Трансферттік баға белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі N 67-IV Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Заң 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң халықаралық іскерлік операцияларда және халықаралық іскерлік операцияларға байланысты мәмілелерде мемлекеттік кіріс ысырабын болдырмау мақсатында трансферттік баға белгілеу кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-бап. Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақпарат көздерінен алынған баға – ресми танылған ақпарат көздерінен, биржалық белгіленімдер туралы деректерден, уәкілетті органдардан, сондай-ақ басқа да ақпарат көздерінен алынған баға;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) бағалар ауқымы – осы Заңда белгіленген тәртіппен нарықтық бағаларды айқындау әдістерінің бірін немесе ақпарат көздерін қолдану нәтижесінде айқындалған нарықтық бағалардың ең төменгі және ең жоғарғы мәндерімен шектелген нарықтық бағалардың бірқатар мәндері;

      2-1) бақылау – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына не бағалы қағаздарды сауда-саттыққа жіберу үшін қор биржалары қабылдайтын қаржылық есептілікті жасаудың өзге де халықаралық танылған стандарттарына сәйкес айқындалатын бақылау.

      "Бақылау" деген ұғым трансферттік баға белгілеу бойынша есептіліктің мақсаттары үшін пайдаланылады;

      3) белгіленім кезеңі – мәміле шарттарына сәйкес мәміле тараптары тиісті биржалық тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің), сондай-ақ бағалары биржалық тауарлардың белгіленімдеріне байланыстырылған биржалық емес тауарлардың күнделікті орташа арифметикалық баға белгіленімдерінің орташа арифметикалық мәнін айқындайтын кезең ішінде тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) өткізуге арналған келісімшартта белгіленген, бірақ биржадағы баға белгіленімдері жарияланған, қатарынан күнтізбелік отыз бір күннен аспайтын баға белгілеу кезеңі;

      3-1) белгіленім күні – ресми танылған ақпарат көздерінде тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) жарияланған баға белгіленімі бар күн;

      4) бірдей тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) – өздеріне тән бірдей негізгі белгілері: физикалық сипаттамалары, сапасы және рыноктағы өтімділігі, шығарған және өндірген елі бар тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер);

      5) бірдей (ал олар болмаған жағдайда – біртекті) тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тиісті рыногы – нарықтық баға қалыптасатын тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) межелі (берілетін) рыногы немесе тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) межелі (берілетін) рыногының базасында нарықтық баға объективті түрде қалыптасатын және (немесе) айқындалатын рынок;

      6) біртекті тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) – бірдей болмаса да ұқсас сипаттағы және ұқсас құрамдастардан тұратын, бұл оларға бір ғана функцияларды атқаруға және оларды өзара алмастыруға мүмкіндік беретін тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер);

      7) дифференциал – мәміле бағасын немесе ақпарат көзінен алынған бағаны салыстырымды экономикалық шарттарға келтіру үшін қолданылатын түзету мөлшері;

      8) жеңілдікті салық салынатын мемлекет – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес айқындалатын шет мемлекет;

      9) комиссиялық (агенттік) сыйақы – мәмілеге қатысушы мен сауда брокері, трейдер немесе агент арасындағы жеке келісімде көзделген, жасалған мәміле сомасы немесе сомасының пайызы түрінде төленетін, тауарды сатып алу-сату, жұмысты орындау, қызметті көрсету бойынша сауда брокерінің, трейдердің немесе агенттің көрсеткен қызметі үшін төлемақы;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      10) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      10) Қазақстан Республикасының аумағында жасалатын, халықаралық іскерлік операциямен тікелей өзара байланысты мәміле – кейіннен халықаралық іскерлік операцияның мәні болып табылатын тауарларды сатып алу-сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жөніндегі мәміле;

      10-1) қаржы жылы – халықаралық топтың жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі жасалатын кезең;

      10-2) қолайсыз әлеуметтiк-экономикалық салдар – ұлттық мүдделерді іске асыруға кедергі жасайтын немесе оларға қауіп тудыратын, сондай-ақ ұлттық экономиканың орнықты дамуына қатер төндіретін әлеуметтік және экономикалық салдардың жиынтығы;

      11) қолданылатын бағаның экономикалық негіздемесі – мәміле бағасының қолданылу негізділігін растайтын және уәкілетті органдарға берілетін құжаттар мен ақпарат;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      12) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      12) "қол созу" принципі – өзара байланысты тараптар арасындағы мәмілелер шарттарын осы Заңда белгіленген тәртіппен айқындалатын нарықтық баға бойынша мәмілелерді жүзеге асыратын тәуелсіз тараптар арасындағы мәмілелер шарттарымен салыстыру негізінде бағалар ауқымын ескере отырып, нарықтық бағаны айқындау үшін қолданылатын принцип;

      13) маржа – тауарларды сатып алу-сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жөніндегі мәмілелерді жүргізу нәтижесінде сауда брокері, трейдер немесе агент алатын сома;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      14) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      14) маржаның ауқымы – салыстырымды экономикалық шарттарда "қол созу" принципіне сәйкес айқындалған нарықтық маржаның ең төменгі және ең жоғарғы мәндерімен шектелген бірқатар мәндер;

      15) мәміле бағасы – осы Заңмен реттелетін мәмілені жасау кезінде мәмілеге қатысушылар қолданатын тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) бағасы;

      16) мәмілеге қатысушы – осы Заңмен реттелетін мәмілені жасасқан жеке немесе заңды тұлға;

      17) мәмілелер мониторингі бойынша есептілік – трансферттік бағаларды қолдана отырып есепті кезең ішінде жасалған мәмілені қоса алғанда, уәкілетті орган бекітетін тәртіп пен нысанға сәйкес мәмілеге қатысушы жыл сайын мемлекеттік кіріс органдарына ұсынатын мәмілелер бойынша деректер;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      17-1) тармақшамен толықтыру көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      18) нарықтық баға – "қол созу" принципіне сәйкес айқындалатын салыстырымды экономикалық шарттарда бірдей (ал олар болмаған жағдайда – біртекті) тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың өзара іс-қимылы кезінде қалыптасқан тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) бағасы;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      18-1), 18-2) тармақшалармен толықтыру көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      19) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      19) рентабельділік нормаларының ауқымы – салыстырымды экономикалық шарттарда "қол созу" принципіне сәйкес айқындалған рентабельділік нормаларының ең төменгі және ең жоғарғы мәндерімен шектелген рентабельділік нормаларының бірқатар мәндері;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      20) тармақшаны алып тастау көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      20) рентабельділік нормасы – негізгі қызметтен түскен, тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) өткізуден алынған бухгалтерлік пайданың осы тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) өндіруге және өткізуге жұмсалған шығындарға қатынасы;

      21) салықтар бойынша жеңілдіктер – салық төлеушілердің жекелеген санаттары бойынша салық міндеттемелерінен босату (оларды азайту), инвестициялар жөніндегі келісімшартқа сәйкес инвестициялық салық преференцияларының болуы немесе қызметті арнайы экономикалық аймақтар аумағында жүзеге асыру;

      22) салыстырымды экономикалық шарттар – егер мұндай шарттар арасындағы айырмашылық бағаға ықпал етпесе немесе мәмілелердің шарттарын осы Заңға сәйкес салыстырымды экономикалық шарттарға келтіру мақсатында түзету мүмкін болса, бірдей (ал олар болмаған жағдайда – біртекті) тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) нарығындағы мәмілелердің шарттары;

      23) сауда брокері, агент – мәмілеге қатысушымен жасалған агенттік келісімнің шарттарына сәйкес делдалдық қызмет көрсетулерді орындайтын тұлға;

      24) сауда-делдалдық функцияларды орындағаны үшін өтемақы – сауда-делдалдық қызмет көрсетулерді жүзеге асырғаны үшін мәміле тараптары бірінің ақшалай сыйақы немесе тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) өткізу бағасына жеңілдіктер беру (бағаны кеміту) нысанындағы өтеуі;

      25) трансферттік баға (трансферттік баға белгілеу) – өзара байланысты тараптар арасында қалыптасатын және (немесе) тәуелсіз тараптар арасында мәмілелер жасау кезінде бағалар ауқымы ескеріле отырып, объективті түрде қалыптасатын нарықтық бағадан айырмашылығы болатын, осы Заңға сәйкес бақылауға жататын баға;

      26) трансферттік баға белгілеуді қолдану жөніндегі келісім – белгілі бір кезеңге нарықтық бағаны айқындау әдісі және нарықтық бағаны айқындау үшін қолданылатын ақпарат көзі белгіленетін, уәкілетті органдар мен мәмілеге қатысушының арасындағы жазбаша шарт;

      27) трейдер – тауарларды сатып алу-сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде дербес және (немесе) мәмілеге қатысушының тапсырмасы бойынша делдалдық функцияларды жүзеге асыратын тұлға;

      28) түпкі тұтынушы – мәмілеге қатысушылармен осындай мәмілеге қатысушылар жүзеге асыратын мәміленің экономикалық нәтижелеріне ықпал ететін ерекше өзара қарым-қатынастары жоқ тәуелсіз тарап;

      28-1) түсім – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына не бағалы қағаздарды сауда-саттыққа жіберу үшін қор биржалары қабылдайтын қаржылық есептілік жасаудың өзге де халықаралық танылған стандарттарына сәйкес айқындалатын, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін кірістер;

      29) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органы;

      30) ұзақ мерзімдік баға – ресми танылған ақпарат көздерінде және (немесе) мәмілеге қатысушылар арасындағы келісімшартта (шартта) белгілі бір кезеңге белгіленген мәміле бағасы;

      30-1) халықаралық топ – осындай халықаралық топтың негізгі компаниясын қоса алғанда, халықаралық топқа қатысушылар болып табылатын, бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін тұлғалардың жиынтығы:

      осы тармақшаның бiрiншi абзацында көрсетiлген тұлғалар жиынтығының құрамына Қазақстан Республикасының резидентi болып танылатын не Қазақстан Республикасының резиденті болып танылмайтын, бірақ Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiк қызметтi құрылымдық бөлiмше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын ең болмағанда бiр тұлға кіреді;

      бақылау және (немесе) қатысу арқылы өзара байланысты болады;

      халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе бағалы қағаздарды сауда-саттыққа жіберу үшін қор биржалары қабылдайтын қаржылық есептілікті жасаудың өзге де халықаралық танылған стандарттарына сәйкес өздеріне қатысты шоғырландырылған қаржылық есептілік жасалады не қаржылық есептілігі тек қана осындай тұлғалардың мөлшеріне немесе деректерінің елеулілігіне орай шоғырландырылған қаржылық есептілік жасалған кезде ескерілмейді;

      30-2) халықаралық топқа қатысушы – мынадай шарттардың біріне сәйкес келетін тұлға:

      халықаралық топтың негізгі компаниясы;

      кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын, өзіне қатысты халықаралық топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі жасалатын не егер осындай тұлғаның бағалы қағаздары қор биржасындағы сауда-саттыққа жіберілген болса, шоғырландырылған қаржылық есептілік (ол болмаған жағдайда) жасалуы мүмкін болған тұлға;

      кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына не бағалы қағаздарды сауда-саттыққа жіберу үшін қор биржалары қабылдайтын қаржылық есептілікті жасаудың өзге де халықаралық танылған стандарттарына сәйкес қаржылық есептілігі тек қана осындай тұлғаның мөлшеріне немесе деректерінің елеулілігіне орай халықаралық топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі жасалған кезде ескерілмейтін тұлға;

      осы тармақшаның екінші және (немесе) үшінші және (немесе) төртінші абзацтарында айқындалған, осындай құрылымдық бөлімшені немесе тұрақты мекемені құрған тұлғаны ішкі бақылау не оның қаржылық, салықтық немесе өзге де реттеушілік есептілігі мақсаттары үшін өзіне қатысты жеке қаржылық есептілік жасалатын тұлғаның құрылымдық бөлімшесі немесе тұрақты мекемесі;

      30-3) халықаралық топқа уәклетті қатысушы – халықаралық топтың негізгі компаниясы болып табылмайтын, бірақ:

      халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топтың атынан еларалық есептілікті дайындауға және (немесе) ұсынуға уәкілеттік берген және еларалық есептілікті ұсыну бойынша құқықтық қатынастарда халықаралық топтың негізгі компаниясы сияқты құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыратын,

      немесе халықаралық топқа өзге қатысушы халықаралық топтың немесе осындай қатысушының атынан негізгі есептілікті және (немесе) жергілікті есептілікті тиісті өкілеттіктерді берген халықаралық топқа өзге қатысушы резиденті болып табылатын не халықаралық топқа осындай қатысушы кәсіпкерлік қызметті құрылымдық бөлімше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын мемлекетте (аумақта) дайындауға және (немесе) ұсынуға уәкілеттік берген халықаралық топқа қатысушы. Уәкілетті қатысушы негізгі есептілікті және (немесе) жергілікті есептілікті ұсыну бойынша құқықтық қатынастарда тиісті өкілеттіктерді берген халықаралық топқа өзге қатысушы сияқты құқықтар мен міндеттерді жүзеге асырады.

      Осы Заңда реттелетін құқықтық қатынастарда халықаралық топқа уәкілетті қатысушының әрекеттері (әрекетсіздігі) халықаралық топқа уәкілетті қатысушыға тиісті өкілеттіктер берген халықаралық топқа қатысушының әрекеттері (әрекетсіздігі) болып танылады;

      30-4) халықаралық топтың негізгі компаниясы – бір мезгілде мынадай шарттарды қанағаттандыратын халықаралық топқа қатысушы:

      осындай қатысушы халықаралық топқа басқа қатысушылардың жарғылық капиталына тікелей және (немесе) жанама қатысады және мұндай қатысудың үлесі халықаралық топқа қатысушыларға қатысты шоғырландырылған қаржылық есептілік жасау үшін жеткілікті шаманы құрайды;

      осындай қатысушының үстінен басқа негізгі компания болмайды;

      халықаралық топқа бірде-бір өзге қатысушы осы тармақшада көрсетілген барлық шарттарды бір мезгілде қанағаттандырмайды;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      31) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      31) халықаралық іскерлік операциялар – тауарларды сатып алу-сату жөніндегі экспорттық және (немесе) импорттық мәмілелер; тұрақты мекеме құрмастан Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын, резидент емес болып табылатын тараптардың бірінің жұмыстар орындау, қызметтер көрсету жөніндегі мәмілелері; Қазақстан Республикасы резиденттерінің Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерде тауарларды сатып алу-сату, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету жөнінде жасаған мәмілелері;

      32) шоғырландырылған қаржылық есептілік – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына не бағалы қағаздарды сауда-саттыққа жіберу үшін қор биржалары қабылдайтын қаржылық есептілік жасаудың өзге де халықаралық танылған стандарттарына сәйкес жасалатын, халықаралық топтың негізгі компаниясының және халықаралық топқа басқа да қатысушылардың активтері, міндеттемелері, капиталы, кірістері, шығыстары және ақша ағындары бір тұлғаның активтері, міндеттемелері, капиталы, кірістері, шығыстары және ақша ағындары ретінде ұсынылған халықаралық топтың қаржылық есептілігі.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV; 05.12.2013 № 152-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 25.12.2017 № 122-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

3-бап. Трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру

      1. Трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау (бұдан әрі - бақылау) мынадай:

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1) халықаралық іскерлік операциялар бойынша жүзеге асырылады.

      Бұл ретте осы тармақшаның мақсаттары үшін:

      тауарлар экспорты – Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, Қазақстан Республикасының аумағынан тауарларды әкету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарларды әкету;

      тауарлар импорты – Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелу, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелу;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) Қазақстан Республикасының аумағында:

      тараптардың бірі болып табылатын жер қойнауын пайдаланушы өндірген, өткізілетін пайдалы қазбалар бойынша;

      салықтар бойынша жеңілдіктері бар тараптардың бірімен;

      мәмілелер жасасатын жылдың алдындағы соңғы екі салық кезеңі ішінде салық декларацияларының деректері бойынша залал шеккен тараптардың бірімен жасалатын халықаралық іскерлік операциялармен тікелей өзара байланысты мәмілелер бойынша жүзеге асырылады.

      2. Бақылау уәкілетті органдардың:

      1) мәмілелер мониторингін;

      2) тексерулер;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де рәсімдерді жүргізуі арқылы жүзеге асырылады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      3-тармақты алып тастау көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Осы Заңға сәйкес жүзеге асырылатын бақылау жүргізу кезінде уәкілетті органдардың өзара іс-қимылының тәртібін уәкілетті органдар айқындайды.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      4-тармақты алып тастау көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес тауар биржасында биржалық тауарлармен жасалған мәмілелер бойынша бақылау жүзеге асырылмайды.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (01.01.2010 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Уәкілетті органдардың өкілеттіктері

      1. Уәкілетті органдар бақылауды жүзеге асыру мақсатында:

      1) мәмілеге қатысушылардан, мемлекеттік органдардан және үшінші тұлғалардан Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен нарықтық баға мен дифференциалды айқындауға қажетті ақпаратты, сондай-ақ мәмілелерге мониторинг жүргізу үшін басқа да деректерді сұратуға;

      2) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) мәмілелер мониторингін жүзеге асыруға;

      4) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен трансферттік баға белгілеуді қолдану жөнінде келісім жасасуға;

      7) осы Заңның 7-2 және 7-3-баптарында белгіленген жағдайларда, халықаралық топқа қатысушыға есепті қаржы жылы үшін негізгі және (немесе) еларалық есептілікті уәкілетті органға ұсыну туралы талапты жіберуге құқылы.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Уәкілетті органдар:

      1) осы Заңның ережелері қолданылатын мәмілеге қатысушылардың және халықаралық топқа қатысушылардың құқықтарын сақтауға;

      2) мемлекет мүдделерін қорғауға;

      3) қолданылатын бағаның экономикалық негіздемесін, оның ішінде мәміленің бағасын растайтын құжаттарды және дифференциалды, нарықтық бағаны айқындау әдістерінің бірінің қолданылғаны туралы ақпаратты және қолданылатын бағаның негізділігін растайтын басқа да ақпаратты қарауға;

      3-1) мәмілеге қатысушының трансферттік баға белгілеуді қолдану жөнінде келісім жасасуға өтінішін мәмілеге қатысушыдан өтініш алған күннен бастап тоқсан жұмыс күні ішінде қарауға;

      3-2) мәмілеге қатысушының өтінішін қарау нәтижелері бойынша шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде трансферттік баға белгілеуді қолдану жөнінде келісім жасасудан бас тартудың себептерін көрсете отырып, мәмілеге қатысушыға жазбаша жауап жіберуге;

      4) мәмілелер мониторингі бойынша белгіленген есептілік нысандарын толтыру тәртібін түсіндіруге;

      5) бақылауды жүзеге асыру барысында алынған мәліметтердің құпиялылығын сақтауға;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тексеру нәтижелері бойынша мәмілеге қатысушылардың шағымдарын қарауға міндетті.

      4. Уәкiлеттi органдар осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкілеттіктердi орындайды.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (01.01.2010 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 № 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Мәмілеге қатысушылардың және халықаралық топқа қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

      1. Мәмілеге қатысушылардың және халықаралық топқа қатысушылардың:

      1) уәкілетті органдарға қолданылатын бағаның экономикалық негіздемесін, оның ішінде мәміленің бағасын және дифференциалды растайтын құжаттарды, нарықтық бағаны айқындау әдістерінің бірін қолдану туралы ақпаратты және қолданылатын бағаны растайтын басқа да ақпаратты беруге;

      2) уәкілетті органдардан Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасы бойынша ақпарат пен түсіндірмелер алуға;

      3) бақылауды жүзеге асыруға байланысты туындайтын мәселелер бойынша жеке өзі не өзінің өкілі арқылы немесе салық консультантының қатысуымен өз мүдделерін білдіруге;

      4) бақылауды жүзеге асыру және салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағым жасау барысында уәкілетті органдарға қолданылатын бағаның экономикалық негіздемесін және қолданылатын бағаны растайтын басқа да ақпаратты беруге;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртіппен тексерулердің актілері бойынша хабарламаларға және уәкілетті органдар лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасауға;

      6) тексеруге дейін мәміленің бағасын және (немесе) салық салу объектілерін, сондай-ақ салық салуға байланысты объектілерді дербес түзетуге;

      7) уәкілетті органдармен трансферттік баға белгілеуді қолдану жөнінде келісімдер жасасуға құқығы бар.

      Бұл ретте халықаралық топқа қатысушының өзінің атынан еларалық және (немесе) негізгі және (немесе) жергілікті есептілікті дайындауға және (немесе) ұсынуға халықаралық топқа басқа қатысушыға уәкілеттік беруге де құқығы бар.

      2. Мәмілеге қатысушылардың және халықаралық топқа қатысушылардың Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтары бар.

      3. Мәмілеге қатысушылар:

      1) осы Заңға сәйкес міндеттерін уақтылы және толық көлемде орындауға;

      2) уәкілетті органдардың заңды талаптарын орындауға;

      3) мәміленің қолданылатын бағасының негізділігін растайтын есептілікті және құжаттаманы жүргізуге;

      4) осы Заңда айқындалған тәртіппен уәкілетті органдарға мәмілелер мониторингі бойынша ақпаратты және есептілікті, сондай-ақ өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті.

      Уәкілетті органдардың сұрау салуы бойынша мәмілеге қатысушы мәміленің қолданылатын бағасының негізділігін растайтын ақпаратты және құжаттарды күнтізбелік тоқсан күн ішінде ұсынады;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      5) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5) тексерулер жүргізу барысында уәкілетті органдардың талап етуі бойынша қолданылатын бағаның экономикалық негіздемесін, оның ішінде мәміленің бағасын және дифференциалды растайтын құжаттарды, нарықтық бағаны айқындау әдістерінің бірін қолдану туралы ақпаратты және қолданылатын бағаны растайтын басқа да ақпаратты беруге міндетті.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      6) тармақшамен толықтыру көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4. Халықаралық топқа қатысушылар:

      1) осы Заңға сәйкес міндеттерін уақтылы және толық көлемде орындауға;

      2) уәкілетті органдардың заңды талаптарын орындауға;

      3) осы Заңның 5-1-бабына сәйкес уәкілетті органға халықаралық топқа қатысу туралы өтінішті ұсынуға;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      4) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4) егер халықаралық топқа қатысушыға жергілікті және (немесе) негізгі және (немесе) еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі міндет немесе талап жүктелген болса, осындай есептілікті жүргізуге;

      5) осы тармақтың 6) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның ережелеріне сәйкес уәкілетті органға трансферттік баға белгілеу бойынша есептілікті ұсынуға;

      6) осы Заңның ережелеріне сәйкес уәкілетті органдардың талап етуі бойынша негізгі және (немесе) еларалық есептілікті ұсынуға міндетті.

      5. Мәмілеге қатысушылар және халықаралық топқа қатысушылар осы Заңда көзделген өзге де міндеттерді орындайды.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

5-1-бап. Халықаралық топқа қатысу туралы өтініш

      1. Халықаралық топқа қатысушы уәкілетті органға есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 қыркүйегінен кешіктірмей өзінің халықаралық топқа қатысуы туралы өтінішті ұсынуға міндетті.

      Өтініштің нысанын және оны толтыру тәртібін уәкілетті орган бекітеді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Халықаралық топқа қатысу туралы өтінішті ұсыну жөніндегі міндет халықаралық топқа мынадай қатысушыларға:

      1) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын халықаралық топтың негізгі компаниясына;

      2) халықаралық топқа уәкілетті қатысушыға (егер халықаралық топқа уәкілетті қатысушы трансферттік баға белгілеу бойынша есептілікті ұсынуға тиіс болған жағдайда);

      3) осы Заңға сәйкес трансферттік баға белгілеу бойынша есептілікті ұсыну жөніндегі міндет немесе талап болған кезде халықаралық топқа қатысушы болып табылатын және халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы болып табылмайтын резидентке;

      4) осы Заңға сәйкес трансферттік баға белгілеу бойынша есептілікті ұсыну жөніндегі міндет немесе талап болған кезде халықаралық топқа қатысушы болып табылатын және Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті құрылымдық бөлімше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке жүктеледі.

      3. Халықаралық топқа қатысушы мәліметтердің толық емес екенін, халықаралық топқа қатысу туралы ұсынылған өтінішті толтыруда дәлсіздіктерді не қателерді анықтаған жағдайда осындай қатысушы жаңартылған ақпаратты ескере отырып, түзетілген өтінішті ұсынуға міндетті.

      Бұл ретте осы баптың 1-тармағында белгіленген мерзім түзетілген өтінішті ұсынуға қолданылмайды.

      4. Халықаралық топқа қатысушының халықаралық топқа қатысу туралы өтінішті ұсынбауы немесе халықаралық топқа осындай қатысушының уәкілетті органға анық емес мәліметтерді қамтитын өтінішті ұсынуы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. Заң 5-1-баппен толықтырылды - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

6-бап. Мәмілелер мониторингі

      1. Мәмілелер мониторингі мәмілеге қатысушылар қолданатын бағаларды уәкілетті органдардың байқап отыруы арқылы жүзеге асырылады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Тізбесін уәкілетті орган бекітетін тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша халықаралық іскерлік операциялар мәмілелер мониторингіне жатады.

      3. Мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқығаны анықталған жағдайда уәкілетті органдар мәмілелер мониторингінің нәтижелері бойынша трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша тексеру жүргізеді.

      4. Мәмiлелер мониторингiн жүзеге асыру қағидаларын уәкілетті орган бекiтедi және оларда мәмiлеге қатысушының мәмілелер мониторингі бойынша бекiтiлген есептiлiк нысандарын толтыру және оларды уәкілетті органдарға ұсыну тәртібі, сондай-ақ мәмілелер мониторингі бойынша құжаттама жүргiзу тәртібі қамтылады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      7-баптың тақырыбына өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Халықаралық топқа қатысушы ұсынатын трансферттік баға белгілеу бойынша есептілік

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Халықаралық топқа қатысушы ұсынатын трансферттік баға белгілеу бойынша есептілік халықаралық топқа қатысу туралы өтініштен және есептіліктің мынадай түрлерінен тұрады:

      1) жергілікті;

      2) негізгі;

      3) еларалық.

      Трансферттік баға белгілеу бойынша есептіліктің нысандарын және оларды толтыру тәртібін уәкілетті орган бекітеді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақты алып тастау көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Осы бапта көзделген, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын есептілік мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтымайтын бөлікте ұсынылады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      3-тармақтың бірінші бөлігі жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Халықаралық топқа қатысушы мәліметтердің толық емес екенін, ұсынылған есептілікті толтыруда дәлсіздіктерді не қателерді анықтаған жағдайда халықаралық топқа осындай қатысушы жаңартылған ақпаратты ескере отырып, түзетілген есептілікті ұсынуға міндетті.

      Бұл ретте есептілікті ұсыну бойынша осы Заңда белгіленген мерзімдер түзетілген есептілікті ұсынуға қолданылмайды.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      4-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4. Халықаралық топқа қатысушының осы бапта көзделген есептілікті ұсынбауы немесе анық емес мәліметтерді қамтитын есептілікті ұсынуы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

7-1-бап. Жергілікті есептілік

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Халықаралық топқа қатысушы есепті қаржы жылы үшін жергілікті есептілікті уәкілетті органға есепті қаржы жылынан кейінгі 12 айдан кешіктірмей ұсынады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақты алып тастау көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Егер осы баптың 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, жергілікті есептілікті ұсыну жөніндегі міндет халықаралық топқа мынадай қатысушыларға:

      1) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын халықаралық топтың негізгі компаниясына;

      2) халықаралық топқа уәкілетті қатысушыға (егер халықаралық топқа уәкілетті қатысушы жергілікті есептілікті ұсынуға тиіс болған жағдайда);

      3) халықаралық топқа қатысушы болып табылатын және халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы болып табылмайтын резидентке;

      4) халықаралық топқа қатысушы болып табылатын және Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті құрылымдық бөлімше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке жүктеледі.

      Осы тармақтың 3) немесе 4) тармақшаларының ережелеріне қарамастан, егер халықаралық топқа уәкілетті қатысушы жергілікті есептілікті осы тармақтың 3) немесе 4) тармақшаларында аталған тұлғаның атынан ұсынатын болса, осындай тұлға жергілікті есептілікті ұсыну жөніндегі міндетті орындады деп есептеледі.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      3-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Осы баптың ережелері есепті қаржы жылында осы Заңның 3-бабында көрсетілген мәмілелерді жасаған және түсімінің мөлшері есепті қаржы жылының алдындағы қаржы жылы үшін өзінің қаржылық есептілігіне сәйкес республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын бес миллион еселенген айлық есептік көрсеткіштен кем болмайтын халықаралық топқа қатысушыға (осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілгенді қоспағанда) қолданылады.

      Ескерту. Заң 7-3-баппен толықтырылды - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-2-бап. Негізгі есептілік

      1. Халықаралық топқа қатысушы есепті қаржы жылы үшін негізгі есептілікті уәкілетті органға оның талап етуі бойынша ұсынады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармақтың екінші бөлігі жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Халықаралық топқа қатысушы есепті қаржы жылы үшін негізгі есептілікті уәкілетті органға осындай есептілікті ұсыну туралы талапты халықаралық топқа қатысушы алған күннен бастап 12 айдан кешіктірмей ұсынады.

      Бұл ретте халықаралық топқа қатысушы бейрезидент болып табылатын халықаралық топтың негізгі компаниясының немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушының (егер халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға негізгі есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) жасау жөніндегі талаптары Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында белгіленген негізгі есептілік бойынша ақпаратқа ұқсас ақпаратты қамтитын негізгі есептілігінің нотариат куәландырған көшірмесін ұсынған жағдайда негізгі есептілікті ұсыну жөніндегі міндеттеме орындалды деп есептеледі. Егер халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы негізгі есептілікті шет мемлекеттің құзыретті органына электрондық түрде ұсынған жағдайда, мұндай есептіліктің көшірмесін нотариатта куәландыру талап етілмейді.

      2. Егер осы баптың 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, уәкілетті органның талап етуі бойынша негізгі есептілікті ұсыну жөніндегі міндет халықаралық топқа мынадай қатысушыларға:

      1) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын халықаралық топтың негізгі компаниясына;

      2) халықаралық топқа уәкілетті қатысушыға (егер халықаралық топқа уәкілетті қатысушы негізгі есептілікті ұсынуға тиіс болған жағдайда);

      3) халықаралық топқа қатысушы болып табылатын және халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы болып табылмайтын резидентке;

      4) егер халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы (егер халықаралық топқа уәкілетті қатысушы негізгі есептілікті ұсынуға тиіс болған жағдайда) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, халықаралық топқа қатысушы болып табылатын және Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті құрылымдық бөлімше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке қолданылады.

      Егер осы тармақтың 3) немесе 4) тармақшасында аталған тұлғаның атынан халықаралық топқа уәкілетті қатысушы немесе осы тармақтың 3) немесе 4) тармақшасында аталған тұлға қатысушысы болып табылатын халықаралық топтың негізгі компаниясы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен негізгі есептілікті ұсынған жағдайда, онда осы тармақтың 3) немесе 4) тармақшасында аталған тұлғаның уәкілетті органның талап етуі бойынша негізгі есептілікті ұсыну жөніндегі міндеті орындалды деп есептеледі.

      3. Осы баптың ережелері бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін халықаралық топқа қатысушыға қолданылады:

      1) халықаралық топқа қатысушы есепті қаржы жылында осы Заңның 3-бабында көрсетілген мәмілелерді жасайды;

      2) негізгі есептілік ұсынылатын есепті қаржы жылының тікелей алдындағы қаржы жылы үшін халықаралық топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша түсім мөлшері:

      егер халықаралық топтың негізгі компаниясы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылған жағдайда – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес айқындалған валюта айырбастаудың тиісті қаржы жылындағы орташа арифметикалық нарықтық бағамы қолданыла отырып, 750 миллион еуроға баламалы;

      егер халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда және осындай шет мемлекетте еларалық есептілікті ұсыну бойынша заңнама болған кезде – осындай мемлекеттің құзыретті органына еларалық есептілік ұсыну жөніндегі міндеттің туындауы үшін халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы (егер халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) резиденті болып табылатын шет мемлекеттің заңнамасында белгіленген сомадан кем емес болады.

      Ескерту. Заң 7-3-баппен толықтырылды - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-3-бап. Еларалық есептілік

      1. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген халықаралық топқа қатысушы есепті қаржы жылы үшін еларалық есептілікті уәкілетті органға есепті қаржы жылынан кейінгі 12 айдан кешіктірмей ұсынады.

      Осы баптың 3-тармағында көрсетілген халықаралық топқа қатысушы есепті қаржы жылы үшін еларалық есептілікті уәкілетті органға оның талап етуі бойынша, еларалық есептілікті ұсыну туралы талапты халықаралық топқа қатысушы алған күннен бастап 12 айдан кешіктірмей ұсынады.

      Бұл ретте халықаралық топқа қатысушы бейрезидент болып табылатын халықаралық топтың негізгі компаниясының немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушының (егер халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) жасау жөніндегі талаптары Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында белгіленген еларалық есептілік бойынша ақпаратқа ұқсас ақпаратты қамтитын еларалық есептілігінің нотариат куәландырған көшірмесін ұсынған жағдайда еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі міндеттеме орындалды деп есептеледі. Егер халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы еларалық есептілікті шет мемлекеттің құзыретті органына электрондық түрде ұсынған жағдайда, мұндай есептіліктің көшірмесін нотариатта куәландыру талап етілмейді.

      2. Егер осы баптың 4-тармағында өзгеше белгіленбесе, еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі міндет халықаралық топқа мынадай қатысушыларға:

      1) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын халықаралық топтың негізгі компаниясына;

      2) халықаралық топқа уәкілетті қатысушыға (егер осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) жүктеледі.

      3. Егер осы баптың 4-тармағында өзгеше белгіленбесе, уәкілетті органның талап етуі бойынша еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі міндет халықаралық топқа мынадай қатысушыларға:

      1) мынадай шарттардың бірі сақталған кезде:

      халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы (егер халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және өзі резиденті болып табылатын мемлекеттің (аумақтың) заңнамасына сәйкес еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі міндеттемелері болмаса;

      халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы (егер халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған болса (уәкілетті органда ақпарат, оның ішінде шет мемлекеттің (аумақтың) құзыретті органынан алынған ақпарат болған кезде);

      халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы (егер халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) резиденті болып табылатын мемлекеттің (аумақтың) Қазақстан Республикасымен салық салу мәселелері бойынша ақпарат алмасу туралы ережені көздейтін қолданыстағы халықаралық шарты (келісімі) болмаса;

      халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы (егер халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) резиденті болып табылатын мемлекет (аумақ) уәкілетті органмен автоматты түрде ақпарат алмасу жөніндегі міндеттемелерді жүйелі түрде орындамауға жол берсе, халықаралық топқа қатысушы болып табылатын және халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы болып табылмайтын резидентке;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген шарттарға ұқсас шарттардың бірі сақталған кезде халықаралық топқа қатысушы болып табылатын және Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті құрылымдық бөлімше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке қолданылады.

      Осы тармақтың 1) тармақшасы бесінші абзацының мақсаттары үшін Қазақстан Республикасымен салық салу мәселелері бойынша ақпарат алмасу туралы ережені көздейтін халықаралық шарт (келісім) болған кезде шет мемлекеттің (аумақтың) құзыретті органы уәкілетті органға еларалық есептілік бойынша мәліметтерді ұсынудан бас тартқан немесе шет мемлекеттің (аумақтың) құзыретті органы уәкілетті органмен қатысушыларының бірі Қазақстан Республикасының резиденті немесе Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті құрылымдық бөлімше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент болып табылатын халықаралық топқа қатысты еларалық есептіліктің деректері бойынша автоматты түрде ақпарат алмасуды уәкілетті орган тиісті сұрау салуды жібергеннен кейін екі жылдан астам уақыт ішінде жүзеге асырмаған жағдайлар автоматты түрде ақпарат алмасу жөніндегі міндеттемелерді жүйелі түрде орындамау деп түсініледі.

      4. Осы баптың ережелері, егер еларалық есептілік ұсынылатын есепті қаржы жылының тікелей алдындағы қаржы жылы үшін халықаралық топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша түсім мөлшері:

      егер халықаралық топтың негізгі компаниясы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылған жағдайда – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес айқындалған валюта айырбастаудың тиісті қаржы жылындағы орташа арифметикалық нарықтық бағамы қолданыла отырып, 750 миллион еуроға баламалы;

      егер халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда және осындай шет мемлекетте еларалық есептілікті ұсыну бойынша заңнама болған кезде – осындай мемлекеттің құзыретті органына еларалық есептілік ұсыну жөніндегі міндеттің туындауы үшін халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы резиденті болып табылатын шет мемлекеттің заңнамасында белгіленген сомадан кем емес болатын жағдайда халықаралық топтың негізгі компаниясына немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушыға (егер халықаралық топтың негізгі компаниясы халықаралық топқа осындай қатысушыға еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда) немесе уәкілетті органның талап етуі бойынша еларалық есептілікті ұсыну жөніндегі міндет жүктелген халықаралық топқа өзге қатысушыға қолданылады.

      5. Уәкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті органынан салық салу мәселелері бойынша ақпарат алмасу туралы ережені көздейтін халықаралық шарт (келісім) негізінде, қатысушыларының бірі Қазақстан Республикасының резиденті немесе Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті құрылымдық бөлімше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент болып табылатын халықаралық топтың қызметіне қатысты еларалық есептілік деректерінің осындай халықаралық шарттың (келісімнің) тараптары белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жыл сайынғы негізде автоматты түрде ақпарат алмасу арқылы ұсынылуын сұратуға және талап етуге тиіс.

      6. Шет мемлекеттің (аумақтың) құзыретті органы өзаралық қағидатын сақтаған жағдайда, уәкілетті орган тараптарының бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын, салық салу мәселелері бойынша ақпарат алмасу туралы ережені көздейтін қолданыстағы халықаралық шарт (келісім) негізінде халықаралық топқа қатысушы резидент немесе кәсіпкерлік қызметті құрылымдық бөлімше, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент болып табылатын шет мемлекеттің (аумақтың) құзыретті органына Қазақстан Республикасында халықаралық топтың негізгі компаниясы немесе халықаралық топқа уәкілетті қатысушы ұсынған еларалық есептіліктің тиісті деректерін шет мемлекеттің сұрау салуы бойынша осындай халықаралық шарттың (келісімнің) тараптары белгілеген тәртіппен және мерзімдерде автоматты түрде ақпарат алмасу арқылы жіберуге тиіс.

      Осы баптың мақсаттары үшін өзаралық қағидаты деп уәкілетті органның және шет мемлекеттің (аумақтың) құзыретті органының еларалық есептіліктің деректерін өзара ұсынуы түсініледі.

      Ескерту. Заң 7-3-баппен толықтырылды - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-4-бап. Салық салу мақсатында трансферттік баға белгілеу бойынша есептілікті пайдалану

      Уәкілетті орган трансферттік баға белгілеу бойынша есептілікті салық салу мақсатында пайдалануға құқылы.

      Ескерту. Заң 7-4-баппен толықтырылды - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Уәкілетті органдардың басқа ұйымдармен өзара іс-қимылы

      1. Уәкілетті органдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мына субъектілерден:

      1) мемлекеттік органдардан;

      2) банктерден, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан, сақтандыру брокерлерінен;

      4) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларынан;

      5) аудиторлардан, аудиторлық ұйымдардан;

      6) халықаралық іскерлік операцияларға қатысы бар өзге де ұйымдардан мәміле бағасының қолданылу дұрыстығын айқындау үшін қажетті ақпарат сұратуға құқылы.

      2. Ақпарат беру және мемлекеттік органдардың мамандарын тексерулерге тарту туралы сауалдар күнтізбелік отыз күн ішінде орындалуға міндетті.

9-бап. Трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша тексерулер жүргізу

      1. Уәкілетті органдар мынадай жағдайларда:

      1) мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқуы анықталған кезде;

      2) мемлекеттік органдардан алынған трансферттік бағаларды қолдану фактілері туралы ақпарат негізінде;

      3) нарықтық бағалар бойынша ақпарат көздері болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының салық заңнамасын және Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын сақтау мәселелері бойынша уәкілетті органдар жүзеге асыратын тексерулерді жүргізу кезінде трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша тексерулер жүргізеді.

      2. Трансферттік бағаларды қолдану саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.

      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асыратын тексеруді және мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарын жүргізу тәртібі мен мерзімдерінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының салық заңнамасында және Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Тексеру жүргізу барысында бағалар ауқымы ескеріле отырып, мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқу фактісі анықталған кезде, уәкілетті органдар осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген тәртіппен салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету жасайды.

      2. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, биржалық тауарлар бойынша ақпарат көздерінде көрсетілген бағалар ауқымы және дифференциал ескеріле отырып, салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету жасалады. Биржалық тауарлардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      3. Егер осы баптың 4-тармағында өзгеше көзделмесе, ауыл шаруашылығы өнімімен мәмілелер бойынша мәміленің бағасы нарықтық бағадан он проценттен артық ауытқыған кезде, салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету жасалады.

      4. Ағымдағы күнтізбелік жылдың алдағы айларының бірінде өндірілген (алынған) ауыл шаруашылығы өніміне қатысты ағымдағы күнтізбелік жылдың 15 наурызы мен 1 шілдесі аралығындағы кезеңде жасалған экспорттық шарттар бойынша, егер экспорттық келісімшарт жасалғаннан кейін он бес жұмыс күні ішінде осы ауыл шаруашылығы өнімінің бөлек есебі жүргізілген және мәмілеге қатысушының (сатушының) банктік шоттарына резидент еместен экспорттық келісімшарттың жалпы сомасының кемінде елу проценті мөлшерінде ақшалай қаражат түскен жағдайда, мәміле бағасы мамандандырылған ұйымның ағымдағы күнтізбелік жылға белгіленген коммерциялық сатып алу бағасынан төмен болмаса, салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету жасалмайды.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      5-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5. Салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету мәміле бағасының ақпарат көзінде көрсетілген орташа мәні ретінде айқындалған нарықтық бағадан ауытқуы кезінде мыналармен:

      1) жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген;

      2) тауар айырбастау (бартерлік) операцияларын жүзеге асыратын;

      3) мәміле жасалған жылдың алдындағы соңғы екі салық кезеңінде салық декларацияларының деректері бойынша залал шеккен;

      4) салықтар бойынша жеңілдіктері бар;

      5) қарсы біртекті талапты есепке алу (талапты басқаға беру кезіндегі есепке алуды қоса алғанда) жолымен жүргізілетін мәмілелер жөніндегі міндеттемелерді орындауды жүзеге асыратын қатысушылармен жасалатын мәмілелерге жасалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      5-1-тармақпен толықтыру көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6. Салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету жасау негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұлдар мен өсімпұлдар қолданыла отырып, осы мәмілелердің есепті кезеңдегі табыстары немесе шығыстары және басқа да салық салу объектілері бағалар ауқымы ескеріле отырып, нарықтық баға тұрғысынан айқындалатын жағдайдағыдай болып есептелетін салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жүргізіледі.

      7. Салықтар және (немесе) кедендік төлемдер бойынша жеңілдіктері бар мәмілеге қатысушыда бағалар ауқымы ескеріле отырып, мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқу фактісі анықталған жағдайда, мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқуы анықталған кезеңде салықтарды және төлемдерді төлеу Қазақстан Республикасының салықтық және кедендік міндеттемелерді азайтатын заңнамасының арнайы ережелері қолданылмастан, жалпы белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      8. Салыстырымды экономикалық шарттарда "қол созу" принципіне сай келмейтін, осы Заңның 16-бабына сәйкес жүзеге асырылатын пайданы бөлу фактісі анықталған кезде салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету есепті салық кезеңінің қорытындылары бойынша өзара байланысты тараптар арасында жасалады.

      Осы тармаққа сәйкес түзету Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттардың нысандарын ресімдей отырып, тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жөнелтілгенін растайтын төлем құжаттарын және бастапқы құжаттарды тиісті өзгертусіз, салық салу объектілерін және (немесе) салық салумен байланысты объектілерді өзгерту жолымен жүзеге асырылады.

      Мәмілеге қатысушының жалпы пайданың бір бөлігін өзара байланысты тараптар арасында бір мезгілде аудара отырып, осы Заңның 5-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес жасаған түзетуі жағдайында алынған пайда есепті салық кезеңінде өткізуден түскен табыс ретінде қаралады, ал берілген пайда есепті салық кезеңінде өткізуден түскен табысты азайту ретінде қаралады.

