Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне прокурорлық қадағалау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылғы 9 тамыз N 346-ІІ.

      Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" 1994 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Z942000_ Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 8, 131-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 23, 931-құжат):

      1) 15-бапта:

      он алтыншы абзацта "тыйым салып" деген сөздер ", жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға мiндеттi түрде жазбаша хабарлай отырып, тыйым салуға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он жетiншi абзацта "жағдайда" деген сөзден кейiн ", жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға мiндеттi түрде жазбаша хабарлай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      он сегiзiншi, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бiрiншi абзацтар "тыйым салуға" деген сөздердiң алдынан ", жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға мiндеттi түрде жазбаша хабарлай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "Он алтыншы - жиырма бiрiншi абзацтарда көзделген хабарламаны алған соң, прокурор жасалған iс-әрекеттiң заңдылығын тексередi және олар заңсыз болған жағдайда өз қаулысымен тыйым салу-шектеу сипатындағы шаралардың күшiн жояды немесе оларды алып тастайды.";

      2) 17-бапта:

      төртiншi бөлiк "ерекше жағдайларда" деген сөздерден кейiн "жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға мiндеттi түрде жазбаша хабарлай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "Төртiншi бөлiкте көзделген хабарламаны алған соң, прокурор жасалған iс-әрекеттiң заңдылығын тексередi және олар заңсыз болған жағдайда өз қаулысымен тыйым салу-шектеу сипатындағы шаралардың күшiн жояды немесе оларды алып тастайды.".

      2. "Жедел-iздестiру қызметi туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасының Z944000_ Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 13-14, 199-құжат; 1995 ж., N 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-құжат; 1998 ж., N 24, 436-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 17-18, 245-құжат; 2002 ж., N 4, 32-құжат):

      1) 4-баптың 2-тармағындағы "Жедел-iздестiру қызметiн" деген сөздер "Республика Бас Прокурорының келiсiмi бойынша жедел-iздестiру қызметiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы в-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "в-1) Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен оның орынбасарларының, облыс прокурорларының және оларға теңестiрiлген прокурорлардың қаулылары;";

      3) 11-баптың 3-тармағының бесiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- бейне-, аудиотехниканы немесе өзге де арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, сөздердi жасырын тыңдау және жазып алу, телефондар және басқа да сөйлесу құрылғылары арқылы жүргiзiлетiн сөйлесулердi тыңдау және жазып алу, сондай-ақ телефон арқылы жүргiзiлген сөйлесулер туралы мәлiметтер алу;";

      4) 12-бапта:

      2-тармақтың а), б) және в) тармақшаларындағы "телефонмен және өзге сөйлесулердi тыңдау" деген сөздер "бейне-, аудиотехниканы немесе өзге де арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, сөздердi жасырын тыңдау және жазып алу, телефондар және басқа да сөйлесу құрылғылары арқылы жүргізiлетiн сөйлесулердi тыңдау және жазып алу, сондай-ақ телефон арқылы жүргiзiлген сөйлесулер туралы мәлiметтер алу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың бiрiншi бөлiгі "Заңмен қорғалатын" деген сөздерден кейiн "жеке өмiрге тиiспеушiлiк," деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақ "тыңдауға" деген сөзден кейiн "және жазып алуға" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Жедел-iздестiру қызметiн қадағалау

      1. Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыру кезiндегi заңдылықтың сақталуын қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оған бағынысты прокурорлар жүзеге асырады.

      2. Жедел-iздестiру қызметiн қадағалауды жүзеге асыру кезiнде прокурор:

      1) жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдармен жасырын негiзде қызмет ететiн немесе қызмет еткен азаматтардың жеке басы туралы мәлiметтердi қоспағанда, жедел-iздестiрудi жүргiзу iстерiн, жедел-iздестiру қызметiнiң барысы туралы материалдарды, құжаттар мен басқа да қажеттi мәлiметтердi алады;

      2) жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдардың арнаулы жедел-iздестiру шараларын жүргiзуiнiң заңдылығын тексередi;

      3) жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыру кезiнде заңды, адам мен азамат құқықтарын бұзушылық анықталған жағдайда өз қаулысымен жедел-iздестiру шараларын тоқтатады;

      4) жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдардың лауазымды адамдарының iс-әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдар мен арыздарды қарайды;

      5) Конституцияға K951000_ , заңдар мен Республика Президентiнiң актiлерiне қайшы келетiн, жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдар шығаратын жедел-iздестiру шараларын ұйымдастыру мен жүргiзу тактикасын регламенттейтiн нормативтiк құқықтық актiлерге наразылық келтiредi;

      6) жедел-iздестiру шараларын жүргізу кезiнде құқыққа қарсы iс-әрекеттерге жол берген қызметкерлерге қатысты қылмыстық iс қозғау, тәртiптiк iс жүргiзу туралы қаулылар шығарады;

      7) жедел-iздестiру қызметiнiң заңдылығын қадағалауды жүзеге асыру кезiнде анықталған тәртiп бұзушылық фактiлерi бойынша прокурорлық қадағалаудың басқа да актiлерiн шығарады;

      8) заңсыз ұсталған адамдарды өзiнiң дәлелдi қаулысымен босатады не адамдарды ұстау туралы заңсыз қаулылардың күшiн жояды;

      9) қажет болған жағдайда жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдардың басшыларынан өздерiне бағынышты органдарда заң бұзушылықты жою мақсатында тексеру жүргiзудi талап етедi;

      10) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларда жедел-iздестiру шараларын жүргiзуге санкция бередi.

      3. Бас Прокурор өз құзыретi шегiнде, жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдардың орындауы үшiн мiндеттi, жедел-iздестiру қызметi туралы Қазақстан Республикасы заңдары нормаларының қолданылу мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер қабылдайды.

      4. Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдар тарапынан заңдылықтың бұзылуын анықтау мақсатында прокурор арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, прокуратура органдарының мамандары мен өзге де мамандарды тартуға құқылы.".

      3. "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" 1995 жылғы 20 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Z952368_ Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 13, 23, 152-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 18, 367-құжат; 1997 ж., N 11, 144-құжат; N 12, 189-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 4, 46-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 20, 717-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 142-құжат; N 10, 244-құжат; N 18, 338-құжат; 2001 ж., N 15-16, 224-құжат; N 20, 257-құжат; N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 6, 74-құжат):

      1) 100-баптың үшiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын: "Оң қорытынды алғаннан кейiн кеден органдары бұл туралы прокурорға тауарлар жойылғанға дейiн жиырма төрт сағаттан кешiктiрмей жазбаша хабарлауға мiндеттi. Хабарлама алған соң прокурор жасалған iс-әрекеттiң заңдылығын тексередi және олар заңсыз болған жағдайда прокурорлық қадағалау шараларын қолданады.";

      2) 140-бапта:

      алтыншы бөлiкте "Кеден төлемдерiн" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен кеден төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын.

      жетiншi бөлiкте "Кеден төлемдерi" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен кеден төлемдерi" деген редакцияда жазылсын;

      3) 207-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы кеден органдары лауазымды адамдарының, Қазақстан Республикасының заң актiлерi мен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, кеден бақылауын жүргiзу мақсатында осындай бақылаудан өткiзiлуге тиiстi тауарлар мен көлiк құралдары, кеден бақылауы үшiн қажеттi құжаттар болуы мүмкiн не бақылауы Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктелген қызмет жүзеге асырылатын кез келген тұлғаның аумақтары мен үй-жайларына, кiруге прокурор санкция беретiн үй-жайларды қоспағанда, тиiстi тәртiппен ресiмделген ұйғарым болған кезде (тiнту және тексеру жүргiзбей) кiруге құқығы бар.";

      мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын: "Прокурордың санкциясы талап етiлетiн iс-әрекеттер кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларда онсыз, бірақ кейін жиырма төрт сағат ішінде оны жазбаша хабардар ете отырып жүргiзiлуi мүмкiн. Аталған хабарламаны алған соң, прокурор жасалған iс-әрекеттiң заңдылығын тексередi және олар заңсыз болған жағдайда өз қаулысымен тыйым салу-шектеу сипатындағы шаралардың күшiн жояды немесе оларды алып тастайды.".

      4. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Z952444_ Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат):

      51-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгiндегi "прокурорға мiндеттi түрде хабарлай отырып," деген сөздер "прокурордың санкция беруiмен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2709 Z952709_ заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 184-құжат; 1998 ж., N 15, 208-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 3-4 66-құжат; N 6, 142-құжат; 2001 ж., N 20, 257-құжат):

      1) актiнiң нысаны мен тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасының Заңы";

      2) кiрiспе алып тасталсын;

      3) бүкiл мәтiн бойынша "Жарлық", "Жарлықпен", "Жарлыққа" "Жарлықта", "Жарлықты" деген сөздер тиiсiнше "Заң", "Заңмен", "Заңға", "Заңда", "Заңды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тараулардағы "I-ХII" деген цифрлар тиiсiнше "1-12" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      5) 2-бапта "Қазақстан Республикасының заңдарымен, халықаралық шарттарымен" деген сөздер "заң актiлерiмен, Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттармен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 4-баптың 6) тармақшасы "қалыптастырады" деген сөзден кейiн ", арнайы есепке алуды жүргiзедi," деген сөздермен толықтырылсын;

      "құқықтық статистика" деген сөздерден кейiн "және арнайы есепке алу" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 6-бапта:

      2-тармақтағы "бөлуге" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, мiндеттi." деген сөз алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) прокурорлардың қадағалау қызметiн қамтамасыз ету және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшiн өзге де қажеттi шаралар қолдануға мiндетті.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Прокурорлардың өз құзыретi шегiнде тексеру мәселелерi бойынша мемлекеттiк органдардың, меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдардың үй-жайларына кiдiрiссiз кiруге, олардың басшыларында және басқа да лауазымды адамдарында кiдiрiссiз қабылдануға, iс материалдары тiкелей сот iсiн жүргiзуде жатқан кездегi жағдайларды қоспағанда, құжаттар мен материалдарға сот iстерiмен танысуда қол жеткiзуге және оларды соттан талап етiп алдыруға құқығы бар.";

      мынадай мазмұндағы 6-8-тармақтармен толықтырылсын:

      "6. Лауазымды адамдар мен азаматтар прокурордың талап етуi бойынша айғақтар беру үшiн оларға белгiленген уақытта келуге мiндеттi. Шақыру жазбаша хабарлама-шақырумен ресiмделедi және қолхат алынып тапсырылады. Хабарлама телефонограммамен, жеделхатпен немесе оның тиiсiнше берiлуiн қамтамасыз ететiн басқа байланыс құралдары пайдаланыла отырып та жiберiлуi мүмкiн.

      7. Прокурордың заңды талаптарын орындамау не прокурордың талабы бойынша дәлелсiз себептермен келмей қалу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады. Прокурор ұйғарымдары мен қаулылары орындалмаған жағдайда өз құзыретi шегiнде оларды мәжбүрлеп орындатуға құқылы.

      8. Прокурор, заңда көзделген басқа жағдайлар мен тәртiптi қоспағанда, өзi жүргiзiп жатқан iстер мен материалдардың мәнi бойынша қандай да бiр түсiнiктемелер беруге, сондай-ақ оларды кiмге де болсын танысу үшiн беруге мiндеттi емес. Өзi жүргiзiп жатқан тексерулер мен iстердiң материалдарын олар аяқталғанға дейiн прокурордың рұқсатынсыз жария етуге ешкiмнiң құқығы жоқ.";

      8) 8-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

      "Прокурордың талаптары мен актiлерiне шағым беру олардың орындалуын тоқтата тұрмайды.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сот не жоғары тұрған прокурор прокурордың iс-әрекетiне немесе актiсiне арыз (шағым) бойынша шешiм шығарылғанға дейiн олардың орындалуын тоқтата тұра алады.";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Жоғары тұрған прокурор азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдары бойынша не өз бастамасы бойынша төмен тұрған прокурор актiлерiнiң күшiн жоя алады не оларды қайтарып ала алады.";

      9) 11-бапта:

      мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-1) өз құзыретi шегiнде:

      Қазақстан Республикасы Қылмыстық-iс жүргiзу кодексi Z970206_ мен жедел-iздестiру қызметi туралы заңдарының анықтау мен тергеу органдарының, сондай-ақ жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдардың орындауы үшiн мiндеттi нормаларын қолдану мәселелерi бойынша;

      құқықтық статистиканың барлық субъектiлерi үшiн мiндеттi құқықтық статистика мен арнаулы есепке алу мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер;

      осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiне


      сәйкес басқа да нормативтiк құқықтық актiлер қабылдайды;

      4-2) жедел-iздестiру қызметiн, анықтау мен тергеудi жүзеге асыратын

      органдар шығаратын нормативтiк құқықтық актiлер бойынша келiсу туралы

      шешiм қабылдайды;";

      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-1) "Прокуратураның құрметтi қызметкерi" атағын бередi, осы

      атақты беру тәртiбi туралы Ереженi бекiтедi;";

      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-1) Жоғарғы Соттың жалпы отырысының қарауына сот практикасының

      мәселелерi бойынша түсiндiрмелер беру туралы ұсыныстар енгiзедi;";

      10) 12-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бас прокуратураның құрылымын және оның қызметкерлерiнiң

      өкiлеттiктерiн Бас Прокурор белгілейдi.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      11) 14-баптың 1-тармағы "Бас Прокуроры" деген сөздерден кейiн "бес

      жыл мерзiмге" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 15-баптың 1-тармағы "прокуратураларға" деген сөзден кейiн "Республиканың Бас Прокуроры бес жыл мерзiмге тағайындайтын" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) 18-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Нормативтiк құқықтық актiлердiң қолданылуын тоқтата тұратын прокурорлық қадағалау актiлерi жариялануға тиiс.";

      14) 20-бапта:

      2-тармақта:

      "алдырып тастау," деген сөздерден кейiн "қарау," деген сөзбен толықтырылсын;

      "тоқтата тұру туралы," деген сөздерден кейiн "прокурордың талабын мәжбүрлеп орындату туралы, жеткiзу (күштеп әкелу) туралы," деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Прокурордың қаулысын уәкiлеттi орган немесе лауазымды адам заңмен белгiленген мерзiмде, ал мұндай мерзiм болмаған жағдайда, прокурор белгiлеген мерзiмде мiндеттi түрде орындауға тиiс. Қаулының орындалу нәтижелерi туралы прокурорға дереу хабарланады. Прокурордың қаулысын белгiленген мерзiмдерiнде орындамау Қазақстан Республикасы заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.";

      15) 21-бапта:

      1-тармақта:

      5) тармақшадағы "шетел азаматтарын" деген сөздер "шетелдiктердi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-1) - 5-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5-1) бейне-, аудиотехниканы немесе өзге де арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, сөздердi жасырын тыңдау мен жазып алуға, телефондар және басқа да сөйлесу құрылғылары арқылы жүргiзiлетiн сөйлесулерді тыңдау мен жазып алуға;

      5-2) мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдарының (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лауазымды адамдарын қоспағанда) банктiк құпиясы бар құжаттарға қол жеткiзуге;

      5-3) жеке және заңды тұлғалардың банктердегi ақшасы мен басқа да мүлкiне тыйым салу мен жеке және заңды тұлғалардың банк (корреспонденттiктен басқа) шоттарындағы шығыс операцияларын тоқтата тұруға;

      5-4) Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасаған және тергеуден жасырынып жүрген адамға қатысты халықаралық iздестiру жариялауға;";

      2-тармақ "ресiмдейді" деген сөздiң алдынан "жиырма төрт сағаттың iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын;

      16) 23-бапта:

      1-тармақтағы "заңды және жеке тұлғалардың" деген сөздер "жеке және заңды тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

      "Прокурор наразылық келтiрiлген актiнiң күшiн арызды сот қарағанға дейiн өз қаулысымен тоқтата тұруға құқылы.";

      17) 24-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын: "Егер заңды бұзу ашық сипатта болып, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, сондай-ақ заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтiруi мүмкiн болған және ол дереу жойылмайтын болған жағдайда, ұйғарым енгiзiледi. Ұйғарымды нормативтiк құқықтық актiлерге енгiзуге болмайды.";

      2-тармақтағы "баяндалады" деген сөздер "болуға тиiс" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Ұйғарым прокурор белгiлеген мерзiмде мiндеттi түрде орындалуға тиiс. Ұйғарымның орындалуы туралы прокурорға дереу хабарланады. Прокурордың ұйғарымын орындамау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.";

      мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:

      "4. Ұйғарымға жоғары тұрған прокурорға не сотқа шағым берiлуi мүмкiн. Ұйғарымға шағымның берiлуi оның орындалуын тоқтата тұрмайды.

      5. Жоғары тұрған прокурор немесе сот шағым бойынша шешiм қабылданғанға дейiн ұйғарымның орындалуын тоқтата тұра алады.";

      18) 25-баптың 2-тармағының бiрiншi сөйлемiнде "Ұсынысты лауазымды адам немесе орган" деген сөздерден кейiн "заңдылықтың бұзылуын, сондай-ақ оларға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы шараларды мiндеттi түрде қабылдай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      19) мынадай мазмұндағы 26-1-баппен толықтырылсын:

      "26-1-бап. Прокурордың құқықтық актiлерiн мәжбүрлеп

       орындату шаралары

      1. Прокурордың қаулылары мен ұйғарымдарын өз еркiмен орындамаған жағдайда, ол мүлкiнен мәжбүрлеп айыруды көздейтiндерiн қоспағанда, прокурордың талаптарын мәжбүрлеп орындату туралы қаулы шығаруға және оны орындау үшiн уәкiлеттi мемлекеттік органдарға жiберуге құқылы.

      2. Уәкiлеттi мемлекеттiк органдар прокурордың тиiстi қаулысын алған бойда оны орындауға дереу шаралар қолдануға мiндеттi.

      3. Лауазымды адамдар, азаматтар айғақтар беру үшiн прокуратура органдарына келуден бас тартқан жағдайда, прокурор ондай адамды прокуратура органдарына жеткiзу (күштеп әкелу) туралы қаулы шығаруға құқылы, оны жиырма төрт сағат iшiнде iшкi iстер органдары орындайды.";

      20) 27-бапта "мемлекеттiк" деген сөз алып тасталсын;

      21) 29-бапта:

      1-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жүргiзiлетiн тексерiс мәселелерi бойынша азаматтар мен лауазымды адамдарды шақыруға және олардан айғақтар алуға;";

      мынадай мазмұндағы 2-1), 2-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-1) жүргiзiлетiн тексерiс мәселелерi жөнiнде банктерден жеке және заңды тұлғалардың операциялары мен шоттары бойынша коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпия болып саналатын мәлiметтердiң жариялануға болмайтын талаптарын сақтай отырып, мәлiметтер алуға;

      2-2) жасырын қылмыстарды анықтау мақсатында құзыреттi органдардан жедел-iздестiру шараларын жүзеге асырып, олардың нәтижелерi туралы хабар берiп отыруды талап етуге;";

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) қауiпсiздiктi және қадағалау қызметiн қамтамасыз ету үшiн тексерiстi жүзеге асыруға басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн тартуға;";

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) сараптамалар тағайындауға;";

      2-тармақта:

      3) тармақша "құқық бұзушылық туралы іс жүргізу" деген сөздерден кейiн ", прокурордың талабын мәжбүрлеп орындау, жеткізу (күштеп әкелу)" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) тармақшадағы "заңды және жеке тұлғалардың" деген сөздер "жеке және заңды тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 30-баптың 1-тармағындағы "(кассациялық)" деген сөз алып тасталсын;

      23) 33-баптағы "Пленумына" деген сөз "жалпы отырысына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 35-бапта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жедел-iздестiру қызметiнiң тоқтатылған немесе жүргiзiлiп жатқан iстерiн, жедел-iздестiру қызметiнiң барысы туралы материалдарды, құжаттар мен басқа да қажеттi мәлiметтердi алады, бұған жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдарда жасырын негiзде қызмет ететiн немесе қызмет еткен азаматтардың жеке басы туралы мәлiметтер қосылмайды;";

      4) тармақшадағы "нормативтiк сипаттағы актiлерге" деген сөздер "нормативтiк құқықтық актiлерге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 38-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-1) Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасаған және тергеуден жасырынып жүрген адамға қатысты халықаралық iздестiру жариялауға санкция бередi;";

      26) 41-баптың 6) тармақшасындағы "жеке және" деген сөздер алып тасталсын;

      27) 42-баптың 1) және 5) тармақшаларындағы "немесе шешiмге", "немесе шешiмнiң" деген сөздер алып тасталсын;

      28) 43-баптың 4) тармақшасындағы ", шаруашылық" деген сөз алып тасталсын;

      29) 46-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) заңда көзделген жағдайларда жедел-iздестiру қызметiн, анықтау мен тергеудi жүзеге асыратын лауазымды адамдардың жасайтын iс-әрекетiне санкция бередi;";

      30) 48-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Прокурор - өз құзыретi шегiнде заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi жарлықтарының, өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл және бiрыңғай қолданылуын, жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтаудың, тергеудiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығын қадағалауды, сотта мемлекет мүдделерiнiң өкiлi болуды, сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда, тәртiп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын лауазымды адам.

      Прокурорлар мыналар болып табылады: Республиканың Бас Прокуроры, оның бiрiншi орынбасары мен орынбасарлары, аға көмекшiлерi мен көмекшiлерi, ерекше тапсырмалар жөнiндегi көмекшiлерi, прокуратура органдары департаменттерiнiң, басқармалары мен бөлiмдерiнiң бастықтары және олардың орынбасарлары, барлық төмен тұрған прокурорлар, олардың орынбасарлары, аға көмекшiлерi мен көмекшiлерi, қадағалау саласындағы прокурорлар, прокуратура органдарының аға прокурорлары және басқармалары мен бөлiмдерiнiң прокурорлары, сондай-ақ әскери, уәкiлеттi және арнаулы прокурорлар.";

      7-тармақ "болуы керек" деген сөздерден кейiн ", оларға әскери қызмет


      және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi әскери қызметшiлерiнiң

      мәртебесi туралы Қазақстан Республикасының заңдары толық көлемде

      қолданылады" деген сөздермен толықтырылсын;

      31) 49-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "49-бап. Прокуратура органдары қызметкерлерiнiң сыныптық шендерi,

       әскери атақтары және нысанды киiмi

      1. Прокуратура органдарының қызметкерлерiне атқаратын қызметiне,

      бiлiктiлiгiне және арнаулы қызметтегi стажына сәйкес мынадай сыныптық

      шендер немесе әскери атақтар берiледi:

      жоғары сыныпты мемлекеттiк әдiлет кеңесшiсi;

      1-сыныпты мемлекеттiк әдiлет кеңесшiсi, әдiлет генерал-полковнигі;

      2-сыныпты мемлекеттiк әдiлет кеңесшiсi, әдiлет генерал-лейтенанты;

      3-сыныпты мемлекеттiк әдiлет кеңесшiсi, әдiлет генерал-майоры;

      аға әдiлет кеңесшiсi, әдiлет полковнигi;

      әдiлет кеңесшiсi, әдiлет подполковнигi;

      кiшi әдiлет кеңесшiсi, әдiлет майоры;

      1-сыныпты заңгер, әдiлет капитаны;

      2-сыныпты заңгер, әдiлет аға лейтенанты;

      3-сыныпты заңгер, әдiлет лейтенанты;

      кiшi заңгер, кiшi лейтенант, аға прапорщик, прапорщик.

      2. Жоғары сыныпты мемлекеттiк әдiлет кеңесшiсiнiң, 1, 2 және 3- сыныпты мемлекеттiк әдiлет кеңесшiлерiнiң сыныптық шендерiн, әдiлет генералдарының әскери атақтарын Қазақстан Республикасының Президентi бередi.

      3. Прокуратура органдарының сыныптық шендер немесе әскери атақтар берiлген қызметкерлерi нысанды киiммен тегiн қамтамасыз етiледi.

      4. Нысандары мен айырым белгiлерiнiң үлгiлерi, нысанды киiмдi киiп жүрудiң тәртiбi және қамтамасыз ету нормасы, сондай-ақ сыныптық шендердi немесе әскери атақтар беру және олардан айыру тәртiбi Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн Прокуратура органдарында қызмет өткеру туралы ережемен белгiленедi.

      5. Сыныптық шендерi немесе әскери атақтары бар адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сыныптық шендерi үшiн қосымша ақы немесе әскери атақтары бойынша айлықақы белгiленедi.".

      6. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 U952707_ заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; N 23, 416-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 8, 233, 247-құжаттар; N 23, 920-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 13-14, 174-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; N 23, 309-құжат):

      10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-1) прокурордың азаматтар мен лауазымды адамдарды мәжбүрлеп жеткiзу (күштеп әкелу) туралы қаулыларын орындауға, сондай-ақ прокурордың өз құзыретi шегiнде шығарған өзге де жазбаша тапсырмалары мен талаптарын орындауға;".

      7. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Z952710_ Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 10, 108-құжат; N 12, 184-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 8, 233-құжат; N 23, 920-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 6, 72-құжат):

      12-бапта 20) тармақшадағы "жүргiзуге" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "мiндеттi." деген сөз алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:

      "21) өздерiнiң қадағалау функцияларын жүзеге асыруына байланысты прокурордың жазбаша талаптарын орындауға мiндеттi.".

      8. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттік тiркеу туралы" 1995 жылғы 25 желтоқсандағы N 2727 U952727_ заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 168-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 21, 277-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат):

      18-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "Құқықты тiркеу заң бұзушылық жойылғанға дейiн прокурорлық қадағалау актiлерiнiң негiзiнде тоқтатыла тұруы мүмкiн.".

      9. "Өрт қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының Z960048_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 18, 368-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 1999 ж., N 20, 728-құжат; N 23, 931-құжат; 2000 ж., N 6, 142-құжат):

      10-бапта:

      төртiншi бөлiктiң сегiзiншi абзацы "орындамаған жағдайда" деген сөздердiң алдынан ", жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға мiндеттi түрде жазбаша хабарлай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      алтыншы бөлiк "аталған мерзiмге" деген сөздердiң алдынан "жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға мiндеттi түрде жазбаша хабарлай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы жетiншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "Осы баптың төртiншi бөлiгiнiң сегiзiншi абзацы мен алтыншы бөлiгiнде көзделген хабарламаны алған соң, прокурор жасалған iс-әрекеттiң заңдылығын тексередi және олар заңсыз болған жағдайда өз қаулысымен тыйым салу-шектеу сипатындағы шаралардың күшiн жояды немесе оларды алып тастайды.".

      10. "Банкроттық туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Z970067_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 1-2, 7-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 14, 198-құжат; N 17-18, 225-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат):

      1) 30-баптың бiрiншi абзацы "Кредитордың немесе" деген сөздерден кейiн "прокурордың не" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 31-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы "кредиторларға" деген сөзден кейiн ", прокурорға" деген сөзбен толықтырылсын.

      11. "Қазақстан Республикасында бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу туралы" 1997 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының Z970078_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 5, 53-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 17-18, 224-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 238-құжат):

      28-бапта:

      2-тармақ "кез келген үшiншi тұлғаға" деген сөздерден кейiн "не тексеру жүргiзу туралы қаулының негiзiнде прокурорға" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақ "сот шешiмдерiнiң," деген сөздерден кейін "прокурордың," деген сөзбен толықтырылсын.

      12. "Мемлекеттiк статистика туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының Z970098_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 9, 91-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат; 2002 ж., N 1, 3-құжат):

      11-бап мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:

      "прокурордың талап етуi бойынша сұратылған ақпаратты тегiн беруге;".

      13. "Қоршаған ортаны қорғау туралы" 1997 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Z970160_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 17-18, 213-құжат; 1998 ж., N 24, 443-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 13-14, 171-құжат; N 24, 338-құжат):

      77-бапта:

      3-тармақтың төртiншi бөлiгi "ерекше жағдайларда" деген сөздердiң алдынан "жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға мiндеттi түрде жазбаша хабарлай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Осы баптың екiншi және үшiншi тармақтарында көзделген хабарламаларды алған соң, прокурор жасалған iс-әрекеттiң заңдылығын тексередi және олар заңсыз болған жағдайда тыйым салу-шектеу сипатындағы шаралардың күшiн өз қаулысымен жояды немесе оларды алып тастайды.".

      14. 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Қылмыстық K970167_ кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар):

      мынадай мазмұндағы 321-1-баппен толықтырылсын:

      "321-1-бап. Прокурордың қызметiне кедергi жасау және оның

       заңды талаптарын орындамау

      Прокурорлық қадағалау актiлерiн орындамау, сол сияқты оның қызметiне кедергi жасау, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтiруге әкеп соқса, -

      бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айдан алты айға дейiнгі кезең iшiндегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға, не жүз сексен сағаттан екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.".

      15. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу Z970206_ кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 23, 335-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар):

      1) 62-бап мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "5. Бас Прокурор өз құзыретi шегiнде осы Кодекс нормаларының қолданылу мәселелерi бойынша анықтау және тергеу органдарының орындауы үшiн мiндеттi нормативтiк құқықтық актiлер қабылдайды.

      Анықтауды және тергеудi жүзеге асыратын органдардың нормативтiк құқықтық актiлерi олардың құзыретi шегiнде, Бас Прокурормен келiсiле отырып, қабылданады.";

      2) 190-баптың 1) тармақшасы "бас тартуға" деген сөздерден кейiн "немесе материалдарды қосымша тексеру үшiн iс жүргiзуге жiберуге" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 466-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "466-бап. Сот үкiмiнiң, қаулысының орындалуын тоқтата тұру

      Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы, Бас Прокуроры және оның орынбасарлары өз құзыретi шегінде iстi сұратып алумен бiр мезгiлде сот үкiмiнiң, қаулысының орындалуын қадағалау тәртiбiмен тексеру үшiн үш айдан аспайтын мерзiмге тоқтата тұруға құқылы.".

      16. "Атқарушылық iс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Z980253_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 13, 195-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 23, 922-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 142-құжат):

      1) 5-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) прокурордың өз талаптарын мәжбүрлеп орындату туралы қаулысы;";

      1) 7-баптың 1-тармағы 5) тармақшадағы "мәжбүрлеп орындатуға берiлуi мүмкiн." деген сөздер алып тасталып, "үш ай iшiнде" деген сөздерден кейiн нүктелi үтiр қойылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) прокурордың қаулылары - үш ай iшiнде мәжбүрлеп орындатуға берiлуi мүмкiн.".

      17. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 1998 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Z980267_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 15, 209-құжат; 1999 ж., N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 5, 116-құжат; 2001 ж., N 13-14, 172-құжат; N 17-18, 241-құжат):

      1) 6-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы баптың 2-тармағында аталған органдар өз өкiлеттiктерiнен туындайтын шараларды қолдануға және жауапты мемлекеттiк қызмет атқаратын адамдар жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыстар анықталған барлық жағдайлар туралы мәлiметтердi құқықтық статистика және ақпарат органдарына дереу жiберуге мiндетті.";

      2) 16-баптың 1-тармағы "салық органдарына" деген сөздердiң алдынан "құқықтық статистика және ақпарат органдарына," деген сөздермен толықтырылсын.

      18. 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу K990411_ кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 21-22, 281-құжат; N 24, 338-құжат):

      396-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "396-бап. Сот актiсiнiң орындалуын тоқтата тұру

      Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы, Бас Прокуроры және оның орынбасарлары өз құзыретi шегiнде iстi сұратып алумен бiр мезгiлде қадағалау тәртiбiмен тексеру үшiн сот актiсiнiң орындалуын үш айдан аспайтын мерзiмге тоқтата тұруға құқылы.".

      19. "Күзет қызметi туралы" 2000 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының Z000085_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., N 14-15, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 34-құжат):

      19-баптың 5-тармағы "прокуратураға" деген сөзден кейiн "жиырма төрт сағат iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын.

      20. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшілiк құқық бұзушылық туралы K010155_ кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат):

      62-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      1) құқыққа қарсы мiнез-құлықты, прокурордың заңды түсiндiргенiне және (немесе) оны тоқтату туралы оған уәкiлеттi адамдардың талап етуiне қарамастан оны жалғастыра беру;";

      2) 69-бапта:

      бiрiншi бөлiк "әкiмшiлiктiк жауаптылыққа" деген сөздердiң алдынан ", осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1 бөлiкпен толықтырылсын:

      "4-1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жаза қолдану мерзiмiнiң барысы iстi сот инстанцияларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды адамына жiберген кезден бастап тоқтатыла тұрады.

      Бұл мерзімдерді есептеу әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қозғауға уәкiлеттi органға кемшiлiктердi жою үшiн іс қайтарылған жағдайларда қайтадан басталады.";

      мынадай мазмұндағы 7-бөлiкпен толықтырылсын:

      "7. Судьяның немесе уәкiлеттi органның әкiмшiлiк iс жүргiзудi тоқтату туралы қаулысы осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген мерзiмге қарамастан, ол заңды күшiне енген күнiнен бастап бiр жыл iшiнде прокурордың наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкiн.";

      3) 355-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "жүзге" деген сөз "бес жүзге" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) мынадай мазмұндағы 521-1-баппен толықтырылсын:

      "521-1-бап. Прокурорға хабарламау немесе дер кезiнде хабарламау Мемлекеттiк органның заң актiлерiне сәйкес хабарлау талап етiлетiн iс жүргiзу туралы прокурорға хабарламауы немесе дер кезiнде хабарламауы, -

      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      5) 619-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 6) тармақшасындағы "әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалғанда" деген сөздерден кейiн "прокурордың тиiстi тапсырмалары немесе" деген сөздермен толықтырылсын.

      6) 637-баптың бiрiншi бөлiгi "513" деген цифрдан кейiн ", 521-1" деген цифрмен толықтырылсын;

      7) 655-баптың екiншi бөлiгi "шағым берiлуi" деген сөздерден кейiн ", наразылық бiлдiрiлуi" деген сөздермен толықтырылсын.

      8) 672-баптың екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын: "Соттың әкiмшiлiк жауапқа тартылған адамның не өзi жөнiнде әкiмшiлiк iс жүргiзу тоқтатылған адамның жағдайын нашарлататын жағына қарай қайта қарауына соттың немесе уәкiлеттi мемлекеттiк органның қаулысы заңды күшiне


      енген күннен бастап бiр жыл iшiнде жол берiледi.";

      9) 674-баптың бiрiншi бөлiгi "құқығы" деген сөзден кейiн "Бас

      Прокурорға, оның орынбасарларына," деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 676-бап "Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының" деген сөздерден

      кейiн "және оның орынбасарларының" деген сөздермен толықтырылсын.

      Қазақстан Республикасының

      Президенті

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прокурорского надзора

Закон Республики Казахстан от 9 августа 2002 года N 346

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 1994 г. Z942000_ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 8, ст. 131; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 17-18, ст. 225; 1999 г., N 23, ст. 931):
      1) в статье 15:
      абзац шестнадцатый после слова "приостанавливать" дополнить словами ", с обязательным письменным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов";
      абзац семнадцатый после слова "приостанавливать" дополнить словами ", с обязательным письменным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов,";
      абзацы восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый после слова "запрещать" дополнить словами ", с обязательным письменным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов,";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Получив уведомление, предусмотренное абзацами шестнадцатым - двадцать первым, прокурор проверяет законность произведенных действий и в случае их незаконности отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного характера своим постановлением.";
      2) в статье 17:
      часть четвертую после слов "в исключительных случаях" дополнить словами ", с обязательным письменным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов,";
      дополнить частью пятой следующего содержания:
      "Получив уведомление, предусмотренное частью четвертой, прокурор проверяет законность произведенных действий и в случае их незаконности отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного характера своим постановлением.".
 
      2. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. Z944000_ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 13-14, ст. 199; 1995 г., N 24, ст. 167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 275; 1998 г., N 24, ст. 436; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2001 г., N 8, ст. 53; N 17-18, ст. 245; 2002 г., N 4, ст. 32):
      1) пункт 2 статьи 4 после слов "оперативно-розыскную деятельность" дополнить словами "по согласованию с Генеральным Прокурором Республики";
      2) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом в-1) следующего содержания:
      "в-1) постановления Генерального Прокурора Республики Казахстан и его заместителей, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров;";
      3) абзац пятый пункта 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "- негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео-, аудиотехники или иных специальных технических средств, прослушивание и запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, а также получение сведений о произведенных телефонных переговорах;";
      4) в статье 12:
      в подпунктах а), б) и в) пункта 2 слова "прослушивание телефонных и иных переговоров" заменить словами "негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео-, аудиотехники или иных специальных технических средств, прослушивание и запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, а также получение сведений о произведенных телефонных переговорах";
      часть первую пункта 4 после слов "охраняемые законом" дополнить словами "неприкосновенность частной жизни,";
      пункт 6 после слова "прослушивание" дополнить словами "и запись разговоров,";
      5) статью 25 изложить в следующей редакции:
      "Статья 25. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью
 
      1. Надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры.
      2. При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокурор:
      1) получает дела оперативно-розыскного производства, материалы, документы и другие необходимые сведения о ходе оперативно-розыскной деятельности, кроме сведений о личности граждан, сотрудничающих или сотрудничавших на негласной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
      2) проверяет законность проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
      3) прекращает своим постановлением оперативно-розыскные мероприятия в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;
      4) рассматривает жалобы и заявления на действия и решения должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
      5) опротестовывает противоречащие K951000_ Конституции, законам и актам Президента Республики нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, издаваемые органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
      6) выносит в отношении сотрудников, допустивших противоправные действия при проведении оперативно-розыскных мероприятий, постановления о возбуждении уголовного дела, дисциплинарного производства;
      7) выносит другие акты прокурорского надзора по выявленным фактам нарушений при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;
      8) своим мотивированным постановлением освобождает незаконно задержанных лиц либо отменяет незаконные постановления о задержании лиц;
      9) при необходимости требует от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений закона;
      10) в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, дает санкцию на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
      3. Генеральный Прокурор в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам применения норм законодательства Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности, обязательные для исполнения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
      4. В целях выявления нарушений законности со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, прокурор вправе привлекать специалистов органов прокуратуры и иных специалистов с использованием специальных технических средств.".
 
      3. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 1995 г. Z952368_ "О таможенном деле в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 13, 23, ст. 152; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180; N 18, ст. 367; 1997 г., N 11, ст. 144; N 12, ст. 189; N 22, ст. 333; 1998 г., N 4, ст. 46; N 24, ст. 436; 1999 г., N 20, ст. 717; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 142; N 10, ст. 244; N 18, ст. 338; 2001 г., N 15-16, ст. 224; N 20, ст. 257; N 23, ст. 309; 2002 г., N 6, ст. 74):
      1) часть третью статьи 100 дополнить предложениями следующего содержания: "После получения положительного заключения таможенные органы обязаны об этом письменно уведомить прокурора не позднее чем за двадцать четыре часа до уничтожения товаров. Получив уведомление, прокурор проверяет законность произведенных действий и в случае их незаконности принимает меры прокурорского надзора.";
      2) в статье 140:
      часть шестую после слова "платежей" дополнить словами "в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан,";
      часть седьмую после слова "пени" дополнить словами "в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан,";
      3) в статье 207:
      после слов "имеют право доступа" дополнить словами "(без проведения обыска и досмотра)";
      после слов "и в помещения любых лиц" дополнить словами ", за исключением жилых помещений, доступ в которые санкционируется прокурором";
      дополнить предложениями следующего содержания: "В случаях, не терпящих отлагательства, действия, требующие санкции прокурора, могут быть произведены без таковой, но с последующим письменным уведомлением его в течение двадцати четырех часов. Получив указанное уведомление, прокурор проверяет законность произведенных действий и в случае их незаконности отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного характера своим постановлением.".
 
      4. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. Z952444_ "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 15, ст. 281; N 19, ст. 370; 1997 г., N 5, ст. 58; N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 9, ст. 86):
      в части второй пункта 1 статьи 51 слова "с обязательным уведомлением прокурора" заменить словами "санкционированным прокурором".
 
      5. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 21 декабря 1995 г. N 2709 Z952709_ "О прокуратуре Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 156; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 184; 1998 г., N 15, ст. 208; 1999 г., N 8, ст. 247; N 21, ст. 774; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 142; 2001 г., N 20, ст. 257):
      1) форму акта и заголовок изложить в следующей редакции:
      "Закон Республики Казахстан "О Прокуратуре";
      2) преамбулу исключить;
      3) по всему тексту слова "Указ", "Указом", "Указу", "Указа" заменить соответственно словами "Закон", "Законом", "Закону", "Закона";
      4) в главах цифры "I-XII" заменить соответственно цифрами "1-12";
      5) в статье 2 слова "законами, международными договорами Республики Казахстан" заменить словами "законодательными актами, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан";
      6) подпункт 6) статьи 4 после слова "показателей" дополнить словами ", ведет специальные учеты"; после слов "правовой статистики" дополнить словами "и специальных учетов";
      7) в статье 6:
      пункт 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) принять иные необходимые меры для обеспечения надзорной деятельности прокуроров и обеспечения их безопасности.";
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Прокуроры в пределах своей компетенции имеют право на беспрепятственный вход в помещения государственных органов, организаций, независимо от форм собственности, безотлагательный прием их руководителями и другими должностными лицами по вопросам проверки, доступ к документам и материалам, ознакомление с судебными делами и их истребование из суда, за исключением случаев, когда материалы дела находятся непосредственно в судебном производстве.";
      дополнить пунктами 6-8 следующего содержания:
      "6. Должностные лица и граждане обязаны явиться по требованию прокурора в установленное им время для дачи показаний. Вызов оформляется письменным уведомлением-повесткой и вручается под расписку. Уведомление может быть также направлено телефонограммой, телеграммой или с использованием других средств связи, обеспечивающих его надлежащую передачу.
      7. Неисполнение законных требований прокурора либо неявка по требованию прокурора без уважительных причин влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. Прокурор вправе в случае неисполнения предписаний и постановлений в пределах своей компетенции обратить их к принудительному исполнению.
      8. Прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных законом. Никто не вправе разглашать материалы проверок и дел без разрешения прокурора, в производстве которого они находятся, до их завершения.";
      8) в статье 8:
      пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "Обжалование требований и актов прокурора не приостанавливает их исполнение.";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Суд либо вышестоящий прокурор может до вынесения решения по заявлению (жалобе) на действия или акты прокурора приостановить их исполнение.";
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Вышестоящий прокурор по жалобе граждан и (или) юридических лиц либо по своей инициативе может отменить либо отозвать акты нижестоящего прокурора.";
      9) в статье 11:
      дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:
      "4-1) принимает в пределах своей компетенции следующие нормативные правовые акты:
      по вопросам применения норм Z970206_ Уголовно-процессуального кодекса и законодательства Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности, обязательные для исполнения органами дознания и следствия, а также органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
      по вопросам правовой статистики и специальных учетов, обязательные для всех субъектов правовой статистики;
      другие нормативные правовые акты в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;
      4-2) принимает решение о согласовании по нормативным правовым актам,

 

издаваемым органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,

дознание и следствие;";

     дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

     "10-1) присваивает звание "Почетный работник Прокуратуры", утверждает

Положение о порядке присвоения этого звания;";

     дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

     "11-1) вносит предложения на рассмотрение пленарного заседания

Верховного Суда о даче разъяснений по вопросам судебной практики;";

     10) в статье 12:

     пункт 3 изложить в следующей редакции:

     "3. Структура Генеральной прокуратуры и полномочия ее сотрудников

определяются Генеральным Прокурором.";

     пункт 4 исключить;

     11) пункт 1 статьи 14 дополнить словами "сроком на пять лет";

     12) пункт 1 статьи 15 дополнить словами ", назначаемыми Генеральным

Прокурором Республики сроком на пять лет";

     13) статью 18 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:


 
       "1-1. Акты прокурорского надзора, приостанавливающие действие нормативных правовых актов, подлежат опубликованию.";
      14) в статье 20:
      в пункте 2:
      после слова "выемки" дополнить словом "досмотра,";
      после слова "акта" дополнить словами "о принудительном исполнении требований прокурора, о доставлении (приводе)";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Постановление прокурора подлежит обязательному исполнению уполномоченным органом или должностным лицом в установленный законом срок, а при отсутствии такового в срок, установленный прокурором. О результатах исполнения постановления прокурору сообщается незамедлительно. Неисполнение постановления прокурора в установленные сроки влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.";
      15) в статье 21:
      в пункте 1:
      в подпункте 5) слова "иностранных граждан" заменить словом "иностранцев";
      дополнить подпунктами 5-1)-5-4) следующего содержания:
      "5-1) негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео-, аудиотехники или иных специальных технических средств, а также прослушивание и запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств;
      5-2) доступ государственных органов и их должностных лиц (за исключением должностных лиц Национального Банка Республики Казахстан) к документам, содержащим банковскую тайну;
      5-3) арест на деньги и другое имущество физических и юридических лиц, находящиеся в банках, и приостановление расходных операций на банковских (за исключением корреспондентских) счетах физических и юридических лиц;
      5-4) объявление международного розыска в отношении лица, совершившего преступление на территории Республики Казахстан и скрывающегося от следствия;";
      пункт 2 дополнить словами ", в течение двадцати четырех часов";
      16) в статье 23:
      в пункте 1 слова "юридических и физических лиц" заменить словами "физических и юридических лиц";
      пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "Прокурор вправе своим постановлением приостановить действие опротестованного акта до рассмотрения заявления судом.";
      17) в статье 24:
      пункт 1 дополнить предложениями следующего содержания: "Предписание вносится в случае, если нарушение закона носит явный характер, может причинить существенный вред правам и свободам человека и гражданина, а также охраняемым законом интересам юридических лиц, общества и государства и не будет незамедлительно устранено. Предписание не может выноситься на нормативные правовые акты.";
      в пункте 2 слова "В предписании содержатся" заменить словами "В предписании должны содержаться";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Предписание подлежит обязательному исполнению в срок, установленный прокурором. Об исполнении предписания незамедлительно сообщается прокурору. Неисполнение предписания прокурора влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.";
      дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
      "4. Предписание может быть обжаловано вышестоящему прокурору либо в суд. Обжалование предписания не приостанавливает его исполнения.
      5. Вышестоящий прокурор или суд может приостановить исполнение предписания до принятия решения по жалобе.";
      18) первое предложение пункта 2 статьи 25 дополнить словами "с обязательным принятием мер по устранению нарушений законности, а также причин и условий, способствующих им";
      19) дополнить статьей 26-1 следующего содержания:
      "Статья 26-1. Меры принудительного исполнения правовых
                    актов прокурора
 
      1. В случае неисполнения в добровольном порядке постановлений и предписаний прокурора он вправе вынести постановление о принудительном исполнении требований прокурора, за исключением предусматривающих принудительное лишение имущества, и направить его для исполнения в уполномоченные государственные органы.
      2. Уполномоченные государственные органы обязаны по получении соответствующего постановления прокурора незамедлительно принять меры к его исполнению.
      3. В случае отказа должностных лиц, граждан от явки для дачи показаний в органы прокуратуры прокурор вправе вынести постановление о доставлении (приводе) такого лица в органы прокуратуры, которое исполняется органами внутренних дел в течение двадцати четырех часов.";
      20) в статье 27 слово "государственных" исключить;
      21) в статье 29:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) вызывать граждан и должностных лиц и получать от них показания по вопросам проводимой проверки;";
      дополнить подпунктами 2-1), 2-2) следующего содержания:
      "2-1) получать в банках сведения по операциям и счетам физических и

 

юридических лиц по вопросам проводимой проверки с соблюдением требований к

неразглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную

охраняемую законом тайну;

     2-2) в целях выявления скрытых преступлений требовать от компетентных

органов осуществления оперативно-розыскных мероприятий с уведомлением об

их результатах;";

     подпункт 6) изложить в следующей редакции:

     "6) привлекать к осуществлению проверок сотрудников других

правоохранительных органов для обеспечения безопасности и надзорной

деятельности;";

     дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

     "6-1) назначать экспертизы;";

     в пункте 2:

     подпункт 3) после слова "правонарушении" дополнить словами ", о

принудительном исполнении требований прокурора, о доставлении (приводе)";

     в подпункте 6) слова "юридических и физических лиц" заменить словами

"физических и юридических лиц";

     22) в пункте 1 статьи 30 слово "(кассационном)" исключить;

     23) в статье 33 слова "в Пленум" заменить словами "на пленарное

заседание";

     24) в статье 35:

     подпункт 1) изложить в следующей редакции:


 
       "1) получает прекращенные и находящиеся в производстве дела оперативно-розыскной деятельности, материалы, документы и другие необходимые сведения о ходе оперативно-розыскной деятельности, кроме сведений о личности граждан, сотрудничающих или сотрудничавших на негласной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;";
      в подпункте 4) слова "акты нормативного характера" заменить словами "нормативные правовые акты";
      25) пункт 1 статьи 38 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      "11-1) санкционирует объявление международного розыска в отношении лица, совершившего преступление на территории Республики Казахстан и скрывающегося от следствия;";
      26) в подпункте 6) статьи 41 слова "физических и" исключить;
      27) в подпунктах 1) и 5) статьи 42 слова "или решение", "или решения" исключить;
      28) в подпункте 4) статьи 43 слово ", хозяйственным" исключить;
      29) подпункт 4) статьи 46 изложить в следующей редакции:
      "4) в предусмотренных законом случаях санкционирует действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие;";
      30) в статье 48:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Прокурор - должностное лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания, следствия, административного и исполнительного производства, представительство интересов государства в суде, а также уголовное преследование в случаях, порядке и пределах, установленных законом.
      Прокурорами являются: Генеральный Прокурор Республики, его первый заместитель и заместители, старшие помощники и помощники, помощники по особым поручениям, начальники департаментов, управлений и отделов органов прокуратуры и их заместители, все нижестоящие прокуроры, их заместители, старшие помощники и помощники, прокуроры по отрасли надзора, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов органов прокуратуры, а также военные, уполномоченные и специальные прокуроры.";
      пункт 7 дополнить словами ", на которых в полном объеме

 

распространяется законодательство Республики Казахстан о военной службе и

статусе военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан";

     31) статью 49 изложить в следующей редакции:

     "Статья 49. Классные чины, воинские звания и форменная

                 одежда сотрудников органов прокуратуры

     1. Сотрудникам органов прокуратуры в соответствии с занимаемой

должностью, квалификацией и стажем специальной службы присваиваются

классные чины или воинские звания:

     государственный советник юстиции высшего класса;

     государственный советник юстиции 1 класса, генерал-полковник юстиции;

     государственный советник юстиции 2 класса, генерал-лейтенант юстиции;

     государственный советник юстиции 3 класса, генерал-майор юстиции;

     старший советник юстиции, полковник юстиции;

     советник юстиции, подполковник юстиции;

     младший советник юстиции, майор юстиции;

     юрист 1 класса, капитан юстиции;

     юрист 2 класса, старший лейтенант юстиции;

     юрист 3 класса, лейтенант юстиции;

     младший юрист, младший лейтенант, старший прапорщик, прапорщик.


 
       2. Классные чины государственного советника юстиции высшего класса, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов, воинские звания генералов юстиции присваиваются Президентом Республики Казахстан.
      3. Сотрудники органов прокуратуры, которым присвоены классные чины или воинские звания, бесплатно обеспечиваются форменной одеждой.
      4. Образцы формы и знаков различия, порядок ношения форменной одежды и норма обеспечения, а также порядок присвоения и лишения классных чинов или воинских званий определяются Положением о прохождении службы в органах прокуратуры, утверждаемым Президентом Республики Казахстан.
      5. Лицам, имеющим классные чины или воинские звания, в соответствии с законодательством Республики Казахстан устанавливается доплата за классные чины или оклады по воинским званиям.".
 
      6. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 21 декабря 1995 г. N 2707 U952707_ "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 7, ст. 79; N 12, ст. 184; 1998 г., N 17-18, ст. 225; N 23, ст. 416; N 24, ст. 436; 1999 г., N 8, ст. 233, 247; N 23, ст. 920; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2001 г., N 13-14, ст. 174; N 17-18, ст. 245; N 20, ст. 257; N 23, ст. 309):
      пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
      "12-1) исполнять постановления прокурора о принудительном доставлении (приводе) граждан и должностных лиц, а также исполнять иные письменные поручения и требования прокурора, вынесенные в пределах его компетенции;".
 
      7. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. Z952710_ "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 10, ст. 108; N 12, ст. 184; 1998 г., N 23, ст. 416; N 24, ст. 436; 1999 г., N 8, ст. 233; N 23, ст. 920; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2001 г., N 20, ст. 257; 2002 г., N 6, ст. 72):
      статью 12 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
      "21) исполнять письменные требования прокурора, связанные с осуществлением им надзорных функций.".
 
      8. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 25 декабря 1995 г. N 2727 U952727_ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 168; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 21, ст. 277; 2001 г., N 24, ст. 338):
      статью 18 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Регистрация права может быть приостановлена на основании актов прокурорского надзора до устранения нарушения закона.".
 
      9. В Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. "О пожарной безопасности" Z960048_ (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 18, ст. 368; 1998 г., N 23, ст. 416; 1999 г., N 20, ст. 728; N 23, ст. 931; 2000 г., N 6, ст. 142):
      в статье 10:
      абзац восьмой части четвертой после слова "приостановление" дополнить словами ", с обязательным письменным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов,";
      часть шестую после слова "допускается" дополнить словами ", с обязательным письменным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов,";
      дополнить частью седьмой следующего содержания:
      "Получив уведомление, предусмотренное абзацем восьмым части четвертой и частью шестой настоящей статьи, прокурор проверяет законность произведенных действий и в случае их незаконности отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного характера своим постановлением.".
 
      10. В Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 г. Z970067_ "О банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 1-2, ст. 7; N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 14, ст. 198; N 17-18, ст. 225; 2000 г., N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338):
      1) абзац первый статьи 30 после слов "по заявлению кредитора или"

 

дополнить словами "прокурора либо";

     2) подпункт 1) пункта 2 статьи 31 после слова "кредиторов" дополнить

словом ", прокурора".

     11. В Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. 


Z970078_


  "О

регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан" (Ведомости

Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 5, ст. 53; N 13-14, ст. 205;

1998 г., N 17-18, ст. 224; 2001 г., N 8, ст. 52; N 15-16, ст. 238):

     в статье 28:

     пункт 2 дополнить словами "либо прокурору на основании постановления

о проведении проверки";

     пункт 4 после слова "постановлений" дополнить словом "прокурора,".

     12. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 г. 


Z970098_


  "О

государственной статистике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан,

1997 г., N 9, ст. 91; 2001 г., N 4, ст. 23; 2002 г., N 1, ст. 3):

     статью 11 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

     "по требованию прокурора безвозмездно представлять запрашиваемую

информацию.".


 
       13. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 г. Z970160_ "Об охране окружающей среды" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 17-18, ст. 213; 1998 г., N 24, ст. 443; 1999 г., N 11, ст. 357; N 23, ст. 931; 2001 г., N 13-14, ст. 171; N 24, ст. 338):
      в статье 77:
      часть четвертую пункта 3 после слова "допускается" дополнить словами ", с обязательным письменным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов,";
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Получив уведомления, предусмотренные пунктами вторым и третьим настоящей статьи, прокурор проверяет законность произведенных действий и в случае их незаконности отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного характера своим постановлением.".
 
      14. В K970167_ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 15-16, ст. 211; 1998 г., N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 225; 1999 г., N 20, ст. 721; N 21, ст. 774; 2000 г., N 6, ст. 141; 2001 г., N 8, ст. 53, 54; 2002 г., N 4, ст. 32, 33):
      дополнить статьей 321-1 следующего содержания:
      "Статья 321-1. Воспрепятствование деятельности прокурора и
                     неисполнение его законных требований
 
      Неисполнение актов прокурорского надзора, а равно воспрепятствование его деятельности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -
      наказываются штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до шести месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.".
 
      15. В Z970206_ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 23, ст. 335; 1998 г., N 23, ст. 416; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 141; 2001 г., N 8, ст. 53; N 15-16, ст. 239; N 17-18, ст. 245; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 32, 33):
      1) статью 62 дополнить частью пятой следующего содержания:
      "5. Генеральный Прокурор в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам применения норм настоящего Кодекса, обязательные для исполнения органами дознания и следствия.
      Нормативные правовые акты органов, осуществляющих дознание и

 

следствие, принимаются в пределах их компетенции по согласованию с

Генеральным Прокурором.";

     2) пункт 1) статьи 190 дополнить словами "или направить материалы для

производства дополнительной проверки";

     3) статью 466 изложить в следующей редакции:

     "Статья 466. Приостановление исполнения приговора,

                  постановления суда

     Председатель Верховного Суда, Генеральный Прокурор Республики

Казахстан и его заместители в пределах своей компетенции одновременно с

истребованием дела вправе приостановить исполнение приговора,

постановления суда для проверки в порядке надзора на срок не свыше трех

месяцев.".

     16. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. 


Z980253_


  "Об

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (Ведомости

Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 13, ст. 195; N 24, ст. 436;

1999 г., N 23, ст. 922; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 142):

     1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

     "4-1) постановление прокурора о принудительном исполнении его

требований;";

     2) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

     "6) постановления прокурора - в течение трех месяцев.".


 
       17. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. Z980267_ "О борьбе с коррупцией" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 15, ст. 209; 1999 г., N 21, ст. 774; 2000 г., N 5, ст. 116; 2001 г., N 13-14, ст. 172; N 17-18, ст. 241):
      1) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      "3. Органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно направлять сведения обо всех случаях выявления коррупционных преступлений, совершаемых лицами, занимающими ответственную государственную должность, в органы правовой статистики и информации.";
      2) пункт 1 статьи 16 после слов "соответствующую информацию в" дополнить словами "органы правовой статистики и информации,".
 
      18. В K990411_ Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 18, ст. 644; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; 2001 г., N 8, ст. 52; N 15-16, ст. 239; N 21-22, ст. 281; N 24, ст. 338):
      статью 396 изложить в следующей редакции:
      "Статья 396. Приостановление исполнения судебного акта
 
      Председатель Верховного Суда, Генеральный Прокурор Республики Казахстан и его заместители в пределах своей компетенции одновременно с истребованием дела вправе приостановить исполнение судебного акта для проверки в порядке надзора на срок не свыше трех месяцев.".
 
      19. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 г. Z000085_ "Об охранной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 14-15, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 34):
      пункт 5 статьи 19 дополнить словами "в течение двадцати четырех часов".
 
      20. В K010155_ Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33):
      1) подпункт 1) статьи 62 изложить в следующей редакции:
      "1) продолжение противоправного поведения, несмотря на разъяснения закона прокурором и (или) требование уполномоченных на то лиц прекратить его;";
      2) в статье 69:
      часть первую дополнить словами ", кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом";
      дополнить частью 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Течение срока наложения административного взыскания за административное правонарушение приостанавливается с момента направления дела в судебные инстанции или должностному лицу государственного органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях.
      Исчисление этих сроков возобновляется в случаях возвращения дела органу, уполномоченному возбуждать дела об административных правонарушениях, для устранения недостатков.";
      дополнить частью 7 следующего содержания:
      "7. Постановление судьи или уполномоченного органа о прекращении административного производства вне зависимости от срока, предусмотренного в части первой настоящей статьи, может быть пересмотрено по протесту прокурора в течение года со дня вступления его в законную силу.";
      3) в части первой статьи 355 слово "ста" заменить словом "пятисот";
      4) дополнить статьей 521-1 следующего содержания:
      "Статья 521-1. Неуведомление или несвоевременное
                     уведомление прокурора
 
      Неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора о производстве государственным органом действий, требующих такого уведомления в соответствии с законодательными актами, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере до двухсот месячных расчетных показателей.";
      5) в подпункте 6) части первой статьи 619 слово "соответствующей" заменить словами "соответствующих поручений прокурора или";
      6) часть первую статьи 637 после цифры "513" дополнить цифрой ", 521-1";
      7) часть вторую статьи 655 после слова "обжаловано" дополнить словом ", опротестовано";
      8) второе предложение статьи 672 изложить в следующей редакции: "Пересмотр судом в сторону, ухудшающую положение лица, привлеченного к административной ответственности, либо лица, в отношении которого административное производство прекращено, допускается в течение года со дня вступления в законную силу постановления суда или уполномоченного государственного органа.";
      9) часть первую статьи 674 после слова "принадлежит" дополнить

 

словами "Генеральному Прокурору, его заместителям,";

     10) статью 676 после слов "Генерального Прокурора Республики

Казахстан" дополнить словами "и его заместителей".


     Президент

     Республики Казахстан


(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Мартина Н.А.)