Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 наурыздағы № 420-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180- құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 9-баптың 3-тармағының екінші бөлігі «жер пайдалану» деген сөздерден кейін «(жалдау)» деген сөзбен толықтырылсын;

      2) 10-бапта:
      4-тармақ «жер учаскелерi бойынша,» деген сөздерден кейін «осы баптың 4-1-тармағында көрсетілген жерлерді қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Елді мекендердің шегінен тыс орналасқан, осы Кодекстің 97-бабына сәйкес ауыл шаруашылығының жұмыс істеуі үшін қажетті үйлер (құрылыстар, ғимараттар) салынған, шаруа немесе фермер қожалығын және ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген (берілетін) жер учаскелері бойынша, оларға қызмет көрсетуге арналған жерлерді қоса алғанда, кадастрлық (бағалау) құны жер учаскелерін ауыл шаруашылығы мақсаты үшін жеке меншікке берген кезде оларға төлемақының базалық ставкаларының мөлшерiне негiзделе отырып айқындалады.»;

      3) 12-баптың 22), 24) және 40) тармақшалары «жер пайдалану» деген сөздерден кейін «(жалдау)» деген сөзбен толықтырылсын;

      4) 19-1-бап «жер пайдалану» деген сөздерден кейін «(жалдау)» деген сөзбен толықтырылсын;

      5) 33-баптың 1-тармағының бесінші бөлігі, алтыншы бөлігінің бірінші абзацы және 2-тармағының 6) тармақшасы «Жер пайдалану», «жер пайдалану» деген сөздерден кейін «(жалдау)» деген сөзбен толықтырылсын;

      6) 35-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Егер осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше белгiленбесе, уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығы 5 жылға дейiнгi мерзiмге беріледі.
      Осы Кодексте көзделген шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын беру жағдайларын қоспағанда, уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы қысқа мерзімді (5 жылға дейін) және ұзақ мерзімді (5 жылдан 49 жылға дейін) болуы мүмкін.»;

      7) 37-бапта:
      3-тармақтың бірінші бөлігі «ұзақ мерзiмдi жер пайдалану» деген сөздерден кейін «(жалдау)» деген сөзбен толықтырылсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы:
      1) шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін:
      Қазақстан Республикасының азаматтарына – 10 жылдан 49 жылға дейінгі мерзімге;
      оралмандарға – 10 жылға дейінгі мерзімге;
      2) тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісі үшін:
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғаларына – 49 жылға дейінгі мерзімге;
      шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 10 жылға дейінгі мерзімге беріледі.»;

      8) 43-баптың 1-тармағының 6-1) тармақшасы және 9-тармағы бірінші бөлігінің төртінші абзацы «жер пайдалану» деген сөздерден кейін «(жалдау)» деген сөзбен толықтырылсын;

      9) 46-баптың 2-тармағы «Оралмандарға» деген сөзден кейін «шаруа немесе фермер қожалығын және» деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 97-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер:
      1) Қазақстан Республикасының азаматтарына өзіндік қосалқы шаруашылықты, бағбандықты және саяжай құрылысын дамыту үшiн жеке меншiкке;
      2) Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларына шаруа немесе фермер қожалығын, тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргізу, орман өсiру үшін, ғылыми-зерттеу, тәжiрибе жүргiзу және оқыту мақсатында, қосалқы ауыл шаруашылығын, бақша және мал шаруашылығын жүргiзу үшiн жеке меншiкке немесе жер пайдалануға беріледі.
      Пайдалануға беру мерзімі кемінде он жылды құрайтын шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін жер учаскесін беру жағдайларын қоспағанда, жер учаскесiн көрсетілген мақсаттар үшiн жер пайдалану құқығымен беру мерзiмi кемiнде бес жылды құрайды. Жер учаскесiн осы тармақшада көрсетілген мерзімдерден аз мерзiмге беруге оны алуға мүдделi өтiнiш берушiнiң келiсiмiмен ғана жол берiледi;
      3) шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 10 жылға дейiнгi мерзiмге жалдау шарттарымен уақытша жер пайдалануға берiледi.»;

      11) 101-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөліктегі «өтеулі уақытша жер пайдалану құқығымен» деген сөздер «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен 10 жылдан» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қызметін кемінде бес жыл жүзеге асыратын және өз қызметін тоқтататын шаруа немесе фермер қожалығының жер учаскесін сатып алуға басым құқық осы шаруа немесе фермер қожалығының мүлкін сатып алған және арнайы ауыл шаруашылығы білімі мен біліктілігі бар Қазақстан Республикасының азаматтарына беріледі.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Осы Кодекстің 10-бабының 4-1-тармағына сәйкес, шаруа немесе фермер қожалығы өзіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен тиесілі, үйлер (құрылыстар, ғимараттар) орналасқан жер учаскелерін, оларды пайдалану және оларға қызмет көрсету үшін қажетті жерімен қоса сатып алуға құқылы.
      Үйлер (құрылыстар, ғимараттар) орналасқан жер учаскелерін, оларды пайдалану және оларға қызмет көрсету үшін қажетті жерімен қоса сатқан немесе сыйға тартқан кезде сатушының бүкіл жер учаскесіне тиісті құқығын алуға сатып алушының басым құқығы болады.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Азаматтың өтініші және осы өтінішке қоса берiлген, бөлiп шығарылатын жер учаскесiнiң орналасқан жерi туралы келiсiлген материалдар оған жер учаскесіне құқықты ресімдеу үшін жергілікті атқарушы органға жіберіледі.».

      2. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 437-құжат; 1999 ж., № 8, 237-құжат; № 23, 925-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 1, 1-құжат; № 23-24, 198-құжат; 2003 ж., № 1-2, 9-құжат; № 11, 56-құжат; № 15, 139-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 11, 39-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 8, 45-құжат; № 12, 69-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 4, 28, 30-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114, 123-құжаттар; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 140-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат):
      22-1-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «(фермер)» деген сөздер «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. «Шаруа (фермер) қожалығы туралы» 1998 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 2-3, 26-құжат, 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 1-2, 6-құжат; № 4, 26-құжат; № 24, 178-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) тақырыптағы және бүкіл мәтін бойынша «(фермер)» деген сөздер «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) бүкіл мәтін бойынша «қолданылып жүрген заңдарға», «қолданылып жүрген заңдарда» деген сөздер тиісінше «Қазақстан Республикасының заңнамасына», «Қазақстан Республикасының заңнамасында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 1-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөліктегі «отбасылық-еңбек» деген сөздер «еңбек» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      «және заңды тұлға белгiлерi болмаған жағдайда» деген сөздер алып тасталсын;
      «жеке тұлғалар» деген сөздер «Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе) оралмандар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының азаматтары туралы осы Заңның ережелері оралмандарға қолданылады.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Шаруа немесе фермер қожалығының мүшелерi ортақ шаруашылықты бiрлесiп жүргiзетiн жұбайлары, жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылар, асырап алынған балалар, ата-анасы бiр және ата-анасы бөлек аға-iнiлерi мен апа-сiңлiлерi (аға-қарындастары), аталары, әжелерi, немерелерi) және басқа да адамдар болып табылады.»;
      3-тармақтың төртінші абзацындағы «шаруашылық қызметі» деген сөздер «қызмет» деген сөзбен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. 18 жасқа толған, Қазақстан Республикасының іс-әрекетке қабілетті азаматы шаруа немесе фермер қожалығының басшысы бола алады.»;
      5-тармақ алып тасталсын;

      4) мынадай мазмұндағы 1-1-баппен толықтырылсын:

      «1-1-бап. Шаруа немесе фермер қожалығының басшысы мен
                мүшелерінің құқықтары және міндеттері

      1. Шаруа немесе фермер қожалығының басшысы:
      1) жеке және заңды тұлғалармен қатынастарда шаруа немесе фермер қожалығының мүдделерін білдіруге;
      2) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жүзеге асыруға;
      3) ұзақ уақыт болмаған жағдайда қожалық мүшелерінің біреуіне өзінің функцияларын орындауға уәкілеттік беруге;
      4) шаруа немесе фермер қожалығы қызметінің негізгі бағыттарын айқындауға;
      5) ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және шаруа немесе фермер қожалығының ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекітуге;
      6) шаруа немесе фермер қожалығының заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы мәселені шаруа немесе фермер қожалығы мүшелері жалпы жиналысының қарауына шығаруға;
      7) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
      2. Шаруа немесе фермер қожалығының басшысы:
      1) шаруа немесе фермер қожалығының есебі мен есептілігін жүргізуді ұйымдастыруға;
      2) шаруа немесе фермер қожалығының мүшелері жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін шешімдерін өз құзыреті шегінде орындауға;
      3) шаруа немесе фермер қожалығының мүшелері үшін еңбек жағдайын жасауға;
      4) жалдамалы қызметкерлерді жұмысқа қабылдаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шарттарын жасасуға, жұмыс берушінің актілерін шығаруға;
      5) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.
      3. Шаруа немесе фермер қожалығының мүшелері:
      1) шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен шаруа немесе фермер қожалығынан өз еркімен шығуға;
      2) шаруа немесе фермер қожалығының қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде шаруа немесе фермер қожалығының бухгалтерлік есебінің, есептілігінің деректерімен және басқа да құжаттамасымен танысуға;
      3) шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерінің жалпы жиналысына және (немесе) мемлекеттік органдарға басшының және басқа мүшелердің заңсыз іс-әрекеттеріне шағым жасап жүгінуге;
      4) өздерінің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайда шаруа немесе фермер қожалығы басшысының және мүшелерінің жалпы жиналысының шешімдеріне сот тәртібімен шағымдануға;
      5) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
      4. Шаруа немесе фермер қожалығының мүшелері:
      1) шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерінің жалпы жиналысының шешімдерін орындауға;
      2) шаруа немесе фермер қожалығының ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;
      3) шаруа немесе фермер қожалығының басшысы ауысқан жағдайда, бұл туралы қожалықты тіркеген органға ортақ өтініш беріп хабарлауға;
      4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.»;

      5) 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «2-бап. Шаруа немесе фермер қожалығын құру

      1. Шаруа немесе фермер қожалығы ерікті негізде құрылады және жер учаскесіне құқық мемлекеттік тіркелген кезден бастап, ал Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жағдайларда, дара кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін құрылды деп есептеледі.
      2. Бірлескен кәсіпкерлікке негізделген шаруа немесе фермер қожалығын тіркеген кезде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік шаруа немесе фермер қожалығының басшысына беріледі. Куәлікке салық органының тиісті аумақтық бөлімшесінің басшысы куәландырған шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерінің тізімі қоса беріледі.»;

      6) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «4-бап. Шаруа немесе фермер қожалығының меншiгi

      1. Шаруа қожалығының мүлкі, егер оның мүшелерінің арасындағы шартпен өзгеше белгіленбесе, оларға бірлескен меншік құқығымен тиесілі болады.
      Бірлескен қызмет туралы шарт негізінде жай серіктестік нысанында ұйымдастырылған фермер қожалығының мүлкі оның мүшелеріне ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі болады.
      Жеке кәсіпкерлікке негізделген фермер қожалығының мүлкі оған жеке меншік құқығымен тиесілі болады.
      2. Шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерiнiң меншiгiнде жер учаскелері, жер учаскесiндегi екпелер, оның ішінде жеке орман қорының екпелері, ерiксiз және (немесе) жартылай ерiктi жағдайларда өсiрiлген және ұсталатын жабайы жануарлар, шаруашылыққа арналған және өзге де қора-қопсылар, мелиорациялық және басқа да құрылыстар, өнiм беретiн және жұмысқа жегiлетiн мал, құс, ауыл шаруашылығына арналған және өзге де техника мен жабдықтар, көлiк құралдары, керек-жарақтар және шаруа немесе фермер қожалығының мүшелері берген және (немесе) қожалық үшiн оның мүшелерiнiң ортақ қаражатына сатып алынған басқа да мүлiк болуы мүмкін.
      3. Шаруа немесе фермер қожалығы қызметiнiң нәтижесiнде алынған жемiстер, өнiмдер және табыстар шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерiнiң ортақ бiрлескен немесе ортақ үлестiк мүлкi болып табылады және олардың арасындағы келiсiм бойынша пайдаланылады.
      4. Шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерiнiң мүлiктiк қатынастары Қазақстан Республикасының азаматтық және жер заңнамасының тиiстi нормаларымен реттеледi.»;

      7) 6-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөліктегі «49 жылға дейiнгi» деген сөздер «10 жылдан 49 жылға дейінгі» деген сөздермен ауыстырылып, «жер пайдалану» деген сөздерден кейін «(жалдау)» деген сөзбен толықтырылсын;
      үшінші бөлік «сомасын төлеу» деген сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қызметін кемінде бес жыл жүзеге асыратын және өз қызметін тоқтататын шаруа немесе фермер қожалығының жер учаскесін сатып алуға басым құқық осы шаруа немесе фермер қожалығының мүлкін сатып алған және арнайы ауыл шаруашылығы білімі мен біліктілігі бар Қазақстан Республикасының азаматтарына беріледі.»;
      4-тармақта:
      екінші бөліктегі «және шаруашылық серiктестiктiң немесе өндiрiстiк кооперативтiң келiсiмiмен» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші бөлік «жер учаскесi» деген сөздерден кейін «, Қазақстан Республикасының заңдарында немесе тараптардың келісімінде көзделген жағдайларды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Азаматтың өтiнiшi және осы өтінішке қоса берiлген, бөлiп шығарылатын жер учаскесiнiң орналасқан жерi туралы келiсiлген материалдар оған жер учаскесiне құқықты ресімдеу үшiн жергілікті атқарушы органға жіберіледі.»;

      8) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «8-бап. Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін жер
              учаскесін беру тәртібі

      1. Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін өздеріне арнайы жер қорының жері мен босалқы жер құрамынан жер учаскелеріне меншік және (немесе) жер пайдалану құқығы берілуіне мүдделі азаматтар жер учаскесінің орналасқан жері бойынша тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністің халыққа қызмет көрсету орталықтарына, олар болмаған жағдайда, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органына өтініш береді.
      2. Өтініште:
      1) жер учаскесін пайдалану мақсаты;
      2) оның болжамды көлемі;
      3) орналасқан жері;
      4) сұралып отырған пайдалану құқығы;
      5) басқа жер учаскесінің болуы (болмауы);
      6) шаруа немесе фермер қожалығының құрамы көрсетілуге тиіс.
      Жер учаскесіне құқық беру туралы өтінішке шаруа немесе фермер қожалығының басшысы мен мүшелері қол қояды.
      Өтінішке:
      1) ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізудің қысқаша бағдарламасы;
      2) өтініш беруші азаматтың жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
      3) тиісті білімі немесе арнайы дайындықтан өткені туралы құжаттар (олар болған кезде);
      4) еңбек қызметін растайтын құжаттар (олар болған кезде) қоса беріледі.
      Қосымша құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
      3. Ауыл шаруашылығы ұйымдары жерінің және ортақ меншiктегi немесе ортақ жер пайдаланудағы жердің құрамынан шаруа немесе фермер қожалығын жүргiзу үшiн жер учаскесiн алатын азаматтар (осы Заңның 6-бабының 3, 4 және 5-тармақтары) өтiнiшке осы баптың 2-тармағында көрсетiлгендерден басқа, бөлiп шығарылатын жер учаскесiнiң орналасқан жерi туралы келiсiлген материалдарды қоса береді.
      Азаматтардың ауыл шаруашылығы ұйымына немесе ортақ меншiкке (ортақ жер пайдалануға) қатысушыларға беретiн, шаруа немесе фермер қожалығын жүргiзу үшiн жер учаскесiн бөлiп шығару туралы өтiнiштерiн олар бiр айдың iшiнде қарауға тиiс. Бұл ретте жер учаскесiн нақтылы бөлiп шығару ауыл шаруашылығы егiс жұмыстары басталғанға дейiн не аяқталғаннан кейiн жүргiзiледi. Басқа жағдайларда жер учаскесiн нақтылы бөлiп шығару ауыл шаруашылығы ұйымының немесе ортақ меншiкке (ортақ жep пайдалануға) қатысушылардың келiсiмiмен жүргiзiледi.
      4. Жер учаскесiне құқық белгiлейтiн құжат онда Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес барлық меншiк иелерi (жер пайдаланушылар) көрсетiле отырып, шаруа немесе фермер қожалығының мүшелерiне ресiмделедi.
      5. Шаруа немесе фермер қожалығының жер учаскесiне құқығы жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттiк тiркеген кезден бастап туындайды.»;

      9) 9-баптың 3-тармағында:
      үшінші бөліктегі «мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап он жылдан кейiн» деген сөздер «жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнының төмендеген әрбір он пайызы үшін екі жылды құрайтын, жер учаскесімен мәміле жасасуға шек қою мерзімі өткен соң» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы осындай құқықты сатып алмастан, кепілге, шаруашылық серіктестігінің жарғылық капиталына салым ретінде, акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге немесе өндірістік кооперативке жарна ретінде берілуі мүмкін.»;

      10) 10-баптың 1-тармағының 4) тармақшасында:
      «мемлекеттік қажеттіктер» деген сөздер «мемлекет мұқтажы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «алып қойылған (сатып алынған)» деген сөздер «мәжбүрлеп иеліктен шығарылған» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 11-бапта:
      5) тармақшадағы «қолданылып жүрген» деген сөздер алып тасталсын;
      7) тармақшадағы «жер туралы заңдарда» деген сөздер «Қазақстан Республикасының жер заңнамасында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 12-бапта:
      1-тармақта:
      бесінші абзацта:
      орыс тіліндегі мәтініне түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      «алынғанда (сатып алынғанда)» деген сөздер «мәжбүрлеп иеліктен шығарылғанда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетінші абзацтағы «заңдарды» деген сөз «Қазақстан Республикасының заңнамасын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін берілген және мақсатына сай пайдаланылмаған жер учаскесі Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес алып қойылуы мүмкін.»;

      13) 18-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «заңдарда» деген сөз «Қазақстан Республикасының заңнамасында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 20-баптың 4-тармағындағы «азаматтық заңдармен» деген сөздер «Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «21-бап. Қазақстан Республикасының шаруа немесе фермер қожалығы
               туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының шаруа немесе фермер қожалығы туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.».

      4. «Неке және отбасы туралы» 1998 жылғы 17 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 23, 430-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат):
      31-баптың 2-тармағындағы «(фермерлік)» деген сөз «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. «Өсімдіктер карантині туралы» 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 2-3, 34-құжат; № 23, 931-құжат; 2002 ж., № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар):
      7-баптың 1-тармағының 21) тармақшасындағы және 12-баптың 5) тармақшасындағы «(фермер)» деген сөз «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 2000 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 20, 381-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 3, 19-құжат; № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 23, 97-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      6-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы «(фермер)» деген сөз «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. «Ауыл шаруашылық серіктестіктері және олардың қауымдастықтары (одақтары) туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 23, 413-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат):
      20-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «(фермер)» деген сөз «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; 2011 жылғы 8 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 5 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне медиация мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      35-баптың 1-тармағының 8) тармақшасындағы «(фермер)» деген сөз «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар):

      1) 10-баптың 1-тармағының 10) тармақшасы «ауыл шаруашылығы» деген сөздердің алдынан «Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 16-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы «республикалық» деген сөздің алдынан «ветеринариялық бақылау бекеттерiн қоса алғанда,» деген сөздермен толықтырылсын.

      10. «Су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативі туралы» 2003 жылғы 8 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 6, 35-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      12-баптың 3-тармағындағы «(фермер)» деген сөздер «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      11. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 9, 41-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 9-10, 50-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат):
      1-баптың 12) тармақшасының екінші абзацындағы «(фермер)» деген сөздер «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 16, 95-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2010 ж., № 22, 130-құжат):
      9-баптың 3-тармағының 2) тармақшасындағы «(фермер)» деген сөз «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      13. «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 3, 21-құжат; № 16, 99-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 17, 136-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 60-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 18, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 11-12, 54-құжат; № 15-16, 74, 77-құжаттар; № 17, 82-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; №7, 29- құжат; № 15, 71-құжат; № 22, 128-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; 2011 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 1 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сауда қызметін реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2011 жылғы 26 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      7-баптың 4-тармағының 2) тармақшасындағы «(фермер)» деген сөз «немесе фермер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      14. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 17-18, 108-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 1 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сауда қызметін реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2011 жылғы 26 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      4-баптың 1-тармағының 28) тармақшасы «жою үшiн,» деген сөздерден кейін «жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларын жою және олардың таралуының алдын алу мақсатында эпизоотия ошағында және қолайсыз пунктте жүргiзілетін iс-шаралар үшiн,» деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                   Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности крестьянских или фермерских хозяйств

Закон Республики Казахстан от 24 марта 2011 года № 420-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2):
      1) часть вторую пункта 3 статьи 9 после слова "землепользования" дополнить словом "(аренды)";
      2) в статье 10:
      пункт 4 после слов "в соответствии с их назначением" дополнить словами ", за исключением земель, указанных в пункте 4-1 настоящей статьи";
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. По земельным участкам, расположенным за пределами черты населенных пунктов, предоставленным (предоставляемым) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства и сельскохозяйственного производства, под застроенными зданиями (строениями, сооружениями), необходимыми для функционирования сельского хозяйства согласно статье 97 настоящего Кодекса, включая земли, предназначенные для их обслуживания, кадастровая (оценочная) стоимость определяется исходя из размера базовых ставок платы за земельные участки при их предоставлении в частную собственность для сельскохозяйственных целей.";
      3) в статье 12:
      подпункт 22) после слова "землепользования" дополнить словом "(аренды)";
      подпункты 24) и 40) дополнить словом "(аренды)";
      4) статью 19-1 после слова "землепользование" дополнить словом "(аренду)";
      5) часть пятую, абзац первый части шестой пункта 1 и подпункт 6) пункта 2 статьи 33 дополнить словом "(аренды)";
      6) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
      "2. Право временного безвозмездного землепользования предоставляется на срок до 5 лет, если иное не установлено настоящим Кодексом и законодательными актами Республики Казахстан.
      Право временного возмездного землепользования (аренды) может быть краткосрочным (до 5 лет) и долгосрочным (от 5 до 49 лет), за исключением случаев предоставления права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, предусмотренных настоящим Кодексом.";
      7) в статье 37:
      часть первую пункта 3 после слов "долгосрочного землепользования" дополнить словом "(аренды)";
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Право временного возмездного землепользования (аренды) предоставляется:
      1) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства:
      гражданам Республики Казахстан на срок от 10 до 49 лет;
      оралманам на срок до 10 лет;
      2) для товарного сельскохозяйственного производства:
      негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан на срок до 49 лет;
      иностранцам и лицам без гражданства на срок до 10 лет.";
      8) подпункт 6-1) пункта 1 и абзац четвертый части первой пункта 9 статьи 43 после слова "землепользовании" дополнить словом "(аренде)";
      9) пункт 2 статьи 46 после слова "ведения" дополнить словами "крестьянского или фермерского хозяйства и";
      10) пункт 6 статьи 97 изложить в следующей редакции:
      "6. Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются:
      1) в частную собственность гражданам Республики Казахстан для развития личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства;
      2) в частную собственность или землепользование физическим и юридическим лицам Республики Казахстан для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства, лесоразведения, научно-исследовательских, опытных и учебных целей, ведения подсобного сельского хозяйства, огородничества и животноводства.
      Срок предоставления земельного участка на праве землепользования для указанных целей составляет не менее пяти лет, за исключением случаев предоставления земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, срок предоставления по которым составляет не менее десяти лет. Предоставление земельного участка на срок менее указанных в настоящем подпункте сроков допускается только с согласия заявителя, заинтересованного в его получении;
      3) иностранцам и лицам без гражданства во временное землепользование на условиях аренды сроком до 10 лет.";
      11) в статье 101:
      в пункте 1:
      в части первой слово "сроком" заменить словами "(аренды) сроком от 10";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Преимущественное право выкупа земельного участка крестьянского или фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность не менее пяти лет и прекращающего свою деятельность, предоставляется гражданам Республики Казахстан, приобретшим имущество данного крестьянского или фермерского хозяйства и обладающим специальными сельскохозяйственными знаниями и квалификацией.";
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Крестьянское или фермерское хозяйство вправе выкупить земельные участки, принадлежащие ему на праве временного возмездного землепользования (аренды), которые заняты зданиями (строениями, сооружениями), включая земли, необходимые для их эксплуатации и обслуживания, в соответствии с пунктом 4-1 статьи 10 настоящего Кодекса.
      При продаже или дарении земельных участков, которые заняты зданиями (строениями, сооружениями), включая земли, необходимые для их эксплуатации и обслуживания, приобретатель имеет преимущественное право получения соответствующего права на весь земельный участок продавца.";
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Заявление гражданина и приложенные к нему согласованные материалы о местоположении выделяемого земельного участка направляются в местный исполнительный орган для оформления ему права на земельный участок.".
      2. В Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 437; 1999 г. № 8, ст. 237; № 23, ст. 925; 2001 г., № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; 2002 г., № 1, ст. 1; № 23-24, ст. 198; 2003 г., № 1-2, ст. 9; № 11, ст. 56; № 15, ст. 139; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 11, ст. 39; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 8, ст. 45; № 12, ст. 69; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 28, 30; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 24, ст. 178; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114, 123; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 111; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 24, ст. 140; 2011 г., № 1, ст. 3):
      в части второй пункта 2 статьи 22-1 слова "(фермерских)", "(фермерского)" заменить соответственно словами "или фермерских", "или фермерского".
      3. В Закон Республики Казахстан от 31 марта 1998 года "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 26; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 1-2, ст. 6; № 4, ст. 26; № 24, ст. 178; 2006 г., № 1, ст. 5; № 15, ст. 95; 2007 г., № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 18, ст. 143; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) в заголовке и по всему тексту слова "(фермерском)", "(фермерских)", "(фермерское)", "(фермерским)", "(фермерского)", "(фермерскому)", "(фермерские)" заменить соответственно словами "или фермерском", "или фермерских", "или фермерское", "или фермерским", "или фермерского", "или фермерскому", "или фермерские";
      2) по всему тексту слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Республики Казахстан";
      3) в статье 1:
      в пункте 1:
      в части первой слова "семейно-трудовое" заменить словом "трудовое";
      в части второй:
      слова "физические лица" заменить словами "граждане Республики Казахстан и (или) оралманы";
      слова "и при отсутствии признаков юридического лица" исключить;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Положения настоящего Закона о гражданах Республики Казахстан применяются к оралманам, если иное не установлено законами Республики Казахстан.";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Членами крестьянского или фермерского хозяйства являются супруги, близкие родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) и другие лица, совместно ведущие общее хозяйство.";
      в абзаце четвертом пункта 3 слово "хозяйственной" исключить;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Главой крестьянского или фермерского хозяйства может быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, достигший 18 лет.";
      пункт 5 исключить;
      4) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
      "Статья 1-1. Права и обязанности главы и членов крестьянского
                   или фермерского хозяйства
      1. Глава крестьянского или фермерского хозяйства вправе:
      1) представлять интересы крестьянского или фермерского хозяйства в отношениях с физическими и юридическими лицами;
      2) осуществлять гражданско-правовые сделки, не запрещенные законами Республики Казахстан;
      3) уполномочить кого-либо из членов хозяйства исполнять свои функции в случае длительного отсутствия;
      4) определять основные направления деятельности крестьянского или фермерского хозяйства;
      5) утверждать внутренние правила, процедуры их принятия и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность крестьянского или фермерского хозяйства;
      6) выносить на рассмотрение общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства вопрос об участии крестьянского или фермерского хозяйства в создании и деятельности юридических лиц;
      7) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.
      2. Глава крестьянского или фермерского хозяйства обязан:
      1) организовывать ведение учета и отчетности крестьянского или фермерского хозяйства;
      2) выполнять в пределах своей компетенции решения общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;
      3) создавать условия труда для членов крестьянского или фермерского хозяйства;
      4) при принятии наемных работников заключать трудовые договоры, издавать акты работодателя в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
      5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.
      3. Члены крестьянского или фермерского хозяйства вправе:
      1) добровольно выходить в установленном общим собранием членов крестьянского или фермерского хозяйства порядке из крестьянского или фермерского хозяйства;
      2) получать информацию о деятельности крестьянского или фермерского хозяйства, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией крестьянского или фермерского хозяйства;
      3) обращаться к общему собранию членов крестьянского или фермерского хозяйства и (или) в государственные органы с жалобами на неправомерные действия главы и других членов;
      4) обжаловать в судебном порядке решения главы и общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства в случае нарушения их прав и законных интересов;
      5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.
      4. Члены крестьянского или фермерского хозяйства обязаны:
      1) выполнять решения общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства;
      2) соблюдать требования внутренних документов крестьянского или фермерского хозяйства;
      3) в случае смены главы крестьянского или фермерского хозяйства общим заявлением извещать об этом органы, зарегистрировавшие хозяйство;
      4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.";
      5) статью 2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 2. Создание крестьянского или фермерского хозяйства
      1. Крестьянское или фермерское хозяйство создается на добровольных началах и считается созданным с момента государственной регистрации права на земельный участок, а в случаях, установленных законами Республики Казахстан, после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
      2. При регистрации крестьянского или фермерского хозяйства, основанного на совместном предпринимательстве, свидетельство о государственной регистрации выдается на главу крестьянского или фермерского хозяйства. К свидетельству прилагается список членов крестьянского или фермерского хозяйства, заверенный руководителем соответствующего территориального подразделения налогового органа.";
      6) статью 4 изложить в следующей редакции:
      "Статья 4. Собственность крестьянского или фермерского
                 хозяйства
      1. Имущество крестьянского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если договором между ними не установлено иное.
      Имущество фермерского хозяйства, организованного в форме простого товарищества на основе договора о совместной деятельности, принадлежит его членам на праве общей долевой собственности.
      Имущество фермерского хозяйства, основанного на личном предпринимательстве, принадлежит ему на праве частной собственности.
      2. В собственности членов крестьянского или фермерского хозяйства могут находиться земельные участки, насаждения на земельном участке, в том числе насаждения частного лесного фонда, дикие животные, разведенные и содержащиеся в неволе и (или) полувольных условиях, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, переданные членами крестьянского или фермерского хозяйства и (или) приобретенные для хозяйства на общие средства его членов.
      3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского или фермерского хозяйства, являются общим совместным или общим долевым имуществом членов крестьянского или фермерского хозяйства и используются по соглашению между ними.
      4. Имущественные отношения членов крестьянского или фермерского хозяйства регулируются соответствующими нормами гражданского и земельного законодательства Республики Казахстан.";
      7) в статье 6:
      в пункте 1:
      в части первой слово "сроком" заменить словами "(аренды) сроком от 10";
      часть третью дополнить словами "в соответствии с законодательством Республики Казахстан";
      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Преимущественное право выкупа земельного участка крестьянского или фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность не менее пяти лет и прекращающего свою деятельность, предоставляется гражданам Республики Казахстан, приобретшим имущество данного крестьянского или фермерского хозяйства и обладающим специальными сельскохозяйственными знаниями и квалификацией.";
      в пункте 4:
      в части второй слова "и с согласия хозяйственного товарищества или производственного кооператива" исключить;
      часть третью дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан или соглашением сторон";
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Заявление гражданина и приложенные к нему согласованные материалы о местоположении выделяемого земельного участка направляются в местный исполнительный орган для оформления ему права на земельный участок.";
      8) статью 8 изложить в следующей редакции:
      "Статья 8. Порядок предоставления земельного участка для
                 ведения крестьянского или фермерского хозяйства
      1. Граждане, заинтересованные в предоставлении им прав собственности и (или) землепользования на земельные участки для ведения крестьянского или фермерского хозяйства из состава земель специального земельного фонда и земель запаса, подают заявление в центры обслуживания населения соответствующей административно-территориальной единицы, в случае их отсутствия в местный исполнительный орган района, города областного значения по местонахождению земельного участка.
      2. В заявлении должны быть указаны:
      1) цель использования земельного участка;
      2) его предполагаемые размеры;
      3) местоположение;
      4) испрашиваемое право пользования;
      5) наличие (отсутствие) другого земельного участка;
      6) состав крестьянского или фермерского хозяйства.
      Заявление о предоставлении права на земельный участок подписывается главой и членами крестьянского или фермерского хозяйства.
      К заявлению прилагаются:
      1) краткая программа ведения сельскохозяйственного производства;
      2) копии документов, удостоверяющих личность гражданина, подающего заявление;
      3) документы о соответствующем образовании или прохождении специальной подготовки (при их наличии);
      4) документы, подтверждающие трудовую деятельность (при их наличии).
      Истребование дополнительных документов не допускается.
      3. Граждане, получающие земельный участок для ведения крестьянского или фермерского хозяйства из состава земель сельскохозяйственных организаций и земель, находящихся в общей собственности или общем землепользовании (пункты 3, 4 и 5 статьи 6 настоящего Закона), к заявлению, кроме указанных в пункте 2 настоящей статьи, дополнительно прилагают согласованные материалы о местоположении выделяемого земельного участка.
      Заявления граждан о выделе земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, подаваемые в сельскохозяйственную организацию или участникам общей собственности (общего землепользования), должны рассматриваться ими в течение месяца. При этом выдел земельного участка в натуре производится до начала либо по окончании сельскохозяйственных полевых работ. В остальных случаях выдел земельного участка в натуре производится с согласия сельскохозяйственной организации или участников общей собственности (общего землепользования).
      4. Правоустанавливающий документ на земельный участок оформляется на членов крестьянского или фермерского хозяйства с указанием в нем всех собственников (землепользователей) в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.
      5. Право на земельный участок у крестьянского или фермерского хозяйства возникает с момента государственной регистрации прав на недвижимое имущество.";
      9) в пункте 3 статьи 9:
      в части третьей слова "по истечении десяти лет со дня его государственной регистрации" заменить словами "по истечении срока ограничения на совершение сделок с земельным участком, который составляет два года за каждые десять процентов снижения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка";
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      "Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок для ведения крестьянского или фермерского хозяйства без выкупа такого права может быть передано в залог, в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в качестве взноса в производственный кооператив.";
      10) в подпункте 4) пункта 1 статьи 10:
      слова "изъятии (выкупе)" заменить словами "принудительном отчуждении";
      слово "надобностей" заменить словом "нужд";
      11) в статье 11:
      в подпункте 5) слово "действующими" исключить;
      подпункт 7) дополнить словами "Республики Казахстан";
      12) в статье 12:
      в пункте 1:
      в абзаце пятом:
      слова "изъятии (выкупе)" заменить словами "принудительном отчуждении";
      слово "надобностей" заменить словом "нужд";
      абзац седьмой дополнить словами "Республики Казахстан";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Земельный участок, предоставленный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства и не используемый по назначению, может быть изъят в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.";
      13) подпункт 2) пункта 1 статьи 18 после слова "законодательством" дополнить словами "Республики Казахстан";
      14) пункт 4 статьи 20 дополнить словами "Республики Казахстан";
      15) статью 21 изложить в следующей редакции:
      "Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства
                  Республики Казахстан о крестьянском или фермерском
                  хозяйстве
      Нарушение законодательства Республики Казахстан о крестьянском или фермерском хозяйстве влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.".
      4. В Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998 года "О браке и семье" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 23, ст. 430; 2001 г., № 24, ст. 338; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; 2007 г., № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 20, ст. 152):
      в пункте 2 статьи 31 слово "(фермерского)" заменить словами "или фермерского".
      5. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 2-3, ст. 34; № 23, ст. 931; 2002 г., № 4, ст. 30; 2003 г., № 15, ст. 121; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г, № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 3):
      в подпункте 21) пункта 1 статьи 7 и в подпункте 5) статьи 12 слово "(фермерских)" заменить словами "или фермерских".
      6. В Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 381; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 3, ст. 19; № 10, ст. 54; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 23, ст. 97; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 1) пункта 2 статьи 6 слово "(фермерских)" заменить словами "или фермерских".
      7. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О сельскохозяйственных товариществах и их ассоциациях (союзах)" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 23, ст. 413; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 9, ст. 67):
      в подпункте 2) пункта 1 статьи 20 слово "(фермерского)" заменить словами "или фермерского".
      8. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69, № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам медиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 5 февраля 2011 г.):
      в подпункте 8) пункта 1 статьи 35 слово "(фермерских)" заменить словами "или фермерских".
      9. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7):
      1) подпункт 10) пункта 1 статьи 10 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан";
      2) подпункт 1) пункта 3 статьи 16 дополнить словами ", включая ветеринарные контрольные посты".
      10. В Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2003 года "О сельском потребительском кооперативе водопользователей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 6, ст. 35; 2006 г., № 1, ст. 5; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в пункте 3 статьи 12 слова "(фермерское)", "(фермерского)" заменить соответственно словами "или фермерское", "или фермерского".
      11. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 9, ст. 41; 2004 г., № 23, ст. 140, 142; 2006 г., № 23, ст. 141; 2007 г., № 3, ст. 20; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 9-10, ст. 50; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28):
      в абзаце втором подпункта 12) статьи 1 слова "(фермерских)", "(фермерского)" заменить соответственно словами "или фермерских", "или фермерского".
      12. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 95; 2007 г., № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2010 г., № 22, ст. 130):
      в подпункте 2) пункта 3 статьи 9 слово "(фермерские)" заменить словами "или фермерские".
      13. В Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; № 16, ст. 99; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 17, ст. 136; 2008 г., № 13-14, ст. 57, 58; № 15-16, ст. 60; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 11-12, ст. 54; № 15-16, ст. 74, 77; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 15, ст. 71; № 22, ст. 128; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; Закон Республики Казахстан от 26 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 3 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 1 февраля 2011 г.):
      в подпункте 2) пункта 4 статьи 7 слово "(фермерского)" заменить словами "или фермерского".
      14. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; Закон Республики Казахстан от 26 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 3 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 1 февраля 2011 г.):
      подпункт 28) пункта 1 статьи 4 после слова "ситуаций" дополнить словами ", для мероприятий, проводимых в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте с целью ликвидации и предупреждения распространения особо опасных болезней животных и птиц".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев