"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2000 жылғы 28 сәуір N 46-II


   "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 

Z980267_

 1998 жылғы 
2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 15, 209-құжат; 1999 ж., N 21, 774-құжат) 
мынадай толықтыру енгізілсін: 
   12-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен 
толықтырылсын: 
   "13-1) мемлекеттік бақылау мен қадағалау міндеттерін мемлекеттік 
орган мәртебесі жоқ ұйымдарға беру;". 
   
   
   Қазақстан Республикасының 
      Президенті 
   
   
   Оқығандар:
   Қасымбеков Б.А. 
   Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   


О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией"

Закон Республики Казахстан от 28 апреля 2000 года N 46

 


     Внести в Закон Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией"

от 2 июля 1998 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998г.,
 
N 15, ст. 209; 1999 г., N 21, ст. 774) следующее дополнение:

     пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

     "13-1) передача государственных контрольных и надзорных функций

организациям, не имеющим статуса государственного органа;".


       Президент

  Республики Казахстан