"Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 маусымдағы N 558 Заңы

       1-бап.  "Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., N 7, 165-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) бүкiл мәтiн бойынша "уәкiлеттi мемлекеттiк органның", "уәкiлеттi мемлекеттiк орган", "уәкiлеттi мемлекеттiк органы", "уәкiлеттi мемлекеттiк органнан", "уәкiлеттi мемлекеттiк органды", "уәкiлеттi мемлекеттiк органмен" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi органның", "уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi органы", "уәкiлеттi органнан", "уәкiлеттi органды", "уәкiлеттi органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 1-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) аккредиттеу - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органның метрологиялық жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң нақты түрлерiн жүзеге асыруға заңды тұлғаның құқықтылығын ресми тануы;";
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесi - өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында жұмыстарды өз құзыретi шегiнде жүзеге асыратын объектiлердiң, мемлекеттiк басқару органдарының, жеке және заңды тұлғалардың жиынтығы;";
      2) тармақша "уәкiлеттi" деген сөздiң алдынан "стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшадағы "стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның" деген сөздер "стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органның және оның аумақтық бөлiмшелерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын, "жөнiнде жүзеге асыратын" деген сөздер "жөнiндегi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      9) тармақшада "бақылау мен" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "10-1) өлшем құралдарын тексеру әдiстемесi - орындалуы өлшем құралдарының белгiленген техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкестiгiн айқындауға және растауға мүмкiндiк беретiн операциялар мен ережелердiң жиынтығы;";
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "11-1) өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау - бiрен-саран данада шығарылған немесе әкелiнген өлшем құралдарының өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi нормативтiк құжаттардың талаптарына сәйкестiгiн белгiлеу (растау);";
      мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "14-1) өлшем құралдарын салыстырып тексерушi - өлшем құралдарын салыстырып тексеру жүргiзу құқығына стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен аттестатталған мемлекеттiк метрологиялық қызметтiң немесе аккредиттелген заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтерiнiң маманы;";
      15) тармақшада:
      "оған уәкiлеттi басқа органдар" деген сөздер "басқа аккредиттелген заңды тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "техникалық" деген сөзден кейiн "және метрологиялық" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "16-1) салғастыру - эталондар мен өлшем құралдарының метрологиялық сипаттамаларын зерттеудiң нәтижелерiн салыстыру;";
      мынадай мазмұндағы 17-1) және 17-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "17-1) стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган - стандарттау, метрология, сертификаттау және аккредиттеу жөнiндегi жұмыстарды басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      17-2) өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудитор - стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында жұмыстарды жүргiзу құқығына аттестатталған жеке тұлға;";
      3) 5-бапта:
      1-тармақтағы "Қазақстан Республикасында" деген сөздер алып тасталып, "өлшем" деген сөз бас әрiппен жазылсын;
      2-тармақта:
      4) тармақшадағы "iргелi" деген сөз "ғылыми" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) шама бiрлiктерiнiң мемлекеттiк эталондарын, шама бiрлiктерiнiң эталондарын жасау, бекiту, сақтау, қолдану және салғастыру ережелерiн белгiлейдi, Қазақстан Республикасының шама бiрлiктерiнiң эталондық базасын жетiлдiредi;";
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын шама бiрлiктерiнiң мемлекеттiк эталондарының сыныптамасын белгiлейдi;";
      7) тармақша "нәтижелерiне" деген сөзден кейiн ", өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдiстемелерiне" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) тармақша "белгiлейдi" деген сөзден кейiн ", өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу нәтижелерiн салғастыруды ұйымдастырады" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақшадағы "тiзiлiмiн жүргiзедi" деген сөздер "тiзiлiмiн жүргiзудi ұйымдастырады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) тармақшадағы "кадрларды кәсiби даярлауды" деген сөздер "кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыруды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 13)-15) тармақшалармен толықтырылсын:
      "13) өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында аккредиттеудi және лицензиялауды жүзеге асырады, өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы аккредиттеуге жататын жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң тiзбесiн айқындайды;
      14) өлшем құралдарының түрiн бекiту туралы сертификаттардың, өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы сертификаттардың, өлшем құралдарын салыстырып тексеру туралы сертификаттардың нысандарын белгiлейдi;
      15) салыстырып тексеру таңбаларын дайындаудың, сақтаудың және қолданудың тәртiбiн белгiлейдi.";
      4) 6-баптың 2) тармақшасында "эталондары" деген сөзден кейiн ", шама бiрлiктерiнiң эталондары" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-бап. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк
              жүйесiнiң объектiлерi

      Шама бiрлiктерi, шама бiрлiктерiнiң мемлекеттiк эталондары, шама бiрлiктерiнiң эталондары, өлшем құралдары, өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдiстемелерi, өлшем құралдарына, әдiстерiне және нәтижелерiне қойылатын талаптар, өлшемдердi орындау әдiстемелерi, өлшем бiрлiктерiн қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк басқару органдарының, жеке, заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтерiнiң жұмысы өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң объектiлерi болып табылады.";

      6) мынадай мазмұндағы 10-1-баппен толықтырылсын:

      "10-1-бап. Шама бiрлiктерiнiң эталондары

      Шама бiрлiктерiнiң эталондары шама бiрлiктерiн (шама бiрлiктерiнiң еселенген не үлестiк мәнiн) олардың көлемдерiн осы шамалардың басқа өлшем құралдарына беру мақсатымен ұдайы шығаруға және (немесе) сақтауға арналған.
      Шама бiрліктерiнiң эталондарын мемлекеттiк метрологиялық қызмет, мемлекеттiк басқару органдарының және заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтерi қолданады.";

      7) мынадай мазмұндағы 11-1-баппен толықтырылсын:

      "11-1-бап. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдiстемелерi

      1. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдiстемелерi өлшем құралдарының белгiленген техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкестiгiн анықтау мен растау үшiн пайдаланылады және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiнде мiндеттi тiркелуге жатады.
      2. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдiстемелерiн әзiрлеу, бекiту және қолдану тәртiбiн стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайды.";

      8) 12-бапта:
      1-тармақтағы "бақылау мен" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өлшемдердi орындау әдiстемелерiн әзiрлеу және метрологиялық аттестаттау, сондай-ақ өлшемдердi орындау әдiстемелерiн метрологиялық аттестаттау құқығына заңды тұлғаларды аккредиттеу тәртiбiн стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайды.";
      9) 13-баптың 3-тармағындағы "қызметтерiнен" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "тұрады." деген сөз алып тасталсын және бап мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4) өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторлардан;
      5) өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында консалтингтiк қызметтер көрсететiн заңды тұлғалардан тұрады.";
      10) 14-бапта:
      1) тармақша "органнан" деген сөзден кейiн "және оның аумақтық бөлiмшелерiнен" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшада:
      "сондай-ақ", "(орталықтардан)" деген сөздер алып тасталсын;
      "әзiрлейтiн" деген сөзден кейiн ", шама бiрлiктерiнiң эталондарын, өлшем құралдарын салыстырып тексеру мен калибрлеу нәтижелерiн салғастыруды, шама бiрлiктерiнiң эталондарын және жоғары дәлдiктi өлшем құралдарын салыстырып тексерудi, ғылыми-зерттеу жұмыстарын, кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру мен қайта даярлауды жүргiзетiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша алып тасталсын;
      11) 15-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк қызметтерi стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органды және оның аумақтық бөлiмшелерiн, мемлекеттiк ғылыми метрологиялық орталықты, мемлекеттiк басқару органдарының метрологиялық қызметтерiн қамтиды.
      Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк қызметтерi стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiтетiн ережелер негiзiнде өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асырады.";

      12) мынадай мазмұндағы 16-1 және 16-2-баптармен толықтырылсын:

      "16-1-бап. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы
                 сарапшы-аудиторлар

      1. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторлар өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы, соның iшiнде жеке және заңды тұлғаларды лицензиялау және аккредиттеу кезiндегi жұмыстарды жүзеге асырады.
      2. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторлардың қызметi өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi нормативтiк құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      16-2-бап. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында
                консалтингтiк қызметтер көрсететiн заңды тұлғалар

      Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында консалтингтiк қызметтер көрсететiн заңды тұлғалар өз қызметiн өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi нормативтiк құжаттарға сәйкес жүзеге асырады.";

      13) 17-19-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Өлшем құралдарының түрiн бекiту және оларды
               метрологиялық аттестаттау

      1. Көптеп өндiруге немесе Қазақстан Республикасының аумағына партиялармен әкелуге арналған өлшем құралдары сынақтан өткiзiлiп, осы өлшем құралдарының түрi кейiннен бекiтiлуге тиiс.
      Өлшем құралдарының түрiн бекiту туралы шешiмдi стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган қабылдайды және ол белгiленген үлгiдегi өлшем құралдарының түрiн бекiту туралы сертификатпен куәландырылады, сертификаттың қолданылу мерзiмi оны берген кезде белгiленедi.
      2. Бiрен-саран данада жасалынған немесе әкелiнген және мемлекеттiк метрологиялық қадағалауға жататын өлшем құралдары метрологиялық аттестаттаудан өткiзiледi.
      Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы шешiм белгiленген үлгiдегi өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы сертификатпен куәландырылады, сертификаттың қолданылу мерзiмi оны берген кезде белгiленедi.
      3. Өлшем құралдарының түрiн бекiту мақсаты үшiн және бекiтiлген түрге сәйкестiгiн сынауды, өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттауды мемлекеттiк метрологиялық қызмет жүргiзедi.
      Өлшем құралдарының бекiтiлген түрi және метрологиялық аттестаттаудан өткен өлшем құралдары өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiне енгiзiледi.
      4. Бекiтiлген түрдегi өлшем құралына және (немесе) әрбiр данаға iлестiрiп жiберiлетiн пайдалану құжаттарына өлшем құралдарының стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген түрiн бекiту белгiсi қойылады.
      5. Өлшем құралдарының түрiн бекiту туралы ақпарат және бекiтiлген түрдiң күшiн жою туралы шешiм стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органның ресми басылымдарында жарияланады.
      6. Түрiн бекiту мақсаты үшiн сынақтан немесе метрологиялық аттестаттаудан өтпеген өлшем құралдарын айналымға шығаруға, қолдануға, өткiзуге және жарнамалауға тыйым салынады.
      Түрiн бекiту туралы сертификаттың қолданылу мерзiмi аяқталғаннан кейiн пайдалануда болатын және мемлекеттiк метрологиялық қадағалауды жүзеге асыру саласында қолданылатын өлшем құралдары толық табиғи тозғанға дейiн қолданылады.

      18-бап. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында лицензиялау
              және аккредиттеу

      1. Өлшем құралдарын өндiрудi және жөндеудi, оның iшiнде заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерiнiң стандарттық үлгiлерiн, заттардың аттестатталған қоспаларын өндiрудi жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарына сәйкес стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган беретiн тиiстi лицензияны алғаннан кейiн жүзеге асыра алады.
      2. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру мен калибрлеудi, өлшемдердi орындау әдiстемелерiн метрологиялық аттестаттауды стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен қызметтiң осы түрiне аккредиттелген заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      19-бап. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру

      1. Мемлекеттiк метрологиялық қадағалауды жүзеге асыру саласында қолданылатын өлшем құралдары өндiрiстен немесе жөндеуден шығару, пайдалану және импорт бойынша әкелу кезiнде түрi бекiтiлгеннен кейiн немесе метрологиялық аттестаттаудан және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiнде тiркелгеннен кейiн салыстырылып тексерiледi.
      Салыстырып тексерудi мемлекеттiк метрологиялық қызмет, сондай-ақ қызметтiң осы түрiне аккредиттелген заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтерi жүзеге асырады.
      2. Өлшем құралдарын салыстырып тексерудiң тiзбесi мен мерзiмдiлiгiн, сондай-ақ оны жүргiзу тәртiбiн стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайды.
      3. Аккредиттелген заңды тұлғалардың қызметi Қазақстан Республикасының заңдарына және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi нормативтiк құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.
      4. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген заңды тұлғалар салыстырып тексерiлетiн өлшем құралдары туралы деректердiң электрондық есебiн жүргiзудi және оларды мемлекеттiк ғылыми метрологиялық орталыққа стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен берудi жүзеге асыруға тиiс.
      5. Өлшем құралдарын салыстырып тексерудi өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдiстемесiне сәйкес мемлекеттiк метрологиялық қызметтiң немесе аккредиттелген заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтерiнiң салыстырып тексерушiлерi жүзеге асырады. Салыстырып тексерушiлердi аттестаттау тәртiбiн стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайды.
      6. Салыстырып тексерудiң оң нәтижелерi өлшем құралына және (немесе) пайдалану құжаттамасына басылатын салыстырып тексеру таңбасының баспа-таңбасымен және (немесе) салыстырып тексеру туралы сертификатпен куәландырылады.
      7. Физикалық шамалардың өзгерiсiн олардың мәндерiн нормаланған дәлдiкпен шамалар бiрлiктерiнде бағалаусыз байқау үшiн қолданылатын техникалық құралдар салыстырып тексеруге жатпайды.
      Мұндай техникалық құралдардың жарамдылығын бақылауды оларды пайдаланушылар жүзеге асырады.";

      14) 20-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "пайдалана отырып" деген сөздерден кейiн ", аккредиттелген" деген сөзбен толықтырылсын;
      2 және 3-тармақтар алып тасталсын;
      15) 21-баптағы "уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздерден кейiн "және оның аумақтық бөлiмшелерi" деген сөздермен толықтырылсын;
      16) 22-бап мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) "өлшеп орау, сату және импорттау кезiндегi оралған тауарлардың саны.";
      17) 23-бапта:
      9) тармақша "геодезиялық" деген сөзден кейiн ", геологиялық" деген сөзбен толықтырылсын;
      11) тармақшада "материалдық" деген сөз "энергетикалық" деген сөзбен ауыстырылсын;
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "15) өлшем құралдарын сынау, метрологиялық аттестаттау, салыстырып тексеру, калибрлеу;";
      мынадай мазмұндағы 16)-18) тармақшалармен толықтырылсын:
      "16) ғылыми зерттеулер жүргiзу;
      17) қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      18) ойын автоматтарын шығару және қолдану кезiнде пайдаланылатын өлшемдерге қолданылады.";
      18) 28-баптың 3-тармағында:
      4) тармақшадағы "мемлекеттiк" деген сөз алып тасталсын;
      5) тармақшадағы "тексеру таңбаларын" деген сөздер "салыстырып тексеру таңбаларының баспа-таңбасын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) өлшем құралдарының өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi нормативтiк құжаттардың талаптарына сәйкестiгiн белгiлеу үшiн оған инспекциялық салыстырып тексеру жүргiзуге;";

      19) 29-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "29-бап. Қазақстан Республикасының өлшем бiрлiгiн қамтамасыз
               ету туралы заңдарын бұзғандық үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы заңдарының бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.";

      20) 31-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "бағдарламалар" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "қаржыландырылады." деген сөз алып тасталсын және тармақ мынадай мазмұндағы 3) және 4) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3) Қазақстан Республикасының өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында өз қызметiн жүзеге асыратын халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысуы және мүшелiк жарналар төлеуі;
      4) Қазақстан Республикасының шама бiрлiктерiнiң мемлекеттiк эталондарын жасауға және ұстауға арналған шығыстар қаржыландырылады.".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений"

Закон Республики Казахстан от 9 июня 2004 года N 558

      Статья 1.  Внести в Закон  Республики Казахстан от 7 июня 2000 г. "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 7, ст. 165) следующие изменения и дополнения:

     
      1) по всему тексту слова "уполномоченного государственного органа", "уполномоченным государственным органом", "уполномоченный государственный орган" заменить соответственно словами "уполномоченного органа", "уполномоченным органом", "уполномоченный орган";

     
      2) в статье 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) аккредитация - официальное признание уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации правомочий юридического лица осуществлять конкретные виды метрологических работ и услуг;";

     
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) государственная система обеспечения единства измерений - совокупность объектов, органов государственного управления, физических и юридических лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции работы в области обеспечения единства измерений;";

     
      подпункт 2) после слова "органа" дополнить словами "по стандартизации, метрологии и сертификации";

     
      в подпункте 3) слова ", осуществляемая уполномоченным государственным органом по стандартизации, метрологии и сертификации" заменить словами "уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации и его территориальных подразделений";

     
      в подпункте 9) слова "контролю и" исключить;

     
      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
      "10-1) методика поверки средств измерений - совокупность операций и правил, выполнение которых позволяет определить и подтвердить соответствие средств измерений установленным техническим и метрологическим требованиям;";

     
      дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      "11-1) метрологическая аттестация средств измерений - установление (подтверждение) соответствия средств измерений, изготовленных или ввозимых в единичных экземплярах, требованиям нормативных документов по обеспечению единства измерений;";

     
      дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
      "14-1) поверитель средств измерений - специалист государственной метрологической службы или метрологических служб аккредитованных юридических лиц, аттестованный в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, на право проведения поверки средств измерений;";

      в подпункте 15):
      слова "уполномоченными на то органами" заменить словами "аккредитованными юридическими лицами";

     
      после слова "техническим" дополнить словами "и метрологическим";

     
      дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:
      "16-1) сличение - сравнение результатов исследований метрологических характеристик эталонов и средств измерений;";

     
      дополнить подпунктами 17-1) и 17-2) следующего содержания:
      "17-1) уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации - государственный орган, осуществляющий управление работами по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации;
      17-2) эксперт-аудитор в области обеспечения единства измерений - физическое лицо, аттестованное в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, на право проведения работ в области обеспечения единства измерений;";

     
      3) в статье 5:
      в пункте 1 слова "в Республике Казахстан" исключить;

     
      в пункте 2:
      в подпункте 4) слово "фундаментальных" заменить словом "научных";

     
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) устанавливает правила создания, утверждения, хранения, применения и сличения государственных эталонов единиц величин, эталонов единиц величин, совершенствует эталонную базу единиц величин Республики Казахстан;";

     
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) устанавливает классификацию государственных эталонов единиц величин, применяемых на территории Республики Казахстан;";

     
      подпункт 7) дополнить словами ", методикам поверки средств измерений";

     
      подпункт 8) дополнить словами ", организует сличение результатов поверки и калибровки средств измерений";

     
      в подпункте 9) слова "ведет реестр" заменить словами "организует ведение реестра";

     
      в подпункте 12) слова "профессиональную подготовку" заменить словами "повышение квалификации";

     
      дополнить подпунктами 13)-15) следующего содержания:
      "13) осуществляет аккредитацию и лицензирование в области обеспечения единства измерений, определяет перечень работ и услуг в области обеспечения единства измерений, подлежащих аккредитации;
      14) устанавливает формы сертификатов об утверждении типа средств измерений, сертификатов о метрологической аттестации средств измерений, сертификатов о поверке средств измерений;
      15) устанавливает порядок изготовления, хранения и применения поверительных клейм.";

     
      4) в подпункте 2) статьи 6 слова "и средств" заменить словами ", эталоны единиц величин и средства";

     
      5) статью 7 изложить в следующей редакции:

      "Статья 7. Объекты государственной системы обеспечения
                 единства измерений

     
      Объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются единицы величин, государственные эталоны единиц величин, эталоны единиц величин, средства измерений, методики поверки средств измерений, требования к средствам, методам и результатам измерений, методики выполнения измерений, деятельность метрологических служб государственных органов управления, физических, юридических лиц по обеспечению единства измерений.";

     
      6) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

      "Статья 10-1. Эталоны единиц величин

     
      Эталоны единиц величин предназначены для воспроизведения и (или) хранения единиц величин (кратных либо дольных значений единиц величин) с целью передачи их размеров другим средствам измерений данных величин.
      Эталоны единиц величин применяются государственной метрологической службой, метрологическими службами органов государственного управления и юридических лиц.";

     
      7) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:

      "Статья 11-1. Методики поверки средств измерений

     
      1. Методики поверки средств измерений используются для определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим и метрологическим требованиям и подлежат обязательной регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений.
      2. Порядок разработки, утверждения и применения методик поверки средств измерений определяет уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации.";

     
      8) в статье 12:
      в пункте 1 слова "контроля и" исключить;

     
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Порядок разработки и метрологической аттестации методик выполнения измерений, а также аккредитации юридических лиц на право метрологической аттестации методик выполнения измерений определяет уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации.";

     
      9) статью 13 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:
      "4) экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений;
      5) юридических лиц, оказывающих консалтинговые услуги в области обеспечения единства измерений.";

     
      10) в статье 14:
      подпункт 1) дополнить словами "и его территориальных подразделений";

     
      в подпункте 2):
      слова "(центров)", "а также" исключить;

     
      дополнить словами ", проводит сличение эталонов единиц величин, результатов поверки и калибровки средств измерений, поверку эталонов единиц величин и высокоточных средств измерений, научно-исследовательские работы, повышение квалификации и переподготовку кадров";

     
      подпункт 3) исключить;

     
      11) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      "1. Государственные службы обеспечения единства измерений включают уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации и его территориальные подразделения, государственный научный метрологический центр, метрологические службы органов государственного управления.
      Государственные службы обеспечения единства измерений осуществляют деятельность по обеспечению единства измерений на основании положений, утверждаемых уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.";

     
      12) дополнить статьями 16-1 и 16-2 следующего содержания:

      "Статья 16-1. Эксперты-аудиторы в области обеспечения
                    единства измерений

     
      1. Эксперты-аудиторы в области обеспечения единства измерений осуществляют работы в области обеспечения единства измерений, в том числе при лицензировании и аккредитации физических и юридических лиц.
      2. Деятельность экспертов-аудиторов в области обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с нормативными документами по обеспечению единства измерений.

     
      Статья 16-2. Юридические лица, оказывающие консалтинговые
                   услуги в области обеспечения единства измерений

     
      Юридические лица, оказывающие консалтинговые услуги в области обеспечения единства измерений, осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативными документами по обеспечению единства измерений.";

     
      13) статьи 17-19 изложить в следующей редакции:

      "Статья 17. Утверждение типа и метрологическая аттестация
                  средств измерений

     
      1. Средства измерений, предназначенные для серийного производства или ввоза на территорию Республики Казахстан партиями, подлежат испытаниям с последующим утверждением типа этих средств измерений.
      Решение об утверждении типа средств измерений принимается уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений установленного образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче.
      2. Средства измерений, изготовленные или ввозимые в единичных экземплярах и подлежащие государственному метрологическому надзору, подвергаются метрологической аттестации.
      Решение о метрологической аттестации средств измерений удостоверяется сертификатом о метрологической аттестации средств измерений установленного образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче.
      3. Испытания средств измерений для целей утверждения типа и на соответствие утвержденному типу, метрологическая аттестация средств измерений проводятся государственной метрологической службой.
      Утвержденный тип средств измерений и средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию, вносятся в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.
      4. На средства измерений утвержденного типа и (или) эксплуатационные документы, сопровождающие каждый экземпляр, наносится знак утверждения типа средств измерений установленной уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации формы.
      5. Информация об утверждении типа средств измерений и решение об отмене утвержденного типа публикуются в официальных изданиях уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации.
      6. Запрещаются выпуск в обращение, применение, реализация и реклама средств измерений, не прошедших испытания для целей утверждения типа или метрологическую аттестацию.
      Средства измерений, находящиеся в эксплуатации после окончания срока действия сертификата об утверждении типа и применяемые в сфере осуществления государственного метрологического надзора, применяются до полного физического износа.

     
      Статья 18. Лицензирование и аккредитация в области
                 обеспечения единства измерений

     
      1. Производство и ремонт средств измерений, в том числе производство стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, аттестованных смесей веществ, могут осуществляться физическими и юридическими лицами после получения соответствующей лицензии, выдаваемой уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании.
      2. Поверка и калибровка средств измерений, метрологическая аттестация методик выполнения измерений осуществляются юридическими лицами, аккредитованными на данный вид деятельности, в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.

     
      Статья 19. Поверка средств измерений

     
      1. Средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического надзора, подвергаются поверке при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений.
      Поверка осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности.
      2. Перечень и периодичность поверки средств измерений, а также порядок ее проведения определяет уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации.
      3. Деятельность аккредитованных юридических лиц осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормативными документами по обеспечению единства измерений.
      4. Юридические лица, аккредитованные на право поверки средств измерений, должны осуществлять электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в государственный научный метрологический центр в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.
      5. Поверка средств измерений осуществляется поверителями государственной метрологической службы или метрологических служб аккредитованных юридических лиц в соответствии с методикой поверки средств измерений. Порядок аттестации поверителей определяется уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.
      6. Положительные результаты поверки удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносится на средство измерений и (или) эксплуатационную документацию, и (или) сертификатом о поверке.
      7. Технические средства, применяемые для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений в единицах величин с нормированной точностью, поверке не подлежат.
      Контроль за исправностью таких технических средств осуществляют их пользователи.";

     
      14) в статье 20:
      часть вторую пункта 1 после слов "метрологическими службами" дополнить словом "аккредитованных";

      пункты 2 и 3 исключить;

     
      15) статью 21 после слова "сертификации" дополнить словами "и его территориальными подразделениями";

     
      16) статью 22 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) количество фасованных товаров при их расфасовке, продаже и импорте.";

     
      17) в статье 23:
      подпункт 9) после слова "геодезических" дополнить словом ", геологических";

     
      в подпункте 11) слово "материальных" заменить словом "энергетических";

     
      подпункт 15) изложить в следующей редакции:
      "15) испытаниях, метрологической аттестации, поверке, калибровке средств измерений;";

     
      дополнить подпунктами 16)-18) следующего содержания:
      "16) проведении научных исследований;
      17) обеспечении безопасности движения;
      18) выпуске и применении игровых автоматов.";

     
      18) в пункте 3 статьи 28:
      в подпункте 4) слово "государственные" исключить;

     
      в подпункте 5) слова "поверительные клейма" заменить словами "оттиски поверительных клейм";

     
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) проводить инспекционные поверки средств измерений для установления их соответствия требованиям нормативных документов по обеспечению единства измерений;";

     
      19) статью 29 изложить в следующей редакции:

      "Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства
                  Республики Казахстан об обеспечении единства
                  измерений

     
      Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.";

     
      20) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 3) и 4) следующего содержания:
      "3) участие Республики Казахстан в работе международных организаций, осуществляющих свою деятельность в области обеспечения единства измерений, и оплата членских взносов;
      4) расходы на создание и содержание государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан