Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 21 мамырдағы N 323 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 

      1. 1994 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық  K941000_  кодексiне (Жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат):

      1) 105-баптың 2-тармағындағы "егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе" деген сөздер "егер заң актiлерiнде қосымша қаржыландыру көздерi белгiленбесе" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      2) 139-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Акционерлік қоғамдарда акционерлердің құрылтай немесе жалпы жиналысы жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайтын "алтын акция" енгізуі мүмкін. "Алтын акция" иесінің жалпы жиналыстың, басқарманың және директорлар кеңесінің қоғам жарғысымен белгіленетін мәселелер жөніндегі шешімдеріне вето қоюға ғана құқығы болады.
      "Алтын акциямен" куәландырылған вето қою құқығы берілуге жатпайды.";

      3) 192-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Мемлекеттiк мүлiктi мемлекеттiк меншiктiң бір түрiнен екiншiсiне беру Қазақстан Республикасының Yкiметi белгілейтін тәртiппен жүзеге асырылады.";

      4) 200-бапта:
      1-тармақта:
      "мемлекеттiк органның" деген сөздерден кейiн "жазбаша" деген сөзбен толықтырылсын;
      "кәсiпкерлiк қызметтiң мына түрлерiн жасауға" деген сөздер алып тасталсын;
      1) тармақшада:
      "өзге адамдарға сатуға және беруге, айырбастауға" деген сөздер "иеліктен айыруға немесе өзгеше әдiспен билiк етуге (осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда)," деген сөздермен ауыстырылсын;
      "қорларын" деген сөз "құралдарын" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) тармақша "филиалдар" деген сөзден кейін ", өкілдіктер" деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) оған тиесiлi акцияларға (осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ дебиторлық берешекке билiк етуге;";
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) заемдар беруге;";
      2-тармақта:
      "қорларға" деген сөз "құралдарға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Шаруашылық жүргiзу құқығындағы мемлекеттiк кәсіпорынның мемлекеттiк кәсіпорынның негізгі құралдарына жататын мүлiкке қатысты, сондай-ақ оған тиесілi акцияларды сатуға және сыйға беру мәмiлелерiн жасасуға құқығы жоқ.";

      5) 206-бапта: 
      2-тармақта: 
      "сол мүліктің меншік иесінің келісуімен ғана иеліктен айыруға немесе оған өзгеше әдіспен билік етуге" деген сөздер ", сол мүліктің меншік иесінің жазбаша келісімімен ғана иеліктен айыруға немесе оған өзгеше әдіспен билік етуге, сондай-ақ дебиторлық берешекті, осы баптың 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, беруге және есептен шығаруға" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
      "3. Қазыналық кәсіпорынның өзінің негізгі құралдарына жататын мүлікті сатуға және оған қатысты сыйға беру мәмілелерін жасасуға құқығы жоқ.". 

      2. 1999 жылғы 1 шілдедегі  K990409_  Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 16-17, 642-құжат; N 23, 929-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; N 24, 338-құжат):

      910-баптың 1-тармағындағы бірінші бөлікте "саудаластық негізінде (тендер, аукцион)" деген сөздер "тендер, аукцион әрі саудаластықтың Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген өзге де нысандары негізінде" деген сөздермен ауыстырылсын. 

      3. Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 заң күші бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 9-10, 66-құжат; N 24, 164-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 183-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 22, 789-құжат; N 23, 916-құжат; 2001 ж., N 10, 126-құжат):

      1) кiрiспе алып тасталсын;

      2) 2-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "әкімдер" деген сөз "атқарушы органдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-бап. Мемлекеттiк кәсiпорындарға қатысты мемлекеттiк 
              басқару және мемлекеттiк меншiк құқығын жүзеге 
              асыру

      1. Республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарға қатысты республикалық меншiк құқығы субъектiсiнiң функцияларын республикалық мемлекеттiк меншiкке билiк етуге Қазақстан Республикасының Yкiметi уәкiлеттiк берген мемлекеттiк орган, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) орындайды. 
      Министрлiктер, агенттiктер, ведомстволар және Қазақстан Республикасының Yкiметi уәкiлеттiк берген өзге де мемлекеттiк органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарды мемлекеттік басқару органдары (бұдан әрi - мемлекеттік басқару органдары) болып табылады. 
      2. Коммуналдық меншiк құқығы субъектiсiнiң коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорындарға қатысты функцияларын тиiсті әкімшілік-аумақтық бөліністің әкiмияты (бұдан әрi - уәкілетті орган) жүзеге асырады. 
      Тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөліністің әкiмияты не жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын, әкiм уәкiлеттік берген атқарушы орган (бұдан әрi - мемлекеттiк басқару органы) коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорындарды мемлекеттiк басқару органы болып табылады.";

      4) 4-баптың 1-тармағындағы "әкімнің" деген сөз "атқарушы органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 6-бапта: 
      1-тармағының екінші бөлігі "жарғысын" деген сөзден кейін "мемлекеттік басқару органының ұсынуы бойынша" деген сөздермен толықтырылсын және "уәкілді органы" деген сөздер "уәкілетті органы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2-тармағында: 
      "(уәкiлдi органы)" және "(уәкiлдi орган)" деген сөздер тиісінше "(уәкiлеттi органы) және мемлекеттiк басқару органы" және "(уәкілетті орган), кәсiпорын мен мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2-тармағындағы екінші өзгеріс қазақша мәтіндегі күйінде қалдырылсын;

      6) 8-баптың 1-тармағында: 
      бiрiншi бөлiк "мақсатын" деген сөзден кейiн ", мемлекеттiк басқару органының ұсынуы бойынша," деген сөздермен толықтырылсын, "(уәкілді органы)" деген сөздер "(уәкілетті органы)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Мемлекеттік кәсіпорындарға мемлекеттік бақылау және қадағалау функцияларын беруге жол берілмейді.";

      7) 9-бапта: 
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Кәсiпорынды мемлекеттiк басқару органының мыналарға: 
      1) мемлекеттiк кәсiпорын қызметiнiң басым бағыттарын айқындауға; 
      2) мемлекеттiк кәсiпорынның шаруашылық қызметiнiң ағымдағы және перспективалық жоспарларын, оның iшiнде жоспарлы қаржылық көрсеткiштерiн, оларды берудiң мерзiмдiлiгi мен тәртiбiн қарауға және бекiтуге; 
      3) уәкілетті органға тиiстi есептi ол белгілеген мерзiмде табыс ете отырып, мемлекеттiк кәсiпорынның қаржы-шаруашылық қызметiнiң жоспарлы көрсеткiштерiнiң орындалуын бақылауға және талдауға; 
      4) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілейтін тәртiппен мемлекеттiк басшыны тағайындауға және оны аттестаттаудан өткiзуге; 
      5) мемлекеттiк кәсiпорын мүлкiнiң мақсатқа сай пайдаланылуын және сақталуын бақылауды жүзеге асыруға; 
      6) осы Жарлықпен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерімен өзінің құзыретiне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешiмдер қабылдауға өкілеттіктері болады."; 
      2-тармақтағы "оның уәкілдi органы тағайындайтын және оған есеп беретiн" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органына есеп беретiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3. Мемлекеттік басқару органы кәсіпорынның басшысымен қатынасты Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңдарына сәйкес жеке еңбек шартын жасасу арқылы ресімдейді. 
      Жеке еңбек шартында оның қолданылу мерзімінен, еңбек, демалыс жағдайларынан, материалдық жағынан қамтамасыз етілуінен, Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңдарында көзделген кепілдіктер ескеріле отырып, атқаратын қызметінен босату негіздерінен басқа, кәсіпорын басшысының құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі, оның ішінде таза табыстың белгіленген бөлігін мемлекеттік бюджетке уақтылы аудармағаны және қаржы-шаруашылық есептілігі туралы мәліметтер бермегені үшін жауапкершілігі айқындалады."; 
      4-тармақ "меншiк иесiнiң" деген сөздерден кейiн "және мемлекеттiк басқару органының" деген сөздермен толықтырылсын; 
      6-тармақ "кәсiпорынның мүлкiне" деген сөздердiң алдынан "осы Жарлықпен белгiленген шектерде" деген сөздермен толықтырылсын; 
      7-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "уәкілдi орган" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      8-тармақтың бiрiншi бөлiгіндегi "уәкiлдi орган" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 10-бапта: 
      1-тармақтағы "қорлар мен" деген сөздер "және" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын: 
      "4. Мемлекеттiк кәсiпорындардың негiзгi құралдарға жататын, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығында бекiтiлген мүлiкке, сондай-ақ оларға тиесiлi акцияларға қатысты сатуға және сыйға беру мәмiлелерiн жасасуға құқығы жоқ. 
      5. Шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы мүлiктi алып қою туралы шешiмде уәкiлеттi орган мемлекеттiк кәсiпорынға кейіннен мүлiктi баланстан шығара отырып, оны өзге тұлғаға бергенге дейін ұстаудың және сақталуын қамтамасыз етудің мерзімдерiн белгiлеуге құқылы.";

      9) 12-баптың 3-тармағында: 
      ", оны оқшаулау жөнiндегi мәмiлелердi қоспағанда" деген сөздер алып тасталсын; 
      "әкiмнiң" деген сөз "атқарушы органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 13-баптың 2-тармағындағы "уәкiлдi орган" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 14-бапта: 
      ", оған уәкiлдi органның рұқсаты алынбаған" деген сөздер алып тасталсын; 
      "уәкілдi органның немесе өзге де құзыреттi органның шешімі бойынша" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 16-баптың 1-тармағында: 
      бірінші бөлігіндегі "әкімнің" деген сөз "атқарушы органның" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      үшiншi бөлiгiндегi "уәкiлдi орган" деген сөздер ", егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде өзгеше белгiленбесе, уәкiлеттi органның келiсiмi бойынша мемлекеттік басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 21-бапта:
      тақырыбындағы және мәтiнiндегi "қорлары", "қорының", "қордың", "қорды", "қорын", "қорлардың" деген сөздер тиісінше "капиталдары", "капиталының", "капиталдың", "капиталды", "капиталын", "капиталдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақтағы "белгіленген" деген сөзден кейін "айлық" деген сөзбен толықтырылсын; 

      14) 23 және 24-баптар алып тасталсын; 

      15) 25-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiгiнде:
      "меншiк иесiнiң немесе уәкiлдi органның келiсiмiнсiз кәсiпкерлiк қызметтiң мына түрлерiн жасауға" деген сөздер "уәкілетті органның жазбаша келiсiмiнсiз" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1) өзіне тиесілі үйлерді, ғимараттарды, жабдықтарды және кәсіпорынның басқа да негізгі құралдарын иеліктен айыруға немесе өзге де әдiспен оларға билiк етуге (осы Жарлықтың 10-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда), ұзақ мерзімді (үш жылдан астам) жалға беруге, уақытша тегін пайдалануға беруге;"; 
      2) тармақша "филиалдар" деген сөзден кейін ", өкілдіктер" деген сөзбен толықтырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 2-1) және 2-2) тармақшалармен толықтырылсын: 
      "2-1) өзіне тиесiлi акцияларға (осы Жарлықтың 10-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ дебиторлық берешекке билiк етуге; 
      2-2) үшiншi тұлғалардың мiндеттемелерi бойынша кепiлгерлiк немесе кепiлдiк беруге;"; 
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3) заемдар беруге құқы жоқ."; 
      екiншi бөлiгi алып тасталсын; 
      3-тармақтағы "қорларға" деген сөз "құралдарға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      16) 26-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "уәкiлдi органның" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 27-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Республикалық мемлекеттiк кәсіпорындардың (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң мемлекеттік кәсіпорындарын қоспағанда) таза табысының бір бөлігін аудару нормативін мемлекеттік басқару органы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің келісімімен жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 1 мамырына дейін белгілейді. 
      Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының бір бөлігін аудару нормативін мемлекеттік басқару органы жергілікті қаржы органдарының келісімімен жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 1 мамырына дейін белгілейді. 
      Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының бір бөлігі белгiленген нормативтер бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджетке есептелуге тиіс. 
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының таза табысының бір бөлiгi өздері белгілейтін мерзiмде, мөлшерде және тәртiппен оның бюджетiне есептелуге тиіс.";

      18) 28-бапта: 
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Кәсіпорынның еңбекке ақы төлеу қорының мөлшерін жыл сайын мемлекеттік басқару органы белгілеп отырады."; 
      2-тармақтың екінші бөлігіндегі "уәкiлдi орган" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 29-бап алып тасталсын;

      20) 30-баптың үшінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі "Құрылтайшының (уәкілді органның)" деген сөздер "Құрылтайшының (уәкілетті органның) немесе мемлекеттік басқару органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 35-бапта: 
      2-тармақта "уәкiлдi органның келiсiмiнсiз негiзгi қорға" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органының жазбаша келiсiмiнсiз негiзгi құралдарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қазыналық кәсiпорын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілейтін тәртiппен банк заемдарын пайдалануға құқылы.";

      22) 36-бап алып тасталсын;

      23) 38-бапта:
      бiрiншi бөлiгіндегi "уәкiлдi органның келісуімен" деген сөздер ", осы Жарлықтың 10-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік басқару органының жазбаша келісімімен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiк алып тасталсын; 

      24) 39-баптағы "уәкiлдi органдар" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 40-баптағы "уәкiлдi орган" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 41-баптың 1-тармағындағы "уәкiлдi орган" деген сөздер "мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) 42-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "42-бап. Қазыналық кәсiпорын қызметкерлерiнiң еңбегiне
               ақы төлеу

      Қазыналық кәсiпорынның еңбекке ақы төлеу қорын мемлекеттiк басқару органы белгiлейдi.
      Қазыналық кәсiпорын қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi."; 

      28) 43-бап алып тасталсын;

      29) 45-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық кәсiпорынды қазыналық кәсiпорын етiп қайта құру мемлекеттiк басқару органының уәкiлетті органмен келiсiлген ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен, коммуналдық кәсiпорынды қайта құру жергiлiктi атқарушы органның шешiмімен жүргiзiледi."; 
      2-тармақ алып тасталсын;

      30) 49-баптың 1-тармағында: 
      бірінші бөліктегі "Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөніндегі мемлекеттік комитетінің" деген сөздер "баға және монополияға қарсы саясат жөніндегі орталық атқарушы органның" деген сөздермен, "уәкілді орган" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      екінші бөліктегі "әкімнің" деген сөз "атқарушы органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) 50-бапта: 
      1-тармағындағы "(осы Жарлықтың 24-бабы)" деген сөздер ", осы Жарлықтың 25-бабы 1-тармағының 1), 2-1) тармақшаларында көзделген, негiзгi кәсiпорынның уәкiлетті органымен келiсiлетiн жағдайларын қоспағанда," деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "әкiмнiң" деген сөз "атқарушы органның" деген сөздермен ауыстырылсын. 

      4. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жекешелендiру туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы N 2721  U952721_  заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 163-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 189-құжат; 1999 ж., N 21, 786-құжат; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 21, 396-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат):

      1) кіріспе алып тасталсын;

      2) 2-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4. Жүзеге асырылуы жекешелендіру объектісін сату шарты болып табылатын қызмет түрлерімен айналысуға Қазақстан Республикасының заң актілеріне немесе құрылтай құжаттарына сәйкес құқығы жоқ заңды тұлғалар жекешелендіру кезінде сатып алушы бола алмайды.";

      3) 5-бапта: 
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Мемлекеттiк мүлiктiң мынадай түрлерi: 
      1) мүлiктiк кешен ретiндегi мемлекеттiк кәсiпорын немесе мемлекеттiк мекеме (бұдан әрi - кәсiпорын); 
      2) жекешелендiрілуі тұйық технологиялық тiзбекті бұзбайтын мүлiктiк кешен ретiндегi кәсiпорынның өндiрiстiк және өндiрiстiк емес бөлiмшелерi мен құрылымдық бiрлiктерi; 
      3) кәсiпорынның мүлкi; 
      4) акциялар; 
      5) жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталындағы үлестер; 
      6) мемлекетке тиесiлi акцияларға құқықты куәландыратын туынды бағалы қағаздар; 
      7) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен мемлекеттiк мекемелерге бекiтіліп берілген өзге де мемлекеттiк мүлiк жекешелендiру объектілерi болып табылады. 
      2. Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес тек мемлекеттiк меншiкте ғана болуы мүмкін мемлекеттiк мүлiк, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнің және (немесе) Yкiметiнiң шешiмдерiне сәйкес жекешелендiруге жатпайтын мемлекеттiк мүлiк жекешелендiру объектiсi болуы мүмкін емес."; 
      3-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын: 
      "Табиғи монополия субъектілері немесе тауар рыногында үстем (монополиялық) жағдайға ие болып отырған рынок субъектілері болып табылатын не Республика экономикасының жекелеген саласы (секторы) үшiн стратегиялық маңызы бар ұйымдардың мүлiктiк кешендерiн немесе акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн жекешелендiру туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының Yкiметi қабылдайды және онда жекешелендiрудiң түрiне арналған нұсқау болуға тиiс. Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларының (секторларының) тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";

      4) 7, 8 және 9-баптар алып тасталсын;

      5) 10-бапта: 
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Мемлекетке тиесiлi акциялар және мемлекеттiң 
               жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық 
               капиталындағы үлестерi";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Мемлекетке тиесiлi акцияларды және мемлекеттiң жауапкершілiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталындағы үлестерiн сату Қазақстан Республикасының акционерлiк қоғамдар, жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктер және бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгiленген талаптар сақтала отырып жүргiзiлуге тиiс.";

      6) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Жекешелендiрудiң түрлерi

      1. Жекешелендiру мынадай түрлерде: 
      1) аукцион, тендер, қор биржасындағы сауда-саттық, екі кезеңді рәсiмдер жолымен өтетiн конкурс, туынды бағалы қағаздарды сату нысанындағы сауда-саттықта сату;
      2) тiкелей бәсiрелi сату түрлерінде жүзеге асырылады.
      2. Мемлекеттiк мүлiктi сатуға тiкелей алып келмейтiн, бiрақ оның кейiннен сатылуын көздейтiн әрекеттер (жабық үлгідегі акционерлiк қоғамды ашық үлгiдегі акционерлік қоғамға өзгерту, мемлекеттiк мүлiктi мүлiктiк жалдауға (жалға) беру не оны тиiсiнше жалдаушының (жалгердің) не сенiм бiлдiрiлген басқарушының кейiннен сатып алу құқығымен сенiм бiлдiрiлген басқаруға беру) жекешелендiрудiң түрлерi ретiнде емес, оның алдын ала жүргізілетін сатылары ретiнде қарастырылады.";

      7) 13-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

      "13-бап. Сауда-саттық өткізудің талаптары"; 

      1-тармақтың бiрiншi бөлігіндегі бірінші сөйлем алып тасталсын; 
      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Сауда-саттық ашық болуға тиіс, оны өткізу тәртібі осы Жарлықтың 14-14-3-баптарымен" белгіленеді.";

      8) 14-бапта:
      1-тармақта:
      "шаруашылық серiктестiктердiң жарғылық қорларындағы акциялары мен үлестерi" деген сөздер "мемлекетке тиесiлi акциялар және мемлекеттің жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталындағы үлестерi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "республикалық ресми баспасөзде қазақ және орыс тілдерінде" деген сөздер "ресми басылымдарда мемлекеттiк тілде және орыс тілінде" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын: 
      "6-1. Сатып алу-сату шарты Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясы бар мәліметтерді жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, мүдделі адамдарға танысу үшін берілуге тиіс."; 
      8-тармақ алып тасталсын; 
      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "9. Егер осы Жарлықта өзгеше көзделмесе, сауда-саттық өткiзу кезiнде осы бапта белгiленген ережелер қолданылады.";

      9) мынадай мазмұндағы 14-1, 14-2 және 14-3 баптармен толықтырылсын:

      "14-1. Қор биржасындағы сауда-саттық

      1. Мемлекетке тиесiлi бағалы қағаздарды қор биржасында сату Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына және биржалық сауда ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 
      Мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды шет мемлекеттердің қор биржаларында сатуға жол беріледі. 
      2. Сату туралы хабарлама қор биржасында сауда-саттық өткізу басталғанға дейін кем дегенде он бес күн бұрын ресми басылымдарда мемлекеттік тілде және орыс тілінде жариялануға және онда сауда-саттық басталатын күн, сауда-саттық өткізілетін орын, сату объектісі мен оның мөлшері туралы мәліметтер болуға тиіс. 
      Сатушы хабарламада мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды сатуға қатысты өзге де мәліметтерді көрсетуге құқылы. 
      3. Сатушының бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушысымен жасалатын шартында мемлекетке тиесiлi бағалы қағаздарды сатушы белгiлеген ең төменгі бағадан төмен болмайтын бағамен сатуға мiндеттеме болуға тиiс.

      14-2-бап. Екi кезеңдi рәсiмдер жолымен өткізілетін конкурс

      1. Екi кезеңдi рәсiмдер жолымен өткізілетін конкурс (бұдан әрi - конкурс) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң жекешелендiрудің баға басымдығын және (немесе) өзге талаптарын айқындайтын шешiмi бойынша қаржы кеңесшiсiнiң қатысуымен өткiзiледi. 
      2. Конкурс мынадай iс-шаралар жоспарын: 
      1) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен қаржы кеңесшiсiн тартуды; 
      2) жекешелендiру объектiсiн жан-жақты талдауды, оның құнын бағалауды және әлеуетті сатып алушылар (инвесторлар) үшiн сату объектiсi туралы деректердің ақпараттық базасын қалыптастыруды; 
      3) сатушының жекешелендiру объектiсiн сату туралы хабарламаны ресми басылымдарда мемлекеттiк тілде және орыс тiлiнде жариялануын, сондай-ақ қаржы кеңесшiсiнiң әлеуетті сатып алушыларға (инвесторларға) сату туралы ұсынысты жіберуін; 
      4) қаржы кеңесшiсiнiң әлеуетті сатып алушылардың (инвесторлардың) ұсыныстар бар өтiнiмдерiнің тiзбесiн қалыптастыруын; 
      5) келiссөздер барысында ең жақсы ұсыныстар берген (конкурстың бірінші кезеңі) кемiнде екi әлеуетті сатып алушыны (инвесторды) анықтау мақсатында қаржы кеңесшiсiнiң қатысуымен сатушының әлеуетті сатып алушылармен (инвесторлармен) өтiнiмдердiң тiзбесi бойынша келiссөздер өткiзуiн; 
      6) қаржы кеңесшiсiнiң қатысуымен сатушының бұрын ұсынылған талаптарды жақсарту тұрғысында конкурстың бiрiншi кезеңiнiң жеңiмпаздарымен келiссөздер өткiзуiн (конкурстың екiншi кезеңi) қамтиды. 
      3. Сатушы, қаржы кеңесшiсi және конкурстың барлық қатысушылары өткiзген келiссөздердiң әрбiр кезеңiнiң қорытындылары бойынша оның нәтижелерi туралы хаттамаға қол қойылады. 
      4. Конкурстың екінші кезеңінің барысында ең жақсы талаптар ұсынған әлеуетті сатып алушы (инвестор) конкурста жеңіп шыққан болып танылады. 
      5. Конкурстың жеңiмпазы сатушы белгiлеген мерзiмде сатып алу-сату шартына қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, ұсынысы конкурс жеңімпазынан кейінгі ең жақсы ұсыныс болып танылған әлеуетті сатып алушы (инвестор) сатып алу-сату шартына қол қояды.

      14-3-бап. Мемлекетке тиесiлi акцияларға құқықты 
                куәландыратын туынды бағалы қағаздарды сату

      1. Мемлекетке тиесілі акцияларға құқықты куәландыратын туынды бағалы қағаздарды (бұдан әрi - туынды бағалы қағаздар) сату Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмi бойынша жүзеге асырылады. 
      2. Туынды бағалы қағаздарды сатудың негізгi талаптарын сатушы Қазақстан Республикасының Үкiметіне бекiтуге табыс етеді. 
      3. Туынды бағалы қағаздарды сату туралы шешiмде туынды бағалы қағаздар шығарылған мемлекетке тиесiлi акциялардың саны, сатылатын туынды бағалы қағаздардың үлгісі, аумағында туынды бағалы қағаздарды сату жүзеге асырылады деп көзделіп отырған шет мемлекет (шет мемлекеттер), мәмiленi аяқтаудың ең ұзақ мерзiмдерi, туынды бағалы қағаздардың меншiк иелерiнiң құқықтарын іске асырудың талаптары мен тәртiбi және қажет болған жағдайда, өзге де талаптар туралы мәлiметтер болуға тиiс.";

      10) 15-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлігіндегі "жалға", "жалгерге" деген сөздер тиісінше "мүлiктiк жалдауға (жалға)", "жалдаушыға (жалгерге)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жекешелендіру объектілерін жалдаушыға (жалгерге) және сенім білдірілген басқарушыға сатуға олар тиісті шартты ойдағыдай орындаған жағдайда ғана жол беріледі.";
      2-тармақта:
      "аренда" деген сөз "мүлiктiк жалдау (жал)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "кәсiпорынды" деген сөз алып тасталсын;
      3-тармақ алып тасталсын;

      11) 16-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мыналар:
      1) осы баптың 6-тармағында көзделген жағдайда жабық акционерлiк қоғам үлгісін ашық акционерлік қоғамға өзгерту;
      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен мемлекеттік мүліктің сенім білдірілген басқаруға немесе кейіннен сатып алу құқығымен мүліктік жалдауға (жалға) берілуі жекешелендірудің алдын ала жүргізілген сатылары болып танылады."; 
      2, 3, 4-тармақтардағы "жалгер", "жалға беру", "жалгермен", "жалгердің", "жалдау" деген сөздер тиісінше "жалдаушы (жалгер)", "мүлiктiк жалдауға (жалға) беру", "жалдаушымен (жалгермен)", "жалдаушының ("жалгердің"), "мүліктік жалдау (жалдау)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын: 
      "6. Егер мемлекетке жабық акционерлiк қоғамның сатуға жататын, шығарылған дауыс берiлетiн акцияларының кемiнде үштен екiсi тиесiлi болса, бұл акционерлiк қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен ашық акционерлiк қоғам болып қайта құрылуға тиіс.";

      12) 17-бапта: 
      2-тармақтың 2-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2) сатып алушының талап етуi бойынша жекешелендiру объектiлерiнiң ауыртпалықтары туралы, сондай-ақ жекешелендiру объектiсi мүлiктiк кешен ретіндегі кәсiпорын болса, жекешелендірілетін кәсіпорынның жасалған келiсiм-шарттары мен шарттарындағы кредиторлық және дебиторлық берешектерiнің сомасы туралы ақпаратты әзiрлейдi және табыс етеді;"; 
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
      "3. Жарғылық капиталдарындағы мемлекеттiң акциялары мен қатысу үлесi сату объектiсi болатын мемлекеттiк заңды тұлғалардың, сондай-ақ мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың лауазымды адамдары сатушының сауал салуы бойынша объектiнi сатуға дайындау үшiн қажеттi мәлiметтердi ол белгілейтін мерзімдерде табыс етуге міндетті. 
      Табыс етілген мәлiметтердiң дұрыстығы үшiн жауапкершiлiк осы тармақта тізіп келтірілген заңды тұлғалардың лауазымды адамдарына жүктеледi.";

      13) 18-бап алып тасталсын;

      14) 20-баптың 1-тармағындағы "мемлекеттік бюджет кірісіне" деген сөздер "мемлекеттік бюджетке" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 22-баптың 2-тармағында: 
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Шарт талаптарының орындалуын бақылау сатып алушының мiндеттемелердi орындап біткен кезіне дейiн жүргiзiледi."; 
      екiншi бөлiк "сатып алу-сату шартын" деген сөздерден кейiн ", оның iшiнде өзiнiң қолданысын тоқтатқан шартты" деген сөздермен толықтырылсын;

      16) 26-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Егер сатып алу-сату шартының бұзылуына тараптардың біреуінің оны едәуір бұзуы негіз болса, тараптар мәміле бойынша өздерінің орындағанын қайтаруды және оларға келтірілген залалдың өтелуін талап етуге құқылы.". 

      5. "Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуiрдегi  Z980220_  Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 5-6, 49-құжат; 1999 ж. N 20, 727-құжат):

      8-бапта: 
      2-тармақ "Мемлекеттiк органдардың" деген сөздерден кейiн "(Қазақстан Республикасының Үкiметiн немесе тиiсті әкімшiлiк-аумақтық бөліністің жергілікті атқарушы органын қоспағанда) және мемлекеттiк кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын; 
      3-тармақ алып тасталсын. 

      6. "Акционерлiк қоғамдар туралы" 1998 жылғы 10 шiлдедегi  Z980281_  Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 17-18, 223-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; N 24, 1072-құжат; 2001 ж., N 23, 321-құжат):

      1) 9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Қазақстан Республикасының Үкiметiн, жергiлiктi атқарушы органдарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiн қоспағанда, мемлекеттік органдар мен мемлекеттiк мекемелер қоғамның құрылтайшысы немесе қатысушысы ретінде әрекет ете алмайды.";

      2) 17-баптың 1-тармағындағы "Ашық қоғам" деген сөздер "Қоғам" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 22-баптың 4-тармағында: 
      "құрылтайшылары" деген сөз "акционерлерiнiң құрылтай немесе жалпы жиналысы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "қоғам органдарының" деген сөздер "жалпы жиналыстың, басқарманың және директорлар кеңесінің" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: 
      "Алтын акциямен" куәландырылған вето қою құқығы берілуге жатпайды.";

      4) мынадай мазмұндағы 46-1-баппен толықтырылсын:

      "46-1-бап. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамды 
                 басқарудың ерекшеліктері

      1. Республикалық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын мемлекеттік меншікке билік етуге уәкілетті мемлекеттік орган өзге мемлекеттік органға Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе Ұлттық Банктің шешімі бойынша ғана беруі мүмкін. 
      2. Коммуналдық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы жергілікті атқарушы органның шешімімен өзге мемлекеттік органға берілуі мүмкін. 
      3. Акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асырушы мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша акционер ретінде мемлекет мүдделерін білдіреді. 
      Қазақстан Республикасының Үкіметі акциялардың мемлекеттік пакеттерін иеленуді және пайдалануды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мемлекет қатысатын акционерлердің жалпы жиналысында қабылдауға ұсынылатын шешімдердің жобаларын Қазақстан Республикасының Үкіметімен және (немесе) мемлекеттік меншікке билік етуге уәкілетті мемлекеттік органмен алдын ала жазбаша келісіп алуды қамтамасыз етуге міндетті болатын мәселелердің тізбесін белгілейді. 
      4. Ұлттық компаниялардың қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарларын бекіту міндетті болып табылады. 
      Ұлттық компанияларды қоспағанда, акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі қоғамның директорлар кеңесі қоғамның атқарушы органының ұсынуы бойынша қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің орта мерзімді және ағымдағы (жылдық) жоспарларын бекітеді. 
      Ұлттық компаниялардың индикативтік жоспарлары және жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамдардың қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарлары мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде табыс етіледі. 
      5. Қазақстан Республикасының өзге заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ұлттық экономиканың негізін құрайтын стратегиялық маңызды салаларда құрылған акционерлік қоғам ұлттық компания болып табылады. 
      Ұлттық компаниялардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. 
      6. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамның атқарушы органы аталған акцияларды иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік органға акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 1 сәуіріне дейін табыс етуге міндетті.";

      5) 48-бапта: 
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын: 
      "19-1) "алтын акцияны" енгiзу және күшiн жою;"; 
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiнiң бірінші сөйлеміндегі "білікті көпшілігі" деген сөздерден кейін ", ал инвестициялық жекешелендіру қорларын қайта ұйымдастыру процесінде құрылған қоғамдарда - дауыс беруге қатысқан акциялардың кемінде үштен екісі мөлшеріндегі көпшілік даусымен" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 51-бапта: 
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын: 
      "2-1. Қоғам "алтын акцияның" иесін акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабардар етуге міндетті. 
      Қоғамнан ақпарат алу бөлігінде "алтын акция" иесінің акционерлермен бірдей құқығы бар."; 
      3-тармақ мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын: 
      "5-1) инвестициялық жекешелендiру қорларын қайта ұйымдастыру процесiнде құрылған қоғамдар үшiн - инвестициялық жекешелендiру қорларының қоғам болып қайта ұйымдастырылғанға дейiнгі толық атауы мен лицензияларының нөмiрi;";

      7) 53-бапта: 
      2-тармақтың бірінші сөйлемі "немесе сондай акционерлердің өкілдері" деген сөздерден кейiн ", осы баптың 2-1-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын: 
      "2-1. Инвестициялық жекешелендiру қорын (инвестициялық жекешелендiру қорларын) қайта ұйымдастыру жолымен құрылған қоғам акционерлерiнiң қайтадан өтетін жалпы жиналысының, егер оған қатысу үшiн тiркеу аяқталған кезде дауыс беретiн акциялардың бес жүзден астам иесi, оның iшiнде сырттай дауыс беретiн акционерлер (немесе осындай акционерлер өкілдерi) тiркелген болса, шешiм қабылдауға құқығы бар.";

      8) 57-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын: 
      "2-1. Он мыңнан астам акционерлерi бар қоғамдар, сондай-ақ инвестициялық жекешелендiру қорлары және инвестициялық жекешелендiру қорлары қайта ұйымдастыру жолымен құрылған қоғамдар осы баптың 2-тармағында көрсетілген мерзімде кемінде қырық мың дана таралыммен шығарылатын республикалық баспа басылымдарында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді таратуға құқылы.";

      9) 61-баптың 2-тармағы "қоғамның директорлар кеңесінің" деген сөздерден кейiн "мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 62-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
      "3. Директорлар кеңесі өзінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің құрамындағы кемінде үштен бір бөлігін құрайтын мүшелерiнiң талап етуiмен қоғамның қаражаты есебінен тәуелсіз сарапшылар, консультанттар тартуға мiндеттi.";

      11) 63-баптың 5-тармағы бiрiншi бөлiгiнiң бірінші сөйлеміндегі "Ашық қоғам" деген сөздердiң алдынан "Қоғамның барлық дауыс беретiн акцияларын иеленетін жалғыз акционерi бар қоғамдарды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын, "Ашық" деген сөз кіші әріппен жазылсын;

      12) 67-баптың 1-тармағы "директорлар кеңесiнiң мүшелерiне" деген сөздерден кейiн "және алтын акцияның иесіне" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) 72-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын: 
      "Атқарушы органның басшысы немесе оның атынан және оның тапсыруымен әрекет ететiн адам, қоғамның атқарушы органы қабылдайтын шешiмдердi өздерiне қатысты вето құқығы белгiленген мәселелер бойынша "алтын акция" иесiмен келiсуге мiндеттi.";

      14) 86-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Жылдық қаржылық есептiлiк бухгалтерлiк балансты, қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелерi туралы есептi, сондай-ақ қоғам ақшасының қозғалысы туралы есептi қамтиды.";

      15) мынадай мазмұндағы 88-1-баппен толықтырылсын:

      "88-1-бап. Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне қоғамның 
                 ақпарат беруi

      Қоғамның атқарушы органы, директорлар кеңесiнiң мүшелерiне, өзіне жүктелген міндеттерді орындау кезiнде сауал салуды алған кезiнен бастап он күн мерзімнен кешiктiрмей, қоғамның қызметi туралы, оның iшiнде құпия сипаты бар ақпаратты уақтылы берудi қамтамасыз етедi.". 

       2-бап.  Осы Заң қолданысқа енгiзілгенге дейiн құрылған жабық акционерлiк қоғамдардың резервтiк капиталдары осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап екi жыл iшiнде қалыптастырылуға тиiс. 

       3-бап.  Осы Заң оның ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества

Закон Республики Казахстан от 21 мая 2002 года N 323

      Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
 

      1. В K941000_ Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 55 ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17):
      1) в пункте 2 статьи 105 слова "если иное не установлено" заменить словами "если дополнительные источники финансирования не установлены";
      2) пункт 3 статьи 139 изложить в следующей редакции:
      "3. В акционерных обществах учредительным или общим собранием акционеров может быть введена "золотая акция", не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец "золотой акции" обладает лишь правом вето на решения общего собрания, правления и совета директоров по вопросам, определяемым уставом общества.
      Право наложения вето, удостоверенное "золотой акцией", передаче не подлежит.";
      3) статью 192 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Передача государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";
      4) в статье 200:
      в пункте 1:
      после слов "не вправе без" дополнить словом "письменного";
      слова "совершать следующие виды предпринимательской деятельности" исключить;
      в подпункте 1):
      слова "продавать и передавать иным лицам, обменивать" заменить словами "отчуждать или иным способом распоряжаться (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей)";
      слово "фонды" заменить словом "средства";
      подпункт 2) после слова "филиалы" дополнить словом ", представительства";
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) распоряжаться принадлежащими ему акциями (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей), а также дебиторской задолженностью;";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) предоставлять займы;";
      в пункте 2:
      слово "фондам" заменить словом "средствам";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения не вправе продавать и заключать сделки дарения в отношении имущества, относящегося к основным средствам государственного предприятия, а также принадлежащих ему акций.";
      5) в статье 206:
      в пункте 2:
      слова "лишь с согласия собственника этого имущества" заменить словами ", а также передавать и списывать дебиторскую задолженность лишь с письменного согласия собственника этого имущества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи";
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Казенное предприятие не вправе продавать и заключать сделки дарения в отношении имущества, относящегося к его основным средствам.".

      2. В Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 16-17, ст. 642; N 23, ст. 929; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; N 22, ст. 408; 2001 г., N 23, ст. 309; N 24, ст. 338):
      в части первой пункта 1 статьи 910 слова "торгов (тендер, аукцион)" заменить словами "тендера, аукциона и иных форм торгов, установленных законодательными актами Республики Казахстан".

      3. В Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 19 июня 1995 г. N 2335 "О государственном предприятии" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 9-10, ст. 66; N 24, ст. 164; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 183; N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 23, ст. 429; 1999 г., N 22, ст. 789; N 23, ст. 916; 2001 г., N 10, ст. 126):
      1) преамбулу исключить;
      2) в части второй пункта 2 статьи 2 слова "главами местных администраций" заменить словами "местными исполнительными органами";
      3) статью 3 изложить в следующей редакции:
      "Статья 3. Государственное управление и осуществление права
                 государственной собственности по отношению к
                 государственным предприятиям

      1. Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к республиканским государственным предприятиям выполняет государственный орган, уполномоченный Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью, а также Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).
      Органами государственного управления республиканскими государственными предприятиями являются министерства, агентства, ведомства и иные уполномоченные на это Правительством Республики Казахстан государственные органы, а также Национальный Банк Республики Казахстан (далее - органы государственного управления).
      2. Функции субъекта права коммунальной собственности по отношению к коммунальным государственным предприятиям осуществляет акимат соответствующей административно-территориальной единицы (далее - уполномоченный орган).
      Органом государственного управления коммунальными государственными предприятиями является акимат соответствующей административно-территориальной единицы либо уполномоченный акимом исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета (далее - орган государственного управления).";
      4) в пункте 1 статьи 4 слова "главы местной администрации" заменить словами "местного исполнительного органа";
      5) в статье 6:
      часть вторую пункта I дополнить словами "по представлению органа государственного управления";
      в пункте 2:
      после слов "(уполномоченном органе)" и "(уполномоченным органом)" дополнить соответственно словами "и органе государственного управления" и ", предприятием и органом государственного управления";
      слово "местонахождение" заменить словами "место нахождения";
      6) в пункте 1 статьи 8:
      часть первую после слов "(уполномоченным органом)" дополнить словами "по представлению органа государственного управления";
      в части второй слова "учредителем (уполномоченным органом)" исключить;
      7) в статье 9:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Орган государственного управления предприятием имеет следующие полномочия:
      1) определение приоритетных направлений деятельности государственного предприятия;
      2) рассмотрение и утверждение текущих и перспективных планов хозяйственной деятельности государственного предприятия, в том числе плановых финансовых показателей, периодичности и порядка их представления;
      3) контроль и анализ выполнения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия с представлением соответствующего отчета в уполномоченный орган в установленные им сроки;
      4) назначение руководителя и проведение его аттестации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
      5) осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества государственного предприятия;
      6) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Указом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.";
      в пункте 2 слова "который назначается уполномоченным органом и ему подотчетен" заменить словами "подотчетный органу государственного управления";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Орган государственного управления оформляет отношения с руководителем предприятия посредством заключения индивидуального трудового договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан о труде.
      В индивидуальном трудовом договоре, помимо срока его действия, условий труда, отдыха, материального обеспечения, оснований освобождения от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о труде, определяются права, обязанности и ответственность руководителя предприятия, в том числе за несвоевременные перечисление установленной части чистого дохода в государственный бюджет и представление сведений о финансово-хозяйственной отчетности.";
      пункт 4 после слова "собственником" дополнить словами "и органом государственного управления";
      пункт 6 после слов "имуществом предприятия" дополнить словами "в пределах, установленных настоящим Указом";
      в части второй пункта 7 слова "уполномоченным органом" заменить словами "органом государственного управления";
      в части первой пункта 8 слова "уполномоченным органом" заменить словами "органом государственного управления";
      8) в статье 10:
      в пункте 1 слово "фонды" исключить;
      дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
      "4. Государственные предприятия не вправе продавать и заключать сделки дарения в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, относящегося к основным средствам, а также принадлежащих им акций.
      5. В решении об изъятии имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, уполномоченный орган вправе установить государственному предприятию сроки содержания и обеспечения сохранности изъятого имущества до его передачи иному лицу с последующим списанием с баланса.";
      9) в пункте 3 статьи 12:
      слова "за исключением сделок по отчуждению его," исключить;
      слова "главы местной администрации" заменить словами "местного исполнительного органа";
      10) в пункте 2 статьи 13 слова "уполномоченный орган" заменить словами "орган государственного управления";
      11) в статье 14:
      слова "и на которую оно не получило разрешения уполномоченного органа" исключить;
      слова "по решению уполномоченного или иного компетентного органа" заменить словами "в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан";
      12) в пункте 1 статьи 16:
      в части первой слова "главы местной администрации" заменить словами "местного исполнительного органа";
      в части третьей слова "уполномоченный орган" заменить словами "орган государственного управления по согласованию с уполномоченным органом, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан";
      13) в статье 21:
      в заголовке и тексте слова "фонды", "фонда", "фонд", "фондом", "фондов" заменить соответственно словами "капиталы", "капитала", "капитал", "капиталом", "капиталов";
      в пункте 1 после слова "размеров" дополнить словом "месячного";
      14) статьи 23 и 24 исключить;
      15) в статье 25:
      в пункте 1:
      в части первой:
      слова "согласия собственника или уполномоченного им органа совершать следующие виды предпринимательской деятельности" заменить словами "письменного согласия уполномоченного органа";
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) отчуждать или иным способом распоряжаться (за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Указа), сдавать в долгосрочную аренду (свыше трех лет), предоставлять во временное безвозмездное пользование принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование и другие основные средства предприятия;";
      подпункт 2) после слова "филиалы," дополнить словом "представительства";
      дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:
      "2-1) распоряжаться принадлежащими ему акциями (за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Указа), а также дебиторской задолженностью;
      2-2) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц;";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) предоставлять займы.";
      часть вторую исключить;
      в пункте 3 слово "фондам" заменить словом "средствам";
      16) в части первой пункта 2 статьи 26 слова "уполномоченным органом" заменить словами "органом государственного управления";
      17) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
      "2. Норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий (за исключением государственных предприятий Национального Банка Республики Казахстан) устанавливается органом государственного управления по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан до 1 мая года, предшествующего планируемому.
      Норматив отчисления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий устанавливается органом государственного управления по согласованию с местными финансовыми органами до 1 мая года, предшествующего планируемому.
      Часть чистого дохода государственных предприятий по установленным нормативам подлежит зачислению в государственный бюджет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Часть чистого дохода республиканских государственных предприятий Национального Банка Республики Казахстан подлежит зачислению в его бюджет в сроки, размере и порядке, определяемых им.";
      18) в статье 28:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Размер фонда оплаты труда предприятия ежегодно устанавливается органом государственного управления.";
      в части второй пункта 2 слова "уполномоченным органом" заменить словами "органом государственного управления";
      19) статью 29 исключить;
      20) первое предложение части третьей статьи 30 дополнить словами "или органа государственного управления";
      21) в статье 35:
      в пункте 2 слова "фондам, без согласия уполномоченного органа" заменить словами "средствам, без письменного согласия органа государственного управления";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Казенное предприятие вправе пользоваться банковскими займами в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";
      22) статью 36 исключить;
      23) в статье 38:
      в части первой слова "согласия уполномоченного органа" заменить словами "письменного согласия органа государственного управления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Указа";
      часть третью исключить;
      24) в статье 39 слова "уполномоченный орган" заменить словами "орган государственного управления";
      25) в статье 40 слова "уполномоченным органом" заменить словами "органом государственного управления";
      26) в пункте 1 статьи 41 слова "уполномоченным органом" заменить словами "органом государственного управления";
      27) статью 42 изложить в следующей редакции:
      "Статья 42. Оплата труда работников казенного предприятия 

      Фонд оплаты труда казенного предприятия устанавливается органом государственного управления.
      Система оплаты труда работников казенного предприятия устанавливается Правительством Республики Казахстан.";
      28) статью 43 исключить;
      29) в статье 45:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Преобразование республиканского предприятия на праве хозяйственного ведения в казенное предприятие производится по решению Правительства Республики Казахстан по представлению органа государственного управления, согласованному с уполномоченным органом, преобразование коммунального предприятия - по решению местного исполнительного органа.";
      пункт 2 исключить;
      30) в пункте 1 статьи 49:
      в части первой слова "Государственным комитетом Республики Казахстан" заменить словами "центральным исполнительным органом";
      в части второй слова "главы местной администрации" заменить словами "местного исполнительного органа";
      31) в статье 50:
      в пункте 1 слова "(статья 24 настоящего Указа)" заменить словами ", за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 2-1) пункта 1 статьи 25 настоящего Указа, согласуемых с уполномоченным органом основного предприятия";
      в части второй пункта 2 слова "главы местной администрации" заменить словами "местного исполнительного органа".

      4. В Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 23 декабря 1995 г. N 2721 "О приватизации" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 163; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 189; 1999 г., N 21, ст. 786; N 23, ст. 916; 2000 г., N 21, ст. 396; 2001 г., N 8, ст. 52):
      1) преамбулу исключить;
      2) пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
      "4. Покупателями при приватизации не могут быть юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан или учредительными документами не вправе заниматься теми видами деятельности, осуществление которых является условием продажи объекта приватизации.";
      3) в статье 5:
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
      "1. Объектами приватизации являются следующие виды государственного имущества:
      1) государственное предприятие или государственное учреждение (далее - предприятие) как имущественный комплекс;
      2) производственные и непроизводственные подразделения и структурные единицы предприятия как имущественного комплекса, приватизация которых не нарушает замкнутый технологический цикл;
      3) имущество предприятия;
      4) акции;
      5) доли в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью;
      6) производные ценные бумаги, удостоверяющие права на акции, принадлежащие государству;
      7) иное государственное имущество, закрепленное за государственными учреждениями в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      2. Объектом приватизации не может быть государственное имущество, которое в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан может находиться только в государственной собственности, а также государственное имущество, не подлежащее приватизации в соответствии с решениями Президента и (или) Правительства Республики Казахстан.";
      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Решение о приватизации имущественных комплексов или государственных пакетов акций организаций, являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее (монопольное) положение на товарном рынке либо имеющими стратегическое значение для отдельной отрасли (сектора) экономики Республики, принимается Правительством Республики Казахстан и должно содержать указание на вид приватизации. Перечень отраслей (секторов) экономики, которые имеют стратегическое значение, утверждается Правительством Республики Казахстан.";
      4) статьи 7, 8 и 9 исключить;
      5) в статье 10:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 10. Акции, принадлежащие государству, и доли
                  государства в уставных капиталах товариществ с
                  ограниченной ответственностью";
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Продажа акций, принадлежащих государству, и долей государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью должна производиться с соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, товариществах с ограниченной ответственностью и рынке ценных бумаг.";
      6) статью 12 изложить в следующей редакции:
      "Статья 12. Виды приватизации

      1. Приватизация осуществляется в следующих видах:
      1) продажа на торгах в форме аукциона, тендера, торгов на фондовой бирже, конкурса путем двухэтапных процедур, продажи производных ценных бумаг;
      2) прямая адресная продажа.
      2. Действия, непосредственно не ведущие к продаже государственного имущества, но предусматривающие его последующую продажу (изменение типа закрытого акционерного общества на открытый, сдача в имущественный наем (аренду) государственного имущества либо передача его в доверительное управление с правом последующего выкупа соответственно нанимателем (арендатором) либо доверительным управляющим), рассматриваются не как виды приватизации, а как ее предварительные стадии.";
      7) в статье 13:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 13. Условия проведения торгов";
      первое предложение части первой пункта 1 исключить;
      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Торги должны быть открытыми, порядок их проведения устанавливается статьями 14 - 14-3 настоящего Указа.";
      8) в статье 14:
      в пункте 1:
      слова "и долей в уставных фондах хозяйственных товариществ" заменить словами ", принадлежащих государству, и долей государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью";
      слова "республиканской официальной печати на казахском" заменить словами "официальных изданиях на государственном";
      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      "6-1. Договор купли-продажи должен быть представлен для ознакомления заинтересованным лицам с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну.";
      пункт 8 исключить;
      пункт 9 изложить в следующей редакции:
      "9. Правила, установленные настоящей статьей, применяются при проведении торгов, если иное не предусмотрено настоящим Указом.";
      9) дополнить статьями 14-1, 14-2 и 14-3 следующего содержания:
      "Статья 14-1. Торги на фондовой бирже

      1. Продажа ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовой бирже осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и правилами биржевой торговли.
      Допускается продажа ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах иностранных государств.
      2. Извещение о продаже должно быть опубликовано в официальных изданиях на государственном и русском языках не менее чем за пятнадцать дней до начала проведения торгов на фондовой бирже и содержать сведения о дате начала торгов, месте проведения торгов, объекте продажи и его размере.
      Продавец вправе указать в извещении иные сведения, касающиеся продажи ценных бумаг, принадлежащих государству.
      3. Договор продавца с профессиональным участником рынка ценных бумаг должен содержать обязательство продать ценные бумаги, принадлежащие государству, не ниже минимальной цены, установленной продавцом.

      Статья 14-2. Конкурс путем двухэтапных процедур

      1. Конкурс путем двухэтапных процедур (далее - конкурс) проводится с участием финансового советника по решению Правительства Республики Казахстан, определяющего приоритет цены и (или) иных условий приватизации.
      2. Конкурс включает в себя следующий план мероприятий:
      1) привлечение финансового советника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      2) всесторонний анализ объекта приватизации, оценка его стоимости и формирование для потенциальных покупателей (инвесторов) информационной базы данных об объекте продажи;
      3) публикация продавцом извещения о продаже объекта приватизации в официальных изданиях на государственном и русском языках, а также рассылка финансовым советником предложения о продаже потенциальным покупателям (инвесторам);
      4) формирование финансовым советником перечня заявок, содержащего предложения потенциальных покупателей (инвесторов);
      5) проведение продавцом с участием финансового советника переговоров с потенциальными покупателями (инвесторами) по перечню заявок с целью выявления не менее двух потенциальных покупателей (инвесторов), представивших в ходе переговоров наилучшие предложения (первый этап конкурса);
      6) проведение продавцом с участием финансового советника переговоров с победителями первого этапа конкурса на предмет улучшения ранее предложенных условий (второй этап конкурса).
      3. По итогам проведения каждого этапа переговоров продавцом, финансовым советником и всеми участниками конкурса подписывается протокол о его результатах.
      4. Выигравшим конкурс признается потенциальный покупатель (инвестор), предложивший в ходе второго этапа конкурса наилучшие условия.
      5. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания договора купли-продажи в сроки, установленные продавцом, договор купли-продажи подписывается с потенциальным покупателем (инвестором), предложение которого признано наилучшим после предложения победителя конкурса.

      Статья 14-3. Продажа производных ценных бумаг, удостоверяющих
                   права на акции, принадлежащие государству

      1. Продажа производных ценных бумаг, удостоверяющих права на акции, принадлежащие государству (далее - производные ценные бумаги), осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан.
      2. Основные условия продажи производных ценных бумаг представляются продавцом на утверждение Правительству Республики Казахстан.
      3. Решение о продаже производных ценных бумаг должно содержать сведения о количестве акций, принадлежащих государству, на которые выпущены производные ценные бумаги, типе продаваемых производных ценных бумаг, иностранном государстве (иностранных государствах), на территории которого предполагается осуществить продажу производных ценных бумаг, максимальных сроках завершения сделки, условия и порядок реализации прав собственников производных ценных бумаг и, при необходимости, иные условия.";
      10) в статье 15:
      в пункте 1:
      в части первой слова "аренду", "арендатору" заменить соответственно словами "имущественный наем (аренду)", "нанимателю (арендатору)";
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Продажа объекта приватизации нанимателям (арендаторам) и доверительным управляющим допускается лишь при условии надлежащего исполнения ими соответствующего договора.";
      в пункте 2:
      слово "аренды" заменить словами "имущественного найма (аренды)";
      слово "предприятия" исключить;
      пункт 3 исключить;
      11) в статье 16:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Предварительными стадиями приватизации признаются:
      1) изменение типа закрытого акционерного общества на открытый в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
      2) передача в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, государственного имущества в доверительное управление или имущественный наем (аренду) с правом последующего выкупа.";
      в пунктах 2, 3, 4 слова "арендатор", "аренду", "арендатором", "арендатора", "аренды" заменить соответственно словами "наниматель (арендатор)", "имущественный наем (аренду)", "нанимателем (арендатором)", "нанимателя (арендатора)", "имущественного найма (аренды)";
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. В случае, если государству принадлежит не менее двух третей выпущенных голосующих акций закрытого акционерного общества, подлежащих продаже, данное акционерное общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";
      12) в статье 17:
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2) подготавливает и представляет по требованию покупателя информацию об обременениях объектов приватизации, а также о сумме кредиторской и дебиторской задолженности, заключенных контрактах и договорах приватизируемого предприятия, если объектом приватизации является предприятие как имущественный комплекс;";
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Должностные лица государственных юридических лиц, а также негосударственных юридических лиц, акции и доли участия государства в уставных капиталах которых выступают объектом продажи, обязаны по запросу продавца в определяемые им сроки представлять сведения, необходимые для подготовки объекта к продаже.
      Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на должностных лиц юридических лиц, перечисленных в настоящем пункте.";
      13) статью 18 исключить;
      14) в пункте 1 статьи 20 слова "доход государственного бюджета" заменить словами "государственный бюджет";
      15) в пункте 2 статьи 22:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "2. Контроль за исполнением условий договора проводится до момента окончания исполнения обязательств покупателем.";
      часть вторую дополнить словами ", в том числе прекратившего свое действие";
      16) пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
      "2. Если основанием для расторжения договора купли-продажи послужило его существенное нарушение одной из сторон, стороны вправе требовать возврата исполненного ими по сделке и возмещения причиненных им убытков.".

      5. В Закон  Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 5-6, ст. 49; 1999 г., N 20, ст. 727):
      в статье 8:
      пункт 2 после слов "Государственные органы" дополнить словами "(за исключением Правительства Республики Казахстан и местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы) и государственные предприятия";
      пункт 3 исключить.

      6. В Закон  Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 17-18, ст. 223; 1999 г., N 20, ст. 727; N 24, ст. 1072; 2001 г., N 23, ст. 321):
      1) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      "2. Государственные органы и государственные учреждения не могут выступать в качестве учредителей или участников общества, за исключением Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов, а также Национального Банка Республики Казахстан.";
      2) в пункте 1 статьи 17 слова "Открытое общество" заменить словом "Общество";
      3) в пункте 4 статьи 22:
      слово "Учредителями" заменить словами "Учредительным или общим собранием акционеров";
      слова "органов общества" заменить словами "общего собрания, правления и совета директоров";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Право наложения вето, удостоверенное "золотой акцией", передаче не подлежит.";
      4) дополнить статьей 46-1 следующего содержания:
      "Статья 46-1. Особенности управления обществом с участием
                    государства в уставном капитале

      1. Права владения и пользования государственным пакетом акций, находящимся в республиканской собственности, могут быть переданы государственным органом, уполномоченным на распоряжение государственной собственностью, иному государственному органу только по решению Правительства или Национального Банка Республики Казахстан.
      2. Права владения и пользования государственным пакетом акций, находящимся в коммунальной собственности, могут быть переданы решением местного исполнительного органа иному государственному органу.
      3. Государственный орган, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций, представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Правительством Республики Казахстан устанавливается перечень вопросов, по которым государственные органы, осуществляющие владение и пользование государственными пакетами акций, обязаны обеспечивать предварительное письменное согласование проектов решений, предлагаемых для принятия на общих собраниях акционеров с участием государства, с Правительством Республики Казахстан и (или) государственным органом, уполномоченным на распоряжение государственной собственностью.
      4. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности национальных компаний является обязательным.
      Совет директоров общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, за исключением национальных компаний, по представлению исполнительного органа общества утверждает среднесрочные и текущие (годовые) планы финансово-хозяйственной деятельности общества.
      Индикативные планы национальных компаний и планы финансово-хозяйственной деятельности обществ с участием государства в уставном капитале представляются государственным органам в порядке и сроки, устанавливаемые законодательством Республики Казахстан.
      5. Национальной компанией является акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, созданное по решению Правительства Республики Казахстан в стратегически важных отраслях, составляющих основу национальной экономики, за исключением случаев, предусмотренных иными законодательными актами Республики Казахстан.
      Перечень национальных компаний утверждается Правительством Республики Казахстан.
      6. Исполнительный орган общества с участием государства в уставном капитале обязан представлять прогнозные показатели размера дивидендов на государственный пакет акций государственному органу, осуществляющему права владения и пользования указанными акциями, до 1 апреля года, предшествующего планируемому.";
      5) в статье 48:
      пункт 1 дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:
      "19-1) введение и аннулирование "золотой акции";";
      первое предложение части первой пункта 2 дополнить словами ", а в обществах, созданных в процессе реорганизации инвестиционных приватизационных фондов, - большинством в размере не менее двух третей участвующих в голосовании акций";
      6) в статье 51:
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Общество обязано уведомить владельца "золотой акции" путем направления письменного сообщения о проведении общего собрания акционеров.
      Владелец "золотой акции" имеет равные с акционерами права в части получения от общества информации.";
      пункт 3 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) для обществ, созданных в процессе реорганизации инвестиционных приватизационных фондов, - полные наименования и номера лицензий инвестиционных приватизационных фондов до реорганизации в общества;";
      7) в статье 53:
      первое предложение пункта 2 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 2-1 настоящей статьи";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Повторное общее собрание акционеров общества, созданного путем реорганизации инвестиционного приватизационного фонда (инвестиционных приватизационных фондов), правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы более пятисот владельцев голосующих акций, в том числе заочно голосующих акционеров (или представителей таких акционеров).";
      8) статью 57 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Общества с числом акционеров более десяти тысяч, а также инвестиционные приватизационные фонды и общества, созданные путем реорганизации инвестиционных приватизационных фондов, вправе распространять бюллетени для заочного голосования в республиканских печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее сорока тысяч экземпляров, в сроки, указанные в пункте 2 настоящей статьи.";
      9) пункт 2 статьи 61 после слов "членам совета директоров общества" дополнить словами ", не являющимся государственными служащими,";
      10) статью 62 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Совет директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции, обязан по требованию членов совета директоров, составляющих не менее одной трети его состава, привлечь независимых экспертов, консультантов за счет средств общества.";
      11) первое предложение части первой пункта 5 статьи 63 дополнить словами ", за исключением обществ с единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями общества";
      12) пункт 1 статьи 67 после слов "Членам совета директоров" дополнить словами "и владельцу "золотой акции";
      13) пункт 2 статьи 72 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Руководитель исполнительного органа или лицо, действующее от его имени и по его поручению, обязаны согласовывать принимаемые исполнительным органом общества решения с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.";
      14) часть первую пункта 2 статьи 86 изложить в следующей редакции:
      "2. Годовая финансовая отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, а также отчет о движении денег общества.";
      15) дополнить статьей 88-1 следующего содержания:
      "Статья 88-1. Представление обществом информации членам
                    совета директоров

      Исполнительный орган общества обеспечивает своевременное представление членам совета директоров при выполнении возложенных на них функций информации о деятельности общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.".    

      Статья 2.  Резервные капиталы закрытых акционерных обществ, созданных до введения в действие настоящего Закона, должны быть сформированы в течение двух лет со дня введения в действие настоящего Закона.    

      Статья 3.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.    

      Президент
      Республики Казахстан