Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне әдiлет органдары мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 29 желтоқсандағы N 25 Заңы

        1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Қылмыстық iс жүргiзу кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 23, 335-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 2000 ж., N 3-4; 66-құжат; N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат, N 15-16, 239-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 21-22, 281-құжат, 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар; N 17, 155-құжат; N 23-24, 192-құжат; 2003 ж., N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат):

      65-баптың екiншi бөлiгiнiң 3) тармағы "жазаларды орындау" деген сөздерден кейін "және қамауда ұстау" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Қылмыстық-атқару кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 24, 337-құжат, 2000 ж., N 6, 141-құжат; N 8, 189-құжат; N 18, 339-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 23-24, 192-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы 19-1, 19-2-баптармен толықтырылсын:

      "19-1-бап. Қоғамдық бақылау

      1. Қоғамдық бақылауды қоғамдық бiрлестiктер түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларында ұсталатын адамдарға олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ұстау жағдайлары, медициналық-санитарлық қамтамасыз ету, еңбегiн, бос уақытын және оларды оқытуды ұйымдастыру бөлiгіндегi құқықтары мен заңды мүдделерiн жүзеге асыруына жәрдемдесу мақсатында жүзеге асырады.
      2. Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын тәртiппен облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) қоғамдық байқау комиссиялары құрылады.
      3. Қоғамдық байқау комиссиялары түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларының әкiмшiлiктерiне түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларында ұсталатын адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз ету үшiн жәрдемдесуге құқылы.
      4. Түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторлары әкiмшіліктерiнiң қызметiн қоғамдық бақылау және қоғамдық байқау комиссияларының оларға жәрдемдесуi ерiктiлiк, тең құқықтық, өзiн-өзi басқару және заңдылық принциптерi негiзiнде жүзеге асырылады.
      5. Қоғамдық бақылауды жүзеге асырған кезде түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларының қызметiне, сондай-ақ жедел-iздестiру, қылмыстық iс жүргiзу қызметi мен әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу жөнiндегi қызметiне араласуға жол берiлмейдi.

      19-2-бап. Қоғамдық байқау комиссиясының өкiлеттiгi

      1. Қоғамдық байқау комиссиясы, сондай-ақ қоғамдық байқау комиссиясының мүшелерi:
      1) түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларына қоғамдық байқау комиссиясының кемiнде екi мүшесi құрамында қылмыстық-атқару жүйесiнiң уәкiлеттi органы белгiлеген тәртiппен кедергiсiз кiруге;
      2) сотталғандармен олардың келiсiмi болған кезде әңгiмелесуге, сондай-ақ олардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылу мәселелерi жөнiндегi өтiнiштерi мен шағымдарын қабылдауға;
      3) түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларындағы адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз етуге байланысты мәселелер жөнiнде түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларының әкiмшiлiгiне және (немесе) прокуратура органдарына өтiнiш жасауға құқылы.
      2. Түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларында ерекше режим енгiзiлген кезеңде қоғамдық байқау комиссиясының аталған мекемелерге бару жөнiндегi өкiлеттiгi тоқтатыла тұрады.
      3. Қоғамдық байқау комиссиясының мүшелерi өз өкiлеттiктерiн орындау кезiнде түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларының қызметiн қамтамасыз ететiн нормативтiк құқықтық актiлердiң ережелерiн сақтауға, сондай-ақ аталған мекемелер әкiмшiлiгiнiң заңды талаптарына бағынуға мiндеттi. Қоғамдық бақылау iс-шараларын өткiзу iс жүргiзу әрекеттерiн жүзеге асыруға кедергi келтiрмеуге тиiс.";

      2) 21-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "21-бап. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде болу";

      1-тармақтың бiрiншi абзацы "мекемелерде" деген сөзден кейiн ", тергеу изоляторларында" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:
      "атқарушы мекемелерге" деген сөздерден кейiн ", тергеу изоляторларына" деген сөздермен толықтырылсын;

      "орталық" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3-тармақта:
      "Сотталғандардың" деген сөз "Сезiктiлердiң, айыпталушылардың және сотталғандардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "түзеу мекемесi" деген сөздерден кейiн ", тергеу изоляторы" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 70-баптың 1-тармағындағы "Iшкi iстер" деген сөздер "Әдiлет" деген сөзбен ауыстырылсын.

      3. "Жедел-iздестiру қызметi туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 13-14, 199-құжат; 1995 ж., N 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-құжат; 1998 ж., N 24, 436-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 17-18, 245-құжат; 2002 ж., N 4, 32-құжат; N 15, 147-құжат; N 17, 155-құжат; 2004 ж., N 18, 106-құжат):

      12-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгіндегi ", ал әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары - Iшкi iстер министрлiгiнiң тергеу изоляторларында" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесi уәкiлеттi органының немесе оның аумақтық бөлiмшесiнiң келiсiмi бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күші бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 84-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; N 23, 416-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 8, 233, 247-құжаттар; N 23, 920-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 3-14; 174-құжат, ай 17-18; 245-құжат; N 20, 257-құжат; N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 12, 82-құжат):

      1) 2-баптың 1-тармағында:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) әкiмшiлiк жазалауларды орындау;";

      5) тармақшадағы "iшкi iстер органдарының тергеу изоляторларында және" деген сөздер алып тасталсын;

      10) тармақшадағы "паспорт және" деген сөздер алып тасталсын;

      12) тармақшадағы "жүзеге асыру болып табылады." деген сөздер "жүзеге асыру;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
      "13) есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау болып табылады.";

      2) 4-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "iшкi iстер органдарының тергеу изоляторлары," деген сөздер алып тасталсын;

      3) 4-2-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "төлқұжаттық жұмыстар мен" деген сөздер алып тасталсын;

      екiншi бөлiктегі ", төлқұжаттық қызмет" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 10-баптың 1-тармағында:
      5) тармақшадағы "тергеу изоляторларында және" деген сөздер алып тасталсын;

      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) әкiмшiлiк жазалауларды орындауға, әкiмшiлiк қамауға алынғандардың еңбекпен қамтылуын қамтамасыз етуге;";

      22) және 23) тармақшалардағы "еңбекпен түзеу мекемелерiн", "еңбекпен түзеу мекемелерiндегi" деген сөздер тиiсiнше "түзеу мекемелерiн", "түзеу мекемелерiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) тармақшадағы "паспорт жүйесiнiң белгiленген ережелерiн сақтауын, сондай-ақ" деген сөздер алып тасталсын;

      30) тармақшадағы "мiндеттi" деген сөз алып тасталып, 30-1) тармақшадағы "қолдануға мiндеттi." деген сөздер "қолдануға;" деген сөзбен ауыстырылсын және мынадай мазмұндағы 31)-40) тармақшалармен толықтырылсын:
      "31) есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы қызмет түрлерiн лицензиялауды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бақылауға және жүзеге асыруға;
      32) есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласына келiп түсетiн техникалық көмек пен инвестициялардың нысаналы пайдаланылуын өз құзыретi шегiнде бақылауға;
      33) мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып, есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласындағы мемлекеттiк саясат пен стратегияны әзiрлеуге және iске асыруға қатысуға;
      34) Қазақстан Республикасындағы нашақорлық ахуалының жай-күйi мен даму үрдiсiн талдауға, нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес саласындағы стратегия мен мемлекеттiк бағдарламалардың iске асырылу барысы туралы ақпараттық-талдау материалдарын дайындауға;
      35) нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi аймақтық комиссиялардың қызметiн, сондай-ақ олардың нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң аймақтық бағдарламаларын орындауын үйлестiрiп отыруға;
      36) нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-әлеуметтiк көмек ұйымдастыруда денсаулық сақтауды мемлекеттiк басқару органдарына жәрдем көрсетуге және оны көрсету кезiнде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепiлдiктерiн қамтамасыз етуге;
      37) есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға;
      38) есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласындағы заңдардың қолданылу iс-тәжiрибесiн талдап, қорытуға және оны жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеуге және енгiзуге;
      39) өзге де мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласында жұмыс iстеу үшiн мамандарды, сондай-ақ есiрткi құралдары мен психотроптық заттарды пайдаланатын және пайдалануға бейiм адамдардың профилактикасы, оларды емдеудi, әлеуметтiк оңалтуды ұйымдастыру саласындағы мамандарды оқытуды және олардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастыруға және үйлестiруге;
      40) құзыреттi мемлекеттік органдармен бiрлесе отырып, есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласындағы ғылыми зерттеулердi үйлестiруге мiндеттi;";

      5) 11-баптың 1-тармағында:
      23) тармақшадағы "тергеу изоляторлары мен" деген сөздер алып тасталсын;

      33-1) тармақшадағы "оқшау бөлмелер мен" деген сөздер алып тасталсын.

      5. "Қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртiбi мен шарттары туралы" 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 6, 190-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; 2002 ж., N 15, 147-құжат):

      1) 7-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасындағы "Әдiлет министрлiгi" деген сөздер "Әдiлет министрлігінiң қылмыстық-атқару жүйесi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың екiншi бөлiгi "қауiпсiздiк комитетiне," деген сөздерден кейiн "қылмыстық-атқару жүйесiнің уәкiлеттi органына," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 8-баптың тақырыбындағы және 1-тармағындағы "Iшкi iстер министрлiгi" деген сөздер "Әдiлет министрлiгiнiң қылмыстық-атқару жүйесi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 11-баптың 1-тармағы "iшкi iстер органдарының" деген сөздерден кейiн ", қылмыстық-атқару жүйесiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 15-баптың 1-тармағы "Iшкi iстер министрлiгi," деген сөздерден кейiн "Әдiлет министрлiгi," деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 23-бапта:
      2-тармақ "Iшкi iстер министрлiгi," деген сөздерден кейiн "Әдiлет министрлiгi," деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақ "Iшкi iстер министрлiгiне" деген сөздерден кейiн ", Әдiлет министрлiгiне" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 25-баптағы "Iшкi iстер" деген сөздер "Әдiлет" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 34-баптағы "iшкi iстер" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 42-бап "iшкi iстер органдарының" деген сөздерден кейiн ", қылмыстық-атқару жүйесiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 44-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы "iшкi iстер органдарының" деген сөздерден кейiн ", қылмыстық-атқару жүйесiнiң" деген сөздермен толықтырылсын.

      6. "Әдiлет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 6, 67-құжат):

      1) 3-бапта:
      мынадай мазмұндағы 6-1) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "6-1) сотталғандардың түзелуiн ұйымдастыру;
      6-2) сезiктiлердiң, айыпталушылардың және сотталғандардың, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiндегi азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын қамтамасыз ету;";

      8) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 9-1) және 9-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "9-1) Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке куәлiктер мен паспорттар құжаттамалауды және берудi жүзеге асыру;
      9-2) азаматтарды есепке алуды және тiркеудi Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асыру;";

      2) 8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, аудандар мен қалалардың әдiлет бөлiмшелерi аумақтық әдiлет органдары болып табылады.";

      3) 10-бапта:
      "қылмыстық-атқару жүйесi" деген сөздерден кейiн "(бұдан әрi - қылмыстық-атқару жүйесi)" деген сөздермен толықтырылсын;

      "мекемелер мен органдардың" деген сөздер "органдар мен мекемелердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi және үшiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Қылмыстық-атқару жүйесiнiң өз туы мен нышаны болады.
      Қылмыстық-атқару жүйесiнiң туы мен нышанының сипаттамасын Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.";

      4) 11-баптың тақырыбы және 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң құрылымы

      1. Қылмыстық-атқару жүйесінің құрылымын:
      1) уәкiлеттi орган (орталық атқарушы органның ведомствосы);
      2) қылмыстық-атқару жүйесiнің аумақтық органдары;
      3) қылмыстық жазаларды атқаратын мекемелер мен органдар:
      қылмыстық-атқару инспекциялары;
      түзеу мекемелерi;
      4) тергеу изоляторлары;
      5) ғылыми-зерттеу, емдеу-профилактика ұйымдары мен бiлiм беру ұйымдары;
      6) қылмыстық-атқару жүйесi саласындағы өндiрiстiк қызметтi жүзеге асыруға және сотталғандарды еңбекке тартуға арналған ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлiмшелерi;
      7) оңалту орталықтары - мемлекеттiк мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға олар босатылғаннан кейiн алты ай iшiнде еңбекке және тұрмыстық орналастыруда жәрдемдесуге, құқықтық және психологиялық көмек көрсетуге арналған қылмыстық-атқару жүйесiнiң ұйымдары құрайды.";

      5) 12-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Жергiлiктi атқарушы органдар қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудiң өзге де шараларын атқаратын мекемелердiң қызметiне жәрдемдесу жөнiндегi, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтiк және өзге де көмектi ұйымдастыру жөнiндегi консультативтiк-кеңесшi орган құрады.
      Консультативтiк-кеңесші органның қызметi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн типтiк ережемен регламенттеледi.";

      6) мынадай мазмұндағы 12-1-баппен толықтырылсын:

      "12-1-бап. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде
                 ұсталатын адамдардың құқықтары мен заңды
                 мүдделерiнiң қамтамасыз етiлуiн қоғамдық бақылау

      1. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде ұсталатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерінің қамтамасыз етiлуiн қоғамдық бақылауды (бұдан әрi - қоғамдық бақылау) қоғамдық байқау комиссияларының мүшелерi Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасында белгiленген тәртіппен жүзеге асырады.
      2. Қоғамдық байқау комиссиялары қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерi әкiмшіліктерiнің қызметiне:
      1) сезiктiлердiң, айыпталушылар мен сотталғандардың ұсталу жағдайын және оларды медициналық-санитарлық қамтамасыз етудi жақсарту;
      2) сотталғандардың еңбегiн, бос уақытын, оларды оқытуды ұйымдастыруға қатысу;
      3) сотталғандарға оларды босатуға дайындауда, тұрғын үй-тұрмыстық жайластыру, жұмысқа орналастыру, медициналық қызмет көрсету және әлеуметтiк қамсыздандыру, әлеуметтiк-психологиялық оңалту және бейiмдеу мәселелерiн шешуде көмек көрсету мақсатында жәрдемдесуге құқылы.
      3. Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнің әкiмшiлiктерi қоғамдық байқау комиссиясының мүшелерi Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қоғамдық бақылау iс-шараларын жүзеге асырған кезде оларға жәрдемдеседi.
      4. Қоғамдық байқау комиссиясының мүшелерi қоғамдық бақылау нәтижелерi бойынша қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнiң әкiмшiлiктерiне не қылмыстық-атқару жүйесiнiң уәкiлеттi органына аталған мекемелердiң қызметiн жақсарту жөнiнде ұсыныстар жiберуге құқылы.";

      7) 18-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу, Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке куәлiктер мен паспорттар құжаттамалау, әзiрлеу және беру, азаматтарды есепке алу және тiркеу;";

      8) 19-баптың 1-тармағында:
      4) тармақша "қызметiн" деген сөзден кейiн ", Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке куәлiктер мен паспорттар құжаттамалау мен берудi" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) азаматтық хал актiлерiн жазу, құжаттамалау органдарының кадрларын аттестаттау, iрiктеу және орналастыру, осы органдарға ұйымдастырушылық, әдiстемелiк басшылық жасау, олардың қызметiнде бiрыңғай құқық қолдану iс-тәжiрибесiн қамтамасыз ету;";

      9) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару қызметi
               саласындағы функциялары

      Қылмыстық-атқару қызметi саласында әдiлет органдары мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) соттардың сотталғандарға қатысты үкiмдерiн, қаулылары мен ұйғарымдарын орындау, қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде жазаны өтеудiң заңнамада белгiленген тәртiбi мен шарттарының сақталуын қамтамасыз ету;
      2) сезiктiлер мен айыпталушыларды қарап-ұстау;
      3) соттардың үкiмдерiне, қаулылары мен ұйғарымдарына сәйкес сотталғандарды қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiне орналастыруды ұйымдастыру;
      4) сотталғандарға түзеу ықпалын, соның iшiнде психологиялық-педагогикалық әдiстердi қолдану арқылы жүзеге асыруды ұйымдастыру;
      5) сотталғандардың жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру;
      6) қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары мен мекемелерiн күзету, олардағы шұғыл жағдайды бақылау, қызметкерлердiң, сезiктiлердiң, айыпталушылардың және сотталғандардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, күзетпен алып жүру;
      7) сотталғандарды босатуға дайындау жөнiндегi жұмыстың ұйымдастырылуын қамтамасыз ету, рақымшылық және кешiрiм жасау актiлерiн атқару, қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерi мен органдарының сотталғандардың түзелу нәтижелерiн нығайту, оларды еңбекке орналастыру және тұрмыстық жайластыру жөнiнде басқа да құқық қорғау органдарымен, мемлекеттiк басқару органдарымен және қоғамдық бiрлестiктермен өзара iс-қимылын қамтамасыз ету;
      8) жедел-iздестiру қызметiн және анықтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастыру мен жүзеге асыру;
      9) сотталғандардың жалпы бiлiм алуы мен кәсiби оқуын ұйымдастыру;
      10) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдардың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету;
      11) қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтiк бейiмдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
      12) қылмыстық-атқару жүйесiн дамыту, нығайту мен жетiлдiру бағдарламаларын әзiрлеу және iске асыру;
      13) қоғамдық және дiни бiрлестiктердi қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметiне тарту;
      14) қызметкерлердiң кәсiби даярлығын, құқықтық және әлеуметтiк қорғалуын қамтамасыз ету;
      15) мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың қылмыстық-атқару қызметi саласындағы ғылыми зерттеулерiн үйлестiру.";
      10) 22-бап алып тасталсын;
      11) 24-бапта:
      10), 11) тармақшалар алып тасталсын;
      12) тармақшадағы "анықтауды жүзеге асыруға," деген сөздер алып тасталсын;
      13) тармақша алып тасталсын;

