Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне заңсыз көші-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылғы 22 ақпан N 296-ІІ

      Қазақстан Республикасының мына заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 1997 жылғы 16 шілдедегі K970167_ Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж, N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53-54-құжаттар):
      330-баптың тақырыбы мен бірінші бөлігінде "күзетілетін" деген сөз алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 330-2 және 330-3-баптармен толықтырылсын:
      "330-2-бап. Заңсыз көші-қонды ұйымдастыру
      1. Көлік құралдарын не жалған құжаттар, не тұрғын немесе өзге де үй-жай беру, сондай-ақ азаматтарға, шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасының аумағы бойынша заңсыз келу, кету, өту үшін өзге де қызметтер көрсету жолымен заңсыз көші-қонды ұйымдастыру -
      екі жүз айлық есептiк көрсеткiштен бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде не сотталған адамның екі айдан он айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Дәл сол әрекетті ұйымдасқан топ жасаса не өзінің қызмет өкілеттігін пайдаланып жасаса -
      бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      330-3-бап. Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін
                 тарту және пайдалану ережелерін бірнеше рет бұзу
      1. Қазақстан Республикасының аумағында уәкілетті органның тиісті рұқсатынсыз жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды жұмыс берушінің жұмысқа бірнеше рет қабылдауы -
      бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен жеті жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде не сотталған адамның бес айдан жеті айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не жүз сағаттан екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.
      2. Жұмыс берушінің Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін пайдалану ережелерін бірнеше рет бұзуы -
      жеті жүз айлық есептiк көрсеткiштен тоғыз жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде не сотталған адамның жеті айдан бір жылға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не жүз қырық сағаттан екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.".
      2. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Z970206_ Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 23, 335-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 141-құжат; 2001 ж, N 8, 53-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 21, 22, 281-құжат):
      285-бапта:
      екінші бөліктегі "329," деген цифрдан кейін "330-1, 330-2, 330-3," деген цифрлармен толықтырылсын;
      жетінші бөлікте "330-бабының (бірінші бөлігінде)" деген сөздер алып тасталсын; мынадай мазмұндағы 7-1-бөлікпен толықтырылсын:
      "7-1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі K970167_ 330-бабының бірінші бөлігінде көзделген қылмыстар туралы істер бойынша анықтауды іс қозғаған шекара қызметі органы немесе ішкі істер органы жүргізеді.";
      288-баптың бірінші бөлігі "жетінші," деген сөзден кейін "жетінші-бір," деген сөздермен толықтырылсын.
      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы K010155_ Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат):
      395-бапта:
      тақырыбында "немесе Қазақстан Республикасы азаматының" деген сөздер ", Қазақстан Республикасы азаматының, шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлік "азаматтың" деген сөзден кейін ", шетелдіктің және азаматтығы жоқ адамның" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "азаматтарға, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - оннан он беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.".
      4. "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" 2001 жылғы 13 маусымдағы Z010211_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 13-14, 175-құжат):
      15-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен

толықтырылсын: 
   "4-1) заңсыз көші-қон мақсатында туроператорлық, турагенттік, 
экскурсиялық қызметті жүзеге асыру;"; 
   28-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: 
   "Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелге тұрақты тұру үшін 
заңсыз кетуін не шетелде жұмысқа орналасуын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасына шетелдік жұмыс күшін әкелуді ұйымдастыру мақсатында 
туристік қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады.". 
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам незаконной миграции

Закон Республики Казахстан от 22 февраля 2002 года № 296.

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В K970167_ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15—16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17—18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54):
      в заголовке и части первой статьи 330 слово "охраняемой" исключить;
      дополнить статьями 330-2 и 330-3 следующего содержания:
      "Статья 330-2. Организация незаконной миграции

      1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан —
      наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до десяти месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.
      2. Те же деяния, совершенные организованной группой либо с использованием своих служебных полномочий, —
      наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

      Статья 330-3. Неоднократное нарушение правил привлечения и
                    использования в Республике Казахстан иностранной
                    рабочей силы

      1. Неоднократный прием на работу работодателем иностранцев и лиц без гражданства, пребывающих на территории Республики Казахстан без соответствующего разрешения уполномоченного органа, —
      наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот сорока часов.
      2. Неоднократное нарушение работодателем правил использования в

Республике Казахстан иностранной рабочей силы —
   наказывается штрафом в размере от семисот до девятисот месячных 
расчетных показателей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от семи месяцев до одного года либо привлечением к 
общественным работам на срок от ста сорока до двухсот сорока часов.".
   2. В 

Z970206_

 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 
13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 
23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3—4, ст. 66; № 6, ст. 141; 
2001 г., № 8, ст. 53; № 15—16, ст. 239; № 17—18, ст. 245; № 21—22, ст. 
281):
   в статье 285:
   часть вторую после цифры "329," дополнить цифрами "330-1, 330-2, 
330-3,";
   в части седьмой слова "статьями 330 (частью первой)," заменить словом 
"статьей";
   дополнить частью 7-1 следующего содержания:


      "7-1. Дознание по делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 330 K970167_ Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится возбудившим дело органом пограничной службы или органом внутренних дел.";
      часть первую статьи 288 после слова "седьмой," дополнить словами "седьмой-один,".

      3. В K010155_ Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5—6, ст. 24, № 17—18, ст. 241; № 21—22, ст. 281):
      в статье 395:
      в заголовке слова "или гражданином Республики Казахстан" заменить словами ", гражданином Республики Казахстан, иностранцем или лицом без гражданства";
      часть вторую после слова "гражданином," дополнить словами "иностранцем и лицом без гражданства,";
      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:
      "влечет штраф на граждан, иностранцев и лиц без гражданства в размере от пяти до десяти, на должностных лиц — в размере от десяти до пятнадцати, на юридических лиц — в размере от ста до трехсот месячных расчетных показателей.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 г. Z010211_ "О туристской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 13—14, ст. 175):
      пункт 2 статьи 15 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) осуществление туроператорской, турагентской, экскурсионной деятельности в целях незаконной миграции;";
      статью 28 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Запрещается осуществление туристской деятельности в целях организации незаконного выезда граждан Республики Казахстан на постоянное местожительство за границу либо трудоустройства за рубежом, а также ввоза в Республику Казахстан иностранной рабочей силы.".
   Президент 
   Республики Казахстан