Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қоғамдық бірлестіктерді мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 наурыздағы N 39-II Заңы

      Қазақстан Республикасының мынадай заң актілеріне өзгерістер енгізілсін:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі N 2198 заң күші бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж. N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж. N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж. N 12, 183-құжат; 1998 ж. N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 жылғы 3, 7 тамызда "Егемен Қазақстан" және 1999 жылғы 3, 5 тамызда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы ):
      9-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-бап. Мемлекеттік тіркеу мен қайта тіркеу мерзімдері
      Мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу қажетті құжаттарымен қоса арыз берілген күннен бастап шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал қоғамдық бірлестіктер үшін 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. Өзге заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мен қайта тіркеу, сондай-ақ заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу және қайта тіркеу қажетті құжаттарымен қоса арыз берілген күннен бастап 15 күн ішінде жүргізілуге тиіс.
      Толық емес құжаттар топтамасын ұсынған, оларда кемшіліктер болған, құрылтай құжаттары бойынша сарапшының (маманның) қорытындысын алу қажет болған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша мемлекеттік (есептік) тіркеу мен қайта тіркеу мерзімінде үзіліс жасалады.".

      2. "Қоғамдық бірлестіктер туралы" 1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 234-құжат):

     13-баптың төртінші абзацындағы ", басшы органның мүшелері туралы мәліметтер, қоғамдық бірлестіктің мәртебесін және заңды мекен-жайын" деген сөздер "туралы мәлімет және қоғамдық бірлестіктің тұрған жерін" деген сөздермен ауыстырылсын.

     Қазақстан Республикасының
     Президенті

    

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации общественных объединений

Закон Республики Казахстан от 23 марта 2000 года № 39-II

      Внести изменения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 17 апреля 1995 г. № 2198 Z952198  "О государственной регистрации юридических лиц" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 35; № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180; № 14, ст. 274; 1997 г., № 12, ст. 183; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. Z990436_  "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 3, 7 августа 1999 г. и "Казахстанская правда" 3, 5 августа 1999 г.):
      статью 9 изложить в следующей редакции:
      "Статья 9. Сроки государственной регистрации и перерегистрации
      Государственная регистрация и перерегистрация субъектов малого предпринимательства должны быть произведены не позднее 3 рабочих дней, а общественных объединений - не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов. Государственная регистрация и перерегистрация иных юридических лиц, а также учетная регистрация и перерегистрация филиалов и представительств юридических лиц должны быть произведены в течение 15 дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов.
      В случаях представления неполного пакета документов, наличия в них недостатков, необходимости получения по учредительным документам заключения эксперта (специалиста), а также по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан, срок государственной (учетной) регистрации и перерегистрации прерывается.".
      2. В Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. Z960003_  "Об общественных объединениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 234):
      в абзаце четвертом статьи 13 слова ", членах руководящего органа, документы, подтверждающие статус и юридический адрес общественного объединения" заменить словами "и документы, подтверждающие место нахождения общественного объединения".     

     Президент
Республики Казахстан