      12) мынадай мазмұндағы 24-1-баппен толықтырылсын:

      "24-1-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi)
                 қызметкерлерiнiң құқықтары мен мiндеттерi

      1. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi:
      1) сотталғанның жеке басының өзіндiк-психологиялық ерекшелiктерiне зерттеу жүргiзуге және түзеу ықпалын, соның iшiнде психологиялық-педагогикалық әдiстер қолданып жасауға;
      2) сотталғандарды түзеу мекемелерiнiң кәсiпорындарында немесе басқа да ұйымдарда, еңбекке, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес еңбекке ақы төленбейтiн жұмыстарға тартуға;
      3) режимдiк талаптар белгiленген мекемелер аумағында және оған iргелес аумақтарда тұратын адамдарға, олардың заттарына, көлiк құралдарына тексеру жүргiзуге, азаматтардың жеке басын куәландыратын құжаттарды тексеруге, сондай-ақ тiзбесi Қазақстан Республикасының заңнамасына белгiленетiн тыйым салынған заттар мен құжаттарды алып қоюға;
      4) көлiк қозғалысын уақытша шектеуге немесе тоқтатуға, ерекше жағдайлар режимiн енгiзу кезiнде азаматтарды мекеме аумағына, сондай-ақ оған iргелес аумаққа жiбермеуге немесе онда қалуға не ол жерден кетуге мiндеттеуге;
      5) қылмыстық-атқару инспекциясының есебiнде тұрған адамдардың жұмыс орны мен оқу орны бойынша оларға байқау мен бақылау жасау мақсатында олар тұратын тұрғын үй-жайларға, оларға тиесiлi жер учаскелерiне, кез келген меншiк нысанындағы кәсiпорындар мен ұйымдардың өндiрiстiк және өзге де үй-жайларына кiруге;
      6) есепте тұрған адамдарды қылмыстық-атқару инспекциясына алып келудi жүзеге асыруға;
      7) қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметiн жария ету және бас бостандығынан айыру орындарынан, тұтқыннан немесе қамаудан қашып шыққан адамдарды iздестiру үшiн бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануға;
      8) қылмыстық-атқару қызметiне байланысты мәселелердi шешу үшiн соттарға, прокуратураға және өзге де органдар мен ұйымдарға өтiнiш жасауға құқылы.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi өз құзыретi шегiнде:
      1) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдар мен олардың аумағында, сондай-ақ оған iргелес аумақта тұратын азаматтардың мiнез-құлқын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға;
      2) қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде ұсталатын адамдардан Қазақстан Республикасының заңдарында және сот үкiмiнде оларға жүктелген мiндеттердi орындауын талап етуге;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдарды тiркеудi, сондай-ақ оларды дактилоскопиялауды, суретке түсiрудi, олардың бейне түсiрiлiмiн, дыбыс жазбасын жүзеге асыруға;
      4) жүргiзiлетiн тәрбиелеу iс-шараларына сотталғандарды мiндеттi түрде қатыстыруға;
      5) алкогольдi ішімдiктердi, уытты, есiрткi және өзге де психотроптық құралдарды пайдалану фактiлерiн анықтау мақсатында қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес куәландыру жүргiзуге;
      6) әкiмшiлiк немесе қылмыстық заңнаманың күшi қолданылуға жататын iс-әрекет жасаған адамдарды қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемесiне iргелес аумақта ұстауға және iшкi icтep органдарына апаруға, олардың жеке басына тексеру жүргiзуге;
      7) жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыруға;
      8) қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары мен мекемелерiнде төтенше оқиға жағдайларына қызметтік тексерiс жүргiзуге, олардың себептерiн анықтауға және талдауға, мұндай жағдайларды болғызбау жөнiнде шаралар қолдануға;
      9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен анықтауды жүзеге асыруға мiндеттi.";

      13) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Әдiлет органдарының кадрлары

      Әдiлет органдарының кадрларын әдiлет органдарының мемлекеттік қызметшiлерi болып табылатын қызметкерлерi, қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) осы Заңға сәйкес өзге құқықтық мәртебесi бар қызметкерлерi, сондай-ақ еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасымен реттелетiн өзге де адамдар құрайды.";

      14) мынадай мазмұндағы 25-1, 25-2, 25-3, 25-4-баптармен толықтырылсын:

      "25-1-бап. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң персоналы

      Қылмыстық-атқару жүйесiнiң персоналын:
      1) қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) белгіленген тәртiппен арнаулы атақ берiлген қызметкерлерi;
      2) қылмыстық-атқару жүйесi органдарында (мекемелерiнде) қызмет атқаратын мемлекеттiк қызметшілер;
      3) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiмен және органдарымен еңбек қатынастарында тұратын қылмыстық атқару жүйесiнiң қызметкерлерi құрайды.

      25-2-бап. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарына
                (мекемелерiне) қызметке қабылдау

      1. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарына (мекемелерiне) қызметке жасы он сегiзден кем емес, өзiнiң жеке, моральдық, iскерлiк, кәсiби қасиеттерi, денсаулығы мен дене бiтiмi, бiлiм деңгейi бойынша өзiне жүктелген лауазымдық мiндеттердi атқаруға қабiлеттi Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң бiлiм беру ұйымдарына оқуға орта бiлiмi бар, денсаулық жағдайы бойынша қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарында (мекемелерiнде) қызмет өткеруге жарамды адамдар қабылданады. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң бiлiм беру ұйымдарының күндiзгi бөлiмдерiндегi оқу уақыты әскери қызмет өткеруге теңестiрiледi. Бұл ретте қылмыстық-атқару жүйесiнiң бiлiм беру ұйымдарына оқуға түскен адамдармен шарт жасалады, онда бiлiм беру ұйымын бiтiргеннен кейiн қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарында (мекемелерiнде) қызметті одан әрi өткеру шарттары мен мерзiмдерi көзделедi.
      3. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қатардағы және кiшi басшы құрамдағы лауазымдарына - отыз екi жастан аспаған, орта және ата басшы құрамдағы лауазымдарына қырық жастан аспаған адамдар қабылданады. Жекелеген жағдайларда осы жас шегi Қазақстан Республикасы Әдiлет министрiнің шешiмiмен өзгерiлуi мүмкiн.
      4. Қылмыстық-атқару жүйесi бiлiм беру ұйымдарының тыңдаушыларын қоса алғанда, қылмыстық-атқару жүйесiнiң қатардағы және басшы құрамдағы лауазымдарына тағайындалған немесе кадрларына қабылданған әскери мiндеттiлер белгiленген тәртiппен әскери есептен шығарылады және қылмыстық-атқару жүйесiнiң арнайы есебiнде тұрады.
      5. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарына {мекемелерiне) қызметке алғаш қабылданған адамдар мiндеттi түрде бастапқы арнайы оқудан және тағлымдамадан өтедi, олар үшiн сынақ мерзiмi белгiленуi мүмкiн. Сынақ мерзiмiнен және тағылымдамадан өту тәртiбi мен шарттарын уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      6. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарына (мекемелерiне) қызметке қабылданған азаматтар ант қабылдайды, оның мәтiнiн Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      7. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарына (мекемелерiне) қызметке денсаулық жағдайына байланысты жарамсыз, бұрын сотталған және қылмыстық жауапкершiлiктен ақтауға болмайтын негiздемелер бойынша босатылған, сондай-ақ мемлекеттiк қызметтен, құқық қорғау органдарынан, соттардан және әдiлет органдарынан терiс себептермен босатылған адамдар қабылданбайды.

      25-3-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарындағы
                (мекемелерiндегi) қызметтiң шектi жасы

      1. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген әскери қызметте болу жасының шегiне дейiн қызметте бола алады. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерлерiнiң жекелеген санаттарына қызмет мерзiмi Қазақстан Республикасы Әдiлет министрiнiң шешiмiмен ұзартылуы мүмкiн.
      2. Қызметтi ұзарту қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерiн осы Заңда және Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ережеде көзделген негiздемелер бойынша жұмыстан шығару мүмкiндiгiн жоққа шығармайды.

      25-4-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарындағы
                (мекемелерiндегi) қызметтен босату

      Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерi мына негіздемелер бойынша:
      1) зейнеткерлiкке құқық беретiн еңбек сiңiрген жылдары (қызмет мерзiмi) немесе әскери қызметте болудың шектi жасына жетуi бойынша;
      2) әскери қызметке жарамсыздығы немесе шектеулi жарамдылығы туралы әскери-дәрiгерлiк комиссияның қорытындысы (қаулысы) негiзiнде денсаулық жағдайы бойынша;
      3) штаттың қысқаруына немесе қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерi мен органдарының қайта құрылуына байланысты басқа лауазымға пайдалану мүмкiндiгi болмаған жағдайда;
      4) өз тiлегi бойынша;
      5) сынақ мерзiмi iшiнде қызметке жарамсыз болған жағдайда;
      6) аттестаттау қорытындылары бойынша қызметке сай келмейтiндiгi анықталуына байланысты;
      7) қызмет тәртiбiн ұдайы бұзғаны үшiн;
      8) беделiн түсiретiн терiс қылық жасағаны үшiн;
      9) соттың айыптау үкiмi заңды күшiне енгенде немесе ақталуға болмайтын негiздемелер бойынша қылмыстық iс тоқтатылған кезде;
      10) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған жағдайда қызметтен босатылады.";

      15) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "26-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi)
               қызметкерлерiнiң құқықтық жағдайы

      1. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi мемлекеттiк билiктiң өкiлдерi болып табылады және мемлекеттiң қорғауында болады.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерiнiң заңды талаптары лауазымды адамдар мен азаматтардың орындауы үшiн мiндеттi.
      3. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерiнiң заңды талаптарын орындамау, оны балағаттау, қарсылық көрсету, күшпен қорқыту немесе оның қызметтік борышын орындауына байланысты қызметкердiң немесе жақын туыстарының өмiрiне, денсаулығына, ар-намысына, қадiр-қасиетiне және мүлкiне өзге де қол сұғу заңда белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.
      4. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерiн қызметке қабылдау, қызмет өткеруi мен қызметтен босату тәртiбi осы Заңмен, Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ережемен реттеледi.
      5. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерiне олардың жеке басы мен өкiлеттiктерiн растау үшiн қызметтік куәлiк пен белгiленген үлгiдегi жетон берiледi.
      6. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерi жемiстi еңбек қызметi мен ерлiгi үшiн сiңiрген еңбегiн тану белгiсi ретiнде мемлекеттiк наградаларға ұсынылуы мүмкiн.
      Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерi қол жеткен жетiстiктерi үшiн ведомстволық наградалармен марапатталуы мүмкiн. Қылмыстық-атқару жүйесiнің ведомстволық наградаларының сипаттамасы және оларды беру тәртiбi нормативтiк құқықтық актiлермен белгiленедi.";

      16) мынадай мазмұндағы 26-1-баппен толықтырылсын:

      "26-1-бап. Адамның қылмыстық-атқару жүйесi органдарында
                 (мекемелерiнде) қызметте болуына байланысты
                 шектеулер

      1. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерлерiнiң лауазымы оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтен басқа, депутаттық мандатпен, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырумен, коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кiрумен, өзге де ақы төленетiн қызметтi атқарумен сыйыспайды.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерінің) қызметкерлерiне ереуiлдер ұйымдастыруға және оларды өткiзуге қатысуға тыйым салынады.
      3. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi қандай да болсын саяси партияда болуға және оны жақтауға тиiс емес.
      4. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерiнiң қызметтік парызын орындау барысында өзiне белгілi болған жеке өмiрi, отбасы және жеке құпиялар немесе заңмен қорғалатын коммерциялық, банктiк немесе өзге де құпиялар туралы мәлiметтердi пайдалануға, таратуға құқылы емес.";

      17) 27-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi)
               қызметкерлерінің арнаулы атақтары";

      1-тармақтағы "Әдiлет министрлiгiнiң қылмыстық-атқару жүйесi мен анықтау қызметi қызметкерлерiне" деген сөздер "Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнің) қызметкерлерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2 және 3-тармақтар алып тасталсын;

      18) 28-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерінің жүктеме нормативтерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.";

      19) мынадай мазмұндағы 28-1, 28-2-баптармен толықтырылсын:

      "28-1-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының
                 (мекемелерiнiң) қызметкерлерiне еңбекақы төлеу,
                 оларды зейнетақымен және өзгедей қамсыздандыру

      1. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерлерінің ақшалай ризығы Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет есебiнен ұсталатын органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi негiзiнде белгiленедi және ол қызмет өткерудiң ерекше жағдайлары үшiн төленетiн ақшалай қаражат пен үстеме ақыны қамтиды.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерлерiнiң ақшалай қаражаты лауазымдық жалақыдан және арнаулы атағы үшiн төленетiн қосымша ақыдан тұрады.
      3. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi нысанды киiм-кешекпен тегiн қамтамасыз етiледi, олардың үлгiлерi мен тиесiлiк нормаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      4. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыру, мүгедектігі бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      28-2-бап. Қылмыстық-атқару жүйесiнде қызмет
                атқарудың ерекше жағдайлары

      1. Қылмыстық-атқару жүйесiнде қызмет атқарудың ерекше жағдайлары деп төтенше немесе әскери жағдай режимi енгiзiлген, сезiктiнің, айыпталушының және сотталғанның қашуы, адамдарды кепiлдiкте ұстауы, жаппай тәртiпсiздiк, топтасып бағынбау не осылардың туындау қауіп кезiнде мекеме қызметкерлерiнiң оларды жою үшiн қажеттi мерзiмдегi жұмысы түсініледi.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары (мекемелерi) қызметкерлерінің қызмет атқарудың ерекше жағдайларындағы жұмысы үш айдан аспауы керек және демалыс күндерiмен өтеледi. Қызметкерлердi қызметтiң ерекше жағдайларында қызмет атқару жұмысына тартудың тәртiбi мен шектi ұзақтығы Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiмен айқындалады.";

      20) мынадай мазмұндағы 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5-баптармен толықтырылсын:

      "29-1-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi)
                 қызметкерлерiнiң демалыстары

      1. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерiне демалысын өткiзу орнына бару және қайту жолына кететiн уақыты есептелмей, ұзақтығы отыз тәулiк демалыс, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де демалыстар берiледi.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерiне ақы төленетiн қосымша демалыс еңбек сiңiрген жылдарына қарай (күнтiзбелiк есептеумен):
      1) он жылдан астам еңбек сiңiргендерге, - ұзақтығы бес тәулiк;
      2) он бес жылдан астам еңбек сiңiргендерге, - ұзақтығы он тәулiк;
      3) жиырма жылдан астам еңбек сiңiргендерге, - ұзақтығы он бес тәулiк, бiрақ қырық бес тәулiктен аспайтын мерзiмге берiледi.
      3. Биiк таулы мекендерде, климат жағдайы ауыр және қолайсыз жерлерде қызмет өткеретiн қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң), тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын қызметкерлерiне еңбек сiңiрген жылдарына қарамастан ұзақтығы қырық бес тәулiк кезектi демалыс берiледi.

      29-2-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының
                (мекемелерiнiң) қызметкерлерi қаза тапқан (қайтыс
                болған), мертiккен немесе ауырған жағдайда
                берiлетiн кепiлдiктер

      1. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезеңiнде мертiккен жағдайда, оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бiр жолғы өтем, ал ол қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға бiр жолғы өтем төлеу жүргiзiледi.
      2. Бiр жолғы өтем төлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      3. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерi қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезiнде не қызметтен босатылғаннан кейiнгi бiр жыл iшiнде қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезiнде алған жарақат салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, қайтыс болған адамның отбасына соңғы атқарған лауазымы бойынша алпыс айлық ақшалай қаражаты мөлшерiнде бiр жолғы өтемақы төленедi.
      4. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнің) қызметкерлерiне қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезiндегi жарақаты, жаралануы (контузия алуы), мертiгуi, ауыруы салдарынан болған мүгедектiк белгіленген кезде, оларға:
      1) І топтағы мүгедекке - отыз айлық ақшалай қаражаты;
      2) II топтағы мүгедекке - он сегiз айлық ақшалай қаражаты;
      3) III топтағы мүгедекке - алты айлық ақшалай қаражаты мөлшерiнде бiр жолғы өтемақы төленедi.
      5. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезiнде мүгедектiкке соқтырмайтын ауыр мертiккен (жарақаттанған, жараланған, контузия алған) жағдайда оларға бiр жарым айлық ақшалай қаражаты мөлшерiнде, орташа мертiккен жағдайда - бiр айлық ақшалай қаражаты мөлшерiнде, жеңiл мертiккен немесе ауырған жағдайда жарты айлық ақшалай қаражаты мөлшерiнде бiр жолғы өтемақы төленедi.
      6. Егер қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерiнiң қаза табуы (қайтыс болуы), жарақаттануы, жаралануы (мертiгуi), ауыруы қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын орындауға қатысы жоқ мән-жайларға байланысты болғаны белгiленген тәртiппен дәлелденсе, бiр жолғы өтемақы төленбейдi.

      29-3-бап. Жерлеу шығындарын өтеу

      Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қайтыс болған немесе қаза тапқан қызметкерлерi мен зейнеткерлерiн жерлеу үшiн үш айлық ақшалай қаражаты мөлшерiнде бiр жолғы өтемақы төленедi.

      29-4-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)
                қызметкерлерi мен зейнеткерлерiнің тұрғын үйге
                құқықтары

       1. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi қызметтiк тұрғын үй қорынан тұрғын үймен бiрiншi кезекте қамтамасыз етiлу құқығын пайдаланады.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарында (мекемелерiнде) күнтiзбелiк он жылдан астам қызметте болған қызметкерлер қызметтiк тұрғын үйге теңестiрiлген өздерi тұратын тұрғын үйдi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жекешелендiрiп ала алады.
      3. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi мен зейнеткерлерi, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесiнiң қайтыс болған қызметкерiнің отбасы басқа тұрғын үй ұсынылмайынша, қызметтiк тұрғын үйiнен немесе қызметтік тұрғын үйге теңестiрiлген тұрғын үйден шығарылуға тиiс емес.
      4. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi мен зейнеткерлерi Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңнамасына сәйкес қылмыстық-атқару жүйесi мемлекеттiк кәсiпорындарының тұрғын үй қорынан тұрғын үймен қамтамасыз етiлуi мүмкiн.
      5. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте белгiленетiн мөлшерде ақшалай өтем алуға құқығы бар.

      29-5-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)
                қызметкерлерi мен зейнеткерлерiн және олардың отбасы
                мүшелерiн әлеуметтiк қорғаудың өзге шаралары

      1. Шалғай жерлерде, климат жағдайы ауыр және қолайсыз жерлерде шоғырланған қылмыстық-атқару жүйесiнің органдарында (мекемелерiнде) қызмет өткерiп жүрген қызметкерлерге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жеңiлдiктер мен артықшылықтар қолданылады.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң туберкулез мекемелерiнде және басқа да мамандандырылған учаскелерi мен мекемелерiнде қызмет атқаратын қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерiне медицина қызметкерлерiнiң осы санаттары үшiн заңнамада белгiленген жеңiлдiктер қолданылады.
      3. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi мен олардың өздерiмен бiрге тұратын отбасы мүшелерi, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнің) зейнеткерлерi iшкi iстер органдарының тиiстi мемлекеттiк денсаулық сақтау мекемелерiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен медициналық қызмет көрсетудi пайдаланады.";

      21) 30-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары (мекемелерi) қызметкерлерiнiң арнаулы құралдарды, атыс қаруын және оқ-дәрiлердi алып жүруге және сақтауға құқығы бар.";

      22) 32-бап мынадай мазмұндағы 4, 5-тармақтармен толықтырылсын:
      "4. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнің) қызметкерлерi арнаулы құралдар мен тәсiлдер, қару қолдану арқылы зақым келтiргенi үшiн, егер олардың әрекеттерi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылса, жауапты болмайды.
      5. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының (мекемелерiнiң) қызметкерлерi қарумен, оқ-дәрiлермен, әскери техникамен және арнаулы құралдармен қамтамасыз етiледi, олардың тiзбесi мен нормаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.";

      23) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "33-бап. Әдiлет органдарын қаржыландыру,
               материалдық-техникалық қамтамасыз ету

      Әдiлет органдарын қаржыландыру, материалдық-техникалық қамтамасыз ету бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Қылмыстық-атқару жүйесi органдары мен мекемелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз етудiң тәртiбi мен нормаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнiң:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тауарларды сатудан және қызметтер көрсетуден түскен қаражатты есепке аудару және оны нысаналы жұмсау үшiн ақылы қызметтер көрсету бойынша шоттары;
      2) сотталғандардың өз ақшаларын есепке аудару және оларды пайдалану үшiн депозиттiк шоттары;
      3) демеушiлiк және қайырымдылық көмек, оның iшiнде халықаралық көмектер бойынша шоттары болуы мүмкiн.";

      24) мынадай мазмұндағы 34-баппен толықтырылсын:

      "34-бап. Қорытынды және өтпелi ережелер

      1. Осы Заңның Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке куәлiктер мен паспорттар құжаттамалау мен берудi жүзеге асыру бөлiгiне қатысты ережелерi 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.
      2. Осы Заңның қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiн күзету, сондай-ақ оңалту орталықтарының қызметiн ұйымдастыру жөнiндегi мiндеттердi орындау бөлiгiне қатысты ережелерi қажетті жағдайлар жасалуына қарай, бiрақ 2007 жылғы 1 қаңтардан кешiктiрiлмей қолданысқа енгiзiледi.".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов юстиции

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года N 25.

      Статья 1 . Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 23, ст. 335; 1998 г., N 23, ст. 416; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 141; 2001 г., N 8, ст. 53; N 15-16, ст. 239; N 17-18, ст. 245; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 32, 33; N 17, ст. 155; N 23-24, ст. 192; 2003 г., N 18, ст. 142; 2004 г., N 5, ст. 22):

      пункт 3) части второй статьи 65 после слова "наказаний" дополнить словами "и содержания под стражей".

      2. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 24, ст. 337; 2000 г., N 6, ст. 141; N 8, ст. 189; N 18, ст. 339; 2001 г., N 8, ст. 53; N 17-18, ст. 245; N 24, ст. 338; 2002 г., N 23-24, ст. 192; 2004 г., N 5, ст. 22):

      1) дополнить статьями 19-1, 19-2 следующего содержания:

      "Статья 19-1. Общественный контроль

      1. Общественный контроль осуществляется общественными объединениями в целях оказания содействия лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, в осуществлении их прав и законных интересов в части условий содержания, медико-санитарного обеспечения, организации труда, досуга и обучения, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. (Прим. РЦПИ: см. V011713 ; V011755 ; V043228 )

      2. Для осуществления общественного контроля образуются областные (города республиканского значения, столицы) общественные наблюдательные комиссии в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      3. Общественные наблюдательные комиссии вправе оказывать содействие администрации исправительных учреждений и следственных изоляторов в целях создания условий для обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

      4. Общественный контроль и содействие общественных наблюдательных комиссий деятельности администрации исправительных учреждений и следственных изоляторов осуществляются на основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

      5. При осуществлении общественного контроля не допускается вмешательство в деятельность исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность и производство по делам об административных правонарушениях.

      Статья 19-2. Полномочия общественной наблюдательной комиссии

      1. Общественная наблюдательная комиссия, а также члены общественной наблюдательной комиссии вправе:

      1) в составе не менее двух членов общественной наблюдательной комиссии беспрепятственно посещать исправительные учреждения и следственные изоляторы в порядке, установленном уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы;

      2) беседовать с осужденными при наличии согласия указанных лиц, а также принимать обращения и жалобы по вопросам нарушения их прав и законных интересов;

      3) обращаться с заявлениями к администрации исправительного учреждения и следственного изолятора и (или) органам прокуратуры по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

      2. На период введения режима особых условий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах полномочия общественной наблюдательной комиссии по посещению указанных учреждений приостанавливаются.

      3. При исполнении своих полномочий члены общественной наблюдательной комиссии обязаны соблюдать положения нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также подчиняться законным требованиям администрации указанных учреждений. Проведение мероприятий общественного контроля не должно создавать препятствия осуществлению процессуальных действий.";

      2) в статье 21:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 21. Посещение учреждений уголовно-исполнительной системы";

      абзац первый пункта 1 после слов "исполняющие наказания," дополнить словами "следственные изоляторы";

      в пункте 2:

      после слов "исполняющие наказания," дополнить словами "следственные изоляторы";

      слово "центральным" заменить словом "уполномоченным";

      в пункте 3:

      после слова "охрану" дополнить словами "подозреваемых, обвиняемых и";

      после слова "учреждения" дополнить словами ", следственного изолятора";

      3) в пункте 1 статьи 70 слова "внутренних дел" заменить словом "юстиции".

      3. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 13-14, ст. 199; 1995 г., N 24, ст. 167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 275; 1998 г., N 24, ст. 436; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2001 г., N 8, ст. 53; N 17-18, ст. 245; 2002 г., N 4, ст. 32; N 15, ст. 147; N 17, ст. 155; 2004 г., N 18, ст. 106):

      в части первой пункта 2 статьи 12 слова ", а органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции - в следственных изоляторах Министерства внутренних дел" заменить словами "по согласованию с уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы или его территориальным подразделением".

      4. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 21 декабря 1995 г. N 2707 "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 7, ст. 79; N 12, ст. 184; 1998 г., N 17-18, ст. 225; N 23, ст. 416; N 24, ст. 436; 1999 г., N 8, ст. 233, 247; N 23, ст. 920; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2001 г., N 13-14, ст. 174; N 17-18, ст. 245; N 20, ст. 257; N 23, ст. 309; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 12, ст. 82):

      1) в пункте 1 статьи 2:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) исполнение административных взысканий;";

      в подпункте 5) слова "следственных изоляторах органов внутренних дел и" исключить;

      в подпункте 10) слова "паспортной и" исключить;

      дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

      "13) осуществление государственной политики в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.";

      2) в части первой статьи 4 слова "следственные изоляторы органов внутренних дел," исключить;

      3) в статье 4-2:

      в части первой слова "паспортной работы и" исключить;

      в части второй слова "паспортной службы," исключить;

      4) в пункте 1 статьи 10:

      в подпункте 5) слова "следственных изоляторах и" исключить;

      подпункт 12) изложить в следующей редакции:

      "12) исполнять административные взыскания, обеспечивать трудовую занятость лиц, подвергнутых административному аресту;";

      в подпунктах 22) и 23) слова "исправительно-трудовых учреждений", "исправительно-трудовых учреждениях" заменить соответственно словами "исправительных учреждений", "исправительных учреждениях";

      в подпункте 25) слова "установленных правил паспортной системы, а также соблюдение" исключить;

      дополнить подпунктами 31) - 40) следующего содержания:

      "31) контролировать и осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан лицензирование видов деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      32) контролировать в пределах своей компетенции целевое использование технической помощи и инвестиций, поступающих в сферу оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      33) участвовать в разработке и реализации совместно с государственными органами государственной политики и стратегии в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      34) анализировать состояние и тенденции развития наркоситуации в Республике Казахстан, подготавливать информационно-аналитические материалы о ходе реализации стратегий и государственных программ в области борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

      35) координировать деятельность региональных комиссий по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, а также выполнение ими региональных программ борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

      36) оказывать содействие органам государственного управления здравоохранением в организации медико-социальной помощи лицам, больным наркоманией и токсикоманией, и обеспечивать гарантии прав и свобод граждан при ее оказании;

      37) осуществлять международное сотрудничество в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      38) анализировать и обобщать практику применения законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими, разрабатывать и вносить предложения по его совершенствованию;

      39) организовывать совместно с иными государственными органами и координировать обучение и повышение квалификации специалистов для работы в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими, а также специалистов в сфере организации профилактики, лечения, социальной реабилитации лиц, употребляющих и склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ;

      40) координировать совместно с компетентными государственными органами научные исследования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.";

      5) в пункте 1 статьи 11:

      в подпункте 23) слова "в следственных изоляторах и" исключить;

      в подпункте 33-1) слова "следственные изоляторы и" исключить.

      5. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 г. "О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 6, ст. 190; 2001 г., N 17-18, ст. 245; 2002 г., N 15, ст. 147):

      1) в статье 7:

      в подпункте 1) пункта 1 слова "Министерства внутренних дел" заменить словами "уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции";

      часть вторую пункта 4 после слова "безопасности" дополнить словами ", уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы";

      2) в заголовке и пункте 1 статьи 8 слова "Министерства внутренних дел" заменить словами "уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции";

      3) пункт 1 статьи 11 после слов "органов внутренних дел," дополнить словами "уголовно-исполнительной системы,";

      4) пункт 1 статьи 15 после слов "внутренних дел," дополнить словами "Министерством юстиции,";

      5) в статье 23:

      пункт 2 после слов "внутренних дел," дополнить словами "Министерством юстиции,";

      пункт 6 после слов "внутренних дел" дополнить словами ", Министерство юстиции";

      6) в статье 25 слова "внутренних дел" заменить словом "юстиции";

      7) в статье 34 слова "внутренних дел" заменить словами "уголовно-исполнительной системы";

      8) статью 42 после слов "иными сотрудниками" дополнить словами "уголовно-исполнительной системы,";

      9) подпункт 3) пункта 1 статьи 44 после слов "иных сотрудников" дополнить словами "уголовно-исполнительной системы,".

      6. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 г. "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 6, ст. 67):

      1) в статье 3:

      дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

      "6-1) организация исправления осужденных;

      6-2) обеспечение соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы;";

      подпункт 8) исключить;

      дополнить подпунктами 9-1) и 9-2) следующего содержания:

      "9-1) осуществление документирования и выдачи гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов;

      9-2) осуществление учета и регистрации граждан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;";

      2) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "1. Территориальными органами юстиции являются областные, города республиканского значения и столицы, районные и городские подразделения юстиции.";

      3) в статье 10:

      после слов "Республики Казахстан" дополнить словами "(далее - уголовно-исполнительная система)";

      слова "учреждений и органов" заменить словами "органов и учреждений";

      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

      "Уголовно-исполнительная система имеет свои знамя и символ.

      Описание знамени и символа уголовно-исполнительной системы утверждается Президентом Республики Казахстан.";

      4) заголовок и пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "Статья 11. Структура уголовно-исполнительной системы

      1. Структуру уголовно-исполнительной системы образуют:

      1) уполномоченный орган (ведомство центрального исполнительного органа);

      2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;

      3) учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания:

      уголовно-исполнительные инспекции;

      исправительные учреждения;

      4) следственные изоляторы;

      5) научно-исследовательские, лечебно-профилактические организации и организации образования;

      6) организации, предназначенные для осуществления производственной деятельности в области уголовно-исполнительной системы и привлечения осужденных к труду, и их структурные подразделения;

      7) центры реабилитации - организации уголовно-исполнительной системы, создаваемые в организационно-правовой форме государственного учреждения, предназначаемые для оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве, правовой и психологической помощи освобожденным из мест лишения свободы в течение шести месяцев после освобождения.";

      5) статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Местные исполнительные органы образуют консультативно-совещательный орган по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания.

      Деятельность консультативно-совещательного органа регламентируется типовым положением, утверждаемым Правительством Республики Казахстан. (Прим. РЦПИ: см. P990247 ) ";

      6) дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

      "Статья 12-1. Общественный контроль за обеспечением

      прав и законных интересов лиц, содержащихся

      в учреждениях уголовно-исполнительной

      системы

      1. Общественный контроль за обеспечением прав и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее - общественный контроль), осуществляется членами общественных наблюдательных комиссий в порядке, установленном уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан. (Прим. РЦПИ: см. V043228 ( гл. 15 , 16)

      2. Общественные наблюдательные комиссии вправе оказывать содействие деятельности администрации учреждений уголовно-исполнительной системы в целях:

      1) улучшения условий содержания и медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных; (Прим. РЦПИ: см. V011755 ; V011713 )

      2) участия в организации труда, досуга, обучения осужденных; (Прим. РЦПИ: см. V043228 )

      3) оказания помощи осужденным в подготовке к освобождению, решении вопросов жилищно-бытового устройства, трудоустройства, медицинского обслуживания и социального обеспечения, социально-психологической реабилитации и адаптации.

      3. Администрация учреждения уголовно-исполнительной системы оказывает содействие членам общественной наблюдательной комиссии при осуществлении ими мероприятий общественного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. По результатам общественного контроля члены общественной наблюдательной комиссии вправе направить администрации учреждения уголовно-исполнительной системы либо уполномоченному органу уголовно-исполнительной системы предложения по улучшению деятельности указанных учреждений.";

      7) подпункт 3) статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "3) государственную регистрацию актов гражданского состояния, документирование, изготовление и выдачу гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов, учет и регистрацию граждан;";

      8) в пункте 1 статьи 19:

      подпункт 4) после слова "состояния" дополнить словами ", документирование и выдачу гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов";

      подпункт 7) изложить в следующей редакции:

      "7) аттестацию, подбор и расстановку кадров органов записи актов гражданского состояния, документирования, организационное, методическое руководство этими органами, обеспечение единой правоприменительной практики в их деятельности;";

      9) статью 20 изложить в следующей редакции:

      "Статья 20. Функции органов юстиции в сфере

      уголовно-исполнительной деятельности

      В сфере уголовно-исполнительной деятельности органы юстиции осуществляют следующие функции:

      1) исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных, обеспечение соблюдения установленных законодательством порядка и условий отбывания наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

      2) содержание подозреваемых и обвиняемых;

      3) организацию размещения осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии с приговорами, постановлениями и определениями судов;

      4) организацию осуществления исправительного воздействия на осужденных, в том числе с использованием психолого-педагогических методов;

      5) организацию трудовой занятости осужденных;

      6) охрану органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, контроль за оперативной обстановкой в них, обеспечение безопасности персонала, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, конвоирование;

      7) обеспечение организации работы по подготовке осужденных к освобождению, исполнение актов амнистии и помилования, взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с другими правоохранительными органами, органами государственного управления и общественными объединениями по закреплению результатов исправления осужденных, их трудовому и бытовому устройству;

      8) организацию и осуществление оперативно-розыскной деятельности и дознания в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      9) организацию общеобразовательного и профессионального обучения осужденных;

      10) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

      11) организацию и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания;

      12) разработку и реализацию программ развития, укрепления и совершенствования уголовно-исполнительной системы;

      13) привлечение общественных и религиозных объединений к деятельности уголовно-исполнительной системы;

      14) обеспечение профессиональной подготовленности, правовой и социальной защиты персонала;

      15) координацию научных исследований государственных органов и организаций в сфере уголовно-исполнительной деятельности.";

      10) статью 22 исключить;

      11) в статье 24:

      подпункты 10), 11) исключить;

      в подпункте 12) слова "осуществлять дознание," исключить;

      подпункт 13) исключить;

      12) дополнить статьей 24-1 следующего содержания:

      "Статья 24-1. Права и обязанности сотрудников органов

      (учреждений) уголовно-исполнительной системы

      1. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы вправе:

      1) проводить исследования индивидуально-психологических особенностей личности осужденного и оказывать исправительное воздействие, в том числе с использованием психолого-педагогических методов;

      2) привлекать осужденных к труду на предприятиях исправительного учреждения или в других организациях, а также к работам без оплаты труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) производить досмотр лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на территории учреждения и прилегающей к нему территории, на которой установлены режимные требования, проверять документы, удостоверяющие личность граждан, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается законодательством Республики Казахстан; (Прим. РЦПИ: см. V011720 )

      4) временно ограничивать или запрещать движение транспорта, не допускать граждан на территорию учреждения, а также на прилегающую к нему территорию или обязывать их остаться либо покинуть ее при введении режима особых условий;

      5) в целях обеспечения наблюдения и контроля за лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, беспрепятственно входить в жилые помещения, где они проживают, на принадлежащие им земельные участки, в производственные и иные помещения организаций любых форм собственности по месту их работы или учебы;

      6) осуществлять привод лиц, состоящих на учете, в уголовно-исполнительную инспекцию;

      7) использовать средства массовой информации для освещения деятельности уголовно-исполнительной системы и розыска лиц, совершивших побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи;

      8) обращаться в суды, прокуратуру и иные органы и организации для решения вопросов, связанных с уголовно-исполнительной деятельностью.

      2. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы в пределах своей компетенции обязаны:

      1) осуществлять контроль и надзор за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и граждан, находящихся на их территории, а также на прилегающей к ним территории;

      2) требовать от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполнения обязанностей, возложенных на них законодательством Республики Казахстан и приговором суда;

      3) осуществлять регистрацию лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также их дактилоскопирование, фотографирование, видеосъемку, звукозапись в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) привлекать осужденных к обязательному участию в проводимых воспитательных мероприятиях;

      5) проводить в соответствии с законодательством Республики Казахстан освидетельствование лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью выявления фактов употребления алкогольных напитков, токсичных, наркотических и иных психотропных средств;

      6) задерживать на территории, прилегающей к учреждению уголовно-исполнительной системы, и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших деяния, подпадающие под действие административного или уголовного законодательства, осуществлять их личный досмотр;

      7) осуществлять оперативно-розыскную деятельность;

      8) проводить служебные расследования случаев чрезвычайных происшествий в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, устанавливать и анализировать их причины, принимать меры по предотвращению подобных случаев;

      9) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, осуществлять дознание.";

      13) статью 25 изложить в следующей редакции:

      "Статья 25. Кадры органов юстиции

      Кадры органов юстиции составляют работники органов юстиции, являющиеся государственными служащими, сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, обладающие в соответствии с настоящим Законом иным правовым статусом, а также иные лица, трудовые отношения с которыми регулируются законодательством Республики Казахстан о труде.";

      14) дополнить статьями 25-1, 25-2, 25-3, 25-4 следующего содержания:

      "Статья 25-1. Персонал уголовно-исполнительной системы

      Персонал уголовно-исполнительной системы составляют:

      1) сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, которым в установленном порядке присвоены специальные звания;

      2) государственные служащие, занимающие должности в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы;

      3) работники уголовно-исполнительной системы, состоящие в трудовых отношениях с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

      Статья 25-2. Прием на службу в органы (учреждения)

      уголовно-исполнительной системы

      1. На службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы принимаются граждане Республики Казахстан в возрасте не моложе восемнадцати лет, способные по своим личным, моральным, деловым, профессиональным качествам, состоянию здоровья и физическому развитию, уровню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности.

      2. На учебу в организации образования уголовно-исполнительной системы могут зачисляться лица, имеющие среднее образование, по состоянию здоровья годные к прохождению службы в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы. Время обучения на очных отделениях организаций образования уголовно-исполнительной системы приравнивается к прохождению военной службы. При этом с лицами, поступившими на учебу в организации образования уголовно-исполнительной системы, заключается договор, в котором предусматриваются условия и сроки дальнейшего прохождения службы в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы после окончания организации образования.

      3. На должности рядового и младшего начальствующего состава органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы принимаются лица в возрасте не старше тридцати двух лет, среднего и старшего начальствующего состава - не старше сорока лет. В индивидуальных случаях этот возрастной ценз может быть изменен решением Министра юстиции Республики Казахстан.

      4. Военнообязанные, назначенные на должности рядового и начальствующего состава или зачисленные в кадры уголовно-исполнительной системы, включая слушателей организаций образования уголовно-исполнительной системы, снимаются в установленном порядке с воинского учета и состоят на специальном учете уголовно-исполнительной системы.

      5. Лица, впервые поступающие на службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы, в обязательном порядке проходят специальное первоначальное обучение и стажировку, для них может быть установлен испытательный срок. Порядок и условия прохождения испытательного срока и стажировки определяются уполномоченным органом.

      6. Граждане, поступившие на службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы, принимают присягу, текст которой утверждается Президентом Республики Казахстан.

      7. Не могут быть приняты на службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы лица, не годные по состоянию здоровья, ранее судимые и освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а также уволенные по отрицательным мотивам с государственной службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции.

      Статья 25-3. Предельный возраст службы в органах (учреждениях)

      уголовно-исполнительной системы

      1. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы могут находиться на службе до предельных возрастов состояния на воинской службе , установленных законодательством Республики Казахстан. Отдельным категориям сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы срок службы может быть продлен решением Министра юстиции Республики Казахстан.

      2. Продление службы не исключает возможности увольнения сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы по основаниям, предусмотренным настоящим Законом и Положением о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

      Статья 25-4. Увольнение со службы в органах (учреждениях)

      уголовно-исполнительной системы

      Сотрудник органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы увольняется со службы по следующим основаниям:

      1) по выслуге лет (срока службы) или достижении им предельного возраста пребывания на военной службе, дающим право на пенсию;

      2) по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе;

      3) в связи с сокращением штатов или реорганизацией учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в случае невозможности использования в другой должности;

      4) по собственному желанию;

      5) в случае непригодности к службе в течение испытательного срока;

      6) по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации;

      7) за систематическое нарушение служебной дисциплины;

      8) за совершение дискредитирующего проступка;

      9) при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда или при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

      10) в случае прекращения гражданства Республики Казахстан.";

      15) статью 26 изложить в следующей редакции:

      "Статья 26. Правовое положение сотрудников органов

      (учреждений) уголовно-исполнительной системы

      1. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы являются представителями государственной власти и находятся под защитой государства.

      2. Законные требования сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами.

      3. Невыполнение законных требований сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, оскорбление, сопротивление, угроза насилием или иное посягательство на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество сотрудника или его близких родственников в связи с выполнением им служебного долга влекут установленную законом ответственность.

      4. Порядок приема на службу, прохождения службы и увольнения со службы сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы регулируется настоящим Законом, Положением о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

      5. Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы в подтверждение их личности и полномочий выдаются служебное удостоверение и жетон установленного образца.

      6. Сотрудник органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы в знак признания заслуг за плодотворную трудовую деятельность и подвиги может быть представлен к государственной награде.

      За достигнутые успехи сотрудник органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы может быть награжден ведомственными наградами. Описание ведомственных наград уголовно-исполнительной системы и порядок их присвоения устанавливаются нормативными правовыми актами.";

      16) дополнить статьей 26-1 следующего содержания:

      "Статья 26-1. Ограничения, связанные с пребыванием лица

      на службе в органах (учреждениях)

      уголовно-исполнительной системы

      1. Должность сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы не совместима с депутатским мандатом, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, занятием иной оплачиваемой должности, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

      2. Сотруднику органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы запрещаются организация забастовок и участие в их проведении.

      3. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы не должны состоять в каких-либо политических партиях и выступать в их поддержку.

      4. Сотрудник органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы не вправе использовать, распространять сведения о частной жизни, личной и семейной тайне или имеющие отношение к коммерческой, банковской или иной тайне, охраняемой законом, ставшие ему известными в ходе выполнения служебного долга.";

      17) в статье 27:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 27. Специальные звания сотрудников органов

      (учреждений) уголовно-исполнительной системы";

      в пункте 1 слова "Работникам служб уголовно-исполнительной системы и дознания Министерства юстиции" заменить словами "Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы";

      пункты 2 и 3 исключить;

      18) статью 28 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Нормативы нагрузки для сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы устанавливаются Правительством Республики Казахстан.";

      19) дополнить статьями 28-1, 28-2 следующего содержания:

      "Статья 28-1. Оплата труда, пенсионное и иное

      обеспечение сотрудников органов

      (учреждений) уголовно-исполнительной

      системы

      1. Денежное довольствие сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Президентом Республики Казахстан, и включает в себя денежное содержание и надбавки за особые условия прохождения службы.

      2. Денежное содержание сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы состоит из должностного оклада и доплаты за специальное звание.

      3. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы обеспечиваются бесплатно форменным обмундированием, образцы и нормы положенности которого устанавливаются Правительством Республики Казахстан. (Прим. РЦПИ: см. P021380 )

      4. Пенсионное обеспечение сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, выплата государственных социальных пособий по инвалидности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. (Прим. РЦПИ: см. Z970126 ( ст. 11 ; ст. 12 ); Z970136 ( ст. 8 ; Раздел 4 ); P980803 ; P030634 )

      Статья 28-2. Особые условия несения службы в

      уголовно-исполнительной системе

      1. Под особыми условиями несения службы в уголовно-исполнительной системе понимается работа персонала учреждений при введении режима чрезвычайного или военного положения, побеге подозреваемого, обвиняемого и осужденного, захвате заложника, массовых беспорядках, групповых неповиновениях либо при угрозе возникновения таковых в течение срока, необходимого для их устранения.

      2. Работа сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы в режиме особых условий несения службы не должна превышать три месяца и компенсируется днями отдыха. Порядок и предельная длительность привлечения сотрудников к работе в особых условиях несения службы определяются нормативными правовыми актами Республики Казахстан.";

      20) дополнить статьями 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 следующего содержания:

      "Статья 29-1. Отпуска сотрудников органов (учреждений)

      уголовно-исполнительной системы

      1. Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы предоставляются отпуска продолжительностью тридцать суток без учета времени, затраченного на проезд к месту проведения отпуска и обратно, а также иные отпуска, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      2. Дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от выслуги лет (в календарном исчислении) сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы предоставляется:

      1) имеющим выслугу более десяти лет, - продолжительностью пять суток;

      2) имеющим выслугу более пятнадцати лет, - продолжительностью десять суток;

      3) имеющим выслугу более двадцати лет, - продолжительностью пятнадцать суток, но не более сорока пяти суток.

      3. Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, проходящим службу в высокогорных местностях, местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан, очередной отпуск предоставляется продолжительностью сорок пять суток независимо от выслуги лет.

      Статья 29-2. Гарантии в случае гибели (смерти),

      увечья или заболевания сотрудников органов

      (учреждений) уголовно-исполнительной системы

      1. Сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы при получении увечья в период исполнения служебных обязанностей или служебного долга производится выплата единовременной компенсации, а в случае его гибели (смерти) - лицам, имеющим право на ее получение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Порядок выплаты единовременной компенсации устанавливается Правительством Республики Казахстан. (Прим. РЦПИ: см. P980803 (п. 13)

      3. В случае гибели (смерти) сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей или служебного долга либо в течение года после увольнения со службы вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей или служебного долга, семье погибшего выплачивается единовременная компенсация в размере шестидесятимесячного денежного содержания по последней занимаемой должности.

      4. При установлении сотрудникам органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы инвалидности, наступившей в результате травмы, ранения (контузии), увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или служебного долга, им выплачивается единовременная компенсация в размерах:

      1) инвалиду I группы - тридцатимесячного денежного содержания;

      2) инвалиду II группы - восемнадцатимесячного денежного содержания;

      3) инвалиду III группы - шестимесячного денежного содержания.

      5. В случае получения сотрудниками органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей или служебного долга тяжелого увечья (травмы, ранения, контузии), не повлекшего инвалидности, им выплачивается единовременная компенсация в размере полуторамесячного денежного содержания, среднего увечья - в размере месячного денежного содержания, легкого увечья или заболевания - половины месячного денежного содержания.

      6. Единовременная компенсация не выплачивается, если в установленном порядке доказано, что гибель (смерть), травма, ранение (увечье), заболевание сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы наступили в связи с обстоятельствами, не связанными с исполнением служебных обязанностей или служебного долга.

      Статья 29-3. Компенсация расходов на погребение

      Для погребения умерших или погибших сотрудников и пенсионеров органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы выплачивается единовременная денежная компенсация в размере трехмесячного денежного содержания.

      Статья 29-4. Жилищные права сотрудников и пенсионеров

      органов (учреждений) уголовно-исполнительной

      системы

      1. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы пользуются правом первоочередного обеспечения жилой площадью из служебного жилищного фонда.

      2. Сотрудники, состоящие на службе в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы более десяти календарных лет, могут приватизировать занимаемое ими жилище, приравненное к служебному, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      3. Сотрудники и пенсионеры органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, а также семья погибшего сотрудника органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы не подлежат выселению из служебного жилища или жилища, приравненного к служебному, без предоставления другого жилища.

      4. Сотрудники и пенсионеры органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы могут обеспечиваться жилищем из жилищного фонда государственных предприятий уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных отношениях. (Прим. РЦПИ: см. Z970094 ( Раздел 4 ; ст. 100 ); P000483 (п. 9)

      5. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы по перечню, установленному Правительством Республики Казахстан, имеют право на денежную компенсацию в размере, определяемом законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      Статья 29-5. Иные меры социальной защиты сотрудников и

      пенсионеров органов (учреждений)

      уголовно-исполнительной системы и членов

      их семей

      1. На сотрудников, проходящих службу в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы, дислоцирующихся в отдаленных местностях, в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями, распространяются льготы и преимущества, установленные законодательством Республики Казахстан.

      2. На сотрудников органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, несущих службу в туберкулезных учреждениях и других специализированных участках и учреждениях уголовно-исполнительной системы, распространяются льготы, устанавливаемые законодательством для данной категории медицинских работников.

      3. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы и члены их семей, проживающие совместно с ними, а также пенсионеры органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы пользуются в установленном Правительством Республики Казахстан порядке медицинским обслуживанием в соответствующих государственных учреждениях здравоохранения органов внутренних дел. Прим. РЦПИ: см. P020053 ) ";

      21) пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

      "2. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы имеют право на ношение и хранение специальных средств, огнестрельного оружия и боеприпасов.";

      22) статью 32 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

      "4. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы не несут ответственности за вред, причиненный применением специальных средств и приемов, оружия, если их действия осуществлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Сотрудники органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы обеспечиваются оружием, боеприпасами, военной техникой и специальными средствами, перечень и нормы которых устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      23) статью 33 изложить в следующей редакции:

      "Статья 33. Финансирование, материально-техническое

      обеспечение органов юстиции

      Финансирование, материально-техническое обеспечение органов юстиции осуществляются за счет бюджетных средств.

      Порядок и нормы материально-технического обеспечения органов и учреждений уголовно-исполнительной системы устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      Учреждения уголовно-исполнительной системы могут иметь:

      1) счета по платным услугам для зачисления средств от реализации товаров и услуг, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и их расходования по целевому назначению;

      2) депозитные счета для зачисления личных денег осужденных и использования ими;

      3) счета по спонсорской и благотворительной помощи, в том числе международной.";

      24) дополнить статьей 34 следующего содержания:

      "Статья 34. Заключительные и переходные положения

      1. Положения настоящего Закона в части осуществления документирования и выдачи гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов вводятся в действие с 1 января 2005 года.

      2. Положения настоящего Закона в части исполнения задач по охране учреждений уголовно-исполнительной системы, а также организации деятельности центров реабилитации вводятся в действие по мере создания необходимых условий, но не позднее 1 января 2007 года.".

Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент


Республики Казахстан