Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 17 шілдедегі N 188-IV Заңы

       1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж.,  N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжаттар; N 13, 85, 86-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 98, 102-құжаттар; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 16, 18-құжаттар; N 3, 20, 23-құжаттар; N 4, 28, 33-құжаттар; N 5-6, 40-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 12, 88-құжат; N 13, 99-құжат; N 15, 106-құжат; N 16, 131-құжат; N 17, 136, 139, 140-құжаттар; N 18, 143, 144-құжаттар; N 19, 146, 147-құжаттар; N 20, 152-құжат; N 24, 180-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат; N 12, 48, 51-құжаттар; N 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; N 15-16, 62-құжат; N 20, 88-құжат; N 21, 97-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., N 2-3, 7, 21-құжаттар; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тауар биржалары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 153-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "153-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру
                жүргізу тәртібін бұзу

      1. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізу тәртібін бұзу, оның ішінде:
      1) тексеру жүргізу негіздерінің болмауы;
      2) тексеруді тағайындау туралы актінің болмауы;
      3) тексеру жүргізу туралы хабарлау мерзімдерін сақтамау;
      4) егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген талаптар мемлекеттік органның құзыретіне жатпаса, осындай талаптардың орындалуын тексеру;
      5) егер құжаттар, ақпарат, өнім үлгілері, қоршаған орта объектілерін және өндірістік орта объектілерін зерттеу сынамалары тексеру объектілері болып табылмаса немесе тексеру нысанасына жатпаса, оларды беруді талап ету;
      6) өнім үлгілеріне, қоршаған орта объектілерін және өндірістік орта объектілерін зерттеу сынамаларына зерттеу, сынау, өлшеу жүргізу үшін көрсетілген үлгілердің, сынамалардың белгіленген нысан бойынша және (немесе) мемлекеттік стандарттарда, үлгілерді, сынамаларды іріктеп алу қағидаларында және олардың зерттеу, сынау, өлшеу әдістерінде, техникалық регламенттерде немесе олар қолданысқа енетін күнге дейін қолданыста болатын өзге де нормативтік техникалық құжаттарда, зерттеу, сынау, өлшеу қағидаларында және әдістерінде белгіленген нормадан асатын санда іріктеп алынуы туралы хаттамаларды ресімдемей, оларды іріктеп алу;
      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргізу нәтижесінде алынған және коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария ету және (немесе) тарату;
      8) тексеру жүргізудің белгіленген мерзімдерінен асып кету;
      9) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 37-1-бабының 7-тармағы 2), 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, белгілі бір мәселе бойынша, белгілі бір кезеңде бұрын тексеру жүргізілген жеке немесе заңды тұлғаға қатысты көрінеу қайта тексеру жүргізу;
      10) мемлекеттік бақылау мақсатында шығынды сипаттағы іс-шараларды жеке кәсіпкерлік субъектілерінің есебінен жүргізу;
      11) жоспарлы тексеруді тағайындау кезінде алдыңғы тексеруге қатысты уақыт аралығын бұзу;
      12) тексерілетін субъектіге тексеру актісін ұсынбау, -
      лауазымды адамға айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші тармағында көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      лауазымды адамға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      2) 161-бапта :
      екінші және үшінші бөліктер алып тасталсын;
      бесінші бөліктегі "бірінші - төртінші" деген сөздер "бірінші және төртінші" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 541-баптың бірінші бөлігінде:
      "159" деген цифрлардан кейін "(екінші бөлігінде)" деген сөздер алып тасталсын;
      "161 (төртінші" деген сөздер "161 (бірінші, төртінші" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "163," деген цифрлардан кейін "165," деген цифрлармен толықтырылсын;

      4) 543-бапта :
      бірінші бөліктегі "159 (бірінші бөлігінде)," деген сөздер, "165," деген цифрлар алып тасталсын;
      екінші бөлікте:
      2) тармақшадағы "159 (бірінші бөлігінде)," деген сөздер, "165," деген цифрлар алып тасталсын;
      3) тармақшадағы "159,", "165," деген цифрлар алып тасталсын;
      4) тармақшадағы "159, 165," деген цифрлар алып тасталсын;

      5) 544 және 557-баптардың бірінші бөлігіндегі "235 (бірінші бөлігінде)," деген сөздер алып тасталсын;

      6) 570-1-баптың бірінші бөлігіндегі "159 (бірінші бөлігінде), 161 (бірінші және екінші бөліктерінде)," деген сөздер, "165," деген цифрлар алып тасталсын;

      7) 634-бапта :
      бірінші бөліктің 1) тармақшасы "адамның" деген сөзден кейін "осы баптың 2-1-бөлігінің ережелерін ескере отырып," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толықтырылсын:
      "2-1. "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізілген тексерудің нәтижесі кәсіпкерлік қызмет саласында құқық бұзушылық жасағаны үшін осы баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғауға негіз болып табылады.";

      8) 636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      екінші абзацтағы "159" деген цифрлардан кейін "(екінші бөлігі)" деген сөздер алып тасталсын;
      жиырмасыншы және жиырма бірінші абзацтардағы "235 (екінші бөлігі)," деген сөздер алып тасталсын;
      жиырма тоғызыншы абзацтағы "153," деген цифрлар, "159 (екінші бөлігі), 161 (төртінші және бесінші бөліктері)," деген сөздер алып тасталсын;
      отыз алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның (153, 356, 357-3-баптар);";
      елуінші абзац "127," деген цифрлардан кейін "165," деген цифрлармен толықтырылсын.

      2. 2003 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 7-8, 40-құжат; 15, 139-құжат; 2004 ж., N 18, 106-құжат; 2005 ж., N 11, 43-құжат; N 21-22, 86-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 3-құжат; N 2, 14, 18-құжаттар; N 3, 20-құжат; N 4, 33-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 18, 144-құжат; N 23, 173-құжат; 2008 ж., N 13-14, 58-құжат):

      1) 7-баптың 1-тармағының 27) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "27) мемлекеттік кедендік бақылау (кедендік бақылау) - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде кеден ісі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";

      2) 17-1-бап мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "11) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 59-тараудың тақырыбындағы "тексеру" деген сөз "кеденнен кейінгі бақылау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 459-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "459-бап. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге
                де қызметке қатысушыларды кеденнен кейінгі бақылау

      1. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларды кеденнен кейінгі бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексерулер жүргізудің түрлері, негіздері, мерзімдері мен тәртібі "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленеді.
      3. Кеденнен кейінгі бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.";

      5) 459-1-бап алып тасталсын;

      6) 460 және 461-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "460-бап. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге
                де қызметке қатысушыларды бақылау

      1. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларды бақылау - кеден органы тауарлар мен көлік құралдарын жібергеннен кейін:
      1) камералдық бақылау жүргізу;
      2) сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылардың қызметі туралы мәліметтерге мониторинг жүргізу;
      3) ауызша сауал жүргізу;
      4) түсініктемелер алу;
      5) кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын есепке алу жүйесін және олар бойынша есептілікті бақылау;
      6) кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын түгендеу арқылы жүзеге асыратын кедендік бақылау нысаны.
      2. Камералдық бақылау - кеден органы сыртқы экономикалық қызметке қатысушы немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлға ұсынған кедендік декларациялардағы, тауарларға ілеспе және өзге де құжаттардағы мәліметтерді, бақылаушы органдардың мәліметтерін, сондай-ақ аталған тұлғаның қызметі туралы кеден органдарында бар басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерттеу және талдау арқылы жүзеге асыратын кедендік бақылау нысаны.
      3. Мониторинг - сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылардың қызметі туралы ақпаратты жинау мен өңдеу.
      4. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілген тауарлар мен көлік құралдарын жібергеннен кейін кеден органдарының лауазымды адамдары мұндай сауал жүргізу нәтижелерін жазбаша нысанда ресімдемей, адамдарға ауызша сауал жүргізуге құқылы.
      5. Түсініктемелер алу - кеден органдарының лауазымды адамдарының декларанттардан және кеден шекарасы арқылы өткізілген тауарлар мен көлік құралдары туралы, сондай-ақ кеден ісі саласына қатысты өзге де ақпарат туралы мәліметтерді білетін өзге де адамдардан түсініктеме алуы.
      Түсініктемелер жазбаша нысанда ресімделеді. Адамды түсініктемелер алу үшін шақыру туралы хабарламаға тиісті кеден органының басшысы қол қояды және ол шақырылатын адамға қолын қойғызу арқылы табыс етіледі.
      6. Кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын есепке алу жүйесін және олар бойынша есептілікті бақылау, мұндай тауарлар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен есепке алынуға жататын кезде, тауарларды шартты түрде жіберу кезінде қолданылады.
      7. Кеден органдары кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына, сондай-ақ өздеріне қатысты кедендік төлемдер мен салықтар төленбеген немесе кедендік төлемдер мен салықтар бойынша жеңілдіктер берілген тауарларға түгендеу жүргізуге құқылы.

      461-бап. Камералдық бақылауды жүргізу

      1. Камералдық бақылауды жүргізу барысында кеден органы сыртқы экономикалық қызметке қатысушы немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлға құжаттарының Қазақстан Республикасының кеден және сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген өзге де заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады.
      2. Камералдық бақылау тәуекелдерді басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Кеден органдары камералдық бақылаудың нәтижелерін сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтерді өңдеу, жүйеге келтіру және кедендік бақылауды жүргізу кезінде тәуекел көрсеткіштерінің тізбесін қалыптастыру (қайта қарау) мақсатында пайдаланады.
      3. Камералдық бақылауды кеден ісі саласындағы уәкілетті орган немесе кеден ісі саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі не кеден сыртқы экономикалық қызметке қатысушының немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғаның объектілеріне бармастан, сондай-ақ "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдемей жүргізеді.
      4. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушы немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлға ұсынған кедендік жүк декларациялары, тауарларға ілеспе және өзге де құжаттар, сондай-ақ аталған тұлғаның қызметі жөнінде кеден органдарынан, басқа да мемлекеттік органдардан, шет мемлекеттердің осындай органдарынан, банктер мен банк ұйымдарынан және бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған мәліметтер камералдық бақылау объектілері болып табылады.
      5. Камералдық бақылауды жүзеге асыру кезінде мыналар:
      1) сыртқы экономикалық қызметке қатысушы немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлға ұсынған және кеден органы жіберген кедендік жүк декларациялары, тауарларға ілеспе және өзге де құжаттар;
      2) сыртқы экономикалық қызметке қатысушы немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлға ұсынған, кеден органы жіберген және кеден органы кеден ісі саласындағы уәкілетті органның немесе кеден ісі саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің не кеденнің ақпараттық ресурстарынан алынған мәліметтерді талдау мен салыстыру негізінде іріктеп алған кедендік жүк декларациялары, тауарларға ілеспе және өзге де құжаттар, сондай-ақ аталған тұлғаның қызметі жөнінде кеден органдарынан, басқа да мемлекеттік органдардан, шет мемлекеттердің осындай органдарынан, банктер мен банк ұйымдарынан және бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған мәліметтер;
      3) сыртқы экономикалық қызметке қатысушы немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлға ұсынған, кеден органы жіберген және айқындалмаған тәуекелді анықтау мақсатында бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып кездейсоқ іріктеу әдісімен таңдап алынған кедендік жүк декларациялары, тауарларға ілеспе және өзге де құжаттар зерделенуге жатады. Аталған әдіс арқылы кеден ісі саласындағы уәкілетті органның немесе кеден ісі саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің не кеденнің ақпараттық ресурстарынан екі проценттен аспайтын құжаттарды іріктеп алу жүзеге асырылады.
      Бақылауды жүзеге асырған кеден органы құжаттарды тіркеудің арнаулы журналында өздеріне қатысты камералдық бақылау жүргізілген құжаттарды тіркейді, ол нөмірленуге, байлап-қайымдалуға және кеден органының мөрімен бекітілуге тиіс.";

      7) 462-бап алып тасталсын.

      8) 465 және 466-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "465-бап. Камералдық бақылаудың аяқталуы

      1. Камералдық бақылау аяқталғаннан кейін кеден органының лауазымды адамдары:
      1) камералдық бақылаудың жүргізілген орнын, актінің жасалған күнін;
      2) камералдық бақылау жүргізген кеден органы лауазымды адамдарының лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (бар болғанда);
      3) кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушының тегін, атын, әкесінің атын (бар болғанда) не толық атауын;
      4) кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушының тұрған жерін, банк деректемелерін;
      5) алдыңғы камералдық бақылау және бұрын анықталған Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын бұзушылықтарды жою жөнінде қабылданған шаралар туралы мәліметтерді;
      6) кеден ісі саласында анықталған құқық бұзушылықтарды Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің тиісті нормаларына сілтеме жасай отырып, егжей-тегжейлі сипаттауды;
      7) кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыны камералдық бақылаудың нәтижелерін көрсете отырып камералдық бақылау актісін жасайды.
      2. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыға камералдық бақылау актісін тапсырған күн камералдық бақылау мерзімінің аяқталған күні болып есептеледі.
      3. Егер камералдық бақылау аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын бұзу анықталмаса, камералдық бақылау актісінде тиісті жазба жасалады.
      4. Камералдық бақылау актісіне құжаттардың көшірмелері, есеп-қисаптар және басқа да материалдар қоса тіркеледі.
      5. Камералдық бақылау актісі бақылауды жүргізген кеден органы лауазымды адамдарының қолы қойылып, екі данада жасалады.
      6. Камералдық бақылау актісі актілерді тіркеудің арнаулы журналында тіркеледі, ол нөмірленуге, байлап-қайымдалуға және кеден органының мөрімен бекітілуге тиіс.
      7. Камералдық бақылау актісінің бір данасы кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыға қолын қойғызу арқылы немесе актіні алу фактісін растайтын өзгеше тәсілмен беріледі.
      8. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушы камералдық бақылаудың нәтижелерімен келіспеген жағдайда кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушының басшысы немесе уәкілетті лауазымды адамы камералдық бақылау актісіне тиісті жазба жасайды.

      466-бап. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге
               де қызметке қатысушыларды кеденнен кейінгі бақылау
               нәтижелері бойынша шешім

      1. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушысын кеденнен кейінгі бақылау аяқталғаннан кейін кеден органы кеденнен кейінгі бақылаудың нәтижелері туралы актіде көрсетілген нәтижелердің негізінде осы Кодекстің 350-бабында көзделген нысанда кедендік төлемдердің, салықтардың және өсімпұлдардың есепке жазылған сомалары туралы хабарлама шығарады.
      2. Хабарлама осы Кодекстің 350-бабында көзделген тәртіпке сәйкес кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыға жіберіледі.
      3. Кедендік төлемдердің, салықтардың және өсімпұлдардың есепке жазылған сомалары туралы хабарлама алған кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушы оны осы Кодекстің 350-бабында белгіленген мерзімде орындауға міндетті.
      4. Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушының осы Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде кеденнен кейінгі бақылаудың нәтижелеріне шағымдануға құқығы бар.".

      3. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 13, 99-құжат; 2005 ж., N 9, 26-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 79, 83-құжаттар; N 16, 97-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат; N 14, 105-құжат; N 15, 106, 109-құжаттар; N 16, 129-құжат; N 17, 139-құжат; N 18, 143-құжат; N 20, 152-құжат; N 24, 180-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат; N 15-16, 64-құжат; N 21, 95-құжат; N 23, 114-құжат; 2009 ж., N 2-3, 18-құжат):

      1) 14-баптың 1-тармағының 15) тармақшасындағы "қарау жатады." деген сөздер "қарау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "16) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту жатады.";

      2) 145-бапта :
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Мемлекеттік бақылау жерге түгендеу жүргізу, зерттеп-қарау, жерді пайдаланумен байланысты схемалар мен жобаларды әзірлеу, жердің мемлекеттік кадастрын және мониторингін жүргізу кезінде де жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.";
      4-тармақ алып тасталсын.

      4. 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 16, 140-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 16, 97-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат; 2008 ж., N 23, 114-құжат):

      1) 4-баптың 57-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "57-1) орман қорын күзету, қорғау, оны пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы мемлекеттік бақылау - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде орман қорын күзету, қорғау, оны пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";

      2) 13-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:
      "18) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 19-бапта :
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "19-бап. Орман қорын күзету, қорғау, оны пайдалану, ормандарды
               молықтыру және орман өсіру саласындағы мемлекеттік
               бақылау";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Орман қорын күзету, қорғау, оны пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 21-баптың 1-тармағында:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) мемлекеттік орман қорының жай-күйіне, күзетілуіне, қорғалуына, пайдаланылуына, ормандардың молықтырылуы мен орман өсіруге бақылау жүргізу үшін белгіленген үлгідегі қызметтік куәлігін көрсете отырып, ұйымдарға бару;";
      мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2) және 3-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3-1) осы Кодекстің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің орман қорын күзету, қорғау, оны пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы қаулыларының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
      3-2) мынадай:
      осы Кодекс және Қазақстан Республикасы Үкіметінің орман қорын күзету, қорғау, оны пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы қаулылары бұзылған жағдайда кінәлі тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы;
      сот шешімі шығарылғанға дейін уақытша сақтау үшін алынған орман ресурстарын, көлік құралдарын, оларды алу құралдарын алып қою туралы қаулыларды шығару;
      3-3) тексеру нәтижелері туралы акт жасау;";

      5) 21-1-бап алып тасталсын.

      5. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 17, 141-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат; N 19, 147-құжат; N 24, 180-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 129-құжат; 2009 ж., N 2-3, 15-құжат):

      1) мазмұнда :
      49-1 - 49-3-баптардың тақырыптары алып тасталсын;

      2) 37-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 28) тармақшамен толықтырылсын:
      "28) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 48-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 49-1 , 49-2 және 49-3-баптар алып тасталсын;

      5) 51-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша "мемлекеттік" деген сөздің алдынан "осы Кодекс және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының сақталуына "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тексеруді жүзеге асыруға," деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшада:
      бірінші сөйлемде:
      "нұсқамалар негізінде қызметтік куәлігін көрсете отырып" деген сөздер "мемлекеттік бақылау жүргізу үшін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "тексеруді" деген сөз "бақылауды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2), 3-3) және 3-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3-1) су пайдаланудың белгіленген лимиттерінің, тіреуіш гидротехникалық құрылыстар режимінің, су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану, су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын пайдалану қағидаларының, олардағы шаруашылық қызметтің белгіленген режимінің сақталуына бақылауды жүзеге асыруға;
      3-2) анықталған су ресурстарын пайдалану және оларды қорғау қағидаларын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама шығаруға;
      3-3) әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы шығаруға;
      3-4) кінәлі тұлғаларға Қазақстан Республикасының су заңнамасын бұзу арқылы келтірілген залалды өтеу туралы талап қоюға;".

      6. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 21, 97-құжат; N 23, 114-құжат):

      1) мазмұнда :
      119-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "119-бап. Инспекторлық экологиялық тексерулер";
      120 - 124-баптардың тақырыптары алып тасталсын;
      125-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "125-бап. Мемлекеттік экологиялық бақылаудың өзге де нысандары";

      2) 1-баптың 1-тармағының 39) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "39) мемлекеттік экологиялық бақылау - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";

      3) 17-бапта :
      28-1) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 38) тармақшамен толықтырылсын:
      "38) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      4) 119-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "119-бап. Инспекторлық экологиялық тексерулер

      1. Инспекторлық экологиялық тексеру - мемлекеттік экологиялық бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар табиғат пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын сақтауы туралы ақпаратты жинау мен талдау арқылы жүргізетін іс-шаралар кешені.
      2. Инспекторлық экологиялық тексеруді жүргізу, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, табиғат пайдаланушының қызметін тоқтата тұруға тиіс емес.
      3. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.";

      5) 120 , 121 , 122 , 123 және 124-баптар алып тасталсын.

      6) 125-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "125-бап. Мемлекеттік экологиялық бақылаудың өзге де нысандары

      1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның құрамына кіретін зертхана бақылауды қамтамасыз ету мақсатында тікелей табиғи объектілерде және ластау көздерінде талдамалық бақылауды жүзеге асырады.
      2. Талдамалық бақылауды табиғат пайдалану объектісінің санитариялық-қорғаныш аймағынан тыс жерлерде жүзеге асыру үшін сынамаларды іріктеп алу кез келген уақытта тіркеусіз жүзеге асырылады.
      3. Талдамалық бақылаудың нәтижелері табиғат пайдаланушылардың қоршаған орта сапасының нормативтерін сақтауын айқындайды және Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының сақталмауын негіздеу үшін пайдаланылады және қоршаған орта сапасының нормативтері шегінен асып кету фактілері бойынша тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеуге негіз болып табылады.
      4. Камералдық бақылау қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның тікелей орналасқан жері бойынша табиғат пайдаланушы табыс еткен есептілікті және басқа да құжаттарды зерделеу мен талдау негізінде жүзеге асырылады.
      5. Табиғат пайдаланушының есептілігінде және басқа да құжаттарында қамтылған мәліметтер арасында қателіктер мен қайшылықтардың анықталуы тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеуге негіз болып табылады.".

      7. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 9, 65-құжат; N 19, 147-құжат; N 20, 152-құжат; N 24, 178-құжат; 2008 ж., N 21, 97-құжат; N 23, 114-құжат; 2009 ж., N 8, 44-құжат; 2009 жылғы 6 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 7 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмыспен қамту және міндетті әлеуметтік сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 15-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 16-бап мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:
      "25) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 328-бапта :
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "328-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы саласындағы
                мемлекеттік бақылау";
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 333-баптың екінші бөлігіндегі "тексеруді жүзеге асыру барысында белгілі болған (анықталған)" деген сөздер "Қазақстан Республикасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 334-бап алып тасталсын.

      8. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 22-І, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., N 2-3, 16, 18-құжаттар):

      1) 556-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салықтық бақылау - Қазақстан Республикасының салық заңнамасы, орындалуын бақылау салық қызметі органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасы нормаларының орындалуына салық қызметі органдары жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау.
      2. Салықтық бақылау:
      1) салықтық тексеру нысанында;
      2) мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарында жүзеге асырылады.
      3. Салықтық бақылаудың осы нысандары шеңберінде:
      1) салық міндеттемесінің, міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алу;
      2) бақылау-кассалық машиналарды қолдану тәртібінің сақталуына бақылау;
      3) акцизделетін тауарларға бақылау;
      4) трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау;
      5) мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуына бақылау;
      6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын орындауға бағытталған функцияларды жүзеге асыру бойынша міндеттерді орындау бөлігінде уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылау жүзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысаны шеңберінде:
      1) салық төлеушілерді салық органдарында тіркеу;
      2) салықтық нысандарды қабылдау;
      3) камералдық бақылау;
      4) ірі салық төлеушілердің мониторингі;
      5) салықтық зерттеп-қарау жүзеге асырылады.
      5. Салықтық тексеруді жүргізудің жалпы тәртібі "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
      6. Салықтық тексеруді жүргізу тәртібі мен мерзімінің ерекшеліктері осы Кодексте айқындалады.
      7. Уәкілетті орган "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтаның нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 557-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының жетінші абзацындағы "туралы мәліметтерді қоспағанда, салық қызметі органы салық төлеуші (салық агенті) туралы алған кез келген мәліметтер салық құпиясы болып табылады." деген сөздер "туралы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) салықтық тексеру жоспары туралы мәліметтерді қоспағанда, салық қызметі органы салық төлеуші (салық агенті) туралы алған кез келген мәліметтер салық құпиясы болып табылады.";

      3) 625-баптың 5-тармағы алып тасталсын;

      4) 627-бапта :
      2-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "мынадай:
      салық органдарында тіркеу есебіне қою;
      бақылау-кассалық машиналардың болуы;
      этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша тақырыптық тексерулер кезінде - нұсқамада көрсетілген аумақтың учаскесінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын салық төлеуші;";
      4-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;
      5-тармақта:
      2) тармақшаның он үшінші абзацындағы "орындалуы мәселелері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты салық қызметі органы жүргізетін тексеру." деген сөздер "орындалуы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы он төртінші - жиырма сегізінші абзацтармен толықтырылсын:
      "салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) жоғары тұрған салық қызметі органының шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған шешіміне салық төлеушінің (салық агентінің) шағымында жазылған мәселелер бойынша шағымын қарау;
      төленген табыс салығын бюджеттен немесе "қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес шартты банк салымынан қайтаруға резидент еместің салықтық өтінішін қайта қарау туралы өтінішін қарау;
      мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдыруға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібін сақтау;
      уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының салық заңнамасын орындауға бағытталған функцияларды жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді орындау бөлігіндегі қызметі;
      салық органдарында тіркеу есебіне қою;
      бақылау-кассалық машиналардың болуы;
      этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы;
      бақылау-кассалық машиналарды қолдану тәртібін сақтау;
      акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін лицензиялау қағидалары мен оларды өндіру, сақтау және өткізу шарттарын сақтау;
      касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы салық органы шығарған өкімді орындау мәселелері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты салық қызметі органы жүргізетін тексеру.
      Мынадай:
      салық органдарында тіркеу есебіне қою;
      бақылау-кассалық машиналардың болуы;
      этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша тақырыптық тексеру жүргізуге қатысу үшін жеке кәсіпкерлік субъектері бірлестіктерінің өкілдері осындай бірлестіктермен келісім бойынша тартылуы мүмкін.
      Жеке кәсіпкерлік субъектері бірлестіктерінің өкілдері көрсетілген тақырыптық тексерулерді жүргізуі кезінде салық төлеуші құқықтарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады. Тақырыптық тексеру актісінде жеке кәсіпкерлік субъектерінің бірлестіктері өкілдерінің қатысу фактісі тіркеледі.";
      3) тармақшадағы "және кешенді" деген сөздер ", кешенді" деген сөзбен ауыстырылып, "және қосымша" деген сөздер алып тасталсын;
      4) тармақша алып тасталсын;
      6-тармақ алып тасталсын;
      9-тармақта:
      1) тармақшадағы "салық қызметі органы тоқсан сайын" деген сөздер "уәкілетті орган жыл сайын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) жоспардан тыс тексеру - осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген, оның ішінде:
      салық төлеушінің (салық агентінің) өзінің өтініші бойынша;
      Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінде көзделген негіздер бойынша;
      салық төлеуші (салық агенті) бұрын тексерілген салық кезеңіне қосымша салық есептілігін осындай қосымша салық есептілігінде көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын тексеру мақсатында табыс еткен жағдайда;
      салық қызметі органының бұрын жіберілген сұрау салулары бойынша алдыңғы салықтық тексеру барысында келіп түспеген жауап алынған жағдайда;
      осы Кодекстің 608-бабында белгіленген тәртіппен камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы салық органдарының хабарламасын салық төлеуші (салық агенті) орындамаған жағдайда;
      резидент заңды тұлғаның, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бөліну жолымен қайта ұйымдастырылуына немесе таратылуына байланысты;
      резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын қызметін тоқтатуына байланысты;
      дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат қызметінің тоқтатылуына байланысты;
      салық төлеушінің салықтық өтініші негізінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарылуына байланысты;
      жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт мерзімінің өтуіне байланысты;
      акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша;
      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуларды айқындау мәселелері бойынша;
      қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомасының дұрыстығын растау бойынша салық төлеушінің қосылған құн салығы бойынша декларацияда көрсетілген талаптары негізінде;
      резидент еместің төленген табыс салығын бюджеттен немесе қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарт ережелеріне сәйкес шартты банк салымынан қайтаруға салықтық өтініші негізінде;
      Қазақстан Республикасының салық заңнамасында, сондай-ақ орындалуын бақылау салық қызметі органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген міндеттерді банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың орындауы мәселелері бойынша;
      соттың заңды күшіне енген үкімі немесе қаулысы негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасалған операциялар бойынша салық міндеттемесін айқындау мәселелері бойынша;
      сот кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз жүзеге асырылған деп таныған мәміле (мәмілелер) бойынша салық міндеттемесін айқындау мәселелері бойынша;
      салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған жоғары тұрған салық қызметі органының шешіміне шағымын - осы шағымда көрсетілген мәселелер бойынша;
      резидент еместің төленген табыс салығын бюджеттен немесе қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес шартты банк салымынан қайтаруға салықтық өтінішін қайта қарау туралы өтінішіне байланысты;
      олар бойынша лицензиар лицензия қолданысын тоқтата тұрған бұзушылықтарды жою мәселесі бойынша;
      салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның шешімі негізінде жүзеге асырылатын салықтық тексерулер.
      Осы баптың 9-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген жоспардан тыс тексерулер бұрын тексерілген кезең үшін жүзеге асырылады.";

      5) 628 және 630-баптар алып тасталсын;

      6) 632-бапта :
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мынадай:
      салық органдарында тіркеу есебіне қою;
      бақылау-кассалық машиналардың болуы;
      этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша тақырыптық тексеру тағайындалған кезде нұсқамада аумақтың тексерілетін учаскесі, тексеру барысында анықталуға жататын мәселелер, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 3), 4), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы тармақта көзделген мәліметтер көрсетілуге тиіс.";
      4-тармақтың екінші бөлігіндегі "және рейдтік салықтық" деген сөздер алып тасталсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Мынадай:
      салық органдарында тіркеу есебіне қою;
      бақылау-кассалық машиналардың болуы;
      этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша тақырыптық тексерулерді қоспағанда, бір нұсқама негізінде бір ғана салықтық тексеру жүргізілуі мүмкін.";
      7-тармақ алып тасталсын;

      7) 633-бапта :
      3-тармақтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық қызметі органының салықтық тексеру жүргізуші лауазымды адамы, мынадай: салық органдарында тіркеу есебіне қою; бақылау-кассалық машиналардың болуы; этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша тақырыптық тексерулерді қоспағанда, салық төлеушіге (салық агентіне) нұсқаманың түпнұсқасын тапсырады.";
      4-тармақтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Мынадай: салық органдарында тіркеу есебіне қою; бақылау-кассалық машиналардың болуы; этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша тақырыптық тексерулер жүргізілген кезде салық төлеушіге немесе оның тауарларды өткізуді жүзеге асыратын және қызмет көрсететін қызметкеріне танысу үшін нұсқаманың түпнұсқасы көрсетіледі және оның көшірмесі тапсырылады.";

      8) 637-баптың 1-тармағының 8) тармақшасындағы "және қосымша" деген сөздер алып тасталсын;

      9) 670-бапта :
      2-тармақтағы "қосымша" деген сөз "тақырыптық" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы "қосымша" деген сөз "тақырыптық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      10) 672-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы "қосымша" деген сөз "тақырыптық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11) 675-баптағы "Қосымша", "қосымша" деген сөздер тиісінше "Тақырыптық", "тақырыптық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 685-баптағы "Қосымша", "қосымша" деген сөздер тиісінше "Тақырыптық", "тақырыптық" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. "Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы" 1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., N 15, 363-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 17, 139-құжат):

      1) 19-бап мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:
      "14) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 20-1-бапта :
      5 және 6-тармақтар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      10. "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1996 ж., N 2, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 447-құжат; 2001 ж., N 23, 309, 321-құжаттар; N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 18, 110-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 15, 63-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 14, 89-құжат; N 24, 148-құжат):

      1) 1-бапта :
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттік көліктік бақылау (бұдан әрі - көліктік бақылау) - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде көлік саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";
      алтыншы бөлік алып тасталсын;

      2) 25-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-1-бап. Көлік саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Көлік саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      3) 25-2-бап алып тасталсын.

      11. "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 23, 148-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 15, 147-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 8, 52-құжат; N 9, 67-құжат; N 18, 143-құжат; N 20, 152-құжат):
       6-бап мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші және бесінші бөліктермен толықтырылсын:
      "Азаматтық және эксперименттік авиация қызметін мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырады.
      Уәкілетті орган "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      12. "Прокуратура туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 184-құжат; 1998 ж., N 15, 208-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 142-құжат; 2001 ж., N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 15-16, 63-құжат; N 23, 114-құжат):
       12-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жоспарлы тексерулер жүргізудің жыл сайынғы жиынтық жоспарын ағымдағы күнтізбелік жылдың 25 желтоқсанына дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ресми сайтына орналастырады.".

      13. "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; N 23, 416-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 8, 233, 247-құжаттар; N 23, 920-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 13-14, 174-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 12, 82-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 154, 155-құжаттар; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; 2008 ж., N 15-16, 61-құжат; 2009 ж., N 8, 44-құжат):

      1) 5-1-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді;";

      2) 11-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-1-бап. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті
                 қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      3) 11-2-бап алып тасталсын.

      14. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 16, 99-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 22, 170-құжат; N 23, 114-құжат; 2009 ж., N 2-3, 18-құжат):

      1) 8-1-бап мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:
      "14) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 70-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "70-2-бап. Жер қойнауын пайдалану саласындағы
                 мемлекеттік бақылау

      1. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      15. "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 11-12, 263-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 1999 ж., N 4, 101-құжат; 2000 ж., N 6, 145-құжат; 2003 ж., N 14, 112-құжат; 2004 ж., N 11-12, 67-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 8, 52-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат; N 21, 97-құжат; 2009 ж., N 2-3, 9-құжат):

      1) 11-бап мынадай мазмұндағы жиырма екінші абзацпен толықтырылсын:
      "- "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 31-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың
               алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік
               бақылау

      1. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      16. "Өрт қауіпсіздігі туралы" 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 18, 368-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 1999 ж., N 20, 728-құжат; N 23, 931-құжат; 2000 ж., N 6, 142-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 14, 112-құжат; N 24, 177-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат, 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат):

      1) 1-баптың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";

      2) 6-бап мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "16) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 9-5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-5-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарға:
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік бас инспекторы - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының басшысы;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік бас инспекторының орынбасарлары - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары басшысының орынбасарлары;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының мемлекеттік бақылау жөніндегі мамандары;
      облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік бас инспекторлары - мемлекеттік өртке қарсы қызметтің аумақтық органдарының басшылары;
      облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік бас инспекторларының орынбасарлары - мемлекеттік өртке қарсы қызметтің аумақтық органдары басшыларының орынбасарлары;
      облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары - мемлекеттік өртке қарсы қызметтің аумақтық органдарының мемлекеттік бақылау жөніндегі мамандары жатады.
      3. Ұлттық қауіпсіздік органдары, қорғаныс, қылмыстық-атқару жүйесі объектілерінде, шахталардың, кеніштердің, кен қазбаларының жерасты құрылыстарында, ашық көмір разрездерінде, орман және тоғай алқаптарының аумақтарында, сондай-ақ әуе, теміржол, теңіз және ішкі су көлігінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылауды Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті органдары жүзеге асырады.
      Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының дипломатиялық мекемелерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шет елдердегі өкілдіктерінің өрт қауіпсіздігімен қамтамасыз етілуін бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік инспекторлар жүргізілген мемлекеттік бақылаудың нәтижелері бойынша өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының анықталған бұзушылықтарына қарай мынадай актілер:
      1) тексеру жүргізу нәтижелері бойынша акт;
      2) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама;
      3) өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама;
      4) өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптары бұзылған жағдайда кінәлі тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы қаулы шығарады.
      5. Дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың өрт қауіпсіздігі саласындағы нормаларды, қағидаларды, техникалық регламенттерді және стандарттарды сақтауы бақылануға жатады.";

      4) 9-6-бап алып тасталсын;

      5) 4-тарау мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:

      "15-1-бап. Объектілерді өрт қауіптілігі дәрежесі бойынша бөлу

      1. Ұйымдар өздерінің өрт қауіптілігі дәрежесі бойынша бірінші, екінші, үшінші және төртінші топтар объектілеріне бөлінеді. Аудандағы объектілер есебін мемлекеттік өртке қарсы қызмет органы жүргізеді.
      2. Бірінші топтағы объектілерге: жалпы құрылыс алаңы үш мың бес жүз шаршы метрден асатын ірі өнеркәсіп орындары және республикалық ғылыми-зерттеу ұйымдары; электр станциялары; әуежайлар; теңіз сауда порттары; театрлар, спорт сарайлары, басқа да мәдени-ойын-сауық ұйымдары, сегіз жүз және одан да көп адам сиятын медицина ұйымдары мен қонақ үйлер; жалпы алаңы екі мың бес жүз шаршы метрден асатын сауда объектілері; мұражайлар, сурет галереялары; жалпы алаңы екі мың бес жүз шаршы метрден асатын кітапханалар; жалпы сыйымдылығы екі мың текше метрден асатын мұнай базалары мен мұнай өнімдерінің қоймалары; сыйымдылығы бір мың текше метрден асатын газ сақтау қоймалары мен газ құю станциялары жатады.
      3. Екінші топтағы объектілерге: бірінші топқа енбеген өнеркәсіп орындары мен ғылыми-зерттеу ұйымдары; балық және өзен порттары; елу бірліктен астам техникасы бар автокәсіпорындар; темір жол станциялары, локомотив, вагон, вагон жөндеу, рефрижератор, жөндеу-жабдықтау деполары; атқарушы және өкілді органдардың ғимараттары; Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен екінші деңгейдегі банктер; ауысымда сегіз жүз және одан да көп оқушылар, студенттер, тыңдаушылар саны бар оқу мекемелері; бірінші топқа енбеген театрлар, спорт сарайлары, басқа да мәдени-ойын-сауық ұйымдары; алаңының көлеміне қарамастан ғибадат мекемелері; жалпы алаңы бір мыңнан екі мың бес жүз шаршы метрге дейінгі сауда объектілері; жалпы алаңы бір мыңнан екі мың бес жүз шаршы метрге дейінгі мұражайлар, сурет галереялары және кітапханалар, төрт жүзден сегізге жүз дейін адам сиятын медицина ұйымдары мен қонақ үйлер; жалпы құрылыс алаңы бір мың бес жүз шаршы метрден астам ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы объектілері мен құс фабрикалары жатады.
      4. Үшінші топтағы объектілерге: екінші топқа енбеген білім беру ұйымдары; ғылыми-зерттеу және жобалау институттары; елу бірліктен аз техникасы бар автокәсіпорындар; жалпы алаңы бір мың бес жүз шаршы метрден аз ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы объектілері мен құс фабрикалары; балалар, әкімшілік ғимараттары, жатақханалар, байланыс ұйымдары, коммуналдық және тұрмыстық қызмет көрсету, тамақтандыру кәсіпорындары, ойын мекемелері, дәріханалар, пошталар, байланыстың сөйлесу пункттері, телеграфтар, банк бөлімдері, көркемсурет шеберханалары, алаңы бір жүз елу шаршы метрден астам салтанат залдары; бірінші және екінші топтарға енбеген мұражайлар мен сурет галереялары, медицина ұйымдары мен қонақ үйлер, сауда объектілері, кітапханалар жатады.
      5. Төртінші топтағы объектілерге: ашық автотұрақтар мен жеке гараждар; бір қабатты жер үсті және жер асты гараждары; автомобильдерге май құю стансалары, саяжай және бау-бақша шаруашылығы қоғамдары; сауда павильондары, жөндеу шеберханалары, дүңгіршіктер, қабылдау пункттері мен валюта айырбастау пункттері, тауарларды өткізуге арналған, оның ішінде базарлардың аумақтарында орналасқан контейнерлер; жеке тұрған және тұрғын үйлер мен құрылыстарға жапсарлас (қабаттас) салынған, алаңы бір жүз елу шаршы метрге дейінгі сауда, тұрмыстық қызмет көрсету, тамақтандыру кәсіпорындары, ойын мекемелері, дене шынықтыру-сауықтыру кешендері, дәріханалар, медициналық кабинеттер, банк бөлімдері, көркемсурет шеберханалары, салтанат залдары, мұражайлар, көрме залдары, офистер, аудио-, бейнежазба және прокат пункттері, диспетчерлік пункттер мен басқа да шағын объектілер жатады.
      6. Салынып жатқан объектілерді мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары олардың жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасының және орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігіне тексереді.
      7. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары:
      қоныстану аумағында - өртке қарсы өтетін аралықтардың, кіреберістердің, өтпе жолдардың, өткелектердің және өртке қарсы сумен жабдықтаудың болуын және олардың жай-күйін;
      көп пәтерлі тұрғын үйлерде - өрт қауіпсіздігінің, түтінді жою, өртті анықтау және сөндіру жүйелерінің, ғимараттар мен құрылыстарға өтетін өртке қарсы өтпе жолдардың жай-күйін, сондай-ақ жалпыға ортақ пайдаланылатын үй-жайлардың өртке қарсы жай-күйін;
      жеке тұрғын және тұрғын емес құрылыстарда - жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша ғана өрт қауіпсіздігінің нормалары мен қағидаларының сақталуын тексеруді жүзеге асырады.".

      17. "Банкроттық туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 1-2, 7-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 14, 198-құжат; N 17-18, 225-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 4, 26-құжат; N 11, 67-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 57-құжат; 2006 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 13, 86-құжат; N 15, 95-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 14, 18-құжаттар; N 9, 67-құжат; 2008 ж., N 13-14, 58-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 129-құжат; 2009 ж., N 2-3, 18-құжат):

      1) 10-2-бапта :
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) сырттай байқау рәсімінің, оңалту рәсімінің, конкурстық іс жүргізудің жүргізілуін мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;";
      мынадай мазмұндағы 24-1) және 30) тармақшалармен толықтырылсын:
      "24-1) кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру тәртібін белгілейді;";
      "30) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 10-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-3-бап. Сырттай байқау рәсімінің, оңалту рәсімінің,
                 конкурстық іс жүргізудің жүргізілуін мемлекеттік
                 бақылау

      1. Уәкілетті органның сырттай байқау рәсімінің, оңалту рәсімінің, конкурстық іс жүргізудің жүргізілуін мемлекеттік бақылауының нысанасы тараптардың Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын сақтауы болып табылады.
      Мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Осы баптың мақсаты үшін сырттай байқау рәсімінің, оңалту рәсімінің, конкурстық іс жүргізудің тараптары деп кредиторлар, борышкер, мүліктің меншік иесі немесе ол уәкілеттік берген орган, кредиторлар комитеті, сырттай байқау әкімшісі, конкурстық және оңалтушы басқарушылар түсініледі.
      3. Уәкілетті орган мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары шеңберінде өз құзыретін іске асыру мақсатында сауалдар жасауды жүзеге асыруға құқылы.
      4. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары мынадай:
      1) төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкін және істерін басқаруға лицензиясы бар тұлғалардың банкроттық рәсімдерде тіркелу есебі;
      2) мониторинг;
      3) камералдық бақылау;
      4) борышкердің мүлкін (активтерін) сату бойынша сауда-саттықтың жүргізілу тәртібінің сақталуын бақылау нысандарында жүзеге асырылады.".

      18. "Атом энергиясын пайдалану туралы" 1997 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 7, 83-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат; N 8, 52-құжат):

      1) 1-баптың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "атом энергиясын пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде атом энергиясын пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";

      2) 5-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Атом энергиясын пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      3) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті органның құзыреті:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне атом энергиясын пайдалану мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін әзірлеу және өзгерту жөнінде ұсыныстар енгізу;
      2) Қазақстан Республикасы заңнамасының негізінде және оны орындау үшін атом энергиясын пайдалануға байланысты қызметті регламенттейтін нормалар мен қағидаларды әзірлеу, белгілеу және қабылдау;
      3) атом энергиясын пайдалануға байланысты қызмет түрлерін лицензиялауды жүзеге асыру және лицензиялардың қолданылу шарттарының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалуын тексеру;
      4) атом энергиясын пайдалану саласындағы нормалар мен қағидалардың сақталуын қадағалауды жүзеге асыру;
      5) өз өкілеттігін атқаруға байланысты инспекциялар жүргізу;
      6) Қазақстан Республикасының аумағындағы радиациялық жағдайға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
      7) ядролық материалдар мен иондандырушы сәуле көздерін мемлекеттік есепке алу мен бақылауды жүзеге асыру;
      8) жеке және заңды тұлғалардан өздеріне жүктелген міндеттерді шешу үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды сұратуды және алуды жүзеге асыру;
      9) осы Заңды бұзу фактілері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапқа тарту туралы мәселелерді шешу үшін құқық қорғау органдарына материалдарды беру;
      10) атом энергиясын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік мәселелері бойынша және ядролық қаруды таратпау мен ядролық материалдарды бақылау проблемалары бойынша басқа мемлекеттердің өкілетті органдарымен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты жүзеге асыру;
      11) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту болып табылады.".

      19. "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 8, 84-құжат; 1999 ж., N 13, 431-құжат; N 23, 921-құжат; 2003 ж., N 11, 67-құжат; 2004 ж., N 14, 82-құжат; N 17, 101-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 16, 103-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 15, 106, 108-құжаттар; N 18, 143-құжат; 2009 жылғы 12 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй-коммуналдық сала мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 10-2-бап мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      "10) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 10-3-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;";

      3) 10-4-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;";

      4) 6-1-тараудың тақырыбындағы "қорын күтіп-ұстау ережелерінің сақталуына" деген сөздер "қоры саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 41-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "41-1-бап. Тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік бақылау

      Тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік бақылауды жергілікті атқарушы орган кондоминиум қатысушыларының ортақ мүлкіне жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй инспекциясы (бұдан әрі - тұрғын үй инспекциясы) лауазымды адамдарының тексеру жүргізуі арқылы жүзеге асырады. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.";

      6) 41-2-бапта :
      тақырыптағы "қорын күтіп-ұстау ережелерінің сақталуына" деген сөздер "қоры саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 1) тармақшасындағы "кедергісіз" деген сөз алып тасталсын;
      4-тармақтың 1) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздер "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      20. "Мемлекеттік статистика туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 9, 91-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат; 2002 ж., N 1, 3-құжат; N 17, 155-құжат; 2004 ж., N 23, 142, 143-құжаттар; 2007 ж., N 4, 33-құжат):

      1) 11-баптың он бірінші абзацындағы "ұйымдастыруға міндетті." деген сөздер "ұйымдастыруға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы он екінші абзацпен толықтырылсын:
      "тексерулерді қоспағанда, мемлекеттік статистика саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысынан мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға міндетті.";

      2) 12-баптың он бірінші абзацындағы "табыс етуге міндетті." деген сөздер "табыс етуге;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы он екінші абзацпен толықтырылсын:
      "тексерулерді қоспағанда, мемлекеттік статистика саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысынан мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға міндетті.".

      21. "Азаматтық қорғаныс туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 9, 93-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 1999 ж., N 4, 101-құжат; 2000 ж., N 6, 142-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 16, 104-құжат; 2007 ж., N 10, 69-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат; N 21, 97-құжат):

      1) 17-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-1-бап. Азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      2) 19-бап мынадай мазмұндағы он сегізінші абзацпен толықтырылсын:
      "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.".

      22. "Нормативтік құқықтық актілер туралы" 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 2-3, 25-құжат; 2001 ж., N 20, 258-құжат; 2002 ж., N 5, 50-құжат; 2004 ж., N 5, 29-құжат; N 13, 74-құжат; 2005 ж., N 17-18, 73-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 12, 86-құжат; N 13, 100-құжат; N 19, 147-құжат; 2008 ж., N 13-14, 55-құжат; N 21, 97-құжат):

      1) 14-1-бапта :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Орталық мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасын сараптамалық қорытынды алу үшін, оның ішінде осы жобаны мүдделі мемлекеттік органдармен келесі әрбір келісу кезінде міндетті түрде түсіндірме жазбаны қоса тіркей отырып, сараптамалық кеңестер арқылы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне жібереді.
      Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасына сараптамалық қорытынды ұсыну үшін мемлекеттік органдар белгілейтін мерзім жоба жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне түскен кезден бастап он жұмыс күнінен аз болмауға тиіс.
      Қорытындыны беру мерзімі жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің жазбаша сауал салуы бойынша он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге қосымша ұзартылады. Мерзімдерді қайта ұзартуға жол берілмейді.";
      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері сараптамалық қорытындыны мемлекеттік тілде және орыс тілінде ұсынады.";
      4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ескертпелері бар бір сараптамалық қорытынды ұсынған және осы бірлестік сараптамалық кеңестің отырысын өткізуді табанды түрде талап еткен жағдайда, осындай отырыстың өткізілуі міндетті болып табылады.
      Бұл ретте сараптамалық кеңестің отырысы сараптамалық кеңес мүшелерін тікелей шақыру арқылы не нақты уақыт режимінде интернет-конференция өткізу арқылы өткізілуі мүмкін.";

      2) 38-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғаса және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері ұсынған сараптамалық қорытындылар түрінде қосымшалары болмаса;".

      23. "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 16, 220-құжат; 2001 ж., N 23, 318-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; 2008 ж., N 15-16, 60-құжат):

      1) 10-бап мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:
      "19) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 11-бапта :
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "11-бап. Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік
               бақылау";
      2-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) асыл тұқымды мал шаруашылығының аттестатталған субъектілеріндегі малды асылдандыру жұмысының, оны есепке алудың және оның есептілігінің жай-күйін мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға;";
      2) тармақшадағы "сәйкестігін тексеруге" деген сөздер "сәйкестігіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы "сапасын тексеруге" деген сөздер "сапасына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-1. Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      24. "Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы" 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 16, 214-құжат; 1999 ж., N 19, 646-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 23-24, 193-құжат; 2004 ж., N 14, 82-құжат; N 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., N 2, 17-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; N 13, 87-құжат; 2007 ж., N 3, 20-құжат; N 19, 148-құжат; 2008 ж., N 15-16, 64-құжат; N 24, 129-құжат):

      1) 13-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді;";

      2) 18-1-бапта :
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "18-1-бап. Табиғи монополиялар саласында жүзеге асырылатын
                 іс-әрекеттерді хабарлаудың немесе келісудің
                 негіздері мен тәртібі";
      1-тармақта:
      бірінші абзацтағы "уәкілетті орган" деген сөздер "мынадай іс-әрекеттерді жасауға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы "бақылауды жүзеге асырады" деген сөздер "уәкілетті органның алдын ала хабарламасы немесе келісімін алу талап етіледі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 18-4-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "18-4-бап. Табиғи монополия субъектісінің сатып алуды жүзеге
                 асыруының ерекшеліктері";

      4) 18-5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-5-бап. Табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін
                 нарықтардағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру

      1. Табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      5) 18-6-бап алып тасталсын;

      6) 18-7-бапта :
      тақырып "субъектісін" деген сөзден кейін "және реттелетін нарық субъектісін" деген сөздермен толықтырылсын;
      бірінші абзацта:
      "субъектісін" деген сөзден кейін "немесе реттелетін нарық субъектісін" деген сөздермен толықтырылсын;
      "анықтаманы" деген сөз "актісін" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) тармақша "субъектісіне" деген сөзден кейін "немесе реттелетін нарық субъектісіне" деген сөздермен толықтырылсын.

      25. "Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 17-18, 221-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2002 ж., N 10, 106-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 5-6, 30-құжат; N 24, 148-құжат):
       6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың
              айналымын мемлекеттік бақылау және олардың заңсыз
              айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл
              шаралары

      1. Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымын мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының:
      1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға;
      2) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру мақсатында меншік нысанына қарамастан, есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы үшін пайдаланылатын кез келген үй-жайларға баруға;
      3) құрамында Тізімге енгізілген есірткі заттары бар өсімдіктер өсірілетін жер учаскелеріне тексеріп-қарау жүргізуге;
      4) құрамында есірткі заттары бар өсімдіктерді жою мақсатында арнайы құрылған бөлімшелермен іс-шаралар жүргізуге;
      5) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардан есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сапасын сипаттайтын техникалық құжаттаманы, сондай-ақ оларға сараптама жүргізу үшін көрсетілген өнімнің техникалық негізделген мөлшердегі үлгілерін алуға;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласында анықталған кемшіліктерді жою туралы нұсқамалар беруге;
      7) есірткі, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы талаптар бұзылған жағдайда заңды тұлғалардың және құрылымдық бөлімшелердің өндірістік қызметін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тоқтата тұруға;
      8) Қазақстан Республикасының есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын реттейтін заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін бұзғаны үшін жеке және заңды тұлғаларды жауапқа тарту жөнінде тиісті органдарға ұсыныс енгізуге құқығы бар.".

      26. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 22, 309-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 5-құжат; N 8, 52-құжат; 2002 ж., N 23-24, 193-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 86-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 23, 138-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 4, 28-құжат; 2009 ж., N 2-3, 21-құжат):

      1) 7-бапта :
      10), 11), 12) және 14) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 17) және 18) тармақшалармен толықтырылсын:
      "17) аудиторлық қызмет және кәсіби аудиторлық ұйымдардың қызметі саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      18) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 7-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-1-бап. Аудиторлық қызмет және кәсіби аудиторлық ұйымдардың
                қызметі саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Аудиторлық қызмет және кәсіби аудиторлық ұйымдардың қызметі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      27. "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 24, 435-құжат; 2001 ж., N 21-22, 286-құжат; 2003 ж., N 10, 53-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 13, 86-құжат; 2007 ж., N 8, 55-құжат; 2009 жылғы 6 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құжаттамалық қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 18-баптың 1-тармағында:
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) Ұлттық мұрағат қорының құрамына жатқызылған және жеке меншік мұрағаттарда сақталатын құжаттардың сақталуын бақылау;";
      мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:
      "20) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту.";

      2) 18-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-1-бап. Ұлттық мұрағат қорының құрамына жатқызылған және
                 жеке меншік мұрағаттарда сақталатын құжаттардың
                 сақталуын мемлекеттік бақылау

      1. Ұлттық мұрағат қорының құрамына жатқызылған және жеке меншік мұрағаттарда сақталатын құжаттардың сақталуын мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      28. "Өсімдіктер карантині туралы" 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 2-3, 34-құжат; N 23, 931-құжат; 2002 ж., N 4, 30-құжат, 2003 ж., N 15, 121-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат):

      1) 1-баптың 13)тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылау - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде өсімдіктер карантині саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";

      2) 7-баптың 1-тармағында:
      16) тармақшада:
      "олардың" деген сөз "оның" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "сараптамасын,", "тексеруді жүргізеді" деген сөздер тиісінше "сараптамасын жүргізеді және", "қарайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      17) тармақшадағы "сараптамасын,", "тексеруді жүргізеді" деген сөздер тиісінше "сараптамасын жүргізеді және", "қарайды" деген сөздермен ауыстырылсын;";
      19) тармақшадағы "тексеруді жүргізеді" деген сөздер "негізде қарайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      20) тармақшада:
      "сараптамасын" деген сөзден кейін "жүргізеді" деген сөзбен толықтырылсын;
      ", карантиндік құжаттарды тексеруді жүргізеді" деген сөздер "және карантиндік құжаттарды қарайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      24) тармақшадағы "тексеру" деген сөз "зерттеу" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 30) тармақшамен толықтырылсын:
      "30) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 7-1-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "тексеруге" деген сөз "зерттеуге" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 8-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылау объектілеріне баруға және оларда Қазақстан Республикасының заңдары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының сақталуы тұрғысынан зерттеп-қарау жүргізуге, өз өкілеттігін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қажетті ақпарат алуға;";

      5) мынадай мазмұндағы 9-2-баппен толықтырылсын:

      "9-2-бап. Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      6) 10-бапта :
      екінші бөліктегі "карантиндік тексеруді,", "құжаттарын тексеруді" деген сөздер "карантиндік тексеріп-қарауды", "құжаттарын қарауды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөлікте:
      "жөніндегі" деген сөз "саласындағы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "және тексеру белгілеу туралы акті шығарусыз жүзеге асырылады" деген сөздер алып тасталсын;

      7) 12-бапта :
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "12-бап. Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік
               бақылау объектілері";
      "бойынша" деген сөз "саласындағы мемлекеттік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 13-бапта :
      4-тармақтың 5) тармақшасының үшінші абзацындағы "тексерген" деген сөз "зерттеген" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақта:
      үшінші бөліктегі "тексереді" деген сөз "анықтайды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      алтыншы бөліктегі "тексеру" деген сөз "зерттеу" деген сөзбен ауыстырылсын;
      6-тармақтың алтыншы бөлігіндегі "тексереді" деген сөз "зерттейді" деген сөзбен ауыстырылсын.

      29. "Дене шынықтыру және спорт туралы" 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 24, 1065-құжат; 2003 ж., N 15, 129-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 13, 86-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 10, 69-құжат; N 20, 152-құжат):

      1) 23-бап мынадай мазмұндағы 27) тармақшамен толықтырылсын:
      "27) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 24-2-бапта :
      тақырып және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "24-2-бап. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік
                 бақылау
      1. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік бақылауды дене шынықтыру және спорт жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының спорт объектілерін пайдалану, оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі талаптарының сақталуы тұрғысынан жүзеге асырады.";
      2-тармақтағы "Мемлекеттік" деген сөз "Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Дене шынықтыру саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.";
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      30. "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 7, 165-құжат; 2004 ж., N 11-12, 62-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 24, 148-құжат; 2008 ж., N 15-16, 60-құжат):

      1) 5-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:
      "17) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 24-бапта :
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "24-бап. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік
               бақылау";
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.";
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      31. "Күзет қызметі туралы" 2000 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің, Жаршысы, 2000 ж., N 14-15, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 34-құжат; N 17, 155-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 8, 52-құжат; 2008 ж., N 12, 51-құжат):

      1) 19-баптың 6-тармағының екінші сөйлемі алып тасталсын;

      2) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Күзет қызметін мемлекеттік бақылау

      1. Қазақстан Республикасының аумағында күзет қызметін мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      32. "Әкімшілік рәсімдер туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 20, 379-құжат; 2004 ж., N 5, 29-құжат; 2007 ж., N 12, 86-құжат; N 19, 147-құжат; 2008 ж., N 21, 97-құжат):
       9-2-баптың бесінші абзацында:
      "нормативтік құқықтық актілерде белгіленген" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында көзделген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "сәйкестігін тексеру мақсатымен" деген сөздер "сәйкестігі тұрғысынан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      33. "Астық туралы" 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 2, 12-құжат; N 15-16, 232-құжат; 2003 ж., N 19-20, 148-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат; N 9, 67-құжат; N 18, 145-құжат; 2008 ж., N 13-14, 58-құжат; N 20, 89-құжат):

      1) 6-бапта :
      2-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-2) астықты экспорттаушылардың қызметін астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарының сақталуы және астық нарығы мониторингі бойынша есептіліктің дәйектілігі тұрғысынан лицензиялық бақылау;";
      3) және 3-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) астық қабылдау кәсіпорындарының: астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу; астық сақтау; астық қолхаттарының берілуі, айналысы және өтелуі қағидаларын сақтауын бақылау;
      3-1) астықты экспорттаушылардың қызметін Қазақстан Республикасының заңдарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын сақтауы тұрғысынан бақылау;";
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) астық сапасының сараптамасы бойынша аккредиттелген зертханалардың қызметін астық сапасын сараптау және уәкілетті орган белгілеген астық сапасы паспортын беру тәртібін сақтауы тұрғысынан бақылау;";
      мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "20-1) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту.";

      2) мынадай мазмұндағы 6-3-баппен толықтырылсын:

      "6-3-бап. Астық нарығы саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Астық нарығы саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      3) 7-баптың 3-тармағының 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) астық қабылдау кәсіпорындарына қабылдау және тиеп жіберу кезінде астық сапасының көрсеткіштерін айқындауды бақылау;
      2) астықтың сандық-сапалық жай-күйін бақылау.";

      4) 33-2-баптың 2-тармағының 1) тармақшасында:
      бесінші абзац алып тасталсын;
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "астықты экспорттаушылардың қызметін Қазақстан Республикасының заңдарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын сақтауы тұрғысынан бақылау;".

      34. "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 3, 18-құжат; 2004 ж., N 2, 10-құжат; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 17-18, 76-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 10, 52-құжат; 2007 ж., N 2, 14, 18-құжаттар; N 3, 20-құжат; N 8, 52-құжат; N 9, 67-құжат; N 15, 106-құжат; N 20, 152-құжат; 2009 ж., N 1, 4-құжат; 2009 жылғы 6 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 7 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмыспен қамту және міндетті әлеуметтік сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 6-баптың 2-тармағының 8) тармақшасындағы "қалыптастыруға міндетті." деген сөздер "қалыптастыруға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеуге және бекітуге міндетті.";

      2) 4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4-тарау. Халықты жұмыспен қамту саласындағы бақылау мен есептілік";

      3) 22-бапта :
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "22-бап. Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік
               бақылауды жүзеге асыратын органдар";
      бірінші және екінші бөліктердегі "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасының сақталуын", "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасын сақтауын" деген сөздер тиісінше "Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік", "халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 22-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-1-бап. Халықты жұмыспен қамту саласындағы
                 мемлекеттік бақылау

      1. Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      35. "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 13-14, 175-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; 2003 ж., N 23, 168-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 17, 139-құжат; 2008 ж., N 13-14, 57-құжат):

      1) 11-бап мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:
      "20) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 28-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "28-1-бап. Туристік қызмет саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Туристік қызмет саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      36. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 17-18, 243-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 6, 10-құжат; N 7-8, 19-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат; N 23, 144-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат; N 16, 129-құжат; 2008 ж., N 21, 97-құжат; N 24, 129-құжат):

      1) 3-баптың 2-тармағындағы 9) тармақшасындағы "құрылыс процесін технологиялық жағынан сүйемелдеуді қоса алғанда," деген сөздер алып тасталсын;

      2) 19-бап мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау саласындағы жергілікті атқарушы органдардың қызметіне сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның бақылауын жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;";

      3) 20-бапта :
      мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "14-1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау саласындағы жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылауды жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу;";
      20) тармақшаның төртінші абзацындағы "бекіту жатады." деген сөздер "бекіту;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:
      "21) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту жатады.";

      4) 31-1-бапта :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мемлекеттік құрылыс инспекторлары белгіленген тексеру мерзімі туралы хабарламаны тапсырысшыға (меншік иесіне), авторлық қадағалау тобына және осы құрылыс объектісі бойынша мердігерге (бас мердігерге) тексеру басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей жібереді.";
      3-тармақтағы "тексеру" деген сөз "бақылау" деген сөзбен ауыстырылсын;
      6-тармақ алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7 және 8-тармақтармен толықтырылсын:
      "7. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      8. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      5) 64-бапта :
      1-тармақта:
      бірінші бөліктегі "Жобалардың" деген сөз "Жобаларға" деген сөзбен ауыстырылып, "техникалық регламенттерге сәйкестігіне" деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөлік мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттілік берген заңды тұлғаның функциясын қайталауға жол берілмейді.";
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 13) және 14) тармақшалармен толықтырылсын:
      "13) лицензиясы бар тұлғалар орындаған және қосымша жер учаскесін (аумақ кесіндісін) бөлуді талап етпейтін, конструкцияның есептік беріктігін төмендетпейтін, сәулеттік-эстетикалық, өртке қарсы, жарылысқа қарсы және санитариялық сапасын нашарлатпайтын, пайдалану кезінде қоршаған ортаға зиянды әсерін тигізбейтін, ол жөнінде жоба авторының (жобаның бас инженерінің, жобаның бас сәулетшісінің) тиісті жазбасы бар, тұрғын үй ғимараттарындағы (үйлеріндегі) тұрғын үй және тұрғын үй емес үй-жайларды қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау);
      14) азаматтардың жеке пайдалануына арналған техникалық жағынан күрделі емес басқа да құрылғылар;";
      3-тармақ алып тасталсын;

      6) 73-бапта :
      5-тармақта:
      1) тармақшадағы "бір айдан" деген сөздер "жеті күннен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "жеті күннен" деген сөздер "бес күннен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      "7-1. Мемлекеттік қабылдау комиссиясының объектіні пайдалануға қабылдау рәсімінің ұзақтығын (қабылдау мерзімдерін), салынған объектінің күрделілігіне және функционалдық арналуына, оның технологиялық және пайдалану сипаты мен параметрлеріне қарап тағайындаған кезде мемлекеттік басқару органы белгілейді.
      Бұл ретте азаматтық тұрғын үй мақсатында салынған объектілер бойынша қабылдауды мемлекеттік қабылдау комиссиясы тапсырыс берушіден (құрылыс салушыдан) тиісті өтініш және жұмыс комиссиясы қол қойған акті келіп түскен кезден бастап бес жұмыс күнінен аспайтын, ал ірі (техникалық жағынан күрделі) қоғамдық үйлер мен құрылыстарды, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету саласына жататын өндірістік циклдағы өзге де объектілерді - жеті жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асыруға міндетті.";

      7) 75-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын азаматтық (қоғамдық) және коммуналдық мақсаттағы жеке тұрған объектілер. Техникалық жағынан күрделі емес, мемлекеттік инвестицияның қатысуынсыз қаржыландырылатын жеке тұрған объектілер пайдалануға осы Заңның 76-бабында белгіленген тәртіппен қабылданады;";

      8) 78-бапта :
      7-тармақтың 3) тармақшасындағы "мемлекеттік өртке қарсы қадағалау" деген сөздер "мемлекеттік өртке қарсы қызмет" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9-тармақтың 3) тармақшасындағы "мемлекеттік өртке қарсы қадағалау және санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау" деген сөздер "мемлекеттік өртке қарсы және санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      37. "Автомобиль жолдары туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 17-18, 246-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 14, 89-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 16, 129-құжат; 2008 ж., N 15-16, 64-құжат; N 23, 114-құжат):

      1) 11-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) орталық және жергілікті атқарушы органдардың автомобиль жолдары мен жол қызметі саласындағы қызметіне жалпы басшылық жасау;";

      2) 12-баптың 2-тармағының 15) тармақшасында:
      "сақталуын бақылау" деген сөздер алып тасталсын;
      "сапаны" деген сөз "сапаның сақталуын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 5-тарау алып тасталсын.

      38. "Темір жол көлігі туралы" 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 23, 315-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 18, 110-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 13, 87-құжат; N 14, 89-құжат; N 16, 99-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат; N 19, 148-құжат; 2008 ж., N 15-16, 64-құжат; N 24, 129-құжат; 2009 ж., N 2-3, 18-құжат):

      1) 1-бапта :
      28) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "28) темір жол көлігі саласындағы мемлекеттік бақылау (бұдан әрі - көліктік бақылау) - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде темір жол көлігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";
      40) тармақша алып тасталсын;

      2) 14-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 26-3) тармақшамен толықтырылсын:
      "26-3) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту;";

      3) 66-2-бап алып тасталсын;

      4) 88-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "88-2-бап. Темір жол көлігі саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Темір жол көлігі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      5) 88-3-бап алып тасталсын.

      39. "Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 23, 320-құжат; 2004 ж., N 23; 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 24, 48-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 9, 67-құжат; N 18, 143-құжат):
       5-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 30) тармақшамен толықтырылсын:
      "30) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту.".

      40. "Әділет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., N 6, 67-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 154-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 10, 52-құжат; N 13, 86-құжат; 2007 ж., N 2, 14, 18-құжаттар; N 5-6, 40-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 18, 143-құжат; 2008 ж., N 10-11, 39-құжат; 2009 ж., N 8, 44-құжат):

      1) 6-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес:
      1) авторлық құқық пен сабақтас құқықтар, өнеркәсіптік меншік, селекциялық жетістіктер, интегралдық микросхемалар топологиясы объектілерін пайдалану саласында;
      2) нормативтік құқықтық актілердің ресми мәтіндерін кейіннен жариялау саласында ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексеру жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 22-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-1-бап. Авторлық құқық пен сабақтас құқықтар, өнеркәсіптік
                 меншік, селекциялық жетістіктер, интегралдық
                 микросхемалар топологиясы объектілерінің
                 пайдаланылуына мемлекеттік бақылау

      1. Авторлық құқық пен сабақтас құқықтар, өнеркәсіптік меншік, селекциялық жетістіктер, интегралдық микросхемалар топологиясы объектілерінің пайдаланылуына мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      2) 24-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "24-2-бап. Нормативтік құқықтық актілердің ресми мәтіндерін
                 кейіннен жариялау саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Нормативтік құқықтық актілердің ресми мәтіндерін кейіннен жариялау саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      41. "Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы" 2002 жылғы 3 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., N 7-8, 77-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат; N 21, 97-құжат):

      1) 7-бап мынадай мазмұндағы 28) тармақшамен толықтырылсын:
      "28) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 11-баптың 17) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 15-бапта :
      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 15-1-баптың 3) тармақшасындағы "әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында" деген сөздер "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      42. "Өсімдіктерді қорғау туралы" 2002 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., N 13-14, 140-құжат; 2004 ж., N 17, 98-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат):

      1) 1-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) өсімдіктерді қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау (мемлекеттік фитосанитариялық бақылау) - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде өсімдіктерді қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";

      2) 6-баптың 1-тармағының 25) тармақшасындағы "келісу енеді." деген сөздер "келісу;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 26) тармақшамен толықтырылсын:
      "26) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту кіреді.";

      3) 8-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мемлекеттік фитосанитариялық бақылау мақсатында мемлекеттік фитосанитариялық бақылау объектілеріне баруға;";

      4) 10-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "тексеруді" деген сөз "талдауды және сараптауды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 16-бапта :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өсімдіктерді қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      6) 20-баптың 3-тармағының 3) тармақшасындағы "жоғын тексеру" деген сөз "жоғына талдау және сараптау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      43. "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., N 15, 148-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 24, 129-құжат):

      1) 8-баптың 23) тармақшасындағы "бақылау кіреді." деген сөздер "бақылау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 24) тармақшамен толықтырылсын:
      "24) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту кіреді.";

      2) 14-бапта :
      тақырып және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "14-бап. Ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылау
      1. Ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылау - уәкілетті органның лауазымды адамдарының ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған іс-әрекеттерінің жиынтығы.";
      мынадай мазмұндағы 1-1 және 1-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "1-1. Ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      1-2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";
      3-1-тармақ алып тасталсын;

      3) 14-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-1-бап. Ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге
                 асыру тәртібі

      1. Ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысынан мемлекеттік ветеринариялық бақылау:
      1) базарларда - жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты, ветеринариялық препараттарды, жемшөпті және жемшөптік қоспаларды сату орындарын қоса алғанда, арнайы жабдықталған сауда орындарында;
      2) жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты өндіру, дайындау (сою), сақтау, өңдеу және өткізу жөніндегі ұйымдарда;
      3) мынадай қызмет түрлерін:
      ветеринариялық емдеу-профилактикалық;
      ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру мен өткізуді;
      ветеринариялық мақсаттарға арналған биологиялық препараттарды, зоогигиеналық құралдар мен зооветеринариялық мақсаттағы атрибуттарды өткізу;
      базарлардағы ветеринариялық-санитариялық сараптаманы жүзеге асыратын тұлғаларда;
      4) мемлекеттік монополияға жатқызылған қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылған республикалық мемлекеттік кәсіпорындарда;
      5) шекаралық және кедендік пункттерде (Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы мемлекеттік ветеринариялық бақылау бақылайтын жүктердің орнын ауыстыру кезінде;
      6) мемлекеттік ветеринариялық бақылауға жататын жүктерді тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде;
      7) жануарлар ауруларының қоздырушыларын тарататын факторлар болуы мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерінде, ыдыстың, буып-түю материалдарының барлық түрлері бойынша;
      8) тасымалдау (орнын ауыстыру) маршруты өтетін мал айдалатын жолдарда, маршруттарда, мал жайылымдары мен суаттардың аумақтарында;
      9) мемлекеттік ветеринариялық бақылауға жататын жүктерді өсіретін, сақтайтын, өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын, сондай-ақ ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың аумақтарында, өндірістік үй-жайларында және қызметіне;
      10) мемлекеттік ветеринариялық бақылауға жататын жүктерді ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), сақтауға, өңдеу мен өткізуге байланысты мемлекеттік ветеринариялық бақылау объектілерін орналастыру, салу, қайта жаңғырту және пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ оларды тасымалдау кезінде зоогигиеналық және ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптардың сақталуына жүзеге асырылады.
      2. Осы баптың 1-тармағының 1) - 10) тармақшаларында көрсетілген объектілерде ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауды тиісті аумақтардың мемлекеттік ветеринариялық инспекторлары ілеспе ветеринариялық құжаттарды қарауды қоса алғанда, тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырады.
      3. Базарларда, жануарларды өсіру, дайындау (сою), сақтау, пайдалану, өңдеу және өткізу жөніндегі ұйымдарда, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты шекаралық және кедендік пункттерде (Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауға жататын жүктердің орнын ауыстыру кезінде ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының жануарлардың жұқпалы ауруларының белең алуын болғызбау, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының аумағын жануарлардың аса қауіпті және экзотикалық ауруларының әкелінуі мен таралуынан қорғау жөніндегі талаптарының сақталуы нысанасында ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылау күн сайын өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      4. Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасы нормаларының сақталуын тексеру нәтижелері бойынша тексеруші мемлекеттік ветеринариялық инспектор, тиісті мемлекеттік органдардың объектілерін ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар бөлімшелерінің ветеринариялық инспекторларын қоспағанда, тексеру актісін жасайды.
      Ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауға жататын объектілерді мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарының нәтижелері бойынша ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда, тиісті мемлекеттік органдардың объектілеріне ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар бөлімшелерінің ветеринариялық инспекторларын қоспағанда, тексеруші мемлекеттік ветеринариялық инспектор, Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын анықталған бұзушылыққа қарай нұсқама жасайды, жеке кәсіпкерлік субъектісін әкімшілік жауаптылыққа тартпастан, оған бұзушылықтарды жою тәртібін міндетті түрде түсіндіре отырып, жануарлар мен адамның денсаулығына ерекше қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынған өнімдер мен шикізаттарды алып қою туралы қаулы шығарады.
      5. Ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда мемлекеттік ветеринариялық инспектор тексеру нәтижелері бойынша өз құзыреті шегінде айқындалған бұзушылықтардың сипатына қарай әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы нұсқама жасайды, әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы шығарады.
      6. Тексеру актісі "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалады.
      Тексеру актісі үш (ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын бұзушылық анықталған жағдайда - төрт) данада жасалады және оған тексеру жүргізген тиісті аумақтың мемлекеттік ветеринариялық инспекторы қол қояды.
      Актінің бірінші данасын тексеруші мемлекеттік ветеринариялық инспектор құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы мемлекеттік органға және оның аумақтық органдарына тапсырады, екінші данасы тексерілетін адамға қолын қойғызып, беріледі, үшінші данасы тексеруші мемлекеттік ветеринариялық инспекторда қалады, ал төртіншісі сотқа талап-арыз беру үшін тиісті аумақтың ветеринариялық инспекторына беріледі. Тексерілетін адам актіні қабылдаудан бас тартқан жағдайда актінің тиісті данасы поштамен жіберіледі.
      7. Ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылау актісі нөмірленген, тігілген және ветеринария саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелерінің, ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың ветеринариялық бөлімшелерінің мөрімен бекітілген болуға тиіс арнайы тексеру актілерін тіркеу журналында тіркеледі.".

      44. "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., N 17, 154-құжат; 2004 ж., 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат; N 20, 152-құжат):

      1) 7-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы "айқындау жатады." деген сөздер "айқындау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту жатады.";

      2) 52-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "52-бап. Баланың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік
               бақылау

      1. Баланың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау баланың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған және оны уәкілетті мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзыреті шегінде жүзеге асырады.
      2. Жеке және заңды тұлғалардың баланың құқықтарын іске асыруға бағытталған қызметі баланың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау объектісі болып табылады.
      3. Баланың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      4. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      45. "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 1-2, 1-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2009 жылғы 6 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құжаттамалық қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 4-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Электрондық құжат және электрондық цифрлық
              қолтаңба саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:
      1) электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асырады;
      2) Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді;
      3) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба мәселелері бойынша практикалық және әдістемелік көмек көрсетеді;
      4) электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысынан электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензиялануға жататын қызмет түріне өз құзыреті шегінде лицензия береді;
      6) куәландырушы орталықтың үлгі ережесін әзірлеп, бекітеді;
      7) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:

      "5-1-бап. Электрондық  құжат және электрондық цифрлық қолтаңба
                саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      46. "Тұқым шаруашылығы туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 3, 16-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 24, 148-құжат):

      1) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 28) тармақшамен толықтырылсын:
      "28) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 8-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тұқым шаруашылығы туралы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының сақталуы тұрғысынан мемлекеттік бақылау мақсатында тұқым шаруашылығының субъектілеріне баруға және олардан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тұқым шаруашылығы саласындағы қызметті жүзеге асыру мәселелері бойынша ақпарат алуға;";

      3) 9-бап мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:
      "4. Тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      5. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 14-баптың 2-тармағының 9) тармақшасы алып тасталсын.

      47. "Автомобиль көлігі туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 15, 134-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 16, 129-құжат; 2008 ж., N 23, 114-құжат):

      1) 1-бапта :
      24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "24) автомобиль көлігі саласындағы мемлекеттік бақылау (бұдан әрі - көліктік бақылау) - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде автомобиль көлігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;";
      26) тармақша алып тасталсын;

      2) 13-бап мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:
      "19) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 19-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-2-бап. Автомобиль көлігі саласындағы мемлекеттік
                 бақылаудың түрлері

      1. Көліктік бақылау мына түрлерге бөлінеді:
      1) Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автокөлік құралдарының өтуін бақылау;
      2) автомобиль көлігі саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы ратификациялаған, автомобиль көлігінің жұмыс істеу тәртібін айқындайтын халықаралық шарттар талаптарының, сондай-ақ автокөлік қызметтерін көрсету саласындағы лицензиялық қағидалардың сақталуы тұрғысынан бақылау.
      2. Тексеру жүргізу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, тасымалдаушының және көлік кәсіпорнының қызметін тоқтатпауға тиіс.
      3. Автомобиль көлігі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      4. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 19-3-бап алып тасталсын.

      48. "Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" 2004 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 5, 26-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 16, 100-құжат; 2007 ж., N 8, 52-құжат):

      1) 5-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "11) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді;";

      2) 5-1-бапта :
      бірінші бөліктің 3) тармақшасы алып тасталсын;
      4) тармақшаның екінші - төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      49. "Сауда қызметін реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 6, 44-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 23, 141-құжат):
       33-бап алып тасталсын.

      50. "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 14, 81-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат, N 19, 148-құжат; 2008 ж., N 20, 89-құжат; 24, 129-құжат):

      1) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 8-3) тармақшамен толықтырылсын:
      "8-3) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту;";

      2) 5-1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5-1-тарау. Қазақстан Республикасының аумағындағы байланыс және радиобақылау саласындағы мемлекеттік бақылау";

      3) 28-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "28-1-бап. Байланыс саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Байланыс саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 28-2 , 28-3 және 28-4-баптар алып тасталсын;

      5) 28-5-баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде:
      "құжаттамасын және өлшемдеріне рұқсаттарын (құжаттамалық бақылау) тексеру" деген сөздер "құжаттамасына және өлшемдеріне құжаттық бақылау жүргізу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "тексеру" деген сөз "бақылау" деген сөзбен ауыстырылсын.

      51. "Ішкі су көлігі туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 15, 88-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 23, 141-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат; N 18, 143-құжат; N 20, 152-құжат):

      1) 7-бапта :
      тақырыптың орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Ішкі су көлігі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      2) 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 27-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "27-2) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту;".

      52. "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 18, 107-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; 2008 ж., N 23, 114-құжат):

      1) 1-баптың 25-1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 26) тармақшамен толықтырылсын:
      "26) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 49-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 52-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) объектілерге жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының сақталуы тұрғысынан бақылау мақсатында баруға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жануарлар дүниесін пайдаланушылардың қызметі туралы ақпарат алуға;".

      53. "Электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 17, 102-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 7, 38-құжат; N 13, 87-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 19, 148-құжат; 2008 ж., N 15-16, 64-құжат; N 24, 129-құжат):

      1) 5-бап мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "10-1) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді;";

      2) 6-бапта :
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Электр энергетикасы саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";
      4, 5, 6 және 7-тармақтар алып тасталсын.

      54. "Техникалық реттеу туралы" 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 21, 124-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 15, 92-құжат; N 24, 148-құжат; 2008 ж., N 15-16, 60-құжат):

      1) 7-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді;";

      2) 39-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      3) 40-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) техникалық реттеу саласындағы объектілерге техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының сақталуы тұрғысынан бақылау мақсатында баруға;".

       55. "Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" 2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., N 7-8, 18-құжат; 2006 ж., N 15, 92-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 20, 152-құжат; N 24, 178-құжат):

      1) 7-бапта :
      1-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді;";
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.";
      2-тармақтың 7) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын" деген сөздер "мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 37-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "37-бап. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік
               бақылау

      1. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері жүзеге асырады.
      2. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      3. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      56. "Жеке кәсіпкерлік туралы" 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 3, 21-құжат; N 16, 99-құжат; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат, N 17, 136-құжат; 2008 ж., N 13-14, 57, 58-құжаттар; N 15-16, 60-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., N 2-3, 18, 21-құжаттар; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тауар биржалары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2009 жылғы 12 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй-коммуналдық сала мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) бизнес-инкубатор - шағын кәсіпкерлік субъектілерінің қалыптасуы кезеңінде өндірістік үй-жайлар, жабдық беру, ұйымдық, құқықтық, қаржылық, консалтингілік және ақпараттық қызметтер көрсету жолымен оларды қолдау үшін құрылатын заңды тұлға;
      2) бизнестің әлеуметтік жауаптылығы - жеке кәсіпкерлік субъектілерінің әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салаларда қоғамды дамытуға қосқан ерікті үлесі;
      3) дара кәсіпкер - дара кәсіпкерлікті заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын және осы Заңның 6-бабының 3 және 7-тармақтарында көрсетілген критерийлерге сай келетін Қазақстан Республикасының азаматы немесе оралман;
      4) дара кәсіпкерлік - жеке тұлғалардың кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан олардың тәуекелі үшін және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын бастамашылық қызметі;
      5) жеке кәсіпкерлік - жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кіріс алуға бағытталған, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өздерінің меншігіне негізделген және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің атынан олардың тәуекелімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын бастамашылық қызметі;
      6) жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау - мемлекеттік органдардың өз құзыреті шегінде жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;
      7) жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау - Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік бастаманы іске асыру үшін жеке кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру, қолайлы құқықтық, экономикалық және әлеуметтік жағдайлар жасау жөніндегі мемлекеттік шаралар кешені;
      8) жеке кәсіпкерліктің инфрақұрылымы - өз ісін ұйымдастыруға жәрдемдесуді, құқық, маркетинг, инжиниринг және менеджмент саласындағы ақпаратпен қамтамасыз етуді, коммерциялық негізде материалдық-техникалық, қаржылық және басқа да ресурстармен қамтамасыз етуде қолдауды қоса алғанда, жеке кәсіпкерліктің жұмыс істеуі мен дамуының жалпы шарттарын қамтамасыз ететін, құрылатын немесе жұмыс істеп тұрған ұйымдар кешені;
      9) жеке кәсіпкерлік субъектілері - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалар;
      10) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестігі - жеке кәсіпкерлік субъектілері өздерінің кәсіпкерлік қызметін үйлестіру, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын, заңды мүдделерін білдіру және қорғау қорғау үшін құратын коммерциялық емес ұйым;
      11) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін аккредиттеу - кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңестерде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін білдіруге белгіленген критерийлерге жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің сәйкестігін тиісті мемлекеттік органдардың тануы;
      12) индустриялық аймақ - коммуникациялармен қамтамасыз етілген, мемлекет жеке кәсіпкерлік субъектілеріне өнеркәсіп объектілерін орналастыру және пайдалану үшін Қазақстан Республикасының Жер кодексінде және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген тәртіппен беретін ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес жер;
      13) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган - жеке кәсіпкерлікті дамыту саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
      14) кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңес (бұдан әрі - сараптамалық кеңес) - орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы және өкілді органдар жанынан:
      жеке кәсіпкерлік мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларына жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінен және мүдделі коммерциялық емес ұйымдардан сараптамалық қорытындылар алу;
      жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау, оның ішінде әкімшілік кедергілерді жою мақсатында мемлекеттік органдардың қызметін жетілдіру туралы ұсыныстарды талдап-әзірлеу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін құрылатын консультативтік-кеңесші орган;
      15) келушілер мен тексерулерді есепке алу кітабы - мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының тексеру (бақылау) жүргізу фактісі туралы лауазымын, тегін және тексеру нысанасын көрсете отырып, міндетті түрде белгі қою үшін уәкілетті орган белгілеген үлгідегі журнал;
      16) коммерциялық құпия - жеке кәсіпкерлік субъектісі айқындайтын және қорғайтын, заңды негізде еркін қол жеткізуге адамдардың шектеулі тобы ие болатын, жариялануы, алынуы, пайдаланылуы оның мүдделеріне залал келтіруі мүмкін ақпарат;
      17) шағын кәсіпкерлікті қолдау орталықтары - оқытуды, ақпараттық қамтамасыз етуді, консультациялық және маркетингтік қызметтер көрсетуді, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларына құқықтық, экономикалық және технологиялық сараптама жасауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар.";

      2) 2-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік туралы заңнамасы жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын жеке және заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік органдар жүзеге асыратын тексерулерге қолданылады.";

      3) 4-баптың 1-тармағындағы "жеке кәсіпкерлікке әкімшілік етуді енгізу жолымен" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 5-бапта :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Орталық мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасын сараптамалық қорытынды алу үшін, оның ішінде осы жобаны мүдделі мемлекеттік органдармен келесі әрбір келісу кезінде түсіндірме жазбаны міндетті түрде тіркей отырып, сараптамалық кеңестер арқылы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне жібереді.
      Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасына сараптамалық қорытынды ұсыну үшін мемлекеттік органдар белгілейтін мерзім жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне жоба келіп түскен кезден бастап он жұмыс күнінен аз болмауға тиіс.";
      3-тармақтың үшінші, төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "облыстық деңгейде - жеке кәсіпкерлік субъектілерінің республикалық, облыстық бірлестіктерінің филиалдары, шағын кәсіпкерлік жөніндегі республикалық, облыстық бірлестіктердің филиалдары;
      қалалық, аудандық деңгейлерде - жеке кәсіпкерлік субъектілерінің республикалық, облыстық, қалалық, аудандық бірлестіктерінің филиалдары, шағын кәсіпкерлік жөніндегі республикалық, облыстық, қалалық, аудандық бірлестіктердің филиалдары табыс етеді.";
      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері сараптамалық қорытындыларды мемлекеттік тілде және орыс тілінде береді.";
      5-тармақта:
      екінші бөліктегі "бірлестігіне" деген сөз "аккредиттелген бірлестігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:
      "Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ескертпелері бар бір сараптамалық қорытынды ұсынған және осы бірлестік сараптамалық кеңестің отырысын өткізуді табанды түрде талап еткен жағдайда, осындай отырыстың өткізілуі міндетті болып табылады.
      Бұл ретте сараптамалық кеңестің отырысы сараптамалық кеңес мүшелерін тікелей шақыру арқылы не нақты уақыт режимінде интернет-конференция өткізу арқылы өткізілуі мүмкін.";

      5) 6-бапта :
      4-тармақтың жетінші абзацы алып тасталсын;
      7-тармақтағы "аспайтын және" деген сөздер "аспайтын немесе" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 8-баптың 1-тармағының 11) тармақшасындағы "енгізуге құқылы." деген сөздер "енгізуге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
      "12) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы жобаларды іске асыру немесе оған қатысу жолымен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі шараларын өз қызметінде қолдануға құқылы.";

      7) 14-бапта :
      4) тармақшадағы "және жергілікті атқарушы органдар" деген сөздер "жергілікті өкілді және атқарушы органдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы "мемлекеттік мұқтаждар үшін" деген сөздер "Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) өндірістік қызметті ұйымдастыру және халыққа қызметтер көрсету саласын дамыту үшін меншікке кейіннен өтеусіз бере отырып мемлекеттік меншіктің пайдаланылмайтын объектілерін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мүліктік жалға (жалдауға) немесе сенімгерлік басқаруға беру тәртібін айқындайды;";

      8) 15-бапта :
      тақырыптағы "Уәкілетті органның" деген сөздер "Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы "Уәкілетті орган" деген сөздер "Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақша ", Қазақстан Республикасының Үкіметіне кәсіпкерлікті дамытудың жылдық есебін жібереді" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы бақылауды жүзеге асырады;";
      мынадай мазмұндағы 20) және 21) тармақшалармен толықтырылсын:
      "20) уәкілетті мемлекеттік органдар әзірлейтін тәуекелдерді бағалау критерийлерін, ведомстволық статистикалық есептіліктің және тексеру парақтарының нысандарын бірлесіп бекіту арқылы мемлекеттік органдардың тәуекелдерді бағалау жүйесін енгізу процесін үйлестіруді жүзеге асырады;
      21) осы Заңға сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау және қорғау саласында ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, тексерулер жүргізудің жыл сайынғы жоспарын әзірлейді және бекітеді.";

      9) 18-баптың 3-тармағының сегізінші абзацындағы "мемлекеттік мұқтаждар үшін" деген сөздер "Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 19-бапта :
      2-тармақтың 5) тармақшасындағы "өнеркәсіп өндірісін" деген сөздер "өндірістік қызметті" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) кепілдік берілген көлемін сатып алу.
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) номенклатурасын және олардың көлемін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды;";
      6-тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын;
      7-тармақтағы "өнеркәсіп өндірісін" деген сөздер "өндірістік қызметті" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 23-бап :
      "құруға" деген сөзден кейін "және олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге" деген сөздермен толықтырылсын;
      "жарнамасын" деген сөзден кейін ", сондай-ақ осы ақпаратты жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты жаңартып отыруды" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 24-баптың 1-тармағының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "қалалық, аудандық деңгейлерде - жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қалалық, аудандық бірлестіктерін, шағын кәсіпкерлік жөніндегі қалалық, аудандық бірлестіктер түрінде кәсіпкерлер бірлестіктерін құрады.";

      13) 25-баптың 2-тармағының үшінші және төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "облыстық деңгейде - жеке кәсіпкерлік субъектілерінің республикалық, облыстық бірлестіктерінің филиалдары, шағын кәсіпкерлік жөніндегі республикалық, облыстық бірлестіктер филиалдары;
      қалалық, аудандық деңгейлерде - жеке кәсіпкерлік субъектілерінің республикалық, облыстық, қалалық, аудандық бірлестіктерінің филиалдары, шағын кәсіпкерлік жөніндегі республикалық, облыстық, қалалық, аудандық бірлестіктерінің филиалдары жатады.";

      14) 26-бапта :
      1) 1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Сараптамалық кеңестің отырысы бір тоқсанда кемінде бір рет жүргізіледі.";
      мынадай мазмұндағы 3-1 және 3-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "3-1. Сараптамалық кеңестің нормативтік құқықтық актілердің жобасын қарауы осы Заңның 5-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, оны сараптамалық кеңестің мүшелеріне жіберу арқылы отырыс өткізбестен жүзеге асырылуы мүмкін.
      3-2. Егер жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын мәселе тиісті мемлекеттік органның құзыретіне жататын болса, осындай кез келген мәселе сараптамалық кеңестің қарауына шығарылуы мүмкін.";
      5-тармақта:
      бірінші бөлік "мониторингін" деген сөзден кейін "кәсіпкерлік жөніндегі" деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктегі "Уәкілетті органның" деген сөздер "Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 28-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Орындалмаған міндеттемелері жоқ және мемлекеттік органдар төмен немесе орташа дәрежедегі тәуекел санатына жатқызған жеке кәсіпкерлік субъектілері үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен қайта ұйымдастырудың және ерікті таратудың оңайлатылған тәртібі белгіленеді.";

      16) 7-тараудың тақырыбындағы "әкімшілік ету" деген сөздер "реттеу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      17) 29-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "29-бап. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің
               мақсаттары мен түрлері

      1. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің мақсаттары жеке кәсіпкерлік субъектісі өндіретін және өткізетін өнімнің адамдар өмірі мен денсаулығына қауіпсіздігін, олардың мүліктік мүдделерін қорғауды, қоршаған ортаға қауіпсіздігін, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттің мүліктік мүдделерін қорғау болып табылады.
      2. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің түрлері:
      1) Қазақстан Республикасының заңдарымен жеке кәсіпкерліктің субъектілеріне, сондай-ақ өнімдеріне, процестеріне талаптар белгілеу;
      2) сәйкестікті, тексеру, калибрлеу және сынақ зертханаларын (орталықтарын) растау жөніндегі органдарды аккредиттеу;
      3) өнімнің, процестердің жекелеген түрлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін міндетті растау;
      4) жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау;
      5) лицензиялау, сертификаттау, аккредиттеу және рұқсаттардың өзге де түрлерін беру;
      6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;
      7) Қазақстан Республикасының заңдарымен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің, мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдарының жауапкершілігін белгілеу.";

      18) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "33-бап. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау

      1. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау, өнімдерге, процестерге Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен белгіленген талаптардың және өнімдердің жекелеген түрлерінің, процестердің сәйкестігін растау жөніндегі талаптардың орындалуы мемлекеттік әкімшілік ету мақсаттарына қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайларда белгіленеді.
      2. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылау:
      1) ұйымдастырылу және жүргізілу тәртібі осы Заңда айқындалатын тексерулер;
      2) ұйымдастырылу және жүргізілу тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалатын алдын алу-профилактикалық сипаты бар бақылаудың өзге де нысандарында жүзеге асырылады.
      3. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарын бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті органдар бақылау объектілеріне (субъектілеріне) келместен, тәуекелдерді бағалау жүйесінің бекітілген критерийлерін ескере отырып, қажеттілік пен жеткіліктілік принциптеріне сәйкес жүргізеді.
      Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарын жүргізген кезде жеке кәсіпкерлік субъектісін алдын ала хабардар ету және өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнаулы есеп саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органда (бұдан әрі - құқықтық статистика органы) тіркеу талап етілмейді.
      Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарының түріне қарай оның қорытындылары бойынша бұзушылық анықталған жағдайда жеке кәсіпкерлік субъектісін әкімшілік жауаптылық туралы істі қозғамастан, бірақ оған бұзушылықты жою тәртібін міндетті түрде түсіндіре отырып, қорытынды материалдар (анықтама, нұсқама және басқа да) жасалуы мүмкін.
      4. Осы Заңның 37-бабын, 39-бабының 2 және 3-тармақтарын, 41-бабын қоспағанда, осы баптың және осы Заңның 8-тарауының күші:
      1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтумен;
      2) Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 59-тарауында көзделген талаптарды қоспағанда, кеден ісі саласындағы мемлекеттік бақылаумен;
      3) кедендік шекараны кесіп өткен кездегі өсімдіктер карантині бақылауын, санитариялық-карантиндік, ветеринариялық бақылауды жүргізумен;
      4) жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарын сақтаумен;
      5) көліктегі қауіпсіздік талаптарын сақтау тұрғысынан көліктік бақылау бекеттерінде автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүріп өтуімен;
      6) кеме иелелерінің және шағын көлемді кемелер экипаждары мүшелерінің Қазақстан Республикасының ішкі су көлігі және сауда мақсатында теңізде жүзу туралы заңдарына сәйкес шағын көлемді кемелерді қауіпсіз түрде пайдалану жөніндегі талаптарын орындауын бақылаумен;
      7) жеке тұлғалардың азаматтық қаруды сақтау, тағып жүру және пайдалану талаптарын сақтауымен;
      8) базарларда, жануарлардан, өсімдіктерден алынатын өнімдер мен шикізаттарды бір технологиялық циклде өндіруді, дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді жүзеге асыратын ұйымдарда ветеринария және өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік бақылауды жүзеге асырумен;
      9) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және мемлекеттік орман қоры аумағында орман қорын күзету, қорғау, оны пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы талаптардың сақталуына, сондай-ақ жануарлар және өсімдіктер дүниесі объектілерінің санкциясыз алып қойылуын бақылауды жүзеге асырумен;
      10) карантиндік аймақтарды және қолайсыз мекендерде жануарлар мен құстардың аса қауіпті аурулары бойынша іс-шараларды бақылаумен;
      11) жеке тұлғалардың әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігі талаптарын сақтауымен;
      12) ішкі істер органдарының жүргізілетін жедел-профилактикалық іс-шаралары шеңберінде қарудың, жарылғыш және улы заттардың, есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың, азаматтық, пиротехникалық заттардың және олар қолданылған бұйымдардың заңды айналымы саласындағы бақылаумен;
      13) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіруді жүзеге асыратын субъектінің аумағында Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес орнатылған акциздік бекеттер арқылы бақылаумен;
      14) Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасының талаптарын сақтаумен;
      15) Қазақстан Республикасының қаржы заңнамасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қаржылық ұйымдар мен қаржы нарығының қызметін реттейтін заңнамасын сақтаумен;
      16) Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасының, сондай-республикалық бюджеттің атқарылуын реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтаумен байланысты қатынастарға қолданылмайды.";

      19) 35-баптағы "әкімшілік ету" деген сөздер "реттеу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 37-бапта :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасындағы жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау:
      1) заңдылық;
      2) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің адалдық презумпциясы;
      3) жариялылық;
      4) бәрінің заң мен сот алдындағы теңдігі;
      5) мемлекеттік органдар лауазымды адамдарының кәсіптік біліктілігі мен құзыреттілігі;
      6) лауазымдық міндеттерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны және олардың өз өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін мемлекеттік органдар лауазымды адамдарының жауаптылығы;
      7) жазалау алдында құқық бұзушылықты болғызбаудың басымдығы;
      8) қажеттілік пен жеткіліктілік;
      9) мемлекеттік органдар арасында бақылау өкілеттіктерінің аражігін ажырату;
      10) адал жеке кәсіпкерлік субъектілерін көтермелеу, құқық бұзушыларға бақылауды шоғырландыру;
      11) жеке кәсіпкерлік субъектілері мен тұтынушылардың өздерінің заңды құқықтарын өз бетінше қорғау қабілеттілігін арттыру;
      12) мемлекеттік бақылау жүйесінің есептілігі мен ашықтығы принциптеріне негізделеді.";
      4-тармақ "Мемлекеттік органдарға" деген сөздерден кейін "осы Заңның 38-бабының 1-тармағында көзделген нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      21) мынадай мазмұндағы 37-1-баппен толықтырылсын:

      "37-1-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеру түрлері
                 және оларды тағайындау негіздері

      1. Жеке кәсіпкерлік субъектісін тексеру - мемлекеттік бақылау нысандарының бірі, оны бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органдар мынадай іс-әрекеттерді:
      1) мемлекеттік орган лауазымды адамының тексерілетін объектіге баруын;
      2) мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарын жүргізу кезінде қажетті ақпаратты талап етуді қоспағанда, тексеру нысанасына қатысы бар қажетті ақпаратты сұрату;
      3) жеке кәсіпкерлік субъектісінің Қазақстан Республикасының заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтауы туралы ақпарат алу мақсатында жеке кәсіпкерлік субъектісін шақырту арқылы жүргізеді.
      Тексерудің нысанасы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларының талаптарын сақтауы болып табылады.
      2. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеру мынадай түрлерге:
      1) жоспарлы;
      2) жоспарлы емес болып бөлінеді.
      Жоспарлы тексеру - бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік орган уәкілетті органның тәуекелдерді бағалау жүйесіне сәйкес және адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне төнген қатердің алдын алу мақсатында алдыңғы тексерулерге қатысты белгіленген уақыт аралықтарын ескере отырып бекіткен тексерулер жоспары негізінде жеке кәсіпкерліктің нақты субъектісіне қатысты тағайындайтын тексеру.
      Жоспардан тыс тексеру - бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік орган адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне тікелей төнген қатердің алдын алу мақсатында жеке кәсіпкерліктің нақты субъектісіне қатысты тағайындайтын тексеру.
      Жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер бірнеше жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты мынадай:
      1) салық органында тіркеу есебіне қою;
      2) бақылау-кассалық машиналардың болуы;
      3) этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарын сақтау жөнінде ғана бір мезгілде жүргізіледі.
      Жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер ішкі еңбек тәртібі қағидаларында белгіленген жеке кәсіпкерлік субъектісінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады.
      3. Жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер:
      1) кешенді тексерулер;
      2) тақырыптық тексерулер болып бөлінеді.
      Бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті бірнеше мемлекеттік орган жеке кәсіпкерлік субъектісін тексеруді бірмезгілде жүргізуі қажет болған кезде осы органдардың әрқайсысы тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеуге және оны құқықтық статистика жөніндегі органда тіркетуге міндетті.
      Бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті бір ғана мемлекеттік орган бір ғана сол мәселелер шеңбері бойынша жеке кәсіпкерліктің бірнеше субъектісін тексеруі қажет болған кезде осы орган жеке кәсіпкерліктің әрбір субъектісіне тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеуге және оны құқықтық статистика органында тіркетуге мынадай мәселелер:
      1) салық органында тіркеу есебіне қою;
      2) бақылау-кассалық машиналардың болуы;
      3) этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша жүргізілетін тексерулерді қоспағанда, міндетті.
      Кешенді тексеру - жеке кәсіпкерлік субъектісінің қызметін оның Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау жөніндегі мәселелер кешені бойынша тексеру.
      Тақырыптық тексеру - жеке кәсіпкерлік субъектісінің қызметін Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау жөніндегі жекелеген мәселелер бойынша тексеру.
      4. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жоспарлы тексерулер жүргізудің жыл сайынғы жиынтық жоспарын қалыптастыруы үшін уәкілетті мемлекеттік органдар жыл сайынғы тексеру жүргізу жоспарларын жоспарлы тексеру жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың 10 желтоқсанына дейінгі мерзімде құқықтық статистика органына жібереді.
      5. Жыл сайынғы тексеру жүргізу жоспарларын өзгертуге жол берілмейді.
      Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жоспарлы тексерулер жүргізудің жыл сайынғы жиынтық жоспарын ағымдағы күнтізбелік жылдың 25 желтоқсанына дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ресми сайтына орналастырады.
      6. Уәкілетті мемлекеттік орган тәуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының нәтижелері негізінде бекіткен жоспар жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жоспарлы тексеру тағайындау үшін негіз болады.
      7. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін жоспардан тыс тексеруге:
      1) тексерудің нәтижесінде және мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарының нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалардың (қаулылардың, ұсынулардың, хабарламалардың) орындалуын бақылау;
      2) жеке және заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан, Қазақстан Республикасы Парламентінің және жергілікті өкілді органдардың депутаттарынан адамдардың өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірілгені не зиян келтіру қатері туралы ақпарат пен өтініштер алу;
      3) тексеруді жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат алу мақсатында, тексерілетін жеке кәсіпкерлік субъектісінің азаматтық-құқықтық қатынастары болған үшінші тұлғаға қатысты жүргізілетін қарсы тексеру;
      4) жеке кәсіпкерлік субъектісінің өз қызметіне тексеру жүргізу туралы бастамашылық өтініші;
      5) жеке кәсіпкерлік субъектісіне қатысты жоспарлы тексеру жүргізу белгіленбесе, оны қайта ұйымдастыру;
      6) жеке кәсіпкерлік субъектісінің бастапқы тексеруге келіспейтіні туралы өтінішіне байланысты қайталама тексеру;
      7) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінде көзделген негіздер;
      8) салық төлеушілердің өтініштері, Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 627-бабында айқындалған мәліметтер мен мәселелер негіз болып табылады.
      8. Жоспардан тыс тексерулер иесі бүркемеленген өтініштер болған жағдайларда жүргізілмейді.
      9. Жоспардан тыс тексерулерге осы жоспардан тыс тексеруді жүргізу үшін негіз болған фактілер мен мән-жайлар жатады.
      10. Эпидемия, карантиндік объектілер ошақтары, инфекциялық, паразиттік аурулар таралу, уланулар туындаған немесе олардың туындау қатері төнген жағдайларда объектілерге жоспардан тыс тексеру алдын ала хабардар етпестен және тексеруді тағайындау туралы актіні тіркеместен, оны кейіннен құқықтық статистика органына келесі жұмыс күні ішінде табыс ете отырып жүргізіледі.
      11. Бақылаушы және тіркеуші органдар орналасқан жерден шалғайда тұрған объектілерде немесе субъектілерде жоспардан тыс тексеру жүргізуге негіз бары анықталған жағдайда жоспардан тыс тексеру алдын ала хабардар етпестен және тексеруді тағайындау туралы актіні тіркеместен, оны кейіннен құқықтық статистика органына келесі бес жұмыс күні ішінде табыс ете отырып жүзеге асырылады.
      12. Жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жүргізу үшін санамаланған негіздер заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелеріне, резидент емес заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелеріне, қызметін әділет органдарында тіркелмей жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаларға қатысты қолданылады.";

      22) 38-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "38-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеруді ұйымдастыру
               мен жүргізудің жалпы тәртібі

      1. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеруді ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      Мемлекеттік органдар міндетті ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарына, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлеріне, тексерулер жоспарына, тексерулер жүргізудің жылдық жоспарына қатысты актілерді әзірлейді және бекітеді.
      Тәуекел дәрежесін бағалау критерийлері, ведомстволық статистикалық есептіліктің және тексеру парақтарының нысандары міндетті түрде кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу рәсімінен өтеді.
      2. Бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік орган жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексерулер санының, сондай-ақ тексеру парақтарына сәйкес анықталған бұзушылықтардың және олар бойынша қабылданған әкімшілік ықпал ету шараларының ведомстволық есебін тұрақты және үздіксіз негізде жүргізуге міндетті.
      Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеру мәселелері жөніндегі ведомстволық статистикалық есептіліктің нысандарын осы Заңның 37-1-бабының ережелері ескеріле отырып жасалады және орталық мемлекеттік орган, құқықтық статистика органы және кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган басшыларының бірлескен бұйрығымен бекітіледі.
      Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеру жөніндегі міндетті ведомстволық статистикалық есептіліктің жиынтық деректері мемлекеттік органдардың ресми сайттарында жарияланады.
      Мемлекеттік органдар тексерулердің ведомстволық статистикасын ескере отырып жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметімен байланысты тәуекелдерді бағалаудың ведомстволық жүйесін қалыптастыруға және тұрақты жүргізуге міндетті.
      Тәуекел - жеке кәсіпкерлік субъектісінің қызметі нәтижесінде салдарының ауырлық дәрежесі ескеріле отырып, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, мемлекеттің мүліктік мүдделеріне зиян келтірудің ықтималдығы.
      Тәуекелдерді бағалау жүйесі - бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік орган тексерулерді жоспарлау мақсатында жүргізетін іс-шаралар кешені.
      Мемлекеттік органдар жеке кәсіпкерлік субъектілерін тәуекел дәрежесіне қарай жоғары, орташа не төмен тәуекел топтарына жатқызады және олар үшін жоспарлы тексерулер жүргізудің:
      жоғары тәуекел дәрежесі кезінде - жылына бір реттен;
      орташа тәуекел дәрежесі кезінде - үш жылда бір реттен;
      төмен тәуекел дәрежесі кезінде - бес жылда бір реттен жиі емес кезеңділігін айқындайды.
      Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау, ветеринария, карантин және өсімдіктерді қорғау, тұқым шаруашылығы, астық және мақта нарығы саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының сақталуын тексеру үшін жоспарлы тексерулер жүргізудің кезеңділігі:
      1) ветеринария, карантин және өсімдіктерді қорғау, тұқым шаруашылығы, астық және мақта нарығы саласында:
      жоғары тәуекел дәрежесі кезінде - жарты жылда бір реттен;
      орташа тәуекел дәрежесі кезінде - бір жылда бір реттен;
      төмен тәуекел дәрежесі кезінде - үш жылда бір реттен жиі болмауға;
      2) санитариялық-эпидемиологиялық бақылау саласында:
      жоғары тәуекел дәрежесі кезінде - айына бір реттен;
      орташа тәуекел дәрежесі кезінде - тоқсанына бір реттен;
      төмен тәуекел дәрежесі кезінде - жылына бір реттен жиі болмауға тиіс.
      Бақылау субъектілерін тәуекел дәрежелері бойынша бөлу субъектінің салдардың ауырлығы тұрғысынан маңызы, Қазақстан Республикасының заңдарын бұзушылықтардың салалық статистикасы, сондай-ақ жоспардан тыс тексерулердің нәтижелері ескеріле отырып жүзеге асырылады.
      Тәуекел дәрежесін бағалау критерийлері - жеке кәсіпкерлік субъектісінің тікелей қызметімен, салалық даму ерекшеліктерімен және осы дамуға әсер ететін факторлармен байланысты, жеке кәсіпкерлік субъектілерін әртүрлі тәуекел дәрежесіне жатқызуға мүмкіндік беретін сандық және сапалық көрсеткіштердің жиынтығы.
      Тәуекел дәрежесін бағалау критерийлері бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның бірлескен бұйрығымен бекітіледі және мемлекеттік органдардың ресми сайттарында жарияланады.
      Бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органдар өз құзыреттері шегінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің біртекті топтары үшін тексеру парақтарын қалыптастыруға міндетті.
      Тексеру парағы Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында көзделген жеке кәсіпкерлік субъектісінің қызметіне қойылатын, олардың сақталмауы адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, азаматтардың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің мүліктік мүдделеріне қатер төндіруге әкеп соғатын талаптардың түбегейлі тізбесін қамтиды.
      Тексеру парағында қамтылған, жеке кәсіпкерлік субъектісіне қойылатын талаптар ең аз жеткіліктілік принциптеріне сәйкес қалыптастырылады.
      Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында көзделмеген не жеке кәсіпкерлік субъектісінің қызметінен келетін тәуекел дәрежесін төмендетуге әсер етпейтін талаптар тексеру парақтарына енгізілуге жатпайды және олар жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеру барысында қойылмайды.
      Тексеру парақтарының нысандары бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның бірлескен бұйрығымен бекітіледі және мемлекеттік органдардың ресми сайттарында жарияланады.
      3. Тексеру мемлекеттік органның тексеруді тағайындау туралы актісі негізінде жүргізіледі.
      Тексеруді тағайындау туралы актіде:
      1) актінің нөмірі мен күні;
      2) мемлекеттік органның атауы;
      3) тексеру жүргізуге уәкілетті адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және лауазымы;
      4) тексерілетін жеке кәсіпкерлік субъектісінің атауы немесе тексеру жүргізу тағайындалған дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда), оның орналасқан жері, сәйкестендіру нөмірі, аумақтың учаскесі;
      5) тағайындалған тексерудің мәні;
      6) тексеру жүргізудің мерзімі;
      7) тексеру жүргізудің құқықтық негіздері, оның ішінде міндетті талаптары тексеруге жататын нормативтік құқықтық актілер;
      8) тексерілетін кезең;
      9) актіге қол қоюға уәкілетті адамның қолы және мемлекеттік органның мөрі көрсетіледі.
      4. Салық қызметі органдары жүзеге асыратын қарсы тексерулерді қоспағанда, тексеруді тағайындау туралы акті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құқықтық статистика жөніндегі органда міндетті түрде тіркеледі.
      Тексеру тағайындау туралы актіні тіркеудің есептік сипаты бар және тәуекелді басқарудың ведомстволық жүйелерін қалыптастыру мен жетілдіру үшін пайдаланылады.
      Тексеру тағайындау туралы актінің тіркелуі осындай тексерудің заңдылығына дәлел болып табылмайды.
      Жеке кәсіпкерлік субъектілері бойынша салық қызметі органдары жүзеге асыратын қарсы тексерулерді тағайындау туралы актілер жөніндегі жалпы мәлімет тоқсан сайын құқықтық статистика органына беріледі.
      5. Бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік орган жеке кәсіпкерлік субъектісін тексеру жүргізудің мерзімдері мен нысанын көрсете отырып, тексеру басталғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын жоспарлы тексеру жүргізудің басталатыны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.
      Жоспардан тыс тексеру жүргізу кезінде осы Заңның 37-1-бабы 7-тармағының 3), 4), 7), 8) тармақшаларында, 9 және 10-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік орган жеке кәсіпкерлік субъектісін тексеру жүргізу нысанасын көрсете отырып, тексеру басталғанға дейін кемінде бір тәулік бұрын жоспардан тыс тексеру жүргізудің басталатыны туралы хабарлауға міндетті.
      6. Объектіге тексеру үшін келген мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары:
      1) құқықтық статистика жөніндегі органда тіркеу туралы белгі қойылған тексеруді тағайындау туралы актіні;
      2) қызметтік куәлігін;
      3) қажет болғанда режимді объектілерге баруға құзыретті органның рұқсатын;
      4) объектілерге бару үшін болуы қажет медициналық рұқсаттаманы;
      5)  тексеру парағын көрсетуге міндетті.
      7. Тексеруді тағайындау туралы актіні тексерілетін жеке кәсіпкерлік субъектісіне берген сәттен бастап тексеру жүргізу басталды деп есептеледі.
      8. Тексеруді тағайындау туралы актіні қабылдаудан бас тартқан немесе тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының тексеру жүргізуге қажетті материалдарға қол жеткізуіне кедергі келтірілген жағдайда хаттама жасалады. Хаттамаға тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік органның лауазымды адамы және тексерілетін жеке кәсіпкерлік субъектісінің уәкілетті адамы қол қояды.
      Тексерілетін жеке кәсіпкерлік субъектісінің уәкілетті адамы бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме беріп, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы. Тексеруді тағайындау туралы актіні алудан бас тарту тексеру жүргізбеуге негіз болып табылмайды.
      9. Тексеруді тағайындау туралы актіде көрсетілген лауазымды адам (адамдар) ғана тексеру жүргізе алады.
      10. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган, мемлекеттік қаржы бақылауы органдары жүзеге асыратын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргізу тәртібінің ерекшеліктері, тексерулердің түрлері, олардың кезеңділігі мен ұзақтығы Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.
      11. Тексеру жүргізу мерзімі алдағы жұмыстар көлемі, сондай-ақ қойылған міндеттер ескеріле отырып белгіленеді және ол Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салықтық тексеруді, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық бақылау, ветеринария, карантин және өсімдіктерді қорғау, тұқым шаруашылығы, астық және мақта нарығы саласында жүргізілетін тексерулерді жүргізу кезіндегі жекелеген жағдайларды қоспағанда, отыз жұмыс күнінен аспауға тиіс, олар үшін салалық ерекшеліктері ескеріле отырып, тексерулер жүргізудің мынадай:
      1) санитариялық-эпидемиологиялық бақылау саласындағы тексерулер - он бес жұмыс күніне дейін және он бес жұмыс күніне дейін ұзартылатын;
      2) ветеринария, карантин және өсімдіктерді қорғау, тұқым шаруашылығы, астық және мақта нарығы саласында - бес жұмыс күнінен аспайтын және бес жұмыс күніне дейін ұзартылатын мерзімдері белгіленген.
      Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салықтық тексерулерді жүргізу кезіндегі жекелеген жағдайларды және осы тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, арнайы зерттеулер, сынақтар, сараптамалар жүргізу қажет болғанда, сондай-ақ тексеру көлемінің ауқымды болуына байланысты бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органның басшысы (не оны ауыстыратын адам) тексеру жүргізудің мерзімін отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімге бір рет қана ұзарта алады.
      Тексеру мерзімі ұзартылған жағдайда мемлекеттік орган міндетті түрде құқықтық статистика органында тіркеу арқылы тексеруді ұзарту туралы қосымша актіні ресімдейді, онда тексеруді тағайындау туралы алдыңғы актінің нөмірі мен тіркелген күні және ұзартудың себебі көрсетіледі.
      Тексеру бір айдан аспайтын мерзімге бір рет тоқтатыла тұруы мүмкін.
      Ерекше жағдайларда (шет мемлекеттерден және тексеру жүргізу шеңберінде елеулі мәні бар мәліметтерді, құжаттарды алу қажеттігі, отыз жұмыс күнінен асатын мерзімде арнайы зерттеулер, сынақтар, сараптамалар жүргізу) тексеруді тоқтата тұру мерзімі белгіленбейді.
      Жеке кәсіпкерлік субъектісін тексеруді тоқтата тұру және қайта бастау туралы хабардар ету құқықтық статистика жөніндегі органға хабарлана отырып, тексеруді тоқтата тұруға не қайта бастауға дейін бір күн бұрын жүргізіледі.
      Тексеруді тоқтата тұру және қайта бастау кезінде тексеруді тоқтата тұру және қайта бастау туралы акт жасалады.
      Тоқтатыла тұрған тексеруді жүргізу мерзімін есептеу ол қайта басталған күннен бастап жалғасады.
      Тоқтатыла тұрған және осы бапта белгіленген мерзімдерде қайта басталмаған тексеру бойынша жеке кәсіпкерлік субъектісін тексеруді қайта жүргізуге жол берілмейді.
      Салық қызметі органдары жүзеге асыратын тексерулерді жүргізу тәртібі мен мерзімдерінің, ұзартудың және тоқтата тұрудың ерекшеліктерін Қазақстан Республикасының Салық кодексі айқындайды.
      12. Тексеруді тағайындау туралы акті тек бір ғана жеке кәсіпкерлік субъектісіне ресімделеді.
      13. Зерттеулер (сынақтар), сараптамалар жүргізу үшін өнімнің (сынамалардың) үлгілерін іріктеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргізіледі.
      14. Тексерудің нәтижелері бойынша тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік органның лауазымды адамы екі данада тексеру нәтижелері туралы акті жасайды.
      Тексеру нәтижелері туралы актіде:
      1) актінің жасалған күні, уақыты және орны;
      2) тексеруді жүргізген мемлекеттік органның атауы;
      3) соның негізінде тексеру жүргізілген тексеруді тағайындау туралы актінің күні мен нөмірі;
      4) тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және лауазымы;
      5) тексерілетін жеке кәсіпкерлік субъектісінің атауы немесе дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда), тексеруді жүргізу кезінде қатысқан заңды тұлға өкілінің немесе дара кәсіпкер өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда), лауазымы;
      6) тексерудің жүргізілген күні, орны және кезеңі;
      7) тексерудің нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар туралы, олардың сипаты туралы мәліметтер;
      8) заңды тұлға немесе дара кәсіпкер өкілінің, сондай-ақ тексеруді жүргізу кезінде қатысқан адамның актімен танысуы туралы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолы немесе қол қоюдан бас тартуы туралы;
      9) тексеруді жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) қолы көрсетіледі.
      Тексерудің нәтижелері туралы актіге олар болған жағдайда өнімнің үлгілерін (сынамаларын) іріктеу, қоршаған орта объектілерін зерттеу туралы актілер, жүргізілген зерттеулердің (сынақтардың) және сараптамалардың хаттамалары (қорытындылары) және тексеру нәтижелерімен байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері қоса беріледі.
      15. Тексерудің нәтижелері бойынша ескертулер және (немесе) қарсылықтар болған жағдайда, жеке кәсіпкерлік субъектісінің басшысы немесе дара кәсіпкер не олардың өкілдері оларды жазбаша түрде белгілейді.
      Ескертулер және (немесе) қарсылықтар тексеру жүргізудің нәтижелері туралы актіге қоса беріледі, ол туралы тиісті белгі жасалады.
      16. Жеке кәсіпкерлік субъектісінде түпнұсқа ретінде болатын құжаттардың көшірмелерін қоспағанда, қосымшаларының көшірмелері бар тексерудің нәтижелері туралы актінің бір данасы танысу және анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды және басқа да іс-қимылдарды қабылдау үшін жеке кәсіпкерлік субъектісінің басшысына немесе дара кәсіпкерге не олардың өкілдеріне тапсырылады.
      17. Тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша жеке кәсіпкерлік субъектісі үш күндік мерзімде қарсылықтар болмағанда тексеруді жүргізген мемлекеттік органның басшысымен келісілген мерзімдерді көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қабылданатын шаралар туралы ақпарат беруге міндетті.
      18. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің келушілер мен тексерулерді есепке алу кітабын жүргізуге құқығы бар. Мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары жеке кәсіпкерлік субъектілерінің келушілер мен тексерулерді есепке алу кітабында тегін, лауазымдарын және актіде баяндалған деректерді көрсете отырып, жүргізілген іс-қимылдар туралы жазба жасауға міндетті.
      19. Түпнұсқалық бухгалтерлік және өзге де құжаттарды алып қоюға және алуға тыйым салынады.
      Түпнұсқалық құжаттарды алып қою және алу Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің нормаларына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген жағдайларда жүргізіледі.
      20. Тексеру жүргізілген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық болмаған жағдайда актіге тексеру нәтижелері жөнінде тиісті жазба жасалады.
      21. Тексерілетін жеке кәсіпкерлік субъектісіне тексеруді тағайындау туралы актіде көрсетілген тексеруді аяқтау мерзімінен кешіктірілмей тексеру нәтижелері туралы актінің тапсырылған күні тексеру мерзімінің аяқталуы деп есептеледі.
      22. Иесі бүркемеленген өтініштер жоспардан тыс тексеру жүргізу үшін негіз бола алмайды.
      Осы Заңда белгіленбеген өзге тексеру түрлерін жүргізуге тыйым салынады.";

      23) 40-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "40-бап. Мемлекеттік бақылауды жүргізу кезіндегі жеке
               кәсіпкерлік субъектісінің құқықтары мен міндеттері

      1. Жеке кәсіпкерлік субъектілері жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылауды жүргізу кезінде:
      1) мынадай:
      жоспарлы тексерулер тағайындалған кезде алдағы тексерулерге қатысты уақыт аралығы сақталмаған;
      мемлекеттік органдар өз құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша тексерулер тағайындаған;
      тексеру тағайындау туралы актіде көрсетілген мерзімдер асып кеткен не олар өтіп кеткен, осы Заңда белгіленген мерзімдерге сәйкес келмеген;
      "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-1-бабы 7-тармағының 2), 4), 6) 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік орган белгілі бір мәселе бойынша, белгілі бір кезеңде бұрын тексеру жүргізілген жеке немесе заңды тұлғаға оған қатысты көрінеу қайта тексеру тағайындаған;
      егер алдыңғы тексеру кезінде бұзушылықтар анықталмаған болса, осы Заңның 37-1-бабы 7-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жоспардан тыс тексеру тағайындалған;
      осы Заңның 38-бабының 2 және 4-тармақтарында көзделген ақпарат пен құжаттар болмаған;
      жасалған не әзірленіп жатқан қылмыстар туралы өтініште немесе хабарламада, жеке, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзу туралы өзге де өтініштерде көрсетілген уақыт аралығының шеңберінен шығатын кезеңде тексеру тағайындалған;
      тексеру жүргізуге тиісті өкілеттіктері жоқ адамдарға тексеру жүргізу тапсырылған;
      осы Заңның 37-1-бабының 3-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, тексеруді тағайындау туралы бір актіде тексеруге тартылатын бірнеше жеке кәсіпкерлік субъектілері көрсетілген;
      тексеру мерзімдері осы Заңда белгіленген мерзімнен асырып ұзартылған жағдайларда, объектіге тексеру жүргізу үшін келген мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарын тексеруге жібермеуге;
      2) егер жүргізілетін тексерудің мәніне жатқызылмаған немесе актіде көрсетілген кезеңге жатқызылмаған болса, мәліметтер бермеуге;
      3) тексеруді тағайындау туралы актіге және тексерудің нәтижелері туралы актіге және мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға;
      4) мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың жеке кәсіпкерлікті шектейтін заңға негізделмеген тыйым салуларын орындамауға;
      5) тексеруді жүзеге асыру процесін, сондай-ақ лауазымды адамның қызметіне кедергі келтірместен, аудио- және бейне-техника құралдарының көмегімен лауазымды адамның тексеру шеңберінде жүргізетін жекелеген іс-әрекеттерін тіркеуге;
      6) үшінші тұлғалардың өз мүдделері мен құқықтарын білдіруі, сондай-ақ үшінші тұлғалардың осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында көзделген іс-әрекеттерді жүзеге асыруы мақсатында оларды тексеруге қатысуға тартуға құқылы.
      2. Мемлекеттік органдар мемлекеттік бақылауды жүргізген кезде жеке кәсіпкерлік субъектілері:
      1) осы Заңның 38-бабы 4-тармағының талаптары сақталған кезде тексерілетін объектінің аумағына және үй-жайларына мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының кедергісіз өтуін қамтамасыз етуге;
      2) осы Заңның 11-бабының талаптарын сақтай отырып, тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарына қағаз және электронды жеткізгіштердегі құжаттарды (мәліметтерді) не олардың көшірмелерін тексерудің нәтижелері туралы актіге қосу үшін табыс етуге, сондай-ақ тексерудің міндеттері мен мәніне сәйкес автоматтандырылған деректер қорына (ақпараттық жүйелерге) қол жеткізуіне мүмкіндік беруге;
      3) тексеруді тағайындау туралы актінің екінші данасында алғаны туралы белгі жасауға міндетті.";

      24) мынадай мазмұндағы 40-1 және 40-2-баптармен толықтырылсын:

      "40-1-бап. Тексеру жүргізу кезіндегі шектеулер

      Тексеру жүргізу кезінде мемлекеттік органның бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті лауазымды адамдары:
      1) егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген талаптар мемлекеттік органның атынан әрекет ететін лауазымды адамдардың құзыретіне жатпаса, мұндай талаптардың орындалуын тексеруге;
      2) егер құжаттар, ақпарат, өнім үлгілері, қоршаған орта объектілерін және өндірістік орта объектілерін зерттеу сынамалары тексеру объектілері болып табылмаса немесе тексеру нысанасына жатпаса, оларды ұсынуды талап етуге;
      3) өнім үлгілеріне, қоршаған орта объектілерін және өндірістік орта объектілерін зерттеу сынамаларына зерттеу, сынау, өлшеу жүргізу үшін көрсетілген үлгілердің, сынамалардың белгіленген нысан бойынша және (немесе) мемлекеттік стандарттарда, үлгілерді, сынамаларды іріктеп алу қағидаларында және олардың зерттеу, сынау, өлшеу әдістерінде, техникалық регламенттерде немесе олар күшіне енетін күнге дейін қолданыста болатын өзге де нормативтік техникалық құжаттарда, зерттеу, сынау, өлшеу қағидаларында және әдістерінде белгіленген нормадан асатын санда іріктеп алынуы туралы хаттамаларды ресімдемей, оларды іріктеп алуға;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргізу нәтижесінде алынған және коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етуге және (немесе) таратуға;
      5) тексеру жүргізудің белгіленген мерзімдерінен асып кетуге;
      6) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-1-бабы 7-тармағының 2), 4), 6), 7), 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, белгілі бір мәселе бойынша, белгілі бір кезеңде бұрын тексеру жүргізілген жеке немесе заңды тұлғаға қатысты көрінеу қайта тексеру жүргізуге;
      7) мемлекеттік бақылау мақсатында шығынды сипаттағы іс-шараларды жеке кәсіпкерлік субъектілерінің есебінен жүргізуге құқылы емес.

      40-2-бап. Осы Заңның талаптарын өрескел бұза отырып жүргізілген
                тексерудің жарамсыздығы

      1. Бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органның осы Заңда белгіленген, тексеруді ұйымдастыру мен жүргізуге қойылған талаптарды өрескел бұза отырып жүргізген тексеруі жарамсыз деп танылады, ал осы тексерудің нәтижелері жөніндегі акт жеке кәсіпкерлік субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысында белгіленген міндетті талаптарды бұзуының дәлелі болып табылмайды және жоғары тұрған мемлекеттік органның немесе соттың оның күшін жоюына негіз болып табылады.
      Жоғары тұрған мемлекеттік органның тексерудің жарамсыздығына байланысты жеке кәсіпкерлік субъектісінің өтінішін қарауы өтініш берілген кезден бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
      Мұндай өтінішті қараудың белгіленген мерзімі бұзылған жағдайда шешім жеке кәсіпкерлік субъектісінің пайдасына шешілді деп есептеледі.
      2. Өрескел бұзушылыққа:
      1) тексеру жүргізу негіздерінің болмауы;
      2) тексеруді тағайындау туралы актінің болмауы;
      3) тексеру жүргізу туралы хабарлама мерзімдерінің сақталмауы;
      4) осы Заңның 40-1-бабының талаптарын бұзу;
      5) жоспарлы тексеру тағайындау кезінде алдыңғы тексеруге қатысты уақыт аралығын бұзу;
      6) тексерілетін субъектіге тексеру актісін табыс етпеу жатады.";

      25) 42-баптың 1-тармағында "әкімшілік етудің" деген сөздер "реттеудің" деген сөзбен ауыстырылсын;

      26) көрсетілген Заңға қосымшада :
       1-тармақта :
      2) тармақшадағы "мониторинг және" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) атом энергиясы саласындағы бақылау;";
       2-тармақта :
      9) және 10) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
      "12) көлік саласындағы бақылау;";
       3-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "өнімді тиеп жіберу алдындағы кезеңде және (немесе) оның түпкілікті пайдаланылуын бақылау";
       6-1-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "тұрғын үй қатынастары саласын бақылау.";
       7-тармақта :
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсіру саласындағы бақылау;";
      8) тармақшадағы "су заңнамасы" деген сөздер "су қорын пайдалану және қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "11) мақтаның қауіпсіздігі және сапасы саласындағы бақылау.";
       10-тармақтың 3) тармақшасындағы "қауіпті өнеркәсіптік объектілердегі" деген сөздер алып тасталсын;
       11-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) дәрілік заттардың айналысы саласындағы бақылау;";
       15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "15. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік орган:
      1) Қазақстан Республикасының еңбек туралы және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнамасының сақталуын бақылау;
      2) қызметкердің еңбек (қызметтік) міндеттерін атқаруы кезінде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтірілгені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру саласындағы бақылау;
      3) халықты жұмыспен қамту саласындағы бақылау;
      4) мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы бақылау;
      5) арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну саласындағы бақылау.";
       23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "23. Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу жөніндегі мемлекеттік орган - монополияға қарсы орган:
      1) экономикалық шоғырлануды бақылау;
      2) Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасының сақталуын бақылау.";
       28-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) күзет қызметін бақылау;";
       30-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "аудиторлық қызмет және кәсіби аудиторлық ұйымдар қызметі саласындағы бақылау.";
       31-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ойын бизнесі саласындағы бақылау.";
      мынадай мазмұндағы 33, 34, 35, 36, 37 және 38-тармақтармен толықтырылсын:
      "33. Дене шынықтыру және спорт жөніндегі мемлекеттік орган:
      дене шынықтыру және спорт саласындағы бақылау.
      34. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы мемлекеттік орган:
      бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы бақылау.
      35. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу жөніндегі мемлекеттік орган:
      өңірлік қаржы орталығы қатысушыларының Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы саласындағы қызметін бақылау.
      36. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік орган:
      тарихи-мәдени мұра объектілерінің қорғалуын және пайдаланылуын бақылау.
      37. Статистика саласындағы мемлекеттік орган:
      статистика саласындағы бақылау.
      38. Кәсіпкерлік жөніндегі мемлекеттік орган:
      жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау және қорғау саласындағы бақылау.".

      57. "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 16, 96-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; 2008 ж., N 21, 95-құжат; N 23, 114-құжат):

      1) 8-баптың 18) тармақшасындағы "жүзеге асыру жатады." деген сөздер "жүзеге асыру;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:
      "19) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту жатады.";

      2) 33-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының сақталуын бақылау мақсатында табиғат қорғау мекемесінің және оның күзет аймағының аумағындағы жеке және заңды тұлғалардың объектілеріне баруға;".

      58. "Ақпараттандыру туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 2, 13-құжат):

      1) 4-бап мынадай редакциядағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      2) 6-бапта :
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) ақпараттандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының сақталуы тұрғысынан ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;";
      17) тармақшадағы "бекіту жатады." деген сөздер "бекіту;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:
      "18) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту жатады.".

      59. "Лицензиялау туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 2, 10-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 20, 89-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., N 2-3, 16, 18-құжаттар; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тауар биржалары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):
       33-баптың 4) тармақшасында ", құрылысты техникалық сүйемелдеу," деген сөздер алып тасталсын.".

      60. "Ойын бизнесі туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 2, 15-құжат; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 16-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-1-бап. Ойын бизнесі саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Ойын бизнесі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      3) 16-2 және 16-3-баптар алып тасталсын.

      61. "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 4, 32-құжат; 2008 ж., N 17-18, 72-құжат; N 21, 97-құжат; N 23, 114-құжат):

      1) 20-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы 20) және 21) тармақшалармен толықтырылсын:
      "20) бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      21) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толықтырылсын:

      "20-1-бап. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік
                 саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы, мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      62. "Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 17, 138-құжат):
       6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік
              бақылау

      1. Ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Ойыншықтардың қауіпсіздігін тексеру екі кезеңде жүргізіледі:
      1) құжаттық тексеру;
      2) тәуекелдерді бағалауды тексеру.
      3. Ойыншықтардың қауіпсіздігін құжаттық тексеру:
      1) тұтынушыға арналған ақпарат дәйектілігінің осы Заңның, техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін тексеру;
      2) ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы талаптарға ойыншықтың сәйкестігін растайтын құжаттағы ақпараттың сәйкестігін тексеру арқылы жүзеге асырылады.
      4. Тәуекелдерді бағалауды тексеру кезінде мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде ойыншықтардың іріктеліп алынған үлгілерін аккредиттелген зертханаларға (орталықтарға) сынақтар (зерттеулер) жүргізу үшін жібереді.
      5. Ойыншықтар қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органдар ойыншықтар өндірісін, нарықта өткізілуін және айналысын тоқтата тұру туралы нұсқама береді.
      Егер ойыншықтар өткізілуде жатқан болса, уәкілетті орган адам өмірі мен денсаулығына немесе қоршаған ортаға әсер ететін қауіпті факторлардың бар екендігі туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарлауға міндетті.".

      63. "Мақта саласын дамыту туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 16, 130-құжат):

      1) 7-баптың 20) тармақшасындағы "бақылау жатады." деген сөздер "бақылау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:
      "21) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту жатады.";

      2) 3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3-тарау. Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы мемлекеттік бақылау";

      3) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
              мемлекеттік бақылау

      1. Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган өз құзыреті шегінде жүзеге асырады және Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының мақтаның қауіпсіздігі мен сапасына қойылатын талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған.
      2. Мақтаның қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау адам өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне зиян келтіруге байланысты тәуекелге жол бермеу мақсатында жүзеге асырылады.
      3. Мақтаның сапасы саласындағы мемлекеттік бақылау:
      1) мақта нарығына қатысушылардың ресми өтініштері (шағымдары) негізінде, мақта иелерінің мүдделерін қорғау мақсатында мақтаны сақтау мен қайта өңдеуге қабылдау және беру кезінде мақтаның сапа көрсеткіштерін айқындауға бақылауды;
      2) мақта нарығына қатысушылардың ресми өтініштері (шағымдары) негізінде, мақта иелерінің мүдделерін қорғау мақсатында сақтаудағы және қайта өңдеудегі мақтаның сандық-сапалық жай-күйін бақылауды қамтиды.
      4. Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысанда жүзеге асырылады.
      5. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      64. "Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 17, 134-құжат):

      1) 8-баптың 12) тармақшасындағы "нұсқама беруді жүзеге асырады." деген сөздер "нұсқама беруді;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
      "13) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеуді және бекітуді жүзеге асырады.";

      2) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Химиялық өнімнің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік
              бақылау

      1. Химиялық өнімнің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылауды белгіленген тәртіппен және өз құзыреті шегінде уәкілетті органдар жүзеге асырады және ол Қазақстан Республикасының заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларының химия өнімдері қауіпсіздігіне қойылатын талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған.
      2. Химиялық өнімнің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысанда жүзеге асырылады.
      3. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      65. "Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 17, 137-құжат):

      1) 6-баптың 7) тармақшасындағы "нұсқама беру жатады." деген сөздер "нұсқама беру;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту жатады.";

      2) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі саласындағы
              мемлекеттік бақылау және қадағалау

      1. Уәкілетті органдар машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен және өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.
      2. Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысанда жүзеге асырылады.
      3. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      66. "Экспорттық бақылау туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 16, 132-құжат):

      1) 6-бапта :
      7) тармақшадағы "тексеруді" деген сөз "бақылауды" деген сөзбен ауыстырылсын.
      мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
      "12) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Өнімді тиеп жіберу алдындағы кезеңде және (немесе)
               оның түпкілікті пайдаланылуын мемлекеттік бақылау

      1. Өнімді тиеп жіберу алдындағы кезеңде және (немесе) оның түпкілікті пайдаланылуын мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысанда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      67. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 20, 151-құжат; 2008 ж., N 23, 124-құжат):

      1) 5-бап мынадай мазмұндағы 45) тармақшамен толықтырылсын:
      "45) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 59-бапта :
      8-тармақта:
      бірінші бөліктегі "тексерулер нысанында" деген сөздер "тексеру нысанында және өзге де нысандарда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";
      9, 10, 12, 13, 14, 15 және 16-тармақтар алып тасталсын.

      68. "Трансферттік баға белгілеу туралы" 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 15-16, 65-құжат):
       9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Трансферттік бағаларды қолдану саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      Салық қызметі органдары және кеден органдары жүзеге асыратын тексеру және мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарын жүргізу тәртібі мен мерзімдерінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасында айқындалады.".

      69. "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 15-16, 59-құжат):

      1) 6-бап мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 30-бапта :
      1-тармақта:
      "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес" деген сөздер "тексеру нысанында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.";
      2-тармақта:
      "жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, мемлекеттік органдардың, оның ішінде аккредиттеу жөніндегі органның хабарламалары бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес" деген сөздер "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жоспардан тыс тексеру нысанында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      70. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 23, 113-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы 34-1-баппен толықтырылсын:

      "34-1-бап. 2010 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексін) және осы Заңды қолдану мақсатында айлық есептік көрсеткіш және жалақының ең төменгі мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және 2009 жылдың басында қолданыста болған мөлшерлерді негізге ала отырып айқындалатын болып белгіленсін.";

      2) 49-баптың 1) тармақшасының алпыс тоғызыншы және жетпісінші абзацтары алып тасталсын.

      71. "Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 24, 127-құжат):

      1) 8-бап мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтік қызметтер
               туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау

      1. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін субъект осы Заңның талаптарын бұзған жағдайда, уәкілетті орган:
      1) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін субъектілерге бұзушылықтарды жою туралы орындалуға міндетті ұйғарымды жібереді;
      2) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін субъектіні (оның лауазымды адамдарын) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа тарту үшін қажетті шараларды қолданады.
      3. Мемлекеттік органдардың іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), сондай-ақ шешімдеріне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шағым жасалуы мүмкін.".

      72. 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 7 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Тауар биржалары туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына :

      1) 4-бапта :
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді;";
      8) тармақша алып тасталсын;

      2) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Тауар биржалары саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Тауар биржалары саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      3) 26-бап алып тасталсын.

       2-бап. Осы Заңның 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 70-тармағының 1) тармақшасын, осы Заңның 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 56-тармағының 15) тармақшасын және осы Заңның 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 32-тармағының үшінші абзацын қоспағанда, осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Осы Заң қолданысқа енгізілген кезден бастап алты ай ішінде мемлекеттік органдар тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, міндетті ведомстволық статистикалық есептіліктің және тексеру парақтарының нысандарын әзірлеуге және бекітуге міндетті.
      Белгіленген мерзім өткеннен соң осы баптың екінші бөлігінің талаптарын орындағанға дейін мемлекеттік органдардың жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жоспарлы тексерулер жүргізуіне тыйым салынады.
      Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                    Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частного предпринимательства

Закон Республики Казахстан от 17 июля 2009 года № 188-IV

       Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140, № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19, № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20, № 3, ст. 22;  № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам товарных бирж", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г.):
      1) статью 153 изложить в следующей редакции:
      "Статья 153. Нарушение порядка проведения проверки субъектов
                   частного предпринимательства
      1. Нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства, в том числе:
      1) отсутствие оснований проведения проверки;
      2) отсутствие акта о назначении проверки;
      3) несоблюдение сроков уведомления о проведении проверки;
      4) проверка выполнения требований, установленных законами Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан, если такие требования не относятся к компетенции государственного органа;
      5) требование предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;
      6) отбор образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и (или) количеству, превышающему нормы, установленные государственными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их введения в действие иными нормативными техническими документами, правилами и методами, исследований, испытаний, измерений;
      7) разглашение и (или) распространение информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
      8) превышение установленных сроков проведения проверки:
      9) проведение заведомо повторной проверки физического или юридического лица, в отношении которого ранее проводилась проверка, по одному и тому же вопросу, за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 4), 6), 7) и 8) пункта 7 статьи 37-1 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";
      10) проведение мероприятий, носящих затратный характер, в целях государственного контроля за счет субъектов частного предпринимательства;
      11) нарушение временного интервала по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;
       12) непредставление проверяемому субъекту акта проверки, -
      влечет штраф на должностное лицо в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей.
      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на должностное лицо от двадцати до двадцати пяти месячных расчетных показателей.";
      2) в статье 161 :
      части вторую и третью исключить;
      в части пятой слова "первой - четвертой" заменить словами "первой и четвертой";
      3) в части первой статьи 541 :
      после цифр "159" слова "(частью второй)" исключить;
      после слов "161 (частью" дополнить словом "первой,";
      после цифр "163" дополнить цифрами ", 165";
      4) в статье 543 :
      в части первой слова "159 (частью первой),", цифры "165" исключить;
      в части второй:
      в подпункте 2 слова "159 (частью первой),", цифры "165," исключить;
      в подпункте 3) "159,", "165," исключить;
      5) в части первой статей 544 и 557 слова "235 (частью первой)," исключить;
      6) в части первой статьи 570-1 слова "159 (частью первой), 161 (частями первой и второй),", цифры "165," исключить;
      7) в статье 634 :
      подпункт 1) части первой дополнить словами "с учетом положений части 2-1 настоящей статьи";
      дополнить частью 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи за совершение правонарушения в области предпринимательской деятельности является результат проверки, проведенной в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      8) в подпункте 1) части первой статьи 636 :
      в абзаце втором после цифр "159" слова "(частью второй)" исключить;
      в абзацах двадцатом и двадцать первом слова "235 (часть вторая)," исключить;
      в абзаце двадцать девятом цифры "153", слова "159 (часть вторая), 161 (части четвертая и пятая)" исключить;
      абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
      "уполномоченного органа по предпринимательству (статьи 153, 356, 357-3);";
      абзац пятидесятый после цифр "127," дополнить цифрами "165,".
      2. В Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 7-8, ст. 40, № 15, ст. 139; 2004 г., № 18, ст. 106; 2005 г., № 11, ст. 43; № 21-22, ст. 86; 2006 г., № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20, № 4, ст. 33; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 144; № 23, ст. 173; 2008 г., № 13-14, ст. 58):
      1) подпункт 27) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      "27) государственный таможенный контроль (таможенный контроль) - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в сфере таможенного дела;";
      2) статью 17-1 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      "11) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) в заголовке главы 59 слово "Проверка" заменить словами "Посттаможенный контроль";
      4) статью 459 изложить в следующей редакции:
      "Статья 459. Посттаможенный контроль участников
                   внешнеэкономической и иной деятельности в сфере
                   таможенного дела
      1. Посттаможенный контроль участников внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Виды, основания, сроки и порядок проведения проверок устанавливаются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      3. Иные формы посттаможенного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом.";
      5) статью 459-1 исключить;
      6) статьи 460 и 461 изложить в следующей редакции:
      "Статья 460. Контроль участников внешнеэкономической и иной
                   деятельности в сфере таможенного дела
      1. Контроль участников внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела - форма таможенного контроля, осуществляемая таможенным органом после выпуска товаров и транспортных средств путем:
      1) проведения камерального контроля;
      2) проведения мониторинга сведений о деятельности участников внешнеэкономической и иной деятельности;
      3) проведения устного опроса;
      4) получения объяснений;
      5) контроля за системой учета товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, и отчетности по ним;
      6) инвентаризации товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем.
      2. Камеральный контроль - форма таможенного контроля, осуществляемая таможенным органом путем изучения и анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях, товаросопроводительных и иных документах, представленных участником внешнеэкономической деятельности или лицом, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, сведений контролирующих органов, а также других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов, о деятельности указанного лица.
      3. Мониторинг - сбор и обработка информации о деятельности участников внешнеэкономической и иной деятельности.
      4. После выпуска товаров и транспортных средств, перемещенных через таможенную границу Республики Казахстан, должностные лица таможенных органов вправе проводить устный опрос лиц без оформления результатов такого опроса в письменной форме.
      5. Получение объяснений - получение должностными лицами таможенного органа от декларантов и иных лиц, располагающих сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещенных через таможенную границу, а также об иной информации, касающейся сферы таможенного дела.
      Объяснения оформляются в письменной форме. Уведомление о вызове лица для получения объяснений подписывается руководителем соответствующего таможенного органа и вручается вызываемому лицу под роспись.
      6. Контроль за системой учета товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, и отчетности по ним применяется при условном выпуске товаров, когда такие товары подлежат учету в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.
      7. Таможенные органы вправе проводить инвентаризацию товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, а также товаров, в отношении которых не уплачены таможенные платежи и налоги или предоставлены льготы по таможенным платежам и налогам.
      Статья 461. Проведение камерального контроля
      1. В ходе проведения камерального контроля таможенным органом осуществляется контроль соответствия документов участника внешнеэкономической деятельности или лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, таможенному и иному законодательству Республики Казахстан, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы.
      2. Камеральный контроль является составной частью системы управления рисками. Результаты камерального контроля используются таможенными органами в целях обработки, систематизации сведений об участниках внешнеэкономической деятельности или лицах, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и формирования ( пересмотра ) перечня показателей рисков при проведении таможенного контроля.
      3. Камеральный контроль проводится уполномоченным органом в сфере таможенного дела или территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере таможенного дела либо таможней без посещения объектов участника внешнеэкономической деятельности или лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, а также без оформления акта о назначении проверки, указанного в Законе Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      4. Объектами камерального контроля являются грузовые таможенные декларации, товаросопроводительные и иные документы, представленные участником внешнеэкономической деятельности иди лицом, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, а также сведения о деятельности указанного лица, полученные от таможенных органов, других государственных органов, аналогичных органов иностранных государств, банков и банковских организаций и из средств массовой информации.
      5. При осуществлении камерального контроля подлежат изучению:
      1) грузовые таможенные декларации, товаросопроводительные и иные документы, представленные участником внешнеэкономической деятельности или лицом, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, и выпущенные таможенным органом;
      2) грузовые таможенные декларации, товаросопроводительные и иные документы, представленные участником внешнеэкономической деятельности или лицом, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, выпущенные таможенным органом и отобранные таможенным органом на основе анализа и сопоставления сведений из информационных ресурсов уполномоченного органа в сфере таможенного дела или территориального подразделения уполномоченного органа в сфере таможенного дела либо таможни, а также сведения о деятельности указанного лица, полученные от таможенных органов, других государственных органов, аналогичных органов иностранных государств, банков и банковских организаций и из средств массовой информации;
      3) грузовые таможенные декларации, товаросопроводительные и иные документы, представленные участником внешнеэкономической деятельности или лицом, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, и выпущенные таможенным органом, выбранные с использованием программных средств методом случайного отбора в целях выявления неустановленного риска. Указанным методом осуществляется отбор не более двух процентов документов из информационных ресурсов уполномоченного органа в сфере таможенного дела или территориального подразделения уполномоченного органа в сфере таможенного дела либо таможни.
      Документы, в отношении которых проводился камеральный контроль, регистрируются таможенным органом, осуществившим контроль, в специальном журнале регистрации документов, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью таможенного органа.";
      7) статью 462 исключить;
      8) статьи 465 и 466 изложить в следующей редакции:
      "Статья 465. Завершение камерального контроля
      1. По завершении камерального контроля должностными лицами таможенного органа составляется акт камерального контроля с указанием:
      1) места проведения камерального контроля, даты составления акта;
      2) должности, фамилии, имени, отчества (при его наличии) должностных лиц таможенного органа, проводивших камеральный контроль;
      3) фамилии, имени, отчества (при его наличии) либо полного наименования участника внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела;
      4) места нахождения, банковских реквизитов участника внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела;
      5) сведений о предыдущем камеральном контроле и принятых мерах по устранению ранее выявленных нарушений таможенного законодательства Республики Казахстан;
      6) подробного описания выявленных правонарушений в сфере таможенного дела со ссылкой на соответствующие нормы законодательного акта Республики Казахстан;
      7) результатов камерального контроля участника внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела.
      2. Завершением срока камерального контроля считается день вручения участнику внешнеэкономической деятельности и иной деятельности в сфере таможенного дела акта камерального контроля.
      3. В случае, если по завершении камерального контроля не установлены нарушения таможенного законодательства Республики Казахстан, в акте камерального контроля производится соответствующая запись.
      4. К акту камерального контроля прилагаются копии документов, расчеты и другие материалы.
      5. Акт камерального контроля составляется в двух экземплярах, подписанных должностными лицами таможенного органа, проводившими контроль.
      6. Акт камерального контроля регистрируется в специальном журнале регистрации актов, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью таможенного органа.
      7. Один экземпляр акта камерального контроля вручается участнику внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела под роспись или иным способом, подтверждающим факт получения акта.
      8. В случае несогласия участника внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела с результатами камерального контроля руководителем или уполномоченным должностным лицом участника внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела в акте камерального контроля производится соответствующая запись.
      Статья 466. Решение по результатам посттаможенного контроля участников внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела
      1. По завершении посттаможенного контроля участника внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела таможенным органом на основе результатов, отраженных в акте о результатах посттаможенного контроля, выносится уведомление о начисленных суммах таможенных платежей, налогов и пени по форме, предусмотренной статьей 350 настоящего Кодекса.
      2. Уведомление направляется участнику внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 350 настоящего Кодекса.
      3. Участник внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела, получивший уведомление о начисленных суммах таможенных платежей, налогов и пени, обязан исполнить его в сроки, установленные статьей 350 настоящего Кодекса.
      4. Участник внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела имеет право обжаловать результаты посттаможенного контроля в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом.".
      3. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст.99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18):
      1) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:
      "16) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 145 :
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Государственный контроль также осуществляется при проведении инвентаризации, обследовании земель, разработке схем и проектов, связанных с использованием земель, ведении государственных кадастров и мониторинга земель.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом.";
      пункт 4 исключить.
      4. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 16, ст. 140, 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; 2008 г., № 23, ст. 114):
      1) подпункт 57-1) статьи 4 изложить в следующей редакции:
      "57-1) государственный контроль в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения;";
      2) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 18) следующего содержания:
      "18) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) в статье 19 :
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 19. Государственный контроль в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Государственный контроль в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом.";
      4) в пункте 1 статьи 21 :
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) посещать при предъявлении служебного удостоверения установленного образца организации для проведения контроля за состоянием, охраной, защитой, пользованием государственным лесным фондом, воспроизводством лесов и лесоразведением;";
      дополнить подпунктами 3-1), 3-2) и 3-3) следующего содержания:
      "3-1) выдавать предписания об устранении нарушений требований настоящего Кодекса и постановлений Правительства Республики Казахстан в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения;
      3-2) выносить постановления:
      о привлечении виновных лиц к административной ответственности в случае нарушения настоящего Кодекса и постановлений Правительства Республики Казахстан в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения;
      об изъятии добытых лесных ресурсов, средств транспорта, орудий их добывания для временного хранения до вынесения судебного решения;
      3-3) составлять акт о результатах проверки;";
      5) статью 21-1 исключить.
      5. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15):
      1) в оглавлении:
      заголовки статей 49-1 - 49-3 исключить;
      2) пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 28) следующего содержания:
      "28) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) пункт 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
      "4. Государственный контроль в области использования и охраны водного фонда осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом.";
      4) статьи 49-1 , 49-2 и 49-3 исключить;
      5) в пункте 1 статьи 51 :
      в подпункте 1) слово "предъявлять" заменить словами "в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" осуществлять проверки соблюдения требований настоящего Кодекса и постановлений Правительства Республики Казахстан, предъявлять";
      в подпункте 3):
      в предложении первом:
      слова "на основании предписания по предъявлении служебного удостоверения" заменить словами "для проведения государственного контроля";
      слово "проверку" заменить словом "контроль";
      дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3) и 3-4) следующего содержания:
      "3-1) осуществлять контроль за соблюдением установленных лимитов водопользования, режима подпорных гидротехнических сооружений, правил эксплуатации водохозяйственных сооружений, использования границ водоохранных зон и полос, установленного режима хозяйственной деятельности на них;
      3-2) выносить предписание об устранении выявленных нарушений правил пользования водными ресурсами и их охране;
      3-3) выносить постановление о наложении административного взыскания;
      3-4) предъявлять к виновным лицам иск о возмещении ущерба, причиненного нарушением водного законодательства Республики Казахстан;".
      6. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1;  № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114):
      1) в оглавлении:
      заголовок статьи 119 изложить в следующей редакции:
      "Статья 119. Инспекторские экологические проверки";
      заголовки статей 120 - 124 исключить;
      заголовок статьи 125 изложить в следующей редакции:
      "Статья 125. Иные формы государственного экологического контроля";
      2) подпункт 39) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "39) государственный экологический контроль - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды;";
      3) в статье 17 :
      подпункт 28-1) исключить;
      дополнить подпунктом 38) следующего содержания:
      "38) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      4) статью 119 изложить в следующей редакции:
      "Статья 119. Инспекторские экологические проверки
      1. Инспекторская экологическая проверка - комплекс мероприятий, посредством которых должностными лицами, осуществляющими государственный экологический контроль, проводятся сбор и анализ информации о соблюдении природопользователями экологического законодательства Республики Казахстан.
      2. Проведение инспекторской экологической проверки не должно приостанавливать деятельность природопользователя, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.
      3. Государственный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом.";
      5) статьи 120 , 121 , 122 , 123 и 124 исключить;
      6) статью 125 изложить в следующей редакции:
      "Статья 125. Иные формы государственного экологического
                   контроля
      1. В целях обеспечения контроля лабораторией, входящей в состав уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, осуществляется аналитический контроль непосредственно на природных объектах и источниках загрязнения.
      2. Отбор проб для осуществления аналитического контроля за пределами санитарно-защитной зоны объекта природопользования осуществляется в любое время без регистрации.
      3. Результаты аналитического контроля определяют соблюдение природопользователями нормативов качества окружающей среды и используются для обоснования несоблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и являются основанием для оформления акта о назначении проверки по фактам превышения нормативов качества окружающей среды.
      4. Камеральный контроль осуществляется на основе изучения и анализа представленной природопользователем отчетности и других документов непосредственно по месту нахождения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.
      5. Выявление ошибок и противоречий между сведениями, содержащимися в отчетности и других документах природопользователя, является основанием для оформления акта о назначении проверки.".
      7. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г. № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; Закон Республики Казахстан от 5 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и обязательного социального страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 6 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 7 мая 2009 г.):
      1) подпункт 3) статьи 15 исключить;
      2) статью 16 дополнить подпунктом 25) следующего содержания:
      "25) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) в статье 328 :
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 328. Государственный контроль в области трудового законодательства Республики Казахстан";
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Государственный контроль в области трудового законодательства Республики Казахстан осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом.";
      4) в пункте 2 статьи 333 слова ", установленные (выявленные) в ходе осуществления проверки" заменить словами "Республики Казахстан";
      5) статью 334 исключить.
      8. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18):
      1) пункты 1 и 2 статьи 556 изложить в следующей редакции:
      "1. Налоговый контроль - государственный контроль, осуществляемый органами налоговой службы, за исполнением норм налогового законодательства Республики Казахстан, иного законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением которого возложен на органы налоговой службы.
      2. Налоговый контроль осуществляется в:
      1) форме налоговой проверки;
      2) иных формах государственного контроля.
      3. В рамках данных форм налогового контроля осуществляется:
      1) учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений;
      2) контроль за соблюдением порядка применения контрольно-кассовых машин;
      3) контроль за подакцизными товарами;
      4) контроль при трансфертном ценообразовании;
      5) контроль за соблюдением порядка учета, хранения, оценки, дальнейшего использования и реализации имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства;
      6) контроль за деятельностью уполномоченных государственных и местных исполнительных органов в части исполнения задач по осуществлению функций, направленных на исполнение налогового законодательства Республики Казахстан.
      4. В рамках иной формы государственного контроля осуществляется:
      1) регистрация налогоплательщиков в налоговых органах;
      2) прием налоговых форм;
      3) камеральный контроль;
      4) мониторинг крупных налогоплательщиков;
      5) налоговое обследование.
      5. Общий порядок проведения налоговой проверки осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      6. Особенности порядка и сроки проведения налоговой проверки определяются настоящим Кодексом.
      7. Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проведения проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) пункт 1 статьи 557 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      "9) о плане налоговой проверки.";
      3) пункт 5 статьи 625 исключить;
      4) в статье 627 :
      абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "при тематических проверках по вопросам:
      постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
      наличия контрольно-кассовых машин;
      наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 настоящего Кодекса, - налогоплательщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность на участке территории, указанном в предписании;";
      подпункт 2) пункта 4 исключить;
      в пункте 5:
      подпункт 2) дополнить абзацами четырнадцатым - двадцать восьмым следующего содержания:
      "рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах налоговой проверки и (или) решение вышестоящего органа налоговой службы, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на уведомление, проводимая по вопросам, изложенным в жалобе налогоплательщика (налогового агента);
      рассмотрения обращения нерезидента о повторном рассмотрении налогового заявления на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета или условного банковского вклада в соответствии с положениями международного договора об избежании двойного налогообложения;
      соблюдения порядка учета, хранения, оценки, дальнейшего использования и реализации имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства;
      деятельности уполномоченных государственных и местных исполнительных органов в части исполнения задач по осуществлению функций, направленных на исполнение налогового законодательства Республики Казахстан;
      постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
      наличия контрольно-кассовых машин;
      наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 настоящего Кодекса;
      соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин;
      соблюдения правил лицензирования и условий производства, хранения и реализации отдельных видов подакцизных товаров;
      исполнения распоряжения, вынесенного налоговым органом, о приостановлении расходных операций по кассе.
      Для участия в проведении тематических проверок по вопросам:
      постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
      наличия контрольно-кассовых машин;
      наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 настоящего Кодекса, могут быть привлечены представители объединений субъектов частного предпринимательства по согласованию с такими объединениями.
      Представители объединений субъектов частного предпринимательства осуществляют контроль за соблюдением прав налогоплательщика при проведении указанных тематических проверок. В акте тематической проверки фиксируется факт участия представителей объединений субъектов частного предпринимательства.";
      в подпункте 3) слова "или дополнительная", "или дополнительной"  исключить;
      подпункт 4) исключить;
      пункт 6 исключить;
      в пункте 9:
      в подпункте 1) слова "ежеквартально органом налоговой службы" заменить словами "ежегодно уполномоченным органом";
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) внеплановые - налоговые проверки, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, в том числе осуществляемые:
      по заявлению самого налогоплательщика (налогового агента);
      по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
      в случае представления налогоплательщиком (налоговым агентом) дополнительной налоговой отчетности за ранее проверенный налоговый период с целью проверки достоверности отраженных сведений в такой дополнительной налоговой отчетности;
      в случае получения ответа, не поступившего в ходе предыдущей налоговой проверки, по ранее направленным запросам органов налоговой службы;
      в случае неисполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) уведомления налоговых органов об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в порядке, установленном статьей 608 настоящего Кодекса;
      в связи с реорганизацией путем разделения или ликвидацией юридического лица-резидента, структурного подразделения юридического лица-нерезидента;
      в связи с прекращением юридическим лицом-нерезидентом деятельности в Республике Казахстан, осуществляемой через постоянное учреждение;
      в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката;
      в связи со снятием с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании налогового заявления налогоплательщика;
      в связи с истечением срока действия контракта на недропользование;
      по вопросам государственного регулирования производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров;
      по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком (налоговым агентом) и его дебиторами в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
      на основании требования налогоплательщика в декларации по налогу на добавленную стоимость по подтверждению достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату;
      на основании налогового заявления нерезидента на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета или условного банковского вклада в соответствии с положениями международного договора об избежании двойного налогообложения;
      по вопросам исполнения банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан, а также иными законами Республики Казахстан, контроль за исполнением которых возложен на органы налоговой службы;
      по вопросам определения налогового обязательства по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда;
      по вопросам определения налогового обязательства по сделке (сделкам), совершение которой (которых) признано судом осуществленными без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность;
      в связи с жалобой налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах налоговой проверки и (или) решение вышестоящего органа налоговой службы, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на уведомление, - по вопросам, отраженным в такой жалобе;
      в связи с обращением нерезидента о повторном рассмотрении налогового заявления на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета или условного банковского вклада в соответствии с положениями международного договора об избежании двойного налогообложения;
      по вопросу устранения нарушений, по которым лицензиаром было приостановлено действие лицензии;
      на основании решения государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.
      Внеплановые проверки, указанные в подпункте 2) пункта 9 настоящей статьи, могут осуществляться за ранее проверенный период.";
      5) статьи 628 и 630 исключить;
      6) в статье 632 :
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. При назначении тематических проверок по вопросам:
      постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
      наличия контрольно-кассовых машин;
      наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 настоящего Кодекса, в предписании должны быть указаны проверяемый участок территории, вопросы, подлежащие выяснению в ходе проверки, а также сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 7) и 8) указанного пункта.";
      в части второй пункта 4 слова "и рейдовых налоговых" исключить;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. На основании одного предписания может проводиться только одна налоговая проверка, за исключением тематических проверок по вопросам:
      постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
      наличия контрольно-кассовых машин;
      наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 настоящего Кодекса.";
      пункт 7 исключить;
      7) в статье 633 :
      предложение первое пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Должностное лицо органа налоговой службы, проводящее налоговую проверку, за исключением тематических проверок по вопросам: постановки на регистрационный учет в налоговых органах; наличия контрольно-кассовых машин; наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 настоящего Кодекса, вручает налогоплательщику (налоговому агенту) подлинник предписания.";
      предложение первое пункта 4 изложить в следующей редакции:
      "4. При проведении тематических проверок по вопросам: постановки на регистрационный учет в налоговых органах; наличия контрольно-кассовых машин; наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 настоящего Кодекса, налогоплательщику или его работнику, осуществляющему реализацию товаров и оказывающему услуги, предъявляется подлинник предписания для ознакомления и вручается его копия.";
       8) в подпункте 8) пункта 1 статьи 637 слова "и дополнительных" исключить;
      9) в статье 670 :
      в пункте 2 слово "дополнительную" заменить словом "тематическую";
      в пункте 5 слово "дополнительной" заменить словом "тематической";
      10) в подпункте 1) пункта 1 статьи 672 слово "дополнительной" заменить словом "тематической";
      11) в статье 675 слова "дополнительную", "дополнительной", "дополнительная" заменить соответственно словами "тематическую", "тематической", "тематическая";
      12) в статье 685 слова "дополнительную", "дополнительной" заменить соответственно словами "тематическую", "тематической".
      9. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 15, ст. 363; 1995 г., № 20, ст. 120; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 139):
      1) статью 19 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
      "14) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 20-1 :
      пункты 5 и 6 исключить;
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      "7. Государственный контроль в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      10. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года "О транспорте в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г. № 15, ст. 201; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 447; 2001 г., № 23, ст. 309, 321; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110, № 23, ст. 142; 2005 г., № 15, ст. 63; 2006 г.,  № 3, ст. 22; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148):
      1) в статье 1 :
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      "Государственный транспортный контроль (далее - транспортный контроль) - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области транспорта.";
      часть шестую исключить;
      2) статью 25-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 25-1. Государственный контроль в области транспорта
      1. Государственный контроль в области транспорта осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      3) статью 25-2 исключить.
      11. В Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1995 года "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 148; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 321; № 24, ст. 338; 2002 г., № 15, ст. 147; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152):
       статью 6 дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:
      "Государственный контроль за деятельностью гражданской и экспериментальной авиации осуществляется уполномоченным органом в форме проверки и иных формах.
      Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      12. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "О Прокуратуре" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 156; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 1998 г., № 15, ст. 208; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 774; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 142 , 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 15-16, ст. 63; № 23, ст. 114):
       статью 12 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Генеральная прокуратура Республики Казахстан размещает ежегодный сводный план проведения плановых проверок на официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в срок до 25 декабря текущего календарного года.".
      13. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1998 г., № 17-18, ст. 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; № 23, ст. 920, 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 17-18, ст. 245, № 20, ст. 257, № 23, ст. 309; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154, 155; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2008 г., № 15-16, ст. 61; 2009 г., № 8, ст. 44):
      1) пункт 1 статьи 5-1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";";
      2) статью 11-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 11-1. Государственный контроль в области охраны
                    общественного порядка и обеспечения общественной
                    безопасности
      1. Государственный контроль в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      3) статью 11-2 исключить.
      14. В Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 182; 1999 г., № 11, ст. 357; № 21, ст. 787; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 22, ст. 131; № 23, ст. 142; 2005 г., № 16, ст. 70; 2006 г., № 3, ст. 22; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 22, ст. 170; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18):
      1) статью 8-1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
      "14) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 70-2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 70-2. Государственный контроль в области
                    недропользования
      1. Государственный контроль в области недропользования осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      15. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 года "О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 11-12, ст. 263; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 145; 2003 г., № 14, ст. 112; 2004 г., № 11-12, ст. 67; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 9):
      1) статью 11 дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
      "- разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 31 изложить в следующей редакции:
      "Статья 31. Государственный контроль в области предупреждения и
                  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
                  техногенного характера
      1. Государственный контроль в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      16. В Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 368; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 20, ст. 728; № 23, ст. 931; 2000 г., № 6, ст. 142; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 14, ст. 112; № 24, ст. 177; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г.,  № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27):
      1) абзац четвертый статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "государственный контроль в области пожарной безопасности - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности;";
      2) статью 6 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:
      "16) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) статью 9-5 изложить в следующей редакции:
      "Статья 9-5. Государственный контроль в области пожарной
                   безопасности
      1. Государственный контроль в области пожарной безопасности осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
      2. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль, относятся:
      Главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю - руководитель органов государственной противопожарной службы;
      заместители Главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю - заместители руководителя органов государственной противопожарной службы;
      государственные инспекторы Республики Казахстан по государственному контролю - специалисты по государственному контролю органов государственной противопожарной службы;
      главные государственные инспекторы областей, города республиканского значения, столицы по государственному контролю - руководители территориальных органов государственной противопожарной службы;
      заместители главных государственных инспекторов областей, города республиканского значения, столицы по государственному контролю - заместители руководителей территориальных органов государственной противопожарной службы;
      государственные инспекторы областей, города республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов по государственному контролю - специалисты по государственному контролю территориальных органов государственной противопожарной службы.
      3. Контроль в области пожарной безопасности на объектах органов национальной безопасности, обороны, уголовно-исполнительной системы, в подземных сооружениях шахт, рудников, копей, на открытых угольных разрезах, на территории лесов и тугайных массивов, а также на воздушном, железнодорожном, морском и внутреннем водном транспорте осуществляется соответствующими уполномоченными органами Республики Казахстан.
      Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических учреждений Республики Казахстан, а также представительств Республики Казахстан за рубежом осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
      4. По результатам проведенного государственного контроля в зависимости от установленных нарушений требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности государственными инспекторами выносятся следующие акты:
      1) акт по результатам проведения проверки;
      2) протокол об административном правонарушении;
      3) предписание об устранении нарушений требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности;
      4) постановление о привлечении виновных лиц к административной ответственности в случае нарушения законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности.
      5. Контролю за соблюдением норм, правил, технических регламентов и стандартов в области пожарной безопасности подлежат индивидуальные предприниматели и юридические лица.";
      4) статью 9-6 исключить;
      5) главу 4 дополнить статьей 15-1 следующего содержания:
      "Статья 15-1. Разделение объектов по степени пожарной опасности
      1. Организации по степени их пожарной опасности подразделяются на объекты первой, второй, третьей и четвертой группы. Учет объектов в районе ведется органом государственной противопожарной службы.
      2. К объектам первой группы относятся: крупные промышленные предприятия с общей площадью строений более трех тысяч пятисот квадратных метров и республиканские научно-исследовательские организации; электростанции; аэропорты; морские торговые порты; театры, дворцы спорта, другие культурно-зрелищные организации, медицинские организации и гостиницы вместимостью восемьсот и более человек; объекты торговли общей площадью более двух тысяч пятисот квадратных метров; музеи, картинные галереи; библиотеки общей площадью свыше двух тысяч пятисот квадратных метров; нефтебазы и склады нефтепродуктов общей емкостью более двух тысяч кубических метров; газохранилища и газгольдерные станции емкостью более тысячи кубических метров.
      3. К объектам второй группы относятся: промышленные предприятия и научно-исследовательские организации, не вошедшие в первую группу; рыбные и речные порты; автопредприятия с количеством техники более пятидесяти единиц; железнодорожные станции, локомотивные, вагонные, вагоноремонтные, рефрижераторные, ремонтно-экипировочные депо; здания исполнительных и представительных органов; Национальный Банк Республики Казахстан и банки второго уровня; учебные учреждения с количеством учащихся, студентов, слушателей в смену восемьсот и более человек; театры, дворцы спорта, другие культурно-зрелищные организации, не вошедшие в первую группу; культовые учреждения независимо от площади; объекты торговли общей площадью от тысячи до двух тысяч пятисот квадратных метров; музеи, картинные галереи и библиотеки общей площадью от тысячи до двух тысяч пятисот квадратных метров, медицинские организации и гостиницы вместимостью от четырехсот до восьмисот человек; сельскохозяйственные, животноводческие объекты и птицефабрики общей площадью строений более тысячи пятисот квадратных метров.
      4. К объектам третьей группы относятся: организации образования, не вошедшие во вторую группу; научно-исследовательские и проектные институты; автопредприятия с количеством техники менее пятидесяти единиц; сельскохозяйственные, животноводческие объекты и птицефабрики общей площадью менее тысячи пятисот квадратных метров; детские, административные здания, общежития, организации связи, предприятия коммунального и бытового обслуживания, питания, игорные заведения, аптеки, почты, переговорные пункты связи, телеграфы, отделы банков, художественные мастерские, залы торжеств площадью более ста пятидесяти квадратных метров; музеи и картинные галереи, медицинские организации и гостиницы, объекты торговли, библиотеки, не вошедшие в первую и вторую группы.
      5. К объектам четвертой группы относятся: открытые автостоянки и индивидуальные гаражи; одноэтажные наземные и подземные гаражи; автозаправочные станции, дачные и садоводческие общества; торговые павильоны, ремонтные мастерские, киоски, приемные пункты и пункты обмена валюты, контейнеры для реализации товаров, в том числе расположенные на территориях рынков; отдельно стоящие и пристроенные (встроенные) к жилым домам и сооружениям площадью до ста пятидесяти квадратных метров предприятия торговли, бытового обслуживания, питания, игорные заведения, физкультурно-оздоровительные комплексы, аптеки, медицинские кабинеты, отделы банков, художественные мастерские, залы торжеств, музеи, выставочные залы, офисы, пункты аудио-, видеозаписи и проката, диспетчерские пункты и другие мелкие объекты.
      6. Строящиеся объекты проверяются органами государственной противопожарной службы на соответствие их проектной (проектно-сметной) документации и выполненных строительно-монтажных работ требованиям пожарной безопасности.
      7. Органами государственной противопожарной службы осуществляется проверка:
      на селитебной территории - наличия и состояния противопожарных разрывов, подъездов, проездов, проходов и противопожарного водоснабжения;
      в многоквартирных жилых домах - состояния пожарной безопасности, систем дымоудаления, обнаружения и тушения пожара, противопожарных проездов к зданиям и сооружениям, а также противопожарного состояния помещений общего пользования;
      в индивидуальных жилых и нежилых строениях - соблюдения норм и правил пожарной безопасности только по обращению физических и юридических лиц.".
      17. В Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 года "О банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 1-2, ст. 7; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 14 , ст. 198; № 17-18, ст. 225; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 4, ст. 26; № 11, ст. 67; 2004 г., № 6, ст. 42; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 57; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14, 18, № 9, ст. 67; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18):
      1) в статье 10-2 :
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) осуществляет государственный контроль за проведением процедуры внешнего наблюдения, реабилитационной процедуры, конкурсного производства;";
      дополнить подпунктами 24-1) и 30) следующего содержания:
      "24-1) устанавливает порядок формирования реестра требований кредиторов;";
      "30) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 10-3 изложить в следующей редакции:
      "Статья 10-3. Государственный контроль за проведением процедуры
                    внешнего наблюдения, реабилитационной процедуры,
                    конкурсного производства
      1. Предметом государственного контроля уполномоченного органа за проведением процедуры внешнего наблюдения, реабилитационной процедуры, конкурсного производства является соблюдение сторонами законодательства Республики Казахстан о банкротстве.
      Государственный контроль осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
      2. Для целей настоящей статьи под сторонами процедуры внешнего наблюдения, реабилитационной процедуры, конкурсного производства понимаются кредиторы, должник, собственник имущества или уполномоченный им орган, комитет кредиторов, администратор внешнего наблюдения, конкурсный и реабилитационный управляющие.
      3. В рамках иных форм государственного контроля уполномоченный орган вправе осуществлять запросы в целях реализации своей компетенции.
      4. Иные формы государственного контроля осуществляются в следующих формах:
      1) регистрационный учет лиц, имеющих лицензии на управление имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства;
      2) мониторинг;
      3) камеральный контроль;
      4) контроль за соблюдением порядка проведения торгов по продаже имущества (активов) должника.".
      18. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года "Об использовании атомной энергии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 83; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 8, ст. 52):
      1) абзац пятый статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "государственный контроль в области использования атомной энергии - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области использования атомной энергии;";
      2) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Государственный контроль в области использования атомной энергии осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      3) статью 8 изложить в следующей редакции:
      "Статья 8. Компетенция уполномоченного органа
      Компетенцией уполномоченного органа является:
      1) внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по разработке и изменению законодательных актов Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии;
      2) на основе и во исполнение законодательства Республики Казахстан разработка, установление и принятие норм и правил, регламентирующих деятельность, связанную с использованием атомной энергии;
      3) осуществление лицензирования видов деятельности, связанной с использованием атомной энергии, и проверка выполнения условий действия лицензий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      4) осуществление надзора за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии;
      5) проведение инспекций, связанных с исполнением своих полномочий;
      6) осуществление государственного контроля за радиационной обстановкой на территории Республики Казахстан;
      7) осуществление государственного учета и контроля ядерных материалов и источников ионизирующего излучения;
      8) осуществление запроса и получение от физических и юридических лиц сведений и документов, необходимых для решения возложенных на них задач;
      9) передача материалов в правоохранительные органы для решений вопросов о привлечении к ответственности по фактам нарушения настоящего Закона в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      10) осуществление сотрудничества с полномочными органами других государств и международными организациями по вопросам безопасности при использовании атомной энергии и по проблемам нераспространения ядерного оружия и контроля ядерных материалов;
      11) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".".
      19. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г, № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143; Закон Республики Казахстан от 8 июня 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунальной сферы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 12 июня 2009 г.):
      1) статью 10-2 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";";
      2) подпункт 2) пункта 2 статьи 10-3 изложить в следующей редакции:
      "2) осуществляют государственный контроль в области жилищного фонда;";
      3) подпункт 3) пункта 2 статьи 10-4 изложить в следующей редакции:
      "3) осуществляют государственный контроль в области жилищного фонда;";
      4) в заголовке главы 6-1 слова "за соблюдением правил содержания" заменить словами "в области";
      5) статью 41-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 41-1. Государственный контроль в области жилищного фонда
      Государственный контроль в области жилищного фонда осуществляется местным исполнительным органом посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции местных исполнительных органов (далее - жилищная инспекция) общего имущества участников кондоминиума. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      6) в статье 41-2 :
      в заголовке слова "за соблюдением правил содержания" заменить словами "в области";
      в подпункте 1) пункта 3 слово "беспрепятственно" исключить;
      в подпункте 1) пункта 4 слова "законами Республики Казахстан" заменить словами "Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      20. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О государственной статистике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 9, ст. 91; 2001 г., № 4, ст. 23; 2002 г., № 1, ст. 3; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 143; 2007 г. № 4, ст. 33):
      1) статью 11 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
      "осуществлять государственный контроль в области государственной статистики, за исключением проверок, на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области государственной статистики.";
      2) статью 12 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
      "осуществлять государственный контроль в области государственной статистики, за исключением проверок, на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области государственной статистики.".
      21. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О Гражданской обороне" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 9, ст. 93; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 142; 2004 г., № 23; ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 16, ст. 104; 2007 г., № 10, ст. 69; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97):
      1) статью 17-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 17-1. Государственный контроль в области Гражданской
                    обороны
      1. Государственный контроль в области Гражданской обороны осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      2) статью 19 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
      "разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".".
      22. В Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 25; 2001 г., № 20, ст. 258; 2002 г., № 5, ст. 50; 2004 г., № 5, ст. 29; № 13, ст. 74; 2005 г., № 17-18, ст. 73; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 12, ст. 86; № 13, ст. 100; № 19, ст. 147; 2008 г., № 13-14, ст. 55; № 21, ст. 97):
      1) в статье 14-1 :
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Центральные государственные, местные представительные и исполнительные органы через экспертные советы направляют проект нормативного правового акта, затрагивающий интересы субъектов частного предпринимательства, с обязательным приложением пояснительной записки в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства для получения экспертного заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами.
      Срок, устанавливаемый государственными органами для представления экспертного заключения на проект нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства, не может быть менее десяти рабочих дней с момента его поступления в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства.
      По письменному запросу аккредитованного объединения субъектов частного предпринимательства срок предоставления заключения дополнительно продлевается на срок не более десяти рабочих дней. Повторное продление сроков не допускается.";
      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства представляют экспертные заключения на государственном и русском языках.";
      пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "В случаях, когда по проекту нормативного правового акта аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства представлено одно экспертное заключение с замечаниями и данное объединение настаивает на проведении заседания экспертного совета, проведение такого заседания является обязательным.
      При этом заседания экспертного совета могут проводиться путем непосредственного созыва членов экспертного совета либо путем проведения интернет-конференции в режиме реального времени.";
      2) пункт 2 статьи 38 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства и не имеет приложений в виде экспертных заключений представленных аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства;".
      23. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О племенном животноводстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 220; 2001 г., № 23, ст. 318; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2008 г., № 15-16, ст. 60):
      1) статью 10 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
      "19) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 11 :
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 11. Государственный контроль в области племенного
                  животноводства";
      в пункте 2:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) осуществлять государственный контроль за состоянием племенной работы, ее учета и отчетности в аттестованных субъектах племенного животноводства;";
      в подпункте 2) слова "проверять соответствие" заменить словами "осуществлять государственный контроль за соответствием";
      в подпункте 3) слова "проверять качество" заменить словами "осуществлять государственный контроль за качеством";
      пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
      "2-1. Государственный контроль в области племенного животноводства осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      24. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129):
      1) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";";
      2) в статье 18-1 :
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 18-1. Основания и порядок уведомления или согласования
                    действий, осуществляемых в сфере естественной
                    монополии";
      в пункте 1 слова "уполномоченный орган осуществляет контроль за" заменить словами "требуется предварительное уведомление либо получение согласия уполномоченного органа на совершение следующих действий";
      3) заголовок статьи 18-4 изложить в следующей редакции:
      "Статья 18-4. Особенности осуществления закупок субъектом естественной монополии";
      4) статью 18-5 изложить в следующей редакции:
      "Статья 18-5. Осуществление государственного контроля в сферах
                    естественных монополий и на регулируемых рынках
      1. Государственный контроль в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      5) статью 18-6 исключить;
      6) в статье 18-7:
      заголовок после слов "естественной монополии" дополнить словами "и субъекта регулируемого рынка";
      в абзаце первом:
      слово "справки" заменить словом "акта";
      после слов "естественной монополии" дополнить словами "или субъекта регулируемого рынка";
      подпункт 3) после слов "естественной монополии" дополнить словами "или субъекту регулируемого рынка".
      25. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 17-18, ст. 221; 2000 г., № 6, ст. 141; 2002 г., № 10, ст. 106; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 5-6, ст. 30; № 24, ст. 148):
       статью 6 изложить в следующей редакции:
      "Статья 6. Государственный контроль за оборотом наркотических
                 средств, психотропных веществ, прекурсоров и меры
                 противодействия их незаконному обороту и
                 злоупотреблению ими
      1. Государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
      2. Уполномоченные органы Республики Казахстан имеют право:
      1) осуществлять государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
      2) в целях осуществления государственного контроля в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посещать любые помещения независимо от форм собственности, используемые для оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
      3) производить осмотр земельных участков, на которых культивируются растения, содержащие наркотические вещества, внесенные в Список;
      4) проводить мероприятия в целях уничтожения растений, содержащих наркотические вещества, специально созданными подразделениями;
      5) получать от юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, техническую документацию, характеризующую качество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также образцы указанной продукции в технически обоснованных количествах для проведения их экспертизы;
      6) выдавать предписания об устранении выявленных недостатков в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      7) приостанавливать производственную деятельность юридических лиц и структурных подразделений при нарушении требований в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
      8) вносить в соответствующие органы предложения по привлечению к ответственности физических и юридических лиц за нарушение законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.".
       26. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 21):
      1) в статье 7 :
      подпункты 10), 11), 12) и 14) исключить;
      дополнить подпунктами 17) и 18) следующего содержания:
      "17) осуществляет государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций;
      18) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 7-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 7-1. Государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций
      1. Государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      27. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 435; 2001 г., № 21-22, ст. 286; 2003 г., № 10, ст. 53; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 8, ст. 55; Закон Республики Казахстан от 4 июня 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам документационного обеспечения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 июня 2009 г.):
      1) в пункте 1 статьи 18:
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      "8) контроль за сохранностью документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и хранящихся в частных архивах;";
      дополнить подпунктом 20) следующего содержания:
      "20) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 18-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 18-1. Государственный контроль за сохранностью документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и хранящихся в частных архивах
      1. Государственный контроль за сохранностью документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и хранящихся в частных архивах, осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы, государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      28. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 2-3, ст. 34; № 23, ст. 931; 2002 г., № 4, ст. 30; 2003 г., № 15, ст. 121; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22):
      1) подпункт 13) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "13) государственный контроль в области карантина растений - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области карантина растений;";
      2) в пункте 1 статьи 7 :
      в подпункте 16):
      слово "их" заменить словом "ее";
      слова ", проверку карантинных документов" заменить словами "и рассматривает карантинные документы";
      в подпункте 17) слова "проверку карантинных документов" заменить словами "и рассматривает карантинные документы";
      в подпункте 19) слова "проводит постоянную проверку наличия и правильности" заменить словами "рассматривает на постоянной основе наличие и правильность";
      в подпункте 20) слова ", проверку карантинных документов" заменить словами "и рассматривает карантинные документы";
      в подпункте 24) слово "проверке" заменить словом "исследованию";
      дополнить подпунктом 30) следующего содержания:
      "30) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) в подпункте 2) пункта 1 статьи 7-1 слово "проверку" заменить словом "исследование";
      4) подпункт 2) статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "2) посещать и проводить обследования объектов государственного контроля в области карантина растений на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан, получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;";
      5) дополнить статьей 9-2 следующего содержания:
      "Статья 9-2. Государственный контроль в области карантина растений
      1. Государственный контроль в области карантина растений осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      6) в статье 10 :
      в части второй слово "проверок" заменить словом "рассмотрение";
      в части третьей:
      слова "Государственный контроль по карантину растений" заменить словами "Государственный контроль в области карантина растений";
      слова ", и осуществляются без вынесения акта о назначении проверки" исключить;
      7) в статье 12 :
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 12. Объекты государственного контроля в области
                  карантина растений";
      слова "контроля по карантину растений" заменить словами "государственного контроля в области карантина растений";
      8) в статье 13 :
      в части третьей пункта 4 слово "проверившим" заменить словом "исследовавшим";
      в пункте 5:
      в части третьей слово "проверяет" заменить словом "устанавливает";
      в части шестой слово "проверки" заменить словом "исследования";
      в части шестой пункта 6 слово "проверяется" заменить словом "исследуется".
      29. В Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года "О физической культуре и спорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 24, ст. 1065; 2003 г. № 15, ст. 129; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152):
      1) статью 23 дополнить подпунктом 27) следующего содержания:
      "27) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 24-2 :
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 24-2. Государственный контроль в области физической
                    культуры и спорта
      1. Государственный контроль в области физической культуры и спорта осуществляет уполномоченный орган по физической культуре и спорту на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан по эксплуатации, техническому обслуживанию спортивных объектов.";
      пункт 2 после слова "контроля" дополнить словами "в области физической культуры и спорта";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Государственный контроль в области физической культуры и спорта осуществляется в форме проверки и иных формах .";
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      30. В Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 7, ст. 165; 2004 г., № 11-12, ст. 62; № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60):
      1) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:
      "17) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 24 :
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 24. Государственный контроль в области обеспечения
                  единства измерений";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Государственный контроль в области обеспечения единства измерений осуществляется в форме проверки и иных формах." ;
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      31. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года "Об охранной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 14-15, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 34; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; 2008 г., № 12, ст. 51):
      1) предложение второе пункта 6 статьи 19 исключить;
      2) статью 20 изложить в следующей редакции:
      "Статья 20. Государственный контроль за охранной деятельностью
      1. Государственный контроль за охранной деятельностью на территории Республики Казахстан осуществляется уполномоченным органом в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      32. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; № 19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97):
      в абзаце пятом статьи 9- 2:
      слова "с целью проверки" заменить словами "на предмет";
      слова "установленным нормативными правовыми актами" заменить словами "предусмотренным законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан".
      33. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 2, ст. 12; № 15-16, ст. 232; 2003 г., № 19-20, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 18, ст. 145; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 89):
      1) в статье 6 :
      подпункт 2-2) изложить в следующей редакции:
      "2-2) лицензионный контроль за деятельностью экспортеров зерна на предмет соблюдения квалификационных требований к деятельности по реализации зерна на экспорт и достоверности отчетности по мониторингу зернового рынка;";
      подпункты 3) и 3-1) изложить в следующей редакции:
      "3) контроль за соблюдением хлебоприемными предприятиями правил: ведения количественно-качественного учета зерна; хранения зерна; выдачи, обращения и погашения зерновых расписок;
      3-1) контроль за деятельностью экспортеров зерна на предмет соблюдения законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан;";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) контроль за деятельностью аккредитованных лабораторий по экспертизе качества зерна на предмет соблюдения ими порядка экспертизы качества зерна и выдачи паспорта качества зерна, установленного уполномоченным органом;".
      дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:
      "20-1) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) дополнить статьей 6-3 следующего содержания:
      "Статья 6-3. Государственный контроль в области зернового рынка
      1. Государственный контроль в области зернового рынка осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      3) подпункты 1) и 2) пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      "1) контроль за определением показателей качества зерна при приемке на хлебоприемные предприятия и отгрузке;
      2) контроль количественно-качественного состояние зерна.";
      4) в подпункте 1) пункта 2 статьи 33-2 :
      абзац пятый исключить;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      "за деятельностью экспортеров зерна на предмет соблюдения законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан;".
      34. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; Закон Республики Казахстан от 5 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и обязательного социального страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 6 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 7 мая 2009 г.):
      1) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      "9) разрабатывать и утверждать формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:
      "Глава 4. Государственный контроль и отчетность в сфере занятости населения";
      3) в статье 22 :
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 22. Органы, осуществляющие государственный контроль в
                  сфере занятости населения";
      в частях первой и второй слова "Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о" заменить словами "Государственный контроль в сфере";
      4) статью 22-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 22-1. Государственный контроль в сфере занятости
                    населения
      1. Государственный контроль в сфере занятости населения осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      35. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года "О туристской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 13-14, ст. 175; 2002 г., № 4, ст. 33; 2003 г., № 23, ст. 168; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 139; 2008 г., № 13-14, ст. 57):
      1) статью 11 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:
      "20) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 28-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 28-1. Государственный контроль в области туристской
                    деятельности
      1. Государственный контроль в области туристской деятельности осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      36. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129):
      1) в подпункте 9) пункта 2 статьи 3 слова ", включая технологическое сопровождение процесса строительства" исключить;
      2) статью 19 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) утверждает правила осуществления контроля уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства за деятельностью местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования;";
      3) статью 20 :
      дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
      "14-1) разработка правил осуществления контроля за деятельностью местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования;";
      дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
      "21) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      4) в статье 31-1 :
      пункт 1 после слов "намеченной проверки" дополнить словами " государственными строительными инспекторами";
      в пункте 3 слово "проверки" заменить словом "контроля";
      пункт 6 исключить;
      дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
      "7. Архитектурно-строительный контроль осуществляется в форме проверки и иных формах.
      8. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      5) в статье 64 :
      в пункте 1:
      в части первой слова "на соответствие техническим регламентам" исключить;
      часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
      "Дублирование функций юридического лица, уполномоченного Правительством Республики Казахстан, не допускается.";
      пункт 2 дополнить подпунктами 13) и 14) следующего содержания:
      "13) реконструкции (перепланировки, переоборудования) жилых и нежилых помещений в жилых зданиях (домах), выполненным лицами, имеющими лицензии, и не требующих отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не снижающих расчетную прочность конструкций, не ухудшающих архитектурно-эстетические, противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не оказывающих вредное воздействие на окружающую среду при эксплуатации, о чем имеется соответствующая запись автора проекта (главного инженера проекта, главного архитектора проекта);
      14) других технически несложных строений, предназначенных для  личного пользования граждан;";
      пункт 3 исключить;
      6) в статье 73 :
      в пункте 5:
      в подпункте 1) слово "месячный" заменить словом "семидневный";
      в подпункте 2) слово "семидневный" заменить словом "пятидневный";
      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      "7-1. Продолжительность процедуры приемки объекта в эксплуатацию (сроки приемки) государственной приемочной комиссией устанавливается органом государственного управления при ее назначении в зависимости от сложности и функциональной предназначенности построенного объекта, его технологических и эксплуатационных характеристик и параметров.
      При этом по построенным объектам жилищно-гражданского назначения государственная приемочная комиссия обязана осуществить приемку в срок не более пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления от заказчика (застройщика) и подписанного акта рабочей комиссии, а для крупных (технически сложных) общественных зданий и сооружений, а также иных объектов с производственным циклом, относящихся к сфере обслуживания населения, - не более семи рабочих дней.";
      7) подпункт 1) пункта 2 статьи 75 дополнить словами ", относящиеся к технически сложным объектам. Отдельно стоящие технически несложные объекты, финансируемые без участия государственных инвестиций, принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном статьей 76 настоящего Закона";
      8) в статье 78 :
      в подпункте 3) пункта 7 слова "государственного противопожарного надзора" заменить словами "государственной противопожарной службы";
      в подпункте 3) пункта 9 слова "служб государственного противопожарного и санитарно-эпидемиологического надзоров" заменить словами "государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора".
      37. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 246; 2004 г., № 21, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148; 2007 г., № 16, ст. 129; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114):
      1) подпункт 2) статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "2) общее руководство деятельностью центральных и местных  исполнительных органов в области автомобильных дорог и дорожной деятельности;";
      2) в подпункте 15 ) пункта 2 статьи 12 :
      слова "контроль за соблюдением" заменить словами "обеспечение соблюдения";
      слово "обеспечение" исключить;
      3) главу 5 исключить.
      38. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года "О железнодорожном транспорте" (Ведомства Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 315; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110, № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 87; № 14, ст. 89; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18):
      1) в статье 1 :
      подпункт 28) изложить в следующей редакции:
      "28) государственный контроль в области железнодорожного транспорта (далее - транспортный контроль) - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений правительства Республики Казахстан в области железнодорожного транспорта;";
      подпункт 40) исключить;
      2) пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктом 26-3) следующего содержания:
      "26-3) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";";
      3) статью 66-2 исключить;
      4) статью 88-2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 88-2. Государственный контроль в области
                    железнодорожного транспорта
      1. Государственный контроль в области железнодорожного транспорта осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      5) статью 88-3 исключить.
      39. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О государственном регулировании гражданской авиации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 320; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 18, ст. 143):
      пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 30) следующего содержания:
      "30) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".".
      40. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г.,  № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 143; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2009 г., № 8, ст. 44):
      1) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Министерство юстиции Республики Казахстан разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве":
      1) в сфере использования объектов авторского права и смежных прав, промышленной собственности, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем;
      2) в области последующего опубликования официальных текстов нормативных правовых актов.";
      2) статью 22-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 22-1. Государственный контроль за использованием объектов авторского права и смежных прав, промышленной собственности, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем
      1. Государственный контроль за использованием объектов авторского права и смежных прав, промышленной собственности, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      2) статью 24-2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 24-2. Государственный контроль в области последующего
                    опубликования официальных текстов нормативных
                    правовых актов
      1. Государственный контроль в области последующего опубликования официальных текстов нормативных правовых актов осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      41. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года "О промышленной безопасности на опасных производственных объектах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 7-8, ст. 77; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97):
      1) статью 7 дополнить подпунктом 28) следующего содержания:
      "28) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) подпункт 17) статьи 11 исключить;
      3) в статье 15 :
      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Государственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется в форме проверки и иных формах.";
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      4) в подпункте 3) статьи 15-1 слово "законодательством" заменить словом "Кодексом".
      42. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О защите растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 140; 2004 г., № 17, ст. 98; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18):
      1) подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "7) государственный контроль в области защиты растений (государственный фитосанитарный контроль) - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области защиты растений;";
      2) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 26) следующего содержания:
      "26) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) подпункт 1) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "1) с целью государственного фитосанитарного контроля посещать объекты государственного фитосанитарного контроля;";
      4) в подпункте 3) пункта 1 статьи 10 слово "проверка" заменить словами "анализ и экспертиза";
      5) в статье 16 :
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Государственный контроль в области защиты растений осуществляется в форме проверки и иных формах.";
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      6) в подпункте 3) пункта 3 статьи 20 слово "проверка" заменить словами "анализ и экспертиза".
      43. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129) :
      1) статью 8 дополнить подпунктом 24) следующего содержания:
      "24) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 14 :
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 14. Государственный контроль в области ветеринарии
      1. Государственный контроль в области ветеринарии - совокупность действий должностных лиц уполномоченного органа, направленных на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области ветеринарии.";
      дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
      "1-1. Государственный контроль в области ветеринарии осуществляется в форме проверки и иных формах.
      1-2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      пункт 3-1 исключить;
      3) статью 14-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 14-1. Порядок осуществления государственного контроля в
                    области ветеринарии
      1. Государственный контроль в области ветеринарии на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области ветеринарии осуществляется:
      1) на рынках - специально оборудованных местах торговли, включая места торговли животными, продуктами и сырьем животного происхождения, ветеринарными препаратами, кормами и кормовыми добавками;
      2) в организациях по производству, заготовке (убою), хранению, переработке и реализации животных, продуктов и сырья животного происхождения;
      3) у лиц, осуществляющих следующие виды деятельности:
      ветеринарную лечебно-профилактическую;
      производство и реализацию препаратов ветеринарного назначения;
      реализацию лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения;
      ветеринарно-санитарную экспертизу на рынках;
      4) на республиканских государственных предприятиях, созданных в целях осуществления деятельности, отнесенной к государственной монополии;
      5) в пограничных и таможенных пунктах (пунктах пропуска через Государственную границу) при перемещении подконтрольных государственному ветеринарному контролю грузов через Государственную границу Республики Казахстан;
      6) при транспортировке (перемещении), погрузке, выгрузке подконтрольных государственному ветеринарному контролю грузов;
      7) на всех видах транспортных средств, по всем видам тары, упаковочных материалов, которые могут быть факторами передачи возбудителей болезней животных;
      8) на скотопрогонных трассах, маршрутах, территориях пастбищ и водопоя животных, по которым проходят маршруты транспортировки (перемещения);
      9) на территориях, в производственных помещениях и за деятельностью физических и юридических лиц, выращивающих, хранящих, перерабатывающих, реализующих или использующих подконтрольные государственному ветеринарному контролю грузы, а также осуществляющих деятельность в области ветеринарии;
      10) за соблюдением зоогигиенических и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при размещении, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию объектов государственного ветеринарного контроля, связанных с содержанием, разведением, использованием, производством, заготовкой (убоем), хранением, переработкой и реализацией, а также при транспортировке подконтрольных государственному ветеринарному контролю грузов.
       2. Государственный контроль в области ветеринарии на объектах, указанных в подпунктах 1) - 10) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется государственными ветеринарными инспекторами соответствующих территорий в форме проверки и иных формах, включая рассмотрение сопроводительных ветеринарных документов.
      3. Государственный контроль в области ветеринарии на рынках, в организациях по производству, заготовке (убою), хранению, использованию, переработке и реализации животных, продуктов и сырья животного происхождения в пограничных и таможенных пунктах (пунктах пропуска через Государственную границу) при перемещении подконтрольных государственному контролю в области ветеринарии грузов через Государственную границу Республики Казахстан на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области ветеринарии по недопущению вспышек заразных болезней животных, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продуктов и сырья животного происхождения и охране территории Республики Казахстан от заноса и распространения особо опасных и экзотических болезней животных осуществляется в иных формах ежедневно.
      4. По результатам проверки соблюдения норм законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии проверяющим государственным ветеринарным инспектором, за исключением ветеринарных инспекторов подразделений государственных органов, осуществляющих государственный контроль в области ветеринарии за объектами соответствующих государственных органов, составляется акт проверки.
      По результатам иных форм государственного контроля объектов, подконтрольных государственному контролю в области ветеринарии, в случае выявления нарушений требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области ветеринарии проверяющий государственный ветеринарный инспектор, за исключением ветеринарных инспекторов подразделений государственных органов, осуществляющих государственный контроль в области ветеринарии за объектами соответствующих государственных органов, в зависимости от установленных нарушений требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан составляет предписание, выносит постановление об изъятии животных, продуктов и сырья животного происхождения, представляющих особую опасность для здоровья животных и человека, но без привлечения к административной ответственности, с обязательным разъяснением субъекту частного предпринимательства порядка его устранения.
      5. В случае обнаружения нарушений требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области ветеринарии государственный ветеринарный инспектор по результатам проверки составляет предписание, выносит постановление о наложении административного взыскания в зависимости от характера установленных нарушений в пределах своей компетенции.
      6. Акт проверки составляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      Акт проверки составляется в трех (в случае обнаружения нарушений требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области ветеринарии - в четырех) экземплярах и подписывается государственным ветеринарным инспектором соответствующей территории, проводившим проверку.
      Первый экземпляр акта проверки проверяющим государственным ветеринарным инспектором сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, и его территориальные органы, второй экземпляр передается под роспись проверяемому лицу, третий остается у проверяющего государственного ветеринарного инспектора, а четвертый передается ветеринарному инспектору соответствующей территории для предъявления иска в суд. При отказе от принятия акта проверяемым соответствующий экземпляр направляется ему почтой.
      7. Акт государственного контроля в области ветеринарии регистрируется в специальном журнале регистрации актов проверок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью территориальных подразделений уполномоченного государственного органа в области ветеринарии, ветеринарных подразделений государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии.".
      44. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года "О правах ребенка в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 17, ст. 154; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 152):
      1) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 52 изложить в следующей редакции:
      "Статья 52. Государственный контроль в области защиты прав ребенка
      1. Государственный контроль в области защиты прав ребенка направлен на обеспечение прав и законных интересов ребенка и осуществляется уполномоченными государственными органами в пределах компетенции, определенной законами Республики Казахстан.
      2. Объектом государственного контроля в области защиты прав ребенка является деятельность физических и юридических лиц, направленная на реализацию прав ребенка.
      3. Государственный контроль в области защиты прав ребенка осуществляется в форме проверки и иных формах.
      4. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      45. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 1; 2004 г., № 23, ст. 142; Закон Республики Казахстан от 4 июня 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам документационного обеспечения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 июня 2009 г.):
      1) подпункт 2) статьи 4 исключить;
      2) статью 5 изложить в следующей редакции:
      "Статья 5. Компетенция уполномоченного органа в сфере
                 электронного документа и электронной цифровой
                 подписи
      Уполномоченный орган:
      1) реализует основные направления государственной политики в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;
      2) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;
      3) оказывает практическую и методическую помощь государственным органам и организациям по вопросам электронного документа и электронной цифровой подписи;
      4) осуществляет государственный контроль в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи на предмет соблюдения законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;
      5) в пределах своей компетенции выдает лицензии на вид деятельности, подлежащий лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      6) разрабатывает и утверждает типовое положение удостоверяющего центра;
      7) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
      "Статья 5-1. Государственный контроль в сфере электронного
                   документа и электронной цифровой подписи
      1. Государственный контроль в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      46. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 16; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148):
      1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 28) следующего содержания:
      "28) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) подпункт 2) пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "2) посещать субъекты семеноводства с целью государственного контроля на предмет соблюдения законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан о семеноводстве и получать от них информацию по вопросам осуществления деятельности в области семеноводства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;";
      3) статью 9 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
      "4. Государственный контроль в области семеноводства осуществляется в форме проверки и иных формах .
      5. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      4) подпункт 9) пункта 2 статьи 14 исключить.
      47. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 23, ст. 114):
      1) в статье 1 :
      подпункт 24) изложить в следующей редакции:
      "24) государственный контроль в области автомобильного транспорта (далее - транспортный контроль) - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области автомобильного транспорта;";
      подпункт 26) исключить;
      2) статью 13 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
      "19) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) статью 19-2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 19-2. Виды государственного контроля в области
                    автомобильного транспорта
      1. Транспортный контроль подразделяется на следующие виды:
      1) контроль за проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан;
      2) контроль на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области автомобильного транспорта, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, определяющих порядок функционирования автомобильного транспорта, а также лицензионных правил в сфере оказания автотранспортных услуг.
      2. Проведение проверки не должно приостанавливать деятельность перевозчика и транспортного предприятия, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.
      3. Государственный контроль в области автомобильного транспорта осуществляется в форме проверки и иных формах.
      4. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      4) статью 19-3 исключить.
      48. В Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 5, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 16, ст. 100; 2007 г., № 8, ст. 52):
      1) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      "11) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 5-1 :
      подпункт 3) части первой исключить;
      части вторую - четвертую подпункта 4) изложить в следующей редакции:
      "Государственный контроль в области обязательного страхования в растениеводстве осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      49. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 6, ст. 44; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 23, ст. 141):
       статью 33 исключить.
      50. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 14, ст. 81; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст.95; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 20, ст. 89; № 24, ст. 129):
      1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 8-3) следующего содержания:
      "8-3) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";";
      2) заголовок главы 5-1 изложить в следующей редакции:
      "Глава 5-1. Государственный контроль в области связи и радио контроля на территории Республики Казахстан";
      3) статью 28-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 28-1. Государственный контроль в области связи
      1. Государственный контроль в области связи осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      4) статьи 28-2 , 28-3 и 28-4 исключить;
      5) в части первой пункта 1 статьи 28-5 :
      слово "проверки" заменить словами "проведения документального контроля";
      слова "(документального контроля)" исключить.
      51. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 88; 2006 г., № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152):
      1) в статье 7 :
      в заголовке слова "в сфере" заменить словами "в области";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Государственный контроль в области внутреннего водного транспорта осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      2) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 27-2) следующего содержания:
      "27-2) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";".
      52. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст. 107; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 23, ст. 114):
      1) подпункт 25-1) статьи 1 исключить;
      2) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 26) следующего содержания:
      "26) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      3) пункт 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
      "1. Государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования животного мира осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      4) подпункт 1) пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
      "1) посещать объекты в целях контроля на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также получать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию о деятельности пользователей животным миром;".
      53. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 17, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 7, ст. 38; № 13, ст. 87; № 24, ст. 148; 2007 г., № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129):
      1) статью 5 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
      "10-1) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";";
      2) в статье 6 :
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Государственный энергетический надзор и контроль в области электроэнергетики осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверки осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      пункты 4, 5, 6 и 7 исключить.
      54. В Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 21, ст. 124; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 92; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60).
      1) часть вторую статьи 7 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
      "3. Государственный контроль в области технического регулирования осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      3) подпункт 1) пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
      "1) посещать в целях контроля объекты в области технического регулирования на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области технического регулирования;".
      55. В Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 7-8, ст. 18; 2006 г., № 15, ст. 92; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178):
      1) в статье 7 :
      в пункте 1:
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";";
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      "9) осуществляет государственный контроль в области социальной защиты инвалидов";
      в подпункте 7) пункте 2 слова "контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан" заменить словами "государственный контроль";
      2) статью 37 изложить в следующей редакции:
      "Статья 37. Государственный контроль в области социальной
                  защиты инвалидов
      1. Государственный контроль в области социальной защиты инвалидов осуществляют уполномоченный орган в области социальной защиты населения и его территориальные подразделения.
      2. Государственный контроль в области социальной защиты инвалидов осуществляется в форме проверки и иных формах.
      3. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      56. В Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; № 16, ст. 99; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, № 17, ст. 136; 2008 г., № 13-14, ст. 57, 58; № 15-16, ст. 60; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18, 21; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам товарных бирж", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 8 июня 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунальной сферы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 12 июня 2009 г.):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) бизнес-инкубатор - юридическое лицо, создаваемое для поддержки субъектов малого предпринимательства на этапе их становления путем предоставления производственных помещений, оборудования, организационных, правовых, финансовых, консалтинговых и информационных услуг;
      2) социальная ответственность бизнеса - добровольный вклад субъектов частного предпринимательства в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах;
      3) индивидуальный предприниматель - гражданин Республики Казахстан или оралман, осуществляющий индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица и соответствующий критериям, указанным в пунктах 3 и 7 статьи 6 настоящего Закона;
      4) индивидуальное предпринимательство - инициативная деятельность физических лиц, направленная на получение дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность;
      5) частное предпринимательство - инициативная деятельность субъектов частного предпринимательства, направленная на получение дохода, основанная на собственности самих субъектов частного предпринимательства и осуществляемая от имени субъектов частного предпринимательства, за их риск и под их имущественную ответственность;
      6) государственный контроль за частным предпринимательством - деятельность государственных органов в пределах их компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан;
      7) государственная поддержка частного предпринимательства - комплекс государственных мер по стимулированию развития частного предпринимательства, созданию благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы в Республике Казахстан;
      8) инфраструктура частного предпринимательства - комплекс создаваемых или действующих организаций, обеспечивающих общие условия функционирования и развития частного предпринимательства, включая содействие в организации собственного дела, обеспечение информацией в области права, маркетинга, инжиниринга и менеджмента, поддержку в обеспечении материально-техническими, финансовыми и другими ресурсами на коммерческой основе;
      9) субъекты частного предпринимательства - физические и негосударственные юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность;
      10) объединение субъектов частного предпринимательства - некоммерческая организация, создаваемая субъектами частного предпринимательства в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты прав, законных интересов субъектов частного предпринимательства;
      11) аккредитация объединений субъектов частного предпринимательства - признание соответствующими государственными органами соответствия объединений субъектов частного предпринимательства установленным критериям на представление интересов субъектов частного предпринимательства в экспертных советах по вопросам предпринимательства;
      12) индустриальная зона - земля несельскохозяйственного назначения, обеспеченная коммуникациями, предоставляемая государством субъектам частного предпринимательства для размещения и эксплуатации объектов промышленности в порядке, установленном Земельным кодексом Республики Казахстан и иными законами Республики Казахстан;
      13) уполномоченный орган по предпринимательству - государственный орган, осуществляющий руководство в области развития частного предпринимательства;
      14) экспертный совет по вопросам предпринимательства (далее - экспертный совет) - консультативно-совещательный орган, создаваемый при центральных государственных и местных исполнительных и представительных органах для организации работы по:
      получению экспертных заключений от аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства и заинтересованных некоммерческих организаций на проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы частного предпринимательства;
      выработке предложений о совершенствовании деятельности государственных органов с целью поддержки и защиты частного предпринимательства, в том числе устранению административных барьеров;
      15) книга учета посещений и проверок - журнал установленного уполномоченным органом образца для обязательной отметки о факте проведения проверки (контроля) должностными лицами государственных органов с указанием должности, фамилии и предмета проверки;
      16) коммерческая тайна - информация, определяемая и охраняемая субъектом частного предпринимательства, свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, разглашение, получение, использование которой может нанести ущерб его интересам;
      17) центры поддержки малого предпринимательства - юридические лица, осуществляющие обучение, информационное обеспечение, оказание консультационных и маркетинговых услуг, проведение экономической и технологической экспертизы проектов субъектов малого предпринимательства.";
      2) статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, законодательство Республики Казахстан о частном предпринимательстве распространяется на проверки, осуществляемые государственными органами в отношении физических и юридических лиц, не являющихся субъектами частного предпринимательства.";
      3) в пункте 1 статьи 4 слова "путем введения администрирования частного предпринимательства" исключить;
      4) в статье 5 :
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Центральные государственные, местные представительные и исполнительные органы через экспертные советы направляют проект нормативного правового акта, затрагивающий интересы субъектов частного предпринимательства, в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства с обязательным приложением пояснительной записки для получения экспертного заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами.
      Срок, устанавливаемый государственными органами для представления экспертного заключения на проект нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства, не может быть менее десяти рабочих дней с момента его поступления в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства.";
      абзацы третий и четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "на областном уровне - филиалы республиканских, областные объединения субъектов частного предпринимательства, филиалы республиканских, областные объединения по малому предпринимательству;
      на городском, районном уровнях - филиалы республиканских, областные, городские, районные объединения субъектов частного предпринимательства, филиалы республиканских, областные, городские, районные объединения по малому предпринимательству.";
      пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства представляют экспертные заключения на государственном и русском языках.";
      в пункте 5:
      в части второй слово "объединение" заменить словами "аккредитованное объединение";
      дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
      "В случаях, когда по проекту нормативного правового акта аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства представлено одно экспертное заключение с замечаниями и данное объединение настаивает на проведении заседания экспертного совета, проведение такого заседания является обязательным.
      При этом заседания экспертного совета могут проводиться путем непосредственного созыва членов экспертного совета либо путем проведения интернет-конференции в режиме реального времени.";
      5) в статье 6 :
      абзац седьмой пункта 4 исключить;
      в пункте 7 после слов "двухсот пятидесяти человек" слово "и" заменить словом "или";
      6) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
      "12) применять в своей деятельности меры социальной ответственности бизнеса путем реализации или участия в реализации проектов в социальной, экономической и экологической сферах.";
      7) в статье 14 :
      в подпункте 4) слова "и местными исполнительными" заменить словами ", местными представительными и исполнительными";
      в подпункте 5) слова "для государственных нужд" заменить словами "в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) определяет порядок предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность;";
      8) в статье 15 :
      заголовок дополнить словами "по предпринимательству";
      абзац первый дополнить словами "по предпринимательству";
      подпункт 6) дополнить словами ", направляет в Правительство Республики Казахстан годовой отчет развития предпринимательства";
      подпункт 10) изложить в следующей редакции:
      "10) осуществляет контроль в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства;";
      дополнить подпунктами 20) и 21) следующего содержания:
      "20) осуществляет координацию процесса внедрения системы оценки рисков государственными органами путем совместного утверждения критериев оценки рисков, форм ведомственной статистической отчетности  и проверочных листов, разрабатываемых уполномоченными государственными органами;
      21) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства в соответствии с настоящим Законом.";
      9) в абзаце восьмом пункта 3 статьи 18 слова "для государственных нужд" заменить словами "в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках";
      10) в статье 19 :
      в подпункте 5) пункта 2 слова "промышленного производства" заменить словами "производственной деятельности";
      подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "1) закупа гарантированного объема товаров (работ, услуг).
       Номенклатура товаров (работ, услуг), закупаемых у субъектов малого предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, и их объем определяются Правительством Республики Казахстан;";
      часть третью пункта 6 исключить;
      в пункте 7 слова "промышленного производства" заменить словами "производственной деятельности";
      11) статью 23 :
      перед словами "для распространения" дополнить словами "и обеспечить их непрерывную работу";
      после слов "настоящего Закона" дополнить словами ", а также обновлять данную информацию в связи с вносимыми изменениями и дополнениями в нормативные правовые акты, затрагивающие интересы субъектов частного предпринимательства";
      12) абзац четвертый пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
      "на городском, районном уровнях - городские, районные объединения субъектов частного предпринимательства, городские, районные объединения по малому предпринимательству.";
      13) абзацы третий и четвертый пункта 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
      "на областном уровне - филиалы республиканских, областные объединения субъектов частного предпринимательства, филиалы республиканских, областные объединения по малому предпринимательству;
      на городском, районном уровнях - филиалы республиканских, областные, городские, районные объединения субъектов частного предпринимательства, филиалы республиканских, областные, городские, районные объединения по малому предпринимательству.";
      14) в статье 26 :
      1) пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Заседания экспертных советов проводятся не реже одного раза в квартал.";
      дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
      "3-1. Рассмотрение проекта нормативного правового акта экспертным советом может осуществляться без проведения заседания путем его рассылки членам экспертного совета, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 5 настоящего Закона.
      3-2. На рассмотрение экспертного совета может быть вынесен любой вопрос, затрагивающий интересы субъектов частного предпринимательства, в случае, если данный вопрос относится к компетенции соответствующего государственного органа.";
      в пункте 5:
      часть первую после слов "уполномоченном органе" дополнить словами "по предпринимательству";
      часть вторую после слов "уполномоченного органа" дополнить словами "по предпринимательству";
      15) пункт 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
      "8. Для субъектов малого предпринимательства, не имеющих неисполненных обязательств и отнесенных государственными органами к категории субъектов с незначительной и средней степенями риска, законами Республики Казахстан устанавливается упрощенный порядок реорганизации и добровольной ликвидации.";
      16) в заголовке главы 7 слово "администрирование" заменить словом "регулирование";
      17) статью 29 изложить в следующей редакции:
      "Статья 29. Цели и виды государственного регулирования частного
                  предпринимательства
      1. Целями государственного регулирования частного предпринимательства являются обеспечение безопасности производимой и реализуемой субъектом частного предпринимательства продукции для жизни и здоровья людей, защиты их имущественных интересов, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности Республики Казахстан, защиты имущественных интересов государства.
      2. Виды государственного регулирования частного предпринимательства:
      1) установление законами Республики Казахстан требований к субъектам, а также продукции, процессам частного предпринимательства;
      2) аккредитация органов по подтверждению соответствия, поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий (центров);
      3) обязательное подтверждение соответствия отдельных видов продукции, процессов требованиям законодательства Республики Казахстан;
      4) государственный контроль за частным предпринимательством;
      5) лицензирование, сертификация, аккредитация и выдача иных видов разрешений;
      6) обязательное страхование гражданско-правовой ответственности субъектов частного предпринимательства в соответствии с законами Республики Казахстан;
      7) установление законами Республики Казахстан ответственности субъектов частного предпринимательства, государственных органов и их должностных лиц.";
      18) статью 33 изложить в следующей редакции:
      "Статья 33. Государственный контроль за частным
                  предпринимательством
      1. Государственный контроль за частным предпринимательством устанавливается в случаях, если выполнение требований, установленных законами Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан, к продукции, процессам, а также требований по подтверждению соответствия отдельных видов продукции, процессов недостаточно для достижения целей государственного регулирования.
      2. Государственный контроль за деятельностью субъектов частного предпринимательства осуществляется в форме:
      1) проверки, порядок организации и проведения которой определяется настоящим Законом;
      2) иных форм контроля, носящих предупредительно-профилактический характер, порядок организации и проведения которых определяется законами Республики Казахстан.
      3. Иные формы государственного контроля проводятся уполномоченными на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственными органами в соответствии с принципом необходимости и достаточности с учетом утвержденных критериев системы оценки рисков без посещения объектов (субъектов) контроля.
      При проведении иных форм государственного контроля не требуются  предварительное уведомление субъекта частного предпринимательства и регистрация в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов (далее - орган по правовой статистике).
      По итогам иных форм государственного контроля в зависимости от их вида могут быть составлены итоговые документы (справка, предписание, заключение и другое) без возбуждения дела об административном правонарушении в случае выявления нарушения, но с обязательным разъяснением субъекту частного предпринимательства порядка его устранения.
      4. Действия настоящей статьи и главы 8 настоящего Закона, за исключением статьи 37, пунктов 2 и 3 статьи 39, статьи 41 настоящего Закона, не распространяются на отношения, связанные с:
      1) пересечением Государственной границы Республики Казахстан;
      2) государственным контролем в сфере таможенного дела, за исключением требований, предусмотренных главой 59 Таможенного кодекса Республики Казахстан;
      3) проведением контроля карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы;
      4) соблюдением требований безопасности дорожного движения;
      5) проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;
      6) контролем за выполнением судовладельцами и членами экипажей маломерных судов требований по безопасной эксплуатации маломерных судов в соответствии с законами Республики Казахстан о внутреннем водном транспорте и торговом мореплавании;
      7) соблюдением физическими лицами требований хранения, ношения и использования гражданского оружия;
      8) осуществлением государственного контроля по ветеринарии и карантину растений на рынках, в организации, осуществляющей производство, заготовку (убой), хранение, переработку продуктов и сырья животного, растительного происхождения в едином технологическом цикле;
      9) соблюдением на особо охраняемых природных территориях и территории государственного лесного фонда требований в области особо охраняемых природных территорий, охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения, а также с целью осуществления контроля за несанкционированным изъятием объектов животного и растительного мира;
      10) контролем мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных и птиц;
      11) соблюдением физическими лицами требований безопасности полетов воздушных судов;
      12) контролем в сфере легального оборота оружия, взрывчатых и ядовитых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий органов внутренних дел;
      13) контролем на территории субъекта, осуществляющего производство отдельных видов подакцизных товаров, посредством акцизных постов, установленных в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
      14) соблюдением требований антимонопольного законодательстве Республики Казахстан;
      15) соблюдением требований финансового законодательства Республики Казахстан, а также законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций и финансового рынка;
      16) соблюдением требований бюджетного законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы исполнения республиканского бюджета.";
      19) в статье 35 слово "администрирования" заменить словом "регулирования";
      20) в статье 37 :
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Государственный контроль за частным предпринимательством в Республике Казахстан основывается на принципах:
      1) законности;
      2) презумпции добросовестности субъекта частного предпринимательства;
      3) гласности;
      4) равенства всех перед законом и судом;
      5) профессионализма и компетентности должностных лиц государственных органов;
      6) ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами государственных органов должностных обязанностей и превышение ими своих полномочий;
      7) приоритета предупреждения правонарушения перед наказанием;
      8) необходимости и достаточности;
      9) разграничения контрольных полномочий между государственными органами;
      10) поощрения добросовестных субъектов частного предпринимательства, концентрации контроля на нарушителях;
      11) повышения способности субъектов частного предпринимательства и потребителей к самостоятельной защите своих законных прав;
      12) подотчетности и прозрачности системы государственного контроля.";
      пункт 4 дополнить словами ", за исключением нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1 статьи 38 настоящего Закона";
      21) дополнить статьей 37-1 следующего содержания:
      "Статья 37-1. Виды проверок субъектов частного
                    предпринимательства и основания их назначения
      1. Проверка субъекта частного предпринимательства - одна из форм государственного контроля, который проводят уполномоченные на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственные органы, путем совершения одного из следующих действий:
      1) посещения проверяемого объекта должностным лицом государственного органа;
      2) запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки, за исключением истребования необходимой информации при проведении иных форм государственного контроля;
      3) вызова субъекта частного предпринимательства с целью получения информации о соблюдении субъектом частного предпринимательства требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан.
      Предметом проверки является соблюдение субъектами частного предпринимательства требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан.
      2. Проверки субъектов частного предпринимательства делятся на следующие виды:
      1) плановая;
      2) внеплановая.
      Плановая проверка - проверка, назначаемая уполномоченным на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственным органом, в отношении конкретного субъекта частного предпринимательства, на основании плана проверок, утвержденного уполномоченным органом в соответствии с системой оценки рисков и с учетом установленных временных интервалов по отношению к предшествующим проверкам с целью предупреждения угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.
      Внеплановая проверка - проверка, назначаемая уполномоченным на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственным органом в отношении конкретного субъекта частного предпринимательства, с целью устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.
      Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в отношении нескольких субъектов частного предпринимательстве одновременно только по соблюдению требований налогового законодательства Республики Казахстан по вопросам:
      1) постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
      2) наличия контрольно-кассовых машин;
      3) наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 Налогового кодекса Республики Казахстан.
      Плановые и внеплановые поверки осуществляются в рабочее время субъекта частного предпринимательства, установленное правилами внутреннего трудового распорядка.
      3. Плановые и внеплановые проверки подразделяются на:
      1) комплексные проверки;
      2) тематические проверки.
      При необходимости одновременного проведения проверки субъекта частного предпринимательства несколькими уполномоченными на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственными органами каждый из данных органов обязан оформить акт о назначении проверки и зарегистрировать его в органе по правовой статистике.
      При необходимости одновременного проведения проверки нескольких субъектов частного предпринимательства по одному и тому же кругу вопросов одним уполномоченным на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственным органом данный орган обязан оформить акт о назначении проверки на каждого субъекта частного предпринимательства и зарегистрировать его в органе по правовой статистике, за исключением проверки, проводимой по вопросам:
      1) постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
      2) наличия контрольно-кассовых машин;
      3) наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 Налогового кодекса Республики Казахстан.
      Комплексная проверка - проверка деятельности субъекта частного предпринимательства по комплексу вопросов соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан.
      Тематическая проверка - проверка деятельности субъекта частного предпринимательства по отдельным вопросам соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан.
      4. В срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, уполномоченные государственные органы направляют ежегодные планы проведения проверок в орган по правовой статистике для формирования Генеральной прокуратурой Республики Казахстан ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.
      5. Изменения в ежегодные планы проведения проверок не допускаются.
      Генеральная прокуратура Республики Казахстан размещает ежегодный сводный план проведения плановых проверок на официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в срок до 25 декабря текущего календарного года.
      6. Основанием для назначения плановой проверки субъектов частного предпринимательства является план, утвержденный уполномоченным государственным органом на основании результатов мероприятий системы оценки рисков.
      7. Основаниями внеплановой проверки субъектов частного предпринимательства являются:
      1) контроль исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об устранении выявленных нарушений в результате проверки и по результатам иных форм государственного контроля;
      2) получение информации и обращений от физических и юридических лиц, государственных органов, депутатов Парламента Республики Казахстан и местных представительных органов о причинении либо об угрозе причинения существенного вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
      3) встречная проверка в отношении третьих лиц, с которыми проверяемый субъект частного предпринимательства имел гражданско-правовые отношения, с целью получения необходимой для осуществления проверки информации;
      4) инициативное обращение субъекта частного предпринимательства о проведении проверки его деятельности;
      5) реорганизация субъекта частного предпринимательства, если в отношении него была намечена плановая проверка;
      6) повторная проверка, связанная с обращением субъекта частного предпринимательства о несогласии с первоначальной проверкой;
      7) основания, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
      8) обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные статьей 627 Налогового кодекса Республики Казахстан.
      8. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.
      9. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, послужившие основанием для проведения данной внеплановой проверки.
      10. В случаях возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений проводится внеплановая проверка объектов без предварительного уведомления и регистрации акта о назначении проверки с последующим его представлением в течение следующего рабочего дня в орган по правовой статистике.
      11. В случае выявления оснований для проведения внеплановой проверки на объектах или у субъектов, находящихся на значительном отдалении от места расположения контролирующих и регистрирующих органов, внеплановая проверка осуществляется без предварительного уведомления и регистрации акта о назначении проверки с последующим его представлением в течение следующих пяти рабочих дней в орган по правовой статистике.
      12. Перечисленные основания для проведения плановой и внеплановой проверки применяются в отношении структурных подразделений юридических лиц, структурных подразделений юридических лиц-нерезидентов, юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность без регистрации в органах юстиции.";
      22) статью 38 изложить в следующей редакции:
      "Статья 38. Общий порядок организации и проведения проверок
                  субъектов частного предпринимательства
      1. Порядок организации и проведения проверок субъектов частного предпринимательства осуществляется в соответствии с настоящим Законом.
      Государственные органы разрабатывают и утверждают акты, касающиеся форм обязательной ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодный план проведения проверок.
      Критерии оценки степени риска, формы ведомственной статистической отчетности и проверочных листов в обязательном порядке проходят процедуру согласования с уполномоченным органом по предпринимательству.
      2. Уполномоченные на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственные органы на постоянной и непрерывной основе обязаны вести ведомственный учет количества проверок субъектов частного предпринимательства, а также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых к ним мер административного воздействия.
      Формы обязательной ведомственной статистической отчетности по вопросам проверок субъектов частного предпринимательства составляются с учетом положений статьи 37-1 настоящего Закона и утверждаются совместным приказом руководителя центрального государственного органа, органа по правовой статистике и уполномоченного органа по предпринимательству.
      Сводные данные ведомственной статистической отчетности по проверкам субъектов частного предпринимательства публикуются на официальных сайтах государственных органов.
      С учетом ведомственной статистики проверок государственные органы обязаны сформировать и постоянно вести ведомственные системы оценки рисков, связанных с деятельностью субъектов частного предпринимательства.
      Риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта частного предпринимательства жизни или здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий.
      Система оценки рисков - это комплекс мероприятий, проводимый уполномоченным на осуществление контрольных и надзорных функций государственным органом, с целью планирования проверок.
      В зависимости от степени риска государственные органы относят субъектов частного предпринимательства к группам высокого, среднего либо незначительного риска и определяют для них периодичность проведения плановых проверок, но не чаще:
      одного раза в год - при высокой степени риска;
      одного раза в три года - при средней степени риска;
      одного раза в пять лет - при незначительной степени риска.
      Для проверки соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка периодичность проведения плановых проверок не должна быть чаще:
      1) в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка:
      одного раза в полгода - при высокой степени риска;
      одного раза в год - при средней степени риска;
      одного раза в три года - при незначительной степени риска;
      2) в области санитарно-эпидемиологического контроля:
      одного раза в месяц - при высокой степени риска;
      одного раза в квартал - при средней степени риска;
      одного раза в год - при незначительной степени риска;
      Распределение субъектов контроля по степеням риска осуществляется с учетом значимости субъекта с точки зрения тяжести последствий, отраслевой статистики нарушений законов Республики Казахстан, а также результатов внеплановых проверок.
      Критерии оценки степени риска - совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта частного предпринимательства, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъектов частного предпринимательства к различным степеням риска.
      Критерии оценки степени риска утверждаются совместным приказом уполномоченных на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственных органов и уполномоченного органа по предпринимательству и публикуются на официальных сайтах государственных органов.
      Уполномоченные на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственные органы обязаны сформировать для однородных групп субъектов частного предпринимательства в пределах своей компетенции проверочные листы.
      Проверочный лист включает в себя исчерпывающий перечень требований к деятельности субъектов частного предпринимательства, предусмотренных законами Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам граждан, юридических лиц и государства.
      Требования к субъектам частного предпринимательства, содержащиеся в проверочных листах, формируются в соответствии с принципами минимальной достаточности.
      Требования, не предусмотренные в законах Республики Казахстан и постановлениях Правительства Республики Казахстан либо не влияющие на снижение степени риска от деятельности субъекта частного предпринимательства, не подлежат включению в проверочные листы и в ходе проверки к субъектам частного предпринимательства не предъявляются.
      Формы проверочных листов утверждаются совместным приказом уполномоченных на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственных органов и уполномоченного органа по предпринимательству и публикуются на официальных сайтах государственных органов.
      3. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки государственным органом.
      В акте о назначении проверки указываются:
      1) номер и дата акта;
      2) наименование государственного органа;
      3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц) уполномоченного на проведение проверки;
      4) наименование проверяемого субъекта частного предпринимательства или фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, участок территории;
      5) предмет назначенной проверки;
      6) срок проведения проверки;
      7) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
      8) проверяемый период;
      9) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа.
      4. Акт о назначении проверки, за исключением встречных проверок, осуществляемых органами налоговой службы, в обязательном порядке регистрируется в органе по правовой статистике в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Регистрация акта о назначении проверок носит учетный характер и используется для формирования и совершенствования ведомственных систем управления рисками.
      Наличие регистрации акта о назначении проверки не является доказательством законности такой проверки.
      Общие сведения об актах о назначении встречных проверок, осуществляемых органами налоговой службы, в разрезе субъектов частного предпринимательства ежеквартально передаются в орган по правовой статистике.
      5. Уполномоченный на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственный орган обязан известить в письменном виде субъекта частного предпринимательства о начале проведения плановой проверки не менее чем за тридцать календарных дней до начала самой проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки.
      При проведении внеплановой проверки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 7) и 8) пункта 7, пунктами 9 и 10  статьи 37-1 настоящего Закона, государственный орган обязан известить субъекта частного предпринимательства о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до начала самой проверки с указанием предмета проведения проверки.
      6. Должностные лица государственных органов, прибывшие для проверки на объект, обязаны предъявить:
      1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в органе по правовой статистике;
      2) служебное удостоверение;
      3) при необходимости, разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов;
      4) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов;
      5) проверочный лист.
      7. Началом проведения проверки считается момент вручения   проверяемому субъекту частного предпринимательства акта о назначении проверки.
      8. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или воспрепятствования доступу должностных лиц государственных органов, осуществляющих проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется протокол. Протокол подписывается должностным лицом государственного органа, осуществляющим проверку, и уполномоченным лицом проверяемого субъекта частного предпринимательства.
      Уполномоченное лицо проверяемого субъекта частного предпринимательства вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа. Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для отмены проверки.
      9. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в акте о назначении проверки.
      10. Особенности порядка организации и проведения проверок, осуществляемых Национальным Банком Республики Казахстан и государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, органами государственного финансового контроля, виды проверок, их периодичность и продолжительность определяются законами Республики Казахстан.
      11. Срок проведения проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должен превышать тридцать рабочих дней, за исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, а также проверок, проводимых в области санитарно-эпидемиологического контроля, ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка, для которых с учетом отраслевой особенности установлены следующие сроки проведения проверок:
      1) проверки в области санитарно-эпидемиологического контроля - до пятнадцати рабочих дней и с продлением до пятнадцати рабочих дней;
      2) в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка - не более пяти рабочих дней и с продлением до пяти рабочих дней.
      При необходимости проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки может быть продлен только один раз руководителем уполномоченного на осуществление контрольных и надзорных функций государственного органа (либо лицом, его замещающим) на срок не более тридцати рабочих дней, за исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, и случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
      В случае продления сроков проверки государственный орган в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении проверки с регистрацией в органе по правовой статистике, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.
      Проверка может быть приостановлена один раз на срок не более одного месяца.
      В исключительных случаях (необходимость получения сведений, документов от иностранных государств и имеющих существенное значение в рамках проводимой проверки, проведение специальных исследований, испытаний, экспертиз на срок свыше тридцати рабочих дней) срок приостановления проверки не устанавливается.
      Уведомление субъекта частного предпринимательства o приостановлении и возобновлении проверки производится за один день до приостановления либо возобновления проверки с уведомлением органа по правовой статистике.
      При приостановлении или возобновлении проверки выносится акт о приостановлении либо возобновлении проверки.
      Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.
      Повторное проведение проверки субъекта частного предпринимательства, по которому проверка была приостановлена и не возобновлена в установленные в настоящей статье сроки, не допускается.
      Особенности порядка и сроки проведения, продления и приостановления проверок, осуществляемых органами налоговой службы, определяются Налоговым кодексом Республики Казахстан.
      12. Акт о назначении проверки оформляется исключительно на одного субъекта частного предпринимательства.
      13. Отбор образцов (проб) продукции для проведения исследований (испытаний), экспертизы проводится в соответствии с законами Республики Казахстан.
      14. По результатам проверки должностным лицом государственного органа, осуществляющим проверку, составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах.
      В акте о результатах проверки указываются:
      1) дата, время и место составления акта;
      2) наименование государственного органа, проводившего проверку;
      3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;
      4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку;
      5) наименование проверяемого субъекта частного предпринимательства или фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
      6) дата, место и период проведения проверки;
      7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их xaрактере;
      8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;
      9) подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.
      К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.
      15. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки руководитель субъекта частного предпринимательства или индивидуальный предприниматель либо их представители излагают их в письменном виде.
      Замечания и (или) возражения могут прилагаться к акту о результатах проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка.
      16. Один экземпляр акта о результатах проверки с копиями приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у субъекта частного предпринимательства, вручается руководителю субъекта частного предпринимательства или индивидуальному предпринимателю либо их представителям для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий.
      17. По выявленным в результате проверки нарушениям субъект частного предпринимательства обязан в трехдневный срок при отсутствии возражений предоставить информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с руководителем государственного органа, проводившего проверку.
      18. Субъекты частного предпринимательства имеют право вести книгу учета посещений и проверок. Должностные лица государственных органов обязаны в книге учета посещений и проверок субъектов частного предпринимательства произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий, должностей и данных, изложенных в акте.
      19. Изъятие и выемка подлинных бухгалтерских и иных документов запрещаются.
       Изъятие и выемка подлинных документов производится в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
      20. В случае отсутствия нарушений законодательства Республики Казахстан при проведении проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.
      21. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому субъекту частного предпринимательства акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.
      22. Анонимные обращения не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
      Запрещается проведение иных видов проверок, не установленных настоящим Законом.";
      23) статью 40 изложить в следующей редакции:
      "Статья 40. Права и обязанности субъекта частного
                  предпринимательства при проведении государственного
                  контроля
      1. Субъекты частного предпринимательства при проведении государственного контроля за частным предпринимательством вправе:
      1) не допускать к проверке должностных лиц государственных органов, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:
      несоблюдения временных интервалов по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;
      назначения государственными органами проверок по вопросам, не входящим в их компетенцию;
      превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящим Законом;
      назначения государственным органом заведомо повторной проверки физического или юридического лица, в отношении которого ранее проводилась проверка, по одному и тому же вопросу, за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 4), 6), 7) и 8) пункта 7 статьи 37-1 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";
      назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 7 статьи 37-1 настоящего Закона, если предшествующей проверкой не были выявлены нарушения;
      отсутствия информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 38 настоящего Закона;
      назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся преступлениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;
      поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;
      указания в одном акте о назначении проверки нескольких субъектов частного предпринимательства, подвергаемых проверке, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 37-1 настоящего Закона;
      продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Законом;
      2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или не относятся к периоду, указанному в акте;
      3) обжаловать акт о назначении проверки и акт о результатах проверки и действия (бездействия) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      4) не исполнять не основанные на законе запреты государственных органов или должностных лиц, ограничивающие частное предпринимательство;
      5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;
      6) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи.
      2. Субъекты частного предпринимательства при проведении государственными органами государственного контроля обязаны:
      1) обеспечить беспрепятственный проход должностных лиц государственных органов на территорию и в помещения проверяемого объекта при соблюдении требований пункта 4 статьи 38 настоящего Закона;
      2) с соблюдением требований статьи 11 настоящего Закона представлять должностным лицам государственных органов, осуществляющим проверку, документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;
      3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки.";
      24) дополнить статьями 40-1 и 40-2 следующего содержания:
      "Статья 40-1. Ограничения при проведении проверки
      При проведении проверки должностные лица уполномоченного на осуществление контрольных и надзорных функций государственного органа не вправе:
      1) проверять выполнение требований, установленных законами Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан, если такие требования не относятся к компетенции государственного органа, от имени которого действуют эти должностные лица;
      2) требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;
      3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и (или) в количестве, превышающем нормы, установленные государственными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами, правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
      4) разглашать и (или) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
      5) превышать установленные сроки проведения проверки;
      6) проводить заведомо повторную проверку физического или юридического лица, в отношении которого ранее проводилась проверка, по одному и тому же вопросу, за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 4), 6), 7) и 8) пункта 7 статьи 37-1 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";
      7) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях государственного контроля за счет субъектов частного предпринимательства.
      Статья 40-2. Недействительность проверки, проведенной с грубым
                   нарушением требований настоящего Закона
      1. Проверка, проведенная уполномоченным на осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственным органом с грубым нарушением установленных настоящим Законом требований к организации и проведению проверки, признается недействительной, а акт по результатам данной проверки не может являться доказательством нарушения субъектами частного предпринимательства обязательных требований, установленных законами Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан, и является основанием для его отмены вышестоящим государственным органом или судом.
      Рассмотрение вышестоящим государственным органом заявления субъекта частного предпринимательства в связи с недействительностью проверки осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления.
      В случае нарушения установленного срока рассмотрения такого заявления считается, что решение принято в пользу субъекта частного предпринимательства.
      2. К грубым нарушениям относятся:
      1) отсутствие оснований проведения проверки;
      2) отсутствие акта о назначении проверки;
      3) несоблюдение сроков уведомления о проведении проверки;
      4) нарушение требований статьи 40-1 настоящего Закона;
      5) нарушение временного интервала по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;
      6) непредставление проверяемому субъекту акта проверки.";
      25) в пункте 1 статьи 42 слово "администрирования" заменить словом "регулирования";
      26) в приложении к указанному Закону:
      в пункте 1 :
      в подпункте 2) слова "мониторинг и" исключить;
      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) контроль в области атомной энергии.";
      в пункте 2 :
      подпункты 9) и 10) исключить;
      дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
      "12) контроль в сфере транспорта.";
      абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "контроль на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции.";
      абзац второй пункта 6-1 изложить в следующей редакции:
      "контроль в сфере жилищных отношений.";
      в пункте 7 :
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) контроль в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения;";
      в подпункте 8) слова "водного законодательства" заменить словами "использования и охраны водного фонда";
      дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      "11) контроль в области безопасности и качества хлопка.";
      в подпункте 3) пункта 10 слова "на опасных производственных объектах" исключить;
      подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:
      "1) контроль в сфере обращения лекарственных средств;";
       пункт 15 изложить в следующей редакции:
      "15. Государственный орган в области труда и социальной защиты населения:
      1) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о труде и безопасности и охране труда;
      2) контроль в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
      3) контроль в сфере занятости населения;
      4) контроль в области социальной защиты инвалидов;
      5) контроль в сфере предоставления специальных социальных услуг.";
       пункт 23) изложить в следующей редакции:
      "23. Государственный орган по защите конкуренции и ограничению монополистической деятельности - антимонопольный орган:
      1) контроль за экономической концентрацией;
      2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Республики Казахстан.";
      подпункт 6) пункта 28 изложить в следующей редакции:
      "6) контроль за охранной деятельностью;";
      абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
      "контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций.";
      абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции:
      "контроль в области игорного бизнеса.";
      дополнить пунктами 33, 34, 35, 36, 37 и 38 следующего содержания:
      "33. Государственный орган по физической культуре и спорту: контроль в области физической культуры и спорта.
      34. Государственный орган в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности:
      контроль в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
      35. Государственный орган по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы:
      контроль за деятельностью участников регионального финансового центра в области трудового законодательства Республики Казахстан.
      36. Государственный орган в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия:
      контроль за охраной и использованием объектов историко-культурного наследия.
      37. Государственный орган в области статистики: контроль в области статистики.
      38. Государственный орган по предпринимательству:
      контроль в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства.".
      57. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 16, ст. 96; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 21, ст. 95; № 23, ст. 114):
      1) статью 8 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
      "19) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) подпункт 2) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
      "2) посещать объекты физических и юридических лиц, находящиеся на территории природоохранного учреждения и его охранной зоны, в целях проведения контроля за соблюдением требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий;".
      58. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "Об информатизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 13):
      1) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Государственный контроль в области информатизации осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      2) в статье 6 :
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) осуществление государственного контроля в области информатизации на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан об информатизации;";
      дополнить подпунктом 18) следующего содержания:
      "18) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      59. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 10; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам товарных бирж", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г.):
      в подпункте 4) статьи 33 слова ", технологическое сопровождение строек" исключить.
      60. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 15; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г):
      1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 16-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 16-1. Государственный контроль в области игорного
                    бизнеса
      1. Государственный контроль в области игорного бизнеса осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      3) статьи 16-2 и 16-3 исключить.
      61. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72, № 21, ст. 97; № 23, ст. 114):
      1) пункт 5 статьи 20 дополнить подпунктами 20) и 21) следующего содержания:
      "20) осуществляет государственный контроль в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
      21) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 20-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 20-1. Государственный контроль в области бухгалтерского
                    учета и финансовой отчетности
      1. Государственный контроль в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      62. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности игрушек" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 138):
       статью 6 изложить в следующей редакции:
      "Статья 6. Государственный контроль в области безопасности
                 игрушек
      1. Государственный контроль в области безопасности игрушек осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
      2. Проверка безопасности игрушек проводится в два этапа:
      1) документальная проверка;
      2) проверка оценки рисков.
      3. Документальная проверка безопасности игрушек осуществляется путем:
      1) проверки соответствия достоверности информации для потребителя требованиям настоящего Закона, технических регламентов;
      2) проверки соответствия информации, содержащейся в документе, подтверждающем соответствие игрушки требованиям в области безопасности игрушек.
      4. При проверке оценки рисков государственные органы в пределах своей компетенции направляют отобранные образцы игрушек в аккредитованные лаборатории (центры) для проведения испытаний (исследований).
      5. Уполномоченные органы в области безопасности игрушек выдают предписания о приостановлении производства, реализации и обращения на рынке игрушек.
      Если игрушки находятся в реализации, уполномоченный орган обязан через средства массовой информации объявить о наличии опасных факторов, влияющих на жизнь и здоровье человека или окружающую среду.".
      63. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 130):
      1) статью 7 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
      "21) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
      "Глава 3. Государственный контроль в области безопасности и качества хлопка";
      3) статью 9 изложить в следующей редакции:
      "Статья 9. Государственный контроль в области безопасности и
                 качества хлопка
      1. Государственный контроль в области безопасности и качества хлопка осуществляется уполномоченным органом в пределах своей компетенции и направлен на обеспечение соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан, предъявляемых к безопасности и качеству хлопка.
      2. Государственный контроль в области безопасности хлопка осуществляется в целях недопущения риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру.
      3. Государственный контроль в области качества хлопка включает:
      1) контроль за определением показателей качества хлопка при приемке на хранение и переработку и отпуске в целях защиты интересов владельцев хлопка на основании официальных обращений (жалоб) участников хлопкового рынка;
      2) контроль количественно-качественного состояния хранящегося и перерабатываемого хлопка в целях защиты интересов владельцев хлопка на основании официальных обращений (жалоб) участников хлопкового рынка.
      4. Государственный контроль в области безопасности и качества хлопка осуществляется в форме проверки и иных формах.
      5. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      64. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности химической продукции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 134):
      1) статью 8 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:
      "13) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 9 изложить в следующей редакции:
      "Статья 9. Государственный контроль в области безопасности
                 химической продукции
      1. Государственный контроль в области безопасности химической продукции осуществляется уполномоченными органами в порядке и в пределах их компетенции и направлен на обеспечение соблюдения требований законов Республики Казахстан постановлений Правительства Республики Казахстан, предъявляемых к безопасности химической продукции.
      2. Государственный контроль в области безопасности химической продукции осуществляется в форме проверки и иных формах.
      3. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      65. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности машин и оборудования" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 137):
      1) статью 6 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 8 изложить в следующей редакции:
      "Статья 8. Государственный контроль и надзор в области
                 безопасности машин и оборудования
      1. Государственный контроль и надзор в области безопасности машин и оборудования осуществляются уполномоченными органами в порядке и пределах их компетенции, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Государственный контроль в области безопасности машин и оборудования осуществляется в форме проверки и иных формах.
      3. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      66. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "Об экспортном контроле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 132):
      1) в статье 6 :
      в подпункте 7) слово "проверки" заменить словом "контроль";
      дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
      "12) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 12 изложить в следующей редакции:
      "Статья 12. Государственный контроль на предотгрузочном этапе и
                 (или) конечного использования продукции
      1. Государственный контроль на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".
      67. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124):
      1) статью 5 дополнить подпунктом 45) следующего содержания:
      45) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 59 :
      в пункте 8:
      часть первую дополнить словами "и иных формах";
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      пункты 9, 10, 12, 13, 14, 15 и 16 исключить.
      68. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "О трансфертном ценообразовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 15-16, ст. 65):
       пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      "2. Государственный контроль в области применения трансфертных цен осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
      Особенности порядка и сроков проведения проверки и иных форм государственного контроля, осуществляемые органами налоговой службы и таможенными органами, определяются налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан.".
      69. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "Об аккредитации в области оценки соответствия" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 15-16, ст. 59):
      1) статью 6 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) в статье 30 :
      в пункте 1:
      слова "в соответствии с законами Республики Казахстан" заменить словами "в форме проверки";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      в пункте 2:
       слова "по заявлениям физических и юридических лиц, сообщениям государственных органов, в том числе органа по аккредитации, в соответствии с законами Республики Казахстан" заменить словами "в форме внеплановой проверки в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      70. В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 23, ст. 113):
      1) дополнить статьей 34-1 следующего содержания:
      "Статья 34-1. Установить, что на период до 1 января 2010 года в целях применения Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и настоящего Закона месячный расчетный показатель и минимальный размер заработной платы определяются исходя из размеров, установленных законом о республиканском бюджете и действующих на начало 2009 года.";
      2) абзацы шестьдесят девятый и семидесятый подпункта 1) статьи 49 исключить.
      71. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 127):
      1) статью 8 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      2) статью 20 изложить в следующей редакции:
      "Статья 20. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных социальных услугах
      1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных социальных услугах осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
      2. В случае нарушения субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги, требований настоящего Закона уполномоченный орган:
      1) направляет субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги, обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений;
      2) принимает меры, необходимые для привлечения субъекта (его должностных лиц), предоставляющего специальные социальные услуги, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.
      3. Действия (бездействие), а также решения государственных органов могут быть обжалованы в соответствии с законами Республики Казахстан.".
      72. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 7 мая 2009 г.:
      1) в статье 4 :
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".";
      подпункт 8) исключить;
      2) статью 25 изложить в следующей редакции:
      "Статья 25. Государственный контроль в сфере товарных бирж
      1. Государственный контроль в сфере товарных бирж осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      3) статью 26 исключить.
       Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением подпункта 1) пункта 70 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2009 года, подпункта 15) пункта 56 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2010 года и абзаца четвертого пункта 32 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2011 года.
      В течение шести месяцев с момента введения в действие настоящего Закона государственные органы обязаны разработать и утвердить критерии оценки степени риска, формы обязательной ведомственной статистической отчетности и проверочных листов.
      Государственным органам после истечения установленного срока до исполнения требований части второй настоящей статьи проведение плановых проверок субъектов частного предпринимательства запрещается.
      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.12.2009 № 234-IV (вводятся в действие с 01.01.2009).

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев