Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі N 301 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "ветеринарлық қадағалануға", "ветеринарлық қадағалауды" деген сөздер "ветеринариялық-санитариялық бақылануға", "ветеринариялық-санитариялық бақылауды" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2009.07.24 № 190-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның", "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті орган", "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органмен" деген сөздер тиісінше "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның", "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган", "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында адам өмірі мен денсаулығын, тұтынушылардың заңды мүдделерін және қоршаған ортаны қорғау үшін тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін белгілейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) азық - адам үшін тамақ көзі болып табылатын жануарларды азықтандыру үшін пайдаланылатын, өсімдіктен, жануардан, минералдан, микробиологиялық қолданыстан алынатын азық-түлік;

      2) азық қоспалары - адам үшін тамақ көзі болып табылатын, жануарлар рационында жетіспейтін қоректік және минералдық заттар мен витаминдер көздері ретінде пайдаланылатын органика, минерал және (немесе) синтетика текті заттар;

      3) байытылған (фортификацияланған) тамақ өнімдері - ауруды профилактикалау мақсатында енгізілетін, тамақтың құнарын арттыру үшін бастапқыда болмаған не жеткіліксіз мөлшерде болған немесе өндіру (дайындау) процесінде (сатысында) жоғалтылған бір немесе одан да көп қажетті ингредиенттер (витаминдер, минералдар, белоктар, амин немесе май қышқылдары) және басқа да заттар қосылған тамақ өнімдері;

      4) балалар тағамы азық-түлігі - балалар организмінің физиологиялық қажетіне сай келетін және үш жасқа дейінгі балалар тағамдарына арналған, арнайы мақсаттағы тамақ азық-түлігі;

      5) ветеринариялық-санитариялық бақылануға тиісті тамақ өнімдері - тамаққа тиісті өңдеусіз пайдаланылмайтын, жануардан алынатын тамақ азық-түлігі мен шикізат, сондай-ақ азық және азық қоспалары;

      6) ветеринарлық сертификат - ветеринария саласындағы уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында және көлікте ветеринариялық-санитариялық бақылануға тиісті тамақ өнімдерінің әрбір партиясына беретін, белгіленген нысандағы құжат;

      7) генетикалық түрлендірілген объектілер - гендік инженерия әдістері пайдаланылып алынған, өсімдіктен және (немесе) жануардан алынатын шикізат пен азық-түлік, соның ішінде генетикалық түрлендірілген көздер, организмдер;

      8) дайындалған күні - тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) процесінің (сатысының) аяқталған күні;

      9) алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      10) алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      11) есептік нөмірі - өндіру объектісінің қызмет түрі мен нөмірін қамтитын код;

      12) жалған тамақ өнімдері - көрінеу және қасақана өзгертілген, қолдан жасалған және (немесе) ол туралы ақпарат көрінеу дұрыс емес немесе толық емес болып табылатын, жасырын қасиеттері мен сапасы бар тамақ өнімдері;

      13) жарамдылық мерзімі – тамақ өнімі өзіне қойылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптарына толық сәйкес болуға тиіс уақыт кезеңі;

      14) жол берілмейтін қатер - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленетін, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі деңгейінен асатын қатер;

      14-1) қауіпті факторларды талдау жүйесі және бақылаудың сындарлы нүктелері (бұдан әрі – ХАССП) – бақылаудың сындарлы нүктелерінде тұрақты бақылауды орнату кезінде, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі үшін сындарлы болып табылатын әлеуетті тәуекелдерді анықтау және бағалау арқылы бүкіл азық-түлік тізбегі бойынша өнім қауіпсіздігіне әсер ететін қауіпті факторларды жүйелі сәйкестендіру, бағалау және басқару;

      15) қатер - тамақ өнімдерінің адам денсаулығына қолайсыз әсер ету ықтималдығы және бұл әсер етудің адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруіне әкелетін салдары;

      16) қатерді бағалау - зиянкестің немесе аурудың енуі, тамыр жаюы немесе таралуы ықтималдылығын және осымен байланысты ықпалды әсері бар биологиялық және экономикалық салдарын сапалық және (немесе) мөлшерлік бағалау немесе тамақ өнімдерінде қоспалардың, ластағыш заттардың, уыттардың немесе ауру тудыратын организмдердің болуынан туындайтын адамның өмірі мен денсаулығына немесе жануарларға қолайсыз әсер ету мүмкіндігін бағалау;

      17) қатерді басқару - қатерді айқындау, оны азайту үшін қолданылатын шараларды таңдау және жүзеге асыру, сондай-ақ олардың мониторингі мен тексерілуі;

      18) қатерлерді талдау - өзара байланысты төрт құрамдастан: қауіп көзін айқындаудан, қатерді бағалаудан, қатерді басқарудан және қатер туралы ақпараттан тұратын қауіпті факторларды анықтау және қатерді бағалау үшін қолжетімді ақпаратты пайдалану рәсімі;

      19) қатер туралы ақпарат - тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне жауапкершілік алған субъектілер мен уәкілетті органдар, сондай-ақ барлық басқа да мүдделі тараптар арасында қатер туралы өзара уақтылы мәліметтер алмасу;

      20) қауіпті тамақ өнімдері - пайдаланылуы кезінде адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта үшін жол берілмейтін қатер төндіруі мүмкін өнімдер;

      21) қауіпті тамақ өнімдерін жою - тамақтық мақсатқа пайдаланылуын болдырмай және оған адам мен жануарлар жете алмастай етіп, тұтынуға және (немесе) одан әрі өңдеуге жарамсыз тамақ өнімдеріне ықпал жасау;

      22) нормативтік-техникалық құжаттама - тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерін (сатыларын) реттеу үшін қажетті құжаттар;

      22-1) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      23) өнімдердің тамақ құндылығы - организмнің қоректік заттармен қанағаттандырылуы олардың энергетикалық құндылығымен, құрамымен және дәмдік қасиеттерімен айқындалатын дәрежесі;

      24) санитарлық-эпидемиологиялық қадағалануға тиісті тамақ өнімдері - ветеринариялық-санитариялық бақылануға тиісті тамақ өнімдерінен басқа тамақ өнімдері;

      25) тамаққа биологиялық активті қоспалар - байыту мақсатымен немесе парафармацевтиктерді қоспағанда, ауруларды профилактикалау үшін жеке қолдануға немесе тамақтық азық-түлік құрамына енгізуге арналған табиғи немесе табиғиға барабар заттардың құрамдастары;

      26) тамақ қоспалары - тамақ азық-түлігінің биологиялық және энергетикалық құндылықтарына әсер етпейтін және тамақ азық-түлігі ретінде өздігінен пайдаланылмайтын, оларға діттелген сипаттар беру мақсатында арнайы қосылатын табиғи және жасанды заттар мен олардың қосындылары;

      27) тамақ өнімдері – шикiзат, тамақ өнімдері, арнайы мақсаттағы тамақ өнiмi, ауыз су, адам тұтынатын тамақ қоспалары және тамаққа биологиялық активті қоспалар, адам үшiн тамақ көздерi болып табылатын жануарлар пайдаланатын азық және азық қоспалары;

      28) тамақ өнімдерімен байланысты материалдар мен бұйымдар (бұдан әрі - материалдар мен бұйымдар) - тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінде (сатыларында) пайдаланылатын материалдар мен бұйымдар, соның ішінде технологиялық жабдықтар, аспаптар мен қондырғылар, ыдыстар, буып-түю материалдары, ыдыс-аяқ, асханалық жарақтар;

      29) тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау) - жаңа өндірісті ұйымдастыру және (немесе) жаңа тамақ өнімдері үшін қажетті үлгілерді және (немесе) нормативтік-техникалық құжаттаманы жасау процесі;

      30) тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою субъектісі (бұдан әрі - субъект) - тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      31) тамақ өнімдерін кәдеге жарату - мақсаты бойынша басқа тамақ өнімдеріне пайдалануға жарамсыз тамақ өнімдерін технологиялық қайта өңдеу;

      32) тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) - тамақ өнімдерінің технологиялық процесін және олармен байланысты орау, буып-түю, таңбалау процестерін, сондай-ақ ішкі өндірісте сақталуы мен тасымалдануын қамтитын тамақ өнімдерін дайындау процестері (сатылары);

      33) тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) объектісі (бұдан әрі - өндіру объектісі) - тамақ өнімдерін өндіретін (дайындайтын) кәсіпорын;

      34) тамақ өнімдерін сәйкестендіру - тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың), айналымының және кәдеге жаратудың барлық процестерінде (сатыларында) белгілі бір өнімдердің айырымдық белгілері бойынша танылуын қамтамасыз ететін рәсім;

      35) тамақ өнімдерінің айналымы - тамақ өнімдерін әкелуді (импорттауды) және әкетуді (экспорттауды) қоса алғанда, тамақ өнімдерін өткізу (сату немесе беру) процестері (сатылары), сондай-ақ олармен байланысты орау, буып-түю, таңбалау, сақтау және тасымалдау процестері;

      36) тамақ өнімдерінің биологиялық құндылығы - тамақ өнімдерінің қуаттылығы, құрамында белок, майлар, көмірсулар, витаминдер, макро- және микроэлементтер қамтылатын сипаттамасы;

      37) тамақ өнімдерінің қадағалануы - тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде (сатыларында) тамақ өнімдерін (шыққан тегін, қозғалысын және тұрған жерін) қадағалау мүмкіндігі;

      38) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі - қауіпті фактордың іске асу ықтималдылығы мен оның салдарының ауырлық деңгейінің ұштасуы ескеріле отырып, адам өмірі мен денсаулығына зиян келуімен және тұтынушылардың заңды мүдделерінің бұзылуымен байланысты тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде (сатыларында) жол берілмейтін қатердің болмауы;

      39) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін куәландыратын құжат – Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерінің сәйкестігін, тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) сәйкестігін, тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтың, материалдар мен бұйымдардың сәйкестігін куәландыратын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, ветеринариялық-санитариялық қорытынды, ветеринариялық сертификат, ветеринариялық анықтама, сәйкестік сертификаты, сәйкестік туралы декларация;

      40) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламент – тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне және (немесе) оларды әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестеріне (сатыларына) қойылатын міндетті талаптарды белгілейтін, Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес әзірленетін және қолданылатын нормативтік құқықтық акт;

      41) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органдар (бұдан әрі - уәкілетті органдар) - өз құзыреттері шегінде тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды және бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар;

      42) тамақ өнімдерінің қауіпсіздік көрсеткіші - адам денсаулығына және жануарларға қауіп төндіретін химиялық, радиоактивтік, уытты заттардың және олардың қосындылары құрамының, микроорганизмдердің және басқа да биологиялық организмдердің жол берілетін деңгейі;

      43) тамақ өнімдерінің партиясы - қауіпсіздігін куәландыратын бір ілеспе құжаты бар, ұқсас жағдайларда өндірілген (дайындалған) және (немесе) буып-түйілген біртекті тамақ өнімдерінің жиынтығы;

      44) тамақ өнімдерінің энергетикалық құндылығы - адамның немесе жануарлардың тұтынуы нәтижесінде тамақ өнімдерінен бөлінетін және олардың физиологиялық функцияларын қамтамасыз ететін қуат мөлшері;

      45) тамақтық азық-түлік - адамның тамаққа тұтынуына арналған табиғи немесе өңделген түрдегі азық-түлік;

      46) таңбалау - тұтынушыға ақпарат беретін және тамақ өнімдеріне түсірілген мәтін, тауар белгілері, шартты таңбалау мен суреттер, құжаттар, жадынамалар (қосалқы парақтар), этикеткалар, контрэтикеткалар, кольереткалар, құлақшалар, жапсырмалар (стикерлер) тұтыну ыдыстары (бумалар);

      47) шикізат - тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) үшін пайдаланылатын, өсімдіктен, жануардан, микробиологиялық, химиялық жолдармен және минералдан алынатын объектілер;

      48) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      49) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 424-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылатын саласы

      1. Осы Заң Қазақстан Республикасында өндірілетін және Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін (импортталатын) тамақ өнімдеріне, сондай-ақ тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестеріне (сатыларына) қолданылады.

      2. Осы Заңның күші жеке тұтынуға арналған, үйде дайындалатын тамақ өнімдеріне қолданылмайды.

2-тарау. ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

4-бап. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен принциптері

      1. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаттары:

      1) мыналарды:

      адам өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін;

      тұтынушылардың заңды мүдделерін қорғауды;

      экологиялық қауіпсіздікті;

      ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

      2) кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу;

      3) адам өмірі мен денсаулығын, тұтынушылардың заңды мүдделерін қорғау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасын халықаралық нормалармен және ережелермен үйлестіру;

      4) отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      5) халықаралық сауданың дамуы үшін жағдайлар жасау болып табылады.

      2. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу:

      1) адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау үшін тамақ өнімдері қауіпсіздігінің басымдығы;

      2) адам денсаулығына және қоршаған ортаға ықтимал зиянды әсердің алдын алу;

      3) мемлекет жүзеге асыратын шаралардың ашықтығы;

      4) ақпараттың жариялылығы, қолжетімділігі, дұрыстығы;

      5) қатерлерді бағалаудың ғылыми негізділігі;

      6) тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде (сатыларында) тамақ өнімдерінің қадағалануы;

      7) тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде (сатыларында) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі субъектілердің жауапкершілігі принциптері негізінде жүзеге асырылады.

5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне мыналар жатады:

      1) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;

      2) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      3) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      4) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) мыналарды:

      адам өмірі мен денсаулығына және жануарларға, қоршаған ортаға қауіп төндіретін тамақ өнімдерін кәдеге жарату және жою;

      мемлекеттік тіркеуге жататын тамақ өнімдерін әкелу (импорттау);

      Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) сәйкестігін, әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, материалдар мен бұйымдардың сәйкестігін уәкілетті органдардың келісуі;

      санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерін байыту (фортификациялау);

      Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестеріндегі (сатыларындағы) олардың сәйкестігін, тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) сәйкестігін бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

      генетикалық түрлендірілген объектілердің айналымы;

      генетикалық түрлендірілген объектілердің қауіпсіздігін ғылыми негізде растау жөніндегі жұмыстарды жүргізу тәртібін бекіту;

      6) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 N 540-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Уәкілетті органдардың құзыреті

      1. Алып тасталды - ҚР 21.04.2016 № 504-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның құзыретіне:

      1) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      2) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік ету;

      3) Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, үйлестіру және жүзеге асыру;

      3-1) ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауға жататын рәсімдерді қоспағанда, тамақ өнімдерін өткізу сатысында тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттердің талаптарына олардың сәйкестігін мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру;

      4) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы санитариялық-эпидемиологиялық қағидалар мен нормаларды, гигиеналық нормативтерді, техникалық регламенттерді, нормативтік құжаттарды әзірлеу;

      5) мыналарды:

      тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін және сақталу шарттарын;

      санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың жобаларын;

      санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) сәйкестігін, әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, кәдеге жарату және жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, материалдар мен бұйымдардың сәйкестігін келісу;

      6) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      7) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      8) балалар тағамы өнімдерін, тамаққа биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу, Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген заттар мен өнімдердің мемлекеттік тізілімін интернет-ресурстарда орналастыру;

      9) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамада белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы және кәдеге жарату процестеріндегі (сатыларындағы) олардың сәйкестігіне, тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) сәйкестігіне, тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, кәдеге жарату және жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, материалдар мен бұйымдардың сәйкестігіне санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      10) осы Заңның талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

      11) өндіру объектілерінің және ішкі сауда объектілерінің есебі және мониторингі;

      12) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерін өндіру объектілеріне есепке алу нөмірлерін беру және олардың тізілімін жүргізу;

      13) тамаққа биологиялық активті қоспалардың қауіпсіздігін ғылыми негізделген растау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

      14) мыналарды:

      тамақ өнімдеріне оның қауіпсіздігін айқындау бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу;

      курортология ғылыми орталықтарының табиғи минералды суларды пайдалануға бальнеологиялық қорытындылар беруі;

      тамаққа биологиялық активті қоспалардың айналымы;

      балалар тағамы өнімдерін, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу;

      тамаққа биологиялық активті қоспалардың қауіпсіздігін ғылыми негізде растау жөніндегі жұмыстарды жүргізу тәртібін бекіту;

      15) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасындағы және көліктегі халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің құзыреті Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.

      3. Ветеринария саласындағы уәкілетті органның құзыретіне мыналар жатады:

      1) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      2) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік ету;

      3) мыналарға:

      Қазақстан Республикасының ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуына;

      тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін айқындау бойынша оларға ветеринарлық-санитарлық сараптаманы жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың қызметіне мемлекеттік бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру, үйлестіру және жүзеге асыру;

      4) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауға жататын тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалар мен нормативтерді, нормативтік құжаттарды, ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауға жататын тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу және бекіту;

      6) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) және алғаш рет әкелінетін (импортталатын) азық қоспаларын мемлекеттік тіркеу;

      8) Қазақстан Республикасының аумағында өндіруге (дайындауға), әкелуге (импорттауға), қолдануға және өткізуге рұқсат етілген азық қоспаларының мемлекеттік тізілімін жүргізу;

      9) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы ветеринарлық құжаттар беру;

      10) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      11) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігіне ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      12) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті қауіпті тамақ өнімдерін анықтау және өткізуге жол бермеу жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында ішкі сауда объектілеріне ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды және мониторингті жүзеге асыру;

      13) тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) және айналымы процестерінде (сатыларында) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

      14) мыналарды:

      тамақ өнімінің қауіпсіздігін айқындау бойынша ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу;

      Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) және аумағына алғаш рет әкелінетін (импортталатын) жемшөп қоспаларын мемлекеттік тіркеу тәртібін бекіту;

      15) осы заңның талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

      16) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерін өндіру объектілеріне есептік нөмірлер беру және олардың тізілімін жүргізу;

      17) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      Ветеринария саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің құзыреті Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.

      4. Алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 N 540-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 21.04.2016 № 504-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 424-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының құзыреті

      Ескерту. 7-бап алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін мемлекеттік бақылау және қадағалау

      1. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды уәкілетті органдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өздерінің құзыреті шегінде жүзеге асырады.

      2. Мемлекет тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру мақсатында, генетикалық түрлендірілген объектілердің сапалық және сандық құрамдарын және радиациялық сәуле алу деңгейін айқындауға арналған зертханаларды қоса алғанда, олардың материалдық-техникалық базасы мен персоналына қойылатын халықаралық талаптарға сәйкес мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық және санитарлық-эпидемиологиялық сараптама зертханаларының қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Тамақ өнімдерін мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу

      1. Тіркеу сынақтарын өткізу үшін қажетті үлгілерді өндіру (дайындау), әкелу (импорттау) жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасында азық қоспаларын, балалар тағамы азық-түлігін, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін өндіруге (дайындауға), әкелуге (импорттауға) және өткізуге олар мемлекеттік тіркелгеннен кейін ғана рұқсат етіледі.

      Алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) және Қазақстан Республикасы аумағына алғаш рет әкелінетін (импортталатын) азық қоспалар, балалар тағамы азық-түлігі, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспалар, генетикалық түрлендірілген объектілер, бояғыштар, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдар, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттар, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлері мемлекеттік тіркелуге тиіс.

      2. Мемлекеттік тіркеу:

      1) субъект ұсынатын және тамақ өнімдерінің Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға, берудің шарттарына сәйкестігін растайтын құжаттардың сараптамасын;

      2) жүргізілетін ғылыми және зертханалық зерттеулер нәтижелерінің сараптамасын;

      3) Қазақстан Республикасының аумағында өндіруге (дайындауға), оған әкелуге (импорттауға), қолдануға және өткізуге рұқсат етілген азық қоспаларын, балалар тағамы азық-түлігін, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тізілімдерге енгізуді қамтиды.

      3. Бір өндіруші дайындаған бір түрдегі, бір атаудағы тамақ өнімдерін бірнеше рет мемлекеттік тіркеуге жол берілмейді.

      4. Мемлекеттік тіркелуге тиісті азық қоспаларының, балалар тағамы азық-түлігінің, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспалардың, генетикалық түрлендірілген объектілердің, бояғыштардың, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдардың, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттардың, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерінің мемлекеттік тізілімдеріне енгізілген тамақ өнімдері уәкілетті органдар белгілеген мерзімдерде қолдануға рұқсат етіледі.

      5. Балалар тағамы азық-түлігін, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін қайта тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.01.12 N 540-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-тарау. СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

10-бап. Субъектілердің құқықтары

      Субъектілер жүзеге асыратын қызметіне сәйкес:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аумақтың және (немесе) өндіру объектісінің және ішкі сауда объектілерінің санитарлық-эпидемиологиялық және ветеринарлық-санитарлық жай-күйі туралы уақтылы дұрыс ақпарат алуға;

      2) санитарлық-эпидемиологиялық қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің, техникалық регламенттердің, нормативтік құжаттардың, ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы ветеринарлық (ветеринарлық-санитарлық) ережелер мен нормативтердің, техникалық регламенттердің, нормативтік құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында зерттеулер жүргізу үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда санитарлық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) және ветеринарлық-санитарлық іс-шараларға қатысуға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді, техникалық регламенттерді әзірлеуге қатысуға;

      5) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ұйым стандарттарын әзірлеуге және бекітуге;

      6) тамақ өнімін өндіру (дайындау) процестерін жүзеге асыру кезінде осындай өнімнің қауіпсіздік талаптарына байланысты ХАССП қағидаттарына негізделген рәсімдерді әзірлеуге, енгізуге және қолдауға;

      7) тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі менеджменті жүйесін енгізуге;

      8) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      8-1) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      9) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтар алуға құқылы.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 424-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Субъектілердің міндеттері

      Субъектілер жүзеге асыратын қызметіне сәйкес:

      1) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарды сақтауға;

      2) субъектілер персоналын алдын ала және мерзімді медициналық тексеруді және гигиеналық оқытуды қамтамасыз етуге;

      3) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасына сәйкес уәкілетті органдармен келісім бойынша тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін белгілеуге;

      4) тамақ өнімдерін өндіру (дайындау), айналымы және кәдеге жарату процестерінде (сатыларында) олардың әрбір партиясының қауіпсіздігіне өндірістік бақылауды қамтамасыз етуге;

      5) тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы және кәдеге жарату процестерінде (сатыларында) қауіпті сипат алуына әкелген жөнсіздіктер туралы ақпаратты уәкілетті органдарға беруге;

      6) осы баптың 5) тармақшасында аталған тамақ өнімдерін тиісті сараптамаға жіберуге;

      7) егер тамақ өнімдерінің қауіпті сипат алуына әкелген жөнсіздікке жол берілген жағдайда, тамақ өнімдерін өндіру (дайындау), айналымы және кәдеге жарату процестерін (сатыларын) дереу тоқтатуға, оларды ішкі сауда объектілерінен қайтарып алуды және тиісті сараптама жүргізілуін қамтамасыз етуге, содан кейін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен оларды кәдеге жаратуды немесе жоюды ұйымдастыруға;

      8) тамақ өнімдерін сатып алушыларға (тұтынушыларға), уәкілетті органдарға олардың талап етуі бойынша тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін куәландыратын құжаттарды табыс етуге;

      9) өздері өндірген, өткізген немесе кәдеге жаратқан тамақ өнімдерімен байланысты қатерлерді болдырмау немесе азайту мәселелері бойынша уәкілетті органдарға жәрдемдесуге;

      10) тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде (сатыларында) олардың сәйкестендірілуін және қадағалануын қамтамасыз етуге міндетті.

4-тарау. ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР

12-бап. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар және оны қамтамасыз ету жөніндегі шаралар

      1. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне және оларды әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестеріне (сатыларына) қойылатын талаптар субъектілердің орындауы үшін міндетті болып табылады.

      2. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі:

      1) субъектілердің Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасының талаптарын сақтауы;

      2) субъектінің тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы және кәдеге жарату процестерінің (сатыларының) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігіне өндірістік бақылау жүргізуі;

      3) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерінің сәйкестігін растау;

      4) санитарлық-эпидемиологиялық және ветеринарлық-санитарлық сараптама жүргізу;

      5) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу шараларын қолдану арқылы қамтамасыз етіледі.

      3. Тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестері (сатылары) уәкілетті органдармен келісім бойынша жүзеге асырылады .

      4. Мынадай көрсеткіштердің бірі бойынша:

      1) сапасыздығының айқын белгілері бар (бүлінген, бұзылған, ластанған);

      2) радиологиялық, уыттылық, химиялық және (немесе) микробиологиялық нормативтерден асқан;

      3) қауіпсіздігі куәландырылған және шыққан тегі расталған құжаттары жоқ;

      4) мемлекеттік материалдық резервте сақтауда тұрған және броньнан шығару тәртібімен кәдеге жаратуға жататын тамақ өнімдерін қоспағанда, белгіленген жарамдылық мерзімдері жоқ немесе жарамдылық мерзімдері өткен;

      5) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында көзделген мәліметтермен таңбаланбаған;

      6) ұсынылған ақпаратқа сәйкес емес;

      7) жалған тамақ өнімдері болып табылатын, Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тамақ өнімдері оларды өндіру (дайындау), айналымы және кәдеге жарату процестеріне (сатыларына) жіберілмейді.

      5. Генетикалық түрлендірілген объектілердің және тамаққа биологиялық активті қоспалардың айналымына олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылған қауіпсіздігі ғылыми негізделген растаудан және олар мемлекеттік тіркелгеннен кейін ғана жол беріледі.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.05.2020 № 332-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

      1. Мыналар арнайы мақсаттағы тамақ өнімдеріне жатады:

      1) спортшыларды, жүкті және бала емізетін әйелдерді тамақтандыруға арналған арнайы тамақ өнімдері;

      2) диеталық емдік және диеталық профилактикалық тамақтанудың, оның ішінде балалар тағамына арналған тамақ өнімдері.

      2. Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдері:

      1) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында және техникалық регламенттерде белгіленген арнайы мақсаттағы тамақ өнімдеріне қойылатын талаптарға сай келуге;

      2) сатып алушылардың (тұтынушылардың) тиісті топтарының физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға;

      3) тамақтық, биологиялық және энергетикалық құндылығы бойынша ыдыста (қаптамада) көрсетілген ақпаратқа сәйкес келуге тиіс.

      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Байытылуға (фортификациялануға) тиісті тамақ өнімдеріне қойылатын талаптар

      1. Тамақ өнімдері байытылуы (фортификациялануы) мүмкін. Тамақ өнімдерін байыту (фортификациялау) үшін санитарлық-эпидемиологиялық сараптамадан өткен витаминді-минералды кешендер пайдаланылуы мүмкін.

      2. Байыту (фортификациялау) әдістері және тамақ өнімдерін байыту (фортификациялау) процесінде пайдаланылатын материалдар мен бұйымдар нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына, санитариялық-эпидемиологиялық қағидалар мен нормаларға және стандарттау жөніндегі өзге де құжаттарға сәйкес келуге тиіс.

      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 05.10.2018 № 184-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15-бап. Тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау) кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

      1. Субъект әзірлейтін нормативтік-техникалық құжаттамаға:

      1) тамақ өнімдері қауіпсіздігінің көрсеткіштері;

      2) тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдері;

      3) тамақ өнімдерін буып-түюге, таңбалауға, әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы процестерінің (сатыларының) шарттарына қойылатын талаптар;

      4) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін өндірістік бақылау бағдарламалары;

      5) зерттеу әдістері, қатерді бағалау, оларды азайту тәсілдері;

      6) қауіпті тамақ өнімдерін кәдеге жарату және жою тәсілдері енгізіледі.

      2. Тамақ өнімдерінің нормативтік-техникалық құжаттамасының жобалары және тәжірибелік үлгілері уәкілетті органдар белгілейтін тәртіппен санитарлық-эпидемиологиялық және ветеринарлық-санитарлық сараптамалардан өтуге тиіс.

      Аталған жобалар уәкілетті органдармен келісіледі, оларды субъектілер бекітеді және олар үшін міндетті болып табылады.

      3. Әзірлеу (жасау) кезінде тамақ өнімдерін өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестеріндегі (сатыларындағы), соның ішінде табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, субъектілер персоналының ықтимал қателіктері кезінде барлық мүмкін болатын қатерлер сәйкестендірілуге тиіс.

      Барлық сәйкестендірілген қауіптер үшін қатерлерді бағалау оны тексеру мүмкіндігі қамтамасыз етіле отырып, есептеу, тәжірибелік және (немесе) сараптамалық жолымен жүргізіледі.

      4. Тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін жүргізілген қатерлерді бағалау ескеріле отырып, әзірлеу (жасау) кезінде тамақ өнімдерін өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде (сатыларында) қатерлерді жоюдың немесе мөлшерлі (рауалы) деңгейге дейін азайтудың (төмендетудің) бүкіл шаралар кешені айқындалуға тиіс.

16-бап. Тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

      1. Тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) үшін Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген нормаларға сәйкес келетін шикізат пен тамақ қоспалары қолданылуға тиіс.

      2. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламентте көзделген жағдайды қоспағанда, тамақтық мақсаттар үшін қолданылатын өсімдік және жануарлар шикізаттарын өндіру (дайындау) кезінде мемлекеттік тіркеуден өткен азық қоспаларын, жануарлардың өсуін тездеткіштерді, пестицидтерді, тыңайтқыштарды пайдалануға жол беріледі.

      3. Өндірілетін (дайындалатын) тамақ өнімдерінің жекелеген ингредиенттерін ауыстырып отыру халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен келісім бойынша жүргізіледі.

      4. Тамақ өнімдерін өндіру, сақтау объектілері, ішкі сауда объектілері өндірістік, қосалқы, санитарлық-тұрмыстық үй-жайларының жабдығы, аумағы, сумен жабдықталуы, кәріздерінің жүргізілуі, жылуы, желдеткіші, жарықтандырылуы және субъектілер персоналының жұмыс жағдайлары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.

      Тамақ өнімдерін өндірумен (дайындаумен) байланысты экологиялық аспектілерді бағалау Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

      5. Өндіру объектілеріне есептік нөмірлер беруді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдар жүзеге асырады.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.12 N 540-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.04.2016 № 504-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 424-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Тамақ өнімдерін орау, буып-түю және таңбалау кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

      Ескерту. 17- бап алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

18-бап. Тамақ өнімдерін сақтау және тасымалдау кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

      1. Тамақ өнімдерін сақтау және тасымалдау тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес олардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілетін жағдайларда жүзеге асырылуға тиіс.

      2. Егер тамақ өнімдерін сақтау және (немесе) тасымалдау кезінде олардың қауіпті қасиеттерге ие болуына алып келген бұзушылыққа жол берілсе, ол тиісті сараптамаға жіберіліп, оның нәтижелері бойынша кәдеге жаратылады немесе жойылады.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

19-бап. Тамақ өнімдерін өткізу кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

      1. Тамақ өнімдерін өткізуге Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келетін ішкі сауда объектілерінде ғана жол беріледі.

      2. Егер тамақ өнімдерін өткізу кезінде олардың қауіпті сипат алуына әкелген жөнсіздікке жол берілсе, оларды өткізуге болмайды және тиісті сараптамаға жіберіліп, оның нәтижелері бойынша кәдеге жаратылады немесе жойылады.

      3. Әкелінетін елдің заңнамасында, стандарттарында өзгеше талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасынан әкетілетін (экспортталатын) тамақ өнімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.

      4. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі куәландырылған құжаттары жоқ тамақ өнімдерін өткізуге тыйым салынады.

20-бап. Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін (импортталатын) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

      1. Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін (импортталатын) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.

      2. Қазақстан Республикасының аумағына:

      1) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға олардың сәйкестігі куәландырылған құжаттары жоқ;

      2) осы Заңның 9-бабында белгіленген талаптарға сәйкес мемлекеттік тіркеуден өтпеген тамақ өнімдерінің әкелінуіне (импортталуына) тыйым салынады.

      3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды тұлғалар өз құзыреттері шегінде тамақ өнімдерін қарап-тексеруді, оның тауарға ілеспе құжаттарын тексеруді жүргізеді.

      Егер Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін (импортталатын) тамақ өнімдері осы Заңның 12-бабының 4-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес болмаған жағдайда, осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған лауазымды тұлғалар оларды әкелуді (импорттауды) уақытша тоқтата тұру және тиісті сараптамаға жіберу туралы шешім қабылдайды немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге (импорттауға) тыйым салады.

      4. Субъект тиісті сараптама нәтижелері бойынша қауіпті деп танылған тамақ өнімдерін Қазақстан Республикасының аумағынан үш күн ішінде тысқары әкетуге міндетті.

      Егер қауіпті тамақ өнімдері осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасынан тысқары шығарылмаса, олар Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасына сәйкес кәдеге жаратылады немесе жойылады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

21-бап. Қауіпті тамақ өнімдерін өндірудің (дайындаудың), айналымының немесе кәдеге жаратудың бір немесе бірнеше процестерін (сатыларын) тоқтатуға қойылатын талаптар

      1. Субъект тамақ өнімдерінің осы Заңда белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкессіздігі анықталған кезден бастап немесе уәкілетті органның нұсқамасы негізінде қауіпті тамақ өнімдерін өндірудің (дайындаудың), айналымының немесе кәдеге жаратудың бір немесе бірнеше процестерін (сатыларын) тоқтатуға міндетті.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген шараларды қолданбау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

22-бап. Субъектілер персоналына қойылатын талаптар

      1. Тамақ өнімдерін өндіру (дайындау), айналымы және кәдеге жарату процестеріне (сатыларына) қатысатын субъектілер персоналы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алдын ала және мерзімді медициналық тексеруден, сондай-ақ гигиеналық оқудан өтуге міндетті.

      2. Алдын ала және мерзімді медициналық тексеруден өтпеген, сондай-ақ әртүрлі аурудың көздері болып табылатын жұқпалы аурулармен ауырған субъектілер персоналын зертханалық зерттеулердің теріс нәтижелері алынғанға дейін тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы және кәдеге жарату процестеріне (сатыларына) жіберуге тыйым салынады.

23-бап. Тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау) және айналымы процестерінде (сатыларында) пайдаланылатын машиналар мен жабдықтарға, материалдар мен бұйымдарға және тамақ өнімдерімен байланысты материалдар мен бұйымдарға қойылатын талаптар

      1. Тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау) және айналымы процестерінде (сатыларында) пайдаланылатын машиналар мен жабдықтар, материалдар мен бұйымдар:

      1) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға;

      2) мақсаты бойынша ғана пайдаланылуға тиіс.

      Тамақ өнімдерімен байланысты материалдар мен бұйымдарға халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган берген, қауіпсіздігін куәландыратын құжат қоса тіркелуге тиіс.

      2. Тамақ өнімдерімен байланысты тасымал сыйымдылықтарының (цистерналар, танкерлер және басқалары), құбырлардың, сорғылардың, шлангілердің, машиналардың, көлік құралдарының, жабдықтардың және аппаратуралардың барлық бөліктері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолдануға рұқсат етілген материалдардан дайындалуға тиіс.

      3. Тамақ өнімдерімен байланысты материалдар мен бұйымдардың қауіпсіздігін куәландыратын құжатта:

      1) химиялық, биологиялық және физикалық сипаттамаларын;

      2) қолданылуын, пайдаланылу тәсілін;

      3) шығу тегін және өндіріс әдісін;

      4) беру, буып-түю әдістерін және сақтау шарттарын;

      5) пайдалану алдындағы дайындығын;

      6) қабылдау өлшемдерін қоса алғанда, қатерлерді сәйкестендіру және бағалау үшін қажетті деректер болуға тиіс.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 21.04.2016 № 504-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

24-бап. Тамақ өнімдерін қадағалауға қойылатын талаптар

      1. Тамақ өнімдерін қадағалау оларды әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде (сатыларында) қамтамасыз етілуге тиіс.

      2. Тамақ өнімдерін қадағалау:

      1) сәйкестендіру;

      2) деректер жинау және жазу;

      3) субъектілер арасындағы өзара іс-қимылдар туралы ақпарат;

      4) деректер алмасу жолымен қамтамасыз етіледі.

      3. Субъектілер тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою кезінде технологиялық паспорттар жасау арқылы тамақ өнімдерін қадағалауды қамтамасыз етеді, құжаттамада қажетті технологиялық және бақылау операцияларының жүргізілгені туралы белгі соғылып, анықталған ақаулар және оларды жою жөнінде қолданылған шаралар көрсетіледі.

      Субъектілер тиісті таңбалаулар мен қолдарын қоя отырып, осы құжаттарды ресімдейді.

      Тамақ өнімдерін қадағалау жөніндегі деректердің жазбасы олардың жарамдылық мерзімі біткен сәттен бастап бір жыл бойы сақталады.

      4. Өткізілуге тиісті тамақ өнімдері одан әрі қадағалану үшін сәйкестендірілуге және таңбалануға тиіс.

25-бап. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін өндірістік бақылауға қойылатын талаптар

      1. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін өндірістік бақылау Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес субъектілер әзірлеген тәртіппен жүргізіледі.

      2. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін өндірістік бақылау техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

26-бап. Экологиялық таза тамақ өнімдеріне қойылатын арнайы талаптар

      Ескерту. 26-бап алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

26-1-бап. Органикалық тамақ өніміне қойылатын арнайы талаптар

      Ескерту. 4-тарау 26-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.11.2015 № 424-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

27-бап. Ауыз судың қауіпсіздігіне қойылатын арнайы талаптар

      1. Ауыз су Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.

      2. Ауыз судың қауіпсіздігі бөлігінде су жинау құрылыстарының, су дайындау жөніндегі құрылыстардың, сорғы станцияларының, су құбырлары желілерінің, су сақтайтын сыйымдылықтардың, айналымдағы сумен жабдықтау құрылыстарының техникалық құрылғыларына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының халықтың санитарлық- эпидемиологиялық салауаттылығы туралы заңнамасында белгіленеді.

      3. Жерүсті және жерасты көздерінен шаруашылық-ауыз су қажетіне су беретін сумен жабдықтау көздерінің және су құбыры құрылыстарының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес санитарлық қорғау аймағы болуға тиіс.

      4. Су дайындау станциялары, бірінші көтеру және өңделмеген суды тарту сорғы станциялары үшін алаңдар, жерасты және жерүсті суын тарту құрылыстары, ұйымдардың, резервуарлардың және су айдау мұнараларының аумағында орналасқан шаруашылық-ауыз су құбыры құрылыстары үшін алаңдар таңдауға қойылатын талаптар, құрылыс қоршауларына жапсарластар Қазақстан Республикасының халықтың санитарлық- эпидемиологиялық салауаттылығы туралы заңнамасында белгіленеді.

      5. Минералды табиғи суды пайдалануға оған халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен курортология ғылыми орталықтарынан бальнеологиялық қорытынды алынғаннан кейін жол беріледі.

      Ескерту. 27-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 21.04.2016 № 504-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28-бап. Азықтардың және азық қоспаларының қауіпсіздігіне қойылатын арнайы талаптар

      1. Азықтар және азық қоспалары Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.

      2. Азықтар және азық қоспалары ветеринарлық-санитарлық тұрғыда қолайлы аумақтан алынуға тиіс.

      3. Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін (импортталатын) және одан әкетілетін (экспортталатын) азықтар және азық қоспалары аймақтың эпизоотиялық ахуалы мен олардың шыққан жерлері ескеріле отырып, тексеруден өткізілуге және оларға зертханалық сараптама жүргізілуге тиіс.

5-тарау. ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ РӘСІМДЕР

29-бап. Сәйкестікті бағалау

      Тамақ өнімдерін өндіру (дайындау), сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу мен кәдеге жарату процестерінің сәйкестігін бағалау тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттің және (немесе) тамақ өнімдерінің жекелеген түрлеріне арналған техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестікке жүзеге асырылады.

      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

30-бап. Тамақ өнімдерін сәйкестендіру

      Тамақ өнімдерін сәйкестендіру Еуразиялық экономикалық одақтың, оның ішінде тамақ өнімдерінің жекелеген түрлеріне арналған техникалық регламенттерінде белгіленген техникалық реттеу объектілерін сәйкестендіру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 30-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

31-бап. Қатерлерді талдау, бағалау және басқару

      1. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде қолданылатын шаралар қатерді талдауға негізделуге тиіс.

      2. Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің қатерін бағалау кезінде қолдағы ғылыми деректер, өңдеудің және өндірудің (дайындаудың) тиісті әдістері, инспекциялау, іріктеп бақылау, зертханалық зерттеулер әдістері, нақты аурулардың таралу деңгейі, аурулардан ада аймақтардың болуы пайдаланылуға тиіс.

      3. Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің қатерін бағалау:

      1) адам организміне және тамақ өндірісі үшін қажетті жануарларға зиянды әсер етуі мүмкін сипаттамаларды анықтау;

      2) әрбір анықталған ықтимал әсері бар қауіптің адам организміне әсерін және олардың салдарын талдау;

      3) анықталған қатерлерді шектеу шараларын айқындау жолымен жүзеге асырылады.

      4. Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің қатерін бағалау тамақ өнімдерін зертханалық зерттеу барысында қатерлерді кешенді бағалау ретінде жүзеге асырылады.

      5. Тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде (сатыларында) қатерді бағалау және оны шектеу жөніндегі шаралар туралы мәліметтер нормативтік-техникалық құжаттамада болуға тиіс.

      Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес қатерге талдау жүргізілмей, тамақ өнімдерінің жаңа түрлерін әзірлеуге (жасауға) жол берілмейді.

      6. Қатерді басқару қатерді бағалау нәтижелеріне, сондай-ақ адам өмірі мен денсаулығына ықтимал зиянды әсер етудің алдын алу принципіне негізделуге тиіс.

32-бап. Адам өмірі мен денсаулығына ықтимал зиянды әсер етудің алдын алу

      1. Қатерді талдау және бағалау кезінде адам өмірі мен денсаулығына зиянды әсердің ықтималдығы сәйкестендірілген, бірақ қолдағы ғылыми деректер оның дәрежесін айқындау үшін жеткіліксіз болған жағдайларда уәкілетті органдар қатерді басқару жөнінде уақытша шаралар қолданады.

      2. Қатерді басқару жөніндегі уақытша шаралар қатердің дәрежесін анықтайтын ғылыми деректер алу үшін қажетті ең аз уақыт кезеңі ішінде қайта қаралуға тиіс.

      Ескерту. 32-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.10 N 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

33-бап. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

34-бап. Өтпелі кезеңде генетикалық түрлендірілген объектілері бар тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) ерекшеліктері

      Тамақ өнімдеріндегі генетикалық түрлендірілген объектілер қауіпсіздігінің ғылыми негізделген расталуы белгіленгенге дейін олардың Еуропалық Одақ мемлекеттерінде белгіленгеннен аспайтын тамақ өнімдері құрамындағы деңгейі қабылданады.

35-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы" 2004 жылғы 8 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 6, 43-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

О безопасности пищевой продукции

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 301.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано оглавление
      Сноска. По всему тексту:
      слова "ветеринарному надзору", "ветеринарного надзора" заменены соответственно словами "ветеринарно-санитарному контролю", "ветеринарно-санитарного контроля" в соответствии с Законом РК от 24.07.2009 № 190-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
      слова "уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", "уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" заменены соответственно словами "государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", "государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" в соответствии с Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон устанавливает правовые основы обеспечения безопасности пищевой продукции для защиты жизни и здоровья человека, законных интересов потребителей и охраны окружающей среды на территории Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) корма - продукты растительного, животного, минерального, микробиологического происхождения, которые используются для кормления животных, являющихся источником пищи для человека;

      2) кормовые добавки - вещества органического, минерального и (или) синтетического происхождения, используемые в качестве источников недостающих питательных и минеральных веществ и витаминов в рационе животных, являющихся источником пищи для человека;

      3) обогащенная (фортифицированная) пищевая продукция - пищевая продукция, в которую для повышения пищевой ценности добавлены один или более необходимых ингредиентов (витаминов, минералов, белков, амино- или жирных кислот) и других веществ, не присутствующих в ней изначально либо присутствующих в недостаточном количестве или утерянных в процессе (на стадии) производства (изготовления), вводимых в целях профилактики заболевания;

      4) продукты детского питания - пищевые продукты специального назначения, отвечающие физиологическим потребностям детского организма и предназначенные для питания детей в возрасте до трех лет;

      5) пищевая продукция, подлежащая ветеринарно-санитарному контролю , - пищевые продукты и сырье животного происхождения, не используемые без соответствующей обработки в пищу, а также корма и кормовые добавки;

      6) ветеринарный сертификат - документ установленной формы, выдаваемый на каждую партию пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю, на Государственной границе Республики Казахстан и на транспорте уполномоченным органом в области ветеринарии;

      7) генетически модифицированные объекты - сырье и продукты растительного и (или) животного происхождения, полученные с использованием методов генной инженерии, в том числе генетически модифицированные источники, организмы;

      8) дата изготовления - дата окончания процесса (стадии) производства (изготовления) пищевой продукции;

      9) Исключен Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).
      10) Исключен Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      11) учетный номер - код, включающий вид деятельности и номер объекта производства;

      12) фальсифицированная пищевая продукция - пищевая продукция, заведомо и умышленно измененная, поддельная и (или) имеющая скрытые свойства и качества, информация о которых является заведомо недостоверной или неполной;

      13) срок годности – период времени, в течение которого пищевая продукция должна полностью соответствовать предъявляемым к ней требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан и (или) техническими регламентами;

      14) недопустимый риск - риск, превышающий уровень безопасности пищевой продукции, устанавливаемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      14-1) система анализа опасных факторов и критические точки контроля (далее – ХАССП) – систематическая идентификация, оценка и управление опасными факторами, влияющими на безопасность продукции по всей продовольственной цепочке, путем выявления и оценки потенциальных рисков, которые являются критическими для безопасности пищевых продуктов, при установлении постоянного контроля в критических точках контроля;

      15) риск - вероятность неблагоприятного влияния пищевой продукции на здоровье человека и последствия данного влияния, ведущие к возникновению опасности для жизни и здоровья человека;

      16) оценка риска - качественная и (или) количественная оценка вероятности проникновения, укоренения или распространения вредителя или заболевания и связанных с этим потенциальных биологических и экономических последствий или оценка возможности неблагоприятного воздействия на жизнь и здоровье человека или животных, возникающего от присутствия добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов в пищевой продукции;

      17) управление риском - определение риска, выбор и осуществление мер, принимаемых для его снижения, а также мониторинг и проверка;

      18) анализ рисков - процедура использования доступной информации для выявления опасных факторов и оценки рисков, состоящая из четырех взаимосвязанных компонентов: определения источника опасности, оценки риска, управления риском и информации о риске;

      19) информация о риске - взаимный своевременный обмен сведениями о риске между субъектами, несущими ответственность за безопасность пищевой продукции, и уполномоченными органами, а также всеми другими заинтересованными сторонами;

      20) опасная пищевая продукция - продукция, при использовании которой может возникнуть недопустимый риск для жизни и здоровья человека и окружающей среды;

      21) уничтожение опасной пищевой продукции - воздействие на пищевую продукцию, непригодную к употреблению и (или) дальнейшей переработке, исключающее ее использование для пищевых целей и доступ к ней человека и животных;

      22) нормативно-техническая документация - документы, необходимые для регулирования процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции;

      22-1) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      23) пищевая ценность продукции - степень удовлетворения организма в питательных веществах, определяемая их энергетической ценностью, составом и вкусовыми достоинствами;

      24) пищевая продукция, подлежащая санитарно-эпидемиологическому надзору, - пищевая продукция, за исключением пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю;

      25) биологически активные добавки к пище - компоненты натуральных или идентичных натуральным веществ, предназначенные для отдельного употребления или введения в состав пищевых продуктов в целях их обогащения или для профилактики заболеваний, за исключением парафармацевтиков;

      26) пищевые добавки - натуральные и искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в целях придания им заданных свойств, не влияющие на их биологическую и энергетическую ценность и не употребляемые сами по себе в качестве пищевых продуктов;

      27) пищевая продукция – сырье, пищевые продукты, пищевая продукция специального назначения, питьевая вода, пищевые добавки и биологически активные добавки к пище, употребляемые человеком, корма и кормовые добавки, употребляемые животными, являющимися источниками пищи для человека;

      28) материалы и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (далее - материалы и изделия), - материалы и изделия, применяемые в процессах (на стадиях) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, в том числе технологическое оборудование, приборы и устройства, тара, упаковочные материалы, посуда, столовые принадлежности;

      29) разработка (создание) пищевой продукции - процесс создания образцов и (или) нормативно-технической документации, необходимых для организации нового производства и (или) новой пищевой продукции;

      30) субъект разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции (далее - субъект) - физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по разработке (созданию), производству (изготовлению), обороту, утилизации и уничтожению пищевой продукции;

      31) утилизация пищевой продукции - технологическая переработка пищевой продукции, непригодной для использования по целевому назначению, в другую пищевую продукцию;

      32) производство (изготовление) пищевой продукции - процессы (стадии) изготовления пищевой продукции, включающие собственно технологический процесс и связанные с ними процессы расфасовки, упаковки, маркировки, а также внутрипроизводственные хранение и транспортировку пищевой продукции;

      33) объект производства (изготовления) пищевой продукции (далее - объект производства) - предприятие по производству (изготовлению) пищевой продукции;

      34) идентификация пищевой продукции - процедура, обеспечивающая во всех процессах (на стадиях) разработки (создания), производства (изготовления), оборота и утилизации пищевой продукции распознавание определенной продукции по отличительным признакам;

      35) оборот пищевой продукции - процессы (стадии) реализации (продажи или поставки) пищевой продукции, включая ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) пищевой продукции, а также связанные с ними процессы расфасовки, упаковки, маркировки, хранения и транспортировки;

      36) биологическая ценность пищевой продукции - характеристика пищевой продукции, включающая в себя калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов;

      37) прослеживаемость пищевой продукции - возможность отслеживания (происхождение, движение и местонахождение) пищевой продукции во всех процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения;

      38) безопасность пищевой продукции - отсутствие недопустимого риска во всех процессах (на стадиях) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, связанного с причинением вреда жизни и здоровью человека и нарушением законных интересов потребителей с учетом сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий;

      39) документ, удостоверяющий безопасность пищевой продукции, – свидетельство о государственной регистрации, ветеринарно-санитарное заключение, ветеринарный сертификат, ветеринарная справка, сертификат соответствия, декларация о соответствии, удостоверяющие соответствие пищевой продукции, соответствие процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, соответствие машин и оборудования, материалов и изделий, используемых при разработке (создании), производстве (изготовлении), обороте, утилизации и уничтожении пищевой продукции, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      40) технический регламент в области безопасности пищевой продукции – нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к безопасности пищевой продукции и (или) процессам (стадиям) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения, разрабатываемый и применяемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

      41) уполномоченные органы в области безопасности пищевой продукции (далее - уполномоченные органы) - государственные органы, осуществляющие в пределах своей компетенции реализацию государственной политики и контроль в области безопасности пищевой продукции;

      42) показатель безопасности пищевой продукции - допустимый уровень содержания химических, радиоактивных, токсических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья человека и животных;

      43) партия пищевой продукции - совокупность однородной пищевой продукции произведенной (изготовленной) и (или) упакованной в идентичных условиях, сопровождаемой одним документом, удостоверяющим ее безопасность;

      44) энергетическая ценность пищевой продукции - количество энергии, высвобождаемой из пищевой продукции в результате потребления человеком или животными и обеспечивающей их физиологические функции;

      45) пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, предназначенные для употребления человеком в пищу;

      46) маркировка - текст, товарные знаки, условное обозначение и рисунки, несущие информацию для потребителя и нанесенные на пищевую продукцию, документы, памятки (листы-вкладыши), этикетки, контрэтикетки, кольеретки, ярлыки, наклейки (стикеры), потребительскую тару (упаковку);

      47) сырье - объекты растительного, животного, микробиологического, химического и минерального происхождения, используемые для производства (изготовления) пищевой продукции;

      48) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      49) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 27.11.2015 № 424-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции

      1. Законодательство Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

      1. Настоящий Закон распространяется на пищевую продукцию, производимую в Республике Казахстан и ввозимую (импортируемую) на территорию Республики Казахстан, а также на процессы (стадии) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции.

      2. Действие настоящего Закона не распространяется на пищевую продукцию домашнего приготовления, предназначенную для личного потребления.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 4. Цели и принципы государственного регулирования в области безопасности пищевой продукции

      1. Целями государственного регулирования в области безопасности пищевой продукции являются:

      1) обеспечение:

      безопасности пищевой продукции для жизни и здоровья человека и окружающей среды;

      защиты законных интересов потребителей; экологической безопасности; национальной безопасности;

      2) содействие развитию предпринимательства;

      3) гармонизация законодательства Республики Казахстан с международными нормами и правилами для защиты жизни и здоровья человека, законных интересов потребителей;

      4) повышение конкурентоспособности отечественной продукции;

      5) создание условий для развития международной торговли.

      2. Государственное регулирование в области безопасности пищевой продукции осуществляется на основе следующих принципов:

      1) приоритетность безопасности пищевой продукции для жизни и здоровья человека и охраны окружающей среды;

      2) предупреждение возможного вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;

      3) прозрачность мероприятий, осуществляемых государством;

      4) гласность, доступность, достоверность информации;

      5) научная обоснованность оценки рисков;

      6) прослеживаемость пищевой продукции во всех процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения;

      7) ответственность субъектов за обеспечение безопасности пищевой продукции во всех процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения.

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      К компетенции Правительства Республики Казахстан относятся:

      1) разработка основных направлений государственной политики в области безопасности пищевой продукции;

      2) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      5) утверждение порядка:

      утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека и животных, окружающей среды;

      ввоза (импорта) пищевой продукции, подлежащей государственной регистрации;

      согласования уполномоченными органами соответствия процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, соответствия машин и оборудования, материалов и изделий, используемых при разработке (создании), производстве (изготовлении), обороте, утилизации и уничтожении, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      обогащения (фортификации) пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору;

      осуществления контроля и надзора за соответствием пищевой продукции в процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения, за соответствием процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      оборота генетически модифицированных объектов;

      проведения работ по научно обоснованному подтверждению безопасности генетически модифицированных объектов;

      6) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 12.01.2012 № 540-IV(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция уполномоченных органов

      1. Исключен Законом РК от 21.04.2016 № 504-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. К компетенции государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

      1) формирование и реализация государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору;

      2) представление Республики Казахстан в международных организациях по обеспечению безопасности пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору;

      3) организация, координация и осуществление государственного контроля за соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору;

      3-1) осуществление государственного контроля и надзора соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации, за исключением процедур, подлежащих ветеринарно-санитарному контролю и надзору;

      4) разработка санитарно-эпидемиологических правил и норм, гигиенических нормативов, технических регламентов, нормативных документов в области безопасности пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору;

      5) согласование:

      сроков годности и условий хранения пищевой продукции;

      проектов нормативно-технической документации в области безопасности пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору;

      соответствия процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, соответствия машин и оборудования, материалов и изделий, используемых при разработке (создании), производстве (изготовлении), обороте, утилизации и уничтожении, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции, с выдачей санитарно-эпидемиологического заключения;

      6) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      7) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      8) государственная регистрация, перерегистрация и отзыв решения о государственной регистрации продуктов детского питания, биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, размещение Государственного реестра веществ и продукции, разрешенных к применению в Республике Казахстан, на интернет-ресурсах;

      9) организация и осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за соответствием пищевой продукции в процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота и утилизации, за соответствием процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, за соответствием машин и оборудования, материалов и изделий, используемых при разработке (создании), производстве (изготовлении), обороте, утилизации и уничтожении пищевой продукции, требованиям, установленным законодательством о безопасности пищевой продукции;

      10) выдача предписаний об устранении нарушений требований настоящего Закона;

      11) учет и мониторинг объектов производства и объектов внутренней торговли;

      12) присвоение учетных номеров объектам производства пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору, и ведение их реестра;

      13) проведение работ по научно обоснованному подтверждению безопасности биологически активных добавок к пище;

      14) утверждение порядка:

      проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевой продукции по определению ее безопасности;

      выдачи научными центрами курортологии бальнеологического заключения на использование природных минеральных вод;

      оборота биологически активных добавок к пище;

      государственной регистрации, перерегистрации и отзыва решения о государственной регистрации продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека;

      проведения работ по научно обоснованному подтверждению безопасности биологически активных добавок к пище;

      15) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Компетенция территориальных подразделений ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Государственной границе Республики Казахстан и на транспорте определяется законами Республики Казахстан.

      3. К компетенции уполномоченного органа в области ветеринарии относятся:

      1) формирование и реализация государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору;

      2) представление Республики Казахстан в международных организациях по обеспечению безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору;

      3) организация, координация и осуществление государственного контроля и надзора за:

      соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору;

      деятельностью физических и юридических лиц, осуществляющих ветеринарно-санитарную экспертизу пищевой продукции по определению ее безопасности;

      4) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      5) разработка и утверждение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил и нормативов, нормативных документов в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, технических регламентов в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору;

      6) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) государственная регистрация впервые производимых (изготавливаемых) и впервые ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Казахстан кормовых добавок;

      8) ведение Государственного реестра кормовых добавок, разрешенных к производству (изготовлению), ввозу (импорту), применению и реализации на территории Республики Казахстан;

      9) выдача ветеринарных документов о соответствии пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

      10) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      11) организация и осуществление ветеринарно-санитарного контроля и надзора за соответствием процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

      12) осуществление ветеринарно-санитарного контроля и надзора и мониторинга объектов внутренней торговли в целях выявления и выработки мер по недопущению реализации опасной пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору;

      13) осуществление ветеринарно-санитарного контроля и надзора за безопасностью пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, в процессах (на стадиях) производства (изготовления) и оборота пищевой продукции;

      14) утверждение порядка:

      проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции по определению ее безопасности;

      государственной регистрации впервые производимых (изготавливаемых) и впервые ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Казахстан кормовых добавок;

      15) выдача предписаний об устранении нарушений требований настоящего Закона;

      16) присвоение учетных номеров объектам производства пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, и ведение их реестра;

      17) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Компетенция территориальных подразделений уполномоченного органа в области ветеринарии определяется законами Республики Казахстан.

      4. Исключен Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 12.01.2012 № 540-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 21.04.2016 № 504-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.11.2015 № 424-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Компетенция местных исполнительных органов областей (города республиканского значения, столицы)

      Сноска. Статья 7 исключена Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 8. Государственный контроль и надзор безопасности пищевой продукции

      1. Государственный контроль и надзор безопасности пищевой продукции осуществляется уполномоченными органами в пределах их компетенции, установленной законами Республики Казахстан.

      2. В целях осуществления государственного контроля и надзора безопасности пищевой продукции государство обеспечивает организацию деятельности государственных лабораторий ветеринарно-санитарной и санитарно-эпидемиологической экспертизы, включая лаборатории для определения качественного и количественного составов содержания генетически модифицированных объектов и уровня радиационного облучения, в соответствии с международными требованиями, предъявляемыми к их материально-технической базе и персоналу.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными Законом РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 9. Государственная регистрация, перерегистрация и отзыв решения о государственной регистрации пищевой продукции

      1. В Республике Казахстан производство (изготовление), ввоз (импорт) и реализация кормовых добавок, продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, разрешаются только после их государственной регистрации, за исключением случаев производства (изготовления), ввоза (импорта) образцов, необходимых для проведения регистрационных испытаний.

      Государственной регистрации подлежат впервые производимые (изготавливаемые) и впервые ввозимые (импортируемые) на территорию Республики Казахстан кормовые добавки, продукты детского питания, пищевые и биологически активные добавки к пище, генетически модифицированные объекты, красители, материалы и изделия, контактирующие с водой и продуктами питания, химические вещества, отдельные виды продукции и веществ, оказывающие вредное воздействие на здоровье человека.

      2. Государственная регистрация включает в себя:

      1) экспертизу документов, представляемых субъектом и подтверждающих соответствие пищевой продукции требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции, условиям поставок;

      2) экспертизу результатов проводимых научных и лабораторных исследований;

      3) внесение в государственные реестры кормовых добавок, продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, разрешенных к производству (изготовлению), ввозу (импорту), применению и реализации на территории Республики Казахстан.

      3. Не допускается многократная государственная регистрация пищевой продукции одного вида, одного наименования, изготовленной одним производителем.

      4. Пищевая продукция, подлежащая государственной регистрации, внесенная в государственные реестры кормовых добавок, продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, разрешается к применению в сроки, установленные уполномоченными органами.

      5. Перерегистрация и отзыв решения о государственной регистрации продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными Законом РК от 12.01.2012 № 540-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ

Статья 10. Права субъектов

      Субъекты в соответствии с осуществляемой деятельностью вправе:

      1) своевременно получать достоверную информацию о санитарно-эпидемиологическом и ветеринарно-санитарном состоянии территории и (или) объекта производства и объектов внутренней торговли в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) обращаться в государственные органы для проведения обследований в целях обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм, гигиенических нормативов, технических регламентов, нормативных документов в области безопасности пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору, ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил и нормативов, технических регламентов, нормативных документов в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору;

      3) принимать участие в проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) и ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

      4) участвовать в разработке нормативных правовых актов, технических регламентов в области безопасности пищевой продукции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      5) разрабатывать и утверждать стандарты организации, соответствующие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      6) разрабатывать, внедрять и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции;

      7) внедрять системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции;

      8) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      8-1) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) иметь иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.11.2015 № 424-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Обязанности субъектов

      Субъекты в соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны:

      1) соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      2) обеспечивать предварительные и периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение персонала субъектов;

      3) устанавливать в соответствии с законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции сроки годности пищевой продукции по согласованию с уполномоченными органами;

      4) обеспечивать производственный контроль за безопасностью каждой партии пищевой продукции в процессах (на стадиях) ее производства (изготовления), оборота и утилизации;

      5) предоставлять уполномоченным органам информацию о нарушениях, приведших к приобретению пищевой продукцией опасных свойств, в процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота и утилизации;

      6) направлять на соответствующую экспертизу пищевую продукцию, указанную в подпункте 5) настоящей статьи;

      7) незамедлительно прекратить процессы (стадии) производства (изготовления), оборота и утилизации пищевой продукции в случае, если допущено нарушение, приведшее к приобретению пищевой продукцией опасных свойств, обеспечить ее отзыв с объектов внутренней торговли и проведение соответствующей экспертизы, после чего организовать ее утилизацию или уничтожение в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      8) представлять документы, удостоверяющие безопасность пищевой продукции, покупателям (потребителям) пищевой продукции, уполномоченным органам по их требованию;

      9) оказывать содействие уполномоченным органам по вопросам предотвращения или уменьшения рисков, связанных с пищевой продукцией, которую они произвели, реализовали или утилизировали;

      10) обеспечивать идентификацию и прослеживаемость пищевой продукции во всех процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 12. Требования к безопасности пищевой продукции и меры по ее обеспечению

      1. Требования к безопасности пищевой продукции и процессам (стадиям) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения, установленные законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции, являются обязательными для выполнения субъектами.

      2. Безопасность пищевой продукции обеспечивается посредством:

      1) соблюдения субъектами требований, установленных законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      2) проведение субъектом производственного контроля за соответствием процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота и утилизации пищевой продукции требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      3) подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

      4) проведения санитарно-эпидемиологической и ветеринарно-санитарной экспертизы;

      5) применения мер государственного регулирования в области безопасности пищевой продукции.

      3. Процессы (стадии) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции осуществляются по согласованию с уполномоченными органами.

      4. Не допускается к процессам (стадиям) производства (изготовления), оборота и утилизации пищевая продукция, которая не соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции, по одному из следующих показателей:

      1) имеет явные признаки недоброкачественности (порча, разложение, загрязнение);

      2) превышает радиологические, токсикологические, химические и (или) микробиологические нормативы;

      3) не имеет документов, удостоверяющих ее безопасность и подтверждающих ее происхождение;

      4) не имеет установленных сроков годности или с истекшими сроками годности, за исключением пищевой продукции, находящейся на хранении в государственном материальном резерве и подлежащей утилизации в порядке разбронирования;

      5) не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      6) не соответствует предоставленной информации;

      7) является фальсифицированной пищевой продукцией.

      5. Оборот генетически модифицированных объектов и биологически активных добавок к пище допускается только после научно обоснованного подтверждения их безопасности, проведение которого осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и проведения их государственной регистрации.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 25.05.2020 № 332-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Требования к безопасности пищевой продукции специального назначения

      1. К пищевой продукции специального назначения относятся:

      1) специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;

      2) пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания.

      2. Пищевая продукция специального назначения должна:

      1) отвечать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции и техническими регламентами, предъявляемым к пищевой продукции специального назначения;

      2) удовлетворять физиологические потребности соответствующих групп покупателей (потребителей);

      3) соответствовать по пищевой, биологической и энергетической ценности информации, указанной на таре (упаковке).

      Сноска. Статья 13 – в редакции Закона РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Требования к пищевой продукции, подлежащей обогащению (фортификации)

      1. Пищевая продукция может быть обогащена (фортифицирована). Для обогащения (фортификации) пищевой продукции могут быть использованы витаминно-минеральные комплексы, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

      2. Методы обогащения (фортификации) и используемые в процессе обогащения (фортификации) пищевых продуктов материалы и изделия должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и иным документам по стандартизации.

      Сноска. Статья 14 с изменением, внесенным Законом РК от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Требования к безопасности пищевой продукции при ее разработке (создании)

      1. В нормативно-техническую документацию, разрабатываемую субъектом, включаются:

      1) показатели безопасности пищевой продукции;

      2) сроки годности пищевой продукции;

      3) требования к упаковке, маркировке, условиям процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота пищевой продукции;

      4) программы производственного контроля за безопасностью пищевой продукции;

      5) методика исследований, оценки рисков, способы их минимизации;

      6) способы утилизации и уничтожения опасной пищевой продукции.

      2. Проекты нормативно-технической документации и опытные образцы пищевой продукции подлежат санитарно-эпидемиологической и ветеринарно-санитарной экспертизе в порядке, установленном уполномоченными органами.

      Указанные проекты согласовываются с уполномоченными органами, утверждаются субъектами и являются обязательными для них.

      3. При разработке (создании) должны быть идентифицированы все возможные риски в процессах (на стадиях) производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, в том числе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, предполагаемых ошибках персонала субъектов.

      Оценка рисков для всех идентифицированных опасностей проводится расчетным, экспериментальным и (или) экспертным путем с обеспечением возможности ее проверки.

      4. С учетом проведенной оценки рисков для каждого вида пищевой продукции при разработке (создании) должен быть определен весь комплекс мер для ликвидации или уменьшения (снижения) рисков до допустимого (приемлемого) уровня во всех процессах (на стадиях) производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции.

Статья 16. Требования к безопасности пищевой продукции при ее производстве (изготовлении)

      1. Для производства (изготовления) пищевой продукции должны применяться сырье и пищевые добавки, соответствующие нормам, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

      2. При производстве (изготовлении) растительного и животного сырья, применяемого для пищевых целей, допускается использование кормовых добавок, стимуляторов роста животных, пестицидов, удобрений, прошедших государственную регистрацию, за исключением случая, предусмотренного техническим регламентом в области безопасности пищевой продукции.

      3. Замена отдельных ингредиентов в производимой (изготавливаемой) пищевой продукции производится по согласованию с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      4. Оборудование, территория, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, освещение производственных, вспомогательных, санитарно-бытовых помещений объектов производства, хранения пищевой продукции, объектов внутренней торговли и условия работы персонала субъектов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

      Оценка экологических аспектов, связанных с производством (изготовлением) пищевой продукции, проводится в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.

      5. Присвоение учетных номеров объектам производства осуществляется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2012 № 540-IV(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.11.2015 № 424-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 21.04.2016 № 504-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Требования к безопасности пищевой продукции при ее расфасовке, упаковке и маркировке

      Сноска. Исключена Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Требования к безопасности пищевой продукции при ее хранении и транспортировке

      1. Хранение и транспортировка пищевой продукции должны осуществляться в условиях, обеспечивающих ее безопасность, в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами о безопасности пищевой продукции.

      2. В случае, если при хранении и (или) транспортировке пищевой продукции допущено нарушение, приведшее к приобретению ею опасных свойств, она направляется на соответствующую экспертизу, по результатам которой утилизируется или уничтожается.

      Сноска. Статья 18 – в редакции Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Требования к безопасности пищевой продукции при ее реализации

      1. Реализация пищевой продукции допускается только на объектах внутренней торговли, соответствующих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

      2. Если при реализации пищевой продукции допущено нарушение, приведшее к приобретению ею опасных свойств, она не подлежит реализации и направляется на соответствующую экспертизу, по результатам которой утилизируется или уничтожается

      3. Пищевая продукция, вывозимая (экспортируемая) из Республики Казахстан, должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, кроме случаев, когда законодательством, стандартами страны ввоза не требуется иное.

      4. Запрещается реализация пищевой продукции, не имеющей документов, удостоверяющих ее соответствие требованиям, установленным законодательством

Статья 20. Требования к безопасности пищевой продукции, ввоз (импорт) которой осуществляется на территорию Республики Казахстан

      1. Безопасность пищевой продукции, ввоз (импорт) которой осуществляется на территорию Республики Казахстан, должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

      2. Запрещается ввоз (импорт) на территорию Республики Казахстан пищевой продукции:

      1) не имеющей документов, удостоверяющих ее соответствие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      2) не прошедшей государственную регистрацию в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 настоящего Закона.

      3. В пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор, в пределах своей компетенции проводят досмотр пищевой продукции, проверку ее товаросопроводительных документов.

      В случае, если пищевая продукция, ввоз (импорт) которой осуществляется на территорию Республики Казахстан, не соответствует требованиям, установленным пунктом 4 статьи 12 настоящего Закона, должностные лица, указанные в части первой настоящего пункта, принимают решение о временном приостановлении ее ввоза (импорта) и направлении на соответствующую экспертизу или устанавливают запрет на ее ввоз (импорт) на территорию Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      4. Субъект обязан в течение трех дней вывезти за пределы территории Республики Казахстан пищевую продукцию, признанную опасной по результатам соответствующей экспертизы.

      Если опасная пищевая продукция в срок, установленный частью первой настоящего пункта, не вывезена за пределы Республики Казахстан, она утилизируется или уничтожается в соответствии с законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными Законом РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 21. Требования к прекращению одного или нескольких процессов (стадий) производства (изготовления), оборота или утилизации опасной пищевой продукции

      1. Субъект с момента обнаружения несоответствия пищевой продукции требованиям безопасности, установленным настоящим Законом, или на основании предписания уполномоченного органа обязан прекратить один или несколько процессов (стадий) производства (изготовления), оборота или утилизации опасной пищевой продукции.

      2. Непринятие мер, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 22. Требования к персоналу субъектов

      Персонал субъектов, участвующий в процессах (на стадиях) производства (изготовления), оборота и утилизации пищевой продукции, обязан пройти предварительные и периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Запрещается допуск к процессам (стадиям) разработки (создания), производства (изготовления), оборота и утилизации пищевой продукции персонала субъектов, не прошедшего предварительные и периодические медицинские осмотры, а также больного инфекционными заболеваниями, являющихся носителями различных источников болезней, до получения отрицательных результатов лабораторных исследований.

Статья 23. Требования к машинам и оборудованию, материалам и изделиям, используемым в процессах (на стадиях) разработки (создания), производства (изготовления) и оборота пищевой продукции, и к материалам и изделиям, контактирующим с пищевой продукцией

      1. Машины и оборудование, материалы и изделия, используемые в процессах (на стадиях) разработки (создания), производства (изготовления) и оборота пищевой продукции, должны:

      1) соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

      2) использоваться только по назначению.

      К материалам и изделиям, контактирующим с пищевой продукцией, должен прилагаться документ, удостоверяющий безопасность, выданный государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      2. Все части транспортных емкостей (цистерны, танкеры и иное), трубопроводов, насосов, шлангов, машин, транспортных средств, оборудования и аппаратуры, контактирующие с пищевой продукцией, должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Документ, удостоверяющий безопасность материалов и изделий, контактирующих с пищевой продукцией, должен содержать данные, необходимые для идентификации и оценки рисков, включая:

      1) химические, биологические и физические характеристики;

      2) применение, способ использования;

      3) происхождение и метод производства;

      4) метод поставки, упаковки и условия хранения;

      5) подготовку перед использованием;

      6) критерии приемки.

      Сноска. Статья 23 с изменением, внесенным Законом РК от 21.04.2016 № 504-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Требования к прослеживаемости пищевой продукции

      1. Прослеживаемость пищевой продукции должна быть обеспечена во всех процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения.

      2. Прослеживаемость пищевой продукции обеспечивается путем:

      1) идентификации;

      2) сбора и записи данных;

      3) информации о взаимодействиях между субъектами;

      4) обмена данными.

      3. Прослеживаемость пищевой продукции обеспечивается субъектами во время разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции посредством составления технологических паспортов, в которых делается отметка о проведении необходимых технологических и контрольных операций, указываются обнаруженные дефекты и принятые меры по их устранению.

      Оформление данных документов проводится субъектами с нанесением соответствующих клейм и подписей.

      Запись данных по прослеживаемости пищевой продукции хранится в течение одного года с момента истечения срока ее годности.

      4. Пищевая продукция, подлежащая реализации, должна быть идентифицирована для дальнейшей прослеживаемости и иметь маркировку.

Статья 25. Требования к производственному контролю безопасности пищевой продукции

      1. Производственный контроль безопасности пищевой продукции проводится в порядке, разработанном субъектами в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

      2. Производственный контроль безопасности пищевой продукции осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов.

      Сноска. Статья 25 - в редакции Закона РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Специальные требования к экологически чистой пищевой продукции

      Сноска. Статья 26 исключена Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26-1. Специальные требования к органической пищевой продукции

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 26-1 в соответствии с Законом РК от 27.11.2015 № 424-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); исключена Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27. Специальные требования к безопасности питьевой воды

      1. Питьевая вода должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

      2. Требования к техническим устройствам водозаборных сооружений, сооружений по подготовке воды, насосных станций, водопроводящих сетей, емкостей для хранения воды, сооружений для оборотного водоснабжения в части безопасности питьевой воды устанавливаются законодательством Республики Казахстан о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

      3. Источники водоснабжения и водопроводные сооружения, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды из поверхностных и подземных источников, должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

      4. Требования к выбору площадки для станций водоподготовки, насосных станций первого подъема и подкачки необработанной воды, площадки для сооружений забора подземной и поверхностной воды, сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, размещаемых на территории организаций, резервуаров и водонапорных башен, примыкание к ограждению строений устанавливаются законодательством Республики Казахстан о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

      5. Использование природных минеральных вод допускается после получения на них бальнеологического заключения научных центров курортологии в порядке, определяемом государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      Сноска. Статья 27 с изменением, внесенным Законом РК от 21.04.2016 № 504-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Специальные требования к безопасности кормов и кормовых добавок

      1. Корма и кормовые добавки должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

      2. Корма и кормовые добавки должны происходить из благополучной в ветеринарно-санитарном отношении территории.

      3. Досмотр и лабораторная экспертиза ввозимых (импортируемых) и вывозимых (экспортируемых) на (с) территорию (и) Республики Казахстан кормов и кормовых добавок обязательны с учетом эпизоотической ситуации территории и места их происхождения.

Глава 5. ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 29. Оценка соответствия

      Оценка соответствия процессов производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации пищевой продукции осуществляется на соответствие требованиям технического регламента в области безопасности пищевой продукции и (или) технических регламентов на отдельные виды пищевой продукции.

      Сноска. Статья 29 в редакции Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 30. Идентификация пищевой продукции

      Идентификация пищевой продукции осуществляется в соответствии с правилами идентификации объектов технического регулирования, установленными техническими регламентами Евразийского экономического союза, в том числе на отдельные виды пищевой продукции.

      Сноска. Статья 30 - в редакции Закона РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 31. Анализ, оценка и управление риском

      1. Применение мер по обеспечению безопасности пищевой продукции должно основываться на анализе риска.

      2. При оценке риска безопасности пищевой продукции должны быть использованы имеющиеся научные данные, соответствующие методы обработки и производства (изготовления), методы инспектирования, выборочного контроля, лабораторных исследований, степень распространенности конкретных заболеваний, наличие зон, свободных от заболеваний.

      3. Оценка риска безопасности пищевой продукции осуществляется путем:

      1) выявления характеристик пищевой продукции, которая может вызвать вредное воздействие на организм человека и на предназначенных для производства пищи животных;

      2) анализа воздействия каждой из выявленных потенциальных опасностей на организм человека и их последствий;

      3) определения мер ограничения выявленных рисков.

      4. Оценка риска безопасности пищевой продукции осуществляется как комплексная оценка рисков в ходе лабораторного исследования пищевой продукции.

      5. Сведения об оценке риска и мерах по его ограничению во всех процессах (на стадиях) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции должны содержаться в нормативно-технической документации.

      Не допускается разработка (создание) новых видов пищевой продукции без проведения анализа риска в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

      6. Управление риском должно основываться на результатах оценки риска, а также на принципе предупреждения возможного вредного воздействия на жизнь и здоровье человека.

Статья 32. Предупреждение возможного вредного воздействия на жизнь и здоровье человека

      1. В случаях, когда при анализе и оценке риска идентифицируется возможность вредного воздействия на жизнь и здоровье человека, но имеющихся научных данных недостаточно для определения его степени, уполномоченные органы принимают временные меры по управлению риском.

      2. Временные меры по управлению риском должны быть пересмотрены в течение минимального периода времени, требуемого для получения научных данных, проясняющих степень риска.

      Сноска. Статья 32 с изменением, внесенным Законом РК от 10.01.2011 № 383-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 34. Особенности процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции с содержанием генетически модифицированных объектов в переходный период

      До установления научно обоснованного подтверждения безопасности генетически модифицированных объектов в пищевой продукции принимается уровень их содержания в пищевой продукции не выше установленного в государствах Европейского союза.

Статья 35. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2008 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2004 г. "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2004 г., N 6, ст. 43).

     
      Президент
Республики Казахстан