Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық iс жүргiзу, Қылмыстық-атқару кодекстерiне және Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне қылмыстық iстердi тергеу рәсiмдерiн жеңiлдету, қылмыстардың кейбiр құрамдарын қылмыстық сипаттан арылту және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманы жетiлдiру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 желтоқсандағы N 10 Заңы

      Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Қылмыстық кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар; N 10, 106-құжат; N 17, 155-құжат; N 23-24, 192-құжат; 2003 ж., N 15, 137-құжат; N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат; N 17, 97-құжат):

      1) 39-баптың үшiншi бөлiгi "айыру" деген сөзден кейiн "және қоғамдық жұмыстарға тарту" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 46-баптың үшiншi бөлiгiндегi "он алты жасқа" деген сөздер "он сегiз жасқа" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 48-баптың бесiншi бөлiгiнде:
      а) тармағындағы "жетi жылдан астам мерзiмге" деген сөздер алып тасталсын;

      б) тармағындағы ", сондай-ақ абайсызда жасалған қылмыстары үшiн жетi жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 62-бап мынадай мазмұндағы 3-1-бөлiкпен толықтырылсын:
      "3-1. Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн үйде қамауда ұстау уақыты бас бостандығынан айыру, қамау түрiндегi жаза мерзiмiнiң бiр күнiне екi күн, бас бостандығын шектеу түрiнде ұстауға - бiр күнге бiр күн, түзеу жұмыстары мен әскери қызмет бойынша шектеуге - екi күнге бiр күн, ал қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жазалау мерзiмiне - қоғамдық жұмыстардың екi сағаты үйде қамауда ұстаудың бiр күнi есебiмен есептеледi.";

      5) 64-баптың үшiншi бөлiгi "жағдайда," деген сөзден кейiн "не шартты түрде сотталған адам бақылаудан жасырынса," деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 72-баптың үшiншi бөлiгiндегi "сегiз" деген сөз "он төрт" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 79-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң д) тармағы алып тасталсын;

      алтыншы бөлiк алып тасталсын;

      8) 81-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "81-бап. Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан
               және жазадан босату

      1. Кiшiгiрiм ауырлықтағы қылмыс жасаған немесе бiрiншi рет орташа ауырлықтағы қылмыс жасаған кәмелетке толмаған адамды, егер оны қылмыстық жауаптылыққа тартпай-ақ түзеуге болады деп белгiленсе, сот оны қылмыстық жауаптылықтан босатуы мүмкiн. Бұл ретте оған осы Кодекстiң 82-бабында көзделген тәрбиелiк әсерi бар мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкiн.
      2. Кiшiгiрiм немесе орташа ауырлықтағы қылмыс жасағаны үшiн бiрiншi рет сотталған кәмелетке толмаған адамды, егер оны түзеуге осы Кодекстiң 82-бабында көзделген тәрбиелiк әсерi бар мәжбүрлеу шараларын қолдану жолымен қол жеткiзуге болады деп танылса, сот оны жазадан босатуы мүмкiн.";

      9) 84-бапта:
      а) тармағында "үштен" деген сөз "төрттен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      б) тармағында "жартысын" деген сөз "үштен бiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      в) тармағында:
      "аса ауыр қылмысы" деген сөздердiң алдынан "адам өмiрiне қол сұғумен ұштаспаған" деген сөздермен толықтырылсын;

      "үштен екiсiн нақты өтегеннен кейiн қолданылуы мүмкiн." деген сөздер "жартысын;" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы г) тармағымен толықтырылсын:
      "г) адам өмiрiне қол сұғумен ұштасқан аса ауыр қылмысы үшiн сот тағайындаған жазаның кемiнде үштен екiсiн нақты өтегеннен кейiн қолданылуы мүмкiн.";

      10) 104-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не алты айға дейiн қамауға не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не нақ сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      11) 106-бап алып тасталсын;

      12) 108-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "108-бап. Денсаулыққа жан күйзелiсi жағдайында зиян келтiру

      Жәбiрленушiнiң тарапынан болған зорлықтан, қорлаудан немесе ауыр тiл тигiзуден не жәбiрленушiнiң өзге де құқыққа қарсы немесе моральға жат әрекеттерiнен (әрекетсiздiгiнен), сол сияқты жәбiрленушiнiң ұдайы құқыққа қарсы немесе моральға жат мiнез-құлқына байланысты туындаған ұзаққа созылған психикалық зақым келтiретiн жағдайдан болған қатты жан күйзелiсiнiң (аффект) кенеттен туындауы жағдайында денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру, -
      екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге немесе үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға немесе екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      13) 111-баптың үшiншi бөлiгi алып тасталсын;

      14) 115-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "115-бап. Соз ауруын жұқтыру

      Өзiнде соз ауруы бар екендiгiн бiлген адамның ауыр зардаптарға әкеп соқтырған осындай ауруды басқа адамға жұқтыруы, сондай-ақ екi немесе одан да көп адамға не көрiнеу кәмелетке толмаған адамға жұқтыруы, -
      бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның бес айдан жетi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      15) 154-бап алып тасталсын;

      16) 168-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "168-бап. Билiктi күшпен басып алу немесе билiктi күшпен
                ұстап тұру не Қазақстан Республикасының уәкiлеттi
                органдары мен лауазымды адамдарының құзырына
                кiретiн өкiлеттiктердi шет мемлекет немесе
                шетелдiк ұйым өкiлдерiнiң жүзеге асыруы

      1. Қазақстан Республикасының  Конституциясын  бұзып, билiктi күшпен басып алуға немесе билiктi күшпен ұстап тұруға бағытталған, сол сияқты Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге бағытталған iс-әрекеттер, -
      он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Қазақстан Республикасының, оның уәкiлеттi органдарының немесе лауазымды адамдарының құзырындағы өкiлеттiктердi шет мемлекет немесе шетелдiк ұйым өкiлдерiнiң жүзеге асыруы, -
      бiр мың айлық есептiк көрсеткiштен бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның он айдан бiр жылға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға не жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      17) 175-бапта:
      бiрiншi бөлiк "екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына," деген сөздерден кейiн "не үш жылға дейiн бас бостандығын шектеуге," деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктегi "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      18) 177-баптың екiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      19) 182-баптың үшiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      20) 183-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екіншi абзацы "түзеу жұмыстарына, не" деген сөздерден кейiн "мүлкi тәркiленiп немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      в) тармағындағы "жасаса" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, мынадай мазмұндағы г) тармағымен толықтырылсын:
      "г) сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген жануарлар мен өсiмдiктер түрлерiне, сондай-ақ аулауға толық тыйым салынған жануарларға, не олардан алынатын өнiмдерге қатысты жасалса, -";

      екiншi абзацтағы "онсыз" деген сөз "мүлкi тәркiленiп немесе онсыз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктегi "үш жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      21) 185-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "бec жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге немесе нақ сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      22) 186-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "186-бап. Жерге заттай құқықтарды бұзу

      1. Азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтарына немесе заңмен қорғалатын мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтiруге әкеп соққан, күш қолдану арқылы не күш қолданамын деп қорқыту арқылы немесе адамдар тобымен немесе заңсыз тiнтумен ұласып жасалған бөтен жер учаскесiне заңсыз кiрiп кету, сол сияқты бөтен бiреудiң жер учаскесiн заңсыз басып алу -
      екi жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға не екi айдан төрт айға дейiн қамауға немесе екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әрекеттердi адамның өз қызмет бабын пайдаланып жасауы, -
      бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен сегiз жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның бес айдан сегiз айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылдан бес жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыруға, не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      23) 187-бапта:
      бiрiншi бөлiк "бас бостандығынан айыруға" деген сөздерден кейiн "нeмece нақ сол мерзiмге бас бостандығын шектеуге" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiк "қамауға," деген сөзден кейiн "не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге," деген сөздермен толықтырылсын;

      24) 193-баптың екiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      25) 196-баптың екiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      26) 209-бапта:
      бiрiншi бөлiк "сотталған адамның" деген сөздерден кейiн "мүлкi тәркiленiп не онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiкте "немесе онсыз екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      27) 242-бап "түзеу жұмыстарына," деген сөздерден кейiн "не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге," деген сөздермен толықтырылсын;

      28) 257-бапта:
      бiрiншi бөлiк "түзеу жұмыстарына," деген сөздерден кейiн "не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге," деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiкте "бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға" деген сөздер "бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге немесе нақ осы мерзiмге бас бостандығынан айыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) 275-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "бec жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не нақ осы мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      30) 281-баптың үшiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      31) 282-баптың үшiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      32) 283-баптың үшiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      33) 285-баптың үшiншi бөлiгiнде "eкi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      34) 286-баптың екiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      35) 287-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "287-бап. Су жануарлары мен өсiмдiктерiн заңсыз алу

      1. Балықты және өзге де су жануарларын немесе өсiмдiктерiн заңсыз алу, егер бұл әрекет:
      а) елеулi зиян келтiре отырып;
      б) жарылғыш және химиялық заттарды, электр тогын, не су жануарлары мен өсiмдiктерiн жаппай жоюдың өзге де тәсiлдерiн қолдана отырып жасалса, -
      екi жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп не онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыруға жазаланады.
      2. Дәл сол әрекет:
      а) бiрнеше рет;
      б) балықтардың бекiре тұқымдас түрлерiне қатысты;
      в) ұрық шашу орындарында немесе оларға бару жолдарында;
      г) адам өзiнiң қызмет бабын пайдаланып;
      д) адамдар тобы алдын ала сөз байласып;
      e) өздiгiнен жүретiн жүзгiш көлiк құралы пайдаланылып;
      ж) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда және төтенше экологиялық жағдай аумақтарында жасалса, -
      бес жүзден жетi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның бес айдан жетi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не сотталған адамның мүлкi, сондай-ақ қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп немесе онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айырып немесе онсыз екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, iрi зиян келтiре отырып жасалған не ұйымдасқан топ жасаған әрекет, -
      сотталған адамның мүлкi, сондай-ақ қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп, екi жылдан бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      36) 288-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      а) тармағындағы "iрi" деген сөз "елеулi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi абзацтағы "түзеу жұмыстарына, не" деген сөздерден кейiн "қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп, не онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац "пайдаланып" деген сөзден кейiн "әлденеше рет" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзац "айыппұл салуға, не" деген сөздерден кейiн "қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп, не онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, iрi зиян келтiрiп не ұйымдасқан топ жасаған әрекет -
      сотталған адамның мүлкi, сондай-ақ қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп екi жылдан бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      ескертудегi "жүз есе асып түсетiн", "үш жүз есе асып түсетiн" деген сөздерден кейiн тиiсiнше "және одан да көп" деген сөздермен толықтырылсын;

      37) 290-баптағы "шектеуге немесе" деген сөздерден кейiн "сотталған адамның мүлкi, сондай-ақ қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп," деген сөздермен толықтырылсын;

      38) 291-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "291-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу

      1. Барлық топтағы ормандарда ағаштар мен бұталарды, сондай-ақ орман қорына кiрмейтiн ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, сол сияқты өсуiн тоқтату дәрежесiне дейiн зақымдау, егер бұл әрекеттер елеулi зиян келтiрсе, -
      жүзден екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не сотталған адамның мүлкi, сондай-ақ қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп немесе онсыз алты айдан бiр жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына жазаланады.
      2. Дәл сол әрекет:
      а) бiрнеше рет;
      б) адам өзiнiң қызмет бабын пайдаланып;
      в) iрi зиян келтiрiле отырып жасалса, -
      екi жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не бiр жылдан екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не сотталған адамның мүлкi, сондай-ақ қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда не ұйымдасқан топ жасаған әрекеттер, -
      бес жүзден жетi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сотталған адамның мүлкi, сондай-ақ қылмыстық әрекеттер объектiсi, қылмыс жасау қаруы немесе құралы, айналымнан алынған зат болып табылатын мүлiк тәркiленiп үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      39) 299-баптың бiрiншi бөлiгi "айыппұл салуға," деген сөздерден кейiн "не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге," деген сөздермен толықтырылсын;

      40) 312-баптың ескертуi мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Осы бапқа қатысты лауазымды адамдарға осы Кодекстiң 307-бабына ескертуде көрсетiлген лауазымды адамдар, сондай-ақ шет мемлекеттердiң лауазымды адамдары жатады.";

      41) 370-баптың бiрiншi бөлiгi "екi жылға дейiнгi мерзiмге" деген сөздердiң алдынан "екi жылға дейiнгi мерзiмге әскери қызметi бойынша шектеуге не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не" деген сөздермен толықтырылсын;

      42) 372-баптың бiрiншi бөлiгiнде "екi" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;

      43) 375-баптың бiрiншi бөлiгiнде "бiр жылдан" деген сөздер алып тасталсын;

      44) 380-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы "зиян келтiрген" деген сөздерден кейiн ", әскери қызметшiлердiң (азаматтардың) немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң елеулi түрде бұзылуына әкеп соққан" деген сөздермен толықтырылсын;

      45) 391-баптың екiншi бөлiгiнде "екi жылдан" деген сөздер алып тасталсын.

      2. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Қылмыстық iс жүргiзу кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 23, 335-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 2000 ж. N 3-4, 66-құжат, N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар; N 17, 155-құжат; N 23-24, 192-құжат; 2003 ж., N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат):

      1) 33-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "112" деген цифрлар алып тасталсын;

      2) 37-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 5) тармағындағы ", Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 67-бабының бiрiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларда жәбiрленушiнiң сезiктiмен немесе айыпталушымен татуласуы" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 75-бапта:
      бесiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Жәбiрленушiнiң өзiне келтiрiлген моральдық зиянды өтеу туралы талап қоюы қылмыстық процесте қаралады. Егер мұндай талап қылмыстық iсте қойылмаса не қараусыз қалдырылса, онда жәбiрленушi оны азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қоюға құқылы.";

      алтыншы бөлiк "өкiлi болуына;" деген сөздерден кейiн "одан дәлелдеу құралы ретiнде қылмыстық iзге түсу органы алып қойған немесе өзi берген мүлiктi, сондай-ақ қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекеттi жасаған адамнан алып қойылған оған тиесiлi мүлiктi алуға, оған тиесiлi құжаттардың түпнұсқаларын алуға; заңда көзделген жағдайларда сезiктiмен, айыпталушымен татуласуға;" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 109-баптың бесiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Осы баптың ережелерiне сәйкес судьяның шығарған қаулысына оны жариялаған сәттен бастап үш тәулiк iшiнде осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген адамдар шағымдануы, сондай-ақ прокурор судьясы қаулы шығарған сот арқылы облыстық және оған теңестiрiлген сотқа наразылық бiлдiруi мүмкiн. Шағымдану мерзiмi өткеннен кейiн iс шағыммен, наразылықпен осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген адамдар мен прокурор хабардар етiле отырып, облыстық немесе оған теңестiрiлген сотқа жiберiледi. Облыстық немесе оған теңестiрiлген соттың судьясы осы баптың үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде көзделген ережелер мен мерзiмдердi сақтай отырып, шағымды, наразылықты қарайды және мынадай: шағымды, наразылықты қанағаттандырмай қалдыру және қалалық (аудандық) сот судьясының қаулысын өзгерiссiз қалдыру; шағымды, наразылықты қанағаттандыру және қалалық (аудандық) сот қаулысының күшiн жою туралы шешiмдердiң бiрiн шығарады.";

      5) 116-баптың үшiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Куә ретiнде алдын ала жауап алу барысында сезiктi, айыпталушы берген айғақтар дәлелдер ретiнде танылмайды және айыптау негiзiне алынбайды.";

      6) 134-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "Ұсталған адамды анықтау органына немесе алдын ала тергеу органына әкелгеннен кейiн" деген сөздер "Нақты ұстау сәтiнен бастап" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 152-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бұлтартпау шарасы ретiнде қамауға алу қолданылған сезiктiнi, айыпталушыны тергеу iс-әрекеттерiн жүргiзу үшiн бiр тергеу изоляторынан басқа тергеу изоляторына ауыстыру (этаптау) прокурордың қаулысы бойынша немесе анықтаушының, тергеушiнiң прокурор санкция берген қаулысы бойынша жүзеге асырылады.";

      8) 153-бап мынадай мазмұндағы 12-1-бөлiкпен толықтырылсын:
      "12-1. Iздестiрiлудегi адамды шет мемлекет Қазақстан Республикасына берген жағдайда қамауға алу мерзiмi оның Қазақстан Республикасы аумағына келген күнiнен бастан есептеледi. Бұл ретте адамды шет мемлекеттiң аумағында экстрадициялық қамау тәртiбiмен қамауда ұстау уақыты оны берген жағдайда жазаны тағайындау кезiнде жалпы қамауда ұстау мерзiмiне есептеледi.";

      9) 161-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Осы Koдекстiң 232-бабының үшiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларда мүлiкке тыйым салу прокурордың санкциясынсыз, бiрақ жиырма төрт сағаттың iшiнде оған мүлiкке тыйым салу жүргiзiлгенi туралы хабарлама жiберу арқылы жүзеге асырылады.";

      10) 162-баптың бiрiншi бөлiгi "мүлiктiк" деген сөзден кейiн "және моральдық" деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 188-бап мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "4. Қылмыс туралы хабарды немесе арызды тергелу ретi немесе соттылығы бойынша беру кезiнде оқиға болған орынды, сол жердi немесе үй-жайды қарау кезiнде табылған не ұйымдар, лауазымды адамдар немесе азаматтар ұсынған заттар мен құжаттар осы Кодекстiң 223-бабының бесiншi бөлiгiнде көзделген тәртiппен берiледi.";

      12) 192-бапта:
      екiншi бөлiкте:
      "142" деген цифрлар "142 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "145-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "145-бабында (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "146-155" деген цифрлар "146-153, 155" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "186-бабында (үшiншi бөлiгiнде) деген сөздер "186-бабында (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "188-бабында (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "262-бабында (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "266-бабында (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "296-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "319-322" деген цифрлар "319, 320 (екiншi бөлiгiнде), 321, 322" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "327-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "327-бабында (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "176-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)," деген сөздерден кейiн "209 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "223-бабында (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "224-бабында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiкте:
      бiрiншi сөйлем "Қылмыстық кодексiнiң" деген сөздерден кейiн "176-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "191-205" деген цифрлар "191-197, 199-205" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "207-баптарында," деген сөздерден кейiн "209-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      "222-бабында (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздерден кейiн "224-бабында," деген сөздермен толықтырылсын;

      "223-бабында (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      төртiншi бөлiкте:
      "176-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "209-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "224," деген цифрлар алып тасталсын;

      "226, 227-баптарында" деген сөздер "226-бабында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-2-бөлiкпен толықтырылсын:
      "4-2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң  227-бабында  көзделген қылмыстар туралы қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеудi қылмыстық iстi қозғаған iшкi iстер, қаржы полициясы немесе ұлттық қауiпсiздiк органдары жүргiзедi.";

      13) 285-бапта:
      екiншi бөлiкте:
      "106," деген цифрлар алып тасталсын;

      "141 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздерден кейiн "142 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "145 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "145 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "186 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "186 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "187 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздерден кейiн "188 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "262 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "262" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "266 (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "266" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "296 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "296" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "317," деген цифрлардан кейiн "320 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      "327 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "327 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiкте:
      "192," деген цифрлардан кейiн "198," деген цифрлармен толықтырылсын;

      "222 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 223" деген цифрлармен толықтырылсын;

      8-1-бөлiкте ", 223 ( бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер алып тасталсын;

      14) 448-баптың бесiншi бөлiгiнде "444" деген цифрлар "423-1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      15) 453-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақпен толықтырылсын:
      "1-1) қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаға сотталып, бақылаудан жасырынған және жазасын өтеуден жалтарған адамдарға қатысты iздестiру жариялау мен бұлтартпау шарасын таңдау туралы;";

      16) 454-баптың төртiншi бөлiгiндегi "5-тармағымен" деген сөз "1-1 және 5-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 459-баптың екiншi бөлiгiнiң 1) тармағындағы "446" деген цифрлар "423-3" деген цифрлармен ауыстырылсын.

      3. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Қылмыстық-атқару кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 24, 337-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; N 8, 189-құжат; N 18, 339-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 23-24, 192-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат):

      56-бапта:
      1-тармақтағы "және мемлекеттiк наградалардан", "немесе оны мемлекеттiк наградамен марапаттаған" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Қазақстан Республикасының Президентi Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң  50-бабының  екiншi бөлiгiне сәйкес сотталушыны құрметтi атақтан, әскери, арнаулы немесе өзге де атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан немесе мемлекеттiк наградадан айыру туралы шешiм қабылдаған кезде тиiстi мемлекеттiк орган осы баптың 2-тармағында көрсетiлген шараларды қабылдайды. Мемлекеттiк наградаларды оларға қоса берiлген құжаттармен бiрге алып қоюды олар болатын жердегi қылмыстық-атқару инспекциясы жүргiзедi.".

      4. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы 2001 ж., N 5-6, 24-құжат, N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат):

      1) 45-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Осы Кодекстiң 461-472, 476-баптарында көзделген жағдайларда қолданылған әкiмшiлiк жаза түрлерi туралы ақпарат уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен жүргiзушi куәлiгiнiң талонына енгiзiледi.";

      2) 55-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "ал" шылауы "жеке адамға қарсы құқық бұзушылық үшiн, сондай-ақ" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 69-баптың үшiншi бөлiгi "әкiмшiлiк құқық бұзушылық кезiнде" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ қоғамның және мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне қол сұғатын қаржы мен бюджет саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) мынадай мазмұндағы 9-1-тараумен толықтырылсын:

      "9-1-тарау. Жеке адамға қол сұғатын әкiмшiлiк құқық
                  бұзушылықтар

      79-1-бап. Ұрып-соғу

      Тән ауруына ұшырататын, бiрақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң  105-бабында  көзделген зардаптарға әкеп соқпаған ұрып-соғу немесе өзге де күш қолдану әрекеттерiн жасау, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiн қамауға әкеп соғады.

      79-2-бап. Денсаулыққа жан күйзелiсi жағдайында зиян келтiру

      Жәбiрленушiнiң тарапынан болған зорлықтан, қорлаудан немесе ауыр тiл тигiзуден не жәбiрленушiнiң өзге де құқыққа қарсы немесе моральға жат әрекеттерiнен (әрекетсiздiгiнен), сол сияқты жәбiрленушiнiң ұдайы құқыққа қарсы немесе моральға жат мiнез-құлқына байланысты туындаған ұзаққа созылған психикалық зақым келтiретiн жағдайдан болған қатты жан күйзелiсi (аффект) кенеттен туындаған кезде денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтiру, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiн қамауға әкеп соғады.

      79-3-бап. Денсаулыққа абайсызда орташа ауырлықтағы зиян
                келтiру

      Денсаулыққа абайсызда орташа ауырлықтағы зиян келтiру, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүз елуге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiн қамауға әкеп соғады.

      79-4-бап. Соз ауруын жұқтыру

      Өзiнде соз ауруы бар екендiгiн бiлген адамның басқа адамға осы ауруды жұқтыруы, егер бұл iс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiн қамауға әкеп соғады.";

      5) 84-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Лауазымды адамның осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi жасауы, егер бұл әрекеттер азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiне зиян келтiрсе, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      6) 139-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы "сәйкес келмеу," деген сөздерден кейiн "егер мұндай iс-әрекеттердiң құрамында қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса," деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 159-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "159-бап. Тұтынушыларды алдау

      1. Сауда қызметiн және қызметтер көрсетудi жүзеге асыратын жеке кәсiпкерлердiң немесе ұйымдардың кем өлшеуi, таразыдан жеуi, кем есептеуi, тауардың (қызметтер көрсетудiң) тұтыну қасиеттерi немесе сапасына қатысты адастыруы немесе тұтынушыларды өзгедей алдауы, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен лауазымды адамдарға - бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр қызмет түрiне берiлетiн лицензиядан айыру және қызметiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу арқылы азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi, жеке кәсiпкерлер мен лауазымды адамдарға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      8) 298-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "және осы баптың екiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген аң аулау ережелерiн бұзу" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жарылғыш құрылғыларды, авиа,- авто,- мотокөлiк құралдарын, оның iшiнде қарда жүретiн техниканы қолданып заңсыз аң аулау, сондай-ақ бiр жыл iшiнде аң аулау ережелерiн екi рет және одан да көп бұзу, -";

      9) 356-бапта:
      тақырыбы "кедергi келтiру," деген сөздерден кейiн "қаулыларын," деген сөзбен толықтырылсын;

      үшiншi бөлiкте:
      "нұсқауларды" деген сөзден кейiн ", қаулыларды" деген сөзбен толықтырылсын;

      10) 461-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "тiркелген" деген сөз алып тасталсын;

      11) 462-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң екiден бiр бөлiгiнен бiр айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi" деген сөздер "айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден екiге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден екiге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға" деген сөздер "айлық есептiк көрсеткiштiң екiден беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға немесе төрт айдан алты айға дейiн көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бec айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға немесе екi айдан төрт айға дейiнгi мерзiмге көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айыруға" деген сөздер "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға немесе алты айдан бiр жылға дейiнгi мерзiмге көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 463-бап мынадай мазмұндағы 1-1-бөлiкпен толықтырылсын:
      "1-1. Белгiленген талаптарды бұзып, қарама-қарсы бағыттағы жолға шығу -
      айлық есептiк көрсеткiштiң екiден беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға немесе төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айыруға әкеп соғады.";

      13) 465-баптың екiншi абзацындағы "алты айға" деген сөздер "үш айдан бiр жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 467-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бip жылға" деген сөздер "алты айдан бiр жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "екi жылға" деген сөздер "бiр жылдан екi жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 468-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "үш айдан алты айға" деген сөздер "алты айдан бiр жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 470-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац "куәлiгi" деген сөзден кейiн "немесе жүргiзушi куәлiгiнiң орнына берiлген куәлiгi" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "екiден бiр бөлiгiнен бiр айлық есептiк көрсеткішке" деген сөздер "бiрден екiге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "сегiз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздер "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 484-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "484-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушi азаматтардың
                пайдалану және жол жүрiсi ережелерiн үнемi
                бұзуы

      1. Көлiк құралдарын пайдалану ережелерiн үнемi бұзу, яғни бiр жыл iшiнде осы Кодекстiң 246, 247, 461, 468, 470, 474, 475 және 483-баптарында көзделген бiрнеше құқық бұзушылықты жасау, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға немесе азаматтарды үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айыруға және көлiк құралдарын пайдалануға жауапты лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Көлiк құралдарын жүргiзушi азаматтардың жол жүрiсi ережелерiн үнемi бұзуы, яғни бiр жыл iшiнде осы Кодекстiң 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470 және 471-баптарында көзделген бiрнеше құқық бұзушылықты жасауы, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға немесе азаматтарды үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айыруға әкеп соғады.";

      18) 541-баптың бiрiншi бөлiгi:
      "осы Кодекстiң" деген сөздерден кейiн "79-1, 79-2, 79-3, 79-4," деген цифрлармен толықтырылсын;

      "158," деген цифрлардан кейiн "159 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 543-бапта:
      бiрiншi бөлiк "159" деген цифрлардан кейiн "(бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктiң 2) тармақшасы "159" деген цифрлардан кейiн "(бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      20) 558-баптың тақырыбы мен мәтiнi "ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң", "ұлттық қауiпсiздiк комитетiне" деген сөздерден кейiн тиiсiнше ", Әдiлет министрлiгi Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң", "Әдiлет министрлiгiнiң Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiне" деген сөздермен толықтырылсын;

      21) 570-1-баптың бiрiншi бөлiгi "159" деген цифрлардан кейiн "(бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      22) 618-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      7) тармақша "ұстау" деген сөзден кейiн ", жеткiзу және пайдалануға тыйым салу" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:
      "8) тексеру;
      9) жеке адамның алкогольмен, есiрткiмен немесе уытқұмарлықпен масаю күйiн медициналық куәландыру.";

      23) 620-бапта:
      9) тармақшадағы "мен қаржы полициясы" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) белгіленген басқару тәртiбiне және мемлекеттiк билiк институттарына қол сұғатын кәсiпкерлiк қызмет, сауда және қаржы, салық салу салаларындағы құқық бұзушылықтарды, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасаған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердiң ведомстволық бағыныстылығына сәйкес - қаржы полициясы органдарының лауазымды адамдары;";

      24) 625-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Алып келудi қаржы полициясы органдары қарайтын әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша тиiсiнше Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi мен Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы күрес жөнiндегi агенттiгi (қаржы полициясы) белгiлеген тәртiппен әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарап жатқан судьяның, органның (лауазымды адамның) ұйғарымы негiзiнде iшкi iстер және қаржы полициясы органдары жүргiзедi.";

      25) мынадай мазмұндағы 627-1 және 627-2-баптармен толықтырылсын:

      "627-1-бап. Тексеру

      Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың iздерiн, өзге де материалдық объектiлердi, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыру үшiн маңызы бар мән-жайларды анықтау мақсатында уәкiлеттi лауазымды адам өз өкiлеттiктерi шегiнде сол жердi, заттарды, құжаттарды, тiрi адамдарды тексеруге құқылы.

      627-2-бап. Тексеру жүргiзудiң жалпы ережелерi

      1. Тексеру, әдетте, қажеттiлiк туындаған жағдайда дереу жүргiзiледi. Тексеру жүргiзiлгенi туралы хаттама толтырылады.
      2. Тексеру куәгерлердiң қатысуымен жүргiзiледi. Айрықша жағдайларда (жету қиындық тудыратын жерлерде, тиiстi байланыс құралдары болмаған кезде немесе басқа объективтi себептерге байланысты азаматтарды куәгерлер ретiнде тартуға мүмкiндiк болмағанда) тексеру куәгерлердiң қатысуынсыз, бiрақ бұл ретте оның барысы мен нәтижелерiн айғақтап көрсететiн техникалық құралдар қолданыла отырып жүргiзiледi.
      3. Қажет болған жағдайда тексеру құқық бұзушының, жәбiрленушiнiң, куәлердiң, сондай-ақ маманның қатысуымен жүргiзiледi.
      4. Табылған iздер мен өзге де материалдық объектiлердi тексеру әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде жүзеге асырылады. Егер тексеру үшiн қосымша уақыт қажет болса немесе табылған затты сол жерде тексеруге елеулi қиындықтар туындайтын болса, объектiлер алып қойылуы және буып-түйiлген, мөр басылған күйiнде, зақым келтiрiлмей, тексеруге қолайлы жерге жеткiзiлуi мүмкiн.
      5. Тексеру кезiнде барлық табылған және алып қойылған заттар куәгерлерге, басқа да тексеруге қатысушыларға көрсетiлуге тиiс, ол жөнiнде хаттамаға белгi қойылады.
      6. Тек қана iске қатысы бар объектiлер алып қойылуға тиiс. Алып қойылған объектiлер буып-түйiлiп, мөр басылады және уәкiлеттi лауазымды адам мен куәгерлердiң қол қоюы арқылы расталады.
      7. Тексеруге қатысушы адамдар өз пiкiрлерiнше iстiң мән-жайын анықтауға септiгiн тигiзуi мүмкiн дегеннiң бәрiне уәкiлеттi лауазымды адамның назарын аударуға құқылы.
      8. Қажет болған жағдайларда тексеру кезiнде тексерiлетiн объектiлер өлшенедi, олардың жоспарлары мен сызбалары жасалады, сондай-ақ суретке түсiрiледi және өзге де құралдармен түсiрiлiп алынады, ол туралы хаттамаға белгi жасалып, оған аталған материалдар қоса тiркеледi.";

      26) 630-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "630-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi ұстау,
                жеткiзу және пайдалануға тыйым салу

      1. Осы Кодекстiң 283-285, 287, 289, 297, 298, 298-1, 302-306, 447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4, 451, 453, 457, 460, 461, 463 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 467-471-баптарында көрсетiлген бұзушылық жасалған кезде осы баптың екiншi бөлiгiнде көрсетiлген уәкiлеттi лауазымды адам көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi ұстау себептерi жойылғанға дейiн оларды ұстауға, уақытша сақтау үшiн арнаулы алаңдарға немесе тұрақтарға, оның iшiнде басқа көлiк құралын (эвакуаторды), шағын көлемдi кеменi пайдалана отырып жеткiзу немесе мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлерiн алып қою арқылы көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi жеткiзуге және пайдалануға тыйым салуға құқылы.
      Көлiк құралын уақытша сақтау үшiн арнаулы алаңдарға немесе тұрақтарға жеткiзу (эвакуациялау) көлiк құралдарын жүргiзушiлер тоқтау немесе тоқтап тұру ережелерiн бұзған және өздерi сол жерде болмаған жағдайларда, сондай-ақ жүргiзушiлердiң қайда екенiн анықтау мүмкiн болмаса, олар жолда қараусыз қалдырған көлiк құралдарына қатысты да қолданылуы мүмкiн.
      2. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi ұстауды, жеткiзудi және пайдалануға тыйым салуды жол полициясының, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң көлiк құралын жүргiзушi адам әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жағдайда әскери автомобиль полициясының, өз өкiлеттiктерi шегiнде көлiк бақылау органдарының, орман және аңшылық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, балық қорғау органдарының (орман, балық, аңшылық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңдарды бұзған кезде) лауазымды адамдары жүргiзедi.
      3. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi ұстау, жеткiзу және пайдалануға тыйым салу туралы белгіленген нысандағы акт жасалып, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамаға қоса тiркеледi.
      Пайдалануға тыйым салынатын ақауы бар немесе тиiстi рұқсатсыз қайта жабдықталған немесе белгiленген тәртiппен тiркелмеген немесе мемлекеттiк техникалық тексеруден өтпеген, сол сияқты мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлерi жоқ не жасырын, қолдан жасалған немесе мемлекеттiк стандартқа сай емес нөмiрлiк белгiлерi бар көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi пайдалануға тыйым салынады.
      4. Ұсталған көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi сақтау жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмi бойынша құрылатын және коммуналдық меншiк болып табылатын арнаулы алаңдарда немесе тұрақтарда жүзеге асырылады.";

      27) 636-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1) тармақшасында:
      бiрiншi абзац:
      "iшкi iстер органдарының (" деген сөздерден кейiн "79-1, 79-2, 79-3, 79-4," деген цифрлармен толықтырылсын;

      "143," деген цифрлардан кейiн "159 (екiншi бөлiгi)," деген сөздермен толықтырылсын;

      жиырма екiншi абзац "органдарының (" деген сөзден кейiн "177," деген цифрлармен толықтырылсын;

      жиырма алтыншы абзац "138," деген цифрлардан кейiн "139," деген цифрлармен, "148-158," деген цифрлардан кейiн "159 (екiншi бөлiгi)," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы қырық бiрiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң және мәслихаттардың тексеру комиссияларының (177, 356-баптар);";

      28) 638-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "салық тексерiсi барысында анықталған салық салу саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық бойынша - ол аяқталғаннан кейiн" деген сөздер "салық салу не бюджет қаражатын пайдалану саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық бойынша - тиiстi тексеру аяқталғаннан кейiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi және төртiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "3. Сараптама жүргiзу талап етiлетiн жағдайда әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама сараптама қорытындысы алынған сәттен бастап бiр тәулiк iшiнде жасалады.
      4. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көрсетiлген талаптар жеке адамның анықталмауына байланысты атқарылмауы мүмкiн жағдайларда әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама осы бапта белгiленген мерзiмдерде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау фактiсi бойынша жасалады.";

      29) 700-бап мынадай мазмұндағы 5-1-бөлiкпен толықтырылсын:
      "5-1. Осы Кодекстiң 461-472, 476-баптарында көзделген ескерту, айыппұл салу, арнаулы құқығынан айыру түрiндегi әкiмшiлiк жаза шығарылған кезде оны уәкiлеттiк берiлген лауазымды адам уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен ресiмдейдi және жүргiзушi куәлiгiнiң талонында белгiлейдi.".

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам упрощения процедур расследования уголовных дел, декриминализации некоторых составов преступлений и совершенствования законодательства об административных правонарушениях

Закон Республики Казахстан от 9 декабря 2004 года N 10

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

     

      1. В Уголовный кодекс  Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 15-16, ст. 211; 1998 г., N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 225; 1999 г., N 20, ст. 721; N 21, ст. 774; 2000 г., N 6, ст. 141; 2001 г., N 8, ст. 53, 54; 2002 г., N 4, ст. 32, 33; N 10, ст. 106; N 17, ст. 155; N 23-24, ст. 192; 2003 г., N 15, ст. 137; N 18, ст. 142; 2004 г., N 5, ст. 22; N 17, ст. 97):

      1) часть третью статьи 39 после слова "деятельностью" дополнить словами ", и привлечение к общественным работам";

      2) в части третьей статьи 46 слова "шестнадцати лет" заменить словами "восемнадцати лет";

      3) в части пятой статьи 48:
      в пункте а) слова "на срок не свыше семи лет," исключить;

      в пункте б) слова "а также лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы на срок свыше семи лет," исключить;

      4) статью 62 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Время содержания под домашним арестом до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания в виде лишения свободы, ареста из расчета два дня за один день, в виде ограничения свободы - один день за один день, исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за два дня, а в срок наказания в виде привлечения к общественным работам из расчета один день содержания под домашним арестом за два часа общественных работ.";

      5) часть третью статьи 64 после слова "порядка" дополнить словами "либо если условно осужденный скрылся от контроля,";

      6) в части третьей статьи 72 слово "восьмилетнего" заменить словом "четырнадцатилетнего";

      7) в статье 79:
      пункт д) части первой исключить;

      часть шестую исключить;

      8) статью 81 изложить в следующей редакции:
      "Статья 81. Освобождение несовершеннолетних
                  от уголовной ответственности и наказания

     
      1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой тяжести либо впервые совершивший преступление средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности, если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной ответственности. При этом к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, предусмотренные статьей 82 настоящего Кодекса.
      2. Несовершеннолетний, впервые осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных статьей 82 настоящего Кодекса.";

      9) в статье 84:
      в пункте а) слово "трети" заменить словом "четвертой";

      в пункте б) слово "половины" заменить словами "одной трети";

      в пункте в):
      слова "двух третей" заменить словом "половины";

      дополнить словами ", не сопряженное с посягательством на жизнь человека";

      дополнить пунктом г) следующего содержания:
      "г) не менее двух третей наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь человека.";

      10) в статье 104:
      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
      "наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо арестом до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
      "наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.";

      11) статью 106 исключить;

      12) статью 108 изложить в следующей редакции:
      "Статья 108. Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта

     
      Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, -
      наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или арестом на срок от трех до шести месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет.";

      13) часть третью статьи 111 исключить;

      14) статью 115 изложить в следующей редакции:
      "Статья 115. Заражение венерической болезнью

     
      Заражение венерической болезнью другого лица, повлекшее тяжкие последствия, а равно заражение двух и более лиц либо заведомо несовершеннолетнего лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, -
      наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.";

      15) статью 154 исключить;

      16) статью 168 изложить в следующей редакции:
      "Статья 168. Насильственный захват власти или
                   насильственное удержание власти либо
                   осуществление представителями иностранного
                   государства или иностранной организации
                   полномочий, входящих в компетенцию
                   уполномоченных органов и должностных лиц
                   Республики Казахстан

     
      1. Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции  Республики Казахстан, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан, -
      наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
      2. Осуществление представителями иностранного государства или иностранной организации полномочий, находящихся в компетенции уполномоченных органов и должностных лиц Республики Казахстан, -
      наказывается штрафом в размере от одной до пяти тысяч месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от десяти месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до семи лет.";

      17) в статье 175:
      часть первую после слов "до двух лет," дополнить словами "либо ограничением свободы на срок до трех лет,";

      в части второй слова "от двух" исключить;

      18) в части второй статьи 177 слова "от двух" исключить;

      19) в части третьей статьи 182 слова "от двух" исключить;

      20) в статье 183:
      абзац второй части первой после слов "шести месяцев" дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой";

      в части второй:
      дополнить пунктом г) следующего содержания:
      "г) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, а также животных, охота на которых полностью запрещена, либо продукции из них, - ";

      абзац второй после слов "без такового" дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой";

      в части третьей слова "от трех" исключить;

      21) абзац второй части второй статьи 185 изложить в следующей редакции:
      "наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.";

      22) статью 186 изложить в следующей редакции:
      "Статья 186. Нарушение вещных прав на землю

     
      1. Незаконное проникновение на чужой земельный участок, повлекшее причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконный захват чужого земельного участка -
      наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
      2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
      наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.";

      23) в статье 187:
      часть первую после слов "до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы на тот же срок";

      часть вторую после слова "месяцев," дополнить словами "либо ограничением свободы на срок до четырех лет,";

      24) в части второй статьи 193 слова "от двух" исключить;

      25) в части второй статьи 196 слова "от двух" исключить;

      26) в статье 209:
      часть первую после слов "до пяти месяцев" дополнить словами "с конфискацией имущества либо без таковой";

      в части второй слова "от двух" и "или без таковой" исключить;

      27) статью 242 после слов "до двух лет," дополнить словами "либо ограничением свободы на срок до четырех лет,";

      28) в статье 257:
      часть первую после слов "до одного года," дополнить словами "либо ограничением свободы на срок до трех лет,";

      в части второй слова "лишением свободы на срок до пяти лет" заменить словами "ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок";

      29) абзац второй части второй статьи 275 изложить в следующей редакции:
      "наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.";

      30) в части третьей статьи 281 слова "от двух" исключить;

      31) в части третьей статьи 282 слова "от двух" исключить;

      32) в части третьей статьи 283 слова "от двух" исключить;

      33) в части третьей статьи 285 слова "от двух" исключить;

      34) в части второй статьи 286 слова "от двух" исключить;

      35) статью 287 изложить в следующей редакции:
      "Статья 287. Незаконная добыча водных животных и растений

     
      1. Незаконная добыча рыбы и иных водных животных или растений, если это деяние совершено:
      а) с причинением значительного ущерба;
      б) с применением взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления водных животных и растений, -
      наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, либо без таковой.
      2. То же деяние, совершенное:
      а) неоднократно;
      б) в отношении осетровых видов рыб;
      в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
      г) лицом с использованием своего служебного положения;
      д) группой лиц по предварительному сговору;
      е) с применением самоходного транспортного плавающего средства;
      ж) на особо охраняемых природных территориях и на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией, -
      наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, или без таковой.
      3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные с причинением крупного ущерба либо организованной группой, -
      наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения.";

      36) в статье 288:
      в части первой:
      в пункте а) слово "крупного" заменить словом "значительного";

      абзац второй после слов "шести месяцев" дополнить словами "с конфискацией имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, либо без таковой";

      в части второй:
      абзац первый после слова "совершенное" дополнить словом "неоднократно,";

      абзац второй после слов "без такового" дополнить словами "с конфискацией имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, либо без таковой";

      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с причинением крупного ущерба либо организованной группой, -
      наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения.";

      примечание после слов "сто", "триста" дополнить соответственно словами "и более";

      37) в статье 290 после слов "тот же срок" дополнить словами "с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения";

      38) статью 291 изложить в следующей редакции:
      "Статья 291. Незаконная порубка деревьев и кустарников

     
      1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах всех групп, а также деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, если эти деяния причинили значительный ущерб, -
      наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, или без таковой.
      2. Те же деяния, совершенные:
      а) неоднократно;
      б) лицом с использованием своего служебного положения;
      в) с причинением крупного ущерба, -
      наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, или без таковой.
      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные на особо охраняемых природных территориях либо организованной группой, -
      наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения.";

      39) часть первую статьи 299 после слов "семи месяцев," дополнить словами "либо ограничением свободы на срок до трех лет,";

      40) примечание к статье 312 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. К должностным лицам применительно к настоящей статье относятся должностные лица, указанные в примечании к статье 307 настоящего Кодекса, а также должностные лица иностранных государств.";

      41) часть первую статьи 370 после слова "наказывается" дополнить словами "ограничением по военной службе на срок до двух лет либо арестом на срок до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо";

      42) в части первой статьи 372 слово "двух" заменить словом "пяти";

      43) в части первой статьи 375 слова "от одного года" исключить;

      44) абзац первый части первой статьи 380 дополнить словами "либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов военнослужащих (граждан) или организаций";

      45) в части второй статьи 391 слова "от двух" исключить.

     

      2. В Уголовно-процессуальный кодекс  Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 23, ст. 335; 1998 г., N 23, ст. 416; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 141; 2001 г., N 8, ст. 53; N 15-16, ст. 239; N 17-18, ст. 245; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 32, 33; N 17, ст. 155; N 23-24, ст. 192; 2003 г., N 18, ст. 142; 2004 г., N 5, ст. 22):

     
      1) в части первой статьи 33 цифры "112" исключить;

      2) в пункте 5) части первой статьи 37 слова ", за примирением потерпевшего с подозреваемым или обвиняемым в случаях, предусмотренных частью первой статьи 67 Уголовного кодекса Республики Казахстан" исключить;

      3) в статье 75:
      часть пятую изложить в следующей редакции:
      "5. Иск потерпевшего о возмещении ему морального вреда рассматривается в уголовном процессе. Если такой иск не предъявлялся в уголовном деле либо оставлен без рассмотрения, то потерпевший вправе предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.";

      часть шестую после слов "иметь представителя;" дополнить словами "получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; примириться с подозреваемым, обвиняемым в случаях, предусмотренных законом;";

      4) часть пятую статьи 109 изложить в следующей редакции:
      "5. Постановление судьи, вынесенное в соответствии с правилами настоящей статьи, в течение трех суток с момента его оглашения может быть обжаловано лицами, указанными в части первой настоящей статьи, а также опротестовано прокурором в областной и приравненный к нему суд через суд, судья которого вынес постановление. По истечении срока для обжалования дело с жалобой, протестом направляется в областной или приравненный к нему суд с извещением об этом лиц, указанных в части первой настоящей статьи, и прокурора. Судья областного или приравненного к нему суда с соблюдением правил и сроков, предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи, рассматривает жалобу, протест и выносит одно из следующих решений: об оставлении жалобы, протеста без удовлетворения и оставлении постановления судьи городского (районного) суда без изменения; об удовлетворении жалобы, протеста и отмене постановления городского (районного) суда.";

      5) часть третью статьи 116 дополнить предложением следующего содержания:
      "Показания, данные подозреваемым, обвиняемым в ходе его предварительного допроса в качестве свидетеля, не могут быть признаны в качестве доказательств и положены в основу обвинения.";

      6) в части первой статьи 134 слова "после доставления задержанного в орган дознания или в орган предварительного следствия" заменить словами "с момента фактического задержания";

      7) статью 152 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Перемещение (этапирование) подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого в качестве меры пресечения применен арест, из одного следственного изолятора в другой следственный изолятор для проведения следственных действий осуществляется по постановлению прокурора либо по постановлению дознавателя, следователя, санкционированному прокурором.";

      8) статью 153 дополнить частью 12-1 следующего содержания:
      "12-1. В случае выдачи Республике Казахстан иностранным государством разыскиваемого лица срок ареста исчисляется со дня его прибытия на территорию Республики Казахстан. При этом время содержания под стражей лица в порядке экстрадиционного ареста на территории иностранного государства в случае его выдачи засчитывается при назначении наказания в общий срок содержания под стражей.";

      9) часть первую статьи 161 дополнить предложением следующего содержания:
      "В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 232 настоящего Кодекса, наложение ареста на имущество может быть произведено без санкции прокурора, но с последующим направлением ему в течение двадцати четырех часов сообщения о произведенном аресте на имущество.";

      10) часть первую статьи 162 после слова "имущественного" дополнить словами "и морального";

      11) статью 188 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "4. При передаче сообщения или заявления о преступлении по подследственности или подсудности предметы и документы, обнаруженные при осмотре места происшествия, местности или помещения либо представленные организациями, должностными лицами или гражданами, передаются в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 223 настоящего Кодекса.";

      12) в статье 192:
      в части второй:
      цифры "142" заменить словами "142 (частью второй)";

      слова "145 (частями второй и третьей)" заменить словами "145 (частью третьей)";

      цифры "146 - 155" заменить цифрами "146 - 153, 155";

      слова "186 (частью третьей)" заменить словами "186 (частью второй)";

      слова "188 (частью второй)," исключить;

      слова "262 (частью второй)," исключить;

      слова "266 (частью второй)," исключить;

      слова "296 (частями второй и третьей)," исключить;

      цифры "319 - 322" заменить словами "319, 320 (частью второй), 321, 322";

      слова "327 (частями второй и третьей)" заменить словами "327 (частью третьей)";

      после слов "176 (частями второй и третьей)," дополнить словами "209 (частями второй и третьей),";

      слова "223 (частью второй)" заменить цифрами "224";

      в части третьей:
      первое предложение после слова "статьями" дополнить словами "176 (частями второй и третьей),";

      цифры "191 - 205" заменить цифрами "191 - 197, 199 - 205";

      после цифр "207," дополнить словами "209 (частями второй и третьей),";

      после слов "222 (частью второй)," дополнить цифрами "224,";

      слова "223 (частью второй)," исключить;

      в части четвертой:
      слова "176 (частями второй и третьей)," исключить;

      слова "209 (частями второй и третьей)," исключить;

      цифры "224," исключить;

      цифры ", 227" исключить;

      дополнить частью 4-2 следующего содержания:
      "4-2. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 227  Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органом внутренних дел, финансовой полиции или национальной безопасности, возбудившим уголовное дело.";

      13) в статье 285:
      в части второй:
      цифры "106," исключить;

      после слов "141 (частью первой)," дополнить словами "142 (частью первой),";

      слова "145 (частью первой)" заменить словами "145 (частями первой и второй)";

      слова "186 (частями первой и второй)" заменить словами "186 (частью первой)";

      после слов "187 (частью первой)," дополнить словами "188 (частью второй),";

      слова "262 (частью первой)" заменить цифрами "262";

      слова "266 (частями первой и третьей)" заменить цифрами "266";
     
      слова "296 (частью первой)" заменить цифрами "296";

      после цифр "317," дополнить словами "320 (частью первой),";

      слова "327 (частью первой)" заменить словами "327 (частями первой и второй)";

      в части третьей:
      после цифр "192," дополнить цифрами "198,";

      после слов "222 (частью первой)" дополнить цифрами ", 223";

      в части 8-1 слова ", 223 (частью первой)" исключить;

      14) в части пятой статьи 448 цифры "444" заменить цифрами "423-1";

      15) статью 453 дополнить пунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) об объявлении розыска и избрании меры пресечения в отношении лиц, осужденных к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, скрывшихся от контроля и уклоняющихся от отбывания наказания;";

      16) в части четвертой статьи 454 слово "пунктом" заменить словами "пунктами 1-1 и";

      17) в пункте 1) части второй статьи 459 цифры "446" заменить цифрами "423-3".

     

      3. В Уголовно-исполнительный кодекс  Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 24, ст. 337; 2000 г., N 6, ст. 141; N 8, ст. 189; N 18, ст. 339; 2001 г., N 8, ст. 53; N 17-18, ст. 245; N 24, ст. 338; 2002 г., N 23-24, ст. 192; 2004 г., N 5, ст. 22):

     
      в статье 56:
      в пункте 1 слова "и государственных наград", "или наградившему его государственной наградой" исключить;

      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. При принятии Президентом Республики Казахстан решения о лишении осужденного в соответствии с частью второй статьи 50  Уголовного кодекса Республики Казахстан почетного, воинского, специального или иного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса или государственной награды соответствующим государственным органом принимаются меры, указанные в пункте 2 настоящей статьи. Изъятие государственных наград вместе с документами к ним производится уголовно-исполнительной инспекцией по их местонахождению.".

     

      4. В Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97):

     
      1) часть первую статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
      "В случаях, предусмотренных статьями 461 - 472, 476 настоящего Кодекса, информация о наложенных видах административных взысканий вносится в талон к водительскому удостоверению в порядке, установленном уполномоченным органом.";

      2) в части первой статьи 55 союз ", а" заменить словами "за правонарушения против личности, а также";

      3) часть третью статьи 69 после слов "административном правонарушении" дополнить словами ", а также при совершении административного правонарушения в области финансов и бюджета, посягающего на охраняемые законом интересы общества и государства,";

      4) дополнить главой 9-1 следующего содержания:
      "Глава 9-1. Административные правонарушения, посягающие на
                  личность

     
      Статья 79-1. Побои

     
      Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, предусмотренных статьей 105  Уголовного кодекса Республики Казахстан, -
      влечет штраф в размере от двадцати до ста месячных расчетных показателей либо арест до пятнадцати суток.

     
      Статья 79-2. Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта

      Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, -
      влечет штраф в размере от пятидесяти до двухсот месячных расчетных показателей либо арест до пятнадцати суток.

     
      Статья 79-3. Причинение средней тяжести вреда здоровью по
                   неосторожности

     
      Причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности -
      влечет штраф в размере от пятидесяти до ста пятидесяти месячных расчетных показателей либо арест до пятнадцати суток.

     
      Статья 79-4. Заражение венерической болезнью

     
      Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -
      влечет штраф от пятидесяти до двухсот месячных расчетных показателей либо арест до пятнадцати суток.";

      5) статью 84 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Совершение должностным лицом деяний, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, -
      влечет штраф в размере от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей.";

      6) абзац первый части первой статьи 139 дополнить словами "если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,";

      7) статью 159 изложить в следующей редакции:
      "Статья 159. Обман потребителей

     
      1. Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуг) или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность, и оказание услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
      влекут штраф на граждан в размере до трех, на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц - в размере от пяти до двадцати месячных расчетных показателей.
      2. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи, -
      влекут штраф на граждан в размере от двадцати до пятидесяти, на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц - в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей с лишением лицензии на определенный вид деятельности и приостановлением или запрещением деятельности на срок до трех лет.";

      8) в статье 298:
      абзац первый части первой дополнить словами "и нарушения правил охоты, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи";

      абзац первый части второй изложить в следующей редакции:
      "2. Незаконная охота с применением взрывчатых устройств, авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, а также нарушение правил охоты два и более раза в течение года - ";

      9) в статье 356:
      заголовок после слова "невыполнение" дополнить словом "постановлений,";

      часть третью после слова "предписаний," дополнить словом "постановлений,";

      10) в абзаце первом части второй статьи 461 слово "зарегистрированным" исключить;

      11) в статье 462:
      в абзаце втором части первой слова "от одной второй до одного месячного расчетного показателя" заменить словами "от одного до двух месячных расчетных показателей";

      в абзаце втором части второй слова "от одного до двух месячных расчетных показателей" заменить словами "от двух до пяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами от четырех до шести месяцев";

      в абзаце втором части третьей слова "до пяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до четырех месяцев" заменить словами "от пяти до десяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года";

      12) статью 463 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Выезд на полосу встречного движения с нарушением установленных требований -
      влечет штраф в размере от двух до пяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.";

      13) в абзаце втором статьи 465 слова "до шести месяцев" заменить словами "от трех месяцев до одного года";

      14) в статье 467:
      в абзаце втором части первой слова "до одного года" заменить словами "от шести месяцев до одного года";

      в абзаце втором части второй слова "до двух лет" заменить словами "от одного года до двух лет";

      15) в абзаце втором части второй статьи 468 слова "от трех до шести месяцев" заменить словами "от шести месяцев до одного года";

      16) в статье 470:
      в части первой:
      абзац первый после слова "удостоверение" дополнить словами "или удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения";

      в абзаце втором слова "от одной второй до одного месячного расчетного показателя" заменить словами "от одного до двух месячных расчетных показателей";

      в абзаце втором части второй слова "до восьми" заменить словами "от пяти до десяти";

      17) статью 484 изложить в следующей редакции:
      "Статья 484. Систематическое нарушение правил
                   эксплуатации и дорожного движения
                   гражданами, управляющими транспортными
                   средствами

     
      1. Систематическое нарушение правил эксплуатации транспортных средств, то есть совершение в течение года нескольких правонарушений, предусмотренных статьями 246, 247, 461, 468, 470, 474, 475 и 483 настоящего Кодекса, -
      влечет штраф в размере от трех до пяти месячных расчетных показателей или лишение права граждан на управление транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев и наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - в размере от десяти до тридцати месячных расчетных показателей.
      2. Систематическое нарушение правил дорожного движения гражданами, управляющими транспортными средствами, то есть совершение в течение года нескольких правонарушений, предусмотренных статьями 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470 и 471 настоящего Кодекса, -
      влечет штраф в размере от трех до пяти месячных расчетных показателей или лишение права граждан на управление транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.";

      18) часть первую статьи 541:
      после слов "предусмотренных статьями" дополнить цифрами "79-1, 79-2, 79-3, 79-4,";

      после цифр "158," дополнить словами "159 (частью второй),";

      19) в статье 543:
      часть первую после цифр "159" дополнить словами "(частью первой)";

      подпункт 2) части второй после цифр "159" дополнить словами "(частью первой)";

      20) заголовок и текст статьи 558 после слова "безопасности" дополнить соответственно словами ", Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции", ", Комитету уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции";

      21) часть первую статьи 570-1 после цифр "159" дополнить словами "(частью первой)";

      22) в статье 618:
      в части первой:
      подпункт 7) после слова "задержание" дополнить словами ", доставление и запрещение эксплуатации";

      дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:
      "8) осмотр;
      9) медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.";

      23) в статье 620:
      в подпункте 9) слова "и финансовой полиции" исключить;

      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) должностными лицами органов финансовой полиции - при совершении правонарушений в сферах предпринимательской деятельности, торговли и финансов, налогообложения, посягающих на установленный порядок управления и институты государственной власти, коррупционных правонарушений в соответствии с подведомственностью дел об административных правонарушениях;";

      24) часть вторую статьи 625 изложить в следующей редакции:
      "2. Привод производится органами внутренних дел и финансовой полиции на основании определения судьи, органа (должностного лица), рассматривающего дело об административном правонарушении в порядке, установленном соответственно Министерством внутренних дел и Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых органами финансовой полиции.";

      25) дополнить статьями 627-1 и 627-2 следующего содержания:
      "Статья 627-1. Осмотр

     
      С целью выявления следов административного правонарушения, иных материальных объектов, а также обстоятельств, имеющих значение для составления протокола об административном правонарушении, уполномоченное должностное лицо вправе в пределах своих полномочий произвести осмотр местности, предметов, документов, живых лиц.

     
      Статья 627-2. Общие правила производства осмотра

     
      1. Осмотр, как правило, производится безотлагательно, когда возникает необходимость. О производстве осмотра составляется протокол.
      2. Осмотр производится с участием понятых. В исключительных случаях (в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет возможности для привлечения граждан в качестве понятых) осмотр может проводиться без участия понятых, но с применением при этом технических средств фиксации его хода и результатов.
      3. При необходимости осмотр проводится с участием правонарушителя, потерпевшего, свидетелей, а также специалиста.
      4. Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуществляется на месте административного правонарушения. Если же для осмотра требуется дополнительное время или осмотр на месте обнаружения значительно затруднен, объекты могут быть изъяты и в упакованном, опечатанном виде, без повреждений доставлены в другое, удобное для осмотра место.
      5. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра, о чем делается отметка в протоколе.
      6. Изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь отношение к делу. Изъятые объекты упаковываются, опечатываются и заверяются подписями уполномоченного должностного лица и понятых.
      7. Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание уполномоченного должностного лица на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.
      8. В необходимых случаях при осмотре производятся измерения, составляются планы и схемы осматриваемых объектов, а также фотографирование и запечатление иными средствами, о чем делается отметка в протоколе, к которому приобщаются указанные материалы.";

      26) статью 630 изложить в следующей редакции:
      "Статья 630. Задержание, доставление и запрещение
                   эксплуатации транспортного средства,
                   маломерного судна

     
      1. При совершении нарушений, указанных в статьях 283 - 285, 287, 289, 297, 298, 298-1, 302 - 306, 447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4, 451, 453, 457, 460, 461, 463 (часть вторая и третья), 467 - 471 настоящего Кодекса, уполномоченное должностное лицо, указанное в части второй настоящей статьи, вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортных средств, маломерных судов путем доставки их для временного хранения на специальные площадки или стоянки, в том числе с использованием другого транспортного средства (эвакуатора), маломерного судна, или изъятия государственных регистрационных номерных знаков до устранения причин задержания транспортного средства, маломерного судна.
      Доставление (эвакуация) транспортного средства для их временного хранения на специальных площадках или стоянках также может быть применено в случаях нарушения водителями транспортных средств правил остановки или стоянки в их отсутствие, а также к транспортным средствам, оставленным водителями на дороге без присмотра, когда установить их местонахождение не представляется возможным.
      2. Задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства, маломерного судна производятся должностными лицами дорожной полиции, военной автомобильной полиции при совершении административного правонарушения лицом, управляющим транспортным средством Вооруженных Сил Республики Казахстан, органов транспортного контроля в пределах их полномочий, органов лесного и охотничьего хозяйства, особо охраняемых природных территорий, рыбоохраны (при нарушении законодательства в области лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, особо охраняемых природных территорий).
      3. О задержании, доставлении и запрещении эксплуатации транспортного средства, маломерного судна составляется и приобщается к протоколу об административном правонарушении акт установленной формы.
      Эксплуатация транспортного средства, маломерного судна с неисправностями, с которыми их эксплуатация запрещена, или переоборудованных без соответствующего разрешения, или не зарегистрированных в установленном порядке, или не прошедших государственного технического осмотра, а равно без государственных регистрационных номерных знаков либо со скрытыми, поддельными или не соответствующими государственному стандарту номерными знаками запрещается.
      4. Хранение задержанного транспортного средства, маломерного судна осуществляется на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью.";

      27) в подпункте 1) части первой статьи 636:
      абзац второй:
      после слова "(статьи" дополнить цифрами "79-1, 79-2, 79-3, 79-4,";

      после цифр "143," дополнить словами "159 (частью второй),";

      абзац двадцать второй после слова "(статьи" дополнить цифрами "177,";

      абзац двадцать шестой после цифр "138," дополнить цифрами "139,", после цифр "148 - 158," дополнить словами "159 (частью второй),";

      дополнить абзацем сорок первым следующего содержания:
      "Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и ревизионных комиссий маслихатов (статьи 177, 356);";

      28) в статье 638:
      в части первой слова ", обнаруженным в ходе налоговой проверки, - по ее окончании" заменить словами "либо использования бюджетных средств - по окончании соответствующей проверки";

      дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
      "3. В случае, когда требуется проведение экспертизы, протокол об административном правонарушении составляется в течение суток с момента получения заключения экспертизы.
      4. В случаях, когда требования, указанные в части второй настоящей статьи, не могут быть исполнены по причине неустановления физического лица, протокол об административном правонарушении составляется по факту совершения административного правонарушения в сроки, установленные настоящей статьей.";

      29) статью 700 дополнить частью 5-1 следующего содержания:
      "5-1. При вынесении административного взыскания в виде предупреждения, штрафа, лишения специального права, предусмотренного статьями 461 - 472, 476 настоящего Кодекса, оно оформляется и фиксируется уполномоченным на то должностным лицом в талоне к водительскому удостоверению в порядке, установленном уполномоченным органом.".

      Президент
      Республики Казахстан