Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы N 191-IV Заңы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 21-баптан қараңыз.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Заңның тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заң қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздерін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржы мониторингі субъектілерінің, уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік органдарының құқықтық қатынастарын, сондай-ақ терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға және жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты нысаналы қаржылық санкцияларды іске асыру тетіктерін айқындайды.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен күдiктi операция (бұдан әрi – күдiктi операция) – клиенттің операция жасау үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық әрекеттен түскен кіріс болып табылады деп не операцияның өзі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді не өзге қылмыстық әрекетті қаржыландыруға бағытталған деп күдік туындататын операциясы (осындай операцияны жасауға ұмтылысты, жасалу процесіндегі операцияны немесе жасалған операцияны қоса алғанда);

      2) ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар – олармен байланысты азаматтық құқықтарды және мiндеттердi белгiлеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған, оларды жүзеге асыру нысаны мен тәсiлiне қарамастан, жеке, заңды тұлғалардың және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен әрекеттерi;

      2-1) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою – қаржы мониторингі субъектілері мен мемлекеттік органдар ақшаның және (немесе) өзге мүліктің берілуін, қайта өзгертілуін, иеліктен шығарылуын немесе орын ауыстыруын тоқтата тұру бойынша қабылдайтын шаралар;

      2-2) бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар – бағалы металдарды, олардың химиялық қосылыстарын, асыл тастарды медициналық мақсаттарда, ғылыми-зерттеу мақсаттарында не құралдардың, аспаптардың, жабдықтардың және өндірістік-техникалық мақсаттағы бұйымдардың құрамында пайдаланатын діни ұйымдарды, музейлерді және ұйымдарды қоспағанда, бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды сатып алуды-сатуды жүзеге асыратын тұлғалар;

      3) бенефициарлық меншік иесі – бұл:

      клиенттің – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі;

      клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын;

      оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға;

      3-1) делдал-банк – ақша жөнелтуші банктен алынған төлемді және (немесе) ақша аударуды қаржы ұйымының пайдасына жүзеге асыратын банк және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;

      3-2) жария лауазымды адам:

      жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам;

      лауазымды адам;

      мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам;

      мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам;

      шет мемлекеттiң заң шығарушы, атқарушы, әкiмшiлiк, сот органдарына немесе қарулы күштеріне тағайындалатын немесе сайланатын, онда қандай да бiр лауазымды атқаратын адам;

      шет мемлекет үшiн қандай да бiр жария функцияны орындайтын адам;

      халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшы лауазымын атқаратын адам;

      3-3) заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым – шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, өздері құрылған шет мемлекеттің заңды тұлғасы мәртебесіне ие болуына не болмауына қарамастан, дербес ұйымдық-құқықтық нысандар ретінде қаралатын қор, серіктестік, траст, компания, әріптестік, ұйым немесе басқа да корпоративтік құрылым;

      3-4) заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімі – қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді есепке алуға және сақтауға арналған мемлекеттік дерекқор;

      3-5) заң мәселелері жөніндегі тәуелсіз маман – заң қызметтерін дербес те, әріптес немесе заң көмегін көрсететін кәсіпкерлік субъектісімен еңбек шартының негізінде жұмыскер ретінде де көрсететін жеке тұлға;

      4) клиент – қаржы мониторингі субъектісі көрсететін қызметтерді алатын жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым;

      5) корреспонденттік қатынастар – банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға байланысты операциялар жасау мақсатында басқа банктерге корреспонденттік шоттарды ашуы кезінде туындайтын шарттық қатынастар;

      6) қалқа-банк – банктің тіркелген мемлекетте (аумақта) шоғырландырылған қадағалауға жататын банктік холдингтің тікелей немесе жанама иелігінде болуын қоспағанда, банк ретінде тіркелген және (немесе) банктік қызметті жүзеге асыруға лицензия алған мемлекетте (аумақта) іс жүзіндегі қатысуы жоқ резидент емес банк;

      7) қаржы мониторингі – осы Заңға сәйкес уәкілетті орган және қаржы мониторингі субъектісі жүзеге асыратын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы;

      8) қаржы мониторингiне жататын операциялар – қаржы мониторингі субъектісі клиентінің осы Заңға сәйкес оларға қатысты қаржы мониторингі белгіленген ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялары;

      8-1) қаржы тобы – қаржы мониторингі субъектілері болып табылатын және өз арасында осы Заңға сәйкес өзара іс-қимыл жасайтын заңды тұлғалар тобы;

      9) қылмыстық жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру – ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) бағытталған жалған мәмiле жасау кезiнде құжаттарды пайдалану арқылы қолма-қол ақшаны алу мақсатында жеке, заңды тұлғалар немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым жасайтын әрекеттер;

      10) қылмыстық жолмен алынған кірістер – қылмыстық құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған ақша және (немесе) өзге мүлік;

      11) қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) – қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен табыстар болып табылатын мүлікті конверсиялау немесе аудару түрінде мәмiлелер жасасу арқылы қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлiктi заңды айналымға тарту не мұндай мүлікті иелену және пайдалану, егер мұндай мүліктің қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен табыстар болып табылатыны белгілі болса, оның шынайы сипатын, көзін, орналасқан жерін, оған билік ету, оны ауыстыру тәсілін, мүлікке құқықтарды немесе оның тиесілігін жасыру немесе жасырып қалу, сол сияқты қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлiктi заңдастыруға делдалдық ету;

      11-1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясат – қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шаралар және осы Заңға сәйкес өзге де шаралар;

      11-2) мiнсiз iскерлiк бедел – кәсiпқойлықты, адалдықты растайтын фактiлердiң болуы, алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болмауы, оның ішінде қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болмауы;

      11-3) нысаналы қаржылық санкциялар – осы Заңға және Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға, жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға жататын қарарларына сәйкес қаржы монторингі субъектілері мен мемлекеттік органдар қабылдайтын, ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шаралар;

      12) терроризмді қаржыландыру – жеке тұлғаның не адамдар тобының не заңды тұлғаның іс-әрекетінің террористік сипатын не берілген мүліктің, көрсетілген ақпараттық, қаржылық және өзге де қызмет түрлерінің террористік іс-әрекетті жүзеге асыру не террористік топты, террористік ұйымды, заңсыз әскерилендірілген құралымды қамтамасыз ету үшін пайдаланылатынын көрінеу ұғынып жасаған адамның оларға ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті, мүлікке құқықты немесе мүліктік сипаттағы пайданы беруі немесе жинауы, сондай-ақ сыйға тартуы, айырбастауы, қайырмалдық жасауы, қайырымдылық көмегі, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсетуі не қаржылық қызметтер көрсетуі;

      12-1) алып тасталды - ҚР 26.07.2016 № 12-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      13) уәкiлеттi орган – осы Заңға сәйкес қаржы мониторингiн жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмдi қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы iс-қимыл жөніндегі өзге де шараларды қабылдайтын мемлекеттiк орган;

      14) алып тасталды – ҚР 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      15) шет мемлекеттің құзыретті органы – шет мемлекеттің өз заңнамасына сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және пайдалануды жүзеге асыратын органы;

      16) іс жүзіндегі қатысуы – банктің басқару органдары мен персоналы бар, банктік қызметке қатысты құжаттарды есепке алу және сақтау жүргізілетін және резидент емес банкке банктік қызметті жүзеге асыруға лицензия берген уәкілетті органның тексерулері жүргізілетін, тұрақты мекенжай бойынша (пошта жәшігінің мекенжайынан немесе электрондық мекенжайдан басқа) орналасқан, банк қызметін жүргізу орны;

      17) іскерлік қатынастар – қаржы мониторингі субъектісінің кәсіптік қызметті жүзеге асыруы процесінде туындайтын клиенттермен қатынастар.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2014.06.10 № 206-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.11.2014 № 244-V (02.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 16.11.2015 № 403-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (01.04.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 08.04.2016 № 489-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы

      Ескерту. 2-баптың тақырыбына өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілері

      1. Осы заңның мақсаттары үшін қаржы мониторингінің субъектілеріне:

      1) банкаралық ақша аударымдары жүйесінің операторын немесе операциялық орталығын, сондай-ақ айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;

      2) биржалар;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері, өзара сақтандыру қоғамдары, Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің филиалдары;

      4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары;

      5) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары, орталық депозитарий;

      6) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен нотариаттық іс-қимылды жүзеге асыратын нотариустар;

      7) адвокаттар, заң консультанттары және заң мәселелері бойынша басқа да тәуелсіз мамандар мынадай қызметтерге:

      жылжымайтын мүлiктi сатып алуға-сатуға;

      клиенттің ақшасын, бағалы қағаздарын немесе өзге мүлкін басқаруға;

      банктік шоттарды немесе бағалы қағаздар шоттарын басқаруға;

      компанияны құру, қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі немесе оны басқару үшін қаражат жинақтауға;

      заңды тұлғаларды құруға, сатып алуға-сатуға, олардың жұмыс істеуіне немесе оларды басқаруға қатысты олар клиенттің атынан немесе оның тапсырмасы бойынша ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларға қатысатын кездегі жағдайларда;

      8) бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кәсiби бухгалтерлер, аудиторлық ұйымдар;

      9) ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушылар;

      10) ақша аударымы қызметін көрсететін почта операторлары;

      11) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;

      12) төлем ұйымдары;

      13) лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;

      14) алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі);

      15) бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;

      16) жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар жатады.

      17) алып тасталды - ҚР 26.07.2016 № 12-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      18) әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры;

      19) "Астана" халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – АХҚО) аумағында Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарына сәйкес АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайтын жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушылары;

      20) цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалар жатады.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары қаржы мониторингінің субъектілері болып табылмайды.

      3. Осы баптың 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (01.04.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.07.2016 № 12-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.01.2024 54-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар

      1. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция:

      1) егер операция сомасы 1 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша бәс тiгу, ойын мекемелерiндегi құмар ойындар және лотерея өткiзу нәтижелерi бойынша қолма-қол ақшалай нысанда, оның iшiнде электрондық нысанда ұтыс алуға жататын болса;

      1-1) егер операция сомасы 3 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша ломбардтардың ақшамен, бағалы қағаздармен, бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен және өзге де құндылықтармен (бағалы металдардан жасалған ұлттық валюта монеталарынан басқа) операцияларды қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда жасауына жататын болса;

      2) егер операция сомасы 5 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 5 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:

      анонимді иеленушіге ашылған шоттарға (салымдарға) шетелге ақшаны аудару, анонимді иеленушіге ашылған шоттан (салымнан) шетелден қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақшаның түсуі;

      бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда сатып алу-сату;

      оффшорлық аймақта тиісінше тіркелген, тұрғылықты жері немесе тұрған жері бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тіркелген банкте шоты бар жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым жүзеге асыратын, ақшаны клиенттің банктік шотына есепке жатқызу немесе аудару не клиенттің көрсетілген санаттағы тұлғалармен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы операциялары;

      3) егер операция сомасы 7 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 7 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса, ал осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:

      өтеусіз негізде басқа тұлғаның пайдасына қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда клиент жүзеге асыратын төлемдер мен ақша аударымдары;

      ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-саттық әдісімен репо операцияларын қоспағанда, акциялармен және пайлық инвестициялық қорлардың пайларымен қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы мәмілелер;

      4) егер операция сомасы 10 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 10 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:

      айырбастау пункттері арқылы қолма-қол ақша нысанында шетел валютасын сатып алу, сату және айырбастау;

      осы тармақшаның бесінші және алтыншы абзацтарында көзделген қолма-қол ақша нысанындағы жағдайларды қоспағанда, ақшаны клиенттің банктік шотынан алу немесе банктік шотына есепке жатқызу, сол сияқты клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдау не клиентке беру;

      мемлекеттік тіркеу кезінен бастап үш айдан аз уақыт өткен заңды тұлғалар қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда жасайтын операциялар;

      сақтандыру төлемін жүзеге асыру немесе сақтандыру сыйлықақысын қолма-қол ақша нысанында алу;

      қолма-қол ақша нысанында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті зейнетақы жарналарын енгізу, аудару, сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналары есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру;

      қызмет көрсету, оның ішінде сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға беру жөніндегі сейфтік операцияларды қоспағанда, мердігерлік, тасымалдау, көлік экспедициясы, сақтау, комиссиялар, мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі қолма-қол ақша нысанындағы мәмілелер;

      чек немесе вексель бойынша қолма-қол нысанында ақша алу;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктер мен Ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді немесе әкетуді қоспағанда, қолма-қол валютаны, талап етушіге арналған құжаттандырылған бағалы қағаздарды, вексельдерді, чектерді Қазақстан Республикасына әкелу не Қазақстан Республикасынан әкету;

      5) егер операция сомасы 45 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 45 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:

      қаржы лизингінің шарты бойынша мүлікті қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда алу немесе беру;

      ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-саттық әдісімен репо операцияларын қоспағанда, облигациялармен және мемлекеттік бағалы қағаздармен қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы мәмілелер;

      мәдени құндылықтарды қолма-қол ақша нысанында сатып алу (сату), мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу не Қазақстан Республикасынан әкету;

      6) егер операция сомасы 50 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 50 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің облигациялық қарыздары шеңберінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру бағдарламалары бойынша қарыз алған клиент қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда жасайтын болса;

      7) егер шетел валютасындағы операция сомасы баламасында 100 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша ақшаны қолма-қол ақшасыз нысанда клиенттің банктік шотынан немесе банктік шотына аударуға және трансшекаралық төлемге жататын болса;

      8) егер операция сомасы 50 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 50 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса, ал осы операция өзінің сипаты бойынша жасау нәтижесі осындай мүлікке меншік құқығының ауысуы болып табылатын жылжымайтын мүлікпен мәмілеге қатысты болса, қаржы мониторингіне жатады.

      Егер ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция шетел валютасымен жүзеге асырылса, оның теңгеге балама сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған, осындай операция жасалған күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша есептеледі.

      2. Алып тасталды - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Күдікті операциялар, олардың жүзеге асырылу нысанына және олар жасалған не жасалынатын немесе жасалуы мүмкін сомасына қарамастан, қаржы мониторингіне жатады.

      Қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын іске асыру бағдарламаларына сәйкес немесе осы баптың 4-тармағында көрсетілген негіздер бойынша операцияларды зерделеу нәтижесінде қаржы мониторингі субъектісінде клиенттің операциялары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және (немесе) терроризмді қаржыландырумен байланысты деп пайымдауға негіздер бар болса, операциялар күдікті деп танылады.

      4. Осы Заңның 5-бабына сәйкес қаржы мониторингі субъектісінің клиент жасайтын операцияларды зерделеуі және осындай зерделеу нәтижелерін тіркеуі үшін:

      1) клиенттің ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен күрделі, ерекше ірі не айқын экономикалық мәні немесе анық қойылған заңды мақсаты жоқ операцияны жасауы;

      2) клиенттің осы Заңда көзделген, тиісінше тексеруден және (немесе) қаржы мониторингiнен жалтаруға бағытталған әрекеттер жасауы;

      3) клиенттің қылмыстық жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған деп жорамалдауға негiз болатын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасауы;

      4) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен қатысушысы Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұратын) тұлға болып табылатын операциялар жасау, сол сияқты осындай мемлекетте (аумақта) тіркелген банктегі шотты пайдалана отырып операциялар жасау міндетті негіздер болып табылады.

      Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесін уәкілетті орган Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ) басып шығаратын құжаттарды ескере отырып жасайды, оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

      5. Қаржы мониторингіне клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін сипаттамалары бар операциялары жатады.

      Қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың типологияларын, схемаларын және тәсілдерін уәкілетті орган бекітеді және өзінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізіледі.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруі

      1. Қаржы мониторингi субъектiлерi Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес өз клиенттерiн (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиiсiнше тексеру жөнiнде шаралар қолдануға тиiс.

      2. Қаржы мониторингi субъектiлерi мынадай:

      1) клиентпен iскерлiк қатынастар орнатылған;

      2) ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар, оның ішінде күдікті операциялар жүзеге асырылған;

      3) алып тасталды - ҚР 13.05.2020 № 325-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған мәліметтердің анықтығына күмәндануға негіздер болған жағдайларда клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруді жүзеге асырады.

      3. Қаржы мониторингі субъектілерінің өз клиенттерін (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруі мынадай шаралардың жүзеге асырылуын қамтиды:

      1) жеке тұлғаны сәйкестендiру үшін қажеттi мәлiметтердi: оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректерiн, жеке сәйкестендiру нөмiрiн (жеке тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке сәйкестендiру нөмiрi берiлмеген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ заңды мекенжайын тiркеу;

      2) заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) сәйкестендiру үшін қажеттi мәлiметтердi: заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың деректерін, бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн (заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бизнес-сәйкестендiру нөмiрi берiлмеген жағдайларды қоспағанда), қызметінің сипатын, сондай-ақ тіркелген немесе орналасқан жерiнiң мекенжайын тiркеу;

      2-1) заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді: заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым шет мемлекетте (аумақта) тіркелген атауын, нөмірін (болған кезде), орналасқан жерінің мекенжайын, негізгі қызмет жүргізілетін орнын, қызметінің сипатын, ал трасттарға және ұқсас құрылымы немесе функциясы бар, заңды тұлға құрмайтын өзге де шетелдік құрылымдарға қатысты басқаруындағы (меншігіндегі) мүлік құрамын, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым құрылтайшыларының (қатысушыларының) және бенефициарлық меншік иелерінің (болған кезде) тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және тұрғылықты жерінің (орналасқан жерінің) мекенжайын тіркеу;

      2-2) бенефициарлық меншік иесін анықтау және заңды мекенжайын қоспағанда, осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес оны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу;

      Клиенттің – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау мақсатында қаржы мониторингінің субъектісі осындай клиенттің құрылтай құжаттарының және акцияларын ұстаушылар тізілімінің, заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелері тізілімінің не басқа да көздерден алынған мәліметтердің негізінде оның меншігі мен басқару құрылымын анықтайды.

      Бұл ретте, егер бенефициарлық меншік иесін анықтау кезінде заңды тұлға берген ақпарат заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімінде көрсетілген ақпаратқа сәйкес келмеген және мұндай заңды тұлғаның қызметі кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты деп пайымдауға жеткілікті негіздер болған жағдайда, қаржы мониторингінің субъектісі мұндай заңды тұлғамен іскерлік қатынастарды тоқтатуға немесе оларды орнатудан бас тартуға міндетті.

      Клиент – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялар шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлғаның бенефициарлық меншік иесі болып табылатынына күмәндануға негіздер болған жағдайда, клиент – заңды тұлғаны, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент – заңды тұлға, заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлғаны бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.

      Осы тармақшада көзделген шараларды қабылдау нәтижесінде клиент – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесі анықталмаған жағдайда, клиент – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жеке-дара атқарушы органын не алқалы атқарушы органының басшысын бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.

      Бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу клиент (оның өкілі) беретін не өзге де көздерден алынған ақпарат және (немесе) құжаттар негізінде жүзеге асырылады.

      Клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік болған жағдайларды қоспағанда, егер клиент Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы, сақтандыру ұйымы болып табылса, банктер, қор биржалары, орталық депозитарий осы Заңның 1-бабы 3) тармақшасының төртінші абзацында аталған тұлға туралы мәліметтерді анықтамауға және тіркемеуге құқылы;

      3) алып тасталды - ҚР 10.06.2014 № 206-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) іскерлік қатынастардың болжамды мақсаты мен сипатын анықтау;

      5) жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді қажет болған кезде алуды және тіркеуді қоса алғанда, iскерлiк қатынастарды тексерудi және осы қаржы мониторингi субъектiсi арқылы клиент жүзеге асыратын операцияларды зерделеудi тұрақты негiзде жүргiзу;

      6) клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіруге қажетті мәліметтердің анықтығын тексеру және клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту.

      Клиенттің өкіліне қатысты осындай тұлғаның клиенттің атынан және (немесе) оның мүддесінде әрекет етуге өкілеттігі қосымша тексеріледі.

      Мәліметтерді жаңарту осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларда және ішкі бақылау қағидаларымен жүзеге асырылады.

      Клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған мәліметтердің анықтығына күмәндануға негіз болған кезде клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту қаржы мониторингі субъектісі осындай күмәннің бар екендігі туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі он бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Осы тармақтың 1), 2), 2-1) және 2-2) тармақшаларында көзделген шараларды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері, өзара сақтандыру қоғамы, Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерлерінің филиалдары сақтандыру сыйлықақысы төленгенге және (немесе) сақтандыру төлемі жүзеге асырылғанға дейін жүзеге асырады.

      3-1. Осы бапта көзделген шаралар мынадай жағдайларда:

      1) мынадай біржолғы операцияларды жүргізу кезінде:

      электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иелері – жеке тұлғалар "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 4-тармағында көзделген сомадан аспайтын электрондық ақшаны сатып алу және пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асырған кезде;

      клиент – жеке тұлға қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдық (құрылғы) арқылы жеке тұлғаның банктің шотына ақшаны есепке жатқызу не көрсетілетін қызметті берушінің пайдасына төлемді жүргізу жөніндегі операцияны жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 500000 теңгеден не 500000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, клиент банктік шотты пайдаланбай, қолма-қол ақшасыз төлемді немесе ақша аударымын жүзеге асырған кезде, егер мұндай төлемнің немесе ақша аударымының сомасы 500000 теңгеден не 500000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, клиент – жеке тұлға айырбастау пунктінде қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату немесе айырбастау жөніндегі операцияны жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 500000 теңгеден не 500000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент – жеке тұлға осындай клиенттің банктік шотына қол жеткізу құралы болып табылмайтын төлем карточкасын пайдалана отырып, операцияны жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 200000 теңгеден не 200000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент – жеке тұлға қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдық (құрылғы) арқылы мемлекеттік органдардың пайдасына атқарушылық іс жүргізу шеңберінде берешекті төлеу жөніндегі операцияны жүзеге асырған кезде;

      клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, клиент – жеке тұлға бағалы металдардан және асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды бөлшек саудада сатып алу бойынша операцияларды жүзеге асырған кезде, егер осындай операция сомасы 500 000 теңгеден не 500 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, клиент – жеке тұлға айырбастау пункттері арқылы құйма түрінде аффинирленген алтынды сатып алу бойынша операцияларды жүзеге асырған кезде, егер осындай операция сомасы 500 000 теңгеден аспаса;

      клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, клиент – жеке тұлға сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу жөніндегі операцияларды жүзеге асырған кезде, егер осындай операция сомасы 100 000 теңгеден не 100 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса, қолданылмайды.

      2) алып тасталды - ҚР 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      3) алып тасталды - ҚР 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3-2. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған қаржы мониторингі субъектілері:

      1) клиент салықтарды, өсімпұлдарды, айыппұлдарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, сондай-ақ міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеу жөніндегі операцияларды жүзеге асырған;

      2) клиенттің банктік шотына ақшаны есепке жатқызған жағдайларда, клиентпен қашықтықтан орнатылған іскерлік қатынастар шеңберінде, трансшекаралық төлемдерді қоспағанда, осы баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасында көзделген, клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтердің анықтығын тексеру жөніндегі шараларды қолданбай, операциялар жасауға құқылы.

      4. Қаржы мониторингі субъектілерінің өз клиенттерін (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруі ішкі бақылау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      5. Қаржы мониторингі субъектісі клиенттен (оның өкілінен) клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін қажетті немесе жеткілікті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуын, сондай-ақ салықтық резиденттілігі, қызметінің түрі және жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді ұсынуын талап етуге құқылы.

      Клиенттер (олардың өкілдері) қаржы мониторингі субъектілеріне, бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді қоса алғанда, осы Заңда көзделген міндеттерді олардың орындауы үшін қажетті мәліметтерді және құжаттарды беруге міндетті.

      Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған қаржы мониторингі субъектілері осы бапта көзделген шараларды қабылдаған кезде өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісу бойынша уәкілетті орган бекіткен нысанмен клиенттердің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер алуды қамтамасыз етеді.

      Бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді клиенттер (олардың өкілдері) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қаржы мониторингі субъектісінің сұрау салуы бойынша береді.

      6. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1)5), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көзделген, тиісті клиенттерге (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты қаржы мониторингінің басқа субъектілері, сондай-ақ шетелдік қаржы ұйымдары қолданған шараларға мынадай талаптар сақталған кезде сүйене алады:

      1) қаржы мониторингінің басқа субъектісі немесе шетелдік қаржы ұйымы қолданған тиісінше тексеру жөніндегі шараларға сүйенетін қаржы мониторингі субъектісі осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шаралар шеңберінде, растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса алғанда, клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы деректерді дереу алуға тиіс;

      2) шетелдік қаржы ұйымы қолданған, клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру жөніндегі шараларға сүйенетін қаржы мониторингі субъектісі осындай шетелдік қаржы ұйымының қызметі ол тіркелген мемлекетте лицензиялауға, реттелуге және қадағалауға жататынын және осындай қаржы мониторингі субъектісі немесе шетелдік қаржы ұйымы клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру жөнінде, осы баптың талаптарына ұқсас шаралар қабылдайтын, сондай-ақ тиісінше тексеру нәтижелері бойынша алынған құжаттар мен мәліметтерді клиентпен (оның өкілімен) және бенефициарлық меншік иесімен іскерлік қатынастар тоқтатылған күннен бастап кемінде бес жыл сақтайтынын белгілеуге тиіс.

      6-1. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған және қаржы тобының қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері тиісті клиенттерге (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты осындай қаржы тобының басқа қатысушылары қолданған, осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көзделген клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларға мынадай шарттар сақталған кезде сүйене алады:

      1) осы баптың 6-тармағында көзделген шарттар;

      2) қаржы тобының қатысушылары тиісті қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын сақтайды;

      3) қаржы тобының жауапты ұйымы ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен тиісті қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын іске асырады және қаржы тобы қатысушыларының оларды сақтауын қамтамасыз етеді;

      4) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған және қаржы тобының қатысушысы болып табылатын қаржы мониторингі субъектісі клиентінің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы ақпаратты және құжаттарды осындай қаржы тобының басқа қатысушыларына беруге және олардың пайдалануына жазбаша түрдегі келісімінің болуы.

      7. Ішкі бақылау қағидаларында көзделген жағдайларда және тәртіппен, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің дәрежесіне қарай қаржы мониторингі субъектілері клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген және жеңілдетілген шараларын қолданады.

      Клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген шараларын қолдану қаржы мониторингі субъектісінің мынадай әрекеттердің біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асыруын қамтиды:

      1) клиент бойынша сәйкестендіру деректерін жаңарту жиілігін қысқарту;

      2) іскерлік қатынастарды тексерудің және клиент осы қаржы мониторингі субъектісі арқылы жүзеге асыратын операцияларды зерделеудің жиілігін қысқарту;

      3) операциялар сипаты негізінде іскерлік қатынастардың мақсаттары мен сипатын айқындау.

      Қаржы мониторингі субъектісінде іскерлік қатынастардың не клиент жасайтын операцияның мақсаты қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру болып табылатындығы туралы пайымдауға негіз болған кезде, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің жоғары деңгейі жағдайларында клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген шаралары қолданылмайды.

      Клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген шараларын қолдану кезінде қаржы мониторингі субъектілері осы баптың 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, қосымша мынадай әрекеттердің біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асырады:

      1) жоспарланған немесе жүргізілген операциялардың себептерін анықтау;

      2) одан әрі тексеруді талап ететін операцияларды тексерудің және олардың сипатын анықтаудың саны мен жиілігін арттыру;

      2-1) қызмет түрі және жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтер алу;

      3) ұйымның басшы қызметкерінен клиенттермен іскерлік қатынастарды орнатуға, жалғастыруға рұқсат алу.

      Клиенттерді (оның өкілдерін), бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексерудің күшейтілген шаралары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің жоғары деңгейі кезінде қолданылады.

      Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексерудің жеңілдетілген шаралары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің төмен деңгейі кезінде қолданылады.

      8. Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингінің басқа субъектілерін қоса алғанда, өзге адамдарға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды осындай адамдармен жасалатын шарттар негізінде қолдануға құқылы.

      Шарт негізінде өзге адамға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2) және 4) тармақшаларында көзделген шаралар қолдануды тапсырған қаржы мониторингі субъектісі:

      1) осындай адамның шарт талаптарын ескере отырып, қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын сақтауын қамтамасыз етуге;

      2) растау құжаттарының көшірмелерін қоса алғанда, осындай адамнан клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы деректерді уақтылы алуды қамтамасыз етуге;

      3) осындай адамның қаржы мониторингі субъектісін ішкі бақылау қағидаларын, сондай-ақ осы Заңның және клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілер талаптарын сақтауын бақылауды мерзімділік негізде жүзеге асыруға міндетті.

      Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген талаптар осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1)5) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің өзге адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда осындай қаржы мониторингі субъектілерінің атынан қаржылық қызметтерді көрсету шарттарын жасасуға құқық беру жағдайларына да қолданылады.

      Шарт негізінде өзге адамға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2) және 4) тармақшаларында көзделген шаралар қолдануды тапсырған қаржы мониторингі субъектісі осындай адамның осы Заңның және клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтауы үшін жауапты болады.

      Шарт негізінде шетелдік қаржы ұйымына осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2) және 4) тармақшаларында көзделген клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қолдануды тапсырған қаржы мониторингі субъектісі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың ықтимал тәуекелдерін ескеруге міндетті.

      9. Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда), 2) (тауар биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5) және 11) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды уәкілетті органмен келісу бойынша қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.

      Қаржы мониторингі субъектілеріне іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнатуға, егер:

      1) клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі террористік әрекетке қатысы бар тұлғалардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлға болып табылса;

      2) клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі өздеріне қатысты Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына сәйкес халықаралық санкциялар қолданылатын белгіленген тұлға немесе ұйым болып табылса;

      3) клиент сақтандыру ұйымдарының сақтандыру сыйақысы және (немесе) сақтандыру төлемдері банктік шоттар арқылы жүзеге асырылатын электрондық нысандағы сақтандыру шарттарын жасасуын қоспағанда, осы баптың 7-тармағына және ішкі бақылау қағидаларына сәйкес тиісінше тексерудің күшейтілген шараларын қолдануды талап ететін тәуекел деңгейі берілген тұлға болып табылса, тыйым салынады.

      10. Қаржы мониторингі субъектілері клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру шеңберінде Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген, тұрғылықты жері немесе тұрған жері бар тұлғаларға қатысты:

      1) клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген шараларын жүргізу;

      2) қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастарды қайта қарау немесе қажеттілігіне қарай бұзу бойынша қосымша шаралар қолдануға міндетті.

      Осы баптың 6, 6-1 және 8-тармағында көзделген, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қаржы мониторингі субъектілері Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген, тұрғылықты жері немесе тұрған жері бар тұлғамен іскерлік қатынастар орнатқан жағдайда қолданбайды.

      Қаржы мониторингі субъектілері басқа қаржы мониторингі субъектісі немесе шетелдік қаржы ұйымы Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген, болған немесе орналасқан жағдайда, осы баптың 6, 6-1 және 8-тармақтарында көзделген әрекеттерді жасауға құқылы емес.

      11. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 19) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерімен іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда клиенттерді тиісінше тексеруге қойылатын талаптарды АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті уәкілетті органмен келісу бойынша белгілейді.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.01.2024 54-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеруі

      Осы Заңның 5-бабының 3-1 және 3-2-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, қаржы мониторингі субъектілері іскерлік қатынастар орнатылғанға дейін осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көзделген клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қолданады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-1-бап. Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімі

      1. Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін уәкілетті орган жүргізеді.

      2. Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімі мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) заңды тұлғаның атауы;

      2) заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      3) заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны;

      4) заңды мекенжайы;

      5) заңды тұлға басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе);

      6) заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе);

      7) заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы;

      8) заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі;

      9) заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің меншік үлесінің мөлшері;

      10) бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса).

      3. Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін уәкілетті орган:

      1) өзге де мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциялау;

      2) құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың уәкілетті органға өз қызметі шеңберінде анықталған заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелері туралы ақпаратты беруі;

      3) уәкілетті органның өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарға сұрау салулар жіберуі;

      4) уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғалардың өздерінің бенефициарлық меншік иелері туралы ақпарат пен мәліметтерді беруі;

      5) қаржы мониторингі субъектілерінің өз қызметі шеңберінде анықталған заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелері туралы ақпарат пен мәліметтерді беруі арқылы жүргізеді.

      4. Уәкілетті орган бенефициарлық меншік иелерінің тізілімінен заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесі туралы ақпарат пен мәліметтерді:

      1) өздерінің бақылауындағы субъектілер бойынша қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына;

      2) құқық қорғау органдарына және арнаулы мемлекеттік органдарға;

      3) қаржы мониторингі субъектілеріне беруді жүзеге асырады.

      Уәкілетті орган берген ақпарат дербес деректерді, сондай-ақ заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу болып табылмайды.

      5. Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 6-1-баппен толықтырылды – ҚР 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен жасалатын операцияларды жүзеге асыру кезiнде қаржы мониторингi субъектiлерiнiң клиенттердi тиiсiнше тексеруі

      Ескерту. 7-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Қаржы мониторингi субъектiлерi ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен жасалатын операциялар жүргiзілгенге дейiн, осы Заңның 5-бабының 3-1 және 3-2-тармақтарында көзделген жағдайларды және осындай шаралар іскерлік қатынастар орнатылған кезде қабылданған жағдайды қоспағанда, осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген шараларды қабылдайды.

      2. Төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдер мен ақша аударымдарын, сондай-ақ осы Заңның 5-бабы 3-1-тармағының 1) тармақшасының екінші, үшінші және алтыншы абзацтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, клиенттердің нұсқаулары бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдарын шетелдік қаржы ұйымының пайдасына жүзеге асыру кезінде банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде делдал-банктер, сондай-ақ ақша аударымы жөніндегі қызметтерді көрсететін пошта операторлары мыналарды:

      ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) не толық немесе қысқартылған атауларын (заңды тұлғалар, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдар үшін);

      егер ақша аударымы банк шотын пайдалана отырып жүзеге асырылса, ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) жеке сәйкестендіру кодтарын не егер ақша аударымы банк шотын пайдаланбай жүзеге асырылса, ақша төлемі немесе аударымы жөніндегі нұсқаудың нөмірін;

      ақша жөнелтушінің сәйкестендіру нөмірін немесе мекенжайын (жеке және заңды тұлғалар, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдар үшін) не ақша жөнелтушінің жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін (жеке тұлға үшін) қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген деректемелердің төлем құжатында болуын және олардың ақша төлеміне (аударымына) қатысушыға берілуін қамтамасыз етеді.

      Екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде делдал-банктер, сондай-ақ ақша аударымы жөніндегі қызметтерді көрсететін пошта операторлары шетелдік қаржы мекемесінен ақша төлемі мен аударымы түскен кезде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпараттың төлем құжатында болуын бақылайды, сондай-ақ банк шотын пайдаланбай ақша аудару бойынша алушыны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркейді және сақтайды.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 10.06.2014 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің жария лауазымды адамдарды тиісінше тексеруі

      Ескерту. 8-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның 1-бабы 3-2) тармақшасының алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтарында аталған жария лауазымды адамдарға қатысты осы Заңның 5-бабының 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, қосымша:

      1) клиенттiң (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды адамға, оның жұбайына (зайыбына) және жақын туыстарына жататынын және (немесе) қатыстылығын тексерудi жүзеге асыруға;

      2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру жағдайларына осы жария лауазымды адамның қатыстылығына байланысты оның беделін бағалауды жүзеге асыруға;

      3) осындай клиенттермен іскерлік қатынастар орнатуға, оларды жалғастыруға ұйымның басшы қызметкерінің жазбаша рұқсатын алуға;

      4) осындай клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің ақшасының және (немесе) өзге де мүлкінің шығу көзін анықтау үшін қолжетімді шараларды қабылдауға;

      5) клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексерудің күшейтілген шараларын тұрақты негізде қолдануға міндетті.

      2. Қаржы мониторингі субъектілері тәуекелдің жоғары деңгейі берілген, Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адамдарға, олардың жұбайларына (зайыптарына) және жақын туыстарына қатысты осы Заңның 5-бабының 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында белгіленген шараларды қосымша қолдануға міндетті.

      3. Осы Заңның 1-бабы 3-2) тармақшасының алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтарында көзделген адамдарды қоспағанда, жария лауазымды адамдардың тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      4. Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адам өзінің өкілеттігін орындауды тоқтатқан күннен бастап осы баптың 2-тармағының ережелері жария лауазымды адамға, оның жұбайына (зайыбына) және жақын туыстарына он екі ай бойы қолданылады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде тиісінше тексеру

      Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның 5-бабының 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде қосымша мыналарды:

      1) жалпыға бірдей қолжетімді ақпарат негізінде респондент-шетелдік қаржы ұйымының беделі және қызмет сипаты, оның ішінде оны тіркеген елдің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын бұзғаны үшін оған қатысты тергеп-тексеру жүргізілгені және оған санкция қолданылғаны туралы мәліметтер жинауды жүзеге асыруға және оларды құжаттық тiркеуге;

      2) респондент-шетелдік қаржы ұйымы оны тіркеген елдің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасына сәйкес қолданатын ішкі бақылау шаралары туралы ақпаратты құжаттық тіркеуге, сондай-ақ қолданылатын ішкі бақылау шараларының тиімділігін бағалауды жүзеге асыруға;

      2-1) респондент-шетелдік қаржы ұйымының корреспондент банктің шоттарына тікелей қолжетімділігі бар клиентке тиісінше тексеру жүргізгені және оның корреспондент банктің сұратуы бойынша клиентті тиісінше тексеру жөнінде қажетті ақпарат бере алу мүмкіндігінің бар екені жөнінде растау алуға;

      3) қалқа-банктермен корреспонденттік қатынастар орнатпауға және оларды сақтамауға;

      4) респондент-шетелдік қаржы ұйымы өз шоттарын қалқа-банктердің пайдалануына рұқсат етпейтініне көз жеткізуге;

      5) ұйымның басшы жұмыскерінің жаңа корреспонденттік қатынастар орнатуға рұқсатын алуға міндетті.

      Респондент-шетелдік қаржы ұйымының қалқа-банктермен корреспонденттік қатынастарының болу-болмауы респондент-шетелдік қаржы ұйымы беретін және (немесе) қаржы мониторингі субъектісі өзге де көздерден алатын ақпараттың негізінде айқындалады.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәлiметтер мен ақпарат жинау

      Ескерту. 10-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      1. Алып тасталды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уәкілетті органға береді, оларда қаржы мониторингі субъектісі туралы ақпарат, операцияға қатысушылар туралы ақпаратты қоса алғанда, операция туралы ақпарат және қажеттігіне қарай күдікті операцияны айқындау белгісі, қаржы мониторингіне жататын операция жөнінде қосымша ақпарат қамтылады.

      Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру тәртібін және күдікті операцияны айқындау белгілерін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауына өз құзыреті шегінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісу бойынша айқындайды.

      Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты қаржы мониторингі субъектілері құжаттай тіркейді және уәкілетті органға бөлінген байланыс арналары арқылы қазақ немесе орыс тілінде электрондық тәсілмен береді.

      Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты мынадай мерзімдерде:

      осы Заңның 4-бабының 1-тармағы бойынша жасалған күнінен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей;

      осы Заңның 4-бабының 3-тармағы бойынша осы Заңның 13-бабының 2-тармағында белгіленген мерзімдерде;

      осы Заңның 4-бабының 5-тармағы бойынша клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін сипаттамалары бар операциясы танылған және осындай танылу нәтижелері тіркелген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

      3. Қаржы мониторингiне жататын операция туралы мәлiметтер мен ақпаратты:

      1) адвокаттар, заң консультанттары және заң мәселелері бойынша басқа да тәуелсіз мамандар, егер бұл мәлiметтер мен ақпарат анықтау, алдын ала тергеу органдарында, соттарда жеке және (немесе) заңды тұлғалардың атынан өкiлдiк ету және оларды қорғау мәселелерi бойынша заң көмегiн көрсетуге байланысты, сондай-ақ шешілуі кәсіптік заң білімін, талап арыздар, шағымдар және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жазуды талап ететін мәселелер бойынша олардың консультациялар, түсіндірулер, кеңестер және жазбаша қорытындылар түріндегі заң көмегін көрсетуі кезінде алынған болса;

      2) нотариустар ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен байланысты емес нотариаттық әрекеттерді жүзеге асырған кезде, сондай-ақ шешілуі кәсіптік заң білімін талап ететін мәселелер бойынша олардың консультациялар, түсіндірулер түрінде заң көмегін көрсетуі кезінде бермейді.

      3-1. Осы Заңға сәйкес алынған ақпаратқа талдау жүргізу кезінде уәкілетті орган қажет болған жағдайда қаржы мониторингі субъектісіне оның қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруі жөнінде сұрау салу жібереді.

      Осы Заңның 18-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында және 19-1-бабының 2-тармағында көрсетілген мақсаттарда уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектісіне қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруге сұрау салу жібереді.

      Қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органға оның сұрау салуы бойынша қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды тиісті сұрау салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде беруге міндетті.

      Қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органның күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салуы бойынша қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сұрау салу алынған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей беруге міндетті.

      Сұрау салуды өңдеу үшін қосымша уақыт талап етілетін жағдайларда уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектісінің жазбаша өтініші бойынша осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген мерзімді он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзартуға құқылы.

      Уәкілетті орган Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарт негізінде берілетін ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды қоспағанда, осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған операциялар бойынша ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сұратуға құқылы емес.

      3-2. Уәкілетті органнан Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін ақша аударымдары жүйесі арқылы жүргізілген халықаралық ақша аударымдары бойынша қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруге сұрау салуды алған кезде "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ақша аударымдары жүйесінің операторымен жасалған шарт негізінде банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар тиісті сұрау салуды алған кезден бастап ақша аударымдары жүйесінің операторынан мынадай мәліметтер мен ақпаратты:

      1) ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) не толық немесе қысқартылған атауларын (заңды тұлғалар, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдар үшін);

      2) ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) жеке сәйкестендіру нөмірін (бар болса), туған күнін, туған жерін және жеке басты куәландыратын құжатының нөмірін сұратады.

      Ақша аударымдары жүйелерінің операторлары жасалған келісімге сәйкес банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға тиісті сұрау салу алынған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде қажетті ақпарат пен мәліметтерді беруге міндетті.

      4. Клиентке тиiсiнше тексеру жүргiзген кезде алынған қаржы мониторингiне жататын операция туралы мәлiметтердi уәкiлеттi органға берумен байланысты шығыстарды қаржы мониторингiнің субъектiлерi көтереді.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.06.21 N 19-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 10.06.2014 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі

      1. Қаржы мониторингінің субъектілері өздерінің көрсететін қызметтерін басқа тұлғалар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру немесе оған жәрдемдесу мақсаттары үшін пайдаланбайтындай шаралар қабылдайды.

      2. Қаржы мониторингінің субъектілері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды), терроризмді қаржыландыруды және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруды болғызбау мақсатында ішкі бақылау ережелерін және оны жүзеге асыру бағдарламасын әзірлейді, сондай-ақ ережелерді сақтауға және бағдарламаны іске асыруға жауапты болады.

      3. Заңды тұлға құратын қаржы мониторингі субъектілерінің басқару органы немесе атқарушы органы және заңды тұлға құрмайтын қаржы мониторингі субъектісі ішкі бақылау қағидаларын әзірлейді, қабылдайды және қаржы мониторингі субъектілері оларды қаржы мониторингі субъектілері көрсететін қызметтердің кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырау дәрежесін бағалау нәтижелерін, ұйымның мөлшерін, сипаты мен күрделілігін ескере отырып, орындайды және осы Заңда көзделген ішкі бақылауды жүргізу кезінде қаржы мониторингі субъектісінің қызметіне қойылатын талаптардан басқа, олар мыналарды:

      қаржы мониторингі субъектісінің басшы қызметкерлерінің немесе қаржы мониторингі субъектісінің тиісті құрылымдық бөлімше басшысының деңгейінен төмен емес өзге де басшыларының арасынан, ішкі бақылау қағидаларының іске асырылуына және сақталуына жауапты адамды тағайындау туралы талапты, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау қағидаларының іске асырылуына және сақталуына жауапты қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптарды, оның ішінде мінсіз іскерлік беделінің болуы туралы талапты қоса алғанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасын;

      технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса алғанда, клиенттердің тәуекелдерін және көрсетілетін қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану тәуекелдерін ескеретін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелін (тәуекелдің төменгі, жоғары деңгейлерін) басқару бағдарламасын;

      клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасын;

      клиенттердің күрделі, ерекше ірі және басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса алғанда, клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу және оларды зерделеу бағдарламасын;

      қаржы мониторингі субъектілерін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында даярлау және оқыту бағдарламасын;

      ішкі бақылау қағидаларына сәйкес қаржы мониторингі субъектілері әзірлеуі мүмкін өзге де бағдарламаларды қамтуға тиіс.

      Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған және қаржы тобының қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері осы қаржы тобы үшін оның қатысушыларының өзіндік ерекшелігі мен ерекшіліктерін ескере отырып, ішкі бақылау қағидаларын әзірлеуге, қабылдауға және орындауға құқылы.

      3-1. Қаржы мониторингі субъектілері Қазақстан Республикасында және оның шегінен тысқары жерлерде де орналасқан өз филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының, егер бұл олардың орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына қайшы келмесе, ішкі бақылау қағидаларын сақтауын және іске асыруын қамтамасыз етеді.

      Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға және бақылау мен қадағалау органына Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде орналасқан өз филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының олардың орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына қайшы келетіндіктен, ішкі бақылау қағидаларын сақтау және іске асыру мүмкіндігінің болмауы фактілері туралы хабарлауға, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару және кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін төмендету жөнінде қосымша бақылау шаралары мен рәсімдерді қолдануға міндетті.

      Төлем агентімен немесе қосалқы төлем агентімен төлем қызметтерін көрсету жөнінде агенттік шарт жасасқан ұйымдар оны қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі өздерінің бағдарламаларына енгізуге және оның осындай бағдарламаларды орындауына бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

      3-2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері бойынша қойылатын талаптарды:

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда), 2) (тауар биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5) және 11) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті органмен келісу бойынша қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар бөлігінде) және 12) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 6), 9), 10) және 20) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері, сондай-ақ тауар биржалары үшін уәкілетті орган және тиісті мемлекеттік орган;

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7), 8), 13), 15), 16) және 18) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті орган;

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 19) тармақшасында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті органмен келісу бойынша АХҚО Қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі комитеті белгілейді.

      4. Клиенттің дерекнамасын, шот туралы мәліметтерді (банктер және шоттар ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын ұйымдар үшін) және онымен хат-хабар алмасуды қоса алғанда, клиентті тиісінше тексеру нәтижелері бойынша алынған құжаттар мен мәліметтер клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан күннен бастап кемiнде бес жыл қаржы мониторингi субъектiлерiнің сақтауына жатады.

      Ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын, оның ішінде қаржы мониторингіне жататын операциялар және күдікті операциялар туралы құжаттар мен мәліметтер, сондай-ақ барлық күрделі, ерекше ірі және басқа да ерекше операцияларды зерделеу нәтижелері операция жасалғаннан кейін кемінде бес жыл қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауына жатады.

      Осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде көрсетілген құжаттар мен мәліметтер валюта сомасы мен түрлерін қоса алғанда, клиенттің операцияларын қалпына келтіруге мүмкіндік беретін ақпаратты қамтуға тиіс.

      5. Клиенттерге ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды тоқтатып қою жөніндегі қолданылған шаралар туралы, іскерлік қатынастарды орнатудан бас тарту туралы, сондай-ақ ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды жүргізуден бас тарту туралы хабарлауды қоспағанда, клиенттерге және өзге де тұлғаларға осындай клиенттер мен өзге де тұлғаларға қатысты қабылдайтын, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар туралы хабарлауға тыйым салынады.

      6. Қаржы мониторингі субъектілерінің уәкілетті органға ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды осы Заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен беруі коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, дербес деректерді, сондай-ақ заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу болып табылмайды.

      Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған және қаржы тобының қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері ішкі бақылаудың іске асырылуы шеңберінде алынған ақпарат пен құжаттар алмасуды және оларды ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен пайдалануды мынадай шарттар сақталған кезде:

      1) алмасуы осы тармаққа сәйкес жүзеге асырылатын ақпарат пен құжаттарға қатысты қаржы мониторингі субъектілері қаржы тобы үшін ішкі бақылау қағидаларында белгіленген талаптарды орындаған;

      2) алмасуға және пайдалануға осы тармаққа сәйкес жол берілетін ақпарат пен құжаттардың анықтығы мен дәлдігіне күмән болмаған кезде;

      3) қаржы мониторингі субъектісі клиентінің осындай қаржы тобының басқа қатысушыларына клиент туралы ақпарат пен құжаттарды беруге және олардың пайдалануына жазбаша түрдегі келісімі болған кезде жүзеге асыруға құқылы.

      7. Ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға осы Заңға сәйкес берген жағдайда қаржы мониторингі субъектілері, олардың жұмыскерлері және лауазымды адамдары хабарлау нәтижелеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының заңдарында, сондай-ақ азаматтық-құқықтық шартта көзделген жауаптылықта болмайды.

      8. Қаржы мониторингі субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды уәкiлеттi орган қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттiк органдармен келiсу бойынша бекiтеді.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-1-бап. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау

      1. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау Қазақстан Республикасында кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың қатерлері мен мүмкіндіктерін айқындау, кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі шараларды іске асырудағы кемшіліктерді айқындау мақсатында жүргізіледі.

      2. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын уәкілетті орган бекітеді.

      Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен деректер жинау жөніндегі әдіснаманы уәкілетті орган бекітеді.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі тәуекелдерге бағалау жүргізу қорытындылары бойынша кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды бекітеді.

      3. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі шараларды әзірлеу, олардың тиімділігін арттыру, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды үйлестіру мақсатында уәкілетті орган Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес құрады.

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің құрамына Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды осы Заңға сәйкес жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың өкілдері келісу бойынша кіреді.

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің ережесі мен құрамын уәкілетті орган бекітеді.

      4. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес мемлекеттік органдарға кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың тәуекелдерін төмендету бойынша ұсынымдар жіберуге және осындай ұсынымдардың іске асырылу нәтижелерін бағалауға құқылы.

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) шақыруларын қарайды және Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ) анықтаған, кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың тәуекелдерін төмендету жөніндегі шаралар туралы шешім қабылдайды.

      Уәкілетті орган Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ) анықтаған, кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың тәуекелдерін төмендету жөніндегі шаралар туралы шешімді қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізеді.

      5. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есепті қарайды және мақұлдайды, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есептен жариялануға жататын ақпаратты айқындайды.

      Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік органдарға кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есепті жібереді, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есептен жариялануға жататын ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

      6. Қаржы мониторингі субъектілері ішкі бақылау қағидаларына енгізілген бағдарламаларды іске асыру кезінде кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау есебінен жарияланған ақпаратты есепке алады.

      Қаржы мониторингі субъектілері:

      1) технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса алғанда, кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау нәтижелерін бағалауға, айқындауға, құжаттық тіркеуге және жаңартуға;

      2) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару және кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендету жөніндегі бақылау шараларын, рәсімдерді әзірлеуге;

      3) өз клиенттерін кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің дәрежесін ескере отырып, сыныптауға міндетті.

      Ескерту. 2-тарау 11-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.08.2015 № 343-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді – ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты нысаналы қаржылық санкциялар

      Ескерту. 12-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Уәкілетті орган терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасайды, өзінің интернет-ресурсында орналастырады және оны тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдарға электрондық түрде жібереді.

      2. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасау үшін уәкілетті органға:

      1) өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік орган осы баптың 4-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында және 5-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың және (немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін;

      2) Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі осы баптың 4-тармағының 5) тармақшасында және 5-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген ұйымдардың және (немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін;

      3) Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы осы баптың 4-тармағының 6) тармақшасында және 5-тармағының 5-1) және 8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың және (немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін жібереді.

      Уәкілетті орган осы баптың 4-тармағының 7) тармақшасында және 5-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген ұйымдардың және (немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінен алған ақпарат негізінде жасайды.

      3. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесі осы баптың 2-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдар уәкілетті органға беретін ақпаратқа сәйкес жаңартылып отырады.

      4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне ұйымды немесе жеке тұлғаны енгізу үшін:

      1) ұйымның террористік әрекетті және (немесе) экстремизмді жүзеге асыруына байланысты оны тарату туралы Қазақстан Республикасы сотының заңды күшіне енген шешімі;

      2) Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында террористік әрекетті немесе экстремизмді жүзеге асыратын ұйымды террористік немесе экстремистік ұйым деп тану туралы, оның ішінде осы ұйымның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы Қазақстан Республикасы сотының заңды күшіне енген шешімі;

      3) жеке тұлғаны экстремистік және (немесе) террористік қылмыстар жасалуына кінәлі деп тану туралы Қазақстан Республикасы сотының заңды күшіне енген үкімі;

      4) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасында танылатын, террористік әрекетті жүзеге асыратын ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға қатысты шет мемлекеттер соттарының үкімдері (шешімдері) және өзге де құзыретті органдарының шешімдері;

      5) терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын халықаралық ұйымдар немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес олар уәкілеттік берген органдар жасайтын, террористік ұйымдармен немесе террористермен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде ұйымның немесе жеке тұлғаның болуы;

      6) Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары деректерінің негізінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жасайтын, террористік және экстремистік әрекетке қатысы бар ұйымдар мен жеке тұлғалардың тізімдері;

      7) Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты қарарларына сәйкес ұйымға немесе жеке тұлғаға нысаналы қаржылық санкцияларды қолдану не Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты қарарлары негізінде құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің комитеттері жасайтын санкциялық тізбелерге ұйымды және (немесе) жеке тұлғаны енгізу негіз болып табылады.

      5. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен ұйымды және жеке тұлғаны алып тастау үшін:

      1) ұйымның террористік әрекетті және (немесе) экстремизмді жүзеге асыруына байланысты осы ұйым бойынша тарату ісін жүргізу аяқталмаған жағдайда оны тарату туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында террористік әрекетті немесе экстремизмді жүзеге асыратын ұйымды террористік немесе экстремистік ұйым деп тану туралы Қазақстан Республикасы соты шешімінің күшін жою;

      2) жеке тұлғаны экстремистік және (немесе) террористік қылмыстар жасалуына кінәлі деп тану туралы Қазақстан Республикасы соты үкімінің күшін жою;

      3) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасында танылған, террористік әрекетті жүзеге асыратын ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға қатысты шет мемлекеттер соттары үкімдерінің (шешімдерінің) және өзге де құзыретті органдары шешімдерінің күшін жою;

      4) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның қайтыс болғандығы туралы құжатпен расталған деректердің болуы;

      5) экстремистік және (немесе) террористік қылмыстар жасағаны үшін сотталған жеке тұлғаның сотталғандығының жойылғаны немесе алынғаны туралы құжатпен расталған деректердің болуы;

      5-1) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен қылмыстық жазасын өтеген тұлғаны алып тастау туралы Қазақстан Республикасы құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органдарының оң қорытындысы негізінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жасайтын жеке тұлғалардың тізімі негіз болып табылады.

      Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен қылмыстық жазасын өтеген жеке тұлғаны алып тастау туралы Қазақстан Республикасы құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органдарының қорытындысын дайындау тәртібі Қазақстан Республикасы құқық қорғау мен арнаулы мемлекеттік органдарының және уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актісінде айқындалады;

      6) терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын халықаралық ұйымдар немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес олар уәкілеттік берген органдар жасайтын, террористік ұйымдармен немесе террористермен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен ұйымды немесе жеке тұлғаны алып тастау;

      7) Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты қарарларына сәйкес ұйымға немесе жеке тұлғаға қолданылған нысаналы қаржылық санкциялардың күшін жою не Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты қарарлары негізінде құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің комитеттері жасайтын санкциялық тізбелерден ұйымды немесе жеке тұлғаны алып тастау;

      8) Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының деректері негізінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жасайтын, террористік және экстремистік әрекетті қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалардың тізіміне оларды енгізуге негіз болған мән-жайлар әрекетінің тоқтатылуы негіз болып табылады.

      5-1. Уәкілетті орган дереу, бірақ ұйымды немесе жеке тұлғаны терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінен алып тастау туралы шешім қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, өзінің интернет-ресурсында осындай шешімді орналастырады және оны Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына және ұйымдарға жібереді.

      6. Осы баптың 4-тармағының 6) тармақшасына сәйкес түзілетін тізімдерде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

      1) жеке тұлғаға қатысты:

      оның жеке басын куәландыратын құжат деректері;

      жеке сәйкестендіру нөмірі;

      тұрғылықты жері;

      жылжымалы және жылжымайтын мүлкінің бар-жоғы туралы мәліметтер;

      заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы және дара кәсіпкер ретінде тіркелгені туралы мәліметтер;

      2) заңды тұлғаға қатысты:

      атауы;

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      мемлекеттік тіркелген орны және орналасқан жері туралы мәліметтер;

      лауазымды адамдар туралы мәліметтер, құрылтайшылар туралы деректер.

      3) заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға қатысты:

      атауы;

      заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның шет мемлекетте (аумақта) тіркелген нөмірі (болған кезде);

      тіркелген және (немесе) орналасқан жерінің мекенжайы;

      заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер.

      7. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне қате енгізілген, өздерінің террористік және экстремистік әрекетке қатыстылығы туралы мәліметтер бар не көрсетілген тізбеден алып тастауға жататын, бірақ көрсетілген тізбеден алып тасталмаған ұйымдар мен жеке тұлғалар өздерін көрсетілген тізбеден алып тастау туралы жазбаша уәжді өтінішпен уәкілетті органға жүгінеді.

      Уәкілетті орган ұйымды немесе жеке тұлғаны терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен алып тастау туралы өтінішті Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мерзімдерде қарайды және мынадай уәжді шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) ұйымды немесе жеке тұлғаны көрсетілген тізбеден алып тастау туралы;

      2) бас тартудың уәжді негізін бере отырып, өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы.

      Өтініш беруші уәкілетті органның шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасауы мүмкін.

      8. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға өзінің және дербес кіріс көздері жоқ отбасы мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында осы баптың 4-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша:

      1) күнтізбелік ай ішінде отбасының әрбір мүшесіне шаққанда тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген еңбек демалысының төлемақысы немесе жалақының ең төмен мөлшерінен аспайтын мөлшердегі жалақы түрінде алынған;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы, қызметтік іссапарға арналған шығыстар, стипендия, жәрдемақы, өзге де әлеуметтік төлем түрінде алынған ақшамен немесе өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыру үшін қаржы мониторингі субъектісіне жүгінуге, сондай-ақ салықтар, коммуналдық және әлеуметтік төлемдер, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар төлеуді жүргізуге құқылы.

      Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінен ұйымды және жеке тұлғаны алып тастау терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген ұйымдарға және жеке тұлғаларға тиесілі ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шараларды қолданудың күшін жою үшін негіз болып табылады.

      8-1. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне осы баптың 4-тармағының 7) тармақшасында көзделген негіздер бойынша енгізілген жеке тұлға өзінің және дербес кіріс көздері жоқ отбасы мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті органға ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою бойынша қолданылатын шаралардың ішінара немесе толық күшін жою туралы жазбаша дәлелді өтінішпен жүгінуге құқылы.

      Уәкілетті орган бұл өтінішті Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті Комитетінің қарауын қамтамасыз етеді.

      Уәкілетті орган дереу, бірақ Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесі Комитетінің немесе терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын халықаралық ұйымның осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген өтінішті қанағаттандыру туралы шешімін алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей қаржы мониторингі субъектісін хабардар етеді.

      Уәкілетті орган сондай-ақ өтініш берушіні Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің Комитеті немесе терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын халықаралық ұйымдар қабылдаған шешім туралы хабардар етеді.

      9. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген тұлғаның мүлкі, оның ішінде заңды тұлғалардағы оқшауланған мүлкі анықталған жағдайда уәкілетті орган мұндай мүлікке қамақ салу туралы мәселені шешу үшін мұндай мәліметтерді дереу Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына береді.

      10. Уәкілетті органға шет мемлекеттің құзыретті органынан ұйымның немесе жеке тұлғаның террористік әрекетке ықтимал қатысы болуы туралы келіп түскен өтініш болған кезде, егер бұл ретте осы баптың 4-тармағында көзделген, осындай ұйымдарды немесе жеке тұлғаны терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізу үшін негіздер бар болса, уәкілетті орган террористік әрекетке қатысы бар тұлғалардың тізімін қалыптастырады.

      Уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектілерінің ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шараларды қабылдауы үшін террористік әрекетке қатысы бар тұлғалардың тізімін өзінің интернет-ресурсында күнтізбелік он бес күнге дейінгі мерзімге орналастырады.

      Уәкілетті орган жеке тұлғаларды террористік әрекетке қатысы бар тұлғалардың тізімінен осы баптың 4-тармағына сәйкес терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізу жөнінде шаралар қабылдайды.

      Ескертпелер.

      1. Осы баптың мақсатында терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның отбасы мүшелері деп: зайыбы (жұбайы), ерлі-зайыптылардың ортақ немесе біреуінің кәмелетке толмаған (оның ішінде асырап алған, асырауындағы немесе қорғаншылығындағы (қамқоршылығындағы) балалары; асырауындағы ата-анасы мен жұбайының (зайыбының) ата-анасы танылады.

      2. Осы баптың мақсатында ұйым деп заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым да түсініледі.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 351-VI (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-1-бап. Жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты нысаналы қаржылық санкциялар

      1. Уәкілетті орган жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасайды, өзінің интернет-ресурсында орналастырады және оны тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдарға электрондық түрде жібереді.

      2. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты қарарларына сәйкес ұйымға немесе жеке тұлғаға нысаналы қаржылық санкцияларды қолдану оларды жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізуге негіз болып табылады.

      3. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын таратудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты қарарларына сәйкес нысаналы қаржылық санкциялардың күшін жою ұйымды немесе жеке тұлғаны жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен алып тастауға негіз болып табылады.

      Уәкілетті орган ұйымды немесе жеке тұлғаны жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен алып тастау туралы шешім қабылданған күннен бастап дереу, бірақ бір жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің интернет-ресурсында осындай шешімді орналастырады және оны тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жібереді.

      4. Жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне қате енгізілген не көрсетілген тізбеден алып тастауға жататын, бірақ көрсетілген тізбеден алып тасталмаған ұйымдар немесе жеке тұлғалар уәкілетті органға оларды көрсетілген тізбеден алып тастау туралы жазбаша дәлелді өтінішпен жүгінеді.

      Уәкілетті орган ұйымды немесе жеке тұлғаны жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен алып тастау туралы өтінішті Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде белгіленген мерзімдерде қарайды және мынадай:

      1) ұйымды немесе жеке тұлғаны көрсетілген тізбеден алып тастау туралы;

      2) бас тартудың уәжді негізін ұсына отырып, өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы дәлелді шешімдердің бірін қабылдайды.

      Уәкілетті органның шешіміне өтініш беруші сотқа шағым жасауы мүмкін.

      5. Осы баптың 2-тармағының негізінде жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға өзінің және дербес табыс көздері жоқ отбасы мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті органға ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою бойынша қолданылатын шаралардың ішінара немесе толық күшін жою туралы жазбаша уәжді өтінішпен жүгінуге құқылы.

      Уәкілетті орган бұл өтінішті Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті Комитетінің қарауын қамтамасыз етеді.

      Уәкілетті орган дереу, бірақ Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесі Комитетінің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген өтінішті қанағаттандыру туралы шешімін алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей қаржы мониторингі субъектісін хабардар етеді.

      Уәкілетті орган сондай-ақ өтініш берушіні Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің Комитеті қабылдаған шешім туралы хабардар етеді.

      6. Егер операциялар тараптарының ең болмағанда біреуі жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлға болып табылса және операциялар мұндай тұлғалар жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілгенге дейін жасалған шарттар шеңберінде жүзеге асырылса, қаржы мониторингі субъектілері мұндай операциялар туралы (ақшаны есепке жатқызу жөніндегі операцияларды қоспағанда) уәкілетті органға дереу хабарлайды.

      Уәкілетті орган осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген хабарларды алып, оны алған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде операцияның жүргізілуін он бес жұмыс күніне дейінгі мерзімге тоқтата тұрады.

      Қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті орган операция жүргізуді тоқтата тұру туралы шешім шығарғанға дейін осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес хабар берілген, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жүргізбейді.

      Операция жүргізуді тоқтата тұру туралы шешім операция туралы хабар берген қаржы мониторингі субъектісіне электрондық тәсілмен немесе қағаз жеткізгіште жеткізіледі.

      Қаржы мониторингі субъектісі ақпарат хабарланған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде уәкілетті органның операция жүргізуді тоқтата тұру туралы шешімін алмаған жағдайда, егер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген, осындай операцияны жүргізуге кедергі келтіретін өзге де негіздер болмаса, операция жүргізілуге тиіс.

      Уәкілетті орган операция жүргізуді тоқтата тұру туралы шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде операция жүргізу не операция жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдайды және оны қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізеді.

      Уәкілетті органның шешімі бойынша операция жүргізуді тоқтата тұру мерзімі өткеннен кейін операция Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген, осындай операцияны жүргізуге кедергі келтіретін өзге де негіздер болмаған кезде жүргізілуге тиіс.

      Операция жүргізу туралы шешім мынадай талаптар сақталған кезде:

      1) шарт Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты құжаттарында көрсетілген кез келген тыйым салынған заттармен, материалдармен, жабдықпен, тауарлармен, технологиялармен, көмекпен, оқытумен, қаржылық қолдаумен, инвестициялаумен, брокерлік қызметпен немесе көрсетілетін қызметтермен байланысты емес;

      2) төлем Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты қарарына енгізілген ұйым немесе тұлға тікелей немесе жанама алмаған жағдайда, қабылдануы мүмкін.

      Уәкілетті орган операция жүргізу туралы шешім қабылдағаннан кейін Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті Комитетіне операция жүргізуге рұқсат беру ниеті туралы дереу хабарлама жібереді.

      7. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті Комитетін жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткені туралы хабардар етеді.

      Ескертпе.

      Осы баптың мақсатында ұйым деп заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым да түсініледі.

      Ескерту. 2-тарау 12-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-2-бап. Қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерді терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан оларды қорғау жөніндегі шаралар

      1. Ерікті қайырмалдықтарға жүгінетін қайырымдылық ұйымдары, сондай-ақ діни бірлестіктер шаралар қабылдайды, оларға сәйкес өздерінің әрекеті терроризмді қаржыландыру мақсаттарында пайдаланылмайды, сондай-ақ олар:

      1) үшінші тұлғалардың өтініші бойынша не өз бастамасы бойынша қаржы мониторингі субъектілері арқылы төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыруға;

      2) сұрау салу бойынша уәкілетті органға ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жүргізілген операциялар туралы қаржылық есептілікті және анықталған тәуекелдер туралы ақпаратты беруге;

      3) ақшамен және (немесе) міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын өзге мүлікпен жүргізілген операциялар, сондай-ақ құрылтайшылар (қатысушылар) туралы ақпаратты кемінде бес жыл сақтауға міндетті.

      2. Қайырымдылық ұйымында, сондай-ақ діни бірлестіктерде терроризмді қаржыландыру мақсатында өздерін пайдаланғаны туралы күдік болған жағдайда, олар тиісті ақпаратты уәкілетті органға жібереді.

      Ескерту. 2-тарау 12-2-баппен толықтырылды - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау

      1. Осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 2-2) тармақшасына сәйкес, заңды тұлға және заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау үшін қолжетімді шаралар қабылдауға және оларды сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен келісу бойынша уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тіркеуге міндетті.

      2. Заңды тұлға және заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым:

      1) өздерінің бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтердің анықтығын тексеруге;

      2) жылына бір реттен сиретпей не өзгерістер енгізілген жағдайда, өздерінің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді жаңартып отыруға, сондай-ақ мұндай мәліметтерді құжаттық тіркеуге;

      3) өздерінің бенефициарлық меншік иелері туралы, сондай-ақ өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау жөнінде қабылданған шаралар туралы ақпаратты алған кезден бастап кемінде бес жыл сақтауға міндетті.

      3. Заңды тұлға және заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым өзінің құрылтайшыларынан (қатысушыларынан), сондай-ақ заңды тұлғаны немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылайтын тұлғалардан өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау және олар туралы мәліметтерді жаңарту үшін қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.

      4. Құрылтайшы (қатысушы) болып табылатын, сондай-ақ заңды тұлғаны немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылайтын жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым осындай заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау және олар туралы мәліметтерді жаңарту үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға міндетті.

      5. Заңды тұлға және заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым уәкілетті органның сұрау салуы бойынша бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде ұсынады.

      Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсынбау, уақтылы ұсынбау, сондай-ақ анық емес мәліметтер мен құжаттарды ұсыну Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

      6. Осы Заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға беруі, банктік құпияны қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, дербес деректерді, сондай-ақ заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу болып табылмайды.

      Ескертпе.

      Осы баптың мақсатында заңды тұлға деп, мемлекеттік мекеме мен квазимемлекеттік сектор субъектісін қоспағанда, ұйым түсініледі.

      Ескерту. 12-3-баппен толықтырылды – ҚР 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

13-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды жүргiзуден бас тарту және оларды тоқтата тұру

      Ескерту. 13-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қаржы мониторингi субъектiлерi, осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда, жеке, заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға іскерлік қатынастарды орнатудан бас тартуға мiндеттi.

      Осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда, қаржы мониторингi субъектiлерi жеке, заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жүргізуден бас тартуға және (немесе) іскерлік қатынастарды тоқтатуға мiндеттi.

      Қаржы мониторингi субъектiлерi клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден, сондай-ақ клиентпен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартуға және (немесе) іскерлік қатынастарды тоқтатуға құқылы.

      1-1. Қаржы мониторингі субъектілері террористік әрекетке қатысы бар тұлғалардың тізімі, терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне ұйымның немесе тұлғаның енгізілгені туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде (осы Заңның 12-бабының 8-тармағында және 12-1-бабының 5 және 6-тармақтарында белгіленген жағдайларды қоспағанда) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөнінде мынадай шараларды дереу қабылдауға:

      осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның банктік шоттары бойынша, осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің (банктік шоттарға қызмет көрсетуге байланысты операцияларды қоспағанда), тікелей немесе жанама түрде осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның меншігіндегі немесе бақылауындағы ұйымның, сондай-ақ осындай ұйымның немесе осындай жеке тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлғаның банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға;

      осындай ұйымдар мен жеке тұлғалардың банктік шотын пайдаланбай төлем немесе ақша аударымы бойынша нұсқауларды, осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің, тікелей немесе жанама түрде осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның меншігіндегі немесе бақылауындағы ұйымның, сондай-ақ осындай ұйымның немесе осындай жеке тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлғаның нұсқауларын орындауды тоқтата тұруға;

      бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі және осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің, тікелей немесе жанама түрде осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның меншігіндегі немесе бақылауындағы ұйымның, сондай-ақ осындай ұйымның немесе осындай жеке тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлғаның жеке шоттарында номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды бұғаттауға;

      сақтандыру төлемін жүзеге асыру бойынша, сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда сақтандыру сыйлықақысын немесе оның бөлігін және сақтандырушы брокерлік қызметтің қызметтерін көрсету туралы шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда сыйақыны қайтару бойынша операцияларды жүргізуден бас тартуға (міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға, қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыруға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға, тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыруға, туристі міндетті сақтандыруға байланысты операцияларды қоспағанда);

      осындай ұйым немесе жеке тұлға жасайтын не олардың пайдасына жасалатын, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиент жасайтын не оның пайдасына жасалатын (осындай тұлғаның банктік шотына ақшаны есепке жатқызуды, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын енгізуді, аударуды қоспағанда), тікелей немесе жанама түрде осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның меншігіндегі немесе бақылауындағы ұйым жасайтын не оның пайдасына жасалатын, сондай-ақ осындай ұйымның немесе осындай жеке тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға жасайтын не олардың пайдасына жасалатын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын өзге де операцияларды жүргізуден бас тартуға міндетті.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шаралар тұлға терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілгенге дейін қаржы мониторингі субъектісімен жасалған шарттар бойынша мынадай операцияларға қатысты қолданылмайды:

      1) банктік салым мерзімдерін ұзарту;

      2) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлғаның банктік шотынан ақшаны банктік қарыз, лизинг шарттары немесе микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді өтеу есебіне есептен шығару және аудару.

      Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі және жеке шоттар бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеуді, сондай-ақ осы Заңның 12-бабының 1-тармағында көзделген терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операцияларын қаржы мониторингі субъектілері сот шешімі, мемлекеттік кіріс органының инкассолық өкімдері, мемлекеттік кіріс органының билік ету шектелген мүлікке өндіріп алуды қолдану туралы қаулылары негізінде, сондай-ақ ұйым немесе жеке тұлға осы Заңда көзделген тәртіппен жоғарыда көрсетілген тізбеден алып тасталғаннан кейін жүзеге асыруы мүмкін.

      2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру фактілерінің алдын алу мақсатында қаржы мониторингі субъектілері операция күдікті ретінде танылған кезде уәкілетті органға осындай операция туралы ол жүргізілгенге дейін дереу хабарлауға міндетті.

      Қаржы мониторингі субъектілері ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалған, жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған операциялар туралы хабарларды операция күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірмей уәкілетті органға береді.

      Бұл ретте операциялар жасалған уақыт пен осындай операция күдікті деп танылған уақыт арасындағы айырмашылық қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларына сәйкес клиенттің операциясын зерделеу жиілігін айқындайтын уақыт аралығынан аспауға тиіс.

      Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға осы баптың 1-тармағында көзделген негіздер бойынша жеке, заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жүргізуден бас тарту фактілері туралы, сондай-ақ осы баптың 1-1-тармағында көзделген, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шаралар туралы хабарларды қаржы мониторингі субъектісі тиісті шешім қабылдаған (әрекет жасаған) күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей бөлінген байланыс арналары арқылы электрондық тәсілмен қазақ немесе орыс тілінде ұсынады.

      3. Уәкiлеттi орган осы баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде көзделген хабарды алып, оны алған кезден бастап жиырма төрт сағат iшiнде, егер қаржы мониторингінің субъектісі ұсынған күдікті операция туралы хабар уәкілетті орган жүргізген талдау нәтижелері бойынша негізді деп танылған болса, осы Заңның 12-бабының 8-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген операцияны қоспағанда, күдікті операцияның жүргізілуін үш жұмыс күніне дейінгі мерзімге тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды.

      Уәкілетті орган осы Заңның 12-бабының 8-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген күдікті операция туралы хабарды алған соң жиырма төрт сағат ішінде, операция жүргізу туралы не операция жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдайды және оны қаржы мониторингі субъектілеріне электрондық тәсілмен жеткізеді.

      Егер шешім қабылдау мерзімінің соңғы күні жұмыс күні болмаса, одан кейінгі келесі жақын жұмыс күні шешім қабылдау мерзімі аяқталған күні болып есептеледі.

      Күдікті операцияны тоқтата тұру туралы не күдікті операцияны тоқтата тұрудың қажеттігі жоқ екендігі туралы шешімді уәкілетті орган қабылдайды және ол күдікті операция туралы хабарды ұсынған қаржы мониторингі субъектісінің және мемлекеттік органның назарына электрондық тәсілмен немесе қағаз жеткізгіште жеткізіледі.

      4. Қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті орган күдікті операцияны тоқтата тұру туралы не күдікті операцияны тоқтата тұрудың қажеттігі жоқ екендігі туралы шешім шығарғанға дейін осы баптың 2-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес хабар берілген ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізбейді.

      Қаржы мониторингі субъектісі ақпарат хабарланған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде уәкілетті органның күдікті операцияны тоқтата тұру туралы не осындай операцияны тоқтата тұрудың қажеттігі жоқ екендігі туралы шешімін алмаған жағдайда, егер осы операцияны жүргізуге кедергі келтіретін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге негіздер болмаса, операция жүргізілуге тиіс.

      5. Уәкілетті орган күдікті операцияның жүргізілуін тоқтата тұру туралы шешім қабылдағаннан кейін ақпаратты дереу Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарына олардың құзыретіне сәйкес шешім қабылдау үшін береді және бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасын хабардар етеді.

      Қазақстан Республикасының тиісті құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары уәкілетті орган күдікті операцияның жүргізілуін тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған кезден бастап жетпіс екі сағат ішінде шешім қабылдауға және бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

      Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының тиісті шешімін алған кезден бастап үш сағат ішінде оны қаржы мониторингі субъектісінің назарына жеткізеді.

      5-1. Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарынан осы баптың 5-тармағына сәйкес берілген, аталған операция қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға бағытталады деп пайымдауға негіздер бар күдікті операцияны тоқтата тұру қажеттілігі туралы шешім алынған жағдайда, уәкілетті орган осындай операцияның қатысушылары болып табылатын тұлғалардың банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын немесе электрондық ақшамен жасалатын операцияларын күнтізбелік он бес күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұру туралы шешім шығарады.

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға бағытталады деп пайымдауға негіздер бар операциялардың қатысушылары болып табылатын тұлғалардың банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын немесе электрондық ақшамен жасалатын операцияларын тоқтата тұру туралы шешімді уәкілетті орган қабылдайды және ол осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізіледі.

      Уәкілетті орган банктік шоттар бойынша шығыс операцияларының немесе электрондық ақшамен жасалатын операциялардың тоқтатыла тұруы туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына және осы шешімді берген Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарына хабарлайды.

      5-2. Күдікті операцияны тоқтата тұру мерзімі өткеннен кейін уәкілетті органның шешімі бойынша операция Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген, осындай операцияны жүргізуге кедергі келтіретін өзге де негіздер болмаған кезде жүргізілуге тиіс.

      6. Осы Заңға сәйкес ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту, оларды тоқтата тұру, сондай-ақ іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту немесе іскерлік қатынастарды тоқтату тиісті шарттардың (міндеттемелердің) талаптарын бұзғаны үшін қаржы мониторингі субъектілерінің азаматтық-құқықтық жауаптылығына негіздер болып табылмайды.

      Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды тоқтата тұру және оларды тоқтатып қою мұндай тоқтата тұру және тоқтатып қою салдарынан туындаған залал, оның ішінде қолдан шығарып алған пайда үшін мемлекеттік органдардың азаматтық-құқықтық немесе өзге де жауаптылығының туындауына негіз болып табылмайды.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау

      Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтерді тіркеу, мәліметтер мен құжаттарды сақтау, құжаттарды қорғау, ақпарат беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөнінде шаралар қабылдау, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларын әзірлеу және қабылдау, оның ішінде даярлау және оқыту бағдарламаларын орындау бөлігінде сақтауын мемлекеттік бақылауды тиісті мемлекеттік органдар өздерінің құзыретіне сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

      Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 19) тармақшасында аталған қаржы мониторингі субъектілерінің АХҚО-ның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі қолданыстағы құқығын сақтауын бақылауды АХҚО-ның қолданыстағы құқығында белгіленген тәртіппен АХҚО-ның Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті жүзеге асырады.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді – ҚР 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-тарау. УӘКІЛЕТТІ ОРГАННЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

15-бап. Уәкілетті органның міндеттері

      Уәкілетті органның міндеттері:

      1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау, мемлекеттік органдардың осы қызмет бағытындағы жұмысын үйлестіру;

      3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында бірыңғай ақпараттық жүйені құру және республикалық деректер базасын жүргізу;

      4) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен өзара іс-қимылды және ақпарат алмасуды жүзеге асыру;

      5) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру болып табылады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Уәкілетті органның функциялары

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында уәкілетті орган:

      1) осы Заңға сәйкес қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы ақпаратты жинауды және өңдеуді жүзеге асырады;

      2) алынған ақпаратты талдауды белгіленген тәртіппен жүзеге асырады;

      3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіреді;

      4) соттың қылмыстық іске қатысты сұратуы бойынша іс жүргізуіндегі материалдарды шешу үшін қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар бойынша қажетті ақпаратты жібереді;

      4-1) құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың сұрау салуы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы мониторингіне жататын операция туралы мәліметтер мен ақпаратты ұсынады;

      5) осы Заңның 13-бабының 3-тармағының бірінші бөлігіне және 5-тармағына сәйкес күдікті операцияны жүргізуді тоқтата тұрған кезде, Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарына олардың құзыретіне сәйкес шешім қабылдау үшін ақпарат береді және бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасын хабардар етеді;

      5-1) жеке, заңды тұлғалардың және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың қызметі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және (немесе) терроризмді қаржыландырумен, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және (немесе) терроризмді қаржыландыруға байланысты өзге де қылмыстық құқық бұзушылық жасаумен байланысты деп пайымдауға негіздер болған кезде, Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарына олардың құзыретіне сәйкес ақпарат жібереді және бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасын хабардар етеді.

      Қазақстан Республикасының тиісті құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары жіберілген ақпарат бойынша шешім қабылдағаннан кейін екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға және Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына қабылданған шаралар туралы ақпарат жібереді;

      5-2) осы Заңға сәйкес берілген ақпарат бойынша құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;

      6) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысады;

      7) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында республикалық дерекқор қалыптастыруды және жүргізуді ұйымдастырады, сондай-ақ ақпараттық жүйелердің әдіснамалық бірыңғайлығын және келісімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      8) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзудың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және жүргізеді;

      9) мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан алынатын ақпараттың негізінде Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын қорытады, сондай-ақ оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді;

      10) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың халықаралық тәжірибесі мен практикасын зерделейді;

      11) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөнінде іс-шаралар жүргізеді;

      12) халықаралық ұйымдардың, бірлестіктердің және өзге де жұмыс топтарының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қызметіне белгіленген тәртіппен қатысады;

      13) алып тасталды - ҚР 13.05.2020 № 325-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      13-1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері хабарламаларының мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді;

      13-2) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілерінен хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады;

      13-3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында тәуекелдерді бағалауды жүргізу және кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіреді;

      13-4) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді;

      13-5) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдардың және кәсіби бухгалтерлердің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырады;

      13-6) өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілері үшін олардың қызметінің ерекшеліктерін және өзіндік ерекшелігін ескере отырып нұсқаулықтарды, әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;

      13-7) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адамдардың, олардың жұбайларының (зайыптарының) және жақын туыстарының тізімін жүргізеді;

      13-8) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және ұйымдардың қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан ұйымдардың және жеке тұлғалардың қызметін талдау және мониторингтеу, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын жетілдіру жөніндегі практиканы, ұсыныстарды жинақтап қорыту туралы ақпаратты уәкілетті органға беру нысаны мен мерзімдерін белгілейді;

      14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Уәкілетті органның құқықтары мен міндеттері

      1. Уәкілетті орган:

      1) қаржы мониторингі субъектілерінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сұратып алуға;

      2) күдікті операцияның белгілері анықталған жағдайда ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды үш жұмыс күніне дейінгі мерзімге тоқтата тұру туралы шешім шығаруға;

      3) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы нормативтік құқықтық актілерінің және халықаралық шарттарының жобаларын әзірлеуге қатысуға;

      4) сұрау салу бойынша немесе дербес түрде шет мемлекеттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы құзыретті органымен ақпарат, мәліметтер мен құжаттар алмасуға;

      5) мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық, банктік және өзге де заңмен қорғалатын құпияны қорғау бойынша талаптарды сақтай отырып, қаржы мониторингі саласында сараптама жүргізу, оқыту бағдарламаларын, әдістемелік материалдарды әзірлеу, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелерді құру үшін ғылыми-зерттеу және басқа да ұйымдарды, сондай-ақ жекелеген мамандарды жұмысқа тартуға, оның ішінде шарттық негізде тартуға;

      6) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының бұзылғаны немесе бұзылу белгілерінің бар екендігі туралы хабарламаны тиісті мемлекеттік органдарға жіберуге;

      7) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарымен бірлесіп, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландырумен және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды алмасу және оларды беру бойынша өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындауға;

      7-1) өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының және өзге де мемлекеттік органдарының үйлестіру кеңестеріне, ведомствоаралық комиссияларына, жұмыс және сараптама топтарына қатысуға құқылы.

      2. Уәкілетті орган:

      1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі шараларды қабылдауға;

      2) өз қызметі процесінде алынған, қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін және олардың сақталуын қамтамасыз етуге;

      3) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Уәкілетті органның Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимылы

      1. Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары:

      1) қаржы мониторингін және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды жүзеге асыру үшін уәкілетті органға қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруге;

      2) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының бұзылғаны туралы уәкілетті органның хабарламасын қарауға және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде уәкілетті органға хабарлауға;

      3) өз қызметі процесінде алынған, қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін және олардың сақталуын қамтамасыз етуге;

      4) бақылау функцияларын жүзеге асыру процесінде адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге;

      5) бақылау субъектілерін (объектілерін) іріктеу кезінде кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау есебінен ақпаратты ескеруге міндетті.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары:

      1) дербес анықтаған кезде жеке және заңды тұлғалардың деректемелерін көрсете отырып, күдікті операциялар туралы, оның ішінде нарық бағаларынан көпе-көрінеу алшақ бағаларымен тауарлар (жұмыстар, көрсетілген қызметтер) экспорты (импорты) бойынша мәмілелер туралы уәкілетті органға хабарлауға;

      1-1) ұйымның немесе жеке тұлғаның жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілгені туралы ақпаратты алған күннен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шаралар қабылдауға;

      1-2) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізуге, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытуға және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

      2) дербес анықтаған кезде қаржы мониторингі субъектілерінің осы Заңның нормаларын бұзуы туралы уәкілетті органға хабарлауға;

      3) уәкілетті органның сұрау салуы бойынша өздерінің ақпараттық жүйелері мен ресурстарынан мәліметтерді уәкілетті орган айқындаған тәртіппен ұсынуға;

      4) өз қызметі процесінде алынған, қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін және олардың сақталуын қамтамасыз етуге;

      5) өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілері үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлеуге және бекітуге;

      6) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан қаржы мониторингі субъектілерінің қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізуге, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытуға және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге міндетті.

      3. Активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті органды қоспағанда, құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың уәкілетті органға қаржы мониторингіне жататын операция туралы мәліметтер мен ақпаратты ұсыну туралы сұрау салуды жіберуі Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының, оның орынбасарларының, облыс прокурорларының және оларға теңестірілген прокурорлардың санкциясымен жүзеге асырылады.

      Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдар қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимылға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген істер мен материалдар бойынша сұрау салуды жібереді.

      Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың сауалдарын орындауды уәкілетті орган қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы республикалық дерекқордағы қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар шегінде, сондай-ақ шет мемлекеттердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы құзыретті органдарынан алынған мәліметтер мен ақпарат шегінде жүзеге асырады.

      Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат сыртқы барлау саласындағы уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының және уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актісінде айқындалатын тәртіппен сыртқы барлау саласындағы уәкілетті органға беріледі.

      Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті органға Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының және уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актісінде айқындалатын тәртіппен электрондық нысанда беріледі.

      Уәкілетті органның, жалпыға бірдей қолжетімді болып табылатын ақпараттан басқа, сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінде қамтылған мәліметтерді алуы осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген тәртіп ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      4. Күдікті операция туралы мәліметтер мен ақпаратты осы Заңда көзделген тәртіппен уәкілетті органға ұсыну қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету болып табылмайды.

      5. Уәкілетті органның қаржы мониторингіне жататын операция туралы, оның ішінде күдікті операция туралы мәліметтер мен ақпаратты осы Заңда көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарына беруі қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету болып табылмайды.

      5-1. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттері туралы мәліметтер мен ақпаратты уәкілетті орган осы Заңда көзделмеген тәртіппен бермейді.

      6. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумаққа жүзеге асырылатын әкелуді немесе әкетуді қоспағанда, декларацияланған мәдени құндылықтарды, қолма-қол валютаны, ұсынушыға арналған құжаттық бағалы қағаздарды, вексельдерді, чектерді Қазақстан Республикасына әкелу немесе Қазақстан Республикасынан әкету жөнінде ақпарат жинауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органы кейіннен оны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, белгіленген мерзімдерде міндетті түрде уәкілетті органға ұсына отырып жүзеге асырады.

      7. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары және квазимемлекеттік сектор субъектілері осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген, Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адам, оның зайыбы (жұбайы) және жақын туыстары туралы мәліметтерді уәкілетті органға мұндай жария лауазымды адам Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органында немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде лауазымға сайланған немесе тағайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынады.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 2014.06.10 № 206-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); ; 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      Ескерту. 19-бап алып тасталды - ҚР 13.05.2020 № 325-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-1-тарау. Халықаралық ынтымақтастық

      Ескерту. Заң 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР 13.05.2020 № 325-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19-1-бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында іс-әрекеттердің алдын алу, анықтау, жолын кесу және оларды тергеп-тексеру, сондай-ақ көрсетілген кірістерді тәркілеу бөлігінде уәкілетті орган, Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдары және шет мемлекеттердің тиісті органдары арасындағы халықаралық ынтымақтастық Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Уәкілетті органның, Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарының шет мемлекеттің тиісті органдарымен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастығы сұрау салу және ақпарат алмасу арқылы өзара түсіністік қағидаттарында жүзеге асырылады.

19-2-бап. Уәкілетті органның шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен халықаралық ынтымақтастығы

      1. Уәкілетті органның шет мемлекеттің құзыретті органымен халықаралық ынтымақтастығы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға қатысы бар жеке тұлғаларды, ұйымдар мен бенефициарлық меншік иелерін, басқа да байланысты қылмыстарды, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды анықтау, сондай-ақ осындай тұлғалардың ақшасын және (немесе) өзге мүлкін іздестіру мақсатында жүзеге асырылады.

      2. Уәкілетті орган осы Заңға сәйкес алынған ақпаратқа талдау жүргізу кезінде, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында шет мемлекеттердің құзыретті органдарынан ақпарат, мәліметтер мен құжаттар сұратуға құқылы.

      3. Осы Заңның 18-бабының 3-тармағына сәйкес алынған Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының сұрау салуын орындау мақсатында уәкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті органдарынан ақпарат, мәліметтер мен құжаттар сұратады.

      Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының өтініші негізінде шет мемлекеттердің құзыретті органдарына ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды іздестіру және (немесе) тоқтата тұру туралы сұрау салу жібереді.

      Уәкілетті органның ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтата тұру туралы сұрау салуын қанағаттандыру туралы шет мемлекеттің құзыретті органының жауабы алынған жағдайда, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының тиісті құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органын және Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасын дереу хабардар етеді.

      4. Уәкілетті орган сұрау салу бойынша алынған ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды тек сұрау салуда көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалануға құқылы.

      Уәкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті органдарынан сұратып алынған ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды олардың алдын ала келісімінсіз, шет мемлекеттің құзыретті органдары белгілеген шарттар мен шектеулерді бұза отырып үшінші тарапқа беруге немесе пайдалануға құқылы емес.

      5. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру туралы ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру шет мемлекеттің құзыретті органдарының сұрау салуы бойынша, олар сұрау салуда көрсетілмеген мақсаттарда пайдаланылмайтын не уәкілетті органның және Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарының алдын ала келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейтін жағдайда жүзеге асырылады.

      Уәкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуларын орындаудың басымдығын белгілей алады.

      Шет мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуы мүмкіндігінше қысқа мерзімдерде, бірақ сұрау салу алынғаннан кейін отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей орындалады.

      Уәкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті органдарына берілетін ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды пайдалануға қосымша шарттар мен шектеулер белгілеуге құқылы.

      6. Уәкілетті орган мынадай жағдайларда, егер:

      1) ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қозғаса, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мүдделеріне нұқсан келтіретін болса;

      2) ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру Қазақстан Республикасында қылмыстық сот ісін жүргізу барысына әсер ететін болса;

      3) шет мемлекеттің құзыретті органы берілетін ақпараттың, мәліметтер мен құжаттардың қорғалуын қамтамасыз ете алмайды деп пайымдауға негіздер болса, шет мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуын қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

      Уәкілетті орган бас тарту негіздерін көрсете отырып, шет мемлекеттің құзыретті органын сұрау салуды қанағаттандырудан бас тарту туралы хабардар етеді.

      7. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастық мәселелері бойынша келісімдер жасасуға құқылы.

19-3-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының халықаралық ынтымақтастығы

      1. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауын мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының шет мемлекеттердің тиісті органдарымен халықаралық ынтымақтастығы мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беруге жатпайтын ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды қоспағанда, осы баптың 2-тармағына сәйкес ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сұрау салу бойынша немесе дербес алу және жіберу;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржы мониторингі субъектілерінің қызметін реттеу, бақылау және қадағалау бөлігінде тәжірибе және ақпарат алмасу;

      3) шет мемлекеттердің тиісті органдарының Қазақстан Республикасының аумағында өз қаржы мониторингі субъектілерінің қызметін мониторингтеу бойынша іс-шаралар жүргізуіне жәрдем көрсету, сондай-ақ қатысу нысандарында жүзеге асырылады.

      2. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауын мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының шет мемлекеттердің тиісті органдарымен халықаралық ынтымақтастығы мынадай:

      1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын іске асыру;

      2) қаржы мониторингі субъектілері (олардың қызметі, іскерлік беделі, басқару құрылымы, бенефициарлық меншік иелері);

      3) қаржы мониторингі субъектілерінің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ішкі бақылау бағдарламалары, саясаты мен рәсімдері;

      4) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері;

      5) клиенттерді тиісінше тексеру нәтижелері, банктік және өзге шоттар немесе іскерлік қатынастар және операциялар (мәмілелер) туралы ақпараттар алмасу арқылы жүзеге асырылады.

      3. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауын мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары сұрау салу бойынша алынған ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды тек сұрау салуда көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалануға құқылы.

      Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауын мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары шет мемлекеттің құзыретті органдарынан сұратып алынған ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды олардың алдын ала келісімінсіз, шет мемлекеттің құзыретті органдары белгілеген шарттар мен шектеулерді бұза отырып үшінші тарапқа беруге немесе пайдалануға құқылы емес.

19-4-бап. Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының және Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ ақшаны және (немесе) өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, тәркілеу және қайтару саласындағы халықаралық ынтымақтастығы

      1. Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, тәркілеу және қайтару мақсатында шет мемлекеттердің тиісті органдарымен ақпарат алмасуды қоса алғанда, жедел-іздестіру қызметін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді, сот талқылауын және сот актісін орындауды жүргізу кезінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады.

      2. Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының өз өкілеттіктері шеңберінде және Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында көзделген шектерде шет мемлекеттердің тиісті органдарымен халықаралық ынтымақтастығы мынадай:

      1) ақпарат кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландырумен байланысты деп пайымдауға жеткілікті негіздер болған кезде, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, тәркілеу және қайтару мақсатында Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының иелігіндегі немесе оларға қолжетімді ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сұрату және алу;

      2) ақшаны және (немесе) өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, тәркілеу және қайтару, қылмыстық кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды) және терроризмді қаржыландыруды анықтау, жолын кесу және тергеп-тексеру, сондай-ақ осы іс-әрекеттерге қатысы бар жеке немесе заңды тұлғаларды анықтау мәселелері бойынша жәрдем көрсету;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің тиісті органының атынан және сұрау салуы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру және ақпарат алу үшін тергеу әрекеттерін жүргізу;

      4) ақшаны және (немесе) өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, тәркілеу және қайтару мақсатында бірлескен халықаралық тергеп-тексеру жүргізу үшін тергеу топтарын, сондай-ақ ведомствоаралық жұмыс топтарын құру нысандарында жүзеге асырылуы мүмкін.

      2-1. Сұрау салу жіберген Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары және Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдары берілген ақпараттың, мәліметтер мен құжаттардың құпиялылығын қамтамасыз етеді және оларды сұрау салуда көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланады.

      3. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен байланысты қылмыстық істер бойынша жедел-іздестіру қызметін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді, сот талқылауын және сот актісін орындауды, оның ішінде ақшаны және (немесе) өзге мүлікті іздестіруді, тыйым салуды, тәркілеуді және қайтаруды жүргізу кезіндегі өзара құқықтық көмек Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Ақшаны және (немесе) өзге мүлікті тәркілеу Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік және қылмыстық-атқару заңнамасында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының сот актісі негізінде жүзеге асырылады.

      5. Ақшаны және (немесе) өзге мүлікті тәркілеу туралы сұрау салу келіп түскен кезде Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары өз құзыреті шеңберінде:

      1) қылмыстық кірістерді, қылмыс құралдарын;

      2) қылмыстық кірістерге аударылған немесе өзгертілген ақшаны және (немесе) өзге мүлікті;

      3) егер кірістер аралас кірістердің құны мөлшерінде осындай ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен толық немесе ішінара араласса, заңды көздерден алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті;

      4) қылмыстық кірістер аударылған немесе өзгертілген кірістерден, ақшадан және (немесе) өзге мүліктен немесе дәл осылайша аралас кірістердің құны мөлшерінде және кірістердің өзі сияқты дәрежеде қылмыстық кірістер араласатын қаражаттан немесе өзге мүліктен алынған пайданы немесе өзге пайданы;

      5) террористік әрекетті қаржыландыруға пайдаланылған немесе арналған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті іздестіруді, оған тыйым салуды қамтамасыз ету үшін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.

      6. Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары сұрау салуды жіберген шет мемлекеттердің құзыретті органдарын ақшаны және (немесе) өзге мүлікті тәркілеуді қамтамасыз ету шараларының күшін жою мүмкіндігі туралы алдын ала хабардар етеді.

      7. Осы баптың 5-тармағында айқындалған, Қазақстан Республикасының аумағындағы ақшаны және (немесе) өзге мүлікті тәркілеу туралы сот актісін орындау туралы сұрау салуды алған Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары тәркілеуді Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік және қылмыстық-атқару заңнамасына және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырады.

      8. Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары уәкілетті органнан шет мемлекеттің құзыретті органының ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтата тұру туралы сұрау салуды қанағаттандырғаны туралы хабарламаны алған жағдайда, процестік әрекеттер жүргізу туралы сұрау салуды үш жұмыс күні ішінде жібереді.

      9. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қазақстан Республикасының құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органынан, уәкілетті органнан шетелдегі ақшаны және (немесе) өзге мүлікті тәркілеуді жүзеге асыру туралы сұрау салуды алғаннан кейін шет мемлекеттің тиісті органдарына ақшаны және (немесе) өзге мүлікті тәркілеуді жүзеге асыру туралы сұрау салуды жібереді.

      10. Активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті орган шетелдік соттарға Қазақстан Республикасынан шығарылған ақшаның және (немесе) өзге де мүліктің құқықтық мәртебесін немесе меншік құқығын белгілеу туралы азаматтық талап қоюларды беру бойынша жұмыс жүргізеді.

      11. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы заңды күшіне енген сот шешімінің немесе Қазақстан Республикасынан шығарылған ақша есебінен шет мемлекеттің аумағында сатып алынған ақшаға және (немесе) өзге мүлікке меншік құқықтарын шет мемлекеттің сот актісі бойынша Қазақстан Республикасына белгілеу туралы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің өтінішхаты негізінде белгіленген тәртіппен ақшаны және (немесе) өзге мүлікті қайтару туралы сұрау салу жібереді және мүлікті қайтару мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасауға жауапты лауазымды адамдарды айқындайды.

      12. Мүлік Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне кез келген валютада ақша түрінде қайтарылады.

      13. Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары, егер Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттің тиісті мемлекеттік органдары өзгеше уағдаласпаса, ақшаны және (немесе) өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, тәркілеу және қайтару барысында Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен жеке кәсіпкерлік субъектілері шеккен шығыстарды шегере алады.

      14. Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықаралық шарттар жасаса алады және әрбір нақты жағдайда тәркілеу нәтижесінде алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті не тәркіленген мүлікті өткізуден түскен ақшаны бөлу туралы уағдаласа алады.

      Ескерту. 19-4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

20-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Ескерту. 20-баптың тақырыбына өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      2. Уәкілетті органның және өзге де мемлекеттік органдардың қызметкерлері, сондай-ақ өздерінің қызметтік міндеттерін жүзеге асыруға орай қызметтік, коммерциялық, банктік немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратқа, мәліметтер мен құжаттарға қол жеткізе алатын адамдар, оларды жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      3. Уәкілетті органның өз функцияларын орындауына байланысты уәкілетті органның немесе оның қызметкерлерінің заңсыз іс-әрекеттерінен жеке және заңды тұлғаларға келтірілген зиян Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелуге жатады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

21-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізудің тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV.

      Сноска. Заголовок Закона с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Оглавление

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие Закона РК см. ст.21

      Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также механизмы реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, и предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

      Сноска. Преамбула в редакции Закона РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее – подозрительная операция) – операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность;

      2) операции с деньгами и (или) иным имуществом – действия физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

      2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом – меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества;

      2-2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, – лица, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

      3) бенефициарный собственник - физическое лицо:

      которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

      осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

      в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;

      3-1) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют платеж и (или) перевод денег, полученные от банка отправителя денег, в пользу финансовой организации;

      3-2) публичное должностное лицо:

      лицо, занимающее ответственную государственную должность;

      должностное лицо;

      лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

      лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

      лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

      лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

      лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

      3-3) иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;

      3-4) реестр бенефициарных собственников юридических лиц – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      3-5) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;

      4) клиент – физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие услуги субъекта финансового мониторинга;

      5) корреспондентские отношения – договорные отношения, возникающие при открытии банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, корреспондентских счетов другим банкам с целью совершения операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания;

      6) банк-ширма – банк-нерезидент, который не имеет физического присутствия в государстве (территории), в котором он зарегистрирован в качестве банка и (или) получил лицензию на осуществление банковской деятельности, за исключением нахождения такого банка в прямом или косвенном владении банковского холдинга, подлежащего консолидированному надзору в государстве (территории), в котором он зарегистрирован;

      7) финансовый мониторинг – совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга в соответствии с настоящим Законом;

      8) операции, подлежащие финансовому мониторингу, – операции клиента субъекта финансового мониторинга с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых в соответствии с настоящим Законом установлен финансовый мониторинг;

      8-1) финансовая группа – группа юридических лиц, являющихся субъектами финансового мониторинга и взаимодействующих между собой в соответствии с настоящим Законом;

      9) обналичивание денег, полученных преступным путем, – действия, совершаемые физическими, юридическими лицами или иностранной структурой без образования юридического лица с целью получения наличных денег путем использования документов при совершении мнимой сделки, направленной на легализацию (отмывание) денег;

      10) доходы, полученные преступным путем, – деньги и (или) иное имущество, полученные в результате совершения уголовного правонарушения;

      11) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

      11-1) государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и иные меры в соответствии с настоящим Законом;

      11-2) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

      11-3) целевые финансовые санкции – меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами в соответствии с настоящим Законом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования;

      12) финансирование терроризма – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической группы, террористической организации, незаконного военизированного формирования;

      12-1) исключен Законом РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Законом;

      14) исключен Законом РК от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15) компетентный орган иностранного государства – орган иностранного государства, осуществляющий в соответствии с его законодательством сбор, обработку, анализ и использование сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом;

      16) физическое присутствие – место ведения деятельности банка, расположенное по постоянному адресу (кроме адреса почтового ящика или электронного адреса), в котором имеются органы управления и персонал банка, ведутся учет и хранение документов, относящихся к банковской деятельности, и проводятся проверки уполномоченного органа, выдавшего банку-нерезиденту лицензию на осуществление банковской деятельности;

      17) деловые отношения – отношения с клиентами, возникающие в процессе осуществления субъектом финансового мониторинга профессиональной деятельности.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 03.11.2014 № 244-V (вводится в действие со 02.01.2015); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 16.11.2015 № 403-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие с 01.01.2019); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2023 № 23-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Сноска. Заголовок статьи 2 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 2 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции Закона РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Субъекты финансового мониторинга

      1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся:

      1) банки, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;

      2) биржи;

      3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, Экспортно-кредитное агентство Казахстана, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан;

      4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

      5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

      6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

      7) адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

      купли-продажи недвижимости;

      управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

      управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

      аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

      создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

      8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

      9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

      10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

      11) организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;

      12) платежные организации;

      13) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

      14) исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      15) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

      16) индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

      17) исключен Законом РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      18) фонд социального медицинского страхования;

      19) участники Международного финансового центра "Астана", осуществляющие на территории Международного финансового центра "Астана" (далее – МФЦА) отдельные виды деятельности, определяемые Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

      20) лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.

      2. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

      3. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие с 20.04.2016); от 26.07.2016 № 12-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие с 16.12.2020); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.01.2024 № 54-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

      1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу:

      1) если сумма операции равна или превышает 1 000 000 тенге и по своему характеру данная операция относится к получению выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме;

      1-1) если сумма операции равна или превышает 3 000 000 тенге и по своему характеру данная операция относится к совершению ломбардами операций с деньгами, ценными бумагами, драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и иными ценностями (кроме монет национальной валюты, изготовленных из драгоценных металлов) в наличной или безналичной форме;

      2) если сумма операции равна или превышает 5 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

      переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца в наличной или безналичной форме;

      купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них в наличной или безналичной форме;

      зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим, юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, имеющими соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющими счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с указанной категорией лиц в наличной или безналичной форме;

      3) если сумма операции равна или превышает 7 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

      платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе, в наличной или безналичной форме;

      сделки с акциями и паями паевых инвестиционных фондов, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов, в наличной или безналичной форме;

      4) если сумма операции равна или превышает 10 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

      покупка, продажа и обмен иностранной валюты через обменные пункты в наличной форме;

      снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, а равно прием от клиента либо выдача клиенту наличных денег, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым и шестым настоящего подпункта, в наличной форме;

      операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев, в наличной или безналичной форме;

      осуществление страховой выплаты или получение страховой премии в наличной форме;

      внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, а также осуществление пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда за счет добровольных пенсионных взносов в наличной форме;

      сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, за исключением сейфовых операций по сдаче в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений, в наличной форме;

      получение денег по чеку или векселю в наличной форме;

      ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты;

      5) если сумма операции равна или превышает 45 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

      получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;

      сделки с облигациями и государственными ценными бумагами, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов, в наличной или безналичной форме;

      приобретение (продажа) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;

      6) если сумма операции равна или превышает 50 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 000 тенге или превышающей ее и совершаемой в наличной или безналичной форме клиентом, получившим заем по программам финансирования субъектов предпринимательства за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в рамках облигационных займов субъектов квазигосударственного сектора;

      7) если сумма операции в иностранной валюте равна или превышает 100 000 000 тенге в эквиваленте и по своему характеру данная операция относится к трансграничному платежу и переводу с банковского счета или на банковский счет клиента денег в безналичной форме;

      8) если сумма операции равна или превышает 50 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 000 тенге или превышающей ее, а по своему характеру данная операция относится к сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое имущество.

      Если операция с деньгами и (или) иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, эквивалент суммы в тенге рассчитывается по рыночному курсу обмена валюты на день совершения такой операции, определенному согласно законодательству Республики Казахстан.

      2. Исключен Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      3. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.

      Операции признаются подозрительными в соответствии с программами реализации правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга или в результате изучения операций по основаниям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, у субъекта финансового мониторинга имеются основания полагать, что операции клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма.

      4. Обязательными основаниями для изучения субъектом финансового мониторинга совершаемых клиентом операций и фиксирования результатов такого изучения в соответствии со статьей 5 настоящего Закона являются:

      1) совершение клиентом сложной, необычно крупной либо не имеющей очевидного экономического смысла или видимой законной цели операции с деньгами и (или) иным имуществом;

      2) совершение клиентом действий, направленных на уклонение от надлежащей проверки и (или) финансового мониторинга, предусмотренных настоящим Законом;

      3) совершение клиентом операции с деньгами и (или) иным имуществом, по которой имеются основания полагать, что она направлена на обналичивание денег, полученных преступным путем;

      4) совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, участником которой является лицо, зарегистрированное (проживающее) в государстве (на территории), которое не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (территории).

      Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляется уполномоченным органом с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на своем интернет-ресурсе.

      5. Финансовому мониторингу подлежат операции клиента, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

      Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма утверждаются уполномоченным органом и доводятся до субъектов финансового мониторинга путем размещения на своем интернет-ресурсе.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов

      1. Субъекты финансового мониторинга должны принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      2. Субъекты финансового мониторинга осуществляют надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:

      1) установления деловых отношений с клиентом;

      2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций.

      3) исключен Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      4) наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.

      3. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников включает осуществление следующих мер:

      1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес;

      2) фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер (за исключением случаев, когда юридическому лицу не присвоен бизнес-идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), характер деятельности, а также адрес места регистрации или нахождения;

      2-1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица: наименование, номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории), адрес места нахождения, место ведения основной деятельности, характер деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) иностранной структуры без образования юридического лица и бенефициарных собственников (при наличии);

      2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса.

      В целях выявления бенефициарного собственника клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента, реестра бенефициарных собственников юридических лиц либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления.

      При этом субъект финансового мониторинга в случае, если при выявлении бенефициарного собственника предоставленная юридическим лицом информация не соответствует информации, указанной в реестре бенефициарных собственников юридических лиц, и имеются достаточные основания полагать, что деятельность такого юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма, обязан прекратить или отказать в установлении деловых отношений с таким юридическим лицом.

      В случае наличия оснований для сомнения, является ли физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарным собственником, допускается признание бенефициарным собственником физического лица, осуществляющего контроль над клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица иным образом либо в интересах которого клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

      В случае, если в результате принятия мер, предусмотренных настоящим подпунктом, бенефициарный собственник клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.

      Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников.

      Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном в абзаце четвертом подпункта 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом Республики Казахстан, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

      3) исключен Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования);

      4) установление предполагаемой цели и характера деловых отношений;

      5) проведение на постоянной основе проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через данный субъект финансового мониторинга, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых операций;

      6) проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.

      В отношении представителя клиента дополнительно проверяются полномочия такого лица действовать от имени и (или) в интересах клиента.

      Обновление сведений осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи и правилами внутреннего контроля.

      При наличии основания для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем принятия субъектом финансового мониторинга решения о наличии такого сомнения.

      Меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1) и 2-2) настоящего пункта, осуществляются страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, обществом взаимного страхования, Экспортно-кредитным агентством Казахстана, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан до уплаты страховой премии и (или) осуществления страховой выплаты.

      3-1. Меры, предусмотренные в настоящей статье, не принимаются в случаях:

      1) при проведении следующих разовых операций:

      при осуществлении неидентифицированными владельцами электронных денег – физическими лицами операций по приобретению и использованию электронных денег, не превышающих сумму, предусмотренную пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах";

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по зачислению денег на банковский счет физического лица либо проведению платежа в пользу поставщика услуг посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег, если сумма такой операции не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге;

      при осуществлении клиентом безналичного платежа или перевода денег без использования банковского счета, если сумма такого платежа или перевода денег не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке, продаже или обмену наличной иностранной валюты в обменном пункте, если сумма такой операции не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции с использованием платежной карточки, не являющейся средством доступа к банковскому счету такого клиента, если сумма такой операции не превышает 200000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 200000 тенге;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по оплате задолженности в рамках исполнительного производства в пользу государственных органов посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, если сумма такой операции не превышает 500 000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке аффинированного золота в слитках через обменные пункты, если сумма такой операции не превышает 500 000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по оплате страховой премии по договору страхования, если сумма такой операции не превышает 100 000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

      2) исключен Законом РК от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3) исключен Законом РК от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3-2. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, в рамках дистанционно установленных деловых отношений с клиентом вправе совершать операции, за исключением трансграничных платежей, без принятия мер по проверке достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, предусмотренных подпунктом 6) части первой пункта 3 настоящей статьи, в случаях:

      1) осуществления клиентом операций по уплате налогов, пени, штрафов и других обязательных платежей в бюджет, а также страховых премий по договорам обязательного страхования;

      2) зачисления денег на банковский счет клиента.

      4. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществляется в соответствии с правилами внутреннего контроля.

      5. Субъект финансового мониторинга вправе требовать от клиента (его представителя) представления сведений и документов, необходимых или достаточных для идентификации клиента (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также представления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.

      Клиенты (их представители) обязаны предоставлять субъектам финансового мониторинга сведения и документы, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, включая сведения о бенефициарных собственниках.

      Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, при принятии мер, предусмотренных настоящей статьей, обеспечивают получение сведений о бенефициарных собственниках клиентов по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сведения о бенефициарных собственниках представляются клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга в порядке, определенном уполномоченным органом.

      6. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1)5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, могут полагаться на меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими субъектами финансового мониторинга, а также иностранными финансовыми организациями при соблюдении следующих условий:

      1) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке, принятые другим субъектом финансового мониторинга или иностранной финансовой организацией, должен незамедлительно получать данные о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике, включая копии подтверждающих документов, в рамках мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи;

      2) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, принятые иностранной финансовой организацией, должен установить, что деятельность такой иностранной финансовой организации подлежит лицензированию, регулированию и надзору в государстве, в котором она зарегистрирована, и что такой субъект финансового мониторинга или иностранная финансовая организация принимает меры по надлежащей проверке клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, аналогичные требованиям настоящей статьи, а также хранит документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником.

      6-1. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, могут полагаться на меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими участниками такой финансовой группы, при соблюдении следующих условий:

      1) предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи;

      2) участники финансовой группы соблюдают правила внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга;

      3) ответственная организация финансовой группы реализует и обеспечивает соблюдение участниками финансовой группы правил внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга в порядке, установленном правилами внутреннего контроля;

      4) наличие согласия в письменном виде клиента (его представителя) и бенефициарного собственника субъекта финансового мониторинга, указанного в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющегося участником финансовой группы, на передачу другим участникам такой финансовой группы и использование ими информации и документов о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.

      7. В случаях и порядке, предусмотренных правилами внутреннего контроля, а также в зависимости от степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма субъектами финансового мониторинга применяются усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов.

      Применение упрощенных мер надлежащей проверки клиентов включает в себя осуществление субъектом финансового мониторинга одного или нескольких следующих действий:

      1) сокращение частоты обновления идентификационных данных по клиенту;

      2) сокращение частоты проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через данный субъект финансового мониторинга;

      3) определение целей и характера деловых отношений на основе характера операций.

      Упрощенные меры надлежащей проверки клиентов не применяются при наличии у субъекта финансового мониторинга оснований полагать, что целью деловых отношений либо совершаемой клиентом операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также в случаях высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

      При применении усиленных мер надлежащей проверки клиентов субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, дополнительно осуществляют одно или несколько из следующих действий:

      1) установление причин запланированных или проведенных операций;

      2) увеличение количества и частоты проверок и выявления характера операций, которые требуют дальнейшей проверки;

      2-1) получение сведений о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;

      3) получение разрешения руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с клиентами.

      Усиленные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей), бенефициарных собственников применяются при высоком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

      Упрощенные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников применяются при низком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

      8. Субъекты финансового мониторинга вправе поручать иным лицам, включая других субъектов финансового мониторинга, применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 настоящей статьи, на основании заключаемых с такими лицами договоров.

      Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан:

      1) обеспечить соблюдение таким лицом правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга с учетом условий договора;

      2) обеспечить своевременное получение от такого лица данных о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике, включая копии подтверждающих документов;

      3) осуществлять на периодической основе контроль за соблюдением таким лицом правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга, а также требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.

      Требования, предусмотренные частью второй настоящего пункта, распространяются также на случаи предоставления субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1)5) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, права иным лицам на заключение от имени таких субъектов финансового мониторинга договоров оказания финансовых услуг в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 настоящей статьи, несет ответственность за соблюдение таким лицом требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.

      Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иностранной финансовой организации применение мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан учитывать возможные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

      9. Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом.

      Субъектам финансового мониторинга запрещается устанавливать деловые отношения дистанционно, если:

      1) клиент (его представитель) и бенефициарный собственник являются лицом, включенным в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

      2) клиент (его представитель) и бенефициарный собственник являются установленным лицом или организацией, в отношении которых применяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

      3) клиент является лицом, которому присвоен уровень риска, требующий применения усиленных мер надлежащей проверки в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи и правилами внутреннего контроля, за исключением заключения страховыми организациями договоров страхования в электронной форме, страховая премия и (или) страховая выплата по которым осуществляются через банковские счета.

      10. Субъекты финансового мониторинга в рамках надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников обязаны применять в отношении лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), дополнительные меры по:

      1) проведению усиленных мер надлежащей проверки клиентов;

      2) пересмотру или при необходимости расторжению корреспондентских отношений с финансовыми организациями.

      Меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные в пунктах 6, 6-1 и 8 настоящей статьи, не применяются субъектами финансового мониторинга в случае установления деловых отношений с лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

      Субъекты финансового мониторинга не вправе совершать действия, предусмотренные пунктами 6, 6-1 и 8 настоящей статьи, в случае регистрации, пребывания или нахождения другого субъекта финансового мониторинга или иностранной финансовой организации в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

      11. Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений с субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг по согласованию с уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие с 01.01.2019); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2023 № 23-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.01.2024 № 54-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений

      Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пунктах 3-1 и 3-2 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений.

      Сноска. Статья 6 - в редакции Закона РК от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц

      1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц ведется уполномоченным органом.

      2. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц включает в себя следующие сведения:

      1) наименование юридического лица;

      2) бизнес-идентификационный номер юридического лица;

      3) организационно-правовую форму юридического лица;

      4) юридический адрес;

      5) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя юридического лица;

      6) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) бенефициарного собственника юридического лица;

      7) гражданство бенефициарного собственника юридического лица;

      8) номер документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника юридического лица;

      9) размер доли собственности бенефициарного собственника юридического лица;

      10) индивидуальный идентификационный номер бенефициарного собственника (при наличии).

      3. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц ведется уполномоченным органом путем:

      1) интеграции с информационными системами иных государственных органов;

      2) предоставления в уполномоченный орган правоохранительными, специальными государственными органами информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности;

      3) направления уполномоченным органом запросов в иные государственные органы и организации;

      4) предоставления юридическими лицами информации и сведений о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа;

      5) предоставления субъектами финансового мониторинга информации и сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности.

      4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление информации и сведений из реестра бенефициарных собственников о бенефициарном собственнике юридического лица:

      1) государственным органам Республики Казахстан, осуществляющим в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по подконтрольным им субъектам;

      2) правоохранительным и специальным государственным органам;

      3) субъектам финансового мониторинга.

      Предоставленная уполномоченным органом информация не является нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.

      5. Порядок ведения реестра бенефициарных собствеников юридических лиц определяется уполномоченным органом.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 6-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.2023 № 23-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом

      Сноска. Заголовок статьи 7 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Субъекты финансового мониторинга до проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом принимают меры, указанные в подпунктах 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3-1 и 3-2 статьи 5 настоящего Закона, и когда такие меры приняты при установлении деловых отношений.

      2. При осуществлении по указаниям клиентов безналичных платежей и переводов денег в пользу иностранной финансовой организации, за исключением платежей и переводов денег с использованием платежных карточек, а также случаев, предусмотренных абзацами вторым, третьим и шестым подпункта 1) пункта 3-1 статьи 5 настоящего Закона, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег, обеспечивают наличие в платежном документе и передачу участнику платежа (перевода) денег реквизитов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая:

      фамилии, имени, отчества (при его наличии) либо полные или сокращенные наименования (для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица) отправителя и получателя денег (бенефициара);

      индивидуальные идентификационные коды отправителя и получателя денег (бенефициара), если перевод денег осуществлен с использованием банковского счета, либо номер указания по платежу или переводу денег, если перевод денег осуществлен без использования банковского счета;

      идентификационный номер или адрес отправителя денег (для физических и юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица) либо номер документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица).

      Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег, контролируют наличие в платежном документе информации, указанной в части первой настоящего пункта, при поступлении платежа и перевода денег от иностранного финансового учреждения, а также фиксируют и хранят сведения, необходимые для идентификации получателя по переводу денег без использования банковского счета.

      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц

      Сноска. Статья 8 с изменением, внесенным Законом РК от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении публичных должностных лиц, указанных в абзацах шестом, седьмом и восьмом подпункта 3-2) статьи 1 настоящего Закона, дополнительно обязаны:

      1) осуществлять проверку принадлежности и (или) причастности клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам;

      2) осуществлять оценку репутации данного публичного должностного лица в отношении причастности его к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

      3) получать письменное разрешение руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с такими клиентами;

      4) предпринимать доступные меры для установления источника происхождения денег и (или) иного имущества такого клиента (его представителя) и бенефициарного собственника.

      5) применять на постоянной основе усиленные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.

      2. Субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников, которым присвоен высокий уровень риска, дополнительно обязаны применять меры, установленные подпунктами 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи.

      3. Перечень публичных должностных лиц, за исключением лиц, предусмотренных абзацами шестым, седьмым и восьмым подпункта 3-2) статьи 1 настоящего Закона, утверждается Президентом Республики Казахстан.

      4. Со дня прекращения исполнения публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, своих полномочий положения пункта 2 настоящей статьи к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам применяются в течение двенадцати месяцев.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями

      Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями дополнительно обязаны:

      1) на основании общедоступной информации осуществлять сбор и документально фиксировать сведения о репутации и характере деятельности иностранной финансовой организации-респондента, в том числе проведении в отношении него расследования и применении к нему санкций за нарушение законодательства страны его регистрации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) документально фиксировать информацию о мерах внутреннего контроля, принимаемых иностранной финансовой организацией-респондентом в соответствии с законодательством страны его регистрации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществлять оценку эффективности принимаемых мер внутреннего контроля;

      2-1) получать подтверждение того, что иностранная финансовая организация-респондент провел надлежащую проверку клиента, имеющего прямой доступ к счетам банка-корреспондента, и что он имеет возможность предоставлять необходимую информацию по надлежащей проверке клиента по запросу банка-корреспондента;

      3) не устанавливать и не поддерживать корреспондентские отношения с банками-ширмами;

      4) удостовериться, что иностранная финансовая организация – респондент отказывает в использовании своих счетов банками-ширмами;

      5) получать разрешение руководящего работника организации на установление новых корреспондентских отношений.

      Наличие у иностранной финансовой организации – респондента корреспондентских отношений с банками-ширмами определяется на основе информации, предоставляемой иностранной финансовой организацией – респондентом и (или) получаемой субъектом финансового мониторинга из иных источников.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

      Сноска. Заголовок статьи 10 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      1. Исключен Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, которые содержат информацию о субъекте финансового мониторинга, информацию об операции, включая информацию об участниках операции, и при необходимости, признак определения подозрительной операции, дополнительную информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу.

      Порядок предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции определяются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган субъектами финансового мониторинга электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языке.

      Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, субъектами финансового мониторинга предоставляются в следующие сроки:

      по пункту 1 статьи 4 настоящего Закона не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения;

      по пункту 3 статьи 4 настоящего Закона в сроки, установленные пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона;

      по пункту 5 статьи 4 настоящего Закона не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам, способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и фиксирования результатов такого признания.

      3. Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, не предоставляются:

      1) адвокатами, юридическими консультантами и другими независимыми специалистами по юридическим вопросам в случае, если эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и (или) юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах, а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера;

      2) нотариусами при осуществлении нотариальных действий, не связанных с деньгами и (или) иным имуществом, а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний.

      3-1. При проведении анализа информации, полученной в соответствии с настоящим Законом, уполномоченный орган в случае необходимости направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимых информации, сведений и документов.

      В целях, указанных в подпункте 1) пункта 2 статьи 18 и пункте 2 статьи 19-1 настоящего Закона, уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимых информации, сведений и документов.

      Субъект финансового мониторинга обязан предоставить в уполномоченный орган по его запросу необходимые информацию, сведения и документы в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

      По запросу уполномоченного органа, связанному с анализом подозрительной операции, субъект финансового мониторинга обязан предоставить необходимые информацию, сведения и документы не позднее рабочего дня со дня получения запроса.

      В случаях, когда для обработки запроса требуется дополнительное время, уполномоченный орган вправе по письменному обращению субъекта финансового мониторинга продлить срок, указанный в части третьей настоящего пункта, не более чем на десять рабочих дней.

      Уполномоченный орган не вправе запрашивать информацию, сведения и документы по операциям, совершенным до введения в действие настоящего Закона, за исключением информации, сведений и документов, которые предоставляются на основании международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан.

      3-2. При получении от уполномоченного органа запроса на предоставление необходимых информации, сведений и документов по международным переводам денег, проведенным через систему денежных переводов, функционирующую на территории Республики Казахстан, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на основании заключенного договора с оператором системы денежных переводов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" с момента получения соответствующего запроса запрашивают у оператора системы денежных переводов следующие сведения и информацию:

      1) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) либо полные или сокращенные наименования (для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица) отправителя и получателя денег (бенефициара);

      2) индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), дату рождения, место рождения, номер документа, удостоверяющего личность отправителя и получателя денег (бенефициара).

      Операторы систем денежных переводов в соответствии с заключенным соглашением обязаны предоставить банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, необходимые информацию и сведения в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

      4. Расходы, связанные с передачей в уполномоченный орган сведений об операции, подлежащей финансовому мониторингу, полученных при проведении надлежащей проверки клиента, несут субъекты финансового мониторинга.

      Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 21.06.2012 № 19-V (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля

      1. Субъекты финансового мониторинга принимают меры, в соответствии с которыми оказываемые ими услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.

      2. Субъекты финансового мониторинга в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывают правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также несут ответственность за соблюдение правил и реализацию программ.

      3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются органом управления или исполнительным органом субъектов финансового мониторинга с образованием юридического лица и субъектом финансового мониторинга без образования юридического лица и исполняются субъектами финансового мониторинга с учетом результатов оценки степени подверженности услуг субъектов финансового мониторинга рискам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, размера, характера и сложности организации и, помимо требований к деятельности субъекта финансового мониторинга при проведении внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Законом, должны включать в себя:

      программу организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации;

      программу управления риском (низкий, высокий уровни риска) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, учитывающую риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;

      программу идентификации клиентов;

      программу мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций клиентов;

      программу подготовки и обучения субъектов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

      иные программы, которые могут разрабатываться субъектами финансового мониторинга в соответствии с правилами внутреннего контроля.

      Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе разрабатывать, принимать и исполнять правила внутреннего контроля для данной финансовой группы с учетом специфики и особенностей ее участников.

      3-1. Субъекты финансового мониторинга обеспечивают соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

      Субъекты финансового мониторинга обязаны сообщать в уполномоченный орган и орган контроля и надзора о фактах невозможности соблюдения и реализации правил внутреннего контроля своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными за пределами Республики Казахстан, ввиду противоречия законодательству государства их места нахождения, а также применять дополнительные меры контроля и процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

      Организации, которые заключили агентский договор по оказанию платежных услуг с платежным агентом или платежным субагентом, обязаны включать его в свои программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и осуществлять контроль за выполнением им таких программ.

      3-2. Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по видам субъектов финансового мониторинга устанавливаются:

      уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;

      Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (в части юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;

      уполномоченным органом и соответствующим государственным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 6), 9), 10) и 20) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также товарных бирж;

      уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 8), 13), 15), 16) и 18) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;

      Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

      4. Документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента, сведения о счете (для банков и организаций, осуществляющих открытие и ведение счетов), и переписку с ним, подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.

      Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подлежащих финансовому мониторингу, и подозрительных операциях, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет после совершения операции.

      Документы и сведения, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, должны содержать информацию, которая позволяет восстановить операции клиента, включая суммы и виды валют.

      5. Запрещается информировать клиентов и иных лиц о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, об отказе в установлении деловых отношений, а также об отказе от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом.

      6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов субъектами финансового мониторинга в целях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, не является разглашением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.

      Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе осуществлять обмен полученными в рамках реализации внутреннего контроля информацией и документами и их использование в порядке, установленном правилами внутреннего контроля, при соблюдении следующих условий:

      1) в отношении информации и документов, обмен которыми осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, субъектами финансового мониторинга выполнены требования, установленные правилами внутреннего контроля для финансовой группы;

      2) при отсутствии сомнений в достоверности и точности информации и документов, обмен которыми и их использование допускаются в соответствии с настоящим пунктом;

      3) при наличии согласия в письменном виде клиента субъекта финансового мониторинга на передачу другим участникам такой финансовой группы и использование ими информации и документов о клиенте.

      7. В случае предоставления в уполномоченный орган информации, сведений и документов в соответствии с настоящим Законом субъекты финансового мониторинга, их работники и должностные лица независимо от результатов сообщения не несут ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан, а также гражданско-правовым договором.

      8. Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждаются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

      1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма производится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

      2. Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма утверждаются уполномоченным органом.

      Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма утверждается уполномоченным органом.

      Правительство Республики Казахстан по итогам проведения оценки рисков утверждает меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      3. В целях выработки мер по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повышения их эффективности, а также координации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, уполномоченный орган образует Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

      В состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения включаются по согласованию представители правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, а также государственных органов, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Положение и состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждаются уполномоченным органом.

      4. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения вправе направить государственным органам рекомендации по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и оценивать результаты реализации таких рекомендаций.

      Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения рассматривает призывы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и принимает решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

      Уполномоченный орган доводит решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), до субъектов финансового мониторинга.

      5. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения рассматривает и одобряет отчет по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также определяет информацию из отчета по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, подлежащую опубликованию.

      Уполномоченный орган направляет соответствующим государственным органам отчет по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также размещает на своем интернет-ресурсе информацию из отчета по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, подлежащую опубликованию.

      6. Субъекты финансового мониторинга учитывают опубликованную информацию из отчета оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма при реализации программ, включенных правил внутреннего контроля.

      Субъекты финансового мониторинга обязаны:

      1) оценивать, определять, документально фиксировать и обновлять результаты оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, включая риск использования технологических достижений;

      2) разрабатывать меры контроля, процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      3) классифицировать своих клиентов с учетом степени риска легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 11-1 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие с 01.01.2017); с изменениями, внесенными законами РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма

      Сноска. Заголовок статьи 12 в редакции Закона РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      1. Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, размещает на своем интернет-ресурсе и направляет его соответствующим государственным органам и организациям в электронном виде.

      2. Для составления перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в уполномоченный орган направляются:

      1) государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 4 и подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 5 настоящей статьи;

      2) Министерством иностранных дел Республики Казахстан списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпункте 5) пункта 4 и подпункте 6) пункта 5 настоящей статьи;

      3) Генеральной прокуратурой Республики Казахстан списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпункте 6) пункта 4 и подпунктах 5-1) и 8) пункта 5 настоящей статьи.

      Списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпункте 7) пункта 4 и подпункте 7) пункта 5 настоящей статьи, составляются уполномоченным органом на основании информации, полученной от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

      3. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, обновляется в соответствии с информацией, предоставляемой в уполномоченный орган государственными органами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

      4. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:

      1) вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о ликвидации организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности и (или) экстремизма;

      2) вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о признании организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, террористической или экстремистской, в том числе об установлении изменения ею своего наименования;

      3) вступивший в законную силу приговор суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений;

      4) признаваемые в Республике Казахстан в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законами Республики Казахстан приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

      5) нахождение организации или физического лица в перечне организаций и лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемом международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму, или уполномоченными ими органами в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      6) составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан списки организаций и физических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, на основании данных правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан;

      7) применение к организации или физическому лицу целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо включение организации и (или) физического лица в санкционные перечни, составляемые комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма.

      5. Основаниями для исключения организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:

      1) отмена решения суда Республики Казахстан о ликвидации организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности и (или) экстремизма в случае незавершения по ней ликвидационного производства, а также о признании организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, террористической или экстремистской;

      2) отмена приговора суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений;

      3) отмена признанных в Республике Казахстан в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законами Республики Казахстан приговоров (решений) судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

      4) наличие документально подтвержденных данных о смерти физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

      5) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с физического лица, осужденного за совершение экстремистского и (или) террористического преступления;

      5-1) список физических лиц, составляемый Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, на основании положительного заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

      Порядок подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, определяется совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и уполномоченного органа;

      6) исключение организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемого международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму, или уполномоченными ими органами в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      7) отмена целевых финансовых санкций, примененных к организации или физическому лицу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо исключение организации или физического лица из санкционных перечней, составляемых комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма;

      8) прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в списки организаций и лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, на основании данных правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан.

      5-1. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, размещает на своем интернет-ресурсе такое решение и направляет его соответствующим государственным органам Республики Казахстан и организациям.

      6. Списки, формируемые в соответствии с подпунктом 6) пункта 4 настоящей статьи, должны содержать следующие сведения:

      1) в отношении физического лица:

      данные документа, удостоверяющего его личность;

      индивидуальный идентификационный номер;

      место жительства;

      сведения о наличии движимого и недвижимого имущества;

      сведения об участии в юридических лицах, филиалах и представительствах и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

      2) в отношении юридического лица:

      наименование;

      бизнес-идентификационный номер;

      сведения о месте государственной регистрации и месте нахождения;

      сведения о должностных лицах, данные об учредителях.

      3) в отношении иностранной структуры без образования юридического лица:

      наименование;

      номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории);

      адрес места регистрации и (или) нахождения;

      сведения об учредителях (участниках) иностранной структуры без образования юридического лица.

      7. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической и экстремистской деятельности либо подлежащие исключению из указанного перечня, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня.

      Уполномоченный орган рассматривает заявление об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в сроки, установленные законами Республики Казахстан, и принимает одно из следующих мотивированных решений:

      1) об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

      2) об отказе в удовлетворении заявления с предоставлением мотивированного основания в отказе.

      Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      8. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

      1) полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;

      2) полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов.

      Порядок выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности определяется уполномоченным органом.

      Исключение организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является основанием для отмены применения мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принадлежащими организациям и физическим лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

      8-1. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктом 7) пункта 4 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

      Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение этого заявления соответствующим Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

      Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня получения решения Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или международной организации, осуществляющей противодействие терроризму об удовлетворении заявления, указанного в части первой настоящего пункта, информирует субъект финансового мониторинга.

      Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму, решении.

      9. Уполномоченный орган в случае выявления имущества лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в том числе обособленного имущества в юридических лицах, незамедлительно передает такие сведения в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для решения вопроса о наложении ареста на такое имущество.

      10. При наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности, если при этом имеются предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи основания для включения таких организаций или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, уполномоченный орган формирует список лиц, причастных к террористической деятельности.

      Уполномоченный орган размещает на своем интернет-ресурсе список лиц, причастных к террористической деятельности, для принятия субъектами финансового мониторинга мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом на срок до пятнадцати календарных дней.

      Уполномоченный орган принимает меры по включению физических лиц из списка лиц, причастных к террористической деятельности, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

      Примечания.

      1. В целях настоящей статьи под членами семьи физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, признаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством); родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении.

      2. В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования

      1. Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, размещает на своем интернет-ресурсе и направляет его соответствующим государственным органам и организациям в электронном виде.

      2. Основанием для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, является применение к ним целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

      3. Основанием для исключения организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, является отмена целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения.

      Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, размещает на своем интернет-ресурсе такое решение и направляет его соответствующим государственным органам и организациям.

      4. Организации или физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, либо подлежащие исключению из указанного перечня, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня.

      Уполномоченный орган рассматривает заявление об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, и принимает одно из следующих мотивированных решений:

      1) об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

      2) об отказе в удовлетворении заявления с предоставлением мотивированного основания в отказе.

      Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в суд.

      5. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, на основании пункта 2 настоящей статьи в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

      Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение этого заявления соответствующим Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

      Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня получения решения Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций об удовлетворении заявления, указанного в части первой настоящего пункта, информирует субъект финансового мониторинга.

      Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решении.

      6. В случае, если хотя бы одна из сторон операций является лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и операции осуществляются в рамках договоров, заключенных до включения таких лиц в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, субъекты финансового мониторинга незамедлительно сообщают в уполномоченный орган о таких операциях (за исключением операций по зачислению денег).

      Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой настоящего пункта, в течение двадцати четырех часов с момента его получения приостанавливает проведение операции на срок до пятнадцати рабочих дней.

      Субъект финансового мониторинга до вынесения уполномоченным органом решения о приостановлении проведения операции не проводит операцию с деньгами и (или) иным имуществом, сообщение о которой предоставлено в соответствии с частью первой настоящего пункта.

      Решение о приостановлении проведения операции доводится до субъекта финансового мониторинга, представившего сообщение об операции, электронным способом или на бумажном носителе.

      В случае неполучения субъектом финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов с момента сообщения информации решения уполномоченного органа о приостановлении проведения операции операция должна быть проведена, если не имеются иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан, препятствующие проведению такой операции.

      Уполномоченный орган после принятия решения о приостановлении проведения операции в течение трех рабочих дней принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до субъектов финансового мониторинга.

      После истечения срока приостановления проведения операции по решению уполномоченного органа операция должна быть проведена при отсутствии иных оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, препятствующих проведению такой операции.

      Решение о проведении операции может быть принято при соблюдении следующих требований:

      1) договор не связан с любыми запрещенными предметами, материалами, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, обучением, финансовой поддержкой, инвестированием, брокерской деятельностью или услугами, указанными в документах Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования;

      2) платеж не будет получен непосредственно или опосредованно организацией или лицом, включенным в резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

      Уполномоченный орган после принятия решения о проведении операции незамедлительно направляет уведомление в соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о намерении разрешить проведение операции.

      7. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан уведомляет соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о пересечении Государственной границы Республики Казахстан физическими лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

      Примечание.

      В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 12-1 в соответствии с Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12-2. Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма

      1. Благотворительные организации, а также религиозные объединения, обращающиеся за добровольными пожертвованиями, принимают меры, в соответствии с которыми их деятельность не будет использована в целях финансирования терроризма, а также обязаны:

      1) осуществлять платежи и переводы денег по обращению третьих лиц либо по собственной инициативе через субъектов финансового мониторинга;

      2) предоставлять по запросу финансовую отчетность о проведенных операциях с деньгами и (или) иным имуществом и информацию о выявленных рисках уполномоченному органу;

      3) хранить не менее пяти лет информацию о проведенных операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации, а также об учредителях (участниках).

      2. В случае наличия у благотворительной организации, а также религиозных объединений подозрения об их использовании в целях финансирования терроризма они направляют соответствующую информацию в уполномоченный орган.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 12-2 в соответствии с Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица

      1. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны предпринимать доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников и фиксировать сведения, необходимые для их идентификации в соответствии с подпунктом 2-2) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.

      2. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны:

      1) проверять достоверность сведений, необходимых для идентификации своих бенефициарных собственников;

      2) обновлять сведения о своих бенефициарных собственниках не реже одного раза в год либо в случае внесения изменений, а также документально фиксировать такие сведения;

      3) хранить не менее пяти лет с момента получения информацию о своих бенефициарных собственниках, а также о принятых мерах по выявлению своих бенефициарных собственников.

      3. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица вправе запрашивать у своих учредителей (участников), а также лиц, иным образом контролирующих юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, информацию, необходимую для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведений о них.

      4. Физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, являющиеся учредителем (участником), а также иным образом контролирующие юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, обязаны представлять такому юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица сведения и документы, необходимые для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведений о них.

      5. Сведения и документы о бенефициарных собственниках представляются юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом.

      Непредставление, несвоевременное представление, а также представление недостоверных сведений и документов о бенефициарных собственниках юридических лиц влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, за исключением банковской тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.

      Примечание.

      В целях настоящей статьи под юридическим лицом понимается организация, за исключением государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 12-3 в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с именением, внесенным Законом РК от 12.07.2023 № 23-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом

      Сноска. Заголовок статьи 13 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в установлении деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.

      Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) прекратить деловые отношения в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.

      Субъекты финансового мониторинга вправе отказать в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также в установлении деловых отношений и (или) прекратить деловые отношения с клиентом в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

      1-1. Субъекты финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов с момента размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка лиц, причастных к террористической деятельности, информации о включении организации или лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, обязаны незамедлительно (за исключением случаев, установленных пунктом 8 статьи 12 и пунктами 5 и 6 статьи 12-1 настоящего Закона) принять следующие меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом:

      приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо (за исключением операций, связанных с обслуживанием банковских счетов), организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;

      приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета таких организаций и физических лиц, указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;

      блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;

      отказывать в проведении операций по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора страхования и вознаграждения в случае досрочного прекращения страхователем договора об оказании услуг брокерской деятельности (за исключением операций, связанных с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, обязательным страхованием туриста);

      отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу (за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет, внесения, перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд), организацией, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, либо в ее пользу, а также физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или такого физического лица, либо в их пользу.

      Меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, предусмотренные частью первой настоящего пункта, не применяются в отношении следующих операций по договорам, заключенным с субъектом финансового мониторинга до включения лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма:

      1) продления сроков банковского вклада;

      2) списания и перечисления денег с банковского счета лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в счет погашения обязательств по договорам банковского займа, лизинга или договору о предоставлении микрокредита.

      Расходные операции по банковским счетам, регистрация сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания по лицевым счетам, а также иные операции с деньгами и (или) иным имуществом организаций или физических лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренные пунктом 1 статьи 12 настоящего Закона, могут осуществляться субъектами финансового мониторинга на основании решения суда, инкассовых распоряжений органа государственных доходов, постановлений органа государственных доходов об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество, а также после исключения организации или физического лица из вышеуказанного перечня в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

      2. Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения.

      Сообщения о совершенных операциях с деньгами и (или) иным имуществом, которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной.

      При этом разница между временем совершения операции и временем признания такой операции подозрительной не может превышать промежуток времени, определяющий частоту изучения операции клиента в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга.

      Субъекты финансового мониторинга представляют в уполномоченный орган сообщения о фактах отказа физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, а также мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, предусмотренных пунктом 1-1 настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия субъектом финансового мониторинга соответствующего решения (совершения действия) электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языке.

      3. Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 2 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов с момента его получения принимает решение о приостановлении проведения подозрительной операции на срок до трех рабочих дней в случае, если сообщение о подозрительной операции, представленное субъектом финансового мониторинга, по результатам анализа, проведенного уполномоченным органом, признано обоснованным, за исключением операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 настоящего Закона.

      Уполномоченный орган, получив сообщение о подозрительной операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 настоящего Закона, в течение двадцати четырех часов принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до субъектов финансового мониторинга электронным способом.

      Если последний день срока принятия решения приходится на нерабочий день, днем окончания срока принятия решения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

      Решение о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции принимается уполномоченным органом и доводится до субъекта финансового мониторинга и государственного органа, предоставивших сообщение о подозрительной операции, электронным способом или на бумажном носителе.

      4. Субъект финансового мониторинга до вынесения уполномоченным органом решения о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции не проводит операции с деньгами и (или) иным имуществом, сообщение о которых предоставлено в соответствии с частью первой пункта 2 настоящей статьи.

      В случае неполучения субъектом финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов с момента сообщения информации решения уполномоченного органа о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении такой операции операция должна быть проведена, если не имеются иные основания, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, препятствующие проведению данной операции.

      5. Уполномоченный орган после принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции незамедлительно передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

      Соответствующие правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан с момента принятия уполномоченным органом решения о приостановлении проведения подозрительной операции обязаны принять решение в течение семидесяти двух часов и сообщить о нем в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан и уполномоченный орган.

      Уполномоченный орган доводит до субъекта финансового мониторинга соответствующее решение правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан в течение трех часов с момента его получения.

      5-1. В случае получения от правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан решения о необходимости приостановления подозрительной операции, переданной в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, уполномоченным органом выносится решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам или операций с электронными деньгами лиц, являющихся участниками такой операции, на срок до пятнадцати календарных дней.

      Решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам или операций с электронными деньгами лиц, являющихся участниками операции, по которым имеются основания полагать, что они направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, принимается уполномоченным органом и доводится до субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

      Уполномоченный орган информирует о приостановлении расходных операций по банковским счетам или операций с электронными деньгами Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан, представившие данное решение.

      5-2. После истечения срока приостановления подозрительной операции по решению уполномоченного органа операция должна быть проведена при отсутствии иных оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, препятствующих проведению такой операции.

      6. Отказ от проведения, приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказ от установления деловых отношений или прекращение деловых отношений в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).

      Приостановление и замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой или иной ответственности государственных органов за ущерб, в том числе упущенную выгоду, возникший вследствие таких приостановления и замораживания.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования; от 18.11.2021 № 73-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов, предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также разработки и принятия правил внутреннего контроля, в том числе исполнения программы подготовки и обучения, осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

      Контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, действующего права МФЦА по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг в порядке, установленном действующим правом МФЦА.

      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Статья 15. Задачи уполномоченного органа

      Задачами уполномоченного органа являются:

      1) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;

      3) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      5) представление интересов Республики Казахстан в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Функции уполномоченного органа

      В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уполномоченный орган:

      1) осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с настоящим Законом;

      2) осуществляет в установленном порядке анализ полученной информации;

      3) координирует деятельность государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) по запросу суда по уголовным делам направляет необходимую информацию по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, для разрешения материалов, находящихся в производстве;

      4-1) предоставляет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам правоохранительных и специальных государственных органов сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу;

      5) при приостановлении проведения подозрительной операции в соответствии с частью первой пункта 3 и пунктом 5 статьи 13 настоящего Закона передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан;

      5-1) при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, а также с совершением иного уголовного правонарушения, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, направляет информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

      Соответствующие правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан после принятия решения по направленной информации в течение двух рабочих дней направляют в уполномоченный орган и Генеральную прокуратуру Республики Казахстан информацию о принятых мерах;

      5-2) осуществляет взаимодействие с правоохранительными и специальными государственными органами по переданной информации в соответствии с настоящим Законом;

      6) участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      7) организует формирование и ведение республиканской базы данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      8) разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      9) обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разрабатывает и вносит предложения по его совершенствованию;

      10) изучает международный опыт и практику противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      11) проводит мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      12) участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций, объединений и иных рабочих групп в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      13) исключен Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования);

      13-1) ведет государственный электронный реестр уведомлений субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      13-2) осуществляет прием уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      13-3) координирует работу по проведению оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      13-4) разрабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      13-5) осуществляет государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15), и 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      13-6) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции инструкции, методические рекомендации для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;

      13-7) ведет список публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников;

      13-8) устанавливает форму и сроки предоставления государственными органами Республики Казахстан и организациями информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган;

      14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.11.2021 № 73-VII (порядок введения в действие см. ст. 2); от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа

      1. Уполномоченный орган вправе:

      1) запрашивать необходимые информацию, сведения и документы об операциях с деньгами и (или) иным имуществом у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов Республики Казахстан;

      2) выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков подозрительной операции на срок до трех рабочих дней;

      3) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) по запросу или самостоятельно обмениваться информацией, сведениями и документами с компетентным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      5) привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны;

      6) направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении или наличии признаков нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      7) совместно с государственными органами Республики Казахстан, правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан определять порядок взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

      7-1) в пределах своих полномочий участвовать в работе координационных советов, межведомственных комиссий, рабочих и экспертных групп правоохранительных и специальных государственных органов и иных государственных органов Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган обязан:

      1) принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

      3) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан

      1. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны:

      1) предоставлять информацию, сведения и документы, необходимые уполномоченному органу для осуществления финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) рассмотреть уведомление уполномоченного органа о нарушении законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и сообщить о принятых мерах в уполномоченный орган в установленный законодательством Республики Казахстан срок;

      3) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

      4) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления контрольных функций;

      5) учитывать информацию из отчета оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма при отборе субъектов (объектов) контроля.

      2. Государственные органы Республики Казахстан обязаны:

      1) при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях, в том числе о сделках по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг) с ценами, явно отличающимися от рыночных цен, с указанием реквизитов физических и юридических лиц;

      1-1) со дня получения информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, принимать меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      1-2) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;

      2) при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о нарушениях субъектами финансового мониторинга норм настоящего Закона;

      3) представлять по запросу уполномоченного органа сведения из собственных информационных систем и ресурсов в порядке, определенном уполномоченным органом;

      4) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

      5) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;

      6) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности субъектов финансового мониторинга на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.

      3. Направление в уполномоченный орган запросов о предоставлении сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, правоохранительными и специальными государственными органами, за исключением уполномоченного органа по возврату активов, осуществляется с санкции Генерального Прокурора Республики Казахстан, его заместителей, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров.

      Правоохранительные и специальные государственные органы направляют запросы по делам и материалам, зарегистрированным в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Исполнение запросов правоохранительных и специальных государственных органов осуществляется уполномоченным органом в пределах, имеющихся в республиканской базе данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также в пределах полученных сведений и информации от компетентных органов иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, уполномоченному органу в сфере внешней разведки, предоставляются в порядке, определяемым совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа в сфере внешней разведки, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и уполномоченного органа.

      Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов предоставляются в электронной форме в порядке, определяемом совместным нормативным правовым актом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и уполномоченного органа.

      Получение уполномоченным органом сведений, содержащихся в национальных реестрах идентификационных номеров, кроме информации, являющейся общедоступной, осуществляется с учетом порядка, предусмотренного подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи.

      4. Предоставление сведения и информации о подозрительной операции в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.

      5. Передача сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, в том числе о подозрительной операции, уполномоченным органом в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, специальные государственные и правоохранительные органы в порядке, предусмотренном настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.

      5-1. Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также о клиентах субъектов финансового мониторинга в порядке, не предусмотренном настоящим Законом, уполномоченным органом не представляются.

      6. Сбор информации по ввозу в Республику Казахстан или вывозу из Республики Казахстан задекларированных культурных ценностей, наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого с территории, которая является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза, на территорию, которая является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляется органом государственных доходов Республики Казахстан с последующим ее обязательным предоставлением в уполномоченный орган в установленные сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      7. Государственные органы Республики Казахстан и субъекты квазигосударственного сектора представляют в уполномоченный орган сведения, предусмотренные подпунктом 1) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, о публичном должностном лице, входящем в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, его супруге и близких родственниках в течение трех рабочих дней со дня избрания или назначения такого публичного должностного лица на должность в соответствующем государственном органе Республики Казахстан или субъекте квазигосударственного сектора.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.11.2021 № 73-VII (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2023 № 23-VIII(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Сноска. Статья 19 исключена Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Глава 3-1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

      Сноска. Закон дополнен главой 3-1 в соответствии с Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 19-1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, а также конфискации указанных доходов между уполномоченным органом, иными государственными органами Республики Казахстан и соответствующими органами иностранных государств осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Международное сотрудничество уполномоченного органа, иных государственных органов Республики Казахстан с соответствующими органами иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется на принципах взаимности путем запроса и обмена информацией.

Статья 19-2. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентными органами иностранных государств

      1. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентным органом иностранного государства осуществляется с целью выявления физических лиц, организаций и бенефициарных собственников, причастных к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, других связанных преступлений, операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также поиска денег и (или) иного имущества таких лиц.

      2. Уполномоченный орган при проведении анализа информации, полученной в соответствии с настоящим Законом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе запрашивать информацию, сведения и документы у компетентных органов иностранных государств.

      3. С целью исполнения запроса правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, полученного в соответствии с пунктом 3 статьи 18 настоящего Закона, уполномоченный орган запрашивает у компетентных органов иностранного государства информацию, сведения и документы.

      Уполномоченный орган направляет запрос о поиске и (или) приостановлении операций с деньгами и (или) иного имущества в компетентные органы иностранных государств на основании обращения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан.

      В случае получения ответа компетентного органа иностранного государства об удовлетворении запроса уполномоченного органа о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом уполномоченный орган незамедлительно уведомляет соответствующий правоохранительный или специальный государственный орган Республики Казахстан и Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

      4. Уполномоченный орган вправе использовать полученные по запросу информацию, сведения и документы исключительно в целях, указанных в запросе.

      Уполномоченный орган не вправе без предварительного согласия компетентных органов иностранного государства передавать третьей стороне или использовать информацию, сведения и документы с нарушением условий и ограничений, установленных компетентными органами иностранного государства, у которых они были запрошены.

      5. Передача информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма осуществляется по запросу компетентных органов иностранного государства при условии, что они не будут использованы в целях, не указанных в запросе, либо переданы третьим лицам без предварительного согласия уполномоченного органа и иных государственных органов Республики Казахстан.

      Уполномоченный орган может установить приоритетность исполнения запросов компетентного органа иностранного государства.

      Запрос компетентного органа иностранного государства исполняется в возможно короткие сроки, но не позднее тридцати рабочих дней после получения запроса.

      Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные условия и ограничения использования информации, сведений и документов, предоставляемых компетентным органам иностранного государства.

      6. Уполномоченный орган вправе отказать в удовлетворении запроса компетентному органу иностранного государства в следующих случаях, если:

      1) предоставление информации, сведений и документов затрагивает конституционные права и свободы человека и гражданина, наносит ущерб интересам национальной безопасности Республики Казахстан;

      2) предоставление информации, сведений и документов повлияет на ход уголовного судопроизводства в Республике Казахстан;

      3) имеются основания полагать, что компетентный орган иностранного государства не может обеспечить защиту предоставляемых информации, сведений и документов.

      Уполномоченный орган уведомляет об отказе в удовлетворении запроса компетентному органу иностранного государства с указанием оснований для отказа.

      7. Уполномоченный орган вправе заключать соглашения с компетентными органами иностранных государств по вопросам сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

Статья 19-3. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      1. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с соответствующими органами иностранных государств осуществляется в следующих формах:

      1) получения и направления информации, сведений и документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи по запросу или самостоятельно, за исключением информации, сведений и документов, которые не подлежат передаче в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) обмена опытом и информацией в части регулирования, контроля и надзора деятельности субъектов финансового мониторинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) оказания содействия, а также участия в проведении соответствующими органами иностранных государств мероприятий по мониторингу деятельности своих субъектов финансового мониторинга на территории Республики Казахстан.

      2. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с соответствующими органами иностранных государств осуществляется путем обмена информации о:

      1) реализации требований законодательства Республики Казахстан;

      2) субъектах финансового мониторинга (их деятельности, деловой репутации, структуре управления, бенефициарных собственниках);

      3) программах внутреннего контроля, политике и процедурах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субъектов финансового мониторинга;

      4) нормативных правовых актах Республики Казахстан;

      5) результатах надлежащей проверки клиентов, банковских и иных счетах или деловых отношениях и операциях (сделках).

      3. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вправе использовать полученные по запросу информацию, сведения и документы исключительно в целях, указанных в запросе.

      Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не вправе без предварительного согласия компетентных органов иностранного государства передавать третьей стороне или использовать информацию, сведения и документы с нарушением условий и ограничений, установленных компетентными органами иностранного государства, у которых они были запрошены.

Статья 19-4. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и иных государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества

      1. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества, добытых преступным путем, осуществляют международное сотрудничество при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебного акта, включая обмен информацией с соответствующими органами иностранных государств.

      2. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан в рамках своих полномочий и пределах, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, с соответствующими органами иностранных государств может осуществляться в следующих формах:

      1) запрос и получение информации, сведений и документов, имеющихся в распоряжении правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан или доступных им, при наличии достаточных оснований полагать, что информация связана с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма, а также в целях розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества, добытых преступным путем;

      2) оказание содействия по вопросам розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества, выявления, пресечения и расследования легализации (отмывания) преступных доходов, и финансирования терроризма, а также выявления физических или юридических лиц, причастных к данным деяниям;

      3) проведение следственных действий для осуществления досудебного расследования и получения информации от имени и по запросу соответствующего органа иностранного государства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      4) формирование следственных групп для проведения совместных международных расследований, а также межведомственных рабочих групп в целях розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества.

      2-1. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан и иные государственные органы Республики Казахстан, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленных информации, сведений и документов и используют их только в целях, указанных в запросе.

      3. Взаимная правовая помощь при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебного акта, в том числе розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества по уголовным делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      4. Конфискация денег и (или) иного имущества осуществляется на основании судебного акта Республики Казахстан в порядке, установленном уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      5. При поступлении запроса о конфискации денег и (или) иного имущества правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в рамках своей компетенции принимают все возможные меры для обеспечения розыска, ареста:

      1) преступных доходов, орудий преступления;

      2) денег и (или) иного имущества, в которые переведены или преобразованы в преступные доходы;

      3) денег и (или) иного имущества, полученных из законных источников, если доходы были смешаны полностью или частично с такими деньгами и (или) иным имуществом, в размере стоимости смешанных доходов;

      4) прибыли или иной выгоды, полученной от доходов, денег и (или) иного имущества, в которые преступные доходы переведены или преобразованы, или от средств или иного имущества, с которыми преступные доходы смешаны, в размере стоимости смешанных доходов таким же образом и в той же степени, как и сами доходы;

      5) денег и (или) иного имущества, использованных или предназначенных для финансирования террористической деятельности.

      6. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан заблаговременно информируют компетентные органы иностранных государств, направившие запрос, о возможной отмене меры обеспечения конфискации денег и (или) иного имущества.

      7. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан, получившие запрос об исполнении, судебного акта о конфискации денег и (или) иного имущества, определенных пунктом 5 настоящей статьи, находящихся на территории Республики Казахстан, осуществляют конфискацию в соответствии с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      8. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в течение трех рабочих дней направляют запрос о производстве процессуальных действий в случае получения от уполномоченного органа уведомления об удовлетворении компетентным органом иностранного государства запроса о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом.

      9. Генеральная прокуратура Республики Казахстан после получения от правоохранительного, специального государственного органа Республики Казахстан, уполномоченного органа запроса об осуществлении конфискации денег и (или) иного имущества, находящихся за рубежом, направляет запрос об осуществлении конфискации денег и (или) иного имущества соответствующим органам иностранного государства.

      10. Уполномоченный орган по возврату активов проводит работу по предъявлению в иностранные суды гражданских исков об установлении правового статуса или права собственности на деньги и (или) иное имущество, выведенные из Республики Казахстан.

      11. Генеральная прокуратура Республики Казахстан на основании решения суда, вступившего в законную силу, или ходатайства Министерства юстиции Республики Казахстан об установлении за Республикой Казахстан по судебному акту иностранного государства прав собственности на деньги и (или) иное имущество, приобретенное на территории иностранного государства за счет денег, выведенных из Республики Казахстан, в установленном порядке направляет запрос о возвращении денег и (или) иного имущества и определяет должностных лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам возвращения имущества.

      12. Имущество возвращается в государственный бюджет Республики Казахстан в виде денег в любой валюте.

      13. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан могут вычесть расходы, понесенные государственными органами Республики Казахстан и субъектами частного предпринимательства, в ходе розыска, ареста, конфискации и возвращения денег и (или) иного имущества, если соответствующие государственные органы Республики Казахстан и иностранного государства не договорятся об ином.

      14. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан, Министерство юстиции Республики Казахстан могут заключать международные договоры в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в каждом конкретном случае договариваться о разделе денег и (или) иного имущества, полученных в результате конфискации, либо денег от реализации конфискованного имущества.

      Сноска. Статья 19-4 с изменениями, внесенными законами РК от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2023 № 23-VIII(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Сноска. Заголовок статьи 20 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      2. Работники уполномоченного органа и иных государственных органов, а также лица, которые в силу осуществления своих служебных обязанностей имеют доступ к информации, сведениям и документам, составляющим служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за их разглашение несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      3. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 20 с изменением, внесенным законами РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев