Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 29 маусымдағы N 217 Заңы.

     

      МАЗМҰНЫ

      ҚОЛДАНУШЫЛАР НАЗАРЫНА!
      Қазақстан Республикасының 2005.11.22. N 90 Заңымен енгізілген өзгерістер әртүрлі уақытта қолданысқа енгізілген (2-бапты қараңыз). Қажет болған жағдайда "Заң" Деректерb базасының 5 версиясының алдыңғы редакцияларын қараңыз.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) бюллетень - интегралдық микросхемалар топологияларын қорғау мәселелерi жөнiндегi ресми мерзiмдi басылым;

      2) интегралдық микросхема - электрондық схема функцияларды орындауға арналған түпкiлiктi немесе аралық нысандағы микроэлектронды бұйым, оның элементтерi мен байланыстары бұйым дайындалғанда негiзге алынған материалдың көлемiнде және (немесе) бетiнде бөлiнбейтiн етiп қалыптастырылады;

      3) интегралдық микросхема топологиясы (бұдан әрi - топология) - интегралдық микросхеманың элементтерi мен олардың арасындағы байланыстар жиынтығының материалдық жеткізгіште тiркелген кеңiстiктiк-геометриялық орналасуы;

      4) құқық иеленушi - автор, оның мұрагерi, сондай-ақ заңға немесе шартқа байланысты алынған айрықша құқықты иеленушi кез келген жеке немесе заңды тұлға;

      5) лицензиялық шарт - ол бойынша құқық иеленушi (лицензиар) басқа тарапқа (лицензиатқа) топологияны белгiлi бiр әдiспен уақытша пайдалануға құқық беретін шарт;

      6) патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкiлеттi орган алдында жеке және заңды тұлғалардың өкiлдiк ету құқығы берiлген Қазақстан Республикасының азаматтары;

      7) топологияға айрықша құқық - құқық иеленушiнiң топологияны өз қалауы бойынша кез келген әдiспен пайдалануға мүліктік құқығы;

      8) топологияны пайдалану - егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, топологияны, осы топологиямен бiрге интегралдық микросхеманы немесе осындай интегралдық микросхеманы қамтитын бұйымды қолдану, әкелу, сатуға ұсыну, сату немесе азаматтық айналымға коммерциялық мақсаттарда жүзеге асырылатын өзгедей енгiзу;

      9) уәкiлеттi орган - өз өкілеттіктері шегінде интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Осы Заңмен реттелетiн қатынастар

      Осы Заңмен топологияларды жасауға, құқықтық қорғауға және пайдалануға байланысты туындайтын мүлiктiк, сондай-ақ олармен байланысты жеке мүлiктiк емес қатынастар реттеледi.

3-бап. Топологияларды қорғау туралы заңдар

      1. Топологияларды қорғау туралы заңдар Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексiнiң, осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң нормаларынан тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

4-бап. Уәкілетті орган

      Уәкілетті органның құзыретіне мыналар жатады:

      1) топологияларға құқықтарды құқықтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

      2) мыналарды:

      топологияларды тіркеу туралы өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларын;

      топологияларды Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізіліміне енгізу және тіркеу туралы куәліктерді, автор куәліктерін беру қағидаларын;

      топологияларға айрықша құқық беруді, оларды пайдалануға құқықты табыстауды Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидаларын;

      Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмелер беру қағидаларын;

      апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидаларын;

      аттестаттау комиссиясы туралы ережені;

      апелляциялық кеңес туралы ережені;

      апелляциялық комиссия туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      3) тіркелген топологиялар туралы мәліметтерді бюллетеньде жариялау тәртібін айқындау;

      4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде мәліметтердің күшін жою;

      5) аттестаттау комиссиясының, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР 20.06.2018 № 161-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-1-бап. Сараптама ұйымы

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, өз қызметінде уәкілетті органға ведомстволық бағынысты сараптама ұйымы:

      1) топологияларды тіркеу туралы өтінімдерге сараптама жүргiзеді;

      2) топологияны Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізіліміне енгізеді және тіркеу туралы куәліктерді, автор куәліктерін береді;

      3) топологияларға айрықша құқық беруді, оларды пайдалануға құқықты табыстауды Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттiк тiзiлiмiнде тіркейді;

      4) Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттiк тiзiлiмiн, бюллетеньді жүргізеді және оларды өзінің интернет-ресурсына орналастырады;

      5) Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттiк тiзiлiмiнен үзінді көшірмелер береді;

      6) тіркелген топологиялар туралы мәліметтерді сараптама ұйымының бюллетенінде жариялайды;

      7) алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 352-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2. Уәкілетті органмен келісу бойынша сараптама ұйымы топологияларды қорғау саласында қызметтер көрсеткені үшін осы ұйым шеккен шығындарды толық өтеу, оның қызметінің шығынсыздығы және өз кірістері есебінен қаржыландыру қамтамасыз етілген жағдайда, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекітеді.

      Ескерту. Заң 4-1-баппен толықтырылды - ҚР 20.06.2018 № 161-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Топологияларды құқықтық қорғау талаптары

      1. Осы Заңда берiлетiн құқықтық қорғау түпнұсқалық топологияға ғана қолданылады.

      2. Автордың шығармашылық қызметiнің нәтижесiнде жасалған топология түпнұсқалық топология болып табылады. Топология түпнұсқа емес деп дәлелденбейiнше, түпнұсқа деп танылады.

      3. Топология элементтерiнiң жиынтығы интегралдық микросхемаларды әзiрлеушiлер мен дайындаушыларға ол жасалған күнi жалпы мәлiм болса, осы Заңмен құқықтық жағынан қорғалмайды.

      Интегралдық микросхемаларды әзiрлеушiлер мен дайындаушыларға топология жасалған күнi жалпы мәлiм болған элементтерден тұратын топология осындай элементтердiң жиынтығы тұтас алғанда осы баптың 2-тармағының талаптарын қанағаттандыратын жағдайда ғана құқықтық жағынан қорғалады.

      4. Осы Заңда берiлетiн құқықтық қорғау топологияларда iске асырылуы мүмкiн идеяларға, әдiстерге, жүйелерге, технологияға немесе құпияландырылған ақпаратқа қолданылмайды.

6-бап. Топологияға авторлық

      1. Топологияны шығармашылық еңбегiмен жасаған жеке адам оның авторы деп танылады.

      2. Егер топология жасауға бiрнеше жеке адам қатысса, олардың бәрi оның авторлары (тең авторлары) деп есептеледi. Тең авторларға тиесiлi құқықтарды пайдалану тәртiбi олардың арасындағы келiсiммен белгiленедi.

      3. Топология жасауға жеке шығармашылық үлес қоспаған, бiрақ авторға тек техникалық, ұйымдастыру түрiнде немесе материалдық көмек көрсеткен не оған құқықты ресiмдеу мен оны пайдалануға жәрдемдескен жеке адамдар авторлар деп танылмайды.

      4. Топологияға авторлық құқығы иелiктен алынбайтын жеке мүлiктiк емес құқық болып табылады және ол мерзiмi белгiленбей қорғала бередi.

7-бап. Топологияға айрықша құқық

      1. Топологияға айрықша құқықты топологияның авторы не осы Заңның 9-бабында көзделген жағдайларда жұмыс берушi немесе тапсырыс берушi немесе олардың құқық мирасқорлары иеленедi.

      2. Осы Заңның 10-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, құқық иеленуші топологияны өз қалауына қарай кез келген әдіспен, атап айтқанда, басқа тұлғалардың осы топологияны құқық иеленушiнiң тиiстi рұқсатынсыз пайдалануына тыйым салу құқығын қоса алғанда, осындай топологиясы бар интегралдық микросхемалар дайындау арқылы пайдалануға құқығы бар.

      3. Топологияның бiрнеше авторы немесе өзге де құқық иеленушiлер иеленетiн айрықша құқықты пайдалану тәртiбi олардың арасындағы шартта белгiленедi.

      Мұндай шарт болмаған жағдайда, олардың әрқайсысы қорғалатын топологияны өз қалауына қарай пайдалана алады, бiрақ басқа құқық иеленушiлердiң келiсiмiнсiз оған лицензия беруге немесе айрықша құқығын басқа тұлғаға беруге құқығы жоқ.

      4. Құқық иеленушiнiң рұқсатынсыз мынадай iс-әрекеттер жасау:

      1) топологияның түпнұсқалық болып табылмайтын бөлiгiн ғана көшiрудi қоспағанда, оны интегралдық микросхемаға енгiзу арқылы немесе өзге де жолмен оны тұтастай немесе оның бiр бөлiгiн көшiру;

      2) топологияны, осы топологиямен бiрге интегралдық микросхеманы немесе осындай интегралдық микросхемасы бар бұйымды қолдану, әкелу, сатуға ұсыну, сату және азаматтық айналымға өзге де жолмен енгiзу топологияға айрықша құқықты бұзу болып табылады.

8-бап. Айрықша құқықты беру

      1. Топологияға айрықша құқық басқа тұлғаға шарт бойынша толығымен немесе iшiнара берiлуi мүмкiн, сондай-ақ мұрагерлiк бойынша әмбебап құқық мирасқорлығы тәртiбiмен және құқық иеленушi заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы нәтижесiнде өтедi.

      2. Лицензиялық шарт бойынша құқық иеленушi (лицензиар) екiншi тарапқа (лицензиатқа) топологияны белгiлi бiр әдiспен уақытша пайдалану құқығын бередi.

      3. Лицензиялық шартта лицензиатқа:

      1) топологияны пайдалану құқығын лицензиардың оны пайдалану мүмкiндiгi мен лицензияны басқа тұлғаларға беру құқығын сақтай отырып (жай, айрықша емес лицензия);

      2) топологияны пайдалану құқығын лицензиардың оны пайдалану мүмкiндiгiн сақтамай және лицензияны басқа тұлғаларға беру құқығынсыз (айрықша лицензия) беру көзделуi мүмкiн.

      3) алып тасталды - ҚР 21.01.2019 № 217-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Егер лицензиялық шартта лицензияның түрi көзделмесе, ол айрықша емес жай лицензия деп саналады.

      4. Топологияны пайдалану құқығына айрықша емес лицензияны лицензиаттың басқа тұлғаға (қосалқы лицензиатқа) беруi туралы шарт (қосалқы лицензиялық шарт) лицензиялық шартта көзделген жағдайларда ғана жасалуы мүмкiн.

      Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, лицензиат лицензиардың алдында қосалқы лицензиаттың iс-әрекеттерi үшiн жауапты болады.

      5. Топологияға айрықша құқықты басқаға беру туралы шарт, лицензиялық және қосалқы лицензиялық шарттар жазбаша нысанда жасалады.

      Тіркелген топологияға айрықша құқықты өзгеге беру туралы шарт, лицензиялық және қосалқы лицензиялық шарттар сараптама ұйымында тіркелуге жатады.

      Тiркеу жүргізілмеген, топологияға айрықша құқықты өзгеге беру туралы шарт, лицензиялық және қосалқы лицензиялық шарттар сараптама ұйымында тараптардың келiсiмi бойынша тiркелуi мүмкiн.

      Жазбаша нысанның және (немесе) тiркеу туралы талаптың сақталмауы айрықша құқық беру туралы шарттың маңызсыздығына алып келеді.

      Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу, оған өзгерістер енгізу, техникалық сипаттағы қателерді түзету, сондай-ақ тіркеудің күшін жою осы Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 20.06.2018 № 161-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.01.2019 № 217-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Қызметтiк мiндеттердi орындау тәртiбiмен және тапсырыс берушiмен шарт бойынша жасалған топологияға айрықша құқық

      1. Егер жұмыс берушi мен автордың арасындағы шартта өзгеше көзделмесе, қызметтiк мiндеттердi немесе жұмыс берушiнiң нақты тапсырмасын орындау тәртiбiмен жасалған топологияға айрықша құқық жұмыс берушiге тиесiлi болады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген топология үшiн авторға сыйақы төлеу мөлшерi, шарттары және тәртiбi автор мен жұмыс берушi арасындағы келiсiмде айқындалады. Егер автор мен жұмыс берушiнiң топология жасаудағы үлесiн мөлшерлеу мүмкiн болмаса, авторға сыйақы төлеу мөлшері, шарттары және тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалады.

      3. Автор шарт бойынша топология жасау және өзiнiң жұмыс берушiсi болып табылмайтын тапсырыс берушiге топологияға айрықша құқықтар беруге мiндеттеме қабылдай алады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 382-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-бап. Құқық иеленушiнiң айрықша құқығын бұзу деп танылмайтын iс-әрекеттер

      Мыналар:

      1) осы Заңның 7-бабы 4-тармағының 2) тармақшасында аталған iс-әрекеттердi заңсыз көшiрме жасап алынған топологиясы бар интегралдық микросхемаларға немесе осындай интегралдық микросхемалары бар бұйымдарға қатысты жасау, егер осындай пайдалануды жүзеге асырушы тұлға осы интегралдық микросхемалардың немесе осындай интегралдық микросхемалары бар бұйымдардың топологияға айрықша құқықты бұза отырып дайындалғанын және таралып жатқанын бiлмесе және бiлмеуге тиiс болса. Осы тұлға құқық иеленушiден тиiстi хабарлама алғаннан кейiн, осындай топологияға лицензияны еркiн иемдену кезiнде төленуге тиiс болатын мөлшерлес сыйақыны құқық иеленушiге төлеген жағдайда, кез келген iс-әрекеттi қолда бар немесе сол кезге дейiн тапсырыс берiлген өнiмге қатысты жасауға құқылы;

      2) топологияны пайда табусыз жеке мақсаттарына, сондай-ақ бағалау, талдау, зерттеу немесе оқыту мақсатында пайдалану;

      3) қорғалатын топологияны оның өзiн бағалау немесе талдау негiзiнде жасалған түпнұсқалық басқа топологияға енгiзу мен осы Заңның 7-бабының 4-тармағында аталған iс-әрекеттердi осындай топологияға қатысты жасау;

      4) азаматтық айналымға заңды жолмен енгiзiлген қорғалатын топологиясы бар интегралдық микросхеманы тарату;

      5) осы Заңның 7-бабының 4-тармағында аталған iс-әрекеттердi басқа автор жасаған топологияға тәуелсiз, ұқсас түпнұсқалық топологияға қатысты жасау құқық иеленушiнiң айрықша құқығын бұзу деп танылмайды.

11-бап. Топологияны тiркеу

      1. Топология авторы немесе өзге де құқық иеленушi сараптама ұйымына тiркеуге өтiнiм беру жолымен топологияны тiркеуге құқылы.

      Топологияны тiркеу туралы өтiнiм және оған қоса берілетін құжаттар қазақ немесе орыс тілінде ұсынылады. Көрсетілген құжаттар басқа тiлде ұсынылған жағдайда, сараптама ұйымы өтінімге қоса берілетін құжаттардағы мәліметтердің аудармасын талап етуге құқылы. Аударма өтiнiммен бiр мезгiлде немесе өтiнiм келiп түскен күннен бастап екi ай ішінде ұсынылуға тиiс.

      2. Егер топология бұрын пайдаланылса, тiркеуге өтiнiм беру ол алғаш пайдаланылған күннен бастап екi жылдан аспайтын мерзiмде жүзеге асырылуы мүмкiн.

      3. Тiркеуге өтiнiм бiр топологияға қатысты болуға тиiс және онда:

      1) тiркеудi сұраған автор мен тұлғалар аты, сондай-ақ олардың тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi, егер топология бұрын пайдаланылса, ол алғаш пайдаланылған күн көрсетiлген топологияны тiркеуге өтiнiш;

      2) рефератты қоса алғанда, топологияны нақтылайтын материалдар;

      3) егер тiркеуге өтiнiм өкiл арқылы берiлсе, сенiмхат болуға тиiс.

      4) <*>

      Тiркеуге өтiнiмдi жасау мен ресiмдеуге қойылатын талаптарды уәкiлеттi орган белгiлейдi.

      4. Топологияны тіркеу туралы келіп түскен өтінім бойынша сараптама жүргізіледі.

      Сараптаманың оң нәтижесі болған кезде топологияны Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу жүзеге асырылады және тiркеу туралы куәлiк беріледi.

      Өтінім беруші тіркеуге дейін өтінім материалдарын толықтыруға, нақтылауға және түзетуге құқылы.

      Құқық иеленушi болып табылмайтын топология авторына сараптама ұйымы автор куәлiгін бередi.

      5. Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген мәлiметтер дұрыс емес деп дәлелденбейiнше дұрыс деп есептеледi.

      Аталған мәлiметтердiң дұрыстығы үшiн өтiнiш берушi жауапты болады.

      6. Алып тасталды - ҚР 20.06.2018 № 161-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.07.09 N 586, 2005.11.22. N 90 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 20.06.2018 № 161-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Ескерту таңбасы

      Құқық иеленушiнiң өз құқықтары туралы хабарлау үшiн топологияны қамтитын бұйымдарда айшықталған Т бас әрпi, топологияға айрықша құқық қолданылатын мерзiмнiң басталған күнi және құқық иеленушiнi айқындауға мүмкiндiк беретiн ақпарат түрiндегi ескерту таңбасын пайдалануға құқығы бар.

13-бап. Топологияға айрықша құқықтың қолданылу мерзiмi

      1. Топологияға айрықша құқық топология тiркелген күннен бастап он жыл бойы қолданылады.

      2. Егер топология тiркеуден өтпесе, аталған он жылдық мерзiм осы топологияның немесе осы топология бар интегралдық микросхеманың дүние жүзiнiң кез келген елiнде алғаш пайдаланылуының құжатпен расталған күнiнен бастап есептеледi.

      3. Топология тiркелген күнге дейiн пайдаланыла бастаған топологияны тiркеу кезiнде айрықша құқықтың қолданылу мерзiмi осы баптың 2-тармағына сәйкес есептеледi.

      4. Басқа автор өз бетiмен жасаған түпнұсқалық ұқсас топологияның пайда болуы осы баптың 1, 2-тармақтарында аталған айрықша құқықтың қолданылу мерзiмiн үзбейдi және тоқтатпайды, бұл орайда топологияға айрықша құқықтың қолданылатын жалпы мерзiмi он жылдан аспауы керек.

14-бап. Топологияға құқықтарды қорғау

      1. Топологияға құқықтарды қорғауды сот:

      1) құқықтарды тану;

      2) құқық бұзылғанға дейiн болған жағдайды қалпына келтiру;

      3) құқықты бұзатын немесе оны бұзу қатерiн төндiретiн iс-әрекеттердiң жолын кесу;

      4) құқық бұзушының келтiрiлген залалдар орнын толтыруы және моральдық зиянды өтеуi;

      5) залалдың орнын толтырту орнына айрықша құқықты бұзушы тапқан табысты өндiрiп алу;

      6) айрықша құқықты бұзушының заңдарда белгiленген он мыңнан елу мыңға дейiнгi айлық есептiк көрсеткiш сомасында өтем төлеуi. Өтем мөлшерiн сот залалдың орнын толтыру немесе табысты өндiрiп алу орнына белгiлейдi;

      7) азаматтық айналымға енгiзiлетiн немесе осы мақсатпен сақталатын және айрықша құқықты бұзады деп танылған интегралдық микросхемалар мен осындай микросхемаларды қамтитын бұйымдарды, сондай-ақ арнайы оларды дайындауға арналған материалдар мен жабдықтарды жою немесе құқық иеленушiнiң пайдасына алып қою;

      8) бұзылған құқық кiмге тиесiлi екендiгi туралы мәлiметтердi енгiзе отырып, орын алған бұзушылық туралы мiндеттi түрде жариялау;

      9) заң актiлерiнде көзделген, топологияға құқықтарды қорғауға байланысты өзге де шаралар қабылдау жолымен жүзеге асырады.

      2. Егер лицензиялық шартта көзделсе, айрықша құқықты бұзушыға лицензиат та талап мәлiмдеуi мүмкiн.

15-бап. Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.

      Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      2. Аттестаттауға мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;

      2) уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) болып табылатын;

      3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      4) осы Заңға сәйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.

      3. Аттестаттауға зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тәжірибесі бар не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен адамдар жіберіледі.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;

      3) осы Заңның 15-2-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда, аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта басталады.

      5. Өтініш берушінің, құқық иеленушінің өкілі ретінде патенттік сенім білдірілген өкіл уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен іс жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асырады. Уәкілетті органмен және сараптама ұйымымен іс жүргізуді өтініш беруші және (немесе) патент иеленуші де дербес жүзеге асыра алады.

      Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар уәкілетті органда өзінің өтініш беруші, құқық иеленуші құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын патенттік сенім білдірілген өкілдер арқылы жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бірақ оның шегінен тысқары жерде уақытша жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының шегінде хат алмасу үшін мекенжайын көрсеткен кезде патенттік сенім білдірілген өкілсіз өзінің өтініш беруші, құқық иеленуші құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын жүзеге асыра алады.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-1-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары мен міндеттері

      1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:

      1) интегралдық микросхемалар топологияларын қорғау, интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды иелену немесе беру мәселелері бойынша консультация беру;

      2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс берушінің атынан және оның тапсырмасы бойынша интегралдық микросхемалар топологиясын тіркеуге арналған өтінімдерді ресімдеу және жасау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;

      3) интегралдық микросхемалар топологияларын тіркеу мәселелері бойынша уәкілетті органмен және (немесе) сараптама ұйымымен өзара іс-қимыл жасау;

      4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды және (немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондай-ақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді және ұсынуды кейіннен тіркеуге жәрдемдесу;

      5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының мүшесі болу;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау және қорғау мәселелерімен байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.

      2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері сенімхатпен куәландырылады.

      Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген өкіл уәкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті.

      3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс тіліне нотариус куәландырған аудармасы міндетті түрде ұсынылуға тиіс.

      4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса, тапсырманы қабылдамауға міндетті.

      Ескерту. Заң 15-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; жаңа редакцияда - ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-2-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою

      1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының шешімімен:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

      3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

      4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

      5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайда;

      6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

      7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

      2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.

      3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде мәліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде тіркеу туралы куәліктің күші жойылады.

      4. Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне белгі қойылады.

      Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;

      2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Ескерту. Заң 15-2-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; жаңа редакцияда - ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалар мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары

      1. Шетелдiктер мен шетелдiк заңды тұлғалар осы Заңда көзделген құқықтарды Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шарттарға байланысты немесе өзара принцип негізінде Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен тең пайдаланады.

      2. Егер осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінен өзгеше туындамаса, Қазақстан Республикасында тұратын азаматтығы жоқ адамдар осы Заңда және топологияларды құқықтық қорғауға қатысты өзге де актілерде көзделген құқықтарды Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен тең пайдаланады.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентіО правовой охране топологий интегральных микросхем

Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001 года N 217.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) бюллетень - официальное периодическое издание по вопросам охраны топологий интегральных микросхем;

      2) интегральная микросхема - микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие;

      3) топология интегральной микросхемы (далее - топология) - зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними;

      4) правообладатель – автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительным правом, полученным в силу закона или договора;

      5) лицензионный договор – договор, по которому правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать топологию определенным способом;

      6) патентные поверенные – граждане Республики Казахстан, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом;

      7) исключительное право на топологию – имущественное право правообладателя использовать топологию любым способом по своему усмотрению;

      8) использование топологии – применение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение топологии, интегральной микросхемы с этой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему, в гражданский оборот, осуществляемые в коммерческих целях, если настоящим Законом не предусмотрено иное;

      9) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий в пределах своих полномочий руководство в сфере правовой охраны топологий интегральных микросхем.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом

      Настоящим Законом регулируются имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием топологий.

Статья 3. Законодательство об охране топологий

      1. Законодательство об охране топологий основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Уполномоченный орган

      К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) участие в реализации государственной политики в области правовой охраны прав на топологии;

      2) разработка и утверждение:

      правил экспертизы заявок о регистрации топологий;

      правил внесения топологий в Государственный реестр топологий интегральных микросхем и выдачи свидетельств о регистрации, удостоверений авторов;

      правил регистрации в Государственном реестре топологий интегральных микросхем передачи исключительного права, предоставления права на использование топологий;

      правил предоставления выписок из Государственного реестра топологий интегральных микросхем;

      правил рассмотрения апелляционным советом возражений;

      положения об аттестационной комиссии;

      положения об апелляционном совете;

      положения об апелляционной комиссии;

      3) определение порядка опубликования в бюллетене сведений о зарегистрированных топологиях;

      4) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регистрация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;

      5) организация деятельности аттестационной комиссии, апелляционного совета и апелляционной комиссии;

      6) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4-1. Экспертная организация

      1. Экспертная организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу:

      1) проводит экспертизу заявок о регистрации топологий;

      2) вносит топологии в Государственный реестр топологий интегральных микросхем и выдает свидетельства о регистрации, удостоверения авторов;

      3) регистрирует в Государственном реестре топологий интегральных микросхем передачу исключительного права, предоставление права на использование топологий;

      4) ведет Государственный реестр топологий интегральных микросхем, бюллетень и размещает их на своем интернет-ресурсе;

      5) предоставляет выписки из Государственного реестра топологий интегральных микросхем;

      6) публикует в бюллетене экспертной организации сведения о зарегистрированных топологиях.

      7) исключен Законом РК от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Экспертной организацией по согласованию с уполномоченным органом утверждаются цены на услуги в области охраны топологий при условии обеспечения полного возмещения понесенных данной организацией затрат на их оказание, безубыточности ее деятельности и финансирования за счет собственных доходов.

      Сноска. Закон дополнен статьей 4-1 в соответствии с Законом РК от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Условия правовой охраны топологий

      1. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию.

      2. Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора. Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное.

      3. Топологии, совокупность элементов которой общеизвестна разработчикам и изготовителям интегральных микросхем на дату ее создания, настоящим Законом правовая охрана не предоставляется.

      Топологии, состоящей из элементов, которые являются общеизвестными разработчикам и изготовителям интегральных микросхем на дату ее создания, предоставляется правовая охрана только в том случае, если совокупность таких элементов в целом удовлетворяет требованиям пункта 2 настоящей статьи.

      4. Правовая охрана, предоставляемая настоящим Законом, не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии.

Статья 6. Авторство на топологию

      1. Автором топологии признается физическое лицо, творческим трудом которого она создана.

      2. Если в создании топологии участвовало несколько физических лиц, все они считаются ее авторами (соавторами). Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними.

      3. Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание топологии, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо способствовавшие оформлению права на нее и ее использование.

      4. Право авторства на топологию является неотчуждаемым личным неимущественным правом и охраняется бессрочно.

Статья 7. Исключительное право на топологию

      1. Исключительное право на топологию принадлежит автору топологии либо работодателю, или заказчику в случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона, или их правопреемникам.

      2. Правообладатель имеет право использовать топологию любым способом по своему усмотрению, в частности, путем изготовления интегральных микросхем с такой топологией, включая право запрещать использование этой топологии другим лицам без соответствующего разрешения правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона.

      3. Порядок пользования исключительным правом, принадлежащим нескольким авторам топологии или иным правообладателям, определяется договором между ними.

      При отсутствии такого договора каждый из них может использовать охраняемую топологию по своему усмотрению, но не вправе предоставить на нее лицензию или уступить исключительное право другому лицу без согласия остальных правообладателей.

      4. Нарушением исключительного права на топологию является совершение без разрешения правообладателя следующих действий:

      1) копирование топологии в целом или ее части путем ее включения в интегральную микросхему или иным образом, за исключением копирования только той ее части, которая не является оригинальной;

      2) применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии, интегральной микросхемы с этой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему.

Статья 8. Передача исключительного права

      1. Исключительное право на топологию может быть передано полностью или частично другому лицу по договору, а также переходит в порядке универсального правопреемства по наследству и в результате реорганизации юридического лица - правообладателя.

      2. По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать топологию определенным способом.

      3. Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:

      1) права использования топологии с сохранением за лицензиаром возможности ее использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

      2) права использования топологии без сохранения за лицензиаром возможности ее использования и без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

      3) исключен Законом РК от 21.01.2019 № 217-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Если в лицензионном договоре не предусмотрен вид лицензии, она предполагается простой, неисключительной.

      4. Договор о предоставлении лицензиатом другому лицу (сублицензиату) неисключительной лицензии на право использования топологии (сублицензионный договор) может быть заключен лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

      Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

      5. Договор об уступке исключительного права на топологию, лицензионный и сублицензионный договоры заключаются в письменной форме.

      Договор об уступке исключительного права на зарегистрированную топологию, лицензионный и сублицензионный договоры подлежат регистрации в экспертной организации.

      Договор об уступке исключительного права на топологию, регистрация которой не производилась, лицензионный и сублицензионный договоры могут быть зарегистрированы в экспертной организации по соглашению сторон.

      Несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет за собой ничтожность договора о передаче исключительного права.

      Регистрация в Государственном реестре топологий интегральных микросхем, внесение в него изменений, исправление ошибок технического характера, а также аннулирование регистрации осуществляются в порядке, установленном настоящим Законом.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.01.2019 № 217-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Исключительное право на топологию, созданную в порядке выполнения служебных обязанностей и по договору с заказчиком

      1. Исключительное право на топологию, созданную в порядке выполнения служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и автором не предусмотрено иное.

      2. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору за топологию, указанную в пункте 1 настоящей статьи, определяются соглашением между автором и работодателем. Если невозможно соразмерить вклад автора и работодателя в создание топологии, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору определяются законодательными актами Республики Казахстан.

      3. Автор может принять на себя по договору обязательство создать топологию и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на топологию.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными Законом РК от 31.10.2015 № 382-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права правообладателя

      Не признается нарушением исключительного права правообладателя:

      1) совершение действий, указанных в подпункте 2) пункта 4 статьи 7 настоящего Закона, в отношении интегральных микросхем с незаконно воспроизведенной топологией или изделий, содержащих такие интегральные микросхемы, если осуществляющее такое использование лицо не знало и не должно было знать, что эти интегральные микросхемы или изделия, содержащие такие интегральные микросхемы, изготовлены и распространяются с нарушением исключительного права на топологию. После получения соответствующего уведомления от правообладателя это лицо вправе совершить любое из действий в отношении имеющейся в наличии или заказанной до этого времени продукции при условии выплаты правообладателю соразмерного вознаграждения, которое было бы уплачено при свободном приобретении лицензии на такую топологию;

      2) использование топологии в личных целях без извлечения прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения;

      3) включение охраняемой топологии в созданную на основе ее оценки или анализа другую оригинальную топологию и совершение в отношении такой топологии действий, указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона;

      4) распространение интегральной микросхемы с охраняемой топологией, введенной в гражданский оборот законным путем;

      5) совершение действий, указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона, в отношении идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором топологии.

Статья 11. Регистрация топологии

      1. Автор топологии или иной правообладатель вправе зарегистрировать топологию путем подачи заявки на регистрацию в экспертную организацию.

      Заявка о регистрации топологии и прилагаемые к ней документы представляются на казахском или русском языке. В случае представления указанных документов на другом языке экспертная организация вправе потребовать перевод сведений, содержащихся в прилагаемых к заявке документах. Перевод должен быть представлен одновременно с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки.

      2. Подача заявки на регистрацию может быть осуществлена в срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место.

      3. Заявка на регистрацию должна относиться к одной топологии и содержать:

      1) заявление на регистрацию топологии с указанием автора и лиц, на имя которых испрашивается регистрация, а также их места жительства или места нахождения, даты первого использования топологии, если оно имело место;

      2) материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат;

      3) доверенность, если заявка на регистрацию подается через представителя;

      4) (исключен)

      Требования к составлению и оформлению заявки на регистрацию устанавливаются уполномоченным органом.

      4. По поступившей заявке о регистрации топологии проводится экспертиза.

      При положительном результате экспертизы осуществляется регистрация топологии в Государственном реестре топологий интегральных микросхем и выдается свидетельство о регистрации.

      До регистрации заявитель вправе дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

      Автору топологии, не являющемуся правообладателем, экспертной организацией выдается удостоверение автора.

      5. Сведения, внесенные в Государственный реестр топологий интегральных микросхем, считаются достоверными до тех пор, пока не доказано обратное.

      Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель.

      6. Исключен Законом РК от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 09.07.2004 N 586; от 22.11.2005 N 90 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона); от 12.01.2012 № 537-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Предупредительная маркировка

      Для оповещения о своих правах правообладатель имеет право использовать на изделиях, включающих топологию, предупредительную маркировку в виде выделенной прописной буквы Т, даты начала срока действия исключительного права на топологию и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя.

Статья 13. Срок действия исключительного права на топологию

      1. Исключительное право на топологию действует в течение десяти лет, начиная с даты регистрации топологии.

      2. Если регистрация топологии не проводилась, указанный десятилетний срок исчисляется с документально подтвержденной даты первого использования в любой стране мира этой топологии или интегральной микросхемы с этой топологией.

      3. При регистрации топологии, использование которой началось до даты регистрации топологии, срок действия исключительного права исчисляется в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

      4. Появление идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, не прерывает и не прекращает течения срока действия исключительного права, указанного в пунктах 1, 2 настоящей статьи, при этом общий срок действия исключительного права на топологию не может превышать десять лет.

Статья 14. Защита прав на топологию

      1. Защита прав на топологию осуществляется судом путем:

      1) признания прав;

      2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;

      3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

      4) возмещения нарушителем причиненных убытков и компенсации морального вреда;

      5) взыскания дохода, полученного нарушителем исключительного права, вместо возмещения убытков;

      6) выплаты нарушителем исключительного права компенсации в сумме от десяти до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

      7) уничтожения или изъятия в пользу правообладателя интегральных микросхем и изделий, включающих такие микросхемы, вводимых в гражданский оборот или хранимых с этой целью и признанных нарушающими исключительное право, а также материалов и оборудования, специально предназначенных для их изготовления;

      8) обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;

      9) принятия иных, предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой прав на топологию.

      2. Требования к нарушителю исключительного права могут быть заявлены также лицензиатом, если это предусмотрено лицензионным договором.

Статья 15. Патентные поверенные

      1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

      Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

      Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      2. Не допускаются к аттестации лица:

      1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

      2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

      3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

      4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

      3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

      4. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

      1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

      3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 15-2 настоящего Закона.

      В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

      Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

      5. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, правообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) правообладателем самостоятельно.

      Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, правообладателя, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе через патентных поверенных.

      Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять свои права заявителя, правообладателя, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

      Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

      Сноска. Статья 15 - в редакции Закона РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15-1. Права и обязанности патентного поверенного

      1. Патентный поверенный вправе:

      1) консультировать по вопросам охраны топологий интегральных микросхем, приобретения или передачи прав на топологии интегральных микросхем;

      2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на регистрацию топологии интегральных микросхем от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

      3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам регистрации топологий интегральных микросхем;

      4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

      5) быть членом палаты патентных поверенных;

      6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

      2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

      При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

      3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

      4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

      Сноска. Закон дополнен статьей 15-1 в соответствии с Законом РК от 12.01.2012 № 537-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15-2. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

      1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

      1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

      2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

      3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

      4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

      5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

      6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

      7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

      2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

      3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

      4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

      1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патентных поверенных;

      2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.

      Сноска. Закон дополнен статьей 15-2 в соответствии с Законом РК от 12.01.2012 № 537-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Права иностранцев, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства

      1. Иностранцы и иностранные юридические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан в силу международных договоров, участником которых является Республика Казахстан, или на основе принципа взаимности.

      2. Лица без гражданства, проживающие в Республике Казахстан, пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом и иными актами, относящимися к правовой охране топологий, наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не следует из настоящего Закона и иных законодательных актов Республики Казахстан.

     
      Президент
Республики Казахстан