"Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 10 шілде N 228-II

      "Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы" 1998 жылғы 20 мамырдағы Z980230_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 7-8, 79-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      3-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "7-1) коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген коммуналдық мүлік тізбесін бекітеді, республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар акцияларының мемлекеттік пакеттерін қоспағанда, Қазақстан Республикасы астанасының аумағында тіркелген акционерлік қоғамдар

акцияларының мемлекеттік пакеттерін иеленуді, пайдалануды және оларға 
билік етуді жүзеге асырады; 
   7-2) Астана қаласының коммуналдық меншігін иеленуді, пайдалануды және 
оған билік етуді жүзеге асырады;". 
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   


О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "О статусе столицы Республики Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 10 июля 2001 года N 228

      Внести в Закон Республики Казахстан от 20 мая 1998 г. Z980230_ "О статусе столицы Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 7-8, ст. 79) следующие дополнения:
      пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) следующего содержания:
      "7-1) утверждают перечень коммунального имущества, не закрепленного за коммунальными юридическими лицами, осуществляют владение, пользование и распоряжение государственными пакетами акций акционерных обществ, зарегистрированных на территории столицы Республики Казахстан, за исключением государственных пакетов акций акционерных обществ, отнесенных

к республиканской собственности;
   7-2) осуществляют владение, пользование и распоряжение коммунальной 
собственностью города Астаны;".
   
   Президент
   Республики Казахстан
   
(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Склярова И.В.)