"Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының кейбір баптарының қолданылуын тоқтата тұру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы. 2003 жылғы 9 қаңтар N 381-II

      1-бап.  "Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының кейбір баптарының қолданылуын тоқтата тұру туралы" 1999 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 23, 924-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1-бапта:
      "13-бабы 2-тармағының, 15-16-баптарының" деген сөздер "13-бабы 2-тармағының 1), 2), 3), 5) және 6) тармақшаларының; 15-бабы 1), 2), 4) және 5) тармақшаларының; 16-бабы 1), 2), 4) және 5) тармақшаларының; 17-бабы 1-тармағы 2) және 3) тармақшаларының; 18-бабы 1) және 2) тармақшаларының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "2003" деген цифр "2005" деген цифрмен ауыстырылсын.

      2-бап.  Осы Заң 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

О внесении изменений в Закон Республики Казахстан "О приостановлении действия некоторых статей Закона Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Закон Республики Казахстан от 9 января 2003 года N 381

      Статья 1.  Внести в Закон  Республики казахстан от 16 ноября 1999 г. "О приостановлении действия некоторых статей Закона Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 23, ст. 924) следующие изменения:
      в статье 1:
      слова "пункта 2 статьи 13, статьей 15 и 16" заменить словами "подпунктов 1), 2), 3), 5) и 6) пункта 2 статьи 13; подпунктов 1), 2), 4) и 5) статьи 15; подпунктов 1), 2), 4) и 5) статьи 16; подпунктов 2) и 3) пункта 1 статьи 17; подпунктов 1) и 2) статьи 18";
      цифру "2003" заменить цифрой "2005".

      Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2003 года.

      Президент
      Республики Казахстан