"Өрт қауiпсiздiгі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 29 желтоқсандағы N 511 Заңы

      "Өрт қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 18, 368-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 1999 ж., N 20, 728-құжат; N 23, 931-құжат; 2000 ж., N 6, 142-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 14, 112-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) бүкiл мәтiн бойынша "мемлекеттiк комитеттер", "мемлекеттiк комитеттерге", "мемлекеттiк комитеттердiң", "мемлекеттiк комитеттердi" деген сөздер алып тасталсын;
      2) 5-бапта:
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "өрт қауiпсiздiгi саласындағы салалық бағдарламаларды бекiтедi;";
      сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "мiндеттi түрде өртке қарсы қызмет құрылатын ұйымдар мен объектiлер тiзбесiн белгiлейдi;";
      тоғызыншы абзац алып тасталсын;
      3) 6-баптың екiншi бөлiгі мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын:
      "өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi салалық бағдарламаны әзiрлейдi;";
      4) 10-бапта:
      төртiншi бөлiктiң он екiншi абзацы алдынан мынадай сөздермен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен";
      тоғызыншы бөлiгiндегi "басқармаларының" деген сөз "бөлiмшелерiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;
      оныншы - он бесiншi бөлiктер алып тасталсын;
      5) мынадай мазмұндағы 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10 және 10-11-баптармен толықтырылсын:

      "10-1-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары
                 қызметкерлерiнiң құқықтық жағдайы
      Белгiленген тәртiппен арнаулы атақтар, белгiленген үлгiдегi қызмет куәлiктерi мен жетондар берiлген, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарында қызметте тұрған адамдар мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерi болып табылады.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының арнаулы атақтар берiлген қызметкерлерiне қызмет өткеру, еңбегiне ақы төлеу, арнаулы атақтар беру, медициналық және санаторий-курорттық қызмет көрсету, зейнетақымен қамсыздандыру тәртiбi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарымен iшкi iстер органдарының қызметкерлерi үшiн белгiленген әлеуметтiк қорғау жағдайлары мен кепiлдiктер қолданылады.
      Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңдары мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерiне осы Заңға және iшкi iстер органдарының қызметкерлерi үшiн белгiленген өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге қайшы келмейтiн деңгейде қолданылады.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының жұмысшылары мен қызметкерлерiнiң еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет және еңбек туралы заңдарымен реттеледi.

      10-2-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары
                қызметкерлерiнiң қызмет өткеруi
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарындағы қызметке жасы кемiнде он сегiздегi, кәсiби даярлығы, денсаулық жағдайы, дене дамуы және бiлiм деңгейi бойынша өздерiне жүктелген қызметтiк мiндеттердi орындауға қабiлеттi Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының өрт-техникалық оқу орындарында оқу үшiн орта бiлiмi бар, он сегiз жасқа толмаған адамдар қабылдануы мүмкiн. Бұл орайда аталған оқу орындарына түскен адамдармен өрт-техникалық оқу орнын бiтiрген соң мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарында одан әрi қызмет өткерудiң талаптары мен мерзiмдерi көзделетiн келiсiм-шарттар жасалады.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының өрт-техникалық оқу орнындағы оқу уақыты Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мерзiмдi әскери қызмет мерзiмiне есептеледi.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы және кiшi басшы құрам лауазымдарына отыз екi жастан аспаған, орта және аға басшы құрамға қырық жастан аспаған адамдар қабылданады. Ерекше жағдайларда аталған жас мөлшерi қажеттi бiлiмi, кәсiби даярлық деңгейi бар және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сай келетiн адамдарға қатысты Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi орталық атқарушы органы басшысының шешiмiмен өзгертiледi.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары өрт-техникалық оқу орындарының курсанттары мен тыңдаушыларын қоса алғанда, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы және басшы құрам лауазымдарына тағайындалған немесе кадрына есепке алынған әскери мiндеттiлер белгiленген тәртiппен әскери есептен шығарылады және мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарында арнайы есепте тұрады.
      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органына қызметке алғаш алынған адамдар мiндеттi түрде мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының кәсiби даярлау мектептерiнде және оқу пункттерiнде арнайы бастапқы оқытудан өтедi. Көрсетiлген оқу орындарында алғашқы дайындықтан өтудiң тәртiбi мен шарттарын Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздігі жөнiндегi орталық атқарушы органының басшысы белгiлейдi.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органына алғаш қабылданған адамдар үшiн үш айға дейiнгi сынақ мерзiмi белгiленедi. Сынақ нәтижесi қанағаттанғысыз болған жағдайда, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерi сынақтан өтпеген адам ретiнде жұмыстан босатылуы мүмкiн. Нәтижесi оң болған жағдайда сынақ мерзiмi қызмет стажына есептеледi.
      Бұрын сотталған және ақтай алмайтын негiздер бойынша қылмыстық жауапкершiлiктен босатылған, сондай-ақ мемлекеттiк қызметтен, құқық қорғау органдарынан, соттардан және әдiлет органдарынан терiс себеппен жұмыстан босатылған адамдар мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарына қызметке қабылданбайды.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарына қызметке тұрған азаматтар ант қабылдайды, оның мәтiнiн Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерiне партияларға, кәсiподақтарға мүше болуға, қандай да бip саяси партияларды қолдауға, ереуiлдер ұйымдастыруға және оларды өткiзуге қатысуға, өзге де ақылы қызметпен (оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтен басқа) айналысуға, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға, сондай-ақ коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқаушы кеңесiнiң құрамына кiруге тыйым салынады.

      10-3-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарындағы
                қызметтiң шектi жасы

      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiнiң қызметте болуының шектi жасы:
      1) қатардағы және кiшi басшы құрамдағы адамдар үшiн - қырық бес жас;
      2) орта, сондай-ақ арнаулы майор және подполковник атақтары бар аға басшы құрамдағы адамдар үшiн - қырық бес жас, арнаулы полковник атақтары бар адамдар үшiн - елу жас;
      3) жоғарғы басшы құрамдағы адамдар үшiн - елу бec жас болып белгiленедi.
      Қажет болған жағдайда, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының жекелеген қызметкерлерiнiң қызмет мерзiмi Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi орталық атқарушы органы басшысының шешiмiмен ұзартылуы мүмкiн.
      Қызметтiң ұзартылуы мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерiнiң осы Заңда көзделген негiздер бойынша қызметтен босатылу мүмкiндiгiн жоққа шығармайды.

      10-4-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарындағы
                қызметтi тоқтату негiздерi

      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарындағы қызметті тоқтату негіздерi:
      1) осы Заңда белгiленген тәртiппен қызметтен босату;
      2) Қазақстан Республикасы азаматтығын жоғалту;
      3) мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерiн Заңмен белгіленген тәртiппен хабар-ошарсыз кеткен немесе әрекетке қабiлетсiз деп тану;
      4) мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерiнiң қаза болуы;
      5) лауазымымен сыйыспайтын қызметпен айналысу;
      6) соттың айыптау үкiмiнiң заңды күшiне енуi немесе ақтай алмайтын негiздер бойынша қылмыстық iстiң тоқтатылуы болып табылады.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерi:
      1) зейнетақыға құқық беретiн еңбек сiңiрген жылдары (қызмет мерзiмi) бойынша;
      2) қызметте болудың шектi жасына жетуi бойынша;
      3) денсаулық жағдайы бойынша - тиiстi комиссияның қызметке жарамсыз немесе шектеулi жарамды екендiгi туралы қорытындысының негiзiнде;
      4) штаттың қысқаруына байланысты;
      5) өз еркi бойынша;
      6) келiсiм-шарттың бұзылуына байланысты;
      7) аттестаттау тәртiбiмен қызметке сай келмейтiндiгі анықталуы бойынша;
      8) сынақ мерзiмi iшiнде қызметке жарамсыздығы анықталған жағдайда;
      9) беделiн түсiретiн қылық жасаған жағдайда;
      10) қызмет тәртiбiн үнемi бұзғаны үшiн жұмыстан шығарылады.

      10-5-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары
                қызметкерлерiнiң арнаулы атақтары
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiне мынадай арнаулы атақтар белгiленедi және берiледi:
      қатардағы құрам:
      iшкi қызметтiң қатардағы жауынгерi;
      кiшi басшы құрам:
      iшкi қызметтiң кiшi сержанты;
      iшкi қызметтiң сержанты;
      iшкi қызметтiң аға сержанты;
      iшкi қызметтің старшинасы;
      iшкi қызметтiң прапорщигi;
      iшкi қызметтiң аға прапорщигi;
      орта басшы құрам:
      iшкi қызметтiң кiшi лейтенанты;
      iшкi қызметтiң лейтенанты;
      iшкi қызметтiң аға лейтенанты;
      iшкi қызметтiң капитаны;
      аға басшы құрам:
      iшкi қызметтiң майоры;
      iшкi қызметтiң подполковнигi;
      iшкi қызметтiң полковнигi;
      жоғары басшы құрам:
      iшкi қызметтiң генерал-майоры.
      Жоғары басшы құрамның арнаулы атағын Қазақстан Республикасының Президентi бередi.
      Кiшi, орта және аға басшы құрамның арнаулы атақтарын беру (одан айыру) тәртiбi Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарында қызмет өткеру туралы ережемен анықталады.

      10-6-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары
                қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеу, зейнетақымен
                және өзгедей қамсыздандыру
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiнiң ақшалай ризығы Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi негiзiнде белгiленедi және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыру Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерi үлгiлерi мен тиесiлiлiк нормаларын Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн нысанды және арнаулы киiм-кешекпен тегiн қамтамасыз етiледi.

      10-7-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының
                қызметкерлерi мен зейнеткерлерiнiң тұрғын
                үйге құқықтары және оларды әлеуметтiк
                қорғаудың өзге де шаралары
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарында қызмет өткерiп жүрген қызметкерлер өздерi тұратын қызметтiк тұрғын үйге теңестiрiлген үйiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жекешелендіpe алады.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерi мен зейнеткерлерi, сондай-ақ мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қаза тапқан қызметкерiнiң отбасы басқа тұрғын үй берiлмей, қызметтiк тұрғын үйден немесе қызметтік тұрғын үйге теңестірілген үйден шығарылмауға тиiс.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерiне тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда айқындалған мөлшерде Қазақстан Республикасы Үкiметi айқындайтын тiзбе бойынша тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтем төленедi.

      10-8-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары
                қызметкерлерiнiң демалысы
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерiне ұзақтығы күнтiзбелiк отыз күн жыл сайынғы демалыс, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да демалыстар берiледi.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерiне еңбек сiңiрген жылдарына қарай (күнтiзбелiк есептеумен) еңбек сiңiрген жылдары:
      он жылдан acca - ұзақтығы күнтiзбелiк бec күн;
      он бес жылдан асса - ұзақтығы күнтiзбелiк он күн;
      жиырма жылдан асса - ұзақтығы күнтiзбелiк он бес күн қосымша ақы төленетiн демалыс берiледi.

      10-9-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары
                қызметкерлерiнiң қаза тапқан (қайтыс болған)
                немесе мертiккен жағдайдағы кепiлдiктерi
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерi қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын орындау кезеңiнде мертiккен жағдайда - оған, ал ол қаза болған (қайтыс болған) жағдайда өтем алуға құқығы бар адамдарға Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен бiржолғы өтем төленедi.
      Бiржолғы өтемдi төлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерi қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезiнде не алған жарақат салдарынан қызметтен босатылғаннан кейiнгi бiр жыл iшiнде қаза болған (қайтыс болған) жағдайда асырауындағы адамдар мен мұрагерлерiне оның соңғы атқарған лауазымы бойынша алпыс айлық ақшалай қаражат мөлшерiнде бiржолғы өтем төленедi.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерiне қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезiнде алған жарақаты, жаралануы, (контузия алуы), мертiгуi, науқастануы салдарынан болған мүгедектiк белгiленген жағдайда оларға:
      1) I топтағы мүгедекке - отыз айлық ақшалай қаражат;
      2) II топтағы мүгедекке - он сегiз айлық ақшалай қаражат;
      3) III топтағы мүгедекке - алты айлық ақшалай қаражат мөлшерiнде бiр жолғы өтем төленеді.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерi қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезiнде мүгедектiкке соқтырмайтын ауыр мертiккен (жарақаттанған, жараланған, контузия алған) жағдайда оларға бiржарым айлық ақшалай қаражат мөлшерiнде; жеңiл мертiккен жағдайда - жарты айлық ақшалай қаражат мөлшерiнде бiржолғы өтем төленедi.
      Егер мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерiнiң қаза болуы (қайтыс болуы), жарақаттануы, жаралануы, контузия алуы (мертiгуi), науқастануы қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқарумен байланысты емес мән-жайлардан болғандығы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен дәлелденсе, бiржолғы өтем төленбейдi.

      10-10-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызметтi қаржыландыру
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызметтiң аумақтық бөлiмшелерiн қаржыландыру - жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен, өрт-техникалық оқу орындарын қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      10-11-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары
                 қызметкерлерiнiң жауапкершiлiгi және олардың
                 iс-әрекетiне шағымдану құқығы
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерi өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерінің іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағымдануға болады.".

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О пожарной безопасности"

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года N 511

      Внести в Закон  Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. "О пожарной безопасности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 18, ст. 368; 1998 г., N 23, ст. 416; 1999 г., N 20, ст. 728; N 23, ст. 931; 2000 г., N 6, ст. 142; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 14, ст. 112) следующие изменения и дополнения:

 
      1) по всему тексту слова "государственные комитеты", "государственным комитетам", "государственных комитетов" исключить;

      2) в статье 5:

      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "утверждает отраслевые программы в области пожарной безопасности;";

      абзац восьмой изложить в следующей редакции:
      "устанавливает перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба;";

      абзац девятый исключить;

      3) часть вторую статьи 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "разрабатывает отраслевую программу по обеспечению пожарной безопасности;";

      4) в статье 10:

      абзац двенадцатый части четвертой дополнить словами:
      "в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан";

      в части девятой слово "Управления" заменить словом "Подразделения";

      части десятую-пятнадцатую исключить;

      5) дополнить статьями 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10 и 10-11 следующего содержания:

      "Статья 10-1. Правовое положение сотрудников органов
                    государственной противопожарной службы

      Сотрудниками органов государственной противопожарной службы являются лица, состоящие на службе в органах государственной противопожарной службы, которым в установленном порядке присвоены специальные звания, выданы служебные удостоверения и жетоны установленного образца.
      На сотрудников органов государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания, распространяются порядок прохождения службы, оплаты труда, присвоения специальных званий, медицинского и санаторно-курортного, пенсионного обеспечения, а также условия социальной защиты и гарантии, установленные законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел.
      Законодательство Республики Казахстан о труде к сотрудникам органов государственной противопожарной службы применяется в той мере, в какой оно не противоречит настоящему Закону и иным нормативным правовым актам, установленным для сотрудников органов внутренних дел.
      Трудовые отношения рабочих и служащих органов государственной противопожарной службы регулируются законодательством Республики Казахстан о государственной службе и труде.

      Статья 10-2. Прохождение службы сотрудниками органов
                   государственной противопожарной службы

      На службу в органы государственной противопожарной службы принимаются граждане Республики Казахстан в возрасте не моложе восемнадцати лет, способные по своей профессиональной подготовке, состоянию здоровья, физическому развитию и уровню образования выполнять возложенные на них служебные обязанности.
      Для обучения в пожарно-технические учебные заведения органов государственной противопожарной службы могут зачисляться лица, имеющие среднее образование, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. При этом с лицами, поступившими на учебу в указанные учебные заведения, заключаются контракты, которыми предусматриваются условия и сроки дальнейшего прохождения службы в органах государственной противопожарной службы по окончании пожарно-технического учебного заведения.
      Время обучения в пожарно-техническом учебном заведении органов государственной противопожарной службы засчитывается в срок срочной военной службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      На должности рядового и младшего начальствующего состава органов государственной противопожарной службы принимаются лица в возрасте не старше тридцати двух лет, среднего и старшего начальствующего состава - не старше сорока лет. В исключительных случаях указанный возрастной ценз изменяется решением руководителя центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности в отношении лиц, обладающих необходимым образованием, уровнем профессиональной подготовки и соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
      Военнообязанные, назначенные на должности рядового и начальствующего состава или зачисленные в кадры органов государственной противопожарной службы, включая курсантов и слушателей пожарно-технических учебных заведений органов государственной противопожарной службы, снимаются в установленном порядке с воинского учета и состоят на специальном учете в органах государственной противопожарной службы.
      Лица, впервые поступающие на службу в органы государственной противопожарной службы, в обязательном порядке проходят специальное первоначальное обучение в школах профессиональной подготовки и учебных пунктах органов государственной противопожарной службы. Порядок и условия прохождения первоначальной подготовки в указанных учебных заведениях определяются руководителем центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности.
      Для лиц, впервые принимаемых в органы государственной противопожарной службы, устанавливается испытательный срок до трех месяцев. При неудовлетворительном результате испытания сотрудник органов государственной противопожарной службы может быть уволен как не прошедший испытания. При положительном результате срок испытания засчитывается в стаж службы.
      Не могут быть приняты на службу в органы государственной противопожарной службы лица, ранее судимые и освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а также уволенные по отрицательным мотивам с государственной службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции.
      Граждане, поступившие на службу в органы государственной противопожарной службы, принимают присягу, текст которой утверждается Президентом Республики Казахстан.
      Сотрудникам органов государственной противопожарной службы запрещается состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, организовывать забастовки и участвовать в их проведении, заниматься иной оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности), осуществлять предпринимательскую деятельность, а также входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

      Статья 10-3. Предельный возраст службы в органах
                   государственной противопожарной службы

      Предельный возраст пребывания на службе сотрудников органов государственной противопожарной службы устанавливается:
      1) для лиц рядового и младшего начальствующего состава - сорок пять лет;
      2) для лиц среднего, а также старшего начальствующего состава в специальных званиях майора и подполковника - сорок пять лет, в специальном звании полковника - пятьдесят лет;
      3) для лиц высшего начальствующего состава - пятьдесят пять лет.
      При необходимости срок службы отдельных сотрудников органов государственной противопожарной службы может быть продлен решением руководителя центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности.
      Продление службы не исключает возможности увольнения сотрудника органов государственной противопожарной службы по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

      Статья 10-4. Основания прекращения службы в органах
                   государственной противопожарной службы

      Основаниями для прекращения службы в органах государственной противопожарной службы являются:
      1) увольнение в порядке, установленном настоящим Законом;
      2) утрата гражданства Республики Казахстан;
      3) признание сотрудника органов государственной противопожарной службы в порядке, установленном законом, безвестно отсутствующим или недееспособным;
      4) смерть сотрудника органов государственной противопожарной службы;
      5) занятие деятельностью, не совместимой с его должностью;
      6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда или прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
      Сотрудники органов государственной противопожарной службы увольняются:
      1) по выслуге лет (сроку службы), дающей право на пенсию;
      2) по достижении предельного возраста пребывания на службе;
      3) по состоянию здоровья - на основании заключения соответствующей комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к службе;
      4) в связи с сокращением штатов;
      5) по собственному желанию;
      6) в связи с расторжением контракта;
      7) по служебному несоответствию, установленному в аттестационном порядке;
      8) в случае обнаружившейся непригодности к службе в течение испытательного срока;
      9) при совершении дискредитирующего проступка;
      10) за систематическое нарушение служебной дисциплины.

      Статья 10-5. Специальные звания сотрудников органов
                   государственной противопожарной службы

      Сотрудникам органов государственной противопожарной службы устанавливаются и присваиваются следующие специальные звания:

     
      рядовой состав:
      рядовой внутренней службы;

     
      младший начальствующий состав:
      младший сержант внутренней службы;
      сержант внутренней службы;
      старший сержант внутренней службы;
      старшина внутренней службы;
      прапорщик внутренней службы;
      старший прапорщик внутренней службы;

      средний начальствующий состав:
      младший лейтенант внутренней службы;
      лейтенант внутренней службы;
      старший лейтенант внутренней службы;
      капитан внутренней службы;

      старший начальствующий состав:
      майор внутренней службы;
      подполковник внутренней службы;
      полковник внутренней службы;

      высший начальствующий состав:
      генерал-майор внутренней службы.
      Специальное звание высшего начальствующего состава присваивается Президентом Республики Казахстан.
      Порядок присвоения (лишения) специальных званий младшего, среднего и старшего начальствующего состава определяется Положением о прохождении службы в органах государственной противопожарной службы.

      Статья 10-6. Оплата труда, пенсионное и иное обеспечение
                   сотрудников органов государственной
                   противопожарной службы

      Денежное довольствие сотрудников органов государственной противопожарной службы устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Президентом Республики Казахстан, и осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Пенсионное обеспечение сотрудников органов государственной противопожарной службы осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
      Сотрудники органов государственной противопожарной службы обеспечиваются бесплатно форменным и специальным обмундированием, образцы и нормы положенности которого устанавливаются Правительством Республики Казахстан.  

      Статья 10-7. Жилищные права и иные меры социальной защиты
                   сотрудников и пенсионеров органов
                   государственной противопожарной службы

      Сотрудники органов государственной противопожарной службы, состоящие на службе, могут приватизировать занимаемое ими жилище, приравненное к служебному, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Сотрудники и пенсионеры органов государственной противопожарной службы, а также семья погибшего сотрудника органов государственной противопожарной службы не подлежат выселению из служебного жилища или жилища, приравненного к служебному, без предоставления другого жилища.
      Сотрудникам органов государственной противопожарной службы по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, выплачивается денежная компенсация на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в размере, определяемом законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.     

      Статья 10-8. Отпуска сотрудников органов государственной
                   противопожарной службы

      Сотрудникам органов государственной противопожарной службы предоставляются ежегодные отпуска продолжительностью тридцать календарных дней, а также иные, предусмотренные законодательством Республики Казахстан отпуска.
      Дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от выслуги лет (в календарном исчислении) предоставляется сотрудникам государственной противопожарной службы, имеющим выслугу более:
      десяти лет - продолжительностью пять календарных дней;
      пятнадцати лет - продолжительностью десять календарных дней;
      двадцати лет - продолжительностью пятнадцать календарных дней.      

      Статья 10-9. Гарантии в случае гибели (смерти) или увечья
                   сотрудников органов государственной
                   противопожарной службы

      При получении увечья сотрудником органов государственной противопожарной службы в период исполнения им служебных обязанностей или служебного долга производится выплата ему единовременной компенсации, а в случае его гибели (смерти) - лицам, имеющим право на ее получение, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      Порядок выплаты единовременной компенсации устанавливается Правительством Республики Казахстан.
      В случае гибели (смерти) сотрудника органов государственной противопожарной службы при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей или служебного долга, иждивенцам и наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере шестидесятимесячного денежного содержания по последней занимаемой должности.
      При установлении сотрудникам органов государственной противопожарной службы инвалидности, наступившей в результате травмы, ранения (контузии), увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или служебного долга, им выплачивается единовременная компенсация в размерах:
      1) инвалиду I группы - тридцатимесячного денежного содержания;
      2) инвалиду II группы - восемнадцатимесячного денежного содержания;
      3) инвалиду III группы - шестимесячного денежного содержания.
      В случае получения сотрудниками органов государственной противопожарной службы при исполнении служебных обязанностей или служебного долга тяжелого увечья (травмы, ранения, контузии), не повлекшего инвалидности, им выплачивается единовременная компенсация в размере полуторамесячного денежного содержания, легкого увечья - половины месячного денежного содержания.
      Единовременная компенсация не выплачивается, если в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, доказано, что гибель (смерть), травма, ранение, контузия (увечье), заболевание сотрудника органов государственной противопожарной службы наступили в связи с обстоятельствами, не связанными с исполнением служебных обязанностей или служебного долга.      

      Статья 10-10. Финансирование государственной противопожарной
                    службы

      Финансирование территориальных подразделений государственной противопожарной службы осуществляется за счет средств местного бюджета, пожарно-технических учебных заведений - за счет средств республиканского бюджета.      

      Статья 10-11. Ответственность сотрудников органов
                    государственной противопожарной службы и право
                    обжалования их действий

      За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей сотрудники органов государственной противопожарной службы несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Действия (бездействие) сотрудников органов государственной противопожарной службы могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.".

      Президент
      Республики Казахстан