Қазақстан Республикасының кейбiр заң актілеріне шетелдiк жеке және заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесi мәселелерi бойынша толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 1 наурыз N 160-ІІ

      1-бап. Қазақстан Республикасының кейбiр заң актілерiне мынадай толықтырулар енгiзілсiн:
      1. Қазақстан Республикасы Президентінiң "Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2337 U952337_ заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 9-10, 68-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 184-құжат):
      1) 4-бап мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат берудiң мiндетті шарты мұндай рұқсат алуға үміткер адамның Қазақстан Республикасының Yкіметі белгiлеген тәртіппен Қазақстан Республикасында болу кезеңiнде өзiнің төлем қабiлетiн растауы болып табылады.";
      2) 9-баптың екiншi бөлiгi "сондай-ақ" деген сөзден кейін "Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын.
      2. "Халықтың көшi-қоны туралы" 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Z970204_

Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 
Жаршысы, 1997 ж., N 24, 341-құжат):
   24-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 
толықтырылсын:
   "3-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен 
Қазақстан Республикасында болу кезеңінде өзінің төлем қабілетін растауды 
табыс етпеген адамдарға;".
   2-бап. Осы Заң жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
       Президенті 
   
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового статуса иностранных физических и юридических лиц

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2001 года N 160

      Статья 1. Внести в некоторые законодательные акты Республики Казахстан следующие дополнения:
      1. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 19 июня 1995 г. N 2337 U952337_ "О правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 9-10, ст. 68; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 184):
      1) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Обязательным условием предоставления разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан является подтверждение лицом, претендующим на получение такого разрешения, своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";
      2) часть вторую статьи 9 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан".
      2. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. Z970204_

миграции населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., 
N 24, ст. 341):
   часть первую статьи 24 дополнить подпунктом 3-1) следующего 
содержания:
   "3-1) лицам, не предоставившим подтверждение своей платежеспособности 
в период пребывания в Республике Казахстан, в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан;".
   Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.
   
   Президент 
   Республики Казахстан
   
(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Мартина Н.А.)