Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстанның Даму Банкі қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 23 желтоқсандағы N 108 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Қазақстанның Даму Банкі туралы" 2001 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 9, 85-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 83-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 15, 85-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 11, 37-құжат):

      1) 2-баптың 2-тармағындағы "Республикасының" деген сөзден кейін "акционерлік қоғамдар қызметін," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 6-баптың 2-тармағы "банктерді" деген сөзден кейін ", банк конгломераттарын" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 7-бапта:
      6) тармақшадағы "басқа да заемдар мен республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражатын" деген сөздер "республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаттарын қоса алғанда, басқа да заемдар мен қаражаттарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) Даму Банкі заемшыларын, корреспондент-банктерді, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоса алғанда, заңды тұлғалардың тапсырмалары бойынша олардың осы баптың 5)-8) тармақшаларында көзделген банктік шоттары бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру;";

      17) тармақшадағы "айырбастау операцияларын жүзеге асырады." деген сөздер "айырбастау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:
      "18) Меморандумға сай келетін инвестициялық жобаларды тең қаржыландыру мақсатында бағалы қағаздар нарығындағы қаржы консультанты мен андеррайтер қызметі операцияларын жүзеге асырады.";

      4) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Даму Банкінің заемдар беруі

      1. Даму Банкінің инвестициялық жобаларға, экспорттық операцияларға және жарғылық капиталдарына Даму Банкі қатысатын лизинг беруші ұйымдарға кредит беруі Меморандумға сәйкес айқындалған шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі. Берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасының шамасын Даму Банкі қарыз алудың орташа құнын және операциялық шығыстарды ескере отырып есептеп шығарады.
      2. Даму Банкі беретін, соның ішінде жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін (акцияларын) Даму Банкі иеленетін лизинг беруші ұйымдарға беретін заемдар кепілмен, кепілдікпен және Меморандумға сәйкес міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да тәсілдермен қамтамасыз етілуге тиіс.
      Осы тармақтың талабы жарғылық капиталдарына қатысудың жүз проценттік үлесін (барлық акцияларын) Даму Банкі иеленетін лизинг беруші ұйымдарға Даму Банкі заемдар беретін жағдайларға қолданылмайды.
      Даму Банкі заңды тұлғалардың Даму Банкі алдындағы өз міндеттемелері бойынша ұсынатын қамтамасыз ету құнын Даму Банкінің Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен айқындайды.
      3. Даму Банкінің лизингтік қызметті жүзеге асыруы, жарғылық капиталдарына Даму Банкі қатысатын лизинг беруші ұйымдарға кредит беруі, олардың міндеттемелері бойынша кепілдіктер мен кепілгерліктерді беруі туралы шешімдерді Даму Банкінің директорлар кеңесі Меморандумға сәйкес бекітеді.";

      5) 14-бапта:
      "Даму Банкі" деген сөздердің алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
      "2. Жарғылық капиталына Даму Банкі жүз процент қатысатын ұйымдардың басқару органдарында тәуелсіз директорлардың болу қажеттігін Даму Банкі дербес айқындауға құқылы.";

      6) 15-бапта:
      1) тармақшада "кепілдіктер" деген сөз ", банк кепілдіктерін, кепілгерліктер және ақшалай нысанда атқаруды көздейтін өзге де міндеттемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      "Осы баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген шектеулер жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін (акцияларын) Даму Банкі иеленетін лизинг беруші ұйымдармен Даму Банкінің қатынастарына қолданылмайды.
      Осы баптың бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көзделген шектеулер жарғылық капиталдарына қатысудың жүз проценттік үлесін (барлық акцияларын) Даму Банкі иеленетін лизинг беруші ұйымдармен Даму Банкінің қатынастарына қолданылмайды.";

      7) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-бап. Таза кірісті бөлу

      Даму Банкінің таза кірісі тек қана резервтер, оның ішінде резервтік капитал қалыптастыруға жіберіледі. Резервтік капиталды қалыптастыруға жіберілетін таза кіріс мөлшері акционерлердің жалпы жиналысы Даму Банкінің жылдық қаржылық есептілігін бекіту кезінде айқындалады. Бөлінбеген таза кіріс жыл ішінде банк активтері бойынша жалпы провизиялар (резервтер) қалыптастыру үшін пайдаланылады.";

      8) 19-баптың 1-тармағындағы "жыл сайын" деген сөздер алып тасталсын;

      9) 24-баптың 4-тармағындағы "екі жылдан аспайтын мерзімге" деген сөздер алып тасталсын.

      2. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., N 9, 95-құжат; 2004 ж., N 14, 83-құжат, N 17, 101-құжат; 2005 ж., N 6, 7-құжат):

      27-1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "8-1) мүлікті лизингтік қызметті жүзеге асыру шеңберінде лизингке беру мақсатымен сатып алу;".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Банка Развития Казахстана

Закон Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года N 108 

       Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
 

      1. В  Закон  Республики Казахстан от 25 апреля 2001 г. "О Банке Развития Казахстана" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 9, ст. 85; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 83; N 15, ст. 139; 2004 г., N 15, ст. 85; N 23, ст. 140, 142; 2005 г., N 11, ст. 37):
      1) пункт 2 статьи 2 после слова "регулирующее" дополнить словами "деятельность акционерных обществ,";
      
      2) пункт 2 статьи 6 после слова "банков" дополнить словами ", банковских конгломератов";
 
      3) в статье 7:
      подпункт 6) после слова "средств" дополнить словами ", включая средства";

      в подпункте 9):
      после слов "по поручению" дополнить словами "юридических лиц, включая";

      слово "счетам" заменить словами "счетам, предусмотренным подпунктами 5) - 8) настоящей статьи";

      дополнить подпунктом 18) следующего содержания:
      "18) деятельность финансового консультанта и андеррайтера на рынке ценных бумаг в целях софинансирования инвестиционных проектов, соответствующих Меморандуму.";

      4) статью 12 изложить в следующей редакции:
      "Статья 12. Предоставление займов Банком Развития

      1. Кредитование Банком Развития инвестиционных проектов, экспортных операций и организаций-лизингодателей, в уставных капиталах которых участвует Банк Развития, производится на условиях, в порядке и сроки, которые определены в соответствии с Меморандумом. Величина ставки вознаграждения по предоставляемым кредитам исчисляется с учетом средней стоимости заимствования и операционных расходов Банком Развития.
      2. Предоставляемые Банком Развития займы, в том числе организациям-лизингодателям, долями участия в уставных капиталах (акциями) которых владеет Банк Развития, должны быть обеспечены залогом, гарантией и другими предусмотренными законодательством Республики Казахстан способами обеспечения исполнения обязательств в соответствии с Меморандумом.
      Требование настоящего пункта не распространяется на случаи предоставления Банком Развития займов организациям-лизингодателям, стопроцентной долей участия в уставных капиталах (всеми акциями) которых владеет Банк Развития.
      Банк Развития определяет стоимость обеспечения, предоставляемого юридическими лицами по своим обязательствам перед Банком Развития, в порядке, установленном советом директоров Банка Развития.
      3. Решения об осуществлении Банком Развития лизинговой деятельности, о кредитовании организаций-лизингодателей, в уставных капиталах которых участвует Банк Развития, выдаче гарантий и поручительств по их обязательствам утверждаются советом директоров Банка Развития в соответствии с Меморандумом.";

      5) статью 14:
      перед словом "Банк" дополнить цифрой "1.";

      дополнить пунктом 2 следующего содержания:
      "2. Банк Развития вправе самостоятельно определять необходимость наличия независимых директоров в органах управления организаций со стопроцентным участием Банка Развития в уставном капитале.";

      6) в статье 15:
      в подпункте 1) слово "гарантии" заменить словами "банковские гарантии, поручительства и иные обязательства, предусматривающие исполнение в денежной форме,";

      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Ограничения, предусмотренные в подпункте 1) части первой настоящей статьи, не распространяются на отношения Банка Развития с организациями-лизингодателями, долями участия в уставных капиталах (акциями) которых владеет Банк Развития.
      Ограничения, предусмотренные в подпунктах 1) и 3) части первой настоящей статьи, не распространяются на отношения Банка Развития с организациями-лизингодателями, стопроцентной долей участия в уставных капиталах (всеми акциями) которых владеет Банк Развития.";
 
      7) статью 18 изложить в следующей редакции:
      "Статья 18. Распределение чистого дохода

      Чистый доход Банка Развития направляется исключительно на формирование резервов, в том числе резервного капитала. Размер чистого дохода, направляемого на формирование резервного капитала, определяется при утверждении общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности Банка Развития. Нераспределенный чистый доход используется для формирования общих провизии (резервов) по банковским активам в течение года.";

      8) в пункте 1 статьи 19 слово "ежегодно" исключить;

      9) в пункте 4 статьи 24 слова "на срок не более двух лет" исключить.

      2. В  Закон  Республики Казахстан от 16 мая 2002 г. "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 9, ст. 95; 2004 г., N 14, ст. 83; N 17, ст. 101; 2005 г., N 6, ст. 7):
 
      пункт 1 статьи 27-1 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      "8-1) приобретение имущества с целью передачи в лизинг в рамках осуществления лизинговой деятельности;".

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан