Кредиттiк серiктестiктер туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 28 наурыздағы N 400 Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң кредиттiк серiктестiктердiң құқықтық жағдайын, құрылу, қайта ұйымдастырылу және таратылу тәртiбiн, сондай-ақ қызметiнiң реттелуiн айқындайды.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) қосымша жарна - қатысушының кредиттiк cepiктecтiктiң мүлкiне берген ақша сомасы;

      2) кредиттiк серiктестiк - жеке және (немесе) заңды тұлғалар өз қатысушыларының кредиттерге және басқа қаржылық, соның iшiнде банктiк қызмет көрсетуге деген қажеттерiн олардың ақшаларын жинақтау жолымен және Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да көздер есебiнен қанағаттандыру үшiн құрған заңды тұлға;

      3) кредиттiк комитет - кредиттiк cepiктecтiктiң өзiнiң кредит саясатын жүзеге асыратын бөлiмшесi;

      4) мiндеттi салым - қатысушының кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталына енгiзуге жататын ақшасы;

      5) Алынып тасталды - ҚР 2005.12.23 № 107 Заңымен.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2005.12.23 № 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының кредиттiк серiктестiктер туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының кредиттiк серiктестiктер туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктер қызметiн реттейтiн Қазақстан Республикасының заңдары осы Заңмен реттелмеген бөлiгiнде кредиттiк серiктестiктерге қолданылады.

      3. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

2-тарау. Кредиттік серіктестіктерді құру

3-бап. Кредиттiк серiктестiк

      1. Кредиттiк серiктестiктер жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктер нысанында құрылтай шарты негiзiнде құрылады және өз жарғысына сәйкес әрекет етедi. Кредиттiк серiктестiк оның мемлекеттiк тiркелген кезiнен бастап құрылды деп есептеледi.

      2. Кредиттiк серiктестiктiң атауында "кредиттiк серiктестiк" деген сөз болуға тиiс.

      Кредиттiк серiктестiк ретiнде тiркелмеген бiрде-бiр заңды тұлға кредиттiк серiктестiк деп атала алмайды.

      3. Кредиттiк серiктестiк қатысушыларының саны үштен кем болмауға тиіс.

      Егер кредиттік серіктестіктің құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, кредиттік серiктестiктiң қатысушылары оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi және өздерi енгiзген мiндеттi салымдар мен қосымша жарналардың құны шегiндегi кредиттiк серiктестiктiң қызметiне байланысты шығындардың тәуекелiн өз мойнына алады.

      Кредиттiк серiктестiк өзiнiң мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлiкпен жауап бередi және өз қатысушыларының мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.

      4. Кредиттiк серiктестiк микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып табылады.

      5. Кредиттiк серiктестiктiң мүлкi оған меншiк құқығымен тиесiлi болады және оның қатысушыларының мiндеттi салымдары мен қосымша жарналарынан, кредиттiк серiктестiк алған кiрiстерден, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да көздерден құралады.

      6. Алынып тасталды - ҚР 2005.12.23 № 107 Заңымен.

      7. <*>

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20 № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2005.12.23 № 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Кредиттiк серiктестiктiң құрылтай құжаттары

      1. Кредиттiк серiктестiктiң құрылтай құжаттары құрылтай шарты мен жарғы болып табылады.

      2. Кредиттiк серiктестiктiң құрылтай шартында Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген мәлiметтерден басқа:

      1) кредиттiк серiктестiкке кiру кезiнде төленуге тиiстi мiндеттi салымның ең төменгi мөлшерi;

      2) кредиттiк серiктестiк қатысушыларының мiндеттi салымды салу тәртiбi мен шарттары;

      3) кредиттiк серiктестiктiң таза кiрiсiн, қатысушылар салған міндетті салымдар мен қосымша жарналарды ескере отырып бөлу тәртiбi болуға тиiс.

      3. Кредиттiк серiктестiктiң жарғысында Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген мәлiметтерден басқа:

      1) кредиттiк серiктестiктiң фирмалық атауы мен орналасқан жерi;

      2) кредиттiк серiктестiк қатысушыларының құқықтары мен мiндеттерi;

      3) кредиттiк серiктестiкке қатысу тәртiбi мен шарттары;

      4) кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталының мөлшерi туралы мәлiметтер;

      5) кредиттiк серiктестiк қатысушыларының қосымша жарнаны салуы мен алып қоюының тәртібі, шарттары;

      6) кредиттiк серiктестiк органдары туралы ережелер, шешiмдер қабылдау, соның iшiнде кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысына қатысушылар және өкiл болып отырғандар даусының төрттен үш айқын басым көпшiлiгi қажет болатын мәселелер бойынша шешiмдер қабылдау тәртiбi;

      7) кредиттiк серiктестiк органдарының арасындағы құзыреттi бөлу;

      8) кредиттiк серiктестiктiң ақшасын орналастыру тәртiбi;

      9) кредиттiк серiктестiктiң жарғысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi;

      10) кредиттiк серiктестiктiң резервтiк капиталын құру және пайдалану тәртiбi болуға тиiс.

      4. Алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.12.23 № 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. Кредиттік серіктестікке қатысу

5-бап. Кредиттiк серiктестiк қатысушыларының құқықтары мен мiндеттерi

      1. Кредиттiк серiктестiктiң қатысушылары:

      1) кредиттiк серiктестiк көрсететiн қызметтердi пайдалануға;

      2) кредиттiк серiктестiктiң iстерiн басқаруға қатысуға;

      3) кредиттiк серiктестiктiң органдарын сайлауға және оларға сайлануға;

      4) осы Заңға және серiктестiктiң құрылтай құжаттарына сәйкес кредиттiк серiктестiк қызметiнен кiрiс алуға;

      5) осы Заңда және кредиттiк серiктестiктiң жарғысында көзделген тәртiппен кредиттiк серiктестiкке қатысуды тоқтатуға;

      6) серiктестiктiң жарғысында көзделген тәртiппен кредиттiк серiктестiктiң қызметi туралы ақпарат алуға, оның бухгалтерлiк және өзге де құжаттамасымен танысуға құқылы.

      Кредиттiк серiктестiкке қатысушылардың Қазақстан Республикасының 3aң актiлерiнде және құрылтай құжаттарында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкiн.

      2. Кредиттiк серiктестiктiң қатысушылары:

      1) құрылтай шартының және жарғының талаптарын сақтауға, кредиттiк серiктестiк органдарының шешiмдерiн орындауға;

      2) кредиттiк серiктестiк органдарына өзiнiң қаржылық жағдайы туралы қатысушыларды кредиттеуге қатысты шешiмдер қабылдау үшiн жеткiлiктi болатындай дұрыс ақпарат беруге мiндеттi.

      Кредиттiк cepiктecтiккe қатысушылардың Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде және құрылтай құжаттарында көзделген басқа да мiндеттерi болуы мүмкiн.

6-бап. Кредиттiк серiктестiкке қатысуды тоқтату

      1. Кредиттiк серiктестiкке қатысу:

      1) өз еркiмен шыққан;

      2) өз үлесiн кредиттiк серiктестiктiң басқа қатысушыларына немесе үшiншi тұлғаларға иелiктен айырып берген;

      3) кредиттiк серiктестiктiң талап етуi бойынша кредиттiк серiктестiк қатысушыларының қатарынан шығып қалған;

      4) кредиттiк серiктестiк қызметi тоқтатылған;

      5) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген басқа да жағдайларда тоқтатылады.

      2. Кредиттiк серiктестiктен өз еркiмен шығу туралы өтiнiш кредиттiк серiктестiк басқармасының қарауына берiлуге тиiс, басқарма өтiнiш берiлген күннен бастап бiр айдың iшiнде оны қарауға және кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысына енгiзуге мiндеттi.

      Кредиттiк cepiктecтiккe қатысу осы Заңда көзделген тәртiппен қатысушының кредиттiк серiктестiк алдында қабылдаған мүлiктiк мiндеттемелерiн орындағаннан кейiн оның өз еркiмен шығуы арқылы тоқтатылуы мүмкiн.

      3. Кредиттiк серiктестiкке қатысушы Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде, кредиттiк серiктестiктiң құрылтай және өзге де құжаттарында белгiленген өз мiндеттерiн бұзған, кредиттiк серiктестiктiң алдында өз мiндеттемелерiн орындамаған жағдайда, сондай-ақ кредиттiк серiктестiкке зиян келтiрген жағдайда, серiктестiк жалпы жиналыстың шешiмiне сәйкес ондай қатысушының үлесiн сот арқылы мәжбүрлеп сатып алуды және оның қатысушылар қатарынан шығуын талап етуге құқылы.

      4. Кредиттiк серiктестiкке қатысушы үлесiнiң мәжбүрлеп сатып алынуы және шығып қалғаны туралы шешiмге сот тәртiбiмен шағым жасай алады.

4-тарау. Кредиттік серіктестіктерді басқару

7-бап. Кредиттiк серiктестiктiң органдары

      1. Кредиттiк серiктестiктiң органдары:

      1) жоғары орган - кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысы;

      2) атқарушы орган - басқарма;

      3) бақылаушы орган - тексеру комиссиясы (ревизор) болып табылады.

      2. Кредиттiк серiктестiктiң жарғысында байқаушы органдар (байқаушы кeңec) құру көзделуi мүмкiн.

8-бап. Кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысы

      1. Кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысын өткiзу тәртiбi кредиттiк серiктестiктiң жарғысында көзделедi.

      Кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жыл сайынғы (жылдық) жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейiн үш айдан кешiктiрiлмей өткiзiледi.

      Жыл сайынғы жиналыстан басқа, кредиттiк серiктестiк басқармасының немесе кредиттiк серiктестiк қатысушыларының кемiнде жиырма бес процентiнiң бастамасы бойынша шақырылатын кезектен тыс жиналыстар өткізілуі мүмкін.

      Жалпы жиналыс кредиттiк серiктестiктiң жарғылық мақсаттары мен мiндеттерiне және осы Заңға сәйкес шешiмдер қабылдайды, басқарма шешiмдерiнiң күшiн жояды немесе оны бекiтедi.

      1-1. Кредиттік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру тәртібі мен мерзімдері кредиттік серіктестіктің жарғысында көзделеді. Егер кредиттік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру тәртібі мен мерзімдері жарғыда көзделмеген болса, онда кредиттік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама кредиттік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы ашылғанға дейін кемінде он жұмыс күнінен кешіктірілмей, кредиттік серіктестіктің жарғысында көрсетілген мерзімді баспасөз басылымында немесе кредиттік серіктестіктің интернет-ресурсында жариялануға, тапсырысты хатпен, табыс етілгені туралы хабарламасы бар жеделхатпен, телефонограммамен, ұялы байланыс арналары бойынша қысқа мәтіндік хабарлар немесе электрондық пошта арқылы, сондай-ақ хабарлаудың тіркелуін қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары пайдаланыла отырып жіберілуге тиіс.

      2. Кредиттік серіктестік қатысушылары жалпы жиналысының айрықша құзыретіне, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде көзделген мәселелерден басқа:

      1) серіктестіктің, нәтижесінде құны серіктестік активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын мүлікті серіктестік сатып алатын немесе иеліктен шығаратын мәміле немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді жасауы туралы;

      2) серіктестіктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам процентін құрайтын сомаға ұлғайту туралы;

      3) кредиттік серіктестік қызметінің бағыты туралы;

      4) кредиттік серіктестіктің кредиттік және инвестициялық саясатын айқындау туралы;

      5) кредиттік серіктестіктің басқарма мүшесінің, тексеру комиссиясы мүшелерінің (ревизордың) және басқа да қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу тәртібі туралы;

      6) қатысушылардың қосымша жарна салу және алып қою тәртібін белгілеу туралы;

      7) кредиттік серіктестіктің активтерін есептен шығару тәртібі туралы;

      8) қатысушылардың кредиттік серіктестікке қабылдану және одан шығу тәртібі туралы;

      9) шығыстар мен кірістердің жылдық сметасын және оның атқарылуы туралы есепті бекіту туралы;

      10) есеп жүргізу саясатын қалыптастыру туралы;

      11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы;

      12) өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.12.23 № 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Кредиттiк серiктестiк қатысушылары жалпы жиналысының кворумы және онда дауыс беру

      1. Жалпы жиналыс, егер оған кредиттiк серiктестiк қатысушыларының кемiнде елу процентi қатысса, заңды деп танылады. Күн тәртiбiне енгiзiлген мәселе жөнiндегi шешiм қатысушылардың айқын басым көпшiлiгiмен немесе бiрауыздан қабылдануға тиiс болатын жағдайда, егер оған барлық қатысушылардың кемiнде үштен eкici қатысса, жиналыс шешiм қабылдауға құқылы.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2005.12.23 № 107 Заңымен.

      3. Жалпы жиналыста шешiмдер жалпы жиналысқа қатысушылардың жай көпшiлiк даусымен қабылданады.

      4. Жалпы жиналыста жарғыны бекiту және оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, сондай-ақ кредиттiк серiктестiктi қайта ұйымдастыру немесе тарату мәселелерi бойынша шешiмдер, егер кредиттiк серiктестiк жарғысы оларды қабылдау үшiн көп дауыс санын немесе бiрауыздан қабылдауды талап етпесе, жиналысқа барлық қатысушылардың үштен екi айқын басым көпшiлiгi даусымен қабылданады.

      5. Кворум болмаған жағдайда кредиттік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы қайтадан шақырылады. Кредиттік серіктестікке қатысушылардың қайтадан шақырылатын жалпы жиналысын өткізу күнін кредиттік серіктестіктің басқармасы белгілейді. Кредиттік серіктестікке қатысушылардың қайтадан шақырылған жалпы жиналысы, осы баптың 1 және 4-тармақтарында көзделген жағдайдарды қоспағанда, егер оған кредиттік серіктестікке қатысушылардың кез келген саны тіркелсе, заңды болып табылады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.12.23 № 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Кредиттiк серiктестiктiң басқармасы

      1. Кредиттiк серiктестiктiң басқармасы қатысушылардың жалпы жиналысында сайланады және кредиттiк серiктестiктiң ағымдағы қызметiне басшылықты жүзеге асырады.

      Кредиттiк серiктестiктiң басқармасы кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысы алдында өз қызметiнiң нәтижелерi туралы жыл сайын есеп бередi.

      2. Кредиттiк серiктестiк басқармасының өкiлеттiктерi мыналарды:

      1) кредиттiк серiктестiк қызметiнiң iшкi ережелерiн қабылдау туралы және оларды кейiннен өзгерту туралы ұсыныстар әзiрлеудi;

      2) кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысының қарауына кредиттiк және инвестициялық саясатқа қатысты ұсыныстар әзiрлеудi және енгiзудi, кредиттiк серiктестiктiң iшкi кредит саясаты және кредит комитетi туралы ережелер әзiрлеудi;

      3) шығыстар мен кiрiстердiң жылдық сметасын және оның атқарылуы туралы есептi әзiрлеудi және табыс етудi;

      4) жылдық қаржылық есептiлiктi әзiрлеудi және табыс етудi;

      5) қызметкерлер үшiн еңбекақы мөлшерiн белгiлеудi;

      6) кредиттiк серiктестiкке қатысушыларды қабылдау және одан шығу жөнiндегi мәселелер бойынша құжаттар әзiрлеудi және оларды кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысына шығаруды;

      7) кредиттiк серiктестiктiң ағымдағы қызметiне байланысты және кредиттiк серiктестiк қатысушылары жалпы жиналысының айрықша құзыретiне кiрмейтiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыруды қамтиды.

      Кредиттік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы кредиттік сертіктестіктің басқармасына кредиттік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының мынадай айрықша құзыреттерін бере алады:

      кредиттік серіктестікке қатысушыларды қабылдау (шығару);

      кредиттік серіктестікке қатысушыларды қабылдауға (шығаруға) байланысты кредиттік серіктестіктің жарғысын өзгерту немесе оны жаңа редакцияда бекіту.

      3. Басқарма жеке-дара орган бола алмайды және оның мүшелерiнiң саны тақ, бiрақ үштен кем емес болуға тиiс. Басқарманы кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысы сайлайтын төраға басқарады.

      Кредиттiк серiктестiк қатысушылары жалпы жиналысының шешiмi бойынша басқарманың төрағасы және (немесе) мүшелерi кредиттiк серiктестiктiң қатысушылары болып табылмайтын адамдардан сайлануы мүмкiн. Бұл жағдайда басқарманың құрамында кредиттiк серiктестiктiң бiр немесе бiрнеше қатысушылары болуға тиiс.

      4. Басқарманың отырысы қажетiне қарай, бiрақ айына кемiнде бiр рет өткiзiледi.

      Егер отырысқа басқарма мүшелерiнiң кемiнде үштен екiсi қатысса, ол өзiнiң қарауына енгiзiлген мәселелердi шешуге құқылы. Шешiм отырысқа қатысушы басқарма мүшелерiнiң көпшiлiк даусымен қабылданады.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Тексеру комиссиясы (ревизор)

      Кредиттiк серiктестiктiң тексеру комиссиясы (ревизоры) болуға тиiс.

      Төраға және кредиттiк серiктестiк басқармасының, кредиттiк комитеттiң мүшелерi, олардың отбасы мүшелерi мен жақын туыстары тексеру комиссиясының мүшелерi бола алмайды.

      Тексеру комиссиясының (ревизордың) өкiлеттiктерiне, Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген мәселелерден басқа, мыналар кiредi:

      1) мерзiмдiк жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер өткiзу арқылы кредиттiк серiктестiк, оның органдары мен лауазымды адамдары жасайтын iс-әрекеттер мен операциялардың Қазақстан Республикасы заңдарының және кредиттік серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестiгiн анықтау;

      2) кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысына және басқармаға кредиттiк серiктестiктiң қызметiн жақсарту жөнiнде ұсынымдар беру.

5-тарау. Кредиттік серіктестікке міндетті салымдар
және қосымша жарнамалар

12-бап. Мiндеттi салымдарды салу тәртiбi

      1. Кредиттiк серiктестiкке кiру үшiн қатысушы мiндеттi салымның ең аз мөлшерiн салады. Ұлттық валюта ақшасымен құралатын және төленетiн кредиттiк серiктестiктiң бастапқы жарғылық капиталы қатысушылардың мiндеттi салымдарының сомасына тең. Әрбiр қатысушының мiндеттi салымының кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталындағы жалпы сомаға қатынасы қатысушының кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталындағы үлесi болып табылады.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2005.12.23 № 107 Заңымен.

      3. Кредиттiк cepiктecтiктiң қатысушысына ақша салу кезiнде кредиттiк серiктестiк қатысушысының ақша салғанын растайтын құжат берiледi.

      Қатысушының кредиттiк серiктестiкке одан кейiнгi ақша салуы және оның қатысушыға ақшаны қайтаруы жоғарыда аталған құжатта тiркелуге тиiс.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.12.23 № 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталындағы қатысушының үлесiн сатып алу ерекшелiктерi

      1. Қатысушы кредиттiк серiктестiкке қатысуды тоқтату туралы шешiм қабылдаған кезде, кредиттiк серiктестiктiң жарғысында көзделген, бiрақ қатысушы шешiм қабылдаған күннен бастап тоқсан күннен аспайтын мерзiмде, серiктестiк осы қатысушының келiсiмiмен кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталындағы оның үлесiн сатып алуға құқылы.

      2. Қатысушының кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталындағы үлесiн осы баптың 1-тармағында көзделген сатып алу, егер кредиттiк серiктестiкке қатысуды тоқтату қатысушылардың ең аз санынан кемуiне немесе кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерден азаюына әкеп соқпаған жағдайда жүзеге асырылады.

14-бап. Кредиттiк серiктестiк қатысушысының үлесiн сату тәртiбi

      1. Егер кредиттiк серiктестiктiң құрылтай құжаттарында және осы Заңда өзгеше көзделмесе, кредиттiк серiктестiк қатысушысының өз үлесiн сатуы Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      2. Қатысушының өз үлесiн кредиттiк серiктестiктiң басқа қатысушыларына сатуына, егер ол кредиттiк серiктестiкке қатысушылар санының осы Заңда көзделген аз мөлшерден кемiп кетуiне әкеп соқпайтын болса, жол берiледi.

      3. Қатысушының өз үлесiн кредиттiк серiктестiктiң басқа қатысушыларына не үшiншi тұлғаларға сату мүмкiндiгi болмаған жағдайда, өз үлесiн сатқысы келетiн қатысушы кредиттiк серiктестiкке осы үлестi сатып алу талабын қоюға құқылы.

      Кредиттiк серiктестiк үлестi сатып алған жағдайда үлестiң бағасы тараптардың келiсiмiмен, ал келiсiмге келе алмаған жағдайда сот арқылы анықталады.

      4. Қатысушының үлесiн сатып алғаннан кейiн кредиттiк серiктестiк басқа қатысушыларға осы үлестi жалпы жиналыстың шешiмiмен белгiленген баға бойынша сатып алуды ұсынуға мiндеттi.

      Кредиттiк серiктестiк жалпы жиналыстың шешiмi бойынша бұл үлестi серiктестiктiң атынан үшiншi тұлғаларға сатуға құқылы.

      5. Кредиттiк серiктестiк шығып кеткен қатысушыдан сатып алған үлестi қатысушылар не үшiншi тұлғалар сатып алынған күннен бастап алты ай iшiнде сатып алуға ниет бiлдiрмеген жағдайда, үлес кредиттiк серiктестiк жарғылық капиталының тиiсiнше азаюы арқылы өтеледi және жарғылық капитал ең төменгi деңгейден азайған жағдайда кредиттiк серiктестiк осы Заңда көзделген негiздер бойынша таратылуға жатады.

      6. Егер құрылтай құжаттарында немесе тараптардың келiсiмiнде өзгеше белгiленбесе, кредиттiк серiктестiк қатысушысының осы бапта көзделген тәртiппен өз үлесiн сатуы Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген мерзiмде жүзеге асырылады.

15-бап. Қатысушылардың қосымша жарналары

      Кредиттiк серiктестiктiң жарғысында көзделген жағдайда, қатысушы кредиттік cepіктeстіктің мүлкіне қосымша жарналары шектеусіз салуға құқылы. Кредиттiк серiктестiк қатысушыларының қосымша жарналары оның жарғылық капиталының мөлшерiн өзгертпейдi.

16-бап. Кредиттiк серiктестiкке қатысуды тоқтатқан жағдайда қосымша жарна сомаларын қайтару

      Жарғыда көзделген жағдайларда, сондай-ақ кредиттiк серiктестiкке қатысуды тоқтату кезiнде қатысушыға тараптардың келiсуiмен белгiленген немесе кредиттiк серiктестiктiң жарғысында көзделген, бiрақ кредиттiк серiктестiкке қатысуды тоқтату туралы шешiм қабылданған күннен бастап тоқсан күннен аспайтын мерзiмде қосымша жарнаның сомасы қайтарылады. Мұндай жағдайда кредиттiк серiктестiк алдында мiндеттемелерi бар қатысушыға оның кредиттiк серiктестiк алдында бар мiндеттемелерi шегерiле отырып төлем жасалады.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2005.12.23 № 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

6-тарау. Кредиттік серіктестіктің қызметі

17-бап. Кредиттік серіктестіктердің қызметі

      1. Кредиттік серіктестіктердің "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген микроқаржылық қызметті жүзеге асыруды қоспағанда, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына тыйым салынады.

      2. Кредиттік серіктестіктер өз қызметін кредиттік серіктестіктің жоғары органы – кредиттік серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы бекітетін, кредиттік серіктестіктің микрокредиттер беру қағидаларының, кредиттік комитет туралы ережесінің және ішкі ережелерінің негізінде жүзеге асырады.

      3. Микрокредиттер беру қағидаларының мазмұнына қойылатын талаптар "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген.

      4. Кредиттік серіктестіктің ішкі ережелерінде:

      1) құрылымдық бөлімшелердің құрылымы, міндеттері, функциялары мен өкілеттіктері;

      2) құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттері;

      3) кредиттік серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің кредиттік серіктестіктің атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кездегі өкілеттіктері айқындалуға тиіс.

      5. Кредиттік серіктестіктің кредиттік комитеті туралы ережеде:

      1) кредиттік комитеттің құрылымы, міндеттері, функциялары мен өкілеттіктері;

      2) кредиттік комитет мүшелерінің жауапкершілігі;

      3) кредиттік шарттарды бекіту рәсімі;

      4) кредиттік серіктестіктің жоғары және атқарушы органдарының, сондай-ақ оның лауазымды тұлғаларының қарыз мөлшеріне қарай оны беру туралы шешім қабылдау жөніндегі өкілеттіктері айқындалуға тиіс.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Кредиттік серіктестік жүзеге асыратын операциялар

      Ескерту. 18-бап алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

19-бап. Кредиттiк серiктестiктердiң бiрлестiктерi

      Кредиттiк серiктестiктер өз қызметiн үйлестiру, жалпы мүдделерiн қорғау және бiлдiру, бiрлескен жобаларды жүзеге асыру және өзге де жалпы мiндеттердi шешу үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кредиттiк серiктестiктердiң қауымдастықтар (одақтар) нысанындағы бiрлестiктерiн, сондай-ақ бiрлескен қызмет туралы шарт негiзiнде консорциумдар құруы мүмкiн.

20-бап. Кредиттеу тәртiбi

      1. Алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Кредит кредиттiк серiктестiк жарғысының ережелеріне сәйкес төленген мiндеттi салымды иеленетiн кредиттiк серiктестiктiң қатысушысына ғана берiлуi мүмкiн.

      3. Кредиттiк серiктестiктiң қатысушыларына жеңiлдiк шарттарымен кредиттер беру кредиттiк серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысының шешiмi бойынша жүзеге асырылады.

      4. Алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      4-1. Алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5. Тексеру комиссиясы (ревизор) басқарма төрағасына берiлген кредиттер туралы мәлiметтердi жыл сайынғы жалпы жиналыста кредиттiк серiктестiктiң барлық қатысушыларының назарына мiндеттi түрде жеткiзуге тиiс.

      6. Кредиттi ресiмдеуге және беруге байланысты барлық қажеттi шығыстарды кредит алған қатысушы өтейдi.

      Ескерту. 20-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.02.10 N 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-1-бап. Кредит бойынша жылдық тиімді сыйақы ставкасын есептеу

      Ескерту. Заң 20-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.02.10 N 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

21-бап. Кредиттiк серiктестiк жүргiзетiн операциялардың құпиясы

      Ескерту. 21-бап алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

22-бап. Кредиттiк серiктестiктiң кредиттiк комитетi

      1. Кредиттiк комитеттiң мүшелерiн қатысушылар және (немесе) кредиттiк серiктестiктiң қызметкерлерi болып табылатын өзге де тұлғалар арасынан кредиттiк серiктестiктiң басқармасы тағайындайды.

      2. Кредиттiк комитет кредиттiк серiктестiк қатысушысының кредит алуға берген әрбiр өтiнiшi бойынша қорытынды әзiрлейдi және өзiнiң мәжiлiстерiн қажеттiлiгiне қарай өткiзедi.

7-тарау. Кредиттiк серiктестiктертiң қызметін реттеу

      Ескерту. 7-тарау алынып тасталды - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

8-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

28-бап. Қазақстан Республикасының кредиттiк серiктестiктер туралы заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының кредиттiк серiктестiктер туралы заңдарын бұзған тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

29-бап. Өтпелi ережелер

      1. Осы баптың 2-тармағында аталғандарды қоспағанда, осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн құрылған кредиттiк серiктестiктер осы Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап бiр жыл iшiнде өздерiнiң құрылтай құжаттарына тиiстi өзгерiстер енгiзуге және өз қызметiн осы Заңға сәйкес келтiруге мiндеттi.

      2. Мемлекеттiк қаржы ресурстарын тарта отырып осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн құрылған селолық кредиттiк серiктестiктер осы Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап төрт жыл iшiнде өздерiнiң құрылтай құжаттарына тиiстi өзгерiстер енгiзуге және өз қызметiн осы Заңға сәйкес келтiруге мiндеттi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О кредитных товариществах

Закон Республики Казахстан от 28 марта 2003 года N 400.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано оглавление.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок создания, реорганизации и ликвидации, а также регулирования деятельности кредитных товариществ.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) дополнительный взнос - сумма денег, переданная участником в имущество кредитного товарищества;

      2) кредитное товарищество - юридическое лицо, созданное физическими и (или) юридическими лицами для удовлетворения потребностей его участников в кредитах и других финансовых, в том числе банковских, услугах путем аккумулирования их денег и за счет других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;

      3) кредитный комитет - подразделение кредитного товарищества, осуществляющее его кредитную политику;

      4) обязательный вклад - деньги, подлежащие внесению участником в уставный капитал кредитного товарищества;

      5) (исключен - от 23 декабря 2005 года N 107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 107).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о кредитных товариществах

      1. Законодательство Республики Казахстан о кредитных товариществах основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность товариществ с ограниченной ответственностью, применяется к кредитным товариществам в части, не урегулированной настоящим Законом.

      3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Глава 2. Создание кредитных товариществ

Статья 3. Кредитное товарищество

      1. Кредитные товарищества создаются в форме товариществ с ограниченной ответственностью на основании учредительного договора и действуют в соответствии со своим уставом. Кредитное товарищество считается созданным с момента его государственной регистрации.

      2. Наименование кредитного товарищества должно содержать слова "кредитное товарищество".

      Ни одно юридическое лицо, не зарегистрированное как кредитное товарищество, не может именоваться кредитным товариществом.

      3. Число участников кредитного товарищества должно быть не менее трех.

      Участники кредитного товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью кредитного товарищества, в пределах стоимости внесенных ими обязательных вкладов и дополнительных взносов, если иное не предусмотрено учредительными документами кредитного товарищества.

      Кредитное товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников.

      4. Кредитное товарищество является коммерческой организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

      5. Имущество кредитного товарищества принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет обязательных вкладов и дополнительных взносов его участников, доходов, полученных кредитным товариществом, а также других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      6. (Исключен - Законом РК от 23 декабря 2005 года № 107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона № 107).

      7. (исключен)

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 23.12.2005 № 107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона № 107); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 4. Учредительные документы кредитного товарищества

      1. Учредительными документами кредитного товарищества являются учредительный договор и устав.

      2. Учредительный договор кредитного товарищества помимо сведений, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, должен содержать:

      1) минимальный размер обязательного вклада, подлежащего оплате при вступлении в кредитное товарищество;

      2) порядок и условия внесения обязательного вклада участниками кредитного товарищества;

      3) порядок распределения чистого дохода кредитного товарищества с учетом внесенных участниками обязательных вкладов и дополнительных взносов.

      3. Устав кредитного товарищества помимо сведений, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, должен содержать:

      1) фирменное наименование и место нахождения кредитного товарищества;

      2) права и обязанности участников кредитного товарищества;

      3) порядок и условия участия в кредитном товариществе;

      4) сведения о размере уставного капитала кредитного товарищества;

      5) порядок, условия внесения и изъятия дополнительного взноса участниками кредитного товарищества;

      6) положения об органах кредитного товарищества, порядок принятия решений, в том числе по вопросам, по которым необходимо квалифицированное большинство в три четверти голосов участников, присутствующих и представленных на общем собрании участников кредитного товарищества;

      7) распределение компетенции между органами кредитного товарищества;

      8) порядок размещения денег кредитного товарищества;

      9) порядок внесения изменений и дополнений в устав кредитного товарищества;

      10) порядок образования и использования резервного капитала кредитного товарищества.

      4. Исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 23.12.2005 № 107 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Глава 3. Участие в кредитном товариществе

Статья 5. Права и обязанности участников кредитного товарищества

      1. Участники кредитного товарищества вправе:

      1) пользоваться услугами кредитного товарищества;

      2) участвовать в управлении делами кредитного товарищества;

      3) избирать и быть избранными в органы кредитного товарищества;

      4) получать доход от деятельности кредитного товарищества в соответствии с настоящим Законом и учредительными документами товарищества;

      5) прекратить участие в кредитном товариществе в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом кредитного товарищества;

      6) получать информацию о деятельности кредитного товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом товарищества.

      Участники кредитного товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами.

      2. Участники кредитного товарищества обязаны:

      1) соблюдать требования учредительного договора и устава, выполнять решения органов кредитного товарищества;

      2) предоставлять в органы кредитного товарищества достоверную информацию о своем финансовом состоянии, достаточную для принятия решений о кредитовании участников.

      Участники кредитного товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами.

Статья 6. Прекращение участия в кредитном товариществе

      1. Участие в кредитном товариществе прекращается в случаях:

      1) добровольного выхода;

      2) отчуждения своей доли другим участникам кредитного товарищества или третьим лицам;

      3) выбытия из числа участников кредитного товарищества по требованию кредитного товарищества;

      4) прекращения деятельности кредитного товарищества;

      5) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Заявление о добровольном выходе из кредитного товарищества должно быть представлено на рассмотрение правления кредитного товарищества, которое обязано рассмотреть его в течение одного месяца со дня подачи заявления и вынести его на общее собрание участников кредитного товарищества.

      Участие в кредитном товариществе может быть прекращено путем добровольного выхода участника после выполнения им взятых имущественных обязательств перед кредитным товариществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

      3. При нарушении участником кредитного товарищества своих обязанностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан, учредительными и иными документами кредитного товарищества, невыполнении своих обязательств перед кредитным товариществом, а также при причинении вреда кредитному товариществу товарищество в соответствии с решением общего собрания вправе по суду требовать принудительного выкупа доли такого участника и выбытия его из числа участников.

      4. Решение о принудительном выкупе доли и выбытии может быть обжаловано участником кредитного товарищества в судебном порядке.

Глава 4. Управление кредитным товариществом

Статья 7. Органы кредитного товарищества

      1. Органами кредитного товарищества являются:

      1) высший орган - общее собрание участников кредитного товарищества;

      2) исполнительный орган - правление;

      3) контролирующий орган - ревизионная комиссия (ревизор).

      2. Уставом кредитного товарищества может быть предусмотрено создание наблюдательных органов (наблюдательного совета).

Статья 8. Общее собрание участников кредитного товарищества

      1. Порядок проведения общего собрания участников кредитного товарищества предусматривается в уставе кредитного товарищества.

      Ежегодное (годовое) собрание участников кредитного товарищества проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

      Помимо ежегодных могут проводиться внеочередные собрания, созываемые по инициативе правления кредитного товарищества или не менее двадцати пяти процентов участников кредитного товарищества.

      Общее собрание принимает решения, соответствующие уставным целям и задачам кредитного товарищества и настоящему Закону, отменяет или утверждает решения правления.

      1-1. Порядок и сроки созыва общего собрания участников кредитного товарищества предусматриваются в уставе кредитного товарищества. В случае если порядок и сроки созыва общего собрания участников кредитного товарищества уставом не предусмотрены, то извещение о проведении общего собрания участников кредитного товарищества должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, указанном в уставе кредитного товарищества, или на интернет-ресурсе кредитного товарищества, направлено заказным письмом, телеграммой с уведомлением о вручении, телефонограммой, посредством коротких текстовых сообщений по каналам сотовой связи или электронной почты, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения, не позднее чем за десять рабочих дней до открытия общего собрания участников кредитного товарищества.

      2. К исключительной компетенции общего собрания участников кредитного товарищества, помимо вопросов, предусмотренных иными законодательными актами Республики Казахстан, относится принятие решений:

      1) о заключении товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов товарищества;

      2) об увеличении обязательств товарищества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

      3) о направлении деятельности кредитного товарищества;

      4) об определении кредитной и инвестиционной политики кредитного товарищества;

      5) о порядке оплаты труда членов правления, ревизионной комиссии (ревизора) и других работников кредитного товарищества;

      6) об установлении порядка внесения и изъятия участниками дополнительных взносов;

      7) о порядке списания активов кредитного товарищества;

      8) о порядке принятия и выбытия участников из кредитного товарищества;

      9) об утверждении годовой сметы расходов и доходов и отчета об ее исполнении;

      10) о формировании учетной политики;

      11) об утверждении годовой финансовой отчетности;

      12) по иным вопросам.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 23.12.2005 N 107 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Кворум и голосование на общем собрании участников кредитного товарищества

      1. Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов участников кредитного товарищества. В случае, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством участников или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствует не менее чем две трети всех участников.

      2. Исключен Законом РК от 23.12.2005 № 107 (порядок введения в действие см. ст. 2).

      3. Решения на общем собрании принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании участников.

      4. Решения на общем собрании по вопросам утверждения устава и внесения в него изменений и дополнений, а также реорганизации или ликвидации кредитного товарищества принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов всех участников, если устав кредитного товарищества не требует для их принятия большего числа голосов или единогласия.

      5. В случае отсутствия кворума общее собрание участников кредитного товарищества созывается повторно. Дата проведения повторно созываемого общего собрания участников кредитного товарищества устанавливается правлением кредитного товарищества. Повторно созванное общее собрание участников кредитного товарищества является правомочным, если на нем зарегистрировано любое число участников кредитного товарищества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 4 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 23.12.2005 № 107 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Правление кредитного товарищества

      1. Правление кредитного товарищества избирается общим собранием участников и осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного товарищества.

      Правление кредитного товарищества ежегодно отчитывается перед общим собранием участников кредитного товарищества о результатах своей деятельности.

      2. Полномочия правления кредитного товарищества включают:

      1) подготовку предложений о принятии внутренних правил деятельности кредитного товарищества и о последующем их изменении;

      2) подготовку и внесение на рассмотрение общего собрания участников кредитного товарищества предложений в отношении кредитной и инвестиционной политики, разработку правил о внутренней кредитной политике и кредитном комитете кредитного товарищества;

      3) подготовку и представление годовой сметы расходов и доходов и отчета об ее исполнении;

      4) подготовку и представление годовой финансовой отчетности;

      5) установление размеров оплаты труда для работников;

      6) подготовку документов по вопросам принятия и выбытия участников из кредитного товарищества и вынесение их на общее собрание участников кредитного товарищества;

      7) осуществление иных полномочий, связанных с текущей деятельностью кредитного товарищества и не составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников кредитного товарищества.

      Общим собранием участников кредитного товарищества правлению кредитного товарищества могут быть делегированы следующие исключительные компетенции общего собрания участников кредитного товарищества:

      принятие (выбытие) участников кредитного товарищества;

      изменение устава кредитного товарищества или утверждение его в новой редакции в связи с принятием (выбытием) участников кредитного товарищества.

      3. Правление не может быть единоличным органом и количество его членов должно составлять нечетное число, но не менее трех. Правление возглавляется председателем, избираемым общим собранием участников кредитного товарищества.

      По решению общего собрания участников кредитного товарищества председатель и (или) члены правления могут быть избраны из лиц, не являющихся участниками кредитного товарищества. При этом в составе правления должны быть один или несколько участников кредитного товарищества.

      4. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

      Правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвует не менее чем две трети его членов. Решения принимаются большинством голосов из числа присутствующих членов правления.

      Сноска. Статья 10 с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Ревизионная комиссия (ревизор)

      Кредитное товарищество должно иметь ревизионную комиссию (ревизора).

      Членами ревизионной комиссии не могут быть председатель и члены правления кредитного товарищества, кредитного комитета, члены их семей и близкие родственники.

      В полномочия ревизионной комиссии (ревизора) помимо вопросов, предусмотренных иными законодательными актами Республики Казахстан, входят:

      1) определение соответствия действий и операций, совершаемых кредитным товариществом, его органами и должностными лицами, требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов кредитного товарищества путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок;

      2) дача рекомендаций общему собранию участников кредитного товарищества и правлению по улучшению деятельности кредитного товарищества.

Глава 5. Обязательные вклады и дополнительные взносы
в кредитное товарищество

Статья 12. Порядок внесения обязательных вкладов

      1. Для вступления в кредитное товарищество участник вносит минимальный размер обязательного вклада. Первоначальный уставный капитал кредитного товарищества, формируемый и оплачиваемый деньгами в национальной валюте, равен сумме обязательных вкладов участников. Отношение обязательного вклада каждого участника к общей сумме уставного капитала кредитного товарищества является долей участника в уставном капитале кредитного товарищества.

      2. Исключен Законом РК от 23.12.2005 № 107 (порядок введения в действие см. ст. 2).

      3. При внесении денег участнику кредитного товарищества выдается документ, подтверждающий внесение участником кредитного товарищества денег. Последующее внесение денег участником в кредитное товарищество и возврат им участнику денег должны фиксироваться в вышеуказанном документе.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 23.12.2005 № 107 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 13. Особенности выкупа доли участника в уставном капитале кредитного товарищества

      1. При принятии участником решения о прекращении участия в кредитном товариществе товарищество вправе с согласия данного участника выкупить его долю в уставном капитале кредитного товарищества в сроки, предусмотренные уставом кредитного товарищества, но не более чем девяносто дней со дня принятия решения участником.

      2. Выкуп доли участника в уставном капитале кредитного товарищества, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется в случае, если прекращение участия в кредитном товариществе не приводит к уменьшению числа участников ниже минимального количества или к уменьшению уставного капитала кредитного товарищества ниже минимального размера.

Статья 14. Порядок продажи доли участника кредитного товарищества

      1. Продажа участником кредитного товарищества своей доли осуществляется в порядке, определенном законодательными актами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено учредительными документами кредитного товарищества и настоящим Законом.

      2. Продажа участником своей доли другим участникам кредитного товарищества допускается, если это не приведет к уменьшению числа участников кредитного товарищества ниже минимального количества, предусмотренного настоящим Законом.

      3. При невозможности продажи участником своей доли другим участникам кредитного товарищества либо третьим лицам участник, желающий продать свою долю, вправе обратиться к кредитному товариществу с требованием выкупить эту долю.

      При выкупе доли кредитным товариществом цена доли определяется соглашением сторон, а при недостижении соглашения - судом.

      4. После выкупа доли участника кредитное товарищество обязано предложить другим участникам приобрести эту долю по цене, определенной решением общего собрания.

      По решению общего собрания кредитное товарищество вправе продать эту долю от имени товарищества третьим лицам.

      5. При нежелании участников либо третьих лиц приобрести долю, выкупленную кредитным товариществом у выбывшего участника, в течение шести месяцев со дня выкупа доля погашается с соответствующим уменьшением уставного капитала кредитного товарищества, и в случае уменьшения уставного капитала ниже минимального уровня кредитное товарищество подлежит ликвидации по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

      6. Продажа участником кредитного товарищества своей доли в порядке, предусмотренном настоящей статьей, осуществляется в сроки, определенные законодательными актами Республики Казахстан, если иное не установлено учредительными документами либо соглашением сторон.

Статья 15. Дополнительные взносы участников

      В случае, предусмотренном уставом кредитного товарищества, участник вправе без ограничений вносить в имущество кредитного товарищества дополнительные взносы. Дополнительные взносы участников кредитного товарищества не изменяют размер его уставного капитала.

Статья 16. Возврат сумм дополнительного взноса в случае прекращения участия в кредитном товариществе

      В случаях, предусмотренных уставом, а также при прекращении участия в кредитном товариществе участнику возвращается сумма дополнительного взноса в сроки, определенные соглашением сторон или предусмотренные уставом кредитного товарищества, но не более чем девяносто дней со дня принятия решения о прекращении участия в кредитном товариществе. При этом данному участнику, имеющему обязательства перед кредитным товариществом, выплата производится за вычетом имеющихся у него обязательств перед кредитным товариществом. <*>

      Сноска. В статью 16 внесены изменения - Законом РК от 23 декабря 2005 года N 107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 107).

Глава 6. Деятельность кредитного товарищества

Статья 17. Деятельность кредитных товариществ

      1. Кредитным товариществам запрещается осуществление предпринимательской деятельности, за исключением осуществления микрофинансовой деятельности, предусмотренной Законом Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности".

      2. Кредитные товарищества осуществляют свою деятельность на основании правил предоставления микрокредитов, положения о кредитном комитете и внутренних правил кредитного товарищества, которые утверждаются высшим органом кредитного товарищества – общим собранием участников кредитного товарищества.

      3. Требования к содержанию правил предоставления микрокредитов установлены Законом Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности".

      4. Внутренние правила кредитного товарищества должны определять:

      1) структуру, задачи, функции и полномочия структурных подразделений;

      2) права и обязанности руководителей структурных подразделений;

      3) полномочия должностных лиц и работников кредитного товарищества при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет.

      5. Положение о кредитном комитете кредитного товарищества должно определять:

      1) структуру, задачи, функции и полномочия кредитного комитета;

      2) ответственность членов кредитного комитета;

      3) процедуру утверждения кредитных договоров;

      4) полномочия высшего и исполнительного органов кредитного товарищества, а также его должностных лиц по принятию решений о выдаче займа в зависимости от его размера.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 23.12.2005 № 107 (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие с 01.01.2021).

Статья 18. Операции, осуществляемые кредитным товариществом

      Сноска. Статья 18 исключена Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 19. Объединения кредитных товариществ

      Для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения иных общих задач кредитные товарищества могут создавать в соответствии с законодательством Республики Казахстан объединения кредитных товариществ в форме ассоциаций (союзов), а также консорциумы на основе договора о совместной деятельности.

Статья 20. Порядок кредитования

      1. Исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Кредит может быть предоставлен только участнику кредитного товарищества, владеющему оплаченным обязательным вкладом, согласно положениям устава кредитного товарищества.

      3. Предоставление кредитов на льготных условиях участникам кредитного товарищества осуществляется по решению общего собрания участников кредитного товарищества.

      4. Исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      4-1. Исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

      5. Сведения о кредитах, выданных председателю правления, должны обязательно доводиться ревизионной комиссией (ревизором) до сведения всех участников кредитного товарищества на ежегодном общем собрании.

      6. Все необходимые расходы, связанные с оформлением и выдачей кредита, покрываются участником, получившим кредит.

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными законами РК от 10.02.2011 № 406-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 20-1. Расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по кредиту

      Сноска. Закон дополнен статьей 20-1 в соответствии с Законом РК от 10.02.2011 № 406-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); исключена Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 21. Тайна операций, проводимых кредитным товариществом

      Сноска. Статья 21 исключена Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 22. Кредитный комитет кредитного товарищества

      1. Члены кредитного комитета назначаются правлением кредитного товарищества из числа участников и (или) иных лиц, являющихся работниками кредитного товарищества.

      2. Кредитный комитет готовит заключение по каждому заявлению участника кредитного товарищества на получение кредита и проводит свои заседания по мере необходимости.

Глава 7. Регулирование деятельности кредитных товариществ (Глава исключена - Законом РК от 23 декабря 2005 года N 107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 107)

Глава 8. Заключительные и переходные положения

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о кредитных товариществах

      Лица, нарушившие законодательство Республики Казахстан о кредитных товариществах, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 29. Переходные положения

      1. Кредитные товарищества, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, созданные до введения в действие настоящего Закона, обязаны в течение одного года со дня введения в действие настоящего Закона внести соответствующие изменения в свои учредительные документы и привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом.

      2. Сельские кредитные товарищества, созданные до введения в действие настоящего Закона с привлечением государственных финансовых ресурсов, обязаны внести соответствующие изменения в свои учредительные документы и привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом в течение четырех лет со дня введения его в действие.

     
      Президент
Республики Казахстан