Қазақстан Республикасының кейбiр заң актілерiне стандарттау және сертификаттау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 10 маусымдағы N 432-II Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 20, 724-құжат):

      1) Заңның бүкiл мәтiнi бойынша "уәкiлеттi мемлекеттiк орган", "уәкiлеттi мемлекеттiк органның", "уәкiлеттi мемлекеттiк органды", "уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi органның", "уәкiлеттi органды", "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-бапта:
      3) тармақша "құжат" деген сөздiң алдынан "стандарттау жөнiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының сақталуын мемлекеттiк қадағалау - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң мiндеттi талаптардың бұзылу фактілерiн анықтауға, олардың жолын кесуге, оларды жоюға бағытталған қызметi;";
      5) тармақша алып тасталсын;
      6) тармақшадағы "стандарттау саласындағы" деген сөздерден кейiн ", оның iшiнде өнiмдi каталогтау саласындағы" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшадағы "мiндеттi және (немесе) ұсынылатын талаптардан тұратын және" деген сөздер алып тасталсын;
      10) тармақшадағы "мiндеттi және (немесе) ұсынылатын талаптардан тұратын және" деген сөздер алып тасталсын;
      15) тармақшадағы "уәкiлеттi мемлекеттiк басқару органы бекiткен", "және тұтынушылардың қалың көпшiлiгiнiң қолы жетiмдi" деген сөздер алып тасталсын;
       мынадай мазмұндағы 18-1)және 23-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "18-1) салалық стандарт - салалық маңызы бар өнiмдерге, процестер (жұмыстар) мен қызмет көрсетулерге қойылатын талаптары бар стандарт;";
      "23-1) өнiмдi каталогтау жүйесi өндiрiлетiн өнiмнiң сипаттамалары мен дайындаушылары туралы белгiленген тәртiппен ақпарат жинауды және берудi қамтамасыз ететiн ұйымдастырушылық-техникалық жүйе;";
      25) тармақшадағы "стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiнде танылған орган бекiткен" деген сөздер алып тасталсын;
      27) тармақша "нормативтiк құжат" деген сөздердiң алдынан "стандарттау жөнiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 29-1) және 31) тармақшалармен толықтырылсын:
      "29-1) стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган - стандарттау, метрология, сертификаттау және тiркеу жөнiндегi жұмыстарды басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;";
      "31) стандарттау жөнiндегi сарапшы-аудитор - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен стандарттау саласында жұмыстар жүргiзу құқығына аттестатталған жеке тұлға.";

      3) 4-бапта:
      тақырыбы "мақсаттары" деген сөзден кейiн "мен принциптерi" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақша "көрсетулердiң" деген сөзден кейiн "қауiпсiздiгi мен" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Стандарттаудың негiзгi принциптерi:
      1) келiсу;
      2) бүкпесiздiк;
      3) ерiктiлiк;
      4) отандық және шетелдiк өндiрушiлер мен өнiм берушiлер үшiн стандарттау саласындағы бiрдей талаптар;
      5) экономикалық қисындылық болып табылады.";

      4) 6-баптың 2-тармағында:
      1) тармақша "саласында" деген сөзден кейiн "бiрыңғай" деген сөзбен толықтырылсын;
      4) тармақша "ұйымдастырады" деген сөзден кейiн "және жүзеге асырады" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:
      "10) стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мемлекеттiк тiлге және орыс тiлiне аударылуын және олардың расталуын қамтамасыз етедi;
      11) стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың стандарттар, халықаралық және аймақтық нормалар талаптарына сәйкестiгiне сараптаманы жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi.";

      5) 7-бап "мемлекеттiк орган стандарттау" деген сөздерден кейiн "метрология, сертификаттау, сапаны басқару және аккредитациялау" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 8-баптың 1) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органнан, оның аумақтық бөлiмшелерiнен және ведомстволық бағыныстағы кәсiпорындарынан;";
      "3) жеке және заңды тұлғалардан, оның iшiнде стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттерден, сарапшы-аудиторлардан;";

      7) 9-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) салалық стандарттар.";
      5-тармақта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Осы баптың 1-тармағының 1), 2), 5)-9) тармақшаларында көрсетiлген стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттар, оларға өзгерiстер, сондай-ақ олардың күшiн жою туралы шешiмдер бекiтiлуге және тiркелуге жатады.";
      екiншi бөлiк алып тасталсын;

      8) 10-баптың 4-тармағындағы "уәкiлеттi" деген сөз алып тасталсын;

      9) мынадай мазмұндағы 10-1-баппен толықтырылсын:
      "10-1-бап. Салалық стандарттар

      1. Салалық стандарттар салалық маңызы бар өнiмге, процестер (жұмыстар) мен қызмет көрсетулерге әзiрленедi және оларды мемлекеттiк басқару органдары өз құзыретi шегiнде бекiтедi.
      2. Салалық стандарттардың объектiлерi мен осы стандарттарды әзiрлеу, келiсу, тiркеу жөнiндегi жалпы ережелердi стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      3. Салалық стандарттардың түрлерiне, олардың объектiлерiне, әзiрлену және келiсiлу ерекшелiктерiне, бекiту тәртiбiне қойылатын  талаптарды өз құзыретi шегiнде мемлекеттiк басқару органдары белгiлейдi.
      4. Салалық стандарттармен белгiленген нормалар және талаптар мемлекеттiк, мемлекетаралық, халықаралық стандарттармен белгiленгеннен төмен болмауға тиiс.";

      10) 13-баптың 2-тармағы "бекiтедi" деген сөзден кейiн "және тiркейдi" деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 15-бапта:
      1-тармақтың үшiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Халықаралық стандарттау жүйесi ережелерiне сәйкес, техникалық регламенттерге осы Заңға сәйкес құзыретiне мiндеттi  талаптарды (құрылыс, санитарлық, фитосанитарлық және ветеринарлық нормалар мен ережелер, фармакопеялық баптар, өртке қарсы қауiпсiздiк және төтенше жағдайлар, тау-кен қадағалау, атом, экологиялық және радиациялық қауiпсiздiк, жолдардағы және көлiктiң барлық түрiндегi қауiпсiздiк нормалары мен ережелерi және басқалар) белгiлеу кiретiн мемлекеттiк басқару органдары қабылдайтын стандарттау жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi және нормативтiк құжаттарды, мiндеттi талаптар бөлiгiнде мемлекетаралық және мемлекеттiк стандарттарды жатқызу керек.";
      2-тармақтың төртiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасында стандарттау жөніндегі мемлекетаралық нормативтiк құжаттарды қолданысқа енгiзудi стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асырады.";

      12) 17-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) өнiмдi каталогтау жөнiндегi ақпаратты қалыптастыруды, жүргiзу мен берудi ұйымдастырады.";

      13) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын:
      "17-1-бап. Өнiмдi каталогтау жүйесi

      1. Өнiмдi каталогтау жүйесi мемлекеттiк стандарттау жүйесiнiң құрамдас бөлiгi болып табылады, мемлекеттiң, дайындаушылардың және  тұтынушылардың мүдделерi үшiн жасалады.
      2. Каталогтауға Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлетiн өнiм жатады.";

      14) 18-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгiнде "жатқызылған" деген сөз "жатқызылмаған" деген сөзбен ауыстырылсын;

      15) 19-баптың 1-тармағында:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) және қалалардың стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының сақталуын және өлшеу құралдарын қадағалау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң басшысы;";
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) және қалалардың стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының сақталуын және өлшеу құралдарын қадағалау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторының орынбасарлары - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi бөлiмдерiнiң басшылары;";
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының сақталуын және өлшеу құралдарын қадағалау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi бөлiмдерiнiң басшылары, барлық дәрежедегi мамандары.";

      16) 21-бапта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарына сәйкестiгiн бақылау үшiн сынақ (талдау, өлшеу) өткiзуге өнiмнiң сынамалары мен үлгiлерiн iрiктеу iсiн жүргiзуге;";
      7) тармақша "сәйкестiк сертификатынсыз" деген сөздерден кейiн "(сәйкестiк сертификатының көшiрмелерiнсiз) және (немесе) сәйкестiк таңбаларынсыз немесе сәйкестiгi туралы декларацияларсыз (сәйкестiгi туралы декларациялар көшiрмелерiнсiз)" деген сөздермен толықтырылсын;

      17) 23-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының үшiншi абзацы "сәйкестiк сертификатының" деген сөздерден кейiн "(сәйкестiк сертификатының көшiрмелерi) және (немесе) сәйкестiк таңбалары немесе сәйкестiгi туралы декларациялары (сәйкестiгi туралы декларациялар көшiрмелерi)" деген сөздермен толықтырылсын;

      18) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "25-бап. Қазақстан Республикасының стандарттау туралы
               заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының стандарттау туралы заңдарын бұзған тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      19) 28-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "28-бап. Мемлекеттiк стандарттау және мемлекеттiк қадағалау
               жөнiндегi жұмыстарды қаржыландыру

      1. Республикалық бюджет қаражаты есебiнен:
      1) стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган мен оның аумақтық бөлiмшелерiн ұстауға және  стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының сақталуын мемлекеттiк қадағалауды жүзеге асыруға арналған шығыстар;
      2) стандарттау, метрология және тiркеу саласындағы бағдарламалар;
      3) өнiмнiң сынамалары мен үлгiлерiн сатып алу және олардың стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарына сәйкестiгiн сынау (талдау, өлшеу);
      4) Қазақстан Республикасының стандарттау жөнiндегi халықаралық, аймақтық және мемлекетаралық ұйымдарға мүшелiк жарналар енгiзуi мен қатысуы қаржыландырылады.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлмеген стандарттау жөнiндегi жұмыстар шарт негiзiнде орындалады.".

      2. "Сертификаттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 20, 725-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 15-16, 231 құжат; N 23, 321-құжат):

      1) Заңның бүкiл мәтiнi бойынша "уәкiлеттi мемлекеттiк орган", "уәкiлеттi мемлекеттiк органның" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-бапта:
      1), 12) және 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) тiркеу - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органның сертификаттау және тiркеу саласындағы жұмысты жүзеге асыруға ұйымның құқықтылығын ресми тануы;";
      "12) сертификаттау жөнiндегi нормативтiк құжат (бұдан әрi - нормативтiк құжат) - сертификаттау жөнiндегi қызметтiң алуан түрлерiне немесе оның нәтижелерiне қатысты нормаларды, ережелердi, сипаттамаларды, принциптердi белгiлейтiн, стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен бекiткен құжат;
      13) өнiмдi, процестердi, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi сертификаттау жөнiндегi орган - белгiлi бiр қызмет саласында сертификаттау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге тiркелген заңды тұлға;";
      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "13-1) тiркеу саласында консалтингтiк қызмет көрсету жөнiндегi ұйымдар - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен тiркелген, өнiмдi, процестердi, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi сертификаттау жөнiндегi органдарды және сынақ зертханаларын (орталықтарын) тiркеуге дайындау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзетiн заңды тұлғалар;";
      16) тармақшада "мемлекеттiк сертификаттау жүйесiнiң ережелерi бойынша" деген сөздер "нормативтiк құжаттардың талаптарына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      17) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "17-1) стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган - стандарттау, метрология, сертификаттау және тiркеу жөнiндегi жұмыстарды басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;";

      3) 4-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Өнiмдi, процестердi, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi сертификаттау жөнiндегi тiркелген органдар мен сынақ лабораториялары (орталықтар) тiркеу саласында консалтингтiк қызметтер көрсетуге құқылы емес.";

      4) 5-баптың 1-тармағында:
      екiншi абзацта "мемлекеттiк" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы бесiншi және алтыншы абзацтармен толықтырылсын:
      "Tipкeу саласында консалтингтiк қызмет көрсету жөнiндегi тiркелген ұйымдар;
      сертификаттау жөнiндегi сарапшы-аудиторлар.";

      5) 6-бапта:
      тақырыбындағы "мемлекеттiк" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "мемлекеттiк" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшiншi абзац "саласында" деген сөзден кейiн "бiрыңғай" деген сөзбен толықтырылсын;
      бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "мемлекеттiк сертификаттау жүйесiнде ұйымдарды сертификаттау, сертификаттау сынақтары, тiркеу саласында консалтингтiк қызмет көрсету жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу құқығына тiркеу;";
      жетiншi абзац "ұйымдастыру" деген сөзден кейiн "және жүзеге асыру" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:
      "зертханааралық салыстырма сынақтар (салыстырулар) жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру.";
      2-тармақтың бiрiншi абзацындағы "мемлекеттiк" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) 7-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "мемлекеттiк" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 8-баптың 2-тармағындағы "мемлекеттiк" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 14-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "14-бап. Нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының
               сақталуын және сертификатталған өнiмнiң сапасын
               мемлекеттiк қадағалау";

      1-тармақта "Сертификаттау ережелерiнiң сақталуына," деген сөздер "Нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарының сақталуына және" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ алып тасталсын;

      9) 16-бапта:
      бiрiншi абзац "қызмет көрсетулердiң" деген сөздерден кейін "қауiпсiздiгіне және" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi және үшiншi абзацтардағы "сапасын" және "сапасына" деген сөздер тиiсiнше "қауiпсiздiгiн және сапасын", "қауiпсiздiгiне және сапасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "өнiмнiң нормативтiк құжаттардың мiндеттi талаптарына сәйкестiгiн бақылау үшiн оның сынамалары мен үлгiлерiн iрiктеу iсiн жүргiзуге;";

      10) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "18-бап. Сертификаттау жөнiндегi жұмыстарды қаржыландыру

      1. Республикалық бюджет қаражаты есебiнен:
      1) стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органды және оның мемлекеттiк қадағалау жөнiндегi аумақтық бөлiмшелерiн ұстауға арналған шығыстар;
      2) сертификаттау жөнiндегi органдарды және сынақ зертханаларын (орталықтарын) тiркеу жөнiндегi жұмыстарды, сондай-ақ зертханааралық салыстырма сынақтар (салыстырулар) жөнiндегi жұмыстарды жүзеге асыруға арналған шығыстар;
      3) сапа және сертификаттау саласындағы бағдарламалар;
      4) Қазақстан Республикасының тiркеу және сапаны басқару жөнiндегi халықаралық ұйымдарға мүшелiк жарналар енгiзуi мен қатысуы қаржыландырылады.
      2. Осы Заңмен көзделген және осы баптың 1-тармағында көрсетiлмеген мемлекеттiк сертификаттау жүйесiндегi жұмыстар шарт негiзiнде орындалады.";

      11) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "19-бап. Қазақстан Республикасының сертификаттау туралы
               заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының сертификаттау туралы заңдарын бұзған тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.".

      2-бап. Осы Заң, 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 1-тармағының 19) тармақшасын және 2-тармағының 10) тармақшасын қоспағанда, ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стандартизации и сертификации

Закон Республики Казахстан от 10 июня 2003 года N 432

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон  Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. "О стандартизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 20, ст. 724):

      1) по всему тексту Закона слова "уполномоченным государственным органом", "уполномоченный государственный орган", "уполномоченного государственного органа", "уполномоченному государственному органу" заменить соответственно словами "уполномоченным органом", "уполномоченный орган", "уполномоченного органа", "уполномоченному органу";

      2) в статье 1:
      подпункт 3) после слова "документ" дополнить словами "по стандартизации";

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) государственный надзор за соблюдением обязательных требований нормативных документов по стандартизации - деятельность уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации и его территориальных подразделений, направленная на выявление, пресечение, устранение фактов нарушения обязательных требований;";

      подпункт 5) исключить;
 
      подпункт 6) после слов "в области стандартизации" дополнить словами ", в том числе в области каталогизации продукции,";

      в подпункте 7) слова "содержащий обязательные и (или) рекомендуемые требования и" исключить;

      в подпункте 10) слова ", содержащий обязательные и (или) рекомендуемые требования" исключить;

      в подпункте 15) слова ", утвержденный уполномоченным органом государственного управления и доступный широкому кругу потребителей" исключить;

      дополнить подпунктами 18-1) и 23-1) следующего содержания:
      "18-1) отраслевой стандарт - стандарт, содержащий требования к продукции, процессам (работам) и услугам отраслевого значения;";

      "23-1) система каталогизации продукции - организационно-техническая система, обеспечивающая сбор и предоставление в определенном порядке информации о характеристиках и изготовителях производимой продукции;";

      в подпункте 25) слова "и утвержденный признанным органом по стандартизации, метрологии и сертификации" исключить;

      подпункт 27) после слова "документ" дополнить словами "по стандартизации";

      дополнить подпунктами 29-1) и 31) следующего содержания:
      "29-1) уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации - государственный орган, осуществляющий управление работами по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации;";
      "31) эксперт-аудитор по стандартизации - физическое лицо, аттестованное в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, на право проведения работ в области стандартизации.";

      3) в статье 4:
      заголовок после слова "Цели" дополнить словами "и принципы";
 
      подпункт 9) после слова "вопросах" дополнить словами "безопасности и";

      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Основными принципами стандартизации являются:
      1) согласие;
      2) открытость;
      3) добровольность;
      4) равные требования в сфере стандартизации для отечественных и зарубежных производителей и поставщиков;
      5) экономическая целесообразность.";

      4) в пункте 2 статьи 6:
      подпункт 1) после слова "реализует" дополнить словом "единую";
 
      подпункт 4) после слова "организует" дополнить словами "и осуществляет";

      дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:
      "10) обеспечивает перевод нормативных документов по стандартизации на государственный и русский языки и их подтверждение;
      11) устанавливает порядок осуществления экспертизы нормативных документов по стандартизации на соответствие требованиям стандартов, международным и региональным нормам.";

      5) статью 7 после слов "организациях по стандартизации" дополнить словами ", метрологии, сертификации, управлению качеством и аккредитации";

      6) подпункты 1) и 3) статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "1) уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации, его территориальных подразделений и подведомственных предприятий;";
      "3) физических и юридических лиц, в том числе технических комитетов, экспертов-аудиторов по стандартизации;";

      7) в статье 9:
      пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      "9) отраслевые стандарты.";

      в пункте 5:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "5. Нормативные документы по стандартизации, указанные в подпунктах 1), 2), 5)-9) пункта 1 настоящей статьи, изменения к ним, а также решения об их отмене подлежат утверждению и регистрации.";
      часть вторую исключить;

      8) в пункте 4 статьи 10 слово "уполномоченными" исключить;

      9) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
      "Статья 10-1. Отраслевые стандарты

      1. Отраслевые стандарты разрабатываются на продукцию, процессы (работы) и услуги отраслевого значения и утверждаются органами государственного управления в пределах их компетенции.
      2. Объекты и общие положения по разработке, согласованию, регистрации отраслевых стандартов устанавливаются уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.
      3. Требования к видам отраслевых стандартов, их объектам, особенностям разработки и согласования, порядку утверждения устанавливают органы государственного управления в пределах своей компетенции.
      4. Нормы и требования, установленные отраслевыми стандартами, должны быть не ниже установленных государственными, межгосударственными, международными стандартами.";

      10) пункт 2 статьи 13 после слова "утверждаются" дополнить словами "и регистрируются";

      11) в статье 15:
      часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "К техническим регламентам согласно положениям международной системы стандартизации следует относить нормативные правовые акты и нормативные документы по стандартизации, принимаемые органами государственного управления в соответствии с настоящим Законом, в компетенцию которых входит установление обязательных требований (строительные, санитарные, фитосанитарные и ветеринарные нормы и правила, фармакопейные статьи, нормы и правила противопожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций, горного надзора, атомной, экологической и радиационной безопасности, безопасности на дорогах и всех видах транспорта и другие), межгосударственные и государственные стандарты в части обязательных требований.";

      часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "Введение в действие в Республике Казахстан межгосударственных нормативных документов по стандартизации осуществляется уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.";

      12) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) организует формирование, ведение и выдачу информации по каталогизации продукции.";

      13) дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
      "Статья 17-1. Система каталогизации продукции

      1. Система каталогизации продукции является составной частью государственной системы стандартизации, создается в интересах государства, изготовителей и потребителей.
      2. Каталогизации подлежит продукция, производимая на территории Республики Казахстан.";

      14) в части второй пункта 1 статьи 18 слово "отнесенные" заменить словами "не отнесенные";

      15) в пункте 1 статьи 19:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) главный государственный инспектор области (города республиканского значения, столицы) и городов по надзору за соблюдением обязательных требований нормативных документов по стандартизации и средствами измерений - руководитель территориального подразделения уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации;";

      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) заместители главного государственного инспектора области (города республиканского значения, столицы) и городов по надзору за соблюдением обязательных требований нормативных документов по стандартизации и средствами измерений - руководители отделов территориальных подразделений уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации;";

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) государственные инспекторы по надзору за соблюдением обязательных требований нормативных документов по стандартизации и средствами измерений - руководители отделов, специалисты всех рангов территориальных подразделений уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации.";

      16) в статье 21:
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) проводить отбор проб и образцов продукции для контроля соответствия обязательным требованиям нормативных документов по стандартизации на проведение испытания (анализа, измерения);";

      подпункт 7) дополнить словами "(копий сертификатов соответствия) и (или) знаков соответствия или деклараций о соответствии (копий деклараций о соответствии)";

      17) абзац четвертый подпункта 2) пункта 1 статьи 23 после слов "сертификатов соответствия" дополнить словами "(копий сертификатов соответствия) и (или) знаков соответствия или деклараций о соответствии (копий деклараций о соответствии)";

      18) статью 25 изложить в следующей редакции:
      "Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства
                  Республики Казахстан о стандартизации

      Лица, нарушившие законодательство Республики Казахстан о стандартизации, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.";

      19) статью 28 изложить в следующей редакции:
      "Статья 28. Финансирование работ по государственной
                  стандартизации и государственному надзору

      1. За счет средств республиканского бюджета финансируются:
      1) расходы на содержание уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации и его территориальных подразделений и осуществление государственного надзора за соблюдением обязательных требований нормативных документов по стандартизации;
      2) программы в области стандартизации, метрологии и аккредитации;
      3) приобретение проб и образцов продукции и их испытания (анализы, измерения) на соответствие обязательным требованиям нормативных документов по стандартизации;
      4) внесение членских взносов и участие Республики Казахстан в международных, региональных и межгосударственных организациях по стандартизации.
      2. Работы по стандартизации, не указанные в пункте 1 настоящей статьи, выполняются на договорной основе.".

      2. В Закон  Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. "О сертификации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 20, ст. 725; 2001 г., N 1, ст. 7; N 15-16, ст. 231; N 23, ст. 321):

      1) по всему тексту Закона слова "уполномоченного государственного органа", "уполномоченный государственный орган", "уполномоченным государственным органом" заменить соответственно словами "уполномоченного органа", "уполномоченный орган", "уполномоченным органом";

      2) в статье 1:
      подпункты 1), 12) и 13) изложить в следующей редакции:
      "1) аккредитация - официальное признание уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации правомочий организации осуществлять работы в области сертификации и аккредитации;";

      "12) нормативный документ по сертификации (далее - нормативный документ) - документ, устанавливающий нормы, правила, характеристики, принципы, касающиеся различных видов деятельности по сертификации или ее результатов, утвержденный соответствующим уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      13) орган по сертификации продукции, процессов, работ, услуг - юридическое лицо, аккредитованное на проведение работ по сертификации в определенной сфере деятельности;";

      дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:
      "13-1) организации по оказанию консалтинговых услуг в области аккредитации - юридические лица, проводящие работы по подготовке к аккредитации органов по сертификации продукции, процессов, работ, услуг и испытательных лабораторий (центров), аккредитованные в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации;";

      в подпункте 16) слова "по правилам государственной системы сертификации" заменить словами "в соответствии с требованиями нормативных документов";

      подпункт 17) исключить;

      дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:
      "17-1) уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации - государственный орган, осуществляющий управление работами по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации;";

      3) пункт 2 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Аккредитованные органы по сертификации продукции, процессов, работ, услуг и испытательные лаборатории (центры) не вправе оказывать консалтинговые услуги в области аккредитации.";

      4) в пункте 1 статьи 5:
      в абзаце втором слово "государственный" заменить словом "уполномоченный";
 
      дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
      "аккредитованные организации по оказанию консалтинговых услуг в области аккредитации;
      эксперты - аудиторы по сертификации.";

      5) в статье 6:
      в заголовке слово "государственного" заменить словом "уполномоченного";

      в пункте 1:
      в абзаце первом слово "государственного" заменить словом "уполномоченного";
      абзац третий после слова "реализации" дополнить словом "единой";
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      "аккредитация в государственной системе сертификации организаций на право проведения работ по сертификации, сертификационным испытаниям, оказанию консалтинговых услуг в области аккредитации;";
      абзац седьмой после слова "организация" дополнить словами "и осуществление";

      дополнить абзацем десятым следующего содержания:
      "организация работ по межлабораторным сравнительным испытаниям (сличениям).";

      в абзаце первом пункта 2 слово "государственного" заменить словом "уполномоченного";

      6) в части первой пункта 1 статьи 7 слово "государственным" заменить словом "уполномоченным";

      7) в пункте 2 статьи 8 слово "государственным" заменить словом "уполномоченным";

      8) в статье 14:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 14. Государственный надзор за соблюдением
                  обязательных требований нормативных документов
                  и качеством сертифицированной продукции";

      в пункте 1 слова "правил сертификации," заменить словами "обязательных требований нормативных документов и";
      пункт 2 исключить;

      9) в статье 16:
      абзац первый после слов "государственный надзор за" дополнить словами "безопасностью и";
      абзацы второй и третий после слов "государственного надзора за" дополнить словами "безопасностью и";

      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "проводить отбор проб и образцов продукции для контроля ее соответствия обязательным требованиям нормативных документов;";

      10) статью 18 изложить в следующей редакции:
      "Статья 18. Финансирование работ по сертификации

      1. За счет средств республиканского бюджета финансируются:
      1) расходы на содержание уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации и его территориальных подразделений по государственному надзору;
      2) расходы на осуществление работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), а также работ по межлабораторным сравнительным испытаниям (сличениям);
      3) программы в области качества и сертификации;
      4) внесение членских взносов и участие Республики Казахстан в международных организациях по аккредитации и управлению качеством.
      2. Работы в государственной системе сертификации, предусмотренные настоящим Законом и не указанные в пункте 1 настоящей статьи, выполняются на договорной основе.";

      11) статью 19 изложить в следующей редакции:
      "Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства
                  Республики Казахстан о сертификации

      Лица, нарушившие законодательство Республики Казахстан о сертификации, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня официального опубликования, за исключением подпункта 19) пункта 1 и подпункта 10) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2004 года.

      Президент
      Республики Казахстан