Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 4 мамырдағы N 185 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 заң күші бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 9-10, 66-құжат; N 24, 164-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 183-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 22, 789-құжат; N 23, 916-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 2-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы "мемлекеттің" деген сөздің алдынан "бақылау және қадағалау функцияларын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 8-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Мемлекеттік кәсіпорынға өз Жарғысында көрсетілген қызметінің нысанасы мен мақсатына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруына, сондай-ақ мәмілелерді жасауына тыйым салынады.";

      3) 18-бапта: 
      4) тармақша алып тасталсын; 
      мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын: 
      "12) мемлекеттік құқық кадастрын жүргізуді қамтамасыз ететін қызметті жүзеге асыру."; 
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: 
      "Мемлекеттік органдардың қызметтік ғимаратын пайдалану және жабдықтау функцияларын орындау мақсатында шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар құруға тыйым салынады.";

      4) 32-баптың 5) тармақшасындағы "жүзеге асыру" деген сөздерден кейін нүктелі үтір қойылып, "үшін құрыла алады." деген сөздер алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 6), 7), 8) тармақшалармен толықтырылсын: 
      "6) мемлекеттік органдардың қызметтік ғимараттарын пайдалануды және жабдықтау функцияларын орындауды жүзеге асыру;

      7) кеме жүзетін жолдар мен гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) күтіп-ұстау мен дамыту;

      8) мемлекеттік монополияға жатқызылған салалардағы қызметті жүзеге асыру үшін құрылуы мүмкін.";

      5) 39-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 

      "Өзге шаруашылық қызметті жүзеге асыруға жол берілмейді.".

       2-бап.  Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған мемлекеттік кәсіпорындардың құрылтай құжаттары осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде осы Заңға сәйкес келтірілуге тиіс.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О государственном предприятии"

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2001 года N 185

      Статья 1.  Внести в Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 19 июня 1995 г. N 2335 "О государственном предприятии" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 9-10, ст. 66; N 24, ст. 164; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 183; N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 23, ст. 429; 1999 г., N 22, ст. 789; N 23, ст. 916) следующие изменения и дополнения:

      1) подпункт 3) пункта 1 статьи 2 дополнить словами ", за исключением контрольных и надзорных функций.";
 
      2) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "2. Запрещается осуществление государственным предприятием деятельности, а также совершение сделок, не отвечающих предмету и целям его деятельности, закрепленным в его Уставе.";
 
      3) в статье 18:
      подпункт 4) исключить;
 
      дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
      "12) осуществление деятельности, обеспечивающей ведение государственного правового кадастра.";
 
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Запрещается создание государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в целях эксплуатации служебного здания и выполнения снабженческих функций государственных органов.";
 
      4) статью 32 дополнить подпунктами 6), 7), 8) следующего содержания:
      "6) осуществления эксплуатации служебных зданий и выполнения снабженческих функций государственных органов;
      7) содержания и развития судоходных путей и гидротехнических сооружений (шлюзов);
      8) осуществления деятельности в сферах, отнесенных к государственной монополии.";
 
      5) часть вторую статьи 39 изложить в следующей редакции:
      "Осуществление иной хозяйственной деятельности не допускается.".    

      Статья 2.  Учредительные документы государственных предприятий, созданных до введения в действие настоящего Закона, в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона должны быть приведены в соответствие с настоящим Законом.

     Президент
     Республики Казахстан