарушы компания алдағы жылға арналған республикалық бюджеттен қаржыландыру болмаған жағдайда өз қызметі үшін комиссиялық сыйақы алуға құқылы, оның шамасын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

      Комиссиялық сыйақылар сомасы тиісті қаржы жылында басқарушы компанияның ағымдағы шығыстарын қаржыландыру үшін қажетті қаражат сомасымен шектеледі.

      Комиссиялық сыйақының нақты мөлшері байқау кеңесінің шешіміне сәйкес басқарушы компанияның ағымдағы шығыстары негізге алына отырып айқындалады.

      74. Басқарушы компания төлем тапсырмасымен Арнаулы мемлекеттік қордың шотына активтерді сатудан түскен қаражат толық аударылғанға дейін оған тиесілі соманы ұстап қалу жолымен комиссиялық сыйақы сомасын алып қояды.

Об утверждении Правил управления переданными управляющей компании активами

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 5 октября 2023 года № 1061. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 октября 2023 года № 33523.

      В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных и выведенных активов" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила управления переданными управляющей компании активами.

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Заместитель Премьер-Министра -
Министр финансов Республики Казахстан
Е. Жамаубаев

  Утвержден приказом
Заместитель Премьер-Министра -
Министр финансов
Республики Казахстан
от 5 октября 2023 года № 1061

Правила управления переданными управляющей компании активами

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила управления переданными управляющей компании активами (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов" (далее – Закон) и определяют порядок управления управляющей компанией активами, поступившими в состав имущества управляющей компании по основаниям, предусмотренным Законом.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) Специальный государственный фонд – контрольный счет наличности, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, для зачисления поступлений и расходования денег с целью финансирования социальных, экономических проектов Республики Казахстан, а также расходов уполномоченного органа по возврату незаконно приобретенных активов в порядке, определяемом Законом;

      2) аукцион – форма торгов, при которых участники заявляют свои предложения публично, проводимых с использованием веб-портала реестра в электронном формате;

      3) наблюдательный совет – коллегиальный орган осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа управляющей компании;

      4) управляющая компания – юридическое лицо, созданное в соответствии с Законом;

      5) комиссия управляющей компании – консультативно-совещательный орган управляющей компании, осуществляющий функции по приему активов;

      6) единый оператор – юридическое лицо с участием государства в уставном капитале, определенное по решению Правительства Республики Казахстан, на которое возложены задачи по реализации единой технической политики в сфере организации и учета государственного имущества;

      7) комиссионное вознаграждение – часть средств от реализации активов, удерживаемых управляющей компанией до перечисления средств от реализации активов в Специальный государственный фонд в соответствии с Законом;

      8) консервация – комплекс мероприятий по защите активов от влияния внешних факторов на период и в пределах, установленных задачей сохранения коммерческой привлекательности, ценности и стоимости активов;

      9) эксперт – юридические и физические лица, обладающие специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией, предоставляющие соответствующие услуги;

      10) тендер – форма торгов по предоставлению в аренду или в доверительное управление активов, при которых арендодатель или доверительный управляющий обязуется на основе принятых им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, который предложит лучшие для арендодателя или учредителя доверительного управления условия договора;

      11) веб-портал реестра – интернет-ресурс, размещенный в сети интернет по адресу www.e-qazyna.kz, предоставляющий единую точку доступа к данным реестра.

Глава 2. Порядок принятия активов в состав имущества управляющей компании

      3. Активы, возвращенные в собственность государства в порядке, предусмотренном главой 4 Закона, за исключением активов в денежной форме, принимаются в состав имущества управляющей компании.

      4. Активы, возвращенные в денежной форме, зачисляются напрямую в Специальный государственный фонд.

      5. Активы принимаются управляющей компанией без увеличения ее уставного капитала.

      6. Для целей управления и реализации управляющая компания оформляет право собственности на активы в случаях, предусмотренных Законом.

      7. Активы принимаются комиссией по приему активов (далее – комиссия), состоящей из числа работников управляющей компании.

      8. Состав комиссии утверждается руководителем исполнительного органа управляющей компании.

      9. Задачами комиссии являются установление наличия и состояния актива, изучение правоустанавливающих и идентификационных документов.

      10. При необходимости (сложность актива, ограниченные временные и трудовые ресурсы и иные обстоятельства, связанные со спецификой актива), для подтверждения прав на актив, наличия и состояния актива, определения технологической целостности и технического состояния и установления иных сведений об активе, управляющей компанией привлекаются эксперты.

      11. После принятия актива в состав имущества управляющей компании, в соответствии с Законом и внутренними документами управляющей компании, принимаются меры по минимизации рисков утраты (гибели, хищения, порчи, повреждения) вследствие воздействия различных негативных внешних факторов и убытков, оптимизации расходов, которые включают, но не ограничиваются:

      1) привлечением организаций, оказывающих охранные услуги;

      2) заключением договоров с коммунальными службами и иными обслуживающими организациями;

      3) при необходимости страхованием имущества от риска утраты (гибели, хищения, порчи, повреждения) вследствие воздействия различных негативных внешних факторов;

      4) принятием мер по техническому обслуживанию объектов инфраструктуры.

Глава 3. Порядок учета активов управляющей компанией

      12. Управляющая компания ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и по активам, принятым в состав имущества управляющей компании.

      13. Активы, переданные управляющей компании:

      1) не являются предметом залога;

      2) не взыскиваются по требованию кредиторов;

      3) не являются предметом ареста или обременения имущества;

      4) не взыскиваются инкассовым распоряжением по обязательствам управляющей компании и третьих лиц;

      5) не являются предметом обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства;

      6) не взыскиваются в порядке регрессных требований;

      7) не являются предметом обеспечения по обязательствам, в том числе по обязательствам управляющей компании.

      14. Управляющая компания размещает информацию об активах, поступивших в состав ее имущества в соответствии с Законом, на веб-портале реестра.

Глава 4. Способы управления активами

      15. Управление активами, их содержание осуществляются:

      1) самостоятельно без привлечения физических и юридических лиц;

      2) иными организациями, профессиональными экспертами, международными организациями.

      16. Управление активами, в зависимости от вида актива, включает в себя следующие способы:

      1) имущественный наем (аренда/аренда с правом последующего выкупа);

      2) передача в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа);

      3) консервация;

      4) реализация;

      5) передача активов в государственную собственность в порядке, предусмотренном Правилами приобретения государством прав на имущество по договору дарения, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года № 1103 "Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения";

      6) иные способы, определяемые управляющей компанией, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и законодательству страны нахождения актива.

      17. Решение о способе управления активами принимается управляющей компанией при условии одобрения наблюдательным советом с учетом следующих факторов:

      1) индивидуальные особенности актива;

      2) состав и структура активов;

      3) анализ производственной, коммерческой деятельности субъекта до момента обращения актива в состав имущества управляющей компании;

      4) оценка стоимости актива;

      5) рекомендации консалтинговых компаний;

      6) исследований рынка;

      7) экономическая целесообразности;

      8) необходимой информации, касающейся данного актива.

      18. Наблюдательный совет при необходимости дает рекомендации управляющей компании по управлению активами.

      19. Рекомендации наблюдательного совета о способах управления активами содержат следующие материалы и документы:

      1) пояснительная записка;

      2) фотоматериалы, отражающие общий вид актива;

      3) заключение независимого эксперта (при необходимости);

      4) заключения структурных подразделений управляющей компании в соответствии с внутренними документами;

      5) прочие необходимые сведения/данные, иные документы, необходимые для рассмотрения вопросов управления активом.

      20. При определении способов управления активами управляющая компания обеспечивает прозрачность и конкурсность процедур с указанием аргументированного обоснования для целей принятия решения.

Глава 5. Порядок передачи активов в имущественный наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа)

      21. Актив передается управляющей компанией в наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа) с учетом рыночных цен, исходя из месторасположения, технического состояния и возможности эксплуатации объекта и других факторов, которые определяются с учетом стоимости актива и его местоположения.

      22. Стоимость аренды актива, при необходимости проведения капитального либо текущего ремонта, корректируется управляющей компанией.

      23. Стоимость платы за наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа) помещений общего пользования рассчитывается пропорционально доле занимаемой площади от общей площади актива.

      24. Минимальные пороговые значения имущественного найма (аренды/аренды с правом последующего выкупа) земельных участков на территории Республики Казахстан определяются в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2003 года № 890 "Об установлении базовых ставок платы за земельные участки".

      25. Арендатором выступают физические лица и негосударственные юридические лица.

      26. Передача актива в наем (аренду/ аренду с правом последующего выкупа) осуществляется на тендерной основе посредством веб-портала реестра.

      27. Передача актива в наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа) управляющей компанией осуществляется без проведения тендера при следующих условиях:

      1) отсутствие заявок от потенциальных участников при проведении тендера;

      2) проведение предпродажной подготовки при реализации актива.

      28. Извещение о планируемом тендере по передаче актива в имущественный наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа) публикуется управляющей компанией на сайте управляющей компании и на веб-портале реестра.

      29. Управляющая компания определяет условия тендера согласно требованиям настоящих Правил, а также стартовую арендную ставку актива, гарантийный взнос.

      Арендная ставка соответствует рыночной стоимости актива на дату принятия решения о передаче актива в наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа).

      30. Участники вносят гарантийный взнос в размере, сроки и порядке, указанные в извещении о проведении тендера на счет единого оператора.

      31. При проведении тендера победителем признается единственный участник или участник тендера, предложивший наибольшую сумму арендной платы за объект, и отвечающий требованиям управляющей компании.

      32. При совпадении (равенства) сумм арендной платы, предложенные участниками, победителем, признается участник, ранее зарегистрировавший заявку.

      33. По итогам тендера формируется протокол о результатах тендера, который подписывается уполномоченным лицом управляющей компании и победителем в день проведения тендера.

      34. При отсутствии заявок на предоставление актива в наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа) в течении срока приема заявок со стороны потенциальных нанимателей/арендаторов, управляющая компания осуществляет самостоятельный поиск потенциальных нанимателей/арендаторов.

      35. Договор найма (аренды/аренды с правом последующего выкупа) заключается с победителем в течение 3 (трех) рабочих дней.

Глава 6. Порядок передачи активов в доверительное управление

      36. Передача актива в доверительное управление без права и с правом последующего выкупа осуществляется на тендерной основе с использованием веб-портала реестра за исключением случая, указанного в пункте 37 настоящих Правил.

      37. Передача активов в доверительное управление без права последующего выкупа без проведения тендера осуществляется управляющей компанией в случае отсутствия возможности обеспечения оперативного управления активом для его сохранения и недопущения утраты.

      38. Доверительным управляющим выступают физические лица и негосударственные юридические лица.

      39. Объявление о проведении тендера публикуется на сайте управляющей компании и на веб-портале реестра не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения и включает в себя:

      1) краткую характеристику актива, местонахождение, целевое использование и другие сведения об активе при необходимости;

      2) дату и время проведения тендера;

      3) срок окончания приема заявок потенциальных доверительных управляющих;

      4) размер гарантийного взноса на участие в тендере.

      5) срок передачи в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа);

      6) условия передачи в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа).

      40. Участники вносят гарантийный взнос в размере, сроки и порядке, указанные в извещении о проведении тендера на счет единого оператора.

      41. Поступившие заявки рассматриваются управляющей компанией в день проведения тендера.

      Вскрытие заявок производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени тендера, указанных в извещении о проведении тендера.

      Заявки, а также прилагаемые к ним электронные (сканированные) копии документов рассматриваются управляющей компанией на веб-портале реестра, в целях определения участников, допущенных к тендеру.

      При несоответствии участника требованиям, указанным в извещении, управляющая компания не допускает участника к тендеру с указанием причины.

      42. При поступлении 2 (двух) и более заявок при передаче актива в доверительное управление с правом последующего выкупа, предпочтение отдается лицу, предложившему наилучшее ценовое предложение. При поступлении 2 (двух) и более заявок с одинаковыми ценовыми предложениями победителем признается участник, ранее зарегистрировавший заявку.

      43. По итогам тендера в день проведения тендера на веб-портале реестра формируется протокол о результатах тендера, который подписывается уполномоченным лицом управляющей компании и победителем в день проведения тендера.

      44. Договор передачи актива в доверительное управление подписывается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня проведения тендера.

      45. При отсутствии заявок на предоставление актива в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа) в течение срока приема заявок со стороны потенциальных доверительных управляющих, управляющей компанией производится самостоятельный поиск потенциальных доверительных управляющих.

      46. Выгодоприобретателем по договору доверительного управления (без права и с правом последующего выкупа) является управляющая компания.

      47. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении, в порядке, установленном законодательством страны нахождения актива, и договором доверительного управления (без права и с правом последующего выкупа).

      48. Доверительный управляющий представляет управляющей компании отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного управления (без права и с правом последующего выкупа).

      49. Размер вознаграждения, срок действия доверительного управления (без права и с правом последующего выкупа), а также условия доверительного управления определяются договором доверительного управления.

      50. Договор доверительного управления с правом последующего выкупа предусматривает условия об отчуждении переданного в доверительное управление актива.

Глава 7. Порядок консервации активов

      51. При экономической нецелесообразности содержания и обслуживания актива, возникновения рисков получения убытков, управляющая компания принимает решение о консервации актива.

      52. Консервация актива осуществляется посредствам обращения управляющей компании в коммунальные службы по отключению горячей/холодной воды, канализации, газа, междугородней и международной телефонной связи, интернета, кабельного телевидения, услуг домофона и других возможных услуг при необходимости.

      53. В отношении актива, подвергшегося консервации, выполняются предусмотренные настоящими Правилами мероприятия по управлению активами, направленные на его реализацию.

Глава 8. Порядок реализации активов

      54. Реализация активов осуществляется с целью пополнения Специального государственного фонда и является основной целью управления, управляющей компанией активами, поступившими в состав ее имущества, в том числе предварительно переданных в аренду, доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа), а также законсервированных активов.

      55. Реализация актива осуществляется управляющей компанией по рыночной стоимости, определяемой оценщиком в соответствии с требованиями законодательства страны по местонахождению актива.

      56. Основанием для реализации актива служат экономическая нецелесообразность содержания/обслуживания, текущая высокая ликвидность актива и благоприятная рыночная конъюнктура.

      57. Реализация активов осуществляется следующими способами:

      1) проведение торгов в форме аукциона (в том числе электронные);

      2) переуступка прав требования;

      3) реализация активов на фондовой бирже (осуществляется в соответствии с правилами биржи);

      4) иными способами, не противоречащими законодательству страны нахождения актива.

      58. При принятии решения управляющей компанией о реализации акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц, соблюдаются требования, предусмотренные законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "О рынке ценных бумаг" и иными законодательными актами Республики Казахстан либо законодательством страны, согласно которому осуществляет деятельность юридическое лицо.

      59. Реализация активов, расположенных за пределами Республики Казахстан, осуществляется в рамках законодательства страны нахождения актива.

      60. В договоре купли-продажи актива предусматриваются условия по обеспечению сохранности актива до полной оплаты его стоимости, в том числе страхование актива.

      61. Обеспечением своевременного погашения платежей служит право залога управляющей компании на приобретенный покупателем актив или иной способ, предусмотренный договором купли-продажи.

      62. Электронные торги в форме аукциона являются предпочтительным способом реализации активов и проводятся на веб-портале реестра.

      63. Управляющая компания в рамках подготовки к проведению аукциона производит сбор необходимых материалов для реализации актива, а также обеспечивает публикацию извещения о проведении торгов и доступ потенциальным участникам к реализуемому на торгах активу.

      64. Аукцион проводится 2 (двумя) методами торгов:

      1) на повышение цены;

      2) на понижение цены.

      65. Стартовая цена реализации актива равна начальной цене, определяемой оценщиком в соответствии с требованиями законодательства страны по местонахождению актива, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

      66. На первые торги актив выставляется на аукцион с применением метода на повышение цены.

      На вторые торги актив выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 80 (восьмидесяти) процентов от начальной цены.

      На третьи торги актив выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 50 (пятидесяти) процентов от начальной цены.

      Каждый последующий торг в форме аукциона проводится не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предыдущего аукциона.

      Стартовая цена реализации актива при проведении аукциона с применением метода на понижение цены определяется путем умножения начальной цены на повышающий коэффициент, равный 3.

      Актив реализуется единственному участнику торгов, если единственным участником предложена цена не менее стартовой цены.

      При признания третьих торгов несостоявшимися, управляющая компания выносит решение об изменении способа реализации актива либо о передаче актива в аренду и доверительное управление в соответствии с настоящими Правилами.

      Шаг изменения цены устанавливается следующим образом:

      1) при стартовой или текущей цене актива в размере до 20000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 10 (десяти) процентов и на аукционе на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

      2) при стартовой или текущей цене актива в размере от 20000 до 50000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 7 (семи) процентов и на аукционе на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

      3) при стартовой или текущей цене актива в размере от 50000-кратного до 100000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается в размере 5 (пяти) процентов;

      4) при стартовой или текущей цене актива в размере от 100000-кратного до 250000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукцион е на повышение цены в размере 2,5 процента и на аукционе на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

      5) при стартовой или текущей цене актива в размере от 250000-кратного до 500000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 1 (одного) процента и на аукционе на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

      6) при стартовой или текущей цене актива в размере от 500000-кратного размера месячного расчетного показателя и выше шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 0,5 процента и на аукционе на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов.

      Интервал установления шага изменения цены составляет 5 (пять) минут.

      За 5 (пять) минут до начала торгов регистрация заявок прекращается.

      67. Результаты аукциона по каждому проданному объекту имущества оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается уполномоченным лицом управляющей компанией и победителем в день проведения аукциона:

      1) в день проведения торгов с использованием электронной цифровой подписи, если торги проводились на веб-портале реестра;

      2) в течение 7 (семи) календарных дней, если торги проводились иным способом.

      68. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и управляющей компании подписать договор купли-продажи актива по цене реализации. Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня проведения аукциона.

      69. При не подписания победителем протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи в установленные сроки, управляющая компания подписывает акт об отмене результатов торгов (при проведении торгов с использованием веб-портала реестра акт формируется на нем).

Глава 9. Порядок распоряжения средствами от управления активами

      70. Средства, поступившие от сдачи актива в имущественный наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа), включаются в состав доходов управляющей компании.

      71. Средства, поступившие от реализации актива, аккумулируются на отдельном счете управляющей компании и в течение 3 (трех) рабочих дней перечисляются в Специальный государственный фонд, за минусом комиссионного вознаграждения, выплата которого определена главой 10 настоящих Правил.

      72. По итогам финансового года управляющая компания обеспечивает перечисление чистого дохода в размере 100 (сто) процентов в доход республиканского бюджета в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения единственного участника об утверждении годовой финансовой отчетности.

Глава 10. Порядок выплат комиссионного вознаграждения

      73. Управляющая компания вправе получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность при отсутствии финансирования из республиканского бюджета на предстоящий год, величина которого устанавливается Правительством Республики Казахстан.

      Сумма комиссионных вознаграждений управляющей компании ограничивается суммой средств, необходимой для финансирования текущих расходов управляющей компании в соответствующем финансовом году.

      Фактический размер комиссионного вознаграждения определяется исходя из текущих расходов управляющей компании, в соответствии с решением наблюдательного совета.

      74. Управляющая компания платежным поручением изымает сумму комиссионного вознаграждения путем удержания причитающейся ей суммы до полного перечисления средств поступивших от реализации активов на счет Специального государственного фонда.