"Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 19 желтоқсандағы N 509 Заңы

      1-бап.  "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 21, 771-құжат; 2001 ж., N 10, 122-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      14-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Алкоголь өнімдерін жарнамалауға 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап тыйым салынады.
      Темекі және темекі бұйымдарын жарнамалау темекі шегушіліктің алдын алу мен оны шектеу туралы және жарнама туралы Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.".

      2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О средствах массовой информации"

Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года N 509

      Статья 1.  Внести в Закон  Республики Казахстан от 23 июля 1999 г. "О средствах массовой информации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 21, ст. 771; 2001 г., N 10, ст. 122) следующее изменение:

      пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "3. Реклама алкогольной продукции запрещается с 1 января 2004 года.
      Реклама табака и табачных изделий регулируется законодательством Республики Казахстан о профилактике и ограничении табакокурения и о рекламе.".

      Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан