Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне лицензиялау және шоғырландырылған қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 23 желтоқсандағы N 107 Заңы.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15, 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 10, 31-құжат; N 14, 58-құжат):

      1) 43-баптың 2-тармағы "жүзеге асыратын," деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 328-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "328-бап. Ломбардта заттарды кепілге салу

      1. Қысқа мерзімді қарыздарды қамтамасыз ету үшін азаматтардан жеке пайдалануға арналған жылжымалы мүлікті кепілге қабылдауды ломбардтар ретінде тіркелген заңды тұлғалар кәсіпкерлік қызмет ретінде жүзеге асыра алады, олардың қызметінің айрықша түрі:

      1) жылжымалы мүлікті кепілге алу арқылы қысқа мерзімді қарыздар беру;

      2) құрамында қымбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастар бар зергерлік бұйымдарды есепке алу, сақтау және сату болып табылады.

      Ломбардтар инвестициялық қызметті жүзеге асыруға құқылы.

      2. Ломбардта заттарды кепілге салу туралы шарт ломбардтың кепілге салу билетін беруімен ресімделеді және онда кепілге қойылған мүлікті сақтандыру туралы талап болуы мүмкін. Кепілге қойылған мүлікті сақтандыру ломбардтың есебінен жүзеге асырылады.

      3. Ломбардтың кепілге қойылған заттарды пайдалануға және оларға билік етуге құқығы жоқ.

      4. Ломбард, егер кепілге қойылған заттардың жоғалуы және бүлінуі еңсерілмейтін күштің салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, заттардың жоғалғаны және бүлінгені үшін жауапты болады.

      5. Ломбардтар өз қызметін ломбардтың жоғары органы бекітетін Ломбард операцияларын жүргізу ережелері болғанда ғана жүзеге асырады және онда мынадай ақпарат:

      1) берілетін кредиттердің шекті сомалары мен мерзімдері;

      2) берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкаларының шекті шамалары;

      3) операциялар жүргізгені үшін ставкалар мен тарифтер;

      4) ломбардтың және оның клиенттерінің құқықтары мен міндеттері, олардың жауапкершілігі;

      5) кепілге салу билетін жоғалтқан жағдайда кепіл берушіге дубликаттар беру тәртібі;

      6) өзге де талаптар қамтылуға тиіс.

      Ломбард операцияларын жүргізу ережелері ломбардтың клиенттері көре алатындай жерге орналастырылуға тиіс.

      6. Ломбардта заттарды кепілге салу туралы шарттың, осы Кодексте кепіл берушіге берілетін құқықтармен салыстырғанда, кепіл берушінің құқықтарын шектейтін талаптары шарт жасалған кезден бастап жарамсыз болады. Мұндай талаптардың орнына осы Кодекстің тиісті ережелері қолданылады.";

      3) 370-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "туралы талаптарды;" деген сөздер "туралы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) егер кредитордың талабы талап ету құқығын басқаға беру шартынан (шарттарынан) туындайтын болса, консервациялау немесе тарату процесінде тұрған банкке қойылатын талаптарды;".

      2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 16-17, 642-құжат, N 23, 929-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 7-құжат, N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 14, 103-құжат; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 3-4, 16-құжат; N 5, 25-құжат; N 6, 42-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат):

      1) 727-баптың 1-тармағы "заемшыға" деген сөзден кейін "төлемділік, мерзімділік, қайтарымдылық шарттарымен" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 728-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 743-баптың екінші бөлігіндегі "банк қызметін реттейтін заң" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамалық" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж, N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат):

      1) 168-2-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "Банктердің" деген сөзден кейін ", банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзацтағы "лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде" деген сөздер "жеке тұлғаға -айлық есептік көрсеткіштің жүзге дейінгі мөлшерінде, лауазымды тұлғаға - екі жүзге дейінгі мөлшерінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік "Банктердің" деген сөзден кейін ", банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 170-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "170-бап. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының,

       ашық жинақтаушы зейнетақы қорының немесе банк

       холдингінің ірі қатысушысы белгілерін заңсыз алуға

       байланысты бұзушылықтар

      1. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы белгілерін уәкілетті органның алдын ала келісімінсіз алу -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға елуден бір мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Банк холдингі белгілерін уәкілетті органның алдын ала келісімінсіз алу -

      заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бір мыңнан екі мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      3) 170-1-бапта:

      тақырыбындағы "Банктердің заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына заңсыз қатысуына" деген сөздер "Банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларды заңсыз сатып алуына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бірінші бөліктегі "банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарының талаптарын бұзып, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуы" деген сөздер "банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзып, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларды заңсыз сатып алуы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік "Банктің" деген сөзден кейін ", сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, жинақтаушы зейнетақы қорының" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 171-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "171-бап. Уәкілетті органға банк заңнамасына немесе

       зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес

       табыс етілуі талап етілетін ақпаратты табыс

       етпеуге, сол сияқты уақтылы табыс етпеуге немесе

       мәліметтері жоқ ақпаратты табыс етуге байланысты

       бұзушылық, не дұрыс емес мәліметтерді (ақпаратты)

       табыс ету

      Банктің, жинақтаушы зейнетақы қоры құрылтайшыларының (акционерлерінің) және олардың аффилиирленген тұлғаларының, жинақтаушы зейнетақы қорының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың уәкілетті органға банк заңнамасына немесе зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес табыс етілуі талап етілетін ақпаратты табыс етпеуі, сол сияқты уақтылы табыс етпеуі немесе мәліметтері жоқ ақпаратты табыс етуі не олардың дұрыс емес мәліметтерді (ақпаратты) табыс етуі -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      5) 173-баптың сегізінші бөлігі "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының," деген сөздерден кейін "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың," деген сөздермен толықтырылсын;

      6) мынадай мазмұндағы 175-1, 175-2-баптармен толықтырылсын:

      "175-1-бап. Қаржылық ұйымдардың басшы қызметкерлері

       лауазымына тағайындау (сайлау) тәртібіне

       қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында

       белгіленген талаптарды бұзу

      Қаржылық ұйымның басшы қызметкері лауазымына тағайындау (сайлау) тәртібіне қойылатын талаптарды қаржылық ұйымның бұзуы -

      заңды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      175-2-бап. Қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің

       ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны

       туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламау,

       сондай-ақ қаржылық ұйымдардың филиалдарын,

       өкілдіктерін ашу кезінде Қазақстан Республикасы

       заңнамасының талаптарын сақтамау

      Қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламау, сондай-ақ қаржылық ұйымдардың филиалдарын, өкілдіктерін ашу кезінде Қазақстан Республикасының банк заңнамасының, Қазақстан Республикасының сақтандыру мен сақтандыру қызметі және зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасының талаптарын сақтамау -

      лауазымды тұлғаға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға жиырмадан екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      7) 573-баптың бірінші бөлігі "175 (бірінші бөлік)" деген сөздерден кейін ", 175-1, 175-2" деген цифрлармен толықтырылсын.

      4. 2001 жылғы 12 маусымдағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат):

      1) 91-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      3) өткізілетін күні листингтің ең жоғары және ең жоғарыдан кейінгі санаттары бойынша қор биржасының ресми тізімдерінде тұрған акциялар мен облигацияларды қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезіндегі құн өсімінен түскен табыс;";

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 1) тармақшасы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      2) 122-бапта:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жиынтық жылдық кірісінің кемінде 90 процентін ауыл шаруашылығына кредит беруден алынуға тиісті (алынған) кірістер құрайтын, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, кредиттік серіктестіктер, микрокредиттік ұйымдар салық салынатын табысты қызметтің осындай түрінен алынған табыс сомасына, сондай-ақ олардың активтерін орналастырудан алынған инвестициялық кіріс сомасына азайтады.";

      4-1-тармақ алып тасталсын;

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 2) тармақшасы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      3) 124-баптың 2-тармағының 1-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өткізілетін күні листингтің ең жоғары және ең жоғарыдан кейінгі санаттары бойынша қор биржасының ресми тізімдерінде тұрған акциялар мен облигацияларды, мемлекеттік бағалы қағаздарды және агенттік облигацияларды қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізуден шегетін залалдарды қоспағанда, бағалы қағаздарды өткізу кезінде туындайтын залалдар өткізілетін күні қор биржасының "А" және "В" ресми тізімдерінде тұрған акциялар мен облигацияларды, мемлекеттік бағалы қағаздарды және агенттік облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түскен табыстарды қоспағанда, басқа бағалы қағаздарды өткізу кезінде алынған құн өсімінен түскен табыс есебінен өтеледі.";

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 3) тармақшасы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      4) 130-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Салық салуда жеңілдігі бар мемлекеттерге салық ставкасы резидент емес заңды тұлғаға қатысты мемлекет нақты қолданатын салық ставкасы осы Кодекске сәйкес айқындалатын ставканың 1/3-інен аспайтын мөлшерді құрайтын немесе мүліктің нақты иесі немесе табыстың нақты иесі туралы құпияны сақтауға мүмкіндік беретін қаржы ақпаратының немесе компаниялар туралы ақпараттың құпиялылығы туралы заңдары бар мемлекеттің әкімшілік-аумақтық бөлігі жатады.";

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 4) тармақшасы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      5) 131-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "уәкілетті органның лицензиясы негізінде заем операцияларын жүзеге асыратын ұйымдарға" деген сөздер "қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы негізінде банктік заем операцияларын жүзеге асыратын ұйымдарға, кредиттік серіктестіктерге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 5) тармақшасы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      6) 144-баптың 13) тармақшасындағы "өткізілер күні қор биржасының "А" және "В" ресми тізімінде тұратын акциялар мен облигацияларды өткізу кезіндегі" деген сөздер "өткізілетін күні листингтің ең жоғары және ең жоғарыдан кейінгі санаттары бойынша қор биржасының ресми тізімдерінде тұрған акциялар мен облигацияларды қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезіндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 6) тармақшасы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      7) 178-бапта:

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) осы Кодекстің 130-бабына сәйкес айқындалатын салық салуда жеңілдігі бар елдердің резиденттері болып табылатын тұлғалар алған, қызметтердің нақты көрсетілген жеріне қарамастан (Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы осындай тұрақты мекемелермен байланысты қызмет көрсету бойынша қызметін жүзеге асыратын резиденттерге немесе резидент еместерге) қызметтер көрсетуден түсетін табыстар;";

      3) тармақшадағы "өткізу нәтижесінде алынған құн өсімінен түскен табыстар;" деген сөздер "өткізу;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай сөздермен толықтырылсын: "егер резидент емес заңды тұлғаның акциялары, қатысу үлестері немесе активтері құнының 50 процентінен астамын Қазақстан Республикасындағы мүлік құрайтын болса, резидент еместер шығарған осындай акцияларды, сондай-ақ, резидент емес заңды тұлғаға қатысу үлестерін өткізу нәтижесінде алынған құн өсімінен түскен табыстар;";

      23) тармақшадағы "табыстар резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстары деп танылады." деген сөздер "табыстар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 24) тармақшамен толықтырылсын:

      "24) Қазақстан Республикасы жасасқан және ратификациялаған халықаралық шарттарда Қазақстан Республикасында салық салу құқығы көзделген, алдыңғы тармақшаларда қамтылмаған басқа да табыстар резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстары деп танылады.";

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 7) тармақшасы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      8) 179-бапта:

      3-тармақтың 9) тармақшасындағы "2) тармақшасында" деген сөздер "2) және 2-1) тармақшаларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-1-тармақ алып тасталсын;

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 8) тармақшасы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      9) 183-баптың 1-тармағындағы "Қор биржасының өткізілетін күнгі "А" және "В" ресми тізіміндегі акциялар мен облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздарды және агенттік облигацияларды өткізу кезінде" деген сөздер "Өткізілетін күні листингтің ең жоғары және ең жоғарыдан кейінгі санаттары бойынша қор биржасының ресми тізімдерінде тұрған акциялар мен облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздарды және агенттік облигацияларды қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 9) тармақшасы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      10) 190-баптың 1-тармағындағы "сатылатын күні қор биржасының "А" және "В" ресми тізімдеріндегі акциялар мен облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды" деген сөздер "өткізілетін күні листингтің ең жоғары және ең жоғарыдан кейінгі санаттары бойынша қор биржасының ресми тізімдерінде тұрған, қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізілген акцияларды және облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 10) тармақшасы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      11) 227-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қосылған құн салығынан босатылатын қаржылық қызмет көрсетулерге мыналар жатады:

      1) қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын мынадай банк операциялары және өзге де операциялар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өкілеттіктер шегінде лицензиясыз өзге заңды тұлғалар жүргізетін операциялар:

      депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

      депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

      банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

      жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған қымбат бағалы металдардың және қымбат бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты мөлшері көрсетіледі;

      аударым операциялары;

      банктік заем операциялары;

      банкаралық клиринг;

      кассалық операциялар;

      шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;

      төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;

      аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

      сенімгерлік операциялары: сенімгердің мүддесі үшін және тапсырмасы бойынша банктер жүзеге асыратын ақшаны, тазартылған бағалы металдарды басқару;

      банктердің ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беруі;

      банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беруі;

      банктер жүзеге асыратын факторингтік және форфейтингтік операциялар;

      2) бағалы қағаздармен жасалатын операциялар, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызмет көрсетуі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензиялар негізінде бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру жөніндегі ұйымдардың қызмет көрсетуі және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілетті банктің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес лицензиясыз жүзеге асыратын бағалы қағаздармен жасалатын операциялары;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) жөніндегі операциялар, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасу және орындау бойынша сақтандыру брокерлерінің (сақтандыру агенттерінің) қызмет көрсетуі;

      4) төлем карточкаларымен, чектермен, вексельдермен, депозиттік сертификаттармен жасалатын операциялар;

      5) зейнетақы активтерін, сондай-ақ Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының активтерін инвестициялық басқару бойынша қызмет көрсету;

      6) ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша талап ету құқықтарын басқару жөнінде қызмет көрсету;

      7) жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы жарналарын тарту бойынша зейнетақы активтерінен алынған инвестициялық табысты бөлу мен есептеу жөнінде көрсететін қызметтері;

      8) кәсіпорынның жарғылық капиталына қатысу үлесін өткізу;

      9) микрокредиттер беру жөніндегі операциялар;

      10) ломбардтардың жылжымалы мүлікті кепілге алу арқылы қысқа мерзімді қарыздар беруі;

      11) кредиттік серіктестіктер өз қатысушылары үшін жүзеге асыратын мынадай операциялар:

      аударым операциялары: төлемдер және ақша аударымы бойынша тапсырмаларды орындау;

      қарыз беру операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер беру;

      кассалық операциялар;

      кредиттік серіктестікке қатысушылардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

      кредиттік серіктестікке қатысушылар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін кепілдіктер, кепілдемелер және өзге міндеттемелер беру.".

      (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 11) тармақшасы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді (Осы Заңның 2-бабын қараңыз).

      5. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 23-құжат; N 12, 88-құжат; N 15-16, 100-құжат; N 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 11-12, 262-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 10, 123-құжат; 2003 ж., N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат):

      8-бапта:

      д-1) тармақшадағы "осы тұлғаға тиесілі тазартылған қымбат бағалы металдардың нақты мөлшері көрсетіледі; кассалық операциялар; аударымдық операциялар; есепке алу операциялары; жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде корреспондент банктердің тапсыруы бойынша олардың банк шоттары бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру; банкаралық клиринг; сейфтік операциялар; төлем карточкаларын шығару; банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау; шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру; чек кітапшаларын шығару; аккредитив ашу (ұсыну) және растау мен ол бойынша міндеттемелерді орындау" деген сөздер "осы тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты мөлшері көрсетіледі; кассалық операциялар; аударымдық операциялар; есепке алу операциялары; банкаралық клиринг; төлем карточкаларын шығару; банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау; шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру; аккредитив ашу (ұсыну) және растау мен ол бойынша міндеттемелерді орындау, сондай-ақ чек кітапшаларын шығару тәртібін айқындайды;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      д-2) тармақша "банк операцияларының" деген сөздерден кейін "және банктер үшін сейф операцияларының" деген сөздермен толықтырылсын;

      и-2) тармақшадағы "сейф операцияларына;" деген сөздер алып тасталсын.

      6. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат, 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар; 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат; N 10, 54-құжат; N 14, 82-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 17, 98-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 11, 37-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар):

      7-баптың 2-тармағы "органның" деген сөзден кейін ", кредиттік серіктестіктердің, Ұлттық почта операторының" деген сөздермен толықтырылсын.

      7. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар):

      1) 6-бапта:

      үшінші бөлікте:

      "банк және сақтандыру қызметі" деген сөздер "қаржылық қызмет көрсету" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ", ал банктердің филиалдары мен өкілдіктерін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын есептік тіркеу үшін аталған органның келісімі" деген сөздер алып тасталсын;

      төртінші және бесінші бөліктер алып тасталсын;

      2) 8-баптың екінші бөлігі "филиалдың (өкілдіктің) атауы, орналасқан жері" деген сөздерден кейін "(банк филиалының бір облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) шегінде орналасқан барлық үй-жайларының мекен-жайы)" деген сөздермен толықтырылсын.

      8. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5, 31-құжат; N 10, 51-құжат; N 11, 56, 67-құжаттар; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 7-8, 24-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар):

      1) 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) банк акцияларын жанама иелену (дауыс беру) - банктің, банктің ірі қатысушысының, банк холдингінің немесе заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену арқылы банктің бірлескен ірі қатысушы, банк холдингі болып табылатын тұлғалардың шешімін айқындау мүмкіндігі;

      2) банк конгломераты - бас ұйымнан және оның еншілес ұйымдарынан, сондай-ақ бас ұйым және (немесе) оның еншілес ұйымдары капиталына қомақты қатысатын ұйымдардан тұратын және мынадай шарттардың біріне сәйкес келетін заңды тұлғалар тобы:

      банк бас ұйым болып табылады немесе еншілес ұйымдардың бірі банк болып табылады;

      банк бас ұйым болып табылмайды, бірақ топтың қызметі негізінен банк секторында шоғырланған, яғни банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жиынтық активтерінің, топтың жиынтық активтеріне топтың қатынасы қырық және одан да көп процентті құрайды;

      банк бас ұйым болып табылмайды, бірақ топта бір банк және өзге қаржылық ұйым бар.

      Егер заңды тұлғалар тобында бас ұйым - Қазақстан Республикасының резиденті емес-банк болатын болса, онда Қазақстан Республикасының резиденті-еншілес банк және оның еншілес ұйымдары, сондай-ақ еншілес банк және оның еншілес ұйымдары капиталына қомақты қатысатын ұйымдар банк конгломераты болып танылады;

      3) банк холдингі - уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес банктің орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының жиырма бес немесе одан астам процентін тікелей немесе жанама иеленетін (осындай иеленуші мемлекет болып табылатын жағдайларды қоспағанда) немесе:

      банк акцияларының жиырма бес немесе одан астам процентімен тікелей немесе жанама дауыс беруге;

      шарттың күшіне қарай не өзгеше түрде банк қабылдайтын шешімдерді айқындауға немесе бақылау жасауға мүмкіндігі бар заңды тұлға;

      4) банктің реттеуші меншікті капиталы (бұдан әрі - меншікті капитал) - банктің инвестициялары шегерілген капитал сомасы;

      5) банктің ірі қатысушысы - уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес банктің орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының он немесе одан астам процентін тікелей немесе жанама иеленетін (мемлекет осындай иеленуші болып табылатын жағдайларды қоспағанда) немесе:

      банк акцияларының он немесе одан астам процентімен тікелей немесе жанама дауыс беруге;

      шарттың күшіне қарай не өзгеше түрде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған тәртіппен банк қабылдайтын шешімдерге ықпал ету мүмкіндігі бар жеке және заңды тұлға;

      6) бақылау - бір заңды тұлғаның мынадай шарттардың бірі:

      бір тұлғаның заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не басқа тұлғаның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) елу процентінен астамына дербес не бір немесе бірнеше тұлғамен бірлесіп тікелей немесе жанама иеленуі не басқа заңды тұлға акцияларының елу процентінен астамымен дербес дауыс беру мүмкіндігінің болуы;

      бір заңды тұлғаның басқа заңды тұлға директорлар кеңесінің немесе басқармасының кемінде жартысын сайлау мүмкіндігінің болуы;

      бір заңды тұлғаның қаржылық есептілігін аудиторлық есепке сәйкес басқа заңды тұлғаның қаржылық есебіне қосқан кезде;

      бір заңды тұлғаның шарттың (растайтын құжаттардың) күшімен не өзгеше түрде, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда басқа заңды тұлғаның шешімін айқындау мүмкіндігі болған кезде туындайтын басқа заңды тұлғаның шешімін айқындау мүмкіндігі;

      7) депозит - бір тұлға (депозитор) басқа тұлғаға - банкке, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - Ұлттық Банк) және Ұлттық почта операторына олар номиналды түрде қайтарылатын шартпен, алғашқы талап етуі бойынша немесе қандай да бір мерзімнен кейін толық немесе бөліп-бөліп, алдын ала келісілген үстемесімен не онсыз, депозиторға тікелей не оның тапсыруымен үшінші тұлғаға берілетініне қарамастан, беретін ақша;

      8) бас ұйым - басқа заңды тұлғаға бақылау жасайтын заңды тұлға;

      9) еншілес ұйым - басқа заңды тұлға тарапынан бақылау жасалатын заңды тұлға;

      10) заңды тұлғаның ірі қатысушысы - заңды тұлғаның жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының он немесе одан астам процентін иеленетін (осындай иеленуші мемлекет болып табылатын жағдайларды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлға;

      11) капиталға қомақты қатысу - дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жиырма және одан астам процентін тікелей немесе жанама, дербес немесе бір не бірнеше тұлғамен бірлесіп иелену не акциялардың жиырма және одан астам процентімен дауыс беру мүмкіндігінің болуы.";

      2) мынадай мазмұндағы 2-1-баппен толықтырылсын:

      "2-1-бап. Банктің аффилиирленген тұлғалары

      Банктің аффилиирленген тұлғалары - "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында айқындалған тұлғалар, сондай-ақ банк конгломератының қатысушылары.";

      3) 5-баптағы "негізінде" деген сөзден кейін "не Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 6-баптың 2-тармағы "мемлекеттік органның" деген сөздерден кейін ", кредиттік серіктестіктердің, Ұлттық почта операторының" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Банктер үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет

      1. Банктерге банк қызметіне қатысы жоқ не осы Заңның 30-бабының 12-тармағында көзделмеген кәсіпкерлік қызмет ретіндегі операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруға, сондай-ақ осы баптың 2 және 3-тармақтарында белгіленген жағдайларды және осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайларда бағалы қағаздармен мәміле жасауды қоспағанда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға тыйым салынады.

      2. Осы баптың 1-тармағында белгіленген тыйым салу мынадай жағдайларда:

      1) қаржы ұйымдарының;

      2) акциялары Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының тізіміне листингтің ең жоғары санаты бойынша енгізілген қаржы ұйымы болып табылмайтын заңды тұлғалардың;

      3) кредиттік бюролардың, ломбардтардың, бағалы қағаздарды орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының резиденті емес арнайы ұйымдардың, лизингтік ұйымдардың, сондай-ақ айрықша қызмет түрі банктің операциялық қызметін қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын жылжымайтын мүлікті иелену және оны басқару болып табылатын ұйымдардың, банк қызметін автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың;

      4) заңды тұлғалардың кепіл ретінде қабылданған акциялары немесе жарғылық капиталдарына қатысу үлестері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес банктердің меншігіне өткен кезде осы ұйымдардың;

      5) осы Заңның 10-бабында аталған заңды тұлғалардың;

      6) Қазақстан Республикасының резиденттері-акционерлік инвестициялық қорлардың;

      7) банктер, сақтандыру ұйымдары, зейнетақы қорлары, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мәртебесі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғалардың акцияларын немесе жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін банк сатып алған жағдайларда қолданылмайды.

      Осы тармақтың 2) және 6) тармақшаларында аталған заңды тұлғалардың банкке тиесілі акциялар саны бір заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санының он процентінен аспауға тиіс.

      3. Банктің осы баптың 2-тармағы 1)-3), 6) және 7) тармақшаларында аталған заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлестерін не акцияларын сатып алуы бір заңды тұлғаға:

      1) 1), 3) және 7) тармақшаларда аталған ұйымдар үшін - банктің меншікті капиталының он бес процентінен;

      2) 2) және 6) тармақшаларда аталған заңды тұлғалар үшін - банктің меншікті капиталының он процентінен аспауға тиіс.

      Заңды тұлғалардың кепіл ретінде қабылдаған акциялары немесе жарғылық капиталға қатысу үлестері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес банктің меншігіне өткен жағдайларда, банктердің осындай ұйымдардың акцияларын немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерін сатып алуы кезінде банктің осындай заңды тұлғаларға қатысуы банктің меншікті капиталының жиырма бес процентінен аспауға тиіс, бұл ретте акцияларды немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерін өткізу мерзімі бір жылдан артық болмауға тиіс.

      Банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не акцияларының жиынтық құны:

      қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар үшін - банктің меншікті капиталының алпыс процентінен;

      сақтандыру ұйымдары үшін - банктің меншікті капиталының қырық процентінен аспауға тиіс.

      Банктер он бес, отыз немесе қырық процент деңгейінен ұлғаю немесе кему фактісін анықтаған күннен бастап он күн ішінде:

      акционері банк болып табылатын заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жалпы санына акциялар санының проценттік қатынасын;

      банкке тиесілі заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесін уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

      4. Осы баптың 2-тармағында белгіленген шектеулер банктің еншілес ұйымдарының және банк пен оның еншілес ұйымдары капиталына қомақты қатысатын ұйымдардың қызметіне қолданылады.

      5. Осы баптың 1-тармағында белгіленген тыйым салу:

      бағалы қағаздары Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының тізіміне листингтің ең жоғары және ең жоғарыдан кейінгі санаттары бойынша енгізілген заңды тұлғалардың облигацияларымен;

      тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларымен;

      рейтинг агенттіктерінің бірінің ең төменгі талап етілетін рейтингі бар шетел эмитенттерінің облигацияларымен мәмілелер жасау жүзеге асырылғанда қолданылмайды.";

      6) 11-бап алып тасталсын;

      7) 11-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-1-бап. Банктердің еншілес ұйымдары және ұйымдардың

       жарғылық капиталдарына банктердің қомақты қатысуы

      1. Банк осы Заңның 8-бабында өзіне берілген өкілеттіктерді жүзеге асыру мақсатында уәкілетті органның рұқсаты болғанда ғана еншілес ұйым құра алады немесе оны иелене алады.

      Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат беру тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

      Акциялары және жарғылық капиталға қатысу үлестері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес кепіл ретінде қабылданған жағдайда, банктің меншігіне өтетін заңды тұлғалар банктің еншілес ұйымына жатқызылмайды, бұл ретте осындай акцияларды және жарғылық капиталға қатысу үлестерін өткізу мерзімі бір жылдан аспауға тиіс.

      2. Банктердің еншілес ұйымдары еншілес ұйым құруға және (немесе) оларды иеленуге құқылы емес.

      Банктің еншілес ұйымы өзінің толық атауында "еншілес" деген сөзді көрсетуге және бас банктің атауын пайдалануға міндетті.

      3. Рұқсат алуға берілген өтінішке мынадай құжаттар қоса тіркелуге тиіс:

      1) еншілес ұйымның құрылтай құжаттары, жарғының бекітілгені туралы хаттамалар;

      2) банктің уәкілетті органының еншілес ұйым құру немесе оны сатып алу туралы шешімі;

      3) еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпарат;

      4) еншілес ұйымның ұйымдық құрылымы және аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер.

      Банкте банк холдингі болмаған жағдайда:

      осы ұйымдар қауымдастығы меморандумының немесе ережелерінің шарттарына сәйкес олардың қызметін бірлескен негізде басқаруға;

      егер аталған ұйымдардың директорлар кеңесі немесе басқармасы құрамының үштен бірінен астамын сол белгілі бір тұлғалар құрайтын болса, еншілес ұйымға байланысты ұйымдар туралы ақпарат қосымша беріледі;

      5) бизнес-жоспарын табыс ете отырып, еншілес ұйым қызметінің түрі немесе түрлері туралы ақпарат;

      6) құрылатын еншілес ұйымның құрылтайшылары енгізетін акцияларды алдын ала төлеу мөлшері туралы ақпарат;

      7) құрылатын еншілес ұйымның жарғылық капиталына банктің қатысу үлесі мен сомасы, сондай-ақ олар сатып алатын акциялар саны және акцияларды алдын ала төлеу мөлшері туралы ақпарат;

      8) еншілес ұйымды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер;

      9) аудиторлық ұйымның есебі және сатып алынатын еншілес ұйымның аудиторлық ұйым куәландырған қаржы есептілігі;

      10) сатып алынатын еншілес ұйымның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткендігі туралы куәлігінің нотариат куәландырған көшірмесі;

      11) сатып алынатын еншілес ұйымның жарғылық капиталының мөлшері туралы (егер мұндай ақпарат аудиторлық есепте болмаса), сондай-ақ банктің жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе еншілес ұйымның сатып алынатын акцияларының саны, оларды сатып алу бағасы туралы ақпарат;

      12) банк жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын иемдену арқылы еншілес ұйымын иемденген заңды тұлға туралы:

      заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жерін;

      құрылтайшысы (қатысушысы) банк болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталына банктің қатысу үлесінің мөлшері, оны сатып алу бағасы туралы мәліметті;

      акционері банк болып табылатын заңды тұлғаның акциялар саны, оларды сатып алу бағасы, олардың орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алғандары шегеріле отырып) жалпы санына проценттік арақатынасы туралы мәліметті;

      заңды тұлғаның (оның құрылтайшысы, қатысушысы, акционері банк болып табылатын) басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері, оны сатып алу бағасы туралы мәліметті;

      акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) банк болып табылатын заңды тұлға сатып алған акциялар саны, сатып алу бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам сатып алғандары шегеріле отырып) жалпы санына проценттік арақатынасы туралы мәліметті қамтитын деректер;

      13) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттар;

      14) еншілес ұйымды бақылауды және бақылау негіздерін растайтын құжаттар.

      4. Банк соңғы аяқталған екі қаржы жылының қорытындылары бойынша оның қызметі шығынсыз болған жағдайда және уәкілетті органға рұқсат алуға өтініш берілген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтерді сақтаған жағдайда, еншілес ұйым құруға құқылы.

      5. Еншілес ұйымды құруға, сатып алуға рұқсат беруден бас тартуға:

      1) рұқсат алуға қажетті құжаттардың табыс етілмеуі;

      2) еншілес ұйымның басшы қызметкерлерінің (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттардың) осы Заңның 20-бабының 2-тармағы 3)-5) тармақшаларының талаптарына сай келмеуі;

      3) көзделген еншілес ұйымдардың болуы нәтижесінде шоғырландырылған негізде пруденциалдық нормативтерді және банктер сақтауға міндетті уәкілетті орган белгілеген басқа да нормалар мен лимиттерді банктің сақтамауы;

      4) еншілес ұйымның қызметі немесе банк жоспарлаған инвестициялар салдарынан банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауы және (немесе) банк салымшыларының мүдделеріне нұқсан келтіру көзделетін қаржылық салдарларды талдау;

      5) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын табыс етілген құжаттардың уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қоятын талаптарына сәйкес келмеуі;

      6) банктің уәкілетті органға рұқсат алуға өтініш берген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде және/немесе өтінішті қарау кезеңінде белгіленген пруденциалдық нормативтерді сақтамауы;

      7) өтініш берілген күнгі банкке қатысты қолданылған шектеулі ықпал ету шараларының және санкцияларының болуы негіз болып табылады.

      6. Уәкілетті орган өтініш берілгеннен кейін үш ай ішінде рұқсат беруге немесе рұқсат беруден бас тартуға міндетті.

      Рұқсат беруден бас тартқан жағдайда уәкілетті орган өтініш берушіге бас тартудың негіздері туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

      7. Банктің еншілес ұйымы құрылтай құжаттарына енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      8. Уәкілетті органның рұқсатын алмаған жағдайда банк еншілес ұйымның өзіне тиесілі акцияларын (қатысу үлестерін) үш ай мерзім ішінде осы банкпен ерекше қарым-қатынасы жоқ тұлғаларға иелігінен шығаруға не еншілес ұйым қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігінен бас тартуға және растайтын құжаттарды уәкілетті органға беруге міндетті.

      9. Банктің ұйымның жарғылық капиталына қомақты қатысуына уәкілетті органның рұқсаты болғанда ғана жол беріледі.

      Ұйымның жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен белгіленеді.

      10. Рұқсат алуға берілетін өтініш осы баптың 3-тармағының 2), 3), 5)-8) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса тіркеле отырып табыс етіледі.

      Ұйымның жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беруден бас тарту осы баптың 5-тармағында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі.

      Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын табыс етілген құжаттардың уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қоятын талаптарына сай келмеуі ұйымның жарғылық капиталға қомақты қатысуына рұқсат беруден бас тарту үшін негіз болып табылмайды.";

      8) 16-бапта:

      3-тармақ алып тасталсын;

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Банктің меншікті капиталын және инвестициясын есептеу әдістемесін уәкілетті орган айқындайды.

      Егер банк міндеттемелерінің сомасы оның активтерінің құнынан артық болған жағдайда, банктің меншікті капиталы теріс капитал болады.";

      8-тармақта:

      бірінші бөліктегі "Банк капиталының" деген сөздер "Банктің меншікті капиталының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "оның нақты капиталының мөлшерін" деген сөздер "оның міндеттемелерінің сомасы шегеріле отырып банк активтерінің құнын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 17-баптың 6-тармағы алып тасталсын;

      10) 17-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-1-бап. Банк холдингі және банктің ірі қатысушысы

      1. Бірде-бір тұлға уәкілетті органның жазбаша келісімінсіз дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп банк холдингі, банктің ірі қатысушысы бола алмайды.

      Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғалар рейтингтік агенттіктердің бірінің талап етілетін ең төменгі рейтингі болған кезде банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін уәкілетті органның келісімін ала алады. Ең төменгі рейтинг және рейтингтік агенттіктердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

      Банктің ірі қатысушылары - жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген кіріс және мүлік туралы декларацияны табыс ету жөніндегі талаптарды ескере отырып, банктің акцияларын төлеуге құқылы.

      2. Банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін алуға келісім беру, оны кері қайтарып алу ережелерін, осы келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды уәкілетті орган айқындайды.

      3. Банктің ірі қатысушысы болғысы келетін тұлға келісім алу үшін уәкілетті органға осы баптың 4-7-тармақтарында айқындалған құжаттар мен мәліметтерді қоса тіркей отырып, банктің ірі қатысушысы мәртебесін алу туралы өтініш беруге міндетті.

      4. Банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім алу үшін жеке тұлға мынадай құжаттарды:

      1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса тіркей отырып, акцияларды сатып алуға жұмсалатын ақша көздері мен қаражаттардың сипаттамасын қоса алғанда, банктің акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді;

      2) өтініш берушінің мүддесін білдіру тапсырылатын өтініш берушінің өкіліне (ол бар болғанда) берілген сенімхатты;

      3) өзі ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;

      4) білімі, еңбек қызметі туралы, сотталғандығының бар-жоғы туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қаржы, салық салу саласында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны туралы мәліметтерді қоса алғанда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш беруші туралы қысқаша деректерді;

      5) Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резидент-банкінің акцияларды сатып алуға осы ел заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті елдің уәкілетті органының көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіндігі туралы мәлімдемесін табыс етеді.

      5. Банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға мынадай құжаттарды:

      1) өтініш берушінің жоғары органының банк акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесін;

      2) осы баптың 4-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      3) өтініш берушінің құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмесін, оның ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ өтініш берушінің ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді;

      4) білімі туралы, еңбек қызметі туралы, сотталғандығының бар-жоғы туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қаржы, салық салу саласында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны туралы мәліметтерді қоса алғанда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш берушінің басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректерді;

      5) аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ тиісті өтінішті табыс етер алдындағы аяқталған соңғы тоқсанның қаржы есептілігін;

      6) өтініш берушінің және банктің мәртебе алғаннан кейінгі болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларының талдамасын, іс-шаралар жоспарын және ұйымдық құрылымды қоса алғанда, өтініш берушінің банк активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе банк қызметіне немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын, егер олар бар болса, табыс етеді.

      6. Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім алу үшін мына құжаттарды:

      1) осы баптың 4-тармағының 1)- 3) тармақшаларында және 5-тармағының 1), 3)-6) тармақшаларында аталған мәліметтер мен құжаттарды;

      2) тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредит рейтингі туралы мәліметтерді табыс етеді.

      7. Банктің ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес - қаржы ұйымы мынадай құжаттарды:

      1) осы баптың 6-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      2) өтініш беруші шыққан елдің қаржылық қадағалау органының өтініш беруші қаржылық қызметін осы ел заңнамасының шеңберінде жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не өтініш беруші шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіндігі туралы мәлімдемесін табыс етеді.

      8. Жиынтығында банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) он және одан астам процентін иеленетін немесе банк акцияларының он немесе одан астам процентімен тікелей немесе жанама дауыс беруге мүмкіндігі бар және:

      1) банк қабылдайтын шешімдерге өздерінің арасында жасалған шартқа орай не өзгеше түрде бірлесіп ықпал ететін;

      2) жеке алғанда немесе өзара бір-бірінің ірі қатысушылары болып табылатын;

      3) олардың бірі лауазымды тұлға немесе басқа тұлғаның өкілі болып табылатын;

      4) олардың бірі өздерінің арасында жасалған шартқа сәйкес екінші тұлғаға банк акцияларын сатып алу мүмкіндігін берген;

      5) жақын туыстар немесе ерлі-зайыптылар болып табылатын тұлғалар бірлесіп банктің ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалар деп танылады.

      9. Уәкілетті органның банктің ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға келісім беруден бас тартуына:

      осы Заңның 20-бабы 2-тармағының 3)-5) тармақшалары талаптарының (жеке тұлғаға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкерлеріне қатысты) сақталмауы;

      өтініш берушінің қаржылық жай-күйінің тұрақсыздығы;

      осы бапта аталған құжаттарды табыс етпеу;

      өтініш берушінің банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуы нәтижесінде монополияға қарсы заңнама талаптарының бұзылуы;

      банктің ірі қатысушысы мәртебесін алу жөніндегі мәміледе тараптардың бірі оффшорлық аймақтарда тіркелген тұлға (оның аффилиирленген тұлғасы) немесе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін оффшорлық аймақта тіркелген заңды тұлғалардың қатысушысы (құрылтайшысы, акционері) болып табылатын жеке тұлға болған жағдайлар;

      банктің құрылтайшылары мен акционерлеріне осы Заңда белгіленген өзге де талаптарды өтініш берушінің сақтамауы;

      өтініш берушінің банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау банктің қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжауы;

      өтініш берушіде - Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымында шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру өкілеттігінің болмауы;

      өтініш берушіде - Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғада тізбесін уәкілетті орган айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі қажетті рейтингінің болмауы негіз болып табылады.

      10. Мына жағдайлардың бірінің болуы:

      өтініш беруші - заңды тұлға өтініш берген күнге дейін екі жылға жетпейтін уақытта құрылса;

      өтініш беруші міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акцияларына және жарғылық капиталдарына қатысу үлестеріне орналастырылған банк акцияларын сатып алуға көзделген активтерінің сомасын шегеріп тастағанда өзінің активтерінен асып кетсе;

      аяқталған соңғы екі қаржы жылының нәтижелері бойынша залал шексе;

      өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйін айтарлықтай тәуекелге ұрындыратындай болса;

      өтініш берушінің банк алдында мерзімі өткен және (немесе) банк балансына жатқызылған берешегі болса;

      өтініш берушінің банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау банктің қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжаса;

      банкке және (немесе) оның депозиторларына нұқсан келтіру мүмкіндігін куәландыратын өзге де негіздер өтініш берушінің - заңды тұлғаның қаржылық жағдайының тұрақсыздық белгісі болып табылады.

      11. Тұлға ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алмаған жағдайда, уәкілетті орган осы тұлғаға осы Заңның 47-1-бабында көзделген мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.

      12. Банк холдингі болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруі банктің ірі қатысушысы үшін айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      Банк холдингі болғысы келетін тұлға осы баптың 5-7-тармақтарында көзделген құжаттармен және мәліметтерден басқа, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттарды табыс етеді.

      Осы Заңның банк холдингі мәртебесін алу жөніндегі талаптары өзі орналасқан елде шоғырландырылған бақылауға жатқызылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес банкке қолданылмайды.

      Банк холдингі болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруден бас тартуына осы баптың 9-тармағында көзделген негіздерден басқа, мыналар:

      өтініш беруші - қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатқызылмайтын жағдайлар;

      Қазақстан Республикасының резиденті емес - банк конгломератына қатысушылар орналасқан елдер заңнамаларының олардың және банк конгломератының осы Заңда көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік бермеуіне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалау жүргізудің мүмкін болмауы негіз болып табылады.

      13. Банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес және одан астам процентін иеленетін немесе банк акцияларының жиырма бес және одан астам процентімен тікелей немесе жанама дауыс беруге мүмкіндігі бар және:

      1) банк қабылдайтын шешімдерге өздерінің арасында жасалған шартқа орай не өзгеше түрде бірлесіп ықпал ететін;

      2) жеке алғанда немесе өзара бір-бірінің ірі қатысушылары болып табылатын;

      3) олардың бірі басқа тұлғаның өкілі болып табылатын;

      4) олардың бірі өздерінің арасында жасалған шартқа сәйкес екінші тұлғаға банк акцияларын сатып алу мүмкіндігін берген тұлғалар бірлесіп банк холдингі болып табылатын тұлғалар деп танылады.

      14. Уәкілетті орган осы баптың талаптарына сәйкес банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін берілген өтініш бойынша шешімді құжаттардың толық топтамасы табыс етілген күннен бастап үш ай ішінде қабылдауға тиіс.

      15. Уәкілетті орган келісім беруге негіз болған дұрыс емес мәліметтер анықталған немесе банктің ірі қатысушылары немесе банк холдингі осы Заңның талаптарын сақтамаған жағдайда осы бапқа сәйкес берілген келісімді кері қайтарып алуға құқылы. Бұл жағдайда мұндай шара қолданылатын тұлға банк акцияларының өзіне тиесілі санын осы бапта белгіленгеннен төмен деңгейге дейін азайтуға немесе өзінің тікелей немесе жанама дауыс беру құқығын қолдануды қоса алғанда, банктің басшылығына немесе оның саясатына ықпал етуді (немесе ықпал етуге тырысуды) тоқтату міндеттемесін қабылдауға міндетті.

      16. Тұлға өзіне қатысты емес себептер бойынша банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгілеріне сәйкес келген не банктің акциялары кепіл болып табылатын борыштық міндеттемелер бойынша кепілге салынған мүліктің оған көшуі нәтижесінде банктің осы бапта белгіленген шектерге тең немесе одан асатын мөлшердегі акцияларын меншігіне алған жағдайларға осы баптың міндетті түрде уәкілетті органның келісімін алдын ала алу қажеттігі туралы талаптары қолданылмайды.

      Аталған жағдайларда банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгілеріне сәйкес келетін тұлға акцияларды сатып алған немесе оған өзінің банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгісіне сәйкес келетіні белгілі болған кезден бастап отыз күн ішінде уәкілетті органға хабарлауға және осы баптың ережелеріне сәйкес уәкілетті органның жазбаша келісімін алғанға дейін банктің басшылығына немесе оның саясатына ықпал етуге бағытталған ешқандай әрекет жасамауға немесе осындай жолмен сатып алған акцияларымен дауыс бермеуге міндетті.

      Тиісті мәртебені алу туралы өтініш акцияларды сатып алған кезден бастап не оған өзінің банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгісіне сәйкес келетіні белгілі болған кезден бастап алпыс күн ішінде, егер бұл тұлға аталған мерзімде акцияларды иеліктен шығарғысы келмесе, уәкілетті органға табыс етіледі. Акцияларды сатып алған күннен бастап алпыс күн ішінде оларды иеліктен шығару жөнінде шешім қабылданғаны туралы ақпарат осындай шешім қабылданған күннен бастап дереу уәкілетті органға табыс етіледі.

      17. Егер уәкілетті органға тұлғаның банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы белгісіне сәйкес келетінін немесе банктің акцияларын тікелей, жанама иеленуші болып табылатынын немесе келісімнің негізінде немесе өзгеше түрде осы Заң талаптарына сәйкес уәкілетті органның келісімінсіз, банктің осы бапта белгіленген шектерге тең немесе одан асатын мөлшердегі акцияларымен дауыс беруге мүмкіндігі бар екенін көрсететін мәліметтер белгілі болса, ол жеке және заңды тұлғалардан ақпарат табыс етуді талап етуге құқылы. Ақпарат оны иеленетін кез келген тұлғадан, сондай-ақ осы тұлғалардың бақылауында болатын ұйымдардан талап етілуі мүмкін.

      18. Банктің ірі қатысушысы, банк холдингі банктің өзіне тиеселі тікелей немесе жанама иеленетін немесе тікелей не жанама дауыс беруге мүмкіндігі бар акциялары санының орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) акцияларының және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына проценттік арақатынасын өзгерту туралы шешім қабылданған күннен бастап отыз күн мерзімде, растайтын құжаттарды табыс ете отырып, уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

      19. Банк өзінің барлық ірі қатысушылары мен банк холдингтеріне тиесілі банк акциялары санының банктің орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) акцияларының санына және (немесе) дауыс беретін акциялардың санына проценттік арақатынасын көрсете отырып, олардың тізімін есепті тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей уәкілетті органға тоқсан сайын табыс етуге міндетті.

      20. Банктер өзінің дауыс беретін және (немесе) орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) акцияларының он және одан астам процентін иеленетін акционерлер құрамының өзгергені туралы осындай факт анықталған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      21. Банктердің, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сондай-ақ банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы белгісіне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың уәкілетті органға осы баптың 16-20-тармақтарына сәйкес талап етілетін ақпаратты көрсетілген мерзімде бермеуі, сол сияқты әлденеше рет уақтылы бермеуі немесе дұрыс емес мәліметтерді беруі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.";

      11) 19-бапта:

      3-тармақта:

      б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "б) құрылтайшылар туралы (уәкілетті орган белгілеген тізбе бойынша) мәліметтер, аяқталған соңғы екі қаржы жылы ішіндегі шоғырландырылған есепті қоса алғанда, қаржы есептілігі, аудиторлық ұйымның құрылтайшылардың қаржылық жай-күйі туралы есебі;";

      мынадай мазмұндағы б-1) тармақшасымен толықтырылсын:

      "б-1) егер тұлға банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі болатын болса, онда осы Заңның 17-1-бабында көзделген құжаттар мен мәліметтер;";

      в) және г) тармақшалары алып тасталсын;

      д) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "д) осы Заңның 20-бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғалардың, соның ішінде банк басқармасының кемінде үш мүшесінің құжаттары;";

      к) тармақшасы алып тасталсын;

      12) 20 және 21-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Банктің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар

      1. Банктің оқшауланған бөлімшелерінің бірінші басшыларын және олардың бас бухгалтерлерін қоспағанда, директорлар кеңесінің бірінші басшысы мен мүшелері, басқарманың бірінші басшысы мен мүшелері, банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және банк операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қоюға құқығы бар өзге де басшылар, банктің бас бухгалтері банктің басшы қызметкерлері болып танылады.

      Банк операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қоюға құқығы бар және бір ғана құрылымдық бөлімшенің қызметін бақылауды жүзеге асыратын адамдар банктің басшы қызметкерлері болып табылмайды.

      2. Мыналар:

      1) жоғары білімі жоқ;

      2) қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында осы бапта белгілеген жұмыс стажы жоқ;

      3) экономикалық қызмет саласында жасаған қылмыстары үшін, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстары үшін заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      4) уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері болып табылған тұлға банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл бойы қолданылады;

      5) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымында болған кезеңінде басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап ету уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай ішінде қолданылады.

      3. Банктің ірі қатысушысы банк басқармасының бірінші басшысы лауазымына тағайындала (сайлана) алмайды.

      Банктің директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

      4. Осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген талаптарға сәйкес келу үшін:

      1) банктің тәуелсіз директоры, басқармасының бірінші басшысы, бас бухгалтері лауазымдарына кандидаттар үшін - қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде үш жыл;

      2) банк басқармасының мүшелері лауазымына кандидаттар үшін - қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде екі жыл;

      3) банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және банк операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қоюға құқығы бар банктің өзге де басшылары лауазымына кандидаттар үшін - қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде бір жыл жұмыс стажы болуы қажет.

      Тәуелсіз директорды қоспағанда, директорлар кеңесінің бірінші басшысы және мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында жұмыс стажының болуы талап етілмейді.

      Осы тармақпен белгіленген жұмыс стажына қаржы ұйымы бөлімшелеріндегі шаруашылық қызметті жүзеге асыруға байланысты жұмыс кірмейді.

      5. Басшы қызметкер тағайындалған (сайланған) күннен өз қызметін уәкілетті органның келісімінсіз күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзім ішінде атқаруға құқылы.

      Осы тармақта көрсетілген мерзім өткеннен кейін және құжаттар уәкілетті органға келісуге табыс етілмеген жағдайда не уәкілетті орган келісуден бас тартқан жағдайда банк осы тұлғамен жасалған жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.

      Уәкілетті орган банктің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін табыс етілген құжаттарды олар табыс етілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.

      6. Банктің басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісім беру тәртібі, келісім алуға қажетті құжаттар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      7. Уәкілетті орган банктің басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартқан не ол банктің басшы қызметкері лауазымынан босатылған немесе оны осы банкте өзге лауазымға ауыстырған жағдайда, аталған адам оны тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартылғаннан не ол банктің басшы қызметкері лауазымынан босатылғаннан не басқа лауазымға ауыстырылғаннан кейін кемінде күнтізбелік тоқсан күн өткен соң, бірақ қатарынан он екі ай ішінде екі реттен артық емес, осы банктің басшы қызметкері лауазымына қайтадан тағайындала (сайлана) алады.

      8. Уәкілетті орган банктің басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға (сайлауға) келісім беруден қатарынан екі рет бас тартқан жағдайда, аталған адам өзін уәкілетті органның осы банктің басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден екінші рет бас тарту туралы шешім қабылдаған күннен бастап қатарынан он екі ай өткеннен кейін осы банктің басшы қызметкері лауазымына қайтадан тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.

      9. Уәкілетті орган банктің басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға (сайлауға) берілген келісімін:

      1) келісім беруге негіз болған дұрыс емес мәліметтер анықталған;

      2) банктің басшы қызметкеріне уәкілетті органның санкцияларды жүйелі түрде (қатарынан соңғы он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) қолдану негіздері бойынша кері қайтарып алуға құқылы.

      Уәкілетті орган банктің басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға (сайлауға) берілген келісімін кері қайтарып алған жағдайда, банк осы адаммен жасалған жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.

      10. Уәкілетті орган осы Заңда белгіленген тәртіппен банкті консервациялау немесе оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, банктің директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасарлары, бас бухгалтері болып табылатын басшы қызметкерлермен жасалған жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.

      11. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның бірінші басшысы осы бапта белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс және лауазымға уәкілетті органның келісімінсіз тағайындалады (сайланады).

      21-бап. Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларының

       қатысуымен банк құруға қойылатын қосымша талаптар

      Банктің құрылтайшысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке немесе заңды тұлға осы Заңның 19-бабында аталған құжаттардан басқа, банк ашуға рұқсат беру туралы өтінішке тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының резиденті емес банктер үшін - банктік қадағалау органының) осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат берілетіні жөніндегі жазбаша хабарламасын не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының резиденті емес банктер үшін - банктік қадағалау органының) аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай шешім талап етілмейтіні жөніндегі мәлімдемесін қоса тіркеуге міндетті.";

      13) 22-бап алып тасталсын;

      14) 24-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы г-1) және г-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "г-1) құрылтайшының:

      экономикалық қызмет саласында жасаған қылмыстары үшін, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстары үшін заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар болса;

      уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері қызметінде болған болса, банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл бойы қолданылады;

      г-2) осы Заңның 17-1-бабы талаптарының сақталмауы;";

      е) тармақшасында:

      "ең төменгі" деген сөздер алып тасталсын;

      "20-бабының 3-5-тармақтарында" деген сөздер "20-бабында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ж) тармақшасы алып тасталсын;

      3-тармақтағы "22" деген цифр "21" деген цифрмен ауыстырылсын;

      15) 26-бапта:

      2-тармақта:

      б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "б) уәкілетті органның немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген талаптарға сәйкес мөлшерде жарғылық капиталы болуға;";

      мынадай мазмұндағы в) тармақшасымен толықтырылсын:

      "в) лицензиялық алым төлеуге тиіс.";

      2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1. Жұмыс істеп тұрған банк қосымша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін:

      1) қосымша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін өтініш берген айдың алдындағы қатарынан үш ай ішінде пруденциялық нормативтердің орындалуын қамтамасыз етуге;

      2) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуы бөлігінде уәкілетті орган белгілеген талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге;

      3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы шарттары туралы ережені табыс етуге тиіс.";

      3-тармақ "құжаттарды" деген сөзден кейін "уәкілетті органның немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақтағы "өтініш қабылданған күннен бастап" деген сөздер "лицензия беруге құжаттар табыс етілген күннен бастап" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 29 және 30-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "29-бап. Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу

      1. Қазақстан Республикасының резидент-банкі банктің директорлар кеңесінің шешімі негізінде уәкілетті органның келісімінсіз Қазақстан Республикасының аумағында да, сонымен қатар одан тысқары жерлерде де өзінің оқшауланған бөлімшелерін - өз филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы.

      2. Банк өзінің филиалы мен өкілдігі әділет органдарында есептік тіркелген күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде олардың ашылғаны туралы уәкілетті органға:

      1) банк филиалы мен өкілдігін есептік тіркеу туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмесін;

      2) тіркеген әділет органының белгісі мен мөрі бар банктің филиалы немесе өкілдігі туралы нотариат куәландырған ереженің көшірмесін;

      3) Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға филиал үй-жайының сәйкестігін растайтын (филиалды ашу кезінде) Ұлттық Банктің тексеру қорытындысы мен актісінің нотариат куәландырған көшірмесін;

      4) филиалдың немесе өкілдіктің бірінші басшысына берілген сенімхаттың нотариат куәландырған көшірмесін қоса тіркей отырып, жазбаша хабарлауға міндетті.

      3. Қазақстан Республикасы аумағында банктің филиалын немесе өкілдігін құруға, жабуға жергілікті өкілді және атқарушы органдардың келісімі талап етілмейді.

      4. Банктің филиалы - заңды тұлға болып табылмайтын, банк орналасқан жерден тысқары орналасқан, банк атынан банк қызметін жүзеге асыратын және өзіне банк берген өкілеттік шегінде әрекет ететін банктің оқшауланған бөлімшесі. Банк филиалының банкпен бірыңғай балансы, сондай-ақ банк атауымен толық сәйкес келетін атауы болады.

      Банк филиалы бір облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) шегінде бірнеше мекен-жай бойынша орналасқан үй-жайларға ие болуға құқылы.

      5. Банктің өкілдігі - заңды тұлға болып табылмайтын, банк орналасқан жерден тысқары орналасқан, банктің атынан және оның тапсыруы бойынша әрекет ететін, банк қызметін жүзеге асырмайтын банктің оқшауланған бөлімшесі.

      6. Банктің филиалдар ашуының, сондай-ақ бірнеше мекен-жайлар бойынша орналасқан жұмыс істеп тұрған филиалдардың қосымша үй-жайларының санын арттыру үшін:

      1) банктің соңғы аяқталған қаржы жылының қорытындысы бойынша залал шектірмеген қызметі;

      2) филиал әділет органдарында есептік тіркелген күннің алдындағы үш ай ішінде банктің пруденциалдық нормативтерді сақтауы;

      3) филиал әділет органдарында есептік тіркелген күннің алдындағы үш ай ішінде уәкілетті органның банкке санкциялар қолданбауы;

      4) Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға филиалдың үй-жайының сәйкестігін растайтын Ұлттық Банктің тексеру қорытындысы мен актісінің болуы міндетті шарттар болып табылады.

      Осы баптың 6-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген талап банктің меншікті капиталының ең төменгі мөлшеріне қойылатын талаптарды сақтаған жағдайда жаңадан құрылған банкке ол құрылған күннен бастап үш жыл ішінде қолданылмайды.

      7. Қазақстан Республикасының резидент банкі соңғы аяқталған қаржы жылының қорытындысы бойынша банктің қызметі залал шекпеген жағдайда өкілдігін ашуға құқылы.

      8. Филиал, өкілдік туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде Қазақстан Республикасының резидент банкі әділет органдарында есептік тіркелген (қайта тіркелген) күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде уәкілетті органға осы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмесін табыс етуге тиіс.

      Филиалдың орналасқан жері өзгерген жағдайда, банк уәкілетті органға Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға филиалдың үй-жайының сай келетінін растайтын Ұлттық Банктің тексеру қорытындысы мен актісінің нотариат куәландырған көшірмесін қосымша табыс етеді.

      9. Қазақстан Республикасының резидент банкі Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде филиалдары мен өкілдіктерін ашқан жағдайда, мемлекеттің тиісті органында тіркелген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде мемлекеттің тиісті органында тіркелгендігін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, олардың ашылғаны туралы уәкілетті органға жазбаша хабарлауға міндетті.

      10. Қазақстан Республикасының резидент емес банкі өз өкілдігін уәкілетті органның келісімін алмастан ашуға құқылы.

      11. Қазақстан Республикасының резиденті емес-банктің өкілдігі әділет органдарында есептік тіркелген күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ашылғаны туралы:

      1) Қазақстан Республикасының резиденті емес-банк өкілдігінің есептік тіркелгені туралы куәлігінің нотариат куәландырған көшірмесін;

      2) тіркеген әділет органының белгісі мен мөрі бар өкілдік туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесін;

      3) тиісті мемлекеттің банктік қадағалау органының Қазақстан Республикасының резиденті емес-банктің банк қызметін жүргізуге қолданыстағы лицензиясының бар екені туралы жазбаша растамасын;

      4) тиісті мемлекеттің банктік қадағалау органының Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының резиденті емес-банк өкілдігінің ашылуына қарсы емес екені туралы жазбаша хабарламасын не банктік қадағалау органының немесе тиісті мемлекеттің беделді заң қызметінің Қазақстан Республикасының резиденті емес-банк мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтінішін;

      5) банк өкілдігі басшысының атына берілген нотариат куәландырған сенімхатты қоса бере отырып, жазбаша хабарлауға міндетті.

      12. Қазақстан Республикасында резидент емес-банктің филиалдарын ашуға тыйым салынады.

      13. Қазақстан Республикасының резиденті емес-банктің өкілдігі әділет органдарында есептік тіркелген (қайта тіркелген) күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде уәкілетті органға өкілдік туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенін, осы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмесін қоса бере отырып, хабарлауға міндетті.

      14. Банк өзінің филиалы және (немесе) өкілдігі әділет органдарында (Қазақстан Республикасынан тысқары жерде филиалдар немесе өкілдіктер қызметі тоқтатылған кезде - мемлекеттің тиісті тіркеу органында) есептік тіркеуден шығарылған күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде уәкілетті органға банк филиалының және (немесе) өкілдігінің есептік тіркеуден шығарылғанын растайтын әділет органы құжатының нотариат куәландырған көшірмесін қоса бере отырып, олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауға тиіс.

      15. Уәкілетті орган, осы баптың 2, 6-9, 11 және 13-тармақтарының талаптары орындалмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының резидент-банкінің филиалын және (немесе) өкілдігін және резиденті емес-банк өкілдігін жабуды талап етуге құқылы.

      30-бап. Банк қызметі

      1. Банктердің осы бапта белгіленген банк және өзге де операцияларды жүзеге асыруы банк қызметі болып табылады.

      2. Банк операцияларына:

      1) депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

      2) депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

      3) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

      4) жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу жатады, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрсетіледі;

      5) кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсатуды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, қаттап бууды және сақтауды қоса алғанда, осы тармақтың 1), 2), 6)-9), 12) және 13) тармақшаларында көзделген банк операцияларының бірін жүзеге асыру кезінде оларды қабылдау және беру;

      6) аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер және ақша аударымдары бойынша тапсырмаларын орындау;

      7) есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт);

      8) банктік заем операциялары: банкке, ипотекалық ұйымға, номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар брокерге және (немесе) дилерге және мемлекет бірден-бір акционері болып табылатын заңды тұлғаға төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысандағы кредиттер беру;

      9) шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;

      10) банкаралық клиринг: төлемдерді жинау, салыстырып тексеру, сұрыптау және растау, сондай-ақ олардың өзара есебін жүргізу және клиринг қатысушылары - банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың таза позицияларын айқындау;

      11) төлем карточкаларын шығару;

      12) банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;

      13) төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;

      14) аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

      15) банктердің ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беруі;

      16) банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беруі жатады.

      3. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен микрокредиттік ұйымдар ретінде тіркелген заңды тұлғалардың микрокредиттер беру жөніндегі қызметі банк операцияларына жатпайды.

      4. Осы баптың 2-тармағында тізіп көрсетілген банк операциялары Ұлттық Банк белгілеген тәртіпте электрондық тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін.

      5. Банктерге осы бапта көзделген банк және өзге де операцияларын жүргізуге лицензияны уәкілетті орган береді.

      Банктерге осы баптың 2-тармағының 5), 9)-12) тармақшаларында және 11-тармағының 9) тармақшасында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензия беру кезінде Ұлттық Банктің оң қорытындысы талап етіледі.

      6. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, осындай ұйымның қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде көрсетілген операцияларды лицензиясыз жүзеге асыру мүмкіндігі көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті органның немесе Ұлттық Банктің лицензиясы болған жағдайда осы баптың 2-тармағында көзделген банк операцияларының бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыра алады.

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға осы баптың 2-тармағында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензияны, осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті орган береді.

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға лицензия беру кезінде осы баптың 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген операцияларды жүргізуге Ұлттық Банктің оң қорытындысы талап етіледі.

      Егер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде осы баптың 2-тармағында көзделген өзге де банк операцияларымен осы баптың 2-тармағының 9)-12) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізу мүмкіндігі көзделген болса, онда лицензияны Ұлттық Банктің оң қорытындысы болған жағдайда уәкілетті орган береді.

      7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға осы баптың 2-тармағының 10)-12) тармақшаларында көзделген операцияларды жүргізуге және айрықша қызмет түрі осы баптың 2-тармағының 9) тармақшасында көзделген операциялар болып табылатын заңды тұлғаларға лицензияны Ұлттық Банк береді.

      8. Банк операцияларын, сондай-ақ банктердің осы бапта көзделген жүзеге асыратын өзге де операцияларын лицензиялау тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      9. Лицензиялау тәртібі Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленетін, осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы бапта көзделген банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

      10. Уәкілетті органның немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде банктер мен жекелеген қызмет түрлеріне лицензия алуға байланысты банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.

      11. Банктер, осы баптың 2-тармағында көзделген банк операцияларымен қатар, уәкілетті органның лицензиясы болған жағдайда мына операцияларды жүзеге асыруға құқылы:

      1) тазартылған қымбат бағалы металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, тазартылған қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

      2) құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

      3) вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ делдалдық тәртібімен домицилденген вексельдерді, вексельдер акцептін төлеу;

      4) лизинг қызметін жүзеге асыру;

      5) өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару;

      6) факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу;

      7) форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;

      8) сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаларды, ипотекалық қарыздар және тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;

      9) сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер.

      12. Банктер бағалы қағаздар нарығында мынадай кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

      1) Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі талап етілетін рейтингін алған елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен не онсыз уәкілетті органның шешімі бойынша мемлекеттік бағалы қағаздармен, базалық активтерінің тізбесі мен оны сатып алу тәртібін уәкілетті орган белгілейтін туынды бағалы қағаздармен - брокерлік;

      2) Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі талап етілетін рейтингін алған елдердің бағалы қағаздарымен не онсыз уәкілетті органның шешімі бойынша мемлекеттік бағалы қағаздармен, сондай-ақ базалық активтерінің тізбесі мен оны сатып алу тәртібін уәкілетті орган белгілейтін туынды бағалы қағаздармен, осы Заңның 8-бабында белгіленген жағдайларда өзге де бағалы қағаздармен - дилерлік;

      3) кастодиандық;

      4) трансфер-агенттік.

      Банктердің бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің жоғарыда аталған бір немесе бірнеше үйлесімді түрлерін жүзеге асыруына лицензияны уәкілетті орган береді.

      Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген рейтингтік агенттіктердің тізбесін және ең төменгі талап етілетін рейтингін уәкілетті орган айқындайды.

      13. Осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген банк операцияларын тек депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушылары болып табылатын банктер, сондай-ақ оның қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес уәкілетті орган берген лицензиясы негізінде Ұлттық почта операторы жүргізуге құқылы.";

      17) 32-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Қаржы қызметі бойынша сыйақының шамасы туралы ақпаратты тарату, оның ішінде жариялау кезінде банктер сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы ставкасын қосымша көрсетуге міндетті, оның тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

      Аталған талапты сақтамаған жағдайда уәкілетті орган банкке осы заңның 47-бабында көзделген санкцияны қолдануға құқылы.";

      18) 34-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "34-бап. Банктік заем операциясы";

      1-тармақ алып тасталсын;

      1-1-тармақтағы "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның" деген сөздер "ипотекалық ұйымның немесе мемлекет жалғыз акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Банктік заем операциялары банктің, ипотекалық ұйымның, номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар брокердің және (немесе) дилердің немесе мемлекет жалғыз акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаның басқару органы бекітетін Банктің ішкі кредит саясаты туралы ережелерге сәйкес жүзеге асырылады.";

      4-тармақ "ережелер" деген сөзден кейін "банктік" деген сөзбен толықтырылсын;

      19) 40-бапта:

      3-тармақта:

      а) тармақшасы "басшы қызметкері" деген сөзден кейін ", филиалдың бірінші басшысы және бас бухгалтері" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы д) тармақшасымен толықтырылсын:

      "д) банктің аффилиирленген тұлғалары.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      7-тармақтың екінші бөлігінің бірінші абзацы "басшы қызметкері" деген сөздерден кейін ", филиалдың бірінші басшысы және бас бухгалтері" деген сөздермен толықтырылсын;

      20) 41-баптың екінші бөлігіндегі "банк тобына" деген сөздер "банк конгломератына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21)42-бапта:

      1-тармақта:

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "Банктер тобы" деген сөздер "Банк конгломераттары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші бөлікте "лауазымды адамдарын" деген сөздерден кейін "және (немесе) банк акцияларының жиырма бес процентінен астамын иеленетін банктің ірі қатысушылары - жеке тұлғаларды" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Уәкілетті орган банк холдингі жоқ банктерге және банк конгломераттарына жекелеген пруденциялық нормативтер мен аталған банкке және банк конгломератына тән тәуекел факторларының ықтимал ең жоғары өзгерістері кезінде туындайтын әлеуетті қомақты шығындардың орнын толтыру үшін жеткілікті деңгейдегі олардың нормативтік мәнін белгілеуге құқылы.";

      3-тармақта:

      "банк тобы" деген сөздер "банк конгломераты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "оларды сақтау әдістері мен есептеу әдістемесін," деген сөздер алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Банк холдингтері, сондай-ақ банктің дауыс беретін және (немесе) орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акцияларды қоспағанда) жиырма бес процентінен астамын тікелей және жанама иеленетін банктің ірі қатысушылары - жеке тұлғалар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген банктің және банк конгломератының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттерін қолдау жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.

      Банктің қаржылық жай-күйі нашарлаған жағдайда банк холдингі уәкілетті органның талабы бойынша банктің қаржылық жай-күйін жақсарту үшін шаралар қолдануға, оның ішінде банктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге жеткілікті мөлшерде банктің меншікті капиталын ұлғайтуға міндетті.";

      22) 46-бапта:

      6-тармақтағы "ретте" деген сөз "немесе уәкілетті орган банктің Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғанын анықтаған жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақтағы "банктің аффилиирлендірілген тұлғаларына" деген сөздер "банктің ірі қатысушыларының, банк холдингінің, сондай-ақ банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың аффилиирленген тұлғаларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 47-баптың 2-тармағында:

      д) тармақшасындағы "банк капиталы іс жүзінде болмаған" деген сөздер "банктің меншікті капиталының теріс мөлшері болған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "банктің нақты капиталының мөлшерін" деген сөздер "оның міндеттемелерінің сомасы шегерілген банк активтерінің құнын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ж) тармақшасы алып тасталсын;

      з) тармақшасындағы "банк тобының" деген сөздер "банк конгломератының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 47-1-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "47-1-бап. Банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне

       және банк конгломератының құрамына кіретін заңды

       тұлғаларға қатысты қолданылатын мәжбүрлеу

       шаралары";

       1-тармақтың бірінші бөлігінде:

       бірінші абзац "банк холдингтеріне" деген сөздерден кейін "немесе банк конгломератының құрамына кіретін заңды тұлғаларға" деген сөздермен толықтырылсын;

       үшінші абзацтағы "5" деген цифр "9" деген цифрмен ауыстырылсын;

       төртінші абзацтағы "орындамаса, мәжбүр ету шараларын қолдануға құқылы." деген сөздер "орындамаса;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы абзацтармен толықтырылсын:

       "банктің ірі қатысушылары (оның ішінде ірі қатысушы бақылау жасайтын ұйымдар), банк холдингі немесе банк конгломератының құрамына кіретін заңды тұлғалар оның салдарынан банкке зиян келтіретін іс-әрекет жасағанда;

       банктің ірі қатысушыларының (оның ішінде ірі қатысушы бақылау жасайтын ұйымдардың), банк холдингінің немесе банк конгломератының құрамына кіретін заңды тұлғалардың оның салдарынан банкке зиян келтіретін қаржылық жай-күйі тұрақсыз болғанда мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.";

       2-тармақта:

       төртінші абзацта:

       "табылатын ұйымға" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға" деген сөздермен толықтырылсын;

       "ұйым" деген сөз "ұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

       төртінші абзацтағы "етуге құқылы." деген сөздер "етуге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:

       "банктен немесе банк холдингінен өз үлесін иеліктен шығаруды немесе еншілес ұйымдарға немесе жарғылық капиталына қомақты қатысатын ұйымдарға бақылау жүргізуді талап етуге құқылы.";

       25) 48-бапта:

       1-тармақта:

       а) тармақшасындағы "22-бабы (б)-тармағының," деген сөздер алып тасталсын;

       з) тармақшасы "ұйғарымдарды" деген сөзден кейін "жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет)" деген сөздермен толықтырылсын;

       мынадай мазмұндағы з-1) және м-1) тармақшалармен толықтырылсын:

       "з-1 тәуекелді басқару және ішкі бақылау жүйесінің бар болуы бөлігінде уәкілетті органның талаптарын сақтамауы;";

       "м-1) банк холдингінің банктің меншікті капиталын ұлғайту бойынша уәкілетті орган белгілеген талаптарды сақтамауы;";

       1-1-тармақтағы "жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру)" деген сөздер "депозиттерге міндетті кепілдік беру" деген сөздермен ауыстырылсын;

       26)48-1-бапта:

       1-тармақтағы "ұстап тұруға арналған ағымдағы шығындарға" деген сөздер "уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген шығыстарға" деген сөздермен ауыстырылсын;

       9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Банктің уақытша әкімдігінің (уақытша әкімшісінің) және тарату комиссиясының құрамына қосылған уәкілетті орган қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге байланысты шығыстарды, сондай-ақ соттың банкті мәжбүрлеп тарату туралы шешімі жөніндегі ақпаратты мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми баспасөз басылымдарында жариялау жөніндегі шығыстарды және әділет органының мәжбүрлеп тарату және банктің мүлкі болмаған не оның құны осы шығыстарды жабуға жеткіліксіз болған жағдайларда банкті тарату аяқталғаннан кейін құжаттарды мұрағатқа өткізу бойынша банк қызметінің тоқтатылғанын мемлекеттік тіркеуге байланысты шығыстарды қоспағанда, банктерді мәжбүрлеп қайта ұйымдастыруға және мәжбүрлеп тарату негізі бойынша банктердің қызметін тоқтатуға байланысты шығыстарды уәкілетті органның қаржыландыруына тыйым салынады.";

      27) 50-бапта:

      4-тармақтың екінші бөлігіндегі "салымдарға (депозиттерге) ұжымдық кепілдік беру (оларды сақтандыру) жөніндегі" деген сөздер "депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:

      "10. Банк құпиясы бар ақпарат басқа мемлекеттің банкті қадағалау жөніндегі уәкілетті органына уәкілетті орган мен ақпарат алмасуды көздейтін басқа мемлекеттің банктер қызметін реттеу жөніндегі уәкілетті органы арасындағы келісіммен айқындалған тәртіппен табыс етіледі.";

      28) 52-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "52-бап. Депозиттерге міндетті кепілдік беру

      1. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің депозиторларының мүдделерін қорғау мақсатында депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесі құрылады.

      Депозиттерге міндетті кепілдік беруді арнайы құрылған коммерциялық емес ұйым жүзеге асырады.

      Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеуінің құқықтық негіздері, оның қатысушыларының құқықтары, міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

      2. Депозиттер қабылдауға, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге лицензиялары бар екінші деңгейдегі барлық банктер үшін депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысу міндетті болып табылады.";

      29) 54-баптың 1-тармағындағы "халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тізбесі мен нысандарын" деген сөздер "тізбесін" деген сөзбен ауыстырылсын;

      30) 54-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "54-1-бап. Банктің ірі қатысушылары мен банк холдингтерінің

       есептілігі

      1. Банктің заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күннің ішінде уәкілетті органға жыл сайын қаржылық есептілікті және оған берілетін түсіндірме жазбаны табыс етуге тиіс.

      2. Банктің жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күннің ішінде уәкілетті органға кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді қамтитын есептілікті, сондай-ақ:

      1) оның басқа тұлғалармен бірлесіп өз араларындағы шартқа орай не өзге де тәсілмен банк қабылдайтын шешімдерге ықпал етуі туралы, оның ішінде мұндай ықпал ету мүмкіндігін айқындайтын өкілеттіктер берудің сипаттамасы қамтылатын;

      2) жарғылық капиталдарға (акцияларға) қатысудың өзіне тиесілі үлестерін көрсете отырып, ұйымдарда өзінің атқаратын лауазымдары туралы;

      3) алынған қарыздар есебінен ұйымдардың жарғылық капиталдарына қатысудың өзіне тиесілі үлестерін (акцияларды) сатып алуы туралы;

      4) жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және жұбайының (зайыбының) жақын туыстары туралы ақпаратты табыс етуге тиіс.

      Есептілікті табыс етудің тәртібі мен нысандары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      3. Банк холдингі уәкілетті органға:

      1) есепті тоқсаннан кейінгі қырық бес күн ішінде тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны;

      2) қаржы жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күн ішінде, аудиторлық ұйым куәландырмаған, шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны табыс етуге тиіс.

      4. Банктің заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының жылдық қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбада, сондай-ақ банк холдингінің тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбаларда мынадай ақпараттар:

      1) ірі қатысушының (банк холдингінің) қызмет түрлерінің сипаттамасы;

      2) ірі қатысушы (банк холдингі) қатысушысы (акционері) болып табылатын әрбір ұйымның атауы, оның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері (тиесілі акцияларының саны), қызмет түрінің немесе түрлерінің сипаттамасы, ірі қатысушы (банк холдингі) ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын ұйымдардың қаржылық есептілігі;

      3) банктің ірі қатысушысының (банк холдингінің) ірі қатысушысы (акционері) болып табылатын әрбір ұйымның атауы, оның жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері (оған тиесілі акциялардың саны), осы ұйымның қызмет түрінің немесе түрлерінің сипаттамасы және қаржылық есептілігі, сондай-ақ аффилиирленген тұлғалар туралы, ірі қатысушыға бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, банктің ірі қатысушысын бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы мәліметтер көрсетілуге тиіс.

      Банкте банк холдингі болмаған жағдайда банктің ірі қатысушысы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей қаржылық есептілікті және осы баптың 4-тармағында аталған ақпаратты табыс етуге тиіс.";

      31) 55-баптағы "түрлер мен мерзімдерде" және "нысан бойынша және мерзімде" деген сөздер "мерзімдерде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес келетін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 57-бапта:

      1-1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Банк конгломераты қатысушыларының аудитін бір ғана аудиторлық ұйым жүзеге асырады.";

      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Аудиторлық ұйым аудит нәтижелерін және өз қорытындыларын банктің директорлар кеңесі мен басқармасына, банк айқындайтын қажетті жағдайда банк конгломератының құрамына кіретін басқа заңды тұлғаларға табыс етілетін есепте баяндайды.

      Банктің немесе банк конгломератының құрамына кіретін басқа заңды тұлғалардың қаржылық есептілігінің және өзге ақпаратының аудиторлық есебі коммерциялық құпия болып табылмайды. Өзге ақпараттар аудиті банктің уәкілетті органның пруденциялық нормативтері мен активтерді және шартты міндеттемелерді (провизияларды қалыптастыру) жіктеу бойынша талаптарын орындауын тексеруді қамтиды.

      Аудиторлық ұйымның қосымша қызмет көрсетуге арналған шарты уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкес болуға тиіс.

      5. Банк аудиторлық есептің көшірмесін оны алғаннан кейін он күн ішінде банк конгломераты құрамына кіретін басқа заңды тұлғаларға беруге міндетті.";

      6-тармақта:

      бірінші абзацтағы "банк тобының" деген сөздер "банк конгломератының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзац алып тасталсын;

      33) 63-баптың 1-тармағындағы "не осы Заңның 20-бабының 3-5-тармақтарында белгіленген ең төменгі талаптарға сай келетін, оның қызметкерлері болып табылмайтын адамдар" деген сөздер ", депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымдардың өкілдері, не осы Заңның 20-бабының 2-тармағында белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес келетін өзге адамдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) 65-бапта:

      1-тармақтың б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "банк органдарының өкілеттіктері тоқтатылады және оның басшы қызметкерлері жұмыстан шеттетіледі;";

      2-тармақта:

      е) тармақшасындағы "шығаруға құқылы." деген сөздер "шығаруға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы ж) тармақшасымен толықтырылсын:

      "ж) кредитор мен борышкер бір адам болғандықтан, өзара талаптарды есепке алуға құқылы.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Консервациялау процесіндегі банкке қойылатын талаптар талап ету құқығын басқаға беру шартынан (шарттарынан) туындаса, кредитормен өзара талаптарды есепке алуға тыйым салынады.";

      35) 73-бапта:

      4) тармақшадағы "салық органдарының" деген сөздер "салық қызметі органдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Аралық тарату балансы бекітілгенге дейін кредитор мен борышкер бір адам болатындықтан, өзара талаптарды есепке алуға жол беріледі.

      Аралық тарату балансы бекітілгеннен кейін осы кредитордың талаптарын қанағаттандырудың тиісінше кезегі келген кезде ғана өзара талаптарды есепке алу жүргізіледі.

      Таратылатын банкке қойылатын талаптар талап ету құқығын басқаға беру шартынан (шарттарынан) туындаса, кредитормен өзара талаптарды есепке алуды жүргізуге тыйым салынады.";

      36) мынадай мазмұндағы 73-1-баппен толықтырылсын:

      "73-1-бап. Мәжбүрлеп таратылатын банктің дебиторлық

       берешегі, мүлкі бойынша міндеттемелерінің бір

       бөлігін және талап ету құқығын бір мезгілде

       басқа банкке (банктерге) беру жөніндегі операция

      1. Соттың банкті мәжбүрлеп тарату жөніндегі шешімі күшіне енген күннен бастап уәкілетті органмен келісім бойынша, банктің бір жыл және одан артық өтеу мерзімімен ұзақ мерзімдік кредиттер түріндегі дебиторлық берешегі бойынша талап ету құқықтарын басқа банкке (банктерге) депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның кепілдік берген депозиттері бойынша банк міндеттемелері бөлігімен бір мезгілде беру жөніндегі операцияларды жүргізуге жол беріледі.

      2. Мәжбүрлеп таратылатын банктің аралық тарату балансы бекітілгеннен кейін осы Заңның 74-2-бабымен белгіленген кредиторлар талаптарын қанағаттандыру кезегі сақтала отырып, оның міндеттемелері мен мүлкін бір мезгілде беру жөніндегі операцияларды жүргізуге жол беріледі.

      3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген операцияларды жүргізу тәртібі және ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

      4. Қатысушы банктің кепілдік берілген депозиттер бойынша міндеттемелерін басқа банкке (банктерге) беру депозиторлардың келісімімен жүзеге асырылады. Уақытша әкімшілік депозиторлардың келісімін алу мақсатында қатысушы банктің тарату комиссиясы республикалық мерзімдік баспа басылымдарында кепілдік берілген депозиттер бойынша болғалы отырған міндеттемелерді беру туралы мемлекеттік және орыс тілдерінде хабарландыруларды жариялайды. Хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде депозиторлардан жазбаша қарсылық болмауы депозитордың депозитті беруге келіскені деп қарастырылады.";

      37) 74-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі "тағайындау" деген сөзден кейін "және тарату" деген сөздермен толықтырылсын;

      38) 74-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "74-2-бап. Таратылатын банк кредиторларының талаптарын

       қанағаттандырудың кезектілігі

      1. Таратылатын банк кредиторларының, оның ішінде оның банкроттығымен байланысты талаптары осы бапта белгіленген тәртіппен қанағаттандырылады.

      2. Тарату ісін жүргізумен байланысты шығыстар, оның ішінде банктің тарату комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шығыстар кезектен тыс жүргізіледі.

      3. Кредиторлардың белгіленген тәртіппен танылған талаптары мынадай кезектілікпен қанағаттандырылуға тиіс:

      1) бірінші кезекте жеке тұлғалардың өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауап бере отырып, таратылатын банк олардың талаптарын тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен қанағаттандырады;

      2) екінші кезекте еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың еңбекақысы мен өтемақысын төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударым бойынша берешекті, жалақыдан ұсталған алиментті және міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша есеп айырысулар жүргізіледі;

      3) үшінші кезекте депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымдардың мәжбүрлеп таратылатын банкке ұсынылатын есеп айырысуға сәйкес кепілдік берілген депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы сомалары бойынша талаптары қанағаттандырылады;

      4) төртінші кезекте депозиттер және ақша аударымдары бойынша жеке тұлғалардың талаптары, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша талаптары, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған сақтандыру ұйымдарының депозиттері бойынша талаптары қанағаттандырылады;

      5) бесінші кезекте тек қана қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық емес ұйымдармен, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұйымдарымен және оған теңестірілген адамдардың ұйымдарымен, Қазақстан Республикасы Мүгедектерінің ерікті қоғамымен, Қазақ зағиптар қоғамымен, Қазақ саңыраулар қоғамымен және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаржысы есебінен құрылған өндірістік ұйымдармен, олардың банктік шоттарында бар және депозитке орналастырылған қаржысы бойынша басқа да мүгедектер ұйымдарымен есеп айырысулар жүзеге асырылады;

      6) алтыншы кезекте таратылатын банктің мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалардың талаптары қанағаттандырылады;

      7) жетінші кезекте салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару жөніндегі берешектер өтеледі;

      8) сегізінші кезекте басқа кредиторлармен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес есеп айырысулар жүргізіледі.

      4. Әр кезектің талабы алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін орындалады.

      Кредитордың талабы оның келісімімен Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін тәсілдермен, оның ішінде ақшалай нысанда және (немесе) мүлікті заттай беру арқылы қанағаттандырылуы мүмкін.

      Таратылатын банктің ақшасы және (немесе) өзге де мүлкі, бір кезектегі кредиторлардың талаптары қанағаттандырылған кезде, осы кезектегі кредиторлардың арасында қанағаттандырылуға тиісті талаптар сомасына бара-бар бір мезгілде бөлінеді.";

      39) 74-4-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "жүгінуге құқылы." деген сөздер "жүгінуге;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) тарату шығыстары сметасын қалыптастыру мен бекітудің ерекшеліктерін және тәртібін белгілеуге;

      7) тарату комиссиясының кассадағы қолма-қол ақшаны сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын жасау, кассалық құжаттарды жүргізу ережелерін орындау, қолма-қол ақшаның жұмсалуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарын, касса қалдықтарының лимиттерін, сондай-ақ тарату комиссиясының ағымдағы шотына қолма-қол ақшаны өткізу мерзімдерін айқындауға құқылы.".

      9. Қазақстан Республикасы Президентінің "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 24, 165-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; 2003 ж., N 11, 67-құжат):

      1) актінің нысаны мен тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы";

      2) кіріспе алып тасталсын;

      3) бүкіл мәтін бойынша "Жарлықта", "Жарлықты", "Жарлықпен", "Жарлықтың", "Жарлық" деген сөздер тиісінше "Заңда", "Заңды", "Заңмен", "Заңның", "Заң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 1-бап мынадай мазмұндағы 4-1) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-1) ипотекалық ұйым - қызметінің айрықша түрі осы Заңда көзделген қызмет болып табылатын заңды тұлға;";

      "9) уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.";

      5) 2-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Ипотекалық ұйымдарға осы Заңда көзделген банк операцияларын жүзеге асыру үшін лицензия алуға, сондай-ақ олардың қызметін реттеуге байланысты қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.";

      6) мынадай мазмұндағы 1-1-тараумен толықтырылсын:

      "1-1-тарау. Ипотекалық ұйым

       5-1-бап. Ипотекалық ұйымды құру

      1. Ипотекалық ұйым Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес акционерлік қоғам нысанында құрылады.

      2. Ипотекалық ұйымның атауында "ипотекалық ұйым" деген сөздер болуға тиіс.

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ипотекалық ұйым ретінде тіркелмеген заңды тұлға ипотекалық ұйым деп аталына алмайды.

      3. Ипотекалық ұйым уәкілетті орган берген лицензияның негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып табылады.

      5-2-бап. Ипотекалық ұйымның қызметі

      1. Ипотекалық ұйым қызметінің негізгі түрі банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға уәкілетті орган берген лицензияның негізінде ипотекалық қарыз беру болып табылады.

      2. Ипотекалық ұйым мынадай қосымша операцияларды:

      1) сенімгерлік операцияларды: сенім білдірушінің мүддесіне орай және оның тапсырмасы бойынша ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқаруды;

      2) факторингтік операцияларды: тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқығын сатып алуды;

      3) форфейтингтік операцияларды (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемелерін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеуді;

      4) лизинг қызметін жүзеге асыруға құқылы.

      3. Ипотекалық ұйымға лицензия беру, оны тоқтата тұру және кері қайтарып алу тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      4. Ипотекалық ұйым мынадай қызмет түрлерін:

      1) осы баптың 6-тармағында көзделген шектеулерді ескере отырып, инвестициялық қызметті;

      2) кез келген ақпарат тарату түрлерінде ипотекалық кредит беру мәселелері жөніндегі арнайы әдебиетті сатуды;

      3) өз мүлкін сатуды;

      4) кепілге салынған мүліктерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сатуды;

      5) өз қызметіне байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызмет көрсетуді;

      6) бағалы қағаздарды, оның ішінде облигацияларды шығару мен орналастыруды;

      7) ипотекалық ұйымдардың қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыруды;

      8) ипотекалық кредит беру саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастыру мен жүргізуді жүзеге асыруға құқылы.

      5. Ипотекалық ұйым өз қызметін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қаржыландыру көздерін пайдалануға құқылы.

      6. Ипотекалық ұйымға:

      1) қаржы ұйымдарының;

      2) акциялары Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының тізіміне листингтің ең жоғарғы санаты бойынша енгізілген, қаржылық ұйымдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың;

      3) ипотекалық ұйымдардың қызметін автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алудан басқа жағдайларда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға тыйым салынады.

      5-3-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      1. Уәкілетті орган ипотекалық ұйымдарға қатысты мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) ипотекалық ұйымдарға осы Заңда көзделген банк операцияларын жүзеге асыруға лицензиялар береді;

      2) ипотекалық ұйымдардың тізілімін жүргізеді;

      3) пруденциялық нормативтерді және ипотекалық ұйымдар сақтауға міндетті басқа нормалар мен лимиттерді белгілейді;

      4) ипотекалық ұйымдар орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілерді шығарады;

      5) ипотекалық ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдері мен тәртібін белгілейді;

      6) ипотекалық ұйымдардың қызметіне дербес не басқа ұйымдарды тарта отырып тексеру жүргізеді;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      2. Ықпал ету шаралары мен санкцияларды қолдану тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      5-4-бап. Ипотекалық ұйымдарға қолданылатын ықпал ету

       шаралары және оларды қолдану негізі

      1. Ипотекалық ұйымдар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын бұзған жағдайда оларға осы бапта белгіленген ықпал ету шаралары қолданылуы мүмкін. Ықпал ету шаралары деп ықпал етудің шектеулі шаралары мен санкциялар түсініледі.

      2. Уәкілетті орган ықпал етудің шектеулі шаралары ретінде, ипотекалық ұйымға:

      1) міндеттеме-хатты талап ету;

      2) орындауға міндетті жазбаша нұсқама беру шектеулі шараларын қолдануға құқылы.

      Ипотекалық ұйымның міндеттеме-хатында орын алған кемшіліктерді мойындау фактісі және ипотекалық ұйым басқармасы басшысының жоспарланған іс-шаралар тізбесін көрсете отырып, кемшіліктерді қатаң белгіленген мерзімде жоятындығы туралы кепілдігі болуға тиіс.

      Уәкілетті органның жазбаша нұсқамасы - бұл анықталған кемшіліктерді белгіленген мерзімде жоюға бағытталған түзету шараларын қабылдау туралы ипотекалық ұйымға нұсқау. Уәкілетті органның жазбаша нұсқамасына сотқа шағым жасау оның орындалуын тоқтата тұрмайды.

      Ипотекалық ұйым міндеттеме-хаттың немесе жазбаша нұсқаманың құжатта көрсетілген мерзімде орындалғаны туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      3. Ықпал етудің шектеулі шараларын қолдану тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      4. Уәкілетті орган ипотекалық ұйымға қатысты санкция ретінде:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген негіздер бойынша айыппұл салу және оны өндіріп алу;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген негіздер бойынша лицензияны тоқтата тұру не кері қайтарып алу;

      3) мынадай:

      осы Заңда көзделген қызметті жүзеге асыруға байланысты міндеттемелерді тиісінше орындамау;

      уәкілетті органның міндеттеме-хатын және жазбаша нұсқамасын орындамау;

      уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын бұзу негіздері бойынша ипотекалық ұйым басқармасының бірінші басшысын қызметтік міндеттерін орындаудан ипотекалық ұйымның тиісті органы осы мәселені қарағанға дейін уақытша (үш айдан аспайтын мерзімге) шеттету шараларын қолдануға құқылы.

      5. Уәкілетті орган бұзушылықтың сипатына қарай банк операцияларының барлық не жекелеген түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензияны тоқтата тұрады не оны кері қайтарып алады.

      Уәкілетті орган қабылданған шешім туралы ақпаратты мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялайды.

      6. Уәкілетті органның осы бапта көзделген ықпал ету шараларын ипотекалық ұйымға қолдану туралы шешіміне сотқа шағым жасауға болады.".

      10. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-бап; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 11, 39-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 12-1), 12-2), 15-2) - 15-4), 29-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "12-1) еншілес ұйым - өзіне қатысты басқа заңды тұлға бақылау жасайтын заңды тұлға;

      12-2) капиталға қомақты қатысу - дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жиырма және одан да көп процентін тікелей немесе жанама, дербес немесе бір немесе бірнеше тұлғамен бірлесіп иелену не акциялардың жиырма және одан да көп процентімен дауыс беру мүмкіндігінің болуы;";

      "15-2) бақылау - бір заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаның шешімдерін айқындау мүмкіндігі, ол:

      бір тұлға басқа тұлғаның дауыс беретін акцияларының елу процентінен астамын дербес не бір немесе бірнеше тұлғамен бірлесіп тікелей немесе жанама иеленетін не басқа заңды тұлға акцияларының елу процентінен астамымен дербес дауыс беру мүмкіндігі болатын;

      бір заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесі немесе басқармасы құрамының кемінде жартысын сайлау мүмкіндігі болатын;

      бір заңды тұлғаның қаржы есептілігі аудиторлық есепке сәйкес басқа заңды тұлғаның қаржы есептілігіне қосылатын;

      бір заңды тұлғаның шартқа (растайтын құжаттарға) орай немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген жағдайларда өзгеше түрде басқа заңды тұлғаның шешімдерін айқындау мүмкіндігі болатын жағдайлардың бірі болған кезде туындайды;

      15-3) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын жанама иелену (дауыс беру) - ашық жинақтаушы зейнетақы қорының, ашық жинақтаушы зейнетақы қоры ірі қатысушысының немесе заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иелену арқылы ашық жинақтаушы зейнетақы қорының бірлескен ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалардың шешімдерін айқындау мүмкіндігі;

      15-4) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы - уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес ашық жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының он немесе одан астам процентін тікелей немесе жанама иелене алатын (мемлекет осындай иеленуші болып табылатын жағдайларды қоспағанда) немесе:

      ашық жинақтаушы зейнетақы қоры акцияларының он немесе одан астам процентімен тікелей немесе жанама дауыс беру;

      ашық жинақтаушы зейнетақы қоры қабылдайтын шешімдерге шартқа орай не уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалатын тәртіппен өзгеше түрде ықпал ету мүмкіндігіне ие Қазақстан Республикасының резиденті - жеке тұлға немесе заңды тұлға;";

      "29-1) бас ұйым - басқа заңды тұлғаға бақылау жасайтын заңды тұлға;";

      2) 35-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "35-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының филиалдарын,

       өкілдіктерін құру, жабу

      1. Жинақтаушы зейнетақы қоры қордың басқару органының шешімі негізінде уәкілетті органның келісімінсіз Қазақстан Республикасының аумағында өзінің оқшауланған бөлімшелерін - филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы.

      2. Жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің филиалының және өкілдігінің әділет органдарында есептік тіркелген күнінен бастап он төрт жұмыс күні ішінде:

      1) жинақтаушы зейнетақы қоры филиалының және өкілдігінің есептік тіркелуі туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмесін;

      2) тіркеген әділет органының белгісі және мөрі қойылған филиал немесе өкілдік туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесін;

      3) филиалдың немесе өкілдіктің бірінші басшысына берілген сенімхаттың нотариат куәландырған көшірмесін қоса тіркей отырып, олардың ашылғаны жөнінде уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының филиалы - жинақтаушы зейнетақы қорының заңды тұлға болып табылмайтын, жинақтаушы зейнетақы қоры орналасқан жерден тыс орналасқан, жинақтаушы зейнетақы қорының атынан қызметін жүзеге асыратын және жинақтаушы зейнетақы қоры берген өкілеттіктер шегінде әрекет ететін оқшауланған бөлімшесі. Жинақтаушы зейнетақы қоры филиалының жинақтаушы зейнетақы қорымен бірыңғай балансы, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының атауымен толық сәйкес келетін атауы болады.

      4. Жинақтаушы зейнетақы қорының өкілдігі - жинақтаушы зейнетақы қорының заңды тұлға болып табылмайтын, жинақтаушы зейнетақы қоры орналасқан жерден тыс орналасқан, жинақтаушы зейнетақы қорының атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін және зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асырмайтын оқшауланған бөлімшесі.

      5. Қазақстан Республикасының резиденті емес жинақтаушы зейнетақы қорларының филиалдары мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасында ашуға тыйым салынады.

      6. Жинақтаушы зейнетақы қорының филиалдарын ашудың міндетті шарттары:

      1) соңғы аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының залал шекпеген қызметі;

      2) жинақтаушы зейнетақы қорының филиалды ашу туралы шешім қабылдау алдындағы үш ай ішінде пруденциялық нормативтерді сақтауы;

      3) филиалды әділет органдарында есептік тіркеген күннің алдындағы үш ай ішінде жинақтаушы зейнетақы қорына уәкілетті органның ықпал ету шараларын қолданбауы болып табылады.

      7. Жинақтаушы зейнетақы қорының соңғы аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша залал шекпеген қызметі жағдайында жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының аумағында өкілдіктер ашуға құқылы.

      8. Филиал, өкілдік туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде жинақтаушы зейнетақы қоры көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар есептік тіркелген күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде уәкілетті органды хабардар етуге тиіс.

      9. Жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің филиалын немесе өкілдігін әділет органдарында есептік тіркеуден шығарған күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде жинақтаушы зейнетақы қоры филиалының немесе өкілдігінің есептік тіркеуден шығарылғанын растайтын әділет органы құжатының нотариат куәландырған көшірмесін қоса тіркей отырып, олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге тиіс.

      10. Жинақтаушы зейнетақы қоры осы баптың 2, 6-8-тармақтарының талаптарын орындамаған жағдайда, уәкілетті орган филиалды және өкілдікті жабуды талап етуге құқылы.";

      3) мынадай мазмұндағы 36-1, 36-2-баптармен толықтырылсын:

      "36-1-бап. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы

      1. Бірде-бір тұлға уәкілетті органның жазбаша келісімінсіз дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы бола алмайды.

      Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғалар негізгі рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі талап етілетін рейтингі болғанда ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алуға уәкілетті органның келісімін ала алады. Ең төменгі рейтинг және рейтингтік агенттіктердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      2. Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім беру, келісімді кері қайтарып алу ережелерін, аталған келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды уәкілетті орган айқындайды.

      3. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлға келісім алу үшін уәкілетті органға осы баптың 4-7-тармақтарында айқындалған құжаттар мен мәліметтерді қоса тіркей отырып, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алу туралы өтінішті табыс етуге міндетті.

      4. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті - жеке тұлға мынадай құжаттарды:

      1) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді, соның ішінде растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса тіркей отырып, акцияларды сатып алуға пайдаланылатын көздер мен қаражаттардың сипаттамасын;

      2) өтініш берушінің мүддесін білдіру тапсырылған өтініш берушінің өкіліне (ол болған жағдайда) берілген сенімхатты;

      3) өзі ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;

      4) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш беруші туралы қысқаша деректерді, соның ішінде білімі туралы, еңбек қызметі туралы, сондай-ақ сотталғандығы бар-жоғы туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қаржы, салық салу саласында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны туралы мәліметтерді табыс етеді.

      5. Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға мынадай құжаттарды:

      1) өтініш берушінің жоғары органының ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесін;

      2) осы баптың 4-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      3) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмесін, өтініш берушінің ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ өтініш берушінің ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді;

      4) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш берушінің басшы қызметкерлері жөніндегі қысқаша деректерді, соның ішінде білімі, еңбек қызметі туралы, сондай-ақ сотталғандығы бар-жоғы туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қаржы, салық салу саласында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны туралы мәліметтерді;

      5) аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржы есептілігін, сондай-ақ тиісті өтінішті табыс етер алдындағы аяқталған соңғы тоқсанның қаржы есептілігін;

      6) ірі қатысушы мәртебесін алудың қаржылық салдарларын талдауды, оған қоса өтініш берушінің және ашық жинақтаушы зейнетақы қорының мәртебе алғаннан кейінгі болжамды есеп айырысу балансын, егер бар болса, өтініш берушінің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының активтерін сату, ашық жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру немесе ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қызметіне немесе оны басқаруға іс-шаралар жоспарын және ұйымдық құрылымды қоса алғанда, айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын табыс етеді.

      6. Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға мынадай құжаттарды:

      1) осы баптың 4-тармағының 1)-3) тармақшаларында және 5-тармағының 1), 3)-6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      2) тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтерді табыс етеді.

      7. Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес - қаржылық ұйым мынадай құжаттарды:

      1) осы баптың 6-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      2) өтініш беруші шыққан елдің қаржылық қадағалау органының өтініш беруші қаржы қызметін осы ел заңнамасының шеңберінде жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не өтініш беруші шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат қажет еместігі туралы мәлімдемесін табыс етеді.

      8. Жиынтығында ашық жинақтаушы зейнетақы қоры акцияларының он немесе одан астам процентін иеленетін немесе олармен тікелей немесе жанама дауыс беруге мүмкіндігі бар және:

      1) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының шешімдеріне өздерінің арасында жасалған шартқа орай не өзгеше түрде бірлесіп ықпал ететін;

      2) жеке алғанда немесе өзара бір-бірінің ірі қатысушылары болып табылатын;

      3) олардың бірі лауазымды тұлға немесе басқа тұлғаның өкілі болып табылатын;

      4) олардың бірі өздерінің арасында жасалған шартқа сәйкес екінші тұлғаға ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын сатып алу мүмкіндігін берген;

      5) жақын туыстар немесе ерлі-зайыптылар болып келетін тұлғалар бірлесіп ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалар деп танылады.

      Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры банк заңнамасының талаптарына сәйкес банк конгломератына кірген жағдайда, ашық жинақтаушы зейнетақы қоры банк заңнамасына сәйкес шоғырландырылған қадағалауға жатады.

      9. Уәкілетті орган осы баптың талаптарына сәйкес ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін берілген өтініш бойынша шешімді құжаттардың толық топтамасы табыс етілген күннен бастап үш ай ішінде қабылдауға тиіс.

      10. Уәкілетті орган келісім беруге негіз болған дұрыс емес мәліметтер анықталған немесе ірі қатысушылар осы Заңның талаптарын сақтамаған жағдайда осы бапқа сәйкес берілген келісімді кері қайтарып алуға құқылы. Бұл жағдайда мұндай шара қолданылатын тұлға ашық жинақтаушы зейнетақы қоры акцияларының өзіне тиесілі санын осы бапта белгіленгеннен төмен деңгейге дейін қысқартуға немесе өзінің тікелей немесе жанама дауыс беру құқығын қолдануды қоса алғанда, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының басшылығына немесе оның қызметіне ықпал етуді (немесе ықпал етуге тырысуды) тоқтату міндеттемесін қабылдауға міндетті.

      11. Тұлға өзіне қатысты емес себептер бойынша ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы белгісіне сәйкес келген не ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акциялары кепіл болып табылатын борыштық міндеттемелер бойынша кепілге салынған мүліктің оған көшуі нәтижесінде ашық жинақтаушы зейнетақы қорының осы бапта белгіленген шектерге тең немесе одан асатын мөлшердегі акцияларын меншігіне алған жағдайларға осы баптың міндетті түрде уәкілетті органның келісімін алу қажеттігі туралы талаптары қолданылмайды.

      Аталған жағдайларда ірі қатысушы белгісіне сәйкес келетін тұлға акцияларды сатып алған немесе оған өзінің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы белгісіне сәйкес келетіні белгілі болған кезден бастап отыз күн ішінде уәкілетті органға хабарлауға және осы баптың ережелеріне сәйкес уәкілетті органның жазбаша келісімін алғанға дейін ашық жинақтаушы зейнетақы қорының басшылығына немесе оның қызметіне ықпал етуге бағытталған ешқандай әрекет жасамауға немесе осындай жолмен сатып алынған акциялармен дауыс бермеуге міндетті.

      Тиісті мәртебені алу туралы өтініш акцияларды сатып алған кезден бастап не оған өзінің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы белгісіне сәйкес келетіні белгілі болған кезден бастап алпыс күн ішінде, егер бұл тұлға көрсетілген мерзімде акцияларды иеліктен шығарғысы келмесе, уәкілетті органға табыс етіледі. Акцияларды сатып алған күннен бастап алпыс күн ішінде оларды иеліктен шығару жөнінде шешім қабылданғаны туралы ақпарат мұндай шешім қабылданған күннен бастап дереу уәкілетті органға табыс етіледі.

      12. Егер уәкілетті органға тұлғаның ірі қатысушы белгісіне сәйкес келетінін немесе ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын тікелей, жанама иеленуші болып табылатынын немесе келісімнің негізінде немесе өзгеше түрде осы Заң талаптарына сәйкес уәкілетті органның келісімінсіз, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының осы бапта белгіленген шектерге тең немесе одан асатын мөлшердегі акцияларымен дауыс беру мүмкіндігі бар екенін көрсететін мәліметтер белгілі болса, ол жеке және заңды тұлғалардан ақпарат табыс етуді талап етуге құқылы. Ақпарат оны иеленетін кез келген тұлғадан, сондай-ақ осы тұлғалардың бақылауында болатын ұйымдардан талап етілуі мүмкін.

      13. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы ашық жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының өзі тікелей немесе жанама иеленетін немесе тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар үлесін өзгерту туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн мерзімде, растайтын құжаттарды табыс ете отырып, уәкілетті органға хабардар етуге міндетті.

      14. Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің барлық ірі қатысушыларына тиесілі ашық жинақтаушы зейнетақы қоры акциялары санының ашық жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акциялары санына проценттік арақатынасын көрсете отырып, олардың тізімін есепті тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей уәкілетті органға тоқсан сайын табыс етуге міндетті.

      15. Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін акционерлер құрамының өзгергені туралы осындай факт анықталған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      16. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының, ашық жинақтаушы зейнетақы қоры ірі қатысушыларының, сондай-ақ ашық жинақтаушы зейнетақы қоры қатысушысының белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың осы баптың 11-15-тармақтарына сәйкес талап етілетін ақпаратты көрсетілген мерзімде уақтылы бермеуі, бермеуі немесе дұрыс емес мәліметтер беруі Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

      36-2-бап. Уәкілетті органның ашық жинақтаушы зейнетақы

       қорының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға

       келісім беруден бас тарту негіздері

      1. Уәкілетті органның ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға келісім беруден бас тартуына:

      1) осы Заңның 40-бабының 2-тармағы 3)-5) тармақшаларының талаптарын сақтамау (жеке тұлғаға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкерлеріне қатысты);

      2) өтініш берушінің қаржылық жағдайының тұрақсыздығы;

      3) осы Заңның 36-1-бабында көрсетілген құжаттарды табыс етпеу;

      4) өтініш берушінің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алуы нәтижесінде монополияға қарсы заңнама талаптарының бұзылуы;

      5) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алу жөніндегі мәміледе тараптардың бірі оффшорлық аймақта тіркелген тұлға (оның аффилиирленген тұлғасы) немесе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлғалардың қатысушысы (құрылтайшысы, акционері) болып табылатын жеке тұлға болатын жағдайлар;

      6) өтініш берушінің осы Заңда белгіленген, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары мен акционерлеріне қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;

      7) өтініш беруші - қаржылық ұйым өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

      8) өтініш берушінің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайының нашарлайтынын болжауы;

      9) өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржылық ұйымда шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыру өкілеттігінің болмауы;

      10) өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғада тізбесін уәкілетті орган айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі қажетті рейтингінің болмауы негіз болып табылады.

      2. Мына жағдайлардың бірінің болуы:

      1) өтініш беруші - заңды тұлға өтініш берген күнге дейін екі жылға жетпейтін уақытта құрылса;

      2) өтініш берушінің міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акцияларына және жарғылық капиталдарына қатысу үлестеріне орналастырылған және ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын сатып алуға көзделген активтер сомасын шегеріп тастағанда өзінің активтерінен асып кетсе;

      3) аяқталған екі қаржы жылының нәтижелері бойынша залал шексе;

      4) өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайына айтарлықтай қауіп төндірсе;

      5) өтініш берушінің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының алдында мерзімі өткен және (немесе) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының балансына жатқызылған берешегі болса;

      6) өтініш берушінің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау өтініш берушінің қаржылық жағдайының нашарлайтынын болжаса;

      7) ашық жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) оның клиенттеріне нұқсан келтіру мүмкіндігін куәландыратын өзге де негіздер өтініш берушінің қаржылық жағдайының тұрақсыздық белгісі болып табылады.

      3. Тұлға ірі қатысушы мәртебесіне келісім алмаған кезде, уәкілетті орган бұл тұлғаға осы Заңның 42-7-бабында көзделген мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.";

      4) 39-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы шешім уәкілетті органның мерзімді баспасөз басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде жарияланады.";

      5) 40-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "40-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлеріне

       қойылатын талаптар

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорының оқшауланған бөлімшесінің бірінші басшысы мен бас бухгалтерін қоспағанда, директорлар кеңесінің бірінші басшысы мен мүшелері, басқарманың бірінші басшысы мен мүшелері жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлері болып танылады.

      2. Мыналар:

      1) жоғары білімі жоқ;

      2) қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында осы бапта айқындалған жұмыс стажы жоқ;

      3) экономикалық қызмет саласында жасаған қылмыстары үшін, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге қылмыстары үшін заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      4) уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқармасының бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері болып табылған тұлға жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғаннан кейін бес жыл бойы қолданылады;

      5) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымында болған кезеңінде оны басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымға тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай бойы қолданылады.

      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы жинақтаушы зейнетақы қоры басқармасының бірінші басшысы лауазымына тағайындала (сайлана) алмайды.

      Жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

      4. Осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген талапқа сәйкес келу үшін:

      1) жинақтаушы зейнетақы қорының тәуелсіз директоры, басқармасының бірінші басшысы, бас бухгалтері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде үш жыл;

      2) жинақтаушы зейнетақы қоры басқармасының мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде екі жыл жұмыс стажы болуы қажет.

      Тәуелсіз директорды қоспағанда, директорлар кеңесінің бірінші басшысы және мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында жұмыс стажының болуы талап етілмейді.

      Осы тармақта айқындалған жұмыс стажына қаржы ұйымы бөлімшелеріндегі шаруашылық қызметті жүзеге асыруға байланысты жұмыс кірмейді.

      5. Басшы қызметкер тағайындалған (сайланған) күннен бастап өз қызметін уәкілетті органның келісімін алғанша күнтізбелік жетпіс бес күннен аспайтын мерзім ішінде атқаруға құқылы.

      Осы тармақта көрсетілген мерзім өткеннен кейін және құжаттар уәкілетті органға келісуге табыс етілмеген жағдайда не уәкілетті орган келісуден бас тартқан жағдайда жинақтаушы зейнетақы қоры бұл адаммен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.

      Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін табыс етілген құжаттарды олар табыс етілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.

      6. Жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісім беру тәртібі, келісім алуға қажетті құжаттар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      7. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартқан не ол жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымынан босатылған немесе оны осы жинақтаушы зейнетақы қорындағы өзге лауазымға ауыстырған жағдайда, аталған адам оны тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартылғаннан не ол лауазымнан босатылғаннан не басқа лауазымға ауыстырылғаннан кейін кемінде күнтізбелік тоқсан күн өткен соң, бірақ қатарынан он екі ай ішінде екі реттен артық емес, осы жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына қайтадан тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.

      8. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға (сайлауға) келісім беруден қатарынан екі рет бас тартқан жағдайда, аталған адам өзін уәкілетті органның осы жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден екінші рет бас тарту туралы шешімі қабылданған күннен бастап қатарынан он екі ай өткеннен кейін жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына қайтадан тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.

      9. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға (сайлауға) берген келісімін:

      1) келісім беруге негіз болған дұрыс емес мәліметтер анықталған;

      2) басшы қызметкерге уәкілетті органның санкцияларды жүйелі түрде (қатарынан соңғы он екі ай ішінде үш не одан да көп рет) қолдану негіздері бойынша кері қайтарып алуға құқылы.

      Уәкілетті орган басшы қызметкерді лауазымға тағайындауға (сайлауға) берген келісімін кері қайтарып алған жағдайда, жинақтаушы зейнетақы қоры осы адаммен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.

      10. Уәкілетті орган осы Заңда белгіленген тәртіппен жинақтаушы зейнетақы қорына консервация жүргізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, жинақтаушы зейнетақы қоры директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасарлары, бас бухгалтер болып табылатын басшы қызметкерлермен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.";

      6) 41-баптың 3-тармағында:

      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) мыналардың:

      қаржылық ұйымдардың;

      акциялары Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының тізіміне листингтің ең жоғарғы санаты бойынша енгізілген, қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалардың;

      жинақтаушы зейнетақы қорын автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуды қоспағанда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға тыйым салынады.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың 7) тармақшасында аталған заңды тұлғалардың жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесі және акцияларының саны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мөлшерден аспауға тиіс";

      7) мынадай мазмұндағы 41-1-баппен толықтырылсын:

      "41-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ұйымдары және

       жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды

       тұлғалардың жарғылық капиталдарына қомақты қатысуы

      1. Осы Заңның 41-бабының 3-тармағында аталған шектеулерді ескере отырып, жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда ғана, еншілес ұйымдарды құруға, сатып алуға немесе басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қомақты қатысуға құқылы.

      Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат беру тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ұйымы еншілес ұйымдарды құруға және (немесе) оларды иеленуге құқылы емес.

      Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ұйымы өзінің толық атауында "еншілес" деген сөзді көрсетуге және бас жинақтаушы зейнетақы қорының атауын пайдалануға міндетті.

      3. Жинақтаушы зейнетақы қоры аяқталған соңғы екі қаржы жылының қорытындылары бойынша қызметі залал шекпеген жағдайда және рұқсат алу үшін уәкілетті органға өтініш берген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді сақтаған жағдайда еншілес ұйымды құруға құқылы.

      4. Жинақтаушы зейнетақы қоры еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін уәкілетті органға еркін нысанда өтініш береді және оған мынадай құжаттарды:

      1) еншілес ұйымның құрылтай құжаттарын, жарғыны бекіту туралы хаттамаларды;

      2) жинақтаушы зейнетақы қорының уәкілетті органының еншілес ұйымды құру немесе сатып алу туралы шешімін;

      3) еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпаратты;

      4) еншілес ұйымның ұйымдық құрылымын және аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтерді;

      5) бизнес-жоспарды қоса ұсына отырып, еншілес ұйым қызметінің түрі немесе түрлері туралы ақпаратты;

      6) сатып алынатын еншілес ұйымның жарғылық капиталының мөлшері туралы (егер мұндай ақпарат аудиторлық есепте болмаса), сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының сатып алынатын еншілес ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе осы ұйымның акцияларының саны, сондай-ақ оларды сатып алу бағасы туралы ақпаратты;

      7) еншілес ұйымды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді;

      8) аудиторлық ұйымның есебін және сатып алынатын еншілес ұйымның аудиторлық ұйым куәландырған қаржылық есептілігін;

      9) сатып алынатын еншілес ұйымның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткендігі туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмесін;

      10) жарғылық капиталына қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы жинақтаушы зейнетақы қоры еншілес ұйымды сатып алған заңды тұлға туралы деректерді, оның ішінде:

      заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

      құрылтайшысы (қатысушысы) жинақтаушы зейнетақы қоры болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық қорына жинақтаушы зейнетақы қорының қатысу үлесінің мөлшері, оны сатып алу бағасы туралы мәліметті;

      акционері жинақтаушы зейнетақы қоры болып табылатын заңды тұлғаның акцияларының саны, сатып алу бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жалпы санына проценттік арақатынасы туралы мәліметті;

      заңды тұлғаның (құрылтайшысы, қатысушысы, акционері жинақтаушы зейнетақы қоры болып табылатын) қатысу үлесінің мөлшері, оның басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы сатып алу бағасы туралы мәліметті;

      акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) жинақтаушы зейнетақы қоры болып табылатын заңды тұлғаның сатып алған акцияларының саны, сатып алу бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жалпы санына проценттік арақатынасы туралы мәліметті;

      11) еншілес ұйымды бақылау және бақылау негізін растайтын құжаттарды қоса тіркейді.

      5. Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат беруден бас тарту үшін:

      1) рұқсат алуға қажетті құжаттарды табыс етпеу;

      2) еншілес ұйымның басшы қызметкерлерінің (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттардың) осы Заңның 40-бабының 2-тармағы 3)-5) тармақшаларының талаптарына сай келмеуі;

      3) жинақтаушы зейнетақы қорының белгіленген пруденциялық нормативтерді рұқсат алу үшін уәкілетті органға өтініш берген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде және (немесе) өтінішті қараған кезеңде сақтамауы;

      4) жинақтаушы зейнетақы қорының болжамды еншілес ұйымдардың болуы салдарынан пруденциялық нормативтерді сақтамауы;

      5) өтініш берген күнге қарай жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты қолданылып жүрген шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялардың болуы;

      6) еншілес ұйым қызметінің немесе жинақтаушы зейнетақы қоры жоспарлаған инвестициялардың салдарынан жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайының нашарлауы және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қоры клиенттерінің мүдделеріне нұқсан келуі болжанатын қаржылық салдарлардың талдамасы негіз болып табылады.

      6. Уәкілетті орган өтініш берілгеннен кейін үш ай ішінде рұқсат беруге немесе рұқсат беруден бас тартуға міндетті.

      Рұқсат беруден бас тартқан жағдайда уәкілетті орган бас тартудың негіздері туралы өтініш берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті.

      7. Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ұйымы құрылтай құжаттарына енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

      8. Уәкілетті органның рұқсатын алмаған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қоры еншілес ұйымның өзіне тиесілі акцияларын (қатысу үлесін) үш ай мерзімде өзімен аффилиирленбеген тұлғалардың иелігіне өткізуге не еншілес ұйым қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігінен бас тартып, оны растайтын құжаттарды уәкілетті органға табыс етуге міндетті.

      9. Жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен белгіленеді.

      Жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат алу үшін, осы баптың 4-тармағының 2), 3), 5)-7) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса тіркеле отырып, өтініш беріледі.

      Жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беруден бас тарту осы баптың 5-тармағында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі.";

      8) 42-бапта:

      1-1-тармақ мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) жинақтаушы зейнетақы қорының аудиторлық ұйымның жүргізілген аудит туралы есебінде аталған бұзушылықтарды осы Заңның 49-3-бабының 2-тармағында көрсетілген мерзімде жоймауы;";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Егер уәкілетті орган ірі қатысушылардың, олардың лауазымды тұлғаларының немесе қызметкерлерінің бұзушылықтары, заңсыз әрекеті немесе әрекетсіздігі ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайын нашарлатты деп белгілесе, осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында келтірілген шаралар, ашық жинақтаушы зейнетақы қорларының ірі қатысушыларына қатысты да қолданылуы мүмкін.";

      9) мынадай мазмұндағы 42-7-баппен толықтырылсын:

      "42-7-бап. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі

       қатысушыларына қолданылатын мәжбүрлеу шаралары

      1. Уәкілетті орган ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларына:

      1) ірі қатысушы мәртебесін алуға уәкілетті органның келісімін алмаған;

      2) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алғаннан кейін осы Заңның 36-2-бабының 1-тармағында көрсетілген мән-жайлар пайда болған;

      3) осы Заңның 42-бабының 3-тармағына сәйкес уәкілетті органның жазбаша нұсқамаларын орындамаған;

      4) салдарынан ашық жинақтаушы зейнетақы қорына залал келтірілген әрекеттерді ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы жасаған;

      5) салдарынан ашық жинақтаушы зейнетақы қорына залал келтірілген, ашық жинақтаушы зейнетақы қоры ірі қатысушыларының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы;

      6) ашық жинақтаушы зейнетақы қоры мен оның ірі қатысушысы арасында уәкілетті органның осы Заңда көзделген қадағалау функцияларын жүзеге асыруына кедергі келтіретін қатынастар болған жағдайларда мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайлар болған кезде, уәкілетті орган:

      1) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысынан ашық жинақтаушы зейнетақы қорының оған тікелей немесе жанама тиесілі акцияларының санын дауыс беретін акциялардың он процентінен төмен деңгейге дейін азайтуды не ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін басқаруға тікелей немесе жанама қатысудан, оның ішінде дауыс беру құқығын жүзеге асырудан бас тартуды талап етуге;

      2) ашық жинақтаушы зейнетақы қорынан оның өзі мен ірі қатысушы арасындағы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорын тәуекелге ұрындыратын операцияларды (тікелей және жанама) ірі қатысушыға қатысты жүзеге асыруды тоқтата тұруды талап етуге құқылы.

      3. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы осы баптың 2-тармағында, сондай-ақ осы Заңның 49-3-бабының 2-тармағында көзделген талаптарды уәкілетті орган белгілеген мерзім ішінде орындамаған жағдайда, уәкілетті орган ашық жинақтаушы зейнетақы қоры ірі қатысушысының акцияларын ашық жинақтаушы зейнетақы қорын басқаруға қатысатын сенімгерлікпен басқарушы ретіндегі құқығымен үш айға дейінгі мерзімге уәкілетті органның сенімгерлікпен басқаруына беру жөнінде ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акционерлерімен шарт жасасу туралы шешім қабылдауға құқылы.

      Акцияларды сенімгерлікпен басқаруға берудің негіздері осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген мерзімде жойылмаған кезде, уәкілетті орган сенімгерлікпен басқарудағы акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында сату жолымен осы акцияларды иеліктен шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Көрсетілген акцияларды сатудан түскен ақша акциялары уәкілетті органның сенімгерлікпен басқаруына берілген тұлғаларға аударылады.

      Акционерлер акцияларды сенімгерлікпен басқаруға беруден бас тартқан жағдайда, уәкілетті орган шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

      4. Мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.";

      10) 45-1-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Өз еркімен таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.";

      11) 45-2-бапта:

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Лицензиясы кері қайтарып алынған жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті және өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы емес, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген шығыстарға байланысты жағдайларды қоспағанда, бар банк шоттары бойынша барлық операцияларды тоқтатуға міндетті.";

      6-тармақтың 4) тармақшасындағы "салық органдарының" деген сөздер "салық қызметі органдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкін бағалауды тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді.";

      7-1-тармақ "шығыстар" деген сөзден кейін ", осы баптың 7-2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 7-2-тармақпен толықтырылсын:

      "7-2. Жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкі болмаған не оның құны шығыстарды жабуға жетпеген жағдайларда жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша әкімшісінің) және тарату комиссиясының құрамына енген уәкілетті орган қызметкерлерінің еңбекақысын төлеуге байланысты шығыстарды, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату жөнінде сот қабылдаған шешім туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялау жөніндегі шығыстарды және мәжбүрлеп тарату негізінде жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің тоқтатылуын әділет органының мемлекеттік тіркеуіне байланысты және жинақтаушы зейнетақы қорын тарату аяқталғаннан кейін құжаттарды сақтау үшін мұрағатқа тапсыру жөніндегі шығыстарды қоспағанда, мәжбүрлеп тарату негізінде жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін тоқтату жөніндегі шығыстарды уәкілетті органның қаржыландыруына тыйым салынады.";

      12) 45-3-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "жүгінуге құқылы." деген сөздер "жүгінуге;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) тарату шығыстары сметасын түзудің және бекітудің ерекшеліктері мен тәртібін белгілеуге;

      7) тарату комиссияларының қолма-қол ақшаны кассада сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын жасау, касса құжаттарын жүргізу ережелерін орындауы, қолма-қол ақшаның, касса қалдықтары лимиттерінің жұмсалуын қамтамасыз ету бойынша талаптарды, сондай-ақ тарату комиссиясының ағымдағы шотына қолма-қол ақша тапсыру мерзімдерін айқындауға құқылы.";

      13) мынадай мазмұндағы 49-2 және 49-3-баптармен толықтырылсын:

      "49-2-бап. Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры ірі

       қатысушысының есептілігі

      1. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күн ішінде қаржылық есептілік пен оған түсіндірме жазбаны уәкілетті органға табыс етуге тиіс.

      2. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күн ішінде кірістер және мүлік туралы мәліметтерді, сондай-ақ:

      1) ашық жинақтаушы зейнетақы қоры қабылдайтын шешімдерге өзінің басқа тұлғалармен бірлесіп өз араларындағы шартқа орай не өзгеше түрде ықпал етуді жүзеге асыруы туралы, оның ішінде мұндай ықпал ету мүмкіндігін айқындайтын өкілеттіктер берудің сипаттамасы болатын;

      2) жарғылық капиталдарға қатысудың өзіне тиесілі үлестерін (акцияларды) көрсете отырып, ұйымдарда өзінің атқаратын лауазымдары туралы;

      3) ұйымдардың жарғылық капиталдарына қатысудың өзіне тиесілі үлестерін (акцияларды) алынған қарыздар есебінен сатып алуы туралы;

      4) жақын туыстары, жұбайы және жұбайының (зайыбының) жақын туыстары туралы ақпаратты қамтитын есептілікті уәкілетті органға табыс етуге тиіс.

      Есептілік табыс етудің тәртібі мен оның нысандары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      3. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының жылдық қаржылық есептілігінің түсіндірме жазбасында мынадай ақпарат:

      1) ашық жинақтаушы зейнетақы қоры ірі қатысушысының қызмет түрлерінің сипаттамасы;

      2) ірі қатысушы қатысушысы (акционері) болып табылатын әрбір ұйымның атауы, оның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері (тиесілі акциялар саны), ірі қатысушы ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын ұйымдардың қызмет түрінің немесе түрлерінің сипаттамасы, қаржылық есептілігі;

      3) ашық жинақтаушы зейнетақы қоры ірі қатысушысының ірі қатысушысы (акционері) болып табылатын әрбір ұйымның атауы, оның жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері (оған тиесілі акциялар саны), осы ұйымның қызмет түрінің немесе қызмет түрлерінің сипаттамасы және қаржылық есептілігі, сондай-ақ аффилиирленген тұлғалар туралы, ірі қатысушыны бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысын бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы мәліметтер көрсетілуге тиіс.

      49-3-бап. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі

       қатысушыларына және жинақтаушы зейнетақы қорының

       қомақты қатысуы бар заңды тұлғаларға аудит

      1. Қаржы жылының қорытындылары бойынша аудит жүргізу ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушылары, сондай-ақ ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қомақты қатысуы бар заңды тұлғалар үшін міндетті.

      Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры аудиторлық есепті алғаннан кейін он күн ішінде оның көшірмесін ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қомақты қатысуы бар басқа заңды тұлғаларға табыс етуге міндетті.

      Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін аудиторлық ұйым растауға тиіс.

      2. Жинақтаушы зейнетақы қоры, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы, жинақтаушы зейнетақы қорының қомақты қатысуы бар заңды тұлға аудиторлық есепте көрсетілген, жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайына ықпал ететін бұзушылықтарды аталған тұлғалар аудиторлық есепті алған күннен бастап үш айдың ішінде жоймаған жағдайда, уәкілетті орган бұзушылықтар жойылғанға дейін:

      жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметке берілген лицензияның қолданылуын осы Заңның 42-бабының 1-1-тармағы 5-1) тармақшасының негізінде тоқтата тұруға;

      ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысына қатысты осы Заңның 42-7-бабының 2-тармағында көзделген шараларды қолдануға құқылы.

      Бұзушылықтар осы есепті алған күннен бастап бір жылдың ішінде жойылмаған жағдайда, уәкілетті орган:

      жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты жинақтаушы зейнетақы қорының лицензиясын осы Заңның 42-бабы 1-4-тармағының негізінде кері қайтарып алуға;

      ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысына қатысты осы Заңның 42-7-бабының 3-тармағында көзделген шараларды қолдануға құқылы.".

      11. "Қаржы лизингі туралы" 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 10, 247-құжат; 2003 ж., N 15, 139-құжат, 2004 ж., N 5, 25-құжат):

      10-баптың бірінші бөлігіндегі "Лизинг беруші ретінде банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда лизинг беруші ретінде банктердің" деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; 2005 ж., N 14, 55, 58-құжаттар):

      1) 3-бапта:

      мынадай мазмұндағы төртінші - он бесінші абзацтармен толықтырылсын:

      "еншілес ұйым - өзіне қатысты басқа заңды тұлға бақылау жасайтын заңды тұлға;

      капиталға қомақты қатысу - дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жиырма және одан да көп процентін тікелей немесе жанама, дербес немесе бір немесе бірнеше тұлғамен бірлесіп иелену не акциялардың жиырма және одан да көп процентімен дауыс беру мүмкіндігінің болуы;

      бақылау - бір заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаның шешімдерін айқындау мүмкіндігі, ол:

      бір тұлға басқа тұлғаның дауыс беретін акцияларының елу процентінен астамын дербес не бір немесе бірнеше тұлғамен бірлесіп тікелей немесе жанама иеленетін не басқа заңды тұлғаның акцияларының елу процентінен астамымен дербес дауыс беру мүмкіндігі болатын;

      бір заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесі немесе басқармасы құрамының кемінде жартысын сайлау мүмкіндігі болатын;

      бір заңды тұлғаның қаржылық есептілігі аудиторлық есепке сәйкес басқа заңды тұлғаның қаржылық есептілігіне қосылатын;

      бір заңды тұлғаның шартқа (растайтын құжаттарға) орай немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген жағдайларда өзгеше түрде басқа заңды тұлғаның шешімдерін айқындау мүмкіндігі болатын жағдайлардың бірі болған кезде туындайды;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын жанама иелену (олармен дауыс беру) - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының немесе заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иелену арқылы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бірлескен ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалардың шешімдерін айқындау мүмкіндігі;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы - уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп процентін тікелей немесе жанама иелене алатын (мемлекет осындай иелік етуші болып табылатын жағдайларды қоспағанда) немесе:

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларының он немесе одан да көп процентімен тікелей немесе жанама дауыс беру;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қабылдайтын шешімдерге шартқа орай не уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалатын тәртіппен өзгеше түрде ықпал ету мүмкіндігіне ие жеке тұлға немесе заңды тұлға;

      заңды тұлғаның ірі қатысушысы - заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының он немесе одан астам процентін тікелей немесе жанама иеленетін (мемлекет осындай иелік етуші болып табылатын жағдайларды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлға;";

      мынадай мазмұндағы он екінші абзацпен толықтырылсын:

      "бас ұйым - басқа заңды тұлғаға бақылау жасайтын заңды тұлға;";

      2) 20-бап мынадай мазмұндағы 7 және 8-тармақтармен толықтырылсын:

      "7. Қаржы жылының қорытындылары бойынша аудит жүргізу сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру құқығы бар) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушылары, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар заңды тұлғалар үшін міндетті.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы аудиторлық есепті алғаннан кейін он күн ішінде оның көшірмесін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар басқа заңды тұлғаларға табыс етуге міндетті.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін аудиторлық ұйым растауға тиіс.

      8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру құқығы бар) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар заңды тұлға аудиторлық есепте көрсетілген, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайына әсер ететін бұзушылықтарды аталған тұлғалар аудиторлық есепті алған күннен бастап үш ай ішінде жоймаған жағдайда, уәкілетті орган бұзушылықтар жойылғанға дейін:

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қатысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының лицензиясының қолданылуын осы Заңның 54-бабының 1-тармағы 8-1) тармақшасының негізінде тоқтата тұруға;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру құқығы бар) ірі қатысушыға қатысты осы Заңның 53-1-бабының 2-тармағында көзделген шараларды қолдануға құқылы.

      Бұзушылықтар осы есепті алған күннен бастап бір жыл ішінде жойылмаған жағдайда, уәкілетті орган:

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қатысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының лицензиясын осы Заңның 55-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының негізінде кері қайтарып алуға;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру құқығы бар) ірі қатысушыға қатысты осы Заңның 53-1-бабының 3-тармағында көзделген шараларды қолдануға құқылы.";

      3) 25-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Заңды тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құрған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын меншікті оң капиталы болған ретте ғана сатып алады. Бұл шектеу жинақтаушы зейнетақы қорларына (зейнетақы активтері есебінен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алатын) және инвестициялық қорларға қолданылмайды.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      4) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "26-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі

       қатысушысы

      1. Бірде-бір тұлға уәкілетті органның жазбаша келісімінсіз дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы бола алмайды.

      Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғалар рейтингтік агенттіктердің бірінің ең аз талап етілетін рейтингі болғанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуға уәкілетті органның келісімін ала алады. Ең аз рейтинг және рейтингтік агенттіктердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      2. Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім беру, келісімді кері қайтарып алу ережелерін, аталған келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды уәкілетті орган айқындайды.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлға келісім алу үшін уәкілетті органға осы баптың 4-7-тармақтарында айқындалған құжаттар мен мәліметтерді қоса тіркей отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алу туралы өтінішті табыс етуге міндетті.

      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім алу үшін жеке тұлға мынадай құжаттарды:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді, соның ішінде растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса тіркей отырып, акцияларды сатып алуға пайдаланылатын ақша көздері мен қаражаттардың сипаттамасын;

      2) өтініш берушінің мүддесін білдіру тапсырылған өтініш берушінің өкіліне (ол бар болғанда) берілген сенімхатты;

      3) өзі ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;

      4) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш беруші туралы қысқаша деректерді, соның ішінде білімі туралы, еңбек қызметі туралы, сондай-ақ сотталғандығы бар-жоғы туралы, әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қаржы, салық салу саласында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны туралы мәліметтерді;

      5) Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлғаның тұратын елінің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденті - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алуға осы ел заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін табыс етеді.

      5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға мынадай құжаттарды:

      1) өтініш берушінің жоғары органының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмелерін;

      2) осы баптың 4-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      3) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін, өтініш берушінің ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ өтініш берушінің ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді;

      4) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш берушінің басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректерді, соның ішінде білімі, еңбек қызметі туралы, сондай-ақ сотталғандығы бар-жоғы туралы, әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қаржы, салық салу саласында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны туралы мәліметтерді;

      5) аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ тиісті өтініш табыс етер алдындағы аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық есептілігін;

      6) ірі қатысушы мәртебесін алудың қаржылық салдарларын талдауды, соның ішінде өтініш берушінің және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мәртебе алғаннан кейінгі болжамды есеп айырысу балансын, егер бар болса, өтініш берушінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сату, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қайта ұйымдастыру жөніндегі немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметіне немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын (бизнес-жоспар мен ұйымдық құрылымды қоса алғанда) табыс етеді.

      6. Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға мынадай құжаттарды:

      1) осы баптың 4-тармағының 1)-3) тармақшаларында және 5-тармағының 1), 3)-6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      2) тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредит рейтингі туралы мәліметтерді табыс етеді.

      7. Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржылық ұйым мынадай құжаттарды:

      1) осы баптың 6-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      2) өтініш беруші шыққан елдің қаржылық қадағалау органының өтініш беруші осы ел заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не өтініш беруші шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы жазбаша растауын табыс етеді.

      8. Жиынтығында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларының он немесе одан да көп процентін иеленетін немесе олармен тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар және:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шешімдеріне өздерінің арасында жасалған шартқа орай не өзгеше түрде бірлесіп ықпал ететін;

      2) жеке алғанда немесе өзара бір-бірінің ірі қатысушылары болып табылатын;

      3) олардың бірі басқа тұлғаның лауазымды тұлғасы немесе өкілі болып табылатын;

      4) олардың бірі өздерінің арасында жасалған шартқа сәйкес екінші тұлғаға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу мүмкіндігін берген;

      5) жақын туыстар немесе ерлі-зайыптылар болып келетін тұлғалар бірлесіп сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушы болып табылатын тұлғалар деп танылады.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы банк заңнамасының талаптарына сәйкес банк конгломератына кіретін жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы банк заңнамасына сәйкес шоғырландырылған қадағалауға жатады.

      9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін осы баптың талаптарына сәйкес берілген өтініш бойынша шешімді уәкілетті орган құжаттардың толық топтамасы табыс етілген күннен бастап үш ай ішінде қабылдауға тиіс.

      10. Уәкілетті орган келісім беруге негіз болған жалған мәліметтер анықталған немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушылары осы Заңның талаптарын сақтамаған жағдайда, осы бапқа сәйкес берілген келісімді кері қайтарып алуға құқылы. Бұл жағдайда мұндай шара қолданылатын тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларының өзіне тиесілі санын осы бапта белгіленгеннен төмен деңгейге дейін қысқартуға немесе өзінің тікелей немесе жанама дауыс беру құқығын қолдануды қоса алғанда, өзіне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшылығына немесе қызметіне ықпал етуді (немесе ықпал етуге тырысуды) тоқтату міндеттемесін қабылдауға міндетті.

      11. Тұлға өзіне қатысты емес себептер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келе бастаған не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары кепіл болып табылатын борыштық міндеттемелер бойынша кепілге салынған мүліктің оған көшуі нәтижесінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының осы бапта белгіленген шектерге тең немесе одан асатын мөлшердегі акцияларын меншігіне алған жағдайларға осы баптың міндетті түрде уәкілетті органның келісімін алу қажеттігі туралы талаптары қолданылмайды.

      Аталған жағдайларда ірі қатысушы белгілеріне сәйкес келетін тұлға акцияларды сатып алған немесе оған өзінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгісіне сәйкес келетіні белгілі болған кезден бастап отыз күн ішінде уәкілетті органды хабардар етуге және осы баптың ережелеріне сәйкес уәкілетті органның жазбаша келісімін алғанға дейін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшылығына немесе қызметіне ықпал етуге бағытталған ешқандай әрекет жасамауға немесе осылайша сатып алынған акциялармен дауыс бермеуге міндетті.

      Тиісті мәртебені алу туралы өтініш акцияларды сатып алған кезден бастап не оған өзінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетіні белгілі болған кезден бастап алпыс күн ішінде, егер бұл тұлға көрсетілген мерзімде акцияларды иеліктен шығарғысы келмесе ғана, уәкілетті органға табыс етіледі. Акцияларды сатып алған күннен бастап алпыс күн ішінде оларды иеліктен шығару жөнінде шешім қабылдағаны туралы ақпарат мұндай шешім қабылданған күннен бастап дереу уәкілетті органға табыс етіледі.

      12. Егер уәкілетті органға осы тұлғаның ірі қатысушы белгісіне сәйкес келетінін немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын тікелей, жанама иеленуші болып табылатынын немесе келісімнің негізінде немесе өзгеше түрде осы Заңның талаптарына сәйкес уәкілетті органның келісімінсіз, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының осы бапта белгіленген шектерге тең немесе одан асатын мөлшердегі акцияларымен дауыс беру мүмкіндігі бар екенін көрсететін мәліметтер белгілі болса, ол жеке және заңды тұлғалардан ақпарат табыс етуді талап етуге құқылы. Ақпарат оны иеленетін кез келген тұлғалардан, сондай-ақ осы тұлғалардың бақылауында болатын ұйымдардан талап етілуі мүмкін.

      13. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн мерзімде, растайтын құжаттарды табыс ете отырып, уәкілетті органды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының өзі тікелей немесе жанама иеленетін немесе тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар үлесін өзгерту туралы хабардар етуге міндетті.

      14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өзінің барлық ірі қатысушыларына тиесілі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акциялары санының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акциялары санына проценттік арақатынасын көрсете отырып, олардың тізімін есепті тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей уәкілетті органға тоқсан сайын табыс етуге міндетті.

      15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы дауыс беретін акцияларының он және одан астам процентін иеленетін акционерлер құрамының өзгергені туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өзінің осындай фактіні анықтаған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      16. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың осы баптың 11-15-тармақтарына сәйкес талап етілетін ақпаратты көрсетілген мерзімде уақтылы бермеуі, бермеуі немесе жалған мәліметтер беруі Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.";

      5) мынадай мазмұндағы 26-1-баппен толықтырылсын:

      "26-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі

       қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті

       органның рұқсат беруден бас тарту негіздері

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті органның рұқсат беруден бас тартуына:

      1) осы Заңның 26-бабында көрсетілген құжаттарды табыс етпеу;

      2) осы Заңның 34-бабының 2-тармағы 3)-5) тармақшаларының талаптарын сақтамау (жеке тұлғаға немесе өтініш беруші - заңды тұлғаның басшы қызметкерлеріне қатысты);

      3) өтініш берушінің қаржылық жағдайының тұрақсыздығы;

      4) өтініш берушінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуы нәтижесінде монополияға қарсы заңнама талаптарының бұзылуы;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алу жөніндегі мәміледе тараптардың бірі оффшорлық аймақта тіркелген тұлға (оның аффилиирленген тұлғасы) немесе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлғалардың қатысушысы (құрылтайшысы, акционері) болып табылатын жеке тұлға болатын жағдайлар;

      6) өтініш беруші - қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

      7) өтініш берушінің осы Заңда белгіленген, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшылары мен акционерлеріне қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;

      8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлайтынын көздейтін қаржылық салдарларды талдау;

      9) өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржылық ұйымда шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыру өкілеттігінің болмауы;

      10) өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғада тізбесін уәкілетті орган айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің ең аз қажетті рейтингінің болмауы негіздер болып табылады.

      2. Мына жағдайлардың бірінің болуы:

      1) өтініш беруші - заңды тұлға өтініш берген күнге дейін екі жылдан кем уақытта құрылса;

      2) өтініш берушінің міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акцияларына және жарғылық капиталдарына қатысу үлестеріне орналастырылған және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алуға көзделген активтер сомасын шегеріп тастағанда өзінің активтерінен асып кетсе;

      3) аяқталған екі қаржы жылының нәтижелері бойынша залал шексе;

      4) өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайына айтарлықтай қауіп төндірсе;

      5) өтініш берушінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының алдында мерзімі өткен және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының балансынан тыс жатқызылған берешегі болса;

      6) өтініш берушінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау өтініш берушінің қаржылық жағдайының нашарлайтынын көздесе;

      7) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) оның клиенттеріне нұқсан келтіру мүмкіндігін куәландыратын өзге де негіздер өтініш берушінің қаржылық жағдайының тұрақсыздық белгісі болып табылады.

      3. Тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесіне келісім алмаған кезде, уәкілетті орган бұл тұлғаға осы Заңның 53-1-бабында көзделген мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.";

      6) 27-бапта:

      1-тармақта:

      4) тармақшадағы "бухгалтерлік баланстар, аяқталған соңғы екі қаржы жылындағы және құжаттар берілерден бұрынғы тоқсанның аяғындағы кірістері мен шығыстары туралы есептер; аяқталған соңғы қаржы жылындағы қаржылық есепті тексеру туралы аудиторлық қорытынды" деген сөздер "аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым растаған қаржылық есептілігі, құжаттар табыс ету алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы бухгалтерлік баланс және кірістер мен шығыстар туралы есеп" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5)-6-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) құрылтайшылар - жеке тұлғалар (мұндай құрылтайшылар болған кезде) туралы мәліметтер, соның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру үшін пайдаланылған ақша көздерінің сипаттамасы мен сомасы, сондай-ақ экономикалық қызмет саласында жасаған қылмысы, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмысы үшін белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған сотталғандығы жоқтығы туралы анықтама;

      6) актуарий растаған және "жалпы сақтандыру" саласында құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін таяу үш жылға және "өмірді сақтандыру" саласында құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін бес жылға арналып әзірленген бизнес-жоспар. Бизнес-жоспарда мынадай мәселелер: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құрудың мақсаттары, негізгі қызмет бағыттарының қысқаша сипаттамасы және құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бағдарланатын нарық сегменті, құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы туралы және нарықтағы үлесі туралы ақпарат, өнімдер мен көрсетілетін қызмет түрлері, оларды сату тәсілдері, маркетингтік зерттеулер, сақтандыру андеррайтингі, баға стратегиясы, соның ішінде сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібі және олардың экономикалық негіздемесі, өнімдерді жылжыту стратегиясы, сақтандыру өнімдерін бөлу, қаржы жоспары, соның ішінде шығындылық коэффициенттерінің болжамы, құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүргізуге ниет етіп отырған инвестициялық саясат пен қайта сақтандыру саясаты, құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ұйымдық құрылымы, директорлар кеңесі, мамандардың болжамды білім деңгейі көрсетілуге тиіс;

      6-1) осы Заңның 34-бабының талаптарына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын адамдардың, соның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы басқармасының кемінде үш мүшесінің құжаттары;";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесіне сәйкес келетін мөлшерде сатып алу ниеті бар тұлға осы баптың 1-тармағында тізбектеліп көрсетілген құжаттардан басқа, осы Заңның 26-бабында көзделген құжаттар мен мәліметтерді табыс етеді.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру тәртібі мен шарттары, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1), 4)-6-1) тармақшаларында аталған құжаттардың мазмұнына, соның ішінде сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібі мен олардың экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптар уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.";

      6-тармақтағы "екі" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 28-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "берілу негіздері бойынша бас тартылуы мүмкін." деген сөздер "берілу;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 4)-7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4) құрылтайшының аяқталған соңғы екі қаржы жылындағы залал шеккен қызметі;

      5) құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттардың осы Заңның 34-бабы 3-тармағының талаптарына сай келмеуі;

      6) уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуға рұқсат беруден осы Заңның 26-1-бабында көрсетілген негіздемелер бойынша бас тартуы;

      7) құрылтайшылар - жеке тұлғаларда экономикалық қызмет саласында жасаған қылмысы, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмысы үшін белгіленген заң тәртібімен өтелмеген немесе алып тасталмаған сотталғандығы болуы негіздері бойынша бас тартылуы мүмкін.";

      8) 32-34, 37 және 38-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес

       ұйымдары және сақтандыру (қайта сақтандыру)

       ұйымының басқа заңды тұлғалардың жарғылық

       капиталдарына қомақты қатысуы

      1. Осы Заңның 48-бабының 1-тармағында аталған шектеулерді ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уәкілетті органның рұқсаты болған кезде ғана, еншілес ұйымдарды құруға, сатып алуға немесе басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қомақты қатысуға құқылы.

      Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қомақты қатысуға рұқсат беру тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде осы баптың талаптары ескеріле отырып айқындалады.

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымы еншілес ұйымдарды құруға және (немесе) оларды иеленуге құқылы емес.

      Еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өзінің толық атауында "еншілес" деген сөзді көрсетуге және бас сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атын пайдалануға міндетті.

      3. Қазақстан Республикасының резиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы соңғы екі жыл ішіндегі залалдары (олар болғанда) уәкілетті орган белгілеген мөлшерден асып кетпеген және өтініш берген күнге дейін соңғы үш ай ішінде пруденциялық нормативтерді сақтаған жағдайда еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға құқылы.

      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы еншілес ұйымды құруға, сатып алуға рұқсат алу үшін уәкілетті органға еркін нысанда өтінішті табыс етеді және оған мынадай құжаттарды:

      1) еншілес ұйымның құрылтай құжаттарын, жарғыны бекіту туралы хаттамаларды;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уәкілетті органының еншілес ұйымды құру немесе сатып алу туралы шешімін;

      3) еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпаратты;

      4) еншілес ұйымның ұйымдық құрылымын және аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді;

      5) бизнес-жоспарды табыс ете отырып, еншілес ұйым қызметінің түрі немесе түрлері туралы ақпаратты;

      6) еншілес ұйымды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді;

      7) сатып алынатын еншілес ұйымның жарғылық капиталының мөлшері туралы (егер мұндай ақпарат аудиторлық есепте болмаса), сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сатып алынатын еншілес ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе акцияларының саны, оларды сатып алу бағасы туралы ақпаратты;

      8) сатып алынатын еншілес ұйымның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткені туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмесін;

      9) аудиторлық ұйымның есебін және сатып алынатын еншілес ұйымның аудиторлық ұйым растаған қаржылық есептілігін;

      10) жарғылық капиталына қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы еншілес ұйымды сатып алған заңды тұлға туралы деректерді, оның ішінде қоса:

      заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

      құрылтайшысы (қатысушысы) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысу үлесінің мөлшері, оны сатып алу бағасы туралы мәліметтерді;

      акционері сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы болып табылатын заңды тұлғаның акцияларының саны, оларды сатып алу бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) жалпы санына проценттік арақатынасы туралы мәліметтерді;

      заңды тұлғаның (құрылтайшысы, қатысушысы, акционері сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы болып табылатын) қатысу үлесінің мөлшері, оның басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы сатып алу бағасы туралы мәліметтерді;

      акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы болып табылатын заңды тұлғаның сатып алған акцияларының саны, оларды сатып алу бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) жалпы санына проценттік арақатынасы туралы мәліметтерді;

      11) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің болуын растайтын құжаттарды;

      12) еншілес ұйымды бақылауды және бақылау негіздерін растайтын құжаттарды қоса тіркейді.

      5. Еншілес ұйымды құруға, сатып алуға рұқсат беруден бас тарту үшін:

      1) рұқсат алуға қажетті, осы баптың 4-тармағында көрсетілген құжаттарды табыс етпеу;

      2) еншілес ұйым басшы қызметкерлерінің (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттардың) осы Заңның 34-бабы 2-тармағы 3)-5) тармақшаларының талаптарына сай келмеуі;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтініш берген күнге дейінгі үш ай ішінде және (немесе) өтінішті қарау кезеңінде пруденциялық нормативтерді сақтамауы;

      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының көзделетін еншілес ұйымдардың болуы салдарынан пруденциялық нормативтерді сақтамауы;

      5) өтініш берген күнге сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қатысты қолданылып жүрген шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялардың болуы;

      6) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, соның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екендігін растайтын құжаттардың уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қоятын талаптарына сай келмеуі;

      7) еншілес ұйым қызметінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жоспарлаған инвестициялардың салдарынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы клиенттерінің мүдделеріне нұқсан келуі көзделетін қаржылық салдарлар талдауы негіздер болып табылады.

      6. Уәкілетті орган өтініш берілгеннен кейін үш ай ішінде рұқсат беруге немесе рұқсат беруден бас тартуға міндетті.

      Рұқсат беруден бас тартқан жағдайда уәкілетті орган бас тартудың негіздері туралы өтініш берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті.

      7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымы құрылтай құжаттарына енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      8. Уәкілетті органның рұқсатын алмаған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы еншілес ұйымдағы өзіне тиесілі акцияларды (қатысу үлесін) өзімен аффилиирленбеген тұлғалардың иелігіне үш ай мерзімде өткізуге не еншілес ұйым қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігінен бас тартып, оны растайтын құжаттарды уәкілетті органға табыс етуге міндетті.

      9. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат алуға өтініш осы баптың 4-тармағының 2), 3), 5)-8) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса тіркеле отырып беріледі.

      Ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беруден бас тарту осы баптың 5-тармағында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі.

      10. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, соның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екендігін растайтын, табыс етілген құжаттардың уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қоятын талаптарына сай келмеуі ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беруден бас тарту үшін негіз болып табылмайды.

      33-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары

       мен өкілдіктерін құру, жабу

      1. Қазақстан Республикасының резиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уәкілетті органның келісімінсіз, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы директорлар кеңесі шешімінің негізінде Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерде де өзінің оқшауланған бөлімшелерін - филиалдарын және өкілдіктерін ашуға құқылы.

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өзінің филиалының немесе өкілдігінің әділет органдарында есептік тіркелген күнінен бастап он төрт жұмыс күні ішінде:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының және өкілдігінің есептік тіркелу туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмесін;

      2) тіркеген әділет органының белгісі мен мөрі қойылған филиал немесе өкілдік туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесін;

      3) филиалдың немесе өкілдіктің бірінші басшысына берілген сенімхаттың нотариат куәландырған көшірмесін қоса тіркей отырып, олардың ашылғаны жөнінде уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылмайтын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы орналасқан жерден тыс орналасқан, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атынан сақтандыру қызметін жүзеге асыратын және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы берген өкілеттіктер шегінде әрекет ететін оқшауланған бөлімшесі. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен бірыңғай балансы, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауымен толық сәйкес келетін атауы болады.

      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өкілдігі - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылмайтын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы орналасқан жерден тыс орналасқан, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін және сақтандыру қызметін жүзеге асырмайтын оқшауланған бөлімшесі.

      5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдарын ашудың міндетті шарттары:

      1) "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру ұйымдарын қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аяқталған соңғы қаржы жылының қорытындылары бойынша залал шекпеген қызметі;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалды әділет органдарында есептік тіркеген күннің алдындағы үш ай ішінде пруденциялық нормативтерді сақтауы;

      3) филиалды әділет органдарында есептік тіркеген күннің алдындағы үш ай ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына уәкілетті органның санкцияларды қолданбауы болып табылады.

      6. Қазақстан Республикасының резиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы аяқталған соңғы қаржы жылының қорытындылары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының залал шекпеген қызметі жағдайында өкілдік ашуға құқылы.

      7. Қазақстан Республикасының резиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиал, өкілдік туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізген кезде, әділет органдарында есептік тіркелген (қайта тіркелген) күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде осы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін уәкілетті органға табыс етуге тиіс.

      8. Қазақстан Республикасының резиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Қазақстан Республикасынан тыс жерде филиалдар мен өкілдіктер ашқан жағдайда, мемлекеттің тиісті органында тіркелген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде мемлекеттің тиісті органындағы тіркеуді растайтын құжаттарды қоса тіркей отырып, олардың ашылғаны жөнінде уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      9. Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өз өкілдігін уәкілетті органның келісімінсіз ашуға құқылы.

      10. Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өкілдігі әділет органдарында есептік тіркелген күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде:

      1) Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өкілдігінің есептік тіркелу туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмесін;

      2) тіркеген әділет органының белгісі мен мөрі қойылған өкілдік туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесін;

      3) тиісті мемлекеттің сақтандыруды қадағалау органының Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру қызметіне қолданылып жүрген лицензиясы бар екені туралы жазбаша растауын не сақтандыруды қадағалау органының жазбаша растау беру Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы шыққан елдің заңнамасында көзделмегені туралы мәлімдемесін;

      4) тиісті мемлекеттің сақтандыруды қадағалау органының Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өкілдігін ашуға қарсылық білдірмейтіні туралы жазбаша хабарламасын не тиісті мемлекеттің сақтандыруды қадағалау органының немесе беделді заң қызметінің Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін;

      5) сақтандыру ұйымының өкілдігі басшысының атына берілген нотариат куәландырған сенімхатты қоса тіркей отырып, өзінің ашылуы жөнінде уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге тиіс.

      11. Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарын ашуға тыйым салынады.

      12. Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өкілдігі әділет органдарында есептік тіркелген (қайта тіркелген) күнінен бастап он төрт жұмыс күні ішінде өкілдік туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы, осы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса тіркей отырып уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      13. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өзінің филиалын және (немесе) өкілдігін әділет органдарында (филиалдың немесе өкілдіктің қызметі Қазақстан Республикасынан тыс жерде тоқтаған кезде мемлекеттің тиісті тіркеу органында) есептік тіркеуден шығарған күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде әділет органының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын және (немесе) өкілдігін есептік тіркеуден шығарғанын растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін қоса тіркей отырып, олардың қызметін тоқтатуы жөнінде уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге тиіс.

      14. Осы баптың 2, 5-8, 10, 12-тармақтарының талаптары орындалмаған жағдайда уәкілетті орган Қазақстан Республикасының резиденті - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын және (немесе) өкілдігі мен Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өкілдігін жабуды талап етуге құқылы.

      34-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және

       сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлеріне

       қойылатын талаптар

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары мен өкілдіктерінің бірінші басшыларын және олардың бас бухгалтерлерін қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы директорлар кеңесінің бірінші басшысы мен мүшелері, басқармасының бірінші басшысы мен мүшелері, бас бухгалтері және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және сақтандыру қызметін және (немесе) инвестициялық қызметті жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қою құқығы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзге басшылары сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлері болып танылады.

      Бірінші басшы және оның орынбасарлары, бас бухгалтер сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлері болып танылады.

      2. Мыналар:

      1) жоғары білімі жоқ;

      2) қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында осы бапта белгіленген жұмыс стажы жоқ;

      3) экономикалық қызмет саласында жасалған қылмысы үшін, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстары үшін заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      4) уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымы директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқармасының бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері болған адам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғаннан кейін бес жыл бойы қолданылады;

      5) өзге қаржылық ұйымда басшы қызметкер лауазымында болған кезеңінде оны басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай бойы қолданылады.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы басқармасының бірінші басшысы лауазымына тағайындала (сайлана) алмайды.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

      4. Осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген талапқа сәйкес келуі үшін:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тәуелсіз директоры, басқармасының бірінші басшысы, бас бухгалтері және сақтандыру брокерінің бірінші басшысы лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде үш жыл;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы басқармасының мүшелері, сақтандыру брокерінің бас бухгалтері және бірінші басшысының орынбасары лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде екі жыл;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және сақтандыру және (немесе) инвестициялық қызметті жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қою құқығы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзге басшылары лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде бір жыл жұмыс стажы болуы қажет.

      Тәуелсіз директорды қоспағанда, директорлар кеңесінің бірінші басшысы және мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында жұмыс стажының болуы талап етілмейді.

      Осы тармақта айқындалған жұмыс стажына қаржылық ұйым бөлімшелеріндегі шаруашылық қызметті жүзеге асыруға байланысты жұмыс кірмейді.

      5. Басшы қызметкер тағайындалған (сайланған) күннен бастап өз қызметін уәкілетті органмен келіспей күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзім ішінде атқаруға құқылы.

      Осы тармақта көрсетілген мерзім өткеннен кейін және құжаттар уәкілетті органға келісуге табыс етілмеген жағдайда не уәкілетті орган келісуден бас тартқан жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және сақтандыру брокері осы адаммен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.

      Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін табыс етілген құжаттарды олар табыс етілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісім беру тәртібі, келісім алуға қажетті құжаттар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      7. Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартқан не ол сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің басшы қызметкері лауазымынан босатылған немесе оны осы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымындағы, осы сақтандыру брокеріндегі өзге лауазымға ауыстырған жағдайда бұл адам оны тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартылғаннан не ол лауазымнан босатылғаннан не өзге лауазымға ауыстырылғаннан кейін кемінде күнтізбелік тоқсан күн өткен соң, бірақ қатарынан он екі ай ішінде екі реттен артық емес, осы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің басшы қызметкері лауазымына қайта тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.

      8. Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден қатарынан екі рет бас тартқан жағдайда, бұл адам өзін уәкілетті органның осы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында, осы сақтандыру брокерінде тағайындауға (сайлауға) келісім беруден екінші рет бас тарту туралы шешімі қабылданған күннен бастап қатарынан он екі ай өткеннен кейін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің басшы қызметкері болып тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.

      9. Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісімін:

      1) келісім беруге негіз болған жалған мәліметтер анықталған;

      2) басшы қызметкерге уәкілетті органның санкцияларды жүйелі түрде (қатарынан соңғы он екі ай ішінде үш және одан да астам рет) қолдануы негіздері бойынша кері қайтарып алуға құқылы.

      Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері осы адаммен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.

      10. Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын осы Заңда белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасарлары және бас бухгалтер болып табылатын басшы қызметкерлермен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.";

      "37-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және

       сақтандыру брокерін лицензиялау

      1. Өтініш беруші сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды:

      1) сақтандыру ұйымын құруға не қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына рұқсат алу кезінде табыс етілген бизнес-жоспарда көзделген сақтандыру сыныптары шегінде лицензия беру туралы өтінішті;

      2) бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжатты;

      3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесін;

      4) статистикалық карточканың және салық төлеуші туралы куәліктің көшірмесін;

      5) енгізілген барлық өзгерістермен және толықтырулармен (бар болса) жарғының нотариат куәландырған көшірмесін;

      6) ең аз мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелерін;

      7) сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі ережелерін;

      8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ашуға рұқсат алу кезінде табыс етілген бизнес-жоспарға сәйкес жүргізілген ұйымдастыру іс-шаралары туралы есепті;

      9) өтініш берушінің штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтерді;

      10) ішкі аудит қызметі туралы ережені;

      11) сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату кезінде міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымға қатысу шартының, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде сақтандыру ұйымының мұндай ұйымға міндетті қатысуы белгіленген болса, нотариат куәландырған көшірмесін табыс етеді.

      Осы тармақта жазылған талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қолданылмайды.

      2. Сақтандыру ұйымы сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды:

      1) өтінішті;

      2) актуарий қол қойған, сақтандырудың сыныбы (сыныптары) бойынша бизнес-жоспарды;

      3) сақтандырудың міндетті түрлері бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымға қатысу шартының, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде сақтандыру ұйымының мұндай ұйымға міндетті қатысуы белгіленген болса, нотариат куәландырған көшірмесін;

      4) лицензиялық алымның төленгенін растайтын төлем құжатының көшірмесін табыс етеді.

      3. Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспарда мынадай ақпарат:

      1) мыналардың:

      сақтандыру сыныбы бойынша жабылатын тәуекелдердің;

      сақтандыру портфелінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің;

      сақтандыру сыныбы бойынша қызметтер көрсету нарығы сегментінің (нарық көлемінің, ықтимал сақтанушылардың, географиялық жерінің);

      сақтандыру өнімдерін сақтандыру сыныбы шеңберінде сату тәсілдерінің негізгі сипаттамалары;

      2) сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібіне және олардың экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптар;

      3) осы сақтандыру сыныбы бойынша таяу екі жылға арналған, кірістер, шығыстар, сақтандыру резервтерінің есептері туралы болжам, шығындылық болжамы, ең нашар және ең жақсы жағдайдағы тәуекелдерді бағалау, пруденциялық нормативтердің сақталу болжамы;

      4) қайта сақтандыру саясаты (қайта сақтандыру нысандары мен әдістері, қайта сақтандыру ұйымдарын бағалау өлшемдері);

      5) инвестициялық саясат қамтылуға тиіс.

      4. Сақтандыру ұйымы сақтандыру ұйымын құруға рұқсат алу кезінде бизнес-жоспарда көрсетілген талаптарды орындау мерзімі аяқталғанға дейін сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін уәкілетті органға жүгінуге құқылы емес.

      5. Лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған жағдайда, лицензия сақтандырудың осы сыныптары алып тастала отырып, қайта ресімделуге тиіс.

      6. Сақтандыру ұйымы сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастау үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды:

      1) өтінішті;

      2) лицензиялық алымның төленгенін растайтын төлем құжатының көшірмесін;

      3) осы сақтандыру сыныбы бойынша бұрын жасалған сақтандыру шарттары бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелердің орындалуы жөніндегі іс-шаралар жоспарын табыс етеді.

      7. Лицензиат қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды:

      1) өтінішті;

      2) қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру жөнінде таяудағы екі жылға арналған, сақтандыру нарығында актуарийлік қызметті жүргізуге лицензиясы бар актуарий қол қойған бизнес-жоспарды;

      3) сақтандыру ұйымының сақтандыру тәуекелдерін қайта сақтандыруға қабылдау рәсімін ашатын ішкі ережелерін;

      4) лицензиялық алымның төленгенін растайтын төлем құжатының көшірмесін табыс етеді.

      8. Өтініш беруші сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды:

      1) өтінішті;

      2) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің, статистикалық карточканың және салық төлеуші туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмелерін;

      3) мемлекеттік тіркеуден өткен жарғының нотариат куәландырған көшірмесін;

      4) жарғылық капиталдың толық төленгенін растайтын құжаттарды;

      5) осы Заңның 34-бабының талаптарына сәйкес сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлерін келісуге арналған құжаттарды;

      6) сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыру тәртібін көздейтін жұмыстың ішкі регламентін;

      7) құжаттама жүргізу тәртібін және клиенттерге қызмет көрсету шарттарын;

      8) лицензиялық алымның төленгенін растайтын төлем құжатының көшірмесін;

      9) мемлекеттік тіркеу туралы құжатты, тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (қаржылық ұйымдар үшін - қадағалау органдарының) құрылтайшы - Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының резиденті - сақтандыру брокерінің жарғылық капиталына қатысуға рұқсат етілгені жөніндегі жазбаша хабарламасын не тиісті мемлекеттің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін;

      10) тиісті мемлекеттің уәкілетті органының құрылтайшы - Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлғада лицензиясы заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес кері қайтарып алынған, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мәжбүрлеп тарату, олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданған кезден бастап бір жылдан аспайтын кезеңде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің не өзге де қаржы ұйымының басшы қызметкері ретіндегі қызметінде экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстары мен құқық бұзушылықтары бойынша сотталғандығы жоқ екенін айғақтайтын құжатын табыс етеді. Аталған талап лицензия кері қайтарып алынған, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мәжбүрлеп тарату, олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.

      9. Лицензия бергені (қайта ресімдегені) үшін лицензиялық алым өндіріп алынады, оның мөлшері мен төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.

      10. Уәкілетті орган лицензия беру (қайта ресімдеу) туралы өтінішті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттардың толық топтамасы табыс етілген күннен бастап бір ай ішінде қарауға тиіс.

      11. Лицензия беру туралы ақпарат уәкілетті органның мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланады.

      12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру тәртібі мен шарттары, сондай-ақ осы баптың 1-3 және 6-8-тармақтарында көрсетілген құжаттардың мазмұнына, оның ішінде сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібі мен олардың экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

      38-бап. Сақтандыру қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі

       қызметті және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге

       асыру құқығына лицензия беруден бас тарту

      1. Сақтандыру қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті, сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден (қайта ресімдеуден):

      1) осы Заңның 37-бабында белгіленген талаптардың сақталмауы;

      2) өтініш берушінің мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап алты ай ішінде уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алу үшін жүгінбеуі негіздері бойынша бас тартылады.

      2. Сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия немесе қайта сақтандыру бойынша қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беруден, осы баптың 1-тармағында жазылған негіздерден басқа, мынадай:

      1) сақтандырудың алынатын қосымша сыныбын ескере отырып, пруденциялық нормативтер сақталмауының болжамы;

      2) пруденциялық нормативтердің өтініш берген күнге дейін соңғы үш ай ішінде және оны қарау кезеңінде сақталмауы;

      3) өтініш берген күнде сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы негіздері бойынша бас тартылады.";

      9) 40-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Уәкілетті орган лицензия беру туралы өтінішті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттардың толық топтамасы табыс етілген күннен бастап бір ай ішінде қарауға тиіс.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Лицензия беру туралы ақпарат уәкілетті органның мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланады.";

      10) 43-бапта:

      3) тармақшадағы ", оларды бақылап отыру құқығын иемденуге, олардың өз еркімен қайта құрылуына және таратылуына рұқсат, Қазақстан Республикасының аумағында да, оның аумағының шегінен тыс жерлерде де сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары мен өкілеттіктерін ашуға келісім" деген сөздер "рұқсат" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1)-3-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуға рұқсат беру және оны кері қайтарып алу тәртібін осы Заңның талаптарын ескере отырып айқындайды, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуға рұқсат береді, ірі қатысушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларын тікелей және (немесе) жанама иелену үлесін белгілейді;

      3-2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларымен мәміле жасауға келісім береді;

      3-3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өз еркімен қайта ұйымдастырылуына және таратылуына келісім береді;

      3-4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйым құруына, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қомақты қатысуына рұқсат береді;";

      4) тармақшада "береді" деген сөз "беру тәртібін осы Заңның талаптарын ескере отырып айқындайды және лицензиялар береді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) мынадай мазмұндағы 46-1-баппен толықтырылсын:

      "46-1-бап. Ірі қатысушылардың міндеттері

      1. Уәкілетті орган, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді және (немесе) сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді бұзғаны үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру құқығы бар) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларын жауаптылыққа тарту бойынша шаралар қолданады.

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру құқығы бар) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, пруденциялық нормативтерді белгіленген деңгейлерден төмен емес деңгейде ұстау жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру құқығы бар) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілеті маржасының мөлшерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген деңгейде қамтамасыз етуге міндетті.

      Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (басқаруға құқығы бар) ірі қатысушысы жоқ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін жекелеген пруденциялық нормативтерді және олардың нормативтік мәнін белгілеуге құқылы.

      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің деңгейі төмендеген жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін ірі қатысушысы уәкілетті органның талабы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайын жақсарту, оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілеті маржасын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге жеткілікті мөлшерге ұлғайту жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.

      5. Егер уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының аффилиирленген тұлғаларының, олардың лауазымды тұлғаларының немесе қызметкерлерінің бұзушылықтары, заңсыз әрекеті немесе әрекетсіздігі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайын нашарлатқанын анықтаса, осы бапта келтірілген шаралар осы тұлғаларға қатысты да қолданылуы мүмкін.";

      12)48-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына:

      1) қаржы ұйымдарының жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алудан;

      2) акциялары Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының тізіміне листингтің ең жоғарғы және ең жоғарыдан кейінгі санаты бойынша енгізілген, қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалардың акцияларын сатып алудан;

      3) сақтандыру қызметін автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың, сақтандырудың міндетті түрлері бойынша деректер базасын қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алудан;

      4) сақтандыру агентінің қызметін қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алудан;

      5) банктер, сақтандыру ұйымдары, зейнетақы қорлары, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мәртебесі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғалардың қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алудан;

      6) Қазақстан Республикасының резиденттері-акционерлік инвестициялық қорлардың акцияларын сатып алудан басқа жағдайларда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға тыйым салынады.

      Осы тармақтың 2) және 6) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың акцияларын сатып алу бір эмитенттің орналастырылған акциялары жалпы санының он процентінен аспауға тиіс.";

      мынадай мазмұндағы 1-1 - 1-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "1-1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін не акцияларын сатып алуы бір заңды тұлғаға:

      1) 1), 3)-5) тармақшаларда аталған заңды тұлғалар үшін - активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, олардың құны негізге алынып есептелген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілетінің іс жүзіндегі маржасының он бес процентінен;

      2) 2) және 6) тармақшаларда аталған заңды тұлғалар үшін - активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, олардың құны негізге алынып есептелген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілетінің іс жүзіндегі маржасының он процентінен аспауға тиіс.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының жиынтық құны сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілетінің іс жүзіндегі маржасының алпыс процентінен аспауға тиіс.

      1-2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы:

      акционері сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы болып табылатын заңды тұлғаның акциялары санының оның дауыс беретін акцияларының жалпы санына проценттік арақатынасының;

      заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына тиесілі қатысу үлесінің он бес, отыз немесе қырық процент деңгейінен көбею немесе азаю фактісін анықтаған күннен бастап он күн ішінде уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      1-3. Осы баптың 1-тармағында белгіленген шектеулер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымдарының, капиталына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар ұйымдардың қызметіне қолданылады.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      13) 50-баптың 2-тармағындағы "артықшылық берілген акциялар," деген сөздер алып тасталсын;

      14) 53-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Егер уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушыларының, олардың лауазымды тұлғаларының немесе қызметкерлерінің бұзушылықтары, заңсыз әрекеті мен әрекетсіздігі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайын нашарлатқанын анықтаса, осы баптың 1-тармағында келтірілген шаралар осы тұлғаларға қатысты да қолданылуы мүмкін.";

      15) мынадай мазмұндағы 53-1-баппен толықтырылсын:

      "53-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі

       қатысушыларына қолданылатын мәжбүрлеу шаралары

      1. Уәкілетті орган:

      1) ірі қатысушы мәртебесін алуға уәкілетті органның келісімін алмаған;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алғаннан кейін осы Заңның 26-1-бабының 1-тармағында көрсетілген мән-жайлар пайда болған;

      3) осы Заңның 53-бабының 1-1-тармағына сәйкес уәкілетті органның жазбаша нұсқамаларын орындамаған;

      4) салдарынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына зиян келтірілген әрекеттерді сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы жасаған;

      5) салдарынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына зиян келтірілген, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы;

      6) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының арасында уәкілетті органның осы Заңда көзделген қадағалау функцияларын жүзеге асыруына кедергі келтіретін қатынастар болған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушыларына мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайлар болған ретте, уәкілетті орган:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының оған тікелей немесе жанама тиесілі акцияларының санын дауыс беретін акциялардың он процентінен төмен деңгейге дейін азайтуды не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметін басқаруға тікелей немесе жанама қатысудан, оның ішінде дауыс беру құқығын жүзеге асырудан бас тартуды талап етуге;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан ірі қатысушы мен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы арасындағы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тәуекелге ұрындыратын операцияларды (тікелей және жанама операцияларды) ірі қатысушыға қатысты жүзеге асыруды тоқтата тұруды талап етуге құқылы.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы осы баптың 2-тармағында, сондай-ақ осы Заңның 20-бабының 8-тармағында көзделген талаптарды уәкілетті орган белгілеген мерзім ішінде орындамаған жағдайда, уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының акцияларын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқаруға сенімгерлік басқарушы ретінде қатысу құқығымен үш айға дейінгі мерзімге уәкілетті органның сенімгерлікпен басқаруына беру жөнінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлерімен шарт жасасу туралы шешім қабылдауға құқылы.

      Акцияларды сенімгерлікпен басқаруға берудің негіздері осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде жойылмаған кезде, уәкілетті орган сенімгерлікпен басқарудағы акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында сату жолымен осы акцияларды иеліктен шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Көрсетілген акцияларды сатудан түскен ақша акциялары уәкілетті органның сенімгерлікпен басқаруына берілген тұлғаларға аударылады.

      Акционерлер акцияларды сенімгерлікпен басқаруға беруден бас тартқан жағдайда, уәкілетті орган шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

      4. Мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.";

      16) 54-бапта:

      1-тармақта:

      5) тармақшада:

      "басшы қызметкерлерін келісу тәртібіне" деген сөздер ", басшы қызметкерлерін, сақтандыру брокерін келісуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) аудиторлық ұйымның өткізілген аудит туралы есебінде көрсетілген бұзушылықтарды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы Заңның 20-бабының 8-тармағында көрсетілген мерзімде қасақана жоймаған;";

      4-тармақтағы "2) және 5) тармақшаларындағы" деген сөздер "2) тармақшасындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 55-бапта:

      1-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе сақтандыру брокері лицензиялық қызметті лицензия берілген күннен бастап он екі ай бойы жүзеге асырмаған;";

      5) тармақшадағы "болмаған жағдайларда лицензияны кері қайтарып алу туралы шешім шығаруға құқылы." деген сөздер "болмаған;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру кезінде осы ұйым табыс еткен бизнес-жоспардағы не оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, сақтандыру сыныбы (сыныптары) бойынша бизнес-жоспардағы қорытынды болжау нәтижелері осы бизнес-жоспарды орындау кезеңі аяқталған соң сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының іс жүзіндегі қорытынды нәтижелеріне сәйкес келмеген жағдайларда лицензияны кері қайтарып алу туралы шешім шығаруға құқылы.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Сақтандыру ұйымының лицензиясы сақтандырудың барлық сыныптары бойынша да, жекелеген сыныптары бойынша да кері қайтарып алынуы мүмкін.";

      18) 59-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасын бұзуына әкеп соқтырған, актуарий қызметін сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнаманың талаптарын бұза отырып жүзеге асырған;";

      19) 73-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "жүгінуге құқылы." деген сөздер "жүгінуге;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру мен бекітудің ерекшеліктерін және тәртібін белгілеуге;

      7) тарату комиссияларының кассадағы қолма-қол ақшаны сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын жасау, касса құжаттарын жүргізу ережелерін орындау, қолма-қол ақшаның жұмсалуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарын, касса қалдықтарының лимиттерін, сондай-ақ тарату комиссиясының ағымдағы шотына қолма-қол ақшаны өткізу мерзімдерін айқындауға құқылы.";

      20) мынадай мазмұндағы 74-1-баппен толықтырылсын:

      "74-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі

      қатысушысының есептілігі

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы уәкілетті органға жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күн ішінде қаржылық есептілік пен оның түсіндірме жазбасын табыс етуге тиіс.

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы уәкілетті органға қаржы жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күн ішінде кірістер мен мүлік туралы мәліметтерді, сондай-ақ:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қабылдайтын шешімдерге өзінің басқа тұлғалармен бірлесіп өз араларындағы шартқа орай не өзгеше түрде ықпал етуді жүзеге асыруы туралы, оның ішінде мұндай ықпал ету мүмкіндігін айқындайтын өкілеттіктер берудің сипаттамасы болатын;

      2) жарғылық капиталдарға қатысудың өзіне тиесілі үлестерін (акцияларды) көрсете отырып, ұйымдарда өзінің атқаратын лауазымдары туралы;

      3) ұйымдардың жарғылық капиталдарына қатысудың өзіне тиесілі үлестерін (акцияларды) алынған қарыздар есебінен сатып алу туралы;

      4) жақын туыстары, жұбайы және жұбайының (зайыбының) жақын туыстары туралы ақпаратты қамтитын есептілікті табыс етуге тиіс.

      Есептілік табыс етудің тәртібі мен оның нысандары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру мүмкіндігі бар) заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушы уәкілетті органға:

      1) есепті тоқсаннан кейінгі қырық бес күн ішінде тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептілік пен оған түсіндірме жазбаны;

      2) қаржы жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күн ішінде, аудиторлық ұйым растамаған, шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік пен оған түсіндірме жазбаны табыс етуге тиіс.

      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбасында, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру мүмкіндігі бар) ірі қатысушының тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбаларында мынадай ақпарат:

      1) ірі қатысушының (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру мүмкіндігі бар) заңды тұлғаның) қызмет түрлерінің сипаттамасы;

      2) ірі қатысушы (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру мүмкіндігі бар) заңды тұлға) қатысушысы (акционері) болып табылатын әрбір ұйымның атауы, оның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері (тиесілі акцияларының саны), қызмет түрінің немесе түрлерінің сипаттамасы, ірі қатысушы (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру мүмкіндігі бар) заңды тұлға) ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын ұйымның қаржылық есептілігі;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру мүмкіндігі бар) заңды тұлғаның) ірі қатысушысы (акционері) болып табылатын әрбір ұйымның атауы, оның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері (оған тиесілі акциялар саны), осы ұйымның қызмет түрінің немесе түрлерінің сипаттамасы және қаржылық есептілігі, сондай-ақ аффилирленген тұлғалар туралы, ірі қатысушыны бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысын бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы мәліметтер көрсетілуге тиіс.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (олармен дауыс беру мүмкіндігі бар) ірі қатысушы болмаған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы осы баптың 4-тармағында көрсетілген қаржылық есептілік пен ақпаратты есепті тоқсаннан кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей тоқсан сайын табыс етуге тиіс.".

      13. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексін) қолданысқа енгізу туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 169-құжат; N 15-16, 224-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 1, 2-құжат; N 6, 73-құжат; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 21-22, 160-құжат):

      2-баптың 1-тармағында:

      он үшінші абзацтағы "34-бабының 1-тармағының 7) тармақшасы," деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы он төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "2007 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болатын мынадай редакциядағы 34-бабының 1-тармағының 7) тармақшасы:

      "7) жеке мұқтаждары үшін тұрғын үйлерді сатып алу мен салуға арнап үш жылдан астам мерзімге жеке тұлғаларға берілген ипотекалық қарыздар бойынша алынған (алынуға тиіс) сыйақы бойынша банктер мен банк операциясының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;".

      14. "Почта туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 3, 17-құжат, N 15, 139-құжат, 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат):

      1) 4-баптың 3-тармағының 14) тармақшасындағы "өткізу жатады." деген сөздер "өткізу;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 16) және 17) тармақшалармен толықтырылсын:

      "16) төлем карточкаларын шығару;

      17) өзінің бағалы қағаздарының (акцияларды қоспағанда) эмиссиясы жатады.";

      2) 6-баптың 2-тармағында:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган беретін лицензия негізінде жүзеге асырылатын жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауды, олардың банк шоттарын ашуды және жүргізуді қоспағанда, осы Заңның 4-бабының 3-тармағында көзделген банк операцияларының жекелеген түрлерін лицензиясыз жүзеге асырады.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұлттық почта операторының жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, олардың банк шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі қызметін қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган реттейді, соның ішінде жекелеген пруденциялық нормативтерді белгілеу және лицензиялар беру арқылы реттейді.".

      15. "Кредиттік серіктестіктер туралы" 2003 жылғы 28 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 5, 32-құжат, 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат):

      1) 1-баптың 5) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 3-бапта:

      3-тармақтың екінші бөлігіндегі "Кредиттік" деген сөз "Егер кредиттік серіктестіктің құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, кредиттік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "уәкілетті орган берген лицензия негізінде банктік және өзге де операциялардың" деген сөздер "қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясынсыз банк операцияларының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ алып тасталсын;

      3) 4-бапта:

      2-тармақтың 3) тармақшасы "кірісін" деген сөзден кейін ", қатысушылар салған міндетті салымдар мен қосымша жарналарды ескере отырып" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақтың 5) тармақшасындағы "салу тәртібі мен шарттары" деген сөздер "салуы мен алып қоюының тәртібі, шарттары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 8-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кредиттік серіктестік қатысушылары жалпы жиналысының айрықша құзыретіне, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде көзделген мәселелерден басқа:

      1) серіктестіктің, нәтижесінде құны серіктестік активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын мүлікті серіктестік сатып алатын немесе иеліктен шығаратын мәміле немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді жасауы туралы;

      2) серіктестіктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам процентін құрайтын сомаға ұлғайту туралы;

      3) кредиттік серіктестік қызметінің бағыты туралы;

      4) кредиттік серіктестіктің кредиттік және инвестициялық саясатын айқындау туралы;

      5) кредиттік серіктестіктің басқарма мүшесінің, тексеру комиссиясы мүшелерінің (ревизордың) және басқа да қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу тәртібі туралы;

      6) қатысушылардың қосымша жарна салу және алып қою тәртібін белгілеу туралы;

      7) кредиттік серіктестіктің активтерін есептен шығару тәртібі туралы;

      8) қатысушылардың кредиттік серіктестікке қабылдану және одан шығу тәртібі туралы;

      9) шығыстар мен кірістердің жылдық сметасын және оның атқарылуы туралы есепті бекіту туралы;

      10) есеп жүргізу саясатын қалыптастыру туралы;

      11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы;

      12) өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады.";

      5) 9-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      6) 12-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      7) 16-бап "Жарғыда көзделген жағдайларда" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 17 және 18-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Кредиттік серіктестіктердің қызметі

      1. Кредиттік серіктестіктердің, осы Заңның 18-бабында көзделген, өз қатысушыларына қызметтер көрсетуді қоспағанда, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына тыйым салынады.

      2. Кредиттік серіктестіктер өз қызметін операциялар жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелердің, кредиттік серіктестіктің кредиттік комитеті туралы ереженің және кредиттік серіктестіктің жоғары органы - кредиттік серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы бекітетін ішкі ережелері негізінде жүзеге асырады.

      3. Операциялар жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелерде:

      1) берілетін кредиттердің шекті сомалары мен мерзімдері;

      2) кредиттер бойынша сыйақы ставкаларының шекті шамалары;

      3) қатысушыларға операциялар жүргізу үшін шекті ставкалар мен тарифтер;

      4) кредиттік серіктестіктің және оның клиенттерінің құқықтары мен міндеттері, олардың жауапкершілігі;

      5) кредиттік серіктестік қабылдайтын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;

      6) өзге де шарттар болуға тиіс.

      4. Кредиттік серіктестіктің ішкі ережелерінде:

      1) құрылымдық бөлімшелердің құрылымы, міндеттері, функциялары мен өкілеттіктері;

      2) құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттері;

      3) кредиттік серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің кредиттік серіктестіктің атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кездегі өкілеттіктері айқындалуға тиіс.

      5. Кредиттік серіктестіктің кредиттік комитеті туралы ережеде:

      1) кредиттік комитеттің құрылымы, міндеттері, функциялары мен өкілеттіктері;

      2) кредиттік комитет мүшелерінің жауапкершілігі;

      3) кредиттік шарттарды бекіту рәсімі;

      4) кредиттік серіктестіктің жоғары және атқарушы органдарының, сондай-ақ оның лауазымды тұлғаларының қарыз мөлшеріне қарай оны беру туралы шешім қабылдау жөніндегі өкілеттіктері айқындалуға тиіс.

      18-бап. Кредиттік серіктестік жүзеге асыратын операциялар

      1. Кредиттік серіктестік өзінің қатысушылары үшін ұлттық валютамен мынадай операцияларды:

      1) аудару операцияларын: төлемдер және ақша аударымы жөніндегі тапсырмаларды орындау;

      2) қарыз операцияларын: ақы төлеу, мерзімділік және қайтарымдылық талаптарына сәйкес ақшалай нысанда кредиттер беру;

      3) кредиттік серіктестік қатысушыларының төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;

      4) аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

      5) сейфтік операцияларды: сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға беруді қоса алғанда, құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, құжаттар мен құндылықтарды сақтау жөніндегі қызметтерді;

      6) лизинг қызметін жүзеге асыру;

      7) кредиттік серіктестік қатысушыларының банк шоттарын ашу және жүргізу;

      8) кредиттік серіктестіктің қатысушылары үшін Операцияларды жүргізудің жалпы шарттары жөніндегі ережелерде көзделген сомалар шегінде ақшалай нысанда орындауды көздейтін кепілдіктер, кепілгерлік және өзге де міндеттемелер беру;

      9) факторингтік операцияларды: тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) кредиттік серіктестік қатысушысынан, сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқығын сатып алуды;

      10) кассалық операцияларды: осы тармақта көзделген операцияларды жүзеге асыру кезінде қолма-қол ақшаны қабылдау және беруді жүзеге асыруға құқылы.

      2. Кредиттік серіктестік өз мүлкін пайдаланумен байланысты кіріс алуға құқылы.

      3. Кредиттік серіктестік инвестициялық қызметті жүзеге асыруға құқылы.";

      9) 7-тарау алып тасталсын.

      16. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 14, 119-құжат; 2004 ж., N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 24-құжат; N 14, 58-құжат):

      1) 1-баптың 69) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 45-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Лицензиат бағалы қағаздар нарығындағы қызметті:

      бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру шарттары мен тәртібін;

      операцияларды жүргізудің жалпы шарттарын;

      лицензиат пен оның клиентінің құқықтары мен міндеттерін, олардың жауапкершілігін;

      лицензиаттың директорлар кеңесі ішкі құжаттарға қосу қажет деп есептейтін өзге де шарттарды, талаптар мен шектеулерді белгілейтін ішкі құжаттары болған жағдайда ғана жүзеге асыруға құқылы.

      Ішкі құжаттарды лицензиаттың директорлар кеңесі бекітуге тиіс.";

      3) 48-бапта:

      1-тармақта:

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін ұйымдық құрылымның болуы;";

      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) өтініш берушінің ішкі аудит қызметі туралы ереженің болуы.";

      4) 51-баптың 1-тармағының 9) тармақшасындағы "асырған жағдайларда лицензияның қолданылуын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы." деген сөздер "асырған;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

      "10) бағалы қағаздар нарығы лицензиаттарының басшы қызметкерлерін келісумен байланысты талаптар бұзылған жағдайларда лицензияның қолданылуын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.";

      5) 54-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "54-бап. Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы

       қызметкерлеріне қойылатын талаптар

      1. Оқшауланған бөлімшелердің бірінші басшыларын және бас бухгалтерлерін қоспағанда, өтініш берушінің (лицензиаттың) директорлар кеңесінің бірінші басшысы мен мүшелері, басқармасының бірінші басшысы мен мүшелері, бас бухгалтері, өтініш берушінің (лицензиаттың) құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасауға негіз болатын құжаттарға қол қою құқығы бар өзге басшылары өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлері болып табылады.

      2. Мыналар:

      1) жоғары білімі жоқ;

      2) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тізбеге сәйкес басшы қызметкерлерге арналған біліктілік куәліктері жоқ;

      3) қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында осы бапта белгіленген жұмыс стажы жоқ;

      4) экономикалық қызмет саласында жасаған қылмысы үшін, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстары үшін заңмен белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар;

      5) уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымы директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқармасының бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғаннан кейін бес жыл бойы қолданылады;

      6) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымында болған кезеңінде осы адамды басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарылып алынған адамдар өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай бойы қолданылады.

      3. Өтініш берушінің (лицензиаттың) директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

      4. Осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген талапқа сәйкес келу үшін:

      1) өтініш берушінің (лицензиаттың) тәуелсіз директоры, басқармасының бірінші басшысы, бас бухгалтері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде үш жыл;

      2) өтініш берушінің (лицензиаттың) басқарма мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде екі жыл;

      3) өтініш берушінің (лицензиаттың) құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасауға негіз болатын құжаттарға қол қою құқығы бар өзге басшылар лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында кемінде бір жыл жұмыс стажы болуы қажет.

      Тәуелсіз директорды қоспағанда, директорлар кеңесінің бірінші басшысы және мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында жұмыс стажының болуы талап етілмейді.

      Осы тармақта айқындалған жұмыс стажына қаржы ұйымы бөлімшелеріндегі шаруашылық қызметті жүзеге асыруға байланысты жұмыс кірмейді.

      5. Басшы қызметкер тағайындалған (сайланған) күннен бастап өз қызметін уәкілетті органның келісімінсіз күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзім ішінде атқаруға құқылы.

      Осы тармақта көрсетілген мерзім өткеннен кейін және құжаттар уәкілетті органға келісуге табыс етілмеген жағдайда не уәкілетті орган келісуден бас тартқан жағдайда, өтініш беруші (лицензиат) осы адаммен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.

      6. Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісім беру тәртібі, келісім алуға қажетті құжаттар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      7. Уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартқан не ол өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымынан босатылған немесе оны осы өтініш берушідегі (лицензиаттағы) өзге лауазымға ауыстырған жағдайда, бұл адам оны тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартылғаннан не ол лауазымнан босатылғаннан не өзге лауазымға ауыстырылғаннан кейін кемінде күнтізбелік тоқсан күн өткен соң, бірақ қатарынан он екі ай ішінде екі реттен артық емес, осы өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына қайтадан тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.

      8. Уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден қатарынан екі рет бас тартқан жағдайда, бұл адам өзін уәкілетті органның осы өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден екінші рет бас тарту туралы шешімі қабылданған күннен бастап қатарынан он екі ай өткеннен кейін өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындала (сайлана) алады.

      9. Уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) берген келісімін:

      1) келісім беруге негіз болған дәйектемесіз мәліметтер анықталған;

      2) басшы қызметкерге уәкілетті органның санкцияларды жүйелі түрде (қатарынан соңғы он екі ай ішінде үш және одан астам рет) қолдануы негіздері бойынша кері қайтарып алуға құқылы.

      Уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алған жағдайда, өтініш беруші (лицензиат) ол адаммен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.".

      17. "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 15, 132-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат):

      1) 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-1) қаржылық ұйымдар акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін өз өкілін жібереді;";

      2) 10-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Уәкілетті орган қадағалау функцияларын жүзеге асыру мақсатында банктерде өз өкілінің болуына құқылы.".

      18. "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 15, 87-құжат):

      18-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) банктік қарыз операцияларын жүргізуге лицензиясы бар заңды тұлғалар (бұдан әрі - банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар) және банктер;".

2-бап.

      1. Осы Заң:

      1) 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4-тармағының 2), 4), 5), 7), 8) 11) тармақшаларын;

      2) 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4-тармағының 1), 3), 6), 9), 10) тармақшаларын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заңға сәйкес лицензиялауға жатпайтын қызмет түрлеріне лицензиялары бар ұйымдар осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде уәкілетті органға лицензияны қайтарып беруге міндетті және мұндай лицензиялардың қолданылуы тоқтатылды деп есептеледі.

      3. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін есеп айырысу-касса бөлімдерін құрған банктер оларды осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап он екі ай ішінде банктің филиалдары ретінде әділет органдарында тіркеуге міндетті.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптарын орындамаған банктер өздерінің есеп айырысу-касса бөлімдерінің қызметін осы тармақта белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап бір айдан кешіктірмей тоқтатуға міндетті.

      4. Банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін еншілес ұйымдары болған еншілес ұйымдары өз еншілес ұйымдарының жарғылық капиталдарындағы қатысу үлесін немесе акцияларын осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде өткізуге міндетті.

      Банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының еншілес ұйымдары осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптарын орындамаған жағдайда банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақтаушы зейнетақы қорлары аталған еншілес ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы қатысу үлесін немесе акцияларын осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім біткен күннен бастап үш ай ішінде өткізуге міндетті.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования и консолидированного надзора

Закон Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года N 107

       Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 11, ст. 56, 57, 66; N 15, ст. 139; N 19-20, ст. 146; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 56; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 10, ст. 31; N 14, ст 58):
      1) пункт 2 статьи 43 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан";
 
      2) статью 328 изложить в следующей редакции:
      "Статья 328. Залог вещей в ломбарде

      1. Принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности юридическими лицами, зарегистрированными в качестве ломбардов, исключительными видами деятельности которых являются:
      1) предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества;
      2) учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.
      Ломбарды вправе осуществлять инвестиционную деятельность.
      2. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета и может содержать требование о страховании залогового имущества. Страхование залогового имущества осуществляется за счет ломбарда.
      3. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.
      4. Ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.
      5. Ломбарды осуществляют свою деятельность только при наличии Правил проведения ломбардных операций, которые утверждаются высшим органом ломбарда и должны содержать следующую информацию:
      1) предельные суммы и сроки предоставляемых кредитов;
      2) предельные величины ставок вознаграждения по предоставляемым кредитам;
      3) ставки и тарифы за проведение операций;
      4) права и обязанности ломбарда и его клиентов, их ответственность;
      5) порядок выдачи залогодателю дубликатов при утере залогового билета;
      6) иные условия.
      Правила проведения ломбардных операций подлежат размещению в месте, доступном для обозрения клиентами ломбарда.
      6. Условия договора о залоге вещей в ломбарде, ограничивающие права залогодателя по сравнению с правами, предоставленными ему настоящим Кодексом, не действительны с момента заключения договора. Вместо таких условий применяются соответствующие положения настоящего Кодекса.";
 
      3) пункт 2 статьи 370 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) к банку, находящемуся в процессе консервации или ликвидации, если требования кредитора возникают из договора (договоров) уступки права требования;".

      2. В  Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 16-17, ст. 642; N 23, ст. 929; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; N 22, ст. 408; 2001 г., N 23, ст. 309; N 24, ст. 338; 2002 г., N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 7; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 14, ст. 103; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 3-4, ст. 16; N 5, ст. 25; N 6, ст. 42; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142):
      1) пункт 1 статьи 727 дополнить словами "на условиях платности, срочности, возвратности";
 
      2) подпункт 4) статьи 728 исключить;
 
      3) в части второй статьи 743 слова ", регулирующими банковскую деятельность" заменить словами "Республики Казахстан".

      3. В  Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139, 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 7-8, ст. 19; N 9, ст. 26; N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; N 17-18, ст. 72):
 
      1) в статье 168-2:
      в части первой:
      абзац первый после слова "банками" дополнить словами ", крупными участниками банков, банковскими холдингами, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника банка или банковского холдинга в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан";
 
      в абзаце втором слова "должностное лицо в размере от сорока до семидесяти" заменить словами "физическое лицо в размере до ста, на должностное лицо - в размере до двухсот";
 
      часть вторую после слова "банками" дополнить словами ", крупными участниками банков, банковскими холдингами";
 
      2) статью 170 изложить в следующей редакции:
      "Статья 170. Нарушения, связанные с неправомерным приобретением
                   признаков крупного участника банка, страховой
                   (перестраховочной) организации, открытого
                   накопительного пенсионного фонда или банковского
                   холдинга

      1. Приобретение признаков крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда без предварительного согласия уполномоченного органа - 
      влечет штраф на физических лиц в размере от пятидесяти до двухсот, на юридических лиц - в размере от пятидесяти до одной тысячи месячных расчетных показателей.
      2. Приобретение признаков банковского холдинга без предварительного согласия уполномоченного органа -
      влечет штраф на юридических лиц в размере от одной до двух тысяч месячных расчетных показателей.";
 
      3) в статье 170-1:
      в заголовке слова "участием банков в уставных капиталах юридических лиц" заменить словами "приобретением долей участия в уставных капиталах юридических лиц или акций банками, страховыми (перестраховочными) организациями, накопительными пенсионными фондами";
 
      в части первой слова "Участие банка в уставных капиталах юридических лиц" заменить словами "Приобретение долей участия в уставных капиталах юридических лиц или акций банками, страховыми (перестраховочными) организациями, накопительными пенсионными фондами", слово "банковского" исключить;
 
      часть вторую после слова "банком" дополнить словами ", страховой (перестраховочной) организацией, накопительным пенсионным фондом";
 
      4) статью 171 изложить в следующей редакции:
      "Статья 171. Нарушения, связанные с непредоставлением,
                   а равно несвоевременным предоставлением или
                   предоставлением в уполномоченный орган
                   информации, не содержащей сведений,
                   представление которых требуется в соответствии
                   с банковским законодательством или
                   законодательством о пенсионном обеспечении,
                   либо представление недостоверных сведений
                   (информации)

      Непредоставление, а равно несвоевременное предоставление учредителями (акционерами) банка, накопительного пенсионного фонда и их аффилиированными лицами, накопительным пенсионным фондом, крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда, физическими или юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, или предоставление ими в уполномоченный орган информации, не содержащей сведений, представление которых требуется в соответствии с банковским законодательством или законодательством о пенсионном обеспечении, либо представление ими недостоверных сведений (информации) -
      влекут штраф на физических лиц в размере до ста, на юридических лиц - в размере до двухсот месячных расчетных показателей.";
 
      5) часть восьмую статьи 173 после слов "страховой (перестраховочной) организации" дополнить словами ", крупным участником страховой (перестраховочной) организации, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника страховой (перестраховочной) организации";
 
      6) дополнить статьями 175-1 и 175-2 следующего содержания:
      "Статья 175-1. Нарушение требований, установленных
                     законодательством Республики Казахстан,
                     к порядку назначения (избрания) на должность
                     руководящих работников финансовых организаций

      Нарушение финансовой организацией требований к порядку назначения (избрания) на должность руководящего работника финансовой организации -
      влечет штраф на юридическое лицо от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей.

      Статья 175-2. Несвоевременное уведомление уполномоченного
                    органа об открытии и прекращении деятельности
                    филиалов и представительств финансовых
                    организаций, а также несоблюдение требований
                    законодательства Республики Казахстан при
                    открытии филиалов, представительств финансовых
                    организаций

      Несвоевременное уведомление уполномоченного органа об открытии и прекращении деятельности филиалов и представительств финансовых организаций, а также несоблюдение требований банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности и пенсионном обеспечении при открытии филиалов, представительств финансовых организаций -
      влекут штраф на должностное лицо в размере от сорока до семидесяти, на юридическое лицо - от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей.";
 
      7) часть первую статьи 573 после слов "175 (часть первая)" дополнить цифрами ", 175-1, 175-2".

      4. В  Кодекс  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; N 14, ст. 82; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; N 24, ст. 153; 2005 г., N 7-8, ст. 23):
 
      1) подпункт 3) пункта 1 статьи 91 изложить в следующей редакции:
      "3) доход от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга;";
      (Сноска. Подпункт 1) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2007 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).
 
      2) в статье 122:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, кредитные товарищества, микрокредитные организации, не менее 90 процентов совокупного годового дохода которых составляют доходы, подлежащие получению (полученные) от кредитования сельского хозяйства, уменьшают налогооблагаемый доход на сумму доходов от данного вида деятельности, а также на сумму инвестиционного дохода, полученного от размещения их активов.";
 
      пункт 4-1 исключить;
      (Сноска. Подпункт 2) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2006 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).
 
      3) в пункте 2 статьи 124 слова "реализации акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках "А" и "В" фондовой биржи" заменить словами "реализации методом открытых торгов на фондовой бирже акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга";
      (Сноска. Подпункт 3) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2007 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).
 
      4) пункт 2 статьи 130 дополнить частью второй следующего содержания:
      "К государствам с льготным налогообложением также относятся административно-территориальные части государств, в которых ставка налога, фактически применяемая государством к юридическому лицу-нерезиденту, составляет не более 1/3 ставки, определяемой в соответствии с настоящим Кодексом, или имеются законы о конфиденциальности финансовой информации или информации о компаниях, которые позволяют сохранять тайну о фактическом владельце имущества или фактическом владельце дохода.";
      (Сноска. Подпункт 4) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2006 года (см.   Статью 2  настоящего Закона).
 
      5) в подпункте 5) пункта 1 статьи 131 слова "заемные операции на основе лицензии уполномоченного органа" заменить словами "банковские заемные операции на основе лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, кредитным товариществам";
      (Сноска. Подпункт 5) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2006 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).
 
      6) в подпункте 13) статьи 144 слова "при реализации акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках "А" и "В" фондовой биржи" заменить словами "при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга";
      (Сноска. Подпункт 6) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2007 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).

      7) в статье 178:
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) доходы от оказания услуг (резидентам или нерезидентам, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение по услугам, связанным с таким постоянным учреждением) независимо от места их фактического оказания, полученные лицами, являющимися резидентами стран с льготным налогообложением, определяемых в соответствии со статьей 130 настоящего Кодекса;";
 
      подпункт 3) дополнить словами "реализации акций, выпущенных нерезидентами, а также долей участия в юридическом лице-нерезиденте, если более 50 процентов стоимости таких акций, долей участия или активов юридического лица-нерезидента составляет имущество, находящееся в Республике Казахстан;";
 
      дополнить подпунктом 24) следующего содержания:
      "24) другие доходы, не охваченные предыдущими подпунктами, право налогообложения которых в Республике Казахстан предусмотрено международными договорами, заключенными и ратифицированными Республикой Казахстан.";
      (Сноска. Подпункт 7) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2006 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).
 
      8) в статье 179:
      в подпункте 9) пункта 3 слова "подпункте 2)" заменить словами "подпунктах 2) и 2-1)";
 
      пункт 4-1 исключить;
      (Сноска. Подпункт 8) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2006 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).
 
      9) в пункте 1 статьи 183 слова "за исключением доходов от прироста стоимости при реализации акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках "А" и "В" фондовой биржи" заменить словами "за исключением доходов от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга";
      (Сноска. Подпункт 9) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2007 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).

      10) в пункте 1 статьи 190 слова "за исключением акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках "А" и "В" фондовой биржи" заменить словами "за исключением реализованных методом открытых торгов на фондовой бирже акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга";
      (Сноска. Подпункт 10) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2007 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).

      11) пункт 2 статьи 227 изложить в следующей редакции:
      "2. К финансовым услугам, освобождаемым от налога на добавленную стоимость, относятся:
      1) следующие банковские и иные операции, осуществляемые на основании лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национального Банка Республики Казахстан банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также операции, проводимые иными юридическими лицами без лицензии в пределах полномочий, установленных законодательными актами Республики Казахстан:
      прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
      прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
      открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
      открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;
      переводные операции;
      банковские заемные операции;
      межбанковский клиринг;
      кассовые операции;
      организация обменных операций с иностранной валютой;
      прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
      открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
      доверительные операции: управление деньгами, аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя, осуществляемое банками;
      выдача банками банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
      выдача банками банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;
      факторинговые и форфейтинговые операции, осуществляемые банками;
      2) операции с ценными бумагами, услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также услуги организаций по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и операции с ценными бумагами, осуществляемые без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан банком, уполномоченным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики;
      3) операции по страхованию (перестрахованию), а также предоставление услуг страховых брокеров (страховых агентов) по заключению и исполнению договоров страхования (перестрахования);
      4) операции с платежными карточками, чеками, векселями, депозитными сертификатами;
      5) предоставление услуг по инвестиционному управлению пенсионными активами, а также активами Государственного фонда социального страхования;
      6) предоставление услуг по управлению правами требования по ипотечным жилищным займам;
      7) услуги накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов, по распределению и зачислению полученного инвестиционного дохода от пенсионных активов;
      8) реализация доли участия в уставном капитале предприятия;
      9) операции по предоставлению микрокредитов;
      10) предоставление краткосрочных займов ломбардами под залог движимого имущества;
      11) следующие операции, осуществляемые кредитными товариществами для своих участников:
      переводные операции: выполнение поручений по платежам и переводам денег;
      заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
      кассовые операции;
      открытие и ведение банковских счетов участников кредитного товарищества;
      выдача гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме, за участников кредитного товарищества.".
      (Сноска. Подпункт 11) пункта 4 статьи 1 вводится в действие с 1 января 2006 года (см.  Статью 2  настоящего Закона).

      

      5. В  Закон  Республики Казахстан от 30 марта 1995 г. "О Национальном Банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 23; N 12, ст. 88; N 15-16, ст. 100; N 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 11-12, ст. 262; N 19, ст. 370; 1997 г., N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 10, ст. 123; 2003 г., N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N  11-12, ст. 66; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 14, ст. 55):
 
      в статье 8:
      в подпункте д-1) слова ", принадлежащих данному лицу; кассовые операции; переводные операции; учетные операции; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; межбанковский клиринг; сейфовые операции; выпуск платежных карточек; инкассация банкнот, монет и ценностей; организация обменных операций с иностранной валютой; выпуск чековых книжек; открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему" заменить словами "и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу; кассовые операции; переводные операции; учетные операции; межбанковский клиринг; выпуск платежных карточек; инкассация банкнот, монет и ценностей; организация обменных операций с иностранной валютой; открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему, а также определяет порядок выпуска чековых книжек";

      подпункт д-2) после слов "банковских операций" дополнить словами "и сейфовых операций для банков";

      в подпункте и-2) слова "сейфовые операции;" исключить.

      6. В  Закон  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 37; N 12, ст. 88; N 14, ст. 93, N 15-16, ст. 109; N 24, ст. 162, Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 236; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 7, ст. 80; N 11, ст. 144, 149; N 12, ст. 184; N 13-14, ст. 195, 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 14, ст. 201; N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 222, 224, 225; N 23, ст. 416; N 24, ст 452; 1999 г., N 20, ст. 721, 727; N 21, ст. 787; N 22, ст. 791; N 23, ст. 931; N 24, ст. 1066; 2000 г., N 10, ст. 248; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52, 54; N 13-14, ст. 173, 176; N 23, ст. 321; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 15, ст. 151; N 19-20, ст. 165; 2003 г., N 1-2, ст. 2; N 4, ст. 25; N 6, ст. 34; N 10, ст 50, 51; N 11, ст. 69; N 14, ст. 107; N 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., N 2, ст. 9; N 5, ст. 27; N 10, ст. 54; N 14, ст. 82; N 15, ст. 86; N 16, ст. 91; N 17, ст. 98; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 11, ст. 37; N 14, ст. 55, 58):
 
      пункт 2 статьи 7 после слова "органом" дополнить словами ", кредитными товариществами, Национальным оператором почты".

      7. В  Закон  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 35; N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180; N 14, ст. 274; 1997 г., N 12, ст. 183; 1998 г., N 5-6, ст. 50; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 63, 64; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 1; N 8, ст. 52; N 24, ст. 338; 2002 г., N 18, ст. 157; 2003 г., N 4, ст 25; N 15, ст. 139; 2004 г., N 5, ст. 30; 2005 г., N 13, ст. 53; N 14, ст. 55, 58):
 
      1) в статье 6:
      в части третьей:
      слова "банковская и страховая деятельность" заменить словами "оказание финансовых услуг";
      слова ", а для учетной регистрации филиалов и представительств банков, а также страховых (перестраховочных) организаций - согласие указанного органа" исключить;
 
      части четвертую и пятую исключить;
 
      2) часть вторую статьи 8 после слов "содержать наименование, место нахождения" дополнить словами "(адреса всех помещений филиала банка, расположенных в пределах одной области (города республиканского значения, столицы)".

      8. В  Закон  Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 15, ст. 281; N 19, ст. 370; 1997 г., N 5, ст. 58; N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 9, ст. 86; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 5; ст. 31; N 10, ст. 51; N 11, ст. 56, 67; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 15, ст. 86; N 16, ст. 91; N 23, ст 140; 2005 г., N 7-8, ст. 24; N 14, ст. 55, 58):
 
      1) статью 2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) косвенное владение (голосование) акциями банка - возможность определять решения банка, крупного участника банка, банковского холдинга или лиц, совместно являющихся крупным участником банка, банковским холдингом, через владение акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц;
      2) банковский конгломерат - группа юридических лиц, состоящая из родительской организации и ее дочерних организаций, а также организаций, в которых родительская организация и (или) ее дочерние организации имеют значительное участие в капитале, и которая соответствует одному из следующих условий:
      банк является родительской организацией или одна из дочерних организаций является банком;
      банк не является родительской организацией, но деятельность группы в основном сосредоточена в банковском секторе, то есть отношение совокупных активов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, группы к совокупным активам группы составляет сорок и более процентов;
      банк не является родительской организацией, но в группе имеются один банк и иная финансовая организация.
      Если в группе юридических лиц присутствует родительская организация - банк-нерезидент Республики Казахстан, то банковским конгломератом признается дочерний банк-резидент Республики Казахстан и его дочерние организации, а также организации, в которых дочерний банк и его дочерние организации имеют значительное участие в капитале;
      3) банковский холдинг - юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или иметь возможность:
      голосовать прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами акций банка;
      определять решения, принимаемые банком, в силу договора либо иным образом или иметь контроль;
      4) регуляторный собственный капитал (далее - собственный капитал) банка - сумма капитала за вычетом инвестиций банка;
      5) крупный участник банка - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или иметь возможность:
      голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами акций банка;
      оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      6) контроль - возможность одного юридического лица определять решения другого юридического лица, возникающая при наличии одного из следующих условий:
      прямое или косвенное владение одним лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале юридических лиц либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций другого лица либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций другого юридического лица;
      наличие возможности одного юридического лица избирать не менее половины состава совета директоров или правления другого юридического лица;
      включение финансовой отчетности одного юридического лица в финансовую отчетность другого юридического лица в соответствии с аудиторским отчетом;
      наличие возможности одного юридического лица определять решения другого юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      7) депозит - деньги, передаваемые одним лицом (депозитором) другому лицу - банку, в том числе Национальному Банку Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) и Национальному оператору почты, на условиях их возврата в номинальном выражении независимо от того, должны ли они быть возвращены по первому требованию или через какой-либо срок, полностью или по частям с заранее оговоренной надбавкой либо без таковой непосредственно депозитору либо переданы по его поручению третьим лицам;
      8) родительская организация - юридическое лицо, которое имеет контроль над другим юридическим лицом;
      9) дочерняя организация - юридическое лицо, по отношению к которому другое юридическое лицо имеет контроль;
      10) крупный участник юридического лица - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство), которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих акций юридического лица;
      11) значительное участие в капитале - это владение прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с одним или несколькими лицами двадцатью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) либо наличие возможности голосовать двадцатью и более процентами акций.";

      2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания: 
      "Статья 2-1. Аффилиированные лица банка

      Аффилиированными лицами банка являются лица, определенные  статьей 64  Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", а также участники банковского конгломерата.";
 
      3) статью 5 после слов "Национального Банка" дополнить словами "либо в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан";
 
      4) пункт 2 статьи 6 после слова "органом" дополнить словами ", кредитными товариществами, Национальным оператором почты";
 
      5) статью 8 изложить в следующей редакции:
      "Статья 8. Деятельность, запрещенная или ограниченная
                 для банков

      1. Банкам запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 12 статьи 30 настоящего Закона, а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.
      2. Запрет, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на следующие случаи приобретения банком акций или долей участия в уставных капиталах:
      1) финансовых организаций;
      2) юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, акции которых включены в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, по наивысшей категории листинга;
      3) кредитных бюро, ломбардов, специальных организаций - нерезидентов Республики Казахстан, созданных в целях размещения ценных бумаг, лизинговых организаций, а также организаций, исключительным видом деятельности которых являются владение и управление недвижимым имуществом, используемым для обеспечения операционной деятельности банка, юридических лиц, осуществляющих автоматизацию деятельности банков;
      4) юридических лиц, когда принятые в качестве залога акции или доли участия в уставных капиталах этих организаций переходят в собственность банков в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
      5) юридических лиц, указанных в статье 10 настоящего Закона;
      6) акционерных инвестиционных фондов - резидентов Республики Казахстан;
      7) юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих статус банков, страховых организаций, пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
      Количество акций юридических лиц, указанных в подпунктах 2) и 6) настоящего пункта, принадлежащих банку, не должно превышать десять процентов от общего количества размещенных акций одного юридического лица.
      3. Приобретение банком долей участия в уставном капитале либо акций юридических лиц, указанных в подпунктах 1) - 3), 6) и 7) пункта 2 настоящей статьи, не должно превышать на одно юридическое лицо:
      1) для организаций, указанных в подпунктах 1), 3) и 7), - пятнадцать процентов собственного капитала банка;
      2) для юридических лиц, указанных в подпунктах 2) и 6), - десять процентов собственного капитала банка.
      При приобретении банками акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц в случаях, когда принятые в качестве залога акции или доли участия в уставных капиталах этих организаций переходят в собственность банков в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, участие банка в таких юридических лицах не должно превышать двадцать пять процентов собственного капитала банка, при этом срок реализации акций или долей участия в уставных капиталах должен быть не более одного года.
      Совокупная стоимость долей участия банка в уставном капитале юридических лиц либо акций не должна превышать:
      для юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, - шестьдесят процентов собственного капитала банка;
      для страховых организаций - сорок процентов собственного капитала банка.
      Банки обязаны уведомлять уполномоченный орган в течение десяти дней со дня установления ими факта увеличения или уменьшения уровня пятнадцати, тридцати или сорока процентов:
      процентного соотношения количества акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является банк;
      доли участия в уставном капитале юридического лица, принадлежащей банку.
      4. Ограничения, установленные пунктом 2 настоящей статьи, распространяются на деятельность дочерних организаций банков и организаций, в которых банк и его дочерние организации имеют значительное участие в капитале.
      5. Запрет, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на осуществление сделок с:
      облигациями юридических лиц, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Казахстан, по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга;
      облигациями международных финансовых организаций, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
      облигациями иностранных эмитентов, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств.";
 
      6) статью 11 исключить;
 
      7) статью 11-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 11-1. Дочерние организации банков и значительное
                    участие банков в уставных капиталах организаций

      1. Банк в целях осуществления полномочий, предоставленных ему статьей 8 настоящего Закона, может создать или иметь дочернюю организацию только при наличии разрешения уполномоченного органа.
      Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение дочерней организации определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      К дочерней организации банка не относятся юридические лица, акции или доли участия в уставном капитале которых переходят в собственность банка в случае принятия их в качестве залога в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, при этом срок реализации таких акций или долей участия в уставных капиталах должен быть не более одного года.
      2. Дочерние организации банков не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации. 
      Дочерняя организация банка обязана указывать в своем полном наименовании слово "дочерняя" и использовать название родительского банка.
      3. К заявлению на получение разрешения необходимо приложить следующие документы:
      1) учредительные документы дочерней организации, протоколы об утверждении устава;
      2) решение уполномоченного органа банка о создании или приобретении дочерней организации;
      3) информацию о руководящих работниках дочерней организации;
      4) организационную структуру дочерней организации и сведения об аффилиированных лицах.
      В случае отсутствия у банка банковского холдинга дополнительно предоставляется информация об организациях, связанных с дочерней организацией:
      управлением их деятельностью на объединенной основе в соответствии с условиями меморандума или положений ассоциации этих организаций;
      если состав совета директоров или правления указанных организаций более чем на одну треть представлен одними и теми же лицами;
      5) информацию о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;
      6) информацию о размере предварительной оплаты акций, вносимой учредителями создаваемой дочерней организации;
      7) информацию о доле и сумме участия банка в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых им акций и размере предварительной оплаты акций;
      8) сведения об условиях и порядке приобретения дочерней организации;
      9) отчет аудиторской организации и финансовую отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенную аудиторской организацией;
      10) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о прохождении приобретаемой дочерней организацией государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;
      11) информацию о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия банка в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, цене их приобретения;
      12) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого банк приобрел дочернюю организацию, включающие:
      наименование и место нахождения юридического лица;
      сведения о размере доли участия банка в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является банк;
      сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является банк;
      сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является банк), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;
      сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является банк;
      13) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;
      14) документы, подтверждающие контроль и основания контроля над дочерней организацией.
      4. Банк вправе создать дочернюю организацию при условии его безубыточной деятельности по итогам последних двух завершенных финансовых лет и соблюдения пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом, в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения.
      5. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на создание, приобретение дочерней организации являются:
      1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения;
      2) несоответствие руководящих работников дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) требованиям подпунктов 3) - 5) пункта 2 статьи 20 настоящего Закона;
      3) несоблюдение банком в результате предполагаемого наличия дочерних организаций пруденциальных нормативов на консолидированной основе и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, установленных уполномоченным органом;
      4) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния банка и (или) нанесение ущерба интересам вкладчиков банка вследствие деятельности дочерней организации или планируемых банком инвестиций;
      5) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;
      6) несоблюдение банком, установленных пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;
      7) наличие действующих ограниченных мер воздействия и санкций в отношении банка на дату подачи заявления.
      6. Уполномоченный орган обязан выдать разрешение или отказать в выдаче разрешения в течение трех месяцев после подачи заявления. 
      В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя об основаниях отказа.
      7. Дочерняя организация банка обязана извещать уполномоченный орган обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы.
      8. В случае неполучения разрешения уполномоченного органа банк обязан в трехмесячный срок произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия) дочерней организации лицам, не связанным особыми отношениями с данным банком, либо отказаться от возможности определять решения, принимаемые дочерней организацией, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган.
      9. Значительное участие банка в уставном капитале организаций допускается только при наличии разрешения уполномоченного органа.
      Выдача разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций устанавливается в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      10. Заявление на получение разрешения представляется с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 5) - 8) пункта 3 настоящей статьи.
      Отказ в выдаче разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи.
      Несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля не является основанием для отказа в выдаче разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций.";
 
      8) в статье 16:
      пункт 3 исключить;
 
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Методика расчета собственного капитала и инвестиций банка определяется уполномоченным органом.
      В случае, если сумма обязательств банка превышает стоимость его активов, собственный капитал банка является отрицательным.";
 
      в пункте 8:
      часть первую после слова "размера" дополнить словом "собственного";
 
      в части второй слова "размера его фактического капитала" заменить словами "стоимости активов банка за вычетом суммы его обязательств";
 
      9) пункт 6 статьи 17 исключить;

      10) статью 17-1 изложить в следующей редакции: 
      "Статья 17-1. Банковский холдинг и крупный участник банка

      1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может являться банковским холдингом, крупным участником банка без письменного согласия уполномоченного органа.
      Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан могут получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса банковского холдинга или крупного участника банка при наличии минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств. Минимальный рейтинг и перечень рейтинговых агентств, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Крупные участники банка - физические лица вправе оплачивать акции банка с учетом требований по представлению декларации о доходах и имуществе, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.
      2. Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, определяются уполномоченным органом.
      3. Для получения согласия лицо, желающее стать крупным участником банка, обязано представить в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса крупного участника банка с приложением документов и сведений, определенных пунктами 4-7 настоящей статьи.
      4. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка физическое лицо представляет следующие документы:
      1) сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;
      2) доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);
      3) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;
      4) краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности, наличии судимости, привлечении к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, правонарушения в области финансов, налогообложения;
      5) письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций банка-резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.
      5. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка юридическое лицо-резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) копию решения высшего органа заявителя о приобретении акций банка;
      2) сведения и документы, указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящей статьи;
      3) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также о крупных участниках крупных участников заявителя;
      4) краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности, о наличии судимости, привлечении к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, правонарушения в области финансов, налогообложения;
      5) годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;
      6) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника банка, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и банка после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов банка, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление банком, включая план мероприятий и организационную структуру.
      6. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения и документы, указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 4 и подпунктах 1), 3) - 6) пункта 5 настоящей статьи;
      2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.
      7. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения и документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи;
      2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о там, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.      
      8. Лицами, совместно являющимися крупным участником банка, признаются лица, в сумме владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать десятью или более процентами акций банка и:
      1) совместно влияющие на решения банка в силу договора между ними или иным образом;
      2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;
      3) одно из них является должностным лицом или представителем другого лица;
      4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций банка в соответствии с заключенным между ними договором;
      5) являющиеся близкими родственниками или супругами.
      9. Основаниями для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником банка, являются:
      несоблюдение требований подпунктов 3)-5) пункта 2 статьи 20 настоящего Закона (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя - юридического лица);
      неустойчивое финансовое положение заявителя;
      непредставление документов, указанных в настоящей статье;
      нарушение в результате приобретения заявителем статуса крупного участника банка требований антимонопольного законодательства;
      случаи, когда одной из сторон в сделке по приобретению статуса крупного участника банка является лицо (его аффилиированное лицо), зарегистрированное в оффшорной зоне, или физическое лицо, являющееся участником (учредителем, акционером) юридических лиц,      зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
      несоблюдение заявителем иных требований, установленных настоящим Законом, к учредителям и акционерам банков;
      анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника банка предполагает ухудшение финансового состояния банка;
      отсутствие у заявителя - финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;
      отсутствие у заявителя - юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется уполномоченным органом.
      10. Признаком неустойчивого финансового положения заявителя - юридического лица является наличие одного из следующих условий:
      юридическое лицо-заявитель создано менее чем за два года до дня подачи заявления;
      обязательства заявителя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, и предполагаемых к приобретению акций банка;
      убытки по результатам двух завершенных финансовых лет;
      размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния банка;
      наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс банка задолженности заявителя перед банком;
      анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника банка предполагает ухудшение финансового состояния заявителя;
      иные основания, свидетельствующие о возможности нанесения ущерба банку и (или) его депозиторам.
      11. При неполучении лицом согласия на статус крупного участника банка уполномоченный орган вправе применить к данному лицу принудительные меры, предусмотренные статьей 47-1 настоящего Закона.
      12. Выдача согласия уполномоченного органа лицам, желающим стать банковским холдингом, осуществляется в порядке, определенном для крупного участника банка.
      Лицо, желающее стать банковским холдингом, помимо документов и сведений, предусмотренных пунктами 5-7 настоящей статьи, представляет документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации.
      Требования настоящего Закона по получению статуса банковского холдинга не распространяются на банк-нерезидент Республики Казахстан, который подлежит консолидированному надзору в стране своего места нахождения.
      Основаниями для отказа в даче согласия уполномоченного органа лицу, желающему стать банковским холдингом, помимо оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, являются:
      случаи, когда заявитель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего места нахождения;
      невозможность проведения консолидированного надзора за банковским конгломератом в связи с тем, что законодательство стран нахождения участников банковского конгломерата - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и банковским конгломератом предусмотренных настоящим Законом требований.
      13. Лицами, совместно являющимися банковским холдингом, признаются лица, в сумме владеющие двадцатью пятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать двадцатью пятью или более процентами акций банка и:
      1) совместно влияющие на решения банка в силу договора между ними или иным образом;
      2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;
      3) одно из них является представителем другого лица;
      4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций банка в соответствии с заключенным между ними договором.
      14. Решение по заявлению, поданному для получения статуса банковского холдинга или крупного участника банка в соответствии с требованиями настоящей статьи, должно быть принято уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов.
      15. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или несоблюдения крупными участниками или банковским холдингом требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано сократить количество принадлежащих ему акций банка до уровня ниже установленного настоящей статьей или принять на себя обязательство прекратить оказывать (или пытаться оказывать) влияние на руководство или политику банка, включая применение своего прямого или косвенного права голоса.
      16. Требования настоящей статьи о необходимости обязательного предварительного получения согласия уполномоченного органа не распространяются на случаи, когда лицо стало соответствовать признакам крупного участника банка или банковского холдинга по не зависящим от него причинам либо приобрело в собственность акции банка в количестве, равном или превышающем пределы, установленные настоящей статьей, в результате перехода к нему заложенного имущества по долговому обязательству, в котором залогом являлись акции банка.
      В указанных случаях лицо, соответствующее признакам крупного участника банка или банковского холдинга, обязано уведомить уполномоченный орган в течение тридцати дней с момента приобретения акций или когда ему стало известно, что он соответствует признакам крупного участника банка или банковского холдинга, и не предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику банка, или не голосовать акциями, приобретенными таким образом, до тех пор, пока он не получит письменного согласия уполномоченного органа в соответствии с положениями настоящей статьи.
      Заявление о приобретении соответствующего статуса представляется в уполномоченный орган в течение шестидесяти дней со дня приобретения акций либо с момента, когда ему стало известно, что он соответствует признакам крупного участника банка или банковского холдинга, если только это лицо не собирается произвести отчуждение акций в указанный срок. Информация о принятии решения об отчуждении акций в течение шестидесяти дней с даты их приобретения предоставляется в уполномоченный орган немедленно с даты принятия такого решения.
      17. Уполномоченный орган вправе требовать предоставления информации у физических и юридических лиц при наличии сведений, указывающих на то, что это лицо соответствует признакам банковского холдинга или крупного участника банка или является прямым, косвенным владельцем акций банка, или имеет возможность на основе соглашения или иным образом голосовать акциями банка в размере, равном или превышающем пределы, установленные настоящей статьей, без согласия уполномоченного органа в соответствии с требованиями настоящего Закона. Информация может быть истребована от любого лица, обладающего ею, а также от организаций, находящихся под контролем этих лиц.
      18. Крупный участник банка, банковский холдинг обязаны в тридцатидневный срок со дня принятия решения уведомить уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций и (или) к количеству голосующих акций банка, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов.
      19. Банк обязан ежеквартально представлять в уполномоченный орган список всех своих крупных участников или банковских холдингов с указанием процентного соотношения количества принадлежащих им акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций и (или) к количеству голосующих акций банка не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
      20. Банки обязаны уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих и (или) размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления ими данного факта.
      21. Непредставление, а равно неоднократное несвоевременное представление или представление недостоверных сведений банками, крупными участниками банка, банковскими холдингами, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам банковского холдинга или крупного участника банка, а также информации, требуемой в соответствии с пунктами 16-20 настоящей статьи в указанные сроки, влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан."; 
 
      11) в статье 19: 
      в пункте 3:
      подпункт б) изложить в следующей редакции:
      "б) сведения об учредителях (по перечню, определенному уполномоченным органом), финансовая отчетность, включая консолидированную, за последние два завершенных финансовых года, отчет аудиторской организации о финансовом состоянии учредителей;";
 
      дополнить подпунктом б-1) следующего содержания:
      "б-1) документы и сведения, предусмотренные статьей 17-1 настоящего Закона, если лицо становится крупным участником банка или банковским холдингом;";
 
      подпункты в) и г) исключить;
 
      подпункт д) изложить в следующей редакции:
      "д) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Закона, в том числе не менее трех членов правления банка;";
 
      подпункт к) исключить;
      
      12) статьи 20 и 21 изложить в следующей редакции:
      "Статья 20. Требования, предъявляемые к руководящим
                  работникам банка

      1. Руководящими работниками банка признаются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены правления, иные руководители банка, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, за исключением первых руководителей обособленных подразделений банка и их главных бухгалтеров, главный бухгалтер банка.
      Не являются руководящими работниками банка лица, обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, и осуществляющие контроль за деятельностью только одного структурного подразделения.
      2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником банка лицо:
      1) не имеющее высшего образования;
      2) не имеющее установленного настоящей статьей стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      3) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
      4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
      5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.
      3. Крупный участник банка не может быть назначен (избран) на должность первого руководителя правления банка.
      Не менее тридцати процентов состава совета директоров банка должно состоять из независимых директоров.
      4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, необходимо наличие стажа работы:
      1) для кандидатов на должности независимого директора, первого руководителя правления, главного бухгалтера банка не менее трех лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      2) для кандидатов на должности членов правления банка не менее двух лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      3) для кандидатов на должности иных руководителей банка, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка и обладающих правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, не менее одного года в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг.
      Для кандидатов на должности первого руководителя и членов совета директоров, за исключением независимого директора, наличие стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не требуется.
      В стаж работы, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности.
      5. Руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).
      По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случае непредставления документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании банк обязан расторгнуть индивидуальный трудовой договор с данным лицом.
      Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка, в течение тридцати календарных дней с даты их представления.
      6. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника банка, документы, необходимые для получения согласия, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      7. В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка либо увольнения его с должности руководящего работника банка или его перевода на иную должность в этом банке данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность руководящего работника этого банка не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо его увольнения, либо перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.
      8. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка назначено (избрано) руководящим работником банка по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) в этом банке.
      9. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка по следующим основаниям:
      1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
      2) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) применение уполномоченным органом санкций к руководящему работнику.
      В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка банк обязан расторгнуть индивидуальный трудовой договор с данным лицом.
      10. В случае принятия уполномоченным органом решения о проведении консервации банка или принудительном выкупе его акций в порядке, установленном настоящим Законом, банк обязан расторгнуть индивидуальный трудовой договор с руководящими работниками, являющимися первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителями, главным бухгалтером.
      11. Первый руководитель организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, должен соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей, и назначается (избирается) на должность без согласия уполномоченного органа.

      Статья 21. Дополнительные требования к созданию банка
                 с участием нерезидентов Республики Казахстан

      Физическое или юридическое лицо - нерезидент Республики Казахстан, являющееся учредителем банка, помимо документов, указанных в статье 19 настоящего Закона, обязано приложить к заявлению о выдаче разрешения на открытие банка письменное уведомление уполномоченного органа (для банков-нерезидентов Республики Казахстан - органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что данному лицу разрешается владеть акциями банка-резидента Республики Казахстан, либо заявление уполномоченного органа (для банков-нерезидентов Республики Казахстан - органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.";
 
      13) статью 22 исключить;
 
      14) в статье 24:
      пункт 1 дополнить подпунктами г-1) и г-2) следующего содержания:
      "г-1) в случаях, когда учредитель:
      имеет не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
      занимал должность первого руководителя совета директоров, первого руководителя правления или его заместителя, главного бухгалтера финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
      г-2) несоблюдение требований статьи 17-1 настоящего Закона;";
 
      в подпункте е):
      слово "минимальным" исключить;
 
      слова "пунктами 3-5 статьи 20" заменить словами "статьей 20";
 
      подпункт ж) исключить;
 
      в пункте 3 цифры "22" заменить цифрами "21";
 
      15) в статье 26:
      в пункте 2:
      подпункт б) изложить в следующей редакции:
      "б) иметь уставный капитал в размере, соответствующем требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа или Национального Банка;";
 
      дополнить подпунктом в) следующего содержания:
      "в) оплатить лицензионный сбор.";
 
      пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
      "2-1. Для получения лицензии на проведение дополнительных банковских операций действующий банк должен:
      1) обеспечить выполнение пруденциальных нормативов в течение трех последовательных месяцев, предшествовавших обращению за получением лицензии на проведение дополнительных банковских операций;
      2) обеспечить выполнение требований, установленных уполномоченным органом, в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля;
      3) представить правила об общих условиях проведения дополнительных видов банковских операций.";
 
      пункт 3 дополнить словами ", в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа или Национального Банка";
 
      в пункте 4 слова "со дня его приема" заменить словами "со дня представления документов на выдачу лицензии";
 
      16) статьи 29 и 30 изложить в следующей редакции:
      "Статья 29. Создание, закрытие филиалов и
                  представительств банка

      
      1. Банк-резидент Республики Казахстан на основании решения совета директоров банка без согласия уполномоченного органа вправе открывать свои обособленные подразделения - филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
      2. Банк в течение четырнадцати рабочих дней с даты учетной регистрации своего филиала и представительства в органах юстиции обязан письменно уведомить уполномоченный орган об их открытии с приложением:
      1) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства об учетной регистрации филиала и представительства банка;
      2) нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале или представительстве с отметкой и печатью зарегистрировавшего органа юстиции;
      3) нотариально засвидетельствованных копий заключения и акта проверки Национального Банка, подтверждающих соответствие помещения филиала требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка (при открытии филиала);
      4) нотариально засвидетельствованной копии доверенности, выданной первому руководителю филиала или представительства.
      3. На создание, закрытие филиала или представительства банка на территории Республики Казахстан согласия местных представительных и исполнительных органов не требуется.
      4. Филиал банка - обособленное подразделение банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения банка, осуществляющее банковскую деятельность от имени банка и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему банком. Филиал банка имеет единые с банком баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием банка.
      Филиал банка вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам в пределах одной области (города республиканского значения, столицы).
      5. Представительство банка - обособленное подразделение банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения банка, действующее от имени и по поручению банка и не осуществляющее банковскую деятельность.
      6. Обязательными условиями открытия банком филиалов, а также увеличения количества дополнительных помещений действующих филиалов, в том числе находящихся по нескольким адресам, являются:
      1) безубыточная деятельность банка по итогам последнего завершенного финансового года;
      2) соблюдение банком пруденциальных нормативов в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в органах юстиции;
      3) неприменение уполномоченным органом санкций к банку в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в органах юстиции;
      4) наличие заключения и акта проверки Национального Банка, подтверждающих соответствие помещения филиала требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка.
      Требование, указанное в подпункте 1) пункта 6 настоящей статьи, не распространяется на вновь созданный банк в течение трех лет со дня его создания при условии соблюдения требований к минимальному размеру собственного капитала банка.
      7. Банк-резидент Республики Казахстан вправе открыть представительства при условии безубыточной деятельности банка по итогам последнего завершенного финансового года.
      8. При внесении изменений и дополнений в положение о филиале, представительстве банк-резидент Республики Казахстан должен в течение четырнадцати рабочих дней с даты учетной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции представить нотариально засвидетельствованные копии этих документов в уполномоченный орган.
      В случае изменения места нахождения филиала банк дополнительно представляет в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованные копии заключения и акта проверки Национального Банка, подтверждающих соответствие помещения филиала требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка.
      9. Банк-резидент Республики Казахстан в случае открытия филиалов и представительств за пределами Республики Казахстан обязан в течение тридцати календарных дней с даты регистрации в соответствующем органе государства письменно уведомить уполномоченный орган об их открытии с приложением документов, подтверждающих регистрацию в соответствующем органе государства.
      10. Банк-нерезидент Республики Казахстан вправе открыть свое представительство без получения согласия уполномоченного органа.
      11. Представительство банка-нерезидента Республики Казахстан в течение четырнадцати рабочих дней с даты учетной регистрации в органах юстиции должно письменно уведомить уполномоченный орган об открытии с приложением:
      1) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства об учетной регистрации представительства банка-нерезидента Республики Казахстан;
      2) нотариально засвидетельствованной копии положения о представительстве с отметкой и печатью зарегистрировавшего органа юстиции;
      3) письменного подтверждения органа банковского надзора соответствующего государства о том, что банк-нерезидент Республики Казахстан обладает действующей лицензией на банковскую деятельность;
      4) письменного уведомления органа банковского надзора соответствующего государства о том, что он не возражает против открытия представительства банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявления органа банковского надзора или авторитетной юридической службы соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства банка-нерезидента Республики Казахстан не требуется;
      5) нотариально засвидетельствованной доверенности на имя руководителя представительства банка.
      12. Открытие филиалов банков-нерезидентов в Республике Казахстан запрещается.
      13. Представительство банка-нерезидента Республики Казахстан обязано в течение четырнадцати рабочих дней с даты учетной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции уведомить уполномоченный орган о внесении изменений и дополнений в положение о представительстве с приложением нотариально засвидетельствованных копий этих документов.
      14. Банк в течение четырнадцати рабочих дней с даты снятия с учетной регистрации своего филиала и (или) представительства в органах юстиции (соответствующего регистрирующего органа государства - при прекращении деятельности филиала или представительства за пределами Республики Казахстан) должен письменно уведомить уполномоченный орган о прекращении их деятельности с приложением нотариально засвидетельствованной копии документа органа юстиции, подтверждающего снятие с учетной регистрации филиала и (или) представительства банка.
      15. Уполномоченный орган вправе требовать закрытия филиала и (или) представительства банка-резидента и представительства банка-нерезидента Республики Казахстан в случае невыполнения требований пунктов 2, 6 - 9, 11 и 13 настоящей статьи.

      Статья 30. Банковская деятельность
 
      1. Банковской деятельностью является осуществление банками банковских и иных операций, установленных настоящей статьей.
      2. К банковским операциям относятся:
      1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
      2) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
      3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
      4) открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;
      5) кассовые операции: прием и выдача наличных денег при осуществлении одной из банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 6) - 9), 12) и 13) настоящего пункта, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
      6) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
      7) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;
      8) банковские заемные операции: предоставление банком, ипотечной организацией, брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и юридическим лицом, единственным акционером (участником) которого является государство, кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
      9) организация обменных операций с иностранной валютой;
      10) межбанковский клиринг: сбор, сверка, сортировка и подтверждение платежей, а также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников клиринга - банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
      11) выпуск платежных карточек;
      12) инкассация банкнот, монет и ценностей;
      13) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
      14) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
      15) выдача банками банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
      16) выдача банками банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
      3. К банковским операциям не относится деятельность по предоставлению микрокредитов юридическими лицами, зарегистрированными в качестве микрокредитных организаций в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.
      4. Банковские операции, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, могут осуществляться электронным способом в порядке, установленном Национальным Банком.
      5. Лицензия банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных настоящей статьей, выдается уполномоченным органом.
      При выдаче лицензии банкам на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 5), 9) - 12) пункта 2 и подпунктом 9) пункта 11 настоящей статьи, требуется положительное заключение Национального Банка.
      6. Проведение одного или нескольких видов банковских операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, может осуществляться организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, при наличии лицензии уполномоченного органа или Национального Банка, за исключением случаев, когда законодательным актом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии.
      Лицензия организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на проведение банковских операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, выдается уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи.
      При выдаче лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на проведение операции, предусмотренной подпунктом 5) пункта 2 настоящей статьи, требуется положительное заключение Национального Банка.
      В случае если законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими деятельность организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предусмотрена возможность проведения банковских операций, предусмотренных подпунктами 9) - 12) пункта 2 настоящей статьи, с совмещением с иными банковскими операциями, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи, то лицензия выдается уполномоченным органом при наличии положительного заключения Национального Банка.
      7. Лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на проведение операций, предусмотренных подпунктами 10) - 12) пункта 2 настоящей статьи, и юридическим лицам, исключительным видом деятельности которых является операция, предусмотренная подпунктом 9) пункта 2 настоящей статьи, выдаются Национальным Банком.
      8. Порядок лицензирования банковских операций, а также иных операций, осуществляемых банками, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      9. Порядок лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, порядок лицензирования которых устанавливается нормативным правовым актом Национального Банка.
      10. Нормативными правовыми актами уполномоченного органа или Национального Банка могут быть установлены дополнительные требования для банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, связанные с получением ими лицензий на отдельные виды деятельности.
      11. Банки, помимо банковских операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, вправе осуществлять при наличии лицензии уполномоченного органа следующие операции:
      1) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;
      2) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
      3) операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;
      4) осуществление лизинговой деятельности;
      5) выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
      6) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
      7) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
      8) доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;
      9) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.
      12. Банки вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
      1) брокерскую - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению уполномоченного органа, производными ценными бумагами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом;
      2) дилерскую - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению уполномоченного органа, а также производными ценными бумагами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом, иными ценными бумагами в случаях, установленных статьей 8 настоящего Закона;
      3) кастодиальную;
      4) трансфер-агентскую.
      Лицензия на осуществление банками одного или нескольких совместимых из вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается уполномоченным органом.
      Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг, предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, определяются уполномоченным органом.
      13. Банковские операции, предусмотренные подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, вправе проводить только банки, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов, а также Национальный оператор почты в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан, регулирующим его деятельность, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.";
 
      17) статью 32 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. При распространении информации о величинах вознаграждения по финансовым услугам, в том числе ее публикации, банки обязаны дополнительно указывать ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении, порядок которого устанавливается уполномоченным органом.
      В случае несоблюдения указанного требования уполномоченный орган вправе применить к банку санкции, предусмотренные статьей 47 настоящего Закона.";

      18) в статье 34:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 34. Банковская заемная операция";
 
      пункт 1 исключить;
      
      в пункте 1-1 слова "организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций" заменить словами "ипотечной организацией или юридическим лицом, единственным акционером (участником) которого является государство";
 
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Банковские заемные операции осуществляются в соответствии с Правилами о внутренней кредитной политике, утверждаемыми органом управления банка, ипотечной организации, брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или юридического лица, единственным акционером (участником) которого является государство.";
 
      пункт 4 после слова "осуществлении" дополнить словом "банковских";
 
      19) в статье 40:
      в пункте 3:
      подпункт а) после слов "руководящий работник" дополнить словами ", первый руководитель и главный бухгалтер филиала";
 
      дополнить подпунктом д) следующего содержания:
      "д) аффилиированные лица банка.";
 
      пункт 4 исключить;
      
      абзац первый части второй пункта 7 после слов "Руководящий работник" дополнить словами ", первый руководитель и главный бухгалтер филиала";
 
      20) в части второй статьи 41 слова "банковской группы" заменить словами "банковского конгломерата";
 
      21) в статье 42:
      в пункте 1:
      в абзаце первом части второй слова "банковскими группами" заменить словами "банковскими конгломератами";
 
      часть четвертую после слов "должностных лиц" дополнить словами "и (или) крупных участников банков - физических лиц, владеющих более двадцатью пятью процентами акций банка,";
 
      дополнить частью пятой следующего содержания:
      "Уполномоченный орган вправе устанавливать к банкам и банковским конгломератам, не имеющим банковского холдинга, отдельные пруденциальные нормативы и их нормативные значения на уровне, достаточном для покрытия потенциальных значительных убытков, возникающих при возможных максимальных изменениях факторов рисков, присущих данному банку и банковскому конгломерату.";
 
      в пункте 3:
      слова "банковской группы" заменить словами "банковского конгломерата";
 
      слова "метод их соблюдения и методика расчетов," исключить;
 
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Банковские холдинги, а также крупные участники банка - физические лица, владеющие прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих и (или) размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка, обязаны принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата.
      В случае ухудшения финансового положения банка банковский холдинг обязан по требованию уполномоченного органа принять меры по улучшению финансового положения банка, в том числе увеличению собственного капитала банка в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости банка.";
 
      22) в статье 46:      
      в пункте 6 слова "в случае," заменить словами "в случае выявления уполномоченным органом нарушения банком законодательства Республики Казахстан или";
 
      в пункте 8 слова "аффилиированных лиц банка" заменить словами "аффилиированных лиц крупных участников банка, банковского холдинга, а также организаций, входящих в состав банковского конгломерата";
 
      23) в пункте 2 статьи 47:
      в подпункте д):
      слова "фактического отсутствия капитала" заменить словами "отрицательного размера собственного капитала";
 
      слова "размера фактического капитала банка" заменить словами "стоимости активов банка за вычетом суммы его обязательств";
 
      подпункт ж) исключить;
 
      в подпункте з) слова "банковской группы" заменить словами "банковского конгломерата";
 
      24) в статье 47-1:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 47-1. Принудительные меры, принимаемые в
                    отношении крупных участников банка,
                    банковских холдингов и юридических лиц,
                    входящих в состав банковского конгломерата";

      в части первой пункта 1:
      абзац первый после слов "банковским холдингам" дополнить словами "или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата.";
 
      в абзаце третьем цифру "5" заменить цифрой "9"; 
 
      дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
      "совершения действий крупным участником банка (в том числе организациями, над которыми крупный участник имеет контроль), банковским холдингом или юридическими лицами, входящими в состав банковского конгломерата, в результате которых банку был причинен ущерб;
      неустойчивого финансового положения крупных участников банка (в том числе организаций, над которыми крупный участник имеет контроль), банковского холдинга или юридических лиц, входящих в состав банковского конгломерата, в результате которого банку был причинен ущерб.";
 
      в пункте 2:
      в абзаце четвертом:
      после слов "является участником" дополнить словами ", а также организаций, входящих в состав банковского конгломерата";
 
      слово "ней" заменить словом "ними";
 
      дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "требовать от банка или банковского холдинга отчуждения своей доли владения или контроля над дочерней организацией или организациями, в уставном капитале которых они имеют значительное участие.";

      25) в статье 48:
      в пункте 1:
      в подпункте а) слова "подпункта б) пункта 1 статьи 22," исключить;

      подпункт з) после слова "либо" дополнить словами "систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев)";
 
      дополнить подпунктами з-1) и м-1) следующего содержания:
      "з-1) несоблюдение требований, установленных уполномоченным органом в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля;";
 
      "м-1) невыполнение банковским холдингом требований уполномоченного органа по увеличению собственного капитала банка;";
 
      в пункте 1-1 слова "коллективного гарантирования (страхования) депозитов физических лиц" заменить словами "гарантирования депозитов";
 
      26) в статье 48-1:
      в пункте 1 слова "текущими расходами на содержание банка" заменить словами "расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа,";
 
      пункт 9 изложить в следующей редакции:
      "9. Запрещается финансирование уполномоченным органом расходов, связанных с принудительной реорганизацией и прекращением деятельности банков по основанию принудительной ликвидации, за исключением расходов, связанных с оплатой труда работников уполномоченного органа, включенных в состав временной администрации (временного администратора) банка и ликвидационной комиссии, а также расходов по опубликованию в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на государственном и русском языках информации о принятом судом решении о принудительной ликвидации банка и расходов, связанных с государственной регистрацией прекращения деятельности банка по основанию принудительной ликвидации органом юстиции и сдачей документов для хранения в архив после завершения ликвидации банка в случаях отсутствия имущества банка либо если его стоимость недостаточна для покрытия данных расходов.";
 
      27) в статье 50:
      в части второй пункта 4 слова "по коллективному гарантированию (страхованию) вкладов (депозитов)" заменить словами ", осуществляющей обязательное гарантирование депозитов,";
 
      дополнить пунктом 10 следующего содержания:
      "10. Информация, содержащая банковскую тайну, предоставляется уполномоченному органу банковского надзора другого государства в порядке, определенном соглашением между уполномоченным органом и уполномоченным органом по регулированию деятельности банков другого государства, предусматривающим обмен информацией.";

      28) статью 52 изложить в следующей редакции: 
      "Статья 52. Обязательное гарантирование депозитов

      1. В целях защиты интересов депозиторов банков второго уровня Республики Казахстан создается система обязательного гарантирования депозитов.
      Обязательное гарантирование депозитов осуществляется специально созданной некоммерческой организацией.
      Правовые основы функционирования системы обязательного гарантирования депозитов, права, обязанности ее участников определяются законодательством Республики Казахстан.
      2. Участие в системе обязательного гарантирования депозитов является обязательным для всех банков второго уровня, имеющих лицензию на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.";
 
      29) в пункте 1 статьи 54 слова "и формы, соответствующие международным стандартам" исключить;
 
      30) статью 54-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 54-1. Отчетность крупных участников банка
                    и банковских холдингов 

      1. Крупный участник банка, являющийся юридическим лицом, должен ежегодно представлять в уполномоченный орган финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение девяноста дней по окончании финансового года.
      2. Крупный участник банка, являющийся физическим лицом, должен в течение девяноста дней по окончании финансового года предоставлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе, а также информацию:
      1) об осуществлении им совместного с другими лицами влияния на принимаемые банком решения в силу договора между ними либо иным образом, в том числе содержащую описание делегирования полномочий, определяющих возможность такого влияния;
      2) о занимаемых им должностях в организациях с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций);
      3) о приобретении им принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций) организаций за счет полученных займов;
      4) о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги).
      Порядок представления и формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      3. Банковский холдинг должен представлять в уполномоченный орган:
      1) ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение сорока пяти дней, следующих за отчетным кварталом;
      2) консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение девяноста дней по окончании финансового года.
      4. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, а также в пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности банковского холдинга должна быть отражена следующая информация:
      1) описание видов деятельности крупного участника (банковского холдинга);
      2) наименование каждой организации, в которой крупный участник (банковский холдинг) является участником (акционером), размер доли участия в ее уставном капитале (количество принадлежащих акций), описание вида или видов деятельности, финансовая отчетность организаций, в которых крупный участник (банковский холдинг) является крупным участником (крупным акционером);
      3) наименование каждой организации, являющейся крупным участником (акционером) крупного участника банка (банковского холдинга), размер доли ее участия в уставном капитале (количество принадлежащих ей акций), описание вида или видов деятельности и финансовая отчетность данной организации, а также сведения об аффилиированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника банка.
      В случае отсутствия у банка банковского холдинга крупный участник банка должен предоставлять финансовую отчетность и информацию, указанную в пункте 4 настоящей статьи, ежеквартально не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.";
 
      31) в статье 55 слова "по формам и" заменить словами "соответствующие международным стандартам финансовой отчетности,";
 
      32) в статье 57:
      пункт 1-1 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Аудит участников банковского конгломерата осуществляется одной и той же аудиторской организацией.";
 
      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
      "4. Результаты аудита и свои выводы аудиторская организация излагает в отчете, представляемом совету директоров и правлению банка, при необходимости, определяемой банком, другим юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата.
      Аудиторский отчет финансовой отчетности банка или других юридических лиц, входящих в состав банковского конгломерата, и прочей информации не составляет коммерческой тайны. Аудит прочей информации включает в себя проверку выполнения банком пруденциальных нормативов и требований уполномоченного органа по классификации активов и условных обязательств (формированию провизии).
      Договор на оказание аудиторской организацией сопутствующих услуг должен соответствовать требованиям, установленным уполномоченным органом. 
      5. Банк обязан представить копию аудиторского отчета в течение десяти дней после его получения другим юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата.";

      в пункте 6:
      в абзаце первом слова "банковской группы" заменить словами "банковского конгломерата";
 
      абзац второй исключить;

      33) в пункте 1 статьи 63 слова "либо лиц, не являющихся его работниками, соответствующих минимальным требованиям, установленным пунктами 3-5" заменить словами ", представителей организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, либо иных лиц, соответствующих минимальным требованиям, установленным пунктом 2";

      34) в статье 65:
      в подпункте б) пункта 1 слова "руководящих работников" заменить словами "руководящие работники отстраняются от работы";
 
      пункт 2:
      дополнить подпунктом ж) следующего содержания:
      "ж) проводить зачет взаимных требований ввиду совпадения кредитора и должника в одном лице.";
 
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Запрещается проведение зачета взаимных требований с кредитором, требования которого к банку, находящемуся в процессе консервации, возникают из договора (договоров) уступки права требования.";
 
      35) в статье 73:
      в подпункте 4) пункта 1 слова "налоговых органов" заменить словами "органов налоговой службы";
 
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. До утверждения промежуточного ликвидационного баланса допускается проведение зачета взаимных требований ввиду совпадения кредитора и должника в одном лице.
      После утверждения промежуточного ликвидационного баланса зачет взаимных требований производится только при наступлении соответствующей очереди удовлетворения требования данного кредитора.
      Запрещается проведение зачета взаимных требований с кредитором, требования которого к ликвидируемому банку возникают из договора (договоров) уступки права требования.";
 
      36) дополнить статьей 73-1 следующего содержания:
      "Статья 73-1. Операция по одновременной передаче части
                    обязательств и прав требования по дебиторской
                    задолженности, имущества принудительно 
                    ликвидируемого банка другому (другим) банку
                    (банкам)

      1. Со дня вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации банка по согласованию с уполномоченным органом допускается проведение операции по одновременной передаче прав требования по дебиторской задолженности банка в виде долгосрочных кредитов со сроком погашения один год и более другому (другим) банку (банкам) с частью обязательств банка по депозитам, гарантируемым организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.
      2. После утверждения промежуточного ликвидационного баланса принудительно ликвидируемого банка допускается проведение операции по одновременной передаче его обязательств и имущества с соблюдением очередности удовлетворения требований кредиторов, установленной статьей 74-2 настоящего Закона.
      3. Порядок и особенности проведения операций, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      4. Передача банком-участником обязательств по гарантируемым депозитам другому (другим) банку (банкам) - участнику (участникам) осуществляется с согласия депозиторов. В целях получения согласия депозиторов временной администрацией, ликвидационной комиссией банка-участника осуществляется публикация объявления о предстоящей передаче обязательств по гарантируемым депозитам в республиканских периодических печатных изданиях на государственном и русском языках. Отсутствие письменного возражения от депозиторов в течение десяти календарных дней со дня публикации объявления рассматривается как согласие депозитора на передачу депозита.";
 
      37) часть третью пункта 1 статьи 74 после слова "назначения" дополнить словами "и освобождения";
 
      38) статью 74-2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 74-2. Очередность удовлетворения требований
                    кредиторов ликвидируемого банка

      1. Требования кредиторов ликвидируемого банка, в том числе в связи с его банкротством, удовлетворяются в порядке, установленном настоящей статьей.
      2. Расходы, связанные с ликвидационным производством, в том числе по обеспечению деятельности ликвидационной комиссии банка, производятся вне очереди.
      3. Требования кредиторов, признанные в установленном порядке, должны быть удовлетворены в следующей очередности:
      1) в первую очередь удовлетворяются требования физических, лиц, перед которыми ликвидируемый банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
      2) во вторую очередь производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы алиментов и обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам;
      3) в третью очередь удовлетворяются требования организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею возмещения по гарантируемым депозитам согласно расчету, представленному принудительно ликвидируемым банком;
      4) в четвертую очередь удовлетворяются требования физических лиц по депозитам и переводам денег, а также требования по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов; по депозитам страховых организаций, осуществленным за счет средств, привлеченных по отрасли "страхование жизни";
      5) в пятую очередь осуществляются расчеты с некоммерческими организациями, занимающимися исключительно благотворительной деятельностью, организациями ветеранов Великой Отечественной войны и организациями лиц, приравненных к ним, Добровольным обществом инвалидов Республики Казахстан, Казахским обществом слепых, Казахским обществом глухих и производственными организациями, являющимися собственностью этих юридических лиц и созданными за счет их средств, другими организациями инвалидов по имеющимся их средствам на банковских счетах и помещенным на депозит;
      6) в шестую очередь удовлетворяются требования юридических лиц по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банка;
      7) в седьмую очередь погашается задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республиканского бюджета;
      8) в восьмую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      4. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
      Требование кредитора с его согласия может быть удовлетворено способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, в том числе в денежной форме и (или) посредством передачи имущества в натуре.
      При удовлетворении требований кредиторов одной очереди деньги и (или) иное имущество ликвидируемого банка распределяются одновременно между кредиторами этой очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.";
 
      39) пункт 1 статьи 74-4 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
      "6) устанавливать особенности и порядок формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов;
      7) определять требования по выполнению ликвидационными комиссиями правил хранения наличных денег в кассе, совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами, ведения кассовых документов, обеспечению расходования наличных денег, лимитов остатков кассы, а также сроков сдачи наличных денег на текущий счет ликвидационной комиссии.".

      9. В  Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 23 декабря 1995 г. "Об ипотеке недвижимого имущества" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 165; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 13-14, ст. 205; 2000 г., N 18, ст. 336; 2003 г., N 11, ст. 67):
 
      1) форму акта и заголовок изложить в следующей редакции:
      "Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества";
 
      2) преамбулу исключить;
 
      3) по всему тексту слова "Указе", "Указа", "Указом", "Указ" заменить соответственно словами "Законе", "Закона", "Законом", "Закон";
 
      4) статью 1 дополнить подпунктами 4-1) и 9) следующего содержания:
      "4-1) ипотечная организация - юридическое лицо, исключительным видом деятельности которого является деятельность, предусмотренная настоящим Законом;";
 
      "9) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.";
 
      5) статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Требования для ипотечных организаций, связанные с получением ими лицензий на осуществление банковских операций, предусмотренных настоящим Законом, а также регулированием их деятельности, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа."; 
 
      6) дополнить главой 1-1 следующего содержания:
      "Глава 1-1. Ипотечная организация
 
      Статья 5-1. Создание ипотечной организации

      1. Ипотечная организация создается в форме акционерного общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Наименование ипотечной организации должно содержать слова "ипотечная организация".
      Юридическое лицо, не зарегистрированное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в качестве ипотечной организации, не может именоваться ипотечной организацией.
      3. Ипотечная организация является коммерческой организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом. 

      Статья 5-2. Деятельность ипотечной организации

      1. Основным видом деятельности ипотечной организации является предоставление ипотечного займа на основании лицензии уполномоченного органа на осуществление банковских заемных операций.
      2. Ипотечная организация вправе осуществлять следующие дополнительные операции:
      1) доверительные операции: управление правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя;
      2) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
      3) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
      4) лизинговую деятельность.
      3. Порядок выдачи, приостановления и отзыва лицензии ипотечной организации устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      4. Ипотечная организация вправе осуществлять следующие виды деятельности:
      1) инвестиционную деятельность с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи;
      2) реализацию специальной литературы по вопросам ипотечного кредитования на любых видах носителей информации;
      3) реализацию собственного имущества;
      4) реализацию заложенного имущества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      5) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с ее деятельностью;
      6) выпуск и размещение ценных бумаг, в том числе облигаций;
      7) реализацию специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности ипотечных организаций;
      8) организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области ипотечного кредитования.
      5. Ипотечная организация для обеспечения своей деятельности вправе использовать источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
      6. Ипотечной организации запрещается приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, кроме случаев приобретения долей участия в уставных капиталах или акций:
      1) финансовых организаций;
      2) юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, акции которых включены в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, по наивысшей категории листинга;
      3) юридических лиц, осуществляющих автоматизацию деятельности ипотечных организаций.

      Статья 5-3. Компетенция уполномоченного органа

      1. Уполномоченный орган в отношении ипотечных организаций осуществляет следующие функции:
      1) выдает ипотечным организациям лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных настоящим Законом;
      2) ведет реестр ипотечных организаций;
      3) устанавливает пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению ипотечными организациями нормы и лимиты;
      4) издает обязательные к исполнению ипотечными организациями нормативные правовые акты;
      5) устанавливает перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности ипотечными организациями;
      6) самостоятельно либо с привлечением других организаций производит проверку деятельности ипотечных организаций;
      7) иные функции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Порядок применения мер воздействия и санкций устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      Статья 5-4. Меры воздействия, применяемые к ипотечным
                  организациям, и основания их применения

      1. При нарушении ипотечной организацией требований нормативных правовых актов уполномоченного органа к ней могут быть применены меры воздействия, установленные настоящей статьей. Под мерами воздействия понимаются ограниченные меры воздействия и санкции.
      2. В качестве ограниченных мер воздействия уполномоченный орган вправе применить к ипотечной организации следующие ограниченные меры:
      1) затребовать письмо-обязательство;
      2) дать обязательное для исполнения письменное предписание. 
      Письмо-обязательство ипотечной организации должно содержать факт признания имеющихся недостатков и гарантию руководителя правления ипотечной организации по их устранению в строго определенные сроки с указанием перечня запланированных мероприятий.
      Письменное предписание уполномоченного органа - это указание ипотечной организации о принятии коррективных мер, направленных на устранение выявленных недостатков в установленный срок. Обжалование письменного предписания уполномоченного органа в суде не приостанавливает его исполнения.
      Ипотечная организация обязана уведомить уполномоченный орган об исполнении письма-обязательства или письменного предписания в срок, указанный в документе.
      3. Порядок применения ограниченных мер воздействия устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      4. В качестве санкций уполномоченный орган вправе применить к ипотечной организации следующие меры:
      1) наложение и взыскание штрафа по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан;
      2) приостановление либо отзыв лицензии по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан;
      3) временное (на срок не более трех месяцев) отстранение от выполнения служебных обязанностей первого руководителя правления ипотечной организации до рассмотрения этого вопроса соответствующим органом ипотечной организации по следующим основаниям:
      ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящим Законом;
      неисполнение письма-обязательства и письменного предписания уполномоченного органа;
      нарушение требований нормативных правовых актов уполномоченного органа.
      5. Уполномоченный орган приостанавливает либо отзывает лицензии на осуществление всех либо отдельных видов банковских операций в зависимости от характера нарушения.
      Информацию о принятом решении уполномоченный орган публикует в периодических печатных изданиях на государственном и русском языках.
      6. Решение уполномоченного органа о применении к ипотечной организации мер воздействия, предусмотренных настоящей статьей, может быть обжаловано в суде.".

      10. В  Закон  Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 186; 1998 г., N 24, ст. 437; 1999 г., N 8, ст. 237; N 23, ст. 925; 2001 г., N 17-18, ст. 245; N 20, ст. 257; 2002 г., N 1, ст. 1; N 23-24, ст. 198; 2003 г., N 1-2, ст. 9; N 11, ст. 56; N 15, ст. 139; N 21-22, ст. 160; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 23, ст. 140, 142; 2005 г., N 7-8, ст. 19; N 11, ст. 39 ; N 14, ст. 55, 58):
 
      1) статью 1 дополнить подпунктами 12-1), 12-2), 15-2) - 15-4), 29-1) следующего содержания:
      "12-1) дочерняя организация - юридическое лицо, по отношению к которому другое юридическое лицо имеет контроль;
      12-2) значительное участие в капитале - владение прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с одним или несколькими лицами двадцатью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) либо наличие возможности голосовать двадцатью и более процентами акций;";
 
      "15-2) контроль - возможность одного юридического лица определять решения другого юридического лица, возникающая при наличии одного из следующих условий:
      прямое или косвенное владение одним лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами голосующих акций другого лица либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций другого юридического лица;
      наличие возможности одного юридического лица избирать не менее половины состава совета директоров или правления другого юридического лица;
      включение финансовой отчетности одного юридического лица в финансовую отчетность другого юридического лица в соответствии с аудиторским отчетом;
      наличие возможности одного юридического лица определять решения другого юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      15-3) косвенное владение (голосование) акциями открытого накопительного пенсионного фонда - возможность определять решения открытого накопительного пенсионного фонда, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда или лиц, совместно являющихся крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда через владение акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц;
      15-4) крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда - физическое лицо-резидент Республики Казахстан или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда или иметь возможность:
      голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами акций открытого накопительного пенсионного фонда;
      оказывать влияние на принимаемые открытым накопительным пенсионным фондом решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативными правовыми актами уполномоченного органа;";

      "29-1) родительская организация - юридическое лицо, которое имеет контроль над другим юридическим лицом;";

      2) статью 35 изложить в следующей редакции:
      "Статья 35. Создание, закрытие филиалов, представительств
                  накопительных пенсионных фондов

      1. Накопительный пенсионный фонд на основании решения органа управления фонда без согласия уполномоченного органа вправе открывать свои обособленные подразделения - филиалы и представительства на территории Республики Казахстан.
      2. Накопительный пенсионный фонд в течение четырнадцати рабочих дней с даты учетной регистрации своего филиала и представительства в органах юстиции обязан письменно уведомить уполномоченный орган об их открытии с приложением:
      1) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства об учетной регистрации филиала и представительства накопительного пенсионного фонда;
      2) нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале или представительстве с отметкой и печатью зарегистрировавшего органа юстиции;
      3) нотариально засвидетельствованной копии доверенности, выданной первому руководителю филиала или представительства.
      3. Филиал накопительного пенсионного фонда - обособленное подразделение накопительного пенсионного фонда, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения накопительного пенсионного фонда, осуществляющее деятельность от имени накопительного пенсионного фонда и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему накопительным пенсионным фондом. Филиал накопительного пенсионного фонда имеет единые с накопительным пенсионным фондом баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием накопительного пенсионного фонда.
      4. Представительство накопительного пенсионного фонда - обособленное подразделение накопительного пенсионного фонда, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения накопительного пенсионного фонда, действующее от имени и по поручению накопительного пенсионного фонда и не осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, по инвестиционному управлению пенсионными активами.
      5. Открытие филиалов и представительств накопительных пенсионных фондов-нерезидентов Республики Казахстан в Республике Казахстан запрещается.
      6. Обязательными условиями открытия филиалов накопительного пенсионного фонда являются:
      1) безубыточная деятельность накопительного пенсионного фонда по итогам последнего завершенного финансового года;
      2) соблюдение накопительным пенсионным фондом пруденциальных нормативов в течение трех месяцев, предшествующих принятию решения об открытии филиала;
      3) неприменение уполномоченным органом мер воздействия к накопительному пенсионному фонду в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в органах юстиции.
      7. Накопительный пенсионный фонд вправе открыть представительства на территории Республики Казахстан при условии безубыточной деятельности накопительного пенсионного фонда по итогам последнего завершенного финансового года.
      8. При внесении изменений и дополнений в положение о филиале, представительстве накопительный пенсионный фонд должен в течение четырнадцати рабочих дней со дня учетной регистрации указанных изменений и (или) дополнений уведомить уполномоченный орган.
      9. Накопительный пенсионный фонд в течение четырнадцати рабочих дней с даты снятия с учетной регистрации своего филиала или представительства в органах юстиции должен письменно уведомить уполномоченный орган о прекращении их деятельности с приложением нотариально засвидетельствованной копии документа органа юстиции, подтверждающего снятие с учетной регистрации филиала или представительства накопительного пенсионного фонда.
      10. Уполномоченный орган вправе требовать закрытия филиала и представительства в случае невыполнения накопительным пенсионным фондом требований пунктов 2, 6 - 8 настоящей статьи.";
 
      3) дополнить статьями 36-1 и 36-2 следующего содержания:
      "Статья 36-1. Крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда

      1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может являться крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда без письменного согласия уполномоченного органа.
      Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан могут получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда при наличии минимального требуемого рейтинга одного из основных рейтинговых агентств. Минимальный рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      2. Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, определяются уполномоченным органом.
      3. Для получения согласия лицо, желающее стать крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда, обязано представить в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда с приложением документов и сведений, определенных пунктами 4 - 7 настоящей статьи.
      4. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда физическое лицо-резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения об условиях и порядке приобретения акций открытого накопительного пенсионного фонда, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;
      2) доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);
      3) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;
      4) краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности, наличии судимости, привлечении к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правонарушений в области финансов, налогообложения.
      5. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника юридическое лицо-резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) копии решения высшего органа заявителя о приобретении акций открытого накопительного пенсионного фонда;
      2) сведения и документы, указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящей статьи;
      3) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя;
      4) краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности, о наличии судимости, привлечении к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правонарушений в области финансов, налогообложения;
      5) годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;
      6) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и открытого накопительного пенсионного фонда после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов открытого накопительного пенсионного фонда, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление открытого накопительного пенсионного фонда, включая план мероприятий и организационную структуру.
      6. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения и документы, указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 4 и подпунктах 1), 3) - 6) пункта 5 настоящей статьи;
      2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.
      7. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения и документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи;
      2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.
      8. Лицами, совместно являющимися крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда, признаются лица, в сумме владеющие или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать десятью или более процентами акций открытого накопительного пенсионного фонда и:
      1) совместно влияющие на решения открытого накопительного пенсионного фонда в силу договора между ними или иным образом;
      2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;
      3) одно из них является должностным лицом или представителем другого лица;
      4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций открытого накопительного пенсионного фонда в соответствии с заключенным между ними договором;
      5) являющиеся близкими родственниками или супругами.
      В случае, если открытый накопительный пенсионный фонд входит в банковский конгломерат в соответствии с требованиями банковского законодательства, открытый накопительный пенсионный фонд подлежит консолидированному надзору в соответствии с банковским законодательством.
      9. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда в соответствии с требованиями настоящей статьи, должно быть принято уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов.
      10. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или несоблюдения крупными участниками требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано сократить количество принадлежащих ему акций открытого накопительного пенсионного фонда до уровня, ниже установленного настоящей статьей, или принять на себя обязательство прекратить оказывать (или пытаться оказывать) влияние на руководство или деятельность открытого накопительного пенсионного фонда, включая применение своего прямого или косвенного права голоса.
      11. Требования настоящей статьи о необходимости обязательного получения согласия уполномоченного органа не распространяются на случаи, когда лицо стало соответствовать признакам крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда по не зависящим от него причинам либо приобрело в собственность акции открытого накопительного пенсионного фонда в количестве, равном или превышающем пределы, установленные настоящей статьей, в результате перехода к нему заложенного имущества по долговому обязательству, в котором залогом являлись акции открытого накопительного пенсионного фонда.
      В указанных случаях лицо, соответствующее признакам крупного участника, обязано уведомить уполномоченный орган в течение тридцати дней с момента приобретения акций или когда ему стало известно, что он соответствует признакам крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, и не предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или деятельность открытого накопительного пенсионного фонда, или не голосовать акциями, приобретенными таким путем, до тех пор, пока он не получит письменное согласие уполномоченного органа в соответствии с положениями настоящей статьи.
      Заявление о приобретении соответствующего статуса представляется в уполномоченный орган в течение шестидесяти дней с момента приобретения акций либо с момента, когда ему стало известно, что он соответствует признакам крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, если только это лицо не собирается произвести отчуждение акций в указанный срок. Информация о принятии решения об отчуждении акций в течение шестидесяти дней с даты их приобретения предоставляется в уполномоченный орган немедленно с даты принятия такого решения.
      12. Уполномоченный орган вправе требовать предоставления информации у физических и юридических лиц, если ему становятся известны сведения, указывающие на то, что лицо соответствует признакам крупного участника или является прямым, косвенным владельцем акций открытого накопительного пенсионного фонда, или имеет возможность на основе соглашения или иным образом голосовать акциями открытого накопительного пенсионного фонда в размере, равном или превышающем пределы, установленные настоящей статьей, без согласия уполномоченного органа в соответствии с требованиями настоящего Закона. Информация может быть истребована от любого лица, обладающего ею, а также от организаций, находящихся под контролем этих лиц.
      13. Крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда обязан в тридцатидневный срок со дня принятия решения уведомить уполномоченный орган об изменении доли голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов.
      14. Открытый накопительный пенсионный фонд обязан ежеквартально представлять в уполномоченный орган список всех своих крупных участников с указанием процентного  соотношения количества принадлежащих им акций открытого накопительного пенсионного фонда к количеству голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
      15. Открытый накопительный пенсионный фонд обязан уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления ими данного факта.
      16. Несвоевременное предоставление, непредоставление или предоставление недостоверных сведений открытым накопительным пенсионным фондом, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, информации, требуемой в соответствии с пунктами 11 - 15 настоящей статьи в указанные сроки, влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Статья 36-2. Основания для отказа в выдаче уполномоченным
                   органом согласия лицам, желающим стать крупным
                   участником открытого накопительного пенсионного
                   фонда

      1. Основаниями для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда, являются:
      1) несоблюдение требований подпунктов 3) - 5) пункта 2 статьи 40 настоящего Закона (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя - юридического лица);
      2) неустойчивое финансовое положение заявителя;
      3) непредставление документов, указанных в статье 36-1 настоящего Закона;
      4) нарушение в результате приобретения заявителем статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда требований антимонопольного законодательства; 
      5) случаи, когда одной из сторон в сделке по приобретению статуса крупного участника и открытого накопительного пенсионного фонда является лицо (его аффилиированное лицо), зарегистрированное в оффшорной зоне, или физическое лицо, являющееся участником (учредителем, акционером) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
      6) несоблюдение заявителем иных требований, установленных настоящим Законом к учредителям и акционерам открытого накопительного пенсионного фонда; 
      7) случаи, когда заявитель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего местонахождения;
      8) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда предполагает ухудшение финансового состояния открытого накопительного пенсионного фонда;
      9) отсутствие у заявителя - финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;
      10) отсутствие у заявителя - юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется уполномоченным органом.
      2. Признаком неустойчивого финансового положения заявителя является наличие одного из следующих условий:
      1) юридическое лицо - заявитель создано менее чем за два года до дня подачи заявления;
      2) обязательства заявителя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, и предполагаемых к приобретению акций открытого накопительного пенсионного фонда;
      3) убытки по результатам двух завершенных финансовых лет;
      4) размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния открытого накопительного пенсионного фонда;
      5) наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс открытого накопительного  пенсионного фонда задолженности заявителя перед открытым накопительным пенсионным фондом;
      6) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда предполагает ухудшение финансового состояния заявителя;
      7) иные основания, свидетельствующие о возможности нанесения ущерба открытому накопительному пенсионному фонду и (или) его клиентам.
      3. При неполучении лицом согласия на статус крупного участника уполномоченный орган  вправе применить к данному лицу принудительные меры, предусмотренные статьей 42-7 настоящего Закона.";
 
      4) статью 39 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Решение о выдаче лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат публикуется в периодическом печатном издании уполномоченного органа на государственном и русском языках.";
 
      5) статью 40 изложить в следующей редакции:
      "Статья 40. Требования, предъявляемые к руководящим
                  работникам накопительного пенсионного фонда

      1. Руководящими работниками накопительного пенсионного фонда признаются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены правления, главный бухгалтер, за исключением первого руководителя и главного бухгалтера обособленного подразделения накопительного пенсионного фонда.
      2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником накопительного пенсионного фонда лицо:
      1) не имеющее высшего образования;
      2) не имеющее установленного настоящей статьей стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      3) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
      4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном эаконодательством Республики Казахстан порядке;
      5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.
      3. Крупный участник накопительного пенсионного фонда не может быть назначен (избран) на должность первого руководителя правления накопительного пенсионного фонда.
      Не менее тридцати процентов состава совета директоров накопительного пенсионного фонда должно состоять из независимых директоров.
      4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 2 настоящей  статьи, необходимо наличие стажа работы:
      1) для кандидатов на должности независимого директора, первого руководителя  правления, главного бухгалтера накопительного пенсионного фонда не менее трех лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      2) для кандидатов на должности членов правления накопительного пенсионного фонда не менее двух лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг.
      Для кандидатов на должности первого руководителя и членов совета директоров, за исключением независимого директора, наличие стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не требуется.
      В стаж работы, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности. 
      5. Руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более семидесяти пяти календарных дней со дня его назначения (избрания).
      По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случае непредставления документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании накопительный пенсионный фонд обязан расторгнуть индивидуальный трудовой договор с данным лицом.
      Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников накопительного пенсионного фонда, в течение тридцати календарных дней с даты их представления.
      6. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника накопительного пенсионного фонда, документы, необходимые для получения согласия, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      7. В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника накопительного пенсионного фонда либо увольнения его с должности руководящего работника накопительного пенсионного фонда или его перевода на иную должность в этом накопительном пенсионном фонде данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность руководящего работника этого накопительного пенсионного фонда не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо его увольнения, либо перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.
      8. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника накопительного пенсионного фонда данное лицо может быть назначено (избрано) руководящим работником накопительного пенсионного фонда по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) в этом накопительном пенсионном фонде.
      9. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника накопительного пенсионного фонда по следующим основаниям:
      1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
      2) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) применение уполномоченным органом санкций к руководящему работнику.
      В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника накопительный пенсионный фонд обязан расторгнуть индивидуальный трудовой договор с данным лицом.
      10. В случае принятия уполномоченным органом решения о проведении консервации накопительного пенсионного фонда в порядке, установленном настоящим Законом, накопительный пенсионный фонд обязан расторгнуть индивидуальный трудовой договор с руководящими работниками, являющимися первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителями, главным бухгалтером.";

      6) пункт 3 статьи 41:
      дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, за исключением приобретения долей участия в уставном капитале или акций:
      финансовых организаций;
      юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, акции которых включены в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, по наивысшей категории листинга;
      юридических лиц, осуществляющих автоматизацию накопительного пенсионного фонда.";

      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Доля участия в уставном капитале и количество акций юридических лиц, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, принадлежащие накопительному пенсионному фонду, не должны превышать размер, установленный нормативным правовым актом уполномоченного органа.";
 
      7) дополнить статьей 41-1 следующего содержания:
      "Статья 41-1. Дочерние организации накопительного
                    пенсионного фонда и значительное участие
                    накопительного пенсионного фонда в уставном
                    капитале других юридических лиц

      1. Накопительный пенсионный фонд вправе с учетом ограничений, указанных в пункте 3 статьи 41 настоящего Закона, создавать, приобретать дочерние организации или иметь значительное участие в уставном капитале других юридических лиц только при наличии разрешения уполномоченного органа.
      Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение дочерней организации определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      2. Дочерняя организация накопительного пенсионного фонда не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации.
      Дочерняя организация накопительного пенсионного фонда обязана указывать в своем полном наименовании слово "дочерняя" и использовать название родительского накопительного пенсионного фонда.
      3. Накопительный пенсионный фонд вправе создать дочернюю организацию при условии безубыточной деятельности накопительного пенсионного фонда по итогам последних двух завершенных финансовых лет и соблюдении пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом, в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения.
      4. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации накопительный пенсионный фонд представляет в уполномоченный орган заявление произвольной формы и прилагает следующие документы:
      1) учредительные документы дочерней организации, протоколы об утверждении устава;
      2) решение уполномоченного органа накопительного пенсионного фонда о создании или приобретении дочерней организации;
      3) информацию о руководящих работниках дочерней организации;
      4) организационную структуру дочерней организации и сведения об аффилиированных лицах;
      5) информацию о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;
      6) информацию о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия накопительного пенсионного фонда в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, а также цене их приобретения;
      7) сведений об условиях и порядке приобретения дочерней организации;
      8) отчет аудиторской организации и финансовую отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенную аудиторской организацией;
      9) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о прохождении приобретаемой дочерней организацией государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;
      10) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого накопительный пенсионный фонд приобрел дочернюю организацию, включающие:
      наименование и место нахождения юридического лица;
      сведения о размере доли участия накопительного пенсионного фонда в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является накопительный пенсионный фонд;
      сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, которого является накопительный пенсионный фонд;
      сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является накопительный пенсионный фонд), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;
      сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является накопительный пенсионный фонд;
      11) документы, подтверждающие контроль и основания контроля над дочерней организацией.
      5. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации являются:
      1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения;
      2) несоответствие руководящих работников дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) требованиям подпунктов 3) - 5) пункта 2 статьи 40 настоящего Закона;
      3) несоблюдение накопительным пенсионным фондом установленных пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения, и (или) в период рассмотрения заявления;
      4) несоблюдение накопительным пенсионным фондом в результате предполагаемого наличия дочерних организаций пруденциальных нормативов;
      5) наличие действующих ограниченных мер воздействия и санкций в отношении накопительного пенсионного фонда на дату подачи заявления;
      6) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния накопительного пенсионного фонда и (или) нанесение ущерба интересам клиентов накопительного пенсионного фонда вследствие деятельности дочерней организации или планируемых накопительным пенсионным фондом инвестиций.
      6. Уполномоченный орган обязан выдать разрешение или отказать в выдаче разрешения в течение трех месяцев после подачи заявления.
      В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя об основаниях отказа.
      7. Дочерняя организация накопительного пенсионного фонда обязана извещать уполномоченный орган обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы.
      8. В случае неполучения разрешения уполномоченного органа накопительный пенсионный фонд обязан в трехмесячный срок произвести отчуждение принадлежащих ему акций (долей участия) дочерней организации лицам, не аффилиированным с ним, либо отказаться от возможности определять решения, принимаемые дочерней организацией, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган.
      9. Выдача разрешения на значительное участие накопительного пенсионного фонда в уставном капитале других юридических лиц устанавливается в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Заявление на получение разрешения на значительное участие накопительного пенсионного фонда в уставном капитале других юридических лиц представляется с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 5) - 7) пункта 4 настоящей статьи.
      Отказ в выдаче разрешения на значительное участие накопительного пенсионного фонда в уставном капитале других юридических лиц производится по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи.";
 
      8) в статье 42:
      пункт 1-1 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) неустранения накопительным пенсионным фондом нарушений, указанных в отчете аудиторской организации о проведенном аудите, в сроки, указанные в пункте 2 статьи 49-3 настоящего Закона;";
 
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Меры, приведенные в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, могут также применяться в отношении крупных участников открытых накопительных пенсионных фондов, если уполномоченный орган установит, что нарушения, неправомерное действие или бездействие крупных участников, их должностных лиц или работников ухудшили финансовое состояние открытого накопительного пенсионного фонда.";
 
      9) дополнить статьей 42-7 следующего содержания:
      "Статья 42-7. Принудительные меры, применяемые к крупным
                    участникам открытого накопительного
                    пенсионного фонда

      1. Уполномоченный орган вправе применить принудительные меры к крупным участникам открытого накопительного пенсионного фонда в случаях:
      1) неполучения согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника;
      2) возникновения после приобретения статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 36-2 настоящего Закона;
      3) невыполнения письменных предписаний уполномоченного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 42 настоящего Закона;
      4) совершения действий крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда, в результате которых открытому накопительному пенсионному фонду был причинен ущерб;
      5) неустойчивого финансового положения крупных участников открытого накопительного пенсионного фонда, в результате которого открытому накопительному пенсионному фонду был причинен ущерб;
      6) наличия отношений между открытым накопительным пенсионным фондом и его крупным участником, которые препятствуют осуществлению надзорных функций уполномоченным органом, предусмотренных настоящим Законом.
      2. При наличии случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган вправе:
      1) требовать от крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда уменьшения количества прямо или косвенно принадлежащих ему акций открытого накопительного пенсионного фонда до уровня ниже десяти процентов голосующих акций либо отказа от прямого или косвенного участия в управлении деятельностью открытого накопительного пенсионного фонда, в том числе от осуществления права голоса;
      2) требовать от открытого накопительного пенсионного фонда в отношении крупного участника приостановить осуществление операций (прямых и косвенных), подвергающих открытый накопительный пенсионный фонд риску, между ним и открытым накопительным пенсионным фондом.
      3. В случае невыполнения крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также пунктом 2 статьи 49-3 настоящего Закона, в течение срока, установленного уполномоченным органом, уполномоченный орган вправе принять решение о заключении договора с акционерами открытого накопительного пенсионного фонда о передаче акций крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда в доверительное управление уполномоченному органу на срок до трех месяцев с правом уполномоченного органа как доверительного управляющего участвовать в управлении открытым накопительным пенсионным фондом.
      При неустранении оснований для передачи акций в доверительное управление в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный орган вправе осуществлять отчуждение акций, находящихся в доверительном управлении, путем реализации данных акций на организованном рынке ценных бумаг. Вырученные от продажи указанных акций деньги перечисляются лицам, чьи акции были переданы в доверительное управление уполномоченному органу.
      В случае отказа акционеров от передачи акций в доверительное управление уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора.
      4. Порядок применения принудительных мер определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";
 
      10) пункт 2 статьи 45-1 дополнить частью третьей следующего содержания: 
      "Особенности деятельности ликвидационных комиссий добровольно ликвидируемого накопительного пенсионного фонда определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

      11) в статье 45-2:
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Накопительный пенсионный фонд, у которого отозваны лицензии, не вправе осуществлять деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и иную деятельность, обязан прекратить все операции по имеющимся банковским счетам, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

      в подпункте 4) пункта 6 слова "налоговых органов" заменить словами "органов налоговой службы";

      пункт 7 дополнить частью седьмой следующего содержания:
      "Оценка имущества накопительного пенсионного фонда производится ликвидационной комиссией в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
 
      пункт 7-1 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7-2 настоящей статьи";

      дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
      "7-2. Запрещается финансирование уполномоченным органом расходов по прекращению деятельности накопительных пенсионных фондов по основанию принудительной ликвидации, за исключением расходов, связанных с оплатой труда работников уполномоченного органа, включенных в состав временной администрации (временного администратора) накопительного пенсионного фонда и ликвидационной комиссии, а также расходов по опубликованию в периодических печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на государственном и русском языках информации о принятом судом решении о принудительной ликвидации накопительного пенсионного фонда и расходов, связанных с государственной регистрацией прекращения деятельности накопительного пенсионного фонда по основанию принудительной ликвидации органам юстиции и сдачей документов для хранения в архив после завершения ликвидации накопительного пенсионного фонда в случаях отсутствия имущества накопительного пенсионного фонда либо если его стоимость недостаточна для покрытия данных расходов.";

      12) пункт 1 статьи 45-3 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
      "6) устанавливать особенности и порядок формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов;
      7) определять требования по выполнению ликвидационными комиссиями правил хранения наличных денег в кассе, совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами, ведения кассовых документов, обеспечению расходования наличных денег, лимитов остатков кассы, а также сроков сдачи наличных денег на текущий счет ликвидационной комиссии.";

      13) дополнить статьями 49-2 и 49-3 следующего содержания:
      "Статья 49-2. Отчетность крупного участника открытого
                    накопительного пенсионного фонда

      1. Крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда, являющийся юридическим лицом, должен ежегодно представлять в уполномоченный орган финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение девяноста дней по окончании финансового года.
      2. Крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда, являющийся физическим лицом, должен в течение девяноста дней по окончании финансового года предоставлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе, а также информацию:
      1) об осуществлении им совместного с другими лицами влияния на принимаемые открытым накопительным пенсионным фондом решения в силу договора между ними либо иным образом, в том числе содержащую описание делегирования полномочий, определяющего возможность такого влияния;
      2) о занимаемых им должностях в организациях с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций);
      3) о приобретении им принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций) организаций за счет полученных займов;
      4) о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги).
      Порядок представления и формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      3. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, являющегося юридическим лицом, должна быть отражена следующая информация: 
      1) описание видов деятельности крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда;
      2) наименование каждой организации, в которой крупный участник является участником (акционером), размер доли ее участия в уставном капитале (количество принадлежащих акций), описание вида или видов деятельности, финансовая отчетность организаций, в которых крупный участник является крупным участником (крупным акционером);
      3) наименование каждой организации, являющейся крупным участником (акционером) крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, размер доли ее участия в уставном капитале (количество принадлежащих ей акций), описание вида или видов деятельности и финансовая отчетность данной организации, а также сведения об аффилиированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда.

      Статья 49-3. Аудит крупных участников открытого
                   накопительного пенсионного фонда и
                   юридических лиц, в которых накопительный
                   пенсионный фонд имеет значительное участие

      1. Проведение аудита по итогам финансового года обязательно для крупных участников открытого накопительного пенсионного фонда, а также для юридических лиц, в которых открытый накопительный пенсионный фонд имеет значительное участие.
      Открытый накопительный пенсионный фонд обязан представить копию аудиторского отчета в течение десяти дней после его получения другим юридическим лицам, в которых открытый накопительный пенсионный фонд имеет значительное участие.
      Консолидированная годовая финансовая отчетность открытого накопительного пенсионного фонда должна быть заверена аудиторской организацией.
      2. В случае неустранения накопительным пенсионным фондом, крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда, юридическим лицом, в котором накопительный пенсионный фонд имеет значительное участие, нарушений, которые влияют на финансовое состояние накопительного пенсионного фонда, указанных в аудиторском отчете, в течение трех месяцев со дня получения указанными лицами аудиторского отчета уполномоченный орган до устранения нарушений вправе:
      в отношении накопительного пенсионного фонда приостановить действие лицензии на деятельность по привлечению пенсионных взносов на основании подпункта 5-1) пункта 1-1 статьи 42 настоящего Закона; 
      в отношении крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда применить меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 42-7 настоящего Закона.
      В случае неустранения нарушений в течение года со дня получения данного отчета уполномоченный орган вправе:
      в отношении накопительного пенсионного фонда отозвать лицензию накопительного пенсионного фонда на основании пункта 1-4 статьи 42 настоящего Закона;
      в отношении крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда применить меры, предусмотренные пунктом 3 статьи 42-7 настоящего Закона.".

      11. В  Закон  Республики Казахстан от 5 июля 2000 г. "О финансовом лизинге" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 10, ст. 247; 2003 г., N 15, ст. 139; 2004 г., N 5, ст. 25):
 
      в части первой статьи 10:
      слова "и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" исключить;

      после слов "финансовых организаций" дополнить словами "в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан".

      12. В  Закон  Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 406; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 85; N 15, ст. 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; 2005 г., N 14, ст. 55, 58):

      1) в статье 3:
      дополнить абзацами четвертым - пятнадцатым следующего содержания:
      "дочерняя организация - юридическое лицо, по отношению к которому другое юридическое лицо имеет контроль;
      значительное участие в капитале - владение прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с одним или несколькими лицами двадцатью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) либо наличие возможности голосовать двадцатью и более процентами акций;
      контроль - возможность одного юридического лица определять решения другого юридического лица, возникающая при наличии одного из следующих условий:
      прямое или косвенное владение одним лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами голосующих акций другого лица либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций другого юридического лица;
      наличие возможности одного юридического лица избирать не менее половины состава совета директоров или правления другого юридического лица;
      включение финансовой отчетности одного юридического лица в финансовую отчетность другого юридического лица в соответствии с аудиторским отчетом;
      наличие возможности одного юридического лица определять решения другого юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      косвенное владение (голосование) акциями страховой (перестраховочной) организации - возможность определять решения страховой (перестраховочной) организации, крупного участника страховой (перестраховочной) организации или лиц, совместно являющихся крупным участником страховой (перестраховочной) организации через владение акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц;
      крупный участник страховой (перестраховочной) организации - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации или иметь возможность:
      голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами акций страховой (перестраховочной) организации;
      оказывать влияние на принимаемые страховой (перестраховочной) организацией решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
      крупный участник юридического лица - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство), которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих акций юридического лица;";
 
      дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
      "родительская организация - юридическое лицо, которое имеет контроль над другим юридическим лицом;";
 
      2) статью 20 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
      "7. Проведение аудита по итогам финансового года обязательно для крупных участников страховой (перестраховочной) организации, владеющих (имеющих право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, а также для юридических лиц, в которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие.
      Страховая (перестраховочная) организация обязана представить копию аудиторского отчета в течение десяти дней после его получения другим юридическим лицам, в которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие.
      Консолидированная годовая финансовая отчетность страховой (перестраховочной) организации должна быть заверена аудиторской организацией.
      8. В случае неустранения страховой (перестраховочной) организацией, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, владеющим (имеющим право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, юридическим лицом, в котором страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие, нарушений, которые влияют на финансовое состояние страховой (перестраховочной) организации, указанных в аудиторском отчете, в течение трех месяцев со дня получения указанными лицами аудиторского отчета уполномоченный орган до устранения нарушений вправе:
      в отношении страховой (перестраховочной) организации приостановить действие лицензии страховой (перестраховочной) организации на основании подпункта 8-1) пункта 1 статьи 54 настоящего Закона;
      в отношении крупного участника, владеющего (имеющего право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, - меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 53-1 настоящего Закона.
      В случае неустранения нарушений в течение года со дня получения данного отчета уполномоченный орган вправе:
      в отношении страховой (перестраховочной) организации - отозвать лицензию страховой (перестраховочной) организации на основании подпункта 1) пункта 1 статьи 55 настоящего Закона;
      в отношении крупного участника, владеющего (имеющего право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, - применить меры, предусмотренные пунктом 3 статьи 53-1 настоящего Закона.";
 
      3) в статье 25:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. При создании страховой (перестраховочной) организации юридическое лицо приобретает акции страховой (перестраховочной) организации только при наличии положительного собственного капитала. Настоящее ограничение не распространяется на накопительные пенсионные фонды (приобретающие акции страховой (перестраховочной) организации за счет пенсионных активов) и инвестиционные фонды."; 
 
      пункт 3 исключить;
 
      4) статью 26 изложить в следующей редакции:
      "Статья 26. Крупный участник страховой (перестраховочной) организации

      
      1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может являться крупным участником страховой (перестраховочной) организации без письменного согласия уполномоченного органа.
      Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан могут получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации при наличии минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств. Минимальный рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      2. Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, определяются уполномоченным органом.
      3. Для получения согласия лицо, желающее стать крупным участником страховой (перестраховочной) организации, обязано представить в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации с приложением документов и сведений, определенных пунктами 4 - 7 настоящей статьи.
      4. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации физическое лицо представляет следующие документы:
      1) сведения об условиях и порядке приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;
      2) доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);
      3) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;
      4) краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности, наличии судимости, привлечении к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, правонарушения в области финансов, налогообложения;
      5) письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций страховой (перестраховочной) организации-резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.
      5. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации юридическое лицо-резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) копии решения высшего органа заявителя о приобретении акций страховой (перестраховочной) организации;
      2) сведения и документы, указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящей статьи;
      3) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя;
      4) краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности, о наличии судимости, о привлечении к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, правонарушения в области финансов, налогообложения;
      5) годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;
      6) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и страховой (перестраховочной) организации после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов страховой (перестраховочной) организации, реорганизации страховой (перестраховочной) организации или по внесению значительных изменений в деятельность или управление страховой (перестраховочной) организации (включая бизнес-план и организационную структуру).
      6. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения и документы, указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 4 и подпунктах 1), 3) - 6) пункта 5 настоящей статьи;
      2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.
      7. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения и документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи; 
      2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.
      8. Лицами, совместно являющимися крупным участником страховой (перестраховочной) организации, признаются лица, в сумме владеющие или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать десятью или более процентами акций страховой (перестраховочной) организации и:
      1) совместно влияющие на решения страховой (перестраховочной) организации в силу договора между ними или иным образом;
      2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;
      3) одно из них является должностным лицом или представителем другого лица;
      4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций страховой (перестраховочной) организации в соответствии с заключенным между ними договором;
      5) являющиеся близкими родственниками или супругами.
      В случае, если страховая (перестраховочная) организация входит в банковский конгломерат в соответствии с требованиями банковского законодательства, страховая (перестраховочная) организация подлежит консолидированному надзору в соответствии с банковским законодательством.
      9. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями настоящей статьи, должно быть принято уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов.
      10. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или несоблюдения крупными участниками страховой (перестраховочной) организации требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано сократить количество принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации до уровня, ниже установленного настоящей статьей, или принять на себя обязательство прекратить оказывать (или пытаться оказывать) влияние на руководство или деятельность страховой (перестраховочной) организации, включая применение своего прямого или косвенного права голоса.
      11. Требования настоящей статьи о необходимости обязательного получения согласия уполномоченного органа не распространяются на случаи, когда лицо стало соответствовать признакам крупного участника страховой (перестраховочной) организации по не зависящим от него причинам либо приобрело в собственность акции страховой (перестраховочной) организации в количестве, равном или превышающем пределы, установленные настоящей статьей, в результате перехода к нему заложенного имущества по долговому обязательству, в котором залогом являлись акции страховой (перестраховочной) организации.
      В указанных случаях лицо, соответствующее признакам крупного участника, обязано уведомить уполномоченный орган в течение тридцати дней с момента приобретения акций или когда ему стало известно, что он соответствует признакам крупного участника страховой (перестраховочной) организации, и не предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или деятельность страховой (перестраховочной) организации, или не голосовать акциями, приобретенными таким образом, пока он не получит письменное согласие уполномоченного органа в соответствии с положениями настоящей статьи.
      Заявление о приобретении соответствующего статуса представляется в уполномоченный орган в течение шестидесяти дней со дня приобретения акций либо с момента, когда ему стало известно, что он соответствует признакам крупного участника страховой (перестраховочной) организации, если только это лицо не собирается произвести отчуждение акций в указанный срок. Информация о принятии решения об отчуждении акций в течение шестидесяти дней с даты их приобретения предоставляется в уполномоченный орган немедленно с даты принятия такого решения.
      12. Уполномоченный орган вправе требовать предоставления информации у физических и юридических лиц, если ему становятся известны сведения, указывающие на то, что это лицо соответствует признакам крупного участника или является прямым, косвенным владельцем акций страховой (перестраховочной) организации, или имеет возможность на основе соглашения или иным образом голосовать акциями страховой (перестраховочной) организации в размере, равном или превышающем пределы, установленные в настоящей статье, без согласия уполномоченного органа в соответствии с требованиями настоящего Закона. Информация может быть истребована от любых лиц, обладающих ею, а также от организаций, находящихся под контролем этих лиц.
      13. Крупный участник страховой (перестраховочной) организации в тридцатидневный срок со дня принятия решения обязан уведомить уполномоченный орган об изменении доли голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов.
      14. Страховая (перестраховочная) организация обязана ежеквартально представлять в уполномоченный орган список всех своих крупных участников с указанием процентного соотношения количества принадлежащих им акций страховой (перестраховочной) организации к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
      15. Страховая (перестраховочная) организация обязана уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления ею данного факта.
      16. Несвоевременное предоставление, непредоставление или предоставление не достоверных сведений страховой (перестраховочной) организацией, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника страховой (перестраховочной) организации, информации, требуемой в соответствии с пунктами 11 - 15 настоящей статьи в указанные сроки, влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.";

      5) дополнить статьей 26-1 следующего содержания:
      "Статья 26-1. Основания отказа в выдаче уполномоченным
                    органом согласия лицам, желающим стать
                    крупным участником страховой (перестраховочной)
                    организации

      1. Основаниями отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником страховой (перестраховочной) организации, являются:
      1) непредставление документов, указанных в статье 26 настоящего Закона;
      2) несоблюдение требований подпунктов 3) - 5) пункта 2 статьи 34 настоящего Закона (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя - юридического лица);
      3) неустойчивое финансовое положение заявителя;
      4) нарушение в результате приобретения заявителем статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации требований антимонопольного законодательства;
      5) случаи, когда одной из сторон в сделке по приобретению статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации является лицо (его аффилиированное лицо), зарегистрированное в оффшорной зоне, или физическое лицо, являющееся участником (учредителем, акционером) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
      6) случаи, когда заявитель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего местонахождения;
      7) несоблюдение заявителем иных требований, установленных настоящим Законом, к учредителям и акционерам страховой (перестраховочной) организации;
      8) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации;
      9) отсутствие у заявителя - финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;
      10) отсутствие у заявителя - юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется уполномоченным органом.
      2. Признаком неустойчивого финансового положения заявителя является наличие одного из следующих условий:
      1) юридическое лицо - заявитель создано менее чем за два года до дня подачи заявления;
      2) обязательства заявителя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, и предполагаемых к приобретению акций страховой (перестраховочной) организации;
      3) убытки по результатам двух завершенных финансовых лет;
      4) размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния страховой (перестраховочной) организации;
      5) наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс страховой (перестраховочной) организации задолженности заявителя перед страховой (перестраховочной) организацией;
      6) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника предполагает ухудшение финансового состояния заявителя;
      7) иные основания, свидетельствующие о возможности нанесения ущерба страховой (перестраховочной) организации и (или) ее клиентам.
      3. При неполучении лицом согласия на статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации уполномоченный орган вправе применить к данному лицу принудительные меры, предусмотренные статьей 53-1 настоящего Закона.";

      6) в статье 27:
      в пункте 1:
      в подпункте 4) слова "бухгалтерские балансы, отчеты о доходах и расходах за два последних завершенных финансовых года и на конец последнего квартала перед предоставлением документов; аудиторское заключение о проверке финансовой отчетности за последний завершенный финансовый год" заменить словами "финансовая отчетность за два последних завершенных финансовых года, заверенная аудиторской организацией, бухгалтерский баланс и отчет о доходах и расходах на конец последнего квартала перед представлением документов";

      подпункты 5) - 6-1) изложить в следующей редакции:
      "5) сведения об учредителях - физических лицах (при наличии таких учредителей), включая описание источников и сумм денег, используемых для создания страховой (перестраховочной) организации, а также справку об отсутствии не погашенной или не снятой в установленном порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
      6) бизнес-план, заверенный актуарием и разработанный на ближайшие три года для страховых (перестраховочных) организаций, создаваемых в отрасли "общее страхование", и на пять лет для страховых (перестраховочных) организаций, создаваемых в отрасли "страхование жизни". В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы: цели создания страховой (перестраховочной) организации, краткое описание основных направлений деятельности и сегмент рынка, на который ориентирована создаваемая страховая (перестраховочная) организация, информация о создаваемой страховой (перестраховочной) организации и о доле на рынке, виды продуктов и услуг, способы их реализации, маркетинговые исследования, страховой андеррайтинг, ценовая стратегия, в том числе порядок расчета страховых тарифов и их экономическое обоснование, стратегия продвижения продуктов, распределение страховых продуктов, финансовый план, в том числе прогноз коэффициентов убыточности, инвестиционная политика и политика перестрахования, которую создаваемая страховая (перестраховочная) организация намерена проводить, организационная структура, совет директоров создаваемой страховой (перестраховочной) организации, предполагаемый уровень образования специалистов;
      6-1) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями статьи 34 настоящего Закона, в том числе не менее трех членов правления страховой (перестраховочной) организации;";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Помимо документов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, лицо, намеревающееся приобрести акции страховой (перестраховочной) организации в количестве, соответствующем статусу крупного участника страховой (перестраховочной) организации, представляет документы и сведения, предусмотренные статьей 26 настоящего Закона.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Порядок и условия выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также требования к содержанию документов, указанных в подпунктах 1), 4) - 6-1) пункта 1 настоящей статьи, в том числе к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

      в пункте 6 слово "двух" заменить словом "трех";

      7) пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктами 4) - 7) следующего содержания:
      "4) убыточная деятельность учредителя за два последних завершенных финансовых года;
      5) несоответствие кандидатов на должности руководящих работников создаваемой страховой (перестраховочной) организации требованиям пункта 3 статьи 34 настоящего Закона;
      6) отказ в выдаче разрешения уполномоченным органом на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации по основаниям, указанным в статье 26-1 настоящего Закона;
      7) наличие у учредителей - физических лиц не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления.";
 
      8) статьи 32 - 34, 37 и 38 изложить в следующей редакции:
      "Статья 32. Дочерние организации страховой (перестраховочной)
                  организации и значительное участие страховой
                  (перестраховочной) организации в уставном
                  капитале других юридических лиц

      
      1. Страховая (перестраховочная) организация вправе с учетом ограничений, указанных в пункте 1 статьи 48 настоящего Закона, создавать, приобретать дочерние организации или иметь значительное участие в уставном капитале других юридических лиц только при наличии разрешения уполномоченного органа.
      Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале других юридических лиц определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа с учетом требований настоящей статьи.
      2. Дочерняя организация страховой (перестраховочной) организации не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации.
      Дочерняя страховая (перестраховочная) организация обязана указывать в своем полном наименовании слово "дочерняя" и использовать название родительской страховой (перестраховочной) организации.
      3. Страховая (перестраховочная) организация-резидент Республики Казахстан вправе создавать или приобретать дочернюю организацию при условии, если убытки (при их наличии) в течение двух последних лет не превышают размеров, установленных уполномоченным органом, и соблюдения пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления.
      4. Для получения разрешения на создание, приобретение дочерней организации страховая (перестраховочная) организация представляет в уполномоченный орган заявление произвольной формы и прилагает следующие документы:
      1) учредительные документы дочерней организации, протоколы об утверждении устава;
      2) решение уполномоченного органа страховой (перестраховочной) организации о создании или приобретении дочерней организации;
      3) информацию о руководящих работниках дочерней организации;
      4) организационную структуру дочерней организации и сведения об аффилиированных лицах;
      5) информацию о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;
      6) сведения об условиях и порядке приобретения дочерней организации;
      7) информацию о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия страховой (перестраховочной) организации в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, цене их приобретения;
      8) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о прохождении приобретаемой дочерней организацией государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;
      9) отчет аудиторской организации и финансовую отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенную аудиторской организацией;
      10) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация приобрела дочернюю организацию, включающие:
      наименование и место нахождение юридического лица;
      сведения о размере доли участия страховой (перестраховочной) организации в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация;
      сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация;
      сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;
      сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация;
      11) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;
      12) документы, подтверждающие контроль и основания контроля над дочерней организацией.
      5. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на создание, приобретение дочерней организации являются:
      1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения, указанных в пункте 4 настоящей статьи;
      2) несоответствие руководящих работников дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) требованиям подпунктов 3) - 5) пункта 2 статьи 34 настоящего Закона;
      3) несоблюдение страховой (перестраховочной) организацией пруденциальных нормативов в течение трех месяцев до даты подачи заявления и (или) в период рассмотрения заявления;
      4) несоблюдение страховой (перестраховочной) организацией в результате предполагаемого наличия дочерних организаций пруденциальных нормативов;
      5) наличие действующих ограниченных мер воздействия и санкций в отношении страховой (перестраховочной) организации на дату подачи заявления;
      6) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;
      7) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации и (или) нанесение ущерба интересам клиентов страховой (перестраховочной) организации вследствие деятельности дочерней организации или планируемых страховой (перестраховочной) организацией инвестиций.
      6. Уполномоченный орган обязан выдать разрешение или отказать в выдаче разрешения в течение трех месяцев после подачи заявления.
      В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя об основаниях отказа.
      7. Дочерняя организация страховой (перестраховочной) организации обязана извещать уполномоченный орган обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы.
      8. В случае неполучения разрешения уполномоченного органа страховая (перестраховочная) организация обязана в трехмесячный срок произвести отчуждение принадлежащих ей акций (долей участия) дочерней организации лицам, не аффилиированным с ней, либо отказаться от возможности определять решения, принимаемые дочерней организацией, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган.
      9. Заявление на получение разрешения на значительное участие в уставном капитале юридических лиц представляется с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2),  3), 5) - 8) пункта 4 настоящей статьи.
      Отказ в выдаче разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи.
      10. Несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля не является основанием для отказа в выдаче разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций.

      Статья 33. Создание, закрытие филиалов и представительств
                 страховой (перестраховочной) организации

      
      1. Страховая (перестраховочная) организация - резидент Республики Казахстан на основании решения совета директоров страховой (перестраховочной) организации без согласия
уполномоченного органа вправе открывать свои обособленные подразделения - филиалы и  представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
      2. Страховая (перестраховочная) организация в течение четырнадцати рабочих дней с 
даты учетной регистрации своего филиала и представительства в органах юстиции обязана
письменно уведомить уполномоченный орган об их открытии с приложением:
      1) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства об учетной регистрации 
филиала или представительства страховой (перестраховочной) организации;
      2) нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале или представительстве с отметкой и печатью зарегистрировавшего органа юстиции;
      3) нотариально засвидетельствованной копии доверенности, выданной первому руководителю филиала или представительства.
      3. Филиал страховой (перестраховочной) организации - обособленное подразделение 
страховой (перестраховочной) организации, не являющееся юридическим лицом, расположенное
вне места нахождения страховой (перестраховочной) организации, осуществляющее страховую
деятельность от имени страховой (перестраховочной) организации и действующее в пределах
полномочий, предоставленных ему страховой (перестраховочной) организацией. Филиал
страховой (перестраховочной) организации имеет единые со страховой (перестраховочной)
организацией баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием страховой
(перестраховочной) организации.
      4. Представительство страховой (перестраховочной) организации - обособленное подразделение страховой (перестраховочной) организации, не являющееся юридическим лицом,
расположенное вне места нахождения страховой (перестраховочной) организации, действующее
от имени и по поручению страховой (перестраховочной) организации и не осуществляющее
страховую деятельность.
      5. Обязательными условиями открытия филиалов страховой (перестраховочной) организации являются:
      1) безубыточная деятельность страховой (перестраховочной) организации, за исключением страховых организаций, имеющих лицензию по отрасли "страхование жизни", по
итогам последнего завершенного финансового года;
      2) соблюдение страховой (перестраховочной) организацией пруденциальных нормативов в
течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в органах юстиции;
      3) неприменение уполномоченным органом санкций к страховой (перестраховочной) 
организации в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в
органах юстиции.
      6. Страховая (перестраховочная) организация-резидент Республики Казахстан вправе 
открыть представительства при условии безубыточной деятельности страховой (перестраховочной) организации по итогам последнего завершенного финансового года.
      7. При внесении изменений и дополнений в положение о филиале, представительстве 
страховая (перестраховочная) организация-резидент Республики Казахстан должна в течение
четырнадцати рабочих дней с даты учетной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции
представить нотариально засвидетельствованные копии этих документов в уполномоченный орган.
      8. Страховая (перестраховочная) организация-резидент Республики Казахстан в случае открытия филиалов и представительств за пределами Республики Казахстан обязана в течение
тридцати календарных дней с даты регистрации в соответствующем органе государства письменно уведомить уполномоченный орган об их открытии с приложением документов,
подтверждающих регистрацию в соответствующем органе государства.
      9. Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан вправе
открыть свое представительство без получения согласия уполномоченного органа.
      10. Представительство страховой (перестраховочной) организации-нерезидента 
Республики Казахстан в течение четырнадцати рабочих дней с даты учетной регистрации в
органах юстиции должно письменно уведомить уполномоченный орган об открытии с приложением:
      1) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства об учетной регистрации 
представительства страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики
Казахстан;
      2) нотариально засвидетельствованной копии положения о представительстве с отметкой и печатью зарегистрировавшего органа юстиции;
      3) письменного подтверждения органа страхового надзора соответствующего государства
о том, что страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан
обладает действующей лицензией на страховую деятельность, либо заявления органа страхового надзора о том, что выдача письменного подтверждения не предусмотрена законодательством страны происхождения страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;
      4) письменного уведомления органа страхового надзора соответствующего государства о
том, что он не возражает против открытия представительства страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо
заявления органа страхового надзора или авторитетной юридической службы соответствующего
государства о том, что такое разрешение по законодательству государства страховой
(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не требуется;
      5) нотариально засвидетельствованной доверенности на имя руководителя представительства страховой организации.
      11. Открытие филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов 
Республики Казахстан в Республике Казахстан запрещается.
      12. Представительство страховой (перестраховочной) организации-нерезидента 
Республики Казахстан обязано в течение четырнадцати рабочих дней с даты учетной 
регистрации (перерегистрации) в органах юстиции уведомить уполномоченный орган о внесении
изменений и дополнений в положение о представительстве с приложением нотариально
засвидетельствованных копий этих документов.
      13. Страховая (перестраховочная) организация в течение четырнадцати рабочих дней с 
даты снятия с учетной регистрации своего филиала и (или) представительства в органах 
юстиции (соответствующего регистрирующего органа государства при прекращении деятельности
филиала или представительства за пределами Республики Казахстан) должна письменно
уведомить уполномоченный орган о прекращении их деятельности с приложением нотариально
засвидетельствованной копии документа органа юстиции, подтверждающего снятие с учетной
регистрации филиала и (или) представительства страховой (перестраховочной) организации.
      14. Уполномоченный орган вправе требовать закрытия филиала и (или) представительства страховой (перестраховочной) организации-резидента и представительства страховой
(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случае невыполнения
требований пунктов 2, 5 - 8, 10, 12 настоящей статьи.
 
      Статья 34. Требования, предъявляемые к руководящим работникам
                 страховой (перестраховочной) организации и
                 страхового брокера

      
      1. Руководящими работниками страховой (перестраховочной) организации признаются 
первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены правления,
главный бухгалтер и иные руководители страховой (перестраховочной) организации, 
осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений
страховой (перестраховочной) организации и обладающие правом подписи документов, на
основании которых проводится страховая и (или) инвестиционная деятельность, за исключением
первых руководителей филиалов и представительств страховой (перестраховочной) организации
и их главных бухгалтеров.
      Руководящими работниками страхового брокера признаются первый руководитель и его
заместители, главный бухгалтер.
      2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера лицо:
      1) не имеющее высшего образования;
      2) не имеющее установленного настоящей статьей стажа работы в сфере предоставления и
(или) регулирования финансовых услуг;
      3) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за
преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные
преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
      4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем
правления и его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более
чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой
организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а
также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в
установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование
применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации
финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой
организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее
банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
      5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника
в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних
двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об
отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.
      3. Крупный участник страховой (перестраховочной) организации не может быть назначен 
(избран) на должность первого руководителя правления страховой (перестраховочной) 
организации.
      Не менее тридцати процентов состава совета директоров страховой (перестраховочной) организации должно состоять из независимых директоров.
      4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 2 настоящей 
статьи, необходимо наличие стажа работы:
      1) для кандидатов на должности независимого директора, первого руководителя 
правления, главного бухгалтера страховой (перестраховочной) организации и первого 
руководителя страхового брокера не менее трех лет в сфере предоставления и (или) 
регулирования финансовых услуг;
      2) для кандидатов на должности членов правления страховой (перестраховочной) организации, главного бухгалтера и заместителя первого руководителя страхового брокера не 
менее двух лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      3) для кандидатов на должности иных руководителей страховой (перестраховочной) 
организации, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных
подразделений страховой (перестраховочной) организации и обладающих правом подписи
документов, на основании которых проводится страховая и (или) инвестиционная деятельность,
не менее одного года в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг.
      Для кандидатов на должности первого руководителя и членов совета директоров, за 
исключением независимого директора, наличие стажа работы в сфере предоставления и (или)
регулирования финансовых услуг не требуется. 
      В стаж работы, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях
финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности.
      5. Руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).
      По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случае непредставления 
документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным
органом в согласовании страховая (перестраховочная) организация и страховой брокер обязаны
расторгнуть индивидуальный трудовой договор с данным лицом.
      Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера в течение тридцати календарных дней с даты их представления.
      6. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера,
документы, необходимые для получения согласия, устанавливаются нормативными правовыми
актами уполномоченного органа.
      7. В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание)
руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера либо
увольнения его с должности руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера или его перевода на иную должность в этой страховой
(перестраховочной) организации, в этом страховом брокере данное лицо может быть повторно
назначено (избрано) на должность руководящего работника этой страховой (перестраховочной)
организации, этого страхового брокера не ранее чем через девяносто календарных дней после
получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо его увольнения, либо
перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных
месяцев.
      8. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия
на назначение (избрание) на должность руководящего работника страховой (перестраховочной)
организации, страхового брокера данное лицо может быть назначено (избрано) руководящим
работником страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера по истечении
двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о
втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) в данной страховой
(перестраховочной) организации, страховом брокере.
      9. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на назначение (избрание) на
должность руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, страхового
брокера по следующим основаниям:
      1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
      2) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати последовательных
месяцев) применение уполномоченным органом санкций к руководящему работнику.
      В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на 
должность руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, страхового
брокера страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер обязаны расторгнуть
индивидуальный трудовой договор с данным лицом.
      10. В случае принятия уполномоченным органом решения о принудительном выкупе акций
страховой (перестраховочной) организации в порядке, установленном настоящим Законом,
страховая (перестраховочная) организация обязана расторгнуть индивидуальный трудовой
договор с руководящими работниками, являющимися первым руководителем совета директоров,
первым руководителем правления и его заместителями и главным бухгалтером.";
 
      "Статья 37. Лицензирование страховой (перестраховочной)
                  организации и страхового брокера

      
      1. Для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности заявитель
представляет в уполномоченный орган следующие документы:
      1) заявление о выдаче лицензии в пределах классов страхования, предусмотренных в
бизнес-плане, представленном при получении разрешения на создание страховой организации
либо на право осуществления деятельности по перестрахованию;
      2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора;
      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического
лица;
      4) копию статистической карточки и свидетельства о налогоплательщике;
      5) нотариально засвидетельствованную копию устава со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);
      6) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер
которого установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      7) внутренние правила осуществления страховой деятельности;
      8) отчет о проведенных организационных мероприятиях согласно бизнес-плану, представленному при получении разрешения на открытие страховой (перестраховочной) 
организации;
      9) сведения о наличии в штате заявителя актуария;
      10) положение о службе внутреннего аудита;
      11) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, 
гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам
обязательного страхования, если обязательное участие страховой организации в такой
организации установлено законодательными актами Республики Казахстан.
      Требования, изложенные в настоящем пункте, не распространяются на действующие 
страховые (перестраховочные) организации.
      2. Для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности по 
дополнительным классам страхования страховая организация представляет в уполномоченный
орган следующие документы:
      1) заявление;
      2) бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием;
      3) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, осуществляющей гарантирование страховых выплат по обязательным видам страхования, если
обязательное участие страховой организации в такой организации установлено 
законодательными актами Республики Казахстан;
      4) копию платежного документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора.
      3. Бизнес-план по классу страхования должен содержать следующую информацию:
      1) основные характеристики: 
      покрываемых рисков по классу страхования;
      доли класса страхования в структуре страхового портфеля;
      сегмента рынка предоставления услуг по классу страхования (объема рынка, потенциальных страхователей, географической местности);
      способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;
      2) требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;
      3) прогноз на ближайшие два года о доходах, расходах, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей
ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;
      4) политику перестрахования (формы и методы перестрахования, критерии оценки 
перестраховочных организаций);
      5) инвестиционную политику.
      4. Страховая организация не вправе обращаться в уполномоченный орган за получением
лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам
страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении
разрешения на создание страховой организации.
      5. В случае исключения из лицензии отдельных классов страхования лицензия подлежит
переоформлению с исключением данных классов страхования.
      6. Для исключения из лицензии на право осуществления страховой деятельности 
отдельных классов страхования страховая организация представляет в уполномоченный орган
следующие документы:
      1) заявление;
      2) копию платежного документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора;
      3) план мероприятий по выполнению принятых на себя обязательств по ранее заключенным
договорам страхования по данному классу страхования.
      7. Для получения лицензии на право осуществления деятельности по перестрахованию
лицензиат представляет в уполномоченный орган следующие документы:
      1) заявление;
      2) бизнес-план по осуществлению перестраховочной деятельности на ближайшие два года,
подписанный актуарием, имеющим лицензию на проведение актуарной деятельности на страховом
рынке;
      3) внутренние правила страховой организации, раскрывающие процедуру принятия 
страховых рисков на перестрахование;
      4) копию платежного документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора.
      8. Для получения лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера
заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:
      1) заявление;
      2) нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о государственной 
регистрации, статистической карточки и свидетельства о налогоплательщике;
      3) нотариально засвидетельствованную копию устава, прошедшего государственную 
регистрацию;
      4) документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала;
      5) документы на согласование руководящих работников страхового брокера в соответствии с требованиями статьи 34 настоящего Закона;
      6) внутренний регламент работы, предусматривающий порядок осуществления посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования;
      7) порядок ведения документации и условия обслуживания клиентов;
      8) копию платежного документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора;
      9) документ о государственной регистрации, письменное уведомление уполномоченного
органа (для финансовых организаций - органов надзора) соответствующего государства о том,
что учредителю - юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан разрешается участие в
уставном капитале страхового брокера-резидента Республики Казахстан, либо заявление о том,
что по законодательству соответствующего государства такое разрешение не требуется;
      10) документ уполномоченного органа соответствующего государства, свидетельствующий
об отсутствии у учредителя - физического лица-нерезидента Республики Казахстан судимости по
экономическим и коррупционным преступлениям и правонарушениям, деятельности в качестве
руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера либо
иной финансовой организации в период не более чем за один год с момента отзыва лицензии в
установленном законодательством порядке, принятия решения о принудительной ликвидации,
принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера.
Указанное требование применяется в течение пяти лет после отзыва лицензии, даты принятия 
решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой 
(перестраховочной) организации, страхового брокера.
      9. За выдачу (переоформление) лицензии взимается лицензионный сбор, размер и порядок
уплаты которого определяются законодательством Республики Казахстан.
      10. Заявление о выдаче (переоформлении) лицензии должно быть рассмотрено 
уполномоченным органом в течение одного месяца со дня представления полного пакета
документов, соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан.
      11. Информация о выдаче лицензии публикуется в периодических печатных изданиях
уполномоченного органа на государственном и русском языках.
      12. Порядок и условия выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, а также требования к
содержанию документов, указанных в пунктах 1 - 3, 6 - 8 настоящей статьи, в том числе к
порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию, определяются
нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      
      Статья 38. Отказ в выдаче лицензий на право осуществления
                 страховой деятельности, деятельности по
                 перестрахованию и деятельности страхового брокера

      
      1. Отказ в выдаче (переоформлении) лицензии на право осуществления страховой
деятельности, деятельности по перестрахованию, деятельности страхового брокера 
производится по следующим основаниям:
      1) несоблюдение требований, установленных статьей 37 настоящего Закона;
      2) если заявитель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не 
обратился в уполномоченный орган за получением лицензии в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
      2. Отказ в выдаче лицензии на право осуществления страховой деятельности по 
дополнительным классам страхования или лицензии на право осуществления деятельности по
перестрахованию, помимо оснований, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, производится по
следующим основаниям:
      1) прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;
      2) несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты
подачи заявления и в период его рассмотрения;
      3) наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на правоосуществления страховой деятельности на дату подачи заявления.";
 
      9) в статье 40:
      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено уполномоченным органом в
течение одного месяца со дня представления полного пакета документов, соответствующего
требованиям законодательства Республики Казахстан.";
 
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Информация о выдаче лицензии публикуется в периодических печатных изданиях
уполномоченного органа на государственном и русском языках.";
 
      10) в статье 43:
      в подпункте 3) слова ", приобретение права контроля над ними, их добровольную 
реорганизацию и ликвидацию, согласие на открытие филиалов и представительств страховых
(перестраховочных) организаций как на территории, так и за пределами территории Республики
Казахстан" исключить;
 
      дополнить подпунктами 3-1) - 3-4) следующего содержания:
      "3-1) определяет с учетом требований настоящего Закона порядок выдачи и отзыва 
разрешения на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной)
организации, выдает разрешение на приобретение статуса крупного участника страховой
(перестраховочной) организации, устанавливает доли прямого и (или) косвенного владения
крупным участником голосующими акциями страховой (перестраховочной) организации;
      3-2) дает согласие на совершение сделки с акциями страховой (перестраховочной) 
организации;
      3-3) дает согласие на добровольную реорганизацию и ликвидацию страховой (перестраховочной) организации;
      3-4) выдает разрешение на создание дочерней организации страховой (перестраховочной)
организации, на значительное участие в уставном капитале юридических лиц;";
 
      в подпункте 4) слово "выдает" заменить словами "определяет с учетом требований 
настоящего Закона порядок выдачи и выдает";
 
      11) дополнить статьей 46-1 следующего содержания: 
      "Статья 46-1. Обязанность крупных участников

      
      1. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
принимает меры по привлечению к ответственности страховой (перестраховочной) организации и
(или) крупных участников страховой (перестраховочной) организации, владеющих (имеющих
право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой
(перестраховочной) организации, за нарушение страховой (перестраховочной) организацией
пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.
      2. Крупный участник страховой (перестраховочной) организации, владеющий (имеющий
право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой
(перестраховочной) организации, обязан принимать меры, предусмотренные нормативными
правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию пруденциальных нормативов на
уровне, не ниже установленных.
      3. Крупный участник страховой (перестраховочной) организации, владеющий (имеющий
право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой
(перестраховочной) организации, обязан обеспечить размер маржи платежеспособности
страховой (перестраховочной) организации на уровне, установленном нормативными правовыми
актами уполномоченного органа.
      Уполномоченный орган вправе устанавливать для страховых (перестраховочных) организаций, не имеющих крупного участника, владеющего (имеющего право распоряжаться)
двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной)
организации, отдельные пруденциальные нормативы и их нормативные значения.
      4. В случае снижения уровня пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной)
организации крупный участник, владеющий двадцатью пятью и более процентами голосующих
акций страховой (перестраховочной) организации, обязан по требованию уполномоченного
органа принять меры по улучшению финансового положения страховой (перестраховочной)
организации, в том числе увеличению маржи платежеспособности страховой (перестраховочной)
организации в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости страховой
(перестраховочной) организации.
      5. Меры, приведенные в настоящей статье, могут также применяться в отношении 
аффилиированных лиц крупных участников страховой (перестраховочной) организации, если
уполномоченный орган установит, что нарушения, неправомерное действие или бездействие
данных лиц, их должностных лиц или работников ухудшили финансовое состояние страховой
(перестраховочной) организации.";
 
      12) в статье 48:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Страховой (перестраховочной) организации запрещается приобретение долей участия
в уставных капиталах или акций юридических лиц, кроме случаев:
      1) приобретения долей участия в уставных капиталах или акций финансовых организаций;
      2) приобретения акций юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, акции которых включены в список фондовой биржи, осуществляющей свою деятельность на
территории Республики Казахстан, по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга;
      3) приобретения долей участия в уставном капитале или акций юридических лиц,
осуществляющих автоматизацию страховой деятельности, юридических лиц, осуществляющих
формирование и ведение базы данных по обязательным видам страхования;
      4) приобретения долей участия в уставном капитале или акций юридических лиц, 
осуществляющих деятельность страхового агента как исключительный вид деятельности;
      5) приобретения долей участия или акций юридических лиц-нерезидентов Республики
Казахстан, имеющих статус банков, страховых организаций, пенсионных фондов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг;
      6) приобретения акций акционерных инвестиционных фондов-резидентов Республики
Казахстан.
      Приобретение акций юридических лиц, указанных в подпунктах 2) и 6) настоящего 
пункта, не должно превышать десять процентов от общего количества размещенных акций одного
эмитента.";
 
      дополнить пунктами 1-1 - 1-3 следующего содержания:
      "1-1. Приобретение страховой (перестраховочной) организацией долей участия в 
уставном капитале либо акций юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не
должно превышать на одно юридическое лицо:
      1) для юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 3) - 5), - пятнадцать процентов 
фактической маржи платежеспособности страховой (перестраховочной) организации, 
рассчитанной исходя из стоимости активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности;
      2) для юридических лиц, указанных в подпунктах 2) и 6), - десять процентов 
фактической маржи платежеспособности страховой (перестраховочной) организации, рассчитанной исходя из стоимости активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности. 
      Совокупная стоимость доли участия страховой (перестраховочной) организации в 
уставном капитале или акций юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, не
должна превышать шестьдесят процентов фактической маржи платежеспособности страховой
(перестраховочной) организации.
      1-2. Страховая (перестраховочная) организация обязана уведомлять уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня установления ими факта увеличения или уменьшения уровня
пятнадцати, тридцати или сорока процентов:
      процентного соотношения количества акций к общему количеству голосующих акций
юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация;
      доли участия в уставном капитале юридического лица, принадлежащей страховой 
(перестраховочной) организации.
      1-3. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются на 
деятельность дочерних организаций страховой (перестраховочной) организации, организаций, в
которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие в капитале.";
 
      пункт 2 исключить;
 
      13) в пункте 2 статьи 50 слова ", привилегированные акции" исключить;
 
      14) статью 53 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Меры, приведенные в пункте 1 настоящей статьи, могут также применяться в 
отношении крупных участников страховой (перестраховочной) организации, если уполномоченный
орган установит, что нарушения, неправомерное действие или бездействие данных лиц, их
должностных лиц или работников ухудшили финансовое состояние страховой (перестраховочной)
организации.";
 
      15) дополнить статьей 53-1 следующего содержания:
      "Статья 53-1. Принудительные меры, принимаемые к крупным
                    участникам страховой (перестраховочной)
                    организации

      
      1. Уполномоченный орган вправе применить принудительные меры к крупным участникам
страховой (перестраховочной) организации в случаях:
      1) неполучения согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного 
участника;
      2) возникновения после приобретения статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 26-1 настоящего
Закона;
      3) невыполнения письменных предписаний уполномоченного органа в соответствии с 
пунктом 1-1 статьи 53 настоящего Закона;
      4) совершения действий крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в
результате которых страховой (перестраховочной) организации был причинен ущерб;
      5) неустойчивого финансового положения крупного участника страховой (перестраховочной) организации, в результате которого страховой (перестраховочной) организации был причинен ущерб;
      6) наличия отношений между страховой (перестраховочной) организацией и крупным участником страховой (перестраховочной) организации, которые препятствуют осуществлению надзорных функций уполномоченным органом, предусмотренных настоящим Законом.
      2. При наличии случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган вправе:
      1) требовать от крупного участника страховой (перестраховочной) организации уменьшения количества прямо или косвенно принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации до уровня ниже десяти процентов голосующих акций либо отказа от прямого или косвенного участия в управлении деятельностью страховой (перестраховочной) организации, в том числе от осуществления права голоса;
      2) требовать от страховой (перестраховочной) организации в отношении крупного участника приостановить осуществление операций (прямых и косвенных), подвергающих страховую (перестраховочную) организацию риску, между ним и страховой (перестраховочной) организацией.
      3. В случае невыполнения крупным участником страховой (перестраховочной) организации требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также пунктом 8 статьи 20 настоящего Закона, в течение срока, установленного уполномоченным органом, уполномоченный орган вправе принять решение о заключении договора с акционерами страховой (перестраховочной) организации о передаче акций крупного участника страховой (перестраховочной) организации в доверительное управление уполномоченному органу на срок до трех месяцев с правом уполномоченного органа как доверительного управляющего участвовать в управлении страховой (перестраховочной) организацией.
      При неустранении оснований для передачи акций в доверительное управление в срок, указанный в части первой настоящего пункта, уполномоченный орган вправе осуществлять отчуждение акций, находящихся в доверительном управлении, путем реализации данных акций на организованном рынке ценных бумаг. Вырученные от продажи указанных акций деньги перечисляются лицам, чьи акции были переданы в доверительное управление уполномоченному органу.
      В случае отказа акционеров от передачи акций в доверительное управление уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора.
      4. Порядок применения принудительных мер определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

      16) в статье 54: 
      в пункте 1:
      в подпункте 5):
      слова "порядком согласования" заменить словом "согласованием";
 
      дополнить словами ", страхового брокера";

      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      "8-1) умышленное неустранение страховой (перестраховочной) организацией нарушений, указанных в отчете аудиторской организации о проведенном аудите, в сроки, указанные в пункте 8 статьи 20 настоящего Закона;";

      в пункте 4 слова "подпунктов 2) и 5)" заменить словами "подпункта 2)";

      17) в статье 55: 
      в пункте 1:
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) неосуществление страховой (перестраховочной) организацией или страховым брокером лицензионной деятельности в течение двенадцати месяцев с даты выдачи лицензии;";

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) несоответствие итоговых прогнозных результатов в бизнес-плане, представленном страховой (перестраховочной) организацией при выдаче разрешения на ее создание с учетом внесенных изменений и дополнений в него, либо в бизнес-плане по классу (классам) страхования с учетом внесенных изменений и дополнений в него фактическим итоговым результатам страховой (перестраховочной) организации по истечении периода исполнения этого бизнес-плана.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Лицензия страховой организации может быть отозвана как по всем классам, так и по отдельным классам страхования.";

      18) подпункт 2) пункта 1 статьи 59 дополнить словами ", приведшее к нарушению страховой (перестраховочной) организацией законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности";

      19) пункт 1 статьи 73 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания: 
      "6) устанавливать особенности и порядок формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов;
      7) определять требования по выполнению ликвидационными комиссиями правил хранения наличных денег в кассе, совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами, ведения кассовых документов, по обеспечению расходования наличных денег, лимитов остатков кассы, а также сроков сдачи наличных денег на текущий счет ликвидационной комиссии.";

      20) дополнить статьей 74-1 следующего содержания:
      "Статья 74-1. Отчетность крупного участника страховой
                    (перестраховочной) организации

      1. Крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, должен ежегодно представлять в уполномоченный орган финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение девяноста дней по окончании финансового года.
      2. Крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся физическим лицом, должен в течение девяноста дней по окончании финансового года предоставлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе, а также информацию:
      1) об осуществлении им совместного с другими лицами влияния на принимаемые страховой (перестраховочной) организацией решения в силу договора между ними либо иным образом, в том числе содержащую описание делегирования полномочий, определяющего возможность такого влияния;
      2) о занимаемых им должностях в организациях с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций);
      3) о приобретении им принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций) организаций за счет полученных займов;
      4) о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги). 
      Порядок представления и формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      3. Крупный участник, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, должен представлять в уполномоченный орган:
      1) ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение сорока пяти дней, следующих за отчетным кварталом;
      2) консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенную аудиторской организацией, в течение девяноста дней по окончании финансового года.
      4. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, а также в пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, должна быть отражена следующая информация:
      1) описание видов деятельности крупного участника (юридического лица, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации);
      2) наименование каждой организации, в которой крупный участник (юридическое лицо, владеющее (имеющее возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации) является участником (акционером), размер доли участия в ее уставном капитале (количество принадлежащих акций), описание вида или видов деятельности, финансовая отчетность организаций, в которых крупный участник (юридическое лицо, владеющее (имеющее возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации) является крупным участником (крупным акционером);
      3) наименование каждой организации, являющейся крупным участником (акционером) крупного участника страховой (перестраховочной) организации (юридического лица, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации), размер доли ее участия в уставном капитале (количество принадлежащих ей акций), описание вида или видов деятельности и финансовая отчетность данной организации, а также сведения об аффилиированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника страховой (перестраховочной) организации.
      В случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, крупный участник страховой (перестраховочной) организации должен предоставлять финансовую отчетность и информацию, указанную в пункте 4 настоящей статьи, ежеквартально, не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.".

      13. В  Закон  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 169; N 15-16, ст. 224; N 24, ст. 338; 2002 г., N 1, ст. 2; N 6, ст. 73; N 19-20 ст. 171; 2003 г., N 21-22, ст. 160):

      в пункте 1 статьи 2:
      в абзаце тринадцатом:
      слова "подпункта 7) пункта 1 статьи 34" исключить;
 
      слово "утрачивающих" заменить словом "утрачивающего";

      дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
      "подпункта 7) пункта 1 статьи 34, действующего до 1 января 2007 года, в следующей редакции:
      "7) банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, по вознаграждению, полученному (подлежащему получению) по ипотечным займам, выданным физическим лицам на срок более трех лет для приобретения и строительства жилья для собственных нужд;".

      14. В  Закон  Республики Казахстан от 8 февраля 2003 г. "О почте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 3, ст. 17; N 15, ст. 139; 2004 г., N 23, ст. 142; 2005 г., N 14, ст. 55):

      1) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктами 16) и 17) следующего содержания: 
      "16) выпуск платежных карточек;
      17) эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций).";

      2) в пункте 2 статьи 6:
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "6) без лицензии осуществляет отдельные виды банковских операций, предусмотренные пунктом 3 статьи 4 настоящего Закона, за исключением приема депозитов, открытия и ведения банковских счетов физических лиц, которые осуществляются на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Деятельность Национального оператора почты по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц регулируется уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в том числе путем установления отдельных пруденциальных нормативов и выдачи лицензий.".

      15. В  Закон  Республики Казахстан от 28 марта 2003 г "О кредитных товариществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 5, ст. 32; 2004 г., N 23, ст. 142; 2005 г., N 14, ст. 55):
 
      1) подпункт 5) статьи 1 исключить;

      2) в статье 3:
      часть вторую пункта 3 дополнить словами ", если иное не предусмотрено учредительными документами кредитного товарищества";

      в пункте 4 слова "банковских и иных операций на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом" заменить словами "банковских операций без лицензии уполномоченного государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций";

      пункт 6 исключить;

      3) в статье 4:
      подпункт 3) пункта 2 дополнить словами "с учетом внесенных участниками обязательных вкладов и дополнительных взносов";

      в подпункте 5) пункта 3 слова "и условия внесения" заменить словами ", условия внесения и изъятия";

      4) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "2. К исключительной компетенции общего собрания участников кредитного товарищества, помимо вопросов, предусмотренных иными законодательными актами Республики Казахстан, относится принятие решений:
      1) о заключении товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов товарищества;
      2) об увеличении обязательств товарищества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
      3) о направлении деятельности кредитного товарищества;
      4) об определении кредитной и инвестиционной политики кредитного товарищества;
      5) о порядке оплаты труда членов правления, ревизионной комиссии (ревизора) и других работников кредитного товарищества;
      6) об установлении порядка внесения и изъятия участниками дополнительных взносов;
      7) о порядке списания активов кредитного товарищества;
      8) о порядке принятия и выбытия участников из кредитного товарищества;
      9) об утверждении годовой сметы расходов и доходов и отчета об ее исполнении;
      10) о формировании учетной политики;
      11) об утверждении годовой финансовой отчетности;
      12) по иным вопросам.";

      5) пункт 2 статьи 9 исключить;

      6) пункт 2 статьи 12 исключить;

      7) статью 16 после слова "уставом," дополнить словами "а также";

      8) статьи 17 и 18 изложить в следующей редакции: 
      "Статья 17. Деятельность кредитных товариществ

      1. Кредитным товариществам запрещается осуществление предпринимательской деятельности, за исключением оказания услуг, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона, своим участникам.
      2. Кредитные товарищества осуществляют свою деятельность на основании правил об общих условиях проведения операций, положения о кредитном комитете и внутренних правил кредитного товарищества, которые утверждаются высшим органом кредитного товарищества - общим собранием участников кредитного товарищества.
      3. Правила об общих условиях проведения операций должны содержать:
      1) предельные суммы и сроки предоставляемых кредитов;
      2) предельные величины ставок вознаграждения по кредитам;
      3) предельные ставки и тарифы за проведение операций участникам;
      4) права и обязанности кредитного товарищества и его клиентов, их ответственность;
      5) требования к принимаемому кредитным товариществом обеспечению;
      6) иные условия.
      4. Внутренние правила кредитного товарищества должны определять:
      1) структуру, задачи, функции и полномочия структурных подразделений; 
      2) права и обязанности руководителей структурных подразделений;
      3) полномочия должностных лиц и работников кредитного товарищества при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет.
      5. Положение о кредитном комитете кредитного товарищества должно определять:
      1) структуру, задачи, функции и полномочия кредитного комитета;
      2) ответственность членов кредитного комитета; 
      3) процедуру утверждения кредитных договоров;
      4) полномочия высшего и исполнительного органов кредитного товарищества, а также его должностных лиц по принятию решений о выдаче займа в зависимости от его размера.

      Статья 18. Операции, осуществляемые кредитным товариществом

      1. Кредитное товарищество вправе осуществлять для своих участников следующие операции в национальной валюте:
      1) переводные операции: выполнение поручений по платежам и переводам денег;
      2) заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
      3) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей) участников  кредитного товарищества;
      4) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
      5) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;
      6) осуществление лизинговой деятельности;
      7) открытие и ведение банковских счетов участников кредитного товарищества;
      8) выдача гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме, за участников кредитного товарищества в пределах сумм, предусмотренных Правилами об общих условиях проведения операций;
      9) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с участника кредитного товарищества, покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
      10) кассовые операции: прием и выдача наличных денег при осуществлении операций, предусмотренных настоящим пунктом.
      2. Кредитное товарищество вправе получать доходы, связанные с использованием собственного имущества.
      3. Кредитное товарищество вправе осуществлять инвестиционную деятельность.";
      
      9) главу 7 исключить.

      16. В  Закон  Республики Казахстан от 2 июля 2003 г. "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 14, ст. 119; 2004 г., N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 7-8, ст. 24; N 14, ст. 58):

      1) подпункт 69) статьи 1 исключить;
 
      2) статью 45 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Лицензиат вправе осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг только при наличии внутренних документов, устанавливающих:
      условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;
      общие условия проведения операций;
      права и обязанности лицензиата и его клиента, их ответственность;
      иные условия, требования и ограничения, которые совет директоров лицензиата считает необходимым включить во внутренние документы.
      Внутренние документы должны быть утверждены советом директоров лицензиата.";
 
      3) в статье 48:
      в пункте 1:
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) наличие организационной структуры, соответствующей требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;";

      дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) наличие положения о службе внутреннего аудита заявителя.";
 
      4) пункт 1 статьи 51 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) нарушение требований, связанных с согласованием руководящих работников лицензиатов рынка ценных бумаг.";
 
      5) статью 54 изложить в следующей редакции:
      "Статья 54. Требования, предъявляемые к руководящим
                  работникам заявителя (лицензиата)

      1. Руководящими работниками заявителя (лицензиата) признаются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены правления, главный бухгалтер, иные руководители заявителя (лицензиата), осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений заявителя (лицензиата) и обладающие правом подписи документов, на основании которых совершаются сделки на рынке ценных бумаг, за исключением первых руководителей обособленных подразделений и их главных бухгалтеров.
      2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) лицо:
      1) не имеющее высшего образования;
      2) не имеющее квалификационного свидетельства для руководящих работников согласно перечню, установленному нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      3) не имеющее установленного настоящей статьей стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      4) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
      5) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
      6) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.
      3. Не менее тридцати процентов состава совета директоров заявителя (лицензиата) должно состоять из независимых директоров.
      4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, необходимо наличие стажа работы:
      1) для кандидатов на должности независимого директора, первого руководителя правления, главного бухгалтера заявителя (лицензиата) не менее трех лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      2) для кандидатов на должности членов правления заявителя (лицензиата) не менее двух лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
      3) для кандидатов на должности иных руководителей, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений заявителя (лицензиата) и обладающих правом подписи документов, на основании которых совершаются сделки на рынке ценных бумаг, не менее одного года в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг.
      Для кандидатов на должности первого руководителя и членов совета директоров, за исключением независимого директора, наличие стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не требуется.
      В стаж работы, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности.
      5. Руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).
      По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случае непредставления документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании заявитель (лицензиат) обязан расторгнуть индивидуальный трудовой договор с данным лицом.
      6. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), документы, необходимые для получения согласия, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      7. В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата) либо увольнения его с должности руководящего работника заявителя (лицензиата) или его перевода на иную должность в этом заявителе (лицензиате) данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность руководящег