Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 желтоқсандағы N 9 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Табиғи монополиялар туралы" 1998 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 16, 214-құжат; 1999 ж., N 19, 646-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 23-24, 193-құжат; 2004 ж., N 14, 82-құжат):

      1) 2-баптың 1-тармағындағы "қатынастарды реттейдi" деген сөздер "қатынастарға қолданылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 3-бап мынадай мазмұнда жазылсын:

      "3-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) табиғи монополия субъектiсiнiң аффилиирленген тұлғасы - шешiмдi тiкелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) табиғи монополия субъектiсi қабылдаған шешiмге, оның iшiнде шарттың, ауызша шартты немесе өзге мәмiленi қоса алғанда, күшiне орай әсер ету мүмкiндiгі бар (берiлген өкiлеттiктер шеңберiнде оның қызметiн реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды қоспағанда) тұлға, сондай-ақ оған қатысты табиғи монополия субъектiсiнiң осындай құқығы бар кез келген тұлға;
      2) уақытша өтемдiк тариф - табиғи монополия субъектiсi тұтынушыларға келтiрген залалдарына өтем жасау мақсатында уәкiлеттi орган белгiлеген тариф (баға, алым ставкасы);
      3) уақытша төмендету коэффициентi - тұтынушылар мен табиғи монополия субъектiсiнiң мүдделерiн қорғау мақсатында уәкiлеттi орган белгiлеген және тарифке (бағаға, алым ставкасына) қолданылатын шама;
      4) жалпыға бiрдей қызмет көрсету - табиғи монополиялар субъектiлерi жұмысын жүзеге асыратын және қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсына алатын Қазақстан Республикасының белгiлi бiр аумағында табиғи монополиялар субъектiлерiнiң барлық тұтынушыларға қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынуы;
      5) тұлғалар тобы - табиғи монополия субъектiсiнiң дауыс беретiн акцияларының (үлестерiнiң) он және одан да көп процентiн иеленушi, келiсiм нәтижесiнде бiрлесiп тiкелей немесе жанама шешiм белгiлеуге және (немесе) табиғи монополия субъектiсiнiң қабылдайтын шешiмдерiне ықпал етуге құқығы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалардың жиынтығы;
      6) ұзақ мерзiмдi кезең - бес жылдан астам уақыт аралығы;
      7) табиғи монополия - қызметтердiң белгiлi бiр түрiн (тауарлардың, жұмыстардың) өндiру мен ұсынудың технологиялық ерекшелiктерiне байланысты қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) осы түрiне сұранысты қанағаттандыру үшiн бәсекелестiк жағдай жасау мүмкiн болмайтын немесе экономикалық жағынан тиiмсiз болатын қызметтер көрсету (тауарлар, жұмыстар) рыногының жай-күйi;
      8) инвестициялық бағдарлама - жаңа активтердi жасауға, қазiргi бар активтердi кеңейтуге, қалпына келтiруге, жаңартуға, қолдауға, табиғи монополия субъектiсiнiң негiзгі құралдарын техникалық-экономикалық тиiмдiлiк алу мақсатында қысқа мерзiмдi, орташа мерзiмдi немесе ұзақ мерзiмдi кезеңге қайта жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға бағытталған бiр немесе бiрнеше инвестициялық жобаларды қамтитын қаражаттарды салу және қайтару бағдарламасы;
      9) инвестициялық жоба - жаңа өндiрiстердi салуға, қолданыстағыларын кеңейтуге және жаңартуға инвестицияларды көздейтiн iс-шаралар кешенi;
      10) инвестициялық тариф (баға, алым ставкасы) - жаңадан құрылған объектiлерде көрсетiлетiн табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) уәкiлеттi орган бiр инвестициялық жобаның шеңберiнде бекiткен, салынған инвестициялар толық өтелгенге дейiн қолданылатын тариф (баға, алым ставкасы) немесе оның шектi деңгейi;
      11) қысқа мерзiмдi кезең - бiр жылға дейiнгi уақытты қоса алғанда уақыт аралығы;
      12) амортизациялық аударымдардың қаражатын мақсатқа сай пайдаланбау - бекiтiлген тарифтерде (бағаларда, алымдар ставкаларында) және (немесе) тарифтiк сметаларда амортизациялық аударымдардың есебiнен көзделген қаражатты реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) пайдаланылатын тiркелген активтегi күрделi қаржы салымдарына және тартылған кредиттiк ресурстар бойынша негiзгi борышты қайтаруға байланысы жоқ мақсаттарға жұмсау;
      13) тұтынушы - табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) пайдаланушы жеке немесе заңды тұлға;
      14) тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) шектi деңгейi - орташа мерзiмдi немесе ұзақ мерзiмдi кезеңге бекiтiлетiн, табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметiне (тауарға, жұмысқа) арналған тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) ең жоғары шамасы;
      15) жария тыңдау - табиғи монополиялар субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтiң (бағаның, алым ставкаларының) немесе оның шектi деңгейiнiң жобасын депутаттарды, мемлекеттiк органдардың, тұтынушылар мен олардың қоғамдық бiрлестiктерiнiң өкiлдерiн, тәуелсiз сарапшыларды, бұқаралық ақпарат құралдарын және табиғи монополиялар субъектiлерiн шақыра отырып талқылау рәсiмi;
      16) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерi (тауарлары, жұмыстары) - табиғи монополия аясындағы табиғи монополия субъектiсi ұсынатын және қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушыға белгiлi бiр тауар беру түрiнде ұсыну жағдайларын қоса алғанда, уәкiлеттi орган мемлекеттiк реттеуге жататын қызметтер (тауарлар, жұмыстар);
      17) орташа мерзiмдi кезең - бес жылға дейiнгi уақытты қоса алғанда бiр жылдан асатын уақыт аралығы;
      18) табиғи монополия субъектiсi - табиғи монополия жағдайында тауарлар өндiрумен, жұмыстарды орындаумен және (немесе) тұтынушыларға қызмет көрсетумен айналысатын жеке кәсiпкер немесе заңды тұлға;
      19) табиғи монополия аясы - жеке кәсiпкер немесе заңды тұлға табиғи монополия субъектiсi болып танылуы мүмкiн қызмет көрсету (тауарлар, жұмыстар) нарығында туындайтын қоғамдық қатынастар саласы;
      20) тариф (баға, алым ставкасы) - табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiнiң (тауарларының, жұмыстарының) уәкiлеттi орган бекiткен құнының ақшалай көрiнiсi;
      21) тарифтiк смета - уәкiлеттi орган реттелiп көрсетiлетiн қызметтер (тауарлар, жұмыстар) бойынша жыл сайын және (немесе) орташа немесе ұзақ мерзiмдi кезеңге бекiтетiн кiрiстер мен шығыстар баптары, реттелiп көрсетiлетiн қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көлемдерi туралы көрсеткiштер және уәкiлеттi орган бекiткен нысан бойынша табиғи монополия субъектiсi қызметiнiң басқа да экономикалық көрсеткiштерi;
      22) техникалық сараптама - қолданысқа енгiзiлген активтердiң техникалық жай-күйiн (техникалық сипаттамаларын) және активтердi жұмыс iстеуiн қалпында ұстауды қамтамасыз ететiн жұмыстарды жүргiзу қажеттiгiн, өндiрiс технологиясының, материалдық, еңбек шығындарының белгiленген нормаларға сәйкестiгiн қоса алғанда, технологиялық процестiң тиiмділігiн талдау, инвестициялық бағдарламаларды және (немесе) инвестициялық жобаларды жүзеге асыру қажеттiгiн, ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) түрлерi бойынша негiзгi құралдарды iске қосудың деңгейiн және олардың дұрыс бөлiнуiн талдау;
      23) уәкiлеттi орган - табиғи монополия аясындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      24) қаржылық сараптама - табиғи монополия субъектiсiнiң Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңдарын және уәкiлеттi органның шешiмдерiн орындауын бағалау мақсатында олардың қаржы-шаруашылық қызметiн, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрi бойынша және тұтастай алғанда уәкiлеттi орган бекiткен тәртiпке сәйкес өзге қызмет бойынша кiрiстердiң, шығындар мен қолданысқа енгiзiлген активтердiң бөлiнуiн, сондай-ақ табиғи монополия субъектiсi қызметiнiң қаржылық көрсеткiштерiне қолданылатын тарифтерге (бағаларға, алымдар ставкаларына) әсерiн талдау, тарифтiк сметаның орындалуын және есепке алу саясатының сақталуын, инвестициялық бағдарламалардың және (немесе) инвестициялық жобалардың орындалуын тексеру (бағалау);
      25) төтенше реттеушi шаралар - азаматтардың өмiрiн, денсаулығын, жеке және заңды тұлғалардың мүлкiн, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мақсатында уәкiлеттi орган қолданатын шаралар.";

