Күзет қызметі туралы

Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы N 85 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтіні бойынша "жеке кәсіпкерлер", "жеке кәсіпкерлік", "жеке кәсіпкер", "жеке кәсіпкерге", "жеке кәсіпкердің", "жеке кәсіпкерлердің" деген сөздер тиісінше "дара кәсіпкерлер", "дара кәсіпкерлік", "дара кәсіпкер", "дара кәсіпкерге", "дара кәсіпкердің", "дара кәсіпкерлердің" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 04.07.2008 № 53-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағындағы күзет қызметінің құқықтық негіздерiн белгілейдi, күзетті және күзет қызметiн жүзеге асыратын субъектілердің мәртебесi мен өкілеттігiн айқындайды.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Күзет қызметі ұғымы

      1. Заңды тұлғалардың жеке адамдардың өмiрiн, денсаулығы мен мүлкін, сондай-ақ заңды тұлғалардың мүлкін құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан қорғау қызметін көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруы (күзет қызметін көрсетулері) күзет қызметі деп ұғынылады.

      2. Осы Заңның күші жеке күзет ұйымдарына, жеке күзетшілерге, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың күзет бөлімшелеріне, мемлекеттік органдардың ведомстволық күзет бөлімшелеріне қолданылады. Осы Заңның күші, егер ішкі істер органдары туралы Қазақстан Республикасының заңдарында, Президенті мен Үкіметінің актілерінде өзгеше көзделмесе, ішкі істер органдарының мамандандырылған күзет бөлімшелеріне қолданылады.

      3. Осы Заңның күші, егер заңдардан өзгеше туындамаса, азаматтар мен заңды тұлғалардың денсаулық сақтау саласына, санаткерлік меншікке, мемлекеттік құпияларға, коммерциялық құпияларға байланысты өзге де игіліктері мен заңды мүдделерін қорғауға қолданылмайды.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

1-1-бап. Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілер

      1. Аса маңызды мемлекеттік және стратегиялық объектілер; стратегиялық маңызы бар және жарғылық капиталында акцияларының бақылау пакетін (қатысу үлестерін) мемлекет тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғаларға тиесілі экономика салаларының объектілері мемлекеттік күзетілуге жатады.

      Мемлекеттiк күзетiлуге жататын объектiлердi күзетудi Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары, iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет бөлiмшелерi, Қарулы Күштерi, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдары, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдары жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілерді айқындау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

      Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілердің тізбелерін Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі өздерінің өкілеттіктеріне сәйкес бекітеді.

      3. Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілердің бірінші басшылары Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын талаптарға сәйкес олардың инженерлік-техникалық нығайтылуын қамтамасыз етуге міндетті.

      4. Күзет қызметiн көрсету саласында бәсекелестiк ортаны қалыптастыру мақсатында осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген тізбеге енгізілмеген объектілерді күзетуді жеке күзет ұйымдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке және заңды тұлғалармен жасалған шарттардың негiзінде жүзеге асыра алады.

      Ескерту. Заң 1-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі), өзгеріс енгізілді - ҚР 13.02.2012 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының күзет қызметі саласындағы заңдары

      Күзет қызметін жүзеге асырудың құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Заң, Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттар және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерi құрайды.

3-бап. Күзет қызметiнiң мiндеттерi

      Күзет қызметiнiң негiзгi мiндеттерi:

      1) жеке адамдардың өмiрi мен денсаулығын қылмыстық және өзге де құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан қорғау;

      2) жеке және заңды тұлғалардың мүлкiн құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан қорғау болып табылады.

4-бап. Күзет қызметiнiң принциптерi

      1. Күзет қызметi заңдылықтың конституциялық принциптерiне, адам мен азаматтың құқықтарын және бостандықтарын құрметтеу мен сақтауға, сондай-ақ жеке бастың, қоғам мен мемлекеттiң өмiрлiк маңызы бар мүдделерiн ескеруге негiзделедi.

      2. Күзет қызметiн жүзеге асыру үшiншi тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға тиiс.

5-бап. Күзет қызметiн лицензиялау және оны жүзеге асыруды шектеу

      1. Күзет қызметі "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалатын тәртіппен, осы Заңда көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып лицензиялануға жатады. Күзет қызметін жүзеге асыруға лицензиясы жоқ заңды тұлғаларға күзет қызметтерін көрсетуге тыйым салынады.

      Iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет бөлiмшелерi жүзеге асыратын күзет қызметi лицензиялауға жатпайды.

      2. Күзет қызметінің субъектілері мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы заңнаманың талаптарын сақтай отырып, тәжірибе алмасу, өз мамандарының біліктілігін арттыру, қазіргі заманғы техникалық құралдар мен технологияларды енгізу және пайдалану мақсатында күзет қызметі саласындағы шетелдік компанияларды тартуға құқылы.

      3. Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттердiң күзет ұйымдары қызметiне тыйым салынады.

      4. Шетелдiк заңды тұлғалардың, шетел қатысатын заңды тұлғалардың, шетелдiктердiң, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдардың:

      1) күзет қызметiнің барлық түрін жүзеге асыруға;

      2) жеке күзет ұйымдарын құруға немесе олардың құрылтайшылары (қатысушылары) болуға;

      3) сенiмгерлiк басқарудағы жеке күзет ұйымын ұстауға;

      4) алып тасталды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 22.02.2002 № 297, 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі); 23.04.2014 N 200-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Күзет қызметiн жүзеге асыру кезiнде терiс пиғылды iс-әрекеттерден мемлекеттiк кепiлдiктер және күзет ұйымдарының күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерлерiн сақтандыру

      1. Күзет қызметi субъектiлерiнiң қызметтi жүзеге асыруы кезiнде мемлекет азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына кепiлдiк бередi және оны қамтамасыз етедi.

      2. Күзет қызметiн құқық тәртiбi мен адамгершiлiк негiздерiне көрiнеу қайшы келетiн мақсаттарға жету үшiн жүзеге асыруға жол берiлмейдi.

      3. Күзет қызметiн жүзеге асырушы адамның iс-әрекеттерi арқылы құқықтары мен заңды мүдделерi бұзылған адам ондай адамнан тиiстi түсiндiрмелер мен ақпарат талап етуге құқылы, сондай-ақ мұндай iс-әрекетке сотқа және заңдарда белгiленген тәртiппен басқа мемлекеттiк органдарға шағым жасауға құқылы.

      4. Күзет қызметiн жүзеге асыратын және үшiншi тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзған адам жәбiрленушiге келтiрiлген материалдық және моральдық зиянды заңдарға сәйкес өтеуге мiндеттi.

      5. Күзет қызметін жүзеге асыратын субъектілер қызметкерлерінің, оның iшiнде олардың қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге қатысуы кезiнде өмірі мен денсаулығына зиян келтірумен байланысты тәуекелдерді сақтандыру Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 07.05.2007 № 244 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңдарымен.

2-тарау. Күзет қызметінің субъектілері және олардың сыныптамасы. Мамандандырылған оқу орталықтары

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Күзет қызметiн жүзеге асыратын субъектiлер

      Күзет қызметiн жүзеге асыратын субъектiлерге:

      1) Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет бөлiмшелерi;

      2) жеке күзет ұйымдары;

      3) - 5) алып тасталды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

8-бап. Күзет қызметiн жүзеге асыратын субъектiлердiң мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимылы

      1. Күзет қызметiн жүзеге асыратын субъектiлер мемлекеттiк органдарға заңдармен жүктелген мiндеттердi орындауда осы мемлекеттiк органдарға жәрдемдесуге мiндеттi.

      2. Күзет қызметiн жүзеге асыратын субъектiлер құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдар және әскери құралымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жедел-iздестiру, қарсы барлау, тергеу немесе күзет іс-шараларын жүргiзген кезде қаруды уақытша тапсыру туралы талапты қоса алғанда, мемлекеттiк органдар қызметкерлерiнiң барлық заңды талаптарын орындауға мiндеттi.

      3. Күзет қызметін жүзеге асыратын субъектілер терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметкерлерінің талап етуі бойынша терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимі енгізілген аймақтағы күзет қызметін тоқтата тұруға міндетті.

      4. Күзет қызметін жүзеге асыратын субъектілер ішкі істер органдарының сұрау салуы бойынша, жүзеге асырып отырған қызметінің Қазақстан Республикасының күзет қызметі саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы ақпарат береді.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 08.01.2013 № 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.04.2014 N 200-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет бөлiмшелерiнiң күзет қызметiн жүзеге асыру ерекшелiктерi

      1. Ішкі істер органдарының мамандандырылған күзет бөлімшелері мемлекеттік мекеме болып табылады және Заңның 1-1-бабының 1-тармағында көрсетілген объектілерді ғана күзетуді жүзеге асырады.

      2. Ішкі істер органдарының мамандандырылған күзет бөлімшелері Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын Тізбеге енгізілген жеке тұлғаларға шарттық негізде күзет қызметтерін көрсетеді.

      3. Ішкі істер органдарының мамандандырылған күзет бөлімшелері көрсететін қызметтер үшін бағаларды уәкілетті орган бекітеді.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 15.02.2012 № 556-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.11.2014 № 257-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Жеке күзет ұйымының құқықтық мәртебесi және жеке күзет ұйымының күзетші лауазымын атқаратын жұмыскеріне қойылатын талаптар

      Ескерту. 10-баптың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Өзiнiң кәсiпкерлiк қызметi ретiнде күзет қызметтерiн көрсететiн коммерциялық ұйым жеке күзет ұйымы болып табылады. Жеке күзет ұйымының, хабарлама жасау тәртібінің шарттарын сақтаған жағдайда, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды қоспағанда, өзге кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға құқығы жоқ.

      2. Жеке күзет ұйымы күзет қызметін жарғының және заңды тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыруына арналған лицензияның негізінде жүзеге асырады.

      3. Жеке күзет ұйымының күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерiнде күзет қызметiн жүзеге асыруға арналған лицензияның болуы талап етiлмейдi.

      4. Жеке күзет ұйымының күзетшiсi қызметiне Қазақстан Республикасының 19 жасқа толған және күзетшiнiң арнайы даярлығынан (күзетшiнi оқытудың арнаулы курсынан) өткен азаматтары қабылдана алады.

      5. Алып тасталды - ҚР 23.04.2014 N 200-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6. Жеке күзет ұйымының күзетшiсi лауазымын:

      1) психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтары (аурулары) бар, психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда есепте тұрған;

      2) қылмыс жасағаны үшiн сотталғандығы бар;

      3) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлімі бабының тиісті бөлігінде көзделген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның төменгі шегінің мерзімі өткенге дейін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған;

      3-1) күзетші лауазымына қабылданғанға дейін бір жылдың ішінде немесе осы лауазымда болған кезеңде қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін соттың айыптау үкімі шығарылған, сондай-ақ күзетші лауазымына қабылданғанға дейін бір жылдың ішінде немесе осы лауазымда болған кезеңде қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған;

      4) бұрын күзетші болып жұмысқа қабылданғанға дейiн бiр жыл iшiнде немесе осы лауазымда болған кезеңде Қазақстан Республикасы Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексінің 149, 434, 436, 438, 439, 440, 443, 450, 453, 462, 463, 464, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670, 673, 675-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасағаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған;

      5) мемлекеттiк, әскери қызметтен, құқық қорғау органдарынан, соттардан және әдiлет органдарынан үш жылдан аз уақыт бұрын теріс себептермен босатылған;

      6) бұрын осыған ұқсас лауазымды атқарып, үш жылдан аз уақыт бұрын Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 9), 10), 11), 12), 15), 16) және 17) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша еңбек шарты бұзылған адам атқара алмайды.

      7. Жеке күзет ұйымының басшысы үшiн оның жеке күзет ұйымының күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерлерiне қойылатын талаптарға сәйкес болуы мiндеттi талап болып табылады.

      8. Жекеше күзет ұйымы күзетшiнi ол қызметтiк мiндеттерiн атқаруы кезiнде оның жеке басын және жекеше күзет ұйымының күзетшiсi екендiгiн куәландыратын белгiленген үлгiдегi құжатпен қамтамасыз етуге мiндеттi. Жекеше күзет ұйымы күзетшiсi құжатының нысаны мен үлгiсiн уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 22.02.2002 № 297, 04.07.2008 № 53-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 29.12.2010 № 372-IV (Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі), 10.07.2012 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 24.12.2012 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 23.04.2014 N 200-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2018 № 180-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 361-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-1-бап. Мамандандырылған оқу орталықтары мен олардың филиалдарына қойылатын талаптар

      1. Жеке күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын жұмыскерлерді даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру уәкілетті орган айқындайтын, заңды тұлғалар болып табылатын мамандандырылған оқу орталықтарында жүргізіледі.

      1-1. Мамандандырылған оқу орталықтары мен олардың филиалдарына қойылатын талаптар мыналардың:

      1) сабақтар жүргізу үшін санитариялық нормаларға сәйкес келетін үй-жайлардың;

      2) атыс даярлығы бойынша сабақтар жүргізу үшін атыс тирінің:

      заңды тұлғалар үшін – меншік құқығында;

      филиалдар үшін – меншік құқығында не жалға алу шартымен;

      3) оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларында көзделген арнаулы және техникалық құралдардың;

      4) тиісті теориялық, практикалық білімдері және өзінің кәсіптік құзыреті саласында практикалық дағдылары бар және күзет қызметі саласында кәсіптік жұмыс тәжірибесін жинақтаған, мамандарды оқыту процесіне тартылып жүрген оқытушылардың болуын көздейді.

      Жекеше күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын жұмыскерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын уәкілетті орган бекітеді.

      2. Мыналар:

      1) осы Заңның 10-бабының 6-тармағында көрсетілген адамдар;

      2) шетелдік заңды тұлғалар, шетел қатысатын заңды тұлғалар, шетелдіктер, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар мамандандырылған оқу орталықтары мен олардың филиалдарының құрылтайшылары (қатысушылары), басшылары бола алмайды.

      3. Мамандандырылған оқу орталықтарының қызметі:

      1) таратылған, қайта ұйымдастырылған жағдайларда;

      2) сот шешімі бойынша тоқтатылады.

      Ескерту. 2-тарау 10-1-баппен толықтырылды - ҚР 23.04.2014 N 200-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Жеке күзетшiнiң құқықтық мәртебесi

      Ескерту. 11-бап алып тасталды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

12-бап. Күзет бөлiмшесiнiң құқықтық мәртебесi

      Ескерту. 12-бап алып тасталды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

13-бап. Мемлекеттiк органдардың ведомстволық күзет бөлiмшелерiнiң құқықтық мәртебесi

      Ескерту. 13-бап алып тасталды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

13-1-бап. Жеке күзет ұйымында күзетшi лауазымын атқаратын жұмыскердiң құқықтары мен мiндеттерi

      1. Жеке күзет ұйымында күзетші лауазымын атқаратын жұмыскердiң құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, еңбек шартына және осы Заңға сәйкес айқындалады.

      2. Жеке күзет ұйымында күзетшi лауазымын атқаратын жұмыскер:

      1) қоғамдық тәртiптi қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыруда, оның iшiнде ойын-сауық мәдени-бұқаралық және спорттық-бұқаралық iс-шараларды өткiзу кезiнде Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарына жәрдем көрсетуге;

      2) қылмыстық және әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардың алдын алуға және жолын кесуге;

      3) құқық бұзушылықтардың жолын кесу және құқық бұзушыларды ұстау мақсатында, егер аталған мақсаттарға өзгеше тәсілдермен қол жеткiзу мүмкiн болмаса, дене күшiн және басқа да құралдарды қолдануға құқылы. Бұл ретте осы үшiн қажеттi шараларды шектен асыруға жол берiлмеуге тиiс;

      4) заңдарда көзделген жағдайларда қылмыстық немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамдарды ұстап алуға және Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына жеткiзуге құқылы. Қажет болған кезде, ұстап алынған адамда қару, сондай-ақ өзге де қауiптi және (немесе) айналымына тыйым салынған заттар бар деп ұйғаруға негiздер болса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұстап алынған адамның киiмiн қарап-тексеруге және аталған заттарды Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына немесе өзге де мемлекеттiк билiк органына беру үшiн алып қоюға;

      5) құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан, жол-көлiк оқиғаларынан, дүлей зiлзаладан және өзге де төтенше жағдайлардан зардап шеккен жеке тұлғаларға медициналық және өзге де көмек көрсетуде жәрдемдесуге;

      6) жеке тұлғалардан қоғамдық тәртiптi сақтауды талап етуге құқылы.

      3. Жеке күзет ұйымында күзетшi лауазымын атқаратын жұмыскер:

      1) азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтауға;

      2) өзіне белгілі болған дайындалып жатқан не жасалған құқық бұзушылық фактiлерi туралы Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарына дереу хабарлауға;

      3) аумағында қару, оқ-дәрілер және жарылғыш заттар бар күзетілетін объектілерден күзет дабылының қосылғаны туралы Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарына дереу хабарлауға;

      4) заңнамада көрсетiлген жағдайларда жеке тұлғалардың талап етуi бойынша өзінің күзет қызметi субъектiсiнің күзетшісі екенін растайтын куәлiгiн көрсетуге;

      5) құқық бұзушылық профилактикасы субъектiлерiне жәрдем көрсетуге;

      6) қылмыстық немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн ұстап алынған жеке тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын қолданылу негiздерiн түсiндiруге мiндеттi.

      Ескерту. Заң 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі); жаңа редакцияда – ҚР 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. Күзет қызметінің түрлері және күзет қызметін құқықтық ресімдеу

14-бап. Күзет қызметтерiн көрсету түрлерi

      Лицензиялануға тиiстi күзет қызметiн күзет қызметiнiң субъектiлерi мынадай қызметтер көрсету:

      1) жеке адамдардың өмiрi мен денсаулығын қорғау;

      2) жеке және заңды тұлғалардың объектісін және (немесе) мүлкiн, оның iшiнде оны тасымалдау кезiнде күзету;

      3) күзету тәсiлдерi мен құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан заңды қорғану бойынша кеңестер беру және ұсынымдар дайындау нысанында жүзеге асырады.

      Жеке күзет ұйымында күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерлер ерiктi түрде қоғамдық тәртiптi сақтауға тартылады.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 22.12.2016 № 28-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15-бап. Күзет қызметiн жүзеге асыру тәртiбi

      1. Күзет қызметтерiн көрсету шарт (күзет қызметiн көрсету жөнiндегi шарт) негiзiнде жүзеге асырылады. Күзет қызметтерiн көрсету шартын жасасу, орындау, тоқтату тәртiбi, шарт бойынша тараптардың жауапкершiлiгi азаматтық заңдарға сәйкес, осы Заңда көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып анықталады.

      2. Алып тасталды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

      3. Iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет қызметi бөлiмшелерiнiң күзет қызметiн жүзеге асыру тәртiбiнiң ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.

      4. Жеке күзет ұйымдарында күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерлер күзет қызметiн өздерiнiң күзет қызметi субъектiсiнің күзетшісі екенін бiлдiретiн нысанды киiм киіп жүзеге асырады.

      Нысанды киім үлгілерін және оны киіп жүру тәртібін уәкілетті орган бекітеді.

      Жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан қорғау жөніндегі қызметтер көрсету күзет қызметі субъектісіне тиесілілігін білдіретін нысанды киімсіз жүзеге асырылуы мүмкін.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2008 № 53-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 05.07.2011 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-1-бап. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі

      1. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызмет хабарлама жасау тәртібін сақтаған жағдайда жүзеге асырылады.

      2. Хабарлама жасау тәртібі "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету қызметін жүзеге асыратын субъектілер осы Заңның 15-2-бабында белгіленген талаптарға сай келуге тиіс.

      4. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметке мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті орган осы қызмет түрімен айналысу үшін хабарлама берген субъектілердің тізілімін жүргізеді.

      Ескерту. 3-тарау 15-1-баппен толықтырылды - ҚР 10.07.2012 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-2-бап. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын талаптар

      1. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қойылатын талаптар:

      1) заңды тұлға маманының жұмыс саласына сай келетін жоғары немесе орта техникалық білімінің;

      2) күзет дабылы құралдарын баптауды, оларға техникалық қызмет көрсетуді және монтаждалатын жабдықтың техникалық жай-күйін тексеруді жүзеге асыру үшін жабдығы бар үй-жайлардың (немесе оларды жалға алу шартының) болуын көздейді.

      2. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға қойылатын талаптар:

      1) жұмыс саласына сай келетін жоғары немесе орта техникалық білімінің;

      2) күзет дабылы құралдарын баптауды, оларға техникалық қызмет көрсетуді және монтаждалатын жабдықтың техникалық жай-күйін тескеруді жүзеге асыру үшін жабдығы бар үй-жайлардың (немесе оларды жалға алу шартының) болуын көздейді.

      3. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың басшылары, жұмыскерлері, жеке тұлғалар психикалық ауруына байланысты денсаулық сақтау ұйымдарында есепте тұрмайтын, заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы жоқ не қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлігі бабының тиісті бөлігінде көзделген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның төменгі шегінің мерзімі өткенге дейін Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары болуға тиіс.

      Ескерту. 3-тарау 15-2-баппен толықтырылды - ҚР 10.07.2012 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Күзет қызметiн көрсету туралы шарт

      1. Күзет қызметтерiн көрсету туралы шарт бойынша орындаушы тапсырыс берушіге тараптардың келісiмімен айқындалған күзет қызметтерiн осы шартта белгiленген тәртiпте, көлемде және ақыға көрсетуге мiндеттенедi.

      2. Күзет қызметтерiн көрсету туралы шарт бойынша орындаушы ретінде мынадай күзет қызметі субъектілері (осы Заңда қойылатын талаптарды ескере отырып) әрекет етуге құқылы:

      1) iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет бөлiмшелерi;

      2) жеке күзет ұйымдары;

      3) алып тасталды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

      3. Күзет қызметтерiн көрсету туралы шарт бойынша тапсырыс беруші ретiнде жеке және заңды тұлғалар әрекет етуге құқылы.

      4. Күзет қызметiн көрсету туралы шартта:

      1) орындаушының күзет қызметiн көрсету лицензиясының нөмiрi мен оның берiлген күнi көрсетiле отырып, уағдаласушы тараптар туралы мәлiметтер;

      2) орындаушының мiндеттерi көрсетiле отырып, көрсетiлетiн күзет қызметiнің түрлерi;

      3) шарттың объектiсi туралы мәлiметтер;

      4) шарттың мерзiмi мен жасалған күнi;

      5) тараптардың жауапкершiлiк шаралары болуға тиiс.

      5. Күзет қызметтерiн көрсету туралы шарт жазбаша нысанда жасалуға тиiс. Күзет қызметтерiн көрсету туралы шарттың жазбаша нысанда жасалуын сақтамау оның жарамсыз болуына әкеп соғады.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі); 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Күзет бөлiмшелерi қызметiнiң негiзi

      Ескерту. 17-бап алып тасталды - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

17-1-бап. Күзет қызметiн жүзеге асырумен байланысты шектеулер

      1. Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен азаматтарының күзет қызметiмен айналысатын бiрнеше ұйымның бiр мезгiлде құрылтайшысы, қатысушысы және (немесе) меншiк иесi болуға құқығы жоқ.

