"Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 29 қыркүйектегі N 77 Заңы

       1-бап.  "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 447-құжат; 2001 ж., N 23, 309, 321-құжаттар; N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 18, 110-құжат; N 23, 142-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

      13-баптың бірінші бөлігінде:
      төртінші абзацта:
      "өзімен бірге 7 жасқа дейінгі" деген сөздердің алдынан "әуе көлігінен басқа көліктің барлық түрлерінде," деген сөздермен толықтырылсын;

      "әуе," деген сөз алып тасталсын;

      бесінші абзац "билеттің толық құнының" деген сөздердің алдынан "әуе көлігінен басқа көліктің барлық түрлерінде," деген сөздермен толықтырылсын;

      алтыншы абзац "тасымалдау кезінде" деген сөздерден кейін ", әуе көлігінен басқа көліктің барлық түрлерінде," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы жетінші - тоғызыншы абзацтармен толықтырылсын:
      "- өзімен бірге 2 жасқа дейінгі бір баланы әуе көлігінде, оған жеке орын бермей тегін алып жүруге;
      - халықаралық тасымалдарды қоспағанда, әуе көлігінде 2 жастан 15 жасқа дейінгі балаларға билетті оның толық құнының 50 процентін төлей отырып, сатып алуға;
      - Қазақстан Республикасының тасымалдаушысы жүзеге асыратын халықаралық тасымалдауларда әуе көлігінде 2 жастан 12 жасқа дейінгі балаларға билетті оның толық құнының 50 процентін төлей отырып, сатып алуға.".

       2-бап.  Осы Заң 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан "О транспорте в Республике Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года N 77

       Статья 1.  Внести в  Закон  Республики Казахстан от 21 сентября 1994 г. "О транспорте в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 15, ст. 201; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 186; 1998 г., N 24, ст. 447; 2001 г., N 23, ст. 309, 321; N 24, ст. 338; 2003 г., N 10, ст. 54; 2004 г., N 18, ст. 110; N 23, ст. 142) следующие изменение и дополнения:
 
      в части первой статьи 13:
      в абзаце четвертом:
      после слов "а на международных перевозках - до 5 лет" дополнить словами "на всех видах транспорта, за исключением воздушного";
 
      слово "воздушном," исключить;
 
      абзац пятый дополнить словами "на всех видах транспорта, за исключением воздушного";
 
      абзац шестой дополнить словами "на всех видах транспорта, за исключением воздушного;";
 
      дополнить абзацами седьмым-девятым следующего содержания:
      "- провезти с собой бесплатно одного ребенка в возрасте до 2 лет на воздушном транспорте без права предоставления ему отдельного места;
      - приобрести билеты на детей в возрасте от 2 до 15 лет на воздушном транспорте с оплатой 50 процентов от полной стоимости билета, за исключением международных перевозок;
      - приобрести билеты на детей в возрасте от 2 до 12 лет на международных перевозках, осуществляемых перевозчиком Республики Казахстан на воздушном транспорте, с оплатой 50 процентов от полной стоимости билета.".

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2006 года.

      Президент
      Республики Казахстан