Туристі мiндеттi сақтандыру туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 513 Заңы.

     

      МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Тақырыптағы және бүкіл мәтін бойынша "Туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн", "туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн", "Туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн", "Туроператордың немесе турагенттiң жауапкершiлiгiн", "туроператордың немесе турагенттiң жауапкершiлiгiн" деген сөздер тиісінше "Туристі", "туристі" деген сөздермен ауыстырылды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. Мәтін бойынша "туроператордың және турагенттiң", "Туроператордың және турагенттiң", "Туроператор мен турагенттiң", "туроператор мен турагенттiң", "туроператор мен турагент" деген сөздер тиісінше "туроператордың немесе турагенттiң", "Туроператордың немесе турагенттiң", "Туроператордың немесе турагенттiң", "туроператордың немесе турагенттiң", "туроператор немесе турагент" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заң туристі мiндеттi сақтандыруға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейдi және оны жүргiзудiң құқықтық, экономикалық және ұйымдық негiздерiн белгiлейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ассистанс – ассистанс компанияның сақтандырылушыға сақтандыру жағдайының басталуы салдарынан техникалық, медициналық және өзге де жәрдемдесу арқылы көмекті ұйымдастыруы;

      2) ассистанс компания – туристі міндетті сақтандыру шарты шеңберінде сақтандырушымен шетелге шығатын туриске (сақтандырылушыға) ассистанс беру туралы шарт жасасқан заңды тұлға;

      3) пайда алушы – осы Заңға сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға;

      4) сақтандыру жағдайы – басталғанынан кейін туристі міндетті сақтандыру шартында сақтандырылушыға (пайда алушыға) сақтандыру төлемін жүзеге асыру көзделетін оқиға;

      5) сақтандыру омбудсманы – "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сақтандыру нарығына қатысушылар арасындағы келіспеушіліктерді реттеуді жүзеге асыратын, өз қызметінде тәуелсіз жеке тұлға;

      6) сақтандыру сертификаты – жасалған сақтандыру шартын (сақтандыру полисін) растау үшін сақтандырушы ресімдеген, сақтандырылушыға қатысты қолданыстағы сақтандыру арқылы қорғаудың бар екені туралы куәландыратын және сақтандыруға қабылданатын сақтандыру тәуекелдері бойынша сақтандыруды жабу талаптары туралы ақпаратты қамтитын құжат;

      7) сақтандыру сомасы – сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ақша сомасы;

      8) сақтандыру сыйлықақысы – сақтандырушының туристі міндетті сақтандыру шартында айқындалған мөлшерде сақтандырылушыға (пайда алушыға) сақтандыру төлемін жүргізу міндеттемелерін қабылдағаны үшін сақтанушы оған төлеуге міндетті болатын ақша сомасы;

      9) сақтандыру төлемі – сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырылушыға (пайда алушыға) сақтандыру сомасы шегінде төлейтін ақша сомасы;

      10) сақтандырушы – "жалпы сақтандыру" саласында немесе "өмірді сақтандыру" саласында сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына арналған лицензияны алған, сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырылушыға (пайда алушыға) шартта айқындалған сома (сақтандыру сомасы) шегінде сақтандыру төлемін жүргізуге міндетті сақтандыру ұйымы;

      11) сақтандырылушы – шетелге шығатын турист;

      12) сақтанушы – сақтандырылушының пайдасына сақтандырушымен туристі міндетті сақтандыру шартын жасасқан шығу туризмі саласындағы туроператор;

      13) турагент – шығу туризмі саласындағы туроператор қалыптастырған туристік өнімді алға ілерілету мен өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      14) туристі міндетті сақтандыру – сақтандырылушының осы Заңда көрсетілген оқиғалар салдарынан күтпеген шығыстардың туындау тәуекеліне байланысты мүліктік мүдделерін қорғау жөніндегі қатынастар кешені.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Туристі мiндеттiсақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдары

      1. Туристі мiндеттi сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнен, осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      3. Осы Заңның сақтандырушыға, оның ішінде сақтандыру ұйымына қатысты қолданылатын ережелері Қазақстан Республикасының аумағында ашылған Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдарына қолданылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-бап. Туристі мiндеттiсақтандырудың мақсаты және негiзгi мiндеттерi

      1. Туристі мiндеттi сақтандырудың мақсаты осы Заңда көрсетілген, сақтандыру жағдайлары ретінде танылатын оқиғалар салдарынан күтпеген шығыстар туындаған жағдайда, сақтандырылушының мүліктік мүдделерін сақтандыру арқылы қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.

      2. Туристі мiндеттi сақтандырудың негiзгi мiндеттерi:

      1) сақтандырылушының мүліктік мүдделерiн қорғауды осы Заңда белгiленген көлемде және тәртiппен қамтамасыз ету;

      2) шығу туризмі саласындағы туроператордың туристі міндетті сақтандыру шарты болған кезде әрбір туриске қатысты өз қызметін жүзеге асыруы;

      3) туроператордың және турагенттiң туристiк қызмет көрсету қауiпсiздiгiн арттырудағы экономикалық мүдделiлiгi болып табылады.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-бап. Туристі міндетті сақтандыру объектісі

      Осы Заңда көрсетілген сақтандыру жағдайларының басталуы салдарынан өміріне, денсаулығына зиян келтірілген сақтандырылушының мүліктік мүддесі туристі міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. Туристі мiндеттi сақтандыру жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету

5-бап. Туристі мiндеттi сақтандыру саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау

      1. Шығу туризмі саласындағы туроператордың осы Заңда белгіленген туристі мiндеттi сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндетті орындауын мемлекеттік бақылауды туристiк қызмет саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      2. Сақтандыру ұйымдарының қызметiн мемлекеттiк бақылау мен қадағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) жүзеге асырады.

      3. Шығу туризмі саласындағы туроператордың туристі мiндеттi сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндетті орындауын мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.

      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Туристі міндетті сақтандыруды жүзеге асыратын тұлғалар

      Сақтандырылушының мүліктік мүдделерін міндетті сақтандыруды шығу туризмі саласындағы туроператор жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Шығу туризмі саласындағы туроператордың туристі мiндеттi сақтандыру шартын жасаспай қызметті жүзеге асыруына жол бермеу

      Шығу туризмі саласындағы туроператор туристі мiндеттi сақтандыру шартын жасаспай туристiк қызметтер көрсету жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға құқылы емес.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-1-бап. Туристі міндетті сақтандыруды жүзеге асырудың ерекшеліктері

      1. Сақтандыру ұйымы ретiнде тiркелген заңды тұлға туристі мiндеттi сақтандыруды жүзеге асыру құқығына арналған лицензияны алғанға дейiн:

      1) "Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған тәртiппен Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорымен қатысу шартын;

      2) сақтандырылушы уақытша болатын елде (жерде) тәулік бойы жұмыс істейтін көптілді үйлестіру орталығы және өңірлік желісі бар ассистанс компаниямен шетелге шығатын туриске (сақтандырылушыға) осы Заңда көрсетілген сақтандыру жағдайлары ретінде танылатын оқиғалар басталған кезде ассистанс беру туралы шарт жасасуға немесе сақтандырылушыға ұсынылатын қызметтерді көрсетуге лицензиялары бар тасымалдаушылармен, медициналық және өзге де мекемелермен шарттар жасасуға міндетті.

      Әрбір сақтандырылушы және сақтандыру жағдайы бойынша ассистанс компания беретін ассистанс көлемі сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемімен айқындалады.

      Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шарт жасасатын ассистанс компанияға қойылатын талаптар, сондай-ақ сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      2. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Сақтандырушылар туристі міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру тәуекелдері, сақтандыру жағдайлары және сақтандыру төлемдері жөніндегі ақпараттық деректер базасын қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын ұйымды құруға қатысуға құқылы.

      4. Туристі мiндеттi сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандыру ұйымдары уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен міндетті жарналарды төлеуге және шартты міндеттемелерді қалыптастыруға міндетті.

      Ескерту. 7-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.04.2015 № 311-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-2-бап. Ақпараттық өзара іс-қимыл жасау

      Сақтандыру жағдайының басталу фактісін растау және сақтандырылушының мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеудің мөлшерін айқындау үшін қажетті ақпаратқа ие мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар осы ақпаратты сақтандырушыға, сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға), сақтандыру омбудсманына олар өтініш жасаған кезде беруге міндетті.

      Ескерту. 2-тарау 7-2-баппен толықтырылды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-тарау. Туристі мiндеттi сақтандыру шарты

8-бап. Туристі мiндеттi сақтандыру шарты және оны жасасу тәртiбi

      Ескерту. 8-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Туристі мiндеттi сақтандыру осы Заңға және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) сәйкес сақтанушы мен сақтандырушының арасында сақтандырылушының пайдасына жасалатын шарт негізiнде жүзеге асырылады.

      Сақтандырылушының ерікті сақтандыру шартын жасасуы сақтанушыны туристі міндетті сақтандыру шартын жасау жөніндегі міндеттен босатпайды.

      2. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, сақтандырушы сақтанушыға туристі мiндеттi сақтандыру шартын жасасудан бас тартуға құқылы емес.

      4. Туристі мiндеттi сақтандыру шарты бойынша сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеуге, ал сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде осы Заңның талаптарын ескере отырып жасалған сақтандыру шартының негiзiнде, моральдық зиянды және ала алмаған пайданы өтеуге байланысты талаптарды қоспағанда, сақтандырылушыға (пайда алушыға) сақтандыру төлемiн жүзеге асыруға, сондай-ақ тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттенедi.

      5. Туристі мiндеттi сақтандыру шарты сақтандырушының сақтанушыға электрондық нысанда сақтандыру полисiн және сақтандыру сертификатын ресімдеуі арқылы жасалады.

      Сақтанушы туристі міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде уақытша болатын елге (жерге) және туристік қызмет көрсету шартында көрсетілген саяхат күндерінің санына қарай осы Заңға қосымшада көзделген сақтандыру бағдарламаларының бірін таңдайды, ол бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі (сақтандыру сомасы) және өтеуге жататын шығыстардың түрлері туристің өмірі мен денсаулығын сақтандыру бөлігінде халықаралық шарттардың және сақтандырылушы уақытша болатын ел (жер) заңнамасының талаптарына сәйкес келеді.

      Сақтандыру сыйлықақысын есептеу және сақтанушыны, сақтандырылушыны сәйкестендіру үшін қажетті деректер қамтылатын сақтанушының өтiнiшi туристі мiндеттi сақтандыру шартын жасасу үшiн негiз болып табылады.

      Туристі мiндеттi сақтандыру шартында көрсетiлуге жататын талаптардың толық болмағаны үшiн сақтандырушы жауапты болады. Сақтандыру шарты бойынша оның жекелеген талаптарының толық болмауы салдарынан дау туындаған жағдайда, дау сақтанушының пайдасына шешiледi.

      Сақтанушы тек қана турагент арқылы:

      әрбір сақтандырылушыға сақтандыру сертификатын беруге;

      сақтандырылушының талап етуі бойынша сақтандыру полисін ұсынуға міндетті.

      5-1. Туристі міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисі мен сақтандыру сертификатының мазмұнына қойылатын және оларды ресімдеу жөніндегі талаптар Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленеді.

      6. Туристі мiндеттi сақтандыруды мiндеттi сақтандырудың осы түрi бойынша сақтандыру қызметiн жүзеге асыру құқығына арналған лицензиясы бар сақтандыру ұйымдары жүзеге асырады.

      7. Егер туристі мiндеттi сақтандыру шарты сақтанушы мен сақтандырылушының жағдайын осы Заңда көзделгенмен салыстырғанда нашарлататын талаптармен жасалса, онда сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырушы сақтанушы мен сақтандырылушының алдында осы Заңда белгiленген талаптар бойынша мiндеттi болады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      8-1-бап жаңа редакцияда көзделген – ҚР 12.07.2022 № 138-VII (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-1-бап. Туристі міндетті сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасу кезінде сақтандырушы мен интернет-ресурстарға қойылатын талаптар

      1. Туристі міндетті сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасу кезінде сақтандырушының интернет-ресурсы сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) мен сақтандырушы арасында электрондық ақпараттық ресурстар алмасу үшін пайдаланылады.

      Туристі міндетті сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасу үшін өтініш беру кезінде сақтанушыдан мамандандырылған бағдарламалық қамтылымды пайдалану талап етілмейді.

      Сақтандыру ұйымдарының туристі міндетті сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасу үшін пайдаланылатын интернет-ресурстарының тізбесі дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның интернет-ресурсында орналастырылады.

      2. Сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) мен сақтандырушы арасында электрондық ақпараттық ресурстар алмасу тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      3. Туристі міндетті сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып жасасу кезінде сақтандырушы:

      1) туристі міндетті сақтандыру шартын жасасу не оны жасасудан бас тарту (бас тарту себептерін көрсете отырып) туралы электрондық хабар түріндегі хабарламаның сақтанушыға, сақтандырылушыға дереу жөнелтілуін;

      2) сақтанушының, сақтандырылушының дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның ақпараттық жүйесі арқылы туристі міндетті сақтандыру шарты жөніндегі ақпаратты тексеру мүмкіндігін;

      3) сақтанушы, сақтандырылушы үшін сақтандырушының интернет-ресурсына тәулік бойы қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, туристі міндетті сақтандыру шартының электрондық нысанда сақталуын;

      4) сақтанушыға, сақтандырылушыға:

      мәліметтерді өзгерту, туристі міндетті сақтандыру шартын қайта ресімдеу;

      туристі міндетті сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату;

      сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабардар ету үшін қажетті ақпаратты (өтінішті, хабарламаны және (немесе) өзге де құжаттарды, мәліметтерді) электрондық нысанда жасау және сақтандырушыға жөнелту мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

      Туристі міндетті сақтандыру шартын жасасу туралы хабарлама дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымнан жіберіледі.

      Туристі міндетті сақтандыру шартын жасасу туралы хабардар ету тәртібі мен хабарламаның мазмұнына қойылатын талаптарды уәкілетті орган айқындайды.

      4. Туристі міндетті сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып жасасу кезінде, егер туристі міндетті сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, сақтанушы осы сақтандыру шартын сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеген кезден бастап сақтандырушы ұсынған талаптарда жасасты деп есептеледі.

      5. Туристі міндетті сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып жасасу кезінде сақтанушы осы Заңда көзделген сақтандыру талаптарымен танысқаннан кейін сақтандыру сыйлықақысын төлейді, сол арқылы ол өзіне ұсынылған талаптармен осы қосылу шартын жасасуға келісетінін растайды.

      6. Сақтандырушы туристі міндетті сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып жасасу мүмкіндігін тәулік бойы қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 3-тарау 8-1-баппен толықтырылды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Туристі міндетті сақтандыру шартының қолданысы

      1. Туристі міндетті сақтандыру шарты сақтандырылушы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткені туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің аумақтық бөлімшесі құрылымдық бөлімшесінің белгісін алған кезден бастап, сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлегеннен кейін күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады.

      2. Туристі міндетті сақтандыру шартының қолданылу мерзімі туристік қызмет көрсетуге арналған шартта айқындалған сапар мерзімінен кем болмайды. Туристі міндетті сақтандыру шарты сақтандырылушы сақтандыру аумағынан шыққан кезде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен кезге дейін, бірақ турист рейстің кідіру себебінен шетелде қосымша мерзімге болған жағдайды қоспағанда, туристі міндетті сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру мерзімі аяқталған күннен кешіктірілмей қолданылады.

      Туристі міндетті сақтандыру шарты бірінші басталған сақтандыру жағдайы бойынша өз қолданысын тоқтатпайды.

      Сақтандырылушы Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде болған және туристік қызмет көрсетуге арналған шарт бойынша саяхат күндерінің саны көбейген кезде сақтанушы сақтандырылушының уақытша болатын елде (жерде) қосымша болу күндеріне туристі міндетті сақтандырудың жаңа шартын жасасады.

      3. Туристі міндетті сақтандыру шартының қолданылу аумағы (сақтандыру аумағы) туристік қызметтер көрсету аумағы болып табылады.

      Туристі сақтандырудың міндетті бағдарламалары бойынша сақтандыру аумағы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      Егер туристі міндетті сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары баруға ұсынбайтын аумақтар;

      2) сақтандырылушының уақытша тұруға рұқсаты немесе сақтандыру аумағында 90 күннен астам үзіліссіз болуға рұқсат беретін өзге құжаты болатын мемлекеттер;

      3) сақтандырылушы азаматы болып табылатын мемлекеттер сақтандыру аумағынан алып тастауға жатады.

      Туристі міндетті сақтандыру шарты жасалғаннан кейін сақтандыру аумағы осы тармақтың үшінші бөлігінің 1) тармақшасында белгіленген алып тастауға жататын жағдайларда сақтандыру аумағын алып тастау туралы талап қолданылмайды.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 16.11.2020 № 375-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Туристі мiндеттiсақтандыру шартының қолданылуын тоқтату

      Туристі мiндеттi сақтандыру шартының қолданылуы мына жағдайларда:

      1) шарттың қолданылу мерзiмi аяқталғанда;

      2) шарт мерзiмiнен бұрын тоқтатылғанда;

      3) сақтандырушы сақтандыру төлемiн (сақтандыру төлемдерiн) туристі мiндеттi сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасы мөлшерiнде жүзеге асырғанда тоқтатылады.

11-бап. Туристі мiндеттi сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтату

      1. Туристі мiндеттi сақтандыру шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген жағдайларда мерзiмiнен бұрын тоқтатылады.

      2. Егер туристі мiндеттi сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтату оның талаптарын сақтандырушының орындамау кiнәсiнен туындаса, соңғысы сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын толық қайтарады. Туристі мiндеттi сақтандыру шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде көзделген мән-жайлар бойынша мерзiмiнен бұрын тоқтатылған жағдайларда сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының сақтандыру қолданыста болған уақытқа бара-бар бiр бөлiгiн алуға құқығы бар.

      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-бап. Сақтанушының және сақтандырылушының құқықтары мен міндеттері

      Ескерту. 12-баптың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Сақтанушының:

      1) сақтандырушыдан туристі мiндеттi сақтандырудың талаптары мен тәртiбiн, туристі мiндеттi сақтандыру шарты бойынша өзiнiң құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiрудi талап етуге;

      2) алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      3) алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3-1) туристі міндетті сақтандыру шартынан туындайтын мәселелерді реттеу үшін осы Заңның 20-1-бабында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып сақтандырушыға не сақтандыру омбудсманына немесе сотқа жүгінуге;

      4) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, өтінішті және қоса берілетін құжаттарды сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы арқылы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі, өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі, интернет-ресурсы арқылы) жіберуге;

      5) туристі мiндеттi сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтатуға құқығы бар.

      2. Сақтанушы:

      1) тиісті лицензиясы бар сақтандырушымен туристі міндетті сақтандыру шартын жасасуға;

      2) туристі міндетті сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге;

      3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне белгілі болған кезден бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бұл туралы сақтандырушыны хабардар етуге (ауызша, жазбаша) міндетті. Ауызша нысандағы хабар кейіннен жазбаша расталуға тиіс;

      4) туристі міндетті сақтандыру шартын жасасу кезінде сақтандырушыға туристі міндетті сақтандыру шартына енгізу үшін қажетті мәліметтерді ұсынуға;

      5) өзіне сақтанушы шығу туризмі саласында туроператор қалыптастырған туристік өнімді өткізген тұлғаны сақтандырушымен осы тұлғаның пайдасына туристі міндетті сақтандыру шартын жасасу туралы хабардар етуге міндетті.

      2-1. Сақтандырылушының:

      1) туристі міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін сақтандырушыны таңдауға;

      2) сақтандыру сертификатын және қажет болған кезде сақтандыру полисін алуға;

      3) сақтандырушыдан және (немесе) сақтанушыдан сақтандыру полисінде және сақтандыру сертификатында көрсетілген туристі міндетті сақтандыру талаптары мен тәртібін, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

      4) туристі міндетті сақтандыру шарты бойынша көрсетілетін қызметтер ұсынылмаған, толық немесе сапалы ұсынылмаған жағдайлар туралы сақтандырушыға хабар беруге;

      5) сақтандырушы жүргізген сақтандыру төлемінің мөлшерімен танысуға;

      6) туристі міндетті сақтандыру шартынан туындайтын мәселелерді реттеу үшін осы Заңның 20-1-бабында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып сақтандырушыға не сақтандыру омбудсманына немесе сотқа жүгінуге;

      7) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, өтінішті және қоса берілетін құжаттарды сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы арқылы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі, өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі, интернет-ресурсы арқылы) жіберуге;

      8) осы Заңда көзделген жағдайларда сақтандыру төлемін алуға;

      9) оларды жоғалтып алған жағдайда, сақтандыру сертификатының телнұсқасын және қажет болған кезде сақтандыру полисінің көшірмесін алуға құқығы бар.

      2-2. Сақтандырылушы:

      1) туристі міндетті сақтандыру шартын жасасу кезінде сақтанушыға туристі міндетті сақтандыру шартына енгізу үшін қажетті мәліметтерді ұсынуға;

      2) сақтандыру полисінде және сақтандыру сертификатында көрсетілген туристі міндетті сақтандыру шарты бойынша талаптармен танысуға және оларды бұлжытпай сақтауға;

      3) сақтандыру полисінің (ол болған кезде) және (немесе) сақтандыру сертификатының және сақтандыру жағдайына қатысты растайтын құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге;

      4) сақтандыру жағдайынан болатын залалдарды азайту үшін шаралар қабылдауға;

      5) сақтандыру жағдайы басталған кезде техникалық, медициналық және өзге де көмекті ұйымдастыру, іс-қимылдарды келісу және шығыстарды жүзеге асыру мақсатында болған жағдай туралы ассистанс компанияны сақтандыру сертификатында көрсетілген байланыстың кез келген қолжетімді тәсілімен жеке өзі немесе өкілі арқылы дереу хабардар етуге, ассистанс компанияға сақтандыру сертификаты және (немесе) сақтандыру полисі туралы деректерді хабарлауға;

      6) сақтандыру жағдайы басталған кезде ассистанс компанияның, сақтандырушының және өзге де құзыретті тұлғалардың, уақытша болатын елдің (жердің) билік органдарының ұсынымдарын, нұсқауларын орындауға;

      7) сақтандыру жағдайынан келтірілген зиянның сипаты мен мөлшерлері туралы мән-жайларды анықтау үшін қажетті қолда бар құжаттарды сақтандырушыға ұсынуға;

      8) шұғыл жағдайда медициналық көмек алған және дәлелді себептермен ассистанс компанияны басталған сақтандыру жағдайы туралы дереу хабардар ету мүмкіндігі болмаған кезде ассистанс компанияға болған жағдай туралы екі тәулік ішінде не алғашқы мүмкіндік болған кезде хабар беруге;

      9) сақтандырушының сұрау салуы бойынша шет тіліндегі құжаттарды қазақ немесе орыс тіліндегі нотариат куәландырған аудармасымен бірге ұсынуға;

      10) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға керi талап қою құқығының сақтандырушыға өтуiн қамтамасыз етуге міндетті.

      3. Туристі мiндеттi сақтандыру шартында сақтанушының және сақтандырылушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне қайшы келмейтiн басқа да құқықтары мен мiндеттерi көзделуі мүмкiн.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізілдеді); 10.01.2018 № 134-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Сақтандырушының құқықтары мен мiндеттерi

      1. Сақтандырушы:

      1) туристі міндетті сақтандыру шартын жасасу кезінде сақтанушыдан туристі міндетті сақтандыру шартына енгізу үшін қажетті сақтандырылушы туралы мәліметтерді ұсынуды талап етуге;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактiсiне және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесiнде келтiрiлген зиянның мөлшерiн анықтауға байланысты құжаттар мен мәлiметтердi сұратуға;

      3) сақтандырылушылардың осы Заңда көрсетілген сақтандыру жағдайларының басталуы салдарынан келтірілген зиянды өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге қатысуға;

      4) осы Заңның 19-бабында көзделген жағдайларда, зиян келтiргенi үшiн жауапты тұлғаға керi талап құқығын қоюға;

      5) осы Заңның 20-бабында көзделген негiздер бойынша сақтандыру төлемiн толық немесе iшiнара жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.

      2. Сақтандырушы:

      1) сақтанушыны міндетті сақтандыру талаптарымен және тәртібімен, оның ішінде тараптардың туристі міндетті сақтандыру шартынан туындайтын құқықтарымен және міндеттерімен таныстыруға;

      2) туристі міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандыру полисін және сақтандыру сертификатын ресімдеуге;

      2-1) туристі міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандырып қорғаудың қолданысы кезеңінде басталған сақтандыру жағдайы (сақтандыру жағдайы ретінде қаралатын оқиға) туралы хабардар етілген кезінде оны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес дереу тіркеуге және осы сақтандыру жағдайы (сақтандыру жағдайы ретінде қаралатын оқиға) бойынша мәліметтерді дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға ұсынуға;

      3) сақтандыру жағдайы басталған кезде осы Заңда көзделген тәртіппен және шарттармен сақтандыру төлемін жүргізуге;

      4) сақтандыру жағдайының басталу фактісін және сақтандырушы өтеуге тиісті зиянның мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жетіспейтін және (немесе) дұрыс ресімделмеген құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, бұл туралы өтініш берушіге хабарлауға;

      4-1) сақтанушыдан, сақтандырылушыдан (пайда алушыдан) өтінішті алған кезде бес жұмыс күні ішінде сақтанушының, сақтандырылушының (пайда алушының) талаптарын қарауға және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып, жазбаша жауап беруге;

      4-2) сақтанушыдан, сақтандырылушыдан (пайда алушыдан) сақтандыру омбудсманына жіберілетін өтінішті алған кезде осы өтінішті, сондай-ақ оған қоса берілетін құжаттарды сақтандыру омбудсманына алынған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде қайта жіберуге;

      4-3) сақтандырылушыдан осы Заңның 18-бабында көзделген құжаттарды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемінің мөлшерін айқындауға және сақтандырылушыға танысуға ұсынуға;

      5) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

      6) сақтандырылушыға сақтандыру жағдайы кезiнде залалдарды болғызбау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын өтеуге;

      7) туристі міндетті сақтандыру шарты шеңберінде ассистансты қамтамасыз етуге міндеттенетін бір және (немесе) бірнеше ассистанс компаниямен шарттар жасасуға міндетті.

      3. Туристі мiндеттi сақтандыру шартында сақтандырушының Қазақстан Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн өзге де құқықтары мен мiндеттерi көзделуi мүмкiн.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-тарау. Сақтандыру сомасы және сақтандыру сыйлықақысы

14-бап. Сақтандырушы жауапкершілігінің шегі

      1. Сақтандыру бағдарламалары бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі (сақтандыру сомасы), әрбір сақтандыру жағдайы бойынша өтеуге жататын шығыстардың түрлері осы Заңға қосымшада белгіленген.

      2. Сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі (сақтандыру сомасы) Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) долларымен белгіленеді. Сақтандыру төлемінің мөлшерін есептеу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі сақтандыру төлемін жүзеге асыру күніне белгілеген бағам бойынша АҚШ доллары пайдаланылады.

      Халықаралық шарттарда, уақытша болатын елдің (жердің) заңнамасында, туристі міндетті сақтандыру шартында көзделген жағдайларда сақтандырылушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемдері еуромен белгіленеді.

      3. Залалдарды болғызбау немесе азайту мақсатында сақтандырылушы шеккен шығыстарды сақтандырушы, тіпті, егер тиісті шаралар сәтті болмаса да, егер осындай шығыстар сақтандырушының нұсқауларын орындау үшін қажет болса немесе жүргізілген болса, өтеуге тиіс.

      Мұндай шығыстар нақты мөлшерде өтеледі, бұл ретте сақтандыру төлемі мен шығыстар өтемақысының жалпы сомасы туристі міндетті сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасынан аспауға тиіс. Егер шығыстар сақтандырушының нұсқауларын сақтандырылушының орындауы салдарынан туындаған болса, олар туристі міндетті сақтандыру шарты бойынша оған тиесілі болатын сақтандыру сомасына қарамастан, толық мөлшерде өтеледі.

      Көрсетілген шығыстарды сақтандырушы шығыс шеккен тұлғаға тікелей өтейді.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-бап. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

      1. Туристі міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері әрбір сақтандырылушы бойынша әрбір күн үшін жеке есептеледі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі сақтандыру шарты жасалған күнге белгілеген бағам бойынша АҚШ долларымен бір сапар үшін төмендегідей мөлшерлерді құрайды:

Сапар күндерінің саны

1-бағдарлама

2-бағдарлама

3-бағдарлама

10 күнге дейін

1,12

1,51

1,83

11 күннен 20 күнге дейін

1,12

1,48

1,70

21 күннен 40 күнге дейін

1,12

1,43

1,59

41 күннен 60 күнге дейін

1,03

1,40

1,53

61 күннен 90 күнге дейін

1,03

1,35

1,48

91 күн және одан көп

0,95

1,30

1,40

      Сақтандыру сыйлықақысын есептеу мақсаттары үшін жолда болу уақытын қоса алғанда, сақтандырылушының уақытша болатын елдің (жердің) аумағында болатын күндердің саны (мерзім) пайдаланылады.

      Туристі міндетті сақтандыру шартында сақтандырылушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемдері еуромен белгіленген кезде халықаралық шарттарда, уақытша болатын елдің (жердің) заңнамасында көзделген жағдайларда, сақтандыру сыйлықақысының мөлшері әрбір сақтандырылушы бойынша жеке есептеледі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі сақтандыру шарты жасалған күнге белгілеген бағам бойынша еуромен жоғарыда көрсетілген мөлшерлерді құрайды.

      2. Туристі міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандырушы осы баптың 1-тармағында көзделген сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін сақтандыру тәуекеліне өзі жүргізген бағалау нәтижелері бойынша ұлғайта алады, бірақ ол екі еседен аспауға тиіс.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі

      1. Сақтандыру сыйлықақысын сақтанушы біржолғы төлеммен төлейді.

      2. Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысын сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы қолма-қол ақшасыз тәсілмен төлеу мүмкіндігін береді.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-тарау. Сақтандыру жағдайы және сақтандыру төлемі

17-бап. Сақтандыру жағдайы және сақтандыру төлемінің мөлшерін айқындау

      1. Туристі міндетті сақтандыру шарты күшіне енгеннен кейін басталған мынадай оқиғалар:

      1) сақтандыру аумағында болған, сақтандырылушының қайтыс болуына не оның денсаулығына зиян келтіруге алып келген жазатайым оқиға сақтандыру жағдайы деп танылады.

      Жазатайым оқиға деп сақтандырылушыға қатысты аяқ астынан, күтпеген жерден орын алған, қасақана болмаған сыртқы оқиға немесе әсер ету түсініледі;

      2) денсаулығына елеулі зиянды болғызбау немесе өміріне төнген қауіпті жою үшін сақтандырылушыға шұғыл және кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсетуді талап ететін, кенеттен қатты ауыру, денсаулық жағдайының күрт нашарлауы және (немесе) созылмалы ауруының асқынуы сақтандыру жағдайы деп танылады.

      2. Сақтандырушы сақтандыру төлемінің мөлшерін сақтандырылушының іс жүзіндегі шығыстарының сомасын негізге ала отырып, сақтандырылушы не ассистанс компания ұсынған, осы шығыстарды растайтын құжаттар негізінде айқындайды.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

18-бап. Сақтандыру төлемін жүзеге асыру шарттары мен тәртібі

      1. Сақтандырылушы не сақтандырылушыға ассистанс берілген кезде ассистанс компания сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талапты сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес жазбаша нысанда, оның ішінде сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы қояды.

      Өтініш беруші сақтандырушының талап етуі бойынша сақтандырушы қол жеткізе алатын мемлекеттік органдардың дерекқорларында және (немесе) ақпараттық жүйелерінде электрондық нысанда бар құжаттарды қоспағанда, сақтандырушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттардың түпнұсқаларын беруге міндетті.

      2. Сақтандыру төлемі туралы өтінішке мынадай құжаттар:

      1) сақтандырылушының жеке басын куәландыратын құжатының немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің аумақтық бөлімшесі құрылымдық бөлімшесінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткені туралы белгісі бар паспортының және (немесе) сақтандырылушының сақтандыру аумағында болуына негіз болып табылатын құжаттың көшірмесі;

      2) сақтандыру жағдайының басталу фактісін және сақтандырылушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянның мөлшерін растайтын құжаттың түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі, оның ішінде:

      медициналық көмекке өтініш жасаған күні, сақтандырылушының медициналық көмекке өтініш жасаған кездегі денсаулық жағдайы, диагнозы, дәрігердің тағайындауы (рецепті) туралы, жүргізілген медициналық манипуляциялар және саны, күні мен құны бойынша бөліне отырып, берілген дәрілік заттар туралы мәліметтерді қамтитын, медициналық мекеменің және дәрігердің мекенжайы мен байланыс деректері көрсетілген медициналық құжаттар;

      сомасы, валютасы, төлеу күні көрсетіле отырып, сақтандыру жағдайының басталуы салдарынан сақтандырылушыға көрсетілген медициналық және өзге де қызметтердің ақысын төлеу фактісін растайтын құжаттар;

      атауы, саны мен құны көрсетіле отырып, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (тауар чектері, шот-фактуралар, ақы төлеу туралы квитанциялар және өзге де құжаттар);

      жазатайым оқиға болған кезде – сақтандырылушының психикалық белсенді заттарды тұтыну фактісін және масаң күйін анықтау бойынша медициналық құжаттар;

      жазатайым оқиға болған кезде – жазатайым оқиға фактісін және оның орын алу мән-жайын растайтын құқық қорғау, сот органдарының және өзге де құзыретті органдардың құжаттары;

      сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда – қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі немесе хабарлама, сот-медициналық сараптаманың қорытындысы немесе патологиялық-анатомиялық ашып қарау хаттамасы;

      уақытша болатын елде (жерде) мәжбүрлі түрде анағұрлым ұзақ мерзім болған кезде не сақтандыру жағдайының басталуы салдарынан Қазақстан Республикасының аумағына мерзімінен бұрын оралған кезде – жол жүру құжаттарының (билеттер, отырғызу талондары) күшін жоюды немесе оларды ауыстыруды, қонақ үйде брондалған нөмірден, сондай-ақ шетелде болған мерзімнің пайдаланылмаған бөлігі үшін сақтандырылушыға ұсынылған басқа да туристік көрсетілетін қызметтерден бас тартуды растайтын құжаттар;

      сақтандырылушының кәмелетке толмаған балаларын және (немесе) жақын туыстарын тасыған кезде – жол жүру құжаттары (билет, отырғызу талондары);

      сақтандыру сертификатында немесе сақтандыру полисінде көрсетілген телефон нөмірлері бойынша сақтандырушыға және ассистанс компанияға телефон соғудың, хабарлардың жүзеге асырылғанын растайтын құжаттар;

      залалдарды болғызбау және азайту бойынша шаралар қабылдауға байланысты шығыстарды растайтын құжаттар;

      пайда алушының жеке басын және құқықтарын растайтын құжаттар, қажет болған кезде, ұсынылады.

      3. Құжаттарды қабылдаған сақтандырушы өтiнiш берушiге ұсынылған құжаттардың толық тiзбесiн және олар қабылданған күндi көpceтe отырып, анықтама беруге мiндеттi.

      Өтініш беруші сақтандыру төлемі туралы өтінішті электрондық тәсілмен жөнелткен жағдайда сақтандырушы оған осы анықтаманы электрондық нысанда ұсына алады.

      4. Сақтандыру төлемiн жүзеге асырған кезде сақтандырушы сақтандырылушыдан (пайда алушыдан) оның сақтандырушыға талап қою құқығын шектейтiн шарттарды қабылдауын талап етуге құқылы емес.

      5. Сақтандырылушы айқындаған тұлға, ал сақтандырылушы қаза тапқан кезде оның мұрагерлері пайда алушы болып табылады.

      6. Сақтандырушы сақтандыру төлемін:

      осы баптың 2-тармағында көзделген құжаттарды алған күнінен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей, сақтандыру жағдайының басталуы және ассистанс компанияны дәлелді себептермен бұл туралы хабардар етпей сақтандырылушының шұғыл жағдайда медициналық көмек алуы салдарынан сақтандырылушының шығыстарын өтеу;

      ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен төлеу арқылы жүргізеді.

      7. Сақтандыру төлемiнiң мөлшерiне туристі мiндеттi сақтандыру шартының тараптары немесе пайда алушы дау айтқан жағдайларда, сақтандырушы сақтандыру төлемiн осы баптың 6-тармағында белгiленген мерзiм iшiнде, аталған тұлғалардың бiрде-бiреуi дау айтпайтын бөлiгiнде жүзеге асыруға мiндеттi.

      Сақтандыру төлемiнiң дау айтылатын бөлiгiн сақтандырушы соттың татуласу келiсiмi туралы ұйғарымы немесе, егер сот шешiмдi дереу орындауға жібермесе, соттың осы дау бойынша шешiмi заңды күшiне енген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде төлеуге тиiс.

      8. Туристі мiндеттi сақтандыру шарты қолданылатын кезеңде келтiрiлген зиян үшiн сақтандыру төлемi туралы талап сақтандырушыға сақтандыру жағдайы басталған кезден бастап үш жыл iшiнде қойылуы мүмкiн.

      9. Сақтандырушы сақтандыру төлемi уақтылы жүзеге асырылмаған кезде сақтандырылушыға (пайда алушыға) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде (Жалпы бөлім) белгiленген тәртiппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 16.11.2020 № 375-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Зиян келтiрген тұлғаға керi талап қою құқығы

      Сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушыға сақтандырылушының өмірі мен денсаулығына зиян келтіруге кінәлі тұлғаға кері талап қою құқығы төленген сома шегінде өтеді.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

20-бап. Сақтандырушыны сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан босату негiздерi

      1. Сақтандырушы, егер сақтандыру жағдайы:

      1) сақтандырылушының сақтандыру жағдайын туындатуға бағытталған не оның басталуына ықпал ететiн қасақана әрекеттерiнiң;

      2) сақтандырылушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен сақтандыру жағдайымен себептi байланыстағы қасақана қылмыстық немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар деп танылған әрекеттерiнiң салдарынан болса, сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан толық немесе iшiнара бас тартуға құқылы.

      2. Сақтандырушының сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан бас тартуы үшiн:

      1) сақтандырылушының залал келтiруге кiнәлi тұлғадан залалдың тиiстi өтемiн алуы;

      2) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізілдеді) Заңымен;

      3) еңсерiлмейтiн күш жағдайлары;

      4) әрбір жеке сақтандыру жағдайы бойынша іс жүзінде шеккен шығыстар негізге алына отырып ұсынылатын құжаттарды қоспағанда, сақтандырылушының осы Заңның 18-бабының 2-тармағына сәйкес сақтандыру төлемi туралы өтiнiшке қоса берiлетiн құжаттарды сақтандырушыға толық көлемде ұсынбауы;

      5) сақтандырушының сақтандыру сомасы мөлшерінде сақтандыру төлемін жүзеге асыруы;

      6) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 839-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер негіз бола алады.

      2-1. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген негіздерден басқа, сақтандырушы мынадай:

      1) сақтандырылушы кәсіби спортпен айналысқан;

      2) сақтандырылушының мынадай:

      емдеуші дәрігердің нұсқамасы бойынша дәрілік заттарды тұтыну;

      құқық қорғау органы және (немесе) сот анықтаған, есірткі, уытқұмарлық заттарды мәжбүрлі түрде тұтыну не олардың күштеп енгізілу жағдайларын қоспағанда, алкогольдік, сондай-ақ есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйдің ауыр дәрежесінде болуы салдарынан басталған оқиға;

      3) сақтандырылушы уақытша болатын елден (жерден) Қазақстан Республикасына медициналық тасымалдаудан немесе сақтандырылушы сақтандыру жағдайы бойынша өтініш жасауға байланысты алған емдеуші дәрігердің нұсқамаларын орындаудан ерікті түрде бас тартқан жағдайларда, сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады.

      3. Алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V(01.01.2015 бастап қолданысқа енгізілдеді) Заңымен.

      4. Сақтандырушы сақтандыру төлемiнен бас тарту үшiн негiздер бар кезде, осы Заңның 18-бабында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде сақтандыру төлемi туралы өтiнiш берген тұлғаға бас тарту себептерiнiң уәждi негiздемесiмен және сақтанушының (сақтандырылушының, пайда алушының) Қазақстан Республикасы заңнамасының ерекшеліктерін ескере отырып, келіспеушіліктерді реттеу үшін сақтандыру омбудсманына жүгіну құқығы туралы хабарламамен сақтандыру төлемiнен толық немесе iшiнара бас тарту туралы тиiстi шешiмдi жазбаша нысанда жiберуге мiндеттi.

      5. Сақтандырушының осы бапта көзделмеген негiздер бойынша сақтандыру төлемiнен бас тартуға құқығы жоқ.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізілдеді); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-1-бап. Туристі міндетті сақтандыру жөніндегі дауларды реттеу ерекшеліктері

      1. Туристі міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дау болған кезде сақтанушы, сақтандырылушы (пайда алушы):

      талаптарын көрсетіп және өзінің талабын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша өтінішін сақтандырушыға (оның ішінде сақтандырушының филиалы, өкілдігі, интернет-ресурстарыарқылы) жіберуге не "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, туристі міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дауларды реттеу үшін өтінішін сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы арқылы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі, өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі, интернет-ресурсы арқылы) немесе сотқа жіберуге құқылы.

      2. Сақтандырушы сақтанушыдан, сақтандырылушыдан (пайда алушыдан) өтінішті алған кезде оны бес жұмыс күні ішінде қарайды және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып, жазбаша жауап береді.

      3. Сақтанушы, сақтандырылушы (пайда алушы) сақтандыру омбудсманына өтініш жасаған жағдайда, сақтандырушы сақтанушының, сақтандырылушының (пайда алушының), сақтандыру омбудсманының сұрау салуы бойынша дауды қарауға және шешуге қатысы бар құжаттарды сұрау салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.

      Ескерту. 5-тарау 20-1-баппен толықтырылды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2022 № 138-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-тарау. Қорытынды ережелер

21-бап. Дауларды қарау тәртiбi

      Туристі мiндеттi сақтандыру шартынан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен қаралады.

22-бап. Туристі мiндеттi сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Туристі мiндеттi сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзуға кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      Қазақстан Республикасының
Президентi

  "Туристі міндетті сақтандыру
туралы" 2003 жылғы
31 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңына
қосымша

ТУРИСТІ МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

      Ескерту. Заң қосымшамен толықтырылды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

р/с

Сақтандыру жағдайы ретінде танылатын оқиғалар және өтеуге жататын шығыс түрлері

Сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі (сақтандыру сомасы) (АҚШ долларымен/еуромен)

1-бағдарлама

2-бағдарлама

3-бағдарлама

1.

Жазатайым оқиға:
1.1

медициналық көрсетілетін қызметтерге, емдеуші дәрігер тағайындаған диагностикалық зерттеулерге, дәрілік заттарға, таңу құралдарына және бекіту құралдарына (гипс, бандаж) жұмсалатын шығыстарды қоса алғанда, стационарлық және амбулаториялық емдеу бойынша шығыстар;
сақтандырылушыны шұғыл және кезек күттірмейтін мән-жайлар бойынша медициналық мекемеге тасу бойынша шығыстар;
медициналық персоналдың бірге ілесіп жүруіне жұмсалатын шығыстарды (сақтандырылушының медициналық көрсетілімдер бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы тұратын жеріне өз бетінше қайтуға мүмкіндігі болмаған жағдайда) қоса алғанда, уақытша болатын елден (жерден) Қазақстан Республикасына шұғыл медициналық тасу бойынша шығыстар;
мәйітті ашып қарауға, бальзамдауға және оның мәйітханада болуына, табытты сатып алуға, Қазақстан Республикасының аумағына тасымалдауға арналған құжаттарды ресімдеуге жұмсалатын шығыстарды қоса алғанда, мүрде салынған сауытты немесе мәйiттi (сүйекті) қайтаруды ұйымдастыруға жұмсалатын шығыстар;

10 000

30 000

50 000

1.2

жазатайым оқиға салдарынан болған жарақат алу нәтижесінде стоматологиялық қарап-тексеруге, рентгендік зерттеуге, тістерді жұлуға немесе пломбалауға жұмсалатын шығыстар;

100

300

300

1.3

егер сақтандырылушының денсаулық жағдайын емдеуші дәрігер мен ассистанс компанияның медициналық өкілі ауыр, өміріне қауіп төндіретін деп бағаласа және медициналық мекемеде болу мерзімі күнтізбелік он күннен асатын болса, жалғыз немесе кәмелетке толмаған балаларымен саяхаттап жүрген сақтандырылушының стационарлық емделу орнына кәмелетке толған бір жақын туысының жол жүру құжатына (билетіне) жұмсалатын шығыстар;

800

1000

1200

1.4

сақтандырылушымен болған сақтандыру жағдайының салдарынан сақтандыру аумағында қараусыз қалған сақтандырылушының кәмелетке толмаған балаларын, егде жастағы жақын туыстарын тасу үшін ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар;

800

1000

1200

1.5

сақтандырушының, ассистанс компанияның атына жүзеге асырылатын хабарламаларға, телефон қоңырауларына және өзге де көрсетілетін байланыс қызметтеріне ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар;
сақтандырылушыны стационардан шығарған күннен бастап Қазақстан Республикасының аумағына кеткен күніне дейін оның қонақүйде тұруына (бірақ күнтізбелік бес күннен аспайтын) ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар;
жол жүру құжаттарының күшін жоюға немесе оларды ауыстыруға байланысты шығыстар;
шетелде болу мерзімінің пайдаланылмаған бөлігі үшін қонақүйдегі брондалған нөмірден, сондай-ақ сақтандырылушыға ұсынылған басқа да туристік көрсетілетін қызметтерден бас тартуға байланысты шығыстар.

800

1 000

1 200

2.

Денсаулығына елеулі зиянды болғызбау немесе өміріне төнген қауіпті жою үшін сақтандырылушыға шұғыл және кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсетуді талап ететін кенеттен қатты ауыру, денсаулық жағдайының күрт нашарлауы және (немесе) созылмалы ауруының асқынуы:
2.1

медициналық көрсетілетін қызметтерге, емдеуші дәрігер тағайындаған диагностикалық зерттеулерге, дәрілік заттарға, таңу құралдарына және бекіту құралдарына (гипс, бандаж) жұмсалатын шығыстарды қоса алғанда, стационарлық және амбулаториялық емдеу бойынша шығыстар;
сақтандырылушыны шұғыл және кезек күттірмейтін мән-жайлар бойынша медициналық мекемеге тасу бойынша шығыстар;
медициналық персоналдың бірге ілесіп жүруіне жұмсалатын шығыстарды (сақтандырылушының медициналық көрсетілімдер бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы тұратын жеріне өз бетінше қайтуға мүмкіндігі болмаған жағдайда) қоса алғанда, шет мемлекеттен Қазақстан Республикасына шұғыл медициналық тасуға жұмсалатын шығыстар;
мәйітті ашып қарауға, бальзамдауға және оның мәйітханада болуына, табытты сатып алуға, Қазақстан Республикасының аумағына тасымалдауға арналған құжаттарды ресімдеуге жұмсалатын шығыстарды қоса алғанда, мүрде салынған сауытты немесе мәйiттi (сүйекті) қайтаруды ұйымдастыруға жұмсалатын шығыстар;

10 000

30 000

50 000

2.2

медициналық көрсетілетін қызметтерге, жүктілік кезінде асқыну болған жағдайда сақтандырылушыны шұғыл және кезек күттірмейтін мән-жайлар бойынша медициналық мекемеге тасуға жұмсалатын шығыстарды қоса алғанда, амбулаториялық емдеу бойынша шығыстар;

300

500

600

2.3

егер сақтандырылушының денсаулық жағдайын емдеуші дәрігер мен ассистанс компанияның медициналық өкілі ауыр, өміріне қауіп төндіретін деп бағаласа және медициналық мекемеде болу мерзімі күнтізбелік он күннен асатын болса, жалғыз немесе кәмелетке толмаған балаларымен саяхаттап жүрген сақтандырылушының стационарлық емделу орнына кәмелетке толған бір жақын туысының жол жүру құжатына (билетіне) жұмсалатын шығыстар;

800

1000

1200

2.4

сақтандырылушымен болған сақтандыру жағдайының салдарынан сақтандыру аумағында қараусыз қалған сақтандырылушының кәмелетке толмаған балаларын, егде жастағы жақын туыстарын тасу үшін ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар;

800

1000

1200

2.5

сақтандырушының, ассистанс компанияның атына жүзеге асырылатын хабарламаларға, телефон қоңырауларына және өзге де көрсетілетін байланыс қызметтеріне ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар;
сақтандырылушыны стационардан шығарған күннен бастап Қазақстан Республикасының аумағына кеткен күніне дейін қонақүйде тұруына, бірақ күнтізбелік бес күннен аспайтын күнге ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар;
жол жүру құжаттарының күшін жоюға немесе оларды ауыстыруға байланысты шығыстар;
шетелде болу мерзімінің пайдала-нылмаған бөлігі үшін қонақүйдегі брондалған нөмірден, сондай-ақ сақтандырылушыға ұсынылған басқа да туристік көрсетілетін қызметтерден бас тартуға байланысты шығыстар.

800

1 000

1 200


On compulsory tourist insurance

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 31 December 2003 № 513.

      Unofficial translation

      Footnote. The title as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).
      Throughout the text, the words "of tour operator and travel agent" are replaced by the words "of tour operator or travel agent" in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.11.2015 № 422-V (shall be enforced from 01.01.2016);
      the words "civil liability of the tour operator and travel agent", "civil liability of the tour operator or travel agent", "responsibility of the tour operator or travel agent" shall be replaced by the word "tourist" in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

      This Law shall regulate the social relations, arising in connection with the compulsory insurance of a tourist, and establish the legal, economic and organizational basis for its implementation.

Chapter 1. General provisions

Article 1. Basic concepts used in this Law

      The following basic concepts shall be used in this Law:

      1) assistance - organization of assistance by an assistance company to an insured person through technical, medical and other assistance due to the occurrence of an insured event;

      2) assistance company - a legal entity that has entered into an agreement with the insurer on provision of assistance to a tourist traveling abroad (the insured) under a contract of compulsory insurance of a tourist;

      3) beneficiary - a person who, in accordance with this Law, is the recipient of the insurance payment;

      4) an insured event - an event with the onset of which the contract of compulsory insurance of a tourist provides for the making of insurance payment to the insured (beneficiary);

      5) an insurance ombudsman - an individual independent in his activity who settles disagreements between participants of the insurance market in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On insurance activities”;

      6) insurance certificate - a document, confirming that there is a valid insurance protection in respect of the insured and containing information about the conditions of insurance coverage for insurance risks, accepted for insurance, issued by the insurer in confirmation of the concluded insurance contract (insurance policy);

      7) insurance amount - the amount of money for which the object of insurance is insured and which represents the insurer's maximum amount of liability in case of an insured event;

      8) insurance premium - the amount of money that the policyholder is obliged to pay to the insurer for the latter’s obligation to pay the insurance payment to the insured (beneficiary) in the amount, specified by the contract of compulsory insurance of a tourist;

      9) insurance payment - the amount of money, paid by the insurer to the insured (beneficiary) within the sum insured upon the occurrence of the insured event;

      10) insurer - an insurance organization that has obtained a license to carry out insurance activities in the “general insurance” sector or the “life insurance” sector, obliged to make an insurance payment to the insured (beneficiary) upon the occurrence of an insured event within the amount, specified in the contract (insured amount);

      11) an insured – a tourist traveling abroad;

      12) a policyholder - a tour operator in the field of outbound tourism, who has entered into a contract of compulsory insurance of a tourist with the insurer in favor of the insured;

      13) a travel agent – an individual or legal entity, engaged in business activities to promote and sell a tourist product, formed by a tour operator in the field of outbound tourism;

      14) compulsory insurance of a tourist - a set of relations to protect the property interests of the insured, associated with the risk of unforeseen expenses due to events, specified in this Law.

      Footnote. Article 1 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 2. Legislation of the Republic of Kazakhstan on compulsory insurance of a tourist

      1. The legislation of the Republic of Kazakhstan on compulsory insurance of a tourist shall be based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and shall consist of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, this Law and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

      2. If international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan establishes other rules than those provided by this Law, the rules of international treaty shall be applied.

      3. The provisions of this Law applicable to the insurer, including the insurance organization, shall apply to the branches of insurance organizations, that are non-residents of the Republic of Kazakhstan, opened on the territory of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 2 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.01.2021 No. 399-VI (shall be enforced from 16.12.2020).

Article 3. Purpose and main objectives of compulsory insurance of tourist

      1. The purpose of compulsory insurance of a tourist shall be to provide insurance protection of the property interests of the insured in case of unforeseen expenses as a result of events, recognized as insured events, specified in this Law.

      2. The main objectives of compulsory insurance of a tourist shall be:

      1) ensuring the protection of the property interests of the insured in the amount and manner, established by this Law;

      2) performance by a tour operator in the field of outbound tourism of its activities in the presence of a contract of compulsory insurance of a tourist in respect of each tourist;

      3) the economic interest of a tour operator and a travel agent in improving the security of rendering of tourist services.

      Footnote. Article 3 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 № 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 4. Object of compulsory insurance of tourist

      The object of compulsory insurance of a tourist shall be the property interest of the insured, the life, the health of which was harmed as a result of the occurrence of insured events, specified in this Law.

      Footnote. Article 4 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Chapter 2. Ensuring the functioning of the system of compulsory insurance of tourist

Article 5. State control and supervision in the field of compulsory insurance of tourist

      1. The state control over the performance by a tour operator in the field of outbound tourism of the obligation to conclude a contract of compulsory insurance of a tourist, established by this Law, shall be carried out by an authorized body in the field of tourist activity.

      2. State control and supervision over the activities of insurance organizations is carried out by the authorized body for regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations (hereinafter referred to as the authorized body) in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      3. The state control over the performance by a tour operator in the field of outbound tourism of the obligation to conclude a contract of compulsory insurance of a tourist shall be carried out in the form of inspection and other forms.

      The inspection shall be carried out in accordance with the Business Code of the Republic of Kazakhstan. Other forms of state control shall be carried out in accordance with this Law.

      Footnote. Article 5 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 15.07.2011 No. 461-IV (shall be enforced from 30.01.2012); as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 05.07.2012 No. 30-V (Shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 29.10.2015 № 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019); dated 03.07.2019 No. 262-VI (shall be enforced from 01.01.2020).

Article 6. Persons engaged in compulsory insurance of tourist

      Compulsory insurance of property interests of the insured shall be carried out by a tour operator in the field of outbound tourism.

      Footnote. Article 6 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 7. Inadmissibility of performance of activities by a tour operator in the field of outbound tourism without a contract of compulsory insurance of a tourist

      A tour operator in the field of outbound tourism shall not be entitled to carry out activities to render tourist services without a contract of compulsory insurance of a tourist.

      Footnote. Article 7 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 7-1. Features of compulsory insurance of tourist

      1. A legal entity, registered as an insurance organization, prior to obtaining a license for the right to conduct compulsory insurance of a tourist, shall be obliged to conclude:

      1) a contract of participation with the Insurance Indemnity Guarantee Fund in the manner, specified by the Law of the Republic of Kazakhstan “On the Insurance Indemnity Guarantee Fund”;

      2) an agreement on provision of assistance to a tourist traveling abroad (insured) for the occurrence of events, recognized as insured events, specified in this Law with an assistance company that has a twenty-four-hour multilingual coordination center and a regional network in the country (place) of temporary stay of the insured or contracts with carriers, medical and other institutions licensed to provide services to the insured.

      The amount of assistance for each insured and insured event, provided by the assistance company, shall be determined by the limit of the insurer's liability.

      The requirements for an assistance company with which the insurer enters into an agreement on the provision of assistance to the insured, as well as the procedure for interaction of the insurer with the assistance company, shall be established by a regulatory legal act of the authorized body.

      2. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

      3. Insurers shall have the right to participate in creation of organization carrying out the formation and keeping of informational data base on insured risks, insured accidents and insurance payments on compulsory insurance of responsibility of the tour operator and travel agent.

      4. Insurance organizations licensed to provide compulsory insurance of a tourist shall be obliged to pay mandatory contributions and form contingent liabilities in the manner, prescribed by the regulatory legal acts of the authorized body.

      Footnote. The Law is supplemented by Article 7-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 07.05.2007 No. 244; is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.12.2009 No. 234-IV; as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 05.07.2012 No. 30-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 27.04.2015 № 311-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication); dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 7-2. Informational interaction

      State bodies and other organizations that possess information necessary to confirm the occurrence of an insured event and determine the amount of compensation for damage, caused to the property interests of the insured, must provide this information to the insurer, the policyholder (the insured, a beneficiary), and the insurance ombudsman when they apply.

      Footnote. Chapter 2 shall be supplemented by Article 7-2 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 №. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Chapter 3. A contract of compulsory insurance of tourist

Article 8. A contract of compulsory insurance of tourist and procedure for its conclusion

      Footnote. The title of Article 8 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.11.2015 No. 422-V (shall be enforced from 01.01.2016).

      1. Compulsory insurance of a tourist shall be carried out on the basis of a contract, concluded between the policyholder and the insurer in favor of the insured in accordance with this Law and the Civil Code of the Republic of Kazakhstan (Special Part).

      Conclusion of a contract of voluntary insurance by the insured shall not relieve the insured from the obligation to conclude a contract of compulsory insurance of a tourist.

      2. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

      3. The insurer shall not have the right to refuse the policyholder to enter into a contract of compulsory insurance of a tourist.

      4. Under the contract of compulsory insurance of a tourist, the policyholder shall be obliged to pay the insurance premium, and the insurer shall undertake an obligation to make an insurance payment to the insured person (beneficiary) on the basis of the contract concluded, taking into account the requirements of this Law, except for the requirements, related to compensation for moral harm and loss of profits, as well as the payment of a penalty.

      5. The contract of compulsory insurance of a tourist shall be concluded through the formalization of an insurance policy by the insurer to the policyholder in electronic form and an insurance certificate.

      When concluding a contract of compulsory insurance of a tourist, the policyholder, depending on the country (place) of temporary stay and the number of travel days, specified in the tourist service contract, shall choose one of the insurance programs, provided for in the annex to this Law, according to which the insurer's maximum liability (insured amount) and the types of expenses subject to reimbursement comply with the requirements of international treaties and the legislation of the country (place) of the temporary stay of the insured in part of insurance of life and health of a tourist.

      The basis for the conclusion of a contract of compulsory insurance of a tourist shall be the application of the policyholder, containing the data necessary for calculation of the insurance premium and identification of the policyholder, the insured.

      Responsibility for the incompleteness of the conditions to be specified in the contract of compulsory insurance of a tourist shall be borne by the insurer. In the event when a dispute arise from an insurance contract due to the incompleteness of its individual conditions, the dispute shall be resolved in favor of the insured.

      The policyholder solely through a travel agent must:

      issue an insurance certificate to each insured person;

      submit an insurance policy upon the request of the insured.

      5-1. Requirements for the content and registration of the insurance policy and insurance certificate for compulsory insurance of a tourist shall be established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on insurance and insurance activities.

      6. Compulsory insurance of a tourist shall be carried out by insurance organizations that have a license to carry out insurance activities for this type of compulsory insurance.

      7. If a contract of compulsory insurance of a tourist is concluded on conditions that worsen the position of the policyholder and the insured compared with those provided for by this Law, then when the insured event occurs, the insurer shall be under the obligations to the policyholder and the insured under the conditions, established by this Law.

      Footnote. Article 8 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.11.2015 No. 422-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 8-1. Requirements for the insurer and Internet resources when concluding a contract of compulsory insurance of tourist in electronic form

      1. When concluding a contract of compulsory insurance of a tourist in electronic form, the Internet resource of the insurer shall be used for the exchange of electronic information resources between the policyholder (the insured, the beneficiary) and the insurer.

      When applying for a contract of compulsory insurance of a tourist in electronic form, the policyholder shall not be required to use specialized software.

      The list of Internet resources of insurance organizations used to conclude a contract of compulsory insurance of a tourist in electronic form shall be posted on the Internet resource of the organization for formation and maintenance of a database.

      2. The procedure for the exchange of electronic information resources between the policyholder (insured, a beneficiary) and the insurer shall be established by a regulatory legal act of the authorized body.

      3. When concluding a contract of compulsory insurance of a tourist using the Internet resource of the insurer, the insurer shall be obliged to ensure:

      1) an immediate sending of a notification to the policyholder, the insured about the conclusion of a contract of compulsory insurance of a tourist or the refusal to enter into it (indicating the reasons for refusal) in the form of an electronic message;

      2) the possibility of checking the information by the policyholder, the insured under the contract of compulsory insurance of a tourist through the information system of the organization for formation and maintenance of a database;

      3) storage of a contract of compulsory insurance of a tourist in electronic form with provision of round-the-clock access for the policyholder, the insured to the Internet resource of the insurer;

      4) the possibility for the policyholder, the insured to create and send information to the insurer in electronic form (applications, notifications and (or) other documents, information) necessary for:

      changes in information, reissuance of the contract of compulsory insurance of a tourist;

      early termination of a contract of compulsory insurance of a tourist;

      notification of the insured event.

      Notification about the conclusion of a contract of compulsory insurance of a tourist shall be sent from the organization for formation and maintenance of a database.

      Requirements for the procedure and content of the notification about the conclusion of a contract of compulsory insurance of a tourist shall be determined by the authorized body.

      4. When concluding a contract of compulsory insurance of a tourist using the Internet resource of the insurer, this insurance contract shall be deemed to be concluded by the policyholder under the conditions suggested by the insurer from the time the policyholder pays the insurance premium, unless otherwise provided by the contract of compulsory insurance of a tourist.

      5. When concluding a contract of compulsory insurance of a tourist using the Internet resource of the insurer, the policyholder shall pay the insurance premium after reviewing the insurance conditions, provided for by this Law, thereby confirming his agreement to conclude this accession agreement on the terms offered to him.

      6. The insurer shall provide the possibility of concluding contracts of compulsory insurance of a tourist using the Internet resource of the insurer around the clock.

      Footnote. Chapter 3 shall be supplemented by Article 8-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 9. Period of validity of a contract of compulsory insurance of a tourist

      1. A contract of compulsory insurance of a tourist shall enter into force and become binding for the parties after the policyholder pays the insurance premium from the moment the insured receives the mark of a structural subdivision of the territorial subdivision of the Border Service of the National Committee for Security of the Republic of Kazakhstan about crossing the State Border of the Republic of Kazakhstan.

      2. The period of validity of a contract of compulsory insurance of a tourist may not be less than the duration of the trip, determined by the contract for tourist services. A contract of compulsory insurance of a tourist shall be valid until the moment when the insured person crosses the State Border of the Republic of Kazakhstan when leaving the territory of insurance, but not later than the expiration date of the insurance period specified in the contract of compulsory insurance of a tourist, except for the case of a tourist staying abroad for an additional period due to a flight delay.

      The contract of compulsory insurance of a tourist shall not cease its validity in the first insured event.

      When the insured is located outside the Republic of Kazakhstan and the number of travel days increases under the travel service contract, the policyholder shall conclude a new contract of compulsory insurance of a tourist for additional days of stay of the insured in the country (location) of the temporary stay.

      3. The territory of validity of the contract of compulsory insurance (insurance territory) of a tourist shall be the territory of rendering tourist services.

      The insurance territory for compulsory tourist insurance programs shall be established by a regulatory legal act of the authorized body.

      Unless otherwise provided by the contract of compulsory insurance of a tourist, the following shall be excluded from the insurance territory:

      1) territories not recommended by the authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan for visiting;

      2) the states in which the insured has a temporary residence permit or other document permitting the stay in the insurance territory for more than 90 days continuously;

      3) the state in which the insured is a citizen.

      The condition on exclusion of the territory shall not apply in the cases where the insurance territory falls under the exclusion, established by subparagraph 1) of part three of this paragraph, after the conclusion of a contract of compulsory insurance of a tourist.

      Footnote. Article 9 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019); as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 16.11.2020 No. 375-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 10. Termination of a contract of compulsory insurance of a tourist

      The contract of compulsory insurance of a tourist shall be terminated in the following cases:

      1) the expiration of the contract;

      2) early termination of the contract;

      3) the insurer makes an insurance payment (insurance payments) in the amount of the sum insured defined in the contract of compulsory insurance of a tourist.

Article 11. Early termination of a contract of compulsory insurance of a tourist

      1. The contract of compulsory insurance of a tourist shall be terminated ahead of time in the cases, established by the Civil Code of the Republic of Kazakhstan.

      2. If the early termination of the contract of compulsory insurance of a tourist is caused by non-fulfillment of its conditions due to the fault of the insurer, the latter shall return to the insured the insurance premium paid by him in full. In the cases of early termination of the contract of compulsory insurance of a tourist due to circumstances, specified by the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the insurer shall have the right for a part of the insurance premium in proportion to the time during which the insurance was valid.

      Footnote. Article 11 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 12. Rights and obligations of policyholder and the insured

      Footnote. The title of Article 12 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

      1. The policyholder shall have the right:

      1) to require the insurer to clarify the conditions and the procedure for compulsory insurance of the tourist, his rights and obligations under the contract of compulsory insurance of a tourist;

      2) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019);
      3) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019);

      3-1) to apply to the insurer, taking into account the specifics, provided for in Article 20-1 of this Law, or the insurance ombudsman or the court to resolve the issues arising from the contract of compulsory insurance of a tourist;

      4) to send an application and the attached documents to the insurance ombudsman (directly to the insurance ombudsman, including through his Internet resource, or through the insurer, including his branch, representative office);

      5) to early terminate the contract of compulsory insurance of a tourist.

      2. The policyholder shall be obliged:

      1) to conclude a contract of compulsory insurance of a tourist with an insurer having an appropriate license;

      2) to pay the insurance premium in the amount, manner and terms, established by the contract of compulsory insurance of a tourist;

      3) not later than two working days, when he became aware of the insured event, to notify the insurer (orally, in writing). The oral message must be subsequently confirmed in writing;

      4) when concluding a contract of compulsory insurance of a tourist, to provide the insurer with the information necessary for inclusion in the contract of compulsory insurance of a tourist.

      2-1. The insured shall have the right to:

      1) choose an insurer to conclude a contract of compulsory insurance of a tourist;

      2) obtain an insurance certificate and, if necessary, an insurance policy;

      3) require the insurer and (or) the policyholder to clarify the conditions and procedure for compulsory insurance of a tourist, his rights and obligations, reflected in the insurance policy and insurance certificate;

      4) inform the insurer of the cases of non-provision, incomplete or poor-quality provision of services under a contract of compulsory insurance of a tourist;

      5) get acquainted with the amount of insurance payment made by the insurer;

      6) apply to the insurer, taking into account the specifics provided for in Article 20-1 of this Law, or the insurance ombudsman or the court to resolve the issues arising from the contract of compulsory insurance of a tourist;

      7) send the application and the attached documents to the insurance ombudsman (directly to the insurance ombudsman, including through his Internet resource, or through the insurer, including his branch, representative office);

      8) receive the insurance payment in the cases, provided for by this Law;

      9) obtain a duplicate of the insurance certificate and, if necessary, a copy of the insurance policy in case of their loss.

      2-2. The insured shall be obliged:

      1) when concluding a contract of compulsory insurance of a tourist, to provide the policyholder with the information necessary for inclusion in the contract of compulsory insurance of a tourist;

      2) to review and strictly comply with the conditions under the contract of compulsory insurance of a tourist, as reflected in the insurance policy and insurance certificate;

      3) to ensure the safety of the insurance policy (if available) and (or) the insurance certificate and the supporting documents, relating to the insured event;

      4) to take measures to reduce losses from the insured event;

      5) upon occurrence of the insured event, immediately, personally or through a representative, to notify the assistance company about the incident by any of the available methods of communication, specified in the insurance certificate; report the data of the insurance certificate and (or) insurance policy to the assistance company in order to organize technical, medical and other assistance, coordination of actions and expenses;

      6) upon the occurrence of an insured event, to follow the recommendations, instructions of the assistance company, the insurer and other competent persons of the authorities of the country (place) of temporary stay;

      7) to provide the insurer with the available documents necessary to clarify the circumstances about the nature and size of the damage caused by the insured event;

      8) when receiving medical assistance in an emergency and it is impossible to immediately notify the assistance company for valid reasons about the insurance event, to notify the assistance company within two days or as soon as possible;

      9) to submit, upon request of the insurer, the documents in a foreign language with a notarized translation into the Kazakh or Russian languages;

      10) to ensure the transfer to the insurer of the right for reverse claim to the person responsible for the occurrence of the insured event.

      3. The contract of compulsory insurance of a tourist may provide for other rights and obligations of the policyholder and the insured, not contradicting the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 12 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 № 269-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 10.01.2018 No. 134-VI (shall be enforced upon expiry of six months after its first official publication); dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 13. Rights and obligations of the insurer

      1. The insurer shall be entitled:

      1) when concluding a contract of compulsory insurance of a tourist, to require the policyholder to provide information about the insured person, which is necessary for entering into the contract of compulsory insurance of a tourist;

      2) to request, in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, from the relevant state bodies and organizations, on the basis of their competence, the documents and information, related to the fact of the insured event and determination of the amount of harm caused as a result of the insured event;

      3) to take part in the settlement of issues related to the claims of the insured on compensation for harm caused as a result of the occurrence of insured events specified in this Law;

      4) to claim the right of the reverse claim to the person responsible for causing harm in the cases provided for in Article 19 of this Law;

      5) to refuse to make insurance payments in full or in part on the grounds, provided for in Article 20 of this Law.

      2. The insurer shall be obliged:

      1) to familiarize the policyholder with the conditions and procedure for compulsory insurance, including the rights and obligations of the parties arising from the contract of compulsory insurance of a tourist;

      2) when concluding a contract of compulsory insurance of a tourist, to issue an insurance policy and an insurance certificate;

      3) upon the occurrence of an insured event, to make an insurance payment in the manner and on the conditions, provided for by this Law;

      4) if there is lack of documents, confirming the occurrence of the insured event and the amount of damage to be compensated by the insurer, within three working days from the date of receipt thereof, to inform the applicant about this with an indication of the full list of missing and (or) incorrectly executed documents;

      4-1) when receiving an application from the policyholder, the insured (beneficiary), to consider the requirements of the policyholder, the insured (beneficiary) and provide a written response indicating the further procedure for settling the dispute within five working days;

      4-2) upon receipt from the policyholder, the insured (beneficiary) of the application sent to the insurance ombudsman, to redirect this application, as well as the documents attached thereto to the insurance ombudsman within three working days from the date of receipt;

      4-3) within five working days from the date of receipt of the documents from the insured, specified in Article 18 of this Law, to determine the amount of insurance payment and submit it to the insured for review;

      5) to ensure the secrecy of insurance;

      6) to reimburse expenses to the insured, incurred by him in order to prevent or reduce losses in case of an insured event;

      7) to enter into contracts with one and (or) several assistance companies that undertake to provide assistance under the contract of compulsory insurance of a tourist.

      3. The contract of compulsory insurance of a tourist may also provide for other rights and obligations of the insurer that do not contradict the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 13 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Chapter 4. Insured amount and insurance premium

Article 14. Limits of insurer's liability

      1. The limit of the insurer's liability (the insured amount) for insurance programs, the types of expenses subject to reimbursement for each insured event, shall be established in the annex to this Law.

      2. The limit of the insurer's liability (the insured amount) shall be established in the United States dollars (hereinafter - the US). To calculate the amount of insurance payment, the US dollar shall be used at the rate established by the National Bank of the Republic of Kazakhstan at the date of the insurance payment.

      In cases, stipulated by international treaties, the legislation of the country (place) of temporary stay, the contract of compulsory insurance of a tourist, the maximum liability of the insurer for compensation for harm caused to the life and health of the insured shall be established in euros.

      3. The expenses incurred by the insured to prevent or reduce losses shall be reimbursed by the insurer if such expenses were necessary or were incurred to comply with the instructions of the insurer, even if the relevant measures were unsuccessful.

      Such expenses shall be reimbursed in actual amounts, while the total amount of insurance payment and reimbursement of expenses should not exceed the sum insured established by the contract of compulsory insurance of a tourist. If the expenses incurred as a result of the fulfillment by the insured of the insurer's instructions, they shall be reimbursed in full, regardless of the sum insured due to him under the contract of compulsory insurance of a tourist.

      These expenses shall be reimbursed by the insurer directly to the person who incurred them.

      Footnote. Article 14 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (effective from 01.01.2019).

Article 15. Amount of insurance premium

      1. The amount of the insurance premium under the contract of compulsory insurance of a tourist shall be calculated separately for each insured for each day and shall be in the following amounts in US dollars at the rate set by the National Bank of the Republic of Kazakhstan at the date of the conclusion of an insurance contract for one trip:

Number of days of a trip

Program 1

Program 2

Program 3

up to 10

1,12

1,51

1,83

from 11 to 20

1,12

1,48

1,70

from 21 to 40

1,12

1,43

1,59

from 41 to 60

1,03

1,40

1,53

from 61 to 90

1,03

1,35

1,48

91 and more

0,95

1,30

1,40

      For the purpose of calculating the insurance premium, the number of days (terms) of the stay of the insured in the territory of the country (place) of temporary stay, including the time in transit, shall be used.

      When the contract of compulsory insurance of a tourist establishes the maximum liability of the insurer for compensation for harm, caused to the life and health of the insured, in euros in cases, stipulated by international treaties, the laws of the country (place) of temporary stay, the amount of insurance premium shall be calculated separately for each insured and shall be in the above mentioned amounts in euro at the rate set by the National Bank of the Republic of Kazakhstan, on the date of conclusion of the insurance contract.

      2. When concluding a contract of compulsory insurance of a tourist, the amount of the insurance premium provided for in paragraph 1 of this article may be increased by the insurer based on the results of the insured risk assessment carried out by him, but not more than twice.

      Footnote. Article 15 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 16. Insurance premium payment procedure

      1. The insurance premium shall be paid by the policyholder as a one-time payment.

      2. The insurer shall provide the opportunity to pay the insurance premium in a cashless way through the Internet resource of the insurer.

      Footnote. Article 16 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Chapter 5. Insured accident and insurance payment

Article 17. An insured event and determination of the amount of insurance payment

      1. The following events shall be recognized as an insured event, occurring after the entry into force of a contract of compulsory insurance of a tourist:

      1) an accident that occurred in the insurance territory that resulted in a death of the insured or damage to his health.

      An accident means a sudden, unforeseen, unintentional, external event or impact on the insured;

      2) a sudden acute illness, a sharp deterioration in the state of health and (or) an exacerbation of a chronic disease, requiring an emergency and urgent medical care to the insured to prevent significant harm to health or eliminate the threat to life.

      2. The amount of insurance payment shall be determined by the insurer based on the amount of the actual expenses of the insured on the basis of documents, confirming these expenses, submitted by the insured or the assistance company.

      Footnote. Article 17 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 18. Conditions and procedure for making insurance payments

      1. The claim for insurance payment to the insurer shall be made in writing by the insured or assistance company when providing assistance to the insured with the attachment of documents necessary for the insurance payment.

      At the request of the applicant, the claim for insurance payment can be sent in electronic form with the attachment of the documents necessary for making the insurance payment, in the form of electronic copies or electronic documents. At that, the claim for an insurance payment in electronic form shall not exempt the applicant from presenting the original documents to the insurer at the location of the insurer.

      2. The following documents shall be attached to the application for insurance payment:

      1) a copy of an identity document or a passport of the insured person with marks of a structural subdivision of the territorial subdivision of the Border Service of the National Committee for Security of the Republic of Kazakhstan about crossing the State Border of the Republic of Kazakhstan and (or) a document that shall be the basis for the stay of the insured person on the territory of insurance;

      2) the original or a notarized copy of the document confirming the occurrence of the insured event and the amount of harm caused to the life and health of the insured, including:

      medical documents with the address and contact details of the medical institution and the doctor, containing information about the date of seeking medical care, the state of health of the insured at the time of seeking medical care, the diagnosis, prescription (prescription) of the doctor, medical procedures carried out and the drugs provided itemized by quantity, date and cost;

      documents confirming the fact of payment for medical and other services, rendered to the insured as a result of the insured event, indicating the amount, currency, date of payment;

      documents confirming the fact of payment for goods and services (commodity checks, invoices, payment receipts and other documents) with an indication of their name, quantity and price;

      medical records to ascertain the use of a psychoactive substance and the drunken state of the insured are submitted in the event of an accident;

      documents of law enforcement, judicial and other competent bodies confirming the fact of an accident and the circumstances of its occurrence are submitted in the event of an accident;

      death certificate indicating the cause of death, the conclusion of a forensic medical examination or protocol of postmortem examination are presented in the event of the death of the insured;

      documents confirming the cancellation or exchange of travel documents (tickets, boarding passes), refusal of a room booked in a hotel, as well as other tourist services provided to the insured for the unused part of the period of stay abroad are presented with a forced longer stay in the country (place) of the temporary stay or early return to the territory of the Republic of Kazakhstan due to the insured event;

      travel documents (ticket, boarding passes) - when transporting minor children and (or) close relatives of the insured;

      documents confirming the telephone calls, messages to the insurer and the assistance company on the telephone numbers specified in the insurance certificate or insurance policy;

      documents confirming the costs associated with the measures taken to prevent and reduce losses;

      documents confirming the identity and rights of the beneficiary, - if necessary.

      3. The insurer who has accepted the documents shall be obliged to issue a certificate to the applicant indicating the full list of submitted documents and the date of their acceptance.

      If the applicant submits an application for insurance payment electronically, the insurer may submit this certificate in an electronic form.

      4. When making an insurance payment, the insurer shall not have the right to require the insured (beneficiary) to accept conditions that restrict his right to claim on the insurer.

      5. The beneficiary shall be the person determined by the insured, and in the event of the death of the insured - his heirs.

      6. Insurance payment shall be made by the insurer through:

      reimbursement of expenses of the insured due to the occurrence of the insured event and the receipt of medical assistance by the insured in an emergency case without notifying the assistance company for good reasons not later than fifteen working days from the date of receipt of the documents, specified in paragraph 2 of this article;

      payment of the cost of services rendered by the medical and other institutions to the insured person in agreement with the assistance company in the manner, prescribed by the regulatory legal act of the authorized body.

      7. In the cases when the amount of the insurance payment is disputed by the parties to the contract of compulsory insurance of a tourist or the beneficiary, the insurer shall be obliged to make an insurance payment in that part which is not contested by any of these persons, during the period established by paragraph 6 of this article.

      The disputed part of the insurance payment must be paid by the insurer within three working days from the day the court ruling on the settlement agreement or the court decision on the dispute comes into force, unless the court has ordered immediate execution of the decision.

      8. The claim for insurance payment for the damage caused during the period of validity of the contract of compulsory insurance of a tourist may be presented to the insurer within three years from the moment the insured event occurs.

      9. In the event of late payment of insurance payment, the insurer shall pay the insured (beneficiary) a penalty in the manner and amount, established by the Civil Code of the Republic of Kazakhstan (General Part).

      Footnote. Article 18 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019); as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 16.11.2020 No. 375-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 19. Right of reverse claim to the person who caused harm

      The insurer who has paid the insurance payment, shall receive the right of reverse claim to the person guilty of causing harm to the life and health of the insured within the amount paid.

      Footnote. Article 19 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 20. Grounds for release of the insurer from making the insurance payment

      1. The insurer shall be entitled to fully or partially refuse to pay the insurance indemnity if the insured event occurred as a result of:

      1) the intentional actions of the insured, aimed at the occurrence of the insured event or contributing to its occurrence;

      2) actions of the insured, recognized in the manner, established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, intentional criminal or administrative offenses that are in a causal relationship with the insured event.

      2. The ground for refusal of the insurer from making the insurance payment may be:

      1) receipt by the insured of an appropriate compensation for the loss from the person responsible for causing the loss;

      2) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 No. 269-V (shall be enforced from 01.01.2015);

      3) circumstances of insuperable force;

      4) failure to submit documents by the insured to the insurer, attached to the claim for insurance payment in full in accordance with paragraph 2 of Article 18 of this Law, except for the documents for each individual insured event, which are presented on the basis of the actual expenses incurred;

      5) making of the insurance payment by the insurer within the insured amount;

      6) the grounds provided for by subparagraphs 1) and 2) of paragraph 1 of Article 839 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan.

      2-1. In addition to the grounds provided for in paragraphs 1 and 2 of this article, the insurer shall be exempt from the insurance payment in the following cases:

      1) involvement of the insured in the professional sports;

      2) events, occurring due to the presence of the insured in a state of severe intoxication, as well as narcotic or toxic intoxication, except for the following cases:

      drug use as prescribed by the attending physician;

      involuntary use of narcotic, toxic substances or their forced introduction, established by the law enforcement body and (or) court;

      3) voluntary refusal by the insured from the medical transportation from the country (place) of temporary stay to the Republic of Kazakhstan or fulfillment of the instructions of the attending physician received by the insured in connection with the application on the insured event.

      3. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 No. 269-V (shall be enforced from 01.01.2015).

      4. In existence of the grounds for refusal from insurance payment, the insurer shall be obliged to direct the relevant decision on full or partial refusal from insurance payment in written form with substantiated ground of the reasons for refusal to the person that filed the application on insurance payment within seven business days from the date of receipt of the documents provided by Article 18 of this Law.

      5. Insurer shall not have the right to refuse from insurance payment on the grounds not provided by this Article.

      Footnote. Article 20 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 03.07.2014 No. 227-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 29.12.2014 No. 269-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 24.11.2015 № 422-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 20-1. Features of settlement of disputes on compulsory insurance of tourist

      1. In the event of a dispute arising from a contract of compulsory insurance of a tourist, the policyholder, the insured (beneficiary) shall be entitled to:

      send to the insurer (including through the branch, representative office, the Internet resources of the insurer) a written application, indicating the requirements and attaching documents confirming his requirements, or

      send an application to the insurance ombudsman (directly to the insurance ombudsman, including through his Internet resource, or through the insurer, including his branch, representative office) or to court to resolve disputes, arising from the contract of compulsory insurance of a tourist.

      2. When receiving an application from the policyholder, the insured (a beneficiary), the insurer shall consider and submit a written response within five working days indicating the further procedure for settling the dispute.

      3. If the insurer, the insured (beneficiary) applies to the insurance ombudsman, the insurer shall, upon request of the policyholder, the insured (a beneficiary), insurance ombudsman, submit documents relating to the consideration and resolution of the dispute within three working days from the date of receipt of the request.

      Footnote. Chapter 5 shall be supplemented by Article 20-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

Chapter 6. Final provisions

Article 21. Procedure for considering the disputes

      Disputes, arising from the contract of compulsory insurance of a tourist shall be considered in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 22. Responsibility for violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on compulsory insurance of a tourist

      Persons guilty of violating the legislation of the Republic of Kazakhstan on compulsory insurance of a tourist shall be liable in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

      The President of the Republic of Kazakhstan

  Annex
to the Law of the
Republic of Kazakhstan
dated December 31, 2003
  "On compulsory insurance of a
tourist"

      Footnote. The Law shall be supplemented by the Annex in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

PROGRAMS OF COMPULSORY INSURANCE OF TOURIST

Events recognized as an insured event and the types of expenses to be reimbursed

Insurer's liability limit (insured amount) (in US dollars / euro)

Program 1

Program 2

Program 3

1.

Accident:
1.1

expenses for inpatient and outpatient treatment, including expenses for medical services, diagnostic tests, prescribed by the attending physician, medicines, surgical dressings and fixation devices (gypsum, bandage);
expenses for transportation of the insured under the emergency and urgent circumstances to the medical institution;
expenses for emergency medical transportation from the country (place) of temporary stay to the Republic of Kazakhstan, including the costs of escorting by medical personnel (provided that the insured is unable to return to his place of residence in the territory of the Republic of Kazakhstan for medical reasons);
the cost of organizing the return of the urn with ashes or the body (remains), including the costs of autopsy, embalming the body and its stay in the morgue, purchasing a coffin, paperwork for transportation to the territory of the Republic of Kazakhstan;

10 000

30 000

50 000

1.2

expenses for dental examination, X-ray examination, removal or filling of teeth as a result of an injury resulting from an accident;

100

300

300

1.3

travel expenses (ticket) for one adult close relative to the place of hospitalization of the insured, traveling alone or with minor children, if the health of the insured is assessed by the attending physician and medical representative of the assistance company as critical, life-threatening, and the period of stay in a medical institution exceeds ten calendar days;

800

1000

1200

1.4

expenses for transportation of minor children, elderly close relatives of the insured, who stayed on the insurance territory unattended as a result of an insured event that occurred with the insured;

800

1000

1200

1.5

expenses for payments for messages, phone calls and other communication services provided to the insurer, assistance company;
the cost of paying for the stay of the insured in a hotel from the date of his discharge from the hospital to the date of his departure to the territory of the Republic of Kazakhstan, but not more than five calendar days;
expenses related to the cancellation or exchange of travel documents;
expenses related to the refusal of a room booked in a hotel, as well as other tourist services provided to the insured for the unused part of the period of stay abroad.

800

1 000

1 200

2.

Sudden acute illness, a sharp deterioration in the state of health and (or) exacerbation of a chronic disease, requiring the provision of emergency and urgent medical care to the insured to prevent significant harm to health or eliminate the threat to life:
2.1

expenses for inpatient and outpatient treatment, including expenses for medical services, diagnostic tests, prescribed by the attending physician, medicines, dressing equipment and fixation devices (gypsum, bandage);
expenses for transportation of the insured under emergency and urgent circumstances to the medical institution;
the costs of emergency medical transportation from a foreign country to the Republic of Kazakhstan, including the costs of escorting by medical personnel (provided that the insured is unable to return to his place of residence on the territory of the Republic of Kazakhstan for medical reasons);
the cost of organizing the return of the urn with ashes or the body (remains), including the costs of autopsy, embalming the body and its stay in the morgue, purchasing a coffin, paperwork for transportation to the territory of the Republic of Kazakhstan;

10 000

30 000

50 000

2.2

expenses for out-patient treatment, including expenses for medical services, transportation of the insured under emergency and urgent circumstances to a medical institution in case of complications during pregnancy;

300

500

600

2.3

travel expenses (ticket) for one adult close relative to the place of the hospitalization of the insured, traveling alone or with minor children, if the health of the insured is assessed by the attending physician and medical representative of the assistance company as critical, life-threatening, and the period of stay in a medical institution exceeds ten calendar days;

800

1000

1200

2.4

expenses for transportation of minor children, elderly close relatives of the insured, who stayed on the insurance territory unattended as a result of an insured event that occurred with the insured;

800

1000

1200

2.5

expenses for payments for messages, phone calls and other communication services provided to the insurer, assistance company;
expenses for payment of the stay of the insured in a hotel from the date of discharge from the hospital to the date of his departure to the territory of the Republic of Kazakhstan, but not more than five calendar days;
expenses, related to the cancellation or exchange of travel documents;
expenses, related to the refusal of a room booked in a hotel, as well as other tourist services, provided to the insured for the unused part of the period of stay abroad.

800

1 000

1 200