"Көлік құралдары жүргізушілерін даярлау жөніндегі кәсіптік бірлестіктерді аккредиттеу қағидаларын, Біліктілік комиссиясын қалыптастыру және оның қызметін жүзеге асыру қағидаларын, Көлік құралдары жүргізушілерін даярлау бойынша оқытушы, өндірістік оқыту шебері және білім беру процесі кезінде жүргізуге оқыту шебері болуға кандидаттарды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 23 маусымдағы № 367 бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2024 жылғы 7 наурыздағы № 217 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 11 наурызда № 34134 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Көлік құралдары жүргізушілерін даярлау жөніндегі кәсіптік бірлестіктерді аккредиттеу қағидаларын, Біліктілік комиссиясының қызметін қалыптастыру және оның қызметін жүзеге асыру қағидаларын, Көлік құралдары жүргізушілерін даярлау бойынша оқытушы, өндірістік оқыту шебері және білім беру процесі кезінде жүргізуге оқыту шебері болуға кандидаттарды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 23 маусымдағы № 367 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9609 болыптіркелді) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Біліктілік комиссиясын қалыптастыру және оның қызметін жүзеге асыру қағидаларын, Көлік құралдары жүргізушілерін даярлау бойынша оқытушы, өндірістік оқыту шебері және білім беру процесі кезінде жүргізуге оқыту шебері болуға кандидаттарды аттестаттаудан өткізу қағидаларын, сондай-ақ кәсіби бірлестіктермен өзінің іс-қимылы туралы есепті ұсыну үлгісін және мерзімділігін бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) кәсіби бірлестіктермен өзінің іс-қимылы туралы есепті ұсыну үлгісі және мерзімділігі.";

      осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес 4-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полиция комитеті:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын ақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
ішкі істер министрі
Е. Саденов

  Қазақстан Республикасы
ішкі істер министрі
2024 жылғы 7 наурыздағы
№ 217 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2014 жылғы 23 маусымдағы
№ 367 бұйрығына
4-қосымша

Кәсіби бірлестіктермен өзінің іс-қимылы туралы есепті ұсыну үлгісі және мерзімділігі

Р/с №

Атауы

6 айда

12 айда

1

Кандидаттардың оқытушыға, өндірістік оқыту шеберлеріне және жүргізуді оқыту шеберлеріне өткізілген аттестациялардың саны (жалпы саны)2

Кандидаттардың оқытушыға аттестациядан өткен адамдардың деректері3

Кандидаттардың өндірістік оқыту шеберіне аттестациядан өткен адамдардың деректері4

Кандидаттардың жүргізуді оқыту шеберіне аттестациядан өткен адамдардың деректері      Ескертпе:

      Кәсіби бірлестіктер жылына екі рет айдың 10 күніне дейін (келесі айдың есепті кезеңімен бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша ағымдағы жылдың 10 шілдесіне дейін және жылдың қорытындысы бойынша 10 қаңтарына дейін) астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың Полиция департаменттеріне көрсетілген кестеге сәйкес жолдайды.

О внесении изменения и дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2014 года № 367 "Об утверждении Правил аккредитации профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств, Правил формирования и осуществления деятельности квалификационной комиссии, Правил проведения аттестации кандидатов в преподаватели, мастера производственного обучения и мастера обучения вождению во время образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 марта 2024 года № 217. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2024 года № 34134

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2014 года № 367 "Об утверждении Правил аккредитации профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств, Правил формирования и осуществления деятельности квалификационной комиссии, Правил проведения аттестации кандидатов в преподаватели, мастера производственного обучения и мастера обучения вождению во время образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств"(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9609) следующие изменение и дополнения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил формирования и осуществления деятельности квалификационной комиссии, Правил проведения аттестации кандидатов в преподаватели, мастера производственного обучения и мастера обучения вождению во время образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств, а также форму и периодичность представления отчетности о своей деятельности профессиональными объединениями";

      пункт 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) форму и периодичность представления отчетности о своей деятельности профессиональными объединениями.";

      дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

      Министр внутренних дел
Республики Казахстан
Е. Саденов

  Приложение к приказу
Министр внутренних дел
Республики Казахстан
от 7 марта 2024 года № 217
  Приложение 4 к приказу
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 23 июня 2014 года № 367

Форма и периодичность представления отчетности о своей деятельности профессиональными объединениями

п/н

Наименование

За 6 месяцев

За 12 месяцев

1

Количество проведенных аттестации кандидатов в преподаватели, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождения (общее количество)2

Данные лиц прошедших аттестацию кандидатов в преподаватели3

Данные лиц прошедших аттестацию кандидатов в мастера производственного обучения4

Данные лиц прошедших аттестацию кандидатов в мастера производственного обучения      Примечание:

      Профессиональные объединения два раза в год до 10 числа месяца (по итогам первого полугодия до 10 июля текущего года и года до 10 января года, следующего за отчетным), следующего за отчетным периодом, направляют в Департаменты полиции столицы, областей и городов республиканского значения отчетную информацию согласно указанной таблице.