      2. Жеке күзет ұйымы қызметкерлерiнiң санын өз мiндеттерiн орындауға қажеттi адам саны нормативiнен асыруға болмайды. Адам саны нормативiн Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi.

      Адам санын нормативтен асыру лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға әкеп соғады. Уәкiлеттi орган (лицензиар) жеке күзет ұйымы қызметкерлерiнiң саны лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған күннен бастап күнтiзбелiк қырық күн iшiнде адам саны нормативiнің талаптарына сәйкес келтiрiлмеген жағдайда лицензиатты лицензиясынан айыру туралы арызбен сотқа жүгiнедi.

      3. Жеке күзет ұйымы күзеттен басқа өзге де қызметтi жүзеге асыратын ұйымның еншiлес кәсiпорны бола алмайды. Жеке күзет ұйымының құрылтайшысы (қатысушысы) үшiн қызметтiң осы түрi негiзгi болуға тиiс.

      Мыналар:

      1) құрылатын ұйым өздеріне қатысты күзет қызметтерiн көрсететiн ұйымдардың құрылтайшылары не лауазымды адамдары;

      2) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) қылмыс жасағаны үшiн соттылығы бар азаматтар, сондай-ақ құрылтайшылардың (қатысушылардың) құрамында көрсетiлген адамдар бар заңды тұлғалар;

      4) құрылатын ұйым өздеріне қатысты күзет қызметтерiн көрсететiн заңды тұлғалар және солармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

      5) қоғамдық бiрлестiктер жеке күзет ұйымының құрылтайшылары (қатысушылары) бола алмайды.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде және екінші бөлігінің 1) және 4) тармақшаларында белгіленген тыйым салулар күзет ұйымдарын құру құқығы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен берілетін ұлттық компаниялардың жеке күзет ұйымдарын құру жағдайларына қолданылмайды.

      Ұлттық компаниялар құрған күзет ұйымдарының үшінші тұлғаларға күзет қызметін көрсетуге құқығы жоқ.

      4. Жеке күзет ұйымдарының басшыларына және олардың күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерлерiне:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқық қорғау органдары мен басқа да мемлекеттiк органдардың айрықша құзыретiне жатқызылған процессуалдық және өзге қызметтi жүзеге асыруға;

      2) құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң өкiлеттiктерiн иемденуге;

      3) құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң заңды қызметiне кедергi келтiруге;

      4) адам мен азаматтың ар-намысын және абыройын түсiретiн не құқықтары мен бостандықтарын заңсыз шектейтiн әрекеттер жасауға тыйым салынады.

      5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген жалпы негіздерден басқа, күзет қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияның қолданысы мынадай:

      1) жалғыз құрылтайшы осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;

      2) жалғыз құрылтайшының және (немесе) заңды тұлғаның орналасқан жерін анықтау мүмкін болмаған;

      3) жалғыз құрылтайшыға іздеу жарияланған жағдайларда, тоқтатыла тұрады.

      Лицензияны тоқтата тұруға негіз болған себептер жойылған кезде оның қолданысы "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімдерде қайта басталады.

      Күзет қызметін жүзеге асыруға арналған лицензиядан айыру (қайтарып алу) сот тәртібімен жүзеге асырылады.

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жалпы негіздерден басқа, күзет қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияның қолданысын тоқтату алдын ала тоқтатыла тұрмай мынадай:

      1) жалғыз құрылтайшы соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі, қайтыс болған не хабарсыз кеткен деп танылған;

      2) жалғыз құрылтайшының Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған;

      3) жалғыз құрылтайшыға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген;

      4) жалғыз құрылтайшыға қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген жағдайларда, жүзеге асырылады.

      Ескерту. 17-1-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 23.04.2014 N 200-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-тарау. Күзет қызметі субъектілерінің қару және арнаулы құралдар пайдалануы

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі) Заңымен.

18-бап. Жекеше күзет ұйымдарын қарумен және арнаулы құралдармен жарақтандыру шарттары

      Ескерту. 18-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Жекеше күзет ұйымдары өздерiнiң күзетшi қызметiн атқаратын жұмыскерлерін олар өздерінің қызметтiк мiндеттерiн жүзеге асыруы кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен қаруландыруға құқылы.

      2. Тиiстi лицензия алғаннан кейiн жекеше күзет ұйымдарының өнiм берушi заңды тұлғалардан Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтiк тегiс ұзын ұңғылы және қысқа ұңғылы қару, сондай-ақ жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар ұңғысыз атыс қаруын, газды қару мен электрлi қару, арнаулы құралдар сатып алуға құқығы бар. Жекеше күзет ұйымдары жұмыскерлерiнiң пайдалануына арналған қарудың түрлерiн, үлгiлерiн, модельдерi мен санын, сондай-ақ арнаулы құралдар тiзбесiн уәкілетті орган бекітеді.

      Өз қызметін магистральды теміржол желілері, магистральды құбыр тораптары мұнай өңдеу өндірісі және атом энергиясы саласында жүзеге асыратын ұлттық компаниялар құрған күзет ұйымдарын қоспағанда, жекеше күзет ұйымдарына қызметтік ойық ұзын ұңғылы және қысқа ұңғылы қаруды сатып алуға және пайдалануға тыйым салынады.

      3. Сатып алынған қару тиiстi iшкi iстер органында оның сатып алынған күнiнен бастап бiр апта мерзiмде тiркелуге жатады. Қаруды тiркеу кезiнде қаруды сатып алудың заңдылығын растайтын құжаттар негiзiнде бұл қаруды сақтауға, сақтау мен алып жүруге бес жыл мерзiмге рұқсат берiледi.

      Рұқсаттың нысанын рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша қару айналымын бақылау саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

      4. Жеке күзет ұйымының күзетшісі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаруды және арнаулы құралдарды сақтау мен алып жүру құқығына рұқсат алуға тиіс.

      5. Объектiлердi күзету және патрульдеу үшiн қызметтiк иттер пайдаланылуы мүмкiн.

      6. Күзет ұйымдарының басшылары заңдарда белгiленген тәртiппен қаруды күзетшi қызметiн атқаратын штаттағы қызметкерлерге олардың қызметтiк мiндеттерiн атқаруы кезеңiне бередi. Қару қызметкерлер тиiстi даярлықтан өткен соң берiледi.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 22.02.2002 № 297, 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі); 23.04.2014 N 200-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Күзет қызметi субъектiлерiнiң қаруды және арнаулы құралдарды қолдануының шарттары, негiздерi мен тәртiбi

      1. Күзет қызметiн жүзеге асыру барысында арнаулы құралдар мен қызметтiк қаруды осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген жағдайлар мен тәртiп бойынша ғана қолдануға рұқсат етiледi.

      2. Жеке күзет ұйымдары күзетшiлерiнiң қару мен арнаулы құралдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте:

      1) күзетiлетiн объектiге немесе оның қызметкерлерiне шабуылдарды тойтару үшiн;

      2) күзетiлетiн адамға шабуылды тойтару үшiн;

      3) құқық бұзушыларды ұстап алу үшін, оның ішінде егер олар қарсылық көрсетсе, оларды iшкi iстер органдарына апару үшiн, егер олар қашып кетуi немесе айналасындағыларға немесе өзiне зиян келтiруi мүмкiн деп пайымдауға жеткіліктi негiздер болса;

      4) жануарлардың шабуылынан қорғану үшiн;

      5) дабыл сигналдарын беру немесе көмекке шақыру үшiн;

      6) қажеттi қорғаныс және аса қажеттiлiк жағдайларында қолдануға құқығы бар.

      Арнаулы құралдар мен қаруды осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерінде көзделмеген мақсаттарда қолдануға тыйым салынады.

      Арнаулы құралдарды немесе қаруды өзге мақсаттарда, сондай-ақ өз өкiлеттiктерiнен, қажеттi қорғаныс шегiнен асыра пайдалануға жол берген адам Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      Арнаулы құралдарды немесе қаруды өз өкiлеттiгiнен, қажеттi қорғаныс шегiнен асыра қолдану жеке күзет ұйымы күзетшiсi құжаттарының күшiн жоюға әкеп соғады.

      3. Арнаулы құралдар мен қызметтiк қаруды қолдану алдында олар қарсы қолданылуы мүмкiн адамдарға бұл туралы анық ескертiлуге тиiс.

      4. Қарулы не топтасып шабуыл (зорлық-зомбылық) жасаған жағдайларды қоспағанда, әйелдерге, мүгедектiк белгiлерi анық адамдарға, жасы белгiлi немесе айқын болған жағдайда кәмелетке толмағандарға қатысты қызметтiк қару мен арнаулы құралдарды қолдануға тыйым салынады.

      5. Қызметтiк қару қолданылатын барлық жағдайларда айналадағы азаматтардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсету үшiн шаралар қолданылуы, iшкi iстер органдары мен прокуратураға жиырма төрт сағат iшiнде хабарлануы қажет.

      6. Жеке күзет ұйымдарының күзетшiлерi арнаулы құралдар мен қызметтiк қаруды қолдануға байланысты жағдайлардағы өз мiндеттерiн орындауға жарамдылығы жөнiнде мерзiмдi тексеруден өтiп тұруға мiндеттi.

      7. Күзет қызметiнiң субъектiлерi өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындауы кезiнде келтiрген зияны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес толық жауапты болады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 09.08.2002 № 346, 17.07.2009 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 29.12.2010 № 372-IV (қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл өткен соң қолданысқа енгiзiледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-тарау. Қорытынды ережелер

20-бап. Мемлекеттік бақылау

      1. Қазақстан Республикасының аумағында күзет қызметін, мамандандырылған оқу орталықтарының қызметін, сондай-ақ күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган мен оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырады.

      2. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды уәкілетті орган мен оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері күзет қызметінің субъектілеріне (объектілеріне), мамандандырылған оқу орталықтарына және күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілерге бармай, олардың қызметі туралы әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді.

      4. Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, күзет қызметінің субъектілеріне, мамандандырылған оқу орталықтарына және күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілерге бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын беру және оларға әкімшілік жүктемені азайту бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып табылады.

      5. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау уәкілетті органда, уәкілетті органның ведомствосы мен оның аумақтық құрылымдық бөлімшелерінде бар деректерді:

      1) осы Заңның 8-бабының 4-тармағына сәйкес ағымдағы және сұрау салынатын ақпаратты;

      2) сұрау салу арқылы уәкілетті ұйымдар мен мемлекеттік органдардан алынған мәліметтерді;

      3) әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді өзара салыстыру арқылы жүргізіледі.

      6. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, күзет қызметінің субъектісіне, мамандандырылған оқу орталығына, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектіге бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсыным жіберіледі.

      7. Ұсыным күзет қызметінің субъектісіне, мамандандырылған оқу орталығына және күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектіге жеке өзіне қолын қойғызып немесе оны жөнелту және алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген ұсыным мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол – ұсынымда алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;

      2) поштамен – тапсырысты хатпен пошта жөнелтілімін алғаны туралы хабардар етілген күннен бастап;

      3) электрондық тәсілмен – уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері сұрау салған кезде күзет қызметі субъектісінің, мамандандырылған оқу орталығының, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектінің хатта көрсетілген электрондық мекенжайына уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері жөнелткен күннен бастап табыс етілген болып саналады.

      8. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      9. Күзет қызметінің субъектісі, мамандандырылған оқу орталығы, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъект ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсынымды жіберген уәкілетті органға және оның аумақтық құрылымдық бөлімшесіне ұсыным табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.

      10. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне қосу арқылы бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындауға алып келеді.

      11. Күзет қызметінің субъектілеріне, мамандандырылған оқу орталықтарына, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілерге бармай профилактикалық бақылау жылына кемінде бір рет жүргізіледі.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

21-бап. Күзет қызметiнiң субъектiлерiн, мамандандырылған оқу орталықтарын есепке алу

      Уәкiлеттi орган мен оның аумақтық құрылымдық бөлiмшелерi күзет қызметiнiң барлық субъектiлерiн, мамандандырылған оқу орталықтарын, сондай-ақ лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұру немесе олардан айыру туралы деректердi бiрыңғай есепке алуды жүзеге асырады.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 23.04.2014 N 200-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-бап. Күзет қызметi саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Қазақстан Республикасының аумағында күзет қызметi саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды заңда белгіленген шекте және нысандарда Қазақстан Республикасының прокуратурасы және оның аумақтық органдары жүзеге асырады.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

23-бап. Күзет қызметімен, мамандандырылған оқу орталықтарының қызметімен, сондай-ақ күзет дабылы құралдарын монтаждаумен, баптаумен және оларға техникалық қызмет көрсетумен айналысатын субъектілердің жауаптылығы

      Осы Заңда көзделмеген күзет ұйымдарын, мамандандырылған оқу орталықтарын, күзет дабылы құралдарын монтаждауды, баптауды және оларға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйымдарды құру немесе олардың қызметі, сондай-ақ осы қызмет түрлерін тиісті рұқсаттарды алмай немесе осы Заңда белгіленген тәртіпті бұза отырып жүзеге асыру Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - ҚР 22.12.2016 № 28-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Об охранной деятельности

Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года N 85.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон устанавливает правовые основы охранной деятельности на территории Республики Казахстан, определяет статус и полномочия субъектов, осуществляющих охрану и охранную деятельность.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Понятие охранной деятельности

      1. Под охранной деятельностью понимается осуществление юридическими лицами деятельности по оказанию услуг по защите жизни, здоровья и имущества физических лиц, а также имущества юридических лиц от противоправных посягательств (охранные услуги).

      2. Действие настоящего Закона распространяется на частные охранные организации и специализированное охранное подразделение органов внутренних дел, если иное не предусмотрено законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан об органах внутренних дел.

      3. Действие настоящего Закона не распространяется на защиту иных благ и законных интересов граждан и юридических лиц, связанных со сферой здравоохранения, интеллектуальной собственностью, государственными секретами, коммерческой тайной, если иное не вытекает из законодательства.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

Статья 1-1. Объекты, подлежащие государственной охране

      1. Государственной охране подлежат особо важные государственные и стратегические объекты; объекты отраслей экономики, имеющих стратегическое значение и принадлежащих юридическим лицам, в уставном капитале которых государство прямо или косвенно владеет контрольным пакетом акций (долей участия).

      Охрана объектов, подлежащих государственной охране, осуществляется государственными органами, специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел, Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами.

      2. Порядок определения объектов, подлежащих государственной охране, определяется Правительством Республики Казахстан.

      Перечни объектов, подлежащих государственной охране, утверждаются Президентом Республики Казахстан или Правительством Республики Казахстан в соответствии с их полномочиями.

      3. Первые руководители объектов, подлежащих государственной охране, обязаны обеспечить их инженерно-техническую укрепленность в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан.

      4. В целях формирования конкурентной среды в сфере оказания охранных услуг охрана объектов, не включенных в перечни, указанные в части второй настоящей статьи, может осуществляться частными охранными организациями на основе договоров с физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 1-1 в соответствии с Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области охранной деятельности

      Правовую основу осуществления охранной деятельности составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон, международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Статья 3. Задачи охранной деятельности

      Основными задачами охранной деятельности являются:

      1) защита жизни и здоровья физических лиц от преступных и иных противоправных посягательств;

      2) защита имущества физических и юридических лиц от противоправных посягательств.

Статья 4. Принципы охранной деятельности

      1. Охранная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также учета жизненно важных интересов личности, общества и государства.

      2. Осуществление охранной деятельности не должно нарушать прав и свобод третьих лиц.

Статья 5. Лицензирование и ограничения осуществления охранной деятельности

      1. Охранная деятельность подлежит лицензированию в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом. Юридическим лицам, не имеющим лицензии на осуществление охранной деятельности, запрещается оказывать охранные услуги.

      Не подлежит лицензированию охранная деятельность, осуществляемая специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел.

      2. Субъекты охранной деятельности с соблюдением требований законодательства в области охраны государственных секретов в целях обмена опытом, повышения квалификации своих специалистов, внедрения и использования современных технических средств и технологий охраны вправе привлекать иностранные компании в сфере охранной деятельности.

      3. На территории Республики Казахстан запрещается деятельность охранных организаций иностранных государств.

      4. Иностранные юридические лица, юридические лица с иностранным участием, иностранцы, а также лица без гражданства не вправе:

      1) осуществлять все виды охранной деятельности;

      2) учреждать или быть учредителями (участниками) частных охранных организаций;

      3) иметь в доверительном управлении частную охранную организацию.

      4) исключен Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 22.02.2002 № 297; от 29.12.2010 № 372-IV (вводятся в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Государственные гарантии от недобросовестных действий при осуществлении охранной деятельности и страхование работников охранных организаций, занимающих должности охранников

      1. Государство гарантирует и обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан и юридических лиц при осуществлении деятельности субъектами охранной деятельности.

      2. Не допускается осуществление охранной деятельности для достижения целей, заведомо противоречащих основам правопорядка и нравственности.

      3. Лицо, права и законные интересы которого нарушены действиями лица, осуществляющего охранную деятельность, вправе требовать от такого лица соответствующих разъяснений и информации, а также вправе обжаловать такие действия в суд и другие государственные органы в установленном законодательством порядке.

      4. Лицо, осуществляющее охранную деятельность и нарушившее права и законные интересы третьих лиц, обязано возместить потерпевшему причиненный материальный и моральный ущерб в соответствии с законодательством.

      5. Страхование рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью работников субъектов, осуществляющих охранную деятельность, в том числе при их участии в обеспечении общественного порядка, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан об обязательных видах страхования.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 07.05.2007 № 244; от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

Глава 2. Субъекты охранной деятельности и их классификация. Специализированные учебные центры

      Сноска. Заголовок главы 2 – в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Субъекты, осуществляющие охранную деятельность

      К субъектам, осуществляющим охранную деятельность, относятся:

      1) специализированные охранные подразделения органов внутренних дел Республики Казахстан;

      2) частные охранные организации.

      3) - 5) исключены Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

Статья 8. Взаимодействие субъектов, осуществляющих охранную деятельность, с государственными органами

      1. Субъекты, осуществляющие охранную деятельность, обязаны оказывать содействие государственным органам в выполнении задач, возложенных законодательством на эти государственные органы.

      2. Субъекты, осуществляющие охранную деятельность, обязаны выполнять все законные требования сотрудников государственных органов, включая требование о временной сдаче оружия, при проведении правоохранительными, специальными государственными органами и воинскими формированиями оперативно-розыскных, контрразведывательных, следственных или охранных мероприятий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      3. Субъекты, осуществляющие охранную деятельность, обязаны по требованию сотрудников государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму, приостановить охранную деятельность в зоне введения правового режима антитеррористической операции.

      4. Субъекты, осуществляющие охранную деятельность, предоставляют по запросу органов внутренних дел информацию о соответствии осуществляемой деятельности требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области охранной деятельности.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 08.01.2013 № 63-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Особенности осуществления охранной деятельности специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел

      1. Специализированные охранные подразделения органов внутренних дел являются государственными учреждениями и осуществляют охрану исключительно объектов, указанных в пункте 1 статьи 1-1 Закона.

      2. Специализированные охранные подразделения органов внутренних дел оказывают охранные услуги на договорной основе физическим лицам, включенным в Перечень, определяемый Правительством Республики Казахстан.

      3. Цены на услуги, оказываемые специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел, утверждаются уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 15.02.2012 № 556-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 28.11.2014 № 257 (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 10. Правовой статус частной охранной организации и требования, предъявляемые к работнику частной охранной организации, занимающему должность охранника

      Сноска. Заголовок статьи 10 – в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Частной охранной организацией является коммерческая организация, оказывающая охранные услуги в качестве своей предпринимательской деятельности. Частная охранная организация не вправе осуществлять иную предпринимательскую деятельность, за исключением работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации при условии соблюдения уведомительного порядка.

      2. Частная охранная организация осуществляет охранную деятельность на основе устава и лицензии на осуществление охранной деятельности юридическими лицами.

      3. Работнику частной охранной организации, занимающему должность охранника, не требуется наличие лицензии на осуществление охранной деятельности.

      4. На должность охранника частной охранной организации могут быть приняты граждане Республики Казахстан не моложе 19 лет и прошедшие специальную подготовку охранника (специальный курс обучения охранника).

      5. Исключен Законом РК от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Не может занимать должность охранника частной охранной организации лицо:

      1) с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящее на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

      2) имеющее судимость за совершение преступления;

      3) освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан;

      3-1) в отношении которого в течение одного года до принятия на должность охранника или в период нахождения в данной должности за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда, а также в течение одного года до принятия на должность охранника или в период нахождения в данной должности освобожденное от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

      4) привлеченное к административной ответственности ранее в течение года до принятия на работу охранником или в период нахождения в данной должности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 434, 436, 438, 439, 440, 443, 450, 453, 462, 463, 464, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670, 673, 675 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      5) уволенное менее трех лет назад по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции;

      6) ранее занимавшее аналогичную должность, с которым был расторгнут трудовой договор по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 10), 11), 12), 15), 16) и 17) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан, менее трех лет назад.

      7. Обязательным требованием для руководителя частной охранной организации является его соответствие требованиям, предъявляемым к работникам частной охранной организации, занимающим должность охранника.

      8. Частная охранная организация обязана обеспечить охранника при исполнении им должностных обязанностей документом установленного образца, удостоверяющим его личность и принадлежность к частной охранной организации. Форма и образец документа охранника частной охранной организации определяются уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 22.02.2002 № 297; от 04.07.2008 № 53-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 22.12.2016 № 28-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10-1. Требования, предъявляемые к специализированным учебным центрам и их филиалам

      1. Подготовка и повышение квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, производятся в специализированных учебных центрах, являющихся юридическими лицами, определяемых уполномоченным органом.

      1-1. Требования, предъявляемые к специализированным учебным центрам и их филиалам, предусматривают наличие:

      1) помещений для проведения занятий, соответствующих санитарным нормам;

      2) стрелкового тира для проведения занятий по огневой подготовке: для юридических лиц – на праве собственности;

      для филиалов – на праве собственности либо договора аренды;

      3) специальных и технических средств, предусмотренных учебными программами и учебными планами;

      4) преподавателей, обладающих соответствующими теоретическими, практическими знаниями и навыками преподавания в области своей профессиональной компетенции, и привлекаемых к процессу обучения специалистов, имеющих профессиональный опыт работы в области охранной деятельности.

      Типовые учебные программы и типовые учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, утверждаются уполномоченным органом.

      2. Учредителями (участниками), руководителями специализированных учебных центров и их филиалов не могут являться:

      1) лица, указанные в пункте 6 статьи 10 настоящего Закона;

      2) иностранные юридические лица, юридические лица с иностранным участием, иностранцы, а также лица без гражданства.

      3. Деятельность специализированных учебных центров прекращается:

      1) в случаях ликвидации, реорганизации;

      2) по решению суда.

      Сноска. Кодекс дополнен статьей 10-1 в соответствии с Законом РК от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Правовой статус частного охранника

      Сноска. Статья 11 исключена Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

Статья 12. Правовой статус охранного подразделения

      Сноска. Статья 12 исключена Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

Статья 13. Правовой статус ведомственных охранных подразделений государственных органов

      Сноска. Статья 13 исключена Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

Статья 13-1. Права и обязанности работника, занимающего должность охранника в частной охранной организации

      1. Права и обязанности работника, занимающего должность охранника в частной охранной организации, определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, трудовым договором и настоящим Законом.

      2. Работник, занимающий должность охранника в частной охранной организации, вправе:

      1) оказывать содействие органам внутренних дел Республики Казахстан в осуществлении мероприятий по обеспечению общественного порядка, в том числе при проведении зрелищных культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий;

      2) предупреждать и пресекать уголовные и административные правонарушения;

      3) применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер;

      4) в предусмотренных законами случаях задерживать и доставлять в правоохранительные органы Республики Казахстан лиц, совершивших уголовное или административное правонарушение. При необходимости, когда есть основания полагать, что при задержанном лице находятся оружие, а также иные опасные и (или) запрещенные к обороту предметы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан осматривать одежду задержанного и изымать указанные предметы для передачи в правоохранительные органы Республики Казахстан или иной орган государственной власти;

      5) содействовать в оказании медицинской и иной помощи физическим лицам, пострадавшим от противоправных посягательств, дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;

      6) требовать от физических лиц соблюдения общественного порядка.

      3. Работник, занимающий должность охранника в частной охранной организации, обязан:

      1) соблюдать конституционные права и свободы граждан;

      2) незамедлительно информировать органы внутренних дел Республики Казахстан о ставших известными ему фактах готовящихся либо совершенных правонарушений;

      3) незамедлительно информировать органы внутренних дел Республики Казахстан о срабатывании охранной сигнализации с охраняемых объектов, на территории которых имеются оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

      4) в предусмотренных законодательством случаях предъявлять по требованию физических лиц удостоверение, подтверждающее его принадлежность к субъекту охранной деятельности;

      5) оказывать содействие субъектам профилактики правонарушений;

      6) разъяснять физическим лицам, задержанным за совершение уголовного или административного правонарушения, основания применяемых к ним принудительных мер.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 13-1 в соответствии с Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Виды и правовое оформление
охранной деятельности

Статья 14. Виды охранных услуг

      Охранная деятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется субъектами охранной деятельности в форме оказания следующих услуг:

      1) защиты жизни и здоровья физических лиц;

      2) охраны объекта и (или) имущества физических и юридических лиц, в том числе при его транспортировке;

      3) консультирования и подготовки рекомендаций по способам охраны и правомерной защиты от противоправных посягательств.

      Работники, занимающие должность охранника в частной охранной организации, на добровольной основе привлекаются к охране общественного порядка.

      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); с изменением, внесенным Законом РК от 22.12.2016 № 28-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Порядок осуществления охранной деятельности

      1. Оказание охранных услуг осуществляется на основе договора (договор по оказанию охранных услуг). Порядок заключения, исполнения, прекращения договора на оказание охранных услуг, ответственность сторон по договору определяются в соответствии с гражданским законодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

      2. Исключен Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

      3. Особенности порядка осуществления охранной деятельности специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

      4. Работники, занимающие должность охранника в частных охранных организациях, осуществляют охранную деятельность в форменной одежде, обозначающей их принадлежность к субъекту охранной деятельности.

      Образцы форменной одежды и порядок ее ношения утверждаются уполномоченным органом.

      Оказание услуг по защите жизни и здоровья физических лиц от преступных и иных противоправных посягательств может осуществляться без форменной одежды, обозначающей принадлежность к субъекту охранной деятельности.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2008 № 53-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15-1. Порядок осуществления деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации

      1. Деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации осуществляется при соблюдении уведомительного порядка.

      2. Уведомительный порядок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      3. Субъекты, осуществляющие деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 15-2 настоящего Закона.

      4. Уполномоченный орган, осуществляющий государственный контроль за деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, ведет реестр субъектов, подавших уведомление для занятия данным видом деятельности.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 15-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 15-2. Требования, предъявляемые к субъектам, осуществляющим деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации

      1. Требования, предъявляемые к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, предусматривают наличие:

      1) у специалиста юридического лица высшего или среднего технического образования, соответствующего отрасли работ;

      2) помещения с оборудованием (или договора на их аренду) для осуществления наладки, технического обслуживания средств охранной сигнализации и проверки технического состояния монтируемого оборудования.

      2. Требования, предъявляемые к физическим лицам, осуществляющим деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, предусматривают наличие:

      1) высшего или среднего технического образования, соответствующего отрасли работ;

      2) помещения с оборудованием (или договора на их аренду) для осуществления наладки, технического обслуживания средств охранной сигнализации и проверки технического состояния монтируемого оборудования.

      3. Руководителями, работниками юридических лиц, физическими лицами, осуществляющими деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, должны быть граждане Республики Казахстан, не состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу психического заболевания, не имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость либо освобожденные от уголовной ответственности за совершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 15-2 в соответствии с Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 16. Договор об оказании охранных услуг

      1. По договору об оказании охранных услуг исполнитель обязуется оказать заказчику определенные соглашением сторон охранные услуги в порядке, объеме и за плату, определенные данным договором.

      2. В качестве исполнителя по договору об оказании охранных услуг вправе выступать субъекты охранной деятельности (с учетом требований, предъявляемых настоящим Законом):

      1) специализированные охранные подразделения органов внутренних дел;

      2) частные охранные организации.

      3) исключен Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

      3. В качестве заказчика по договору об оказании охранных услуг вправе выступать физические и юридические лица.

      4. Договор об оказании охранных услуг должен содержать:

      1) сведения о договаривающихся сторонах с указанием номера и даты выдачи лицензии исполнителя на оказание охранных услуг;

      2) виды оказываемых охранных услуг с указанием обязанностей исполнителя;

      3) сведения об объекте договора;

      4) срок и дату заключения договора;

      5) меры ответственности сторон.

      5. Договор об оказании охранных услуг должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора об оказании охранных услуг влечет его недействительность.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Основа деятельности охранных подразделений

      Сноска. Статья 17 исключена Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

Статья 17-1. Ограничения, связанные с осуществлением охранной деятельности

      1. Юридические лица и граждане Республики Казахстан не вправе быть одновременно учредителями, участниками и (или) собственниками более чем одной организации, занимающейся охранной деятельностью.

      2. Численность работников частной охранной организации не может превышать норматива численности, необходимого для выполнения их задач. Норматив численности устанавливается Правительством Республики Казахстан.

      Превышение норматива численности влечет приостановление действия лицензии. Уполномоченный орган (лицензиар) в случае неприведения численности работников частной охранной организации в соответствие с требованиями норматива численности в течение сорока календарных дней со дня приостановления действия лицензии обращается с заявлением в суд о лишении лицензиата лицензии.

      3. Частная охранная организация не может являться дочерним предприятием организации, осуществляющей иную деятельность, кроме охранной. Для учредителя (участника) частной охранной организации данный вид деятельности должен быть основным.

      Учредителями (участниками) частной охранной организации не могут являться:

      1) учредители либо должностные лица организаций, в отношении которых будут оказываться охранные услуги создаваемой организацией;

      2) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      3) граждане, имеющие судимость за совершение преступления, а также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные лица;

      4) юридические лица, в отношении которых будут оказываться охранные услуги создаваемой организацией, и аффилиированные с ними юридические лица;

      5) общественные объединения.

      Запреты, устанавливаемые частью первой и подпунктами 1) и 4) части второй настоящего пункта, не распространяются на случаи учреждения частных охранных организаций национальными компаниями, для которых право учреждения охранных организаций предоставляется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

      Охранные организации, учрежденные национальными компаниями, не имеют права оказывать охранные услуги третьим лицам.

      4. Руководителям частных охранных организаций и его работникам, занимающим должность охранника, запрещается:

      1) осуществлять процессуальную и иную деятельность, отнесенную в соответствии с законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции правоохранительных и других государственных органов;

      2) присваивать полномочия сотрудников правоохранительных органов;

      3) препятствовать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов;

      4) совершать действия, унижающие честь и достоинство либо неправомерно ограничивающие права и свободы человека и гражданина.

      5. Помимо общих оснований, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, действие лицензии на осуществление охранной деятельности приостанавливается в случаях:

      1) несоответствия единственного учредителя требованиям, установленным настоящим Законом;

      2) невозможности установления места нахождения единственного учредителя и (или) юридического лица;

      3) объявления в розыск единственного учредителя.

      При устранении причин, послуживших основанием для приостановления лицензии, ее действие возобновляется в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      Лишение (отзыв) лицензии на осуществление охранной деятельности осуществляется в судебном порядке.

      Помимо общих оснований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", прекращение действия лицензии на осуществление охранной деятельности без предварительного приостановления осуществляется в случаях:

      1) признания единственного учредителя по вступившему в законную силу решению суда недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно отсутствующим;

      2) прекращения у единственного учредителя гражданства Республики Казахстан;

      3) вступления в законную силу судебного решения о применении к единственному учредителю принудительных мер медицинского характера;

      4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении единственного учредителя.

      Сноска. Статья 17-1 в редакции Закона РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); с изменениями, внесенными законами РК от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Использование оружия и специальных средств
субъектами охранной деятельности

      Сноска. Заголовок главы 4 с изменением, внесенным Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона).

Статья 18. Условия оснащения оружием и специальными средствами частных охранных организаций

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Законом РК от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Частные охранные организации вправе в установленном законами Республики Казахстан порядке вооружать своих работников, занимающих должность охранника, при осуществлении ими своих должностных обязанностей.

      2. Частные охранные организации имеют право приобретать служебное гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное оружие, а также огнестрельное бесствольное, газовое оружие с возможностью стрельбы патронами травматического действия и электрическое оружие в соответствии с законодательством Республики Казахстан, специальные средства у юридических лиц – поставщиков после получения соответствующей лицензии. Виды, типы, модели и количество оружия, а также перечень специальных средств для использования работниками частных охранных организаций утверждаются уполномоченным органом.

      Частным охранным организациям запрещаются приобретение и использование служебного нарезного длинноствольного и короткоствольного оружия, за исключением охранных организаций, учрежденных национальными компаниями, осуществляющими свою деятельность в сфере магистральных железнодорожных сетей, магистральных трубопроводов, нефтеперерабатывающего производства и атомной энергии.

      3. Приобретенное оружие подлежит регистрации в соответствующем органе внутренних дел в недельный срок со дня его приобретения. При регистрации оружия выдается разрешение на хранение, хранение и ношение этого оружия сроком на пять лет на основании документов, подтверждающих законность приобретения оружия.

      Форма разрешения утверждается уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации.

      4. Охранник частной охранной организации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке должен получить разрешение на право хранения и ношения оружия и специальных средств.

      5. Для охраны объектов и патрулирования могут быть использованы служебные собаки.

      6. Руководители охранных организаций в установленном законодательством порядке передают оружие штатным работникам, занимающим должность охранника, на период исполнения ими своих служебных обязанностей. Оружие выдается после прохождения работниками соответствующей подготовки.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 22.02.2002 № 297; от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Условия, основания и порядок применения оружия и специальных средств субъектами охранной деятельности

      1. В ходе осуществления охранной деятельности разрешается применять специальные средства и служебное оружие только в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Охранники частных охранных организаций имеют право применять оружие и специальные средства в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, для:

      1) отражения нападений на охраняемый объект или его сотрудников;

      2) отражения нападения на охраняемое лицо;

      3) задержания нарушителей, в том числе если они оказывают сопротивление, для их доставления в органы внутренних дел, если имеются достаточные основания полагать, что они могут совершить побег или причинить вред окружающим или себе;

      4) защиты от нападения животных;

      5) подачи сигналов тревоги или вызова помощи;

      6) случаев необходимой обороны и крайней необходимости.

      Запрещено применение специальных средств и оружия для целей, не предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

      Лицо, допустившее использование специальных средств или оружия для иных целей, а также с превышением полномочий, пределов необходимой обороны, несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Применение специальных средств или оружия с превышением полномочий, пределов необходимой обороны влечет за собой аннулирование документов охранника частной охранной организации.

      3. Применению специальных средств и служебного оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого они могут быть применены.

      4. Запрещается применять служебное оружие и специальные средства в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного либо группового нападения (насилия).

      5. Во всех случаях применения служебного оружия необходимо принять меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, сообщить органам внутренних дел и прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

      6. Охранники частных охранных организаций обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к выполнению своих обязанностей в условиях, связанных с применением специальных средств и служебного оружия.

      7. Субъекты охранной деятельности несут полную ответственность за причиненный ими вред при исполнении своих служебных обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 № 346; от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении одного года со дня введения в действие Закона); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Заключительные положения

Статья 20. Государственный контроль

      1. Государственный контроль за охранной деятельностью, деятельностью специализированных учебных центров, а также деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации на территории Республики Казахстан осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля уполномоченным органом и его территориальными структурными подразделениями в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

      3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится уполномоченным органом и его территориальными структурными подразделениями без посещения субъектов (объектов) охранной деятельности, специализированных учебных центров и субъектов, занимающихся деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, путем сопоставления сведений об их деятельности, полученных из различных источников информации.

      4. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам охранной деятельности, специализированным учебным центрам и субъектам, занимающимся деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, права самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом или его территориальными структурными подразделениями по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, и снижение административной нагрузки на них.

      5. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится путем взаимного сопоставления данных, имеющихся в уполномоченном органе, ведомстве уполномоченного органа и его территориальных структурных подразделениях:

      1) текущей и запрашиваемой в соответствии с пунктом 4 статьи 8 настоящего Закона информации;

      2) сведений от уполномоченных организаций и государственных органов посредством запроса;

      3) сведений, полученных из различных источников информации.

      6. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля субъекту охранной деятельности, специализированному учебному центру, субъекту, занимающемуся деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, направляется рекомендация в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

      7. Рекомендация должна быть вручена субъекту охранной деятельности, специализированному учебному центру, субъекту, занимающемуся деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты ее отправки и получения.

      Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

      1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении;

      2) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

      3) электронным способом – с даты отправки уполномоченным органом или его территориальными структурными подразделениями на электронный адрес субъекта охранной деятельности, специализированного учебного центра, субъекта, занимающегося деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, указанный в письме при запросе уполномоченным органом или его территориальными структурными подразделениями.

      8. Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

      9. Субъект охранной деятельности, специализированный учебный центр, субъект, занимающийся деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в уполномоченный орган и его территориальное структурное подразделение, направившие рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации.

      10. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

      11. Профилактический контроль без посещения субъектов охранной деятельности, специализированных учебных центров, субъектов, занимающихся деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, проводится не реже одного раза в год.

      Сноска. Статья 20 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Учет субъектов охранной деятельности, специализированных учебных центров

      Уполномоченный орган и его территориальные структурные подразделения осуществляют единый учет всех субъектов охранной деятельности, специализированных учебных центров, а также данных о приостановлении действия или лишении лицензий.

      Сноска. Статья 21 в редакции Закона РК от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Надзор за соблюдением законности в сфере охранной деятельности

      Высший надзор за соблюдением законности в сфере охранной деятельности на территории Республики Казахстан в установленных законом пределах и формах осуществляют прокуратура Республики Казахстан и ее территориальные органы.

      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Ответственность субъектов, занимающихся охранной деятельностью, деятельностью специализированных учебных центров, а также монтажом, наладкой и техническим обслуживанием средств охранной сигнализации

      Создание или деятельность охранных организаций, специализированных учебных центров, организаций, осуществляющих монтаж, наладку и техническое обслуживание средств охранной сигнализации, не предусмотренных настоящим Законом, а также осуществление данных видов деятельности без получения соответствующих разрешений или в нарушение порядка, установленного настоящим Законом, влекут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 23 в редакции Закона РК от 22.12.2016 № 28-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

     
      Президент
Республики Казахстан