Концессиялар туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі N 167 Заңы.

      МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган", "экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға", "Экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган", "экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен" деген сөздер тиісінше "мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган", "мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға", "Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган", "мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "ықтимал концессионерлердің", "ықтимал концессионерлерге", "ықтимал концессионердiң", "ықтимал концессионерлер", "ықтимал концессионерлермен", "Ықтимал концессионер", "ықтимал концессионер", "Ықтимал концессионерге", "ықтимал концессионерге" деген сөздер тиісінше "әлеуетті концессионерлердің", "әлеуетті концессионерлерге", "әлеуетті концессионердiң", "әлеуетті концессионерлер", "әлеуетті концессионерлермен", "Әлеуетті концессионер", "әлеуетті концессионер", "Әлеуетті концессионерге", "әлеуетті концессионерге" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заң концессияның құқықтық жағдайларын, концессионерді мемлекеттік қолдау түрлерін айқындайды және концессия шарттарын жасасу, орындау және тоқтату процесiнде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейдi.

      Ескерту. Кіріспеге өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.07.05 № 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган – бюджеттi атқару, республикалық бюджеттiң және өз құзыретi шегiнде жергiлiктi бюджеттердiң, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң есебi негiзiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының атқарылуы бойынша бухгалтерлiк есепке алуды, бюджеттiк есепке алу мен бюджеттiк есептiлiктi жүргiзу саласында басшылықты және салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      1-1) бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган – бюджеттік жоспарлау саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      2) әлеуметтік инфрақұрылым мен тіршілікті қамтамасыз ету объектілері – қамтамасыз етілуі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдарға жүктелген, қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін пайдаланылатын объектілер, объектілер кешендері;

      3) жекешелік концессиялық міндеттемелер – жасалған концессия шарты бойынша концессионер қабылдаған міндеттемелер;

      3-1) инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шот – кредитор ақшалай талапты өзгеге беріп қаржыландыру шартында және (немесе) концессия шартында айқындалған талаптар басталғанға немесе оларды концессионер орындағанға дейін сол бойынша шығыс операцияларын жасау құқығын шектей отырып, оған ашатын банктік шот;

      4) концедент – Қазақстан Республикасының немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан әрекет ететін, осы Заңға сәйкес концессия шартын жасасатын Қазақстан Республикасының бір немесе бірнеше мемлекеттік органы не осы Заңға сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыс немесе республикалық маңызы бар қала немесе астана) атынан концессия шартын жасасатын Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органы;

      5) концессионер – концессия шартын жасасқан, оның ішінде өз қызметін бірлескен қызмет (жай серіктестік) туралы шарт негізінде жүзеге асыратын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға және (немесе) мемлекеттік мекемелерді және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама түрде тиесілі (концессиялық жобаларды қаржыландыру жөніндегі ұйымдардан басқа) болатын квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда, заңды тұлға;

      6) концессия – концессия объектілерін құруға (реконструкциялауға) және пайдалануға бағытталған, концессионердiң қаражаты есебiнен немесе концеденттiң қоса қаржыландыруы шарттарымен жүзеге асырылатын қызмет;

      7) концессия жөніндегі конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы (бұдан әрі – конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы) – концессионер таңдау жөніндегі конкурстарды (аукциондарды) өткізуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      8) концессиялық жоба – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және осы Заңға сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаттағы концессияны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жиынтығы. Концессиялық жобалар тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын ерекше маңызы бар концессиялық жобалар санатына жатқызылуы мүмкін.

      Концессиялық жобаларды ерекше маңызы бар концессиялық жобалар санатына жатқызу критерийлерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.

      8-1) концессиялық жоба бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысы – концессия объектісі пайдалануға берілгеннен кейін концессия шартына сәйкес инвестициялық шығындардың белгілі бір көлемін кемінде бес жылды құрайтын мерзім ішінде теңдей үлестермен өтеуге бюджет қаражаты есебінен бағытталған ақшалай төлемдер. Бұл ретте концессия шартында белгіленген инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеу мерзімдерін ерте кезеңдерге ауыстыруға тыйым салынады;

      9) концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру – концессиялық жобаларды қолдап отыру бойынша заңды тұлғалар көрсететін, конкурстық (аукциондық) құжаттаманы, концессия шарттарының жобаларын әзірлеуді және (немесе) түзетуді, комиссияның конкурсқа (аукционға) қатысушымен келіссөз процесінде консультациялық қызметтер көрсетуді қамтитын көрсетілетін қызметтер;

      10) концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру – концессия объектілерін құруға (реконструкциялауға) арналған шығындардың белгілі бір көлемін қаржыландыру үшін бюджет қаражатын бөлу;

      11) концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негiздемесi (бұдан әрі – техникалық-экономикалық негiздеме) – маркетингтiк, техникалық-технологиялық, әлеуметтiк-экономикалық және экологиялық зерттеулердiң нәтижелерi, сондай-ақ концессиялық жобаны iске асырудың орындылығы мен мүмкiндiгiн негiздейтiн институционалдық шешiмдер, қаржылық шешiмдер, тәуекелдердi бағалау және оларды концессиялық жобаға қатысушылар арасында бөлу, қажет болған жағдайда мемлекеттiк қолдау түрлерi мен мөлшерiн айқындау жөнiндегi, сондай-ақ жобаны iске асыру кезiнде оның мемлекеттiк бюджетке ықпал етуi жөнiндегi шешiмдер және тұтас экономика мен оның салаларының дамуына әлеуметтiк-экономикалық әсер қамтылатын жоба алдындағы құжаттама;

      12) алып тасталды - ҚР 30.11.2017 № 112-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      13) концессия мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған ұйым – концессия мәселелерi бойынша қызметтер көрсету үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi құрған ұйым;

      14) концессия объектiсi – концессия шарты бойынша құрылатын (реконструкцияланатын) және пайдаланылатын, тізбеге енгізілген әлеуметтік инфрақұрылым мен тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;

      15) концессия объектісін құру – Қазақстан Республикасының аумағында бұрын болмаған концессия объектісін құру, оның ішінде жаңа технологиялар, өндірісті механикаландыру және автоматтандыру негізінде құру, концессия объектісінде жаңа өндірістік жабдық орнату, концессия объектісінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де жұмыс түрлерін жүргізу;

      16) концессия объектісін пайдалану – концессионердің концессия объектісін концессия шартында айқындалған тәртіппен және жағдайларда концессия объектісінің мақсатына сәйкес, оның ішінде тауарлар өндіру және (немесе) жұмыстарды орындау және (немесе) қызметтер көрсету мақсатында пайдалануы;

      17) концессия объектісін реконструкциялау – жаңа технологияларды енгізу, өндірісті механикаландыру және автоматтандыру, техникалық жағынан ескірген және (немесе) физикалық тұрғыдан тозған жабдықты жаңғырту және неғұрлым өнімді жаңа жабдықпен алмастыру негізінде қайта құру, сондай-ақ концессия объектісінің немесе оның жекелеген бөліктерінің технологиялық немесе функционалдық мақсатын өзгерту жөніндегі іс-шараларды жүргізу арқылы ғимараттың жекелеген үй-жайларын, өзге де бөліктерін немесе тұтас ғимаратты өзгерту, концессия объектісінің сипаттамалары мен пайдаланылу қасиеттерін жақсарту жөніндегі өзге де іс-шаралар;

      18) концессия шарты – концедент пен концессионер арасында жасалатын, тараптардың құқықтарын, мiндеттерiн және жауапкершiлiгiн, концессияны iске асыру шарттарын айқындайтын жазбаша келiсiм;

      19) алып тасталды - ҚР 31.10.2015 № 380-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20) мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган – стратегиялық және экономикалық жоспарлау саласында басшылықты және салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      21) республикалық меншiкке билiк ету құқығын жүзеге асыру жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган – экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында (аясында) республикалық меншiк объектiлерiн басқару, меншiктi жекешелендiру және оның мемлекеттiк мониторингi аясында өз құзыретi шегiнде арнайы атқару және бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;

      22) алып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);

      23) тиiстi саланың уәкiлеттi мемлекеттiк органы – мемлекеттiк басқарудың тиiстi саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      24) тiзбе – орта мерзiмдi кезеңге концессияға ұсынылатын объектiлердiң: объектілер республикалық меншікке жататын болса – мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган немесе объектілер коммуналдық меншікке жататын болса – облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттары бекiтетiн тiзбесi;

      25) тікелей келісім – осы Заңның 26-2-бабының ережелеріне сәйкес концессиялық жобаларды іске асыру үшін концедент, концессионер және концессионердің кредиторлары арасында жасалатын жазбаша келісім.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.06.2014 № 209-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2018 № 171-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасы Конституцияға негізделеді және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасының Заңынан, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      Осы Заңның ережелерi жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге байланысты қатынастарға қолданылмайды. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге байланысты қатынастар "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес реттеледi және жүзеге асырылады.

      Жобалық қаржыландыру қолданылатын концессия осы Заңға сәйкес және "Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптар сақтала отырып реттеледі және жүзеге асырылады.

      Денсаулық сақтау саласындағы концессия "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңға сәйкес реттеледі және жүзеге асырылады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.12 N 539-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2017 № 126-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2019 № 287-VІ (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Концессияның негiзгi принциптерi

      Концессияға байланысты қызмет мынадай негiзгi принциптерге:

      1) концедент пен концессионер қызметiнiң жариялылығы мен ашықтығына;

      2) концедент пен концессионердiң мүдделерi мен тәуекелдерiнiң теңдестiрiлiмiн қамтамасыз етуге;

      3) концессионер концессия шарты бойынша беретiн тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз етуге;

      4) еркін бәсекелестікке;

      5) барлық әлеуетті концессионерлердің теңдігіне және кемсітушілікке жол бермеуге;

      6) концессиялық жобаны іске асыру үшін концессионердің инвестицияларды жүзеге асыруына;

      7) халық үшін концессиялық жобаның құндылығына негізделеді.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Концессияны қолдану салалары

      Тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын объектілерді қоспағанда, экономиканың барлық саласындағы (аясындағы) туристік қызмет, әлеуметтік және қоғамдық инфрақұрылым мен тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері концессияға берілуі мүмкін.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-бап. Концессия шарты бойынша меншiк құқығы

      1. Мемлекеттік меншіктегі жылжымайтын және жылжитын мүлік, концессия объектілері бойынша қызметті жүзеге асыруға байланысты айрықша құқықтар концессия шартында көзделген тәртіппен концессионердің уақытша иеленуіне және пайдалануына беріледі.

      2. Егер концессия шартында өзгеше көзделмесе, концессия обьектілерінде жүргізілген жақсартулар, сондай-ақ аяқталмаған құрылыс обьектілері және концессия шартының талаптарын орындау кезінде пайда болған зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне мүліктік құқықтар мемлекеттік меншікке беріледі.

      3. Егер концессия шартында өзгеше көзделмесе, концессия шартының талаптарын орындау нәтижесінде пайда болған концессия объектілері құрылғаннан кейін мемлекеттік меншікке беріледі.

      4. Егер концессия шартында өзгеше көзделмесе, концессионердiң концессия объектiлерiн пайдалану нәтижесiнде алған өнiмi мен өзге де табыстары оның меншiгi болып табылады.

      5. Концессия объектiлері концессия шарты қолданылған мерзiм ішінде кепiл нысанасы бола алмайды.

      6. Концессия объектiлері концессия шарты қолданылған мерзiм ішінде иелiктен шығарылуға жатпайды.

      7. Егер концессия шартында өзгеше белгіленбесе, концессионер өзiне концессия шарты бойынша иеленуге және пайдалануға берiлген мемлекеттiк мүлiктiң, сондай-ақ концессия шартын орындау нәтижелерi бойынша пайда болатын мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүлiну тәуекелiн көтереді.

      8. Концедент концессиялық жобаны қоса қаржыландырған және (немесе) концедент концессионерге инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеген кезде, концессия объектісі мемлекеттік меншікке беріледі.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-1-бап. Инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шоттың құқықтық режимі

      1. Инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шот концессионер инвестициялық шығындардың өтемақысы түріндегі ақшалай түсімдер бойынша талап ету құқығы кепілімен қарыздық қаржыландыруды тартқан жағдайда ашылады.

      2. Инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шот инвестициялық шығындардың өтемақысы түріндегі ақшалай түсімдер бойынша талап ету құқығы кепілімен концессиялық жобаларды қаржыландыру кезінде кредитордың құқығын қорғау мүддесінде пайдаланылады. Инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шотты өзге мақсаттарда пайдалануға жол берілмейді.

      Инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шотты пайдалану Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Кредитор алдындағы міндеттемелер өтелгеннен кейін инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шот жабылуға жатады.

      3. Инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шоттан өндіріп алу концессия шарты бойынша талап ету құқығымен қамтамасыз етілген, концессионердің кредитор алдындағы міндеттемелерін орындауы шеңберінде ғана қолданылуы мүмкін.

      Концессионер кредитормен келісу бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шоттан қаражаттың бір бөлігін концессия шартында көрсетілген өзінің ағымдағы шотына аударуға құқылы.

      Ескерту. 1-тарау 5-1-баппен толықтырылды – ҚР 04.07.2018 № 171-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-бап. Концессионерге жер учаскелерiне құқықтар беру

      Концессия шартын iске асыру мақсатында концессионерге Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер пайдалану құқықтарының берiлуi мүмкiн.

7-бап. Концессионер шығындарының орнын толтыру және табыс алу көздері

      1. Мыналар:

      1) концессия объектісін пайдалану процесінде өндірілген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидиялар;

      3) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес концессионердің инвестициялық шығындарын өтеу;

      4) экономиканың тиісті саласында (аясында) әлеуметтік инфрақұрылым мен тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін күтіп-ұстауға арналған шығыстар көлемі шегінде концессионердің пайдалану шығындарын өтеу;

      5) мемлекеттік меншіктегі концессия объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес концессионердің меншігіндегі концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау ақысы;

      6) концессия объектісінің қолжетімділігі үшін төлемақы концессионер шығындарының орнын толтыру және табыс алу көздерi болып табылады.

      2. Концессия объектісінің қолжетімділігі үшін төлемақы бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады және осы баптың 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген, концессионердің концессия объектісінің техникалық және пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз етуі ескеріле отырып, концессиялық жобаны іске асырудың бүкіл мерзімі ішінде төлемдердің жалпы сомасының белгілі бір үлестерімен бірыңғай төлемдер түрінде жүргізілетін, бюджет қаражаты есебінен төленетін төлемдерді қамтиды.

      3. Концессия объектісінің қолжетімділігі үшін төлемақы әлеуметтік маңызды санатқа жатқызылатын концессиялық жобаларға қатысты ғана қолданылуы мүмкін.

      4. Концессионер шығындарының орнын толтыру және табыс алу көздерi концессионерді таңдау жөніндегі конкурс (аукцион) нәтижелерінің негізінде айқындалады.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

1-1-тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      Ескерту. Заң 1-1-тараумен толықтырылды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); алып тасталды - ҚР 31.10.2015 № 380-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-тарау. КОНЦЕССИЯ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ

8-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң өкiлеттiктерi

      Қазақстан Республикасының Үкiметi концессия саласында:

      1) алып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);

      2) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      3) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4-1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4-2) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) алып тасталды - ҚР 30.11.2017 № 112-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      6-1) алып тасталды – ҚР 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      6-2) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      6-3) ерекше маңызы бар концессиялық жобалардың тізбесін бекітеді;

      7) концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымды құрады;

      7-1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7-2) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7-3) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8) алып тасталды - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (01.01.2010 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      9) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 N 539-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.06.2014 № 209-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның өкілеттіктері

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган:

      1) осы Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мыналарды:

      конкурстық (аукциондық) құжаттаманың, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезіндегі сараптамасын;

      концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты (аукционды) өткізу кезінде конкурсқа (аукционға) қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдердің сараптамасын;

      концессионердің мемлекет кепілгерлігін алуға арналған ұсыныстарының сараптамасын;

      концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымды тартады;

      2) республикалық меншікке жататын, концессияға ұсынылатын объектілердің тізбесін қалыптастырады және бекітеді;

      3) осы Заңның 13-бабының 3-3) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, конкурстық (аукциондық) құжаттаманы және концессия шарттарын, оның iшiнде оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде келiседi;

      4) алып тасталды - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      5) концессия объектісінің құнын және концессионерлер қызметін мемлекеттік қолдаудың жиынтық құнын және шығындардың орнын толтыру көздерін айқындау әдістемесін бекітеді;

      6) алып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);

      7) конкурстық (аукциондық) құжаттаманы, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде конкурсқа (аукционға) қатысушылар концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты (аукционды) өткізген кезде ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптауға қойылатын талаптарды айқындайды;

      7-1) концессиялық жобаларды ұйымдастыру саласында салааралық үйлестіруді және әдіснамалық басшылықты жүзеге асырады;

      7-2) республикалық меншікке жататын концессия объектілері бойынша концессия шарттарының тізіліміне деректерді енгізу үшін концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау нәтижелерін республикалық меншiкке билiк ету құқығын жүзеге асыру жөнiндегi уәкілетті мемлекеттiк органға жібереді;

      7-3) Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттерін қалыптастырады;

      7-4) концессия шарттарының тізілімін жүргізеді;

      7-5) концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты (аукционды) өткізу қағидаларын бекітеді;

      7-6) концессиялық жобаларды ұсыну, қарау және іріктеу қағидаларын бекітеді;

      7-7) алып тасталды – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7-8) концессия шарттарының мониторингін жүргізу, концессиялық жобалардың іске асырылу мониторингін және оны бағалауды жүргізу қағидаларын бекітеді;

      7-9) концессиялық жобаларды әлеуметтік маңызы бар жобалар санатына жатқызу критерийлерін бекітеді;

      7-10) концессиялық жобаларды ерекше маңызы бар концессиялық жобалар санатына жатқызу критерийлерін бекітеді;

      7-11) концессиялық жобаларды қаржыландыру жөніндегі ұйымдарды айқындайды;

      7-12) концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау ақысын төлеу қағидаларын бекітеді;

      8) осы Заңда, өзге де заңдарда, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның өкілеттіліктері

      Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган:

      1) республикалық меншікке жататын, орта мерзiмдi кезеңге концессияға ұсынылатын объектiлердiң тізбесін келіседі;

      2) республикалық меншікке жататын объектілерге қатысты конкурстық (аукциондық) құжаттаманы және концессия шартының жобасын, оның ішінде оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде келіседі;

      3) концессия шарттары бойынша мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерінің шарттарын жасасады, сондай-ақ концессия шарттары бойынша берілген мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерінің тізілімін жүргізеді;

      4) алып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);

      5) мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді тіркейді;

      6) Алынып тасталды - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7) мемлекеттік меншікте тұрған концессия объектілерін концессионерге иеленуге және пайдалануға берудің тәртібін айқындайды;

      7-1) алып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);

      7-2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша жасалған концессиялық шарттардың және берiлген мемлекеттiк кепiлдiктер мен мемлекет кепiлгерлiктерiнiң тiзiлiмiн жүргiзу қағидаларын бекiтедi;

      7-3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша пайдалану шығындарының өтемақысын төлеу қағидаларын бекітеді;

      7-4) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша концессиялық жобалар бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын беру қағидаларын бекітеді;

      7-5) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша концессия объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы төлеу қағидаларын бекітеді;

      8) осы Заңда, өзге де заңдарда, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-1-бап. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның өкілеттіктері

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның өкілеттіктеріне:

      1) концессиялық жобаны консультациялық қолдап отыруды, конкурстық (аукциондық) құжаттаманы әзірлеуді қаржыландыру жөніндегі мәселелерді Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару;

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін қабылдау жөніндегі мәселелерді Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару;

      3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру кіреді.

      Ескерту. 2-тарау 10-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Уәкілетті мемлекеттік органның республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі өкілеттіктері

      Республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган:

      1) алып тасталды - ҚР 30.11.2017 № 112-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2) республикалық меншікке жататын концессия объектілері бойынша жасалған концессия шарттарының тізілімін жүргізеді;

      3) өз құзыреті шегінде республикалық меншікке жататын концессия объектілері бойынша концессия шарттарының мониторингін жүзеге асырады және мониторинг нәтижелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

      4) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген жағдайда концессиялық жобаларды келіседі;

      5) концессия шарттары негізінде құрылған объектілерді республикалық меншікке қабылдайды;

      6) концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау тәртібін айқындайды;

      7) осы Заңда, өзге де заңдарда, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Тиiстi саланың уәкiлеттi мемлекеттiк органының өкiлеттiктерi

      Тиiстi саланың уәкiлеттi мемлекеттiк органы:

      1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес концессиялық жобаның конкурстық (аукциондық) құжаттамасына берілетін салалық қорытындыны дайындауды жүзеге асырады;

      2) республикалық меншiкке жататын және осы Заңның 16-бабының 2-тармағында көзделген концессия объектiлерiне қатысты конкурстың (аукционның) ұйымдастырушысы болады;

      3) концессиялар жөніндегі комиссияның (бұдан әрі – комиссия) шешiмi негiзiнде республикалық меншікке жататын объектілерге қатысты республикалық меншiкке жататын және осы Заңның 16-бабының 2-тармағында көзделген концессия объектiлерi бойынша концессия шартын жасасады;

      4) концессиялық жобалардың іске асырылуы мониторингін жүзеге асырады және концессиялық жобаның іске асырылуын бағалауды жүзеге асыру үшін мониторинг нәтижелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

      5) республикалық меншiкке билiк ету құқығын жүзеге асыру жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға жасалған концессия шарттары бойынша ақпарат бередi;

      6) концессия шарттары негізінде құрылған объектілерді республикалық меншікке беруді ұйымдастырады;

      7) республикалық меншікке жататын концессия объектілері бойынша бұрын жасалған концессия шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, концессионерді таңдау жөніндегі ашық конкурсты (аукционды) өткізу жолымен жаңа концессионерлерді тартуды ұйымдастырады;

      8) қажет болған жағдайда, қаржыландырылуы Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру бойынша заңды тұлғаларды тартады;

      9) осы заңда, өзге де заңдарда, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының өкiлеттiктерi

      Ескерту. 13-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары өз құзыретi шегiнде:

      1) алып тасталды - ҚР 30.11.2017 № 112-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2) концессия шартын жасасу кезінде тиісті өңірдегі халықтың әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мүдделерінің сақталуына байланысты мәселелерді шешу үшін конкурсты (аукционды) ұйымдастырушыға республикалық меншікке жататын концессия объектілеріне қатысты ұсыныстар енгізеді;

      3) коммуналдық меншiкке жататын концессия объектiлерi бойынша жасалған концессия шарттарының тiзiлiмiн жүргiзедi;

      3-1) осы баптың 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларда сараптама жүргізу үшін заңды тұлғаларды айқындайды;

      3-2) коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша, егер концессия объектісін құру (реконструкциялау) құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 4000000 еселенген мөлшеріне дейінгіні құраған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар атынан:

      конкурстық (аукциондық) құжаттама бойынша, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде;

      концессионер таңдау жөніндегі конкурс (аукцион) өткізілген кезде конкурсқа (аукционға) қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдер бойынша;

      концессия шарттарының жобалары бойынша, оның ішінде концессия шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде қорытындылар дайындайды.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар осы тармақшада көзделген құжаттарға сараптама жүргізу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын заңды тұлғаларды тартады;

      3-3) егер концессия объектісін құру (реконструкциялау) құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 4000000 еселенген мөлшеріне дейінгіні құраған жағдайда, конкурстық (аукциондық) құжаттаманы және концессия шарттарын, оның iшiнде оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган арқылы коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша келiседi;

      4) коммуналдық меншiкке жататын концессия объектілеріне қатысты комиссияны құрады және ол туралы ереженi бекiтедi;

      5) коммуналдық меншiкке жататын және тiзбеде көзделген концессия объектiлерiне қатысты конкурстың (аукционның) ұйымдастырушылары болады;

      6) комиссияның шешiмi негiзiнде коммуналдық меншiкке жататын және тiзбеде көзделген концессия объектiлерi бойынша концессия шартын жасасады;

      7) коммуналдық меншiкке жататын концессия объектiлерi бойынша концессия шарттарының мониторингін, олардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады және мониторинг пен бақылау нәтижелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

      8) концессия шарттары негізінде құрылған объектілерді коммуналдық меншікке қабылдайды;

      9) коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша бұрын жасалған концессия шартының қолданылуы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, концессионерді таңдау жөніндегі ашық конкурсты (аукционды) өткізу жолымен жаңа концессионерлерді тартуды ұйымдастырады;

      10) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне орай Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Концессионерлердiң қызметiн мемлекеттiк қолдау

      1. Концессионерлердiң қызметiн қолдау мақсатында мемлекеттiк қолдаудың мынадай бір немесе бірнеше түрлерi ұсынылады:

      1) концессия шарттары шеңберiнде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепiлгерлiктерi;

      2) концессиялық жобаларды қаржыландыру үшiн тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер;

      3) концессионерге мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектiлерiне ерекше құқықтардың берiлуi;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заттай гранттар беру;

      5) концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру;

      6) концессиялық жобаның іске асырылу барысында өндірілетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігі;

      7) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2. Мемлекеттік меншікке берілуге жатпайтын концессия объектісі құрылған кезде, концессионерге осы баптың 1-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында көзделген мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылмайды.

      2-1. Осы баптың 1-тармағының 6) тармақшасымен реттелген құқықтық қатынастарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының күші қолданылмайды.

      3. 7-баптың 1-тармағының 3) тармақшасында және осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің жиынтық құны концессия шартының шеңберінде концессия объектісін құру (реконструкциялау) құнынан аспауға тиіс.

      Ескерту. 14-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.07.05 № 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.12.04 № 97-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. ОБЪЕКТIЛЕРДI КОНЦЕССИЯҒА БЕРУ

15-бап. Объектілерді концессияға беру тәртібі

      1. Объектілерді концессияға беру үш кезеңде жүзеге асырылады:

      1) тізбені қалыптастыру;

      2) концессионер таңдау жөніндегі конкурсты (аукционды) өткізу;

      3) концессионерді айқындау және концессия шартын жасасу.

      2. Қазақстан Республикасының қор биржасында инфрақұрылымдық облигацияларды орналастыру концессионерге мемлекет кепілгерлігін берудің міндетті шарты болып табылады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-1-бап. Концессиялық ұсыныстарды дайындау

      Ескерту. Заң 15-1-баппен толықтырылды - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, алып тасталды - ҚР 30.11.2017 № 112-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15-2-бап. Концессиялық жобалардың конкурстық (аукциондық) құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу

      Ескерту. 15-2-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Бюджет комиссиялары инвестициялық ұсыныстарға берілетін экономикалық қорытындыларға сәйкес мақұлдаған концессиялық жобалар бойынша концессиялық жобалардың конкурстық (аукциондық) құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету жүзеге асырылады.

      2. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалары бар, сондай-ақ техникалық жағынан күрделі болып табылмайтын, үлгілік жобалар, үлгілік жобалық шешімдер мен қайталап қолданылатын жобалар негізінде іске асырылатын жобалар бойынша техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу талап етілмейді.

      Қолда бар жобалау-сметалық құжаттаманы концессия объектісінің нақты алаңына байланыстыруды конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттаманы әзiрлеу немесе түзету шеңберінде немесе концессионер конкурстық (аукциондық) құжаттама шарттарына сәйкес концессиялық жобаның маркетингтiк және қаржылық-экономикалық өлшемдерiн ескере отырып жүзеге асырады.

      3. Техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау жөнiндегі конкурс (аукцион) өткізілген жағдайда әлеуетті концессионер не екі кезеңдік рәсімдерді пайдаланбай концессионерді таңдау жөнiндегі конкурс (аукцион) өткізілген жағдайда, тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган жүзеге асырады.

      4. Техникалық-экономикалық негіздеме пайдалар мен шығындарды экономикалық талдау негізінде жүргізілетін концессиялық жобаның жүзеге асырылуы мен тиімділігін зерделеу нәтижелерін қамтиды.

      Техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға әкеп соғатын, концессиялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгертілген жағдайда, тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органы және жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптамаларды кейіннен жүргізе отырып, техникалық-экономикалық негіздемеге түзету жасайды.

      5. Концессиялық жобаның әзiрленген немесе түзетiлген конкурстық (аукциондық) құжаттамасына қажеттi сараптамалар жүргiзiлгеннен кейiн тиiстi саланың уәкiлеттi мемлекеттiк органы осы Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, оны мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға сараптама жүргiзу үшiн жiбередi.

      6. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, концессиялық жобаның әзiрленген немесе түзетiлген конкурстық (аукциондық) құжаттамасына сараптама жүргiзу үшiн концессия мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған ұйымды тартады.

      7. Концессия мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған ұйым және осы Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғалар концессиялық жобаны iске асыру бойынша ұсынылатын шешiмдерге сараптаманың сапасы үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      8. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы баптың 6-тармағында көрсетілген сараптаманың қорытындысын, егер жоба республикалық болса, тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына, сондай-ақ, егер жоба жергілікті болса, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына жібереді.

      9. Бюджеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен келісілген, тиісті саланың уәкiлеттi мемлекеттік органының өтінімі және осы баптың 6-тармағында көрсетілген, мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдау мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын сараптаманың оң қорытындысы негізінде концессиялық жобалардың конкурстық (аукциондық) құжаттамалары бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      10. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган осы баптың 6-тармағында көрсетілген, мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдау мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын сараптаманың оң қорытындысы негізінде концессиялық жобалардың конкурстық (аукциондық) құжаттамалары бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды тиісті бюджеттік комиссияның қарауына енгізеді.

      11. Жоба бекітілгеннен кейін үш жыл ішінде концессия шарты жасалмаған концессиялық жобаның әзірленген немесе түзетілген конкурстық (аукциондық) құжаттамасына сараптамалар қорытындыларының күші жойылды деп есептеледі.

      Ескерту. Заң 15-2-баппен толықтырылды - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, жаңа редакцияда - ҚР 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Тізбені қалыптастыру

      1. Тiзбенi республикалық меншікке жататын объектілер бойынша мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкілетті органдары концессиялық жобалардың конкурстық (аукциондық) құжаттамаларына сараптаманың оң қорытындысы негiзiнде және Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына, республикалық және (немесе) жергiлiктi бюджеттердiң инвестициялық мүмкiндiктерiне сәйкес жылжымалы негiзде жыл сайын үш жыл мерзiмге қалыптастырады.

      2. Тiзбе мынадай екi бөлiмнен тұрады:

      1) реконструкциялануы және пайдаланылуы концессия шарты негiзiнде жүзеге асырылатын жұмыс істеп тұрған мемлекеттік меншiк объектiлерi;

      2) құрылуы және пайдаланылуы концессия шарттары негiзiнде жүзеге асырылатын объектiлер.

      3. Алып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Тiзбеге енгiзiлмеген объектiлер бойынша тиiстi хабарламалар тиiстi ұсыныстарды табыс еткен мемлекеттiк органдарға олардың қабылданбауының дәлелдi негiздемесiмен бiрге жiберiледi.

      5. Концессияға берiлмеген концессия объектiлерi келесi орта мерзiмдi кезеңге арналып қалыптастырылатын тиiстi тiзбеге енгiзіледi.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. Заңдарымен.

17-бап. Конкурстық (аукциондық) құжаттаманың мазмұны

      Ескерту. 17-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы барлық әлеуетті концессионерлерге мынадай ақпаратты:

      1) әлеуетті концессионерлерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарына олардың сәйкестiгiн растау үшiн табыс етiлуге тиiс құжаттарға қойылатын талаптарды және оларды бағалау тәртібін;

      2) осы тармақтың 2-1) және 2-2) тармақшаларында белгіленген жағдайларды қоспағанда, техникалық-экономикалық негiздемені;

      2-1) осы Заңның 15-2-бабының 2-тармағында көрсетілген жағдайларда жобалау-сметалық құжаттаманы;

      2-2) концессиялық жобаның сипаттамасын қамтитын ақпараттық парақты;

      3) концессияға беруге ұсынылатын объектiнiң тұрған орнын;

      3-1) осы концессиялық жоба үшiн концессионерлердің қызметін мемлекеттiк қолдаудың ықтимал түрлерi мен көлемдерiн, сондай-ақ концессионер шығындарының орнын толтыру және табыс алу көздерін;

      4) концессия шартының жобасын;

      5) нәтижесінде жеңіп шыққан концессия өтінімін анықтауға негіз болатын барлық критерийлердің, оның ішінде елішілік құндылық жөніндегі міндеттемелердің сипаттамасын, оның iшiнде мұндай әрбір критерийдің салыстырмалы мәнін, концессиялық өтінімдерді бағалау және салыстыру тәсiлiнiң сипаттамасын;

      6) концессия объектісінің құны көрсетiлуге тиiс валюта немесе валюталар және концессия объектісінің құндарын салыстыру және бағалау мақсатында оларды бiрыңғай валютаға сәйкес келтiру үшiн қолданылатын бағамды;

      7) Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес концессиялық (аукциондық) өтінімдерді жасау және ұсыну тіліне қойылатын талаптарды;

      8) әлеуетті концессионердің конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурстық (аукциондық) өтінімін өзгерту немесе кері қайтарып алу құқығына тиісті нұсқауды;

      9) конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсыну тәсілін, орны мен соңғы мерзімін (бiрақ жергiлiктi уақыт бойынша жұмыс күнiнiң он бес сағатынан кеш емес) және олардың қолданылу мерзімін;

      10) әлеуетті концессионердің концессия объектісінің құны көрсетілетін конкурстық (аукциондық) өтінімнің бір бөлігін тікелей конкурстық (аукциондық) өтінімдер бар конверттерді ашу кезінде ұсыну құқығына тиісті нұсқауды;

      11) әлеуетті концессионерлер конкурстық құжаттаманың мазмұны бойынша түсіндіру сұрату үшін көмегіне сүйене алатын тәсілдерді және конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының осы кезеңде әлеуетті концессионерлермен ашық нысанда өткізілетін және хаттама жасалатын кездесу өткізу ниеті туралы хабарламаны;

      12) конкурстық (аукциондық) өтінімді енгізу шарттарын және оның мазмұнын, оның ішінде конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз етуді енгізу шарттарын;

      13) конкурстық (аукциондық) өтінімдер бар конверттерді ашу орнын, күні мен уақытын (бірақ конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткен кезден бастап екі сағаттан кеш емес);

      14) конкурстық (аукциондық) өтінімдер бар конверттерді ашу үшін пайдаланылатын рәсімдерді және оларды қарауды қамтитын, осы Заңның 9-бабының 3) тармақшасында көзделген жағдайларда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен және осы Заңның 10-бабының 2) тармақшасында көзделген жағдайларда, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісілген конкурстық (аукциондық) құжаттаманы ұсынуға міндетті.

      15) алып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы ұсынылған конкурстық (аукциондық) құжаттама үшін конкурстық (аукциондық) құжаттаманың көшірмесін жасауға жұмсалған нақты шығындардан аспайтындай төлемақы алады.

      3. Әлеуетті концессионер конкурстық (аукциондық) құжаттаманың ережелерiн түсiндiру туралы сұрау салумен, бiрақ конкурстық (аукциондық) өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткенге дейiн күнтiзбелiк отыз күннен кешiктiрмей өтініш жасауға құқылы. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы сұрау салу тiркелген кезден бастап күнтізбелік үш күн ішінде оған жауап қайтаруға және сұрау салудың кiмнен түскенін көрсетпей, конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттаманы ұсынған барлық әлеуетті концессионерлерге осындай түсiндiруді хабарлауға мiндеттi.

      Қайта конкурс (аукцион) өткізілген кезде әлеуетті концессионер конкурстық (аукциондық) құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салумен, бірақ конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей өтініш жасауға құқылы.

      4. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткенге дейiн күнтiзбелiк жиырма күннен кешiктiрілмейтін мерзімде, ал қайта конкурс (аукцион) өткізілген кезде – күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде өз бастамасымен немесе әлеуетті концессионердiң сұрау сауалына жауап ретiнде хаттама ресiмдеу арқылы конкурстық (аукциондық) құжаттамаға өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзуге құқылы. Енгiзiлген өзгерiстердiң және (немесе) толықтырулардың мiндеттi күшi болады.

      Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттамаға өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, енгізілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін конкурстық (аукциондық) құжаттама ұсынылған барлық әлеуетті концессионерлерге өтеусіз түрде ұсынады. Бұл ретте конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмiн – әлеуетті концессионерлердiң осы өзгерiстердi және (немесе) толықтыруларды конкурстық (аукциондық) өтiнiмдерде ескеруі үшiн кемiнде күнтiзбелiк отыз күн мерзімге, ал қайта конкурс (аукцион) кезінде кемінде күнтізбелік он бес күн мерзімге ұзартады.

      5. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттаманың ережелерін түсіндіру үшін конкурстық (аукциондық) құжаттамада көрсетілген белгілі бір орында және тиісті уақытта әлеуетті концессионерлермен кездесу өткізуге құқылы. Бұл ретте конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы осы кездесу барысында дереккөздерін көрсетпестен, конкурстық (аукциондық) құжаттаманы түсіндіру туралы ұсынылған сұрау салуларды, сондай-ақ осы сұрау салуларға жауаптарды қамтитын хаттама жасайды. Хаттама комиссияға және конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттаманы ұсынған барлық әлеуетті концессионерлерге дереу жіберіледі.

      6. Конкурстық (аукциондық) құжаттаманы конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы бекітеді.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.29 № 233-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Әлеуетті концессионерге қойылатын бiлiктiлiк талаптары

      1. Концессионер таңдау жөніндегі конкурсқа (аукционға) қатысу үшін әлеуетті концессионер мынадай біліктілік талаптарына сай келуге тиіс:

      1) концессия шарты бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық және (немесе) материалдық және (немесе) еңбек ресурстары болуға;

      2) төлемге қабілетті болуға, республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегі болмауға, банкроттық не тарату рәсіміне жатпауға, баланстық құны тиісті негізгі құралдар құнының он пайызынан асатын мүлкіне тыйым салынбауға, қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрмаған болуға тиіс;

      3) соңғы үш жыл ішінде жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік не концессия шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жосықсыз әлеуетті жекеше әріптес не концессионер деп тану туралы соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде жауаптылыққа тартылмаған болуға;

      4) концессия объектісін құру (реконструкциялау) құнының кемінде он пайызын құрайтын меншікті қаражаты болуға тиіс.

      Меншікті қаражат деп әлеуетті концессионерге тиесілі меншікті капитал, ақша және өзге де активтер түсініледі, олар концессиялық жобаны іске асыруға тікелей тартылады;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әлеуетті концессионердің құрылтайшылары, басшылары терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілмеген болуға тиіс;

      6) мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілмеген болуға тиіс;

      7) азаматтық әрекет қабілеттілігі (дара кәсіпкер үшін) және құқықтық қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін) болуға тиіс.

      1-1. Егер әлеуетті концессионер концессиялық жобаны iске асыру мақсатында жеке және (немесе) заңды тұлғалар құрған жаңа заңды тұлға болып табылса, онда:

      1) әлеуетті концессионер осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиiс;

      2) жаңа заңды тұлғаның құрылтайшылары ретінде әрекет ететін заңды тұлғалар осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 5) тармақшаларының талаптарына сәйкес келуге тиiс;

      3) жаңа заңды тұлға құрған жеке және (немесе) заңды тұлғалардың жиынтық өз капиталы осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасының талаптарына сәйкес келуге тиiс.

      2. Әлеуетті концессионер өзінің осы баптың 1-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сай келетінін растау үшін конкурсты (аукционды) ұйымдастырушыға құжаттар ұсынады, олардың тізбесі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бекітетін қағидаларда көзделеді.

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде мiндеттi аудит өткiзу белгiленген заңды тұлғалар соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есептi де табыс етедi.

      Егер концессионердің мемлекеттік кепілдікті және (немесе) мемлекет кепілгерлігін алуы көзделетін болса, концессия жобасын іске асыру мақсатында бірнеше жеке немесе заңды тұлғалар құрған жаңа заңды тұлға әлеуетті концессионер болып табылатын жағдайларды қоспағанда, әлеуетті концессионердің аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілікке сәйкес соңғы аяқталған қаржы жылында немесе соңғы аяқталған үш қаржы жылының кез келген екеуінде таза кірісі болуға тиіс.

      3. Әлеуетті концессионер біліктілік талаптары жөнінде анық емес ақпарат ұсынған жағдайда, мұндай факт анықталған кезден бастап үш жыл бойы мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің барлық түрлері бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа (аукционға) қатысуға жіберілмейді.

      Әлеуетті концессионер ұсынатын біліктілік талаптары жөніндегі ақпараттың анықтығын комиссия, конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы, уәкілетті мемлекеттік органдар концессионер таңдау жөніндегі конкурсты (аукционды) өткізудің кез келген сатысында анықтай алады.

      3-1. Әлеуетті концессионердің біліктілік талаптары жөнінде анық емес ақпарат беру фактісін анықтаған комиссия, конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы, уәкілетті мемлекеттік органдар мұндай факт анықталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органды хабарламаға осы фактілерді растайтын құжаттардың көшірмесін қоса бере отырып, жазбаша хабарлауға міндетті.

      3-2. Концессионер таңдау жөніндегі конкурсқа (аукционға) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың жай серіктестік нысанындағы бірлестіктері қатысқан жағдайда, аталған тұлғалардың әрқайсысы жай серіктестіктің барлық қатысушыларының қаржылық және материалдық ресурстарының жиынтығы бойынша осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген біліктілік талаптарына сай болуға тиіс.

      4. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы әлеуетті концессионерге осы Заңда көзделмеген біліктілік талаптарын қоюға құқылы емес. Әлеуетті концессионер өзіне қойылатын біліктілік талаптарына қатысы жоқ ақпаратты ұсынбауға құқылы.

      5. Әлеуетті концессионердің осы баптың 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сай келетінін конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы концессионер таңдау жөніндегі конкурсты (аукционды) өткізу кезінде біліктілік іріктеуді жүзеге асыру арқылы айқындайды.

      Әлеуетті концессионер осы баптың 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сай келмеген жағдайда, ол конкурсқа (аукционға) қатысуға жіберілмейді, ал оның конкурстық (аукциондық) өтінімі қабылданбайды.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 361-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-1-бап. Конкурстық (аукциондық) өтінімдерді қамтамасыз ету

      Ескерту. 18-1-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Әлеуетті концессионер:

      1) өзінің конкурстық (аукциондық) өтінімін осындай конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін кері қайтарып алмайтынына не өзгертпейтініне және (немесе) толықтырмайтынына;

      2) алып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);

      3) өзін конкурстың (аукционның) жеңімпазы деп анықтаған жағдайда концессия шартын жасасатынына кепілдік ретінде конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді.

      2. Конкурсқа (аукционға) қатысуға конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз ету концессия шарты бойынша болжамды инвестициялар құнының оннан бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.

      Концессия шарты бойынша болжамды инвестициялар құны конкурстық (аукциондық) құжаттамада айқындалады.

      3. Әлеуетті концессионер екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын концессионерді таңдау жөніндегі конкурстың (аукционның) бірінші кезеңіне қатысып отырған болса, ол конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.

      4. Әлеуетті концессионер конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

      1) мемлекеттік орган болып табылатын конкурстарды (аукциондарды) ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақша жарнасын;

      2) банк кепілдігін таңдауға құқылы.

      Әлеуетті концессионердің конкурстық (аукциондық) өтінімінің қолданылу мерзімі өткенге дейін оның енгізілген кепілдік ақша жарнасына толықтай не оның бір бөлігіне үшінші тұлғаларда талап ету құқығының туындауына әкеп соғатын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      Осы баптың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген іс-әрекеттерді қоспағанда, әлеуетті концессионер енгізген кепілдік ақша жарнасын конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының пайдалануына жол берілмейді.

      5. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:

      1) әлеуетті концессионер конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурстық (аукциондық) өтінімді кері қайтарып алған не өзгерткен және (немесе) толықтырған;

      2) конкурстың (аукционның) жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті концессионер концессия шартын жасасудан жалтарған жағдайда қайтармайды.

      6. Осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайлардың бірі басталған кезде конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджеттің кірісіне есепке жатқызылады.

      7. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы әлеуетті концессионерге ол енгізген конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі басталған:

      1) осы әлеуетті концессионер конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурстық (аукциондық) өтінімін кері қайтарып алған;

      2) конкурсқа (аукционға) қатысуға жіберу туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарады. Аталған жағдай конкурсқа (аукционға) қатысушылар деп танылған әлеуетті концессионерлерге қолданылмайды;

      3) концессионер таңдау жөніндегі конкурстың (аукционның) қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарады. Аталған жағдай конкурс (аукцион) жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа (аукционға) қатысушыға қолданылмайды;

      4) концессия шарты күшіне енген;

      5) әлеуетті концессионердің конкурстық (аукциондық) өтінімінің қолданылу мерзімі өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарады.

      Ескерту. 3-тарау 18-1-баппен толықтырылды - ҚР 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-2-бап. Концессионер таңдау жөніндегі конкурсқа (аукционға) қатысуға байланысты шектеулер

      1. Әлеуетті концессионер, егер:

      1) осы әлеуетті концессионер басшыларының және (немесе) осы әлеуетті концессионердің уәкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары концессионер таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса не конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының өкілі болып табылса;

      2) әлеуетті концессионер және (немесе) оның жұмыскері конкурсты (аукционды) ұйымдастырушыға өткізілетін конкурстарды (аукциондарды) дайындау жөнінде сарапшылық, консультациялық және (немесе) өзге де қызметтер көрсетсе, оның ішінде конкурстың (аукционның) нысанасы болып табылатын объектіні құруға арналған техникалық-экономикалық негіздемені және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеуге бас жобалаушы не қосалқы жобалаушы ретінде қатысса;

      3) әлеуетті концессионердің баланстық құны тиісті негізгі құралдар құнының он пайызынан асатын мүлкіне тыйым салынса;

      4) әлеуетті концессионердің атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болса және оны атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізсе;

      5) әлеуетті концессионердің қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңдарына не Қазақстан Республикасы бейрезидент-әлеуетті концессионері мемлекетінің заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрған болса, өткізілетін конкурсқа (аукционға) қатысуға құқылы емес.

      2. Әлеуетті концессионердің және әлеуетті концессионердің үлестес тұлғасының бір конкурсқа (аукционға) қатысуға құқығы жоқ.

      3. Осы бап талаптарының бұзылуын конкурстық (аукциондық) комиссия, конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы, уәкілетті мемлекеттік органдар концессиялық жобаны жоспарлаудың және іске асырудың кез келген сатысында анықтай алады.

      Ескерту. 3-тарау 18-2-баппен толықтырылды - ҚР 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Концессионер таңдау жөніндегі конкурсты (аукционды) өткізу

      1. Концессионер таңдау концессиялық жобалар бойынша конкурс (аукцион) өткізу арқылы жүзеге асырылады.

      2. Республикалық меншікке жатқызылған және осы Заңның 16-бабының 2-тармағында көзделген концессия объектілеріне қатысты тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органы конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы болып табылады.

      Коммуналдық меншікке жатқызылған және тізбеде көзделген концессия объектілеріне қатысты облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) тиісті жергілікті атқарушы органы конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы болып табылады.

      3. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурс (аукцион) өткізу туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде конкурс (аукцион) өткізілетін күнге дейін – кемінде күнтізбелік алпыс күн бұрын, ал конкурс (аукцион) қайта өткізген кезде кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын міндетті түрде жариялайды. Конкурс (аукцион) өткізу туралы ақпаратта концессия объектілері, конкурсты (аукционды) ұйымдастырушыға ұсыну үшін қажетті құжаттардың тізбесі туралы мәліметтер, конкурс (аукцион) жарияланған объектінің сипатына қарай әлеуетті қатысушыларға қойылатын талаптар; конкурс (аукцион) өткізілетін орын, уақыт және күн туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

      4. Концессиялық (аукциондық) өтінімдерді қарауды және іріктеуді ерекше маңызы бар концессиялық жобалар бойынша Премьер-Министрдің өкімімен құрылатын комиссия немесе қалған жобалар бойынша конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы жүзеге асырады.

      Тиісті конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы комиссияның жұмыс органы болып табылады.

      Осы Заңның 20-бабының 5-тармағына сәйкес ерекше маңызы бар жобалар бойынша конкурстың (аукционның) шарттарына, сондай-ақ концессиялық (аукциондық) өтінімнің бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде тиісті шешімдер комиссияның хаттамалық шешімімен ресімделеді.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

20-бап. Концессионерді айқындау және концессия шартын жасасу

      1. Комиссия конкурстық (аукциондық) өтінімдер бар конверттерді конкурстық (аукциондық) құжаттамада көрсетілген мерзімде, уақытта және орында ашады.

      Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға тиісті конкурстық (аукциондық) өтінімдердегі концессиялық өтінімдерді оларға сараптама жүргізу үшін жібереді.

      Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттаманы, концессия шартының жобасын әзірлеу, тиісті конкурстық (аукциондық) өтінімдегі ұсынылған концессиялық өтінімдерді тәуелсіз бағалау үшін, сондай-ақ әлеуетті концессионерлермен келіссөздерге қатысу үшін концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру бойынша заңды тұлғаларды тартады.

      Концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру бойынша заңды тұлғаларды тарту үшін конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға концессиялық жобаны консультативтік қолдап отыру бойынша көрсетілетін қызметтерді қаржыландыруға өтінім жібереді.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган немесе бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру бойынша қызметтер көрсетуге арналған қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      Бюджет комиссиялары мақұлдаған әрбір концессиялық жобаны консультативтік қолдап отыру бойынша көрсетілетін қызметтерді қаржыландыру көлемдері бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесін қалыптастырады, бұл мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      2. Комиссия конкурсқа (аукционға) қатысушылар ұсынған барлық конкурстық (аукциондық) өтінімдерді конкурстық (аукциондық) құжаттама талаптарына сәйкестігін, концессиялық (аукциондық) өтінім және әлеуетті концессионерлердің біліктілік талаптарына сай келуін бағалау жөніндегі қорытындыларды ескере отырып қарайды.

      Егер белгіленген мерзімдерде конкурсты (аукционды) ұйымдастырушыға конкурстық (аукциондық) өтінімдер келіп түспесе не ұсынылған барлық конкурстық (аукциондық) өтінімдер конкурстық (аукциондық) құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, онда конкурс (аукцион) өткізілмеді деп есептеледі.

      Бір ғана конкурстық (аукциондық) өтінім ұсынылған жағдайда, бұл өтінімді комиссия осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес қарайды.

      3. Комиссия концессиялық өтінімі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган белгілейтін өлшемшарттар негізінде үздік деп танылған конкурсқа (аукционға) қатысушымен концессиялық жобаны және концессия шартының талаптарын нақтылау жөнінде келіссөздер жүргізеді.

      4. Комиссия келіссөздерді дайындау шеңберінде концессиялық жоба және концессия шарты бойынша ескертулер мен ұсыныстарды өтініш берушіге жазбаша нысанда жіберуге тиіс.

      Келіссөздер жүргізудің қорытындысы бойынша олардың нәтижелері туралы комиссияның тиісті шешімі қабылданады.

      Келіссөздер барысында, осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, конкурс (аукцион) шарттарына, сондай-ақ концессиялық (аукциондық) өтінімнің бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

      5. Конкурс (аукцион) өткізу барысында ұлттық валюта бағамы айтарлықтай өзгерген жағдайда, ерекше маңызы бар жобалар бойынша конкурс (аукцион) шарттарына, сондай-ақ концессиялық (аукциондық) өтінімнің бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол беріледі.

      Конкурс (аукцион) шарттарына, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарының құны мен мемлекет төлемдері бойынша, сондай-ақ концессиялық (аукциондық) өтінімнің бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім келіссөздер хаттамасы және комиссия шешімі негізінде жүзеге асырылады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығарылады.

      6. Егер концессиялық өтінімі үздік деп танылған конкурсқа (аукционға) қатысушы комиссияның ескертулері мен ұсыныстарына сәйкес концессиялық өтінімді және концессия шартының талаптарын талқылаудан және нақтылаудан бас тартса не оның ұсыныстары конкурс (аукцион) шарттары тұрғысынан пайдалануға келмейтін болып табылса, онда комиссия осы концессиялық өтінімді қарамайды және үздік концессиялық өтінімді жаңадан таңдайды.

      7. Концессионер таңдау жөніндегі конкурстың (аукционның) қорытындысы бойынша комиссияның шешімімен үздік концессиялық өтінім айқындалады, ал өтінім беруші конкурстың (аукционның) жеңімпазы деп танылады.

      8. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы комиссияның шешімі негізінде конкурстың (аукционның) жеңімпазымен концессия шартын жасасады.

      Ерекше маңызы бар концессиялық жобаларды іске асыру үшін конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы комиссияның шешімі негізінде, құрылатынын конкурс (аукцион) жеңімпазы конкурстық (аукциондық) өтінімде мәлімдеген, конкурстың (аукционның) жеңімпазы құрған заңды тұлғамен концессиялық жобаны іске асыру мақсатында (концедентке концессия шартында айқындалған көлемде және шарттарда осындай заңды тұлғаның міндеттемелерін орындаудың банк кепілдіктері ұсынылған жағдайда) концессия шартын жасасады.

      9. Концессия шартын жасасу мерзімі конкурстың (аукционның) қорытындысы шығарылған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен аспауға тиіс.

      10. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, концессионер таңдау жөніндегі конкурстардың (аукциондардың) нәтижелері туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-1-бап. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу ерекшеліктері

      1. Мынадай:

      1) концессиялық жобаны іске асыру үшін әртүрлі инновациялық, шығармашылық, сәулеттік-жоспарлау, ұйымдастырушылық-технологиялық шешімдерді, өнертабыстарды жинау мен зерделеу және туындаған мәселелер бойынша әлеуетті концессионерлермен келіссөздер жүргізу қажет болған;

      2) эксперименттер, ізденістер немесе әзірлемелер жүргізу қажет болған жағдайларда екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау жөніндегі конкурс өткізіледі.

      2. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау жөніндегі конкурс мынадай реттіліктегі кезеңдердің жиынтығын білдіреді:

      1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      конкурсты ұйымдастырушының мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысының қорытындысы негізінде техникалық тапсырманы қалыптастыруы, конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы әзірлеуі және бекітуі;

      Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпаратты жариялау;

      конкурсты ұйымдастырушының екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау жөніндегі конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға мүдделі тұлғаларға техникалық тапсырманы және конкурстық құжаттаманы ұсынуы;

      әлеуетті концессионерлерді біліктілік іріктеуді өткізу;

      әлеуетті концессионерлермен техникалық тапсырманың техникалық, сапалық және (немесе) өзге де сипаттамаларына қатысты мәселелерді талқылау;

      біліктілік іріктеуінен өткен конкурсқа қатысушыларға екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурстың екінші кезеңіне қатысу үшін конкурсты ұйымдастырушының шақыру жіберуі;

      2) екінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      біліктілік іріктеуінен өткен конкурсқа қатысушылардың концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемелерімен не әзірленген жобалау-сметалық құжаттамамен бірге конкурстық өтінімдерді ұсынуы;

      тиісті конкурстық өнімдерде қамтылатын концессиялық өтінімдерге сараптама жүргiзу үшiн конкурсты ұйымдастырушының оларды мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға жiберуi;

      комиссияның концессиялық өтiнiм бойынша сараптамалардың қорытындыларын ескере отырып, конкурсқа қатысушылар ұсынған барлық конкурстық өтiнiмдердi қарауы;

      осы Заңның 20-бабының 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9-тармақтарында көзделген іс-шараларды жүзеге асыру.

      Ескерту. 3-тарау 20-1-баппен толықтырылды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-тарау. КОНЦЕССИЯ ШАРТЫ

21-бап. Концессия шартының мазмұны

      1. Концессия шартында:

      1) концессия объектiсi туралы мәлiметтер, оның сипатталуы, оның ішінде мүліктің құрамы, техникалық жай-күйі, қызмет мерзімі, берілетін концессия объектісінің бастапқы, қалдық және қалпына келтіру құны туралы мәліметтер;

      2) концессионердiң концессия объектiсiне құқықтары туралы, оның ішінде концессия шарты тоқтатылған жағдайда құрылысы аяқталмаған концессия объектісіне құқықтары және (немесе) белгілі бір қызмет түрін жүзеге асыруға құқықтары туралы талаптар, концессия шартының талаптарын орындау кезінде пайда болған зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне мүліктік құқықтар туралы талаптар;

      3) концессионердің көрсетілетін қызметтердi қажеттi мөлшерде және сапада ұсынуы мақсатында объектiге реконструкция жүргiзудiң шарттары мен көлемi;

      4) концессионер шығындарының орнын толтыру және табыс алу көздерi;

      5) тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі;

      6) инвестициялардың, оның iшiнде негiзгi қорларға инвестициялардың мөлшерi туралы шартты, әзiрленген бизнес-жоспарға (жұмыс бағдарламасына) сәйкес концессиялық жобаны қаржыландырудың мерзiмдерi, көздерi мен шарттары;

      7) қызмет түрлерi (концессия шартының талаптары бойынша орындалатын (ұсынылатын) жұмыстар (көрсетілетін қызметтер);

      8) концессия шарты бойынша концессионер ұсынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң) сапа стандарттары;

      9) концессия шартының қолданылу мерзiмi;

      10) тараптардың құқықтары мен мiндеттерi;

      11) қоршаған ортаны қорғау және жұмыстарды жүргiзу қауiпсiздiгі жөніндегі талаптар;

      12) объектіні қабылдауға уәкілеттік берілген тұлғаларды қоса алғанда, тараптардың концессия объектісін беру тәртібі мен шарттары және оның сапасына қойылатын талаптар, сондай-ақ концессия объектісінің құрамына кірмейтін өзге де мүлікті беруге негіз болатын құқықты көрсете отырып, көрсетілген мүлікті берудің тәртібі мен шарттары;

      13) тараптардың жауапкершiлiгi;

      14) концессия шартын өзгерту және тоқтату талаптары;

      15) тараптардың орналасқан жерi (заңды мекенжайы) және банктiк деректемелерi;

      16) концеденттiң концессия шартының орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртiбi;

      17) концессионердiң қабылданған мiндеттемелердi орындауын бағалау критерийлері, олар орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда тұрақсыздық айыппұлын төлеу және мемлекеттік концессиялық міндеттемелер көлемін азайту тәртiбi;

      18) осы Заңның 14-бабына сәйкес мемлекеттiк қолдау ұсынылған жағдайда оның түрлерi, ұсынылу көлемi, мерзiмдерi мен шарттары;

      19) елішілік құндылық жөнiндегi мiндеттемелер;

      20) концессионердiң жыл сайын, сатып алуды жүргiзу үшiн жоспарланатын жылдың 1 ақпанынан кешiктiрмей тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алудың алдағы жылға арналған жылдық бағдарламасы мен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты сауда қызметін реттеу саласындағы уәкiлеттi органға ол белгiлеген нысан бойынша және мерзiмдерде беру жөнiндегi мiндеттемелерi;

      21) тәуекелдердің тараптар арасында бөлінуі;

      22) концессия шарты бойынша берілетін мүлікті күтіп-ұстау ауыртпалығының, сондай-ақ көрсетілген мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелдерінің өту шарттары мен мерзімдері;

      23) концеденттің мүдделерін білдіретін уәкілетті мемлекеттік органдар туралы мәліметтер;

      24) концессия объектісін құру (реконструкциялау) жөніндегі жұмыстарды орындау, оны пайдалануға беру мерзімі, сондай-ақ осы мерзімді ұзарту тәртібі;

      25) концессия шартын орындау, атап айтқанда, концессия шарты шеңберінде белгілі бір іс-қимылды орындауға, ақшаны жинауға және бөлуге, өзге төлемдерді концессия шартына сәйкес көлемде және тәртіппен жүзеге асыруға, сондай-ақ өзге де құқықтар мен міндеттерді орындауға келісім беру үшін тартылатын өзге де тұлғалардың құқықтары мен міндеттері;

      26) концессия шартының талаптарын біржақты өзгертудің және (немесе) оны орындаудан біржақты бас тартудың айрықша жағдайлары;

      27) концессия шарты бойынша дауларды шешу тәртібі;

      28) концессия шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, тараптар шығыстарының орнын толтыру тәртібі қамтылуға тиіс.

      2. Концессия шартында, сондай-ақ:

      1) концессия шарты тараптары міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері;

      2) концессия шартында көзделген қызметті жүзеге асыруға байланысты табыстардың концедент пен концессионер арасында бөлінуі;

      3) концессия объектісін пайдалануды жүзеге асыру үшін концессионер тартатын ұйымды және онымен жасалатын шарттың елеулі талаптарын келісу;

      4) концессия объектісін құру (реконструкциялау) үшін концессионер тартатын мердігерді (бас мердігерді) және онымен жасалатын шарттың елеулі талаптарын келісу;

      4-1) ерекше маңызы бар концессиялық жобаларды іске асыру шеңберінде концессионердің кредиторларымен тараптардың тікелей келісім жасасуының тәртібі мен талаптары;

      4-2) ерекше маңызы бар концессиялық жобаларды іске асыру кезінде валюталық тәуекелдерді реттеу тетігі;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

      3. Концессия шартына тараптардың келісуі бойынша өзгерістер енгізілетін жағдайларды қоспағанда, концессия шартының талаптары ол қолданылатын бүкіл мерзімде күшін сақтайды.

      4. Концессия шартында концеденттің қоғам мен мемлекет мүдделерінде концессия шартының талаптарын біржақты тәртіппен өзгерту немесе концессия шартын бұзу жағдайы көзделуге тиіс, бұл ретте концессия шартында Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, оның ішінде мұндай іс-әрекеттер ұлттық және экологиялық қауіпсіздікті, денсаулық сақтауды және имандылықты қамтамасыз ету мақсатында жасалатын осындай жағдайлардың толық тізбесі қамтылуға тиіс.

      4-1. Ерекше маңызы бар концессиялық жобалар бойынша концессия шартында мынадай жағдайларда:

      1) концессия шартында айқындалған, концессия шартының елеулі талаптарын концессионер бұзған кезде;

      2) концессия шартында айқындалған, концесия шартының елеулі талаптарын концедент бұзған кезде;

      3) еңсерілмейтін күш жағдаяттарының басталуы салдарынан концессия шартын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзу талаптары көзделуі мүмкін.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген оқиғалар туындаған кезде концессия шартын мерзімінен бұрын бұзу нәтижесінде туындаған шығыстарды және (немесе) шығындарды және (немесе) залалдарды концессионерге өтеу тәртібі, мерзімдері және талаптары концессия шартында айқындалады.

      5. Концедент осы баптың 4-тармағында көрсетілген құқықты іске асырған жағдайда, концедент концессионерге концессия шарты талаптарының өзгеруіне байланысты қосымша шығындарды өтеуге, сондай-ақ концессия шартының бұзылуына байланысты концессионер шеккен залалдың орнын толтыруға міндетті.

      6. Концессионер концессия шарты бойынша өз құқықтарын концеденттің жазбаша келісімімен ғана кепілге беруге құқылы.

      Концессия шарты бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысы түріндегі ақшалай түсімдер бойынша өзінің талап ету құқықтарын кепілге беру концессия шартының талаптарына сәйкес концессиялық жобаны іске асыру үшін қарыздық қаржыландыруды тарту мақсатында ғана жүзеге асырылады.

      Концессионердің кредиторға концессия шарты бойынша өзінің құқықтарын кепілге беруі және аталған құқықтар құнын есепке алу Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Пайдалануға берілген концессия объектілері бойынша инвестициялық шығындарды өтеу концессия шартының талаптарында көзделген сомалар мен мерзімдер шегінде толық көлемде жүзеге асырылады.

      Концессия шарты бойынша концессионердің талаптарын басқаға беруге немесе борышын ауыстыруға, өзіне (өздеріне) концессионердің құқықтары мен міндеттері өтетін тұлға (тұлғалар) осы Заңның 18-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда, концеденттің келісімімен жол беріледі.

      Концессионер кредиторларының талабы бойынша концессионер ауыстырылған жағдайда, концессия шарты бойынша концессионердің талаптарын басқаға беру және (немесе) борышын ауыстыру тікелей келісімде айқындалатын тәртіппен конкурс (аукцион) өткізбей жүзеге асырылады.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2018 № 171-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

21-1-бап. Концессия шартының түрлері

      1. Концессия шарты мынадай түрлерде жасалады:

      1) концессия объектісін кейіннен мемлекет меншігіне бере отырып, концессионердің концессия объектісін құруын көздейтін концессия шарты;

      1-1) концессионердің концессия объектісін құруын және концессионердің концессия объектісін "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес айқындалған функционалдық оператормен бірлесіп пайдалануын көздейтін денсаулық сақтау саласындағы концессия шарты;

      2) концессионер мен концеденттің концессия объектісін құру (реконструкциялау) және пайдалану бойынша бірлескен қызметін көздейтін концессия шарты;

      3) мемлекеттік меншіктегі концессия объектісін реконструкциялау және пайдалану мақсатында концессионерге сенімгерлік басқаруға не мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруді көздейтін концессия шарты;

      4) концессионердің меншігіндегі концессия объектісін концедентке не ол уәкілеттік берген тұлғаға мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруді, оның ішінде концессия объектісін концеденттің сатып алу құқығымен беруді көздейтін концессия шарты.

      2. Концессия шарты осы баптың 1-тармағында көзделген шарттардың бір немесе бірнеше түрінің элементтерін қамтуы, сондай-ақ концессия объектісін құруға (реконструкциялауға) және пайдалануға бағытталған, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де шарттардың элементтерін қамтуы мүмкін.

      3. Концессия шартында мемлекеттік меншіктегі концессия объектісін жеке меншікке иеліктен шығаруға бағытталған талаптар қамтылмауға тиіс.

      Ескерту. 4-тарау 21-1-баппен толықтырылды - ҚР 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 26.12.2019 № 287-VІ (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Концессия шартының нысаны

      1. Концессия шарты жазбаша нысанда жасалады.

      2. Концессия шарты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк тiркелуге жатады.

23-бап. Концессия шартының қолданылу мерзiмi

      1. Концессия шарты отыз жылға дейiнгi мерзiмге жасалады.

      2. Концессия шарты, орындалу мерзімі қосымша келісім жасалған күні басталған, тараптардың мiндеттемелерi орындалған жағдайда, қосымша келісім жасасу арқылы осы баптың 1-тармағында белгіленген мерзім шегінде тараптардың келiсiмiмен айқындалатын қосымша кезеңге ұзартылуы мүмкiн.

      Өз мiндеттерiн тиiсiнше орындаған концессионерге конкурссыз (аукционсыз) негiзде жаңа келiсiм жасасу құқығы берiледi.

      3. Жаңа мерзiмге концессия шартын жасасу кезiнде тараптар келiсiмi бойынша шарт талаптары өзгертiлуi мүмкiн.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

24-бап. Концессия шартын тоқтату

      Концессия шарты мiндеттемелердi тоқтатудың жалпы негiздемелерiмен қатар:

      1) концессия шартының бұзылуына немесе қолданылу мерзiмiнiң өтiп кетуiне;

      2) концессионердiң таратылуына;

      3) Алынып тасталды - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      4) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында немесе концессия шартында көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.

      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

25-бап. Концеденттiң құқықтары мен мiндеттерi

      1. Концедент:

      1) концессия шартының талаптары туралы концессионермен келiссөздер жүргiзуге;

      2) концессионердiң кiнәсiнен концессия объектiсiнiң жай-күйi нашарлаған жағдайда, концессионерден залалдарды өтеуiн талап етуге;

      3) концессионердiң жедел қызметiне және концессия шартын iске асыру барысына араласпастан, концессионердiң қаржы-шаруашылық қызметiн тәуелсiз аудиторлық ұйымды тарту арқылы тексерудi жүзеге асыруға;

      4) Қазақстан Республикасы заңнамасының, концессия шарты талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыруға және жол берiлген бұзушылықтарды жоюды талап етуге;

      5) концессионер концессия шартының талаптарын бұзған жағдайда шартты бұзуды талап етуге;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және концессия шартына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

      2. Концедент:

      1) концессия шартында көзделген жағдайларда және мерзiмдерде концессионерге концессия объектiсiне құқықтарды беруге;

      2) концессия шарттарының жобаларын мүдделi мемлекеттiк органдармен келiсуге;

      3) концессия шартында көзделген және концессионердiң концессия объектiсiне құқығын растайтын құжаттарды уақтылы беруге;

      4) жасалған концессия шарттары туралы тiзiлiм жүргiзудi жүзеге асыратын тиiстi мемлекеттiк органға жыл сайын есептiк ақпарат берiп отыруға;

      5) концессия шартында көзделген талаптарды сақтауға;

      6) концессия объектiлерiн үшiншi тұлғалардың құқықтарынан босатып немесе әлеуетті концессионерлерге осы Заңның 17-бабының 1-тармағына сәйкес ұсынылатын конкурстық (аукциондық) құжаттамада көрсетілген ауыртпалықтарымен және шектеулерімен беруге;

      7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де талаптарды сақтауға мiндеттi.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

26-бап. Концессионердiң құқықтары мен мiндеттерi

      1. Концессионер:

      1) концессия объектiсiне қатысты құқықтарды концессия шартында көзделген жағдайларда жүзеге асыруға;

      2) Қазақстан Республикасының инвестициялар саласындағы заңнамасына сәйкес берiлетiн инвестициялық преференциялардың субъeктici болуға;

      3) концессия шартын орындауға байланысты келтiрiлген шығындардың өтемiн алуға;

      4) концедент концессия шартының талаптарын бұзған жағдайда, концессия шартын бұзуды және мiндеттемелердi бұзудан туындаған залалдарды өтеудi талап етуге;

      5) егер концессия шартына енгiзiлген өзгерiс концессионердiң шығынға ұшырауына әкеп соқтырған жағдайда, шығынның орнын толтыруды талап етуге;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

      2. Концессионер:

      1) концессия объектiлерiнiң бейiнiн сақтауға;

      2) шартта көзделген жұмыстарды жүргiзуге (қызметтердi көрсетуге);

      3) концессия объектiсiнiң мүлiктiк кешенiне кiретiн әлеуметтiк сала объектiлерiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қаржыландыруға;

      4) Қазақстан Республикасының еңбек, жұмыспен қамту және қоршаған ортаны қорғау cаласындағы заңнамасын сақтауға;

      5) концессия шарты жасалған мерзiм аяқталғаннан кейiн концессия объектісін концессия шартын жасасқан кезде болған ауыртпалықтар мен шектеулерді ескере отырып және концессия шартының талаптарына сәйкес тиісті техникалық жай-күйде концедентке беруге;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарында және концессия шартында белгiленген өзге де талаптар мен жағдайларды сақтауға;

      7) концессия шарты шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі берілген жағдайларда концессиялық жобаны қаржыландыру үшiн Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес концессия шартында айқындалған банкте арнайы шот ашуға;

      8) концессиялық жобаны іске асыру үшін тартылған қаражатты нысаналы пайдалануды қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескерту. 26-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

26-1-бап. Жекешелік концессиялық міндеттемелер

      1. Жекешелік концессиялық міндеттемелерді концессионер концессия шартында көрсетілген талаптармен қабылдайды.

      2. Концедент жекешелік концессиялық міндеттемелердің сақталуын бақылауды концессия шартында белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-тарау 26-1-баппен толықтырылды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

26-2-бап. Концессионер кредиторларымен жасалатын тікелей келісім

      1. Ерекше маңызы бар концессиялық жобаларды іске асыру үшін концедент, концессионер және концессионердің кредиторлары концессиялық жобаны іске асыру мерзімі барысында тараптардың өзара іс-қимыл жасасу шарттарын айқындайтын тікелей келісім жасауға құқылы.

      2. Тікелей келісімде мынадай талаптар:

      1) концессия шартын бұзуға әкеп соғуы мүмкін, концессия шарты бойынша міндеттемелерді елеулі бұзу жағдайлары туралы концессионердің кредиторларын концеденттің хабардар ету міндеттемесі;

      2) концеденттің келісімімен концессионердің концессия шарты бойынша өз құқықтарын кепілге беруі және (немесе) талаптарын басқаға беруі немесе борышты аударуы;

      3) концессионер концессия шарты бойынша өз міндеттемелерін концессия шартының талаптары бойынша оны бұзуға әкеп соғатындай етіп елеулі түрде бұзған жағдайда және (немесе) концессионер кредиторлармен жасалған шарттар бойынша өз міндеттемелерін осындай шарттардың талаптары бойынша концессионердің осындай шарттар бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауы туралы талап қоюға әкеп соғатындай етіп елеулі түрде бұзған жағдайда, концессионер кредиторларының концессионерді ауыстыруды талап ету, сондай-ақ жаңа концессионердің кандидатурасын ұсыну құқығы;

      4) осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген жағдайларда концессионерді ауыстыру тәртібі;

      5) осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген жағдайларда концессионер кредиторларының уақытша басқарушыны тағайындау, сондай-ақ уақытша басқарушыны тағайындау тәртібін, оның өкілеттігінің көлемі мен мерзімін айқындау құқығы;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге жағдайлар көзделеді.

      Ескерту. 4-тарау 26-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.07.2014 № 225-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

26-3-бап. Концессионерді ауыстыру

      1. Концессионер кредитор алдындағы және (немесе) концессия шарты бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, концедентпен және кредитормен келісу бойынша концессионерді ауыстыруға жол беріледі, ол концессионерді ауыстыру мақсатында концеденттің конкурс (аукцион) өткізуі арқылы жүзеге асырылады.

      2. Концессионер ауыстырылған жағдайда, концессия шарты бойынша құқықтар мен міндеттер концессионерді ауыстыру туралы келісім жасалған кезден бастап концессия шарты бойынша жаңа концессионерге беріледі.

      3. Концессия шарты бойынша концессионерді ауыстыру Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тарау 26-3-баппен толықтырылды – ҚР 04.07.2018 № 171-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

27-бап. Дауларды шешу

      1. Мемлекеттiк меншiк объектiлерiн концессияға беруге байланысты даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында және концессия шартында белгiленген тәртiппен шешiледi.

      Концессия шартын орындауға және тоқтатуға байланысты даулар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және концессия шартында келiсiлген дауларды шешу рәсiмдерiне сәйкес келiссөздер арқылы шешiледi.

      2. Егер шартты орындауға және тоқтатуға байланысты даулардың осы баптың 1-тармағына сәйкес шешiлуі мүмкін болмаса, онда тараптар дауды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сот тәртiбiмен, сондай-ақ "Төрелiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төрелiкке жүгiну арқылы шешуге құқылы. Ерекше маңызы бар концессиялық жобаларға қатысты концессионер акционерлерінің (қатысушыларының) ең болмағанда біреуі Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда төрелiк тараптардың келісімі бойынша айқындалады.

      Ескерту. 27-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 125-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 № 225-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 08.04.2016 № 489-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

28-бап. Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.

29-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу

      1. Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      2. Осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн жасалған концессия шарттары осы шарттарда белгiленген мерзiм өткенге дейiн өзiнiң күшiн сақтайды.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентiО концессиях

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 167.

      Оглавление

      Сноска. По всему тексту слова "уполномоченный государственный орган по экономическому планированию", "Уполномоченный государственный орган по экономическому планированию", "уполномоченным государственным органом по экономическому планированию" заменены соответственно словами "уполномоченный орган по государственному планированию", "Уполномоченный орган по государственному планированию", "уполномоченным органом по государственному планированию" Законом РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010).

      Настоящий Закон определяет правовые условия концессии, виды государственной поддержки концессионера и регулирует общественные отношения, возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения договоров концессии.

      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 № 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) уполномоченный государственный орган по исполнению бюджета – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению республиканского бюджета и в пределах своей компетенции местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан на основании отчета Национального Банка Республики Казахстан;

      1-1) уполномоченный орган по бюджетному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области бюджетного планирования;

      2) объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения – объекты, комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных потребностей, обеспечение которых возложено на государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) частные концессионные обязательства – принятые концессионером обязательства по заключенному договору концессии;

      3-1) счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, – банковский счет, открываемый концессионеру кредитором с ограничением его права на совершение расходных операций по нему до наступления или выполнения им условий, определенных договором финансирования под уступку денежного требования и (или) договором концессии;

      4) концедент – один или несколько государственных органов Республики Казахстан, действующих от имени Республики Казахстан или Правительства Республики Казахстан, заключающих договор концессии в соответствии с настоящим Законом, либо местный исполнительный орган Республики Казахстан, заключающий договор концессии в соответствии с настоящим Законом от имени административно-территориальной единицы (область, или город республиканского значения, или столица);

      5) концессионер – заключившие договор концессии физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, и (или) юридическое лицо, за исключением государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству (кроме организаций по финансированию концессионных проектов), в том числе осуществляющие свою деятельность на основе договора о совместной деятельности (простое товарищество);

      6) концессия – деятельность, направленная на создание (реконструкцию) и эксплуатацию объектов концессии, осуществляемая за счет средств концессионера или на условиях софинансирования концедентом;

      7) организатор конкурса (аукциона) по концессии (далее – организатор конкурса (аукциона) – государственный орган, осуществляющий проведение конкурсов (аукционов) по выбору концессионера;

      8) концессионный проект – совокупность мероприятий по осуществлению концессии, реализуемой в течение ограниченного периода времени и имеющей завершенный характер, согласно бюджетному законодательству Республики Казахстан и настоящему Закону. Концессионные проекты могут быть отнесены к категории концессионных проектов особой значимости, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.

      Критерии отнесения концессионных проектов к категории концессионных проектов особой значимости определяются уполномоченным органом по государственному планированию.

      8-1) компенсация инвестиционных затрат по концессионному проекту – денежные выплаты за счет бюджетных средств, направленные на возмещение после ввода объекта концессии в эксплуатацию равными долями в течение срока, составляющего не менее пяти лет, определенного объема инвестиционных затрат в соответствии с договором концессии. При этом запрещается перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором концессии, на ранние периоды;

      9) консультативное сопровождение концессионных проектов – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению концессионных проектов, включающие в себя разработку и (или) корректировку конкурсной (аукционной) документации, проектов договоров концессии, оказание консультационных услуг в переговорном процессе комиссии с участником конкурса (аукциона);

      10) софинансирование концессионных проектов – выделение бюджетных средств для финансирования определенного объема затрат для создания (реконструкции) объектов концессии;

      11) технико-экономическое обоснование концессионного проекта (далее – технико-экономическое обоснование) – предпроектная документация, содержащая результаты маркетинговых, технико-технологических, социально-экономических и экологических исследований, а также институциональные решения, финансовые решения, обосновывающие целесообразность и возможность реализации концессионного проекта, решения по оценке и распределению рисков между участниками концессионного проекта, определению видов и размера государственной поддержки в случае необходимости, а также по влиянию проекта на государственный бюджет и социально-экономический эффект на развитие экономики в целом и ее отрасли при его реализации;

      12) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      13) специализированная организация по вопросам концессии – организация, созданная Правительством Республики Казахстан для оказания услуг по вопросам концессии;

      14) объект концессии – объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, включенные в перечень, которые создаются (реконструируются) и эксплуатируются по договору концессии;

      15) создание объекта концессии – создание ранее не существовавшего на территории Республики Казахстан объекта концессии, в том числе на основе новых технологий, механизации и автоматизации производства, установка нового производственного оборудования на объекте концессии, производство иных видов работ, обеспечивающих функционирование объекта концессии;

      16) эксплуатация объекта концессии – использование объекта концессии концессионером в соответствии с назначением объекта концессии, в том числе в целях производства товаров и (или) выполнения работ, и (или) оказания услуг, в порядке и на условиях, определенных договором концессии;

      17) реконструкция объекта концессии – изменение отдельных помещений, иных частей здания или здания в целом путем проведения мероприятий по переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены технически устаревшего и (или) физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также изменению технологического или функционального назначения объекта концессии или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессии;

      18) договор концессии – письменное соглашение между концедентом и концессионером, определяющее права, обязанности и ответственность сторон, условия реализации концессии;

      19) исключен Законом РК от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      20) уполномоченный орган по государственному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области стратегического и экономического планирования;

      21) уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью – государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции специальные исполнительные и контрольные функции в сфере управления объектами республиканской собственности, приватизации и государственного мониторинга собственности, в отраслях (сферах) экономики, имеющих стратегическое значение;

      22) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

      23) уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления;

      24) перечень - перечень объектов, предлагаемых в концессию на среднесрочный период, утверждаемый уполномоченным органом по государственному планированию, если объекты относятся к республиканской собственности, или маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы, если объекты относятся к коммунальной собственности;

      25) прямое соглашение – письменное соглашение, заключаемое между концедентом, концессионером и кредиторами концессионера для реализации концессионных проектов в соответствии с положениями статьи 26-2 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 12.06.2014 № 209-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о концессиях

      1. Законодательство Республики Казахстан о концессиях основывается на Конституции и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве", настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      Положения настоящего Закона не распространяются на отношения, связанные с проведением операций по недропользованию. Отношения, связанные с проведением операций по недропользованию, регулируются и осуществляются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

      Концессия с применением проектного финансирования регулируется и осуществляется в соответствии с настоящим Законом и с соблюдением требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О проектном финансировании и секьюритизации.

      Концессия в сфере здравоохранения регулируется и осуществляется в соответствии с настоящим Законом с учетом особенностей, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2012 № 539-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2017 № 126-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2019 № 287-VІ (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 3. Основные принципы концессии

      Деятельность, связанная с концессией, основывается на следующих основных принципах:

      1) гласности и прозрачности деятельности концедента и концессионера;

      2) обеспечения сбалансированности интересов и рисков концедента и концессионера;

      3) обеспечения прав и законных интересов потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых концессионером по договору концессии;

      4) свободной конкуренции;

      5) равенства всех потенциальных концессионеров и недопущения дискриминации;

      6) осуществления инвестиций концессионером для реализации концессионного проекта;

      7) ценности концессионного проекта для населения.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Сферы применения концессии

      В концессию могут передаваться объекты туристской деятельности, социальной и общественной инфраструктуры и жизнеобеспечения во всех отраслях (сферах) экономики, за исключением объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 - в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Право собственности по договору концессии

      1. Находящееся в государственной собственности недвижимое и движимое имущество, исключительные права, связанные с осуществлением деятельности по объектам концессии, предоставляются во временное владение и пользование концессионеру в порядке, предусмотренном договором концессии.

      2. Улучшения, произведенные на объектах концессии, а также объекты незавершенного строительства и имущественные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, возникшие при исполнении условий договора концессии, передаются в государственную собственность, если иное не предусмотрено договором концессии.

      3. Объекты концессии, возникшие в результате исполнения условия договора концессии, передаются после их создания в государственную собственность, если иное не предусмотрено договором концессии.

      4. Продукция и иные доходы, полученные концессионером в результате эксплуатации объектов концессии, являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором концессии.

      5. Объекты концессии в течение срока действия договора концессии не могут выступать предметом залога.

      6. Объекты концессии не подлежат отчуждению на период срока действия договора концессии.

      7. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения государственного имущества, переданного ему во владение и пользование по договору концессии, а также имущества, возникающего по результатам исполнения договора концессии, если иное не установлено договором концессии.

      8. При софинансировании концедентом концессионного проекта и (или) выплате концедентом концессионеру компенсации инвестиционных затрат объект концессии передается в государственную собственность.

      Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 5-1. Правовой режим счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат

      1. Счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, открывается в случае привлечения концессионером заемного финансирования под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат.

      2. Счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, используется в интересах защиты права кредитора при финансировании концессионных проектов под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат. Использование счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в иных целях не допускается.

      Использование счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях.

      После погашения обязательств перед кредитором счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, подлежит закрытию.

      3. Взыскание со счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат, может быть обращено только в рамках выполнения обязательств концессионера перед кредитором, обеспеченных правом требования по договору концессии.

      Концессионер вправе по согласованию с кредитором перевести часть средств со счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат, на свой текущий счет, указанный в договоре концессии.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 5-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Передача концессионеру прав на земельные участки

      В целях реализации договора концессии концессионеру могут передаваться права землепользования в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Источники возмещения затрат и получения доходов концессионера

      1. Источниками возмещения затрат и получения доходов концессионера являются:

      1) реализация произведенных товаров (работ, услуг) в процессе эксплуатации объекта концессии;

      2) субсидии от государства в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

      3) компенсация инвестиционных затрат концессионера в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      4) компенсация эксплуатационных затрат концессионера в пределах объемов расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения в соответствующей отрасли (сфере) экономики;

      5) вознаграждение за осуществление управления объектом концессии, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом концессии, находящимся в собственности концессионера, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      6) плата за доступность объекта концессии.

      2. Плата за доступность объекта концессии осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом по исполнению бюджета, и включает выплаты за счет бюджетных средств, предусмотренные подпунктами 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, производимые в виде единых платежей определенными долями от общей суммы выплат в течение всего срока реализации концессионного проекта, с учетом обеспечения концессионером технических и эксплуатационных характеристик объекта концессии.

      3. Плата за доступность объекта концессии может применяться только в отношении концессионных проектов, относимых к категории социально значимых.

      4. Источники возмещения затрат и получения доходов концессионера определяются на основании результатов конкурса (аукциона) по выбору концессионера.

      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1-1. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

      Сноска. Глава 1-1 исключена Законом РК от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ КОНЦЕССИИ

Статья 8. Полномочия Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан в области концессии:

      1) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

      2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      4) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      4-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      4-2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      6) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      6-1) Исключен Законом РК от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      6-2) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6-3) утверждает перечень концессионных проектов особой значимости;

      7) создает специализированную организацию по вопросам концессии;

      7-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      7-2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      7-3) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8) исключен Законом РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010);

      9) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 12.01.2012 № 539-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 12.06.2014 № 209-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Полномочия уполномоченного органа по государственному планированию

      Уполномоченный орган по государственному планированию:

      1) привлекает специализированную организацию по вопросам концессии, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 настоящего Закона, для проведения:

      экспертизы конкурсной (аукционной) документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

      экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса (аукциона) при проведении конкурса по выбору концессионера;

      экспертизы предложений концессионера на получение поручительства государства;

      оценки реализации концессионных проектов;

      2) формирует и утверждает перечень объектов, предлагаемых в концессию, относящихся к республиканской собственности;

      3) согласовывает конкурсную (аукционную) документацию и договоры концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-3) статьи 13 настоящего Закона;

      4) исключен Законом РК от 24.11.2011 № 495-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      5) утверждает методику определения стоимости объекта концессии и суммарной стоимости государственной поддержки деятельности концессионеров и источников возмещения затрат;

      6) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

      7) определяет требования к экспертизе конкурсной (аукционной) документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

      7-1) осуществляет межотраслевую координацию и методологическое руководство в области организации концессионных проектов;

      7-2) направляет результаты оценки реализации концессионных проектов в уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью для внесения данных в реестр договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности;

      7-3) формирует лимиты государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов;

      7-4) ведет реестр договоров концессии;

      7-5) утверждает правила проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

      7-6) утверждает правила представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов;

      7-7) исключен Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7-8) утверждает правила проведения мониторинга договоров концессии, проведения мониторинга и оценки реализации концессионных проектов;

      7-9) утверждает критерии отнесения концессионных проектов к категории социально значимых;

      7-10) утверждает критерии отнесения концессионных проектов к категории концессионных проектов особой значимости;

      7-11) определяет организации по финансированию концессионных проектов;

      7-12) утверждает правила выплаты арендной платы за пользование объектом концессии;

      8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010); с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2011 № 495-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Полномочия уполномоченного государственного органа по исполнению бюджета

      Уполномоченный государственный орган по исполнению бюджета:

      1) согласовывает перечень объектов, предлагаемых в концессию на среднесрочный период, относящихся к республиканской собственности;

      2) согласовывает конкурсную (аукционную) документацию и проект договора концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности;

      3) заключает договоры государственных гарантий и поручительств государства по договорам концессии, а также ведет реестр предоставленных государственных гарантий и поручительств государства по договорам концессии;

      4) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

      5) регистрирует государственные концессионные обязательства;

      6) исключен Законом РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010);

      7) определяет порядок передачи во владение и пользование концессионеру объектов концессии, находящихся в государственной собственности;

      7-1) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

      7-2) утверждает правила ведения реестра заключенных договоров концессии и предоставленных государственных гарантий и поручительств государства по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

      7-3) утверждает правила выплат компенсации эксплуатационных затрат по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

      7-4) утверждает правила предоставления компенсации инвестиционных затрат по концессионным проектам по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

      7-5) утверждает правила выплаты вознаграждения за осуществление управления объектом концессии по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

      8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 24.11.2011 № 495-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10-1. Полномочия уполномоченного органа по бюджетному планированию

      В полномочия уполномоченного органа по бюджетному планированию входят:

      1) вынесение вопросов по финансированию консультативного сопровождения концессионного проекта, разработки конкурсной (аукционной) документации на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;

      2) вынесение вопросов по принятию государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;

      3) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 10-1 в соответствии с Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Полномочия уполномоченного государственного органа по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью

      Уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью:

      1) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      2) ведет реестр заключенных договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности;

      3) осуществляет мониторинг договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности, в пределах своей компетенции и направляет результаты мониторинга в уполномоченный орган по государственному планированию;

      4) согласовывает концессионные проекты в случае, предусмотренном бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      5) принимает созданные на основе договоров концессии объекты в республиканскую собственность;

      6) определяет порядок приема объектов концессии в государственную собственность;

      7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Полномочия уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли

      Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:

      1) осуществляет подготовку отраслевого заключения на конкурсную (аукционную) документацию концессионного проекта в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом по государственному планированию;

      2) является организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;

      3) на основании решения комиссии по концессиям (далее – комиссия) в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности, заключает договор концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;

      4) осуществляет мониторинг реализации концессионных проектов и направляет результаты мониторинга в уполномоченный орган по государственному планированию для осуществления оценки реализации концессионного проекта;

      5) предоставляет информацию уполномоченному государственному органу по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью по заключенным договорам концессии;

      6) организует передачу созданных на основе договоров концессии объектов в республиканскую собственность;

      7) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса (аукциона) по выбору концессионера в случае досрочного прекращения ранее заключенного договора концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности;

      8) привлекает, в случае необходимости, юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, финансирование которых осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      9) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Полномочия местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы)

      Сноска. Заголовок статьи 13 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2018 № 210-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) в пределах своей компетенции:

      1) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      2) вносят предложения организатору конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности, для решения вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения соответствующего региона, при заключении договора концессии;

      3) ведут реестр заключенных договоров концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности;

      3-1) определяют юридические лица для проведения экспертиз в случаях, установленных подпунктом 3-2) настоящей статьи;

      3-2) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, в лице местных уполномоченных органов по государственному планированию подготавливают заключения по:

      конкурсной (аукционной) документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

      концессионным заявкам, представленным участниками конкурса (аукциона) при проведении конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

      проектам договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.

      Местные уполномоченные органы по государственному планированию для проведения экспертиз документов, предусмотренных настоящим подпунктом, привлекают юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;

      3-3) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности в лице местного уполномоченного органа по государственному планированию, согласовывают конкурсную (аукционную) документацию и договоры концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

      4) создают и утверждают положение о комиссии в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности;

      5) являются организаторами конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне;

      6) на основании решения комиссии заключают договор концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности и предусмотренным в перечне;

      7) осуществляют мониторинг договоров концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, контроль за их исполнением и направляют результаты мониторинга и контроля в уполномоченный орган по государственному планированию;

      8) принимают созданные на основе договоров концессии объекты в коммунальную собственность;

      9) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса (аукциона) по выбору концессионера в случае досрочного прекращения действия ранее заключенного договора концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности;

      10) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2018 № 210-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Государственная поддержка деятельности концессионеров

      1. В целях поддержки деятельности концессионеров предоставляются один или несколько из следующих видов государственной поддержки:

      1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров концессии;

      2) государственные гарантии по займам, привлекаемым для финансирования концессионных проектов;

      3) передача концессионеру исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих государству;

      4) предоставление натурных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      5) софинансирование концессионных проектов;

      6) гарантия потребления государством определенного объема товаров (работ, услуг), производимых в ходе реализации концессионного проекта.

      7) исключен Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      2. При создании объекта концессии, не подлежащего передаче в государственную собственность, меры государственной поддержки, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 5) пункта 1 настоящей статьи, концессионеру не предоставляются.

      2-1. На правоотношения, урегулированные подпунктом 6) пункта 1 настоящей статьи, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

      3. Суммарная стоимость государственных концессионных обязательств, предусмотренных в подпункте 3) пункта 1 статьи 7 и подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, не должна превышать стоимость создания (реконструкции) объекта концессии в рамках договора концессии.

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ В КОНЦЕССИЮ

Статья 15. Порядок передачи объектов в концессию

      1. Предоставление объектов в концессию осуществляется в три этапа:

      1) формирование перечня;

      2) проведение конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

      3) определение концессионера и заключение договора концессии.

      2. Обязательным условием предоставления концессионеру поручительства государства является размещение инфраструктурных облигаций на фондовой бирже Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 15 - в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15-1. Подготовка концессионных предложений

      Сноска. Статья 15-1 исключена Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15-2. Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных (аукционных) документаций концессионных проектов

      Сноска. Заголовок статьи 15-2 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями, согласно экономическим заключениям на инвестиционные предложения осуществляется разработка или корректировка конкурсных (аукционных) документаций концессионных проектов.

      2. По проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения, разработка технико-экономического обоснования не требуется.

      Привязка имеющейся проектно-сметной документации к конкретной площадке объекта концессии осуществляется организатором конкурса (аукциона) в рамках разработки или корректировки конкурсной (аукционной) документации или концессионером с учетом маркетинговых и финансово-экономических параметров концессионного проекта согласно условиям конкурсной (аукционной) документации.

      3. Разработка технико-экономического обоснования концессионного проекта по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными, осуществляется потенциальным концессионером в случае проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур либо уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом в случае проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур.

      4. Технико-экономическое обоснование содержит результаты изучения осуществимости и эффективности концессионного проекта, проводимого на основе экономического анализа выгод и затрат.

      В случае изменения установленных технико-экономических параметров концессионного проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы, уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли и местные исполнительные органы проводят корректировку технико-экономического обоснования с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. После проведения необходимых экспертиз разработанной или скорректированной конкурсной (аукционной) документации концессионного проекта уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли направляет его в уполномоченный орган по государственному планированию для проведения экспертизы, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 настоящего Закона.

      6. Уполномоченный орган по государственному планированию привлекает специализированную организацию по вопросам концессии для проведения экспертизы разработанной или скорректированной конкурсной (аукционной) документации концессионного проекта, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 настоящего Закона.

      7. Специализированная организация по вопросам концессии и юридические лица, указанные в подпункте 3-2) статьи 13 настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за качество экспертизы предлагаемых решений по реализации концессионного проекта.

      8. Уполномоченный орган по государственному планированию направляет заключение экспертизы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли, если проект республиканский, а также местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы, если проект местный.

      9. Уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании заявки уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли, согласованной с уполномоченным органом по исполнению бюджета, и положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, содержащего рекомендации о возможности принятия государственных концессионных обязательств, формирует заключения по конкурсным (аукционным) документациям концессионных проектов и вносит их на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

      10. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, содержащего рекомендации о возможности принятия государственных концессионных обязательств, формирует заключения по конкурсным (аукционным) документациям концессионных проектов и вносит их на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

      11. Заключения экспертиз разработанной или скорректированной конкурсной (аукционной) документации концессионного проекта, по которому в течение трех лет после его утверждения не заключен договор концессии, считаются утратившими силу.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 15-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010); в редакции Закона РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014); с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Формирование перечня

      1. Перечень формируется центральным уполномоченным органом по государственному планированию по объектам, относящимся к республиканской собственности, и уполномоченными органами области, города республиканского значения, столицы по государственному планированию по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, на основании положительного заключения экспертизы конкурсных (аукционных) документаций концессионных проектов и в соответствии со стратегическими и программными документами Республики Казахстан, с инвестиционными возможностями республиканского и (или) местного бюджетов ежегодно сроком на три года на скользящей основе.

      2. Перечень состоит из двух разделов:

      1) существующие объекты государственной собственности, реконструкция и эксплуатация которых будут осуществлены на основе договора концессии;

      2) объекты, создание и эксплуатация которых будут осуществлены на основе договоров концессии.

      3. Исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014).

      4. По объектам, не включенным в перечень, соответствующие уведомления направляются государственным органам, представившим соответствующие предложения, с мотивированным обоснованием их непринятия.

      5. Объекты концессии, не переданные в концессию, включаются в соответствующий перечень, формируемый на следующий среднесрочный период.

      Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Содержание конкурсной (аукционной) документации

      Сноска. Заголовок статьи 17 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Организатор конкурса (аукциона) обязан представить всем потенциальным концессионерам конкурсную (аукционную) документацию, согласованную с уполномоченным органом по государственному планированию в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 9 настоящего Закона, и уполномоченным государственным органом по исполнению бюджета в случаях, предусмотренных подпунктом 2) статьи 10 настоящего Закона, содержащую следующую информацию:

      1) требования к документам, которые должны быть представлены потенциальным концессионерам в подтверждение их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям, и порядок их оценки;

      2) технико-экономическое обоснование, за исключением случаев, установленных подпунктами 2-1) и 2-2) настоящего пункта;

      2-1) проектно-сметная документация в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15-2 настоящего Закона;

      2-2) информационный лист, содержащий описание концессионного проекта;

      3) местонахождение объекта, предлагаемого к передаче в концессию;

      3-1) возможные виды и объемы государственной поддержки деятельности концессионеров, а также источники возмещения затрат и получения доходов концессионера для данного концессионного проекта;

      4) проект договора концессии;

      5) описание всех критериев, в том числе обязательств по внутристрановой ценности, на основе которых будет определяться выигравшая концессионная заявка, в том числе относительное значение каждого из таких критериев, описание способа оценки и сопоставление концессионных заявок;

      6) валюту или валюты, в которых должна быть выражена стоимость объекта концессии, и курс, который будет применен для приведения стоимости объекта концессии к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;

      7) требования к языку составления и представления концессионных (аукционных) заявок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;

      8) соответствующее указание на право потенциального концессионера изменять или отзывать свою конкурсную (аукционную) заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

      9) способ, место и окончательный срок представления конкурсных (аукционных) заявок (но не позднее пятнадцати часов местного времени рабочего дня) и срок их действия;

      10) соответствующее указание на право потенциального концессионера представлять часть конкурсной (аукционной) заявки, в которой указывается стоимость объекта концессии, непосредственно в момент вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками;

      11) способы, с помощью которых потенциальные концессионеры могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурсной документации, и сообщение о намерении организатора конкурса (аукциона) на этом этапе провести встречу с потенциальными концессионерами, которая проводится в открытой форме и протоколируется;

      12) условия внесения и содержание конкурсной (аукционной) заявки, в том числе условия внесения обеспечения конкурсной (аукционной) заявки;

      13) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками (но не позже двух часов с момента истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок);

      14) процедуры, используемые для вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками, и их рассмотрение.

      15) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014).

      2. Организатор конкурса (аукциона) взимает плату за представленную конкурсную (аукционную) документацию, не превышающую фактических затрат на копирование конкурсной (аукционной) документации.

      3. Потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной (аукционной) документации, но не позднее тридцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок. Организатор конкурса (аукциона) обязан в течение трех календарных дней с момента регистрации запроса ответить на него и без указания, от кого поступил запрос, сообщить такое разъяснение всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса (аукциона) представил конкурсную (аукционную) документацию.

      При проведении повторного конкурса (аукциона) потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной (аукционной) документации, но не позднее пятнадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок.

      4. Организатор конкурса (аукциона) вправе в срок не позднее двадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального концессионера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную (аукционную) документацию путем оформления протокола, а при проведении повторного конкурса (аукциона) – в срок не позднее десяти календарных дней. Внесенные изменения и (или) дополнения имеют обязательную силу.

      Организатор конкурса (аукциона) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную (аукционную) документацию безвозмездно представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений всем потенциальным концессионерам, которым представлена конкурсная (аукционная) документация. При этом окончательный срок представления конкурсных (аукционных) заявок продлевается организатором конкурса (аукциона) на срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными концессионерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных (аукционных) заявках, а при повторном конкурсе (аукционе) на срок не менее пятнадцати календарных дней.

      5. Организатор конкурса (аукциона) вправе провести встречу с потенциальными концессионерами для разъяснения положений конкурсной (аукционной) документации в определенном месте и в соответствующее время, указанные в конкурсной (аукционной) документации. При этом организатор конкурса (аукциона) составляет протокол, содержащий представленные в ходе этой встречи запросы о разъяснении конкурсной (аукционной) документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол незамедлительно направляется комиссии и всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса (аукциона) представил конкурсную (аукционную) документацию.

      6. Конкурсную (аукционную) документацию утверждает организатор конкурса (аукциона).

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.12.2009 № 233-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному концессионеру

      1. Для участия в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера потенциальный концессионер должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

      1) иметь необходимые финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору концессии;

      2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам государственно-частного партнерства либо концессии на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании недобросовестным потенциальным частным партнером либо концессионером;

      4) иметь собственные средства, составляющие не менее десяти процентов от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии.

      Под собственными средствами понимаются собственный капитал, деньги и иные активы, принадлежащие потенциальному концессионеру, которые непосредственно вовлекаются в реализацию концессионного проекта;

      5) учредители, руководители потенциального концессионера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      6) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

      7) обладать гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя) и правоспособностью (для юридических лиц).

      1-1. Если потенциальный концессионер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации концессионного проекта физическими и (или) юридическими лицами, то:

      1) потенциальный концессионер должен соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи;

      2) юридические лица, выступающие учредителями нового юридического лица, должны соответствовать требованиям подпунктов 2), 3) и 5) пункта 1 настоящей статьи;

      3) совокупный собственный капитал физических и (или) юридических лиц, учредивших новое юридическое лицо, должен соответствовать условиям подпункта 4) пункта 1 настоящей статьи.

      2. Потенциальный концессионер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, представляет организатору конкурса (аукциона) документы, перечень которых предусматривается правилами, утверждаемыми уполномоченным органом по государственному планированию.

      Юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год.

      В случае, если предусматривается получение концессионером государственной гарантии и (или) поручительства государства, потенциальный концессионер, за исключением случаев, когда потенциальным концессионером является новое юридическое лицо, учрежденное в целях реализации концессионного проекта несколькими физическими или юридическими лицами, должен иметь чистый доход за последний завершенный финансовый год или за два любых из трех последних завершенных финансовых года согласно подтвержденной аудиторским отчетом финансовой отчетности.

      3. Потенциальный концессионер в случае представления им недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе (аукционе) по определению частного партнера по всем видам государственно-частного партнерства в течение трех лет с момента установления такого факта.

      Достоверность информации по квалификационным требованиям, представляемой потенциальным концессионером, может быть установлена комиссией, организатором конкурса (аукциона), уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера.

      3-1. Комиссия, организатор конкурса (аукциона), уполномоченные государственные органы, установившие факт предоставления потенциальным концессионером недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих данные факты.

      3-2. В случае участия в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества каждое из указанных лиц должно соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, по совокупности финансовых и материальных ресурсов всех участников простого товарищества.

      4. Организатор конкурса (аукциона) не вправе предъявлять потенциальному концессионеру квалификационные требования, не предусмотренные настоящим Законом. Потенциальный концессионер вправе не представлять информацию, не относящуюся к предъявляемым к нему квалификационным требованиям.

      5. Соответствие потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяется организатором конкурса (аукциона) при проведении конкурса (аукциона) по выбору концессионера путем осуществления квалификационного отбора.

      В случае несоответствия потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, он не допускается к участию в конкурсе (аукционе), а его конкурсная (аукционная) заявка отклоняется.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования; от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-1. Обеспечение конкурсных (аукционных) заявок

      Сноска. Заголовок статьи 18-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Обеспечение конкурсной (аукционных) заявки вносится потенциальным концессионером в качестве гарантии того, что он:

      1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную (аукционную) заявку после истечения окончательного срока представления таких конкурсных (аукционных) заявок;

      2) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

      3) в случае определения его победителем конкурса (аукциона) заключит договор концессии.

      2. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки на участие в конкурсе (аукционе) вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору концессии.

      Стоимость предполагаемых инвестиций по договору концессии определяется в конкурсной (аукционной) документации.

      3. Потенциальный концессионер не вносит обеспечение конкурсной (аукционной) заявки, если он участвует на первом этапе конкурса (аукциона) по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур.

      4. Потенциальный концессионер вправе выбрать один из следующих видов обеспечения конкурсной (аукционной) заявки:

      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов конкурсов (аукционов), являющихся государственными органами;

      2) банковскую гарантию.

      Не допускается совершение потенциальным концессионером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его конкурсной (аукционной) заявки.

      Не допускается использование организатором конкурса (аукциона) гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным концессионером, за исключением действий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи.

      5. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки не возвращается организатором конкурса (аукциона) при наступлении одного из следующих случаев:

      1) потенциальный концессионер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную (аукционную) заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

      2) потенциальный концессионер, определенный победителем конкурса (аукциона), уклонился от заключения договора концессии.

      6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения конкурсной (аукционной) заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.

      7. Организатор конкурса (аукциона) возвращает потенциальному концессионеру внесенное им обеспечение конкурсной (аукционной) заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

      1) отзыва данным потенциальным концессионером своей конкурсной (аукционной) заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

      2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе (аукциона). Указанный случай не распространяется на потенциальных концессионеров, признанных участниками конкурса (аукциона);

      3) подписания протокола об итогах конкурса (аукциона) по выбору концессионера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса (аукциона), определенного победителем конкурса (аукциона);

      4) вступления в силу договора концессии;

      5) истечения срока действия конкурсной (аукционной) заявки потенциального концессионера.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 18-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-2. Ограничения, связанные с участием в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера

      1. Потенциальный концессионер не вправе участвовать в проводимом конкурсе (аукционе), если:

      1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей данного потенциального концессионера и (или) уполномоченного представителя данного потенциального концессионера обладают правом принимать решение о выборе концессионера либо являются представителем организатора конкурса (аукциона);

      2) потенциальный концессионер и (или) его работник оказывали организатору конкурса (аукциона) экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых конкурсов (аукционов), в том числе участвовали в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на создание объекта, являющегося предметом конкурса (аукциона);

      3) на имущество потенциального концессионера, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;

      4) потенциальный концессионер имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в единый реестр должников;

      5) финансово-хозяйственная деятельность потенциального концессионера приостановлена в соответствии с законами Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального концессионера-нерезидента Республики Казахстан.

      2. Потенциальный концессионер и аффилированное лицо потенциального концессионера не имеют права участвовать в одном конкурсе (аукционе).

      3. Нарушения требований настоящей статьи могут быть установлены конкурсной (аукционной) комиссией, организатором конкурса (аукциона), уполномоченными государственными органами на любой стадии планирования и реализации концессионного проекта.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 18-2 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Проведение конкурса (аукциона) по выбору концессионера

      1. Выбор концессионера осуществляется путем проведения конкурса (аукциона) по концессионным проектам.

      2. Организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона, является уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли.

      Организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне, является соответствующий местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы).

      3. Организатор конкурса (аукциона) в обязательном порядке публикует информацию о проведении конкурса (аукциона) в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках не менее чем за шестьдесят календарных дней до дня проведения конкурса (аукциона), а при проведении повторного конкурса (аукциона) – не менее чем за тридцать календарных дней. Информация о проведении конкурса (аукциона) должна включать в себя сведения об объектах концессии, перечне необходимых документов для представления организатору конкурса (аукциона), требования к потенциальным участникам в зависимости от характера объекта, по которому объявлен конкурс (аукцион); о месте, времени и дате проведения конкурса(аукциона).

      4. Рассмотрение и отбор концессионных (аукционных) заявок осуществляются комиссией, создаваемой распоряжением Премьер-Министра по концессионным проектам особой значимости, или организатором конкурса (аукциона) по остальным проектам.

      Рабочим органом комиссии является соответствующий организатор конкурса (аукциона).

      При внесении изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки по проектам особой значимости в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Закона соответствующие решения оформляются протокольным решением комиссии.

      Сноска. Статья 19 – в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Определение концессионера и заключение договора концессии

      1. Комиссия вскрывает конверты с конкурсными (аукционными) заявками в срок, во время и в месте, которые указаны в конкурсной (аукционной) документации.

      Организатор конкурса (аукциона) направляет в уполномоченный орган по государственному планированию концессионные заявки, содержащиеся в соответствующих конкурсных (аукционных) заявках, для проведения их экспертизы.

      Организатор конкурса (аукциона) привлекает юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов для разработки конкурсной (аукционной) документации, проекта договора концессии, независимой оценки представленных концессионных заявок, содержащихся в соответствующей конкурсной (аукционной) заявке, а также для участия в переговорах с потенциальными концессионерами.

      Для привлечения юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов организатор конкурса (аукциона) направляет в уполномоченный орган по государственному планированию заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению концессионного проекта.

      Уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по бюджетному планированию вносят заключение на оказание услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

      По объемам финансирования услуг по консультативному сопровождению каждого концессионного проекта, одобренного бюджетными комиссиями, уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы уполномоченного органа по государственному планированию.

      Консультативное сопровождение концессионных проектов осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом по исполнению бюджета.

      2. Комиссией рассматриваются все конкурсные (аукционные) заявки, представленные участниками конкурса (аукциона), с учетом соответствия требованиям конкурсной (аукционной) документации, заключений по концессионной (аукционной) заявке и оценке соответствия потенциальных концессионеров квалификационным требованиям.

      В случае если в установленные сроки организатору конкурса (аукциона) не поступили конкурсные (аукционные) заявки либо все представленные конкурсные (аукционные) заявки не соответствуют требованиям конкурсной (аукционной) документации, то конкурс (аукцион) считается не состоявшимся.

      В случае, если представлена только одна конкурсная (аукционная) заявка, данная заявка рассматривается комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.

      3. С участником конкурса (аукциона), концессионная заявка которого признана лучшей на основании критериев, устанавливаемых уполномоченным органом по государственному планированию, комиссией проводятся переговоры по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии.

      4. В рамках подготовки переговоров замечания и предложения по концессионному проекту и договору концессии должны быть направлены комиссией заявителю в письменной форме.

      По итогам проведения переговоров принимается соответствующее решение комиссии об их результатах.

      В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса (аукциона), а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи.

      5. По проектам особой значимости допускается внесение изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), а также начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки в случае существенного изменения курса национальной валюты в ходе проведения конкурса (аукциона).

      Решение о внесении изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), в том числе по стоимости строительно-монтажных работ и выплатам государства, а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки осуществляется на основании протокола переговоров и решения комиссии и выносится на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

      6. В случае если участник конкурса (аукциона), концессионная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения концессионной заявки и условий договора концессии в соответствии с замечаниями и предложениями комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса (аукциона), то комиссией данная концессионная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая концессионная заявка.

      7. По итогам конкурса (аукциона) по выбору концессионера решением комиссии определяется лучшая концессионная заявка, а заявитель признается победителем конкурса (аукциона).

      8. Организатор конкурса (аукциона) на основании решения комиссии заключает договор концессии с победителем конкурса (аукциона).

      Для реализации концессионных проектов особой значимости организатор конкурса (аукциона) на основании решения комиссии заключает договор концессии с юридическим лицом, создание которого заявлено победителем конкурса (аукциона) в конкурсной (аукционной) заявке, учрежденным победителем конкурса (аукциона), в целях реализации концессионного проекта (при условии предоставления концеденту банковских гарантий исполнения обязательств такого юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором концессии).

      9. Срок заключения договора концессии не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса (аукциона).

      10. Сведения о результатах конкурсов (аукционов) по выбору концессионера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, публикуются организатором конкурса (аукциона) в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.

      Сноска. Статья 20 - в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20-1. Особенности проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур

      1. Конкурс по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур проводится в случаях, когда:

      1) для реализации концессионного проекта необходимо провести сбор и изучение различных инновационных, творческих, архитектурно-планировочных, организационно-технологических решений, изобретений и переговоры с потенциальными концессионерами по возникшим вопросам;

      2) необходимо проведение экспериментов, изысканий или разработок.

      2. Конкурс по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур представляет собой совокупность следующих последовательных этапов:

      1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятия:

      формирование организатором конкурса технического задания на основании заключения инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, разработка и утверждение организатором конкурса конкурсной документации;

      опубликование информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках о проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

      представление организатором конкурса технического задания и конкурсной документации лицам, заинтересованным в участии на первом этапе конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

      проведение квалификационного отбора потенциальных концессионеров;

      обсуждение с потенциальными концессионерами вопросов, касающихся технических, качественных и (или) иных характеристик технического задания;

      направление организатором конкурса приглашения участникам конкурса, прошедшим квалификационный отбор, для принятия участия во втором этапе конкурса с использованием двухэтапных процедур;

      2) на втором этапе осуществляются следующие мероприятия:

      представление участниками конкурса, прошедшими квалификационный отбор, конкурсных заявок с технико-экономическими обоснованиями концессионного проекта либо разработанной проектно-сметной документацией;

      направление организатором конкурса в уполномоченный орган по государственному планированию концессионных заявок, содержащихся в соответствующих конкурсных заявках, для проведения их экспертизы;

      рассмотрение комиссией всех конкурсных заявок, представленных участниками конкурса, с учетом заключений экспертиз по концессионной заявке;

      осуществление мероприятий, предусмотренных пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 статьи 20 настоящего Закона.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 20-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ДОГОВОР КОНЦЕССИИ

Статья 21. Содержание договора концессии

      1. Договор концессии должен содержать:

      1) сведения об объекте концессии, его описание, в том числе сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта концессии;

      2) условия о правах концессионера на объект концессии, в том числе о правах на незавершенный строительством объект концессии в случае прекращения договора концессии, и (или) правах на осуществление определенного вида деятельности, условия об имущественных правах на результаты интеллектуальной творческой деятельности, возникшие при исполнении условий договора концессии;

      3) условия и объемы проведения реконструкции объекта в целях предоставления концессионером необходимого количества и качества услуг;

      4) источники возмещения затрат и получения доходов концессионера;

      5) порядок формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары (работы, услуги);

      6) условие о размерах инвестиций, в том числе инвестиций в основные фонды, сроки, источники и условия финансирования концессионного проекта согласно разработанному бизнес-плану (рабочей программе);

      7) виды деятельности (работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) по условиям договора концессии);

      8) стандарты качества предоставляемых концессионером по договору концессии товаров (работ, услуг);

      9) срок действия договора концессии;

      10) права и обязанности сторон;

      11) требования по охране окружающей среды и безопасности ведения работ;

      12) порядок и условия передачи сторонами объекта концессии, включая лиц, уполномоченных принимать объект, и требования к его качеству, а также порядок и условия передачи иного имущества, не входящего в состав объекта концессии, включая указание права, на основании которого передается указанное имущество;

      13) ответственность сторон;

      14) условия изменения и прекращения договора концессии;

      15) место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты сторон;

      16) порядок осуществления контроля концедентом за исполнением договора концессии;

      17) критерии оценки выполнения концессионером принятых обязательств, уплату неустойки в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения и порядок уменьшения объема государственных концессионных обязательств;

      18) виды, объемы, сроки и условия предоставления государственной поддержки в случае ее предоставления в соответствии со статьей 14 настоящего Закона;

      19) обязательства по внутристрановой ценности;

      20) обязательства концессионера по предоставлению ежегодно не позднее 1 февраля планируемого для проведения закупок года годовой программы закупа товаров, работ, услуг на предстоящий год и информации о приобретенных товарах, работах, услугах в уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности по форме и в сроки, установленные им;

      21) распределение рисков между сторонами;

      22) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по договору концессии, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества;

      23) сведения об уполномоченных государственных органах, представляющих интересы концедента;

      24) срок выполнения работ по созданию (реконструкции) объекта концессии, его ввода в эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;

      25) права и обязанности иных лиц, привлекаемых для исполнения договора концессии, в частности, дачи согласия на выполнение определенных действий, сбор и распределение денег в рамках договора концессии, осуществление иных платежей в объеме и порядке согласно договору концессии, а также выполнение иных прав и обязанностей;

      26) исключительные случаи одностороннего изменения условий договора концессии и (или) одностороннего отказа от его исполнения;

      27) порядок разрешения споров по договору концессии;

      28) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного прекращения договора концессии.

      2. В договоре концессии могут быть также предусмотрены:

      1) способы обеспечения исполнения обязательств сторон договора концессии;

      2) распределение между концедентом и концессионером доходов в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной договором концессии;

      3) согласование организации, привлекаемой концессионером для осуществления эксплуатации объекта концессии, и существенных условий договора с ней;

      4) согласование подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого концессионером для создания (реконструкции) объекта концессии, и существенных условий договора с ним;

      4-1) порядок и условия заключения сторонами прямого соглашения с кредиторами концессионера в рамках реализации концессионных проектов особой значимости;

      4-2) механизм урегулирования валютных рисков при реализации концессионных проектов особой значимости;

      5) иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      3. Условия договора концессии сохраняют силу на весь срок его действия, за исключением случаев, когда изменения в договор концессии вносятся по соглашению сторон.

      4. Договор концессии должен предусматривать условие концедента в одностороннем порядке изменить условия или расторгнуть договор концессии в интересах общества и государства, при этом договор концессии должен включать исчерпывающий перечень таких условий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, в том числе когда такие действия совершаются в целях обеспечения национальной и экологической безопасности, здравоохранения и нравственности.

      4-1. Договор концессии по концессионным проектам особой значимости может предусматривать условия досрочного расторжения договора концессии в одностороннем порядке в следующих случаях:

      1) при нарушении концессионером существенных условий договора концессии, определенных в договоре концессии;

      2) при нарушении концедентом существенных условий договора концессии, определенных в договоре концессии;

      3) вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

      Порядок, сроки и условия возмещения концессионеру расходов и (или) затрат, и (или) убытков, возникающих в результате досрочного расторжения договора концессии при наступлении событий, указанных в части первой настоящего пункта, определяются договором концессии.

      5. В случае реализации концедентом права, указанного в пункте 4 настоящей статьи, концедент обязан компенсировать концессионеру дополнительные затраты, связанные с изменением условий договора концессии, а также возместить убытки, понесенные концессионером в связи с расторжением договора концессии.

      6. Концессионер вправе передавать в залог свои права по договору концессии только с письменного согласия концедента.

      Передача в залог своих прав требований по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат по договору концессии осуществляется только в целях привлечения заемного финансирования для реализации концессионного проекта согласно условиям договора концессии.

      Передача концессионером в залог своих прав по договору концессии кредитору и учет стоимости данных прав осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях.

      По введенным в эксплуатацию объектам концессии компенсация инвестиционных затрат осуществляется в полном объеме в пределах сумм и сроков, предусмотренных условиями договора концессии.

      С согласия концедента допускается уступка требования или перевод долга концессионера по договору концессии при условии соответствия лица (лиц), к которому (которым) переходят права и обязанности концессионера, требованиям, установленным статьей 18 настоящего Закона.

      В случае замены концессионера по требованию кредиторов концессионера уступка требования и (или) перевод долга концессионера по договору концессии осуществляются без проведения конкурса (аукциона) в порядке, определяемом прямым соглашением.

      Сноска. Статья 21 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21-1. Виды договора концессии

      1. Договор концессии заключается в следующих видах:

      1) договор концессии, предусматривающий создание концессионером объекта концессии с последующей передачей объекта концессии в собственность государства;

      1-1) договор концессии в сфере здравоохранения, предусматривающий создание концессионером объекта концессии и эксплуатацию объекта концессии концессионером совместно с функциональным оператором, определенным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) договор концессии, предусматривающий совместную деятельность концессионера и концедента по созданию (реконструкции) и эксплуатации объекта концессии;

      3) договор концессии, предусматривающий передачу объекта концессии, находящегося в государственной собственности, в доверительное управление либо в имущественный наем (аренду) концессионеру в целях реконструкции и эксплуатации;

      4) договор концессии, предусматривающий передачу объекта концессии, находящегося в собственности концессионера, в имущественный наем (аренду) концеденту либо уполномоченному им лицу, в том числе с правом выкупа объекта концессии концедентом.

      2. Договор концессии может включать в себя элементы одного или нескольких видов договоров, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, а также включать элементы иных договоров, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, направленных на создание (реконструкцию) и эксплуатацию объекта концессии.

      3. Договор концессии не может включать в себя условия, направленные на отчуждение объекта концессии, находящегося в государственной собственности, в частную собственность.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 21-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 26.12.2019 № 287-VІ (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 22. Форма договора концессии

      1. Договор концессии заключается в письменной форме.

      2. Договор концессии подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. Срок действия договора концессии

      1. Договор концессии заключается на срок до тридцати лет.

      2. Договор концессии может быть продлен на дополнительный период, определяемый соглашением сторон, в пределах срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, путем заключения дополнительного соглашения при условии исполнения обязательств сторон, срок исполнения которых наступил на день заключения дополнительного соглашения.

      Концессионеру, надлежащим образом исполнившему свои обязанности, предоставляется право на бесконкурсной (безаукционной) основе заключить новое соглашение.

      3. При заключении договора концессии на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Прекращение договора концессии

      Договор концессии, наряду с общими основаниями прекращения обязательств, прекращается:

      1) расторжением либо истечением срока действия договора концессии;

      2) ликвидацией концессионера;

      3) (исключен - Законом РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2);

      4) в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан или договором концессии.

      Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 25. Права и обязанности концедента

      1. Концедент вправе:

      1) вести переговоры с концессионером об условиях договора концессии;

      2) требовать от концессионера возмещения убытков в случае ухудшения состояния объекта концессии, которое произошло по вине концессионера;

      3) не вмешиваясь в оперативную деятельность концессионера и ход реализации договора концессии, осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности концессионера путем привлечения аудиторской организации;

      4) осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан, условий договора концессии и требовать устранения допущенных нарушений;

      5) требовать расторжения договора концессии в случае нарушения его условий концессионером;

      6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан и договором концессии.

      2. Концедент обязан:

      1) передать концессионеру права на объект концессии на условиях и в сроки, которые предусмотрены договором концессии;

      2) согласовывать проекты договоров концессии с заинтересованными государственными органами;

      3) передать своевременно документы, предусмотренные договором концессии и подтверждающие права концессионера на объект концессии;

      4) ежегодно предоставлять отчетную информацию в соответствующий государственный орган, осуществляющий ведение реестра о заключенных договорах концессии;

      5) соблюдать условия, предусмотренные договором концессии;

      6) передавать объекты концессии свободными от прав третьих лиц или с обременениями и ограничениями, указанными в конкурсной (аукционной) документации, представляемой потенциальным концессионерам в соответствии с пунктом 1 статьи 17 настоящего Закона;

      7) соблюдать иные требования, установленные законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Права и обязанности концессионера

      1. Концессионер вправе:

      1) осуществлять права в отношении объекта концессии на условиях, предусмотренных договором концессии;

      2) быть субъектом инвестиционных преференций, предоставляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области инвестиций;

      3) получать возмещение затрат, понесенных в связи с исполнением договора концессии;

      4) требовать расторжения договора концессии в случае нарушения концедентом его условий и возмещения убытков, вызванных нарушением обязательств;

      5) требовать возмещения убытков в случае, если изменение условий договора концессии влечет убытки концессионера;

      6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

      2. Концессионер обязан:

      1) сохранять профиль объектов концессии;

      2) проводить работы (оказывать услуги), предусмотренные договором;

      3) финансировать объекты социальной сферы, входящие в имущественный комплекс объекта концессии, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) соблюдать законодательство Республики Казахстан в области труда, занятости населения и охраны окружающей среды;

      5) после окончания срока, на который был заключен договор концессии, передать объект концессии концеденту с учетом имевшихся на момент заключения договора концессии обременений и ограничений и в надлежащем техническом состоянии в соответствии с условиями договора концессии;

      6) соблюдать иные требования и условия, установленные законами Республики Казахстан и договором концессии;

      7) открыть специальный счет в банке, определенном договором концессии, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан для финансирования концессионного проекта в случаях предоставления поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договора концессии;

      8) обеспечить целевое использование средств, привлекаемых для реализации концессионного проекта.

      Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 26-1. Частные концессионные обязательства

      1. Частные концессионные обязательства принимаются концессионером на условиях, указанных в договоре концессии.

      2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением частных концессионных обязательств в соответствии с порядком, установленным в договоре концессии.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 26-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 26-2. Прямое соглашение с кредиторами концессионера

      1. Для реализации концессионных проектов особой значимости концедент, концессионер и кредиторы концессионера вправе заключить прямое соглашение, определяющее условия взаимодействия сторон, в течение срока реализации концессионного проекта.

      2. Прямым соглашением предусматриваются следующие условия:

      1) обязательство концедента информировать кредиторов концессионера о случаях существенных нарушений обязательств по договору концессии, способных повлечь расторжение договора концессии;

      2) передачу в залог своих прав по договору концессии и (или) уступку требования или перевод долга концессионера с согласия концедента;

      3) право кредиторов концессионера требовать замены концессионера в случае существенного нарушения им своих обязательств по договору концессии, способного по условиям договора концессии повлечь его расторжение, и (или) в случае существенного нарушения концессионером своих обязательств по договорам с кредиторами, способного по условиям таких договоров повлечь предъявление требования о досрочном исполнении концессионером обязательств по таким договорам, а также предлагать кандидатуру нового концессионера;

      4) порядок замены концессионера в случаях, предусмотренных подпунктом 3) настоящего пункта;

      5) право кредиторов концессионера назначать в случаях, предусмотренных подпунктом 3) настоящего пункта, временного управляющего, а также определять порядок назначения, объем и срок полномочий временного управляющего;

      6) иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 26-2 в соответствии с Законом РК от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26-3. Замена концессионера

      1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредитором и (или) по договору концессии допускается замена концессионера по согласованию с концедентом и кредитором, которая осуществляется путем проведения концедентом конкурса (аукциона) в целях замены концессионера.

      2. В случае замены концессионера права и обязанности по договору концессии с момента заключения соглашения о замене концессионера по договору концессии передаются новому концессионеру.

      3. Замена концессионера по договору концессии осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 26-3 в соответствии с Законом РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Разрешение споров

      1. Споры, связанные с передачей объектов государственной собственности в концессию, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и договором концессии.

      Споры, связанные с исполнением и прекращением договора концессии, разрешаются путем переговоров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и с согласованными в договоре концессии процедурами разрешения споров.

      2. Если споры, связанные с исполнением и прекращением договора, не могут быть разрешены в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то стороны вправе разрешить спор в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в судебном порядке, а также путем обращения в арбитраж в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об арбитраже". В отношении концессионных проектов особой значимости в случае, когда хотя бы один из акционеров (участников) концессионера является нерезидентом Республики Казахстан, арбитраж определяется по соглашению сторон.

      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 125-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о концессиях

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о концессиях влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 29. Введение в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      2. Договоры концессии, заключенные до введения в действие настоящего Закона, сохраняют свое действие до истечения срока, установленного в этих договорах.

     
      Президент
Республики Казахстан