"Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 6 қараша N 252-II

      "Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш туралы" 1999 жылғы 2 тамыздағы Z990464_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 21, 784-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) 1-бапта:
      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "11) мемлекеттiк борыш - белгiлi бiр күнге үкiметтiк борыштың, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi мен жергiлiктi атқарушы органдар борышының сомасы;";
      16) тармақшадағы ", мемлекеттiк борыштың құрамдас бөлiгi" деген сөздер алып тасталып, "мемлекеттiк заемдардың" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ заң актiлерiмен белгілi бiр күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң борышына жатқызылған борыштық мiндеттемелердің" деген сөздермен толықтырылсын;
      21) тармақшада "жылға арналған жергiлiктi бюджетте белгiленген" деген сөздер "қаржы жылында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 32-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "32-1) заем құрылымын өзгерту - тараптардың келiсiмiмен өздерiнiң заем туралы шарт (келiсiм) бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмдерiн, қаржылық және өзге де талаптарын өзгертуi;";
      2) 4-бапта:
      2-тармақтың 3) тармақшасындағы "олардың мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар шығару" деген сөздер "олардың мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздардың әрбiр түрi бойынша жеке мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар шығару, орналастыру, оларға қызмет көрсету және өтеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 5) тармақшасындағы "қызмет көрсетедi," деген сөздерден кейiн "ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуды," деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтың 4) тармақшасы ", ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуды және үкiметтiк борышты басқаруды жүзеге асырады" деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақтың 4) тармақшасы ", ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуды жүзеге асырады" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 6-баптың төртiншi бөлiгiндегi "аймақтық" деген сөз алып тасталсын, "мақсатында" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ бюджет заңдарында көзделген басқа да мақсаттарда" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 8-бапта:
      3-тармақта:
      бiрiншi бөлiкте "нақты" деген сөз алып тасталсын, "Жергiлiктi атқарушы органның" деген сөздерден кейiн "заем туралы шарт (келiсiм) жасасу нысанында" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте ", мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясын дайындауды және жүргiзудi" деген сөздер алып тасталып, "шарттардың (келiсiмдердiң)" деген сөздердің алдынан "заем туралы" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясы нысанында заемды тартуы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртіппен мемлекеттiк бағалы қағаздардың әрбiр эмиссиясының мерзiмдерiн, қаржылық және өзге де шарттарын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен мiндеттi түрде келiсу арқылы жүргiзiледi.";
      5) 10-бапта:
      1-тармақтағы "жабуға" деген сөз "қаржыландыруға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "аймақтық" деген сөз алып тасталып, "қаржыландыруға" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ бюджет заңдарында көзделген басқа да мақсаттарға" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 11-бапта:
      тақырыбы ", ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақтағы "қызмет көрсетуді" деген сөздерден кейін ", ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi эмиссиялаған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алуды" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтағы "қызмет көрсетудi" деген сөздерден кейiн ", ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алуды" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қазақстан Республикасы жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттiк борышын өтеудi және оған қызмет көрсетудi, ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында олар эмиссияланған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алуды олар тиiстi жылға арналған жергiлiктi бюджетте көзделген қаражат есебiнен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң келiсiмi бойынша жергiлiктi атқарушы орган тартқан екiншi деңгейдегi банктер арқылы жүзеге асырады.";
      7) 13-баптың 4-тармағының бiрiншi бөлiгi "негiзгi сомасы" деген сөздерден кейiн "кредиторларға" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 14-бапта:
      1) тармақшаның бiрiншi бөлiгiндегi "атқарушы органдардың" деген сөздер "атқарушы органдар" деген сөздермен ауыстырылып, одан кейiнгi "қарыз алуы мен" деген сөздер алып тасталсын;
      2) тармақшадағы "атқарушы органдардың" деген сөздерден кейiнгi "қарыз алуы мен" деген сөздер алып тасталсын;
      5) тармақша "мемлекеттiк борыштың" деген сөздердiң алдынан "мемлекеттiк бағалы қағаздар жөнiндегi, ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында эмитенттің мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөнiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) 15-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгi "Мемлекеттiк мекемелердiң" деген сөздерден кейiн "және қазыналық кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) 20-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жобаның жалпы құнын жаппайтын заем тартылған жағдайда, ұсынылып отырған инвестициялық жобаны қосымша қаржыландыру жөнiндегi мiндеттеменi қамтамасыз етуi тиiс.";
      11) мынадай мазмұндағы 25-1-баппен толықтырылсын:
      "25-1-бап. Мемлекет кепілдiк берген заемдар құрылымын өзгерту
      Мемлекет кепілдiк берген заем құрылымын өзгерту кредиторлардың және заемшының келiсiмi бойынша Қазақстан Республикасының Yкiметi шешiм қабылдаған жағдайда жүзеге асырылады.
      Мемлекет кепiлдiк берген заем құрылымын өзгерту кезiнде кредиторлардың талап етуi бойынша бұрын берiлген мемлекеттiк кепілдiктi Қазақстан Республикасының Үкiметi растауы немесе ауыстыруы мүмкiн.
      Бұл ретте кепiлдiк берiлетiн заем сомасы бұрын берiлген мемлекеттiк кепiлдiк бойынша заемның сомасынан аспауға тиiс. Жаңадан берiлген мемлекеттiк кепiлдiкке осы Заңның 18-бабының бiрiншi бөлiгiнде белгiленген шектеулер қолданылмайды.".
      12) 26-баптың 3) тармақшасындағы "жағдайларда" деген сөзден кейiн

нүктелi үтiр қойылсын, "қолданылуын тоқтатады" деген сөздер алып тасталып, 
мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
   "4) ол мемлекет кепiлдiк берген заем құрылымын өзгерту кезiнде 
жаңасымен ауыстырылса, қолданылуын тоқтатады.".

   Қазақстан Республикасының
       Президентi 
   
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге"

Закон Республики Казахстан от 6 ноября 2001 года N 252

      Внести в Закон Республики Казахстан от 2 августа 1999 г. Z990464_ "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 21, ст. 784) следующие изменения и дополнения:
      1) в статье 1:
      подпункт 11) изложить в следующей редакции:
      "11) государственный долг - сумма правительственного долга, долга Национального Банка Республики Казахстан и местных исполнительных органов на определенную дату;";
      в подпункте 16) слова "составная часть государственного долга" заменить словами "а также отнесенных законодательными актами на долг Национального Банка Республики Казахстан долговых обязательств на определенную дату";
      в подпункте 21) слова "устанавливаемый в местном бюджете на соответствующий год предельный объем привлечения" заменить словами "предельный объем привлечения в соответствующем финансовом году";
      дополнить подпунктом 32-1) следующего содержания:
      "32-1) реструктуризация займа - изменение по соглашению сторон сроков, финансовых и иных условий исполнения ими обязательств по договору (соглашению) о займе;";
      2) в статье 4:
      в подпункте 3) пункта 2 слова "выпуска ими" заменить словами "выпуска, размещения, обслуживания и погашения ими государственных эмиссионных ценных бумаг отдельно по каждому виду";
      в подпункте 5) пункта 3 после слова "осуществляет" дополнить словами "покупку и продажу эмитированных им государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг,";
      подпункт 4) пункта 4 дополнить словами ", осуществляет покупку и продажу эмитированных им государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг и управление правительственным долгом;";
      подпункт 4) пункта 6 дополнить словами ", осуществляет покупку и продажу эмитированных им государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;";
      3) в части четвертой статьи 6 слово "региональных" исключить, после слова "программ" дополнить словами ", а также на другие цели, предусмотренные бюджетным законодательством";
      4) в статье 8:
      в пункте 3:
      в части первой слово "конкретного" исключить, после слов "местным исполнительным органом" дополнить словами "в форме заключения договора (соглашения) о займе";
      в части второй слова ", подготовку и проведение эмиссии государственных ценных бумаг," заменить словами "о займе";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Привлечение займа местным исполнительным органом в форме эмиссии государственных эмиссионных ценных бумаг производится в установленном Правительством Республики Казахстан порядке, при обязательном согласовании с Министерством финансов Республики Казахстан сроков, финансовых и иных условий каждой эмиссии государственных эмиссионных ценных бумаг.";
      5) в статье 10:
      в пункте 1 слово "покрытие" заменить словом "финансирование";
      в части первой пункта 3 слово "региональных" исключить, после слова "программ" дополнить словами ", а также на другие цели, предусмотренные бюджетным законодательством,";
      6) в статье 11:
      заголовок дополнить словами ", покупка государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг";
      пункт 1 после слов "долга Республики Казахстан" дополнить словами ", покупка эмитированных Министерством финансов Республики Казахстан государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг";
      пункт 2 после слов "Банка Республики Казахстан" дополнить словами ", покупка эмитированных им государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Погашение и обслуживание государственного долга местного исполнительного органа Республики Казахстан, покупка эмитированных им государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг осуществляются им за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год, через привлекаемые местным исполнительным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан банки второго уровня.";
      7) часть первую пункта 4 статьи 13 после слов "при возврате" дополнить словом "кредиторам";
      8) в статье 14:
      в части первой подпункта 1) после слов "правительственного долга" слово ", заимствования" исключить;
      в подпункте 2) после слова "лимитов" слова "заимствования и" исключить;
      подпункт 5) после слов "ценным бумагам," дополнить словами "по покупке и продаже эмитентом государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг,";
      9) часть вторую пункта 1 статьи 15 после слов "Государственные учреждения" дополнить словами "и казенные предприятия";
      10) в подпункте 5) пункта 1 статьи 20 слова ", которые должны составлять не менее 15 процентов от общей стоимости проекта" заменить словами "в случае привлечения займа, не покрывающего общую стоимость проекта";
      11) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:
      "Статья 25-1. Реструктуризация гарантированных государством займов
 
      Реструктуризация гарантированного государством займа осуществляется по соглашению кредитора и заемщика в случае принятия решения Правительством Республики Казахстан.
      При реструктуризации гарантированного государством займа по требованию кредиторов ранее выданная государственная гарантия может быть подтверждена Правительством Республики Казахстан или заменена. Гарантируемая при этом сумма займа не может превышать сумму займа по ранее выданной государственной гарантии. На вновь выданную государственную гарантию не распространяются ограничения, установленные в части первой

 

статьи 18 настоящего Закона.";

     12) статью 26 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

     "4) она заменена на новую при реструктуризации гарантированного

государством займа.".


     Президент

Республики Казахстан


(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Склярова И.В.)