Торғай ауылының және Жангелдин ауданының елді мекендерінің жерлерін аймақтарға бөлу жобасын (схемасын), бағалау аймақтарының шекараларын және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы

Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2024 жылғы 5 ақпандағы № 61 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2024 жылғы 23 ақпанда № 10146-10 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасы Жер кодесінің 8, 11-баптарына сәйкес Жангелдин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Торғай ауылының және Жангелдин ауданының елді мекендерінің жерлерін аймақтарға бөлу жобасы (схемасы) осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

      2. Торғай ауылының және Жангелдин ауданының елді мекендерінің бағалау аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттері осы шешімнің 3, 4-қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

      3. Мәслихаттың "Торғай ауылының жерлерін аймақтарға бөлу жобасын (схемасын), бағалау аймақтарының шекараларын және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы" 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 247 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6147 болып тіркелген) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат төрайымы А. Ержигитова

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 5 ақпандағы
  № 61 шешіміне
  1-қосымша

Жангелдин ауданының Торғай ауылының жерлерін аймақтарға бөлу жобасы (схемасы)

     


  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 5 ақпандағы
  № 61 шешіміне
  2-қосымша

Жангелдин ауданының елді мекендеріндегі жерлерді аймақтарға бөлу жобасы (схемасы)

     


  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 5 ақпандағы
  № 61 шешіміне
  3-қосымша

Жангелдин ауданы Торғай ауылы жерлерінің бағалау аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттері

Реттік нөмірі

Аймақтар нөмірі

Бағалау аймақтарының шекаралары

Түзету коэффициенттері

1

I

Алматов, Ы.Алтынсарин, Б.Хамзин, Ж.Қосабаев, Тоқтабаев, Кейкі Батыр, Қ.Алтынсары, Катен Дамолла, Жангелова көшелері және Құлжанов, Бөкішев, Б.Байқадамова, Нұрманов, Мусин, Тынымов, Дүзенов көшелерінің оңтүстік-батыс көшесінің бөлігінен оңтүстік-шығыс бөлігіне дейін - (001)
Нұрхан, Сәрсекеев көшелерінің бойымен орналасқан, солтүстік бөлігі Дүзенов, Қайырбеков, Салғарин, Мәуленов, Ақмырза, Абай, А.Иманов, Қайдосов, Қайнекей, А.Байтұрсынов, Нарымбаев, Айғожин, С.Қожмұхамбетов көшелері - (002, 003, 004)

1,50

2

II

Сәрсекеев көшесінің солтүстіктен солтүстік жағына дейінге ең шеткі бөлігі (006, 069)
Сейткулов көшесінің оңтүстіктен оңтүстік жағына дейінге ең шеткі бөлігі (042)

1,00

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 5 ақпандағы
  № 61 шешіміне
  4-қосымша

Жангелдин ауданының елді мекендері жерлерінің бағалау аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттері

Реттік нөмірі

Аймақтар нөмірі

Бағалау аймақтарының шекаралары

Түзету коэффициенттері

1

I

Шеген ауылы (042)
Сужарған ауылы (038 - 039)
Сарысу ауылы (015)
Тауыш ауылы (014)
Аралбай ауылы (035)
Шұбалаң ауылы (068)
Қалам-Қарасу ауылы (066)
Көкалат ауылы (053)

1,7

2

II

Аққөл ауылы (005)
Түйемойнақ ауылы (025)
Көлқамыс ауылы (055)
Ақшығанақ ауылы (023)
А.Байтұрсынұлы ауылы (061)

1,5

3

III

Милисай ауылы (058)
Шилі ауылы (048)
Ошағанды ауылы (032)
Бидайық ауылы (021)
Тоқанаай ауылы (017)
Шеген ауылы (043)
Саға ауылы (029)
Қалам-Қарасу ауылы (067)

1,3

4

IV

Тентексай ауылы (016)
Ұзынқарасу ауылы (029)
Көлқамыс ауылы (054)
Ақшығанақ ауылдық округі (026)
Ошағанды ауылы (031)

1,0


Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границ оценочных зон и поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы за земельные участки села Торгай и населенных пунктов Джангельдинского района

Решение маслихата Джангельдинского района Костанайской области от 5 февраля 2024 года № 61. Зарегистрировано в Департаменте юстиции Костанайской области 23 февраля 2024 года № 10146-10

      В соответствии со статьями 8, 11 Земельного кодекса Республики Казахстан Джангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить проект (схему) зонирования земель села Торгай и населенных пунктов Джангельдинского района, согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Утвердить границы оценочных зон и поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы за земельные участки села Торгай и населенных пунктов Джангельдинского района, согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению.

      3. Признать утратившим силу решение маслихата "Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки села Торгай" от 21 декабря 2015 года № 247 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6147).

      4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель маслихата А. Ержигитова

  Приложение 1
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 5 февраля 2024 года
  № 61

Проект (схемы) зонирования земель села Торгай Джангельдинского района

     


  Приложение 2
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 5 февраля 2024 года
  № 61

Проект (схемы) зонирования земель населенных пунктов Джангельдинского района

     


  Приложение 3
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 5 февраля 2024 года
  № 61

Границы оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки села Торгай Джангельдинского района

Номер зоны

Границы оценочных зон

Поправочные коэффициенты

1

I

Улица Алматова, Ы.Алтынсарина, Б.Хамзина, Ж.Косабаева, Токтабаева, Кейки Батыра, К.Алтынсары, Дамолла Катена, Жангелова и часть юго-западной до юго-восточной части улиц Кульжанова, Бокишева, Б.Байкадамова, Нурманова, Мусина, Тынымова, Дузенова - (001)
улица Нурхана, Сарсекеева, северная часть улиц Дузенова, Каирбекова, Салгарина, Мауленова, Акмырза, Абая, А.Иманова, Кайдосова, Каинекей, А.Байтурсынова, Нарымбаева, Айгожина, Кожмухамбетова, С.Кенжеахметова -(002, 003, 004)

1,50


II

Северная часть края села до северной части села улицы Сарсекеева (006, 069)
Южная часть края села до южной части улицы Сейткулова (042)

1,00

  Приложение 4
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 5 февраля 2024 года
  № 61

Границы оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки населенных пунктов Джангельдинского района

Номер зоны

Границы оценочных зон

Поправочные коэффициенты

1

I

село Шеген (042)
село Сужарган (038-039)
село Сарысу (015)
село Тауш (014)
село Аралбай (035)
село Шубалан (068)
село Каламкарасу (066)
село Кокалат (053).

1,7

2

II

село Акколь (005)
село Туйемойнак (025)
село Колкамыс (055)
село Каламкарасу (066)
село Акшиганак (023)
село А.Байтурсынулы (061)

1,5

3

III

село Милысай (058)
село Шили (048)
село Ошаганды (032)
село Бидаик (021)
село Токанай (017)
село Шеген (043)
село Сага (029)
село Каламкарасу (067)

1,3

4

IV

село Тентексай (016)
село Узынкарасу (029)
село Колкамыс (054)
село Аралбай (036)
село Акшиганак (026)
село Ошаганды (031)

1,0