Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 26 шілдедегі N 313 Заңы

       1-бап . Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; 2005 ж., N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж.,  N 3, 22-құжат; N 4, 25-құжат; N 8, 45-құжат, N 13, 85-құжат; N 16, 99-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 4, 28, 33-құжаттар; N 8, 52-құжат):
      1) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
 
      "3-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
 
      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      актуарий - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қажетті төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығы деңгейін қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер мөлшерінің, сақтандыру сыйлықақысы ставкаларының экономикалық-математикалық есептеулерін жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асыратын, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүргізіп жатқан және жүргізуді жоспарлап отырған сақтандыру түрлерінің пайдалылығы мен кірістілігін бағалауды жүргізетін, уәкілетті органның лицензиясы бар жеке тұлға;
      ассистанс - сақтандыру ұйымдарының, заңды тұлғалардың сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) саяхатта не тұрғылықты жерінен алыста жүрген уақытта қиын жағдайға душар болғанда сақтандыру жағдайының басталуы салдарынан оған техникалық, медициналық жәрдемдесу арқылы ақшалай және (немесе) табиғи-заттай нысанда көмек көрсетуі;
      бақылау - бір заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаның шешімдерін айқындау мүмкіндігі, ол мынадай:
      бір тұлға басқа тұлғаның дауыс беретін акцияларының елу процентінен астамын дербес не бір немесе бірнеше тұлғамен бірлесіп тікелей немесе жанама иеленетін не басқа заңды тұлғаның акцияларының елу процентінен астамымен дербес дауыс беру мүмкіндігі болатын;
      бір заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесі немесе басқармасы құрамының кемінде жартысын сайлау мүмкіндігі болатын;
      бір заңды тұлғаның қаржылық есептілігі аудиторлық есепке сәйкес басқа заңды тұлғаның қаржылық есептілігіне қосылатын;
      бір заңды тұлғаның шартқа (растайтын құжаттарға) орай немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген жағдайларда өзгеше түрде басқа заңды тұлғаның шешімдерін айқындау мүмкіндігі болатын жағдайлардың бірі болған кезде туындайды;
      бас ұйым - басқа заңды тұлғаға бақылау жасайтын заңды тұлға;
      еншілес ұйым - өзіне қатысты басқа заңды тұлға бақылау жасайтын заңды тұлға;
      заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін жанама иелену не акцияларын иелену (олармен дауыс беру) - заңды тұлғаның, заңды тұлғаның ірі қатысушысының немесе басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) иелену (олармен дауыс беру) арқылы бірлесіп заңды тұлғаның ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалардың шешімдерін анықтау мүмкіндігі;
      заңды тұлғаның ірі қатысушысы - заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп процентін тікелей немесе жанама иеленетін (мемлекет, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық холдинг немесе ұлттық басқарушы компания осындай иелік етуші болып табылатын жағдайларды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлға;
      капиталға қомақты қатысу - дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жиырма және одан да көп процентін тікелей немесе жанама, дербес немесе, бір немесе бірнеше тұлғамен бірлесіп иелену не акциялардың жиырма және одан да көп процентімен дауыс беру мүмкіндігінің болуы;
      қайта сақтандыру - өздерінің арасында жасалған қайта сақтандыру шартына сәйкес бір жағынан қайта сақтанушының сақтандыру тәуекелдерінің бәрін немесе бір бөлігін қайта сақтандыруға беруіне және екінші жағынан осы тәуекелдерді қайта сақтандыру ұйымының қабылдауына байланысты туындайтын қызмет және соған байланысты қатынастар;
      қайта сақтандыру ұйымы (қайта сақтандырушы) - уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде қайта сақтандыру шарттарын жасасу және орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;
      қайта сақтандырушы (цедент) - өзі қабылдаған сақтандыру тәуекелдерін қайта сақтандыруға беруді жүзеге асыратын сақтандыру немесе қайта сақтандыру ұйымы;
      мінсіз іскерлік бедел - кәсіпқойлықты, адалдықты, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстары немесе орташа ауырлықтағы, ауыр және аса ауыр қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген сотталғандығы жоқ екенін растайтын фактілердің болуы;
      ортақ сақтандыру - бірнеше сақтандыру ұйымдарымен бір мезгілде сақтандыру шарты бойынша сақтандыру тәуекелдерін қабылдап, олардың жауапкершілігін өздерінің арасында жасалған ортақ сақтандыру шартына сәйкес бөлуге байланысты туындайтын қызмет және соған байланысты қатынастар;
      өздігінен ұстап қалу - жауаптылық көлемінің бір бөлігі, соның шегінде сақтандырушы немесе қайта сақтандырушы (цедент) сақтандыру немесе қайта сақтандыру шартына сәйкес өз есебінен жауапты болады;
      пруденциялық нормативтер - уәкілетті орган белгілейтін және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтауы үшін міндетті нормативтер;
      сақтандыру агенті - берілген өкілеттіктеріне сәйкес бір немесе бірнеше сақтандыру ұйымдарының атынан және тапсыруымен сақтандыру шарттарын жасасу жөніндегі делдалдық қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;
      сақтандыру брокері - сақтанушының тапсыруымен сақтандырушымен сақтандыру шарттарын жасасуға және орындауға байланысты қатынастарда сақтанушының мүддесін білдіретін немесе өз атынан сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттарын жасасуға байланысты қызмет көрсету жөніндегі делдалдық қызметті, сондай-ақ сақтандыру және қайта сақтандыру мәселелері бойынша консультациялық қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;
      сақтандыру ережелері - сақтандыру ұйымының белгілі бір сақтандыру түрі бойынша сақтандыруды жүзеге асыру талаптарын айқындайтын құжаты;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын жанама иелену (олармен дауыс беру) - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының немесе заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иелену арқылы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бірлескен ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалардың шешімдерін айқындау мүмкіндігі;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы - уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп процентін тікелей немесе жанама иелене алатын немесе:
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларының он немесе одан да көп процентімен тікелей немесе жанама дауыс беру;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қабылдайтын шешімдерге шартқа орай не уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалатын тәртіппен өзгеше түрде ықпал ету мүмкіндігіне ие жеке немесе заңды тұлға (мемлекет, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық холдинг немесе ұлттық басқарушы компания, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларда осындай иелік етуші болып табылатын жағдайларды қоспағанда);
      сақтандыру қызметінің субъектілері - сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдары;
      сақтандыру портфелі - сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарының, сондай-ақ олар бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының (сақтандыру жарналарының) жиынтығы;
      сақтандыру резервтері - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша актуарий есептеулері негізінде бағаланатын міндеттемелері;
      сақтандыру нарығына кәсіби қатысушылар - өз қызметін уәкілетті органның тиісті лицензиялары негізінде жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері, актуарий;
      сақтандыру ұйымы (сақтандырушы) - сақтандыру шарттарын жасасу және орындау қызметін уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде не Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актісіне сәйкес лицензиясыз жүзеге асыратын заңды тұлға;
      сатып алу сомасы - жинақтаушы сақтандыру шартының қолданылу мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде сақтанушының алуына құқығы бар ақша сомасы.";

      2) 19-баптың 5-тармағында "заң актілерінде" деген сөздер "заңдарында" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 21-баптың 2-тармағының екінші бөлігінде "Ұлттық" деген сөз "Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық холдингті және ұлттық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 44-баптың 3-тармағындағы "заңдарда көзделген тәртіппен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Астық туралы" 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан
Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2001 ж., N 2, 12-құжат; N 15-16, 232-құжат, 2003 ж., N 19-20, 148-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат; N 9, 67-құжат):
      1) 1-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) агент - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық холдинг жалғыз акционері болып табылатын, өз құзыреті шегінде мемлекеттік астық ресурстарын басқару жөніндегі өкілеттікті жүзеге асыратын акционерлік қоғам;";
      13) тармақшадағы "онымен сауда жасауға" деген сөздер "өткізуге" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "13-1) астық экспорттаушы - астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға;";

      2) 4-бапта:
      1) тармақшадағы "астық сақтау" деген сөздер "астықты қабылдау,
өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу" деген сөздермен
ауыстырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу жөніндегі қызметті, сондай-ақ астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін лицензиялық бақылау;";
      мынадай мазмұндағы 1-1), 4-1), 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті лицензиялау;
      4-1) астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу; астықты сақтау; астық қолхаттарын беру, олардың айналысы мен өтелуі жөніндегі ережелердің сақталуын бақылау;
      4-2) астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті бақылау;";

      3) 5-бапта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу жөніндегі қызметке лицензиялау ережелері мен біліктілік талаптарын бекітеді;";
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметке лицензиялау ережелері мен біліктілік талаптарын бекітеді;";
      7-1) тармақшадағы ", сондай-ақ мемлекеттің осындай қорларға қатысу нысаны мен тәртібін" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 6-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу жөніндегі қызметті лицензиялау ережелерін және оған қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу;";
      мынадай мазмұндағы 1-1), 2-1), 2-2), 3-1), 3-2), 20) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті лицензиялау";
      "2-1) астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті лицензиялау ережелерін және оған қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу;
      2-2) астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарының сақталуы және астық нарығы мониторингі бойынша есептіліктің дұрыстығы нысанына уәкілетті орган бекіткен кесте негізінде жыл сайынғы тексеру түріндегі астықты экспортқа шығарушылардың қызметіне лицензиялық бақылау";
      "3-1) мемлекеттік органдардың ресми өтініштері негізінде жоспардан тыс тексеру түрінде астықты экспортқа шығарушылардың қызметіне Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуы нысанына тексеру;
      3-2) Қазақстан Республикасы астық туралы заңнамасы талаптарының бұзылуын жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөніндегі қаулының нысандарын бекітеді";
      "20) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру.";
      13) тармақша алып тасталсын;

      5) 6-1-бапта:
      2) тармақшадағы "астық сақтау" деген сөздер "астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген тәртіппен астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тұтастай немесе жекелеген операцияларды жүзеге асыру бөлігінде алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұру.";

      6) 6-2-баптың 3) тармақшасындағы "беру функцияларын жүзеге
асырады." деген сөздер "беру;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) мемлекеттік астық ресурстарын ауыстыру функцияларын жүзеге асырады.";

      7) мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:
 
      "4-1-тарау. Астықты экспортқа шығарушылардың қызметін мемлекеттік реттеу
 
      12-1-бап. Астықты экспортқа шығарушылардың есептілігі
 
      1. Астықты экспортқа шығарушылар уәкілетті органға тізбесі, нысандары бойынша астық нарығы мониторингі жөніндегі және мемлекеттік статистикаға басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органның келісімімен уәкілетті орган белгілейтін мерзімде есептілікті ұсынуға міндетті.
      2. Астықты экспортқа шығарушылар уәкілетті органның жазбаша сауалы бойынша астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметке байланысты ақпарат беруге міндетті.
 
      12-2-бап. Астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті жүзеге
                асыру құқығына лицензияның күшін тоқтата тұру,
                лицензиядан айыру
 
      Астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, лицензиядан айыру  Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.";

      8) 13-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігіндегі "астықты сақтау", үшінші бөлігіндегі және 3-тармақтың 2) тармақшасындағы "астық сақтау" деген сөздер "астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 17-бапта:
      бірінші абзацтағы "сақтау" және 2) тармақшадағы "астықты сақтау" деген сөздер тиісінше "қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу", "астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 19-бапта:
      1-тармақта "астық сақтауға" деген сөздер "астықты қабылдауға, өлшеуге, кептіруге, тазалауға, сақтауға және тиеп жіберуге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақтың 2) тармақшасының екінші абзацында:
      "астық сақтау" деген сөздер "астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "сақтауға" деген сөз "қабылдауға, өлшеуге, кептіруге, тазалауға, сақтауға және тиеп жіберуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 21-баптың 1-тармағындағы "астықты сақтау" деген сөздер
"астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 24 және 24-1-баптар алып тасталсын;

      13) 25-баптың 2-тармағында:
      "Астық сақтау" деген сөздер "Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "заңдарда белгіленген тәртіппен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:
 
      "26-бап. Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау
               және тиеп жіберу жөніндегі қызметті жүзеге асыру
               құқығына лицензияның күшін тоқтата тұру,
               лицензиядан айыру
 
      Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның күшін тоқтата тұру, лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.";

      15) 27-бап алып тасталсын;

      16) 28-баптың 5-тармағындағы "заң актілерінде" деген сөздер
"заңдарында" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толықтырылсын:
 
      "6-1-тарау. Астықты экспортқа шығарушылардың және астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін тексеру
 
      33-1-бап. Астықты экспортқа шығарушылардың және астық
                қабылдау кәсіпорындарының қызметін тексеру
 
      1. Астықты экспортқа шығарушылардың және астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін тексеруді уәкілетті орган өз бетімен не басқа да мемлекеттік органдарды тарта отырып жүргізеді.
      2. Астықты экспортқа шығарушылар және астық қабылдау кәсіпорындары тексеруге берілген тапсырмада көрсетілген мәселелер бойынша тексеруді жүргізуге уәкілетті органға жәрдемдесуге, сондай-ақ тексеру жүргізу үшін қажетті барлық ақпарат көздеріне қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.
      3. Уәкілетті органның қызметкерлеріне астықты экспортқа шығарушылардың және астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін тексеру барысында алынған мәліметтерді жария етуге не үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.
      4. Тексеруді жүзеге асыратын тұлғалар астықты экспортқа шығарушылардың және астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін тексеру барысында алынған және коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.
 
      33-2-бап. Мемлекеттік астық инспекторы және оның өкілеттігі
      
      1. Уәкілетті органның басшысы мемлекеттік қызметшілердің тиісті лауазымдарына "Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік астық инспекторы" және "Мемлекеттік астық инспекторы" деген қосымша арнайы атауларды беруге құқылы.
      2. Уәкілетті органның мемлекеттік астық инспекторы мынадай
функцияларды:
      1) мыналарды:
      астықтың қауіпсіздігі мен сапасын;
      астықтың мөлшерлік-сапалық, соның ішінде мемлекеттік ресурстар астығының жай-күйін;
      астықтың сапасын сараптау жөніндегі аккредиттелген зертханалардың қызметін;
      астықты экспортқа өткізу және астық нарығы мониторингі бойынша
есептіліктің дұрыстығы жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын сақтау нысанына уәкілетті орган бекіткен кесте негізінде жыл сайынғы жоспарлы тексеру түрінде астықты экспортқа шығарушылардың қызметін;
      мемлекеттік органдардың ресми өтініштері негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы нысанасына жоспардан тыс тексеру түрінде астықты экспортқа шығарушылардың қызметін бақылауды жүзеге асырады;
      2) астық қабылдау кәсіпорындарын олардың біліктілік талаптарына сәйкестігіне жыл сайынғы тексеруді өткізуге қатысуды;
      3) астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданысын тоқтата тұру және (немесе) лицензиядан айыру туралы облыстың жергілікті атқарушы органына ұсыныстар енгізуді;
      4) астық қабылдау кәсіпорынына уақытша басқаруды енгізу жөнінде ұсыныстар беруді;
      5) астық қолхаттарын ұстаушыларға астық қабылдау кәсіпорынын
уақытша басқару жөніндегі комиссияның құрамына енгізу үшін
кандидатуралар ұсыну туралы хабарлама жіберуді;
      6) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын
бұзушылықтар анықталған жағдайда, астықты экспортқа шығарушылар мен
астық қабылдау кәсіпорындарына нұсқама беруді;
      7) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасауды және
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы
заңнамасына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар
енгізуді жүзеге асырады.
      3. Уәкілеті органның мемлекеттік астық инспекторы астықты өсіру, сақтау және өңдеу орындарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен (қызметтік куәлігін және құқықтық статистика жөніндегі органда тіркелгені туралы белгісі бар тексеру тағайындалу туралы актіні көрсеткен кезде) кедергісіз баруға және мемлекеттік бақылау мен астық нарығы мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат алуға құқылы.".

      3. "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., N 13, 52-құжат; 2007 ж., N 5-6, 42-құжат):
      1) 1-баптың 14) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының Үкіметі" деген сөздерден кейін "және (немесе) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық холдинг" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 6-баптың 1-тармағының 11) тармақшасындағы "баға" деген сөздің алдынан "нормативтік құқықтық базаны жетілдіру," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 16-баптың бірінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының
Үкіметі" деген сөздерден кейін "және (немесе) агроөнеркәсіптік кешен
саласындағы ұлттық холдинг" деген сөздермен толықтырылсын.
       2-бап . Осы Заң, 2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабы 2-тармағының 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 17) тармақшаларын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования агропромышленного комплекса

Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 313

       Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Закон  Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 406; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 85; N 15, ст. 139 2004 г., N 11-12, ст. 66; 2005 г., N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 25, N 8, ст. 45; N 13, ст. 85; N 16, ст. 99; 2007 г., N 2, ст. 18; N 4, ст. 28, 33; N 8, ст. 52):
      1) статью 3 изложить в следующей редакции:
      "Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      актуарий - физическое лицо, имеющее лицензию уполномоченного органа, осуществляющее деятельность, связанную с проведением экономико-математических расчетов размеров обязательств, ставок страховых премий по договорам страхования и перестрахования, а также производящее оценку прибыльности и доходности проводимых и планируемых к проведению видов страхования страховой (перестраховочной) организации в целях обеспечения необходимого уровня платежеспособности и финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации;
      ассистанс - предоставление страховыми организациями, юридическими лицами помощи страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю), попавшему в затруднительное положение во время его путешествия либо его нахождения вдалеке от места жительства, в виде денег и (или) в натурально-вещественной форме через техническое, медицинское содействие вследствие наступления страхового случая;
      контроль - возможность одного юридического лица определять решения другого юридического лица, возникающая при наличии одного из следующих условий:
      прямое или косвенное владение одним лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами голосующих акций другого лица либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций другого юридического лица;
      наличие возможности одного юридического лица избирать не менее половины состава совета директоров или правления другого юридического лица;
      включение финансовой отчетности одного юридического лица в финансовую отчетность другого юридического лица в соответствии с аудиторским отчетом;
      наличие возможности одного юридического лица определять решения другого юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      родительская организация - юридическое лицо, которое имеет контроль над другим юридическим лицом;
      дочерняя организация - юридическое лицо, по отношению к которому другое юридическое лицо имеет контроль;
      косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение (голосование) акциями юридического лица - возможность определять решения юридического лица, крупного участника юридического лица или лиц, совместно являющихся крупным участником юридического лица, через владение (голосование) акциями (долями участия в уставном капитале) других юридических лиц;
      крупный участник юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих акций юридического лица (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство, национальный холдинг в сфере агропромышленного комплекса или национальная управляющая компания);
      значительное участие в капитале - владение прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с одним или несколькими лицами двадцатью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) либо наличие возможности голосовать двадцатью и более процентами акций;
      перестрахование - деятельность и связанные с ней отношения, возникающие в связи с передачей перестрахователем всех или части страховых рисков в перестрахование, с одной стороны, и принятием этих рисков перестраховочной организацией, с другой стороны, в соответствии с заключенным между ними договором перестрахования;
      перестраховочная организация (перестраховщик) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров перестрахования на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа;
      перестрахователь (цедент) - страховая или перестраховочная организация, осуществляющая передачу принятых ею страховых рисков в перестрахование;
      безупречная деловая репутация - наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
      сострахование - деятельность и связанные с ней отношения, возникающие в связи с принятием страховых рисков по договору страхования одновременно несколькими страховыми организациями с распределением их ответственности в соответствии с заключенным между ними договором сострахования;
      собственное удержание - часть объема ответственности, в пределах которой страховщик или перестрахователь (цедент) несет ответственность за собственный счет в соответствии с договором страхования или перестрахования;
      пруденциальные нормативы - нормативы, устанавливаемые уполномоченным органом и обязательные для соблюдения страховыми (перестраховочными) организациями;
      страховой агент - физическое или юридическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность по заключению договоров страхования от имени и по поручению одной или нескольких страховых организаций в соответствии с предоставленными полномочиями;
      страховой брокер - юридическое лицо, представляющее страхователя в отношениях, связанных с заключением и исполнением договоров страхования со страховщиком по поручению страхователя, или осуществляющее от своего имени посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования или перестрахования, а также консультационную деятельность по вопросам страхования и перестрахования;
      правила страхования - документ страховой организации, определяющий условия осуществления страхования по определенному виду страхования;
      косвенное владение (голосование) акциями страховой (перестраховочной) организации - возможность определять решения страховой (перестраховочной) организации, крупного участника страховой (перестраховочной) организации или лиц, совместно являющихся крупным участником страховой (перестраховочной) организации, через владение акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц;
      крупный участник страховой (перестраховочной) организации - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство, национальный холдинг в сфере агропромышленного комплекса или национальная управляющая компания, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации или иметь возможность:
      голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами акций страховой (перестраховочной) организации;
      оказывать влияние на принимаемые страховой (перестраховочной) организацией решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
      субъекты страховой деятельности - страховая и перестраховочная организации;
      страховой портфель - это совокупность договоров страхования (перестрахования), а также принятых по ним страховых премий (страховых взносов);
      страховые резервы - обязательства страховой (перестраховочной) организации по договорам страхования (перестрахования), оцениваемые на основе актуарных расчетов;
      профессиональные участники страхового рынка - страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер, актуарий, осуществляющие свою деятельность на основании соответствующих лицензий уполномоченного органа;
      страховая организация (страховщик) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа либо без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании;
      выкупная сумма - сумма денег, которую страхователь имеет право получить при досрочном прекращении действия договора накопительного страхования.";
      2) в пункте 5 статьи 19 слова "законодательными актами" заменить словом "законами";
      3) в части второй пункта 2 статьи 21 после слов "за исключением" дополнить словами "национального холдинга в сфере агропромышленного комплекса и";
      4) в пункте 3 статьи 44 слова "в предусмотренном законодательством порядке" заменить словами "в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан".

      2. В  Закон  Республики Казахстан от 19 января 2001 г. "О зерне" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 2, ст. 12; N 15-16, ст. 232; 2003 г., N 19-20, ст. 148; 2004 г., N 23, ст. 142; 2006 г., N 1, ст. 5; N 24, ст. 148; 2007 г., N 2, ст. 18; N 3, ст. 20; N 9, ст. 67):
      1) в статье 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) агент - созданное по решению Правительства Республики Казахстан акционерное общество, единственным акционером которого является национальный холдинг в сфере агропромышленного комплекса, осуществляющее в пределах своей компетенции полномочия по управлению государственными ресурсами зерна;";
      в подпункте 13) слова "торговле зерном" заменить словами "реализации зерна";
      дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:
      "13-1) экспортер зерна - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на право осуществления деятельности по реализации зерна на экспорт;";
      2) в статье 4:
      в подпункте 1) слово "хранению" заменить словами "приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке";
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) лицензионного контроля за осуществлением деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна, а также за деятельностью по реализации зерна на экспорт;";
      дополнить подпунктами 1-1), 4-1), 4-2) следующего содержания:
      "1-1) лицензирования деятельности по реализации зерна на экспорт;
      4-1) контроля за соблюдением правил: по ведению количественно-качественного учета зерна; хранения зерна; выдачи, обращения и погашения зерновых расписок;
      4-2) контроля за деятельностью по реализации зерна на экспорт;";
      3) в статье 5:
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "6) утверждает правила лицензирования и квалификационные требования к деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна;";
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      "6-1) утверждает правила лицензирования и квалификационные требования к деятельности по реализации зерна на экспорт;";
      в подпункте 7-1) слова ", а также форму и порядок участия государства в таких фондах" исключить;
      4) в статье 6:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) разработка правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна;";
      дополнить подпунктами 1-1), 2-1), 2-2), 3-1), 3-2), 20) следующего содержания:
      "1-1) лицензирование деятельности по реализации зерна на экспорт;";
      "2-1) разработка правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по реализации зерна на экспорт;
      2-2) лицензионный контроль за деятельностью экспортеров зерна в виде ежегодной плановой проверки на основании графика, утвержденного уполномоченным органом, на предмет соблюдения квалификационных требований к деятельности по реализации зерна на экспорт и достоверности отчетности по мониторингу зернового рынка;";
      "3-1) контроль за деятельностью экспортеров зерна в виде внеплановой проверки на основании официальных обращений государственных органов на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан;
      3-2) утверждение формы предписания об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан о зерне, протокола об административном правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении;";
      "20) приостановление действия лицензии на право осуществления деятельности по реализации зерна на экспорт в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.";
      подпункт 13) исключить;
      5) в статье 6-1:
      в подпункте 2) слово "хранению" заменить словами "приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке";
      подпункт 12) изложить в следующей редакции:
      "12) приостановление действия лицензии на право осуществления деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна в целом или в части осуществления отдельных операций на срок до шести месяцев в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.";
      6) статью 6-2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) перемещение государственных ресурсов зерна.";
      7) дополнить главой 4-1 следующего содержания:
      "Глава 4-1. Государственное регулирование деятельности экспортеров зерна
      Статья 12-1. Отчетность экспортеров зерна
      1. Экспортеры зерна обязаны представлять уполномоченному органу отчетность по мониторингу зернового рынка по перечню, формам и в сроки, устанавливаемые уполномоченным органом по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство государственной статистикой.
      2. По письменному запросу уполномоченного органа экспортеры зерна обязаны предоставлять информацию, связанную с деятельностью по реализации зерна на экспорт.
      Статья 12-2. Приостановление действия, лишение лицензии на право осуществления деятельности по реализации зерна на экспорт
      Приостановление действия, лишение лицензии на право осуществления деятельности по реализации зерна на экспорт осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.";
      8) в статье 13:
      в частях второй и третьей пункта 2, в подпункте 2) пункта 3 слово "хранению" заменить словами "приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке";
      9) в статье 17:
      в абзаце первом и в подпункте 2) слово "хранению" заменить словами "приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке";
      10) в статье 19:
      в пункте 1 слово "хранению" заменить словами "приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке";
      в абзаце втором подпункта 2) пункта 1:
      слово "хранению" заменить словами "приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке";
      слово "хранением" заменить словами "приемкой, взвешиванием, сушкой, очисткой, хранением и отгрузкой";
      11) в пункте 1 статьи 21 слово "хранению" заменить словами "приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке";
      12) статьи 24 и 24-1 исключить;
      13) в пункте 2 статьи 25:
      слово "хранению" заменить словами "приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке";
      слова "установленном законодательством порядке" заменить словами "порядке, установленном законодательством Республики Казахстан";
      14) статью 26 изложить в следующей редакции:
      "Статья 26. Приостановление действия, лишение лицензии на право осуществления деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна
      Приостановление действия, лишение лицензии на право осуществления деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.";
      15) статью 27 исключить;
      16) в пункте 5 статьи 28 слова "законодательными актами" заменить словом "законами";
      17) дополнить главой 6-1 следующего содержания:
      "Глава 6-1. Проверка деятельности экспортеров зерна и хлебоприемных предприятий
      Статья 33-1. Проверка деятельности экспортеров зерна и хлебоприемных предприятий
      1. Проверка деятельности экспортеров зерна и хлебоприемных предприятий производится уполномоченным органом самостоятельно либо с привлечением других государственных органов.
      2. Экспортеры зерна и хлебоприемные предприятия обязаны оказывать содействие уполномоченному органу в проведении проверки по вопросам, указанным в задании на проверку, а также обеспечить доступ ко всем источникам информации, необходимой для проведения проверки.
      3. Работникам уполномоченного органа запрещается разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе проверки деятельности экспортера зерна и хлебоприемного предприятия.
      4. Лица, осуществляющие проверку, несут предусмотренную законами Республики Казахстан ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе проверки деятельности экспортера зерна и хлебоприемного предприятия и составляющих коммерческую тайну.
      Статья 33-2. Государственный зерновой инспектор и его полномочия
      1. Руководитель уполномоченного органа вправе присваивать дополнительные специальные наименования "Главный государственный зерновой инспектор Республики Казахстан" и "государственный зерновой инспектор" к соответствующим должностям государственных служащих.
      2. Государственный зерновой инспектор уполномоченного органа осуществляет следующие функции:
      1) контроль:
      безопасности и качества зерна;
      количественно-качественного состояния зерна, в том числе зерна государственных ресурсов;
      за деятельностью аккредитованных лабораторий по экспертизе качества зерна;
      за деятельностью экспортеров зерна в виде ежегодной плановой проверки на основании графика, утвержденного уполномоченным органом, на предмет соблюдения квалификационных требований к деятельности по реализации зерна на экспорт и достоверности отчетности по мониторингу зернового рынка;
      за деятельностью экспортеров зерна в виде внеплановой проверки на основании официальных обращений государственных органов на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан;
      2) участие в проведении ежегодного обследования хлебоприемных предприятий на соответствие их квалификационным требованиям;
      3) внесение предложений в местный исполнительный орган области о приостановлении действия и (или) лишении лицензии на право осуществления деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна;
      4) внесение предложений по введению временного управления хлебоприемным предприятием;
      5) направление держателям зерновых расписок уведомления о представлении кандидатур для включения в состав комиссии по временному управлению хлебоприемным предприятием;
      6) в случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан о зерне выдача экспортерам зерна и хлебоприемным предприятиям предписаний;
      7) составление протоколов об административных правонарушениях и внесение предложений о привлечении к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.
      3. Государственный зерновой инспектор уполномоченного органа имеет право беспрепятственно посещать (при предъявлении служебного удостоверения и акта о назначении проверки с отметкой о регистрации в органе по правовой статистике) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, места производства, хранения и переработки зерна и получать информацию, необходимую для осуществления государственного контроля и мониторинга зернового рынка.".

      3. В  Закон  Республики Казахстан от 8 июля 2005 г. "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., N 13, ст. 52; 2007 г., N 5-6, ст. 42):
      1) в подпункте 14) статьи 1 после слов "Республики Казахстан" дополнить словами "и (или) национальным холдингом в сфере агропромышленного комплекса";
      2) в подпункте 11) пункта 1 статьи 6 после слов "внесение предложений по вопросам" дополнить словами "совершенствования нормативной правовой базы,";
      3) в части первой статьи 16 после слов "Республики Казахстан" дополнить словами "и (или) национальным холдингом в сфере агропромышленного комплекса".

        Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 17) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 9 августа 2007 года.

       Президент
       Республики Казахстан