      Осы тармаққа сәйкес салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге жасалатын түзету әрбір мәміле бойынша жеке-жеке, осы баптың 9-тармағында көзделген шарттарды сақтап, тиісті есептер қоса беріле отырып, мемлекеттік кіріс органдарына табыс етілетін тиісті салық есептілігінде көрсетілуге тиіс.

      9. Егер мұндай түзету салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомаларының өсуіне әкеп соғатын немесе одан әрі өсуіне әкеп соғуы мүмкін болса, салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге түзету жасалады.

      10. Бағалар ауқымы ескерiле отырып, мәмiле бағасының нарықтық бағадан ауытқуы кезiнде салық салу объектiлерiне және (немесе) салық салумен байланысты объектiлерге мынадай жағдайларда:

      1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта мәміле бағасы және (немесе) баға белгілеу тәртібі (әдістемесі) белгіленген немесе айқындалған;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі мен басқа да мемлекеттердің үкіметтері арасындағы келісімдерде мәміле бағасы белгіленген;

      2-1) бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін тазартылған алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асыру;

      3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мәміле бағасы және (немесе) баға белгілеу тәртібі (әдістемесі) белгіленген кезде түзету жасалмайды.

      Мәміле бағасының осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) – 3) тармақшаларына сәйкес белгіленген және (немесе) қалыптастырылған бағадан ауытқуы кезінде салық салу объектілерін және (немесе) салық салумен байланысты объектілерді түзету осы Заңда белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мәміле бағасын және (немесе) баға белгілеу тәртібін (әдістемесін) белгілеу туралы өтінішті мәмілеге қатысушы ұсынылып отырған бағаның және (немесе) баға белгілеу тәртібінің (әдістемесінің) экономикалық негіздемесін, қолайсыз әлеуметтік-экономикалық салдарлардың туындау қатерін растайтын құжаттарды (есептерді, негіздемелерді) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мәміле бағасын және (немесе) баға белгілеу тәртібін (әдістемесін) белгілеу қажеттігінің негіздемесін қоса тіркей отырып, мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға ұсынады.

      Мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган өтінішті алған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей мынадай шешімдердің бірін:

      1) мәміле бағасын және (немесе) баға белгілеу тәртібін (әдістемесін) белгілеудің орындылығы туралы шешім қабылдайды және Қазақстан Республикасының Үкіметіне мәміле бағасын және (немесе) баға белгілеу тәртібін (әдістемесін) белгілеу туралы ұсыныстарды жолдайды;

      2) мәміле бағасын және (немесе) баға белгілеу тәртібін (әдістемесін) белгілеудің орынсыздығы туралы шешім қабылдайды және мәмілеге қатысушыға дәлелді бас тартуды жолдайды.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      11-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      11. Салық төлеуші кешенді салықтық тексеруді (трансферттік баға белгілеу мәселелері енгізілген жағдайда) және трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша тақырыптық тексеруді жүргізу басталғанға дейін салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге дербес түзету жасаған кезде, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомалары қосымша салық есептілігін ұсыну жолымен айыппұл есептелмей енгізілуге тиіс.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      12-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      12. Осы Заңның 13-бабының 5-тармағында көрсетілген дифференциал қатысушылары жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген мәмілелерге ықпал етпейді және салық салу объектілеріне және салық салумен байланысты объектілерге түзету осы Заңның 13-бабы 5-тармағының ережелері ескерілмей жасалады.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.22 № 21-V (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.12.2013 N 152-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 9-б. қараңыз); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

10-1-бап. Жекелеген жағдайларда нарықтық бағаны айқындау және салық салу объектілерін және (немесе) салық салумен байланысты объектілерді түзету

      1. Мәміле бағасы Қазақстан Республикасының Үкіметі 2012 жылғы 30 маусымға дейін бекіткен жеңілдікті салық салынатын елдерде тіркелген тараптармен жасалған мәмілелерді қоса алғанда, өнімді бөлу туралы келісімдер шеңберінде өткізілетін тауарлардың нарықтық бағасын айқындау тәртібіне (әдістемесіне) сәйкес қалыптастырылған құқықтық қатынастар субъектілеріне осы Заңда белгіленген нарықтық бағаны айқындау әдістері қолданылмайды.

      Мәміле бағасы жеңілдікті салық салынатын елдерде тіркелген тараптармен жасалған мәмілелерді қоса алғанда, өнімді бөлу туралы келісімдер шеңберінде өткізілетін тауарлардың нарықтық бағасын айқындау тәртібіне (әдістемесіне) сәйкес қалыптастырылған бағадан ауытқыған кезде салық салу объектілерін және (немесе) салық салумен байланысты объектілерді түзету осындай тәртіпке (әдістемеге) сәйкес айқындалатын бағаға дейін жүргізіледі.

      2. Осы бап өнімді бөлу туралы келісім күшіне енген күннен бастап жасалған мәмілелерге қолданылады.

      Ескерту. Заң 10-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.06.22 № 21-V (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

11-бап. Тараптардың өзара байланыстылығын айқындау

      Өздерінің арасындағы мәмілелердің (операциялардың) экономикалық нәтижелеріне ықпал ететін ерекше өзара қарым-қатынастары бар жеке және (немесе) заңды тұлғалар өзара байланысты тараптар болып танылады.

      Мұндай ерекше өзара қарым-қатынастар мынадай:

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1) бір тұлға басқа тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болып танылған;

      2) тұлға мәмілеге қатысушының ірі акционері, ірі қатысушысы (дауыс беретін акцияларының немесе қатысу үлестерінің он және одан да көп процентін иеленуші) болып табылатын;

      3) мүлікті сенімгерлікпен басқаруды қоса алғанда, мәмілеге қатысушымен шарт арқылы өзара байланысты тұлға, мүлікті сенімгерлікпен басқаруға сәйкес сенімгерлікпен басқарушы қабылдайтын шешімді айқындауға құқылы болатын;

      4) мүліктің меншік иесі осы мүлікке қатысты, оның ішінде мүлікті сенімгерлікпен басқаруға сәйкес меншік иесі осындай тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы болатын шарт негізінде, мүліктің меншік иесінің бір немесе бірнеше құқықтық өкілеттігі (иелену, пайдалану, билік ету) берілген тұлғамен өзара байланысты болатын;

      5) тәуелсіз директорды қоспағанда, тұлға осы баптың 2), 3), 6) - 10) тармақшаларында аталған мәмілеге қатысушының немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылатын;

      6) заңды тұлғаны мәмілеге қатысушының ірі акционері, ірі қатысушысы немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға бақылайтын;

      7) мүлікте тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаға қатысты мәмілеге қатысушының ірі акционері, ірі қатысушысы немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға ірі акционер, ірі қатысушы болып табылатын;

      8) мүлікте тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғаға қатысты мәмілеге қатысушы ірі акционер, ірі қатысушы болып табылатын;

      9) заңды тұлға мәмілеге қатысушымен бірлесіп, үшінші тұлғаның бақылауында болатын;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      10) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      10) тұлға осы баптың 2), 3), 6)-9) тармақшаларында аталған мәмілеге қатысушының не заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының немесе қатысу үлестерінің он және одан да көп процентін дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін;

      11) мәмілеге қатысушының тәуелсіз директорын қоспағанда, жеке тұлға ірі акционер, ірі қатысушы не лауазымды тұлға болып табылатын жеке тұлғаның жақын туысы (ата-анасы, ұлы, қызы, асырап алушысы, асырап алғаны, аға-інісі, апа-қарындасы (сіңлісі), әжесі, атасы, немересі), сондай-ақ жекжаты (жұбайының (зайыбының) аға-інісі, апа-қарындасы (сіңлісі), ата-анасы, ұлы немесе қызы) болып табылатын;

      12) егер бір ғана тұлға мүлікті сенімгерлікпен басқарудың екі шарты бойынша да сенімгерлікпен басқарудың құрылтайшысы болса және өздері қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі болса, екі сенімгерлікпен басқарушы өзара байланысты болатын;

      13) егер сенімгерлікпен басқару құрылтайшысының сенімгерлікпен басқарушы қабылдайтын шешімді айқындайтын мүмкіндігі болса, сенімгерлікпен басқарушы және онда сенімгерлікпен басқарудың құрылтайшысы ірі акционер не ірі қатысушы (дауыс беретін акцияларының немесе қатысу үлестерінің он және одан да көп процентін иеленетін) болып табылатын ұйым болатын;

      14) егер сенімгерлікпен басқарушы қабылдайтын шешімді айқындау мүмкіндігі бар бір ғана тұлға мүлікті сенімгерлікпен басқарудың екі шарты бойынша да сенімгерлікпен басқарудың құрылтайшысы болып табылса, мүлікті сенімгерлікпен басқарудың бір шарты бойынша сенімгерлікпен басқарушы және мүлікті сенімгерлікпен басқарудың екінші шарты бойынша пайда алушы өзара байланысты болып танылатын;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      15) тармақшаны алып тастау көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      15) мәмілеге қатысушылар, уәкілетті органдардың бірінің деректері бойынша баға ауқымын ескере отырып, нарықтық бағадан ауытқуы болған мәміленің бағасын қолданатын шарттарды қамтиды.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      11-баптың екінші бөлігі 16), 17), 18), 19) және 20) тармақшалармен толықтыру көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      11-бапты үшінші бөлікпен толықтыру көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 11-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-бап. Нарықтық бағаны айқындау әдістері

      1. Нарықтық бағаны айқындау мақсатында мынадай әдістердің бірі қолданылады:

      1) салыстырымды бақыланбайтын баға әдісі;

      2) "шығындарға қосу" әдісі;

      3) кейіннен өткізу бағасы әдісі;

      4) пайданы бөлу әдісі;

      5) таза пайда әдісі.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Салыстырымды бақыланбайтын баға әдісін қолдану мүмкін болмаған жағдайда, осы баптың 1-тармағында аталған әдістердің бірі дәйектілікпен қолданылады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      3-тармақпен толықтыру көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

13-бап. Салыстырымды бақыланбайтын баға әдісі

      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, салыстырымды бақыланбайтын баға әдісі салыстырымды экономикалық шарттарда тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) арналған мәміле бағасын бірдей (ал олар болмаған жағдайда - біртекті) тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша бағалар ауқымы ескеріле отырып, нарықтық бағамен салыстыру жолымен қолданылады.

      Тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) нарықтық бағасын айқындау кезінде осы тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) өткізетін кездегі тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағалары туралы ақпарат ескеріледі.

      Егер тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу келісімшартының талаптарында белгіленім кезеңін қолдану көзделген жағдайда, биржалық тауарлардың, сондай-ақ бағалары биржалық тауарлардың белгіленімдеріне байланыстырылған биржалық емес тауарлардың бағасы дифференциал ескеріле отырып, белгіленім кезеңіндегі тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) күнделікті белгіленімдердің кез келген бір ақпарат көзінде жарияланған орташа арифметикалық мәні ретінде айқындалады.

      Белгіленім кезеңіндегі баға белгіленімдерінің орташа арифметикалық мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      P1 + P2 + Pn

      S = --------------

      n

      мұнда:

      S - белгіленім кезеңіндегі тиісті тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) күнделікті орташа арифметикалық баға белгіленімдерінің орташа арифметикалық мәні;

      P1, P2, …, Pn – белгіленім кезеңі ішінде баға белгіленімдері жарияланған күндерде тиісті тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) күнделікті баға белгіленімдерінің орташа арифметикалық мәні;

      n – баға белгіленімдері жарияланған белгіленім кезеңіндегі күндердің саны.

      Белгіленім кезеңіндегі тиісті тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) күнделікті баға белгіленімдерінің орташа арифметикалық мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      Cn1 + Cn2

      Pn = ------------

      2

      мұнда:

      Pn – тиісті тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) күнделікті баға белгіленімдерінің орташа арифметикалық мәні;

      Cn1 – тиісті тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) күнделікті баға белгіленімінің ең төменгі (min) мәні;

      Cn2 – тиісті тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) күнделікті баға белгіленімінің ең жоғарғы (max) мәні.

      Бір күнге ең төменгі және ең жоғарғы баға белгіленімдері болмаған кезде орташа арифметикалық мән ретінде тиісті күндегі белгіленімнің нақты мәні қолданылады.

      2. Осы Заңның мақсаттары үшін шарт шеңберінде тауардың (орындалған жұмыстың, көрсетілген қызметтің) құжаттамалық расталған әрбір берілімі мәміле болып танылады, ал өткізу бағасын нарықтық бағамен салыстыру сатып алушының тіркелген еліне қарамастан тиісті тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) нарығында ғана жүзеге асырылады.

      Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, сатып алушыға меншік құқығының ауысқан күні тауардың өткізілген кезі болып табылады.

      Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу келісімшартында белгіленген белгіленім кезеңі ол белгіленген күннен бастап он екі айлық кезең ішінде өзгертуге жатпайды.

      Осы Заңның мақсаттары үшін белгіленім кезеңі келісімшарт талаптарына сәйкес мынадай уақыт аралығында айқындалуға тиіс:

      мұнай бойынша:

      1) тауарды теңіз көлігімен өткізген кезде тауарға меншік құқығы сатып алушыға ауысқан күнге дейін бес белгіленім күнінен аспауға және тауарға меншік құқығы сатып алушыға ауысқан күннен кейін бес белгіленім күнінен аспауға;

      2) тауарды теңіз көлігімен өткізуді қоспағанда, магистральдық құбыржол көлігімен және көліктің өзге түрімен өткізу кезінде тауарға меншік құқығы сатып алушыға ауысқан айдың бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін;

      мұнайды қоспағанда, биржалық тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша – тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) меншік құқығы сатып алушыға ауысқан күнге дейін күнтізбелік алпыс екі күннен аспауға және тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) меншік құқығы сатып алушыға ауысқан күннен кейін күнтізбелік алпыс екі күннен аспауға;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақтың төртінші бөлігінің алтыншы абзацына өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      бағалары биржалық тауарлардың белгіленімдеріне байланыстырылған биржалық емес тауарлар бойынша – тауарға меншік құқығы сатып алушыға ауысқан күнге дейін күнтізбелік алпыс екі күннен аспауға және тауарға меншік құқығы сатып алушыға ауысқан күннен кейін күнтізбелік жүз жиырма күннен аспауға тиіс.

      Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу келісімшартында белгіленген белгіленім кезеңі осы бапта белгіленген белгіленім кезеңін айқындау шарттарына сәйкес келмеген жағдайда тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) нарықтық бағалары осы тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) өткізу кезінде қабылданады.

      Ұзақ мерзімдік бағасы көрсетілген биржалық емес тауарлармен (жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен) ұзақ мерзімдік келісімшарттар бойынша нарықтық бағаны айқындау үшін тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) өткізу кезі, мына шарттар бір мезгілде сақталған жағдайда, шарттың жасалған кезі болып табылады:

      1) шарт бойынша мәмілелердің жасалуы шарт жасалған күннен бастап бір ай ішінде басталады;

      2) нарықтық баға ұзақ мерзімдік келісімшарттар үшін осы Заңға сәйкес шарт жасалатын күннің алдындағы соңғы күнге белгіленген, ресми түрде танылған ақпарат көздерінен айқындалады;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      3) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3) ұзақ мерзімдік баға бір жылдан артық қолданылмайды және мәмілеге қатысушылар арасындағы түпкі келісімшартпен немесе трейдер, мәмілеге қатысушымен аффилиирленген Қазақстан Республикасының резиденті және тәуелсіз тарап болып табылатын түпкі тұтынушы арасындағы келесі келісімшартпен расталады. Уәкілетті органдардың сұратуы бойынша ұсынылған құжаттар келісімшарттың орындалуының дәлелдемесі болып табылады.

      3. Салыстырымды бақыланбайтын баға әдісі сыртқы немесе ішкі салыстыру жолымен нарықтық бағаны айқындау үшін қолданылады. Салыстырымды бақыланбайтын баға әдісін сыртқы салыстыру жолымен қолдану мүмкін болмаған кезде салыстырымды бақыланбайтын баға әдісі ішкі салыстыру жолымен қолданылады. Бұл ретте, сыртқы салыстыру кезінде мәмілеге қатысушы мен өзара байланысты тарап арасындағы және тәуелсіз екі және одан да көп тарап арасындағы салыстырымды мәмілелер салыстырылады. Ішкі салыстыру кезінде мәмілеге қатысушы мен өзара байланысты тарап арасындағы және сол мәмілеге қатысушы мен тәуелсіз тарап арасындағы салыстырымды мәмілелер салыстырылады.

      4. Салыстырымды бақыланбайтын баға әдісін қолданған кезде нарықтық баға былайша айқындалады:

      1) ақпарат көзінде бағасы бар тиісті рынокқа тасымалдау бағыты туралы құжаттамалық расталған ақпараты бар тауарлармен (жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен) мәмілелер жасасу үшін нарықтық баға бағалар ауқымы ескеріле отырып, ақпарат көзінен алынған баға ретінде айқындалады. Мәміленің бағасы дифференциал арқылы нарықтық бағасы бар салыстырымды экономикалық шарттарға келтіріледі;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес келмейтін тауарлармен (жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен) мәмілелер жасасу үшін нарықтық баға тиісті рыноктағы ақпарат көзінен алынған бағаны дифференциал арқылы бағалар ауқымы ескеріле отырып, мәміле бағасы бар салыстырымды экономикалық шарттарға келтіру жолымен айқындалады.

      5. Дифференциалға:

      1) тиісті рынокқа тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізу үшін қажетті, негізделген әрі құжаттамамен және (немесе) ақпарат көздерімен расталған шығыстар;

      2) осы баптың 7-тармағында көрсетілген мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқу шамасына ықпал ететін жағдайлар;

      3) тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сапасы кіреді.

      6. Дифференциалды құрайтындар құжаттамамен немесе ақпарат көздерімен расталуға тиіс.

      7. Мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқу шамасына ықпал ететін жағдайларға:

      1) берілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің саны (көлемі);

      2) мәмілелердің осы түрінде қолданылатын төлемдердің шарттары, сондай-ақ бағаларға ықпал етуі мүмкін өзге де жағдайлар;

      3) мәмілелер жасасу кезінде қолданылатын, оның ішінде:

      тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) тұтынушы сұранысының маусымдық ауытқулары;

      тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сапасының немесе өзге де тұтынушылық қасиеттерінің жоғалуы;

      тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жоғалған сапасының және (немесе) өзге де тұтынушылық қасиеттерінің ішінара жақсаруы немесе қалпына келтірілуі;

      тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жарамдылық немесе өткізу мерзімдерінің өтуі (өту күнінің жақындауы);

      ұқсастары жоқ жаңа тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) нарыққа шығарған кездегі, сондай-ақ тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жаңа нарықтарға шығарған кездегі маркетинг саясаты;

      тұтынушыларды тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тәжірибелік модельдерімен және үлгілерімен таныстыру мақсатында оларды өткізу нәтижесінде туындайтын баға жеңілдіктері немесе баға үстемелері;

      4) рыноктағы өтімділігі, шығарған елі және тауар белгісінің болуы;

      5) маржа, сауда брокерінің, трейдердің немесе агенттің комиссиялық (агенттік) сыйақысы не олардың сауда-делдалдық функцияларды орындағаны үшін өтемақысы жатады.

      8. Осы баптың 5-тармағында көрсетілген дифференциал бойынша мәмілеге қатысушының мынадай мәмілелер мониторингі бойынша тиісті есептілікке өзгерістер мен толықтырулар енгізуіне:

      1) тексерілетін салық кезеңіне – трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша кешенді және тақырыптық тексерулер өткізу кезеңінде;

      2) шағым жасалған салық кезеңіне – салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) шағым берудің қалпына келтірілген мерзімі ескеріле отырып, хабарлама бойынша шағымды қарау нәтижелері жөніндегі жоғары тұрған мемлекеттік кіріс органы шығарған шешімге шағымды беру және қарау мерзімі кезеңінде жол берілмейді.

      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 05.12.2013 № 152-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

14-бап. "Шығындарға қосу" әдісі

      1. "Шығындарға қосу" әдісін пайдаланған кезде тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) нарықтық бағасы жұмсалған шығындар (шығыстар) мен үстеме бағаның сомасы ретінде айқындалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Шығындарды (шығыстарды) айқындау үшін тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруге (сатып алуға) және (немесе) өткізуге жұмсалған шығындар (шығыстар), тасымалдау, сақтау, сақтандыру жөніндегі шығындар (шығыстар) және өзге де шығындар (шығыстар) ескеріледі. Үстеме баға қызметтің осы саласы үшін қалыптасқан, салыстырымды экономикалық шарттарда рентабельділік нормаларының ауқымы негізінде есептелетін рентабельділік нормасының орташа ауқымын қамтамасыз ететіндей болып айқындалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      3-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Қызметтің осы саласы үшін рентабельділік Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика органдары, мемлекеттік кіріс органдары деректерінің және басқа да ақпарат көздерінің негізінде айқындалады.

      Ескерту. 14-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (01.01.2010 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      15-бап жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-бап. Кейіннен өткізу бағасы әдісі

      Кейіннен өткізу бағасының әдісі - бұл тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) нарықтық бағасы сатып алушы кейіннен өткізу (қайта сату) кезінде осындай тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізген және сатып алушы қайта сату кезінде шеккен шығындармен (шығыстармен) расталған (аталған сатып алушының сатушыдан тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алған бағалары есепке алынбаған) бағаның, сондай-ақ оның маржасының арасындағы айырмашылық ретінде айқындалатын әдіс. Бұл ретте, маржа маржаның ауқымына сәйкес келуге тиіс.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Пайданы бөлу әдісі

      Пайданы бөлу әдісі мәмілеге қатысушылардың арасында бөлінуге тиіс мәміледен түсетін пайданы айқындайды.

      Мұндай пайда "қол созу" принципіне сәйкес қабылданған және егер осы компаниялар тәуелсіз болған жағдайда, олар ала алатын пайданың негізінде экономикалық негіздемеге, функционалдық талдауға, келісімдерге сәйкес мәмілеге қатысушылардың арасында бөлінеді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      17-бап жаңа редакцияда көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

17-бап. Таза пайда әдісі

      Таза пайда әдісі тәуелсіз тараптар салыстырымды экономикалық шарттарда осы мәміледен ала алатын таза пайданы айқындауға негізделеді.

      Таза кіріс бухгалтерлік есеп деректері бойынша қалыптасқан мынадай көрсеткіштердің бірі:

      1) активтердің қалдық құны;

      2) өткізу көлемі;

      3) шығындар ескеріле отырып айқындалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      17-1, 17-2-баптармен толықтыру көзделген – ҚР 25.03.2024 № 68-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

18-бап. Нарықтық бағаны айқындау үшін пайдаланылатын ақпарат көздері

      1. Тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) нарықтық бағасын және нарықтық бағаны айқындау әдістерін қолдану үшін қажетті өзге де деректерді айқындау үшін ақпарат көздері мынадай кезектілікпен пайдаланылады:

      1) нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздері;

      2) биржалық баға белгіленімдері туралы ақпарат көздері;

      3) мемлекеттік органдардың, басқа мемлекеттердің уәкілетті органдарының және ұйымдардың мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқуына ықпал ететін бағалар, дифференциал, шығыстар және жағдайлар туралы деректері;

      4) трансферттік баға белгілеу мақсатында пайдаланылатын ақпараттық бағдарламалар, мәмілеге қатысушылар беретін ақпарат және өзге де ақпарат көздері.

      2. Нарықтық бағалар ауқымын айқындау үшін ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесінде нарықтық бағалар туралы бір немесе одан да көп ақпарат көздері болуға тиіс.

      3. Қатысушысы жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген мәміле бойынша нарықтық бағаны айқындау кезінде осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында аталған ақпарат көздері ғана пайдаланылады.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (01.01.2010 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

20-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Трансферттік бағаларды қолдану кезіндегі мемлекеттік бақылау туралы" 2001 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 1, 2-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

On transfer pricing

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 5 July 2008 No. 57-IV.

      Unofficial translation

      This Law regulates public relations arising upon transfer pricing, for the purpose of prevention of loss of the state revenues in international business operations and transactions linked with international business operations.

Article 1. The legislation of the Republic of Kazakhstan on transfer pricing

      1. The legislation of the Republic of Kazakhstan on transfer pricing is based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan, consists of this Law and other regulatory legal acts.

      2. If the international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan establishes other rules than those contained in this Law, the rules of the international treaty shall be applied.

Article 2. Basic definitions used in this Law

      The following basic definitions are used in this Law:

      1) price from information sources – the price received from officially recognized information sources, data on stock-exchange quotations from authorized bodies, as well as from other information sources;

      2) price range – a range of price value limited by minimal and maximal values of market prices determined in a result of applying one of the methods of determination of market prices or information sources in the manner established by this Law;

      2-1) control - control determined in accordance with international financial reporting standards or other internationally recognized financial reporting standards, which are adopted by stock exchanges for admission of securities to trading.

      The term “control” is used for the purposes of transfer pricing reporting;

      3) quotation period – the period of price formation, but no more than thirty one calendar sequent days for which the quotation of prices on stock exchange are published, established in a contract for realization of goods (work, service) within which the arithmetic mean value of arithmetic mean daily price quotations for the relevant exchange commodities (works, services) are determined in accordance with conditions of a transaction by the parties of the transaction, as well as non-exchange goods, prices for which are attached to quotations on exchange commodities;

      3-1) quotation day – the date in which there is published quotation on goods (work, service) in officially recognized information sources;

      4) identical goods (works, services) – the goods (works, services) having similar main features typical for them: physical characteristics, quality and reputation at market, country of origin and producer;

      5) relevant market of identical (and in their absence – homogeneous) goods (works, services) – the market of destination (supply) of goods (work, service) at which the market price is formed, or the market on the basis of which the market price is objectively formed and (or) determined at the market of destination (supply);

      6) homogeneous goods (works, services) – the goods (works, services) that not being identical have similar characteristics and consist of similar components that allows them to perform one and the same functions and be replaceable;

      7) differential – the quotation size applied for bringing transaction prices or prices from information sources to comparable economic conditions;

      8) state with concessional taxation – the foreign state determined in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan;

      9) commission (agency) remuneration – payment for services of a trade broker, trader or agent on buy and sell of goods, performance of works, rendering of services paid in the form of a sum or percent of a sum of the consummated transaction provided by a separate provision between a participant of the transaction and trade broker, trader or agent;

      10) transaction consummated in a territory of the Republic of Kazakhstan directly linked with international business operation – the transaction on buy and sell of goods, performance of works, rendering of services that are the subject of international business operation in the following;

      10-1) fiscal year – a time period for which annual consolidated financial statements of an international group are prepared;

      10-2) adverse socio-economic impacts - a combination of social and economic consequences impeding the implementation of national interests or creating a threat thereto, and also jeopardizing the sustainable development of the national economy;

      11) economic assessment of applied price – documents and information confirming substantiation of applying the price of transaction and represented to authorized bodies;

      12) “arm's-length” principle – the principle applied for determination of the market price in consideration of a price range, on the basis of comparison of transaction conditions between interrelated parties with the transaction conditions between independent parties carrying out transactions at the market price determined in the manner established by this Law;

      13) margin – a sum received by a trade broker, trader or agent in a result of conduct of transactions on buy and sell of goods, performance of works, rendering of services;

      14) margin range – a range of values limited by minimal and maximal values of market margin determined in accordance with the “arm's-length” principle in comparable economic conditions;

      15) transaction price – the price of goods (work, service) applied by participants of transactions upon consummation of the transaction regulated by this Law;

      16) participants of transaction – an individual or legal entity that concluded the transaction regulated by this Law;

      17) accounting on transaction monitoring – data on transactions including the transactions with applying transfer prices committed within accounting period represented by a participant of the transaction to the state revenues bodies annually in accordance with the procedure and form approved by the authorized body;

      18) market price – the price of goods (work, service) formed upon interaction of supply and demand at the market of identical (and in their absence – homogeneous) goods (works, services) in comparable economic conditions determined in accordance with the “arm's-length” principle;

      19) range of the rates of profitability – a range of values of the rates of profitability limited by minimal and maximal values of the rates of profitability determined in accordance with the “arm's-length” principle in comparable economic conditions;

      20) rate of profitability – reference of accounting income from the main activity received from realization of goods (work, service) to expenditures for production and realization of these goods (work, service);

      21) tax exemptions – release (reduction) from tax obligations on separate categories of tax payer, existence of investment tax preferences in accordance with a contract on investments or carrying out of the activity in a territory of special economic zones;

      22) comparable economic conditions – transaction conditions at the market of identical (and in their absence – homogeneous) goods (works, services) if the difference between such conditions does not affect the price or may be adjusted for the purpose of bringing of transaction conditions to comparable economic conditions in accordance with this Law;

      23) trade broker, agent – a person performing intermediary services in accordance with conditions of the agency agreement concluded with a participant of transaction;

      24) compensation for performance of trade mediatory functions – compensation of one of transaction parties in the form of pecuniary recompense or representation of a discount (price reduction) to the price of realization of goods (work, services) for carrying out of trade mediatory services;

      25) transfer price (transfer pricing) – the price which is formed between interacted parties and (or) differed from objectively formed market price in consideration of a price range upon consummation of the transactions between independent parties subjected to control in accordance with this Law;

      26) agreement on applying transfer pricing – the written contract between authorized bodies and participation of a transaction establishing a method for determination of the market price and information source applied for determination of the market price for a particular period;

      27) a trader – a person carrying out mediatory functions on buy and sell of goods, performance of works, rendering of services on independent basis and (or) under a commission of a participant of transaction;

      28) final consumer – independent party that does not have special relationship with participants of transaction, having an impact on economic results of a transaction carried out by these transaction participants;

      28-1) revenue - income from the sale of goods, works and services, determined in accordance with international financial reporting standards or other internationally recognized financial reporting standards, which are adopted by stock exchanges for admission of securities to trading;

      29) authorized body – a state revenues body of the Republic of Kazakhstan;

      30) long-term price – the transaction price established for a particular period in officially published information sources and (or) agreement (contract) between transaction participants;

      30-1) international group - a set of persons who are members of an international group, including the parent company of such an international group, which simultaneously meet the following conditions:

      the set of persons, referred to in item one of this subparagraph, includes at least one person who is recognized as a resident of the Republic of Kazakhstan or is not recognized as a resident of the Republic of Kazakhstan, but carries out entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan through a structural unit, permanent establishment;

      they are interconnected through control and (or) participation;

      with respect to them, consolidated financial statements are prepared or their financial statements are not taken into account when preparing consolidated financial statements solely due to the size or materiality of the data of these persons in accordance with international financial reporting standards or other internationally recognized financial reporting standards, which are adopted by stock exchanges for admission of securities to trading;

      30-2) member of an international group - a person who is either:

      the parent company of an international group; or

      a person carrying out entrepreneurial activity, in whose respect consolidated financial statements of an international group are prepared or consolidated financial statements would be prepared (in the absence thereof) if the securities of such a person were admitted to trading on the stock exchange; or

      a person carrying out entrepreneurial activity, whose financial statements are not taken into account when preparing consolidated financial statements of an international group solely because of the size or materiality of the data of this person in accordance with international financial reporting standards or other internationally recognized financial reporting standards, which are adopted by stock exchanges for admission of securities to trading; or

      a structural unit or permanent establishment of the person specified in items two and (or) three, and (or) four of this subparagraph, in whose respect separate financial statements are prepared for the purposes of internal control or financial, tax or other regulatory reporting of the person who set up such a structural unit or permanent establishment;

      30-3) authorized member of an international group - a member of an international group that is not the parent company of an international group, but is authorized:

      by the parent company of the international group to prepare and (or) lodge, on behalf of the international group, country-by-country reports and who exercises the same rights and obligations as the parent company of the international group in legal relations regarding the lodging of country-by-country reports, or

      by another member of an international group to prepare and (or) lodge, on behalf of an international group or such a member, main reports and (or) local reports in the state (territory) of residency of another member of the international group who has granted the relevant powers, or in which such a member of an international group carries out entrepreneurial activity through a structural unit, a permanent establishment. An authorized participant in legal relations regarding the lodging of main reports and (or) local reports shall exercise the same rights and obligations as another member of the international group that transferred the relevant powers.

      The actions (inaction) of an authorized member of an international group in legal relations regulated by this Law shall be recognized as the actions (inaction) of a member of an international group that has granted the relevant powers to an authorized member of an international group;

      30-4) parent company of an international group - a member of an international group that simultaneously satisfies the following conditions:
   such a member directly and (or) indirectly participates in the authorized capital of other members of the international group and the size of its participatory interest is sufficient for preparing consolidated financial statements with respect to members of the international group;

      such a member has no parent company;

      no other member of the international group simultaneously satisfies all the conditions specified in this subparagraph;

      31) international business operations – export and (or) import transactions on buy and sell of goods; transactions on performance of works, rendering of services, one of the parties of which is a non-resident carrying out the activity in the Republic of Kazakhstan without establishment of a permanent institution; transactions of residents of the Republic of Kazakhstan consummated beyond the territory of the Republic of Kazakhstan on buy and sell of goods, performance of works, rendering of services;

      32) consolidated financial statements - financial statements of an international group prepared in accordance with international financial reporting standards or other internationally recognized financial reporting standards, which are adopted by stock exchanges for admission of securities to trading, in which assets, liabilities, capital, income, expenses and cash flows of the parent company of the international group and other members of the international group are presented as assets, liabilities, capital, income, expenses and cash flows of one person.

      Footnote. Article 2 is in the wording of the law of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2009); as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 05.07.2011 No. 452-IV (shall be enforced from 13.10.2011); dated 05.12.2013 No. 152-V (shall be enforced from 01.01.2014); dated 29.09.2014 No. 239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication); dated 07.11.2014 No. 248-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication) ; № 122-VI as of 25.12.2017 (refer to Article 11 for the enforcement procedure).

Article 3. Control upon transfer pricing

      1. Control upon transfer pricing (hereinafter – control) shall be carried out on the following transactions:

      1) international business operations.

      For the purposes of this subparagraph:

      export of goods - the exportation of goods from the territory of the Republic of Kazakhstan in accordance with the customs legislation of the Eurasian Economic Union and (or) the Republic of Kazakhstan, as well as the exportation of goods from the territory of the Republic of Kazakhstan to the territory of another member state of the Eurasian Economic Union;

      import of goods - the importation of goods into the territory of the Republic of Kazakhstan in accordance with the customs legislation of the Eurasian Economic Union and (or) the customs legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as the importation of goods into the territory of the Republic of Kazakhstan from the territory of another member state of the Eurasian Economic Union;

      2) consummated in a territory of the Republic of Kazakhstan directly interrelated with international business operations:

      on realized mineral resources extracted by a subsoil user that is one of the parties;

      one of the parties of which has tax exemptions;

      one of the parties of which has a loss on such tax declarations for the last two taxable periods preceding the year of consummation of the transaction.

      2. Control shall be carried out by conduct by the authorized bodies as follows:

      1) monitoring of transactions;

      2) inspections;

      3) other procedures established by the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      3. Procedure for interaction of authorized bodies upon conduct of control carried out in accordance with this Law, shall be determined by the authorized bodies.

      4. Transactions for exchange commodities made on a commodity exchange in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on commodity exchanges are not subject to control.

      Footnote. Article 3 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 № 288-IV (shall be enforced from 01.01.2010); dated 30.06.2010 № 297-IV (shall be enforced from 01.07.2010); № 124-VI as of 26.12.2017 (shall be enforced from 01.01.2018); № 241-VІ as of 02.04.2019 (shall be enforced ten calendar days after its first official publication).

Article 4. Powers of authorized bodies

      1. For the purpose of carrying out control, the authorized bodies shall have the right to:

      1) to request from the participants in the transaction, state bodies and third parties in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan, the information necessary to determine the market price and differential, as well as other data for monitoring transactions;

      2) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 13.01.2014 No. 159-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication);

      3) carry out monitoring of transactions;

      4) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 13.01.2014 No. 159-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication);
      5) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 13.01.2014 No. 159-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication);

      6) to conclude an agreement on the application of transfer pricing in the manner determined by the authorized body;

      7) send a request to a member of an international group to lodge main and (or) country-by-country reports for a reporting fiscal year to the authorized body in the cases established by Articles 7-2 and 7-3 of this Law.

      2. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 05.07.2011 No. 452-IV (shall be enforced from 13.10.2011).

      3. The authorized bodies shall be obliged to:

      1) respect the rights of transaction participants and members of the international group, to whom the provisions of this Law apply;

      2) protect the state interests;

      3) consider economic assessment of applied price, including the documents confirming the price of transaction and differential, information on applying one of the methods for determination of the market price and other information confirming the substantiation of applied price;

      3-1) consider an application of a transaction participant for conclusion of the agreement on applying transfer pricing within ninety business days from the date of receipt of the application from the transaction participant;

      3-2) direct a written response to a transaction participant with the reasons of refusal in conclusion of the agreement on applying transfer pricing within five business days from the date of adoption of the decision on results of consideration of the application of the transaction participant;

      4) explain the procedure for filling the standard forms of accounting on monitoring of transactions;

      5) keep the secrecy of details received in the course of controlling;

      6) conduct consideration of complaints of transaction participants based on results of inspection in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      4. The authorized bodies shall perform other powers provided by this Law, other Laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 4 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2010); dated 05.07.2011 No. 452-IV (shall be enforced from 13.10.2011); dated 13.01.2014 No. 159-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication); № 122-VI as of 25.12.2017 (refer to Article 11 for the enforcement procedure); dated 29.06.2020 No. 352-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 24.11.2021 No. 75-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 5. Rights and obligations of transaction participants and members of an international group

      1) present economic assessment of the used price to authorized bodies, including documents confirming the transaction price and differential, information on applying one of the methods for determining the market price and other information confirming used prices;

      2) receive information and explanations on the legislation of the Republic of Kazakhstan on transfer pricing from the authorized bodies;

      3) represent own interests on the issues arising in connection with the performance of control, either in person or through own representative, or with involvement of a tax adviser;

      4) present economic justification of the used price and other information confirming the used price to authorized bodies in the course of performance of control and appeal of a notification of tax audit results;

      5) appeal notifications of inspection acts and action (inaction) of civil servants of authorized bodies in the manner established by the Laws of the Republic of Kazakhstan;

      6) prior to an inspection, adjust the transaction price and (or) taxable items, as well as tax-related items, on their own;

      7) conclude agreements with authorized bodies on the application of transfer pricing.

      Moreover, a member of an international group has also the right to authorize another member of the international group to prepare and (or) lodge country-by-country and (or) main, and (or) local reports, on its behalf.

      2. Transaction participants and members of an international group have other rights established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

      3. Transaction participants are obliged to:

      1) perform their duties timely and in full in accordance with this Law;

      2) comply with the legal requirements of authorized bodies;

      3) maintain records and documentation confirming the reasonableness of the used transaction price;

      4) submit information and lodge reports on the monitoring of transactions to the authorized bodies, and also other documents in the manner specified by this Law.

      At the request of authorized bodies, a transaction participant shall provide information and documents confirming the reasonableness of the used transaction price, within ninety calendar days;

      5) at the request of authorized bodies, in the course of inspections, provide economic justification of the used price, including documents confirming the transaction price and differential, information on the application of one of the methods for determining the market price and other information confirming the used price.

      4. Members of an international group are obliged to:

      1) perform their duties timely and in full in accordance with this Law;

      2) comply with the legal requirements of authorized bodies;

      3) submit a statement of membership in an international group to the authorized body in accordance with Article 5-1 of this Law;

      4) maintain local and (or) main, and (or) country-by-country reports if a member of an international group has an obligation or requirement to lodge such reports;

      5) lodge transfer pricing reports to the authorized body in accordance with the provisions of this Law, except for cases established by subparagraph 6) of this paragraph;

      6) at the request of authorized bodies, lodge main and (or) country-by-country reports in accordance with the provisions of this Law.

      5. Transaction participants and members of an international group perform other duties provided for by this Law.

      Footnote. Article 5 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan № 122-VI as of 25.12.2017 (refer to Article 11 for the enforcement procedure).

Article 5-1. Statement of membership in an international group

      1. A member of an international group is obliged to submit a statement of its membership in an international group to the authorized body on or before September 1 of a year following a reporting fiscal year.

      The statement form and procedure for its completion shall be approved by the authorized body.

      2. The obligation to submit a statement of membership in an international group rests with the following members of the international group:

      1) the parent company of an international group that is a resident of the Republic of Kazakhstan;

      2) an authorized member of an international group (in the event that transfer pricing report is to be lodged by an authorized member of an international group);

      3) a resident who is a member of an international group and is not the parent company of an international group or an authorized member of an international group, given an obligation or requirement for lodging a transfer pricing report in accordance with this Law;

      4) a non-resident who is a member of an international group and carries out entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan through a structural unit, a permanent establishment, given an obligation or requirement for lodging a transfer pricing report in accordance with this Law.

      3. If a member of an international group finds that information in a submitted statement of membership in an international group is incomplete, inaccurate, or the statement was completed with errors, this member is obliged to submit a corrected statement with account of updated information.

      In this case, the deadline established by paragraph 1 of this article does not apply to the submission of the corrected statement.

      4. A failure of a member of an international group to submit a statement of membership in an international group or submission of a statement containing inaccurate information by such a member of an international group to the authorized body shall entail liability under the laws of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. The Law is supplemented with Article 5-1 in accordance with Law of the Republic of Kazakhstan № 122-VI as of 25.12.2017 (shall be enforced from 01.01.2018).

Article 6. Monitoring of transactions

      1. Monitoring of transactions shall be carried out by supervision of authorized bodies of the prices, applied by transaction participants.

      2. International business operations on goods (works, services) the list of which is approved by the authorized body shall be subject to monitoring of transactions.

      3. Based on results of monitoring of transactions in case of establishment of a transaction price deviation from the market price, the authorized bodies shall conduct inspection on the issues of transfer pricing.

      4. The rules for carrying out the monitoring of transactions shall be approved by the authorized body and shall include the procedure for filling approved forms of accounting on the monitoring of transactions and their representation to the authorized bodies, as well as procedure for documentation maintenance on the monitoring of transactions.

      Footnote. Article 6 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2009); dated 05.07.2011 No. 452-IV (shall be enforced from 13.10.2011); dated 29.09.2014 No. 239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 7. Transfer pricing reports lodged by a member of an international group

      1. Transfer pricing reports lodged by a member of an international group consist of a statement of membership in an international group and the following types of reports:

      1) local;

      2) main;

      3) country-by-country.

      The forms of transfer pricing reports and the procedure for their completion shall be approved by the authorized body.

      2. The reports specified in this article, which contain information constituting state secrets in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on state secrets, shall be lodged to the extent not disclosing information constituting state secrets.

      3. If a member of an international group finds that information in lodged reports is incomplete, inaccurate, or the report was completed with errors, this member of the international group is obliged to lodge corrected reports with account of updated information.

      In this case, the deadlines for lodging reports established by this Law do not apply to the lodging of corrected reports.

      4. A failure to lodge the reports, specified in this article, by a member of the international group, or the lodging of reports containing inaccurate information, shall entail liability under the laws of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 7 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan № 122-VI as of 25.12.2017 (refer to Article 11 for the enforcement procedure).

Article 7-1. Local reports

      1. Local reports for a reporting fiscal year shall be lodged by a member of an international group to the authorized body within 12 months following a reporting fiscal year.

      2. Unless otherwise established by paragraph 3 of this article, the obligation to lodge local reports is imposed on the following members of the international group:

      1) the parent company of an international group that is a resident of the Republic of Kazakhstan;

      2) an authorized member of an international group (if local reports are to be lodged by an authorized member of an international group);

      3) a resident who is a member of an international group and is not the parent company of an international group or an authorized member of an international group;

      4) a non-resident who is a member of an international group and carries out entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan through a structural unit, a permanent establishment.

      Notwithstanding the provisions of subparagraph 3) or 4) of this paragraph, in the event that local reports are lodged by an authorized member of an international group on behalf of the person specified in subparagraph 3) or 4) of this paragraph, the obligation to lodge local reports is considered to have been fulfilled by such a person.

      3. The provisions of this article shall apply to a member of an international group (except for the one specified in subparagraph 2) of paragraph 2 of this article) who, during a reporting fiscal year, has made transactions specified in Article 3 of this Law and whose revenue, in accordance with its financial statements for a fiscal year preceding a reporting fiscal year, is at least five million times the monthly calculation index established by the law on the republican budget and effective as of January 1 of a corresponding fiscal year.

      Footnote. The Law is supplemented with Article 7-1 in accordance with Law of the Republic of Kazakhstan № 122-VI as of 25.12.2017 (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 7-2. Main reports

      1. Main reports for a reporting fiscal year shall be lodged by a member of an international group to the authorized body at its request.

      Main reports for a reporting fiscal year shall be lodged by a member of an international group to the authorized body within 12 months of the day of receipt of the requirement to lodge such reports by the member of the international group.

      In this case, the obligation to lodge main reports is considered fulfilled if a member of the international group submits a notarized copy of main reports of the parent company of the international group that is a non-resident or an authorized member of the international group (if the parent company of the international group has granted the right to lodge main reports to such a member of the international group), which contains information similar to that in main reports prepared in accordance with the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on transfer pricing. If main reports are lodged by the parent company of an international group or an authorized member of the international group to the competent authority of a foreign country in electronic form, it is not required to notarize a copy of such reports.

      2. Unless otherwise established by paragraph 3 of this article, the obligation to lodge main reports at the request of the authorized body extends to the following members of an international group:

      1) the parent company of an international group that is a resident of the Republic of Kazakhstan;

      2) an authorized member of an international group (if main reports are to be lodged by an authorized member of an international group);

      3) a resident who is a member of an international group and is not the parent company of an international group or an authorized member of an international group;

      4) a non-resident who is a member of an international group and carries out entrepreneurial activities in the Republic of Kazakhstan through a structural unit, a permanent establishment, if the parent company of the international group or an authorized member of the international group (if main reports are to be lodged by an authorized member of the international group) is not a resident of the Republic Kazakhstan.

      If main reports are to be lodged by an authorized member of the international group on behalf of the person, specified in subparagraph 3) or 4) of this paragraph, or by the parent company of the international group, whose member is the person, specified in subparagraph 3) or 4) of this paragraph, in the manner prescribed by the authorized body, the obligation of the person, specified in subparagraph 3) or 4) of this paragraph, is considered to have been fulfilled upon the lodging of main reports at the request of the authorized body.

      3. The provisions of this article apply to a member of an international group that simultaneously meets the following conditions:

      1) in a reporting fiscal year, a member of an international group made transactions specified in Article 3 of this Law;

      2) the amount of revenue shown in consolidated financial statements of an international group for a fiscal year immediately preceding a reporting fiscal year, for which main reports are lodged, is at least the amount:

      equivalent to 750 million euros using the arithmetic average market exchange rate set in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan for the corresponding fiscal year, if the parent company of the international group is a resident of the Republic of Kazakhstan;

      established by the legislation of a foreign country, whose resident is the parent company of an international group or an authorized member of an international group (if the parent company of an international group has granted the authority to lodge country-by-country reports to such a member of an international group), for creating an obligation to lodge country-by-country reports to the competent authority of such a state - if the parent company of the international group or authorized member of the international group is a non-resident of the Republic of Kazakhstan, and if such a foreign state has legislation on the lodging of country-by-country reports in place.

      Footnote. The Law is supplemented with Article 7-2 in accordance with Law of the Republic of Kazakhstan № 122-VI as of 25.12.2017 (shall be enforced from 01.01.2019).

Article 7-3. Country-by-country reports

      1. Country-by-country reports for a reporting fiscal year shall be lodged to the authorized body by a member of the international group, specified in paragraph 2 of this article, within 12 months following the reporting fiscal year.

      Country-by-country reports for a reporting fiscal year shall be lodged by a member of an international group, specified in paragraph 3 of this article, to the authorized body at its request within 12 months of receipt of the requirement for lodging country-by-country reports by the member of the international group.

      In this case, the obligation to lodge country-by-country reports is considered fulfilled if a member of an international group submits a notarized copy of country-by-country reports of the parent company of the international group that is a non-resident or an authorized member of the international group (if the parent company of the international group has granted the right to lodge country-by-country reports to such a member of the international group) containing information similar to that in country-by-country reports, the requirements for which are established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on transfer pricing. If the country-by-country reports are lodged by the parent company of the international group or an authorized member of the international group to the competent authority of a foreign country in electronic form, it is not required to notarize a copy of such reports.

      2. Unless otherwise established by paragraph 4 of this article, the obligation to lodge country-by-country reports is imposed on with the following members of the international group:

      1) the parent company of an international group that is a resident of the Republic of Kazakhstan;

      2) an authorized member of an international group (if the parent company of the international group, specified in subparagraph 1) of this paragraph, has granted the authority to lodge country-by-country reports to such a member of the international group).

      3. Unless otherwise established by paragraph 4 of this article, the obligation to lodge country-by-country reports at the request of the authorized body extends to the following members of the international group:

      1) a resident who is a member of an international group and is not the parent company of an international group or an authorized member of an international group, provided that one of the following conditions is observed:

      the parent company of an international group or an authorized member of an international group (if the parent company of an international group has granted the authority to lodge country-by-country reports to such a member of an international group) is not a resident of the Republic of Kazakhstan and is not obliged to lodge country-by-country reports by the legislation of the state (territory) of its residency;

      the parent company of the international group or an authorized member of the international group (if the parent company of the international group has granted the right to lodge country-by-country reports to such a member of the international group) failed to fulfill their obligations for lodging country-by-country reports (if the authorized body has information, including that received from the competent authority of a foreign state (territory));

      the state (territory) of residency of the parent company of the international group or an authorized member of the international group (if the parent company of the international group has granted the right to lodge country-by-country reports to such a member of the international group) has no international treaty (agreement ) with the Republic of Kazakhstan in place, providing for the exchange of information on taxation issues;

      the state (territory) of residency of the parent company of the international group or an authorized member of the international group (if the parent company of the international group has granted the right to lodge country-by-country reports to such a member of the international group) systematically fails to fulfill obligations for automatic exchange of information with the authorized body;

      2) a non-resident who is a member of an international group and carries out entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan through a structural unit, a permanent establishment, provided that one of the conditions, similar to those specified in subparagraph 1) of this paragraph, is observed.

      For the purposes of item five of subparagraph 1) of this paragraph, systematic non-fulfillment of obligations for automatic exchange of information means cases when the competent authority of a foreign state (territory) refused to provide information on country-by-country reports, although there is an international treaty (agreement) with the Republic of Kazakhstan, providing for the exchange of information on taxation issues, or when the competent authority of a foreign state (territory) did not automatically exchange information with the authorized body on the data from country-by-country reports in relation to an international group, one of whose members is a resident of the Republic of Kazakhstan or a non-resident carrying out entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan through a structural unit, permanent establishment, for more than two years after an appropriate request from the authorized body.

      4. The provisions of this article shall apply to the parent company of an international group or an authorized member of an international group (if the parent company of the international group has granted the right to lodge country-by-country reports to such a member of the international group), or to another member of an international group who is responsible for lodging country-by-country reports at the request of the authorized body, provided that the amount of revenue shown in the consolidated financial statements of the international group for the fiscal year immediately preceding the fiscal year for which country-by-country reports are lodged, is at least the amount:

      equivalent to 750 million euros using the arithmetic average market exchange rate set in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan for the corresponding fiscal year - if the parent company of the international group is a resident of the Republic of Kazakhstan;

      established by the legislation of a foreign country, whose resident is the parent company of an international group or an authorized member of an international group for creating an obligation to lodge country-by-country reports to the competent authority of such a state - if the parent company of the international group or authorized member of the international group is a non-resident of the Republic of Kazakhstan, and if such a foreign state has legislation on the lodging of country-by-country reports in place.

      5. The authorized body must request and require the competent authority of a foreign state to annually submit, through automatic information exchange on the basis of an international treaty (agreement) providing for the exchange of information on taxation issues, the data of country-by-country reports regarding the activity of an international group, one of whose participants is a resident of the Republic of Kazakhstan or a non-resident carrying out entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan through a structural unit, a permanent establishment in the manner and within the time frames established by the parties to the international treaty (agreement).

      6. The authorized body shall send, though automatic information exchange on the basis of a current international treaty (agreement), one of the parties to which is the Republic of Kazakhstan, providing for the exchange of information on taxation issues, the relevant data of country-by-country reports lodged in the Republic of Kazakhstan by the parent company of an international group or an authorized member of an international group, to the competent authority of a foreign state (territory), where a member of an international group is a resident or a non-resident carrying out entrepreneurial activity through a structural unit, a permanent establishment, at the request of a foreign state in the manner and within the time frames established by the parties to such an international treaty (agreement), provided that the competent authority of the foreign state (territory) adheres to the principle reciprocity.

      For the purposes of this article, the principle of reciprocity shall be understood to mean mutual submission of the data of country-by-country reports by the authorized body and the competent authority of a foreign state (territory).

      Footnote. The Law is supplemented with Article 7-3 in accordance with Law of the Republic of Kazakhstan № 122-VI as of 25.12.2017 (shall be enforced from 01.01.2016).

Article 7-4. The use of transfer pricing reports for tax purposes

      The authorized body has the right to use transfer pricing reports for tax purposes.

      Footnote. The Law is supplemented with Article 7-4 in accordance with Law of the Republic of Kazakhstan № 122-VI as of 25.12.2017 (shall be enforced from 01.01.2018).

Article 8. Interaction of authorized bodies with other organizations

      1. the authorized bodies shall have the right to request information required for determination of correctness of applying the transaction price rom the following subjects in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan:

      1) state bodies;

      2) banks, organizations carrying out separate types of banking operations;

      3) insurance (reinsurance) organizations, insurance brokers;

      4) professional participants of securities market;

      5) auditors, audit organizations;

      6) other organizations related to international business operations.

      2. The requests on representation of information and involvement of the specialists of state bodies to inspections shall be compulsory for execution within thirty calendar days.

Article 9. Conduct of inspections on the issues of transfer pricing

      1. The authorized bodies shall conduct inspections on the issues of transfer pricing in the following cases:

      1) upon establishment of deviation of transaction price from market price;

      2) on the basis of information on the facts of applying the transfer prices received from state bodies;

      3) during inspections on compliance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan and the customs legislation of the Eurasian Economic Union and (or) the Republic of Kazakhstan carried out by authorized bodies in the absence of sources of information on market prices.

      2. The state control in the field of applying transfer process shall be carried out in the form of inspection and other forms.

      An inspection shall be carried out in accordance with the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan. Other forms of state control shall be carried out in accordance with this Law.

      Features of the procedure and time frames for conducting an inspection and other forms of state control by state revenue authorities shall be determined by the tax legislation of the Republic of Kazakhstan and the customs legislation of the Eurasian Economic Union and (or) the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 9 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 188-IV (the order of enforcement see Article 2); dated 30.06.2010 No. 297-IV (shall be enforced from 01.07.2010); dated 06.01.2011 No. 378-IV (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 07.11.2014 № 248-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication); dated 29.10.2015 № 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); № 124-VI as of 26.12.2017 (shall be enforced from 01.01.2018).

Article 10. Adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment

      1. Upon establishing a fact of deviation of transaction price from market price in consideration of a price range in the course of conduct of inspections, the authorized bodies shall carry out adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment in the manner provided by this Law and other Laws of the Republic of Kazakhstan.

      2. Regarding exchange goods, the adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment shall be carried out in consideration of a price range and differential stated in information sources, unless otherwise provided by this Article. The list of exchange goods shall be approved by the Government of the Republic of Kazakhstan.

      3. Regarding the transactions with agricultural products, the adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment shall be carried out upon deviation of the transaction price from the market price more than ten percent, unless otherwise provided in paragraph 4 of this Article.

      4. Regarding export contracts concluded in the period from 15 March to 1 July of a current calendar year in respect of agricultural products produced (received) in one of the future months of the current calendar year, the adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment shall not be performed in case if the transaction price is not lower than the process of commercial procurement by the specialized organization for the current calendar year upon condition of keeping a separate accounting of these agricultural products and inflow of money to the banking accounts of a transaction participant (seller) from a non-resident in amount of no less than fifty percent of a general sum of export contract within fifteen business days after conclusion of the expert contract.

      5. Adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment shall be carried out upon deviation of transaction price from market price determined as average number stated in information source, regarding the following transactions with participants as follows:

      1) registered in the state with concessional taxation;

      2) carrying out exchange (barter) operations;

      3) having a loss on a data of tax declarations for the last two taxable periods preceding the year of consummation of the transaction;

      4) having tax exemptions;

      5) carrying out the execution of circumstances on the transactions performed by set off of the homogeneous counter demands (including set off upon assignment of demand).

      6. On the basis of adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment, the payment of taxes and other compulsory payments to the budget calculated in ways that if incomes or expenses from these transactions and other items of taxation for accounting period were determined proceeding from the market price in consideration of a price range, shall be made with applying fines and late fees in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      7. In case of establishing a fact of deviation of transaction price from the market price, in consideration of a price range of a transaction participant that has the tax exemptions and (or) customs payments, the payment of taxes and payments over a period in which the deviation of transaction price from the market price is established, shall be made in generally established manner without applying special provisions of the legislation of the Republic of Kazakhstan reducing tax and customs obligations.

      8. Adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment shall be carried out upon establishing a fact of distribution of incomes, carried out in accordance with Article 16 of this Law that do not conform to the “arm's-length” principle in comparable economic conditions between interrelated parties according to the results of accounting taxable period.

      Adjustment in accordance with this paragraph shall be carried out by change of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment without the relevant change of payment documents and original documents conforming the discharge of goods (works, services) with drawing up of the forms of documents required in accordance with the customs legislation of the Republic of Kazakhstan.

      In case of adjustment performed by a transaction participant in accordance with subparagraph 5) of paragraph 1 of Article5 of this Law with simultaneous transfer of the part of total income between interrelated parties, the received income shall be considered as the revenues from realization for accounting taxable period, and the transferred income shall be considered as reduction of the revenues from realization for accounting taxable period.

      Adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment performed in accordance with this paragraph, shall be subject to reflection in the relevant tax reporting represented to the state revenues bodies accompanied by the relevant calculations for each transaction individually, in compliance with the conditions provided by paragraph 9 of this Article.

      9. Adjustment shall be performed on items of taxation and (or) objects linked with tax assessment, if such adjustment brings or may bring in the following to increase of tax amounts and other compulsory payments to the budget.

      10. Adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment shall not be performed upon deviation of the transaction price from market price in consideration of a price range in the following cases upon:

      1) establishing or determining the transaction price and (or) procedure (methods) of price formation in international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan;

      2) fixation of transaction price in agreements between the Government of the Republic of Kazakhstan and governments of other states;

      2-1) exercise of a priority right of the state to acquire a fine gold for replenishment of assets in precious metals;

      3) fixation of transaction price and (or) establishment of the procedure (methods) for price formation under decision of the Government of the Republic of Kazakhstan.

      Upon deviation of transaction price from the price fixed and (or) formed in accordance with subparagraphs 1) -3) of part one of this paragraph, the adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment shall be carried out in the manner established by this Law.

      Application on fixation of transaction price and (or) establishment of the procedure (methods) for price formation under decision of the Government of the Republic of Kazakhstan shall be represented by a transaction participant to the authorized body carrying out management of the relevant scope of state administration, accompanied by economic assessment of suggested price and (or) procedure (methods) of price formation, documents (calculations, substantiations) confirming a threat of occurrence of unfavourable social and economic consequences, and substantiation of necessity to fix the transaction prices and (or) to establish the procedure (methods) for price formation under decision of the Government of the Republic of Kazakhstan.

      No later than thirty business days from the date of receipt of an application, the authorized body carrying out management of the relevant scope of state administration shall take one of the following decisions:

      1) on a practicability of fixing transaction price and (or) establishment of the procedure (methods) for tax formation, and shall direct proposals to the Government of the Republic of Kazakhstan on fixing transaction price and (or) establishment of the procedure (methods) of tax formation;

      2) on inexpediency of fixing transaction price and (or) establishment of the procedure (methods) of tax formation and shall direct a substantiated refusal to a transaction participant.

      11. Upon independent adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax formation by a tax payer before beginning of conducting complex tax inspection (in case of inclusion of the issues of transfer pricing) and thematic inspection on the issues of transfer pricing, the tax amounts and other compulsory payments to the budget shall be subject to payment without imposition of fines by representing additional tax reporting.

      12. The differential stated in paragraph 5 of Article 13 of this Law shall not have an impact on transactions, the participants of which are registered in the state with concessional taxation, and adjustment of items of taxation and objects linked with tax assessment shall be performed without consideration of the provisions of paragraph 5 of Article 13 of this Law.

      Footnote. Article 10 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2009); as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 22.06.2012 No. 21-V (shall be enforced from 01.01.2009); dated 05.12.2013 No. 152-V (the order of enforcement see Article 9); dated 07.11.2014 No. 248-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 10-1. Determination of a market price and adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment in particular cases

      1. The subjects of legal relations for which the transaction price is formed in accordance with the procedure (method) for determination of a market price of goods realized within the agreements on production sharing, including the transactions with parties registered in countries with concessional taxation approved by the Government of the Republic of Kazakhstan up to 30 June 2012, the methods of determination of the market price established by this Law shall not be applied.

      Upon deviation of a transaction price from the price formed in accordance with the procedure (method) for determination of a market price of goods realized within the agreements on production sharing including the transactions with parties registered in countries with concessional taxation, adjustment of items of taxation and (or) objects linked with tax assessment shall be performed up to the price determined in accordance with such procedure (method).

      2. This Article shall be applied to transactions concluded from the date of entering of agreement on production sharing into force.

      Footnote. The Law is supplemented by Article 10-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 22.06.2012 No. 21-V (shall be enforced from 01.01.2009).

Article 11. Determination of interrelatedness of parties

      Footnote. Throughout Article 11, the word “linked” is substituted for the words “interrelated” respectively by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2010).

      Interrelated parties shall be recognized as individuals and (or) legal entities having special mutual relations having an impact on economic results of the transactions (operations) between them.

      Such special mutual relations shall include the following conditions:

      1) one person is recognized as affiliated person of another person;

      2) the person is a principal shareholder, big participant (holding ten and more percent of voting shares or participatory interests) of a transaction participant;

      3) the person is interrelated with a transaction participant by a contract including property trust management in accordance with which he (she) has the right to determine decisions adopted by a trust manager;

      4) the property owner is interrelated with a person to whom one or several powers of the property owner in respect of this property (possession, use, disposal) is transferred, as well as on the basis of the contract on property trust management in accordance with which the owner has the right to determine decisions adopted by this person;

      5) the person is a civil servant of a transaction participant or legal entity mentioned in subparagraphs 2), 3), 6) – 10) of this Article with the exception of an independent director;

      6) the legal entity is under control of a person that is a principal shareholder, big participant or civil servant of the transaction participant;

      7) the legal entity with respect to which the person being a principal shareholder, big participant or civil servant of a transaction participant is a principal shareholder, big participant having the right to the relevant share in property;

      8) the legal entity with respect to which the transaction participant is a principal shareholder, big participant having the right to the relevant share in property;

      9) the legal entity is under control of a third party jointly with a transaction participant;

      10) the person holds, uses, disposes ten and more percent of voting shares or participatory shares of a transaction participant or legal entities mentioned in subparagraphs 2), 3), 6) – 9) of this Article, independently or jointly with own affiliated persons;

      11) the individual is a close relative (parent, son, daughter, adopter, adoptee, brighter, sister, grandmother, grandfather, grandchild), as well as legal relative (brother, sister, parent, son or daughter of a husband (wife) of an individual being a principal shareholder, big participant or civil servant, with the exception of an independent director of a transaction participant;

      12) two trust managers are interrelated among each other, if one and the same person is a founder of trust management on the basis of two contracts of property trust management and has a possibility to determine decisions adopted by them;

      13) the trust manager and organization in which a founder of trust management is a principal shareholder or big participant (holding ten and more percent of voting shares or participatory shares), if the founder of trust management has a possibility to determine the decisions adopted by the trust manager;

      14) the trust manager on the basis of one contract of property trust management and the gain acquirer on the basis of another contract on property trust management are recognized interrelated, if the founder of trust management according to both contracts on property trust management is one and the same person that has the possibility to determine decisions adopted by the trust manager;

      15) the transaction participants apply the transaction price at which there is a deviation from a market price considering the price range, according to data of one of the authorized bodies.

Article 12. Methods for determination of a market price

      1. For the purpose of determination of a market price, one of the following methods shall be used:

      1) method of comparable uncontrolled price;

      2) “cost-plus” method;

      3) resale minus method;

      4) profit split method;

      5) transactional net margin method.

      2. Upon impossibility to apply the method of comparable uncontrolled price, one of the methods mentioned in part one of this Article shall be applied in a sequential order.

Article 13. Method of comparable uncontrolled price

      1. Method of comparable uncontrolled price shall be applied by comparing a transaction price for goods (works, services) with a market price considering the price range on identical (and in their absence – homogeneous) goods (works, services) in comparable economic conditions, unless otherwise provided by this Article.

      Upon determination of a market price of goods (work, service) the information on prices for goods (works, services) at the time of realizing these goods (work, service) shall be considered.

      In case if conditions of a contract on realizing goods (works, services) provide the application of a quotation period, the price for exchange goods, as well as for non-exchange goods the prices of which are tied with quotations to exchange goods shall be determined as arithmetic mean of any daily quotations to goods (works, services) published in one informational source for the quotation period considering the differential.

      The arithmetic mean of price quotations for quotation period shall be determined by the following formula:

      P1 + P2 + Pn

      S = --------------

      n

      where:

      S – arithmetic mean value of arithmetic mean daily price quotations for the relevant goods (work, service) for the quotation period;

      Р1, Р2,..., Рn – arithmetic mean value of daily price quotations for the relevant goods (work, service) on days for which the price quotations within the quotation period are published;

      n – number of days in quotation period for which the price quotations are published.

      Arithmetic mean value of daily price quotations for the relevant goods (work, service) for the quotation period shall be determined by the formula:

      Cn1 + Cn2

      Pn = ------------

      2

      where:

      Рn – arithmetic mean value of daily price quotations for the relevant goods (work, service);

      Сn1 – the lowest value (min) of daily price quotation for the relevant goods (work, service);

      Сn2 – the highest value (max) of daily price quotation for the relevant goods (work, service).

      In the absence of minimal and maximal values of price quotations for the date, the arithmetic mean value shall be regarded as factual value of the quotation for the relevant date.

      2. For the purpose of this Law, the transaction shall be recognized as documentary confirmed goods delivery (performed work, rendered service) within the contract, and comparison of a price of realization with a market price shall be carried out only with the relevant market of goods (works, services) independently from the country of registration of a customer.

      The date of realization of goods is a date of transfer of the right of ownership to a customer, unless otherwise provided by this Article.

      The quotation period established in a contract on realization of goods (works, services) shall not be subject to change within the twelve months period from the date of its establishment.

      For the purpose of this Law, the quotation period shall be determined according to contract terms in a time length:

      on oil:

      1) upon realization of goods by marine transport no more than five quotation days up to the date of transfer of the right of ownership of goods to a customer and no more than five quotation days after the date of transfer of the right of ownership of goods to the customer;

      2) upon realization of goods by major pipeline transport and other types of transport, with the exception of realization by marine transport, from the first to last day of a month of transferring the right of ownership of goods to a customer;

      on exchange goods (works, services), with the exception of oil – no more than sixty two calendar days up to the date of transferring the right of ownership of goods (work, service) to a customer and no more than sixty two calendar days after the date of transferring the right of ownership of goods (work, services) to the customer;

      on non-exchange goods, the prices for which are tied to the quotations to exchange goods – no more than sixty two calendar days up to the date of transferring the right of ownership of goods to a customer and no more than one hundred twenty calendar days after the date of transferring the right of ownership of goods to the customer.

      Upon non-conformity of quotation period established in a contract on realization of goods (works, services) to conditions of determining the quotation period established by this Article, the market prices for goods (works, services) shall be accepted for the date of realization of these goods (work, service).

      According to long-term contracts with non-exchange goods (works, services) in which the long-term price is stated, the date of realization of goods (works, services) for determination of the price is the date of conclusion of the contract upon simultaneous compliance with the following conditions:

      1) consummation of transactions according to a contract shall begin within a month from the date of conclusion of the contract;

      2) market price is determined from officially recognized informational sources established in accordance with this Law for long-term contracts for the last date preceding the date of conclusion of the contract;

      3) long-term price is applied no more than once a year and is confirmed by the final contract between transaction participants or the relevant contract between a trader, an affiliated transaction participant – resident of the Republic of Kazakhstan, and a final consumer that is an independent party. The documents represented upon request of authorized bodies are the evidences of execution of the contract.

      3. Method of comparable uncontrolled price shall be applied for determination of a market price by external or internal correlation. Upon impossibility of applying a method of comparable uncontrolled price by external correlation, the method of comparable uncontrolled price shall be applied by internal correlation. By this, upon external correlation, the comparable transactions between a transaction participant and interrelated party and between two and more independent parties shall be compared. Upon internal correlation, the comparable transactions shall be compared between a transaction participant and interrelated party and between the same transaction participant and independent party.

      4. Upon applying a method of comparable uncontrolled price, the market price shall be determined as follows:

      1) for transactions with goods (works, services) on which there are documentary confirmed information on a route of transportation to the relevant market with available price in informational source, the market price shall be determined as the price from the informational source considering the range price. The transaction price shall be brought by differential to comparable economic conditions with market price;

      2) for transactions with goods (works, services) that do not conform to subparagraph 1) of this paragraph, the market price shall be determined by bringing of the price from informational source to the relevant market by differential to comparable economic conditions with the transaction price considering the price range.

      5. Differential shall include:

      1) expenditures required for delivery of goods (works, services) to the relevant market substantiated and confirmed documentarily and (or) by informational sources;

      2) conditions having an impact on a size of price deviation from the market price mentioned in paragraph 7 of this Article;

      3) quality of goods (works, services).

      6. The components of differential shall be confirmed documentarily or by informational sources.

      7. The conditions having an impact on a size of deviation of transaction price from market price shall include:

      1) quantity (volume) of delivered goods, performed works, rendered services;

      2) conditions of payments applied in transactions of this type, as well as other conditions that may have an impact on prices;

      3) price discounts or price premiums, applied upon consummation of transactions including those occasioned by:

      seasonal fluctuations of consumer demand for goods (works, services);

      loss of goods (works, services) of a quality or other consumer properties;

      partial improvement or restoration of lost qualities and (or) other consumer properties of goods (works, services);

      expiration (approach of expiration date) of shelf life or realization of goods (works, services);

      marketing policy upon promotion of new goods (works, services) at market that do not have analogous, as well as upon promotion of goods (works, services) in new markets;

      realization of preproduction models and samples of goods (works, services) for the purpose of familiarization of consumers with them;

      4) reputation at market, origin country and availability of a trade mark;

      5) margin, commission (agency) remuneration of a trade broker, trader or agent or compensation for performance of trade intermediary functions.

      8. According to differential mentioned in paragraph 5 of this Article, introduction of amendments and supplements by transaction participants to the relevant reporting on monitoring of the transactions shall not be allowed:

      1) of inspected taxable period – during conduct of complex and thematic inspections on the issues of transfer pricing;

      2) appealed taxable period – during the term for filing and consideration of a claim to notification on the results of tax inspection and (or) decision of a superior state revenues body issued following the results of considering the claim to notification in consideration of the restored term for filing of the claim.

      Footnote. Article 13 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2009); as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 05.12.2013 No. 152-V (shall be enforced from 01.01.2014); dated 07.11.2014 No. 248-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 14. “Cost-plus” method

      1. Upon using a “cost-plus” method, the market price of goods (works, services) shall be determined as a sum of incurred expenditures (expenses) and premium.

      2. For determination of expenditures (expenses), the expenditures (expenses) for production (acquisition) and (or) realization of goods (works, services), expenditures (expenses) on transportation, storage, insurance and other expenditures (expenses), the premium shall be determined in a such way to ensure mean range of the rate of profitability settled for this scope of activity that shall be calculated proceeding from the range of the rate of profitability in comparable economic conditions.

      3. Profitability for this scope of activity shall be determined on the basis of data of the bodies of state statistics of the Republic of Kazakhstan, state revenues bodies and other informational sources.

      Footnote. Article 14 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2010); dated 07.11.2014 No. 248-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 15. Resale minus method

      Resale minus method – the method upon which the market price of goods (works, services) shall be determined as difference between the price at which such goods (works, services) are realized by a customer upon the following realization (resale), and confirmed by expenditures (expenses) incurred by the customer upon resale (without consideration of a price at which the goods (works, services) were acquired by mentioned customer from a seller, as well as his (her) margin. By this, the margin shall conform to the range of margin.

      Footnote. Article 15 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2009).

Article 16. Profit split method

      Profit split method shall determine a profit from transaction that shall be distributed between transaction participants.

      This profit shall be distributed between transaction participants in accordance with economic substantiation, functional analysis, agreements adopted in accordance with the “arm's-length” principle and on the basis of the profit which these companies would gain, if they were independent.

Article 17. Transactional net margin method

      Transactional net margin method shall be based on determination of net income that the independent parties would gain from this transaction in comparable economic conditions.

      Net income shall be determined in consideration of one of the following indices that are formed according to data of business accounting:

      1) depreciated value of assets;

      2) volume of realization;

      3) expenditures.

Article 18. Informational sources used for determination of a market price

      1. For determination of a market price of goods (work, service) and other data required for applying methods of determination of the market price, the informational sources shall be used in the following order of priority:

      1) officially recognized informational sources on market prices;

      2) informational sources on exchange quotations;

      3) data of state bodies, authorized bodies of other states and organizations on prices, differential, expenditures and on conditions having an impact on deviation of the transaction price from market price;

      4) informational programs used for the purpose of transfer pricing, information represented by transaction participants and other informational sources.

      2. For determination of a range of market prices, the list of officially recognized informational sources shall contain one or more informational sources on market prices.

      3. Only the informational sources mentioned in subparagraphs 1) and 2) of paragraph 1 of this Article shall be used on a transaction, the participant of which is registered in the state with concessional taxation upon determination of a market price.

      Footnote. Article 18 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 09.06.2010 No. 288-IV (shall be enforced from 01.01.2010); No. 223-VII of 19.04.2023 (shall enter into force ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 19. Responsibility for breach of the legislation of the Republic of Kazakhstan on transfer pricing

      1. Breach of the legislation of the Republic of Kazakhstan on transfer pricing shall entail responsibility established by the Law of the Republic of Kazakhstan.

Article 20. Order of enforcement of this law

      1. This Law enters into force from 1 January 2009.

      2. The Law of the Republic of Kazakhstan dated 5 January “On state control upon applying transfer prices” (the Bulletin of the Republic of Kazakhstan, 2001 No. 1, Article 2) shall be deemed to have lost force.

      The President
      of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev