Бағалы қағаздар рыногы туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461 Заңы.

      1-тарау. Жалпы ережелер
      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
      2-бап. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдары
      3-бап. Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеу
      3-1-бап. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне (бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларды және кәсіптік ұйымдарды қоспағанда) қолданатын шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар
      3-2-бап. Ертерек ден қою шаралары
      3-3-бап. Қадағалап ден қою шаралары
      3-4-бап. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
      3-5-бап. Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар
      3-6-бап. Санкциялар
      4-бап. Бағалы қағаздар рыногының объектiлерi
      5-бап. Бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi
      5-1-бап. Білікті инвесторлар
      2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу
      6-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмi
      7-бап. Мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар шығару
      8-бап. Мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу
      9-бап. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектiсi
      10-бап. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден бас тарту
      11-бап. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу
      12-бап. Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тiркеуі
      12-1-бап. Жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды шығару
      12-2-бап. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару ерекшеліктері
      13-бап. Облигациялық бағдарламаны және облигациялық бағдарлама шегiнде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудің ерекшелiктерi
      3-тарау. Облигациялар шығару мен олардың айналысының ерекше талаптары
      14-бап. Облигациялық бағдарлама шегiнде облигациялар шығару
      15-бап. Мемлекеттік емес облигациялар шығарудың шарттары
      16-бап. Айналыс мерзiмi он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар шығару
      17-бап. Айырбасталатын облигациялар шығару
      18-бап. Агенттiк облигациялардың шығарылымы
      18-1-бап. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарудың, айналысы мен өтелуiнiң ерекшелiктерi
      18-2-бап. Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы
      18-3-бап. Номиналы шетел валютасында көрсетілген мемлекеттік емес облигациялар шығарудың ерекшеліктері
      18-4-бап. Орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алу
      19-бап. Облигацияларды ұстаушылардың өкiлi
      20-бап. Өкiлдiң функциялары мен мiндеттерi
      3-1-тарау. Орнықты дамудың мемлекеттік емес облигацияларын және орнықты дамумен байланысты мемлекеттік емес облигацияларды шығару ерекшеліктері
      20-1-бап. Орнықты дамудың мемлекеттік емес облигациялары және орнықты дамумен байланысты мемлекеттік емес облигациялар
      20-2-бап. Сыртқы бағалау (верификация)
      4-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру
      21-бап. Инвесторлардың эмиссиялық бағалы қағаздар шығару туралы ақпарат алуға құқығы
      22-бап. Мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру тәртiбi
      22-1-бап. Шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру шарттары мен тәртібі, сондай-ақ шет мемлекеттің аумағында бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы хабарлама
      23-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарға ақы төлеу
      24-бап. Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп және акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есеп
      25-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұpу
      26-бап. Инвесторларға эмиссиялық бағалы қағаздар орналастыруды тоқтата тұру туралы хабарлау
      27-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеудi жарамсыз деп тану
      5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысы
      28-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысының тәртiбi
      29-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру
      30-бап. Акциялар шығарылымын жою
      30-1-бап. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын жою
      31-бап. Бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеу. Төлем агенті. Облигацияларды өтеу
      31-1-бап. Лицензиаттың қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар етуі
      32-бап. Мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабардар ету
      5-1-тарау. Ислам бағалы қағаздарын шығарудың және олардың айналымының ерекшеліктері
      32-1-бап. Исламдық қаржыландырудың негізгі принциптері
      32-2-бап. Ислам бағалы қағаздарының түрлері
      32-3-бап. Исламдық жалдау сертификаттары
      32-4-бап. Исламдық қатысу сертификаттары
      32-5-бап. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің қызметі
      32-6-бап. Ислам арнайы қаржы компаниясы
      32-7-бап. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің функциялары мен міндеттері
      6-тарау. Туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдарының айналымы
      33-бап. Репо операциялар, туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмiлелер

      34-бап. Алып тасталды – ҚР 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      35-бап. Қазақстандық депозитарийлік қолхаттарды шығару
      7-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша құқықтарды бастау
      36-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу
      37-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепiлiн тiркеу
      37-1-бап. Банктерді біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде кепіл затын ауыстыру және акциялар бойынша құқықтар кепілін тіркеу
      38-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау
      39-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      40-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттары бойынша операцияларды тоқтата тұру. Эмиссиялық бағалы қағаздарды тәркiлеу
      8-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтік құпия
      41-бап. Бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпия
      42-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiк құпия
      43-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтiк құпияны ашу
      44-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларына қойылатын талаптар
      9-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыру тәртібі
      45-бап. Бағалы қағаздар рыногының инфрақұрылымы
      46-бап. Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) жарғылық капиталын қалыптастыру
      47-бап. Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) құрылтайшылары мен акционерлерi
      47-1-бап. Лицензиат органдары
      48-бап. Өтiнiш берушiге қойылатын бiлiктiлiк талаптары
      49-бап. Лицензиаттың сақтауға мiндеттi пруденциялық нормативтерi, қаржы тұрақтылығының өзге де көрсеткiштерi мен өлшемдерi (нормативтерi)
      49-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі
      50-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi лицензиялау
      51-бап. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру. Лицензиядан айыру және қолданылуын тоқтату
      52-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызмет туралы есептер
      53-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға шектеулер және тыйым салу
      53-1-бап. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу
      54-бап. Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар
      55-бап. Ұйымдық құрылымға қойылатын талаптар
      55-1-бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және инвестициялық портфельді басқарушылар ірі қатысушыларының аудиті
      53-2-бап. Инвестициялық консультация беру бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну ерекшеліктері
      56-бап. Жосықсыз іс-қимылға тыйым салу. Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау
      56-1-бап. Инсайдерлiк ақпаратқа билiк етудi және оны пайдалануды шектеу
      10-тарау. Бағалы қағаздарын нақтылы ұстау
      57-бап. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды жүзеге асыру тәртiбi
      58-бап. Нақтылы ұстаушының мiндеттерi
      59-бап. Нақтылы ұстаушының функциялары. Нақтылы ұстаушының функцияларын жүзеге асыруға байланысты тыйым салу
      60-бап. Нақтылы ұстау туралы шарт
      61-бап. Нақтылы ұстаудағы бағалы қағаздармен мәмiленi тiркеу
      62-бап. Нақтылы ұстаушының ақпаратты ашуы
      11-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызмет
      63-бап. Брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыру тәртiбi
      64-бап. Брокер және (немесе) дилердiң мәмiлелер жасауы
      12-тарау. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      13-тарау. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызмет
      69-бап. Инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру
      70-бап. Инвестициялық портфельдi басқарушылардың функциялары
      71-бап. Алынып тасталды
      72-бап. Инвестициялық комитеттің қызметі. Инвестициялық комитет мүшелеріне қойылатын талаптар
      72-2-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болуға ниет білдіретін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруден бас тарту негіздері
      72-2-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болуға ниет білдіретін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруден бас тарту негіздері
      72-3-бап. Қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шаралары
      72-4-бап. Инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының есептілігі
      72-5-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      14-тарау. Кастодиандық қызмет
      73-бап. Кастодиандық қызметтi жүзеге асыру тәртiбi
      74-бап. Кастодианның функциялары мен мiндеттерi
      75-бап. Кастодиандық қызмет көрсету жөнiндегi шарт
      15-тарау. Трансфер-агенттік қызмет
      76-бап. Трансфер-агенттiк қызметтi жүзеге асырудың талаптары мен тәртiбi
      77-бап. Трансфер-агенттiң функциялары
      15-1-тарау. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі
      77-1-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асырудың шарттары мен тәртібі
      77-2-бап. Клиринг ұйымының функциялары
      77-3-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидалары
      16-тарау. Орталық депозитарий
      78-бап. Орталық депозитарий қызметiнiң негiзгi қағидаттары
      79-бап. Орталық депозитарийдi басқару
      79-1-бап. Консультативтік кеңес
      80-бап. Орталық депозитарийдiң қызметiн жүзеге асыру тәртiбi
      80-1-бап. Талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотта есепте тұрған активтерді басқару тәртібі
      81-бап. Орталық депозитарийдiң ережелер жинағы
      82-бап. Орталық депозитарийдiң қызметiн шектеу
      17-тарау. Сауда-саттықты ұйымдастырушы
      83-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымы
      84-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушыны басқару
      85-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары
      86-бап. Қор биржасының мүшелерi
      87-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметiн қаржыландыру
      88-бап. Қор биржасының қызметi
      89-бап. Қор биржасының тiзiмi
      90-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      90-1-бап. Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібі
      90-2-бап. Орталық контрагенттің шектеулі жауапкершілігі және құқықтары
      18-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіптік ұйымдар
      91-бап. Кәсіптік ұйымның мiндеттерi
      92-бап. Кәсіптік ұйымдардың құқықтық жағдайы
      93-бап. Кәсіптік ұйымның функциялары
      94-бап. Кәсіптік ұйымның iшкi құжаттары
      95-бап. Алынып тасталды
      96-бап. Алынып тасталды
      97-бап. Кәсіптік ұйымның уәкiлеттi органмен өзара қатынастары
      98-бап. Кәсіптік ұйымның мүшелiгiне қабылдау тәртiбi
      99-бап. Кәсіптік ұйымға мүшелiктiң тоқтатылуы
      100-бап. Кәсіптік ұйым мүшелерi клиенттерiнiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау
      19-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы ақпарат
      100-1-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының жауапкершілігін өзара сақтандыру қоғамдары
      101-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      102-бап. Эмитенттiң ақпаратты жария етуi
      103-бап. Лицензиаттың ақпаратты ашып көрсетуi
      104-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ақпаратты ашып көрсетуi
      105-бап. Инвестордың және тiркелген тұлғаның ақпаратты жария етуi
      106-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      107-бап. Уәкiлеттi органның ақпарат алу құқығы
      20-тарау. Бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің қызметін бақылау
      108-бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың, инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушыларының, кәсіби ұйымдар мен эмитенттердің қызметін тексеру
      109-бап. Алынып тасталды.
      110-бап. Эмитенттің қызметін бақылау және қадағалау
      111-бап. Лицензиаттың қызметiн бақылау
      112-бап. Кәсіптік ұйымның қызметiн бақылау
      21-тарау. Қорытынды ережелер
      113-бап. Уәкілетті органның шешімдеріне және әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау
      113-1-бап. Акциялар эмиссиясы осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн тiркелген акционерлiк қоғамдарда акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жарамсыз деп не акциялар эмиссиясы жасалмады деп танудың салдарлары
      113-2-бап. Алып тасталды – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      114-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз