Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 қарашадағы № 351-IV Заңы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 24-баптан қараңыз.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.
      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң биоотын өндірісі және айналымы саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) биологиялық туынды шикізат – биологиялық туынды, оның ішінде биохимиялық құрамдас бөліктерге ыдырайтын және биоотын өндіру үшін пайдаланылатын өнімдер;

      2) биоотын – биологиялық туынды шикізатты қайта өңдеу арқылы алынған отын, оның ішінде биоэтанол;

      3) биоотын айналымы – биоотынды әкелуді (импорт) және әкетуді (экспорт) қоса алғанда, биоотынды өткізу (сату немесе беру) процестері (кезеңдері), сондай-ақ олармен байланысты құю, таңбалау, сақтау және тасымалдау процестері;

      4) биоотын айналымы саласындағы уәкілетті орган – биоотын айналымын мемлекеттік реттеу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      5) биоотынды кәдеге жарату – арналған мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз биоотынды және биоотын өндірісінің қосалқы өнімдерін қажетті сападағы биоотынға немесе басқа өнімге айналдыратын технологиялық өңдеу;

      6) биоотын өндіретін зауыт – шикізатты биоотын етіп қайта өңдеуге арналған мамандандырылған ғимарат;

      7) биоотын өндіру – биоотын алуды қамтамасыз ететін шикізатты қайта өңдеу жөніндегі жұмыстар кешені;

      8) биоотын өндіруші – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес биоотын өндірісін және айналымын жүзеге асыратын заңды тұлға;

      9) биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті орган – биоотын өндірісін мемлекеттік реттеу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      10) биоэтанол – биологиялық туынды шикізаттан өндірілген, міндетті түрде мұнай өнімдерімен араластыруға немесе отын құрамдастарын, октан арттырғыш қосындыларды, отын қоспаларын, эфирлерді, сондай-ақ биоотынның басқа түрін өндіру мақсатында пайдалануға немесе химиялық және онымен байланысты өнеркәсіп салаларының өнімдерін өндіру мақсатында пайдалануға арналған дегидратталған этил спирті;

      11) дегидратталған этил спирті – сусыздандыру процесінен өткізілген, құрамындағы су үлесі бір пайыздан аспайтын этил спирті;

      12) денатуратталған биоэтанол – тамақ өнімі немесе тамақ өніміне қоспа ретінде пайдалануға мүмкіндік бермейтін қасиеттер беру мақсатында химиялық заттармен араластыру процесінен өткізілген дегидратталған этил спирті;

      13) өндіріс паспорты – биоотын өндіретін зауыттың өндірістік қуаттарының көрсеткіштерін, оның негізгі сипаттамаларын көрсететін, биоотын өндірісінің технологиялық процесінің сақталуы үшін қолда бар жабдықтардың пайдаланылуын регламенттейтін, белгіленген нысандағы құжат;

      14) тамақ шикізаты – тамақ өнімдерін және биоотынды өндіру үшін жарамды биологиялық туынды шикізат түрі;

      15) тауарларға ілеспе жүкқұжат – биоотынды босату мен қабылдау жөніндегі операцияларды ресімдеу үшін қажетті біріздендірілген құжат.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 10.10.2022 № 144-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы

      1. Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгендегіден өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

2-тарау. БИООТЫН ӨНДІРІСІН ЖӘНЕ АЙНАЛЫМЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ

3-бап. Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу

      1. Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеуді биоотын өндірісі мен айналымы саласындағы уәкілетті органдар және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.

      Өзге мемлекеттік органдар биоотын өндірісінің және (немесе) айналымының осы Заңда көзделген жекелеген мәселелерін өзге де заңдарда, Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген өз құзыреті шегінде реттейді.

      2. Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеудің негізгі міндеттері:

      1) ластағыш заттардың атмосфераға шығарылу деңгейін азайту;

      2) биоотын өндірісін және айналымын дамыту;

      3) биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

      3. Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу:

      1) биоотын өндірісі бойынша өндірістік қуаттардың шекті көлемдерін айқындауды;

      2) биоотын өндірісі және айналымы саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруды;

      3) азық-түлік қауіпсіздігіне қатер төнген жағдайда кейіннен биоотын етіп қайта өңдеу үшін пайдаланатын тамақ шикізатына квоталарды белгілеуді қамтиды.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 10.10.2022 № 144-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік қолдау

      Биоотын нарығын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында мемлекет биоотын өндірісін және айналымын биоотын нарығын дамытудың басым бағыттарын зерделеу жөніндегі зерттеулерді қаржыландыру арқылы қолдауды жүзеге асырады.

5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

6-бап. Биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті орган:

      1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      1-1) биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу және қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      2) өз құзыреті шегінде биоотын өндірісін мемлекеттік реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      3) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4) өндіріс паспортын бекіту үшін қажетті мәліметтер тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      5) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) техникалық регламенттерді әзірлейді;

      7) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      9) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      10) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      11) биоотын өндірісінің көлемі туралы ақпараттың автоматтандырылған түрде берілуін қамтамасыз ететін есептегіш бақылау аспаптарын қолдану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      12) азық-түлік қауіпсіздігі қатері болған жағдайда, биоотынды кейіннен өңдеу үшін пайдаланылатын тамақ шикізатына квота белгілеу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      13) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      13-1) биоотын өндірісі бойынша өндірістік қуаттардың шекті көлемдерін айқындайды;

      13-2) биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептердің нысандары мен оларды облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органына ұсыну тәртібін бекітеді;

      13-3) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Биоотын айналымы саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Биоотын айналымы саласындағы уәкілетті орган:

      1) өз құзыреті шегінде биоотын айналымын мемлекеттік реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      2) өз құзыреті шегінде биоотын айналымын мемлекеттік реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      3) биоотын айналымына камералдық бақылауды жүзеге асырады;

      4) биоотын айналымы бойынша декларациялардың нысанын, оларды ұсыну тәртібі мен мерзімдерін әзірлейді және бекітеді;

      5) хабарлама нысанын әзірлейді және бекітеді;

      6) биоотын айналымы саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      7) алып тасталды – ҚР 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      9) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.12.26 № 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы:

      1) биоотын өндірісін мемлекеттік реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты өз құзыреті шегінде іске асырады;

      2) биоотын өндірісі саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      3) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) биоотын өндірісінің мониторингін жүргізеді;

      5) биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті органға биоотын өндірісі бойынша өндірістік қуаттардың шекті көлемдерін айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді.

      Ескерту. 2-тарау 7-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Биоотын өндірісін ұйымдастыру

      Ескерту. 8-бап алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Биоотын өндірісінің және айналымының шарттары

      1. Биоотын өндірісі:

      1) өндіріс паспорты және биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті органға, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органына биоотын өндірісінің көлемі туралы ақпараттың автоматтандырылған түрде берілуін қамтамасыз ететін есепке алатын бақылау аспаптары болғанда;

      2) биоотын өндірушінің жеке меншік құқығындағы немесе өзге де заттай құқығындағы биоотын өндіретін зауытта жүзеге асырылады.

      2. Биоотынды өткізу тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдей отырып жүзеге асырылуға тиіс.

      3. Биоотынды тасымалдауға оның бүкіл жүру жолында тауарларға ілеспе жүкқұжаттар болған кезде жол беріледі.

      4. Биоотынды сақтау биоотын өндірушілердің және құрамында биоотын бар мұнай өнімдерін өндірушілердің, химиялық және онымен байланысты өнеркәсіп салаларының өнімдерін өндірушілердің меншік құқығына немесе өзге де заттай құқығына жататын үй-жайларда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 10.10.2022 № 144-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Биоотын өндірушінің және құрамында биоотын бар мұнай өнімдерін өндірушінің құқықтары мен міндеттері

      1. Биоотын өндіруші және құрамында биоотын бар мұнай өнімдерін өндіруші:

      1) өндіретін өнімін дербес, оның ішінде экспортқа өткізуге;

      2) биоотын нарығын дамытуға бағытталған мемлекеттік қолдауға ие болуға;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды иеленуге құқылы.

      2. Биоотын өндіруші:

      1) биоотын өндірісі мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептерді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органына табыс етуге;

      2) өндірілген биоотынның әрбір партиясының Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес белгіленген талаптарға сәйкестігін растауды қамтамасыз етуге;

      3) биоотын құрамына сәйкес келмеген жағдайда оны кәдеге жаратуды (жоюды) жүргізуге;

      4) биоотын айналымы саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысанға, тәртіпке және мерзімге сәйкес биоотын айналымы бойынша декларацияларды биоотын айналымы саласындағы уәкілетті органға табыс етуге;

      5) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген тәртіппен тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеуге және биоотын айналымы саласындағы уәкілетті органға ұсынуға;

      6) осы Заңның 3-тарауында белгіленген, биоотынға және оның өмірлік циклінің процестеріне қойылатын жалпы қауіпсіздік талаптарын сақтауға;

      7) биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті орган белгіленген тәртіппен өндіріс паспортын әзірлеуге және бекітуге;

      8) өндіріс паспортында көрсетілген мерзімге сәйкес жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге;

      9) биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті органға, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органына биоотын өндірісінің көлемі туралы ақпараттың автоматтандырылған түрде берілуін қамтамасыз ететін есепке алатын бақылау аспаптарын орнатуға міндетті.

      3. Құрамында биоотыны бар мұнай өнімдерін өндіруші биоотын айналымы саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіпке, нысанға және мерзімге сәйкес:

      1) биоотын айналымы бойынша декларацияларды тапсыруға;

      2) биоотын айналымы кезінде тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеуге және ұсынуға міндетті.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 10.10.2022 № 144-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Биоотын өндірісі және айналымы саласындағы шектеулер

      1. Биоотын өндірісі және айналымы кезінде мыналарға:

      1) биоотын етіп кейіннен өңдеу үшін тамақ шикізатын биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті орган белгілеген квотадан асатын көлемде пайдалануға;

      2) 1 және 2-сыныпты бидайды тамақ шикізаты ретінде пайдалануға;

      3) құрамына сәйкес келмейтін биоотынды өткізуді жүзеге асыруға;

      4) денатуратталмаған биоэтанолды, оны биоотын өндіретін зауытқа немесе отын құрамдастарын, октан арттырғыш қосындыларды, отын қоспаларын, эфирлерді өндіретін кәсіпорынға жеткізу үшін немесе биоотынның басқа түрлеріне қайта өңдеу үшін мұнай өңдеу зауытына жеткізу жағдайларын қоспағанда, айналымға шығаруға;

      5) алкогольді өнімдер шығаруға және айналымын жүзеге асыруға;

      6) қайта өңдеуге генетикалық түрлендірілген көз (объект) болып табылатын немесе генетикалық түрлендірілген көздерді (объектілерді) құрайтын шикізатты олардың қауіпсіздігін ғылыми негіздемелік растаусыз және мемлекеттік тіркеуден өтпей қабылдауға;

      7) биоотын өндіретін бір зауытта екі және одан да көп биоотын өндірушілердің биоотын өндіруін жүзеге асыруына;

      8) биоотын өндірісінің паспортынсыз, оның көлемін есепке алуды бақылау аспаптарынсыз не олардың бұзылып тұрған уақытында биоотын өндірісін жүзеге асыруға;

      9) егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, тиісті құжаттары болған кезде биоотын экспортын қоспағанда, биоотын өндіруді және (немесе) мұнай өнімдерін компаундирлеуді және (немесе) химиялық және онымен байланысты өнеркәсіп салаларының өнімдерін өндіруді жүзеге асырмайтын тұлғаларға биоотынды өткізуге;

      10) тиісті құжаттары бар кезде биоотынды экспорттауды қоспағанда, өндірілген биоотынды биоотын нарығының қатысушылары мен химиялық және онымен байланысты өнеркәсіп салаларының өнімдерін өндірушілер болып табылмайтын тұлғаларға оны сақтау үшін беруге;

      11) биоотынды тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдемей өткізуге тыйым салынады.

      2. Тиісті құжаттары бар кезде биоотынды экспорттауды қоспағанда, биоотын өндіруді және (немесе) мұнай өнімдерін компаундирлеуді және (немесе) химиялық және онымен байланысты өнеркәсіп салаларының өнімдерін өндіруді жүзеге асырмайтын тұлғаларға биоотынды сақтауға тыйым салынады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 10.10.2022 № 144-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. БИООТЫНҒА ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨМІРЛІК ЦИКЛІНІҢ ПРОЦЕСТЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

12-бап. Техникалық реттеу объектілері

      Биоотын және оның өмірлік циклінің процестері техникалық реттеу объектілері болып табылады.

13-бап. Биоотынның сәйкестігін растау

      Биоотынның Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін растау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Биоотынның қауіпсіздігі мен сапасы туралы ақпаратқа қойылатын талаптар

      Тұтынушылардың биоотынның қауіпсіздігі мен сапасына қатысты жаңылысуына әкеп соқтыратын іс-әрекеттердің алдын алу мақсатында биоотын өндірушілер сатып алушыларға және тұтынушыларға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен биоотынның қауіпсіздігі мен сапасының көрсеткіштері туралы толық және дұрыс ақпарат береді.

15-бап. Биоотынға және оның өмірлік циклінің процестеріне қойылатын қауіпсіздік талаптары

      Биоотын және оның өмірлік циклінің процестері адамның өмірі мен денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау үшін қауіпсіз болуға, Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға сай келуге тиіс.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

16-бап. Биоотынды сақтау кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      1. Биоотынды сақтау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік талаптарына сай келетін арнайы қойма үй-жайларында жүзеге асырылады.

      2. Биоотынды сақтау кезіндегі қауіпсіздік талаптары тәуекелдерге қарай Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

17-бап. Биоотынды тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      1. Биоотынды арнайы жабдықталған және қауіпті жүктерді тасымалдауға қойылатын талаптарға әрі техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес жүк тасымалдауға рұқсат етілген көлікпен тасымалдауға жол беріледі.

      2. Биоотынды тасымалдауға қатысты құжаттар қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған әрбір көлік түрі үшін Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      3. Биоотынды тасымалдау биоотынның қауіпсіздігін, сапасын және сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.

18-бап. Биоотынды кәдеге жарату және жою кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      Зертханалық зерттеу нәтижелері бойынша мақсатына қарай пайдалануға жарамсыз деп танылған биоотынға Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес одан әрі пайдалану немесе жою (кәдеге жарату) тұрғысында сараптама жасалуға тиіс.

      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. БИООТЫН ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ АЙНАЛЫМЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ

19-бап. Биоотын өндірісі және айналымы саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Биоотын өндірісі және айналымы саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      2. Биоотын өндірісі және айналымы саласында сол сияқты камералдық бақылау жүзеге асырылады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Биоотын өндірісі саласындағы камералдық бақылау

      Биоотын өндірісі саласындағы камералдық бақылауды биоотын өндірушілер ұсынатын ведомстволық есептілікті, тексеру парақтарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, бақылау аспаптарының көрсеткіштерін зерделеу және талдау негізінде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы жүзеге асырады.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

21-бап. Биоотын айналымы саласындағы камералдық бақылау

      Биоотын айналымы саласындағы камералдық бақылауды биоотын нарығына қатысушылар табыс ететін биоотын айналымы жөніндегі декларацияларды, тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды зерделеу және талдау негізінде биоотын айналымы саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

22-бап. Биоотын өндірісі және айналымы саласында камералдық бақылауды жүргізу тәртібі

      1. Бұзушылықтар анықталған (биоотын нарығына қатысушылар осы Заңның 20 және 21-баптарында көрсетілген құжаттарды ұсынбаған не оларды зерделеу және талдау кезінде бұзушылықтар анықталған) жағдайларда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы, биоотын айналымы саласындағы уәкілетті орган мұндай бұзушылық анықталған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде биоотын нарығына қатысушыға хабарламаны табыс етеді.

      2. Почта бойынша хабарламасы бар тапсырыс хатпен не хабарларды кепілді жеткізуді қамтамасыз ететін электрондық байланыс арналары арқылы жіберілген электронды түрдегі хабарлама почта немесе өзге байланыс ұйымынан жауап алған күннен бастап не хабарламаны электронды түрде жіберген күннен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін тапсырылды деп есептеледі.

      Камералдық бақылау нәтижесі бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындау оны тапсырған (алған) күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 10.10.2022 № 144-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

23-бап. Қазақстан Республикасының биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

24-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

О государственном регулировании производства и оборота биотоплива

Закон Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года № 351-IV.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано Оглавление
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК см. ст.24

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере производства и оборота биотоплива.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) сырье биологического происхождения - продукты биологического происхождения, в том числе распадающиеся на биохимические компоненты и используемые для производства биотоплива;

      2) биотопливо – топливо, полученное путем переработки сырья биологического происхождения, в том числе биоэтанол;

      3) оборот биотоплива - процессы (стадии) реализации (продажи или поставки) биотоплива, включая ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) биотоплива, а также связанные с ними процессы разлива, маркировки, хранения и транспортировки;

      4) уполномоченный орган в области оборота биотоплива - государственный орган, осуществляющий руководство в области государственного регулирования оборота биотоплива;

      5) утилизация биотоплива - технологическая обработка биотоплива, непригодного для использования по целевому назначению, и побочных продуктов производства биотоплива в биотопливо заданного качества или другую продукцию;

      6) завод по производству биотоплива - специализированное сооружение, предназначенное для переработки сырья в биотопливо;

      7) производство биотоплива - комплекс работ по переработке сырья, обеспечивающих получение биотоплива;

      8) производитель биотоплива - юридическое лицо, осуществляющее производство и оборот биотоплива в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      9) уполномоченный орган в области производства биотоплива - государственный орган, осуществляющий руководство в области государственного регулирования производства биотоплива;

      10) биоэтанол – дегидратированный этиловый спирт, произведенный из сырья биологического происхождения, предназначенный для обязательного смешивания с нефтепродуктами или использования с целью производства топливных компонентов, октаноповышающих присадок, топливных добавок, эфиров, а также другого вида биотоплива, или использования с целью производства продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности;

      11) дегидратированный этиловый спирт - этиловый спирт, подвергшийся процессу обезвоживания, доля воды которого составляет не более одного процента;

      12) денатурированный биоэтанол - дегидратированный этиловый спирт, подвергшийся процессу смешивания с химическими веществами в целях придания свойств, не позволяющих использование в качестве пищевого продукта или добавок в пищевой продукт;

      13) паспорт производства - документ установленной формы, отражающий показатели производственных мощностей завода по производству биотоплива, его основные характеристики, регламентирующий использование имеющегося оборудования для соблюдения технологического процесса производства биотоплива;

      14) пищевое сырье - вид сырья биологического происхождения, пригодного для производства пищевой продукции и биотоплива;

      15) сопроводительная накладная на товары – унифицированный документ, необходимый для оформления операций по отпуску и приему биотоплива.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 10.10.2022 № 144-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота биотоплива

      1. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота биотоплива основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА БИОТОПЛИВА

Статья 3. Государственное регулирование производства и оборота биотоплива

      1. Государственное регулирование производства и оборота биотоплива осуществляется уполномоченными органами в области производства и оборота биотоплива и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

      Иные государственные органы в пределах компетенции, установленной иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, регулируют отдельные вопросы производства и (или) оборота биотоплива, предусмотренные настоящим Законом.

      2. Основными задачами государственного регулирования производства и оборота биотоплива являются:

      1) снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

      2) развитие производства и оборота биотоплива;

      3) обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота биотоплива.

      3. Государственное регулирование производства и оборота биотоплива включает в себя:

      1) определение предельных объемов производственных мощностей по производству биотоплива;

      2) осуществление государственного контроля в области производства и оборота биотоплива;

      3) в случае угрозы продовольственной безопасности установление квот на пищевое сырье, используемое для последующей переработки в биотопливо.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.10.2022 № 144-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Государственная поддержка производства и оборота биотоплива

      В целях обеспечения развития биотопливного рынка государство осуществляет поддержку производства и оборота биотоплива путем финансирования исследований по изучению приоритетных направлений развития рынка биотоплива.

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Сноска. Статья 5 исключена Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа в области производства биотоплива

      Уполномоченный орган в области производства биотоплива:

      1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      1-1) формирует и реализует государственную политику в области государственного регулирования и поддержки производства и оборота биотоплива;

      2) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в области государственного регулирования производства биотоплива;

      3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) разрабатывает и утверждает перечень необходимых сведений для утверждения паспорта производства;

      5) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) разрабатывает технические регламенты;

      7) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      8) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      10) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      11) разрабатывает и утверждает правила применения контрольных приборов учета, обеспечивающих автоматизированную передачу информации об объемах производства биотоплива;

      12) разрабатывает и утверждает порядок установления квот на пищевое сырье, используемое для последующей переработки в биотопливо, в случае угрозы продовольственной безопасности;

      13) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      13-1) определяет предельные объемы производственных мощностей по производству биотоплива;

      13-2) утверждает формы и порядок представления производителями биотоплива отчетов в местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы, необходимых для осуществления мониторинга производства биотоплива;

      13-3) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в области оборота биотоплива

      Уполномоченный орган в области оборота биотоплива:

      1) реализует государственную политику в области государственного регулирования оборота биотоплива в пределах своей компетенции;

      2) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в области государственного регулирования оборота биотоплива;

      3) осуществляет камеральный контроль оборота биотоплива;

      4) разрабатывает и утверждает форму, порядок и сроки представления деклараций по обороту биотоплива;

      5) разрабатывает и утверждает форму уведомлений;

      6) осуществляет государственный контроль в области оборота биотоплива;

      7) исключен Законом РК от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      8) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 7-1. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы

      Местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы:

      1) реализует государственную политику в области государственного регулирования производства биотоплива в пределах своей компетенции;

      2) осуществляет государственный контроль в области производства биотоплива;

      3) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) ведет мониторинг производства биотоплива;

      5) вносит предложения в уполномоченный орган в области производства биотоплива по определению предельных объемов производственных мощностей по производству биотоплива.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Организация производства биотоплива

      Сноска. Исключена Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 9. Условия производства и оборота биотоплива

      1. Производство биотоплива осуществляется:

      1) при наличии паспорта производства и контрольных приборов учета, обеспечивающих автоматизированную передачу информации об объемах производства биотоплива уполномоченному органу в области производства биотоплива, местному исполнительному органу области, города республиканского значения и столицы;

      2) на заводе по производству биотоплива, принадлежащем производителю биотоплива на праве собственности или ином вещном праве.

      2. Реализация биотоплива должна осуществляться с оформлением сопроводительных накладных на товары.

      3. Транспортировка биотоплива допускается при наличии сопроводительных накладных на товары на всем пути его следования.

      4. Хранение биотоплива осуществляется в помещениях, принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве производителям биотоплива и производителям нефтепродуктов с содержанием биотоплива, производителям продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 10.10.2022 № 144-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Права и обязанности производителя биотоплива и производителя нефтепродуктов с содержанием биотоплива

      1. Производитель биотоплива и производитель нефтепродуктов с содержанием биотоплива вправе:

      1) самостоятельно реализовывать производимую продукцию, в том числе на экспорт;

      2) получать государственную поддержку, направленную на развитие биотопливного рынка;

      3) иметь иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

      2. Производитель биотоплива обязан:

      1) представлять в местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы отчеты, необходимые для осуществления мониторинга производства биотоплива;

      2) обеспечивать подтверждение соответствия каждой партии произведенного биотоплива требованиям, установленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

      3) произвести утилизацию (уничтожение) биотоплива в случае его несоответствия составу;

      4) представлять в уполномоченный орган в области оборота биотоплива декларации по обороту биотоплива в соответствии с формой, порядком и со сроками, установленными уполномоченным органом в области оборота биотоплива;

      5) оформлять и представлять в уполномоченный орган в области оборота биотоплива сопроводительные накладные на товары в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      6) соблюдать общие требования безопасности к биотопливу и процессам его жизненного цикла, установленные главой 3 настоящего Закона;

      7) разработать и утвердить паспорт производства в порядке, установленном уполномоченным органом в области производства биотоплива;

      8) проводить ремонтные и восстановительные работы в соответствии со сроками, указанными в паспорте производства;

      9) устанавливать контрольные приборы учета, обеспечивающие автоматизированную передачу информации об объемах производства биотоплива уполномоченному органу в области производства биотоплива, местному исполнительному органу области, города республиканского значения и столицы в порядке, определенном уполномоченным органом в области производства биотоплива.

      3. Производитель нефтепродуктов с содержанием биотоплива в порядке, по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом в области оборота биотоплива, обязан:

      1) представлять декларации по обороту биотоплива;

      2) оформлять и представлять сопроводительные накладные на товары при обороте биотоплива.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 10.10.2022 № 144-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Ограничения в области производства и оборота биотоплива

      1. При производстве и обороте биотоплива запрещается:

      1) использовать пищевое сырье для последующей переработки в биотопливо в объеме, превышающем квоту, установленную уполномоченным органом в области производства биотоплива;

      2) использовать в качестве пищевого сырья пшеницу 1 и 2 классов;

      3) осуществлять реализацию биотоплива, не соответствующего составу;

      4) производить оборот неденатурированного биоэтанола, за исключением случаев его поставки на завод по производству биотоплива или нефтеперерабатывающий завод для поставки на предприятие по производству топливных компонентов, октаноповышающих присадок, топливных добавок, эфиров или для переработки в другие виды биотоплива;

      5) производить и осуществлять оборот алкогольной продукции;

      6) принимать на переработку сырье, являющееся генетически модифицированным источником (объектом) или содержащее генетически модифицированные источники (объекты) без научно обоснованного подтверждения их безопасности и проведения их государственной регистрации;

      7) осуществлять производство биотоплива двумя и более производителями биотоплива на одном и том же заводе по производству биотоплива;

      8) осуществлять производство биотоплива без паспорта производства, контрольных приборов учета объемов производства биотоплива либо во время их неисправности;

      9) реализовывать биотопливо лицам, не осуществляющим производство биотоплива и (или) компаундирование нефтепродуктов, и (или) производство продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности, за исключением экспорта биотоплива при наличии соответствующих документов, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

      10) отпускать произведенное биотопливо для его хранения лицам, не являющимся участниками биотопливного рынка и производителями продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности, за исключением экспорта биотоплива при наличии соответствующих документов;

      11) реализовывать биотопливо без оформления сопроводительных накладных на товары.

      2. Запрещается хранение биотоплива лицами, не осуществляющими производство биотоплива и (или) компаундирование нефтепродуктов, и (или) производство продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности, за исключением экспорта биотоплива при наличии соответствующих документов.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 10.10.2022 № 144-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К БИОТОПЛИВУ И
ПРОЦЕССАМ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Статья 12. Объекты технического регулирования

      Объектами технического регулирования являются биотопливо и процессы его жизненного цикла.

Статья 13. Подтверждение соответствия биотоплива

      Подтверждение соответствия биотоплива требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Требования к информации о безопасности и качестве биотоплива

      В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества биотоплива, производители биотоплива предоставляют покупателям и потребителям в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, полную и достоверную информацию о показателях безопасности и качества биотоплива.

Статья 15. Требования безопасности к биотопливу и процессам его жизненного цикла

      Биотопливо и процессы его жизненного цикла должны быть безопасными для жизни и здоровья человека и охраны окружающей среды, отвечать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Требования безопасности при хранении биотоплива

      1. Хранение биотоплива осуществляется в специально предназначенных складских помещениях, отвечающих требованиям безопасности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Требования безопасности при хранении биотоплива в зависимости от рисков устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

      Сноска. Статья 16 с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Требования безопасности при транспортировке биотоплива

      1. Транспортировка биотоплива допускается посредством специально оборудованного и допущенного к перевозке транспорта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к перевозкам опасных грузов, и правилами технической эксплуатации.

      2. Документы, связанные с транспортировкой биотоплива, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан для перевозки опасных грузов, для каждого вида транспорта.

      3. Транспортировка биотоплива должна обеспечивать безопасность, качество и сохранность биотоплива.

Статья 18. Требования безопасности при утилизации и уничтожении биотоплива

      Биотопливо, признанное по результатам лабораторного исследования непригодным для использования по назначению, подлежит экспертизе на предмет его дальнейшего использования или уничтожения (утилизации) в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

      Сноска. Статья 18 с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА БИОТОПЛИВА

Статья 19. Государственный контроль в области производства и оборота биотоплива

      1. Государственный контроль в области производства и оборота биотоплива осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      2. В области производства и оборота биотоплива также осуществляется камеральный контроль.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Камеральный контроль в области производства биотоплива

      Камеральный контроль в области производства биотоплива осуществляется местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы на основе изучения и анализа ведомственной отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, показаний контрольных приборов, представляемых производителями биотоплива.

      Сноска. Статья 20 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Камеральный контроль в области оборота биотоплива

      Камеральный контроль в области оборота биотоплива осуществляется уполномоченным органом в области оборота биотоплива на основе изучения и анализа деклараций по обороту биотоплива, сопроводительных накладных на товары, представляемых участниками биотопливного рынка.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 22. Порядок проведения камерального контроля в области производства и оборота биотоплива

      1. В случаях выявления нарушений (непредставления участниками биотопливного рынка документов, указанных в статьях 20 и 21 настоящего Закона, либо выявления нарушений при их изучении и анализе) местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы, уполномоченный орган в области оборота биотоплива в течение пяти рабочих дней с момента выявления такого нарушения вручает участнику биотопливного рынка уведомление.

      2. Уведомление, направленное по почте заказным письмом с уведомлением либо в электронном виде посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, считается врученным со дня получения ответа почтовой или иной организацией связи либо по истечении пяти рабочих дней со дня направления уведомления в электронном виде.

      Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня его вручения (получения).

      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.10.2022 № 144-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота биотоплива

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота биотоплива влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 24. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев