Экспорттық бақылау туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі N 300 Заңы.


МАЗМҰНЫ

      Осы Заң халықаралық және ұлттық қауіпсіздік мүддесіне орай қару-жараққа, әскери техникаға, ядролық және арнайы ядролық емес материалдарға, әскери мақсаттағы өнімге, екіұдай қолданылатын (мақсаттағы) тауарлар мен технологияларға, оларды өндіру мен пайдалануға байланысты шикізатқа, материалдарға, жабдықтарға, технологияларға, ғылыми-техникалық ақпарат пен көрсетілетін қызметтерге экспорттық бақылауды жүзеге асырудың және жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау режимін нығайтудың негіздері мен тәртібін белгілейді.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) екіұдай қолданылатын (мақсаттағы) тауарлар мен технологиялар - азаматтық мақсаттарда пайдаланылатын, бірақ қару-жарақ, әскери техника мен оқ-дәрілер, оның ішінде жаппай қырып-жоятын қару мен жеткізу құралдарын өндіру үшін қолданылуы мүмкін жабдықтар, материалдар, шикізат, технологиялар мен ғылыми-техникалық ақпарат;

      2) жаппай қырып-жоятын қару - химиялық, бактериологиялық (биологиялық), радиологиялық, ядролық және уытты қару;

      3) жеткізу құралдары - жаппай қырып-жоятын қаруды жеткізуге қабілетті зымырандар мен ұшқышсыз ұшу аппараттары (500 килограмнан кем емес пайдалы жүктемені 300 километрге және одан да ұзақ қашықтыққа жеткізуге қабілетті);

      4) зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне құқықтар - қару-жарақпен, әскери техникамен, екіұдай қолданылатын (мақсаттағы) тауарлармен және технологиялармен, арнайы жабдықпен және жаппай қырып-жоятын қаруды жасауға арналған технологиямен байланысты ғылыми еңбектерге, электрондық-есептеу машиналарына арналған бағдарламаларға, карталарға, жоспарларға, эскиздерге, иллюстрациялар мен үш деңгейлі шығармаларға авторлық құқықтар, өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, интегралдық микросхема топологияларына құқықтар, ашылмаған ақпаратқа, оның ішінде "ноу-хау" өндірісінің құпияларына құқықтар;

      5) импорт – өнімді Қазақстан Республикасының аумағына әкелу;

      6) импорттаушының (түпкі пайдаланушының) кепілдік міндеттемесі - импорттаушының (түпкі пайдаланушының) өнімді мәлімделген мақсаттарға пайдалану туралы, оны басқа тұлғаларға бермеу және оны уәкілетті органның келісімінсіз үшінші елдерге кері экспорттауға жол бермеу туралы жазбаша сендіруі;

      7) кепілдік міндеттеме - импортталатын өнімді мәлімделген мақсаттарда пайдалану және оны сатушы елдің келісімінсіз үшінші елдерге кері экспорттауға жол бермеу туралы алушы елдің құзыретті органы берген алушы елдің ресми сендіруі;

      8) кері импорт - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағынан бұрын әкетілген қазақстандық өнімнің өзгеріссіз жағдайда қайта әкелінуі;

      9) кері экспорт - Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өндірілген, оның аумағына бұрын әкелінген өнімді әкету не Қазақстан Республикасында шығарылған өнімді басқа мемлекеттің аумағынан үшінші елдерге әкету;

      10) Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдары - заңдарда белгіленген құзыреті шегінде экспорттық бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары;

      11) өнім - экспорттық бақылауға жататын тауарлар, технологиялар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер, ақпарат;

      12) өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңдеу - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, қазақстандық тауарларды өңдеу және өнімді кейіннен Қазақстан Республикасының аумағына әкелу мақсатында оларды Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерге әкету және пайдалану;

      13) өнімнің номенклатурасы (тізімі) - экспорттық бақылауға жататын тауарлардың, технологиялардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және ақпараттың тізбесі;

      14) сыртқы экономикалық қызметке қатысушы (мәлімдеуші) - өнімнің экспортын, кері экспортын, импортын, кері импортын, транзитін және Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңделуін жүзеге асырушы жеке немесе заңды тұлға;

      15) транзит - өнімге кедендік бақылау жасай отырып оны Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізу;

      16) тұтастай қамтитын бақылау - өнімнің номенклатурасына (тізіміне) кірмейтін өнімді бақылау;

      17) уәкілетті орган - экспорттық бақылау саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      18) фирмаішілік экспорттық бақылау жүйесі - экспорттық бақылау ережелерін сақтау мақсатында сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар (мәлімдеушілер) жүзеге асыратын ұйымдастырушылық, әкімшілік, ақпараттық және өзге де сипаттағы іс-шаралар кешені;

      19) экспорт – өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан әкету;

      20) экспорттық бақылау - өнім экспортының, кері экспортының, импортының, кері импортының, транзитінің немесе өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңдеудің тәртібін Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдары мен фирмаішілік экспорттық бақылау жүйесін пайдаланатын сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың (мәлімдеушілердің) іске асыруы жөніндегі осы Заңда және Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шаралар жиынтығы;

      21) ядролық және арнайы ядролық емес материалдар - ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық режимнің талаптарына сәйкес осындай деп айқындалған материалдар.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда белгіленгеннен өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      Осы Заңның күші осы Заңның 8-бабында көрсетілген өнімнің экспортына, кері экспортына, импортына, кері импортына, транзитіне және Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңделуіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы экспорттық бақылау жүйесі мемлекеттік органдарының, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың (мәлімдеушілердің) қызметіне қолданылады.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-бап. Экспорттық бақылаудың негізгі мақсаттары мен қағидаттары

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.11.2014 N 244-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      1. Экспорттық бақылаудың негізгі мақсаттары:

      1) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

      2) жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау режимін нығайту;

      3) халықаралық қатынастардың тұрақты және қауіпсіз жүйесін қалыптастыруға жәрдемдесу;

      4) халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту, жаппай қырып-жоятын қару мен оны жеткізу құралдарының таралуын болдырмау болып табылады.

      2. Экспорттық бақылаудың негізгі қағидаттары:

      1) жаппай қырып-жоятын қаруды, жеткізу құралдарын және қару-жарақ пен әскери техниканың өзге де түрлерін таратпау жөніндегі Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын сақтау;

      2) экспорттық бақылауды жүзеге асыруда саяси мүдделердің басымдылығы;

      3) Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау туралы заңнамасы бойынша ақпаратқа қолжетімділік;

      4) терроризм мен экстремизмді қолдауға жол бермеу;

      5) экспорттық бақылау рәсімдері мен ережелерінің жалпыға бірдей танылған халықаралық нормалар мен практикаға сәйкестігі болып табылады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.11.2014 N 244-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің экспорттық бақылау саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі экспорттық бақылау саласында:

      1) экспорттық бақылау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді;

      2) Қазақстан Республикасында мемлекеттік экспорттық бақылау жүйесін қалыптастырады;

      3) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8) өнімнің номенклатурасын (тізімін) бекітеді;

      9) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

6-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) экспорттық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесі мемлекеттік органдарының қызметін үйлестіреді;

      2) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) белгіленген құзыреті шегінде өнімнің экспортын, кері экспортын, импортын, кері импортын, транзитін және Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңделуін бақылайды;

      5) өнімнің экспорты мен импортын лицензиялауды жүзеге асырады;

      6) шет мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен экспорттық бақылау саласындағы шараларды әзірлейді және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      7) Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдарымен бірлесе отырып, қажет болған жағдайда өнімді тиеп жіберу алдындағы кезеңде және оның түпкілікті пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;

      8) өнімді импорттаған кезде түпкі пайдаланушының сертификаты түріндегі кепілдік міндеттеме береді;

      9) өнімнің транзитіне рұқсат береді;

      10) мәлімдеушілер мен мүдделі мемлекеттік органдарға тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, ақпаратты өнімге жатқызу туралы қорытынды береді;

      11) өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңдеуге рұқсат береді;

      12) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      13) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;

      14) өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау қағидаларын бекітеді;

      15) импорттаушылардың (түпкі пайдаланушылардың) кепілдік міндеттемелерін ресімдеу және олардың орындалуын тексеру қағидаларын бекітеді;

      16) өнімнің транзитіне рұқсат беру қағидаларын бекітеді;

      17) өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңдеуге рұқсат беру қағидаларын бекітеді;

      18) сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың (мәлімдеушілердің) экспорттық бақылаудың фирмаішілік жүйелеріне қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;

      19) өнімнің кері экспортына рұқсат беру қағидаларын бекітеді;

      20) өнімнің кері экспортына рұқсат береді.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV, 2010.06.30 № 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 № 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесі мемлекеттік органдарының құзыреті

      Қазақстан Республикасы экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдары:

      1) өнімнің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы заңсыз өткізілуінің алдын алады және жолын кеседі;

      2) өз құзыреті шегінде өнімнің экспорты, кері экспорты, импорты, транзиті және Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңделуі мәселелерін келіседі.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Экспорттық бақылауға жататын өнімнің түрлері

      Экспорттық бақылануға тиіс өнімнің түрлеріне мыналар жатады:

      1) жай қару-жарақ пен әскери техника, шикізат, материалдар, арнайы жабдықтар мен технологиялар, оларды өндіруге байланысты жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер;

      2) ядролық және арнайы ядролық емес материалдар, жабдықтар, қондырғылар, технологиялар, иондық сәуле шығаратын көздер, екіұдай қолданылатын (мақсаттағы) жабдықтар және тиісті тауарлар мен технологиялар, оларды өндіруге байланысты жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер;

      3) экспорттық бақылаудың халықаралық режимдерінде белгіленетін тізімдер, тізбелер бойынша химиялық қару жасау кезінде пайдаланылуы мүмкін химикаттар, екіұдай қолданылатын (мақсаттағы) тауарлар мен технологиялар;

      4) бактериологиялық (биологиялық) және уытты қару жасау кезінде пайдаланылуы мүмкін ауру қоздырғыштар, олардың генетикалық жағынан өзгерген нысандары мен генетикалық материалдың фрагменттері, олардың тізімдерін, тізбелерін экспорттық бақылаудың халықаралық режимдері белгілейді;

      5) зымырандық техника, қозғалтқыштар, олардың компоненттері, зымырандық техника жасау кезінде қолданылатын жабдық, материалдар мен технологиялар, олардың тізімдерін, тізбелерін экспорттық бақылаудың халықаралық режимдері белгілейді;

      6) жаппай қырып-жоятын қару түрлері;

      7) ғылыми-техникалық ақпарат, көрсетілетін қызметтер және әскери мақсаттағы өнімге, екіұдай қолданылатын (мақсаттағы) тауарлар мен технологияларға байланысты зияткерлік шығармашылық қызметтің нәтижелері.

9-бап. Экспорттық бақылау және оны жүзеге асыру тәртібі

      1. Экспорттық бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасы ратификациялаған жаппай қырып-жоятын қаруды, жеткізу құралдарын және қару-жарақ пен әскери техниканың өзге де түрлерін таратпау жөніндегі Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Өнімнің экспорты мен импорты лицензиялар негізінде жүзеге асырылады.

      3. Өнiмнiң экспорты мен импортын лицензиялау Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Қазақстан Республикасынан шығарылатын өнімнің кері экспорты уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты бойынша, кепілдік міндеттеме негізге алына отырып жүзеге асырылады.

      5. Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген өнімнің кері экспорты өнім шығарылған елдің құзыретті органының рұқсаты бойынша жүзеге асырылады.

      6. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының немесе басқа мемлекеттердің Қазақстан Республикасы аумағында уақытша орналасқан әскери құралымдарының қаруланымында (жарақтанымында) қолданылып жүрген жарақтарды, өнімдерді жөндеу (жаңғырту) мақсатында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу, сондай-ақ өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңдеу уәкілетті органның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

      7. Экспорттық бақылауға жататын шикізат не өнеркәсіп өнімі үлгілерінің ең аз мөлшерін көрмелерде көрсету үшін, экспорттық бақылауға жататын, коммерциялық құндылығы жоқ осы шикізатқа не өнеркәсіп өніміне ықтимал сұранысты анықтау мақсатында зерттеулер (сертификаттау) жүргізу үшін өнімді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды орындау үшін халықаралық ұйымдардың инспекторлары іріктеп алатын сынамалар үлгілерін Қазақстан Республикасының аумағынан әкету лицензиясыз жүзеге асырылады.

      Мемлекеттің халықаралық міндеттемелерін орындау, сондай-ақ оқу-жаттығуларға, байқауларға, конкурстарға, көрмелерге, парадтарға, жарыстарға, демонстрациялық іс-шараларға, сынақтарға қатысу үшін Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әдеттегі қару-жарағы мен әскери техникасын Қазақстан Республикасының аумағынан әкету (аумағына әкелу) Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органының бірінші басшысы бекітетін тізбенің негізінде лицензиясыз жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар, қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс саласындағы уәкілетті орган ұйымдастыратын оқу-жаттығуларды, байқауларды, конкурстарды, көрмелерді, сынақтарды, парадтарды, демонстрациялық іс-шараларды өткізу кезінде тартуға қажетті, шетелдік мемлекеттік органдарға немесе ұйымдарға тиесілі әдеттегі қару-жарақ пен әскери техниканы Қазақстан Республикасының аумағына әкелу (аумағынан әкету) Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органының бірінші басшысы бекітетін тізбенің негізінде лицензиясыз жүзеге асырылады.

      7-1. Қазақстан Республикасы ұлттық контингентінің жұмыс істеуі немесе бітімгершілік дайындықты жүргізу үшін қажетті жай қару-жарақ пен әскери техниканы Қазақстан Республикасының аумағына әкелу (аумағынан әкету) қорғаныс саласындағы уәкілетті орган беретін әскери рұқсаттамалар негізінде тыйым салулар, шектеулер, рұқсаттар немесе лицензиялар қолданылмай және кедендік баждар, салықтар және өзге де алымдар алынбай жүзеге асырылады.

      8. Өнімнің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілуіне бақылау жасауды мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.

      9. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, сыртқы экономикалық мәмілелерді жүзеге асыру кезінде мәлімдеуші келісімшарт талаптарында Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесі мемлекеттік органдарының өнімнің түпкі пайдаланылуын тексеруге қол жеткізуін қамтамасыз етуді көздеуге міндетті.

      10. Уәкілетті орган өнім шығарылған елдің құзыретті органы берген рұқсаттың дұрыстығын айқындауға құқылы.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.06.2015 № 321-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Тұтастай қамтитын бақылау

      1. Тұтастай қамтитын бақылау талаптарын қамтамасыз ету мақсатында, егер сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға (мәлімдеушілерге) осы өнім және зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелері шет мемлекеттің не шетелдіктердің немесе шетелдік заңды

      тұлғалардың жаппай қырып-жоятын қару мен жеткізу құралдарын жасау мақсаттары үшін пайдаланылатыны анық белгілі болса, оларға бұл өніммен, зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерімен сыртқы экономикалық мәмілелер жасасуға немесе оларға өзге де кез келген түрде қатысуға тыйым салынады.

      2. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар (мәлiмдеушiлер) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен осы Заңның 8-бабының қолданыс аясына жатпайтын өнiммен, зияткерлiк шығармашылық қызмет нәтижелерiмен сыртқы экономикалық мәмiлелердi жүзеге асыру үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк органның лицензиясын:

      1) оларды Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесiнiң уәкiлеттi органы немесе өзге де мемлекеттiк органы аталған өнiм мен зияткерлiк шығармашылық қызмет нәтижелерi осы баптың 1-тармағында көрсетiлген мақсаттарда пайдаланылуы мүмкiн екендiгi туралы хабардар еткен;

      2) олардың аталған өнiм мен зияткерлiк шығармашылық қызмет нәтижелерi осы баптың 1-тармағында көрсетiлген мақсаттарда пайдаланылуы мүмкiн деп пайымдауына негiз болған жағдайларда алуға мiндеттi.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Ұйымдардағы фирмаішілік экспорттық бақылау жүйесі

      Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген экспорттық бақылау ережелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін жаппай қырып-жоятын қаруды, жеткізу құралдарын және қару-жарақ пен әскери техниканың өзге де түрлерін жасау кезінде пайдаланылуы мүмкін өнімге қатысты сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру кезінде экспорттық бақылау ережелерін орындауды қамтамасыз ету, аталған салада құқық бұзушылықты болғызбау үшін сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар (мәлімдеушілер) фирмаішілік экспорттық бақылау жүйелерін құрады.

12-бап. Өнімді тиеп жіберу алдындағы кезеңде және (немесе) оның түпкілікті пайдаланылуын мемлекеттік бақылау

      Өнімді тиеп жіберу алдындағы кезеңде және (немесе) оның түпкілікті пайдаланылуын мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Сыртқы экономикалық мәмілелердің есебі

      1. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар (мәлімдеушілер) экспорттық бақылау мақсаттары үшін өніммен сыртқы экономикалық мәмілелердің есебін жүргізуге міндетті.

      2. Өніммен, зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерімен сыртқы экономикалық мәмілелерге қатысты құжаттар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында неғұрлым ұзақ сақтау мерзімі белгіленбесе, бес жыл бойы сақталуға тиіс.

      3. Экспорттық бақылау мақсаттары үшін сыртқы экономикалық мәмілелер есебінің ережелері мен нысанын уәкілетті орган айқындайды.

14-бап. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылауға байланысты халықаралық санкцияларға қатысуы

      Қазақстан Республикасының бір мемлекетке немесе бірқатар мемлекеттерге қатысты экспорттық бақылауға байланысты халықаралық санкцияларға қатысуы және бұл санкциялардың қолданысқа енгізілуі Біріккен Ұлттар Ұйымы немесе басқа да халықаралық ұйымдар шешімдерінің негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады. Жекелеген жағдайларда мұндай санкцияларды Қазақстан Республикасы біржақты қолдана алады.

15-бап. Өнімнің экспортын, импортын, транзитін және Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңделуін шектеу

      Ескерту. 15-баптың тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Шет мемлекеттер Қазақстан Республикасы алдында алған міндеттемелерін бұзған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдардың шешімдері бойынша өнімнің экспортына, импортына, транзитіне және Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңделуіне Қазақстан Республикасының шектеулер енгізуге, оларға эмбарго белгілеуге дейін құқығы бар.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын орындау мүдделерін негізге ала отырып, өнімнің экспортына, импортына, транзитіне және Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерде өңделуіне шектеулер енгізілетін мемлекеттердің тізбесін белгілейді және жекелеген мемлекеттер мен ұйымдарға қатысты санкция туралы ақпаратты сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар (мәлімдеушілер) назарына жыл сайын жариялап отырады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Экспорттық бақылау саласындағы ақпаратты беру жөніндегі міндеттеме

      1. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдарынан және шет мемлекеттердің органдарынан, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардан (мәлімдеушілерден) экспорттық бақылау саласына жататын қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратуға және алуға құқылы.

      2. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдары және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган уәкілетті органнан, Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің басқа да мемлекеттік органдарынан және шет мемлекеттердің органдарынан, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардан (мәлімдеушілерден) экспорттық бақылау саласына қатысты қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратуға және алуға құқылы.

      3. Экспорттық бақылау саласындағы сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар (мәлімдеушілер) берген құжаттар мен ақпарат тек экспорттық бақылау мақсатында ғана пайдаланылады.

      Экспорттық бақылау саласындағы сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардан (мәлімдеушілерден) алынған құжаттар мен ақпаратты қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган тек қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қарсы іс-қимыл мақсатында ғана пайдаланады.

      4. Мемлекеттік құпияларды, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын құжаттар мен ақпарат, сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға (мәлімдеушілерге) қатысты, экспорттық бақылау саласындағы құпия ақпаратты қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның, уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдарының лауазымды адамдарының қызметтік емес мақсаттарда жария етуіне, пайдалануына болмайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды мемлекеттік органдарға және үшінші тұлғаларға беруге болмайды.

      5. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар (мәлімдеушілер) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның, уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдарының талап етуі бойынша аталған органдардың осы Заңда көзделген міндеттер мен функцияларды орындауы үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

17-бап. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау саласындағы халықаралық ынтымақтастығының мақсаттары мен нысандары

      1. Қазақстан Республикасы экспорттық бақылау және жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау режимдерін күшейту саласында шет мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жасайды.

      2. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау саласындағы халықаралық ынтымақтастығы:

      1) жаппай қырып-жоятын қаруды, жеткізу құралдарын, сондай-ақ оларды жасау технологияларын таратуды болғызбау жөнінде шет мемлекеттермен бірге күш-жігерді және өзара іс-қимылды үйлестіру;

      2) халықаралық қатынастардың тұрақты және қауіпсіз жүйесін қалыптастыруға жәрдемдесу;

      3) Қазақстан Республикасының экономикасын әлемдік экономикаға тең құқықты және өзара тиімді негізде ықпалдастыру үшін қолайлы жағдайлар жасау;

      4) Қазақстан Республикасының өніммен, зияткерлік шығармашылық қызметтің нәтижелерімен, оның ішінде зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне құқықтармен халықаралық алмасуға қатысуын жандандыру, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың (мәлімдеушілердің) жоғары технологиялардың әлемдік нарықтарына енуі үшін мүмкіндіктерді ұлғайту;

      5) экспорттық бақылаудың халықаралық және мемлекетішілік тетіктерін жетілдіру, Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау туралы заңнамасын бұзу фактілерін және оларды бұзған тұлғаларды анықтау мақсатында жүзеге асырылады.

      3. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау саласындағы халықаралық ынтымақтастығы Қазақстан Республикасының халықаралық экспорттық бақылау режимдеріне және халықаралық форумдарға қатысуы, шет мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен келіссөздер мен консультациялар жүргізу, өзара ақпарат алмасу, сондай-ақ аталған салада екіжақты және көпжақты негізде бірлескен бағдарламалар мен өзге де іс-шараларды іске асыру арқылы жүзеге асырылады.

      4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары экспорттық бақылау саласында халықаралық ұйымдармен, шет елдердің мемлекеттік органдарымен, сондай-ақ шетелдік үкіметтік емес ұйымдармен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз құзыреті шегінде өзара іс-қимылды жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы экспорттық бақылаудың мемлекетішілік тетіктерінің тиімді жұмыс істеуіне жәрдемдесуді мақсат ететін отандық ұйымдар мен шетелдік үкіметтік емес ұйымдар арасындағы келісімшарттарды дамытуға және ақпарат алмасуға жәрдемдеседі.

18-бап. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

19-бап. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің уәкілетті органы мен мемлекеттік органдары лауазымды тұлғаларының шешімдеріне және әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау

      Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесінің уәкілетті органы мен мемлекеттік органдары лауазымды тұлғаларының экспорттық бақылауды жүзеге асыру кезіндегі шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасалуы мүмкін.

20-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      2. "Экспорттық бақылау туралы" 1996 жылғы 18 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 240-құжат; 2000 ж., N 20, 377-құжат; 2003 ж., N 18, 143-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

Об экспортном контроле

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 300.

Оглавление

      Настоящий Закон устанавливает основы и порядок осуществления экспортного контроля вооружений, военной техники, ядерных и специальных неядерных материалов, продукции военного назначения, товаров и технологий двойного применения (назначения), сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации и услуг, связанных с их производством и использованием в интересах международной и национальной безопасности, и укрепления режима нераспространения оружия массового поражения.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) товары и технологии двойного применения (назначения) - оборудование, материалы, сырье, технологии и научно-техническая информация, которые используются в гражданских целях, но могут быть применены для производства вооружения, военной техники и боеприпасов, в том числе оружия массового поражения и средств доставки;

      2) оружие массового поражения - химическое, бактериологическое (биологическое), радиологическое, ядерное и токсинное оружие;

      3) средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения (способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность 300 км и более);

      4) права на результаты интеллектуальной творческой деятельности - авторские права на научные труды, программы для электронно-вычислительных машин, карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, связанные с вооружением, военной техникой, товарами и технологиями двойного применения (назначения), специальным оборудованием и технологией для создания оружия массового поражения, права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, права на нераскрытую информацию, в том числе на секреты производства "ноу-хау";

      5) импорт - ввоз продукции на территорию Республики Казахстан;

      6) гарантийное обязательство импортера (конечного пользователя) - письменные заверения импортера (конечного пользователя) об использовании продукции в заявленных целях, о непередаче ее другим лицам и недопущении ее реэкспорта в третьи страны без разрешения уполномоченного органа;

      7) гарантийное обязательство - официальное заверение страны-получателя, выданное компетентным органом страны-получателя, об использовании импортируемой продукции в заявленных целях и недопущении ее реэкспорта в третьи страны без согласия страны-продавца;

      8) реимпорт - обратный ввоз в неизменном состоянии казахстанской продукции, ранее вывезенной с территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      9) реэкспорт - вывоз ранее ввезенной на территорию Республики Казахстан продукции, произведенной за ее пределами, либо вывоз продукции, произведенной в Республике Казахстан, с территории другого государства в третьи страны;

      10) государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля - центральные исполнительные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах установленной законами компетенции экспортный контроль;

      11) продукция - товары, технологии, работы, услуги, информация, подлежащие экспортному контролю;

      12) переработка продукции вне территории Республики Казахстан - вывоз и использование казахстанских товаров вне территории Республики Казахстан в целях их переработки и последующего ввоза продуктов на территорию Республики Казахстан, осуществляемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      13) номенклатура (список) продукции - перечень товаров, технологий, работ, услуг и информации, подлежащих экспортному контролю;

      14) участник внешнеэкономической деятельности (заявитель) - физическое или юридическое лицо, осуществляющее экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт, транзит и переработку продукции вне территории Республики Казахстан;

      15) транзит - перемещение продукции под таможенным контролем через территорию Республики Казахстан;

      16) всеобъемлющий контроль - контроль продукции, не входящей в номенклатуру(список) продукции;

      17) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области экспортного контроля;

      18) внутрифирменная система экспортного контроля - комплекс мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемых участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) в целях соблюдения правил экспортного контроля;

      19) экспорт - вывоз продукции с территории Республики Казахстан;

      20) экспортный контроль - совокупность мер, установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области экспортного контроля, по реализации государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля и участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями), использующими внутрифирменные системы экспортного контроля, порядка экспорта, реэкспорта, импорта, реимпорта, транзита или переработки продукции вне территории Республики Казахстан;

      21) ядерные и специальные неядерные материалы - материалы, определяемые как таковые в соответствии с требованиями международного режима нераспространения ядерного оружия.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об экспортном контроле

      1. Законодательство Республики Казахстан об экспортном контроле основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые установлены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

      Действие настоящего Закона распространяется на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт, транзит и переработку продукции вне территории Республики Казахстан, указанной в статье 8 настоящего Закона, а также на деятельность государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля, участников внешнеэкономической деятельности (заявителей).

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010).

Статья 4. Основные цели и принципы экспортного контроля

      1. Основными целями экспортного контроля являются:

      1) обеспечение национальной безопасности;

      2) укрепление режима нераспространения оружия массового поражения;

      3) содействие формированию стабильной и безопасной системы международных отношений;

      4) укрепление международной безопасности и стабильности, предотвращение распространения оружия массового поражения и средств его доставки.

      2. Основными принципами экспортного контроля являются:

      1) соблюдение международных договоров Республики Казахстан по нераспространению оружия массового поражения, средств доставки и иных видов вооружения и военной техники;

      2) приоритетность политических интересов в осуществлении экспортного контроля;

      3) доступность информации по законодательству Республики Казахстан об экспортном контроле;

      4) недопустимость поддержки терроризма и экстремизма;

      5) соответствие процедур и правил экспортного контроля общепризнанным международным нормам и практике.

      Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Законом РК от 03.11.2014 № 244-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области экспортного контроля

      Правительство Республики Казахстан в области экспортного контроля:

      1) разрабатывает основные направления государственной политики в области экспортного контроля;

      2) формирует государственную систему экспортного контроля в Республике Казахстан;

      3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      8) утверждает номенклатуру (список) продукции;

      9) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) осуществляет реализацию государственной политики в области экспортного контроля и координирует деятельность государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля;

      2) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) контролирует экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт, транзит и переработку продукции вне территории Республики Казахстан в пределах установленной компетенции;

      5) осуществляет лицензирование экспорта и импорта продукции;

      6) разрабатывает меры и осуществляет сотрудничество в области экспортного контроля с иностранными государствами и международными организациями;

      7) осуществляет при необходимости контроль на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции совместно с государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля;

      8) выдает гарантийное обязательство в виде сертификата конечного пользователя при импорте продукции;

      9) выдает разрешения на транзит продукции;

      10) выдает заявителям и заинтересованным государственным органам заключения об отнесении товаров, технологий, работ, услуг, информации к продукции;

      11) выдает разрешения на переработку продукции вне территории Республики Казахстан;

      12) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан;

      14) утверждает правила лицензирования экспорта и импорта продукции;

      15) утверждает правила оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных пользователей) и проверок их исполнения;

      16) утверждает правила выдачи разрешения на транзит продукции;

      17) утверждает правила выдачи разрешения на переработку продукции вне территории Республики Казахстан;

      18) утверждает квалификационные требования к внутрифирменным системам экспортного контроля участников внешнеэкономической деятельности (заявителей);

      19) утверждает правила выдачи разрешения на реэкспорт продукции;

      20) выдает разрешения на реэкспорт продукции.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 19.03.2010 № 258-IV; от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010); от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля

      Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля:

      1) предупреждают и пресекают незаконное перемещение продукции через Государственную границу Республики Казахстан;

      2) согласовывают вопросы экспорта, реэкспорта, импорта, транзита и переработки продукции вне территории Республики Казахстан в пределах своей компетенции.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010).

Статья 8. Виды продукции, подлежащей экспортному контролю

      К видам продукции, подлежащей экспортному контролю, относятся:

      1) обычное вооружение и военная техника, сырье, материалы, специальное оборудование и технологии, работы и услуги, связанные с их производством;

      2) ядерные и специальные неядерные материалы, оборудование, установки, технологии, источники ионизирующего излучения, оборудование и соответствующие товары и технологии двойного применения (назначения), работы и услуги, связанные с их производством;

      3) химикаты, товары и технологии двойного применения (назначения), которые могут быть использованы при создании химического оружия, по спискам, перечням, устанавливаемым международными режимами экспортного контроля;

      4) возбудители заболеваний, их генетически измененные формы и фрагменты генетического материала, которые могут быть использованы при создании бактериологического (биологического) и токсинного оружия, списки, перечни которых устанавливаются международными режимами экспортного контроля;

      5) ракетная техника, двигатели, их компоненты, оборудование, материалы и технологии, применяющиеся при создании ракетной техники, списки, перечни которых устанавливаются международными режимами экспортного контроля;

      6) виды оружия массового поражения;

      7) научно-техническая информация, услуги и результаты интеллектуальной творческой деятельности, связанные с продукцией военного назначения, товарами и технологиями двойного применения (назначения).

Статья 9. Экспортный контроль и порядок его осуществления

      1. Экспортный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан по нераспространению оружия массового поражения, средств доставки и иных видов вооружения и военной техники, ратифицированными Республикой Казахстан.

      2. Экспорт и импорт продукции осуществляются на основании лицензий.

      3. Лицензирование экспорта и импорта продукции осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

      4. Реэкспорт продукции, происходящей из Республики Казахстан, осуществляется по разрешению уполномоченного органа исходя из гарантийного обязательства.

      5. Реэкспорт продукции, завезенной на территорию Республики Казахстан, осуществляется по разрешению компетентного органа страны происхождения.

      6. Перемещение через Государственную границу Республики Казахстан в целях ремонта (модернизации) снаряжения, продукции, состоящих на вооружении (оснащении) Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований или воинских формирований других государств, временно расположенных на территории Республики Казахстан, а также переработка продукции вне территории Республики Казахстан осуществляются по решению уполномоченного органа.

      7. Вывоз из территории Республики Казахстан продукции для демонстрации на выставках, минимального количества образцов сырья либо промышленной продукции, подлежащей экспортному контролю, для проведения исследований (сертификации) в целях определения возможного спроса на данное сырье либо промышленную продукцию, подлежащую экспортному контролю, не имеющую коммерческой ценности, а также образцов проб, отбираемых инспекторами международных организаций во исполнение международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, осуществляется без лицензии.

      Вывоз с территории (ввоз на территорию) Республики Казахстан обычного вооружения и военной техники Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований для выполнения международных обязательств государства, а также участия в учениях, смотрах, конкурсах, выставках, парадах, соревнованиях, демонстрационных мероприятиях, испытаниях осуществляется без лицензии на основании перечня, утверждаемого первым руководителем соответствующего государственного органа Республики Казахстан.

      Ввоз на территорию (вывоз с территории) Республики Казахстан обычного вооружения и военной техники, принадлежащих иностранным государственным органам или организациям, необходимых к задействованию при проведении учений, смотров, конкурсов, выставок, испытаний, парадов, демонстрационных мероприятий, организуемых Вооруженными Силами Республики Казахстан, другими войсками и воинскими формированиями, уполномоченным органом в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа на территории Республики Казахстан, осуществляется без лицензии на основании перечня, утверждаемого первым руководителем соответствующего государственного органа Республики Казахстан.

      7-1. Ввоз на территорию (вывоз с территории) Республики Казахстан обычного вооружения и военной техники, необходимых для функционирования национального контингента Республики Казахстан или проведения миротворческой подготовки, осуществляется без применения запретов, ограничений, разрешений или лицензий и без взимания таможенных пошлин, налогов и иных сборов на основании воинских пропусков, выдаваемых уполномоченным органом в области обороны.

      8. Контроль за перемещением продукции через Государственную границу Республики Казахстан осуществляют органы государственных доходов.

      9. При осуществлении внешнеэкономических сделок заявитель в условиях контракта обязан предусмотреть обеспечение доступа государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля к проверке конечного использования продукции, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      10. Уполномоченный орган вправе определять подлинность представляемого разрешения компетентного органа страны происхождения продукции.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.06.2015 № 321-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Всеобъемлющий контроль

      1. В целях обеспечения требований всеобъемлющего контроля участникам внешнеэкономической деятельности (заявителям) запрещается заключение внешнеэкономических сделок с продукцией, результатами интеллектуальной творческой деятельности или участвовать в них любым иным образом в случае, если им достоверно известно, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности будут использованы иностранным государством либо иностранцами или иностранными юридическими лицами для целей создания оружия массового поражения и средств доставки.

      2. Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) обязаны получить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, лицензию уполномоченного органа на осуществление внешнеэкономических сделок с продукцией, результатами интеллектуальной творческой деятельности, не подпадающими под действие статьи 8 настоящего Закона, в тех случаях, когда:

      1) они были информированы уполномоченным органом или иным государственным органом Республики Казахстан системы экспортного контроля о том, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности могут быть использованы в целях, указанных в пункте 1 настоящей статьи;

      2) они имеют основание предполагать, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности могут быть использованы в целях, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 10 с изменением, внесенным Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Внутрифирменная система экспортного контроля в организациях

      Для обеспечения выполнения установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан правил экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении продукции, которая может быть использована при создании оружия массового поражения, средств доставки и иных видов вооружения и военной техники, предотвращения правонарушений в указанной сфере участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) создаются внутрифирменные системы экспортного контроля.

Статья 12. Государственный контроль на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции

      Государственный контроль на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Учет внешнеэкономических сделок

      1. Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) для целей экспортного контроля обязаны вести учет внешнеэкономических сделок с продукцией.

      2. Документы, относящиеся к внешнеэкономическим сделкам с продукцией, результатами интеллектуальной творческой деятельности, должны храниться в течение пяти лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Республики Казахстан.

      3. Правила и форма учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля определяются уполномоченным органом.

Статья 14. Участие Республики Казахстан в международных санкциях, связанных с экспортным контролем

      Участие Республики Казахстан в международных санкциях, связанных с экспортным контролем, в отношении одного государства или ряда государств и введение этих санкций в действие определяются законодательством Республики Казахстан на основании решений Организации Объединенных Наций или других международных организаций. В отдельных случаях такие санкции могут применяться Республикой Казахстан в одностороннем порядке.

Статья 15. Ограничения экспорта, импорта, транзита и переработки продукции вне территории Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010).

      1. Республика Казахстан имеет право вводить ограничения по экспорту, импорту, транзиту и переработке продукции вне территории Республики Казахстан вплоть до эмбарго в отношении иностранных государств в случае нарушения ими обязательств, принятых перед Республикой Казахстан, а также по решениям международных организаций, участником которых является Республика Казахстан.

      2. Правительство Республики Казахстан, исходя из интересов обеспечения национальной безопасности и выполнения международных договоров Республики Казахстан, определяет перечень государств, в отношении которых вводятся ограничения экспорта, импорта, транзита и переработки продукции вне территории Республики Казахстан и ежегодно публикует для сведения участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) информацию о санкциях в отношении отдельных государств и организаций.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010).

Статья 16. Обязательство по предоставлению информации в области экспортного контроля

      1. Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать от государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля и органов иностранных государств, участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) необходимые документы и информацию, относящиеся к области экспортного контроля.

      2. Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля и уполномоченный орган по финансовому мониторингу вправе запрашивать и получать от уполномоченного органа, других государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля и органов иностранных государств, участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) необходимые документы и информацию, относящиеся к области экспортного контроля.

      3. Документы и информация, предоставленные участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) в области экспортного контроля, используются исключительно в целях экспортного контроля.

      Документы и информация, полученные от участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) в области экспортного контроля, используются уполномоченным органом по финансовому мониторингу исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

      4. Документы и информация, составляющие государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация, касающаяся участников внешнеэкономической деятельности (заявителей), в области экспортного контроля не могут разглашаться, использоваться должностными лицами уполномоченного органа по финансовому мониторингу, уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля в неслужебных целях, а также передаваться государственным органам и третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      5. Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) обязаны по требованию уполномоченного органа по финансовому мониторингу, уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля предоставлять документы и информацию, необходимые для выполнения указанными органами задач и функций, предусмотренных настоящим Законом.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Цели и формы международного сотрудничества Республики Казахстан в области экспортного контроля

      1. Республика Казахстан сотрудничает с иностранными государствами и международными организациями в области экспортного контроля и укрепления режимов нераспространения оружия массового поражения.

      2. Международное сотрудничество Республики Казахстан в области экспортного контроля осуществляется в целях:

      1) координации усилий и взаимодействия с иностранными государствами по предотвращению распространения оружия массового поражения, средств доставки, а также технологий их создания;

      2) содействия формированию стабильной и безопасной системы международных отношений;

      3) создания благоприятных условий для интеграции экономики Республики Казахстан в мировую экономику на равноправной и взаимовыгодной основе;

      4) активизации участия Республики Казахстан в международном обмене продукцией, результатами интеллектуальной творческой деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной творческой деятельности, расширения возможностей для доступа участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) на мировые рынки высоких технологий;

      5) совершенствования международных и внутригосударственных механизмов экспортного контроля, выявления фактов нарушения законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле и совершивших их лиц.

      3. Международное сотрудничество Республики Казахстан в области экспортного контроля осуществляется посредством участия Республики Казахстан в международных режимах экспортного контроля и международных форумах, проведения переговоров и консультаций с иностранными государствами и международными организациями, взаимного обмена информацией, а также реализации совместных программ и иных мероприятий в указанной области на двусторонней и многосторонней основе.

      4. Государственные органы Республики Казахстан осуществляют взаимодействие в области экспортного контроля с международными организациями, государственными органами зарубежных стран, а также иностранными неправительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Республика Казахстан содействует развитию контактов и обмену информацией между отечественными организациями и иностранными неправительственными организациями, целью которых является содействие эффективному функционированию внутригосударственных механизмов экспортного контроля.

Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле

      Нарушение законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 19. Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля

      Решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля при осуществлении экспортного контроля могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 18 июня 1996 г. "Об экспортном контроле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 240; 2000 г., N 20, ст. 377; 2003 г., N 18, ст. 143; 2004 г., N 23, ст. 142; 2007 г, N 2, ст. 18).

Президент
Республики Казахстан