Сақтандыру қызметі туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы N 126 Заңы.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметі туралы заңнамасы
      2-бап. Осы Заңмен реттелетін қатынастар
      3-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      4-бап. Сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi
      5-бап. Шетелдiк жеке және заңды тұлғалар мен азаматтығы жоқ адамдарды сақтандыру
      5-1-бап. Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының және "Астана" халықаралық қаржы орталығына қатысушы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыруы
     
      2-тарау. САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТIН ҰЙЫМДАСТЫРУ
      6-бап. Сақтандыру салалары, сыныптары және түрлерi
      7-бап. Сақтандыру сыныптарының мазмұны
      8-бап. Сақтандыру салалары мен сыныптарын бiрiктiру
      9-бап. Қайта сақтандыру жөніндегі қызмет
     
      3-тарау. САҚТАНДЫРУ РЫНОГЫ
      10-бап. Сақтандыру рыногының қатысушылары
      10-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері бірлестігінің өкілеттіктері
      10-2-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері бірлестігінің ішкі құжаттары
      10-3-бап. Актуарийлер бірлестігі
      11-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметi
      11-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асырудың жалпы шарттары
      12-бап. Өмірді сақтандыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асырудың ерекшелiктерi
      13-бап. Ортақ сақтандыру және бірлескен қайта сақтандыру жөніндегі қызмет
      14-бап. Лицензиясыз қызметке тыйым салу
      15-бап. Шекарааралық сақтандыру (қайта сақтандыру)
      15-1-бап. Электрондық ақпараттық ресурстар алмасу арқылы сақтандыру шартын жасасу және сақтандыру жағдайларын реттеу кезінде сақтандыру ұйымына және интернет-ресурстарға қойылатын талаптар
      15-2-бап. Сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасқан кезде сақтандыру ұйымына және интернет-ресурстарға қойылатын талаптар
      16-бап. Сақтанушыларға ақпарат беру бойынша сақтандыру ұйымына, сақтандыру брокеріне, сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымға, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға, сақтандыру омбудсманына қойылатын талаптар
     
      4-тарау. САҚТАНДЫРУ ДЕЛДАЛДЫҒЫ
      16-1-бап. Сақтандыру брокерін құру
      16-2-бап. Сақтандыру брокерінің құрылтайшыларына қойылатын талаптар
      16-3-бап. Сақтандыру брокерінің жарғылық капиталын қалыптастыру
      16-4-бап. Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын ашу
      17-бап. Сақтандыру брокерінің қызметі және оған қойылатын талаптар
      18-бап. Сақтандыру агентiнiң делдалдық қызметi және оған қойылатын талаптар
      18-1-бап. Сақтандыру агентінің делдалдық қызметін жүзеге асыратын адамдарға, сондай-ақ олардың есебін жүргізу және оқыту тәртібіне қойылатын талаптар
      18-2-бап. Сақтандыру агентінің құқықтары мен міндеттері
     
      5-тарау. АКТУАРИЙЛІК ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ АУДИТ
      19-бап. Актуарийлiк қызмет
      20-бап. Аудит
     
      6-тарау. САҚТАНДЫРУ (ҚАЙТА САҚТАНДЫРУ) ҰЙЫМДАРЫН ҚҰРУ
      21-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының құрылтайшылары мен акционерлерi
      22-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құқықтық мәртебесi
      23-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы
      24-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының органдары
      25-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталын қалыптастыру
      25-1-бап. Субординарлық борыш
      26-бап. Сақтандыру холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ірі қатысушы
      26-1-бап. Сақтандыру холдингі немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті органның рұқсат беруден бас тарту негіздері
      27-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру
      28-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беруден бас тарту негiздерi

      29-бап. Алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (02.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      30-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мемлекеттiк тiркеу
      30-1-бап. Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын ашу
      31-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар
      31-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар ету
      32-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру холдингтерінің ұйымдардың капиталдарына қомақты қатысуы
      33-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу
      34-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің және сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар
      35-бап. Қазақстан Республикасының резидентi еместiң қатысатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қойылатын қосымша талаптар
      36-бап. Алынып тасталды
     
      6-1-тарау. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын құрудың және олардың қызметінің ерекшеліктері
      36-1-бап. Исламдық сақтандыру қағидаттары
      36-2-бап. Исламдық сақтандыру қоры
      36-3-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сыйақысы
      36-4-бап. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің қызметі
      36-5-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметіне қойылатын талаптар
      36-6-бап. Исламдық сақтандыру шартын исламдық сақтандыру қағидаттарына сәйкес емес деп танудың салдарлары
      36-7-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғысына қойылатын қосымша талаптар
     
      7-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУ
      37-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және сақтандыру брокерін лицензиялау
      37-1-бап. Лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары және (немесе) қызмет түрі алып тасталған, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру саласы өзгерген, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға арналған лицензия ерікті түрде қайтарылған және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ерікті түрде таратылған және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асырмайтын заңды тұлғаға ерікті түрде қайта ұйымдастырылған кезде сақтандыру портфелін беру
      38-бап. Сақтандыру қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден бас тарту
      38-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру саласын өзгерту
      39-бап. Алынып тасталды
      40-бап. Актуарийлік қызметті лицензиялау
     
      8-тарау. Уәкiлеттi орган және сақтандыру қызметін мемлекеттiк реттеу, бақылау мен қадағалау
      41-бап. Сақтандыру саласындағы мемлекеттiк реттеудiң мiндеттерi
      42-бап. Уәкiлеттi орган
      43-бап. Уәкілетті органның құзыреті
      44-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ірі қатысушыларының, сақтандыру брокерлерінің, сақтандыру холдингтерінің, сақтандыру топтарының, сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарийлердің, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның қызметін тексеру
      44-1-бап. Уәкілетті органның халықаралық шарттар және құпия ақпарат алмасуды көздейтін өзге де шарттар шеңберінде ақпаратты ашуы
     
      9-тарау. САҚТАНДЫРУ (ҚАЙТА САҚТАНДЫРУ) ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТIН РЕТТЕУ
      45-бап. Алынып тасталды
      46-бап. Пруденциялық нормативтер және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттер
      46-1-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      47-бап. Сақтандыру резервтерi
      48-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру холдингтері үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет
      49-бап. Сақтандыру бойынша iрi мәмiлелер жасау
      50-бап. Бағалы қағаздармен және вексельдермен мәмiлелер жасау
      51-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларымен жасалған мәмiлелердi бақылау
      52-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бiрлескен қызметке қатысуы
      52-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі
      52-2-бап. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу
      52-3-бап. Бухгалтерлік есепке алуды жүргізу және қаржылық есептілікті жасау
      52-4-бап. Сақтандыру шартын жасасу кезінде, сақтандыру арқылы қорғаудың қолданылу және сақтандыру жағдайын реттеу кезеңінде жосықсыз әрекетке тыйым салу
     
      10-тарау. Қадағалап ден қою шаралары, санкциялар және өзге де ықпал ету шаралары
      53-бап. Ерте ден қою шаралары
      53-1-бап. Қадағалап ден қою шаралары
      53-2-бап. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
      53-3-бап. Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар
      53-4-бап. Қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шаралары
      53-5-бап. Санкциялар
      54-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерi лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру
      54-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиясынан айырылған жағдайда сақтандыру портфелін беру
      55-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерін лицензиясынан айыру
      55-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау
      55-2-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқару жөніндегі уақытша әкімшілік
      55-3-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялауды жүргізу туралы шешім
      55-4-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау кезеңінде басқару ерекшеліктері. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқару жөніндегі уақытша әкімшіліктің өкілеттіктері
      55-5-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушысының) қызметін бақылау
      55-6-бап. Консервациялауды тоқтату
      56-бап. Сақтандыру қызметi субъектiлерi мен сақтандыру брокерін лицензиясынан айырудың зардаптары
      57-бап. Алынып тасталды - ҚР 2006.05.05 N 139 Заңымен.
      58-бап. Алынып тасталды - ҚР 2006.05.05 N 139 Заңымен.
      59-бап. Актуарий лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру
      60-бап. Актуарийдi лицензиясынан айыру
      61-бап. Алып тасталды – ҚР 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
     
      11-тарау. ҚАЙТА ҚҰРУ
      62-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру холдингінің өз еркімен қайта ұйымдастырылуы
      63-бап. Өз еркiмен қайта құрылуға рұқсат беруден бас тарту
      64-бап. Алынып тасталды
     
      12-тарау. ТАРАТУ
      65-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату түрлері және негiздерi
      66-бап. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының кредиторлар комитетi
      67-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату ерекшеліктері
      68-бап. Өз еркiмен таратылуға рұқсат беруден бас тарту
      69-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату ерекшелiктерi
      69-1-бап. Алып тасталды – ҚР 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      70-бап. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы
      71-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын банкрот деп тану
      72-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының талаптарын қанағаттандыру кезектiлiгi
      72-1-бап. Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін тоқтату
      73-бап. Уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату процесіндегі бақылау өкілеттігі
     
      13-тарау. ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ МӘСЕЛЕЛЕР
      74-бап. Қаржылық және өзге де есеп беру
      74-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының және сақтандыру холдингтерінің есептілігі
      75-бап. Мiндеттi актуарий қорытындысы
      75-1-бап. Шығындылық коэффициенті
      76-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері және сақтандыру холдингі қызметінің негізгі көрсеткіштерін жариялау
      77-бап. Құжаттарды сақтау тәртiбi және мерзiмi
      78-бап. Уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiмiне шағым жасау
     
      14-тарау. Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі қызмет
      79-бап. Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның құрылу тәртібі мен негізгі функциялары
      80-бап. Дерекқор
      81-бап. Дерекқорды қалыптастыру үшін берілетін ақпарат
      82-бап. Дерекқорды қалыптастыруға және жүргізуге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен міндеттері
      83-бап. Ақпарат беру және (немесе) сақтандыру есептерін алу туралы шарттың міндетті талаптары
      84-бап. Ұйымға тіркелу
      85-бап. Алып тасталды - ҚР 27.04.2015 № 311-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      15-тарау. Сақтандыру омбудсманы
      86-бап. Сақтандыру омбудсманы, оның мәртебесі, қызмет қағидаттары, оны сайлау тәртібі және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату
      87-бап. Сақтандыру омбудсманының өкілдер кеңесі және оның құзыреті
      88-бап. Сақтандыру омбудсманына қойылатын талаптар
      89-бап. Сақтандыру омбудсманының құқықтары мен міндеттері
      90-бап. Сақтандыру омбудсманының шешімдер қабылдау тәртібі
      91-бап. Сақтандыру омбудсманының қызметі
      92-бап. Міндетті сақтандыру шарттарынан туындайтын дауларды реттеу ерекшеліктері

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз