Ұлттық әл-ауқат қоры туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 13 ақпандағы N 134-IV Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 1 ақпандағы № 550-IV Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 2012.02.01 № 550-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 19-баптан қараңыз.

      Осы Заң Ұлттық әл-ауқат қорының құқықтық жағдайын, қызмет тәртібін, мақсаттарын, міндеттері мен өкілеттіктерін, сондай-ақ акциялары (қатысу үлестері) Ұлттық әл-ауқат қорына тиесілі заңды тұлғалардың және Қордың тобына кіретін өзге де ұйымдардың құқықтық жағдайының жекелеген ерекшеліктерін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) жанама иелену - заңды тұлғаның акцияларын (қатысу үлестерін) Қордың немесе компанияның үшінші тұлғалар арқылы иеленуі;
      2) компаниялар - ұлттық даму институттары, ұлттық компаниялар және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен Қорға тиесілі басқа да заңды тұлғалар;
      3) Қордың тобы - Қор, компаниялар, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамы компанияларға тиесілі олардың еншілес ұйымдары, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамы компаниялардың көрсетілген еншілес ұйымдарына тиесілі, осы Заңда өздеріне қатысты арнаулы құқықтық жағдай белгіленетін заңды тұлғалар.
      Қордың тобына:
      кепілге салынған акцияларын (қатысу үлестерін) өткізу жөніндегі сауда-саттық Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес өткізілмеді деп жарияланған кезде акциялары (қатысу үлестері) Қордың тобына кіретін банктің меншігіне келіп түскен заңды тұлғалар;
      банк кредиторларының мүдделерін қорғау және Қазақстан Республикасы банк жүйесінің орнықтылығын қамтамасыз ету мақсатында акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қордың меншігіне келіп түскен банктер кірмейді;
      4) Ұлттық әл-ауқат қоры (бұдан әрі - Қор) - ұлттық басқарушы холдинг.

      2-бап. Қазақстан Республикасының Қор туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының Қор туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.
      3. Акционерлік қоғамдардың құқықтық жағдайын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасы Қордың тобына осы Заңда реттелмеген бөлігінде қолданылады.
      4. Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбедегі компанияларға Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасы қолданылмайды.

      3-бап. Қордың мақсаттары мен міндеттері

      1. Қор қызметінің негізгі мақсаттары:
      1) ел экономикасының орнықты дамуын қамтамасыз етуге жәрдемдесу;
      2) экономиканы жаңғырту мен әртараптандыруға жәрдемдесу;
      3) компаниялар қызметінің тиімділігін арттыру болып табылады.
      2. Қордың міндеттері:
      1) қазақстандық экономиканы әртараптандыру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
      2) ұлттық, салааралық және өңірлік ауқымдағы инвестициялық стратегиялық жобаларды әзірлеу және іске асыру;
      3) Қазақстан Республикасының экономикасына инвестицияларды тартуға жәрдемдесу;
      4) кәсіпкерлік қызметті дамытуға қолайлы жағдайларды мемлекеттік және жекеше мүдделерді шоғырландыру арқылы қамтамасыз етуге қатысу, сондай-ақ тиісті өңірдің әлеуметтік жобаларын іске асыру есебінен халықтың өмір сүру деңгейін өсіруге жәрдемдесу және өңірлердегі іскерлік және инвестициялық белсенділікті өсіруге жәрдемдесу;
      5) бәсекелестікке қабілетті қазақстандық тауар өндірушілерді құруға және дамытуға жәрдемдесу;
      6) отандық тауар өндірушілермен және жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушілермен өзара іс-қимыл жасау арқылы жергілікті қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесу;
      7) компаниялардың бәсекелестікке қабілеттілігін оларды корпоративтік басқаруды жетілдіру арқылы арттыру болып табылады.
      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.12.29 № 233-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2012.01.09 N 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      4-бап. Қор қызметінің принциптері

      Қордың қызметі мынадай принциптерге:
      1) Қордың жалғыз акционері ретіндегі мемлекеттің мүдделерін сақтауға;
      2) Қор мен компаниялар қызметінің ашықтығына, тиімділігіне және икемділігіне;
      3) шешімдерді қабылдау мен оларды іске асырудағы жүйелілік пен жеделдікке;
      4) жауапкершілік пен есеп берушілікке;
      5) заңдылыққа негізделеді.

2-тарау. ҚОР ТОБЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      5-бап. Қордың акцияларына меншік мәселелері

      Қордың акциялары мемлекеттің айрықша меншігі болып табылады және иеліктен шығаруға жатпайды.

      6-бап. Қордың ұлттық әл-ауқатты қамтамасыз етудегі ерекше
              өкілеттіктері

      1. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын арттыру, ұлттық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында Қордың мынадай ерекше өкілеттіктері бар:
      1) меншік иелері иеліктен шығаратын стратегиялық объектілерді Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша сатып алудың басым құқығы;
      2) акцияларының пакеттері (қатысу үлестері) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес стратегиялық объектілерге жатқызылған ұйымдардың немесе республика экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар ұйымдардың банкроттығы кезінде конкурстық массаны Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша сатып алудың басым құқығы;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен банктердің акцияларын сатып алу құқығы.
      2. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен және шарттарда Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттің атынан немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қор немесе жер қойнауын пайдалану жөніндегі ұлттық компания жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғадағы, сондай-ақ, егер осы заңды тұлғаның негізгі қызметі Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланумен байланысты болса, жер қойнауын пайдаланушы қабылдайтын шешімдерді тікелей және (немесе) жанама түрде айқындауға және (немесе) оларға ықпал етуге мүмкіндігі бар заңды тұлғадағы жер қойнауын пайдаланудың иеліктен шығарылған құқығын (оның бір бөлігін) және (немесе) акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алудың басым құқығына ие болады.

      7-бап. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін
              қызметтерді сатып алу

      1. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде көзделген арнаулы тәртібі Қор және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп процентін тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін ұйымдар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қолданылмайды.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сай Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін үлгі ережелерге сәйкес Қордың директорлар кеңесі бекітетін ережелер негізінде жүргізіледі.
      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін Қордың директорлар кеңесі бекітетін ережелерге сәйкес орындау үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі болуға тиіс.
      Сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін орындау үшін жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысын акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп процентін тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін ұйымның директорлар кеңесі (байқаушы кеңесі) лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.
      4. Қор осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың Қордың директорлар кеңесі бекіткен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу ережелерін сақтауын бақылауды жүзеге асырады.
      5. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу кезінде осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар:
      1) тендерге қатысушыларға ұсынылатын тендерлік құжаттамада тендерге қатысушылардың – отандық тауар өндірушілердің және жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілердің бағаларын шартты түрде төмендету жөніндегі талаптарды көздеуге;
      2) отандық тауар өндірушілердің және жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілердің өтінімдерін қарау және тендер жеңімпазын таңдау кезінде бағаларды шартты түрде төмендетуді қолдануға;
      3) тендерге қатысушылардың баға ұсыныстары тең болған кезде отандық тауар өндірушілерге және жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерге артықшылық беруге тиіс.
      Жергілікті қамту Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесі бойынша айқындалады.
      Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту бойынша ақпарат индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде осы уәкілетті органға ұлттық басқарушы холдинг атынан шоғырландырылған түрде ұсынылады.
      6. 1-тармақты қоспағанда, осы баптың ережелері екінші деңгейдегі банктерге (Қазақстан Даму Банкінен және Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкінен басқа) қолданылмайды.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.12.29 № 233-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.09 N 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. ҚОР ТОБЫНДАҒЫ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      8-бап. Қор органдары

      Қор органдары:
      1) жоғары орган - жалғыз акционер;
      2) басқару органы - директорлар кеңесі;
      3) атқарушы орган - басқарма;
      4) Қордың жарғысына сәйкес өзге де органдар болып табылады.

      8-1-бап. Қорды басқару кеңесі

      Қорды басқару жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы басшылық ететін консультациялық-кеңесші орган болып табылатын Кеңес (бұдан әрі – Кеңес) құрылады. Кеңестің құрамы және ол туралы ереже Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітіледі.
      Ескерту. Заң 8-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      9-бап. Қордың жалғыз құрылтайшысы және акционері

      1. Қордың жалғыз құрылтайшысы және акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.
      2. Осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және (немесе) Қордың жарғысында оның жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер жөніндегі шешімдерді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.
      3. Қордың жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне:
      1) Қордың жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
      2) Қордың жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
      3) Қордың даму стратегиясын бекіту;
      4) Қорды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
      5) Қордың жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қордың орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
      6) Қордың директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қордың директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың санын өз қалауынша айқындау;
      7) Қордың жалғыз акционері айқындаған тізбедегі компаниялардың акцияларын иеліктен шығару, сондай-ақ көрсетілген акцияларды сенімгерлікпен басқаруға беру;
      8) Қордың жалғыз акционері айқындаған тізбедегі компанияларды тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешу;
      РҚАО-ның ескертуі!
      8-1) тармақша 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.
      8-1) Осы Заңның 10-бабы 3-тармағының 13-1) тармақшасына сәйкес қабылданған Қордың Директорлар кеңесінің шешімін бекіту;
      9) Қор басқармасының төрағасын лауазымға тағайындау және лауазымынан мерзімінен бұрын босату;
      10) Қордың есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қордың бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;
      11) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар басталған кезде жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
      12) Қордың дивидендтік саясатын айқындау;
      13) Қор "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту;
      14) басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және олардың еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің шарттарын айқындау;
      15) банктердің, жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының акцияларын сатып алу және иеліктен шығару, сондай-ақ көрсетілген акцияларды сенімгерлікпен басқаруға беру; P090644
      16) осы Заңға және Қордың жарғысына сәйкес өзге де мәселелер жатады.
      4. Қор жалғыз акционері (қатысушысы) болып табылмайтын компанияларға қатысты осы баптың 3-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді кейіннен компаниялар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында Қордың уәкілетті өкілдерінің дауыс беруі мақсатында Қордың акционер (қатысушы) ретіндегі ұстанымын айқындау үшін Қордың жалғыз акционері қабылдайды.
      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 N 538-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      10-бап. Директорлар кеңесі

      1. Қордың директорлар кеңесі жалғыз акционер сайлайтын төрағадан және мүшелерден тұрады.
      2. Қордың директорлар кеңесінің құрамы Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органдарының бірінші басшылары арасынан, Қордың басқарма төрағасынан және өзге тұлғалардан құрылады.
      Лауазымы бойынша Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Қордың директорлар кеңесінің төрағасы болып табылады.
      3. Қордың директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай:
      1) Қордың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеудің шекті мөлшерін жылдық бюджетті бекіту шеңберінде айқындау;
      2) Қордың штат санын бекіту;
      3) егер Қордың жарғысында осындай тәртіп айқындалмаса, жалғыз акционерге Қордың қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін айқындау;
      4) тәуелсіз директорларға сыйақылардың мөлшері мен оларды төлеу шарттарын айқындау;
      5) мәселелерді жалғыз акционердің қарауына шығару туралы шешім қабылдау;
      6) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
      7) Қордың орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
      8) басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
      9) ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін және (немесе) Қордың тобындағы бірыңғай орталықтандырылған және өзге ішкі аудит қызметтерін үйлестіру тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
      10) Қордың ішкі қызметін ол бекіткен мәселелер тізбесі бойынша реттейтін құжаттарды бекіту;
      11) алып тасталды - ҚР 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      12) жасалуына қатысты "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында ерекше шарттар белгіленген мәмілелердің Қордың тобына кіретін ұйымдар арасында жасалу тәртібін айқындау;
      13) осы Заңда таратылуы, қайта ұйымдастырылуы туралы шешім Қордың жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған компанияларды қоспағанда, компанияларды тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешу;
      РҚАО-ның ескертуі!
      13-1) тармақша 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.
      13-1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін іске асыру мақсатында ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында орналастырылатын, Қордың тобына кіретін ұйымдар акцияларының бағасы, саны, оларды орналастыру құрылымы туралы шешімін қабылдау;
      14) Қордың жылдық бюджетiн әзірлеу тәртібін бекіту, жылдық бюджетін бекіту және даму жоспарын бекiту;
      15) жиынтығында Қорға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп процентін құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қордың өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы;
      16) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
      17) Қордың міндеттемелерін оның өз капиталының он және одан көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;
      18) Қордың басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп процентін сатып алуы;
      19) Қордың тәуекелдерін басқару жөніндегі саясатты айқындау мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
      20) осы Заңға және Қордың жарғысына сәйкес өзге де мәселелер жатады.
      4. Қор жалғыз акционері (қатысушысы) болып табылмайтын компанияларға қатысты осы баптың 3-тармағының 13) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді кейіннен компаниялар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында Қордың уәкілетті өкілдерінің дауыс беруі мақсатында Қордың акционер (қатысушы) ретіндегі ұстанымын айқындау үшін Қордың директорлар кеңесі қабылдайды.
      5. Қордың директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін Қордың корпоративтік хатшысы жасайды. Қордың директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізу тәртібі туралы хабарламаларды Қордың корпоративтік хатшысы жібереді.
      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 N 538-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      11-бап. Басқарма

      1. Қордың басқармасы басқарма төрағасынан, оның орынбасарларынан және өзге де адамдардан тұрады.
      2. Қор басқармасының құзыретіне:
      1) Қордың акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
      2) Қордың бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
      3) барлық дауыс беретін акциялары меншік және (немесе) сенімгерлікпен басқару құқығымен Қорға тиесілі компаниялар деңгейінде бірыңғай орталықтандырылған ішкі аудит қызметін құру;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және компаниялардың жарғыларына сәйкес компаниялар акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзыретіне жататын, олар бойынша шешімдерді (компаниялар қызметінің мәселелері бойынша осы Заңға сәйкес Қордың жалғыз акционері және директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдерді қоспағанда) Қордың басқармасы немесе басқарма төрағасы қабылдайтын компаниялар қызметі мәселелерінің тізбесін, сондай-ақ осындай шешімдерді қабылдау тәртібін айқындау;
      5) барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) меншік және (немесе) сенімгерлікпен басқару құқығымен Қорға тиесілі компаниялардың атқарушы органдарының басшыларын тағайындау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ осы шешімдерді кейіннен көрсетілген компаниялардың директорлар кеңесінің қарауына шығара отырып, олармен жасалған еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату;
      6) осы шешімдерді кейіннен көрсетілген ұйымдардың директорлар кеңесінің қарауына шығара отырып, Қордың тобына кіретін, барлық дауыс беретін акцияларын (қатысу үлестерін) Қор басқармасы айқындайтын тізбедегі компаниялар тікелей немесе жанама түрде иеленетін ұйымдардың атқарушы органдарының басшыларын тағайындау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
      7) осы ұйымдардың жарғыларында оларды директорлар кеңесін құрмастан басқару мүмкіндіктерін белгілеу туралы шешімді компанияларға қатысты қабылдау немесе Қордың тобына кіретін, барлық дауыс беретін акцияларын тікелей және жанама түрде компаниялар иеленетін өзге ұйымдарға қатысты келісу;
      8) Қордың штат кестесі мен ұйымдық құрылымын бекіту;
      9) акцияларының (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамы компаниялардың еншілес ұйымдарының меншігінде болатын ұйымдарға өзге заңды тұлғаларды құруға қатысуға және (немесе) олардың акцияларын (қатысу үлестерін) сатып алуға рұқсат беру;
      10) Қордың филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешімдерді қабылдау;
      11) Қор немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты айқындау;
      12) Қордың облигацияларын, туынды бағалы қағаздарын шығаруының және Қордың өз капиталы мөлшерінің бір процентінен аспайтын сомаға Қордың өзге қарызды тартуының шарттарын айқындау;
      13) дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамын тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін заңды тұлғаларға қатысты үлгі құжаттарды бекіту;
      14) компаниялардың даму стратегиялары мен жоспарларын бекіткен кезде оларға қатысты бірыңғай (оның ішінде компаниялар қызметінің салалары бойынша) қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық және өзге де саясатты қалыптастыру;
      15) инвестициялық шешімдер мен инвестициялық жобаларды іске асырудың толықтығы мен мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу жөнінде жедел шаралар қабылдау мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
      16) осы Заңда және Қордың жарғысында Қордың басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер кіреді.
      3. Қор жалғыз акционері (қатысушысы) болып табылмайтын компаниялар қызметінің мәселелері бойынша осы баптың 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген шешімдерді кейіннен компаниялар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында уәкілетті өкілдердің дауыс беруі үшін Қордың акционер (қатысушы) ретіндегі ұстанымын айқындау мақсатында Қордың басқармасы немесе басқарма төрағасы қабылдайды.
      4. Қор басқармасының осы баптың 2-тармағының 5), 6) тармақшаларында көрсетілген шешімдері барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) меншік және (немесе) сенімгерлікпен басқару құқығымен Қорға тиесілі компанияның немесе Қордың тобына кіретін, барлық дауыс беретін акцияларын (қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама түрде компаниялар иеленетін ұйымның директорлар кеңесінің бірауыздан қабылдаған шешімімен қабылданбауы мүмкін.
      5. Қор басқармасы төрағасының құзыретіне "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мәселелермен қатар:
      1) компанияларға және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамын тікелей немесе жанама түрде компаниялар иеленетін өзге заңды тұлғаларға тексерулер (ревизиялар) тағайындау туралы шешімдер қабылдау;
      2) барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) Қорға тиесілі компанияларға олардың қызметі мәселелері бойынша орындауы үшін тікелей (жедел) тапсырмалар беру;
      3) осы Заңға және (немесе) Қордың жарғысына сәйкес өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады.

      12-бап. Қордың даму стратегиясы және даму жоспары

      1. Қордың даму стратегиясы Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттары негізінде он жылға әзiрленедi.
      Даму стратегиясын іске асыру мақсатында Қордың даму жоспары бес жылға әзірленеді.
      Қордың даму стратегиясын Кеңес мақұлдағаннан кейін Қордың жалғыз акционері бекітеді.
      2. Қордың даму стратегиясы мен даму жоспарын әзірлеу, бекіту, оған мониторинг жүргізу және оны бағалау «Мемлекетті мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      13-бап. Ақшаны басқару

      1. Қор барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) Қорға тиесілі заңды тұлғалардың ақшасын басқару бойынша Қордың директорлар кеңесі бекітетін бірыңғай саясатты іске асырады.
      2. Қордың тобына кіретін ұйымдар өзге ұйымдарға, оның ішінде Қордың тобына кіретін ұйымдарға ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер (қарыздар) беруге құқылы.
      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген кредиттерді (қарыздарды) беру тәртібі мен шарттары Қордың директорлар кеңесі бекіткен ішкі кредит саясаты туралы ережелерде айқындалады.

       14-бап. Жасалуына қатысты "Акционерлік қоғамдар туралы"
                Қазақстан Республикасының Заңында ерекше шарттар
                белгіленген мәмілелер

      Жасалуына қатысты "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында ерекше шарттар белгіленген мәмілелер Қордың тобына кіретін ұйымдар арасында оларды қолданбай, Қордың директорлар кеңесі айқындайтын тәртіппен жасалады.

       15-бап. Қордың тобына кіретін ұйымдардың өзге заңды
                тұлғалардың акцияларын (қатысу үлестерін) сатып
                алуы

      1. Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамы компаниялардың еншілес ұйымдарының меншігінде болатын ұйымдар өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы емес.
      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген ережеден ерекше жағдайға Қор басқармасының шешімі бойынша жол беріледі.
      Қор басқармасы Қордың тобына кіретін жекелеген ұйымдар үшін олардың өзге заңды тұлғаларды құруға қатысу және (немесе) өзге заңды тұлғалардың акцияларын (қатысу үлестерін) сатып алу тәртібі туралы үлгі ережені бекітуге құқылы.
      3. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында акционерлік қоғамдардың дауыс беретін акцияларының отыз және одан көп процентін сатып алудың "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртібі Қорға немесе дауыс беретін акцияларының елу проценттен астамын тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін заңды тұлғаларға қатысты қолданылмайды.
      Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       16-бап. Мүлікке мемлекеттік меншікті оны Қордың
                орналастырылатын акцияларын төлеуге енгізу
                арқылы тоқтату

      1. Мемлекеттік меншіктегі мүлік Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қордың орналастырылатын акцияларын төлеуге берілуі мүмкін.
      2. Мемлекеттік меншіктегі мүлік Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес Қор меншігіндегі басқа мүлікке айырбастау арқылы Қордың меншігіне берілуі мүмкін.

      17-бап. Қордың тобына кіретін компаниялар мен өзге де
               ұйымдарды басқарудың жекелеген мәселелері

      1. Қордың тобында барлық дауыс беретін акциялары меншік және (немесе) сенімгерлікпен басқару құқығымен Қорға тиесілі компания деңгейінде бірыңғай орталықтандырылған ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Барлық дауыс беретін акциялары меншік және (немесе) сенімгерлікпен басқару құқығымен Қорға тиесілі компания деңгейінде орталықтандырылған ішкі аудит қызметін құру туралы шешімді Қордың басқармасы қабылдауы мүмкін және бұл шешім өздеріне қатысты компанияның орталықтандырылған ішкі аудит қызметі өз функцияларын жүзеге асыруға құқылы болатын ұйымдардың жарғыларында көрсетілуге тиіс.
      2. Компанияларда және (немесе) Қордың тобына кіретін, барлық дауыс беретін акцияларын тікелей не жанама түрде компаниялар иеленетін өзге ұйымдарда директорлар кеңестері құрылмауы мүмкін. Осы шешім тиісті қоғамның жарғысында бекітілуге тиіс.
      Көрсетілген жағдайда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау қоғамдардың жарғыларында жалғыз акционердің құзыретіне енгізіледі.
      3. Барлық дауыс беретін акциялары Қордың меншігінде тұрған компанияның жарғысында "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кіретін мәселелер, жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді немесе оны жаңа редакцияда бекітуді, ерікті түрде қайта ұйымдастыруды немесе таратуды, директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындауды, оның мүшелерін сайлауды және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар беру мөлшері мен шарттарын айқындауды, "алтын акцияны" енгізуді және оның күшін жоюды қоспағанда, көрсетілген компанияның директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.
      4. Барлық дауыс беретін акциялары Қордың меншігінде тұрған компанияның жарғысында "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кіретін мәселелер, қызметтің басым бағыттарын айқындау, акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау; қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және олардың еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің шарттарын айқындау; ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеудің және сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау; корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігінің мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және оған сыйақы беру шарттарын айқындау мәселелерін қоспағанда, көрсетілген компанияның атқарушы органының құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      18-бап. Қордың және оның лауазымды адамдарының
               жауаптылығы

      Қор және оның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және негіздерде жауаптылықта болады.

      19-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң, 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 6-баптың 1-тармағының 3) тармақшасын және 9-баптың 3-тармағының 15) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
      2. Осы Заңның 9-бабының 3-тармағы 8-1) тармақшасы және 10-бабы 3-тармағының 13-1) тармақшасы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.
      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.12 N 538-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                  Н. Назарбаев

О Фонде национального благосостояния

Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года № 134-IV. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года № 550-IV

      Сноска. Закон утратил силу Законом РК от 01.02.2012 № 550-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Оглавление

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие Закона РК см. ст. 19

      Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок деятельности, цели, задачи и полномочия Фонда национального благосостояния, а также отдельные особенности правового положения юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния, и иных организаций, входящих в группу Фонда.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
                  Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) косвенное владение - владение акциями (долями участия) юридического лица через третьих лиц Фондом или компанией;
      2) компании - национальные институты развития, национальные компании и другие юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления.
      3) группа Фонда - Фонд, компании, их дочерние организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат компаниям, а также юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям компаний, в отношении которых настоящим Законом устанавливается специальное правовое положение;
      В группу Фонда не входят:
      юридические лица, акции (доли участия) которых поступили в собственность банка, входящего в группу Фонда, при объявлении торгов по реализации заложенных акций (долей участия) несостоявшимися в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
      банки, акции которых поступили в собственность Фонда по решению Правительства Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан в целях защиты интересов кредиторов банка и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан;
      4) Фонд национального благосостояния (далее - Фонд) - национальный управляющий холдинг.

       Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о Фонде

      1. Законодательство Республики Казахстан о Фонде основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.
      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
      3. Законодательство Республики Казахстан, регулирующее правовое положение акционерных обществ, применяется к группе Фонда в части, не урегулированной настоящим Законом.
      4. Законодательство Республики Казахстан об инвестиционных фондах не распространяется на компании по перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан.

      Статья 3. Цели и задачи Фонда

      1. Основными целями деятельности Фонда являются:
      1) содействие в обеспечении устойчивого развития экономики страны;
      2) содействие модернизации и диверсификации экономики;
      3) повышение эффективности деятельности компаний.
      2. Задачами Фонда являются:
      1) участие в разработке и реализации программ диверсификации казахстанской экономики;
      2) разработка и реализация инвестиционных стратегических проектов национального, межотраслевого и регионального масштабов;
      3) содействие привлечению инвестиций в экономику Республики Казахстан;
      4) участие в обеспечении благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности путем консолидации государственных и частных интересов, а также содействие росту уровня жизни населения за счет реализации социальных проектов соответствующего региона и содействие росту деловой и инвестиционной активности в регионах;
      5) содействие созданию и развитию конкурентоспособных казахстанских товаропроизводителей;
      6) содействие в обеспечении местного содержания через взаимодействие с отечественными товаропроизводителями и поставщиками работ и услуг;
      7) повышение конкурентоспособности компаний путем совершенствования корпоративного управления ими.
      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2009 № 233-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 4. Принципы деятельности Фонда

      Деятельность Фонда основывается на следующих принципах:
      1) соблюдения интересов государства как единственного акционера Фонда;
      2) прозрачности, эффективности и гибкости деятельности Фонда и компаний;
      3) системности и оперативности в принятии решений и их реализации;
      4) ответственности и подотчетности;
      5) законности.

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ФОНДА

       Статья 5. Вопросы собственности на акции Фонда

      Акции Фонда являются исключительной собственностью государства и не подлежат отчуждению.

       Статья 6. Особые полномочия Фонда для обеспечения
                  национального благосостояния

      1. В целях повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, обеспечения национального благосостояния Фонд имеет следующие особые полномочия:
      1) приоритетное право на приобретение по решению Правительства Республики Казахстан отчуждаемых собственниками стратегических объектов;
      2) приоритетное право на приобретение по решению Правительства Республики Казахстан конкурсной массы при банкротстве организаций, пакеты акций (доли участия) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или организаций, имеющих важное стратегическое значение для экономики республики;
      3) право на приобретение акций банков в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
      2. В порядке и на условиях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", государство в лице Правительства Республики Казахстан или по решению Правительства Республики Казахстан Фонд или национальная компания по недропользованию обладают приоритетным правом приобретения отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) пакета акций (доли участия) в юридическом лице, обладающем правом недропользования, а также в юридическом лице, которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые недропользователем решения, если у данного юридического лица основная деятельность связана с недропользованием в Республике Казахстан.

       Статья 7. Закупки товаров, работ и услуг

      1. Специальный порядок закупок товаров, работ и услуг, предусмотренный иными законодательными актами Республики Казахстан, не применяется к закупкам товаров, работ и услуг, осуществляемым Фондом и организациями, пятьюдесятью и более процентами акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд.
      2. Закупки товаров, работ и услуг юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, производятся на основании правил, утверждаемых советом директоров Фонда в соответствии с типовыми правилами, устанавливаемыми Правительством Республики Казахстан согласно Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
      3. Юридические лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны иметь структурное подразделение, ответственное за выполнение процедур организации и проведения закупок в соответствии с правилами, утверждаемыми советом директоров Фонда.
      Руководитель структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок, назначается и освобождается от должности советом директоров (наблюдательным советом) организации, пятьюдесятью и более процентами акций (долей участия) которой прямо или косвенно владеет Фонд.
      4. Фонд осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, правил закупок товаров, работ и услуг, утвержденных советом директоров Фонда.
      5. При проведении закупок товаров, работ и услуг лица, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, должны:
      1) предусматривать в тендерной документации, представляемой участникам тендера, требования по условному снижению цен участников тендера - отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ и услуг;
      2) применять условное снижение цен при рассмотрении заявок отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ и услуг и выборе победителя тендера;
      3) при равенстве ценовых предложений участников тендера отдавать предпочтение отечественным товаропроизводителям и отечественным поставщикам работ и услуг.
      Местное содержание определяется по единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Правительством Республики Казахстан.
      Информация по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг предоставляется консолидировано в лице национального управляющего холдинга в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по форме и в сроки, установленные им.
      6. Положения настоящей статьи, за исключением пункта 1, не распространяются на банки второго уровня (кроме Банка Развития Казахстана и Жилищного строительного сберегательного банка Казахстана).
      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2009 № 233-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ГРУППЕ ФОНДА

      Статья 8. Органы Фонда

      Органами Фонда являются:
      1) высший орган - единственный акционер;
      2) орган управления - совет директоров;
      3) исполнительный орган - правление;
      4) иные органы в соответствии с уставом Фонда.

      Статья 8-1. Совет по управлению Фондом

      В целях выработки предложений по управлению Фондом создается Совет, который является консультативно-совещательным органом (далее – Совет), возглавляемый Первым Президентом Республики Казахстан – Лидером Нации. Состав и положение о Совете утверждаются Указом Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 8-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 9. Единственный учредитель и акционер Фонда

      1. Единственным учредителем и акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан.
      2. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и (или) уставом Фонда к компетенции его единственного акционера, принимаются Правительством Республики Казахстан.
      3. К исключительной компетенции единственного акционера Фонда относятся:
      1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение его в новой редакции;
      2) утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;
      3) утверждение стратегии развития Фонда;
      4) добровольная реорганизация или ликвидация Фонда;
      5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Фонда или изменении вида неразмещенных объявленных акций Фонда;
      6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение по своему усмотрению количества независимых директоров в составе совета директоров Фонда;
      7) отчуждение акций компаний по перечню, определенному единственным акционером Фонда, а также передача указанных акций в доверительное управление;
      8) решение о ликвидации, реорганизации компаний по перечню, определенному единственным акционером Фонда;
      8-1) утверждение решения совета директоров Фонда, принятого в соответствии с подпунктом 13-1) пункта 3 статьи 10 настоящего Закона;
      9) назначение и досрочное освобождение от должности председателя правления Фонда;
      10) утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда;
      11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
      12) определение дивидендной политики Фонда;
      13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Фондом в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
      14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов правления;
      15) приобретение и отчуждение акций банков, накопительных пенсионных фондов, страховых (перестраховочных) организаций, а также передача указанных акций в доверительное управление; P090644
      16) иные вопросы в соответствии с настоящим Законом и уставом Фонда.
      4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8) пункта 3 настоящей статьи, в отношении компаний, в которых Фонд не является единственным акционером (участником), принимаются единственным акционером Фонда для определения позиции Фонда как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Фонда на общих собраниях акционеров (участников) компаний.
      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 12.01.2012 № 538-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

       Статья 10. Совет директоров

      1. Совет директоров Фонда состоит из председателя и членов, избираемых единственным акционером.
      2. Состав совета директоров Фонда формируется из числа первых руководителей центральных исполнительных органов Республики Казахстан, председателя правления Фонда и иных лиц.
      Председателем совета директоров Фонда является Премьер-Министр Республики Казахстан по должности.
      3. К исключительной компетенции совета директоров Фонда относится принятие решений по следующим вопросам:
      1) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда, и предельного размера оплаты ее услуг в рамках утверждения годового бюджета;
      2) утверждение штатной численности Фонда;
      3) определение порядка предоставления единственному акционеру информации о деятельности Фонда, если такой порядок не определен уставом Фонда;
      4) определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам;
      5) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение единственного акционера;
      6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
      7) принятие решения о выкупе Фондом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
      8) определение количественного состава, срока полномочий правления, избрание членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
      9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита и (или) порядка координации единых централизованных и иных служб внутреннего аудита в группе Фонда, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
      10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, по утвержденному им перечню вопросов;
      11) исключен Законом РК от 01.03.2011 № 414-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);
      12) определение порядка заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" установлены особые условия;
      13) решение о ликвидации, реорганизации компаний, за исключением компаний, решение о ликвидации, реорганизации которых отнесено настоящим Законом к компетенции единственного акционера Фонда;
      13-1) принятие решения о цене, количестве, структуре размещения акций организаций, входящих в группу Фонда, размещаемых на организованном рынке ценных бумаг в целях реализации решения Правительства Республики Казахстан;
      14) утверждение порядка разработки годового бюджета, утверждение годового бюджета и утверждение плана развития Фонда;
      15) участие Фонда в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Фонду активов;
      16) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
      17) увеличение обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
      18) приобретение Фондом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
      19) определение политики по управлению рисками Фонда;
      20) иные вопросы в соответствии с настоящим Законом и уставом Фонда.
      4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 13) пункта 3 настоящей статьи, в отношении компаний, в которых Фонд не является единственным акционером (участником), принимаются советом директоров Фонда для определения позиции Фонда как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Фонда на общих собраниях акционеров (участников) компаний.
      5. Повестка дня заседания совета директоров Фонда формируется корпоративным секретарем Фонда. Уведомления о проведении заседания членам совета директоров Фонда направляются корпоративным секретарем Фонда.
      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 01.03.2011 № 414-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 12.01.2012 № 538-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

       Статья 11. Правление

      1. Правление Фонда состоит из председателя правления, его заместителей и иных лиц.
      2. В компетенцию правления Фонда входит принятие решений по следующим вопросам:
      1) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Фонда либо являющегося предметом крупной сделки;
      2) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Фонда, а также их изменение;
      3) создание единой централизованной службы внутреннего аудита на уровне компании, все голосующие акции которой принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления;
      4) определение перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются правлением или председателем правления Фонда (за исключением решений по вопросам деятельности компаний, принимаемых единственным акционером и советом директоров Фонда согласно настоящему Закону), а также порядка принятия таких решений;
      5) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных органов компаний, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ними с последующим вынесением данных решений на рассмотрение советов директоров указанных компаний;
      6) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных органов организаций, входящих в группу Фонда, всеми голосующими акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеют компании, по перечню, определяемому правлением Фонда, с последующим вынесением данных решений на рассмотрение советов директоров указанных организаций;
      7) принятие в отношении компаний или согласование в отношении иных организаций, входящих в группу Фонда, всеми голосующими акциями которых прямо или косвенно владеют компании, решения об установлении в уставах данных организаций возможности управления ими без создания советов директоров;
      8) утверждение штатного расписания и организационной структуры Фонда;
      9) дача разрешения организациям, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых находятся в собственности дочерних организаций компаний, на принятие участия в учреждении и (или) приобретение акций (долей участия) иных юридических лиц;
      10) принятие решений о создании филиалов и представительств Фонда;
      11) определение информации о Фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
      12) определение условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Фонда и привлечения Фондом иного заимствования на сумму не более одного процента от размера собственного капитала Фонда;
      13) утверждение типовых документов в отношении юридических лиц, более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд;
      14) формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики в отношении компаний при утверждении их стратегий и планов развития;
      15) принятие оперативных мер по недопущению срывов по полноте и срокам реализации инвестиционных решений и инвестиционных проектов;
      16) иные вопросы, не отнесенные настоящим Законом и уставом Фонда к компетенции других органов Фонда.
      3. Решения, указанные в подпункте 4) пункта 2 настоящей статьи, по вопросам деятельности компаний, в которых Фонд не является единственным акционером (участником), принимаются правлением или председателем правления Фонда в целях определения позиции Фонда как акционера (участника) для последующего голосования уполномоченными представителями на общих собраниях акционеров (участников) компаний.
      4. Решения правления Фонда, указанные в подпунктах 5), 6) пункта 2 настоящей статьи, могут быть отклонены единогласным решением совета директоров компании, все голосующие акции (доли участия) которой принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления, или организации, входящей в группу Фонда, всеми голосующими акциями (долями участия) которой прямо или косвенно владеют компании.
      5. Наряду с вопросами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", к компетенции председателя правления Фонда относятся:
      1) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в компаниях и иных юридических лицах, более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеют компании;
      2) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения компаниям, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Фонду, по вопросам их деятельности;
      3) принятие решений по иным вопросам в соответствии с настоящим Законом и (или) уставом Фонда.

       Статья 12. Стратегия развития и план развития Фонда

      1. Стратегия развития Фонда разрабатывается на десять лет на основе стратегических и программных документов Республики Казахстан.
      В целях реализации стратегии развития разрабатывается план развития Фонда на пять лет.
      Стратегия развития Фонда утверждается единственным акционером Фонда после одобрения Советом.
      2. Разработка, утверждение, мониторинг и оценка реализации стратегии развития и плана развития Фонда осуществляются в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе".
      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 01.03.2011 № 414-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 13. Управление деньгами

      1. Фонд реализует единую политику по управлению деньгами юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Фонду, утверждаемую советом директоров Фонда.
      2. Организации, входящие в группу Фонда, вправе предоставлять иным организациям, в том числе входящим в группу Фонда, кредиты (займы) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности.
      3. Порядок и условия предоставления кредитов (займов), указанных в пункте 2 настоящей статьи, определяются правилами о внутренней кредитной политике, утвержденными советом директоров Фонда.

       Статья 14. Сделки, в отношении совершения которых
                   Законом Республики Казахстан "Об акционерных
                   обществах" установлены особые условия

      Сделки между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" установлены особые условия, заключаются без их применения в порядке, определяемом советом директоров Фонда.

       Статья 15. Приобретение организациями, входящими в
                   группу Фонда, акций (долей участия) иных
                   юридических лиц

      1. Организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых находятся в собственности дочерних организаций компаний, не вправе учреждать или участвовать в уставных капиталах иных юридических лиц.
      2. Исключение из положения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, допускается по решению правления Фонда.
      Правление Фонда вправе утвердить типовое положение для отдельных организаций, входящих в группу Фонда, о порядке принятия ими участия в учреждении иных юридических лиц и (или) приобретения акций (долей участия) иных юридических лиц.
      3. Порядок приобретения на вторичном рынке ценных бумаг тридцати и более процентов голосующих акций акционерных обществ, установленный Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", не применяется в отношении Фонда или юридических лиц, более пятьюдесятью процентами голосующих акций которых прямо или косвенно владеет Фонд.
      Сноска. Статья 15 с изменением, внесенным Законом РК от 01.03.2011 № 414-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

       Статья 16. Прекращение государственной собственности на
                   имущество путем внесения его в оплату
                   размещаемых акций Фонда

      1. Имущество, находящееся в государственной собственности, по решению Правительства Республики Казахстан может передаваться в оплату размещаемых акций Фонда.
      2. Имущество, находящееся в государственной собственности, по решению Правительства Республики Казахстан может передаваться в собственность Фонда в обмен на другое имущество, находящееся в собственности Фонда в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

       Статья 17. Отдельные вопросы управления компаниями и
                   иными организациями, входящими в группу Фонда

      1. В группе Фонда могут создаваться единые централизованные службы внутреннего аудита на уровне компании, все голосующие акции которой принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления. Решение о создании централизованной службы внутреннего аудита на уровне компании, все голосующие акции которой принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления, может быть принято правлением Фонда и должно быть отражено в уставах организаций, в отношении которых централизованная служба внутреннего аудита компании вправе осуществлять свои функции.
      2. В компаниях и (или) иных организациях, входящих в группу Фонда, всеми голосующими акциями которых прямо или косвенно владеют компании, могут не создаваться советы директоров. Данное решение должно быть закреплено в уставе соответствующего общества.
      В указанном случае принятие решений по вопросам, отнесенным  Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров, в уставах обществ включается в компетенцию единственного акционера.
      3. В уставе компании, все голосующие акции которой находятся в собственности Фонда, вопросы, входящие в исключительную компетенцию общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", могут быть отнесены к компетенции совета директоров указанной компании, за исключением вопросов внесения изменений и дополнений в устав или утверждения его в новой редакции, добровольной реорганизации или ликвидации, определения количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрания его членов и досрочного прекращения их полномочий, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров, введения и аннулирования "золотой акции".
      4. В уставе компании, все голосующие акции которой находятся в собственности Фонда, вопросы, входящие в исключительную компетенцию совета директоров в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", могут быть отнесены к компетенции исполнительного органа указанной компании, за исключением вопросов определения приоритетных направлений деятельности, принятия решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); принятия решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; определения количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрания его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочного прекращения их полномочий; определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); определения количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначения его руководителя, а также досрочного прекращения его полномочий, определения порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; назначения, определения срока полномочий корпоративного секретаря, досрочного прекращения его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Статья 18. Ответственность Фонда и его должностных лиц

      Фонд и его должностные лица несут ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

       Статья 19. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 3) пункта 1 статьи 6 и подпункта 15) пункта 3 статьи 9, которые вводятся в действие с 1 января 2009 года.
      2. Подпункт 8-1) пункта 3 статьи 9 и подпункт 13-1) пункта 3 статьи 10 настоящего Закона действуют до 1 января 2016 года.
      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 12.01.2012 № 538-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев