Лицензиялау туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 214 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 16.05.2014 N 202-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 52-баптың 1-тармағынан қараңыз.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2013 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР 2011.12.28 N 524-IV Заңына сәйкес Заңның бүкіл мәтіні бойынша «бірыңғай тіркеуші», «бірыңғай тіркеушінің» деген сөздер «тіркеуші», «тіркеушінің» деген сөздер деп есептелсін.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда реттелетін қатынастар

      1. Осы Заңда қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялауға байланысты қатынастар реттеледі.
      2. Осы Заңда жеке және (немесе) заңды тұлғалар арасында жасалған лицензиялық шарт шеңберінде лицензиялар беруге байланысты қатынастар реттелмейді.

      2-бап. Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы
              заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

      3-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) бiлiктiлiк талаптары – өтiнiш берушiнiң және лицензиаттың жекелеген лицензияланатын қызмет түрiмен және (немесе) лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрiмен айналысу қабiлетiн сипаттайтын сандық және сапалық нормативтер мен көрсеткiштердiң жиынтығы;
      2) бірыңғай технологиялық процесс - лицензияланатын бір қызмет түрінің шеңберінде өндіріс процесінде орындалатын технологиялық өзара байланысты және дәйекті іс-қимылдар (жұмыстар) жиынтығы;
      3) жекелеген тауарлардың импортын автоматты түрде лицензиялау - лицензия беру мониторингтеу мақсатында белгіленген шара;
      3-1) құжаттың электрондық көшiрмесi – өтініш беруші, лицензиат немесе аталған құжатты куәландыруға өкілеттігі бар адам не халыққа қызмет көрсету орталығының уәкiлетті қызметкерi электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырған, түпнұсқа қағаз құжаттың түрін және ондағы деректерді электрондық цифрлық нысанда толығымен көрсететін электрондық құжат;
      3-2) құзыреттi (салалық) орган – мемлекеттiк басқарудың лицензияланатын қызмет түрiне жататын тиiстi саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      4) лицензиар - осы Заңға сәйкес лицензиялауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
      4-1) лицензиардың электрондық тізілімі – берілген, қайта ресімделген, тоқтатыла тұрған, жаңартылған және қолданылуы тоқтатылған лицензиялар туралы лицензиар енгізген мәліметтерді қамтитын лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімінің ажырамас бөлімі;
      5) лицензиат - лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға;
      6) лицензия - тиісті лицензиардың жеке немесе заңды тұлғаға қызметтің жекелеген түрімен айналысуға беретін рұқсаты;
      7) лицензияланатын қызмет түрі (бұдан әрі - қызмет түрі) - айналысу үшін осы Заңға сәйкес лицензия алу талап етілетін қызмет түрі (белгілі бір іс-әрекет (операция, сақтандыру сыныптары);
      8) лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (бұдан әрі - қызметтің кіші түрі) - тиісті қызмет түрін бір лицензия шеңберінде нақтылау;
      8-1) лицензиялар тізілімі - берiлген, қайта ресiмделген, тоқтатыла тұрған, жаңартылған және қолданысы тоқтатылған лицензиялар, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрін (кіші түрін) жүзеге асыратын лицензиаттың филиалдары, өкілдіктері (объектілері, пункттері, учаскелері) туралы мәлiметтердi қамтитын дерекқор базасы;
      9) (алып тасталды - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен);
      9-1) лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімі – берілген, қайта ресімделген, тоқтатыла тұрған, жаңартылған және қолданылуы тоқтатылған лицензиялар, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрін (кіші түрін) жүзеге асыратын лицензиаттың филиалдары, өкілдіктері (объектілері, пункттері, учаскелері) туралы мәліметтерді қамтитын, лицензиарлар беретін лицензиялардың сәйкестендіру нөмірін орталықтандырып қалыптастыратын ақпараттық жүйе;
      9-2) лицензиялардың сәйкестендіру нөмірі – әкімшілік құжаттарды нөмірлеу мен кодтаудың бірыңғай жүйесінің стандартына сәйкес лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімінде генерацияланатын бірегей нөмір;
      10) лицензиялау - лицензияларды беруге және қайта ресімдеуге, лицензиаттардың тиісті талаптарды сақтауын лицензиарлардың бақылауды жүзеге асыруына, лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұруға және қайта бастауға, лицензиялардан айыруға байланысты іс-шаралар кешені;
      11) лицензиялық бақылау – лицензиардың лицензия және (немесе) лицензияға қосымша берілгенге дейiн өтініш берушінің немесе лицензиаттың бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн тексеруге, сондай-ақ ол берілгеннен кейін лицензиаттардың Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметi;
      11-1) лицензияның электрондық нысаны – қағаз жеткiзгiштегi лицензияға тең, ақпараттық технологиялар пайдаланыла отырып ресiмделетiн және берiлетiн электрондық құжат нысанындағы лицензия;
      12) өтініш беруші - лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беру туралы тиісті лицензиарға өтініш жасаған жеке немесе заңды тұлға;
      13) уәкілетті орган - мемлекеттік саясатты әзірлеу мен жүргізуді жүзеге асыратын және лицензиялау саласындағы басқа да мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіретін мемлекеттік орган;
      14) электрондық лицензия – қағаз жеткізгіштегі лицензияға тең, ақпараттық технологиялар пайдаланыла отырып ресімделетін және берілетін электрондық құжат нысанындағы лицензия.
      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      4-бап. Лицензиялаудың негізгі принциптері

      1. Лицензиялар беру белгілі бір қызмет түрі үшін белгіленген талаптарға сай барлық тұлғалар үшін тең негіздерде және тең жағдайларда жүзеге асырылады.
      2. Қызметтің жекелеген түрлері бойынша лицензиялық тәртіп енгізу ұлттық қауіпсіздік, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, қоршаған ортаны, азаматтардың меншігін, өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында белгіленеді.
      3. Осы Заңда қызмет түрлерінің және қызметтің кіші түрлерінің егжей-тегжейлі тізбесі белгіленеді.
      4. Осы Заңға жаңа қызмет түрлерi және (немесе) қызметтiң кiшi түрлерi енгiзiлген кезде оларды лицензиялау бiлiктiлiк талаптарын белгiлейтiн тиiстi нормативтiк құқықтық актiлер қабылданғаннан кейiн жүзеге асырылады.
      Жекелеген қызмет түрлерiне (кiшi түрлерiне) қойылатын бiлiктiлiк талаптарын және бiлiктiлiк талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін, сондай-ақ экспорты немесе импорты лицензиялануға жататын жекелеген тауарлар тiзбесiн бекiтетiн нормативтiк құқықтық актiлердi осы актiлер ресми жарияланғаннан кейiн жиырма бiр күндiк мерзiм өткенге дейiн қолданысқа енгiзуге болмайды.
      5. Қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өнімге қойылатын талаптар, жекелеген өнім түрлерінің, процестердің сәйкестігін міндетті түрде растау жөніндегі талаптар мемлекеттік әкімшілік ету мақсаттарына жету үшін жеткіліксіз болған жағдайларда белгіленеді.
      6. Лицензия иеліктен шығарылмайды және оны лицензиат басқа жеке немесе заңды тұлғаға бере алмайды.
      7. Лицензияның күші, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының барлық аумағында қолданылады.
      8. Бірыңғай технологиялық процеске кіретін және (немесе) қызмет түрін жүзеге асырудың қажетті элементі болып табылатын қызмет түрлері лицензиялануға жатпайды.
      Қызмет түрінің бірыңғай технологиялық процеске кіретіні және (немесе) оны қызмет түрін жүзеге асырудың қажетті элементіне жатқызу туралы қорытындыны өтініш берушінің өтініші негізінде лицензиардың сұрауы бойынша құзыретті (салалық) орган береді.
      9. Мемлекеттiк органдар, дербес бiлiм беру ұйымдары және олардың ұйымдары, оның iшiнде аталған ұйымдарда бiлiм беру бағдарламаларын енгiзетiн және (немесе) iске асыратын шетелдiк заңды тұлғалар, сондай-ақ Қазақстанның Даму Банкi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өкiлеттiктер шегiнде жүзеге асыратын қызметтi қоспағанда, лицензиялау талап етiлетiн қызметтiң жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға немесе белгiлi бiр iс-әрекеттер (операциялар) жасауға лицензия болған жағдайда ғана жол берiледi.
      Кредиттік серіктестіктерорталық депозитарийбірыңғай тіркеуші, мемлекет қатысатын кредиттік бюроөзара сақтандыру қоғамдары, «электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің операторы, сондай-ақ Ұлттық почта операторы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде жүргізетін қызметті қоспағанда, қаржы саласындағы қызметтің жекелеген түрлерін және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыруға лицензия болған жағдайда ғана жол беріледі.
      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.01.19 N 395-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯЛАУ ЖҮЙЕСІ

      5-бап. Мемлекеттік лицензиялау жүйесінің құрылымы

      Мемлекеттік лицензиялау жүйесі:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметінен;
      2) уәкілетті органнан;
      3) лицензиарлардан тұрады.

      6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне:
      1) лицензиялау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, оны жүзеге асыру жөніндегі стратегиялық және тактикалық шараларды әзірлеу;
      2) лицензиарларды айқындау;
      3) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      4) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      6) өндірілуі, өңделуі, тасымалдануы, сатып алынуы, сақталуы, сатылуы, пайдаланылуы және жойылуы лицензиялануға тиіс улардың тізбесін бекіту;
      7) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      8) өтініш берушiнiң Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келетіндігі бөлiгiнде лицензия беруге келiсудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды айқындау;
      9) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      9-1) халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлерінің құжаттардың электрондық көшiрмелерiн растауы қағидаларын бекiтуі;
      10) өзіне Конституциямен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындау жатады.
      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      7-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкiлеттi органның құзыретiне:
      1) лицензиялау саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру;
      2) лицензиялардың мемлекеттiк электрондық тізіліміне қол жеткізу құқықтарын дамыту, белгілеу процесін, оның жұмыс iстеуiн қамтамасыз етудi басқару;
      2-1) халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлерінің құжаттардың электрондық көшiрмелерiн растауы қағидаларын әзірлеуі;
      3) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекітетін лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтініш нысанын қоспағанда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтініш нысандарын әзірлеу және бекіту;
      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.
      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      7-1-бап. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның
                 құзыреті

      Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыретіне лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту жатады.
      Ескерту. 2-тарау 7-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      8-бап. Мемлекеттік органдардың құзыреті

      Лицензиарлардың құзыретіне:
      1) жекелеген қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын бiлiктiлiк талаптарын және ойын бизнесі саласындағы қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарын қоспағанда, оларға сәйкестiкті растайтын құжаттар тiзбесін әзiрлеу, уәкілетті органмен келісу және бекіту жатады.
      Жекелеген қызмет түрлерiне (кiшi түрлерiне) қойылатын бiлiктiлiк талаптарын және оларға сәйкестiкті растайтын құжаттар тiзбесін әзiрлеудi және бекітуді, егер жергiлiктi атқарушы орган лицензиар болып табылған жағдайда, орталық мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде жүзеге асырады;
      2) өтiнiш берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн белгiлеу;
      3) лицензиялау;
      4) лицензиялық бақылауды жүзеге асыру;
      5) азаматтық және қызметтік атыс қаруы мен оның патрондарын, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алуға арналған лицензияларды қоспағанда, лицензиялар тізілімін жүргізу және оны ай сайын өзінің интернет-ресурсында орналастыру жатады.
      Лицензиардың электрондық тiзiлiмiнде және лицензиялардың мемлекеттiк электрондық тiзiлiмiнде мынадай мәлiметтер:
      лицензиардың атауы;
      лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның берiлген күнi және нөмiрi;
      дара кәсiпкер үшiн - жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), сондай-ақ жеке тұлға дара кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркелген жағдайда куәлiктiң нөмiрi және оның берiлген күнi;
      заңды тұлға үшiн – заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi;
      қызмет түрi және (немесе) қызметтiң кiшi түрлерi;
      лицензияның қолданылу мерзiмi;
      төлем тапсырмасының нөмiрi және лицензиялық алым төленген күн;
      жеке сәйкестендіру нөмірі;
      бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
      лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресiмдеу негiздерi және күнi;
      лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, жаңарту негiздерi және күнi;
      лицензияның қолданылуын тоқтату негiздерi және күнi;
      лицензиаттың лицензияланатын қызмет түрін (кіші түрін) жүзеге асыратын филиалдары, өкілдіктері, объектілері, пункттері, учаскелері (болған жағдайда) туралы деректер көрсетiлуге тиiс;
      6) өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының біліктілік талаптарына сәйкестігі бөлігінде лицензия беруді келісу туралы мемлекеттік органдарға сауал жіберу;
      7) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелердi пайдалана отырып электрондық қызмет көрсету;
      8) берiлген, қайта ресiмделген, тоқтатыла тұрған, жаңартылған және қолданылуы тоқтатылған лицензиялар туралы ақпаратты өз интернет-ресурсында орналастыру жатады.
      Лицензиат филиалын (өкілдігін, объектісін, пунктін, учаскесін) құрған, оның орналасқан жерін өзгерткен жағдайда он жұмыс күні ішінде – лицензиардың мекен-жайына, егер жергілікті атқарушы орган лицензиар болған жағдайда - филиалдың (өкілдіктің, объектінің, пункттің, учаскесінің) орналасқан жері бойынша оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса хат жолдауға міндетті. Лицензиар лицензиаттың хатын (хабарламасын) алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде өтініш берушінің тиісті қызмет түріне (кіші түріне) қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін белгілейді. Ол біліктілік талаптарына сәйкес болған жағдайда тиісті деректерді лицензиялар тізіліміне енгізеді.
      Қаржы саласында және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметте лицензиялар тізіліміне филиал (өкілеттік, пункт) құру, оның орналасқан жерін өзгерту туралы деректерді енгізуді лицензиар лицензиаттан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттарды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 № 538-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2012.12.24 N 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      9-бап. Лицензиялардың түрлері мен қолданысы

      Лицензиялар мынадай белгілері бойынша:
      1. Субъектілер бойынша:
      1) Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларына берілетін;
      2) шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға және халықаралық ұйымдарға берілетін болып бөлінеді.
      2. Қызмет көлемі бойынша:
      1) бас лицензия – қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға қолданыс мерзімі шектеусіз берілетін;
      2) біржолғы лицензия – рұқсат етілген мерзім, көлем, салмақ немесе саны шегінде (заттай не ақшалай алғанда) жекелеген қызмет түрімен айналысуға, сондай-ақ «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзім шегінде ойын бизнесі саласында қызмет түрлерімен айналысуға және «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген көлем шегінде үлескерлердің ақшаларын тарту есебінен тұрғын үйлердің құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметпен айналысуға;
      3) операциялық лицензия – банк қызметінде жекелеген операциялармен айналысуға, сақтандыру қызметінде сыныптарды (сақтандыру сыныптарын) иеленуге берілетін болып бөлінеді.
      3. Тауарлар экспорты мен импорты саласында:
      1) бас лицензия – кеден одағына мүше мемлекеттің шешімі негізінде сыртқы сауда қызметіне қатысушыға берілетін және лицензияда айқындалған санымен жекелеген тауар түрінің экспортына және (немесе) импортына құқық беретін лицензия;
      2) ерекше лицензия – сыртқы сауда қызметіне қатысушыға жекелеген тауар түрінің экспортына және (немесе) импортына ерекше құқық беретін лицензия;
      3) біржолғы лицензия – сыртқы сауда шарты (келісімшарты) негізінде сыртқы сауда қызметіне қатысушыға берілетін және белгілі бір санымен лицензияланатын тауардың экспортына және (немесе) импортына құқық беретін лицензия.
      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      9-1-бап. Лицензиялардың қолданылуының ерекше шарттары

      Лицензиялардың қолданылуының ерекше шарттары лицензияға:
      «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметті лицензиялау кезінде лицензиаттың санатын;
      өнеркәсіп саласындағы қызметті лицензиялау кезінде лицензияланатын қызмет түрі жүзеге асырылатын саланы көрсету үшін енгізіледі.
      Ескерту. Заң 9-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      10-бап. Лицензияның және лицензияға қосымшалардың нысаны

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекітетін лицензиялардың және оларға қосымшалардың нысандарын қоспағанда, лицензияның және оған қосымшаның нысанын уәкілетті орган белгілейді.
      Қызметтің кіші түрлері көрсетілетін лицензияға қосымша лицензияның ажырамас бөлігі болып табылады.
      Осы Заңның 32-бабында көзделген қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиялардың нысандарын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.
      Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша электрондық нысанда беріледі. Өтініш беруші немесе лицензиат лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште алуға өтініш білдірген жағдайда лицензия және (немесе) лицензияға қосымша электрондық форматта ресімделіп, басып шығарылады және лицензиар-органның мөрімен және басшысының қолымен расталады.
      Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны электрондық форматта беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, лицензия және (немесе) лицензияға қосымша қағаз жеткізгіште беріледі.
       Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      11-бап. Лицензиялау салалары

      Мынадай:
      1) өнеркәсіп
      2) атом энергиясын пайдалану;
      3) улы заттар айналымы
      4) алынып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      5) көлік
      6) есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы;
      7) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
      8) жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнаулы техникалық құралдар;
      9) қару-жарақәскери техника және жекелеген қару түрлерінің,  жарылғыш заттар және олар қолданыла отырып жасалған бұйымдар айналымы; 
      10) ғарыш кеңістігін пайдалану;
      11) ақпараттандыру және байланыс;
      12) білім беру;
      13) бұқаралық ақпарат құралдары;
      14) ауыл шаруашылығы;
      15) денсаулық сақтау;
      16) жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету
      17) ойын бизнесі
      18) ветеринария;
      19) «Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ережелері ескеріле отырып, сот-сараптама;
      20) мәдениет;
      21) қаржы саласы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет
      22) сәулет, қала құрылысы және құрылыс;  
      23) Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындау
      24) алынып тасталды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      25) этил спирті мен алкоголь өнімдерін, темекі өнімдерін өндіру және олардың айналымы;
      26) алынып тасталды - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен;
      27) тауарлар экспорты мен импорты;
      28) тауар биржалары салаларындағы қызметтің жекелеген түрлері лицензиялануға тиіс.
      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.05.04 N 156 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз, 2009.05.08. жарияланды), 2010.01.20 № 241-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі),  2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.06.28 N 24-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 № 107-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

      12-бап. Өнеркәсіп саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтiң мына түрлерiмен айналысу үшiн лицензияның болуы талап етiледi:
      1) тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия, химия өндiрiстерiн жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану, мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалау (технологиялық), магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалану.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      тау-кен өндiрiстерiн жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану;
      қатты пайдалы қазбаларды (кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда), мұнайды, газды, мұнай-газ конденсатын өндiрудi жобалау;
      қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын, мұнай-газ кен орындарын әзірлеу жобаларын және технологиялық регламенттердi жасау;
      қатты пайдалы қазбаларды (кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда), мұнайды, газды, мұнай-газ конденсатын өндiру;
      ашық және жер асты тәсiлдерiмен қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын ашу және әзiрлеу;
      кен орындарында технологиялық жұмыстар жүргiзу;
      пайдалы қазбаларды өндiру үшiн жару жұмыстарын жүргiзу;
      кенiштер мен шахталарды жабу бойынша жою жұмыстары;
      мұнай, газ ұңғымаларындағы каротаж жұмыстары;
      мұнай, газ ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары;
      мұнай, газ ұңғымаларын, оның iшiнде теңiзде және iшкi су айдындарында бұрғылау;
      ұңғымаларды жер астында және күрделi жөндеу; жабдықтар мен агрегаттарды бөлшектеу; ұңғымалар көтергiшiн орнату;
      ұңғымаларды жөндеуден кейiн сынау;
      ұңғымаларды жуу, цементтеу, байқаудан өткізу және игеру;
      мұнай қабаттарының мұнай беруiн арттыру және ұңғымалардың өнiмдiлiгiн ұлғайту;
      құрлықта және теңiзде мұнайдың төгiлуiн, ұңғымалардың өздiгiнен атқылауын, мұнай және газ шығарындыларын (бұрқаққа қарсы жұмыстарды қоспағанда) болғызбау және жою жөнiндегi жұмыстар, ұңғымаларды консервациялау;
      мұнай-химия, химия өндiрiстерiн жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану;
      мұнай-газ кен орындарын әзірлеу жобаларының техникалық-экономикалық негiздемесiн жасау;
      магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалану;
      2) энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу;
      3) заңды тұлғаларда өз өндірісі барысында және құрамында түстi және (немесе) қара металл сынықтары және (немесе) қалдықтары болған мүліктік кешенді сатып алу нәтижесінде пайда болған түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, өңдеуi және лицензиаттарға өткiзуi.
      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      13-бап. Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметті
               лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындау.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      ядролық қондырғылар, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймалары құрылысы;
      ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтар сақтау қоймаларын пайдалану;
      ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдаланудан шығару;
      ядролық қондырғыларды орналастыру, салу, пайдаланудан шығару кезінде жұмыстарды және жобаларды басқару;
      2) ядролық материалдармен жұмыс істеу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      ядролық материалдарды өткізу;
      ядролық материалдарды пайдалану;
      ядролық материалдарды сақтау;
      3) радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды дайындау;
      радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды пайдалану;
      радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды сақтау;
      радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды өткізу;
      табиғи уранды өндіру және қайта өңдеу;
      4) иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды дайындау;
      иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды пайдалану;
      5) атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      құрамында иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, монтаждау, бөлшектеу, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу;
      иондаушы сәулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмыс сапасын бақылау;
      аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау;
      өнімдердегі, материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің барын анықтау, радон және басқа да радиоактивті газдардың шоғырлануын өлшеу;
      персоналды дозиметрлік жеке бақылау;
      6) радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      радиоактивті қалдықтарды жинау және сұрыптау;
      үй-жайларды, жабдық пен материалдарды залалсыздандыру (радиоактивті ластанудан тазарту);
      радиоактивті қалдықтарды өңдеу;
      радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму;
      аумақтар мен объектілерді радиациялық оңалту, өңдеп қалпына келтіру;
      7) ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау;
      8) ядролық сынақтар жүргізу салдарынан ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарындағы және басқа да аумақтардағы қызмет;
      9) ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      физикалық қорғау жүйелерін жобалау, монтаждау, жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету;
      ядролық материалдарды және радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде оларды физикалық қорғауды қамтамасыз ету;
      10) ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау.
      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      14-бап. Улы заттар айналымы саласындағы қызметті
               лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) уларды өндіру, өңдеу, сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану, жою.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      уларды өндіру, өңдеу, сақтау, өткізу, жою;
      уларды сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану;
      уларды сатып алу, сақтау, өткізу.
      Нормативтік құжаттарға сәйкес сынақтар, зерттеулер және дезинфекция жүргізу үшін қажетті көлемде улы заттарды пайдаланатын аккредиттелген зертханалардың қызметі улар айналымы саласындағы лицензиарға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен, удың жылдық қажеттілігі туралы ақпарат және оларды пайдалану туралы жыл сайынғы есеп бере отырып, лицензиялаусыз жүзеге асырылады;
      2) пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау), пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу, пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау);
      пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу;
      пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану.
      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      15-бап. Техникалық қауіпсіздік саласындағы қызметті
               лицензиялау

      Ескерту. 15-бап алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      16-бап. Көлік саласындағы қызметті лицензиялау

      Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысiшiлiк қалааралық) және халықаралық қатынастарда автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау қызметiмен айналысу үшiн, сондай-ақ теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензияның болуы талап етiледi.
      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2013 № 132-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      17-бап. Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың
               айналымы саласындағы қызметті лицензиялау

      Есірткі, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметпен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзірлеу, өндіру, өңдеу, тасымалдау, жөнелту, сатып алу, сақтау, тарату, өткізу, пайдалану, жою;
      құрамында есірткі және психотроптық заттар бар өсімдіктер мен шөптерді өсіру, жинау, дайындау;
      денсаулық сақтау жүйесінде есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндіру, тасымалдау, сатып алу, сақтау, тарату, өткізу, пайдалану, жою.

      18-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
               саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      2) ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу және өткізу (оның ішінде өзге де беру).
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу;
      ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын өткізу (оның ішінде өзге де беру);
      3) ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау жөнінде қызметтер көрсету.
      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      19-бап. Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған
               арнайы техникалық құралдар саласындағы қызметті
               лицензиялау

      Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзірлеу, өндіру, жөндеу және өткізу жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзірлеу, өндіру;
      жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды жөндеу және өткізу.
      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      20-бап. Қару-жарақ, әскери техника мен жекелеген қару
               түрлері, жарылғыш заттар мен олар қолдана отырып
               жасалған бұйымдар айналымы саласындағы қызметті
               лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі: 
      1) монтаждауды, реттеуді, жаңартуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, сондай-ақ оларды өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды әзірлеу, өндіру, жөндеу, алу және өткізу. 
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      1) монтаждауды, реттеуді, жаңартуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды өндіруге арналған жабдықтарды әзірлеу, өндіру;
      монтаждауды, реттеуді, жаңартуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды өндіруге арналған жабдықтарды жөндеу;
      монтаждауды, реттеуді, жаңартуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды өндіруге арналған жабдықтарды сатып алу және өткізу;
      2) жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеуөндіру, сатып алу және өткізу. 
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу;
      жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды өндіру;
      жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу және өткізу;
      жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды өздерінің өндірістік қажеттіліктері үшін сатып алу;
      3) босатылған оқ-дәріні, қару-жарақты, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу. 
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      босатылған оқ-дәріні жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу;
      босатылған қару-жарақты, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу;
      4) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      5) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеу, өндіру, жөндеу, сату, коллекцияға жинау, экспонаттау.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеу;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын өндіру;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын жөндеу;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сату;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын коллекцияға жинау;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын экспонаттау;
      5-1) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу;
      6) азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сату, пайдалану.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу;
      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды өндіру;
      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сату;
      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды пайдалану;
      7) азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу.
      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      21-бап. Ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметті
               лицензиялау

      Зымыран-ғарыш техникасын жасауды, өндіруді, пайдалануды, жөндеуді және жаңғыртуды, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жер үсті инфрақұрылымдарын (полигонды, командалық-өлшеу кешенін, стендтік базаны және басқаларын) пайдалануды қоса алғанда, ғарыш кеңістігін пайдалануға байланысты барлық қызмет түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі. 

      22-бап. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
               қызметті лицензиялау

      1. Байланыс саласында қызметтер көрсетуді ұсыну жөніндегі қызметпен айналысу үшiн лицензияның болуы талап етiледi.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      қалааралық телефон байланысы;
      халықаралық телефон байланысы;
      спутниктік жылжымалы байланыс;
      ұялы байланыс (стандарт атауын көрсете отырып).
      2. Мынадай қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алу талап етілмейді:
      1) меншікті не жалға алынған желілік немесе коммутациялық жабдығы жоқ және пайдаланушыларға тиісті лицензиялар негізінде әрекет ететін басқа байланыс операторларының қызметтерін ұсынатын жеке және заңды тұлғалардың қызметі.
      Мұндай тұлғалар мен байланыс операторының арасындағы қатынастар жасалған шарттармен реттеледі, олардың құрылымы лицензиармен келісілуге тиіс. Делдалдар қызметтерді шарт жасасқан байланыс операторының сауда маркасымен ұсынуға міндетті. Бұл ретте, тұтынушыларға ұсынылатын қызметтердің сапасына және лицензияның қолданылу шарттарының орындалуына байланыс операторы жауап береді;
      2) өндірісішілік қызметті және технологиялық процестерді, оның ішінде үшінші тұлғаларға байланыс қызметтерін ұсынбай радиожиілік спектрін пайдалана отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының резиденті емес байланыс операторлары ұсынатын байланыс қызметтерін пайдаланбай, басқаруға арналған желілерді құру және пайдалану жөніндегі қызмет;
      3) байланыс қызметтерін көрсетумен байланысты емес, ортақ пайдаланудағы телекоммуникация желісіне қосылмаған және негізгі қызмет түрін жүзеге асыруға арналған ұтқыр телекоммуникациялық байланыс желілерін құру және пайдалану (оның ішінде жылжымалы радио (радиотелефондық), транкингтік және пейджингтік байланыс) жөніндегі қызмет.
      Осы тармақтың 2), 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда жиілік, радиожиілік жолақтарын (радиожиілік арналарын) пайдалану үшін байланыс саласындағы уәкілетті орган Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасына сәйкес радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат береді.
       Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.11.21 N 89-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      23-бап. Білім беру саласындағы қызметті лицензиялау

      Білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.
      Қызметтің бұл түрі қызметтің мынадай кіші түрлерін қамтиды:
      бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беру бағдарламалары;
      техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер мен мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары;
      орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, оның ішінде мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары;
      діни білім беру бағдарламалары.
      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      24-бап. Телерадио хабарларын тарату саласындағы
               лицензиялау

      Теле-, радиоарналарын тарату жөніндегі қызметпен айналысу үшін  лицензияның болуы талап етіледі.
      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      25-бап. Ауыл шаруашылығы саласындағы қызметті лицензиялау

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      2) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету;
      3) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету;
      4) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      26-бап. Денсаулық сақтау саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтiң мына түрлерiмен айналысу үшiн лицензияның болуы талап етiледi:
      1) медициналық қызмет.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      алғашқы медициналық-санитариялық көмек: дәрiгерге дейiнгi, бiлiктi, жедел медициналық көмек;
      диагностика;
      патологиялық анатомия;
      клиникалық зертханалық диагностика;
      қан мен оның компоненттерiн дайындау, консервациялау, өңдеу, сақтау және өткiзу;
      ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық және (немесе) стационарлық медициналық көмек:
      акушерлiк және гинекология;
      педиатрия немесе терапия: жалпы, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология (иммунология), гематология, кәсiптiк патология, отбасылық дәрiгер; инфекциялық аурулар; фтизиатрия;
      хирургия: жалпы, трансплантология, кардиохирургия, ангиохирургия, пластикалық хирургия, жақ-бетсүйек хирургиясы, нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология және ортопедия;
      анестезиология және реаниматология;
      дерматовенерология (дерматокосметология);
      психиатрия: жалпы, наркология, психотерапия, сексопатология, медициналық психология;
      онкология;
      стоматология;
      дәстүрлi медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальдық терапия, рефлексотерапия;
      медициналық реабилитология;
      сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптама;
      еңбекке уақытша жарамсыздық пен кәсiптiк жарамдылық сараптамасы;
      санитариялық-гигиеналық және эпидемияға қарсы медициналық қызмет: дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдары мен препараттарын өндiру, қайта өңдеу және өткiзу, сондай-ақ оларды пайдалануға байланысты жұмыстар мен көрсетiлетiн қызмет түрлерін өткізу;
      2) фармацевтикалық қызмет.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      дәрiлiк заттар өндiрісі;
      медициналық мақсаттағы бұйымдар өндiрісі;
      медициналық техника өндiрісі;
      дәрiлiк препараттарды дайындау;
      медициналық мақсаттағы бұйымдарды дайындау;
      дәрілік заттарды көтерме саудада өткізу;
      дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу.
      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      27-бап. Жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету
               саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) адвокаттық қызмет;
      2) нотариаттық қызмет;
      3) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда);
      4) зияткерлік меншікті, материалдық емес активтер құнын бағалау;
      5) аудиторлық қызмет;
      6) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызмет көрсетумен айналысу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін табиғат қорғауға қатысты жобалау, нормалау;
      шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін экологиялық аудит;
      7) лотерея ұйымдастыру және өткізу;
      8) заңды тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыру;
      9) туроператорлық қызмет;
      10) жеке сот орындаушыларының қызметі.
       Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      28-бап. Ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі
      1) казино қызметі;
      2) ойын автоматтары залының қызметі;
      3) букмекерлік кеңсе қызметі;
      4) тотализатор қызметі.

      29-бап. Ветеринария саласындағы қызметті лицензиялау

      Ветеринария саласындағы қызметпен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру;
      жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатқа ветеринариялық-санитарлық сараптама жүргізу.
      Ескерту. 29-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      30-бап. Сот-сараптама саласындағы қызметті лицензиялау

      Сот-сараптама қызметімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.

      31-бап. Мәдениет саласындағы қызметті лицензиялау

      Тарих пен мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялық жұмыстарды жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етіледі. 

      32-бап. Қаржы саласындағы қызметті және қаржы
               ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті
               лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) банк операциялары:
      заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
      жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
      банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
      банктердің жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы және жүргізуі, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған қымбат бағалы металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталарының физикалық мөлшері көрсетіледі;
      кассалық операциялар: банктер мен Ұлттық почта операторының қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта есептеуді, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдауы және беруі;
      аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау. Аударым операциясын жүзеге асыруға лицензия банктерге және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабының 6-1-тармағында аталған заңды тұлғаларға ғана беріледі;
      есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерін және өзге де борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
      банктік қарыз операциялары: банктің, ипотекалық ұйымның немесе агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының төлем жасалу, мерзімдік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беруі;
      шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;
      банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;
      төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау;
      аккредитив ашу (шығару) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;
      ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беру;
      үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банктік тапсырмалар мен өзге де міндеттемелерді беру;
      2) банктер жүзеге асыратын өзге де операциялар:
      тазартылған қымбат бағалы құйма металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобының металдары), қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және өткізу;
      құрамында қымбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және өткізу;
      вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлеушінің вексельдерге ақы төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ домицильдендірілген вексельдерге ақы төлеу, делдалдық тәртіппен вексельдердің акцепті;
      лизингтік қызметті жүзеге асыру;
      меншікті бағалы қағаздарды (акциялардан басқа) шығару;
      факторингтік операциялар: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, сатып алушыдан тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) ақы төлеуді талап ету құқығын иелену;
      форфейтингтік операциялар (форфейтер): сатушыға айналымсыз жолмен вексель сатып алу арқылы тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесіне ақы төлеу;
      сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне орай және тапсырмасы бойынша ақшаларды ипотекалық қарыздар және тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
      сейфтік операциялар: сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға беруді қоса алғанда, клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер;
      2-1) ислам банктері жүзеге асыратын банк операциялары:
      жеке және заңды тұлғалардың талап етілгенге дейін процентсіз депозиттерін қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргізу;
      жеке және заңды тұлғалардың инвестициялық депозиттерін қабылдау;
      банктік заем операциялары: ислам банкінің мерзімділік, қайтарымдылық талаптары бойынша және сыйақы алмай ақшалай нысанда кредиттер беруі;
      кәсіпкерлік қызметті мынадай түрде қаржыландыру: коммерциялық кредитті бере отырып, сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландыру;
      заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу жолымен және (немесе) әріптестік талаптары бойынша өндірістік және сауда қызметін қаржыландыру;
      лизинг (жалдау) талаптары бойынша инвестициялық қызмет;
      ислам банкінің банк операцияларын жүргізу кезіндегі агенттік қызмет;
      3) "өмірді сақтандыру" саласы бойынша мынадай сақтандыру сыныптары шегінде:
      өмірді сақтандыру;
      аннуитеттік сақтандыру;
      4) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша мынадай сақтандыру сыныптары шегінде:
      жазатайым оқиғалардан сақтандыру;
      ауру жағдайына арналған сақтандыру;
      автомобиль көлігін сақтандыру;
      темір жол көлігін сақтандыру;
      әуе көлігін сақтандыру;
      су көлігін сақтандыру;
      жүктерді сақтандыру;
      осы тармақшаның төртінші-сегізінші абзацтарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру;
      автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      осы тармақшаның оныншы - он екінші абзацтарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;
      қарыздарды сақтандыру;
      ипотекалық сақтандыру;
      кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру;
      осы тармақшаның он төртінші, он бесінші, он алтыншы және он сегізінші абзацтарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру;
      өзге де қаржы шығындарынан сақтандыру;
      сот шығыстарын сақтандыру;
      титулдық сақтандыру;
      5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандыру түрлері:
      көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; 
      тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;
      жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;
      аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; 
      туроператор мен турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; 
      өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру;
      қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; 
      қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру;
      міндетті экологиялық сақтандыру жөніндегі қызмет;
      6) қайта сақтандыру жөніндегі қызмет.
      "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру ұйымының тек "жалпы сақтандыру" саласында ғана сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыру жөнінде лицензия алуға және қызметті жүзеге асыруға құқығы бар.
      "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру ұйымының тек "өмірді сақтандыру" саласында ғана сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыру жөнінде лицензия алуға және қызметті жүзеге асыруға құқығы бар.
      Қайта сақтандыру жөніндегі лицензия негізінде қызметтің ерекше түрі ретінде қайта сақтандыруды жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы "өмірді сақтандыру" және "жалпы сақтандыру" салаларындағы сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыруды жүзеге асыруға құқылы;
      7) сақтандыру брокерінің қызметі;
      8) тәуелсіз актуарий ретінде қызметті жүзеге асыратын және тізбесі мен оларға қойылатын талаптарды қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген актуарийлердің халықаралық қауымдастықтарының мүшелері болып табылатын адамдардың қызметін қоспағанда, сақтандыру нарығындағы актуарийлік қызмет;
      9) брокерлік қызмет;
      10) дилерлік қызмет;
      11) алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      12) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет.
      Аталған қызмет түрі қызметтің мынадай кіші түрлерін:
      ерікті зейнетақы жарналарын (ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті;
      ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті қамтиды;
      13) алып тасталды - ҚР 21.06.2013 N 106-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. 1-т. 1) тармақшасынан қараңыз) Заңымен;
      14) кастодиан қызметі;
      15) трансфер-агенттік қызмет;
      16) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалатын сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызмет;
      16-1) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі;
      17) алып тасталды - ҚР 21.06.2013 N 106-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. 1-т. 1) тармақшасынан қараңыз) Заңымен;
      18) мемлекет қатысатын кредиттік бюроның қызметін қоспағанда, кредиттік бюроның қызметі.
      Ескерту. 32-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.02.12 N 133-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз), 2009.07.11 N 185-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.30  № 234-IV(2010.08.09 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.07.15 N 338-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 21.06.2013 N 106-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. 1-т. 1) тармақшасынан қараңыз) Заңдарымен.

      33-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
               қызметті лицензиялау

      Лицензияның болуы мынадай қызмет түрлерiмен айналысу үшiн талап етiледi:
      1) iздестiру қызметi.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      инженерлiк-геодезиялық жұмыстар, оның iшiнде:
      геодезиялық орталықтарды салу және қалау;
      жоспарлы-биiктiк түсiру желiлерiн құру;
      жобалау мен салуға арналған топографиялық жұмыстар (1:10000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтағы түсiрулер, сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылыстарын түсiру, жердегi желiлiк құрылыстар мен олардың элементтерiн трассалау және түсiру);
      инженерлiк-геологиялық әзiрлемелердi, геофизикалық және басқа да iздестiру нүктелерiн бекiту арқылы нақты іске асырумен байланысты геодезиялық жұмыстар;
      инженерлiк-геологиялық және инженерлiк-гидрогеологиялық жұмыстар, оның iшiнде:
      геофизикалық зерттеулер, шолып байқау және түсiру;
      жер қабаттарын далалық зерттеулер, гидрогеологиялық зерттеулер;
      2) жобалау қызметі.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      қала құрылысын жобалау (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстарды қоспағанда, тарихи құрылыс аудандарының қала құрылысын қалпына келтiру үшiн жобалау құқығымен) және жоспарлау, оның iшiнде:
      жоспарлау құжаттамасын (аумақтардың қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемаларын – аудандық жоспарлау жобаларын, елдi мекендердiң бас жоспарларын, аудандарды, шағын аудандарды, орамдарды, жекелеген учаскелердi егжей-тегжейлi жоспарлау жобалары мен салу жобаларын);
      елдi мекендердiң (елдi мекендер шекараларының шегiнде орналасқан көше-жол желiлерi мен қалаiшiлiк және сыртқы көлiк объектiлерiнiң) және қонысаралық аумақтардың (елдi мекендердiң көше-жол желiсiнен тысқары орналасқан сыртқы көлiк объектiлерi мен коммуникацияларының) көлiк инфрақұрылымын дамыту схемаларын;
      құрылыс салу жүйесiнде жылу энергиясын өндiру және тасымалдау объектiлерін орналастыра отырып, елдi мекендердi жылумен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi жылумен жабдықтау схемаларын;
      ауыз су және (немесе) техникалық су көздерiн орналастыра отырып және су ағызуды трассалай отырып, елдi мекендердi сумен жабдықтау схемаларын, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi сумен жабдықтау схемаларын;
      тұрмыстық, өндiрiстiк және жауын-шашынның сарқынды суларын жинау мен ағызудың орталықтандырылған жүйесiн, бас тазартқыш құрылыстарды, сарқынды суларды буландырғыштар мен қайта генерациялау объектiлерiн орналастыруды қоса алғанда, елдi мекендер мен өндiрiстiк кешендердiң кәрiз схемаларын;
      елдi мекендер мен қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi газбен жабдықтау схемаларын;
      құрылыс салу жүйесiнде электр энергиясын өндiру және тасымалдау объектiлерiн орналастыра отырып, елдi мекендердi электрмен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi электрмен жабдықтау схемаларын;
      инфрақұрылым объектiлерi мен ақпарат көздерiн орналастыра отырып, елдi мекендер үшiн телекоммуникация және байланыс схемаларын әзiрлеу;
      ғимараттар мен құрылыстар үшін сәулеттiк жобалау (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын қоспағанда, сәулеттiк-реставрациялау жұмыстары үшiн жобалау құқығымен), оның iшiнде:
      объектiлердiң бас жоспарларын, аумақтың инженерлiк дайындығын, жер бедерiн көркейтуді және ұйымдастыруды;
      құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеу және (немесе) реконструкциялау үшiн жобалау, сондай-ақ төменде аталған жұмыстардың әрқайсысы үшiн конструкцияларды нығайту құқығымен) және конструкциялау, оның iшiнде:
      негiздер мен iргетастарды;
      бетон және темір-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды;
      металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды;
      инженерлiк жүйелер мен желiлердi, оның iшiнде:
      жылытудың iшкi жүйелерiн (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетудi, кондиционерлеуді, салқын ауамен жабдықтауды, газдандыруды (төмен қысымды газбен жабдықтауды), сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн;
      су құбыры (ыстық және суық су) мен кәрiздiң iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн;
      тогы әлсiз құрылғылардың (телефондандырудың, өрттен қорғау дабыл құралының) iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың сыртқы желiлерiн;
      iшкi және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВ-ға дейiн және 10 кВ-ға дейiн электрмен жабдықтау жүйелерiн;
      35 кВ-ға дейiн, 110 кВ-ға дейiн және одан жоғары электрмен жабдықтауды;
      магистральдық мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын, газ құбырларын (орта және жоғары қысымды газбен жабдықтауды) жобалау;
      тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:
      мектепке дейiнгi білім беруге, жалпы және арнаулы білім беруге, интернаттарға, кадрлар даярлайтын орындарға, ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту және ойын-сауық мекемелерiне, сауда (дәрiханаларды қоса алғанда), денсаулық сақтау (ауруларды емдеу және олардың профилактикасы, оңалту және санаториялық емдеу), қоғамдық тамақтану мен тұрмыстық қызмет көрсету кәсiпорындарына, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық жаттығуларға, демалыс пен туризмге, сондай-ақ түрлi қоғамдық мақсаттағы үй-жайлары бар өзге де көп функциялы ғимараттар мен кешендерге арналған;
      көлiк инфрақұрылымына (халыққа тiкелей қызмет көрсетуге арналған) және коммуналдық шаруашылыққа арналған (көлiк құралдарына қызмет көрсету үшін, сондай-ақ өзге де өндiрiстiк-шаруашылық мақсатындағы ғимараттар мен құрылыстардан басқа) ғимараттар мен құрылыстарды технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      өндiрiстiк мақсаттағы, оның iшiнде:
      энергетика өнеркәсiбiне арналған;
      жеңiл және тамақ өнеркәсiбiн қоса алғанда, өңдеу өнеркәсiбiне арналған;
      ауыр машина жасауға арналған;
      медицина, микробиология және фармацевтика өнеркәсiбiне арналған;
      бөгеттер, дамбалар, басқа да гидротехникалық құрылыстар;
      мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларға;
      көтергіш-көлiктiк құрылғылар мен лифтiлерге арналған объектiлердi технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      көлiк инфрақұрылымы, байланыс және коммуникация, оның iшiнде:
      автомобиль, электр, теміржол және өзге де рельстi, әуе, су көлiгi түрлерiн қоса алғанда, қалаiшiлiк және сыртқы көлiкке;
      жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне;
      байланыс (спутниктiк байланысты қоса алғанда) және өзге де телекоммуникация түрлерiнiң жалпыреспубликалық және халықаралық желiлерiне қызмет көрсету жөніндегі объектiлердi технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      мыналарды:
      теміржол көлiгi қатынасы жолдарын;
      барлық санаттағы автомобиль жолдарын;
      қалалық электр көлiгінiң көше-жол желiсiн;
      көпiрлер мен көпiр өткелдерiн, оның iшiнде көлiк эстакадалары мен көп деңгейлi жолайырықтарын қамтитын технологиялық жобалау (көлiк құрылысы жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      өңдеу өнеркәсiбi кәсiпорындарын қоспағанда, ауыл шаруашылығы объектiлерiнiң құрылысын технологиялық жобалау (жобалардың технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      3) құрылыс-монтаж жұмыстары.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      жер қабатындағы арнаулы жұмыстарды, оның ішінде:
      іргетас негіздерін орналастыруды;
      жер қабатындағы бұрғылау жұмыстарын;
      суасты-техникалық жұмыстар мен теңiз қайраңындағы жұмыстарды;
      объектілерді күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын, ғимараттар мен құрылыстардың (оның iшiнде көпiрлер, көлiк эстакадалары, тоннельдер мен жол өткізгілер, өзге де жасанды құрылыстар) тiрек және (немесе) қоршау конструкцияларын салуды, оның ішінде:
      металл конструкцияларды монтаждауды;
      мұнара және дiңгек үлгiсiндегi құрылыс конструкцияларын, түтiн мұржаларын монтаждауды;
      көпiрлер мен көпiр өткелдерiнiң тiрек конструкцияларын монтаждауды;
      гидротехникалық және селден қорғау құрылыстарын, бөгеттердi, дамбаларды;
      түтiн мұржаларын, күш түсетін құрылыстарды, градирняларды, шахта үстiндегi тоқпақтарды;
      тау-кен ұңғылау және тоннель жұмыстарын, сүзгілеуге қарсы қалқаларды орналастыруды;
      көтергіш құрылғылардың (лифтiлердiң, эскалаторлардың, шахта тоқпақтары мен көтергiштерiнiң, аспалы жолдар мен басқа да көтергіш құрылғылар конструкцияларын) құрылыс конструкцияларын монтаждауды;
      монолиттi конструкцияларды орналастыру, сондай-ақ құрама-бетон және темiр-бетон конструкцияларын монтаждауды, қабырғалар мен аралық қабырғалардың жеке элементтерін қалауды және ойықтарды толтыруды;
      шатыр жабу жұмыстарын қамтиды;
      күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын желілік құрылыстарды салу жөніндегі арнаулы құрылыс және монтаж жұмыстарын, оның ішінде:
      қысыммен жұмыс iстейтiн не жарылу-өрт қаупi бар немесе өзге де қауiптi (зиянды) сұйық немесе газ тектес заттарды сақтауға арналған болат резервуарларды (ыдыстарды);
      мұнай құбырларының, газ құбырларының кәсiпшiлiк және магистральдық желiлерiн, сондай-ақ мұнай өнiмдерi құбырларының магистральдық желiлерiн;
      кернеуi 35 кВ-ға дейiнгi және 110 кВ-ға дейiнгi және одан жоғары кернеулі электр беру магистральдық желiлерiн;
      байланыс пен телекоммуникацияның жалпы республикалық және халықаралық желiлерiн қамтиды;
      күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қоса алғанда, инженерлiк желiлер мен жүйелердiң құрылғысын, оның iшiнде:
      теміржол қатынасы жолдарын электрмен жабдықтау желiлерiн, әуе көлiгi кәсiпорындарын электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желiлерiн;
      газбен жабдықтаудың жоғары және орташа қысымды, тұрмыстық және өндiрiстiк газбен жабдықтаудың төмен қысымды желiлерiн, газбен жабдықтаудың iшкi жүйелерiн;
      суық және ыстық сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау желiлерiн, тұрмыстық, өндiрiстiк және жауын-шашынның сарқынды суларының орталықтандырылған кәрiзiн, су құбырының, жылу беру мен кәрiздiң iшкi жүйелерiнiң құрылғысын;
      электрмен жабдықтау желiлерiн және сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, электрмен жарықтандырудың және электрмен жылытудың iшкi желiлерiн қамтиды;
      күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын автомобиль және теміржол құрылыстарын салу, оның ішінде:
      темір жолдарға арналған негiздерді және оның беткi құрылыстарын салу;
      I және II техникалық санаттағы автомобиль жолдарының, сондай-ақ жүрдек және реттелмелi қозғалыстың қалаiшiлiк магистральдық жолдарының, үздiксiз және реттелмелi қозғалыстың жалпықалалық маңызы бар магистральдық көшелерiнiң көлiк жүретiн бөлiгiнiң негiздерi мен жабындыларын, қорғаныш құрылыстары мен оларды жайластыруды;
      III, IV және V техникалық санаттағы автомобиль жолдарының, сондай-ақ магистральдық болып табылмайтын елдi мекендер көшелерiнiң көлiк жүретiн бөлiгiнiң негiздерi мен жабындыларын, қорғаныш құрылыстары мен оларды жайластыруды;
      аэродромдардың ұшу-қону жолақтары мен тiкұшақ алаңдарының негiздерi мен жабындыларын қамтиды;
      мыналармен:
      гидротехникалық және мелиоративтiк құрылыстармен;
      құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар өндiрiсiмен;
      театр-ойын-сауық, білім беру, спорт мақсатындағы объектiлермен;
      байланыспен, авариядан қорғаумен, бақылау және дабыл құралы жүйесiмен, көлiкте, электр энергетикасы және сумен жабдықтау объектiлерiнде, тiршiлiктi қамтамасыз ететiн өзге де объектiлерде оқшаулаумен, сондай-ақ өндiрiстiк мақсаттағы есепке алу мен бақылау аспаптарымен байланысты технологиялық жабдықтарды монтаждау, iске қосу-жөндеу жұмыстары;
      4) тұрғын үй ғимараттарының құрылысын үлескерлердің ақшасын тарту есебінен ұйымдастыру жөніндегі қызмет.
      Ескерту. 33-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      34-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін
               дайындау саласындағы қызметті лицензиялау

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.06.28 N 24-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау үшін лицензияның болуы талап етіледі.
      Ескерту. 34-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.06.28 N 24-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      35-бап. Кеден ісі саласындағы қызметті лицензиялау

      Ескерту. 35-бап алынып тасталды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      36-бап. Этил спиртінің және алкоголь өнімінің өндірісі
               мен айналымы, темекі өнімдерінің өндірісі
               саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) этил спиртінің өндірісі;
      2) алкоголь өнімінің өндірісі.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      арақтар мен айрықша арақтардың өндірісі;
      ликер-арақ өнімдерінің өндірісі;
      шарап материалының өндірісі;
      шарап өндірісі;
      коньяк өндірісі;
      бренди өндірісі;
      сыра өндірісі;
      3) алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оларды сақтауды, көтерме және (немесе) бөлшек саудада сатуды қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау, көтерме және (немесе) бөлшек саудада сату; 
      4) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      5) темекі өнімдерінің өндірісі.
      Ескерту. 36-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      37-бап. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты
               қызметті лицензиялау

       Ескерту. 37-бап алынып тасталды - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      37-1-бап. Тауар биржалары саласындағы қызметті
                лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) тауар биржаларының қызметі;
      2) биржалық брокерлер және биржалық дилерлер қызметі.
      Ескерту. 3-тарау 37-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.05.04. N 156 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз, 2009.05.08. жарияланды) Заңымен.

4-тарау. ТАУАРЛАРДЫҢ ЭКСПОРТЫ МЕН ИМПОРТЫ САЛАСЫНДАҒЫ
ЛИЦЕНЗИЯЛАУ

      38-бап. Жалпы ережелер

      1. Кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілген, үшінші елдермен саудада Еуразия экономикалық қоғамдастығы шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттер әкелуге немесе әкетуге тыйым салатын немесе шектеулер қолданатын тауарлардың бірыңғай тізбесі негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі экспорты және (немесе) импорты лицензиялануға жататын тауарлардың тізбесін белгілейді.
      Тауарлардың экспортын және (немесе) импортын лицензиялау оларды орындау үшін осы шектеулер енгізілген мақсаттармен салыстырғанда тауарлар экспортына немесе импортына мейлінше шектеушілік немесе бұрмалаушылық әсер етпеуге тиіс.
      2. Сыртқы экономикалық қызметтің Бірыңғай Тауар номенклатурасына сәйкес сыныпталатын, оған қатысты лицензиялау енгізілген әрбір тауарға лицензия беріледі.
      Лицензиар мынадай лицензия түрлерін береді:
      біржолғы;
      бас;
      ерекше.
      Лицензиар бас және ерекше лицензиялар беруді Кеден одағы комиссиясының шешімімен көзделген жағдайларда жүзеге асырады.
      3. Бас және ерекше лицензиялардың иелерi лицензияның орындалу барысы туралы тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейiнгi айдың он бесiне дейiн уәкiлеттi органға электронды құжат нысанында есеп беруге мiндеттi.
      Бiржолғы лицензиялардың иелерi лицензияның орындалуы туралы лицензияның қолданылу мерзiмi аяқталған соң күнтiзбелiк он бес күн iшiнде уәкiлеттi органға электронды құжат нысанында ақпарат беруге мiндеттi.
      4. Біржолғы лицензияның қолданыс кезеңі оның қолданыла бастаған күнінен бастап бір жылдан аспауға тиіс. Біржолғы лицензияның қолданыс мерзімі сыртқы сауда шартының (келісімшартының) қолданыс мерзімімен немесе лицензия беруге негіз болып табылатын құжаттың қолданыс мерзімімен шектелуі мүмкін.
      Сан жағынан шектеулер енгізілген тауарлар үшін лицензияның қолданыс кезеңі квота белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.
      Егер Кеден одағы комиссиясының шешімінде өзгеше жазылмаса, бас лицензияның қолданыс мерзімі ол қолданыла бастаған күннен бастап бір жылдан аспауға тиіс, ал сан жағынан шектеулер енгізілген тауарлар үшін квота белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.
      Ерекше лицензияның қолданыс мерзімі әрбір нақты жағдайда Кеден одағы комиссиясының шешімімен белгіленеді.
      Ескерту. 38-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      39-бап. Жекелеген тауарлардың экспортын лицензиялау

      Ескерту. 39-бап алып тасталды - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      40-бап. Жекелеген тауарлардың импортын лицензиялау

      Ескерту. 39-бап алып тасталды - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      41-бап. Жекелеген тауарлардың импортын автоматты түрде
               лицензиялау

      Жекелеген тауарлардың импортын автоматты түрде лицензиялау кезінде өтініш барлық жағдайда мақұлданады. Бұл ретте, импорт операцияларын жүзеге асыру үшін импорттаушы елдің заңды талаптарын орындайтын кез келген тұлға импортқа лицензия алуға өтініш жасау және оны алу құқығын тең жағдайларда иеленеді. Лицензия алуға өтінішті тауарлар кедендік тазартылғанға дейін кез келген жұмыс күнінде беруге болады. Лицензия алуға өтініш пен қажетті құжаттар тиісті әрі толық нысанда ұсынылған жағдайда лицензия он жұмыс күні ішінде беріледі.
      Импортты автоматты түрде лицензиялауға жататын тауарлардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Ескерту. 41-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-тарау. ЛИЦЕНЗИЯНЫ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМШАНЫ
БЕРУДІҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

      42-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
               беру шарттары

      1. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша, егер жергiлiктi атқарушы орган немесе орталық мемлекеттiк органның аумақтық органдары лицензиар болып табылса, жеке немесе заңды тұлғаны тiркеу орны бойынша берiледi.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі беретінқаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензияларды және (немесе) оларға қосымшаларды қоспағанда, өтініштер мен құжаттарды қабылдауды және лицензиялар және (немесе) лицензияларға қосымшалар беруді жүзеге асыратын ұйымдарды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      2. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны (қызметтiң кiшi түрлерi болған жағдайда) алу үшiн мынадай құжаттар беріледі:
      1) өтiнiш;
      2) заңды тұлға үшiн – өтініш беруші жарғысының (түпнұсқалары берiлмеген жағдайда салыстырып тексеру үшiн нотариат куәландырған) көшiрмесi және заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы;
      3) жеке тұлға үшiн – жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;
      4) дара кәсiпкер үшiн – өтiнiш берушiнi дара кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқа берiлмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшiрмесi;
      5) өтiнiш берушiнiң мемлекеттік кіріс органында есепке тұрғаны туралы куәлiктiң (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқа берiлмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшiрмесi;
      6) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн бюджетке лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесi;
      7) бiлiктiлiк талаптарына сәйкес мәлiметтер мен құжаттар.
      Жарғының көшірмесін (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалар берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) ұсыну бөлігінде осы тармақтың бірінші бөлігі 2) тармақшасының талабы қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қолданылады.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3) 4) және 5) тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсыну олардағы ақпаратты мемлекеттік ақпараттық жүйелерден және (немесе) мәліметтер нысанынан алу мүмкін болған жағдайда, талап етілмейді.
      «Электрондық үкімет» веб-порталы немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы құжаттарды беру кезінде құжаттар электрондық нысанда беріледі.
      Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасында құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін немесе салыстырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасын ұсыну туралы талап болған жағдайда мұндай құжаттар халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде ұсынылады.
      Куәландырылған құжаттардың анықтығы үшін оларды ұсынған өтініш беруші немесе лицензиат жауапкершілікте болады.
      Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензия берген кезде құжаттар тiзбесiне қойылатын қосымша талаптарды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi де белгiлей алады.
      2-1. Осы баптың 2-тармағының күші «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабында көзделген тәртіппен лицензия алу жағдайларына қолданылмайды.
      3. Лицензиясы бар қызмет түрi шеңберiнде лицензияға қосымшаны алу үшiн мынадай құжаттар қажет:
      1) өтiнiш;
      2) қызметтiң кiшi түрiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес мәлiметтер мен құжаттар.
      4. Лицензиар өтініш берушінің (лицензиаттың) құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті. Ұсынылған құжаттардың толық емес фактілері анықталған жағдайда лицензиар аталған мерзімде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді түрде бас тартады.
      5. Өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі мәніне мемлекеттік органдардың келісімдерін алу үшін лицензиар өтініш берушінің лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған құжаттары тіркелген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш берушінің лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыратын орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сауал жібереді.
      Мемлекеттік органдар лицензиар сауалының негізінде он жұмыс күні ішінде өтініш берушінің қойылатын талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы тиісті лицензиарға жауап жібереді.
      Мемлекеттік органдар осы Заңда белгіленген мерзімде жауап жібермеген жағдайда лицензия беру келісілді деп саналады.
      6. Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензиялар беру, беруден бас тарту, олардың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату тәртібі мен шарттарын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.
      Ойын бизнесі саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензиялар берудің шарттары мен тәртібі «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын жайлар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметке лицензия берудің шарттары мен тәртібі «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.
      Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензия берудің ерекше талаптары «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      7. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшiн тиiстi лицензиарға немесе халыққа қызмет көрсету орталығына ұсынылған барлық құжаттар тiзiмдеме бойынша қабылданады, оның көшiрмесi аталған органның құжаттарды қабылдаған күнi туралы белгiсі соғылып, өтiнiш берушiге жiберiледi (табыс етiледi).
      Ескерту. 42-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.12.24 N 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 21.06.2013 N 106-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. 1-т. 1) тармақшасынан қараңыз); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      43-бап. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беру
               туралы өтініштерді қарау мерзімдері

      1. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны осы Заңда белгіленген тиісті құжаттармен қоса өтініш ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей беретін, атом энергиясын пайдалану саласындағы, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметтегі лицензиарларды, экспорттық бақылауға жататын өнімдер импорты мен экспортының лицензиарларын қоспағанда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны лицензиар он бес жұмыс күнінен кешіктірмей береді.
      2. Егер лицензиар осы Заңда белгіленген мерзімде өтініш берушіге лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бермеген не лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден дәлелді түрде бас тартуды ұсынбаған жағдайда, оларды беру мерзімдері өткен күннен бастап лицензия және (немесе) лицензияның қосымшасы берілді деп есептеледі.
      Лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру мерзімдері өткен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге тиісті лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруге міндетті.
      Лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бермеген жағдайда бес жұмыс күнi өткеннен кейiн лицензия және (немесе) лицензияға қосымша алынды деп есептеледi. Өтініштің қабылданғаны туралы өтініш беруші алған хабарлама лицензия алынғанға дейiн лицензияланатын қызмет түрiн жүзеге асырудың заңды екенiн растайтын құжат болып табылады.
      Ескерту. 43-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 № 107-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      44-бап. Қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы
               үшін төленетін лицензиялық алым

      Қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін төленетін лицензиялық алым Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес лицензиялар (лицензиялардың телнұсқасы) берілген (қайта ресімделген) кезде алынады.
      Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алым ставкалары Қазақстан Республикасының Салық кодексімен белгіленеді.
      Лицензияға қосымшаларды (лицензияға қосымшалардың телнұсқаларын) берген кезде лицензиялық алым алынбайды.
      Лицензияларды және (немесе) лицензияға қосымшаларды берген кезде осы Заңның 47-1-бабында көзделген жағдайларда лицензиялық алым алынбайды.
       Ескерту. 44-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.12.10 N 101-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.11.16 N 200-IV (01.01.2010 бастап қолданысқа енгізіледі); 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      45-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
               беруден бас тарту

      1. Егер:
      1) Қазақстан Республикасының заңдарында субъектілердің осы санаты үшін қызметтің жекелеген түрімен айналысуға тыйым салынған;
      2) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      3) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым енгізілмеген;
      4) өтініш беруші біліктілік талаптарына сай келмеген;
      4-1) өтініш берушіге лицензия беру келісуші мемлекеттік органмен келісілмесе;
      5) өтініш берушіге қатысты оған қызметтің жекелеген түрімен айналысуға тыйым салатын заңды күшіне енген сот үкімі болған;
      6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш берушіге лицензия алуға тыйым салған жағдайларда, лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беруден бас тарту жүзеге асырылады.
      Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысуға лицензиялар беруден бас тарту үшін қосымша талаптарды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілей алады.
      1-1. Осы баптың 1-тармағының күші «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  73-бабында көзделген тәртіппен лицензия алу жағдайларына қолданылмайды.
      2. Лицензия беруден бас тартқан жағдайда лицензиар лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беру үшін белгіленген мерзімдерде өтініш берушіге дәлелді жауап қайтарады.
      Ескерту. 45-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 N 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      46-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
               беруден бас тартуға шағымдану

      Егер лицензия және (немесе) лицензияға қосымша осы Заңда белгіленген мерзімде берілмесе немесе лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту өтініш берушіге дәлелсіз болып көрінсе, ол Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бұл іс-әрекеттерге шағымдануға құқылы.

6-тарау. ЛИЦЕНЗИЯНЫ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМШАНЫ ҚАЙТА
РЕСІМДЕУ, ОНЫҢ ТЕЛНҰСҚАЛАРЫН БЕРУ, ҚОЛДАНЫЛУЫН ТОҚТАТУ ЖӘНЕ
ТОҚТАТА ТҰРУ    

      47-бап. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның
               телнұсқаларын қайта ресiмдеу және беру, сондай-ақ
               электрондық форматқа аудару

      1. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша жоғалған, бүлiнген жағдайда лицензиаттың лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын алуға құқығы бар.
      Егер лицензия қағаз жеткізгіште берілген болса, лицензиат телнұсқаны алмастан, оны өтініш бойынша электрондық форматқа аударуға құқылы.
      Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның жоғалған, бүлiнген бланкiлерi лицензиаттың лицензиарға жазбаша өтiнiш берген күнiнен бастап жарамсыз деп есептеледi.
      Лицензиар өтiнiш берiлген күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде жаңа нөмiр бере отырып және жоғарғы оң жақ бұрышында «Телнұсқа» деген жазуы бар лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын береді.
      Лицензиялардың және (немесе) лицензияларға қосымшалардың телнұсқалары осы Заңның 10-бабының ережелерін сақтай отырып, электрондық нысанда ресімделеді.
      2. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша мынадай:
      1) жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) өзгерген;
      2) дара кәсiпкер қайта тiркелген, оның атауы мен мекенжайы өзгерген;
      3) заңды тұлға бiрiгу, қосылу, бөлiнiп шығу немесе қайта құрылу нысанында қайта ұйымдастырылған;
      4) заңды тұлғаның атауы және (немесе) заңды мекенжайы өзгерген жағдайларда қайта ресiмделуге жатады.
      Қызмет түрiнiң және (немесе) кiшi түрiнiң атауы өзгерген жағдайда, лицензиаттың лицензияларды қайта ресiмдеу кезiнде жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн бюджетке лицензиялық алымның төленгенiн растай отырып, лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге құқығы бар.
      Лицензиат қайта ресiмдеу туралы өтiнiштi лицензияларды қайта ресiмдеу кезiнде жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн бюджетке лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттарды қоса бере отырып, күнтiзбелiк отыз күн iшiнде бередi.
      Лицензиялық алым төленбеген жағдайда, лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресiмдеуден бас тартады.
      Лицензияланатын қызмет түрiнен бiр немесе одан көп банк операциялары, сақтандыру қызметiнен бiр немесе одан да көп сыныптар алып тасталған жағдайда, лицензиат күнтiзбелiк отыз күн iшiнде лицензияны қоса отырып, лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге мiндеттi.
      Қаржы саласындағы қызметтi және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметтi жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға өызмет түрiнiң атауы өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгерiс лицензияланатын қызмет түрi мәнiнiң өзгеруiне әкеп соқпаса,  күнтiзбелiк отыз күн iшiнде лицензияларды қайта ресiмдеу кезiнде жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн бюджетке лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттарды қоса бере отырып, лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге мiндеттi.
      Қайта ресімделген лицензиялар және (немесе) лицензияларға қосымшалар осы Заңның 10-бабының ережелерін сақтай отырып, электрондық нысанда ресімделеді.
      Ескерту. 47-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      47-1-бап. Берілген лицензиялардағы қателерді түзету

      Берілген лицензияда және (немесе) лицензияға қосымшада қателер табылған жағдайда лицензиат оларды түзету туралы еркін нысанда өтініш беруге құқылы.
      Лицензиар лицензиаттың тиісті өтінішті берген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде лицензиялар тізіліміне қажетті өзгерістерді енгізеді және тиісті түзетулері бар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны береді.
      Ескерту. 6-тарау 47-1-баппен толықтырылды - ҚР 06.03.2013 N 81-V Заңымен(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      48-бап. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның
               қолданылуын тоқтату

      1. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданылуы мынадай жағдайларда:
      1) лицензияның берілген мерзімі аяқталғанда;
      2) жүзеге асырылуына лицензия берілген іс-әрекеттер (операциялар) толық көлемде жасалғанда;
      3) лицензия алып қойылғанда;
      4) жеке тұлғаның қызметі тоқтатылғанда, заңды тұлға таратылғанда, бірігу, біріктіру, бөліну, немесе қайта құрылу нысанындағы қайта ұйымдастырылуды қоспағанда, заңды тұлға қайта ұйымдастырылғанда;
      5) лицензия және (немесе) лицензияға қосымша лицензиарға ерiктi түрде қайтарылғанда;
      6) лицензияланатындардың тізбесінен қызметтің жекелеген түрі және (немесе) кіші түрі алып тасталса;
      7) лицензиат лицензиялауға жататын субъектілер қатарынан алып тасталса;
      8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.
      2. Лицензияның қолданылуы осы баптың 1-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тоқтатылғанды қоспағанда, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданылуы тоқтатылған кезде, лицензиат он жұмыс күнi iшiнде лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны лицензиарға қайтаруға мiндеттi.
      Ескерту. 48-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз), 2010.01.20 № 241-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      49-бап. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, одан айыру

      Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, одан айыру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 49-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.01.20 № 241-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен.

      49-1-бап. Лицензиялық бақылау

      1. Лицензиялық бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша берілгеннен кейін лицензиаттардың Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасын сақтауын тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Бақылаудың өзге де нысандары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша берілгенге дейін өтініш берушінің немесе лицензиаттың біліктілік талаптарына сай келетіндігін тексеру тексерілетін субъектіге бару арқылы бақылаудың өзге де нысаны тәртібінде жүзеге асырылады, оның нәтижелері бойынша өтініш берушінің немесе лицензиаттың біліктілік талаптарына сай келетіндігі немесе сай келмейтіндігі туралы шешім қабылданады.
      Құжаттарды ұсынумен расталмайтын біліктілік талаптары, сондай-ақ ұсынылған құжаттардың анықтығы тексерілуге тиіс.
      Ескерту. 6-тарау 49-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      50-бап. Залалдарды өтеу

      Лицензия беруден негізсіз бас тартудан немесе лицензиаттың құқығын бұзудан туындайтын залалдарды өтеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 50-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      51-бап. Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы
               заңнамасын бұзу

      Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      52-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      2. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар; 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат; N 10, 54-құжат; N 14, 82-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 17, 98-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 11, 37-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат; N 13, 85-құжат; N 15, 92-құжат; N 16, 97, 102-құжаттар) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О лицензировании

Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 16.05.2014 № 202-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования)

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано Оглавление

      Примечание РЦПИ!
      С 01.01.2013 слова "единый регистратор", "единого регистратора", "единым регистратором" считать соответственно словами "регистратор", "регистратора", "регистратором" в соответствии с Законом РК от № 524-IV.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

      1. Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности.

      2. Настоящим Законом не регулируются отношения, связанные с выдачей лицензий в рамках заключенного между физическими и (или) юридическими лицами лицензионного договора.

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан
                о лицензировании

      1. Законодательство Республики Казахстан о лицензировании основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

      Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
                Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) квалификационные требования - совокупность количественных и качественных нормативов и показателей, характеризующих способность заявителя и лицензиата заниматься отдельным лицензируемым видом деятельности и (или) подвидом лицензируемого вида деятельности;
      2) единый технологический процесс - совокупность технологически взаимосвязанных и последовательных действий (работ), выполняемых в процессе производства в рамках одного лицензируемого вида деятельности;
      3) автоматическое лицензирование импорта отдельных товаров - мера, установленная в целях мониторинга посредством выдачи лицензии;
      3-1) электронная копия документа - электронный документ, полностью воспроизводящий вид и данные подлинного бумажного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью заявителя, лицензиата или лица, обладающего полномочиями на удостоверение данного документа, либо уполномоченного работника центра обслуживания населения;
      3-2) компетентный (отраслевой) орган - государственный орган, осуществляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, к которой относится лицензируемый вид деятельности;
      4) лицензиар - государственный орган, осуществляющий лицензирование в соответствии с настоящим Законом;
      4-1) электронный реестр лицензиара - неотъемлемый раздел государственного электронного реестра лицензий, содержащий вносимые лицензиаром сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и прекративших действие лицензиях;
      5) лицензиат - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию;
      6) лицензия - разрешение, выдаваемое соответствующим лицензиаром физическому или юридическому лицу на занятие отдельным видом деятельности;
      7) лицензируемый вид деятельности (далее - вид деятельности) - вид деятельности (определенное действие (операция, классы страхования), для занятия которым требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Законом;
      8) подвид лицензируемого вида деятельности (далее - подвид деятельности) - конкретизация соответствующего вида деятельности в рамках одной лицензии;
      8-1) реестр лицензий - база данных, содержащая сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и прекративших действие лицензиях, а также филиалах, представительствах (объектах, пунктах, участках) лицензиата, осуществляющих лицензируемый вид (подвид) деятельности;
      9) исключен Законом РК от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2);
      9-1) государственный электронный реестр лицензий - информационная система, содержащая сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и прекративших действие лицензиях, а также филиалах, представительствах (объектах, пунктах, участках) лицензиата, осуществляющих лицензируемый вид (подвид) деятельности, которая централизованно формирует идентификационный номер лицензий, выдаваемых лицензиарами;
      9-2) идентификационный номер лицензий - уникальный номер, генерируемый в государственном электронном реестре лицензий в соответствии со стандартом единой системы нумерации и кодирования административных документов;
      10) лицензирование - комплекс мероприятий, связанных с выдачей и переоформлением лицензий, осуществлением контроля лицензиаров за соблюдением лицензиатами соответствующих требований, приостановлением и возобновлением действия лицензий, лишением лицензий;
      11) лицензионный контроль - деятельность лицензиара, направленная на проверку соответствия заявителя или лицензиата квалификационным требованиям до выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии, а также обеспечение соблюдения лицензиатами законодательства Республики Казахстан о лицензировании после ее выдачи;
      11-1) электронная форма лицензии - лицензия в форме электронного документа, оформляемая и выдаваемая с использованием информационных технологий, равнозначная лицензии на бумажном носителе;
      12) заявитель - физическое или юридическое лицо, обратившееся в соответствующий лицензиар с заявлением о выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии;
      13) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий разработку и проведение государственной политики и координирующий деятельность других государственных органов в области лицензирования;
      14) электронная лицензия - лицензия в форме электронного документа, оформляемая и выдаваемая с использованием информационных технологий, равнозначная лицензии на бумажном носителе.
      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 4. Основные принципы лицензирования

      1. Выдача лицензий осуществляется на равных основаниях и равных условиях для всех лиц, отвечающих требованиям, установленным для данного вида деятельности.

      2. Введение лицензионного порядка по отдельным видам деятельности устанавливается в целях национальной безопасности, обеспечения правопорядка, защиты окружающей среды, собственности, жизни и здоровья граждан.

      3. Настоящим Законом устанавливается исчерпывающий перечень видов деятельности и подвидов деятельности.

      4. При включении в настоящий Закон новых видов деятельности и (или) подвидов деятельности их лицензирование осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов, устанавливающих квалификационные требования.
      Нормативные правовые акты, которыми утверждаются квалификационные требования, предъявляемые к отдельным видам (подвидам) деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, а также перечень отдельных товаров, экспорт или импорт которых подлежит лицензированию, не могут быть введены в действие до истечения двадцатиоднодневного срока после официального опубликования этих актов.

      5. Лицензирование отдельных видов деятельности устанавливается в случаях, если предусмотренные законами Республики Казахстан требования к продукции, требования по обязательному подтверждению соответствия отдельных видов продукции, процессов недостаточны для достижения целей государственного администрирования.

      6. Лицензия является неотчуждаемой и не может быть передана лицензиатом другому физическому или юридическому лицу.

      7. Действие лицензий распространяется на всей территории Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      8. Виды деятельности, входящие в единый технологический процесс и (или) являющиеся необходимым элементом осуществления вида деятельности, лицензированию не подлежат.
      Заключение о вхождении вида деятельности в единый технологический процесс и (или) отнесении его к необходимому элементу осуществления вида деятельности предоставляется компетентным (отраслевым) органом по запросу лицензиара на основании обращения заявителя.

      9. Осуществление отдельных видов деятельности или совершение определенных действий (операций), требующих лицензирования, допускается лишь при наличии лицензии, за исключением деятельности, осуществляемой государственными органамиавтономными организациями образования и их организациями, в том числе иностранными юридическими лицами, внедряющими и (или) реализующими образовательные программы в указанных организациях, а также Банком Развития Казахстана в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан.
      Осуществление отдельных видов деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, допускается лишь при наличии лицензии, за исключением деятельности, проводимой кредитными товариществамицентральным депозитариемединым регистраторомкредитным бюро с государственным участием, обществами взаимного страхованияоператором платежного шлюза "электронного правительства", а также Национальным оператором почты в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 19.01.2011 № 395-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

      Статья 5. Структура государственной системы
                 лицензирования

      Государственную систему лицензирования составляют:
      1) Правительство Республики Казахстан;
      2) уполномоченный орган;
      3) лицензиары.

      Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      К компетенции Правительства Республики Казахстан относятся:

      1) разработка основных направлений государственной политики в области лицензирования, стратегических и тактических мер по ее осуществлению;

      2) определение лицензиаров;
      3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);

      5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) утверждение перечня ядов, производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование и уничтожение которых подлежат лицензированию;

      7) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);

      8) определение государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан;

      9) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      9-1) утверждение правил заверения электронных копий документов сотрудниками центров обслуживания населения;

      10) выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

      К компетенции уполномоченного органа относятся:
      1) формирование государственной политики в области лицензирования;
      2) управление процессом развития, установления прав доступа, обеспечение функционирования государственного электронного реестра лицензий;
      2-1) разработка правил заверения электронных копий документов сотрудниками центров обслуживания населения;
      3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      4) разработка и утверждение форм заявления для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением формы заявления для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, утверждаемых Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан;
      5) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 7-1. Компетенция уполномоченного органа
                  в сфере информатизации
      
      К компетенции уполномоченного органа в сфере информатизации относятся разработка и утверждение правил ведения государственного электронного реестра лицензий.
      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 8. Компетенция государственных органов

      К компетенции лицензиаров относятся:
      1) разработка, согласование с уполномоченным органом и утверждение квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам (подвидам) деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им, за исключением квалификационных требований к видам деятельности в сфере игорного бизнеса.
      Разработку и утверждение квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам (подвидам) деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им, в случае, если лицензиаром является местный исполнительный орган, осуществляют центральные государственные органы в пределах своей компетенции;
      2) установление соответствия заявителя квалификационным требованиям;
      3) лицензирование;
      4) осуществление лицензионного контроля;
      5) ведение и ежемесячное размещение реестра лицензий на своем интернет-ресурсе, за исключением лицензий на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
      В электронном реестре лицензиара и государственном электронном реестре лицензий должны быть указаны следующие сведения:
      наименование лицензиара;
      дата выдачи и номер лицензии и (или) приложения к лицензии;
      фамилия, имя, отчество (при его наличии), а также номер и дата выдачи свидетельства в случае государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;
      наименование, место нахождения юридического лица - для юридического лица;
      вид деятельности и (или) подвиды деятельности;
      срок действия лицензии;
      номер платежного поручения и дата уплаты лицензионного сбора;
      индивидуальный идентификационный номер;
      бизнес-идентификационный номер;
      основания и дата переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии;
      основания и даты приостановления, возобновления действия лицензии;
      основание и дата прекращения действия лицензии;
      данные о филиалах, представительствах, объектах, пунктах, участках лицензиата, осуществляющих лицензируемый вид (подвид) деятельности (в случае их наличия);
      6) направление запроса в государственные органы о согласовании выдачи лицензии в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан;
      7) оказание электронных услуг с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;
      8) размещение информации о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и прекративших действие лицензиях на собственном интернет-ресурсе;
      9) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.
      В случае создания филиала (представительства, объекта, пункта, участка) при изменении его местонахождения лицензиат в течение десяти рабочих дней обязан направить в адрес лицензиара письмо с приложением копий документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям, в случае, если лицензиаром является местный исполнительный орган, - по месту нахождения филиала (представительства, объекта, пункта, участка). В течение десяти рабочих дней со дня получения письма (уведомления) лицензиата лицензиар устанавливает соответствие заявителя квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующему виду (подвиду) деятельности. При соответствии его квалификационным требованиям вносит соответствующие данные в реестр лицензий.
      В финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, внесение в реестр лицензий данных о создании филиала (представительства, пункта), изменении его местонахождения осуществляется лицензиаром в течение десяти рабочих дней со дня получения от лицензиата документов, установленных законодательством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 12.01.2012 № 538-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 9. Виды и действие лицензий

      Лицензии различаются по следующим признакам:
      1. По субъектам:
      1) выдаваемые физическим и юридическим лицам Республики Казахстан;
      2) выдаваемые иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и международным организациям.
      2. По объему деятельности:
      1) генеральные - на занятие отдельными видами деятельности, выдаваемые без ограничения срока действия;
      2) разовые - на занятие отдельным видом деятельности в пределах разрешенного срока, объема, веса или количества (в натуральном либо денежном выражении), а также на занятие видами деятельности в сфере игорного бизнеса в пределах срока, установленного Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", и на занятие деятельностью по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков в пределах объема, установленного Законом Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве";
      3) операционные - на занятие отдельными операциями в банковской деятельности, классов в страховой деятельности (классов страхования).
      3. В сфере экспорта и импорта товаров:
      1) генеральная лицензия - лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании решения государства-члена таможенного союза и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара в определенном лицензией количестве;
      2) исключительная лицензия - лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара;
      3) разовая лицензия - лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторгового договора (контракта) и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт лицензируемого товара в определенном количестве.
      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 9-1. Особые условия действия лицензий

      Особые условия действия лицензий вносятся в лицензии для указания:
      категории лицензиата при лицензировании деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан";
      отрасли, в которой осуществляется лицензируемый вид деятельности, при лицензировании деятельности в сфере промышленности.
      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 9-1 в соответствии с Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 10. Форма лицензии и приложения к лицензии

      Форма лицензии и приложения к ней устанавливаются уполномоченным органом, за исключением форм лицензий и приложений к ним, утверждаемых Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Приложение к лицензии, в котором указываются подвиды деятельности, является неотъемлемой частью лицензии.
      Формы лицензий для осуществления деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, предусмотренной статьей 32 настоящего Закона, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан.
      Лицензия и (или) приложение к лицензии выдаются в электронной форме. В случае обращения заявителя или лицензиата за получением лицензии и (или) приложения к лицензии на бумажном носителе лицензия и (или) приложение к лицензии оформляются в электронном формате, распечатываются и заверяются печатью и подписью руководителя органа - лицензиара.
      В случае отсутствия возможности выдать лицензию и (или) приложение к лицензии в электронном формате, лицензия и (или) приложение к лицензии выдаются на бумажном носителе.
      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2009 N 167-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

     Статья 11. Сферы лицензирования

      Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности в следующих сферах:

      1) промышленности;

      2) использования атомной энергии;

      3) оборота ядовитых веществ 

      4) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);

      5) транспорта;

      6) оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров;

      7) обеспечения информационной безопасности; 

      8) специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

      9) оборота вооружениявоенной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых веществ и изделий с их применением;

      10) использования космического пространства;

      11) информатизации и связи;

      12) образования;

      13) средств массовой информации;

      14) сельского хозяйства;

      15) здравоохранения;

      16) обслуживания физических и юридических лиц;

      17) игорного бизнеса

      18) ветеринарии;

      19) судебно-экспертной с учетом положений Закона Республики Казахстан "О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан";

      20) культуры;

      21) финансовой сфере и деятельностисвязанной с концентрацией финансовых ресурсов

      22) архитектуры, градостроительства и строительства;

      23) изготовления государственных символов Республики Казахстан;

      24) исключен Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010);

      25) производства и оборота этилового спирта и алкогольной  продукции, производства табачных изделий;

      26) исключен Законом РК от 04.07.2009 N 167-IV (порядок введения в действие см. ст. 2);

      27) экспорта и импорта товаров;

      28) товарных бирж.
      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 04.05.2009 N 156-IV (вводится в действие с 08.11.2009); от 20.01.2010 № 241-IV; от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 107-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

      Статья 12. Лицензирование деятельности в сфере
                  промышленности

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных производств;
      проектирование добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых), нефти, газа, нефтегазоконденсата;
      составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, нефтегазовых месторождений;
      добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых), нефти, газа, нефтегазоконденсата;
      вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами;
      ведение технологических работ на месторождениях;
      производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых;
      ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт;
      каротажные работы в нефтяных, газовых скважинах;
      прострелочно-взрывные работы в нефтяных, газовых скважинах;
      бурение нефтяных, газовых скважин, в том числе на море и внутренних водоемах;
      подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установка подъемника скважин;
      испытания после ремонта скважин;
      промывка, цементация, опробование и освоение скважин;
      повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин;
      работы по предотвращению и ликвидации нефтяных разливов на суше и море, самоизливающихся скважин, нефтяных и газовых выбросов (за исключением противофонтанных работ), консервация скважин;
      проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация нефтехимических, химических производств;
      составление технико-экономического обоснования проектов разработки нефтегазовых месторождений;
      эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов;
      2) покупка электрической энергии в целях энергоснабжения;
      3) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, за исключением деятельности по реализации лома и отходов цветных и черных металлов, образовавшихся у юридических лиц в ходе собственного производства и в результате приобретения имущественного комплекса, в составе которого находились лом и (или) отходы цветных и (или) черных металлов, лицензиатам.
      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 13. Лицензирование деятельности в сфере
                 использования атомной энергии

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      сооружение ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов;
      эксплуатация ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов;
      вывод из эксплуатации ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов;
      управление работами и проектами при размещении, сооружении, выводе из эксплуатации ядерных установок;
      2) обращение с ядерными материалами.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      реализация ядерных материалов;
      использование ядерных материалов;
      хранение ядерных материалов;
      3) обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      изготовление радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества;
      использование радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества;
      хранение радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества;
      реализация радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества;
      добыча и переработка природного урана;
      4) обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      изготовление приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение;
      использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение;
      5) предоставление услуг в области использования атомной энергии.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение;
      контроль качества работы источников ионизирующего излучения, а также приборов, оборудования, установок, содержащих такие источники или генерирующих ионизирующее излучение;
      радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств;
      определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды, измерение концентрации радона и других радиоактивных газов;
      индивидуальный дозиметрический контроль персонала;
      6) обращение с радиоактивными отходами.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      сбор и сортировка радиоактивных отходов;
      дезактивация (очистка от радиоактивного загрязнения) помещений, оборудования и материалов;
      переработка радиоактивных отходов;
      хранение и захоронение радиоактивных отходов;
      радиационная реабилитация, рекультивация территорий и объектов;
      7) транспортировка, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан;
      8) деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний;
      9) физическая защита ядерных установок и ядерных материалов.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      проектирование, монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем физической защиты;
      обеспечение физической защиты при перевозке ядерных материалов и радиоактивных веществ;
      10) специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности.
      Сноска. Статья 13 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 14. Лицензирование деятельности в сфере оборота
                 ядовитых веществ

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) производство, переработка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      производство, переработка, хранение, реализация, уничтожение ядов;
      приобретение, хранение, реализация, использование ядов;
      приобретение, хранение, реализация ядов.
      Деятельность аккредитованных лабораторий, использующих ядовитые вещества в количестве, необходимом для проведения испытаний, исследований и дезинфекции в соответствии с нормативными документами, осуществляется без лицензирования с предоставлением информации лицензиару в области оборота ядов о годовой потребности в ядах и ежегодного отчета об их использовании в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
      2) производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов);
      реализация пестицидов (ядохимикатов);
      применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами.
      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).    

      Статья 15. Лицензирование деятельности в сфере
                 технической безопасности

      Сноска. Статья 15 исключена Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 16. Лицензирование деятельности в сфере транспорта

      Наличие лицензии требуется для занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении, а также для занятия деятельностью по перевозке грузов железнодорожным транспортом.
      Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 132-V (вводится в действие с 01.01.2014).

      Статья 17. Лицензирование деятельности в сфере оборота
                 наркотических средств, психотропных веществ,
                 прекурсоров

      Наличие лицензии требуется для занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:

      разработка, производство, переработка, перевозка, пересылка, приобретение, хранение, распределение, реализация, использование, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      культивирование, сбор, заготовка растений и трав, содержащих наркотические средства и психотропные вещества;

      производство, перевозка, приобретение, хранение, распределение, реализация, использование, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в системе здравоохранения.

      Статья 18. Лицензирование деятельности в сфере
                 обеспечения информационной безопасности

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      2) разработка и реализация (в том числе иная передача) средств криптографической защиты информации.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      разработка средств криптографической защиты информации;
      реализация (в том числе иная передача) средств криптографической защиты информации;
      3) оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 19. Лицензирование деятельности в сфере
                 специальных технических средств,
                 предназначенных для проведения
                 оперативно-розыскных мероприятий

      Наличие лицензии требуется для занятия деятельностью по разработке, производству, ремонту и реализации специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      разработка, производство специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
      ремонт и реализация специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 20. Лицензирование деятельности в сфере оборота
                 вооружения, военной техники и отдельных
                 видов оружия, взрывчатых веществ и изделий
                 с их применением

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:

      1) разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание. 
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:

      разработка, производство боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;

      ремонт боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;

      приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;

      2) разработкапроизводство, приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением. 
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:

      разработка взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      производство взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      приобретение взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением для собственных производственных нужд;

      3) ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных средств. 
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:

      ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых боеприпасов;

      ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых вооружений, военной техники, специальных средств;

      4) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      5) разработка, производство, ремонт, торговля, коллекционирование, экспонирование гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      разработка гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
      производство гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
      ремонт гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
      торговля гражданским и служебным оружием и патронами к нему;
      коллекционирование гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
      экспонирование гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      5-1) приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      6) разработка, производство, торговля, использование гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      разработка гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;
      производство гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;
      торговля гражданскими пиротехническими веществами и изделиями с их применением;
      использование гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      7) приобретение гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными законами РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 21. Лицензирование деятельности в сфере
                 использования космического пространства

      Наличие лицензии требуется для занятия всеми видами деятельности, связанной с использованием космического пространства, включая создание, производство, эксплуатацию, ремонт и модернизацию ракетно-космической техники, использование наземной инфраструктуры для обеспечения ее функционирования (полигон, командно-измерительный комплекс, стендовая база и другие). 

      Статья 22. Лицензирование деятельности в сфере
                 информатизации и связи

      1. Наличие лицензии требуется для занятия деятельностью по предоставлению услуг в области связи.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      междугородная телефонная связь;
      международная телефонная связь;
      спутниковая подвижная связь;
      сотовая связь (с указанием наименования стандарта).
      2. Не требуется получение лицензии для осуществления деятельности:
      1) физическими и юридическими лицами, не имеющими собственного либо арендуемого сетевого или коммутационного оборудования и предлагающими пользователям услуги других операторов связи, действующих на основании соответствующих лицензий.
      Отношения между такими лицами и оператором связи регулируются заключенными договорами, структура которых должна быть согласована лицензиаром. Посредники обязаны предоставлять услуги под торговой маркой оператора связи, с которым заключен договор. При этом ответственность за качество предоставляемых потребителям услуг и исполнение условий действия лицензии несет оператор связи;

      2) по созданию и эксплуатации сетей, предназначенных для управления внутрипроизводственной деятельностью и технологическими процессами, в том числе с использованием радиочастотного спектра без предоставления услуг связи третьим лицам, а также без использования услуг связи, предоставляемых на территории Республики Казахстан операторами связи - нерезидентами Республики Казахстан;

      3) по созданию и эксплуатации сетей мобильной телекоммуникационной связи (в том числе подвижной радио (радиотелефонной), транкинговой и пейджинговой связи), не имеющих присоединения к сети телекоммуникаций общего пользования и предназначенных для реализации основного вида деятельности, не связанного с предоставлением услуг связи.

      Для использования полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта, уполномоченным органом в области связи выдается разрешение на использование радиочастотного спектра в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области связи.
       Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 21.11.2008 N 89-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 23. Лицензирование деятельности в сфере
                 образования

      Наличие лицензии требуется для занятия образовательной деятельностью.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      общеобразовательные программы начального, основного среднего, общего среднего образования;
      профессиональные программы технического и профессионального образования, в том числе по профессиям и специальностям;
      профессиональные программы послесреднего, высшего, послевузовского образования, в том числе по специальностям;
      духовные образовательные программы.
      Сноска. Статья 23 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 24. Лицензирование деятельности в области
                 телерадиовещания

      Наличие лицензии требуется для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.
      Сноска. Статья 24 в редакции Закона РК от 18.01.2012 № 546-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

     Статья 25. Лицензирование деятельности в сфере сельского хозяйства

      Сноска. Заголовок в редакции Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      2) оказание услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок;
      3) оказание услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок;
      4) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 25 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 26. Лицензирование деятельности в сфере
                  здравоохранения

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) медицинская деятельность.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная, скорая медицинская помощь;
      диагностика;
      патологическая анатомия;
      клиническая лабораторная диагностика;
      заготовка, консервация, переработка, хранение и реализация крови и ее компонентов;
      консультативно-диагностическая и (или) стационарная медицинская помощь взрослому и (или) детскому населению - по специальностям:
      акушерство и гинекология;
      педиатрия или терапия: общая, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология (иммунология), гематология, профессиональная патология, семейный врач; инфекционные болезни; фтизиатрия;
      хирургия: общая, трансплантология, кардиохирургия, ангиохирургия, пластическая хирургия, челюстно-лицевая, нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология и ортопедия; анестезиология и реаниматология;
      дерматовенерология (дерматокосметология);
      психиатрия: общая, наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;
      онкология;
      стоматология;
      традиционная медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия;
      медицинская реабилитология;
      экспертиза судебно-медицинская, судебно-психиатрическая и судебно-наркологическая;
      экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности;
      санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая медицинская деятельность: производство, переработка и реализация средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также видов работ и услуг, связанных с их использованием;
      2) фармацевтическая деятельность.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      производство лекарственных средств;
      производство изделий медицинского назначения;
      производство медицинской техники;
      изготовление лекарственных препаратов;
      изготовление изделий медицинского назначения;
      оптовая реализация лекарственных средств;
      розничная реализация лекарственных средств.
      Сноска. Статья 26 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 27. Лицензирование деятельности в сфере
                 обслуживания физических и юридических лиц

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) адвокатская деятельность;
      2) нотариальная деятельность;
      3) оценка имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов);
      4) оценка интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов;
      5) аудиторская деятельность;
      6) выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности;
      экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности;
      7) организация и проведение лотерей;
      8) осуществление охранной деятельности юридическими лицами;
      9) туроператорская деятельность;
      10) деятельность частных судебных исполнителей.
      Сноска. Статья 27 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 28. Лицензирование деятельности в сфере игорного
                 бизнеса

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:

      1) деятельность казино;

      2) деятельность зала игровых автоматов;

      3) деятельность букмекерской конторы;

      4) деятельность тотализатора.

      Статья 29. Лицензирование деятельности в сфере
                 ветеринарии

      Наличие лицензии требуется для занятия деятельностью в области ветеринарии.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:

      производство препаратов ветеринарного назначения;

      ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения.
      Сноска. Статья 29 с изменениями, внесенными Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 30. Лицензирование деятельности в
                  судебно-экспертной сфере

      Наличие лицензии требуется для занятия судебно-экспертной деятельностью.

      Статья 31. Лицензирование деятельности в сфере культуры

      Наличие лицензии требуется для осуществления археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры. 

      Статья 32. Лицензирование деятельности в финансовой
                 сфере и деятельности, связанной с
                 концентрацией финансовых ресурсов

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:

      1) банковские операции:

      прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

      прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

      открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

      открытие и ведение банками металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;

      кассовые операции: прием и выдача банками и Национальным оператором почты наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
      переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег. Лицензия на осуществление переводной операции выдается только банкам и юридическим лицам, указанным в пункте 6-1 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

      учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;

      банковские заемные операции: предоставление банком, ипотечной организацией или дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

      организация обменных операций с иностранной валютой;

      инкассация банкнот, монет и ценностей;

      прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);

      открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;

      выдача банками банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;

      выдача банками банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;

      2) иные операции, осуществляемые банками:

      покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;

      покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

      операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;

      осуществление лизинговой деятельности;

      выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);

      факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;

      форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;

      доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;

      сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;

      2-1) банковские операции, осуществляемые исламскими банками:
      прием беспроцентных депозитов до востребования физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
      прием инвестиционных депозитов физических и юридических лиц;
      банковские заемные операции: предоставление исламским банком кредитов в денежной форме на условиях срочности, возвратности и без взимания вознаграждения;
      финансирование предпринимательской деятельности в виде:
      финансирования торговой деятельности в качестве торгового посредника с предоставлением коммерческого кредита;
      финансирования производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства;
      инвестиционная деятельность на условиях лизинга (аренды);
      агентская деятельность при проведении банковских операций исламского банка;

      3) по отрасли "страхование жизни" в пределах следующих классов страхования:

      страхование жизни;

      аннуитетное страхование;

      4) по отрасли "общее страхование" в пределах следующих классов страхования:

      страхование от несчастных случаев;

      страхование на случай болезни;

      страхование автомобильного транспорта;

      страхование железнодорожного транспорта;

      страхование воздушного транспорта;

      страхование водного транспорта;

      страхование грузов;

      страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта;

      страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта;

      страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта;

      страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта;

      страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в абзацах с десятого по двенадцатый настоящего подпункта;

      страхование займов;

      ипотечное страхование;

      страхование гарантий и поручительств;

      страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в абзацах четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и восемнадцатом настоящего подпункта;

      страхование от прочих финансовых убытков;

      страхование судебных расходов;

      титульное страхование;

      5) виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования:

      обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; 

      обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами; 

      обязательное страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов;

      обязательное страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций; 

      обязательное страхование гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента; 

      обязательное страхование в растениеводстве;

      обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; 

      обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 

      обязательное экологическое страхование;

      6) деятельность по перестрахованию.

      Страховая организация, имеющая лицензию по отрасли "общее страхование", имеет право получить лицензию и осуществлять деятельность по перестрахованию по всем классам страхования исключительно в отрасли "общее страхование".

      Страховая организация, имеющая лицензию по отрасли "страхование жизни", имеет право получить лицензию и осуществлять деятельность по перестрахованию по всем классам страхования исключительно в отрасли "страхование жизни".

      Перестраховочная организация, осуществляющая перестрахование как исключительный вид деятельности на основании лицензии по перестрахованию, вправе осуществлять перестрахование по всем классам страхования в отраслях "страхование жизни" и "общее страхование";

      7) деятельность страхового брокера;

      8) актуарная деятельность на страховом рынке, за исключением деятельности лиц, осуществляющих деятельность в качестве независимого актуария и являющихся членами международных ассоциаций актуариев, перечень и требования к которым установлены уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

      9) брокерская деятельность;

      10) дилерская деятельность;

      11) исключен Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие с 01.01.2013);

      12) деятельность по управлению инвестиционным портфелем.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды  деятельности:
      деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (добровольный накопительный пенсионный фонд);
      деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;

      13) исключен Законом РК от 21.06.2013 № 106-V (порядок введения в действие см. пп.1) п. 1 ст. 2);

      14) кастодиальная деятельность;

      15) трансфер-агентская деятельность;

      16) деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
      16-1) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;       

      17) исключен Законом РК от 21.06.2013 № 106-V (порядок введения в действие см. пп.1) п. 1 ст. 2);

      18) деятельность кредитного бюро, за исключением деятельности кредитного бюро с государственным участием.
      Сноска. Статья 32 с изменениями, внесенными законами РК от 12.02.2009 N 133-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); от 11.07.2009 N 185-IV (вводится в действие с 30.08.2009); от 30.12.2009 № 234-IV (вводится в действие с 09.08.2010); от 15.07.2010 № 338-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 21.06.2013 № 106-V (порядок введения в действие см. пп.1) п. 1 ст. 2).

      Статья 33. Лицензирование деятельности в сфере
                 архитектуры, градостроительства и
                 строительства

      Наличие лицензий требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) изыскательская деятельность.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      инженерно-геодезические работы, в том числе:
      построение и закладка геодезических центров;
      создание планово-высотных съемочных сетей;
      топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов);
      геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий;
      инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе:
      геофизические исследования, рекогносцировка и съемка;
      полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования;
      2) проектная деятельность.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:
      планировочной документации (комплексных схем градостроительного планирования территорий - проектов районной планировки, генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки районов, микрорайонов, кварталов, отдельных участков);
      схем развития транспортной инфраструктуры населенных пунктов (улично-дорожной сети и объектов внутригородского и внешнего транспорта, располагаемых в пределах границ населенных пунктов) и межселенных территорий (объектов и коммуникаций внешнего транспорта, располагаемых вне улично-дорожной сети населенных пунктов);
      схем теплоснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке тепловой энергии в системе застройки, а также теплоснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях;
      схем водоснабжения населенных пунктов с размещением источников питьевой и (или) технической воды и трассированием водоводов, а также схем водоснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях;
      схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испарителей и объектов по регенерации стоков;
      схем газоснабжения населенных пунктов и производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях;
      схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях;
      схем телекоммуникаций и связи для населенных пунктов с размещением объектов инфраструктуры и источников информации;
      архитектурное проектирование для зданий и сооружений (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:
      генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа;
      строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:
      оснований и фундаментов;
      бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций;
      металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций;
      проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
      внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;
      внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;
      внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей;
      систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ;
      электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше;
      магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления);
      технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, в том числе:
      для дошкольного образования, общего и специального образования, интернатов, заведений по подготовке кадров, научно-исследовательских, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, предприятий торговли (включая аптеки), здравоохранения (лечения и профилактики заболеваний, реабилитации и санаторного лечения), общественного питания и бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, отдыха и туризма, а также иных многофункциональных зданий и комплексов с помещениями различного общественного назначения;
      для транспортной инфраструктуры (предназначенной для непосредственного обслуживания населения) и коммунального хозяйства (кроме зданий и сооружений для обслуживания транспортных средств, а также иного производственно-хозяйственного назначения);
      технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе:
      для энергетической промышленности;
      для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность;
      для тяжелого машиностроения;
      для медицинской, микробиологической и фармацевтической промышленности;
      плотин, дамб, других гидротехнических сооружений;
      конструкций башенного и мачтового типа;
      для подъемно-транспортных устройств и лифтов;
      технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:
      внутригородского и внешнего транспорта, включая автомобильный, электрический, железнодорожный и иной рельсовый, воздушный, водный виды транспорта;
      местных линий связи, радио-, телекоммуникаций;
      общереспубликанских и международных линий связи (включая спутниковые) и иных видов телекоммуникаций;
      технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее:
      пути сообщения железнодорожного транспорта;
      автомобильные дороги всех категорий;
      улично-дорожную сеть городского электрического транспорта;
      мосты и мостовые переходы, в том числе транспортные эстакады и многоуровневые развязки;
      технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности;
      3) строительно-монтажные работы.
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:
      специальные работы в грунтах, в том числе:
      устройство оснований;
      буровые работы в грунте;
      подводно-технические работы и работы на морском шельфе;
      возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:
      монтаж металлических конструкций;
      монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб;
      монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов;
      гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы;
      дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры;
      горнопроходческие и тоннельные работы, устройство противофильтрационных завес;
      монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений);
      устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;
      кровельные работы;
      специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
      стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ;
      промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов;
      магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до  110 кВ и выше;
      общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций;
      устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
      сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей
электроснабжения и электроосвещения предприятий воздушного транспорта;
      сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения;
      сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации;
      сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления;
      строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
      основания и верхние строения железнодорожных путей;
      основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и регулируемого движения;
      основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными;
      основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок;
      монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
      гидротехническими и мелиоративными сооружениями;
      производством строительных материалов, изделий и конструкций;
      объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения;
      связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения;
      4) деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков.
      Сноска. Статья 33 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 34. Лицензирование деятельности в сфере
                 изготовления государственных символов
                 Республики Казахстан

      Наличие лицензии требуется для изготовления Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 34 с изменениями, внесенными законами РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 28.06.2012 № 24-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 35. Лицензирование деятельности в сфере
                  таможенного дела

      Сноска. Статья 35 исключена Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010)

      Статья 36. Лицензирование деятельности в сфере
                 производства и оборота этилового спирта и
                 алкогольной продукции, производства табачных
                 изделий

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:

      1) производство этилового спирта;

      2) производство алкогольной продукции. 
      Данный вид деятельности включает следующие подвиды деятельности:

      производство водок и водок особых;

      производство ликероводочных изделий;

      производство виноматериала;

      производство вин;

      производство коньяка;

      производство бренди;

      производство пива;

      3) хранение, оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению, оптовой и (или) розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства; 

      4) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);

      5) производство табачных изделий.
      Сноска. Статья 36 с изменением, внесенным Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 37. Лицензирование деятельности, связанной с
                  использованием валютных ценностей

       Сноска. Статья 37 исключена Законом РК от 04.07.2009 N 167-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Статья 37-1. Лицензирование деятельности
                   в сфере товарных бирж

      Наличие лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности:
      1) деятельность товарных бирж;
      2) деятельность биржевых брокеров и биржевых дилеров.
      Сноска. Закон дополнен статьей 37-1 в соответствии с Законом РК от 04.05.2009 N 156-IV (вводится в действие с 08.11.2009).

Глава 4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ

      Статья 38. Общие положения

      1. Перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежит лицензированию, устанавливается Правительством Республики Казахстан на основании единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного решением Комиссии таможенного союза.
      Лицензирование экспорта и (или) импорта товаров не должно иметь более ограничивающего или искажающего воздействия на экспорт или импорт товаров, чем цели, во исполнение которых данные ограничения были введены.
      2. Лицензия выдается на каждый товар, классифицируемый в соответствии с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, в отношении которого введено лицензирование.
      Лицензиар выдает следующие виды лицензий:
      разовые;
      генеральные;
      исключительные.
      Выдача генеральных и исключительных лицензий осуществляется лицензиаром в случаях, предусмотренных решением Комиссии таможенного союза.
      3. Владельцы генеральных и исключительных лицензий обязаны ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в уполномоченный орган отчет о ходе исполнения лицензии в форме электронного документа.
      Владельцы разовых лицензий в течение пятнадцати календарных дней по истечении срока действия лицензии обязаны предоставлять в уполномоченный орган информацию об исполнении лицензии в форме электронного документа.
      4. Период действия разовой лицензии не может превышать один год с даты начала ее действия. Срок действия разовой лицензии может быть ограничен сроком действия внешнеторгового договора (контракта) или сроком действия документа, являющегося основанием для выдачи лицензии.
      Для товаров, в отношении которых введены количественные ограничения, период действия лицензии заканчивается в календарном году, на который установлена квота.
      Срок действия генеральной лицензии не может превышать один год с даты начала ее действия, а для товаров, в отношении которых введены количественные ограничения, заканчивается в календарном году, на который установлена квота, если иное не оговорено решением Комиссии таможенного союза.
      Срок действия исключительной лицензии устанавливается решением Комиссии таможенного союза в каждом конкретном случае.
      Сноска. Статья 38 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 39. Лицензирование экспорта отдельных товаров

      Сноска. Статья 39 исключена Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 40. Лицензирование импорта отдельных товаров

      Сноска. Статья 40 исключена Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 41. Автоматическое лицензирование импорта
                  отдельных товаров

      При автоматическом лицензировании импорта отдельных товаров одобрение заявления дается во всех случаях. При этом любое лицо, которое выполняет юридические требования страны импортера для осуществления импортных операций, равным образом обладает правом на обращение и получение лицензии на импорт. Заявление на получение лицензии может подаваться в любой рабочий день до таможенной очистки товаров. Лицензия выдается в течение десяти рабочих дней при представлении заявления на получение лицензии и необходимых документов в надлежащей и полной форме.
      Перечень товаров, подлежащих автоматическому лицензированию импорта, утверждается Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ
И (ИЛИ) ПРИЛОЖЕНИЯ К ЛИЦЕНЗИИ

      Статья 42. Условия выдачи лицензии и (или) приложения к
                 лицензии

      1. Лицензия и (или) приложение к лицензии выдаются по месту регистрации физического или юридического лица, если лицензиаром являются местный исполнительный орган или территориальные органы центрального государственного органа.
      Организации, осуществляющие прием заявлений и документов и выдачу лицензий и (или) приложений к лицензиям, за исключением лицензий и (или) приложений к ним на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан, определяются Правительством Республики Казахстан.
      2. Для получения лицензии и (или) приложения к лицензии (в случае наличия подвидов деятельности) представляются следующие документы:
      1) заявление;
      2) копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки) и справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица заявителя - для юридического лица;
      3) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
      4) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) - для индивидуального предпринимателя;
      5) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в органе государственных доходов (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки);
      6) копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
      7) сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями.
      Требование подпункта 2) части первой настоящего пункта в части представления копии устава (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригиналов для сверки) распространяется на юридические лица, осуществляющие деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов.
      Представление документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта, не требуется при наличии возможности получения информации, содержащейся в них, из государственных информационных систем и (или) из формы сведений.
      При подаче документов через веб-портал "электронного правительства" или центр обслуживания населения документы представляются в электронной форме.
      При этом в случае наличия требования в законодательстве Республики Казахстан о представлении нотариально засвидетельствованной копии документа или оригинала документа для сверки такие документы представляются в виде электронной копии документа, удостоверенной электронной цифровой подписью работника центра обслуживания населения.
      Ответственность за достоверность удостоверенных документов несет заявитель или лицензиат, представивший их.
      Дополнительные требования к перечню документов при выдаче лицензии на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, могут устанавливаться также Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.
      2-1. Действие пункта 2 настоящей статьи не распространяется на случаи получения лицензии в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
      3. Для получения приложения к лицензии в рамках вида деятельности, на который имеется лицензия, необходимы следующие документы:
      1) заявление;
      2) сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями к подвиду деятельности.
      4. Лицензиар в течение двух рабочих дней с момента получения документов заявителя (лицензиата) обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов лицензиар в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
      5. Для получения согласований государственных органов на предмет соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан лицензиар в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на получение лицензии и (или) приложения к лицензии направляет запрос в соответствующие государственные органы по месту осуществления заявителем лицензируемого вида деятельности.
      Государственные органы на основании запроса лицензиара в течение десяти рабочих дней направляют ответ соответствующему лицензиару о соответствии или несоответствии заявителя предъявляемым требованиям.
      В случае непредставления государственными органами ответа в установленные настоящим Законом сроки выдача лицензии считается согласованной.
      6. Порядок и условия выдачи, отказа в выдаче, приостановления, прекращения действия лицензий на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Условия и порядок выдачи лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса определяются Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе".
      Условия и порядок выдачи лицензий на деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков определяются Законом Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве".
      Особые условия выдачи лицензии на право занятия деятельностью в сфере архитектуры, градостроительства и строительства определяются Законом Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".
      7. Все документы, представленные соответствующему лицензиару или в центр обслуживания населения для выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов указанным органом.
      Сноска. Статья 42 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (порядок введения в действие см. пп.1) п. 1 ст. 2); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 43. Сроки рассмотрения заявлений о выдаче лицензии
                 и (или) приложения к лицензии

      1. Лицензия и (или) приложение к лицензии выдаются лицензиаром не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензиаров в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю, которые выдают лицензию и (или) приложение к лицензии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с соответствующими документами, установленными настоящим Законом.
      2. В случае если лицензиар в установленные настоящим Законом сроки не выдал заявителю лицензию и (или) приложение к лицензии либо не предоставил мотивированный отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, то с даты истечения сроков их выдачи лицензия и (или) приложение к лицензии считаются выданными.
      Лицензиар не позднее пяти рабочих дней с момента истечения срока выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии обязан выдать заявителю соответствующую лицензию и (или) приложение к лицензии.
      В случае невыдачи лицензиаром лицензии и (или) приложения к лицензии по истечении пяти рабочих дней лицензия и (или) приложение к лицензии считаются полученными. Подтверждением законности осуществления лицензируемого вида деятельности до получения лицензии является полученное заявителем уведомление о приеме заявления.
      Сноска. Статья 43 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 107-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 44. Лицензионный сбор за право занятия отдельными
                  видами деятельности

      Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности взимается при выдаче (переоформлении) лицензий (дубликата лицензий) в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.
      Ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности устанавливаются Налоговым кодексом Республики Казахстан.
      При выдаче приложений к лицензии (дубликатов приложений к лицензии) лицензионный сбор не взимается.
      При выдаче лицензий и (или) приложений к лицензии в случаях, предусмотренных статьей 47-1 настоящего Закона, лицензионный сбор не взимается.
      Сноска. Статья 44 с изменениями, внесенными законами РК от 10.12.2008 N 101-IV (вводятся в действие с 01.01.2009); от 16.11.2009 № 200-IV (вводится в действие с 01.01.2010); от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 45. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения
                 к лицензии

      1. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется в случаях, если:
      1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;
      2) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);
      3) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;
      4) заявитель не соответствует квалификационным требованиям;
      4-1) не согласована выдача лицензии заявителю согласующим государственным органом;
      5) в отношении заявителя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;
      6) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено заявителю получать лицензии.
      Дополнительные требования для отказа в выдаче лицензий на занятие деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, могут устанавливаться Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.
      1-1. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на случаи получения лицензии в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

      2. При отказе в выдаче лицензии лицензиаром заявителю дается мотивированный ответ в сроки, установленные для выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии.
       Сноска. Статья 45 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2009 N 167-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 262-IV (вводятся в действие с 21.10.2010); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 46. Обжалование отказа в выдаче лицензии
                 и (или) приложения к лицензии

      Если лицензия и (или) приложение к лицензии не выданы в установленный настоящим Законом срок или отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии представляется заявителю необоснованным, он вправе обжаловать эти действия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ, ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИИ И (ИЛИ) ПРИЛОЖЕНИЯ К ЛИЦЕНЗИИ

      Статья 47. Переоформление и выдача дубликатов лицензии
                  и (или) приложения к лицензии, а также перевод
                  в электронный формат

      1. При утере, порче лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиат имеет право на получение дубликатов лицензии и (или) приложения к лицензии.
      Если лицензия была выдана на бумажном носителе, лицензиат вправе по заявлению перевести ее в электронный формат без получения дубликата.
      Утерянные, испорченные бланки лицензии и (или) приложения к лицензии считаются недействительными со дня подачи лицензиатом письменного заявления лицензиару.
      Лицензиар в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликатов лицензии и (или) приложения к лицензии с присвоением нового номера и надписью "Дубликат" в правом верхнем углу.
      Дубликаты лицензий и (или) приложений к лицензиям оформляются в электронной форме с соблюдением положений статьи 10 настоящего Закона.
      2. Лицензия и (или) приложение к лицензии подлежат переоформлению в следующих случаях:
      1) изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица;
      2) при перерегистрации индивидуального предпринимателя, изменении его наименования и адреса;
      3) при реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, выделения или преобразования;
      4) изменения наименования и (или) юридического адреса юридического лица.
      В случае изменения наименования вида и (или) подвида деятельности лицензиат имеет право подать заявление о переоформлении лицензии с подтверждением уплаты в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензий.
      Заявление о переоформлении подается лицензиатом в течение тридцати календарных дней с приложением документов, подтверждающих уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензий.
      В случае неоплаты лицензионного сбора лицензиар отказывает в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии.
      В случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских операций, одного или более классов в страховой деятельности лицензиат обязан в течение тридцати календарных дней подать заявление о переоформлении лицензии с приложением лицензии.
      В случае изменения наименования вида деятельности физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов, если такое изменение не повлекло изменения существа лицензируемого вида деятельности, обязано в течение тридцати календарных дней подать заявление о переоформлении лицензии с приложением документов, подтверждающих уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.
      Переоформленные лицензии и (или) приложения к лицензиям оформляются в электронной форме с соблюдением положений статьи 10 настоящего Закона.
      Сноска. Статья 47 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 47-1. Исправление ошибок в выданных лицензиях

      В случае обнаружения ошибок в выданной лицензии и (или) приложении к лицензии лицензиат вправе подать заявление в произвольной форме об их исправлении.
      Лицензиар в течение десяти рабочих дней со дня подачи лицензиатом соответствующего заявления вносит необходимые изменения в реестр лицензий и выдает лицензию и (или) приложение к лицензии с соответствующими исправлениями.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 47-1 в соответствии с Законом РК от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 48. Прекращение действия лицензии и (или)
                  приложения к лицензии

      1. Лицензия и (или) приложение к лицензии прекращают свое действие в случаях:
      1) истечения срока, на который выдана лицензия;
      2) совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых выдана лицензия;
      3) лишения лицензии;
      4) прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица, реорганизации юридического лица, за исключением реорганизации в форме слияния, присоединения, выделения или преобразования;
      5) добровольного возврата лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиару;
      6) исключения отдельного вида деятельности и (или) подвида деятельности из перечня лицензируемых;
      7) исключения лицензиата из числа субъектов, подлежащих лицензированию;
      8) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      2. При прекращении действия лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением прекращения действия лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, лицензиат обязан в течение десяти рабочих дней вернуть лицензию и (или) приложение к лицензии лицензиару.
      Сноска. Статья 48 с изменениями, внесенными законами РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); от 20.01.2010 № 241-IV; от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 49. Приостановление действия, лишение лицензии

      Приостановление действия, лишение лицензии осуществляются в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 49 с изменениями, внесенными Законом от 20.01.2010 № 241-IV.

      Статья 49-1. Лицензионный контроль

      1. Лицензионный контроль осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка соблюдения лицензиатами законодательства Республики Казахстан о лицензировании после выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан". Иные формы контроля осуществляются в соответствии с законами Республики Казахстан.
      3. Проверка соответствия заявителя или лицензиата квалификационным требованиям до выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется в порядке иной формы контроля с посещением проверяемого субъекта, по результатам которого принимается решение о соответствии или несоответствии заявителя или лицензиата квалификационным требованиям.
      Проверке подлежат квалификационные требования, которые не подтверждаются представлением документов, а также достоверность представленных документов.
      Сноска. Статья 49-1 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 50. Возмещение убытков

      Возмещение убытков, вызванных необоснованным отказом в выдаче лицензии или нарушением прав лицензиата, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 50 с изменением, внесенным Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Статья 51. Нарушение законодательства
                 Республики Казахстан о лицензировании

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о лицензировании влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      Статья 52. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 37; N 12, ст. 88; N 14, ст. 93;  N 15-16, ст. 109; N 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 236; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 7, ст. 80; N 11, ст. 144, 149; N 12, ст. 184; N 13-14, ст. 195, 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 14, ст. 201; N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 222, 224, 225; N 23, ст. 416; N 24, ст. 452; 1999 г., N 20, ст. 721, 727; N 21, ст. 787; N 22, ст. 791; N 23, ст. 931; N 24, ст. 1066; 2000 г., N 10, ст. 248; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52, 54; N 13-14, ст. 173, 176; N 23, ст. 321; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 15, ст. 151; N 19-20, ст. 165; 2003 г., N 1-2, ст. 2; N 4, ст. 25; N 6, ст. 34; N 10, ст. 50, 51; N 11, ст. 69; N 14, ст. 107; N 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., N 2, ст. 9; N 5, ст. 27; N 10, ст. 54; N 14, ст. 82; N 15, ст. 86; N 16, ст. 91; N 17, ст. 98; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 11, ст. 37; N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 8, ст. 45; N 13, ст. 85; N 15, ст. 92; N 16, ст. 97, 102).

      Президент
  Республики Казахстан