      3) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-бап. Табиғи монополиялар аясы

      1. Қазақстан Республикасында табиғи монополиялар аясына мынадай қызмет көрсетулер (тауарлар, жұмыстар):
      1) мұнайды және (немесе) мұнай өнiмдерiн магистральдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау жөнiндегi;
      2) газды немесе газ конденсатын сақтау, магистральдық және (немесе) тарату құбыр жолдары арқылы тасымалдау, газ тарату қондырғыларын және олармен байланысты газ таратушы газ құбырларын пайдалану жөнiндегi;
      3) электр және (немесе) жылу энергиясын беру және (немесе) бөлу жөнiндегi;
      4) жылу энергиясын өндiру жөнiндегi;
      5) электр энергиясын желiге берудi және тұтынуды техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi;
      6) магистральдық темiр жол желiлерiнiң;
      7) кiрме жолдардың;
      8) әуе навигациясының;
      9) порттардың, әуежайлардың;
      10) телекоммуникациялар көрсететiн әмбебап қызметтердi қоспағанда, қызметтiң осы түрлерiн көрсетудiң технологиялық мүмкiн болмауы не экономикалық тиiмсiздiгi себебiнен бәсекелес байланыс операторы болмаған кезде телекоммуникациялар қызметi;
      11) телекоммуникациялар желiлерiн ортақ пайдаланудағы телекоммуникациялар желiлерiне қосуға технологиялық жағынан байланысты кәбiлдiк кәрiздер мен өзге де негiзгi құралдарды мүлiктiк жалдауға (жалға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi;
      12) су шаруашылығы және (немесе) кәрiз жүйелерiнiң;
      13) почта байланысының жалпыға бiрдей қолжетiмдi қызмет көрсету жатады.
      2. Уәкiлеттi орган осы баптың 1-тармағында тiзiп көрсетiлген табиғи монополиялар аясының табиғи монополия субъектiлерi осы сала шеңберiнде көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) реттелiп көрсетiлетiн қызметтер қатарына жатқызу мәнiне талдау жасауды жүзеге асырады.
      Реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) тiзбесiн уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      3. Табиғи монополиялар субъектiлерi республикалық және жергiлiктi бөлiмдерден тұратын Табиғи монополия субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiне, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) нақты түрлерiн көрсете отырып енгiзiлуге жатады.
      Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу және одан шығару тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.";

      4) 5-бапта:
      тақырыбындағы "Табиғи монополия" деген сөздер "Табиғи монополиялар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақта:
      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) қызметтер көрсетуге және:
      реттелiп көрсетiлетiн қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық жағынан байланысты;
      Қазақстан Республикасының почта туралы заңдарында белгiленген;
      табиғи монополия аясына жатқызылған реттелiп көрсетiлетiн қызметтерден (тауарлардан, жұмыстардан) түскен кiрiстер рынок субъектiсiнiң барлық қызметiнен күнтiзбелiк бiр жыл iшiнде түскен кiрiстердiң бiр процентiнен аспаған жағдайдағы;
      күнтiзбелiк бiр жыл iшiнде өзге қызметтiң кiрiстерi табиғи монополия субъектiсiнiң барлық қызметiнiң бес процентiнен аспаған жағдайдағы;
      табиғи монополия аясында қызметтер көрсететiн (тауарлар, жұмыстар) құрылымдық бөлiмшенiң ұйымдастырушылық және аумақтық оқшаулануы мүмкiн болмаған жағдайдағы қызметтердi қоспағанда, табиғи монополиялар аясына жатпайтын өзге қызметтi жүзеге асыруға;
      2) табиғи монополия субъектiсiнiң өндiрiспен және реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынумен, сондай-ақ осы Заңға сәйкес табиғи монополия субъектiсi үшiн рұқсат етiлген қызметтi жүзеге асырумен байланысы жоқ мүлiкке меншiк және (немесе) шаруашылық жүргiзу құқығына ие болуға;";

      4) тармақшада:
      "ұсынылған" деген сөз "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "ескерiлмеген" деген сөзден кейiн "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөзбен толықтырылсын;

      "тарифтерде (бағаларда, алымдар ставкаларында)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерiнде" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) қол жеткiзу шарттарын күштеп таңуға немесе тұтынушыларды кемсiтуге әкеп соғатын өзге де iс-әрекеттер жасауға;

      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) өндiрген және (немесе) ұсынған кезде технологиялық циклда пайдаланылатын жеке меншiк құқығымен немесе заңды негiзде өзгеше тиесiлi мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға, лизингтi қоса алғанда, мүлiктiк жалдауға (жалға беруге);";

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынумен байланысты талап ету құқығын үшiншi тұлғаларға беруге;";

      7) тармақшада:
      "қызметтер" деген сөздiң алдынан "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      "пайдаланған қызмет көрсетулер (тауарлар, жұмыстар)" деген сөздер "реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) тармақшадағы "қызмет көрсетулерге" деген сөздер "реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге" деген сөздермен, "енгiзуге тыйым салынады." деген сөздер "немесе олардың шектi деңгейiн енгiзуге;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) мемлекеттiк органдар өздерiнiң құзыретi шегiнде белгiлеген, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) сапасына қойылатын талаптарға сәйкес келмейтiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) ақы талап етуге тыйым салынады;";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы Заңның 5-бабы 1-тармағының 5-1) тармақшасында көзделген шектеулер осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сәйкес реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынатын табиғи монополиялар субъектiлерiне қолданылмайды.";

      5) 6-бапта:
      1-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1-1) барлық тұтынушылар үшiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) қолданылуы кезеңiнде уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен төмендетуге;";

      мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-3) реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтi (бағаны, алым ставкасын) немесе оның шектi деңгейiн бекiтуге арналған өтiнiмдi уәкiлеттi органның қарауына ұсынуға;";

      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) Қазақстан Республикасының салық заңдары тиiсiнше өзгертiлiп, нәтижесiнде табиғи монополия субъектiсi шығынының құны көбейтiлсе, барлық тұтынушылар үшiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынуға тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен өсiруге;";

      6) 7-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) уәкiлеттi орган бекiткен тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн ескере отырып, мемлекеттiк органдар өздерiнiң құзыретi шегiнде белгiлеген, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) сапасына қойылатын талаптарға сәйкес реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушыларды жалпыға бiрдей қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге;";

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) тұтынушыларға реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтер (тауарлар, жұмыстар) жасағаны үшiн олардан өз кассалары, сондай-ақ банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар арқылы төлемдер қабылдауды қамтамасыз етуге мiндеттi. Бұл талап осы Заңның 15-бабының 3-тармағында көрсетiлген табиғи монополиялар субъектiлерiне қолданылмайды;";

      3) тармақшада:
      "ескерiлген" деген сөзден кейiн "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөзбен толықтырылсын;

      "жағдайларда," деген сөзден кейiн "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөзбен толықтырылсын;

      "жағдайлармен" деген сөзден кейiн ", оның iшiнде уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткiзудi тең жағдайлармен" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) шектi деңгейi бекiтiлген жағдайда, барлық тұтынушылар үшiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) шектi деңгейiнен аспайтын бiрыңғай тарифтер (бағалар, алым ставкалары) деңгейлерi бойынша ұсынуға;";

      4) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен шығындары табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтi (бағаны, алым ставкасын) немесе оның шектi деңгейiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде ескерiлетiн қызметтердi (тaуapлapды, жұмыстарды) сатып алуды жүзеге асыруға;
      5) уәкiлеттi органның талап етуi бойынша қаржы есептiлiгi мен өзге де қажеттi ақпаратты уәкiлеттi орган бекiткен мерзiмде, бiрақ бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, қағазға түсiрiлген және (немесе) электрондық жеткiзгiштер түрiнде беруге;";

      7) тармақшадағы "аудиторлық ұйымдармен (аудиторлармен) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңдарында белгiленген аудит жүргiзу шартына қосымша талаптарға сәйкес" деген сөздер "осы Заңның 15-бабының 3-тармағында көрсетiлген, үш жылда бiр рет мiндеттi аудит жүргiзетiн табиғи монополиялар субъектiлерiн қоспағанда, аудиторлық ұйымдардың (аудиторлардың)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7-1) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрi бойынша және тұтас алғанда уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен өзге де қызмет бойынша кiрiстердiң, шығындар мен қолданысқа енгiзiлген активтердiң бөлек есебiн жүргiзуге;";

      8) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен үлгi шарттарға сәйкес реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрiне, сондай-ақ реттелiп көрсетiлетiн өзге де қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрiне және (немесе) жиынтығына тұтынушылармен жеке шарттар жасасуға;
      9) реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) есептеу аспаптарын сатып алуға және оларды тұтынушыларға орнатуға;";

      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) есептеу аспабы iстен шыққан жағдайда, есептеу аспаптарының орташа айлық көрсеткiштерi бойынша реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтер (тауарлар, жұмыстар) үшін уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен ақы өндiрiп алуға;";

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн, тарифтiк сметаларды бекiткен кезде ескерiлетiн инвестициялық бағдарламаларды және (немесе) инвестициялық жобаларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен негiзгi құралдарға қайта бағалау жүргiзудi уәкiлеттi органмен келiсуге;";

      12) тармақша "қызметтер" деген сөздiң алдынан "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) тармақшадағы "он күн бұрын" деген сөздер "он күннен кешiктiрмей" деген сөздермен ауыстырылсын, "хабардар етуге" деген сөздерден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "мiндеттi." деген сөз алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 14)-16) тармақшалармен толықтырылсын:
      "14) уәкiлеттi орган бекiткен талаптарға сәйкес өз қызметiне:
      екi жылда кемiнде бiр рет - қаржылық;
      бес жылда кемiнде бiр рет техникалық тәуелсiз сараптама жүргiзуге;
      15) Қазақстан Республикасының салық заңдары тиiсiнше өзгертiлiп, соның нәтижесiнде табиғи монополия субъектiсi шығындарының құны азайған жағдайда, барлық тұтынушылар үшiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн аталған өзгерiстер қолданысқа енгiзiлген күннен бастап уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен төмендетуге;
      16) мүлiктi мемлекет меншiгiне беру жағдайларын қоспағанда, өндiрiске және реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынуға арналған мүлiктi тендер нысанындағы сауда-саттықта иелiктен айыруға мiндеттi.";

      7) 10-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен және тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары) бойынша сатып алуға, есепке алу аспаптарын орнатуды талап етуге не оларды өздерi сатып алуға және орнатуға;";

      8) 11-бапта:
      2-тармақ алып тасталсын;

      3-тармақ "қызметтерiн" деген сөзден кейiн "(тауарларын, жұмыстарын)" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 13-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн кемсiтпей есептеу әдiстемелерiн әзiрлейдi, бекiтедi және қолданады;";

      10) 14-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақша "реттейтiн" деген сөзден кейiн "және бақылайтын" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақша "реттеудi" деген сөзден кейiн "және бақылауды" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) қажет болған жағдайда табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiне қаржылық және (немесе) техникалық сараптама жүргiзуге;";

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) табиғи монополиялар субъектiлерi, мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңдарын бұзған жағдайда оларға орындалуы мiндеттi ұйғарымдар, соның iшiнде табиғи монополиялар субъектiлерiн қайта ұйымдастыру туралы және (немесе) мүлiктi иелiктен айыру туралы ұйғарымдар енгiзуге;";

      9-1) тармақшадағы "субъектiлерiнiң" деген сөзден кейiн "реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды)" деген сөздермен толықтырылсын;

      9-2) және 9-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-2) табиғи монополия субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтiк сметаларын өздерi белгiлеген тәртiппен өзгертуге бастамашылық жасауға;
      9-3) шығындары табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде ескерiлетiн сатып алуға бақылауды жүзеге асыруға;";

      9-4) тармақша алып тасталсын;

      9-6) тармақша "субъектiсiнiң" деген сөзден кейiн "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөзбен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 9-7), 9-8), 9-9), 9-10), 9-11) және 9-12) тармақшалармен толықтырылсын:
      "9-7) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрi бойынша және тұтас алғанда өзге де қызмет бойынша кiрiстердiң, шығындардың және қолданысқа енгiзiлген активтердiң есебiн бөлек жүргiзу тәртiбiн бекiтуге;
      9-8) тағайындалатын оңалтушы басқарушының кандидатурасын және табиғи монополиялар субъектiсiн оңалту жоспарын келiсуге;
      9-9) мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде белгiлеген, сапаға қойылатын талаптарды ескере отырып, табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтуге;
      9-10) табиғи монополия субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiнiң (тауарлардың, жұмыстардың) түрлерi бойынша кiрiстердiң, шығындардың және қолданысқа енгiзiлген активтердiң бөлек есебiн жүргiзу әдiстемесiн уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен келiсуге;
      9-11) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн, тарифтiк сметаларды бекiткен кезде ескерiлетiн инвестициялық бағдарламаларды және (немесе) инвестициялық жобаларды келiсуге, сондай-ақ табиғи монополиялар субъектiлерiнiң инвестициялық бағдарламаларды және инвестициялық жобаларды iске асыру тиiмдiлiгiнiң мониторингiн жүзеге асыру тәртiбiн бекiтуге;
      9-12) бағалау қызметi саласында табиғи монополия субъектiсiнiң негiзгi құралдарын қайта бағалауды жүргiзу тәртiбi мен шарттарын уәкiлеттi органның келiсiмi бойынша бекiтуге;";

      11) 14-1-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) табиғи монополия субъектiсiнiң тарифтi (бағаны, алым ставкасын) немесе оның шектi деңгейiн заңсыз арттыруынан және (немесе) нақты орындалмаған жұмыстар құнын тарифке (бағаға, алым ставкасына) немесе оның шектi деңгейiне енгізуiмен, тарифтiк сметада көзделген амортизациялық аударымдарды мақсатсыз пайдалануынан, тарифтiк смета шығындары баптарын орындаудың бекiтiлген мөлшерден бес проценттен астам ауытқуынан тұтынушыларға келтiрiлген залалдарды өтеу үшiн уақытша өтемдiк тарифтi бекiту туралы шешiм қабылдауға;";

      2) тармақша "тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақша алып тасталсын;

      5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтуге табиғи монополиялар субъектiлерiнiң өтiнiмдерiн қарау кезiнде жария тыңдаулар өткiзуге;

      6) мыналарды:
      тарифтiк сметаларды, тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтудiң;
      тарифтiк сметалардың, тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң жобаларын табыс етудiң;
      уақытша төмендету коэффициентiн бекiтудiң тәртiбiн айқындауға мiндеттi.";

      12) 15-бапта:
      1-тармақта:
      мына мазмұндағы 1-1) және 1-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) шектi деңгейiн бекiтумен;
      1-2) инвестициялық тарифтi (бағаны, алым ставкасын) бекiтумен;";

      3) тармақшадағы "белгiлеумен" деген сөз "бекiтумен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) тармақшадағы "ерекше тәртiбiмен жүзеге асырылады." деген сөздер "ерекше тәртiбiн бекiтумен;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5)-7) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрi бойынша және тұтас алғанда өзге де қызмет бойынша кiрiстердiң, шығындардың және қолданысқа енгiзiлген активтердiң бөлек есебiн жүргiзудiң тәртiбiн бекiтумен;
      6) есепке алу саясатын келiсумен;
      7) уақытша өтемдiк тарифтi бекiтумен жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудан түсетiн кiрiсi жылына үш жүз елу мың айлық есептiк көрсеткiштен немесе реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң әрбiр түрi бойынша жылына елу мың айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiне Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн мемлекеттiк реттеудiң жеңiлдетiлген тәртiбi қолданылады. Аталған табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тiзбесiн облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) әкiмдерiнiң ұсынуы бойынша уәкiлеттi орган бекiтедi.";

      13) 15-1-бапта:
      тақырыбындағы "субъектiсi қызметтерiне" деген сөздер "субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына)" деген сөздермен ауыстырылсын және "тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақта:
      "қызметтерiне" деген сөздер "реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына)" деген сөздермен ауыстырылсын және "тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейi" деген сөздермен толықтырылсын;

      "қызметтердi ұсыну" деген сөздердiң алдынан "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "тарифтi (бағаны, алым ставкасын)" деген сөздерден кейiн "немесе оның шектi деңгейiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      1) тармақшадағы "тарифке (бағаға, алым ставкасына)" деген сөздерден кейiн "немесе оның шектi деңгейiне" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақшадағы "тарифтi (бағаны, алымдар ставкаларын)" деген сөздерден кейiн "немесе оның шектi деңгейiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) тармақшадағы "тарифке (бағаға, алым ставкасына)" деген сөздерден кейiн "немесе оның шектi деңгейiне" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифке (бағаға, алым ставкасына) немесе оның шектi деңгейiне уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен есептеу құралдарын сатып алу және орнату шығындары қосылады.";

      14) 16-бапта:
      тақырыбы "Тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерiнiң және тарифтiк сметаларының" деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақтағы "Ұсынылатын қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) бекiту (өзгерту)" деген сөздер "Ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiту" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      "тарифтiк сметаны және тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) жобаларын" деген сөздер "тарифтiк сметалардың және тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) жобаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "субъектici өзiнiң" деген сөздер "субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) шектi деңгейi бекiтiлген жағдайда табиғи монополия субъектiсi уәкiлеттi органға тарифтi (бағаны, алым ставкасын) қарауға өтiнiмдi ол қолданысқа енгiзiлуден бiр жүз сексен күн бұрын ұсынады.";

      екiншi бөлiктегi "тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерi және тарифтiк сметалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:
      "субъектici көрсететiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың)" деген сөздер "субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiнiң (тауарларының, жұмыстарының)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "қырық бес күн" деген сөздерден кейiн ", ал тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) шектi деңгейiн бекiткен жағдайда бiр жүз алпыс бес күн" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi сөйлемдегi "Тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) деген сөздер "Тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 17-бапта:
      тақырыбы "Тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерiнiң және тарифтiк сметаларының" деген сөздермен толықтырылсын;

      1 және 1-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) қолданыстағы тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларын өзгертуге өтiнiмдердi қарауға қабылдаған жағдайда уәкiлеттi орган қажет болған кезде тәуелсiз сарапшыларды, мемлекеттiк органдарды, тұтынушыларды және олардың қоғамдық бiрлестiктерiн, жобаны ұсынған табиғи монополиялар субъектiлерiн тарта отырып, тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң және тарифтiк сметалардың жобаларына қосымша қаржылық және (немесе) техникалық сараптама жүргiзедi.
      1-1. Жария тыңдаулар өткiзген кезде уәкiлеттi орган кемiнде он күн бұрын оларды өткiзудiң күнi мен орны туралы мерзiмдi баспасөз басылымдарында ақпарат жариялауға мiндеттi.
      Жария тыңдаулар:
      1) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) шектi деңгейлерiн бекiту кезiнде - бекiту туралы түбегейлi шешiм қабылдаудан кемiнде он бес күн бұрын;
      2) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, жұмыстарды) бекiту кезiнде бекiту туралы түбегейлi шешiм қабылдаудан кемiнде жетi күн бұрын өткiзiледi.
      Жария тыңдаулар өткiзудiң тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.";

      16) 18-бапта:
      тақырыбы "Тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларын" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтағы "субъектiсi қызметтерiнiң (тауарларының, жұмыстарының) тарифтерiн (бағаларын, алымдар ставкаларын)" деген сөздер "субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiнiң (тауарларының, жұмыстарының) тарифтерiн (бағаларын, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай мазмұнда жазылсын:
      "3. Табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларын бекiту екi тоқсанда бiр реттен жиi жүргiзiлмейдi. Жаңа тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) енгiзу тоқсанның бiрiншi күнiнен бастап жүзеге асырылады.";

      4-тармақ "тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) және тарифтiк сметаларды оңайлатылған тәртiппен бекiту:
      1) жаңадан құрылған табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына);
      2) осы Заңның 4-бабы 2-тармағына сәйкес енгiзiлген реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) жаңа түрлерiне;
      3) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) өзге түрлерi бойынша Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiне енгiзiлiп қойған табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiнiң (тауарларының, жұмыстарының) жаңа түрлерiне жүргiзiледi.
      Осы тармақтың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген табиғи монополиялар субъектiлерi тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) және тарифтiк сметаларды жалпы тәртiппен қайта қарау үшiн алты айдан кешiктiрмей өтiнiм жасауға мiндеттi.
      Тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) оңайлатылған тәртiппен бекiту тәртiбiн осы Заңның 15-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкiлеттi орган айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. Жасалған мәмiленiң немесе банкрот деп танылған борышкер - табиғи монополия субъектiсiнiң конкурстық массасын сатудың нәтижесiнде активтерi өз меншiгiне түскен табиғи монополия субъектiсi тұтынушыларға реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) осы активтердiң немесе конкурстық өндiрiс процесiнде өндiрiп алынатын мүлiктiң меншiк иелерi үшiн уәкiлеттi орган бұрын бекiткен тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары) немесе олардың шектi деңгейлерi және тарифтiк сметалары бойынша реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) және тарифтiк сметаларды бекiтуге өтiнiм ұсынғанға дейiн, бiрақ алты айдан аспайтын мерзiмде ұсынады.";

      6-тармақ "тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын)" деген сөздерден кейiн "және тарифтiк сметаларды" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Уәкiлеттi орган тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) шектi деңгейiн бекiткен кезде тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) белгiлi бiр шамасының қолданылу мерзiмi белгiленедi.
      Тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) шектi деңгейiн енгiзу тиiстi жылдың бiрiншi қаңтарынан немесе бiрiншi шiлдесiнен бастап жүзеге асырылады.";

      17) 18-1-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "қызметiн" деген сөз "реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) егер табиғи монополия субъектiсiнiң иелiгiнен айыратын мүлiктiң немесе ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерілген, оған қатысты өзге де мәмілелер жасалатын мүлкінің баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң баланстық құнының 0,05 процентiнен асатын болса, олар табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң өсуiне, тұтынушылармен жасасқан шарттардың бұзылуына, берiк байланыстағы технологиялық жүйенiң бұзылуына, ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстардың) тоқтап қалуына не көлемiнiң едәуiр кемуiне әкеп соқпайтын жағдайда табиғи монополия субъектiсiнiң мүлкiн иелiктен айыруға және (немесе) оның мүлкiне қатысты өзге мәмiлелер жасасуға;";

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) мүлiктi жалға алу шартын жасасу табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң артуына, тұтынушылармен жасалған шарттардың бұзылуына, берiк байланыстағы технологиялық жүйенiң бұзылуына, ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстардың) тоқтап қалуына не көлемiнiң едәуiр кемуiне әкеп соқпайтын жағдайда табиғи монополия субъектiсiнiң ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерiлген баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң баланстық құнынан 0,05 процент астам болатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн пайдаланылатын мүлiктi жалға алуына;";

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) табиғи монополия субъектiсiнiң осы Заңда рұқсат етiлген өзге де қызметтi жүзеге асыруына;";

      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) жеке немесе заңды тұлғалардың (немесе адамдар тобының) табиғи монополия субъектiсiнiң жарғылық капиталындағы дауыс беретiн акцияларының (үлестерiнiң) оннан астам процентiн сатып алуына;";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Реттелiп көрсетiлетiн қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық жағынан байланысты қызмет түрлерiнiң тiзбесiн уәкiлеттi орган тиiстi мемлекеттiк органмен оның құзыретi шегiнде немесе табиғи монополия субъектiсi Табиғи монополия субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiнiң жергiлiктi бөлiмiне енгiзiлсе және (немесе) коммуналдық меншiкте болса, мемлекеттiк органды жергiлiктi атқарушы және өкiлдi органдардың ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын жағдайларды қоспағанда, жергiлiктi атқарушы органмен бiрлесiп бекiтедi.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың 1-тармағының 1)-4), 5) тармақшаларында аталған iс-әрекеттердi жасау үшiн табиғи монополия субъектiсi уәкiлеттi органға осындай iс-әрекеттердi жүзеге асыруға келiсiм беру туралы өтiнiмдi ұсынуға және шешiм қабылдау үшiн қажеттi ақпаратты хабарлауға мiндеттi.
      Өтiнiм беру үшiн құжаттар тiзбесiн, оларды ұсыну және қарау тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      Осы баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасында көрсетiлген iс-әрекеттердi жасау үшiн жеке немесе заңды тұлға ақпаратты уәкiлеттi органға алдын ала жолдауға мiндеттi.";

      18) 18-2-бап алып тасталсын;

      19) 18-3-баптың 3-тармағы "ұсынылатын" деген сөзден кейiн "реттелiп көрсетiлетiн" деген сөзбен толықтырылсын;

      20) 18-4-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Шығындары табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде ескерiлетiн қызмет көрсетулердi (тауарларды, жұмыстарды) сатып алу осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тендер нысанында жүзеге асырылады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Сатып алуды жүргiзу тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.
      Осы талап Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңдарына сәйкес мемлекеттiк органдардың, мемлекеттiк мекемелердiң, сондай-ақ акцияларының (үлестерiнiң) елу және одан да көбiрек процентi немесе акцияларының бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк кәсiпорындардың, заңды тұлғалардың және олармен аффилиирленген заңды тұлғалардың сатып алуды жүргiзу жағдайларына қолданылмайды.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Табиғи монополия субъектiсi өзiнiң аффилиирленген тұлғалары үшiн конкурстың бiрыңғай ұйымдастырушысы ретiнде өкiлдiк етуге құқылы.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларда, табиғи монополия субъектiсiнiң жабық конкурс өткiзу жолымен сатып алуды жүзеге асыруына, бiр көзден сатып алуына, сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдары беретiн гранттарды, заемдар мен кредиттердi тартуына келiсiм беруге құқылы.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. Табиғи монополия субъектiсiнiң екi және одан да көбiрек аффилиирленген тұлғаларының, Қазақстан Республикасы Yкiметi белгiлеген жағдайларды қоспағанда, аталған табиғи монополия субъектiсi өткiзетiн тендерге (лотқа) қатысуға құқығы жоқ.";

      8-тармақ "тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Осы бапта көзделген талаптар теңгерiмдеушi электр энергиясын, орталықтандырылған сауда-саттықтардағы, спот рыногындағы электр энергиясын Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңдарына сәйкес сатып алуды жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектiлерiне қолданылмайды.";

      21) 19-бапта:
      1-тармақ:
      бiрiншi абзац "субъектiлерi" деген сөзден кейiн ", мемлекеттiк органдар," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақшадағы "қолдануға" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "мiндеттi." деген сөз алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) осы Заңға сәйкес келмейтiн актiлердi жоюға немесе өзгертуге мiндеттi.";

      2-тармақ "негiзiндегi" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ табиғи монополия субъектiсiнiң тарифтiк сметаны орындауын талдау қорытындысы бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;

      22) мынадай мазмұндағы 19-1-баппен толықтырылсын:

      "19-1 бап. Уәкiлеттi органның ұйғарымдары

      1. Уәкiлеттi органның ұйғарымдарын табиғи монополиялар субъектiлерi, мемлекеттiк органдар, олардың басшылары шешiмдерде (ұйғарымдарда) көзделген мерзiмде, бiрақ оларды алған күннен бастап отыз күннен кешiктiрмей орындайды.
      2. Мемлекеттiк органдар осы Заңды бұза отырып қабылданған актiлердi жою немесе өзгерту туралы, не бастапқы жағдайдағы қалпына келтiру жөнiндегi ұйғарымдарды орындамаған жағдайда, уәкiлеттi орган осы актiлердi (толық немесе iшiнара) жарамсыз деп тану туралы және (немесе) бастапқы жағдайдағы қалпына келтiруге мәжбүрлеу туралы талап-арызбен сотқа жүгiнуге құқылы.
      3. Табиғи монополия субъектiсi ұйғарымды орындамаған жағдайда, уәкiлеттi орган табиғи монополия субъектiсiн ұйғарымда көрсетiлген iс-әрекеттердi жасауға мәжбүрлеу туралы талап-арызды сотқа ұсынуға құқылы.";

      23) 21-бапта:
      "тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын)" деген сөздерден кейiн "нeмece олардың шектi деңгейлерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      "қызметтер" деген сөз "реттелiп көрсетiлетiн қызметтер (тауарлар, жұмыстар)" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 22, 309-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 5-құжат; N 8, 52-құжат; 2002 ж., N 23-24, 193-құжат, 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 86-құжат; N 15, 139-құжат):
      4-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің алтыншы абзацы алып тасталсын.

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности субъектов естественных монополий

Закон Республики Казахстан от 9 декабря 2004 года N 9

      Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

     

      1. В Закон  Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. "О естественных монополиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 16, ст. 214; 1999 г., N 19, ст. 646; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2001 г., N 23, ст. 309; 2002 г., N 23-24, ст. 193; 2004 г., N 14, ст. 82):

     
      1) в пункте 1 статьи 2 слово "регулирует" заменить словами "распространяется на";
 
      2) статью 3 изложить в следующей редакции:
      "Статья 3. Основные понятия, используемые в
                 настоящем Законе

     
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) аффилиированное лицо субъекта естественной монополии - лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих регулирование его деятельности в рамках предоставленных полномочий), которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые субъектом естественной монополии решения, в том числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также любое лицо, в отношении которого субъект естественной монополии имеет такое право;
      2) временный компенсирующий тариф - тариф (цена, ставка сбора), установленный уполномоченным органом в целях компенсации убытков, причиненных потребителям субъектом естественной монополии;
      3) временный понижающий коэффициент - величина, установленная уполномоченным органом и применяемая к тарифу (цене, ставке сбора) в целях защиты интересов потребителей и субъекта естественной монополии;
      4) всеобщее обслуживание - предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественных монополий для всех потребителей на определенной территории Республики Казахстан, где субъекты естественных монополий осуществляют свою деятельность и в состоянии предоставлять услуги (товары, работы);
      5) группа лиц - совокупность физических и (или) юридических лиц, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) субъекта естественной монополии, которые совместно в результате соглашения имеют право прямо или косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые субъектом естественной монополии решения;
      6) долгосрочный период - временной интервал более пяти лет;
      7) естественная монополия - состояние рынка услуг (товаров, работ), при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг (товаров, работ) не возможно или экономически не целесообразно в силу технологических особенностей производства и предоставления данного вида услуг (товаров, работ);
      8) инвестиционная программа - программа вложения и возврата средств, направленных на создание новых активов, расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств субъекта естественной монополии, на краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный период с целью получения технико-экономического эффекта, включающая в себя один или несколько инвестиционных проектов;
      9) инвестиционный проект - комплекс мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств;
      10) инвестиционный тариф (цена, ставка сбора) - утвержденный уполномоченным органом в рамках одного инвестиционного проекта тариф (цена, ставка сбора) или его предельный уровень на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, оказываемые на вновь созданных объектах, действующий до полной окупаемости вложенных инвестиций;
      11) краткосрочный период - временной интервал до одного года включительно;
      12) нецелевое использование средств амортизационных отчислений - направление средств, предусмотренных в утвержденных тарифах (ценах, ставках сборов) и (или) тарифных сметах, за счет амортизационных отчислений на цели, не связанные с капиталовложениями в фиксированные активы, используемые в предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ), и возвратом основного долга по привлеченным кредитным ресурсам;
      13) потребитель - физическое или юридическое лицо, пользующееся регулируемыми услугами (товарами, работами) субъекта естественной монополии;
      14) предельный уровень тарифа (цены, ставки сбора) - максимальная величина тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемую услугу (товар, работу) субъекта естественной монополии, утверждаемая на среднесрочный или долгосрочный период;
      15) публичные слушания - процедура обсуждения проекта тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии с приглашением депутатов, представителей государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и субъектов естественных монополий;
      16) регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии - услуги (товары, работы), предоставляемые субъектом естественной монополии в сфере естественной монополии и подлежащие государственному регулированию уполномоченным органом, включая случаи предоставления услуг (товаров, работ) в виде передачи определенного товара потребителю;
      17) среднесрочный период - временной интервал более одного года до пяти лет включительно;
      18) субъект естественной монополии - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, занятые производством товаров, выполнением работ и (или) предоставлением услуг потребителям в условиях естественной монополии;
      19) сфера естественной монополии - область общественных отношений, возникающих на рынках услуг (товаров, работ), на которых индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут быть признаны субъектом естественной монополии;
      20) тариф (цена, ставка сбора) - денежное выражение стоимости регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии, утвержденное уполномоченным органом;
      21) тарифная смета - утверждаемые уполномоченным органом ежегодно и (или) на среднесрочный или долгосрочный период в разрезе регулируемых услуг (товаров, работ) показатели о статьях доходов и расходов, объемах оказываемых регулируемых услуг (товаров, работ) и другие экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии по форме, утвержденной уполномоченным органом;
      22) техническая экспертиза - анализ технического состояния (технических характеристик) задействованных активов и необходимости проведения работ, обеспечивающих поддержание активов в рабочем состоянии, эффективности технологического процесса, включая соответствие установленных норм материальных, трудовых затрат, технологии производства, оценки необходимости осуществления инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, уровня задействованности и правильности распределения основных средств по видам предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);
      23) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии;
      24) финансовая экспертиза - анализ финансово-хозяйственной деятельности субъекта естественной монополии с целью оценки исполнения им законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и решений уполномоченного органа, распределения доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом, а также влияния применяемых тарифов (цен, ставок сборов) на финансовые показатели деятельности субъекта естественной монополии, проверка (оценка) исполнения тарифной сметы и соблюдения учетной политики, исполнения инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов;
      25) чрезвычайные регулирующие меры - меры, принимаемые уполномоченным органом в целях защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды.";
 
      3) статью 4 изложить в следующей редакции:
      "Статья 4. Сферы естественных монополий

     
      1. К сферам естественных монополий в Республике Казахстан относятся услуги (товары, работы):
      1) по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
      2) по хранению, транспортировке газа или газового конденсата по магистральным и (или) распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов;
      3) по передаче и (или) распределению электрической и (или) тепловой энергии;
      4) по производству тепловой энергии;
      5) по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии;
      6) магистральных железнодорожных сетей;
      7) подъездных путей;
      8) аэронавигации;
      9) портов, аэропортов;
      10) телекоммуникаций при условии отсутствия конкурентного оператора связи по причине технологической невозможности либо экономической нецелесообразности предоставления данных видов услуг, за исключением универсальных услуг телекоммуникаций;
      11) по предоставлению в имущественный найм (аренду) или пользование кабельной канализации и иных основных средств, технологически связанных с присоединением сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования;
      12) водохозяйственной и (или) канализационной систем;
      13) общедоступные услуги почтовой связи.
      2. Уполномоченный орган осуществляет анализ сфер естественных монополий, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, на предмет отнесения предоставляемых субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) в рамках данных сфер к регулируемым.
      Перечень регулируемых услуг (товаров, работ) утверждается Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.
      3. Субъекты естественных монополий подлежат включению в Государственный регистр субъектов естественных монополий, состоящий из республиканского и местных разделов, с указанием конкретных видов предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ).
      Порядок включения и исключения из Государственного регистра субъектов естественных монополий устанавливается уполномоченным органом.";
 
      4) в статье 5:
      в заголовке слова "естественной монополии" заменить словами "естественных монополий";
     
      в пункте 1:
      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:
      "1) оказывать услуги и осуществлять иную деятельность, не относящуюся к сферам естественных монополий, за исключением деятельности:
      технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами);
      установленной законодательством Республики Казахстан о почте;
      в случае, когда доходы от оказания регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к сфере естественной монополии, не превышают одного процента доходов от всей деятельности субъекта рынка за один календарный год;
      в случае, когда доходы от иной деятельности не превышают пяти процентов от всей деятельности субъекта естественной монополии за один календарный год;
      в случае невозможности организационного и территориального обособления структурного подразделения, оказывающего услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии;
      2) иметь на праве собственности и (или) хозяйственного ведения имущество, не связанное с производством и предоставлением регулируемых услуг (товаров, работ) субъектом естественной монополии, а также с осуществлением деятельности, разрешенной для субъекта естественной монополии в соответствии с настоящим Законом;";
     
      в подпункте 4):
      слово "предоставляемые" заменить словом "регулируемые";
 
      после слов "платы за" дополнить словом "регулируемые";
 
      дополнить словами "или их предельных уровнях";
 
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) навязывать условия доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественных монополий или совершать иные действия, ведущие к дискриминации потребителей;";
 
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ), в доверительное управление, имущественный найм (аренду), включая лизинг;";
 
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "6) переуступать третьим лицам право требования, связанное с предоставляемыми регулируемыми услугами (товарами, работами);";
 
      в подпункте 7):
      после слова "предоставлении" дополнить словом "регулируемых";
 
      после слова "объема" дополнить словом "регулируемых";
 
      в подпункте 8) слова "на услуги (товары, работы)" заменить словами "или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы)";
 
      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      "9) требовать оплаты предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ), не соответствующих требованиям к качеству регулируемых услуг (товаров, работ), установленным государственными органами в пределах их компетенции.";
 
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Ограничения, предусмотренные подпунктом 5-1) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, не распространяются на субъектов естественных монополий, оказывающих регулируемые услуги (товары, работы) в соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.";
 
      5) в статье 6:
      подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:
      "1-1) снижать тарифы (цены, ставки сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в период действия тарифов (цен, ставок сборов) в порядке, утвержденном уполномоченным органом;";
 
      дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:
      "1-3) представлять на рассмотрение в уполномоченный орган заявку на утверждение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы);";
 
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) повышать в порядке, установленном уполномоченным органом, тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;";
 
      6) в статье 7:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) обеспечивать всеобщее обслуживание потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), установленными государственными органами в пределах их компетенции, с учетом тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, утвержденных уполномоченным органом на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы);";
 
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) обеспечивать прием платежей от потребителей за предоставляемые им регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Данное требование не распространяется на субъектов естественных монополий, указанных в пункте 3 статьи 15 настоящего Закона;";
 
      в подпункте 3):
      после слова "потребителям" дополнить словом "регулируемых";
 
      после слова "предоставления" дополнить словом "регулируемых";
 
      дополнить словами ", в том числе равные условия доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в порядке, утвержденном уполномоченным органом";
 
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) в случае утверждения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги (товары, работы) по единым уровням тарифов (цен, ставок сборов), не превышающим предельный уровень тарифа (цены, ставки сбора);";
 
      подпункты 4) и 5) изложить в следующей редакции:
      "4) осуществлять закупки услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при утверждении тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, в порядке, установленном настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;
      5) по требованию уполномоченного органа предоставлять финансовую отчетность и иную необходимую информацию на бумажном и (или) электронном носителях в сроки, установленные уполномоченным органом, но не менее пяти рабочих дней;";
 
      в подпункте 7) слова "в соответствии с дополнительными требованиями к договору на проведение аудита, установленными законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях" заменить словами ", за исключением субъектов естественных монополий, указанных в пункте 3 статьи 15 настоящего Закона, которые проводят обязательный аудит один раз в три года";
 
      подпункт 7-1) изложить в следующей редакции:
      "7-1) вести раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности в порядке, утвержденном уполномоченным органом;";
 
      подпункты 8) и 9) изложить в следующей редакции:
      "8) заключать в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Правительством Республики Казахстан, индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), а также на каждый вид и (или) совокупность иных предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);
      9) приобретать и устанавливать потребителям приборы учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ);";
 
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) в случае выхода прибора учета из строя взимать плату за предоставляемые регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) по среднемесячным показаниям приборов учета в порядке, установленном уполномоченным органом;";
 
      подпункт 10) изложить в следующей редакции:
      "10) согласовывать с уполномоченным органом инвестиционные программы и (или) инвестиционные проекты, учитываемые при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, тарифных смет, а также проведение переоценки основных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;";
 
      подпункт 12) после слова "предоставление" дополнить словом "регулируемых";
 
      подпункт 13) после слов "тарифов (цен, ставок сборов)" дополнить словами "не позднее чем";
 
      дополнить подпунктами 14) - 16) следующего содержания:
      "14) проводить независимую экспертизу своей деятельности в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом:
      финансовую - не менее одного раза в два года;
      техническую - не менее одного раза в пять лет;
      15) снижать в порядке, установленном уполномоченным органом, тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого стоимость затрат субъекта естественной монополии уменьшается, со дня введения в действие указанных изменений;
      16) отчуждать имущество, предназначенное для производства и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), на торгах в форме тендера, за исключением случаев передачи имущества в собственность государства.";
 
      7) подпункт 1) статьи 10 изложить в следующей редакции:
      "1) покупать регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в порядке и по тарифам (ценам, ставкам сборов), которые установлены уполномоченным органом, требовать установки приборов учета либо самостоятельно приобретать и устанавливать их;";
 
      8) в статье 11:
      пункт 2 исключить;
 
      пункт 3 после слова "услуг" дополнить словами "(товаров, работ)";
 
      9) подпункт 4) статьи 13 изложить в следующей редакции:
      "4) разрабатывает, утверждает и применяет недискриминационные методики расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии;";
 
      10) в статье 14:
      в пункте 1:
      подпункт 2) после слова "регулирующие" дополнить словами "и контролирующие";
 
      подпункт 3) дополнить словами "и контроля";
 
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) при необходимости проводить финансовую и (или) техническую экспертизу деятельности субъектов естественных монополий;";
 
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "6) вносить субъектам естественных монополий, государственным органам в случаях нарушения ими законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях обязательные для исполнения предписания, в том числе предписания о реорганизации субъектов естественных монополий и (или) об отчуждении имущества;";
 
      подпункт 9-1) после слова "потребителями" дополнить словами "регулируемых услуг (товаров, работ)";
 
      подпункты 9-2) и 9-3) изложить в следующей редакции:
      "9-2) инициировать изменение тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий или их предельных уровней и тарифных смет субъектов естественных монополий в установленном им порядке;
      9-3) осуществлять контроль за закупками, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии;";
 
      подпункт 9-4) исключить;
 
      подпункт 9-6) после слов "(цен, ставок сборов) на" дополнить словом "регулируемые";
 
      дополнить подпунктами 9-7), 9-8), 9-9), 9-10), 9-11) и 9-12) следующего содержания:
      "9-7) утверждать порядок ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности;
      9-8) согласовывать кандидатуру назначаемого реабилитационного управляющего и план реабилитации субъекта естественной монополии;
      9-9) утверждать тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции;
      9-10) согласовывать методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по видам регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий в порядке, установленном уполномоченным органом;
      9-11) согласовывать инвестиционные программы и (или) инвестиционные проекты, учитываемые при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, тарифных смет, а также утверждать порядок осуществления мониторинга эффективности реализации инвестиционных программ и инвестиционных проектов субъектов естественных монополий;
      9-12) утверждать по согласованию с уполномоченным органом в области оценочной деятельности порядок и условия проведения переоценки основных средств субъекта естественной монополии;";
 
      11) в статье 14-1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) принимать решение об утверждении временного компенсирующего тарифа для возмещения потребителям убытков, причиненных субъектом естественной монополии незаконным завышением тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня и (или) включением в тариф (цену, ставку сбора) или его предельный уровень стоимости фактически невыполненных работ, нецелевым использованием средств амортизационных отчислений, предусмотренных тарифной сметой, отклонением исполнения статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от утвержденных размеров;";
 
      подпункт 2) дополнить словами "или их предельных уровней";
 
      подпункт 3) исключить;
 
      подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:
      "5) проводить публичные слушания при рассмотрении заявок субъектов естественных монополий на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;
      6) определять порядок:
      утверждения тарифных смет, тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;
      представления проектов тарифных смет, тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;
      утверждения временного понижающего коэффициента.";
 
      12) в статье 15:
      в пункте 1:
      дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:
      "1-1) утверждением предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора);
      1-2) утверждением инвестиционного тарифа (цены, ставки сбора);";
 
      в подпункте 3) слово "установлением" заменить словом "утверждением";
 
      в подпункте 4) слова "особым порядком" заменить словами "утверждением особого порядка";
 
      дополнить подпунктами 5) - 7) следующего содержания:
      "5) утверждением порядка ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности;
      6) согласованием учетной политики;
      7) утверждением временного компенсирующего тарифа.";
 
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. К деятельности субъектов естественных монополий, доход от предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) которых не превышает трехсот пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей в год или пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей в год по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ), применяется упрощенный порядок государственного регулирования, утверждаемый Правительством Республики Казахстан. Перечень указанных субъектов естественных монополий утверждается уполномоченным органом по представлению акимов областей (города республиканского значения, столицы).";
 
      13) в статье 15-1:
      в заголовке слова "на услуги" заменить словами "или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы)";
 
      в пункте 1:
      слова "на услуги" заменить словами "или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы)";
 
      после слова "предоставления" дополнить словом "регулируемых";
 
      в пункте 2:
      абзац первый части первой после слов "тарифа (цены, ставки сбора)" дополнить словами "или его предельного уровня";
 
      подпункт 1) дополнить словами "или его предельный уровень";
 
      подпункт 3) дополнить словами "или его предельного уровня";
 
      подпункт 4) дополнить словами "или его предельный уровень";
 
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. В тариф (цену, ставку сбора) или его предельный уровень на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии включаются затраты на приобретение и установку приборов учета в порядке, установленном уполномоченным органом.";
 
      14) в статье 16:
      заголовок дополнить словами "или их предельных уровней и тарифных смет";
 
      в пункте 1 слова "утверждения (изменения) тарифов (цен, ставок сборов) на предоставляемые" заменить словами "утверждения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые";
 
      в пункте 2:
      слова "тарифную смету и проекты" заменить словами "проекты тарифных смет и";
 
      слово "свои" заменить словом "регулируемые";
 
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "В случае утверждения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) субъект естественной монополии представляет в уполномоченный орган заявку на рассмотрение тарифа (цены, ставки сбора) за сто восемьдесят дней до введения его в действие.";
 
      часть вторую после слов "тарифов (цен, ставок сборов)" дополнить словами "или их предельных уровней и тарифных смет";
 
      в пункте 3:
      после слов "тарифов (цен, ставок сборов) на" дополнить словом "регулируемые";
 
      после слова "дней" дополнить словами ", а в случае утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) в течение ста шестидесяти пяти дней";
 
      второе предложение после слов "тарифов (цен, ставок сборов)" дополнить словами "или их предельных уровней";
 
      15) в статье 17:
      заголовок дополнить словами "или их предельных уровней и тарифных смет";
 
      пункты 1 и 1-1 изложить в следующей редакции:
      "1. В случаях принятия к рассмотрению заявок на изменение действующих тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий уполномоченный орган при необходимости проводит дополнительную финансовую и (или) техническую экспертизу проектов тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет с привлечением для этого независимых экспертов, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, субъектов естественных монополий, представивших проект.
      1-1. При проведении публичных слушаний уполномоченный орган обязан не позднее чем за десять дней опубликовать информацию о дате и месте их проведения в периодических печатных изданиях.
      Публичные слушания проводятся:
      1) при утверждении предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее чем за пятнадцать дней до принятия окончательного решения об утверждении;
      2) при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее чем за семь дней до принятия окончательного решения об утверждении.
      Порядок проведения публичных слушаний определяется Правительством Республики Казахстан.";
 
      16) в статье 18:
      заголовок дополнить словами "или их предельных уровней и тарифных смет";
 
      в пункте 2 слова "на услуги (товары, работы)" заменить словами "или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы)";
 
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии может производиться не чаще одного раза в два квартала. Введение новых тарифов (цен, ставок сборов) осуществляется с первого числа квартала.";
 
      пункт 4 после слов "тарифов (цен, ставок сборов)" дополнить словами "или их предельных уровней";
 
      часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) в упрощенном порядке производится на:
      1) регулируемые услуги (товары, работы) вновь созданного субъекта естественной монополии;
      2) включенные в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона новые виды регулируемых услуг (товаров, работ);
      3) новые виды регулируемых услуг (товаров, работ), оказываемые субъектом естественной монополии, уже включенным в Государственный регистр субъектов естественных монополий по иным видам регулируемых услуг (товаров, работ).
      Субъекты естественных монополий, указанные в части первой настоящего пункта, обязаны не позднее шести месяцев обратиться с заявкой для пересмотра тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в общем порядке.
      Порядок утверждения тарифов (цен, ставок сборов) в упрощенном порядке определяется уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3 статьи 15 настоящего Закона.";
 
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      "5-1. Субъект естественной монополии, активы которого поступили в его собственность в результате заключенной сделки или реализации конкурсной массы должника - субъекта естественной монополии, признанного банкротом, предоставляет потребителям регулируемые услуги (товары, работы) по ранее утвержденным уполномоченным органом для собственников этих активов или имущества, на которое обращено взыскание в процессе конкурсного производства, тарифам (ценам, ставкам сборов) или их предельным уровням и тарифным сметам до представления заявки на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы), но не более чем на шесть месяцев.";
 
      пункт 6 после слов "тарифов (цен, ставок сборов)" дополнить словами "и тарифных смет";
 
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      "7. При утверждении уполномоченным органом предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) устанавливаются сроки действия определенной величины тарифа (цены, ставки сбора).
      Введение предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) осуществляется с первого января или с первого июля соответствующего года.";
 
      17) в статье 18-1:
      в пункте 1:
      в абзаце первом слово "услуг" заменить словами "регулируемых услуг (товаров, работ)";
 
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) отчуждением и (или) совершением иных сделок с имуществом субъекта естественной монополии, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества либо имущества субъекта естественной монополии, в отношении которого совершаются иные сделки, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, при условии, что они не повлекут за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, нарушения договоров с потребителями, нарушения неразрывно связанной технологической системы, прерывания либо существенного снижения объемов предоставляемых регулируемых услуг (производимых товаров, работ);";
 
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) наймом субъектом естественной монополии имущества, используемого для предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), балансовая стоимость которого, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, при условии, что заключение договора имущественного найма не повлечет за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, нарушения договоров с потребителями, нарушения неразрывно связанной технологической системы, прерывания либо существенного снижения объемов предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);";
 
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) осуществлением субъектом естественной монополии иной деятельности, разрешенной настоящим Законом;";
 
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) приобретением физическими или юридическими лицами (или группой лиц) более десяти процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале субъекта естественной монополии;";
 
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Перечень видов деятельности, технологически связанных с регулируемыми услугами (товарами, работами), утверждается уполномоченным органом совместно с соответствующим государственным органом в пределах его компетенции или местным исполнительным органом, если субъект естественной монополии включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий и (или) находится в коммунальной собственности, за исключением случаев, когда государственный орган определяется Правительством Республики Казахстан по представлению местных представительных и исполнительных органов.";
 
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Для совершения действий, указанных в подпунктах 1) - 4), 5) пункта 1 настоящей статьи, субъект естественной монополии обязан представить в уполномоченный орган ходатайство о даче согласия на осуществление таких действий и сообщить информацию, необходимую для принятия решения.
      Перечень документов для подачи ходатайства, порядок их представления и рассмотрения определяются уполномоченным органом.
      Для совершения действий, указанных в подпункте 4-1) пункта 1 настоящей статьи, физическое или юридическое лицо обязано предварительно направить информацию в уполномоченный орган.";
 
      18) статью 18-2 исключить;
 
      19) пункт 3 статьи 18-3 после слова "предоставляемых" дополнить словом "регулируемых";
 
      20) в статье 18-4:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Закупка услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, осуществляется в форме тендера, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.";
 
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Порядок проведения закупок определяется уполномоченным органом.
      Данное требование не распространяется на случаи проведения закупок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках государственными органами, государственными учреждениями, а также государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов акций (долей) или контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами.";
 
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Субъект естественной монополии вправе выступать в качестве единого организатора конкурса для своих аффилиированных лиц.";
 
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган вправе дать согласие на осуществление субъектом естественной монополии закупок путем проведения закрытого конкурса, закупок из одного источника, а также на привлечение грантов, займов и кредитов, предоставляемых международными финансовыми организациями.";
 
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      "5-1. Два и более аффилиированных лица субъекта естественной монополии не имеют права участвовать в тендере (лоте), проводимом указанным субъектом естественной монополии, за исключением случаев, установленных Правительством Республики Казахстан.";
 
      пункт 8 после слов "тарифов (цен, ставок сборов)" дополнить словами "или их предельных уровней";
 
      пункт 9 изложить в следующей редакции:
      "9. Требования, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на субъектов естественных монополий, осуществляющих закупки балансирующей электрической энергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.";
 
      21) в статье 19:
      пункт 1:
      абзац первый после слова "монополии," дополнить словами "государственные органы,";
 
      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) отменить или изменить акт, не соответствующий настоящему Закону.";
 
      пункт 2 после слова "монополии" дополнить словами ", а также по результатам анализа исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы";
 
      22) дополнить статьей 19-1 следующего содержания:
      "Статья 19-1. Предписания уполномоченного органа

     
      1. Предписания уполномоченного органа исполняются субъектами естественных монополий, государственными органами, их руководителями в срок, предусмотренный решениями (предписаниями), но не позднее тридцати дней со дня их получения.
      2. В случае неисполнения государственными органами предписаний об отмене или об изменении актов, принятых с нарушением настоящего Закона, либо о восстановлении первоначального положения уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о признании данных актов недействительными (полностью или частично) и (или) о понуждении восстановить первоначальное положение.
      3. В случае неисполнения субъектом естественной монополии предписания уполномоченный орган вправе предъявить в суд иск о понуждении субъекта естественной монополии совершить действия, указанные в предписании.";
 
      23) в статье 21:
      после слов "тарифов (цен, ставок сборов)" дополнить словами "или их предельных уровней";
 
      слово "услуг" заменить словами "регулируемых услуг (товаров, работ)".

     

      2. В Закон  Республики Казахстан от 20 ноября 1998 г. "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 22, ст. 309; 2000 г., N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 5; N 8, ст. 52; 2002 г., N 23-24, ст. 193; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 86; N 15, ст. 139):

     
      абзац шестой части второй пункта 2 статьи 4 исключить.

     

      Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан